ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.026.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 26

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
26. ledna 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2013/C 026/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 9, 12.1.2013

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2013/C 026/02

Věc C-457/10 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc v. Evropská komise, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Trh s antiulcerózními léčivými přípravky — Zneužití řízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a postupů pro registraci léčivých přípravků — Klamavá prohlášení — Odnětí povolení pro uvedení na trh — Překážky pro uvedení na trh generických léčivých přípravků a pro paralelní dovozy)

2

2013/C 026/03

Věc C-552/10 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — Usha Martin Ltd v. Rada Evropské unie, Evropská komise (Kasační opravný prostředek — Dumping — Nařízení (ES) č. 121/2006 — Dovozy ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie — Rozhodnutí 2006/38/ES — Nařízení (ES) č. 384/96 — Článek 8 odst. 9 — Závazky nabídnuté v rámci antidumpingových řízení)

2

2013/C 026/04

Věc C-566/10 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. listopadu 2012 — Italská republika v. Evropská komise, Litevská republika, Řecká republika (Kasační opravný prostředek — Jazykový režim — Oznámení o otevřených výběrových řízeních na místa administrátorů a asistentů — Zveřejnění úplného znění ve třech úředních jazycích — Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky — Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků)

3

2013/C 026/05

Věc C-600/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo (Nesplnění povinnosti členským státem — Volný pohyb kapitálu — Zdanění dividend a úroků zaplacených penzijním fondům a důchodovým pokladnám — Zacházení s dividendami a úroky zaplacenými institucím – nerezidentům — Odečtení provozních nákladů přímo souvisejících s pobíráním příjmu ve formě dividend a úroků — Důkazní břemeno)

3

2013/C 026/06

Věc C-89/11 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — E.ON Energie AG v. Evropská komise (Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí Komise, kterým se stanoví pokuta za porušení pečeti — Důkazní břemeno — Zkreslení důkazů — Povinnost uvést odůvodnění — Výše pokuty — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Zásada proporcionality)

4

2013/C 026/07

Věc C-116/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Poznań — Polsko) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak v. Christianapol sp. z o.o. (Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Úpadková řízení — Pojem skončení úpadkového řízení — Možnost soudu projednávajícího vedlejší úpadkové řízení posoudit platební neschopnost dlužníka — Možnost zahájit likvidační řízení jakožto vedlejší úpadkové řízení, třebaže hlavní řízení je řízením na ochranu před věřiteli (procédure de sauvegarde))

4

2013/C 026/08

Spojené věci C-124/11, C-125/11 a C-143/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Spolková republika Německo v. Karen Dittrich (C-124/11), Spolková republika Německo v. Robert Klinke (C-125/11) a Jörg-Detlef Müller v. Spolková republika Německo (C-143/11) (Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Vnitrostátní právní úprava — Podpora vyplácená úředníkům v případě nemoci — Směrnice 2000/78/ES — Článek 3 — Oblast působnosti — Pojem odměna )

5

2013/C 026/09

Věc C-136/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schienen-Control Kommission — Rakousko) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG (Doprava — Železniční přeprava — Povinnost provozovatele železniční infrastruktury poskytnout železničním podnikům informace aktualizované v reálném čase o pohybu vlaků, zejména o případných zpožděních vlaků, které umožňují zajistit přípoje)

5

2013/C 026/10

Věc C-139/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — Joan Cuadrench Moré v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Letecká doprava — Náhrady a pomoc cestujícím — Odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významné zpoždění letu — Lhůta pro podání žaloby)

6

2013/C 026/11

Věc C-152/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht München — Německo) — Johann Odar v. Baxter Deutschland GmbH (Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Směrnice 2000/78/ES — Zákaz diskriminace na základě věku a zdravotního postižení — Odstupné při propuštění — Sociální plán, jímž je sníženo odstupné vyplácené při propuštění zdravotně postiženým zaměstnancům)

6

2013/C 026/12

Spojené věci C-182/11 a C-183/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Econord Spa v. Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Veřejné zakázky na služby — Směrnice 2004/18/ES — Veřejný zadavatel vykonávající kontrolu nad od něj právně odlišným subjektem, jemuž je zakázka zadávána, obdobnou té, kterou vykonává nad vlastními organizačními složkami — Neexistence povinnosti zorganizovat nabídkové řízení podle pravidel unijního práva (tzv. zadávání in house) — Subjekt, jemuž je zakázka zadávána, společně kontrolovaný několika územně správními celky — Podmínky užití in house zadávání)

7

2013/C 026/13

Věc C-219/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Brain Products GmbH v. BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Řízení o předběžné otázce — Zdravotnické prostředky — Směrnice 93/42/EHS — Oblast působnosti — Výklad pojmu zdravotnický prostředek — Výrobek, který je uváděn na trh pro jiné než léčebné účely — Zkoumání fyziologického procesu — Volný pohyb zboží)

7

2013/C 026/14

Věc C-257/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București — Rumunsko) — SC Gran Via Moinești Srl v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Směrnice 2006/112/ES — Daň z přidané hodnoty — Články 167, 168 a 185 — Nárok na odpočet — Oprava odpočtů — Pořízení pozemku a na něm postavených budov za účelem odstranění těchto budov a uskutečnění projektu výstavby nemovitostí na tomto pozemku)

8

2013/C 026/15

Věc C-262/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Kremikovtzi AD v. Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Přistoupení Bulharské republiky k Evropské unii — Dohoda o přidružení ES-Bulharsko — Ocelářství — Veřejné podpory na restrukturalizaci poskytnuté před přistoupením — Podmínky — Životaschopnost příjemců po ukončení restrukturalizačního období — Prohlášení o úpadku příjemce po přistoupení — Příslušnost vnitrostátních orgánů a Evropské komise — Vnitrostátní rozhodnutí, jímž byla konstatována pohledávka státu sestávající z podpor, jež se staly protiprávními — Rozhodnutí EU-BG č. 3/2006 — Příloha V aktu o přistoupení — Podpory použitelné po přistoupení — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Existující podpory)

8

2013/C 026/16

Věc C-277/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland — Irsko) — M. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irsko, Attorney General (Řízení o předběžné otázce — Společný evropský azylový systém — Směrnice 2004/83/ES — Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany — Článek 4 odst. 1 druhá věta — Spolupráce členského státu s žadatelem k posouzení významných náležitostí žádosti — Rozsah — Bezvadnost vnitrostátního postupu uplatňovaného při vyřizování žádosti o podpůrnou ochranu po odmítnutí žádosti o přiznání postavení uprchlíka — Dodržování základních práv — Právo být slyšen)

9

2013/C 026/17

Věc C-285/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — BONIK (EOOD) v. Direktor na Direkcija Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (DPH — Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet — Odmítnutí)

10

2013/C 026/18

Spojené věci C-320/11, C-330/11, C-382/11 a C-383/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Cifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) v. Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna (Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Přístroje schopné přijímat televizní signál, jež mají zabudovaný modem pro získání přístupu na internet a mají funkci interaktivní výměny informací)

10

2013/C 026/19

Spojené věci C-356/11 a C-357/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — O., S. (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto v. L. (C-357/11) (Občanství Unie — Článek 20 SFEU — Směrnice 2003/86/ES — Právo na sloučení rodiny — Nezletilí občané Unie nízkého věku bydlící se svými matkami, státními příslušnicemi třetích zemí, na území členského státu, jehož jsou tyto děti občané — Právo trvalého pobytu matek, kterým byly svěřeny do výlučné péče občané Unie, v tomto členském státě — Opětné složení rodin po opětném sňatku matek se státními příslušníky třetích zemí a narození dětí, rovněž státních příslušníků třetích zemí, vzešlých z těchto sňatků — Žádosti o sloučení rodiny v členském státě původu občanů Unie — Odepření práva pobytu nových manželů založené na nedostatečných příjmech — Právo na respektování rodinného života — Zohlednění nejlepších zájmů dětí)

11

2013/C 026/20

Věc C-385/11: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social de Barcelona — Španělsko) — Isabel Elbal Moreno v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Článek 157 SFEU — Směrnice 79/7/EHS — Směrnice 97/81/ES — Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku — Směrnice 2006/54/ES — Starobní důchod příspěvkového typu — Rovné zacházení pro pracovníky a pracovnice — Nepřímá diskriminace založená na pohlaví)

12

2013/C 026/21

Věc C-410/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo v. Iberia Líneas Aéreas de España SA (Letecká doprava — Montrealská úmluva — Článek 22 odst. 2 — Odpovědnost dopravců za zavazadla — Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel — Společné zavazadlo pro několik cestujících — Odbavení zavazadla pouze jedním z nich)

12

2013/C 026/22

Věc C-416/11 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 — Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropská komise (Kasační opravný prostředek — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Zařazení lokality navržené Španělským královstvím na uvedený seznam — Lokalita, která údajně zahrnuje zónu britského pobřežního moře Gibraltaru a oblast volného moře — Žaloba na neplatnost — Čistě potvrzující akt)

13

2013/C 026/23

Věc C-430/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Rovigo — Itálie) — trestní řízení proti Md Sagorovi (Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/ES — Společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví možnost nahrazení peněžitého trestu trestem vyhoštění či trestem domácího vězení)

13

2013/C 026/24

Věc C-441/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. prosince 2012 — Evropská komise v. Verhuizingen Coppens NV (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 81 ES a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP — Belgický trh mezinárodních stěhovacích služeb — Kartelová dohoda, která se skládá ze tří jednotlivých dohod — Jediné a pokračující protiprávní jednání — Chybějící důkaz o tom, že účastník jedné kartelové dohody věděl o dalších jednotlivých dohodách — Částečné nebo úplné zrušení rozhodnutí Komise — Články 263 SFEU a 264 SFEU)

14

2013/C 026/25

Věc C-562/11: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Zemědělství — Nařízení (EHS) č. 3665/87 — Článek 11 — Vývozní náhrady — Žádost o náhradu za vývoz, který nezakládá nárok na náhradu — Správní sankce)

14

2013/C 026/26

Věc C-119/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Josef Probst v. mr.nexnet GmbH (Elektronická komunikace — Směrnice 2002/58/ES — Článek 6 odst. 2 a 5 — Zpracování osobních údajů — Provozní údaje nezbytné pro účely účtování a inkasa plateb — Vymáhání pohledávek třetí společností — Osoby, které jednají z pověření poskytovatelů veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací)

15

2013/C 026/27

Věc C-370/12: Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 27. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court — Irsko) — Thomas Pringle v. Governement of Ireland, Ireland a Attorney General (Mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro — Rozhodnutí 2011/199/EU — Změna článku 136 SFEU — Platnost — Článek 48 odst. 6 SEU — Zjednodušený postup pro přijímání změn — Smlouva o EMS — Hospodářská a měnová politika — Pravomoc členských států)

15

2013/C 026/28

Věc C-446/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 3. října 2012 — W. P. Willems, další účastník řízení: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Věc C-447/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 5. října 2012 — H. J. Kolostra, další účastník řízení: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Věc C-448/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 8. října 2012 — M. Roest, další účastník řízení: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Věc C-449/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 8. října 2012 — L. J. A. van Luijk, další účastník řízení: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Věc C-452/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Krefeld (Německo) dne 9. října 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Věc C-456/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 10. října 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O, další účastník řízení: B

19

2013/C 026/34

Věc C-457/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 10. října 2012 — S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, další účastník řízení: G

19

2013/C 026/35

Věc C-469/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgerichts Wien (Rakousko) dne 22. října 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH v. Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Věc C-473/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 22. října 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Věc C-474/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 22. října 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Věc C-475/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (dříve Fővárosi Bíróság) (Maďarsko) dne 22. října 2012 — UPC DTH Sàrl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Věc C-477/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgerichts (Německo) dne 24. října 2012 — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Věc C-478/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Feldkirch (Rakousko) dne 24. října 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Věc C-480/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 25. října 2012 — Minister van Financiën, další účastnice řízení: X BV

22

2013/C 026/42

Věc C-483/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 29. října 2012 — Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV a další

22

2013/C 026/43

Věc C-484/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank ’s-Gravenhage (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, jednající pod názvem NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Věc C-485/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Věc C-486/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — X, další účastník: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Věc C-487/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španělsko) dne 2. listopadu 2012 — Vueling Airlines S.A. v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Věc C-492/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 5. listopadu 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins v. Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Věc C-494/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2012 — Dixons Retail Plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Věc C-497/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v. Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Věc C-498/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Antonella Pedone v. Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Věc C-499/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Elisabetta Gentile v. Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli a další

26

2013/C 026/52

Věc C-500/12: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — Evropská komise v. Polská republika

26

2013/C 026/53

Věc C-501/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Thomas Specht v. Land Berlin

27

2013/C 026/54

Věc C-502/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Jens Schombera v. Land Berlin

28

2013/C 026/55

Věc C-503/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Alexander Wieland v. Land Berlin

28

2013/C 026/56

Věc C-504/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Uwe Schönefeld v. Land Berlin

29

2013/C 026/57

Věc C-505/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Antje Wilke v. Land Berlin

30

2013/C 026/58

Věc C-506/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Gerd Schini v. Land Berlin

31

2013/C 026/59

Věc C-507/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 8. listopadu 2012 — Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Věc C-511/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) dne 12. listopadu 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia a další v. Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Věc C-512/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 13. listopadu 2012 — Octapharma France v. Agence nationale de sécurité du médicament a des produits de santé (ANSM) Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

32

2013/C 026/62

Věc C-515/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 14. listopadu 2012 — UAB 4finance v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Věc C-516/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Věc C-517/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania

34

2013/C 026/65

Věc C-518/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Věc C-520/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2012 společností Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. září 2012 ve věci T-369/11: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE v. Evropská komise, Delegace Evropské unie v Turecku, Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

35

2013/C 026/67

Věc C-525/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

35

2013/C 026/68

Věc C-527/12: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

36

2013/C 026/69

Věc C-530/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2012 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 13. září 2012 ve věci T-404/10, National Lottery Commission v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

36

2013/C 026/70

Věc C-532/12: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2012 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

37

2013/C 026/71

Věc C-538/12: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2012 — Evropská komise v. Slovinská republika

38

2013/C 026/72

Věc C-547/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2012 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. října 2012 ve věci T-158/09, Řecko v. Komise

38

 

Tribunál

2013/C 026/73

Věc T-491/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — CB v. Komise (Hospodářská soutěž — Rozhodnutí sdružení podniků — Trh vydávání platebních karet ve Francii — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Tarifní opatření použitelná pro nové účastníky — Členské poplatky a tzv. mechanismy regulace akviziční funkce a poplatků pro spící členy — Relevantní trh — Předmět dotčených opatření — Omezení hospodářské soutěže z hlediska cíle — Článek 81 odst. 3 ES — Zjevně nesprávná posouzení — Zásada řádné správy — Proporcionalita — Právní jistota)

39

2013/C 026/74

Věc T-42/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. prosince 2012 — A. Loacker v. OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) v. OHIM (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství QUADRATUM — Starší slovní ochranná známka Společenství LOACKER QUADRATINI — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Článek 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009) — Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 č. 207/2009))

39

2013/C 026/75

Věc T-167/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Komise (Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Žádosti o cenovou nabídku — Odepření přístupu — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Počátek běhu lhůty — Přípustnost — Výjimka týkající se ochrany hospodářské politiky Evropské unie — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetí osoby — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti — Povinnost uvést odůvodnění)

40

2013/C 026/76

Věc T-390/10 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Füller-Tomlinson v. Parlament (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Sociální zabezpečení — Nemoc z povolání — Určení míry invalidity vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání — Použití evropského měřítka hodnocení stupně újmy na fyzické a psychické integritě pro lékařské účely — Zkreslení skutkových okolností — Přiměřená lhůta)

40

2013/C 026/77

Věci T-537/10 a T-538/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Adamowski v. OHIM — Fagumit (FAGUMIT) (Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní a obrazová ochranná známka Společenství FAGUMIT — Starší národní obrazová ochranná známka FAGUMIT — Relativní důvod neplatnosti — Článek 8 odst. 3 a čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

40

2013/C 026/78

Věc T-590/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Thesing a Bloomberg Finance v. ECB (Přístup k dokumentům — Rozhodnutí 2004/258/ES — Dokumenty týkající se státního dluhu a deficitu veřejných financí členského státu — Odepření přístupu — Výjimka týkající se hospodářské politiky Unie nebo členského státu — Částečné odepření přístupu)

41

2013/C 026/79

Věc T-15/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Sina Bank v. Rada (Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Povinnost uvést odůvodnění)

41

2013/C 026/80

Věc T-143/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2012 — Consorzio vino Chianti Classico v. OHIM — FFR (F.F.R.) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství F.F.R. — Starší národní obrazové ochranné známky CHIANTI CLASSICO — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009)

42

2013/C 026/81

Věc T-171/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Hopf v. OHIM (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Clampflex — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009)

42

2013/C 026/82

Věc T-421/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2012 — Qualitest v. Rada (Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení)

43

2013/C 026/83

Věc T-630/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Strobl v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Přijímání — Všeobecné výběrové řízení — Uchazeči zapsaní do seznamu vhodných uchazečů před vstupem nového služebního řádu v platnost — Oznámení o volném pracovním místě — Jmenování — Zařazení do platové třídy podle nových, méně výhodných pravidel — Článek 12 přílohy XIII služebního řádu — Nesprávná právní posouzení — Povinnost Soudu pro veřejnou službu uvést odůvodnění)

43

2013/C 026/84

Věc T-22/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Fomanu v. OHIM (Qualität hat Zukunft) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Qualität hat Zukunft — Absolutní důvody pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

44

2013/C 026/85

Věc T-29/12: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Bauer v. OHIM — BenQ Materials (Daxon) (Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Daxon — Starší slovní ochranná známka Společenství DALTON — Relativní důvod odmítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

44

2013/C 026/86

Věc T-17/10: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — Steinberg v. Komise (Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů Partnerství pro mír a Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva — Částečné zamítnutí přístupu — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti — Povinnost odůvodnění — Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění)

44

2013/C 026/87

Věc T-302/10: Usnesení Tribunálu ze dne 23. listopadu 2012 — Crocs v. OHIM — Holey Soles Holdings a PHI (Prezentace obuvi) (Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

45

2013/C 026/88

Věc T-541/10: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a další v. Rada (Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí určené členskému státu s cílem zlepšit situaci nadměrného schodku — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost)

45

2013/C 026/89

Věc T-215/11: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a další v. Rada (Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí určené členskému státu za účelem nápravy situace nadměrného schodku — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost)

45

2013/C 026/90

Věc T-278/11: Usnesení Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 — ClientEarth a další v. Komise (Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Implicitní odepření přístupu — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost)

46

2013/C 026/91

Věc T-466/11: Usnesení Tribunálu ze dne 19. října 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern v. Komise (Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Stavba lodí — Podpory poskytnuté loděnici ze strany řeckých orgánů — Opatření k provedení rozhodnutí Komise konstatujícího neslučitelnost a nařizujícího navrácení podpor — Nepřípustnost)

46

2013/C 026/92

Věc T-491/11 P: Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Marcuccio v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Délka trvání řízení o uznání trvalé částečné invalidity — Škoda údajně způsobená žalobci — Náhrada nákladů, kterým se dalo vyhnout — Zamítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ — Článek 94 písm. a) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu)

47

2013/C 026/93

Věc T-548/11: Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2012 — MIP Metro v. OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) (Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Zrušení starších národních ochranných známek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

47

2013/C 026/94

Věc T-549/11: Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2012 — MIP Metro v. OHIM — Real Seguros (real,- BIO) (Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Zrušení starších národních ochranných známek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

47

2013/C 026/95

Věc T-616/11 P: Usnesení Tribunálu ze dne 8. listopadu 2012 — Marcuccio v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Zamítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně postrádající jakýkoliv právní základ — Újma, kterou žalobce údajně utrpěl — Náhrada nákladů, kterým se dalo vyhnout — Článek 94 písm. a) Jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu)

48

2013/C 026/96

Věc T-672/11: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — H-Holding v. Parlament (Žaloba pro nečinnost — Žaloba na náhradu škody — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění)

48

2013/C 026/97

Věc T-120/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Shadid Beheshti University v. Rada (Žaloba na neplatnost — Společná zahraniční a bezpečností politika — Omezující opatření vůči Iránu s cílem zabránit jadernému zbrojení — Zmrazení prostředků — Lhůta pro podání žaloby — Prodlení — Nepřípustnost)

48

2013/C 026/98

Věc T-138/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Geipel v. OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

49

2013/C 026/99

Věc T-164/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Alstom v. Komise (Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Rozhodnutí Komise o předání dokumentů vnitrostátnímu soudu — Důvěrnost — Právo na účinnou soudní ochranu — Návrh na předběžné opatření — Fumus boni juris — Naléhavost — Zvážení zájmů)

49

2013/C 026/00

Věc T-341/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 16. listopadu 2012 — Evonik Degussa v. Komise (Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Zveřejnění rozhodnutí, ve kterém Komise konstatuje porušení ustanovení zakazujících kartely — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s informacemi poskytnutých Komisi na základě použití oznámení o spolupráci — Zvážení zájmů — Naléhavost — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Věc T-343/12: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2012 — Grupo T Diffusión v. OHIM — ABR Producción Contemporánea (lampa) (Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Vzetí návrhu na prohlášení neplatnosti zpět — Bezpředmětnost rozhodnutí ve věci)

50

2013/C 026/02

Věc T-453/12: Žaloba podaná dne 12. října 2012 — Zoo Sport v. OHIM — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Věc T-470/12: Žaloba podaná dne 22. října 2012 — Sothys Auriac v. OHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Věc T-473/12: Žaloba podaná dne 1. listopadu 2012 — Aer Lingus v. Komise

51

2013/C 026/05

Věc T-480/12: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2012 — Coca-Cola v. OHIM — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Věc T-482/12: Žaloba podaná dne 29. října 2012 — Internationaler Hilfsfonds v. Komise

53

2013/C 026/07

Věc T-483/12: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland v. OHIM — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Věc T-484/12: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — CeWe Color v. OHIM (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Věc T-485/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — Grupo Bimbo v. OHIM

54

2013/C 026/10

Věc T-487/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — Eckes-Granini v. OHIM — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Věc T-489/12: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2012 — Planet v. Komise

55

2013/C 026/12

Věc T-490/12: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — Mondadori Editore v. OHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Věc T-493/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Sanofi v. OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Věc T-494/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Biscuits Poult v. OHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Věc T-495/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Věc T-496/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Věc T-497/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Věc T-498/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Koinοpraxia Τouristiki Loutrakiou v. Komise

58

2013/C 026/19

Věc T-499/12: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C a HSH Investment Holdings FSO v. Komise

59

2013/C 026/20

Věc T-500/12: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2012 — Ryanair v. Komise

60

2013/C 026/21

Věc T-501/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Věc T-502/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Ferring v. OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Věc T-503/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Spojené království v. Komise

62

2013/C 026/24

Věc T-504/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Murnauer Markenvertrieb v. OHIM (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Věc T-505/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon v. OHIM — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Věc T-508/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Automobile Association v. OHIM — Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Věc T-509/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Věc T-510/12: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — Conrad Electronic v. OHIM — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Věc T-513/12: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Věc T-514/12: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Věc T-515/12: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — El Corte Inglés v. OHIM — English cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Věc T-519/12: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2012 — mobile.international v. OHIM — Komise (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Věc T-527/12: Žaloba podaná dne 6. prosince 2012 — DeMaCo Holland v. Komise

68

2013/C 026/34

Věc T-468/09: Usnesení Tribunálu ze dne 3. prosince 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure v. ECB

68

2013/C 026/35

Věc T-100/10: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Nordzucker v. Komise

69

2013/C 026/36

Věc T-364/11: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2012 — Arla Foods v. OHIM — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Věc T-590/11: Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski v. OHIM — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Věc T-77/12: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2012 — Wahl v. OHIM — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Věc T-200/12: Usnesení Tribunálu ze dne 12. listopadu 2012 — Shannon Free Airport Development v. Komise

69

2013/C 026/40

Věc T-230/12: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2012 — Axa Belgium v. Komise

69

 

Soud pro veřejnou službu

2013/C 026/41

Věc F-103/12: Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/42

Věc F-104/12: Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/43

Věc F-105/12: Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/44

Věc F-113/12: Žaloba podaná dne 9. října 2012 — ZZ v. Komise

71

2013/C 026/45

Věc F-114/12: Žaloba podaná dne 10. října 2012 — ZZ v. Komise

71

2013/C 026/46

Věc F-115/12: Žaloba podaná dne 15. října 2012 — ZZ v. Komise

71

2013/C 026/47

Věc F-122/12: Žaloba podaná dne 22. října 2012 — ZZ v. Rada

72

2013/C 026/48

Věc F-124/12: Žaloba podaná dne 22. října 2012 — ZZ v. EMCDDA

72

2013/C 026/49

Věc F-125/12: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2012 — ZZ v. OHIM

72

2013/C 026/50

Věc F-128/12: Žaloba podaná dne 29. října 2012 — ZZ v. Parlament

73

2013/C 026/51

Věc F-129/12: Žaloba podaná dne 31. října 2012 — CH v. Parlament

73

2013/C 026/52

Věc F-132/12: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2012 — ZZ a další v. Komise

73

2013/C 026/53

Věc F-134/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

74

2013/C 026/54

Věc F-135/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. REA

74

2013/C 026/55

Věc F-136/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

75

2013/C 026/56

Věc F-137/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

75

2013/C 026/57

Věc F-138/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

75

2013/C 026/58

Věc F-139/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

76

2013/C 026/59

Věc F-140/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

76

2013/C 026/60

Věc F-141/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

76

2013/C 026/61

Věc F-142/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

77

2013/C 026/62

Věc F-143/12: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

77

2013/C 026/63

Věc F-144/12: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

77

2013/C 026/64

Věc F-146/12: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

78

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/1


2013/C 26/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 9, 12.1.2013

Dřívější publikace

Úř. věst. C 399, 22.12.2012

Úř. věst. C 389, 15.12.2012

Úř. věst. C 379, 8.12.2012

Úř. věst. C 373, 1.12.2012

Úř. věst. C 366, 24.11.2012

Úř. věst. C 355, 17.11.2012

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/2


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc v. Evropská komise, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Věc C-457/10 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Trh s antiulcerózními léčivými přípravky - Zneužití řízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a postupů pro registraci léčivých přípravků - Klamavá prohlášení - Odnětí povolení pro uvedení na trh - Překážky pro uvedení na trh generických léčivých přípravků a pro paralelní dovozy)

2013/C 26/02

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (zástupci: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister a F. Murphy, Solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier a J. Bourke, zmocněnci), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (zástupce: M. Van Kerckhove, advokát)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (šestého rozšířeného senátu) ze dne 1. července 2010 — AstraZeneca v. Komise (T-321/05), kterým Tribunál částečně zrušil rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2005 v řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (věc COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), kterým byla navrhovatelkám uložena pokuta ve výši 60 milionů eur za zneužití patentového systému a postupů týkajících se uvádění farmaceutických přípravků na trh s cílem zabránit vstupu konkurenčních generických léčivých přípravků na trh nebo jej zpozdit — Vymezení trhu — Výklad článku 19 nařízení (EHS) č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky

Výrok

1)

Hlavní a vedlejší kasační opravné prostředky se zamítají.

2)

Společnostem AstraZeneca AB a AstraZeneca plc se ukládá náhrada nákladů řízení o hlavním kasačním opravném prostředku.

3)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) se ukládá náhrada nákladů řízení o jejím vedlejším kasačním opravném prostředku a ponese vlastní náklady řízení o hlavním kasačním opravném prostředku.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení o jejím vedlejším kasačním opravném prostředku.


(1)  Úř. věst. C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/2


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — Usha Martin Ltd v. Rada Evropské unie, Evropská komise

(Věc C-552/10 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Dumping - Nařízení (ES) č. 121/2006 - Dovozy ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie - Rozhodnutí 2006/38/ES - Nařízení (ES) č. 384/96 - Článek 8 odst. 9 - Závazky nabídnuté v rámci antidumpingových řízení)

2013/C 26/03

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Usha Martin Ltd (zástupci: V. Akritidis a E. Petritsi, dikigoroï, F. Crespo, advocat)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen, zmocněnec, G. Berrisch, Rechtsanwalt a N. Chesaites, Barrister), Evropská komise (zástupci: T. Scharf a S. Thomas, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) ze dne 9. září 2010, Usha Martin v. Rada a Komise (T-119/06), kterým Tribunál zamítl žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí Komise 2006/38/ES ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů mimo jiné z Indie (Úř. věst. L 22, s. 54), a nařízení Rady (ES) č. 121/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie (Úř. věst. L 22, s. 1)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti Usha Martin Ltd se ukládá náhrada nákladů tohoto řízení.


(1)  Úř. věst. C 55, 19.2.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/3


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. listopadu 2012 — Italská republika v. Evropská komise, Litevská republika, Řecká republika

(Věc C-566/10 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Jazykový režim - Oznámení o otevřených výběrových řízeních na místa administrátorů a asistentů - Zveřejnění úplného znění ve třech úředních jazycích - Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky - Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků)

2013/C 26/04

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnec, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, avvocato), Litevská republika, Řecká republika (zástupkyně: A. Samoni-Rantou, S. Vodina a G. Papagianni, zmocněnkyně)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. září 2010, Itálie v. Komise (spojené věci T-166/07 a T-285/07), kterým Tribunál zamítl návrh na zrušení oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/94/07 (Úř. věst. 2007, C 45 A, s. 3), EPSO/AST/37/07 (Úř. věst. 2007, C 45 A, s. 15) a EPSO/AD/95/07 (Úř. věst. 2007, C 103 A, s. 7)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 13. září 2010, Itálie v. Komise (T-166/07 a T-285/07), se zrušuje.

2)

Oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/94/07 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných k přijetí na místa administrátorů (AD 5) v oblasti informací, komunikací a médií, EPSO/AST/37/07 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných k přijetí na místa asistentů (AST 3) v oblasti komunikací a informací a EPSO/AD/95/07 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných k přijetí na místa administrátorů (AD 5) v oblasti informací (knihovna/dokumentace) se zrušují.

3)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení Italské republiky a ponese vlastní náklady řízení v obou stupních.

4)

Řecká republika a Litevská republika ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 63, 26.2.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-600/10) (1)

(Nesplnění povinnosti členským státem - Volný pohyb kapitálu - Zdanění dividend a úroků zaplacených penzijním fondům a důchodovým pokladnám - Zacházení s dividendami a úroky zaplacenými institucím – nerezidentům - Odečtení provozních nákladů přímo souvisejících s pobíráním příjmu ve formě dividend a úroků - Důkazní břemeno)

2013/C 26/05

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a W. Mölls, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a J. Möller, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobkyni: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues a N. Rouam, zmocněnci), Nizozemské království (zástupkyně: C. Wissels a C. Schillemans, zmocněnkyně), Finská republika (zástupce: M. Pere, zmocněnkyně), Švédské království (zástupkyně: A. Falk a S. Johannesson, zmocněnkyně), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: H. Walker, zmocněnkyně, ve spolupráci s G. Facennou, barrister)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti členským státem — Porušení článku 63 SFEU a článku 40 Dohody o EHP — Vnitrostátní právní úprava týkající se zdanění dividend a úroků zaplacených penzijním fondům a důchodovým pokladnám, která poskytuje některé daňové výhody pouze dividendám a úrokům zaplaceným tuzemským institucím

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Spolkové republice Německo.

3)

Francouzská republika, Nizozemské království, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 80, 12.3.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/4


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — E.ON Energie AG v. Evropská komise

(Věc C-89/11 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí Komise, kterým se stanoví pokuta za porušení pečeti - Důkazní břemeno - Zkreslení důkazů - Povinnost uvést odůvodnění - Výše pokuty - Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci - Zásada proporcionality)

2013/C 26/06

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: E.ON Energie AG (zástupci: A. Röhling, F. Dietrich a R. Pfromm, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet, V. Bottka a R. Sauer, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 15. prosince 2010 ve věci T-141/08, E.ON Energie v. Komise, kterým Tribunál zamítl žalobu na neplatnost proti rozhodnutí Komise C(2008) 377 final ze dne 30. ledna 2008 o uložení pokuty na základě čl. 23 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 za porušení pečeti — Porušení takových obecných právních zásad, jako je zásada presumpce neviny, zásada „in dubio pro reo“ a zásada proporcionality, a pravidel týkajících se důkazního břemene a provádění důkazů — Porušení povinnosti uvést odůvodnění

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti E.ON Energie AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/4


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Poznań — Polsko) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak v. Christianapol sp. z o.o.

(Věc C-116/11) (1)

(Soudní spolupráce v občanských věcech - Nařízení (ES) č. 1346/2000 - Úpadková řízení - Pojem „skončení úpadkového řízení“ - Možnost soudu projednávajícího vedlejší úpadkové řízení posoudit platební neschopnost dlužníka - Možnost zahájit likvidační řízení jakožto vedlejší úpadkové řízení, třebaže hlavní řízení je řízením na ochranu před věřiteli („procédure de sauvegarde“))

2013/C 26/07

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak

Dlužník, proti němuž bylo zahájeno úpadkové řízení: Christianapol sp. z o.o.

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Sąd Rejonowy Poznań — Výklad čl. 4 odst. 1 a 2 písm. j), jakož i článku 27 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. L 160, s. 1; Zvl. vyd. 19/01, s. 191) — Vedlejší úpadková řízení — Oprávnění soudu příslušného k zahájení úpadkového řízení zjišťovat platební neschopnost dlužníka

Výrok

1)

Článek 4 odst. 2 písm. j) nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení, ve znění nařízení Rady (ES) č. 788/2008 ze dne 24. července 2008, je nutno vykládat v tom smyslu, že určení okamžiku, kdy dojde ke skončení úpadkového řízení, přísluší vnitrostátnímu právu členského státu, v němž bylo řízení zahájeno.

2)

Článek 27 nařízení č. 1346/2000, ve znění nařízení č. 788/2008, je nutno vykládat v tom smyslu, že umožňuje zahájení vedlejšího úpadkového řízení v členském státě, kde se nachází provozovna dlužníka, třebaže hlavní řízení má ochranný účel. Je věcí soudu příslušného k zahájení vedlejšího řízení, aby zohlednil cíle hlavního řízení a přihlédl k systematice nařízení při dodržení zásady loajální spolupráce.

3)

Článek 27 nařízení č. 1346/2000, ve znění nařízení č. 788/2008, je nutno vykládat v tom smyslu, že soud rozhodující o návrhu na zahájení vedlejšího úpadkového řízení nemůže zkoumat platební neschopnost dlužníka, proti kterému bylo zahájeno hlavní řízení v jiném členském státě, třebaže má posledně uvedené řízení ochranný účel.


(1)  Úř. věst. C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/5


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Spolková republika Německo v. Karen Dittrich (C-124/11), Spolková republika Německo v. Robert Klinke (C-125/11) a Jörg-Detlef Müller v. Spolková republika Německo (C-143/11)

(Spojené věci C-124/11, C-125/11 a C-143/11) (1)

(Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Vnitrostátní právní úprava - Podpora vyplácená úředníkům v případě nemoci - Směrnice 2000/78/ES - Článek 3 - Oblast působnosti - Pojem „odměna“)

2013/C 26/08

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Spolková republika Německo (C-124/11 a C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Žalovaní: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Spolková republika Německo (C-143/11)

Předmět věci

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesverwaltungsgericht — Výklad směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79) — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví podporu vyplácenou úředníkům v případě nemoci a vylučuje registrované partnery z okruhu rodinných příslušníků, kterým může být dotčená podpora poskytnuta — Rovné zacházení s pracovníky, kteří uzavřeli registrované partnerství a s pracovníky, kteří uzavřeli manželství — Oblast působnosti směrnice 2000/78/ES — Pojem odměna

Výrok

Článek 3 odst. 1 písm. c) a odst. 3 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládán v tom smyslu, že taková podpora vyplácená úředníkům v případě nemoci, jako je podpora poskytovaná úředníkům Spolkové republiky Německo na základě zákona o spolkových úřednících (Bundesbeamtengesetz), spadá do působnosti uvedené směrnice, jestliže ji financuje stát jakožto veřejný zaměstnavatel, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/5


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schienen-Control Kommission — Rakousko) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG

(Věc C-136/11) (1)

(Doprava - Železniční přeprava - Povinnost provozovatele železniční infrastruktury poskytnout železničním podnikům informace aktualizované v reálném čase o pohybu vlaků, zejména o případných zpožděních vlaků, které umožňují zajistit přípoje)

2013/C 26/09

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Schienen-Control Kommission

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Westbahn Management GmbH

Odpůrkyně: ÖBB-Infrastruktur AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Schienen-Control Kommission — Výklad čl. 8 odst. 2 a části II přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, s. 14), jakož i článku 5 a přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 75, s. 29; Zvl. vyd. 13/31, s. 160) — Povinnost správce železniční infrastruktury poskytnout železničním podnikům v rozumné lhůtě všechny informace týkající se dopravy vlaků a zejména případných zpoždění přípojných vlaků

Výrok

1)

Ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě musí být vykládána v tom smyslu, že informace o hlavních přípojích musí zahrnovat kromě času odjezdu podle jízdního řádu rovněž informace o zpoždění nebo odřeknutí uvedených přípojů nezávisle na tom, který železniční podnik je zajišťuje.

2)

Ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007, jakož i článek 5 ve spojení s přílohou II směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti musí být vykládány v tom smyslu, že provozovatel infrastruktury je povinen poskytovat železničním podnikům nediskriminačním způsobem údaje aktualizované v reálném čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků provozovaných jinými železničními podniky, pokud jsou tyto vlaky hlavními přípoji ve smyslu přílohy II části II nařízení č. 1371/2007.


(1)  Úř. věst. C 173, 11.6.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/6


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — Joan Cuadrench Moré v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Věc C-139/11) (1)

(Letecká doprava - Náhrady a pomoc cestujícím - Odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významné zpoždění letu - Lhůta pro podání žaloby)

2013/C 26/10

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobce: Joan Cuadrench Moré

Žalovaná: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Audiencia Provincial de Barcelona — Výklad článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10) — Neexistence lhůt pro podání žaloby — Článek 35 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva), jež byla schválena rozhodnutím Rady ze dne 5. května 2001 (Úř. věst. L 194, s. 38; Zvl. vyd. 07/05, s. 492) — Rozhodné právo

Výrok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládáno v tom smyslu, že lhůtu, ve které musí být podány žaloby, jejichž předmětem je získání náhrady škody podle článků 5 a 7 tohoto nařízení, stanoví pravidla každého členského státu, která upravují promlčecí lhůty vztahující se na podání žaloby.


(1)  Úř. věst. C 179, 18.6.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/6


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht München — Německo) — Johann Odar v. Baxter Deutschland GmbH

(Věc C-152/11) (1)

(Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Směrnice 2000/78/ES - Zákaz diskriminace na základě věku a zdravotního postižení - Odstupné při propuštění - Sociální plán, jímž je sníženo odstupné vyplácené při propuštění zdravotně postiženým zaměstnancům)

2013/C 26/11

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Arbeitsgericht München

Účastníci původního řízení

Žalobce: Johann Odar

Žalovaná: Baxter Deutschland GmbH

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Arbeitsgericht München — Výklad článku 1, čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a článku 16 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16) — Vnitrostátní úprava, která umožňuje vyloučit nárok na dávky stanovené podnikovým sociálním plánem u zaměstnanců náležejících k věkové skupině, jíž zanedlouho vznikne nárok na starobní důchod — Zákaz jakékoli diskriminace na základě věku nebo na základě zdravotního postižení

Výrok

1)

Článek 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby úprava podnikového systému sociálního zabezpečení, která stanoví, že u zaměstnanců tohoto podniku starších 54 let, kterým bude dána výpověď z provozních důvodů, bude výše odstupného, na nějž mají nárok, vypočtena na základě nejdříve možného odchodu do důchodu, a nikoli běžným způsobem výpočtu, podle něhož takové odstupné vychází zejména z doby příslušnosti k podniku, takže bude vyplacena nižší částka odstupného, než je odstupné vypočítané běžným způsobem výpočtu, avšak minimálně polovina částky odstupného vypočteného tímto běžným způsobem.

2)

Článek 2 odst. 2 směrnice 2000/78 musí být vykládán v tom smyslu, že brání úpravě podnikového systému sociálního zabezpečení, která stanoví, že u zaměstnanců tohoto podniku starších 54 let, kterým bude dána výpověď z provozních důvodů, bude odstupné, na nějž mají nárok, vypočteno na základě nejdříve možného odchodu do důchodu, a nikoli běžným způsobem výpočtu, podle něhož takové odstupné vychází zejména z doby příslušnosti k podniku, takže bude vyplacena nižší částka odstupného než na základě tohoto běžného způsobu výpočtu, avšak minimálně polovina posledně uvedené částky, zohledňuje-li při použití tohoto druhého způsobu výpočtu možnost předčasného vyplacení důchodu z důvodu zdravotního postižení.


(1)  Úř. věst. C 204, 9.7.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/7


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Econord Spa v. Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Spojené věci C-182/11 a C-183/11) (1)

(Veřejné zakázky na služby - Směrnice 2004/18/ES - Veřejný zadavatel vykonávající kontrolu nad od něj právně odlišným subjektem, jemuž je zakázka zadávána, obdobnou té, kterou vykonává nad vlastními organizačními složkami - Neexistence povinnosti zorganizovat nabídkové řízení podle pravidel unijního práva (tzv. zadávání „in house“) - Subjekt, jemuž je zakázka zadávána, společně kontrolovaný několika územně správními celky - Podmínky užití „in house“ zadávání)

2013/C 26/12

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Econord Spa

Žalované: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Consiglio di Stato — Výklad článků 49 SFEU a 56 SFEU — Postupy při zadávání veřejných zakázek na služby — Zadání bez nabídkového řízení — Udělení koncese na veřejnou městskou hygienickou službu dvěma veřejnoprávními orgány mimo formální řízení zadávání veřejných zakázek akciové společnosti, v níž mají orgány, které koncesi udělily, kapitálovou účast — Neexistence účinné kontroly jednoho z uvedených veřejnoprávních orgánů nad společností, které byla koncese udělena

Výrok

Pokud několik veřejných orgánů v postavení veřejného zadavatele společně zřídí subjekt pověřený plněním jejich úkolů v oblasti veřejných služeb nebo pokud veřejný orgán do takovéhoto subjektu vstoupí, je podmínka stanovená judikaturou Soudního dvora Evropské unie, podle níž musí tyto orgány, aby byly osvobozeny od své povinnosti zahájit veřejné zadávací řízení podle pravidel unijního práva, společně nad tímto subjektem vykonávat kontrolu obdobnou té, kterou vykonávají nad vlastními organizačními složkami, splněna, pokud má každý z těchto orgánů podíl jak na základním kapitálu, tak v řídících orgánech uvedeného subjektu.


(1)  Úř. věst. C 211, 16.7.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/7


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Brain Products GmbH v. BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Věc C-219/11) (1)

(Řízení o předběžné otázce - Zdravotnické prostředky - Směrnice 93/42/EHS - Oblast působnosti - Výklad pojmu „zdravotnický prostředek“ - Výrobek, který je uváděn na trh pro jiné než léčebné účely - Zkoumání fyziologického procesu - Volný pohyb zboží)

2013/C 26/13

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Brain Products GmbH

Žalovaní: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesgerichtshof — Výklad čl. 1 odst. 2 písm. a) třetí odrážky směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, s. 1; Zvl. vyd. 13/12, s. 82), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007 (Úř. věst. L 247, s. 21) — Výklad pojmu „zdravotnický prostředek“ — Použití směrnice na výrobek určený ke zkoumání určitého fyziologického procesu, který je uváděn na trh pro jiné než léčebné účely

Výrok

Článek 1 odst. 2 písm. a) třetí odrážka směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „zdravotnický prostředek“ zahrnuje předmět navržený jeho výrobcem pro použití u člověka ke zkoumání určitého fyziologického procesu pouze tehdy, je-li určen pro léčebné účely.


(1)  Úř. věst. C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/8


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București — Rumunsko) — SC Gran Via Moinești Srl v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Věc C-257/11) (1)

(Směrnice 2006/112/ES - Daň z přidané hodnoty - Články 167, 168 a 185 - Nárok na odpočet - Oprava odpočtů - Pořízení pozemku a na něm postavených budov za účelem odstranění těchto budov a uskutečnění projektu výstavby nemovitostí na tomto pozemku)

2013/C 26/14

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel București

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: SC Gran Via Moinești Srl

Žalované: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Curtea de Apel București — Výklad článků 167, 168 a 185 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1) — Právo na odpočet DPH v souvislosti s pořízením staveb určených k demolici za účelem provedení stavebního projektu — Hospodářská činnost předcházející provedení stavebního projektu a spočívající v prvních investičních nákladech uskutečněných pro potřeby uvedeného projektu — Oprava odpočtů DPH

Výrok

1)

Články 167 a 168 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že za takových okolností jako v původním řízení má společnost, která pořídila pozemek a budovy na něm postavené za účelem odstranění těchto budov a výstavby obytného komplexu na tomto pozemku, nárok na odpočet daně z přidané hodnoty vztahující se k pořízení uvedených budov.

2)

Článek 185 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností jako v původním řízení nevede odstranění budov pořízených s pozemkem, na kterém byly postaveny, provedené za účelem výstavby obytného komplexu na místě těchto budov, k povinnosti opravit původně provedený odpočet daně z přidané hodnoty vztahující se k pořízení uvedených budov.


(1)  Úř. věst. C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/8


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Kremikovtzi AD v. Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Věc C-262/11) (1)

(Přistoupení Bulharské republiky k Evropské unii - Dohoda o přidružení ES-Bulharsko - Ocelářství - Veřejné podpory na restrukturalizaci poskytnuté před přistoupením - Podmínky - Životaschopnost příjemců po ukončení restrukturalizačního období - Prohlášení o úpadku příjemce po přistoupení - Příslušnost vnitrostátních orgánů a Evropské komise - Vnitrostátní rozhodnutí, jímž byla konstatována pohledávka státu sestávající z podpor, jež se staly protiprávními - Rozhodnutí EU-BG č. 3/2006 - Příloha V aktu o přistoupení - Podpory použitelné po přistoupení - Nařízení (ES) č. 659/1999 - Existující podpory)

2013/C 26/15

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Kremikovtzi AD

Žalovaný: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Administrativen sad Sofia-grad — Výklad Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (Úř věst. L 358, s. 1; Zvl. vyd. 11/21, s. 532) a přílohy V odst. 1 aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. 2005, L 157, s. 203) jakož i čl. 9 odst. 4 Protokolu č. 2 o produktech, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO, čl. 3 dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 317, s. 25) a čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339) — Státní podpora na restrukturalizaci poskytnutá před přistoupením Bulharska k Evropské Unii ocelářským podnikům v rámci programu restrukturalizace — Rozhodnutí, které konstatuje existenci veřejnoprávní pohledávky spočívající ve státní podpoře, která se stala protiprávní poté, co se příjemce dostal do insolvenčního řízení — Příslušné pravomoci vnitrostátních orgánů a Evropské Komise rozhodnout o neslučitelnosti státní podpory se společným trhem a žádat její vrácení jakožto protiprávní podpory

Výrok

Postup vymáhání navrácení veřejných podpor poskytnutých společnosti Kremikovci AD před přistoupením Bulharské republiky k Evropské unii, které již po tomto přistoupení nebyly „použitelné“ ve smyslu přílohy V Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, musí v případě nedodržení podmínek stanovených v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, uzavřené a schválené jménem Společenství rozhodnutím Rady a Komise 94/908/ESUO, ES, Euratom ze dne 19. prosince 1994, vycházet z článku 3 dodatkového protokolu k této Evropské dohodě, ve znění rozhodnutí Rady přidružení EU Bulharsko č. 3/2006 ze dne 29. prosince 2006. Za těchto okolností mohou příslušné státní orgány Bulharské republiky přijmout v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku rozhodnutí o navrácení veřejných podpor, které nesplňují tyto podmínky. Rozhodnutí přijaté Komisí na základě čl. 3 druhého pododstavce tohoto dodatkového protokolu nepředstavuje předběžnou podmínku vymáhání navrácení takovýchto podpor uvedenými orgány.


(1)  Úř. věst. C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/9


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland — Irsko) — M. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irsko, Attorney General

(Věc C-277/11) (1)

(Řízení o předběžné otázce - Společný evropský azylový systém - Směrnice 2004/83/ES - Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany - Článek 4 odst. 1 druhá věta - Spolupráce členského státu s žadatelem k posouzení významných náležitostí žádosti - Rozsah - Bezvadnost vnitrostátního postupu uplatňovaného při vyřizování žádosti o podpůrnou ochranu po odmítnutí žádosti o přiznání postavení uprchlíka - Dodržování základních práv - Právo být slyšen)

2013/C 26/16

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobce: M.

Žalovaní: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irsko, Attorney General

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — High Court of Ireland — Výklad čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (Úř. věst. L 304, s. 12; Zvl. vyd. 19/07, s. 96) — Žádost o podpůrnou ochranu po odmítnutí přiznání postavení uprchlíka — Návrh na zamítnutí žádosti o podpůrnou ochranu — Povinnost poskytnout žadateli výsledky posouzení jeho žádosti před přijetím konečného rozhodnutí

Výrok

Požadavek spolupráce dotyčného členského státu s žadatelem o azyl, tak jak je upraven v čl. 4 odst. 1 druhé větě Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany nemůže být vykládán v tom smyslu, že za předpokladu, že cizinec žádá o přiznání statusu podpůrné ochrany poté, co mu nebylo přiznáno postavení uprchlíka, a že příslušný vnitrostátní orgán hodlá rovněž tuto druhou žádost zamítnout, by byl tento orgán povinen před přijetím svého rozhodnutí dotyčného informovat o chystaném zamítnutí jeho žádosti, a sdělit mu argumenty, na jejichž základě hodlá jeho žádost zamítnout, aby tak uvedený žadatel mohl v tomto ohledu uplatnit své stanovisko.

Avšak jedná-li se o režim, jako je režim zavedený předmětnou vnitrostátní právní úpravou v původním řízení, charakterizovaný existencí dvou odlišných na sebe navazujících řízení k přezkumu žádosti o přiznání postavení uprchlíka a následné žádosti o podpůrnou ochranu, náleží předkládajícímu soudu zajistit v rámci každého z těchto řízení dodržování základních práv žadatele, a konkrétně práva být slyšen v tom smyslu, že mu musí být umožněno užitečně vyjádřit své stanovisko před přijetím každého rozhodnutí o nepřiznání požadované ochrany. Okolnost, že již dotčená osoba byla platně vyslechnuta při šetření její žádosti o přiznání postavení uprchlíka, v takovémto režimu neznamená, že by bylo možné tuto náležitost opomíjet v rámci řízení o žádosti o podpůrnou ochranu.


(1)  Úř. věst. C 226, 30.7.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/10


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — BONIK (EOOD) v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Věc C-285/11) (1)

(DPH - Směrnice 2006/112/ES - Nárok na odpočet - Odmítnutí)

2013/C 26/17

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad — Varna

Účastníci původního řízení

Žalobce: BONIK (EOOD)

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Administrativen sad — Varna — Výklad článků 14, 62, 63, 167, 168 a čl. 178 písm. a) a b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1) — Formální náležitosti členských států týkající se nároku na odpočet DPH — Opatření přijatá k zabránění určitých forem podvodů a daňových úniků — Zamítnutí nároku na odpočet DPH osoby povinné k dani, která je příjemcem dodání uvnitř Společenství, z důvodu neexistence důkazů o skutečném uskutečnění dodání mezi předcházejícími dodavateli, i přes existenci důkazů o uskutečnění dodání mezi přímým dodavatelem a uvedenou osobou povinnou k dani

Výrok

Články 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 a 178 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musejí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby za takových okolností jako v původním řízení byl osobě povinné k dani odmítnut nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za dodání zboží z důvodu, že s přihlédnutím k podvodům a nesrovnalostem, ke kterým došlo na vstupu nebo na výstupu tohoto dodání, se toto dodání nepovažuje za opravdu uskutečněné, aniž by na základě objektivních okolností bylo prokázáno, že tato osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění uplatňované k odůvodnění nároku na odpočet bylo součástí podvodu ve vztahu k dani z přidané hodnoty, ke kterému došlo v dodavatelském řetězci na vstupu nebo výstupu, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/10


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Cifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) v. Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna

(Spojené věci C-320/11, C-330/11, C-382/11 a C-383/11) (1)

(Společný celní sazebník - Sazební zařazení zboží - Kombinovaná nomenklatura - Přístroje schopné přijímat televizní signál, jež mají zabudovaný modem pro získání přístupu na internet a mají funkci interaktivní výměny informací)

2013/C 26/18

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad — Varna

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Cifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Žalovaný: Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna

Předmět věci

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce — Administrativen sad — Varna — Výklad nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 291, s. 1) — Podpoložka 8528 71 13 kombinované nomenklatury [Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu na internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat televizní signál („set-top boxy s komunikační funkcí“)] nebo podpoložka 8521 90 00 (Ostatní přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem) — Přístroj, který je schopen přijímat televizní signál nebo sloužit jako modem pro získání přístupu na internet, jenž má funkci interaktivní výměny informací — Význam pojmů „internet“, „modem“ a „modulace“ a „demodulace“ s ohledem na vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře

Výrok

1)

Kombinovaná nomenklatura, která je uvedena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007, nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 a nařízení Komise (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009, musí být vykládána v tom smyslu, že pro účely zařazení zboží do podpoložky 8528 71 13 je modem pro získání přístupu na internet chápán jako zařízení, které je způsobilé samo a bez zásahu jakéhokoli jiného přístroje nebo mechanismu získat přístup na internet a zajistit interaktivitu a obousměrnou výměnu informací. Pro účely zařazení do uvedené podpoložky je relevantní pouze schopnost získat přístup na internet, a nikoliv technika k tomu použitá.

2)

Uvedená kombinovaná nomenklatura musí být vykládána v tom smyslu, že přijímání televizního signálu a přítomnost modemu umožňujícího přístup na internet jsou dvě rovnocenné funkce, které musí mít přístroje zařazované do podpoložky 8528 71 13. Při neexistenci jedné z těchto funkcí musí být přístroje zařazeny do podpoložky 8528 71 19.

3)

Článek 78 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, musí být vykládán v tom smyslu, že kontrola zboží po jeho propuštění a následná změna jeho sazebního zařazení mohou být provedeny na základě písemných dokumentů, aniž celní orgány musí zboží fyzicky kontrolovat.


(1)  Úř. věst. C 252, 27.8.2011.

Úř. věst. C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/11


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — O., S. (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto v. L. (C-357/11)

(Spojené věci C-356/11 a C-357/11) (1)

(Občanství Unie - Článek 20 SFEU - Směrnice 2003/86/ES - Právo na sloučení rodiny - Nezletilí občané Unie nízkého věku bydlící se svými matkami, státními příslušnicemi třetích zemí, na území členského státu, jehož jsou tyto děti občané - Právo trvalého pobytu matek, kterým byly svěřeny do výlučné péče občané Unie, v tomto členském státě - Opětné složení rodin po opětném sňatku matek se státními příslušníky třetích zemí a narození dětí, rovněž státních příslušníků třetích zemí, vzešlých z těchto sňatků - Žádosti o sloučení rodiny v členském státě původu občanů Unie - Odepření práva pobytu nových manželů založené na nedostatečných příjmech - Právo na respektování rodinného života - Zohlednění nejlepších zájmů dětí)

2013/C 26/19

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobci: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Žalovaní: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Korkein hallinto-oikeus — Výklad článku 20 SFEU — Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států — Právo na sloučení rodiny — Povolení k pobytu v členském státě pro státního příslušníka třetího státu žijícího bez povolení k trvalému pobytu v tomto členském státě v situaci, kdy manželka dotyčného, státní příslušnice třetího státu, legálně pobývá v uvedeném členském státě a má dítě se státní příslušností tohoto členského státu a kdy dotyčný není rodičem tohoto dítěte ani osobou mající za něho rodičovskou zodpovědnost — Situace, ve které mají manželé rovněž spolu dítě, které je státním příslušníkem třetího státu a bydlí s nimi a s dítětem manželky v dotčeném členském státě

Výrok

1)

Článek 20 SFEU musí být vykládán tak, že nebrání tomu, aby členský stát odepřel státnímu příslušníkovi třetí země povolení k pobytu, o něž žádá z důvodu sloučení rodiny, byť je snahou tohoto státního příslušníka pobývat se svou manželkou, rovněž státní příslušnicí třetí země legálně pobývající v tomto členském státě, která je matkou dítěte, jež pochází z prvního manželství a které je občanem Unie, jakož i s dítětem pocházejícím z jejich vlastního svazku, které je rovněž státním příslušníkem třetí země, nemá-li takové odepření pro dotyčného občana Unie za následek zbavení možnosti skutečně využívat podstatné části práv plynoucích ze statusu občana Unie, ověření čehož přísluší předkládajícímu soudu.

2)

Takové žádosti o povolení k pobytu z důvodu sloučení rodiny, o jaké se jedná ve věcech v původním řízení, spadají do rozsahu působnosti směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. Článek 7 odst. 1 písm. c) této směrnice musí být vykládán tak, že i když mohou členské státy požadovat, aby osoba usilující o sloučení rodiny prokázala, že má stálé a pravidelné finanční příjmy, které jsou dostatečné pro její výživu i výživu jejích rodinných příslušníků, musí být tato možnost uplatňována ve světle článku 7 a čl. 24 odst. 2 a 3 Listiny základních práv Evropské unie, které ukládají členským státům přezkoumat žádosti o sloučení rodiny v zájmu dotyčných dětí a též s cílem upřednostnit rodinný život, jakož i zabránit tomu, aby byl ohrožen cíl této směrnice nebo její užitečný účinek. Předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda byly tyto požadavky dodrženy při přijetí rozhodnutí odepřít povolení k pobytu, o něž se jedná ve věcech v původním řízení.


(1)  Úř. věst. C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/12


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social de Barcelona — Španělsko) — Isabel Elbal Moreno v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Věc C-385/11) (1)

(Článek 157 SFEU - Směrnice 79/7/EHS - Směrnice 97/81/ES - Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku - Směrnice 2006/54/ES - Starobní důchod příspěvkového typu - Rovné zacházení pro pracovníky a pracovnice - Nepřímá diskriminace založená na pohlaví)

2013/C 26/20

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Isabel Elbal Moreno

Žalovaní: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Juzgado de lo Social de Barcelona — Výklad ustanovení 4 bodu 1 rámcové dohody o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, přílohy směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 (Úř. věst. 1998, L 14, s. 9; Zvl. vyd. 05/03, s. 267), článku 4 směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (Úř. věst. 1979, L 6, s. 24; Zvl. vyd. 05/01, s. 215) a článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. L 204, s. 23) — Pojem „pracovní podmínky“ — Starobní důchod příspěvkového typu vypočítaný podle španělského zákonného systému a příspěvky odváděné pracovníkem na jeho účet — Diskriminace pracovníků na částečný úvazek.

Výrok

Článek 4 směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené ve věci v původním řízení, brání právní úpravě členského státu, která vyžaduje, aby zaměstnanci na částečný úvazek, jejichž převážnou část tvoří ženy, dosáhli ve srovnání se zaměstnanci na plný úvazek poměrně delší doby pojištění, která je nezbytná pro případný vznik nároku na starobní důchod příspěvkového typu, jehož výše je snížena úměrně ke snížení jejich pracovního úvazku.


(1)  Úř. věst. C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/12


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo v. Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Věc C-410/11) (1)

(Letecká doprava - Montrealská úmluva - Článek 22 odst. 2 - Odpovědnost dopravců za zavazadla - Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel - Společné zavazadlo pro několik cestujících - Odbavení zavazadla pouze jedním z nich)

2013/C 26/21

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobci: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Žalovaná: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Audiencia Provincial de Barcelona — Výklad čl. 3 odst. 3 a čl. 22 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva), (rozhodnutí Rady 2001/539/ES, Úř. věst. L 194, s. 38) — Odpovědnost leteckých dopravců při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel — Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel

Výrok

Článek 22 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, jež byla uzavřena v Montrealu dne 28. května 1999, podepsána Evropským společenstvím dne 9. prosince 1999 a schválena jeho jménem rozhodnutím Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001, ve spojení s čl. 3 odst. 3 uvedené úmluvy, musí být vykládán v tom smyslu, že právo na náhradu škody a mez odpovědnosti dopravce za ztrátu zavazadel se uplatní rovněž na cestujícího, který požaduje tuto náhradu za ztrátu zavazadla odbaveného na jméno jiného cestujícího, pokud toto ztracené zavazadlo skutečně obsahovalo věci prvního cestujícího.


(1)  Úř. věst. C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/13


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 — Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropská komise

(Věc C-416/11 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť - Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti - Zařazení lokality navržené Španělským královstvím na uvedený seznam - Lokalita, která údajně zahrnuje zónu britského pobřežního moře Gibraltaru a oblast volného moře - Žaloba na neplatnost - Čistě potvrzující akt)

2013/C 26/22

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: S. Ossowski, zmocněnec, ve spolupráci s D. Wyattem QC, V. Wakefield, barrister)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: D. Recchia a K. Mifsud-Bonnici, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující Komisi: Španělské království (zástupci: N. Díaz Abad a A. Rubio González, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 24. května 2011 ve věci T-115/10, Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropská komise, kterým Tribunál prohlásil za nepřípustnou žalobu na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2010/45/EU ze dne 22. prosince 2009, kterým se přijímá třetí aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 10406), v rozsahu, v němž zařadilo na seznam lokalitu s názvem „Estrecho Oriental“ (ES6120032), navrženou Španělskem, která zahrnuje zónu britského pobřežního moře Gibraltaru a oblast volného moře

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/13


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Rovigo — Itálie) — trestní řízení proti Md Sagorovi

(Věc C-430/11) (1)

(Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Směrnice 2008/115/ES - Společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí - Vnitrostátní právní úprava, která stanoví možnost nahrazení peněžitého trestu trestem vyhoštění či trestem domácího vězení)

2013/C 26/23

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Rovigo

Účastník původního trestního řízení

Md Sagor

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Tribunale di Rovigo — Výklad článků 2, 4, 6, 7, 8, 15 a 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, s. 98), jakož i čl. 4 odst. 3 SEU — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví pokutu od 5 000 do 10 000 eur cizinci, který neoprávněně vstoupil na vnitrostátní území nebo na něm neoprávněně pobývá — Přípustnost trestného činu neoprávněného pobytu — Přípustnost okamžitého vyhoštění na období přinejmenším pěti let nebo trestu omezujícího svobodu („permanenza domiciliare“) jakožto náhrady za peněžitý trest — Povinnosti členských států během lhůty pro provedení směrnice

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládána v tom smyslu, že

nebrání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, jež postihuje neoprávněný pobyt státních příslušníků třetích zemí peněžitým trestem, který může být nahrazen trestem vyhoštění, a

brání právní úpravě členského státu, která umožňuje postihovat neoprávněný pobyt státních příslušníků třetích zemí trestem domácího vězení, aniž zaručuje, že výkon tohoto trestu bude ukončen, jakmile bude možný fyzický přesun dotyčné osoby mimo uvedený členský stát.


(1)  Úř. věst. C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/14


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. prosince 2012 — Evropská komise v. Verhuizingen Coppens NV

(Věc C-441/11 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Článek 81 ES a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP - Belgický trh mezinárodních stěhovacích služeb - Kartelová dohoda, která se skládá ze tří jednotlivých dohod - Jediné a pokračující protiprávní jednání - Chybějící důkaz o tom, že účastník jedné kartelové dohody věděl o dalších jednotlivých dohodách - Částečné nebo úplné zrušení rozhodnutí Komise - Články 263 SFEU a 264 SFEU)

2013/C 26/24

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet, S. Noë a F. Ronkes Agerbeek, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Verhuizingen Coppens NV (zástupci: J. Stuyck a I. Buelens, advocaten)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 16. června 2011, Verhuizingen Coppens v. Komise (T-210/08), kterým Tribunál zrušil čl. 1 písm. i) a čl. 2 písm. k) rozhodnutí Komise C(2008) 926 final ze dne 11. března 2008 v řízení podle článku [81 ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/38.543 — Mezinárodní stěhovací služby)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 16. června 2011, Verhuizingen Coppens v. Komise (T-210/08), se zrušuje.

2)

Článek 1 písm. i) rozhodnutí Komise C (2008) 926 final ze dne 11. března 2008 v řízení podle článku [81 ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/38.543 — Mezinárodní stěhovací služby) se zrušuje v rozsahu, v němž tímto ustanovením Evropská komise — aniž se omezila na konstatování účasti společnosti Verhuizingen Coppens NV na dohodě o mechanismu fiktivních nabídek, zvaných „předstírané nabídky“, za období od 13. října 1992 do 29. července 2003 — shledala tuto společnost odpovědnou za dohodu o mechanismu finančních náhrad za odmítnuté nebo nepodané nabídky, takzvaných „provizí“, a přičetla jí odpovědnost za jediné a pokračující protiprávní jednání.

3)

Výše pokuty uložená společnosti Verhuizingen Coppens NV v čl. 2 písm. k) uvedeného rozhodnutí C(2008) 926 final se stanoví na 35 000 eur.

4)

Evropské komisi se ukládá, že ponese vlastní náklady řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku a uhradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených společností Coppens v obou těchto stupních.

5)

Společnost Coppens ponese třetinu vlastních nákladů řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku.


(1)  Úř. věst. C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/14


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Věc C-562/11) (1)

(Zemědělství - Nařízení (EHS) č. 3665/87 - Článek 11 - Vývozní náhrady - Žádost o náhradu za vývoz, který nezakládá nárok na náhradu - Správní sankce)

2013/C 26/25

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesfinanzhof — Výklad nařízení Komise (EHS) č. 3665/87 ze dne 27. listopadu, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 351, s. 1) ve znění pozměněném nařízením Komise (ES) č. 495/97 ze dne 18. března 1997 (Úř. věst. L 77, s. 12) a zejména čl. 11 odst. 1 — Žádost o vývozní náhradu v situaci, kdy není žádná náhrada stanovena — Možnost uložení sankcí žadateli

Výrok

Článek 11 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87 ze dne 27. listopadu 1987, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2945/94 ze dne 2. prosince 1994 a nařízení Komise (ES) č. 495/97 ze dne 18. března 1997 musí být vykládán v tom smyslu, že s výhradou případů upuštění od sankce stanovených v tomto odst. 1 třetím pododstavci je třeba použít snížení uvedené v tomto odst. 1 prvním pododstavci písm. a), zejména pokud se ukáže, že zboží, pro jehož vývoz byla požadována vývozní náhrada, nemělo řádnou a spolehlivou obchodní jakost, a to bez ohledu na skutečnost, že vývozce jednal v dobré víře a správně popsal povahu a původ uvedeného zboží.


(1)  Úř. věst. C 39, 11.2.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/15


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Josef Probst v. mr.nexnet GmbH

(Věc C-119/12) (1)

(Elektronická komunikace - Směrnice 2002/58/ES - Článek 6 odst. 2 a 5 - Zpracování osobních údajů - Provozní údaje nezbytné pro účely účtování a inkasa plateb - Vymáhání pohledávek třetí společností - Osoby, které jednají z pověření poskytovatelů veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací)

2013/C 26/26

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Josef Probst

Žalovaná: mr.nexnet GmbH

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesgerichtshof — Výklad čl. 6 odst. 2 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, s. 37; Zvl. vyd. 13/29, s. 514) — Předávání provozních údajů vztahujících se k účastníkům a uživatelům zpracovávaných a uchovávaných provozovatelem veřejné komunikační sítě — Vnitrostátní právní úprava umožňující takové předání postupníkovi, jemuž byly postoupeny pohledávky vyplývající z plateb za telekomunikační služby, existují-li smluvní ustanovení zajišťující důvěrné zacházení s předávanými údaji a možnost druhé smluvní strany ověřit dodržování ochrany těchto údajů

Výrok

Článek 6 odst. 2 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) musí být vykládán v tom smyslu, že poskytovateli veřejných komunikačních sítí a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací umožňuje předat provozní údaje postupníkovi, jemuž postoupil své pohledávky vyplývající z poskytování telekomunikačních služeb za účelem jejich vymáhání, a tomuto postupníkovi umožňuje zpracovávat uvedené údaje pod podmínkou, že postupník zaprvé jedná z pověření poskytovatele služeb, pokud jde o zpracování týchž údajů, a zadruhé se omezí na zpracování provozních údajů nezbytných pro účely vymáhání postoupených pohledávek.

Bez ohledu na kvalifikaci smlouvy o postoupení se má za to, že postupník jedná „z pověření“ poskytovatele služeb ve smyslu čl. 6 odst. 5 směrnice 2002/58 tehdy, když při zpracování provozních údajů jedná pouze podle pokynů a pod dohledem uvedeného poskytovatele. Smlouva uzavřená mezi nimi musí obsahovat zejména ustanovení zaručující oprávněné zpracování provozních údajů postupníkem a poskytovateli služeb musí umožňovat, aby se kdykoli ujistil, že uvedený postupník tato ustanovení dodržuje.


(1)  Úř. věst. C 174, 16.6.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/15


Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 27. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court — Irsko) — Thomas Pringle v. Governement of Ireland, Ireland a Attorney General

(Věc C-370/12) (1)

(Mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro - Rozhodnutí 2011/199/EU - Změna článku 136 SFEU - Platnost - Článek 48 odst. 6 SEU - Zjednodušený postup pro přijímání změn - Smlouva o EMS - Hospodářská a měnová politika - Pravomoc členských států)

2013/C 26/27

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Thomas Pringle

Odpůrci: Governement of Ireland, Ireland a Attorney General

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Supreme Court — Platnost rozhodnutí Evropské rady 2011/199/EU ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 91, s. 1) — Pravomoci Unie — Právo členského státu patřícího k eurozóně uzavřít takovou mezinárodní smlouvu, jako je Smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability

Výrok

1)

Přezkum první otázky neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost rozhodnutí Evropské rady 2011/199/EU ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro.

2)

Článek 4 odst. 3 SEU, článek 13 SEU, čl. 2 odst. 3 SFEU, čl. 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 SFEU, články 119 SFEU až 123 SFEU, články 125 SFEU až 127 SFEU ani obecná zásada účinné soudní ochrany nebrání tomu, aby mezi sebou členské státy, jejichž měnou je euro, uzavřely takovou smlouvu, jako je Smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Finskou republikou, uzavřená v Bruselu dne 2. února 2012, ani ratifikaci této smlouvy těmito členskými státy.

3)

Oprávnění členského státu uzavřít a ratifikovat uvedenou smlouvu není podmíněno vstupem rozhodnutí 2011/199 v platnost


(1)  Úř. věst. C 303, 6.10.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 3. října 2012 — W. P. Willems, další účastník řízení: Burgemeester van Nuth

(Věc C-446/12)

2013/C 26/28

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: W. P. Willems

Další účastník řízení: Burgemeester van Nuth

Předběžné otázky

1)

Je čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) platný ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách?

2)

Je třeba v případě, že odpověď na otázku č. 1 zní, že čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) je platný, čl. 4 odst. 3 nařízení ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách a čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 (1) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) této směrnice vykládat v tom smyslu, že za účelem provedení uvedeného nařízení musí členské státy na základě zákona zajistit, že biometrické údaje, které jsou shromažďovány a uchovávány podle tohoto nařízení, nesmějí být shromažďovány, zpracovávány a využívány k jiným účelům než k vydání dokladu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 5. října 2012 — H. J. Kolostra, další účastník řízení: Burgemeester van Skarsterlân

(Věc C-447/12)

2013/C 26/29

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: H. J. Kooistra

Další účastník řízení: Burgemeester van Skarsterlân

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009 vykládat v tom smyslu, že se nepoužije na takové průkazy totožnosti jako je nizozemský průkaz totožnosti, které členské státy vydaly svým státním příslušníkům, a to bez ohledu na jejich platnost a bez ohledu na možnost používat tyto průkazy totožnosti jako cestovní doklady?

2)

Pokud z odpovědi na otázku 1 vyplyne, že nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) se použije na takové průkazy totožnosti jako je nizozemský průkaz totožnosti vzhledem k možnosti používat je jako cestovní doklad, je platný čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách?

3)

V případě, že odpověď na otázku 2 bude znít, že čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) je platný, je třeba čl. 4 odst. 3 nařízení ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách a čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 (1) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) této směrnice vykládat v tom smyslu, že za účelem provedení uvedeného nařízení musí členské státy na základě zákona zajistit, že biometrické údaje, které jsou shromažďovány a uchovávány podle tohoto nařízení, nesmějí být shromažďovány, zpracovávány a využívány k jiným účelům než k vydání dokladu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 8. října 2012 — M. Roest, další účastník řízení: Burgemeester van Amsterdam

(Věc C-448/12)

2013/C 26/30

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: M. Roest

Další účastník řízení: Burgemeester van Amsterdam

Předběžné otázky

1)

Je čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) platný ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách?

2)

Je třeba v případě, že odpověď na otázku č. 1 zní, že čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) je platný, čl. 4 odst. 3 nařízení ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách a čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 (1) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) této směrnice vykládat v tom smyslu, že za účelem provedení uvedeného nařízení musí členské státy na základě zákona zajistit, že biometrické údaje, které jsou shromažďovány a uchovávány podle tohoto nařízení, nesmějí být shromažďovány, zpracovávány a využívány k jiným účelům než k vydání dokladu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 8. října 2012 — L. J. A. van Luijk, další účastník řízení: Burgemeester van Den Haag

(Věc C-449/12)

2013/C 26/31

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: L. J. A. van Luijk

Další účastník řízení: Burgemeester van Den Haag

Předběžné otázky

1)

Je čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) platný ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách?

2)

Je třeba v případě, že odpověď na otázku č. 1 zní, že čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004 (Úř. věst. L 142, s. 1) je platný, čl. 4 odst. 3 nařízení ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách a čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 (1) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) této směrnice vykládat v tom smyslu, že za účelem provedení uvedeného nařízení musí členské státy na základě zákona zajistit, že biometrické údaje, které jsou shromažďovány a uchovávány podle tohoto nařízení, nesmějí být shromažďovány, zpracovávány a využívány k jiným účelům než k vydání dokladu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Krefeld (Německo) dne 9. října 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV

(Věc C-452/12)

2013/C 26/32

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Krefeld

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Žalovaná: Inter-Zuid Transport BV

Předběžné otázky

1)

Brání článek 71 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (1) ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech výkladu smlouvy, který se provede výlučně autonomně, anebo je při použití takových smluv třeba zohlednit rovněž cíle a význam nařízení?

2)

Brání článek 71 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech výkladu smlouvy, podle kterého určovací žaloba, o níž bylo rozhodnuto v jednom členském státě, nebrání následně podané žalobě na plnění v jiném členském státě, pokud tato smlouva v tomto ohledu umožňuje též výklad odpovídající článku 27 nařízení č. 44/2001?


(1)  Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 10. října 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O, další účastník řízení: B

(Věc C-456/12)

2013/C 26/33

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobce: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O

Další účastník řízení: B

Předběžné otázky

1)

Je třeba směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (1) ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS použít ve vztahu k podmínkám práva na volný pohyb a pobyt rodinných příslušníků občana Unie, kteří mají státní příslušnost třetí země, stejně jako v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie Singh (2) (C-370/90) a Eind (3) (C-291/05) analogicky v případě, kdy se občan Unie vrátí do členského státu, jehož je státním příslušníkem, poté, co v rámci čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie i jako příjemce služeb ve smyslu článku 56 této Smlouvy, pobýval v jiném členském státě?

2)

V případě kladné odpovědi: je podmínkou toho, aby po návratu občana Unie do členského státu, jehož je státním příslušníkem, náleželo jeho rodinnému příslušníkovi, který je státním příslušníkem třetí země, právo pobytu v tomto členském státě, skutečnost, aby měl pobyt občana Unie v jiném členském státě určitou minimální dobu trvání?

3)

V případě kladné odpovědi: je možné tuto podmínku splnit i v případě, kdy se nejednalo o nepřerušený pobyt, nýbrž o pobyt s určitou četností, jako například každý týden během víkendu nebo formou pravidelných návštěv?

[…]

4)

Zaniknou případné nároky rodinného příslušníka, který je státním příslušníkem třetí země, na právo pobytu vycházející z unijního práva, jestliže mezi návratem občana Unie do členského státu, jehož je státním příslušníkem, a připojením se v tomto členském státě jeho rodinného příslušníka, který je státním příslušníkem třetí země, uplynulo značné časové období?


(1)  Úř. věst L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46.

(2)  Roszudek ze dne 7. července 1992, Recueil s. I-4265.

(3)  Rozsudek ze dne 11. prosince 2007, Sb. rozh. s. I-10719.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 10. října 2012 — S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, další účastník řízení: G

(Věc C-457/12)

2013/C 26/34

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Další účastník řízení: G

Předběžné otázky

1)

[…]

Může státní příslušník třetí země, který je rodinným příslušníkem občana Unie s bydlištěm v členském státě, jehož má státní příslušnost, který ale pracuje v jiném členském státě pro zaměstnavatele se sídlem v tomto jiném členském státě, z unijního práva vyvodit za okolností, jako jsou okolnosti sporu v původním řízení, právo pobytu ?

2)

[…]

Může státní příslušník třetí země, který je rodinným příslušníkem občana Unie s bydlištěm v členském státě, jehož má státní příslušnost, který ale v rámci své pracovní činnosti pro zaměstnavatele se sídlem v témže členském státě dojíždí do jiného členského státu, z unijního práva vyvodit za okolností, jako jsou okolnosti sporu v původním řízení, právo pobytu?


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgerichts Wien (Rakousko) dne 22. října 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH v. Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Věc C-469/12)

2013/C 26/35

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Handelsgerichts Wien

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Žalovaná: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Předběžné otázky

Je smlouva o skladování zboží smlouvou o „poskytování služeb“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (1) ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení č. 44/2001)?


(1)  Úř.věst. 2001, L 12, s. 1.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 22. října 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Věc C-473/12)

2013/C 26/36

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour constitutionnelle

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Odpůrci: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 13 odst. 1 písm. g) in fine směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1) vykládán v tom smyslu, že je na členských státech, zda zavedou výjimku z povinnosti bezprostředně poskytnout informaci stanovené v čl. 11 odst. 1, je-li to nezbytné pro zajištění práv a svobod druhých, nebo členské státy v tomto ohledu podléhají omezením?

2)

Vztahuje se na profesní činnost soukromých detektivů upravenou vnitrostátním právním řádem a vykonávanou ve službách orgánů oprávněných oznamovat soudním orgánům, že došlo k porušení ustanovení, která chrání profesní označení a upravují výkon povolání, podle okolností výjimka stanovená v čl. 13 odst. 1 písm. d) a g) in fine výše uvedené směrnice?

3)

Je čl. 13 odst. 1 písm. d) a g) in fine výše uvedené směrnice v případě záporné odpovědi na druhou otázku v souladu s čl. 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, a konkrétně se zásadou rovnosti a zákazu diskriminace?


(1)  Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 22. října 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Věc C-474/12)

2013/C 26/37

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Schiebel Aircraft GmbH

Žalovaný: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Předběžné otázky

Brání unijní právo, zejména článek 18, článek 45 a článek 49 ve spojení s čl. 346 odst. 1 písm. b) SFEU vnitrostátnímu ustanovení členského státu, jakým je právní úprava, kterou je třeba použít v původním řízení, podle které členové orgánů právně zastupujících podnik nebo společník obchodních společností s oprávněním řídit a zastupovat společnost, kteří chtějí provozovat živnost obchodování s vojenskými zbraněmi a vojenským střelivem a zprostředkování koupě a prodeje vojenských zbraní a vojenského střeliva, musí mít rakouskou státní příslušnost a státní příslušnost jiného členského státu EHP nepostačuje?


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (dříve Fővárosi Bíróság) (Maďarsko) dne 22. října 2012 — UPC DTH Sàrl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Věc C-475/12)

2013/C 26/38

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék (dříve Fővárosi Bíróság)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: UPC DTH Sàrl

Odpůrce: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 2 písm. c) rámcové směrnice, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 (1), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009 (2) vykládat v tom smyslu, že službu, prostřednictvím které poskytovatel služby zajišťuje za protiplnění podmíněný přístup k programovému balíčku sestávajícímu z rozhlasových a televizních programů, který je přenášen družicí, lze považovat za službu elektronických komunikací?

2)

Je třeba Smlouvu o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že se na službu popsanou v první otázce vztahuje zásada volného pohybu služeb mezi členskými státy, jelikož se jedná o službu poskytovanou z Lucemburska na území Maďarska?

3)

Je třeba Smlouvu o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že v případě služby popsané v první otázce má země určení, do níž je služba poskytována, právo omezit poskytování tohoto druhu služeb tím, že stanoví, že [poskytovatel] služby musí být povinně registrován v členském státě a že musí být usazen jako pobočka nebo samostatný právní subjekt, jakož i požadavkem, že tento druh služby může být poskytován jen prostřednictvím k tomu zřízené pobočky nebo samostatného právního subjektu?

4)

Je třeba Smlouvu o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že správní řízení týkající se služeb popsaných v první otázce, bez ohledu na členský stát, v němž působí nebo je registrován podnik, který službu poskytuje, musí provést správní orgán členského státu, který k tomu má pravomoc na základě místa, v němž [je poskytována] služba?

5)

Je třeba čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 (rámcová směrnice) vykládat v tom smyslu, že služba popsaná v první otázce musí být považována za službu elektronických komunikací nebo musí být uvedená služba považována za službu podmíněného přístupu poskytovanou za použití systému podmíněného přístupu definovaného v čl. 2 písm. f) rámcové směrnice?

6)

Je třeba relevantní ustanovení na základě všech výše uvedených skutečností vykládat v tom smyslu, že poskytovatel služby popsané v první otázce musí být považován za poskytovatele služeb elektronických komunikací podle právní úpravy Společenství?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, s. 33; Zvl. vyd. 13/29, s. 349).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 337, s. 37).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgerichts (Německo) dne 24. října 2012 — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience K.K.

(Věc C-477/12)

2013/C 26/39

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundespatentgerichts

Účastníci původního řízení

Žalobce: Hogan Lovells International LLP

Žalovaný: Bayer CropScience K.K.

Předběžná otázka

Je pro účely použití čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1610/96 (1) rozhodující pouze povolení k uvedení na trh vydané podle článku 4 směrnice 91/414/EHS nebo podle čl. 8 odst. 1 směrnice 91/414, nebo může být osvědčení uděleno i na základě povolení k uvedení na trh vydaného podle čl. 8 odst. 4 směrnice 91/414?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (Úř. věst. L 198, s. 30)


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Feldkirch (Rakousko) dne 24. října 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

(Věc C-478/12)

2013/C 26/40

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Feldkirch

Účastníci původního řízení

Žalobci: Armin Maletic, Marianne Maletic

Žalované: lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

Předběžná otázka

Má být čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1) zakládající příslušnost soudu místa, kde má spotřebitel své bydliště, vykládán v tom smyslu, že jestliže druhý partner (zde zprostředkovatel zájezdu se sídlem v zahraničí) využije smluvního partnera (zde: organizátora zájezdu se sídlem v tuzemsku) pro žaloby, které směřují proti oběma partnerům, použije se čl. 16 odst. 1 nařízení č. 44/2001 také na smluvního partnera v tuzemsku?


(1)  Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 25. října 2012 — Minister van Financiën, další účastnice řízení: X BV

(Věc C-480/12)

2013/C 26/41

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: Minister van Financiën

Odpůrkyně: X BV

Předběžné otázky

1)

a)

Je třeba vykládat články 203 a 204 celního kodexu (1) ve spojení s článkem 859 (zejména bodem 2 písm. c)) prováděcích ustanovení k celnímu kodexu (2) v tom smyslu, že (pouhé) překročení lhůty pro odeslání stanovené podle čl. 356 odst. 1 prováděcích ustanovení k celnímu kodexu nevede k celnímu dluhu z důvodu odnětí celnímu dohledu ve smyslu článku 203 celního kodexu, nýbrž k celnímu dluhu podle článku 204 celního kodexu?

b)

Je pro kladnou odpověď na otázku 1. a) nezbytné, aby dotčené subjekty uvedly celním orgánům důvody pro překročení lhůty nebo jim alespoň objasnily, kde se nacházelo zboží v době mezi uplynutím lhůty stanovené podle článku 356 prováděcích ustanovení k celnímu kodexu a okamžikem skutečného předložení u celního úřadu určení?

2)

Je třeba vykládat šestou směrnici (3), zejména její článek 7, v tom smyslu, že DPH je splatná, pokud vzniká celní dluh výlučně podle článku 204 celního kodexu?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, s. 1).

(3)  Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 29. října 2012 — Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV a další

(Věc C-483/12)

2013/C 26/42

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pelckmans Turnhout NV

Žalované: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Předběžná otázka

Má být zásada rovnosti zakotvená v čl. 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a v článcích 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s články 15 a 16 této Listiny a články 34 až 36, článkem 56 a článkem 57 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládána v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je právní úprava zakotvená v článcích 8, 9, 16 a 17 Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (zákon ze dne 10. listopadu 2006 o otevíracích hodinách v obchodě, řemeslnických provozech a v odvětví služeb), protože povinnost dodržovat den pracovního klidu, která je v tomto zákoně obsažena:

i)

se nevztahuje ani na živnostníky se sídlem na nádražích nebo pobočkách veřejných dopravních společností, ani na prodeje na letištích a oblastech přístavů, které slouží mezinárodnímu cestovnímu ruchu, a ani na prodeje na čerpacích stanicích nebo pobočkách na dálnicích, avšak vztahuje se na živnostníky usazené na jiných místech,

ii)

se nevztahuje na živnostníky, kteří nabízejí výrobky jako jsou noviny, časopisy, tabák a kuřácké potřeby, telefonní karty a produkty národní loterie, nosiče audiovizuálních děl a videohry, jakož i zmrzlina, avšak vztahuje se na živnostníky, kteří nabízejí jiné výrobky,

iii)

se vztahuje pouze na maloobchod, tedy podniky, které se svým prodejem orientují na spotřebitele, nikoli však na jiné živnostníky,

iv)

minimálně pro živnostníky, kteří svou činnost vykonávají prostřednictvím fyzicky existujících prodejních míst s přímým kontaktem se spotřebitelem, s sebou přináší výrazně větší omezení než pro živnostníky, kteří svou činnost vykonávají prostřednictvím online obchodu nebo popřípadě jinými formami smluv uzavřených na dálku?


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank ’s-Gravenhage (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, jednající pod názvem NL Octrooicentrum

(Věc C-484/12)

2013/C 26/43

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank ’s-Gravenhage

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Georgetown University

Žalovaný: Octrooicentrum Nederland, jednající pod názvem NL Octrooicentrum

Předběžné otázky

1)

Brání nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (1), a zejména návětí a písm. c) jeho článku 3 tomu, aby v případě, kdy platný základní patent chrání různé výrobky, bylo majiteli základního patentu vydáno osvědčení pro jednotlivé chráněné výrobky?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku, v jakém smyslu mají být vykládány návětí a písm. c) článku 3 nařízení (ES) č. 469/2009 v případě, kdy platný základní patent chrání několik výrobků a ke dni podání žádosti o vydání osvědčení pro jeden z těchto výrobků (A) dosud nebyla vydána osvědčení pro další výrobky chráněné tímtéž základním patentem (B, C), ale osvědčení pro tyto výrobky (B, C) byla vydána ještě před rozhodnutím o žádosti o vydání osvědčení pro první výrobek (A)?

3)

Je pro účely odpovědi na předchozí otázku relevantní, že žádost o vydání osvědčení pro jeden z výrobků chráněných základním patentem (A) byla podána v tentýž den, jako žádosti týkající se dalších výrobků chráněných tímtéž základním patentem (B, C)?

4)

V případě kladné odpovědi na první otázku, lze vydat osvědčení výrobku, který je chráněný platným základním patentem, jestliže bylo dříve vydáno osvědčení pro další z výrobků chráněných tímtéž základním patentem, pokud se žadatel prvního osvědčení vzdal s cílem získat nové osvědčení na základě téhož základního patentu?

5)

Jestliže je pro účely odpovědi na předchozí otázku relevantní, zda má vzdání se osvědčení zpětný účinek, řídí se posledně uvedená otázka návětím a písm. b) článku 14 nařízení (ES) č. 469/2009 nebo vnitrostátním právem? Pokud se otázka zpětného účinku vzdání se osvědčení řídí návětím a písm. b) článku 14 nařízení (ES) č. 469/2009, má být uvedené ustanovení vykládáno v tom smyslu, že vzdání se osvědčení má zpětný účinek?


(1)  Úř. věst. L 152, s. 1.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Věc C-485/12)

2013/C 26/44

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobce: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Žalovaný: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Předběžná otázka

Má být článek 32 nařízení (ES) č. 796/2004 (1) vykládán tak, že se vždy musí uskutečnit fyzická prohlídka v terénu, dříve než lze na základě leteckých snímků pořízených v souvislosti s kontrolou prohlášení učinit závěr, že údaj majitele zemědělského podniku je nesprávný?


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 141, s. 18; Zvl. vyd. 03/44, s. 243).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — X, další účastník: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

(Věc C-486/12)

2013/C 26/45

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Účastníci původního řízení

Žalobce: X

Další účastník: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

Předběžné otázky

1)

Jsou splněny požadavky sdělení uvedeného v čl. 12 písm. a) druhé odrážce směrnice (1) týkajícího se údajů, které jsou zpracovávány, poskytnutím informace (podle čl. 79 odst. 2 Wet GBA — zákona o základním rejstříku osobních údajů vedených u správních orgánů obce)?

2)

Brání čl. 12 písm. a) směrnice vybírání poplatků za sdělení osobních údajů, které jsou zpracovávány, prostřednictvím výpisu ze základního rejstříku správních orgánů obce?

3)

Pokud bude na otázku 2 odpovězeno záporně: Je výběr předmětných poplatků nadměrný ve smyslu čl. 12 písm. a) směrnice?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španělsko) dne 2. listopadu 2012 — Vueling Airlines S.A. v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Věc C-487/12)

2013/C 26/46

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Vueling Airlines S.A.

Žalovaný: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Předběžné otázky

Má se čl. 22 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (1) vykládat tak, že brání vnitrostátnímu právnímu předpisu (článek 97 zákona č. 48/1960 o letecké dopravě), který ukládá dopravcům v oblasti osobní letecké dopravy povinnost přiznávat cestujícím ve všech případech právo na odbavení zavazadla, aniž přitom dojde ke zvýšení ceny nebo k uplatnění přirážky k základní smluvní ceně letenky?


(1)  Úř. věst. L 293, s. 3.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 5. listopadu 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins v. Ministère des affaires sociales et de la santé

(Věc C-492/12)

2013/C 26/47

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Conseil national de l'ordre des médecins

Žalovaný: Ministère des affaires sociales et de la santé

Předběžné otázky

1)

Brání požadavek specifičnosti povolání zubního lékaře obsažený v článku 36 směrnice 2005/36/ES (1) vytvoření postgraduálního odborného vzdělávání společného studentům všeobecného lékařství a zubního lékařství?

2)

Musí být ustanovení směrnice o specializacích oboru medicíny chápána tak, že vylučují, aby takové obory, jako jsou obory vyjmenované v bodě 3 tohoto rozhodnutí (2), byly zahrnuty do vzdělávání v oboru zubního lékařství?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, s. 22).

(2)  Tedy jednak teoretické vzdělávání v oboru ústní chirurgie zahrnující zejména vzdělávání v oboru periapikální chirurgie a chirurgie odontogenních a neodontogenních čelistních cyst, preprotetické a implantační chirurgie, studium patologie benigních nádorů, patologie slinných žláz a ortodonticko chirurgickou a ortognatickou léčbu a dále praktický výcvik zahrnující nejméně tři semestry na specializovaném pracovišti zubního lékařství a tři semestry na specializovaném pracovišti maxilofaciální chirurgie.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2012 — Dixons Retail Plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-494/12)

2013/C 26/48

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Dixons Retail Plc

Odpůrce: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 14 odst. 1 směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 (2006/112/EU) (1) vykládán tak, že se použije v případě, kdy je fyzického převodu zboží dosaženo podvodem, neboť platba poskytnutá nabyvatelem je provedena prostřednictvím karty, o níž nabyvatel ví, že není oprávněn ji používat?

2)

Jedná se o „převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník“ ve smyslu čl. 14 odst. 1 základní směrnice o DPH, je-li fyzického převodu zboží dosaženo na základě podvodného použití karty?

3)

Musí být článek 73 základní směrnice o DPH vykládán tak, že se použije v případě, kdy převodce zboží získá platbu na základě smlouvy uzavřené s třetí stranou o provedení takové platby při karetních transakcích, i když nabyvatel zboží ví, že není oprávněn tuto kartu používat?

4)

Jedná se o platbu získanou od třetí strany „za dodání zboží“ ve smyslu článku 73 základní směrnice o DPH, je-li platba třetí stranou provedena na základě smlouvy mezi převodcem zboží a touto třetí stranou v důsledku toho, že převodci bylo placeno kartou, kterou nabyvatel zboží není oprávněn používat?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v. Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Věc C-497/12)

2013/C 26/49

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Účastníci původního řízení

Žalobci: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Žalovaný: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Předběžné otázky

1)

Brání zásady svobody usazování, zákazu diskriminace a ochrany hospodářské soutěže podle článků 49 a násl. SFEU takové vnitrostátní právní úpravě, která oprávněnému lékárníkovi zapsanému do příslušné profesní komory, který však není majitelem prodejny zahrnuté do organizačního plánu, nedovoluje, aby mohl v paralékárně, které je majitelem, distribuovat formou maloobchodu rovněž léčivé přípravky vázané na lékařský předpis na „tzv. bílém receptu“, tedy které nehradí SSN, ale jsou plně hrazeny občanem, a která zároveň v této oblasti stanoví zákaz prodeje určitých kategorií léčivých přípravků a omezení počtu prodejen, jež je možno zřídit na území státu?

2)

Musí se článek 15 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že se v něm stanovená zásada uplatní bez omezení i na povolání lékárníka, aniž by veřejný zájem spojený s výkonem tohoto povolání odůvodňoval, pokud jde o prodej léčiv uvedených v předchozím bodě 1, jiný režim pro majitele lékáren než pro majitele paralékáren?

3)

Musí se články 102 a 106 SFEU vykládat v tom smyslu, že se zákaz zneužití dominantního postavení uplatní bez omezení na povolání lékárníka, neboť lékárník, který je majitelem tradiční lékárny a který prodává léčiva na základě dohody se státní zdravotní službou, je zvýhodněn zákazem platícím pro majitele paralékáren prodávat léčiva třídy C, aniž by takovéto zvýhodnění bylo odůvodněno nepochybnými zvláštnostmi povolání lékárníka plynoucími z veřejného zájmu na ochraně zdraví občanů?


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Antonella Pedone v. Maria Adele Corrao

(Věc C-498/12)

2013/C 26/50

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Tivoli

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Antonella Pedone

Žalovaná: Maria Adele Corrao

Předběžné otázky

1)

Je článek 130 nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 týkající se vyúčtování bezplatné právní pomoci v italském právním řádu — v části, v níž stanoví, že částky přináležející obhájci, pomocné osobě soudu a soudnímu znalci se snižují o polovinu — v souladu s čl. 47 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie, jenž zakotvuje, že bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti?

2)

Je článek 130 nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 týkající se vyúčtování bezplatné právní pomoci v italském právním řádu — v části, v níž stanoví, že částky přináležející obhájci, pomocné osobě soudu a soudnímu znalci se snižují o polovinu — v souladu s článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, jak je proveden do právních předpisů Společenství ve smyslu čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie a článku 6 [SFEU]?


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Elisabetta Gentile v. Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli a další

(Věc C-499/12)

2013/C 26/51

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Tivoli

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Elisabetta Gentile

Odpůrci: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Předběžná otázka

Je článek 130 nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 týkající se vyúčtování bezplatné právní pomoci v italském právním řádu — v části, v níž stanoví, že částky přináležející obhájci, pomocné osobě soudu a soudnímu znalci se snižují o polovinu — v souladu s čl. 47 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie, jenž zakotvuje, že bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti?


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/26


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-500/12)

2013/C 26/52

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux a H. Støvlbæk, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Polská republika tím, že nepřijala, nebo každopádně Komisi nesdělila právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 2 této směrnice;

uložit Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 31. prosince 2011.


(1)  Úř. věst. L 57, s. 21.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Thomas Specht v. Land Berlin

(Věc C-501/12)

2013/C 26/53

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: Thomas Specht

Žalovaná: Spolková země Berlín

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat evropské primární nebo sekundární právo, v daném případě zejména směrnici 2000/78/ES (1), ve smyslu rozsáhlého zákazu neoprávněné diskriminace z důvodu věku tak, že zahrnuje i vnitrostátní normy o odměňování zemských úředníků?

2)

Pokud bude na první otázku odpovězeno kladně: vyplývá z výkladu tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, že vnitrostátní předpis, podle kterého závisí výše základního platu úředníka při vzniku služebního poměru v rozhodující míře na jeho věku a následně roste především v závislosti na délce služebního poměru, představuje přímou nebo nepřímou diskriminaci založenou na věku?

3)

Pokud bude i na druhou otázku odpovězeno kladně: brání výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění takového vnitrostátního předpisu cílem zákonodárce odměnit profesní zkušenost?

4)

Pokud bude i na třetí otázku odpovězeno kladně: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování, jiný právní důsledek než diskriminované osoby zpětně odměnit podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?

5)

Brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva vnitrostátnímu opatření, které podřizuje nárok na (dodatečné) zaplacení nebo náhradu škody podmínce, že jej úředníci uplatnili včas?

6)

V případě kladné odpovědi na první až třetí otázku: vyplývá z výkladu evropského primárního nebo sekundárního práva, že zákon upravující přechod na nový systém (Überleitungsgesetz), podle něhož jsou stávající úředníci (Bestandsbeamte) zařazeni do platového stupně nového systému podle částky jejich základního platu, který jim k rozhodnému dni přechodu příslušel podle starých (diskriminačních) právních předpisů o odměňování, a podle kterého se další postup do vyšších stupňů určuje nezávisle na absolutní době zkušeností úředníka pouze podle dob zkušeností nabytých od vstupu zákona o přechodu na nový systém v platnost, zachovává stávající diskriminaci na základě věku, dokud nebude dosaženo nejvyššího platového stupně?

7)

V případě kladné odpovědi i na šestou otázku: brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění tohoto neomezeně pokračujícího nerovného zacházení cílem zákonodárce, podle kterého mají být prostřednictvím Überleitungsgesetz chráněna nejen práva nabytá k rozhodnému dni přechodu, nýbrž (také) očekávání předpokládaného celoživotního příjmu v příslušné platové třídě podle starých právních předpisů o odměňování?

Lze pokračující diskriminaci stávajících úředníků odůvodnit tím, že by alternativní právní úprava (individuální zařazení i stávajících úředníků podle doby získaných zkušeností) byla spojena se zvýšenými správními výdaji?

8)

Pokud bude odůvodnění v sedmé otázce odmítnuto: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování, také pro stávající úředníky, jiný právní důsledek než stávajícím úředníkům přiznat zpětně a trvale plat podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Jens Schombera v. Land Berlin

(Věc C-502/12)

2013/C 26/54

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jens Schombera

Žalovaná: Spolková země Berlín

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat evropské primární nebo sekundární právo, v daném případě zejména směrnici 2000/78/ES (1), ve smyslu rozsáhlého zákazu neoprávněné diskriminace z důvodu věku tak, že zahrnuje i vnitrostátní normy o odměňování zemských úředníků?

2)

Pokud bude na první otázku odpovězeno kladně: vyplývá z výkladu tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, že vnitrostátní předpis, podle kterého závisí výše základního platu úředníka při vzniku služebního poměru v rozhodující míře na jeho věku a následně roste především v závislosti na délce služebního poměru, představuje přímou nebo nepřímou diskriminaci založenou na věku?

3)

Pokud bude i na druhou otázku odpovězeno kladně: brání výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění takového vnitrostátního předpisu cílem zákonodárce odměnit profesní zkušenost?

4)

Pokud bude i na třetí otázku odpovězeno kladně: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování, jiný právní důsledek než diskriminované osoby zpětně odměnit podle nejvyššího stupně odměny v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?

5)

Brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva vnitrostátnímu opatření, které podřizuje nárok na (dodatečné) zaplacení nebo náhradu škody podmínce, že jej úředníci uplatnili včas?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Alexander Wieland v. Land Berlin

(Věc C-503/12)

2013/C 26/55

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: Alexander Wieland

Žalovaná: Spolková země Berlín

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat evropské primární nebo sekundární právo, v daném případě zejména směrnici 2000/78/ES (1), ve smyslu rozsáhlého zákazu neoprávněné diskriminace z důvodu věku tak, že zahrnuje i vnitrostátní normy o odměňování zemských úředníků?

2)

Pokud bude na první otázku odpovězeno kladně: vyplývá z výkladu tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, že vnitrostátní předpis, podle kterého závisí výše základního platu úředníka při vzniku služebního poměru v rozhodující míře na jeho věku a následně roste především v závislosti na délce služebního poměru, představuje přímou nebo nepřímou diskriminaci založenou na věku?

3)

Pokud bude i na druhou otázku odpovězeno kladně: brání výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění takového vnitrostátního předpisu cílem zákonodárce odměnit profesní zkušenost?

4)

Pokud bude i na třetí otázku odpovězeno kladně: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy platů, jiný právní důsledek než diskriminované osoby zpětně odměnit podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?

5)

Brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva vnitrostátnímu opatření, které podřizuje nárok na (dodatečné) zaplacení nebo náhradu škody podmínce, že jej úředníci uplatnili včas?

6)

V případě kladné odpovědi na první až třetí otázku: vyplývá z výkladu evropského primárního nebo sekundárního práva, že zákon upravující přechod na nový systém (Überleitungsgesetz), podle něhož jsou stávající úředníci (Bestandsbeamte) zařazeni do platového stupně nového systému podle částky jejich základního platu, který jim k rozhodnému dni přechodu příslušel podle starých (diskriminačních) právních předpisů o odměňování, a podle kterého se další postup do vyšších stupňů určuje nezávisle na absolutní době zkušeností úředníka pouze podle dob zkušeností nabytých od vstupu zákona o přechodu na nový systém v platnost, zachovává stávající diskriminaci na základě věku, dokud nebude dosaženo nejvyššího platového stupně?

7)

V případě kladné odpovědi i na šestou otázku: brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění tohoto neomezeně pokračujícího nerovného zacházení cílem zákonodárce, podle kterého mají být prostřednictvím Überleitungsgesetz chráněna nejen práva nabytá k rozhodnému dni přechodu, nýbrž (také) očekávání předpokládaného celoživotního příjmu v příslušné platové třídě podle starých právních předpisů o odměňování?

Lze pokračující diskriminaci stávajících úředníků odůvodnit tím, že by alternativní právní úprava (individuální zařazení i stávajících úředníků podle doby získaných zkušeností) byla spojena s vyššími správními výdaji?

8)

Pokud bude odůvodnění v sedmé otázce odmítnuto: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování také pro stávající úředníky, jiný právní důsledek než stávajícím úředníkům přiznat zpětně a trvale plat podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Uwe Schönefeld v. Land Berlin

(Věc C-504/12)

2013/C 26/56

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: Uwe Schönefeld

Žalovaná: Spolková země Berlín

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat evropské primární nebo sekundární právo, v daném případě zejména směrnici 2000/78/ES (1), ve smyslu rozsáhlého zákazu neoprávněné diskriminace z důvodu věku tak, že zahrnuje i vnitrostátní normy o odměňování zemských úředníků?

2)

Pokud bude na první otázku odpovězeno kladně: vyplývá z výkladu tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, že vnitrostátní předpis, podle kterého závisí výše základního platu úředníka při vzniku služebního poměru v rozhodující míře na jeho věku a následně roste především v závislosti na délce služebního poměru, představuje přímou nebo nepřímou diskriminaci založenou na věku?

3)

Pokud bude i na druhou otázku odpovězeno kladně: brání výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění takového vnitrostátního předpisu cílem zákonodárce odměnit profesní zkušenost?

4)

V případě kladné odpovědi na výše uvedené otázky: vyplývá z výkladu evropského primárního nebo sekundárního práva, že zákon upravující přechod na nový systém odměňování (Überleitungsgesetz), podle něhož jsou stávající úředníci (Bestandsbeamte) zařazeni do platového stupně nového systému podle výše jejich základního platu, který jim k rozhodnému dni přechodu na nový systém příslušel podle starých (diskriminačních) právních předpisů o odměňování, a podle kterého se další postup do vyšších stupňů určuje, nezávisle na absolutní době zkušeností úředníka, pouze podle dob zkušeností nabytých od vstupu v platnost zákona o přechodu na nový systém, zachovává stávající diskriminaci na základě věku, dokud nebude v každém jednotlivém případě dosaženo nejvyššího platebního stupně?

5)

Pokud bude i na čtvrtou otázku odpovězeno kladně: brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění tohoto neomezeně pokračujícího nerovného zacházení cílem zákonodárce, podle kterého mají být prostřednictvím zákona upravujícího přechod na nový systém odměňování chráněna nejen nabytá práva existující k rozhodnému dni přechodu na nový systém, nýbrž (také) očekávání celoživotního předpokládaného příjmu v příslušné platové třídě podle starých právních předpisů o odměňování?

Lze pokračující diskriminaci stávajících úředníků (Bestandsbeamte) odůvodnit skutečností, že by alternativní právní úprava (individuální zařazení i stávajících úředníků podle doby získaných zkušeností) byla spojena s vyššími správními výdaji?

6)

Pokud bude takové odůvodnění v páté otázce odmítnuto: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování také pro stávající úředníky, jiný právní důsledek než stávající úředníky zpětně a nadále odměňovat podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá právní důsledek porušení zákazu diskriminace v tomto případě ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Antje Wilke v. Land Berlin

(Věc C-505/12)

2013/C 26/57

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Antje Wilke

Žalovaná: Spolková země Berlín

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat evropské primární nebo sekundární právo, v daném případě zejména směrnici 2000/78/ES (1), ve smyslu rozsáhlého zákazu neoprávněné diskriminace z důvodu věku tak, že zahrnuje i vnitrostátní normy o odměňování zemských úředníků?

2)

Pokud bude na první otázku odpovězeno kladně: vyplývá z výkladu tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, že vnitrostátní předpis, podle kterého závisí výše základního platu úředníka při vzniku služebního poměru v rozhodující míře na jeho věku a následně roste především v závislosti na délce služebního poměru, představuje přímou nebo nepřímou diskriminaci založenou na věku?

3)

Pokud bude i na druhou otázku odpovězeno kladně: brání výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění takového vnitrostátního předpisu cílem zákonodárce odměnit profesní zkušenost?

4)

Pokud bude i na třetí otázku odpovězeno kladně: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy platů, jiný právní důsledek než diskriminované osoby zpětně odměnit podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?

5)

Brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva vnitrostátnímu opatření, které podřizuje nárok na (dodatečné) zaplacení nebo náhradu škody podmínce, že jej úředníci uplatnili včas?

6)

V případě kladné odpovědi na první až třetí otázku: vyplývá z výkladu evropského primárního nebo sekundárního práva, že zákon upravující přechod na nový systém (Überleitungsgesetz), podle něhož jsou stávající úředníci (Bestandsbeamte) zařazeni do platového stupně nového systému podle částky jejich základního platu, který jim k rozhodnému dni přechodu příslušel podle starých (diskriminačních) právních předpisů o odměňování, a podle kterého se další postup do vyšších stupňů určuje nezávisle na absolutní době zkušeností úředníka pouze podle dob zkušeností nabytých od vstupu zákona o přechodu na nový systém v platnost, zachovává stávající diskriminaci na základě věku, dokud nebude dosaženo nejvyššího platového stupně?

7)

V případě kladné odpovědi i na šestou otázku: brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění tohoto neomezeně pokračujícího nerovného zacházení cílem zákonodárce, podle kterého mají být prostřednictvím Überleitungsgesetz chráněna nejen práva nabytá k rozhodnému dni přechodu, nýbrž (také) očekávání předpokládaného celoživotního příjmu v příslušné platové třídě podle starých právních předpisů o odměňování?

Lze pokračující diskriminaci stávajících úředníků odůvodnit tím, že by alternativní právní úprava (individuální zařazení i stávajících úředníků podle doby zkušeností) byla spojena se zvýšenými správními výdaji?

8)

Pokud bude odůvodnění v sedmé otázce odmítnuto: připouští výklad evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování, také pro stávající úředníky, jiný právní důsledek než stávajícím úředníkům přiznat zpětně a trvale plat podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/31


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Gerd Schini v. Land Berlin

(Věc C-506/12)

2013/C 26/58

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: Gerd Schini

Žalovaná: Spolková země Berlín

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat evropské primární nebo sekundární právo, v daném případě zejména směrnici 2000/78/ES (1), ve smyslu rozsáhlého zákazu neoprávněné diskriminace z důvodu věku tak, že zahrnuje i vnitrostátní normy o odměňování zemských úředníků?

2)

Pokud bude na první otázku odpovězeno kladně: vyplývá z výkladu tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, že vnitrostátní předpis, podle kterého závisí výše základního platu úředníka při vzniku služebního poměru v rozhodující míře na jeho věku a následně roste především v závislosti na délce služebního poměru, představuje přímou nebo nepřímou diskriminaci založenou na věku?

3)

Pokud bude i na druhou otázku odpovězeno kladně: brání výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva odůvodnění takového vnitrostátního předpisu cílem zákonodárce odměnit profesní zkušenost?

4)

Pokud bude i na třetí otázku odpovězeno kladně: připouští výklad tohoto evropského primárního nebo sekundárního práva, dokud nedošlo k implementaci nediskriminační právní úpravy odměňování, jiný právní důsledek než diskriminované osoby zpětně odměnit podle nejvyššího stupně v jejich platové třídě?

Vyplývá přitom právní důsledek porušení zákazu diskriminace ze samotného evropského primárního nebo sekundárního práva, v daném případě zejména ze směrnice 2000/78/ES, nebo vyplývá nárok pouze z hlediska nedostatečného provedení povinností plynoucích z evropského práva z odpovědnosti státu podle unijního práva?

5)

Brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva vnitrostátnímu opatření, které podřizuje nárok na (dodatečné) zaplacení nebo náhradu škody podmínce, že jej úředníci uplatnili včas?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/32


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 8. listopadu 2012 — Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions

(Věc C-507/12)

2013/C 26/59

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Jessy Saint Prix

Odpůrce: Secretery of State for Works and Pensions

Předběžné otázky

1)

Je třeba právo pobytu přiznané „pracovníkovi“ v článku 7 směrnice o občanství (1) vykládat tak, že se vztahuje pouze na osoby, i) u kterých trvá pracovní poměr, ii) které se (přinejmenším za určitých okolností) ucházejí o zaměstnání, nebo iii) na které se vztahují rozšíření v čl. 7 odst. 3, nebo je třeba tento článek vykládat tak, že nebrání tomu, aby bylo právo pobytu přiznáno i dalším osobám, které zůstávají „pracovníky“ pro tento účel?

2)

i)

Platí-li posledně uvedený výklad, vztahuje se na ženu, která z opodstatněných důvodů spojených fyzickými omezeními vyplývajícími z pozdního stadia těhotenství (a situace po narození dítěte) přestala pracovat nebo se ucházet o zaměstnání?

ii)

Pokud ano, má taková žena nárok na to, aby se na ní vztahovala definice vnitrostátního práva ohledně doby, kdy je opodstatněné, aby tak učinila?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/32


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) dne 12. listopadu 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia a další v. Fundo de Garantia Salarial, IP

(Věc C-511/12)

2013/C 26/60

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Central Administrativo Norte

Účastníci původního řízení

Žalobci: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Žalovaný: Fundo de Garantia Salarial, IP

Předběžná otázka

Je třeba unijní právní úpravu v oblasti záruk mzdových pohledávek z důvodu platební neschopnosti zaměstnavatele, konkrétně články 4 a 10 směrnice 80/987 EHS (1), vykládat v tom smyslu, že brání takovému ustanovení vnitrostátního práva, které zaručuje výlučně pohledávky vzniklé během šesti měsíců před podáním žaloby na prohlášení úpadku zaměstnavatele i v případě, že zaměstnanci podali proti němu žalobu k Tribunal do Trabalho, kterou se domáhali určení dlužné částky a její nucené úhrady?


(1)  Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 219; Zvl. vyd. 05/01, s. 217).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/32


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 13. listopadu 2012 — Octapharma France v. Agence nationale de sécurité du médicament a des produits de santé (ANSM) Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

(Věc C-512/12)

2013/C 26/61

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Octapharma France

Žalovaní: Agence nationale de sécurité du médicament a des produits de santé (ANSM), Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

Předběžné otázky

1)

Mohou být v případě transfúzní plazmy získané z plné krve metodou zahrnující průmyslový postup současně užita ustanovení směrnice ze dne 6. listopadu 2001 (1) [ve znění směrnice ze dne 31. března 2004 (2) ] a směrnice ze dne 27. ledna 2003 (3), pokud se jedná nejenom o její odběr a vyšetření, ale rovněž o její zpracování, skladování a distribuci; může být v tomto ohledu pravidlo stanovené v čl. 2 odst. 2 směrnice ze dne 6. listopadu 2001 vykládáno v tom smyslu, že vede k výlučnému užití pouze právní úpravy Společenství pro léčivé přípravky na produkt spadající rovněž do působnosti jiné právní úpravy Společenství pouze v případě, že tato je méně přísná než právní úprava léčivého přípravku?

2)

Musí být ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice ze dne 27. ledna 2003, případně ve světle článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, vykládána tak, že umožňují ponechání v platnosti nebo přijetí vnitrostátních právních předpisů, které, protože na plazmu vyrobenou metodou zahrnující průmyslový postup uplatňují přísnější režim, než je ten vztahující se na léčivé přípravky, odůvodňují nepoužití všech nebo některých ustanovení směrnice ze dne 6. listopadu 2001, zejména těch, jež pro uvedení léčivých přípravků na trh stanoví jedinou podmínku, tj. předchozí udělení registrace, a v případě kladné odpovědi za jakých podmínek a v jakém rozsahu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, s. 67, Zvl. vyd. 13/27, s. 69).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 136, s. 34, Zvl. vyd. 13/34, s. 262)

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES (Úř. věst. L 33, s. 30, Zvl. vyd. 15/07, s. 346).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/33


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 14. listopadu 2012 — UAB „4finance“ v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-515/12)

2013/C 26/62

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: UAB „4finance“

Žalovaní: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžné otázky

1)

Je třeba bod 14 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (1) vykládat v tom smyslu, že je na zahájení, provozování nebo propagaci pyramidového programu pohlíženo jako na za všech okolností nekalé obchodní praktiky, pouze pokud má spotřebitel povinnost zaplatit za získání odměny, která závisí především na získávání nových spotřebitelů do programu, a nikoli na prodeji nebo spotřebě produktů?

2)

Pokud je nezbytné, aby spotřebitel zaplatil za právo získat odměnu, má výše platby spotřebitele za možnost získat odměnu, která závisí především na získávání nových spotřebitelů do programu, a nikoli na prodeji nebo spotřebě produktů, dopad na kvalifikaci pyramidového programu jako klamavé obchodní praktiky ve smyslu bodu 14 přílohy I směrnice? Mohou být čistě symbolické platby spotřebitelů, jež jsou placeny za účelem umožnění identifikace spotřebitelů, považovány za platbu za možnost získat odměnu ve smyslu bodu 14 přílohy I směrnice?

3)

Je třeba bod 14 přílohy I směrnice vykládat v tom smyslu, že z hlediska kvalifikace pyramidového programu jako klamavé obchodní praktiky záleží pouze na tom, že je odměna již registrovanému spotřebiteli vyplácena především za získání nových spotřebitelů do programu, a nikoli za prodej nebo spotřebu produktů, nebo je též důležitý rozsah, v němž je odměna vyplácená účastníkům tohoto programu za získání nových spotřebitelů financována z příspěvků nových členů? Musí být v projednávané věci odměna vyplácená již zaregistrovaným účastníkům pyramidového programu zcela nebo z valné části financována z příspěvků členů, kteří právě vstoupili do programu?


(1)  Úř. věst. L 149, s. 22.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/34


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania, Provincia di Napoli

(Věc C-516/12)

2013/C 26/63

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Odpůrci: Regione Campania, Provincia di Napoli

Předběžná otázka

Vzniká na základě článku 4 nařízení (EHS) č. 1191/69 (1) právo na vyrovnání pouze pokud po podání příslušné žádosti příslušné orgány nezrušily závazek služby, který způsobuje hospodářské nevýhody pro dopravní podniky, nebo se toto ustanovení uplatní pouze pro závazky služby, pro které nařízení stanoví zrušení a neumožňuje jejich zachování?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 156, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, s. 19).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/34


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania

(Věc C-517/12)

2013/C 26/64

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Odpůrce: Regione Campania

Předběžná otázka

Vzniká na základě článku 4 nařízení (EHS) č. 1191/69 (1) právo na vyrovnání pouze pokud po podání příslušné žádosti příslušné orgány nezrušily závazek služby, který způsobuje hospodářské nevýhody pro dopravní podniky, nebo se toto ustanovení uplatní pouze pro závazky služby, pro které nařízení stanoví zrušení a neumožňuje jejich zachování?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 156, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, s. 19).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/34


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania, Provincia di Napoli

(Věc C-518/12)

2013/C 26/65

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Odpůrci: Regione Campania, Provincia di Napoli

Předběžná otázka

Vzniká na základě článku 4 nařízení (EHS) č. 1191/69 (1) právo na vyrovnání pouze pokud po podání příslušné žádosti příslušné orgány nezrušily závazek služby, který způsobuje hospodářské nevýhody pro dopravní podniky, nebo se toto ustanovení uplatní pouze pro závazky služby, pro které nařízení stanoví zrušení a neumožňuje jejich zachování?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 156, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, s. 19).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/35


Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2012 společností Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. září 2012 ve věci T-369/11: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE v. Evropská komise, Delegace Evropské unie v Turecku, Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

(Věc C-520/12 P)

2013/C 26/66

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (zástupce: A. Krystallidis, Δικηγόρος)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Delegace Evropské unie v Turecku, Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení napadené kasačním opravným prostředkem,

prohlásil její žalobu před Tribunálem za přípustnou,

rozhodl ve věci a napravil škodu způsobenou navrhovatelce protiprávním rozhodnutím žalované ze dne 5. dubna 2011, přijatým Delegací Evropské unie v Turecku, a doručeným žalobkyni dne 6. dubna 2011, o zrušení zadání veřejné zakázky na „Rozšíření evropsko-turecké sítě obchodních středisek v Sivas, Antakya, Batman a Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR“ konsorciu „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)“ z důvodu údajně nepravdivých prohlášení vzhledem k horizontálním zájmům navrhovatelky v dotčené věci,

uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci svého prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při uplatnění článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) tím, že nechal bez povšimnutí skutečnost, že se pojem „orgán“ obsažený v tomto ustanovení netýká pouze orgánů Evropské unie, nýbrž i úředníků Evropské unie, kteří rovněž odpovídají za náhradu škody jednotlivcům, kterým byla způsobena škoda v důsledku jednání těchto úředníků.

V rámci druhého důvodu navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil povinnost uvést odůvodnění a porušil článek 47 Listiny základních práv Evropské unie a články 6 (právo na spravedlivý proces) a 13 (Právo na účinný procesní prostředek) Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod („EÚLP“), jakožto základní zásady práva Unie, jelikož odmítl žalobu navrhovatelky jako nepřípustnou, aniž by se zabýval jejími vyjádřeními k námitce nepřípustnosti ze strany žalované, ve vztahu k relevantní judikatuře o škodách způsobených úředníky EU (rozsudky Soudního dvora ze dne 10. července 1969, Sayag a Zurich, 9/69, Recueil, s. 329; ze dne 28. dubna 1971, Lütticke v. Komise, 4/69, Recueil, s. 325, a ze dne 11. listopadu 1981, IBM v. Komise, 60/81, Recueil, s. 2639), a výkladem článku 263 SFEU podle výše uvedené judikatury. Tribunál rovněž neodpověděl na argumenty navrhovatelky týkající se závažného porušení základních zásad unijního práva ze strany žalované, totiž právní jistoty, ochrany legitimního očekávání a práva být vyslechnut, jakož i článku 4 kodex řádné správní praxe Komise.

V rámci třetího důvodu navrhovatelka tvrdí, že Tribunál nesprávně vylíčil a zkreslil důkazy předložené navrhovatelkou v prvním stupni tím, že rozhodl, že „pouze CFCU měla pravomoc zadavatele […] pro přijetí rozhodnutí o udělení dotčené zakázky […] a že pravomoc Komise spočívala pouze v ověření toho, zda byly nebo nebyly splněny podmínky financování ze strany Unie“, na základě dokumentů předložených Tribunálu navrhovatelkou, které skutečně prokazují, že CFCU jedná pod kontrolou Komise a v mezích stanovených Komisí. Konstatování usnesení napadeného kasačním opravným prostředkem jsou proto nesprávná a zkreslují důkazy, které má Tribunál k dispozici.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/35


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-525/12)

2013/C 26/67

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a G. Wilms, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně se domáhá, aby Soudní dvůr

určil, že Spolková republika Německo porušila své povinnosti ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodní politice) (1) a zejména jejích čl. 2 bodu 38 a článku 9, jelikož vylučuje určité služby z použití výkladu pojmu „vodohospodářské služby“;

uložil Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise zastává názor, že vodohospodářské služby zahrnují odběr, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo podzemních vod rovněž pro účely výroby elektrické energie z vodní síly, plavby lodí a povodňové ochrany. Kromě toho patří k vodohospodářským službám rovněž vlastní spotřeba.

Použití pojmu „vodohospodářské služby“ žalovanou je v rozporu s článkem 9 rámcové směrnice o vodní politice. Vyjímá vodohospodářské služby jako přehrady, které slouží k výrobě elektrické energie z vodní síly, pro plavbu lodí a povodňovou ochranu, z působnosti vodohospodářských služeb ve smyslu směrnice. Takový restriktivní výklad není v souladu s rámcovou směrnicí o vodní politice, ohrožuje účinnost jejího článku 9 a tedy rovněž uskutečnění jejích cílů.

Je pravda, že členské státy měly určitý prostor pro uvážení, aby na základě článku 9 rámcové směrnice vyňaly vodohospodářské služby z návratnosti nákladů. Mohly přihlédnout k sociálním, environmentálním a ekonomickým důsledkům úhrady, jakož i ke geografickým a klimatickým podmínkám. Kromě toho se mohl členský stát podle čl. 9 odst. 4 rozhodnout neuplatňovat ustanovení čl. 9 druhé věty odstavce 1 s ohledem na politiku poplatků v oblasti vody a pokrytí nákladů na vodohospodářské služby. Podmínkou bylo, aby tak učinil v souladu se zavedenou praxí a jen tam, kde to nenaruší účely a dosažení cílů této směrnice.

Úplné vyloučení vodohospodářských služeb ve značném rozsahu, jak jej provedla žalovaná, přesahuje však dalece uvedený prostor pro uvážení.


(1)  Úř. věst. L 327, s. 1 (Zvl. vyd. 15/05, s. 275)


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/36


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-527/12)

2013/C 26/68

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche, R. Erlbacher, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 288 SFEU, čl. 108 odst. 2 SFEU, ze zásady efektivity, čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1), jakož i z článků 1, 2 a 3 rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2010 o režimu podpory C 38/05 (ex NN 52/04) Německa ve prospěch skupiny Biria (2) tím, že nepřijala všechna nezbytná opatření, aby prostřednictvím vyžádání vrácení poskytnutých podpor umožnila okamžitý a skutečný výkon uvedeného rozhodnutí Komise;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 288 SFEU, čl. 108 odst. 2 SFEU, ze zásady efektivity, čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, jakož i z článků 1, 2 a 3 rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2010 o režimu podpory C 38/05 (ex NN 52/04) Německa ve prospěch skupiny Biria tím, že nepřijala všechna nezbytná opatření, aby prostřednictvím vyžádání vrácení poskytnutých podpor umožnila okamžitý a skutečný výkon uvedeného rozhodnutí Komise.

Komise zastává názor, že instrument, který žalovaná v souvislosti s vyžádáním vrácení zvolila, totiž uplatnění občanskoprávního nároku a následná žaloba na plnění před německými občanskoprávními soudy, není způsobilý k tomu, aby umožnil okamžitý a skutečný výkon rozhodnutí Komise. Podpůrně Komise tvrdí, že žalovaná svůj předběžný titul z rozsudku pro zmeškání až do dne podání žaloby nepoužila k výkonu rozhodnutí Komise.


(1)  Úř. věst. L 83, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 195, s. 55.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/36


Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2012 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 13. září 2012 ve věci T-404/10, National Lottery Commission v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-530/12 P)

2013/C 26/69

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupci: P. Bullock, F. Mattina, zmocněnci)

Další účastnice řízení: National Lottery Commission

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

uložil National Lottery Commission (žalobkyni před Tribunálem) náhradu nákladů řízení vynaložených OHIM.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

OHIM vznáší tři důvody kasačního opravného prostředku, konkrétně i) porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (1), porušení práva OHIM být vyslechnut a iii) zjevnou rozporuplnost a zkreslení skutkových okolností v napadeném rozsudku.

První důvod kasačního opravného prostředku je rozdělen do dvou částí. Na jedné straně Tribunál porušil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jak ho vykládá Soudní dvůr ve vztahu k čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidlu 37 nařízení č. 2868/95 (2) v rozsudku Elio Fiorucci, jelikož vycházel z ustanovení vnitrostátního práva, konkrétně z článku 2704 italského občanského zákoníku, jehož se účastnící řízení nedovolávali a který tudíž nebyl předmětem sporu před odvolacím senátem. Na straně druhé Tribunál porušil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jelikož vycházel z vnitrostátní judikatury, konkrétně z výše uvedeného rozsudku Corte Suprema di Cassazione č. 13912 ze dne 14. června 2007 uvedeného v bodě 32 napadeného rozsudku, jehož se účastníci řízení nedovolávali a tudíž nebyl předmětem sporu před odvolacím senátem.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku se týká porušení práva OHIM být vyslechnut, jelikož OHIM nebyla poskytnuta příležitost vyjádřit se k procesním a věcným aspektům rozsudku Corte Suprema di Cassazione. Kdyby byla OHIM taková příležitost poskytnuta, nelze vyloučit, že by odůvodnění i závěry Tribunály byly odlišné.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku se týká zjevné rozporuplnosti a zkreslení skutkových okolností, které má dopad na odůvodnění i závěry Tribunálu. OHIM má za to, že Tribunál nesprávně pochopil a zkreslil analýzu odvolacího senátu, jakož i vlastní argumenty National Portery Commission a tudíž nedospěl k závěru, že odvolací senát použil podle italského práva správný právní standart, když konstatoval, že National Lottery Commission nedodala důkaz, že datum poštovního razítka na dohodě z roku 1986 není rozhodující.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/37


Žaloba podaná dne 23. listopadu 2012 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

(Věc C-532/12)

2013/C 26/70

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár, zmocněnci)

Žalované: Lucemburské velkovévodství

Návrhová žádání

Určit, že Lucemburské velkovévodství tím, že nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (1) nebo každopádně neoznámilo uvedené předpisy Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 72 odst. 1 uvedené směrnice;

uložit Lucemburskému velkovévodství v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU zaplacení penále ve výši 8 320 eur za den, a to ode dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci;

uložit Lucemburskému velkovévodství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice 2009/81/ES uplynula dne 21. srpna 2011.


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/38


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2012 — Evropská komise v. Slovinská republika

(Věc C-538/12)

2013/C 26/71

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Hetsch, A. Tokár a D. Kukovec)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Slovinská republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES (1) ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES (2) a 2004/18/ES (3), nebo v každém případě tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila, porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 72 odst. 1 výše uvedené směrnice;

uložil Slovinské republice ve smyslu čl. 260 odst. 3 SFEU zaplacení penále ve výši 7 038,72 eur za každý den, počítané ode dne vyhlášení rozsudku v této věci;

uložil Slovinské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 21. srpna 2011.


(1)  Úř. věst. L 216, s. 76.

(2)  Úř. věst. L 134, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 134, s. 114.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/38


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2012 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. října 2012 ve věci T-158/09, Řecko v. Komise

(Věc C-547/12 P)

2013/C 26/72

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupci: I. Chalkias a S. Papaïoannou, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

vyhovět kasačnímu opravnému prostředku a zrušit napadený rozsudek Tribunálu Evropské unie v části, v níž Tribunál Evropské unie prohlásil, že v případě 4 Magrizos II, EL./1995/107 Komise oprávněně konstatovala nedbalost řeckých orgánů, pokud jde o nenavrácení příslušných částek;

vyhovět prvnímu žalobnímu důvodu, kterým se navrhovatelka domáhala zrušení rozhodnutí Komise z důvodu nesplnění podmínek pro použití článku 32 nařízení 1290/2005 a pro uložení Komisí k tíži Řecké republiky částky 276 347,86 eur v tomtéž případě;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení Řecké republiky.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál Evropské unie tím, že zjevně zkreslil obsah důkazů v procesních písemnostech, podal nesprávný výklad skutkových okolností v případě 4 Magrizos II, EL./1995/107 a dospěl k nesprávnému závěru, že v tomto případě byly splněny podmínky pro použití článku 32 nařízení 1290/2005 a pro uložení Komisí k tíži Řecké republiky částky 276 347,86 eur.


Tribunál

26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — CB v. Komise

(Věc T-491/07) (1)

(Hospodářská soutěž - Rozhodnutí sdružení podniků - Trh vydávání platebních karet ve Francii - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Tarifní opatření použitelná pro „nové účastníky“ - Členské poplatky a tzv. mechanismy „regulace akviziční funkce“ a „poplatků pro spící členy“ - Relevantní trh - Předmět dotčených opatření - Omezení hospodářské soutěže z hlediska cíle - Článek 81 odst. 3 ES - Zjevně nesprávná posouzení - Zásada řádné správy - Proporcionalita - Právní jistota)

2013/C 26/73

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paříž, Francie) (zástupci: původně A. Georges, J. Ruiz Calzado a É. Barbier de La Serre, poté J. Ruiz Calzado a F. Pradelles, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně F. Arbault, O. Beynet a V. Bottka, poté O. Beynet, V. Bottka a B. Mongin, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: BNP Paribas (Paříž, Francie) (zástupci: O. de Juvigny a D. Berg, advokáti), BPCE, dříve Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Paříž) (zástupci: B. Bär-Bouyssière a A. de Beaugrenier, advokáti) a Société générale (Paříž) (zástupci: A. Barav a D. Reymond, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2007) 5060 final ze dne 17. října 2007 v řízení podle článku 81 [ES] (věc COMP/D1/38.606 — Groupement des Cartes Bancaires „CB“)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Groupement des cartes bancaires „CB“ ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

BPCE, BNP Paribas a Société générale ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 64, 8.3.2008.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. prosince 2012 — A. Loacker v. OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) v. OHIM

(Věc T-42/09) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství QUADRATUM - Starší slovní ochranná známka Společenství LOACKER QUADRATINI - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) - Článek 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009) - Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 č. 207/2009))

2013/C 26/74

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Itálie) (zástupci: V. Bilardo, C. Bacchini a M. Mazzitelli, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Sempio, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Editrice Quadratum SpA (Milán, Itálie) (zástupci: P. Pezzoi, P. Perani a G. Ghisletti, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. října 2008 (věc R 34/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi A. Loacker SpA a Editrice Quadratum SpA

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti A. Loacker SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 69, 21.3.2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

(Věc T-167/10) (1)

(Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Žádosti o cenovou nabídku - Odepření přístupu - Žaloba na neplatnost - Lhůta pro podání žaloby - Počátek běhu lhůty - Přípustnost - Výjimka týkající se ochrany hospodářské politiky Evropské unie - Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetí osoby - Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti - Povinnost uvést odůvodnění)

2013/C 26/75

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a C. ten Dam, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2010, kterým odepřela přístup k žádostem o cenovou nabídku týkajícím se části 3 A nabídkového řízení DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (JO 2005/S 252-248566), a dále návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2010, kterým odepřela přístup k žádostem o cenovou nabídku týkajícím se všech ostatních částí výše uvedeného nabídkového řízení, všech částí nabídkových řízení DI/0005 ESP (JO 2001/S 53-036539) a ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (JO 2003/S 249-221337) a rámcové smlouvy BUDG/0101.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 27. ledna 2010, kterým odepřela přístup k žádostem o cenovou nabídku týkajícím se části 3 A nabídkového řízení DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS, se zrušuje.

2)

Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2010, kterým odepřela přístup k žádostem o cenovou nabídku týkajícím se všech ostatních částí výše uvedeného nabídkového řízení, všech částí nabídkových řízení DI/0005 ESP a ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA a rámcové smlouvy BUDG/0101, se zrušuje.

3)

Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.


(1)  Úř. věst. C 161, 19.6.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Füller-Tomlinson v. Parlament

(Věc T-390/10 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Sociální zabezpečení - Nemoc z povolání - Určení míry invalidity vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - Použití evropského měřítka hodnocení stupně újmy na fyzické a psychické integritě pro lékařské účely - Zkreslení skutkových okolností - Přiměřená lhůta)

2013/C 26/76

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament (zástupci: K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 1. července 2010, Füller-Tomlinson v. Parlament (F-97/08, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), a směřující ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Paulette Füller-Tomlinson ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem v rámci tohoto řízení.


(1)  Úř. věst. C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Adamowski v. OHIM — Fagumit (FAGUMIT)

(Věci T-537/10 a T-538/10) (1)

(Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní a obrazová ochranná známka Společenství FAGUMIT - Starší národní obrazová ochranná známka FAGUMIT - Relativní důvod neplatnosti - Článek 8 odst. 3 a čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/77

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ursula Adamowski (Hamburk, Německo) (zástupce: D. von Schultz, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: G. Schneider, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polsko) (zástupci: M. Krekora, T. Targosz a P. Podrecki, advokáti)

Předmět věci

Dvě žaloby podané proti dvěma rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 3. září 2010 (věci R 1002/2009-1 a R 1003/2009-1) týkající se dvou řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. a Ursulou Adamowski

Výrok

1)

Věci T-537/10 a T-538/10 se spojují pro účely tohoto rozsudku.

2)

Žaloby se zamítají.

3)

Ursula Adamowski ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a společností Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. v řízení před Tribunálem.


(1)  Úř. věst. C 30, 29.1.2011


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Thesing a Bloomberg Finance v. ECB

(Věc T-590/10) (1)

(Přístup k dokumentům - Rozhodnutí 2004/258/ES - Dokumenty týkající se státního dluhu a deficitu veřejných financí členského státu - Odepření přístupu - Výjimka týkající se hospodářské politiky Unie nebo členského státu - Částečné odepření přístupu)

2013/C 26/78

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gabi Thesing (Londýn, Spojené království); a Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupci: M. Stephens, R. Lands, solicitors, a T. Pitt-Payne, QC)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: původně A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres a S. Lambrinoc, poté M. López Torres a S. Lambrinoc, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Výkonné rady ECB, oznámeného G. Thesing dopisem prezidenta ECB ze dne 21. října 2010, kterým byla zamítnuta žádost o přístup ke dvěma dokumentům týkajícím se státního dluhu a deficitu veřejných financí Řecké republiky, kterou podala G. Thesing

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Evropské centrální bance (ECB).


(1)  Úř. věst. C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Sina Bank v. Rada

(Věc T-15/11) (1)

(Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Povinnost uvést odůvodnění)

2013/C 26/79

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sina Bank (Teherán, Írán) (zástupci: B. Mettetal a C. Wucher-North, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské Unie (zástupci: M. Bishop a G. Marhic, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: F. Erlbacher a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Na jedné straně zrušení zaprvé přílohy VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 (Úř. věst. L 281, s. 1) v části, v níž se tato příloha týká žalobkyně, a zadruhé dopisu ze dne 28. října 2010„obsahujícího rozhodnutí“ Rady vůči žalobkyni, a na druhé straně prohlášení nepoužitelnosti na žalobkyni zaprvé přílohy II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, s. 39), ve znění rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/413 (Úř. věst. L 281, s. 81), v části, v níž se tato příloha týká žalobkyně, zadruhé čl. 16 odst. 2 nařízení č. 961/2010 a zatřetí čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2010/413.

Výrok rozsudku

1)

Příloha II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP, ve znění rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/413, a příloha VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 se zrušují v částech, v nichž se tyto přílohy týkají společnosti Sina Bank.

2)

Účinky přílohy II rozhodnutí 2010/413, ve znění rozhodnutí 2010/644, jsou ve vztahu ke společnosti Sina Bank zachovány až do nabytí účinnosti zrušení přílohy VIII nařízení č. 961/2010.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Rada nahradí dvě třetiny nákladů společnosti Sina Bank a ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

5)

Společnost Sina Bank ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení a nahradí jednu třetinu nákladů Rady.

6)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2012 — Consorzio vino Chianti Classico v. OHIM — FFR (F.F.R.)

(Věc T-143/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství „F.F.R.“ - Starší národní obrazové ochranné známky CHIANTI CLASSICO - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/80

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Itálie) (zástupci: S. Corona, G. Ciccone a A. Loffredo, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně V. Melgar a G. Mannucci, poté V. Melgar a D. Walicka, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. ledna 2011 (věc R 43/2010-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Consorzio vino Chianti Classico a Fédération française de rugby (FFR).

Výrok

1)

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) OHIM ze dne 10. ledna 2011 (věc R 43/2010-4) se zrušuje v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl námitky založené na čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Consorzio vino Chianti Classico a OHIM ponesou vlastní náklady řízení vynaložené v rámci řízení před Tribunálem.


(1)  Úř. věst. C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Hopf v. OHIM

(Věc T-171/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Clampflex - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009)

2013/C 26/81

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Německo) (zástupce: V. Mensing, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: K. Klüpfel, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. ledna 2011 (věc R 1514/2010-4) týkajícímu se přihlášky slovního označení Clampflex jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 19. ledna 2011 (věc R 1514/2010 4) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká výrobků „injekční stříkačky“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Hans-Jürgen Hopf ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených OHIM. OHIM ponese polovinu vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 145, 14.5.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2012 — Qualitest v. Rada

(Věc T-421/11) (1)

(Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení)

2013/C 26/82

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Qualitest FZE (Dubaj, Spojené arabské emiráty) (zástupci: M. Catrain González, advokát, E. Wright a H. Zhu, Barristers)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: G. Marhic a R. Liudvinaviciute-Cordeiro, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: S. Boelaert a T. Scharf, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, s. 65), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, s. 26), a nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Následující akty se v rozsahu, v němž se týkají společnosti Qualitest FZE, zrušují:

rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu;

prováděcí nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu;

nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010.

2)

Účinky rozhodnutí 2011/299 se ve vztahu ke společnosti Qualitest zachovávají až do okamžiku, kdy nastanou účinky zrušení prováděcího nařízení č. 503/2011 a nařízení č. 267/2012.

3)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnosti Qualitest.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Strobl v. Komise

(Věc T-630/11 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Všeobecné výběrové řízení - Uchazeči zapsaní do seznamu vhodných uchazečů před vstupem nového služebního řádu v platnost - Oznámení o volném pracovním místě - Jmenování - Zařazení do platové třídy podle nových, méně výhodných pravidel - Článek 12 přílohy XIII služebního řádu - Nesprávná právní posouzení - Povinnost Soudu pro veřejnou službu uvést odůvodnění)

2013/C 26/83

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Peter Strobl (Besozzo, Itálie) (zástupce: H. J. Rüber, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem); a Rada Evropské unie (zástupci: J. Herrmann a A. Jensen, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011, Strobl v. Komise (F-56/05, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), a směřující ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Peter Strobl ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí v rámci tohoto řízení.

3)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 49, 18.2.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/44


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Fomanu v. OHIM (Qualität hat Zukunft)

(Věc T-22/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Qualität hat Zukunft - Absolutní důvody pro zamítnutí - Neexistence rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/84

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Německo) (zástupce: T. Raible, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: K. Klüpfel, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 27. října 2011 (věc R 1518/2011-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení Qualität hat Zukunft jakožto ochranné známky Společenství

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Fomanu AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/44


Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Bauer v. OHIM — BenQ Materials (Daxon)

(Věc T-29/12) (1)

(Ochranná známka společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Daxon - Starší slovní ochranná známka Společenství DALTON - Relativní důvod odmítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/85

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Erika Bauer (Schaufling, Německo) (zástupce: A. Merz, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: K. Klüpfel, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Tchaj-wan)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. listopadu 2012 (věc R 2191/2010-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Erikou Bauer a společností BenQ Materials Corp.

Výrok

1)

Povoluje se vstup společnosti Alva Management GmbH jako žalobkyně namísto Eriky Bauer.

2)

Žaloba se zamítá.

3)

Společnosti Alva Management se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/44


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — Steinberg v. Komise

(Věc T-17/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkající se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů „Partnerství pro mír“ a „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva“ - Částečné zamítnutí přístupu - Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti - Povinnost odůvodnění - Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění)

2013/C 26/86

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Gerald Steinberg (Jeruzalém, Izrael) (zástupce: T. Asserson, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Tufvesson a C. ten Dam, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2009, kterým byla zamítnutá žádost žalobce o plný přístup k dokumentům týkajícím se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů „Partnerství pro mír“ a „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva“.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění

2)

Gerald Steinberg ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí


(1)  Úř. věst. C 80, 27.3.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/45


Usnesení Tribunálu ze dne 23. listopadu 2012 — Crocs v. OHIM — Holey Soles Holdings a PHI (Prezentace obuvi)

(Věc T-302/10) (1)

(Ochranná známka Společenství - Návrh na prohlášení neplatnosti - Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2013/C 26/87

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Crocs, Inc. (Niwot, Spojené státy) (zástupce: I. R. Craig, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastníci před Tribunálem: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) a Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 26. března 2010 (věc R 9/2008-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Holey Soles Holdings Ltd a Partenaire Hospitalier International a Crocs, Inc.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Žalobkyni se ukládá náhrada vlastních nákladů řízení jakož i nákladů řízení vynaložených žalovaným.


(1)  Úř. věst. C 260, 25.9.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/45


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a další v. Rada

(Věc T-541/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Rozhodnutí určené členskému státu s cílem zlepšit situaci nadměrného schodku - Nedostatek bezprostředního dotčení - Nepřípustnost)

2013/C 26/88

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atény, Řecko), S. Papaspiros (Atény, Řecko) a Ilias Iliopoulos (Atény, Řecko) (zástupkyně: M. Tsipra, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: T. Middleton, A. de Gregorio Merino, a E. Chatziioakeimidou, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobce: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady č. 2010/320/EU ze dne 10. května 2010 určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku (Úř. věst. 2011, L 209, s. 63), jakož i rozhodnutí Rady č. 2010/486/EU ze dne 7. září 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/320/EU (Úř. věst. L 241, s. 12)

Výrok

1)

Žaloba se odmítá.

2)

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros a Ilias Iliopoulos ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/45


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a další v. Rada

(Věc T-215/11) (1)

(Žaloba na neplatnost - Rozhodnutí určené členskému státu za účelem nápravy situace nadměrného schodku - Neexistence přímého dotčení - Nepřípustnost)

2013/C 26/89

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci/Účastnice řízení

Žalobkyně: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atény, Řecko); Spyridon Papaspyros (Atény); a Ilias Iliopoulos (Atény) (zástupce: M. Tsipra, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: G. Maganza, M. Vitsentzatos a A. de Gregorio Merino, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady 2011/57/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/320/EU určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku (Úř. věst. L 26, s. 15).

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros a Ilias Iliopoulos ponesou vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 186, 25.6.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/46


Usnesení Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 — ClientEarth a další v. Komise

(Věc T-278/11) (1)

(Žaloba na neplatnost - Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Implicitní odepření přístupu - Lhůta pro podání žaloby - Opožděnost - Zjevná nepřípustnost)

2013/C 26/90

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: ClientEarth (Londýn, Spojené království), Friends of the Earth Europe (Amsterodam, Nizozemsko), Stichting FERN (Leiden, Nizozemsko) a Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterodam) (zástupce: P. Kirch, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann a C. ten Dam, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2011, kterým se odepírá přístup k některým dokumentům týkajícím se dobrovolných certifikačních systémů, o jejichž uznání byla Komise požádána podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, s. 16).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN a Corporate Europe Observatory, které ponesou čtvrtinu vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 219, 23.7.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/46


Usnesení Tribunálu ze dne 19. října 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern v. Komise

(Věc T-466/11) (1)

(Žaloba na neplatnost - Státní podpory - Stavba lodí - Podpory poskytnuté loděnici ze strany řeckých orgánů - Opatření k provedení rozhodnutí Komise konstatujícího neslučitelnost a nařizujícího navrácení podpor - Nepřípustnost)

2013/C 26/91

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ellinika Nafpigeia a Hoern (Skaramagka, Řecko); a Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Německo) (zástupci: K Chrysogonos a A. Mitsis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisu Komise C(2010) 8274 final ze dne 1. prosince 2010, ohledně „státní podpory CR 16/2004 — výkon záporného rozhodnutí a navrácení státních podpor poskytnutých společnosti [Ellinika Nafpigeia AE] — uplatňování čl. 346 odst. 1 písm. b) SFEU a řízení podle čl. 348 odst. 1 SFEU ze strany Řecka“, jak byl doplněn o dokumenty a další části spisu, o nichž se žalobkyně zčásti dozvěděly červnu 2011.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Není namístě vydat rozhodnutí o návrhu na vstup Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas do řízení.

3)

Ellinika Nafpigeia AE a 2. Hoern Beteiligungs GmbH ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

4)

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, žadatelka o vstup do řízení jako vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/47


Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Marcuccio v. Komise

(Věc T-491/11 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Délka trvání řízení o uznání trvalé částečné invalidity - Škoda údajně způsobená žalobci - Náhrada nákladů, kterým se dalo vyhnout - Zamítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ - Článek 94 písm. a) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu)

2013/C 26/92

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Del Ferro, advokátem)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 30. června 2011, Marcuccio v. Komise (F-14/10, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí), směřující ke zrušení tohoto usnesení.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a je povinen nahradit náklady řízení vynaložené Evropskou komisí v rámci řízení o kasačním opravném prostředku.


(1)  Úř. věst. C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/47


Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2012 — MIP Metro v. OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Věc T-548/11) (1)

(Ochranná známka společenství - Námitkové řízení - Zrušení starších národních ochranných známek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2013/C 26/93

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Německo) (zástupci: J. C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Real Seguros, SA (Porto, Portugalsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. srpna 2011 (věc R 114/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Real Seguros, SA a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení vynaložené v řízení před Tribunálem.


(1)  Úř. věst. C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/47


Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2012 — MIP Metro v. OHIM — Real Seguros (real,- BIO)

(Věc T-549/11) (1)

(Ochranná známka společenství - Námitkové řízení - Zrušení starších národních ochranných známek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2013/C 26/94

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Německo) (zástupci: J. C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Real Seguros, SA (Porto, Portugalsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. srpna 2011 (věc R 115/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Real Seguros, SA a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení vynaložené v řízení před Tribunálem.


(1)  Úř. věst. C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/48


Usnesení Tribunálu ze dne 8. listopadu 2012 — Marcuccio v. Komise

(Věc T-616/11 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Zamítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně postrádající jakýkoliv právní základ - Újma, kterou žalobce údajně utrpěl - Náhrada nákladů, kterým se dalo vyhnout - Článek 94 písm. a) Jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu)

2013/C 26/95

Jednací jazyk: italština

Účastníci/Účastnice řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Další účastník řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokátem)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 8. září 2011, Marcuccio v. Komise (F-69/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce řízení) a směřující ke zrušení tohoto usnesení.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Komisí v rámci tohoto stupně.


(1)  Úř. věst. C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/48


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — H-Holding v. Parlament

(Věc T-672/11) (1)

(Žaloba pro nečinnost - Žaloba na náhradu škody - Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění)

2013/C 26/96

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: H-Holding AG (Cham, Švýcarsko) (zástupce: R. Závodný, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: U. Rösslein a P. Schonard, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na určení, že Parlament v návaznosti na petici žalobkyně ze dne 24. srpna 2011 protiprávně nezahájil řízení o nesplnění povinností proti České republice a nenavrhl OLAF zahájit šetření týkající se české politické strany, a dále návrh na náhradu škody způsobené touto tvrzenou nečinností Parlamentu

Výrok

1)

Žaloba se odmítá.

2)

H-Holding AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 235, 4.8.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/48


Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Shadid Beheshti University v. Rada

(Věc T-120/12) (1)

(Žaloba na neplatnost - Společná zahraniční a bezpečností politika - Omezující opatření vůči Iránu s cílem zabránit jadernému zbrojení - Zmrazení prostředků - Lhůta pro podání žaloby - Prodlení - Nepřípustnost)

2013/C 26/97

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Shahid Beheshti University (Teherán, Irán) (zástupce: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: R. Liudvinaviciute-Cordeiro a A. Varnav zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, s. 65); prováděcího nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, s. 26); rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 319, s. 71); prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1245/2011 ze dne 1. prosince 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 319, s. 11), v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, jakož i zrušení rozhodnutí obsaženého v dopise Rady ze dne 5. prosince 2011 zaslaném žalobkyni.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Shahid Beheshti University ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 165, 9.6.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/49


Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Geipel v. OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Věc T-138/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitky - Zpětvzetí námitek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2013/C 26/98

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Yves Geipel (Auerbach, Německo) (zástupce: J. Sachs, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: G. Marten a R. Pethke, zmocněnci)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Jörg Reeh (Buxtehude, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 12. ledna 2012 (věc R 2433/2010-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Jörgem Reehem a Yvesem Geipelem

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Žalobkyni se ukládá náhrada vlastních nákladů řízení jakož i nákladů řízení vynaložených žalovaným.


(1)  Úř. věst. C 157, 2.6.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/49


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Alstom v. Komise

(Věc T-164/12 R)

(Řízení o předběžných opatřeních - Hospodářská soutěž - Rozhodnutí Komise o předání dokumentů vnitrostátnímu soudu - Důvěrnost - Právo na účinnou soudní ochranu - Návrh na předběžné opatření - Fumus boni juris - Naléhavost - Zvážení zájmů)

2013/C 26/99

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alstom (Levallois Perret, Francie) (zástupci: J. Derenne, advokát, N. Heaton, P. Chaplin a M. Farley, solicitors)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Antoniadis, N. Khan a P. Van Nuffel, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: National Grid Electricity Transmission plc (Londýn, Spojené království) (zástupci: A. Magnus, C. Bryant a E. Coulson, solicitors, J. Turner a D. Beard, QC)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2012 obsažené v dopisech č. D/2012/006840 a č. D/2012/006863 generálního ředitele generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž o předání některých dokumentů High Court of Justice (England & Wales) [(Vrchní soud pro Anglii a Wales, Spojené království], za účelem jejich využití jakožto důkazů v rámci žaloby podané proti žalobkyni a návrhu na nařízení důvěrného zacházení, v rámci řízení o předběžných opatřeních, s obchodním tajemstvím nacházejícím se v odpovědi žalobkyně ze dne 30. června 2006 na oznámení námitek ve věci COMP/F/38.899 — Plynem izolované spínací přístroje

Výrok

1)

Vykonatelnost rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2012, pokud jde o předání důvěrné verze odpovědi společnosti Alstom ze dne 30. června 2006 na oznámení námitek ve věci COMP/F/38.899 — Plynem izolované spínací přístroje — High Court of Justice (England & Wales) [(Vrchní soud pro Anglii a Wales, Spojené království], se odkládá.

2)

Ve zbývající části se návrh na předběžné opatření zamítá.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/49


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 16. listopadu 2012 — Evonik Degussa v. Komise

(Věc T-341/12 R)

(Řízení o předběžných opatřeních - Hospodářská soutěž - Zveřejnění rozhodnutí, ve kterém Komise konstatuje porušení ustanovení zakazujících kartely - Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s informacemi poskytnutých Komisi na základě použití oznámení o spolupráci - Zvážení zájmů - Naléhavost - Fumus boni juris)

2013/C 26/100

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evonik Degussa GmbH (Essen, Německo) (zástupci: C. Steinle, M. Holm-Hadulla a C. von Köckritz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Giolito, M. Kellerbauer a G. Meessen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise C(2012) 3534 final ze dne 24. května 2012, kterým se zamítá žádost o důvěrné zacházení podaná žalobkyní (věc COMP/F/38.620 — Peroxid vodíku a perborát) a návrh na předběžné opatření, na základě kterých se mají určité údaje o žalobkyni nadále zpracovávat důvěrně při zveřejnění podrobnějšího znění rozhodnutí Komise 2006/903/ES ze dne 3. května 2006 týkajícího se postupu podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F/38.620 — Peroxid vodíku a perborát) (Úř. věst. L 353, s. 54).

Výrok

1)

Výkon rozhodnutí Komise C(2012) 3534 final ze dne 24. května 2012, kterým se zamítá žádost o důvěrné zacházení podaná společností Evonik Degussa GmbH na základě článku 8 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011, o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (věc COMP/38.620 — Peroxid vodíku a perborát), se odkládá.

2)

Komisi se nařizuje, aby nezveřejňovala na své internetové stránce nebo na jakémkoli jiném místě nebo nezpřístupnila třetím osobám podrobnější znění svého rozhodnutí 2006/903/ES ze dne 3. května 2006 ohledně postupu podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP proti společnostem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA a Arkema SA. (Věc č. COMP/F/C.38.620 — peroxid vodíku a perboritan), než je znění, které zveřejnila na internetové stránce generálního ředitelství hospodářské soutěže v září 2007.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/50


Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2012 — Grupo T Diffusión v. OHIM — ABR Producción Contemporánea (lampa)

(Věc T-343/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Návrh na prohlášení neplatnosti - Vzetí návrhu na prohlášení neplatnosti zpět - Bezpředmětnost rozhodnutí ve věci)

2013/C 26/101

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Grupo T Diffusión, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: A. Lasala Grimalt, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelona, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 1. června 2012 (věc R 1622/2010-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi ABR Producción Contemporánea, SL a Grupo T Diffusión, SA

Výrok

1)

O žalobě není namístě rozhodnout.

2)

Každý účastník řízení nese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 287, 22.9.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/50


Žaloba podaná dne 12. října 2012 — Zoo Sport v. OHIM — K-2 (ZOOSPORT)

(Věc T-453/12)

2013/C 26/102

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zoo Sport Ltd (Leeds, Spojené království) (zástupce: I. Rungg, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: K-2 Corp. (Seattle, Spojené státy)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Změnil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 9. srpna 2012 ve věci R 1119/2011-4 v tom smyslu, že se námitka zamítá v celém rozsahu; a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „ZOOSPORT“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 18, 25 a 35 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 8909251

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis ochranné známky Společenství č. 5233119 týkající se slovní ochranné známky „ZOOT“ pro výrobky zařazené do tříd 9 a 25; zápis ochranné známky Společenství č. 4719316 týkající se černobílé obrazové ochranné známky „SPORTS“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 25, 35, 36 a 41

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitkám pro část sporných výrobků a služeb

Rozhodnutí odvolacího senátu: Částečné zrušení sporného rozhodnutí

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/51


Žaloba podaná dne 22. října 2012 — Sothys Auriac v. OHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Věc T-470/12)

2013/C 26/103

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sothys Auriac (Auriac, Francie) (zástupce: A. Berthet, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že žaloba je přípustná;

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 12. července 2012, ve věci R 1419/2011-1

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: slovní ochranná známka „BEAUTY GARDEN“ pro výrobky zařazené do tříd 3, 5, 29, 30 a 32 — Ochranná známka Společenství č. 3 456 134

Majitelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Grand Hotel Primavera SA

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: národní obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „BEAUTY GARDEN“ pro výrobky zařazené do tříd 3 a 5

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: částečné vyhovění návrhu

Rozhodnutí odvolacího senátu: částečné zamítnutí odvolání a částečné zrušení a změna rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolacím senátem

Dovolávané žalobní důvody:

porušení čl. 76 odst. 1 a článku 75 nařízení č. 207/2009

porušení obecné zásady odůvodnění rozhodnutí OHIM a dodržování kontradiktornosti řízení


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/51


Žaloba podaná dne 1. listopadu 2012 — Aer Lingus v. Komise

(Věc T-473/12)

2013/C 26/104

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aer Limbus Ltd (Dublin, Irsko) (zástupci: K. Bacon, D. Scannell, Barristers, a A. Burnside, Solicitor)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil (či podpůrně částečně zrušil) rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2012 ve věci státní podpory SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — Diferencované sazby daně z letecké dopravy zavedené Irskem a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod vychází z toho, že se žalovaná dopustila nesprávného právního posouzení, když v napadeném rozhodnutí vyslovila závěr, že snížená sazba daně je protiprávní státní podporou. Komise měla konkrétně pochybit v tom, že za účelem zjištění, zda snížená sazba daně představuje selektivní výhodu, kvalifikovala vyšší sazbu daně jako „běžnou“ sazbu daně. Vzhledem k tomu, že vyšší sazba daně byla podle bezprostředně použitelných ustanovení unijního práva neplatná, nemohla být pro tento účel považována za „běžnou“ referenční sazbu. Ze stejných důvodů Komise nesprávně určila, že letecké společnosti podléhající snížené sazbě daně požívaly výhody odpovídající 8 eurům na cestujícího.

2)

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že i kdyby Komise mohla kvalifikovat sníženou sazbu daně jako státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, příkaz k navrácení státní podpory od leteckých společností podléhajících snížené sazbě daně by za okolností, kdy měla být současně zaplacena také vyšší sazba daně, porušoval zásadu právní jistoty, zásadu efektivity a zásadu řádné správy. Napadené rozhodnutí, které nařizovalo navrácení podpory, bylo proto v rozporu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (1).

3)

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že se žalovaná dopustila také nesprávného právního posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu, když letecké společnosti podléhající snížené sazbě daně označila za příjemce tvrzené podpory ve výši 8 eur na cestujícího a nařídila navrácení podpory na tomto základě, a to za okolností, kdy Komise uznala, že daňovou zátěž mohli nést cestující, kteří tak byli primárními příjemci výhod plynoucích ze snížené sazby daně.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že jelikož nelze oněch 8 eur na cestujícího požadovat zpětně od cestujících, kteří měli prospěch ze snížené sazby daně, příkaz k navrácení za daných okolností působí jako dodatečné zdanění dotyčných leteckých společností, a představuje tak pro uvedené letecké společnosti protiprávní sankci spíše než uvedení do stavu, který tu byl před poskytnutím tvrzené podpory. To je nepřiměřené a porušuje to zásadu rovného zacházení, a tím pádem i článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999.

5)

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že příkaz k navrácení podpory a vyčíslení podpory na částku 8 eur na cestujícího nebyly žalovanou odůvodněny nebo byly odůvodněny nedostatečně.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1)


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/52


Žaloba podaná dne 5. listopadu 2012 — Coca-Cola v. OHIM — Mitico (Master)

(Věc T-480/12)

2013/C 26/105

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Coca-Cola Company (Atlanta, Spojené státy americké) (zástupci: S. Malynicz, Barrister, D. Stone a L. Ritchie, Solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damašek, Sýrie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 29. srpna 2012 ve věci R 2156/2011-2 a

nařídil žalovanému a další účastnici řízení před odvolacím senátem, že ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení žalobkyně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka „Master“ pro výrobky zařazené do tříd 29, 30 a 32 — přihláška ochranné známky Společenství č. 9091612

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: zápis obrazové ochranné známky Společenství „Coca-Cola“ č. 8792475, zápis obrazové ochranné známky Společenství „Coca-Cola“ č. 3021086, zápis obrazové ochranné známky Společenství „Coca-Cola“ č. 2117828, zápis obrazové ochranné známky Společenství „Coca-Cola“ č. 2107118, zápis obrazové ochranné známky Spojeného království „C“ č. 2428468

Rozhodnutí námitkového oddělení: zamítnutí námitek v celém rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení Rady č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/53


Žaloba podaná dne 29. října 2012 — Internationaler Hilfsfonds v. Komise

(Věc T-482/12)

2013/C 26/106

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Německo) (zástupce: H.-H. Heyland, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil konkludentní rozhodnutí žalované, kterým zamítla druhotný návrh žalobce ze dne 4. října 2012;

podpůrně, částečně zrušil rozhodnutí žalované ze dne 28. srpna 2012 z důvodu nedodržení závazků obsažených v rozsudku Tribunálu ze dne 22. května 2012 ve věci T-300/10;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce v zásadě, že Komise ve svém rozhodnutí částečně nedodržela závazky obsažené v rozsudku Tribunálu ze dne 22. května 2012 ve věci T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds v. Komise, dosud nezveřejněný ve Sbírce řízení).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/53


Žaloba podaná dne 5. listopadu 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland v. OHIM — Lotte (LOTTE)

(Věc T-483/12)

2013/C 26/107

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupkyně: A. Jaeger-Lenz, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Lotte Co. Ltd (Tokio, Japonsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 3. září 2012 ve věci R 2103/2010-4;

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Lotte Co. Ltd

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „LOTTE“ obsahující vyobrazení koaly medvídkovitého na stromě, který drží menšího koalu medvídkovitého, pro výrobky zařazené do třídy 30 — přihláška ochranné známky Společenství č. 6 158 463

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Národní obrazové ochranné známky, které obsahují slovní prvky „KOALA BÄREN“ a „KOALA“, jakož i vyobrazení koaly medvídkovitého, který drží menšího koalu medvídkovitého, pro výrobky zařazené do třídy 30

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitce

Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění odvolání a zrušení rozhodnutí námitkového oddělení

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95, a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/53


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — CeWe Color v. OHIM (SMILECARD)

(Věc T-484/12)

2013/C 26/108

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Německo) (zástupce: U. Sander, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 3. září 2012 ve věci R 2279/2011-4,

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „SMILECARD“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16 a 40 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 9 861 691.

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/54


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — Grupo Bimbo v. OHIM

(Věc T-485/12)

2013/C 26/109

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexiko, Mexiko) (zástupce: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál vzal na vědomí její žalobu s doprovodnými dokumenty, aby konstatoval, že žaloba proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 29. srpna 2012 ve věci R 1218/2011-2 byla podána řádně a včas, a aby po provedení příslušného řízení vydal rozsudek, kterým se uvedené rozhodnutí zrušuje a Úřadu se ukládá náhrada nákladů řízení, a tím povolil zápis přihlášky ochranné známky Společenství číslo 9 274 119 SANISSIMO.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „SANISSIMO“ pro výrobky zařazené do tříd 29 a 30 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 9 274 119

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009

porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/54


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — Eckes-Granini v. OHIM — Panini (PANINI)

(Věc T-487/12)

2013/C 26/110

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Německo) (zástupce: W. Berlit, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Panini SpA (Modena, Itálie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 2393/2011-2; a

uložil OHIM náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „PANINI“ pro výrobky zařazené do třídy 32 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 8721987

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis ochranné známky Společenství č. 121780 slovní ochranné známky „GRANINI“ pro výrobky zařazené mimo jiné do třídy 32; zápis německé ochranné známky č. 30315871 slovní ochranné známky „GRANINI“ pro výrobky zařazené mimo jiné do třídy 32

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení rady č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/55


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2012 — Planet v. Komise

(Věc T-489/12)

2013/C 26/111

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (poradenská akciová společnost) (Atény, Řecko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že Evropská komise tím, že odmítla personální náklady na vysoce postavené vedoucí pracovníky žalobkyně, porušila smlouvy ONTOGOV, FIT a RACWeb a že personální náklady na vysoce postavené vedoucí pracovníky žalobkyně předložené Komisi na základě uvedených smluv v celkové výši 547 653,42 eur jsou přípustné a žalobkyně je nemusí Komisi vracet; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení žalobkyně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětná žaloba se týká odpovědnosti Komise vyplývající ze smluv: a) č. 507237 pro realizaci projektu „Ontology enabled E-Gov Service Configuration (ONTOGOV)“, b) č. 027090 pro realizaci projektu „Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT)“ a c) č. 045101 pro realizaci projektu „Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)“, na základě článku 272 SFEU a čl. 340 prvního pododstavce SFEU. Konkrétně žalobkyně tvrdí, že přestože plně, řádně a velice úspěšně splnila své smluvní povinnosti, Komise v rozporu s výše uvedenými smlouvami a ustanoveními, kterými se řídí postup účetní prověrky, odmítla personální náklady žalobkyně na její tři vysoce postavené vedoucí pracovníky.

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody:

První žalobní důvod vychází z argumentu, podle kterého žalobkyně nikterak neporušila své smluvní povinnosti, pokud jde o personální náklady, jelikož a) personální náklady na tři vysoce postavené vedoucí pracovníky žalobkyně splňují všechny podmínky přípustnosti v souladu s doložkami v předmětných smlouvách; a b) není nikterak smlouvami zakázána účast vysoce postavených vedoucích pracovníků na financovaných projektech.

Druhý žalobní důvod vychází z argumentu, podle kterého Komise během postupu účetní prověrky porušila své smluvní povinnosti, jelikož a) účetní prověrka Komise proběhla v rozporu se zásadami řecké a mezinárodní účetní prověrky; b) žádost Komise předložit dokumenty, které Planet nemá povinnost uchovávat, představuje porušení předmětných smluv a snahu o pozdější jednostrannou změnu smluvních povinností Planet a c) výsledky dotyčné účetní prověrky jsou v rozporu s výsledky předchozí účetní prověrky Planet provedené Komisí.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/55


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — Mondadori Editore v. OHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

(Věc T-490/12)

2013/C 26/112

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milán, Itálie) (zástupci: G. Dragotti a R. Valenti, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Grazia Equity GmbH (Stuttgart, Německo)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 1958/2010-4; a

uložil OHIM náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „GRAZIA“ pro služby zařazené do tříd 35 a 36 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 6840466

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Italská obrazová ochranná známka „GRAZIA“ zapsaná pod č. 906507 pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 9, 16, 18, 25 a 38; obrazová ochranná známka Společenství „GRAZIA“ zapsaná pod č. 1714146 pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 9, 16, 18 a 38; italská slovní ochranná známka „GRAZIA“, zapsaná pod č. 1049965 pro výrobky zařazené do třídy 16; italská ochranná známka zapsaná pod č. 1050165 a mezinárodní ochranná známka zapsaná pro výše uvedené ochranné známky pod č. 276829, č. 276833 a č. 817006 pro výrobky služby zařazené do tříd 9, 16 a 38

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/56


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Sanofi v. OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

(Věc T-493/12)

2013/C 26/113

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sanofi (Paříž, Francie) (zástupce: C. Hertz-Eichenrode, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Španělsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 5. září 2012 ve věci R 201/2012-2; a

uložil OHIM náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „GEPRAL“ pro výrobky zařazené do třídy 5 — mezinárodní zápis č. 1010832 s určením Evropská unie

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Mezinárodní zápis slovní ochranné známky „DELPRAL“ č. 418607, s účinky v Rakousku, pro výrobky zařazené do třídy 5

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitkám v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění odvolání a povolení mezinárodního zápisu v plném rozsahu

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/56


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Biscuits Poult v. OHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

(Věc T-494/12)

2013/C 26/114

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Biscuits Poult (Montauban, Francie) (zástupce: C. Chapoullié, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Nizozemsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil nebo alespoň změnil rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 2. srpna 2012 ve věci R 914/2011-3,

potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení, kterým byla uznána platnost vzoru č. 001114292-0001,

zamítl návrh na prohlášení neplatnosti zaregistrovaný pod značkou ICD 000007120 a

uložil společnosti Banketbakkerij Merba BV náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaný vzor Společenství, který je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: vzor sušenky s tekutou náplní pro sušenky zařazené do třídy 01-01 — vzor Společenství č. 001114292-0001

Majitelka vzoru Společenství: žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti vzoru Společenství: Banketbakkerij Merba BV

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: porušení článků 4 až 9 nařízení č. 6/2002

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti

Rozhodnutí odvolacího senátu: vyhovění odvolání a prohlášení vzoru Společenství za neplatný

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 4 odst. 2 a článku 6 nařízení č. 6/2002


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/57


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Věc T-495/12)

2013/C 26/115

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: European Drinks (Ștei, Rumunsko) (zástupce: V. von Bomhard, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. září 2012 ve věci R 680/2011-4; a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: barevná obrazová ochranná známka „Dracula Bite“ pro zboží a služby ve třídách 33, 35 a 39 — přihláška ochranné známky Společenství č. 7588247

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: zápis rumunské obrazové ochranné známky „Dracula“ pod č. 34847 pro zboží a služby ve třídách 33 a 35

Rozhodnutí námitkového oddělení: zamítnutí námitek v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 42 odst. 2 a čl. 42 odst. 3 nařízení Rady č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/57


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Věc T-496/12)

2013/C 26/116

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: European Drinks (Ștei, Rumunsko) (zástupce: V. von Bomhard, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. září 2012 ve věci 682/2011-4 a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem.

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „DRACULA BITE“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 33, 35 a 39 — přihláška ochranné známky Společenství č. 7588288.

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Přihláška rumunské obrazové ochranné známky č. 34847 „Dracula“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 33 a 35.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky v plném rozsahu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 42 odst. 2 a čl. 42 odst. 3 nařízení Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/58


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Věc T-497/12)

2013/C 26/117

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: European Drinks SA (Ștei, Rumunsko) (zástupkyně: V. von Bomhard, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 679/2011-4, a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka „DRACULA BITE“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 33, 35 a 39 — přihláška ochranné známky Společenství č. 7588321

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Přihláška rumunské obrazové ochranné známky č. 34847 „Dracula“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 33 a 35.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky v plném rozsahu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 42 odst. 2 a čl. 42 odst. 3 nařízení Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/58


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Koinοpraxia Τouristiki Loutrakiou v. Komise

(Věc T-498/12)

2013/C 26/118

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Koinοpraxia Τouristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Τouristikes kai Xenodokhiakes Epikhirisis AE (Loutraki, Řecko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil potvrzující rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2012 — Αres (2012)1082114 — kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o přístup k některým dokumentům, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou se žalobkyně v souladu s článkem 263 SFEU domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 18. září 2012, kterým se s konečnou platností zamítá potvrzující žádost žalobkyně o přístup k dopisu řeckých orgánů ze dne 16. května 2012 týkajícímu se stanovení částky protiprávní státní podpory, která musí být navrácena ve smyslu rozhodnutí generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž ze dne 24. května 2011 (1).

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody:

 

Zaprvé žalobkyně uplatňuje porušení povinnosti správního orgánu uvést odůvodnění zamítavých rozhodnutí, neboť správní orgán ve své odpovědi pouze obecně odkazuje na výjimky stanovené v nařízení č. 1049/2001, bez jakéhokoliv dalšího rozvinutí a bez jakéhokoliv skutečného odůvodnění rozhodnutí.

 

Zadruhé žalobkyně uplatňuje porušení zásady transparentnosti, vyplývající z porušení uvedeného nařízení č. 1049/2001 a nařízení č. 659/1999 (2), neboť napadené rozhodnutí neposkytuje veřejnosti co nejširší přístup k dokumentům, jelikož nevykládá ani striktně neuplatňuje výjimky stanovené nařízením č. 1049/2001.

 

Konečně žalobkyně uplatňuje i porušení čl. 108 odst. 2 SFEU, jakož i článků 6 a 20 nařízení č. 659/1999, vyplývající z porušení jejích práv na obhajobu a v širším smyslu zásady řádné správy.


(1)  Rozhodnutí Komise C(2011) 3504 final ze dne 24. května 2011 o státní podpoře C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09), kterou Řecko poskytlo některým řeckým kasinům.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/59


Žaloba podaná dne 13. listopadu 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C a HSH Investment Holdings FSO v. Komise

(Věc T-499/12)

2013/C 26/119

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Lucemburk, Lucembursko) a HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Lucemburk) (zástupci: Rechtsanwälte H. Niemeyer a H. Ehlers)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí žalované ze dne 20. září 2011 ve věci C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně proti povinnostem uloženým k tíži minoritních akcionářů následující žalobní důvody:

1)

První žalobní důvod: Neexistence žádné samostatné podpory ve prospěch minoritních akcionářů

Žalobkyně tvrdí, že Komise nesprávně použila pojem podpory uvedený v čl. 107 odst. 1 SFEU tím, že žalobkyně nesprávně označila jako příjemce podpory. Navýšení hodnoty jejich podílů je pro minoritní akcionáře pouhý hospodářským odrazem podpory poskytnuté společnosti HSH Nordbank a není žádnou nepřímou podporou ve prospěch minoritních akcionářů.

2)

Druhý žalobní důvod: Nedostatečné odůvodnění konstatování, že žalobkyně získaly výhodu

Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že Komise porušila povinnost uvést odůvodnění podle čl. 296 odst. 2 SFEU tím, že dostatečně neobjasnila, proč žalobkyně měly získat nepřímou státní podporu a z jakých důvodů měla být hodnota podniku HSH Nordbank stanovena nesprávně. Mimoto Komise nevyčíslila výši údajné podpory ve prospěch minoritních akcionářů a zaměnila přezkum této podpory za přezkum rozdělení zátěže.

3)

Třetí žalobní důvod: Nesprávné zjištění skutkového stavu při přezkumu otázky, zda žalobkyně získaly finanční výhodu

V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyni vytýkají, že nezjistila správně skutkový stav. Podle názoru žalobkyň společnost, která provedla ocenění společnosti HSH Nordbank, nenadhodnotila hodnotu podniku HSH a tím emisní cenu nových kmenových akcií, ale provedla ocenění v souladu s uznanými metodami oceňování.

4)

Čtvrtý žalobní důvod: Nezohlednění záloh, které poskytly žalobkyně při rozdělení zátěže

Žalobkyně tvrdí, že Komise uplatnila nesprávně požadavky, vyplývající z čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a Oznámení o restrukturalizačních opatřeních (1), při rozdělení zátěže tím, že při přezkumu otázky, zda žalobkyně byly dostatečně zapojené do rozdělení zátěže, nezohlednila jimi poskytnuté zálohy.

5)

Pátý žalobní důvod: Porušení čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 (2) a zásady právní jistoty neobvyklým ukončením formálního přezkumu

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Komise porušila čl. 7 odst. 1 nařízení č. 659/1999 a zásadu právní jistoty tím, že ukončila formální přezkum ve vztahu k žalobkyním, aniž by vydala jedno z rozhodnutí stanovených v článku 7 nařízení č. 659/1999.

6)

Šestý žalobní důvod: Porušení čl. 7 odst. 4 nařízení č. 659/1999, čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a Oznámení o restrukturalizačních opatřeních uložením nevhodných povinností

V rámci tohoto žalobního důvodu tvrdí, že Komise porušila čl. 7 odst. 4 nařízení č. 659/1999 a Oznámení o restrukturalizačních opatřeních tím, že uložila povinnosti, které nesouvisely s restrukturalizací společnosti HSH Nordbank, ale že toto uložení povinností představovalo skryté povolení nepřímé státní pomoci.

7)

Sedmý žalobní důvod: Porušení zásady proporcionality nadměrným zatížením žalobkyň

Žalobkyně Komisi vytýkají, že porušila zásadu proporcionality tím, že je v rámci rozdělení zátěže nadměrně zatížila.

8)

Osmý žalobní důvod: Porušení zásady rovného zacházení diskriminací žalobkyň

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Komise porušila zásadu rovného zacházení tím, že ve svém rozhodnutí stanovila k tíži žalobkyň povinnosti, které v jiných srovnatelných případech neuložila.

Dále žalobkyně společně uvádějí proti napadenému rozhodnutí následující žalobní důvody:

1)

První žalobní důvod: Porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a Sdělení o nakládání se znehodnocenými aktivy (3) nesprávným výpočtem neslučitelných prvků podpory

V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že Komise porušila čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a Sdělení o nakládání se znehodnocenými aktiv nesprávným výpočtem takzvaných neslučitelných prvků podpory spojených se zárukou ve prospěch HSH Nordbank.

2)

Druhý žalobní důvod: Nedostatečné odůvodnění zjištění skutečné obchodní hodnoty

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Komise dostatečně neodůvodnila, jakým způsobem bylo provedeno zjištění skutečné obchodní hodnoty portfolia, kterého se týkala záruka.

3)

Třetí žalobní důvod: Porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a Sdělení o nakládání se znehodnocenými aktivy nesprávným výpočtem Claw-back

Žalobkyně Komisi vytýkají, že porušila čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a Sdělení o nakládání se znehodnocenými aktivy tím, že nesprávně vypočetla Claw-back.

4)

Čtvrtý žalobní důvod: Porušení zásady rovného zacházení při výpočtu Claw-back

Začtvrté v uvedené souvislosti žalobkyně tvrdí, že Komise porušila zásadu rovného zacházení tím, že ve srovnání s jinými srovnatelnými případy znevýhodnila při výpočtu Claw-back společnost HSH Nordbank.

5)

Pátý žalobní důvod: Porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a zásady proporcionality příliš vysokým snížením bilanční sumy při vydání povolení vázaného na splnění podmínek

Nakonec žalobkyně tvrdí, že Komise porušila čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a zásadu proporcionality také tím, že při vydání povolení vázaného na splnění podmínek provedla příliš vysoké snížení bilanční sumy.


(1)  Sdělení Komise o návratu k životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle pravidel pro státní podporu (Úř. věst. C 195, s. 9).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).

(3)  Sdělení Komise o nakládání se znehodnocenými aktivy v bankovním sektoru Společenství (Úř. věst. C 72, s. 1).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/60


Žaloba podaná dne 15. listopadu 2012 — Ryanair v. Komise

(Věc T-500/12)

2013/C 26/120

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ryanair Ltd (Dublin, Irsko) (zástupci: B. Kennelly, Barrister, E. Vahida a I. Metaxas-Maragkidis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil článek 1 rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2012 ve věci státní podpory SA.29064 (20011/C ex 2011/NN), kterým bylo rozhodnuto, že rozdílné sazby v rámci irské daně za osobní leteckou dopravu („DLD“) uplatňované od 30. března 2009 do 1. března 2011 přestavují protiprávní státní podporu v rozporu s čl. 107 odst. 1 SFEU;

zrušil článek 4, 5 a 6 téhož rozhodnutí; a

uložil žalované náhradu nákladů řízení včetně nákladů vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení, které Komise provedla, když považovala sazbu DLD ve výši 10 euro za „obvyklou“ či legitimní „běžnou“ sazbu, navzdory skutečnosti, že tato vyšší sazba byla z hlediska unijního práva protiprávní po celé zohledňované období.

2)

Druhý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, které Komise provedla, pokud jde o posouzení výhody plynoucí z DLD, jelikož rozhodla, že společnosti Ryanair a Aer Arann měly z hlediska finanční a konkurenční výhody plynoucí z DLD totožné postavení, naprosto nezohlednila zvláštní důsledky DLD na hospodářskou soutěž mezi společnostmi Ryanair a Aer Lingus, nesprávně posoudila výhodu, kterou společnost Ryanair údajně získala v porovnání s ostatními neirskými přepravci, a nezohlednila škodu, která společnosti Rynair vznikla v důsledku účinků DLD zvýhodňujících soutěžitele společnosti Ryanair.

3)

Třetí žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, které Komise provedla, pokud jde o rozhodnutí o zpětném vymáhání, jelikož Irsku neposkytla požadovanou volnost uvážení při posouzení, do jaké míry státní podpora narušila hospodářskou soutěž, a tedy na obnovu původního stavu, jelikož nezkoumala relevanci schopnosti dotčených leteckých společností přenést DLD na své zákazníky a jelikož nezohlednila narušení hospodářské soutěže, k němuž dojde v důsledku rozhodnutí o zpětném vymáhání ve spojení s údajným nárokem leteckých společností „příjemců podpory“ na náhradu podle irského a unijního práva.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že Komise neoznámila společnosti Ryanair rozhodnutí o zpětném vymáhání v souladu s požadavky podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (1) a článku 41 Listiny základních práv EU.

5)

Pátý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění ze strany Komise, jelikož tento orgán na rozdíl od ustálené judikatury neodůvodnil, jak mohla být sazba ve výši 10 euro podle unijního práva protiprávní a zároveň „obvyklá“ a „legitimní“, a jelikož nezkoumal účinky předmětného opatření na hospodářskou soutěž a jeho účinky z ekonomického hlediska.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. 1999, L 83, s. 1).


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/61


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Věc T-501/12)

2013/C 26/121

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kodaň, Dánsko) (zástupce: I. Fowler, Solicitor, A. Renck a J. Fuhrmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Švýcarsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 1214/2011-4; a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení, anebo v případě, že další účastnice řízení před odvolacím senátem vstoupí do řízení na straně žalovaného, uložil náhradu nákladů společně žalovanému a vedlejší účastnici řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „OCTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5 — přihláška ochranné známky Společenství č. 8169881

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: rakouský zápis ochranné známky č. 102370 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 5, maďarský zápis ochranné známky č. 136836 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5, italský zápis ochranné známky č. 40977 C/81 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 5, polský zápis ochranné známky č. 71634 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5, slovenský zápis ochranné známky č. 175482 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5, švédský zápis ochranné známky č. 173377 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 5, francouzský zápis ochranné známky č. 1699236 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 5, irský zápis ochranné známky č. 107207 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5, český zápis ochranné známky č. 182567 pro slovní ochrannou známku „PENTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5.

Rozhodnutí námitkového oddělení: zamítnutí námitky v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení Rady č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/62


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Ferring v. OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Věc T-502/12)

2013/C 26/122

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ferring BV (Haarlem, Nizozemsko) (zástupci: I. Fowler, solicitor, A. Renck a J. Fuhrmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Švýcarsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 1216/2011-4; a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení, nebo — v případě, že další účastnice řízení před odvolacím senátem vstoupí do řízení jako vedlejší účastnice řízení na podporu žalovaného — uložil náhradu nákladů řízení společně žalovanému i vedlejší účastnici řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „OCTASA“ pro výrobky zařazené do třídy 5 — přihláška ochranné známky Společenství č. 8169881

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranná známka Beneluxu „PENTASA“, zapsaná pod č. 377513 mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 5; německá slovní ochranná známka „PENTASA“, zapsaná pod č. 1181393 pro výrobky zařazené do třídy 5; portugalská slovní ochranná známka „PENTASA“, zapsaná pod č. 218845 pro výrobky zařazené do třídy 5; dánská slovní ochranná známka „PENTASA“, zapsaná pod č. VR 02.430 1980 pro výrobky zařazené do třídy 5; finská slovní ochranná známka „PENTASA“, zapsaná pod č. 94367 pro výrobky zařazené do třídy 5; slovní ochranná známka Spojeného království „PENTASA“, zapsaná pod č. 1131049 pro výrobky zařazené do třídy 5; španělská slovní ochranná známka „PENTASA“, zapsaná pod č. 1766091 pro výrobky zařazené do třídy 5; mezinárodní slovní ochranná známka „PENTASA“, zapsaná pod č. 605880 pro výrobky zařazené do třídy 5; slovní ochranná známka Beneluxu „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 430245 pro výrobky zařazené do třídy 5; německá slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 2024737 pro výrobky zařazené do třídy 5; finská slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 95782 pro výrobky zařazené do třídy 5; francouzská slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 1537576 pro výrobky zařazené do třídy 5; slovní ochranná známka Spojeného království „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 1262052 pro výrobky zařazené do třídy 5; řecká slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 129507-A pro výrobky zařazené do třídy 5; irská slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 175341 pro výrobky zařazené do třídy 5; portugalská slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 246194 pro výrobky zařazené do třídy 5; dánská slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. VR 198601124 pro výrobky zařazené do třídy 5; švédská slovní ochranná známka „OCTOSTIM“, zapsaná pod č. 2000103 pro výrobky zařazené do třídy 5

Rozhodnutí námitkového oddělení: zamítnutí námitek v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení Rady č. 207/2009

porušení pravidla 80 článku 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/62


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Spojené království v. Komise

(Věc T-503/12)

2013/C 26/123

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupce: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, Barrister, a C. Murrell, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise 2012/500/EU ze dne 6. září 2012, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy, pokud jde o čtyři položky uvedené v příloze týkající se paušální opravy ve výši 5 % výdajů vzniklých Severnímu Irsku v rozpočtovém roce 2008 (což činí 277 231,60 eur a 13 671 558,90 eur) a v rozpočtovém roce 2009 (což činí 270 398,26 eur a 15 844 193,29 eur) (Úř. věst. 2012 L 244, s. 11); a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod se týká tvrzení, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu a nezohlednila úvahy, které byly relevantní pro rozsah případných ztrát fondů EU s ohledem na riziko, které pro tyto fondy představovaly výdaje za roky 2007 a 2008, které především vyplývají z pochybení při stanovení způsobilé plochy v roce 2005 mající dopad na původní rozdělení nároků.

2)

Druhý žalobní důvod se týká tvrzení, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že dospěla k chybnému závěru, že Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development („DARD“) řádně nebo vůbec neuplatnil ustanovení o sankcích, vracení neoprávněných plateb a nápravy záměrných nesrovnalostí, a že tím Komise přecenila nebo nezohlednila úvahy týkající se rozsahu případných ztrát pro unijní fondy. Komise především:

nesprávně kritizovala údajné „systematické“ přepočty platebních nároků ze strany DARD;

nesprávně tvrdila, že pochybení, k nimž došlo v roce 2005, mohla mít podstatný dopad na historický aspekt hodnoty nároků;

přijala nesprávnou metodu výpočtu přeplatků;

zaujala chybný přístup, pokud jde o sankce, a především:

přijetím nesprávné metody výpočtu sankcí; a

nesprávným tvrzením, že sankce by měla být uložena za každý rok v případech, kdy se uplatnila v roce 2005, avšak nikoli v následujících letech, v tomto případě v letech 2007 a 2008, ve kterých přeplatky vyplývaly ze stejného pochybení, které již bylo sankcionováno v roce 2005;

přijala nesprávný přístup ve vztahu k úmyslným nesrovnalostem.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/63


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Murnauer Markenvertrieb v. OHIM (NOTFALL CREME)

(Věc T-504/12)

2013/C 26/124

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Německo) (zástupci: F. Traub a H. Daniel, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 20. září 2012 ve věci 271/2012-4,

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka, která obsahuje slovní prvek „NOTFALL CREME“, pro výrobky zařazené do tříd 3 a 5 — přihláška ochranné známky Společenství č. 10 107 134

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a článku 83 nařízení č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/63


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon v. OHIM — Cheng (B)

(Věc T-505/12)

2013/C 26/125

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Švýcarsko) (zástupce: P. González-Bueno Catalán de Ocón, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Xiuxiu Cheng (Budapešť, Maďarsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 14. září 2012 ve věci R 193/2012-5; a

uložil žalovanému a dalšímu účastníku řízení před odvolacím senátem náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Další účastník řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka v černé a bílé barvě, představující obrázek roztažených křídel se slovním prvkem „B“ uprostřed, pro výrobky zařazené do tříd 9 a 25 — přihláška ochranné známky Společenství č. 8483562

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis mezinárodní ochranné známky č. 401319 obrazové ochranné známky představující obrázek roztažených křídel s geometrickým nákresem uprostřed pro výrobky zařazené do tříd 7, 9 a 14

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení č. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení Rady č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/64


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Automobile Association v. OHIM — Duncan Petersen Publishing (Folders)

(Věc T-508/12)

2013/C 26/126

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Spojené království) (zástupce: N. Walker, Solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londýn, Spojené království)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 12. září 2012 ve věci 172/2011-3 a vrátil věc OHIM k novému rozhodnutí a

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, který je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: (průmyslový) vzor výrobku „složky“ — zapsaný (průmyslový) vzor Společenství č. 1121404-0001

Majitelka (průmyslového) vzoru Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství: žalobkyně

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: žalobkyně se domáhá prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství na základě článků 4 až 9 nařízení Rady č. 6/2002

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

porušení článku 8 nařízení Rady č. 6/2002;

porušení čl. 8 odst. 2 ve spojení s článkem 62 nařízení Rady č. 6/2002 a

porušení čl. 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 3 písm. a) nařízení Rady č. 6/2002.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/64


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Věc T-509/12)

2013/C 26/127

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Spojené státy) (zástupce: C. Aikens, barrister)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Nanso Group Oy (Nokia, Finsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 17. září 2012 ve věci R 147/2011-4 a zamítl námitky;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „TEEN VOGUE“ pro, mimo jiné, výrobky zařazené do třídy 25 — přihláška ochranné známky Společenství č. 3529476

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: švédská slovní ochranná známka „VOGUE“, zapsaná pod č. 126124 pro výrobky zařazené do třídy 25; švédská obrazová ochranná známka „Vogue“, zapsaná pod č. 43934 pro výrobky zařazené do třídy 25; finská slovní ochranná známka „VOGUE“, zapsaná pod č. T 199 803 628 pro výrobky zařazené do třídy 25; zapsané dodatečné obchodní jméno „VO Gue“.

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkám pro všechny napadené výrobky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/65


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — Conrad Electronic v. OHIM — Sky IP International (EuroSky)

(Věc T-510/12)

2013/C 26/128

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Conrad Electronic SE (Hirschau, Německo) (zástupci: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier a A. Kramer, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Sky IP International Ltd (Isleworth, Spojené království)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 20. září 2012 ve věci R 1183/2011-4;

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení, včetně nákladů řízení vzniklých v řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „EuroSky“ pro výrobky zařazené do třídy 9 — přihláška ochranné známky Společenství č. 4 539 896

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Sky IP International Ltd

Namítaná ochranná známka nebo označení: národní slovní a obrazová ochranná známka, jakož i slovní a obrazová ochranná známka Společenství „SKY“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 a 45

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/65


Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

(Věc T-513/12)

2013/C 26/129

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: NCL Corporation Ltd (Miami, Spojené státy americké) (zástupkyně: N. Grüger, advokátka

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 12. září 2012 ve věci R 1014/2012-4 a věc vrátil odvolacímu senátu;

podpůrně, aby zrušil napadené rozhodnutí pokud jde o služby zařazené do třídy 39: „pořádání a organizování okružních plaveb“ a věc vrátil odvolacímu senátu;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „NORWEGIAN GETAWAY“ pro služby zařazené do třídy 39 — přihláška ochranné známky Společenství č. 10 281 939

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/66


Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Věc T-514/12)

2013/C 26/130

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: NCL Corporation Ltd (Miami, Spojené státy americké) (zástupkyně: N. Grüger, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 12. září 2012 ve věci 1017/2012-4 a vrátil věc odvolacímu senátu;

podpůrně, aby zrušil napadené rozhodnutí ve vztahu ke službám zařazeným do třídy 39: „Arranging of cruises (pořádání okružních výletů), Cruise ship services (okružní výlety), Cruise arrangement (organizování okružních výletů)“ a vrátil věc odvolacímu senátu;

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „NORWEGIAN BREAKAWAY“ pro služby zařazené do třídy 39 — přihláška ochranné známky Společenství č. 10 281 905

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/66


Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — El Corte Inglés v. OHIM — English cut (The English Cut)

(Věc T-515/12)

2013/C 26/131

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo a I. Munilla Muñoz, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: The English Cut, SL (Malaga, Španělsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. září 2012 ve věci R 1673/2011-1 a určil, že na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je třeba vyhovět odvolání navrhovatele před OHIM a zrušit rozhodnutí námitkového oddělení, kterým byl povolen úplný zápis (slovní) ochranné známky Společenství č. 8 868 747„The English Cut“;

uložil náklady řízení žalovanému a další účastnici řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: The English, Cut, SL

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „The English Cut“ pro produkty třídy 25 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 8 868 747

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Národní slovní a obrazová ochranná známka a slovní a obrazová ochranná známka Společenství „El Corte Inglés“ pro produkty tříd 25 a 35

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

Porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/67


Žaloba podaná dne 27. listopadu 2012 — mobile.international v. OHIM — Komise (PL mobile.eu)

(Věc T-519/12)

2013/C 26/132

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Německo) (zástupce: T. Lührig, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 1401/2011-1, pro následující výrobky a služby;

třída 9

:

přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; automatické distributory a mechanismy pro přístroje a mince; počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; počítačová rozhranní a počítačový software (zařazené do třídy 9); veškeré výše uvedené výrobky pouze v souvislosti s internetovým obchodem pro nákup a prodej vozidel, přívěsů a příslušenství vozidel.

třída 16

:

papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů (zařazené do třídy 16); tiskárenské výrobky; fotografie; papírenské zboží; psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); učební a vyučovací pomůcky (zařazené do třídy 16); plastické obaly a to pouzdra, sáčky, nákupní tašky a fólie; veškeré výše uvedené výrobky pouze v souvislosti s internetovým obchodem pro nákup a prodej vozidel, přívěsů a příslušenství vozidel.

třída 35

:

propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce; veškeré výše uvedené služby pouze v souvislosti s internetovým obchodem pro nákup a prodej vozidel, přívěsů a příslušenství vozidel.

třída 36

:

pojištění; zprostředkování pojištění; služby finanční; zprostředkování úverů; služby peněžní; správa majetku; veškeré výše uvedené služby pouze v souvislosti s internetovým obchodem pro nákup a prodej vozidel, přívěsů a příslušenství vozidel.

třída 38

:

spoje (komunikace), zejména internetové služby; sběr, poskytování a přenos zpráv, informací, obrazů a textů; elektronické zprostředkování inzerátů; veškeré výše uvedené služby pouze v souvislosti s internetovým obchodem pro nákup a prodej vozidel, přívěsů a příslušenství vozidel.

třída 42

:

vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; pronájem počítačového softwaru; poskytování internetových vyhledávačů; veškeré výše uvedené služby pouze v souvislosti s internetovým obchodem pro nákup a prodej vozidel, přívěsů a příslušenství vozidel.

podpůrně ve výše uvedeném rozsahu zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2012 ve věci R 1401/2011-1 pro služby zařazené do tříd 35, 38 a 42;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky „PL mobile.eu“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16, 35, 36, 38 a 42 — ochranná známka Společenství č. 8 307 779

Majitelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Evropská komise

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: ochranná známka Společenství představuje heraldickou napodobeninu znaku Evropské unie

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: zamítnutí návrhu

Rozhodnutí odvolacího senátu: rozhodnutí zrušovacího oddělení bylo zrušeno a ochranná známka Společenství byla prohlášena za neplatnou

Dovolávané žalobní důvody:

porušení čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 207/2009 ve spojení s článkem 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

porušení čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009

porušení zásady ochrany legitimního očekávání.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/68


Žaloba podaná dne 6. prosince 2012 — DeMaCo Holland v. Komise

(Věc T-527/12)

2013/C 26/133

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: DeMaCo Holland BV (Langedijk, Nizozemsko) (zástupci: L. Linders a S. Bishop, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil její žalobu za přípustnou a opodstatněnou

uložil Euratom, aby neprodleně zastavil jakékoli užívání plánů, ke kterým přísluší žalobkyni práva a dále uložil Euratom zaplatit žalobkyni náhradu škody odhadované předběžně na 100 000 eur z důvodu mimosmluvní odpovědnosti

uložil Euratom náhradu nákladů tohoto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se svou žalobou domáhá náhrady škody z důvodu mimosmluvní odpovědnosti způsobené Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) zastoupeným Evropskou komisí, neboť Euratom použilo technické výkresy, které jsou ve vlastnictví žalobkyně, a předalo je pro účely využití společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy) ve veřejném nabídkovém řízení.

Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně neoprávněné užívání jejích technických výkresů žalovanou.

Technické výkresy vyhotovené výlučně žalobkyní mimo jakýkoli smluvní vztah mezi účastníky řízení, byly žalovanou použity bez souhlasu žalobkyně. Krom toho usnadnila žalovaná využívání technických výkresů třetími osobami, zejména Vision for Energy.

Úmyslné neoprávněné používání technických výkresů žalobkyně žalovanou představuje protiprávní jednání a porušuje autorská práva žalobkyně.

Prostřednictvím finančních a intelektuálních výkonů žalované si žalobkyně zajistila neoprávněnou hospodářskou výhodu, což představuje porušení poctivosti v obchodním styku a hospodářské soutěži.

Utrpěná škoda se skládá ze zisku, který žalobkyni ušel v důsledku vypsání veřejného nabídkové řízení Vision for Energy, což bylo umožněno spolupůsobením žalované, a z ušlé odměny za porušení práv duševního vlastnictví žalobkyně.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/68


Usnesení Tribunálu ze dne 3. prosince 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure v. ECB

(Věc T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Jednací jazyk: němčina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 24, 30.1.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/69


Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Nordzucker v. Komise

(Věc T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Jednací jazyk: němčina

Předseda šestého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 113, 1.5.2010.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/69


Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2012 — Arla Foods v. OHIM — Artax (Lactofree)

(Věc T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Jednací jazyk: němčina

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/69


Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski v. OHIM — Scotch & Soda (SODA)

(Věc T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Jednací jazyk: angličtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/69


Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2012 — Wahl v. OHIM — Tenacta Group (bellissima)

(Věc T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Jednací jazyk: němčina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 109, 14.4.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/69


Usnesení Tribunálu ze dne 12. listopadu 2012 — Shannon Free Airport Development v. Komise

(Věc T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Jednací jazyk: angličtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 258, 25.8.2012.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/69


Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2012 — Axa Belgium v. Komise

(Věc T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 243, 11.8.2012.


Soud pro veřejnou službu

26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/70


Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

(Věc F-103/12)

2013/C 26/141

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Europolu, které bylo přijato ke splnění povinností uložených rozsudkem Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2010 ve věci Doyle v. Europol, F-37/09, a kterým přiznal Europol žalobci paušální částku jako náhradu škody způsobené rozhodnutím, jež bylo uvedeným rozsudkem zrušeno.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011, kterým žalovaný přiznal žalobci částku 3 000 eur jako náhradu způsobené škody a jako opatření k úplnému splnění povinností uložených předchozím rozsudkem Soudu pro veřejnou službu, a zrušit rozhodnutí ze dne 29. června 2012, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011,

uložit Europolu náhradu nákladů řízení, včetně platu zástupce.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/70


Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

(Věc F-104/12)

2013/C 26/142

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Europolu přijatého k výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2010 ve věci Hanschmann v. Europol, F-27/09, jímž Europol přiznal žalobci paušální částku jako náhradu škody, jež mu byla způsobena přijetím rozhodnutí, které bylo uvedeným rozsudkem zrušeno

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011, kterým odpůrce přiznává žalobci částku 13 000 eur jako náhradu škody, která mu byla způsobena, a k výkonu předchozího rozsudku Soudu pro veřejnou službu, jakož i rozhodnutí ze dne 29. června 2012, jímž byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem proti rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení, a to včetně platu žalobce.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/70


Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

(Věc F-105/12)

2013/C 26/143

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Europolu přijatého k výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2010 ve věci Knöll v. Europol, F-44/09, jímž Europol přiznal žalobkyni paušální částku jako náhradu škody, jež jí byla způsobena přijetím rozhodnutí, které bylo uvedeným rozsudkem zrušeno

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011, kterým odpůrce přiznává žalobkyni částku 20 000 eur jako náhradu škody, která jí byla způsobena, a k výkonu předchozího rozsudku Soudu pro veřejnou službu, jakož i rozhodnutí ze dne 29. června 2012, jímž byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní proti rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení, a to včetně platu žalobkyně.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/71


Žaloba podaná dne 9. října 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-113/12)

2013/C 26/144

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nezařazení žalobce na seznam úspěšných uchazečů v rámci výběrového řízení EPSO/AD/204/10.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 20. ledna 2012 o nezařazení žalobce na seznam úspěšných uchazečů v rámci výběrového řízení EPSO/AD/204/10,

zrušit rozhodnutí ze dne 6. července 2012 o zamítnutí stížnosti podané žalobcem,

uložit žalované náhradu veškerých nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/71


Žaloba podaná dne 10. října 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-114/12)

2013/C 26/145

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: P. K. Rosiak, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni odmítnuto poskytnutí příspěvku za práci v zahraničí

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2012, kterým bylo žalobkyni odmítnuto poskytnutí příspěvku za práci v zahraničí (v Itálii), a

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/71


Žaloba podaná dne 15. října 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-115/12)

2013/C 26/146

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí žádosti o náhradu škody, kterou žalobce údajně utrpěl v důsledku zaslání Komisí dopisu týkajícího se vymáhání částky 4 875 eur odpovídající nákladům, které Tribunál uložil žalobci nahradit ve věci T-241/03.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise zamítla žádost ze dne 19. července 2011;

zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise zamítla stížnost ze 19. února 2012 podanou proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 19. července 2011;

bude-li třeba, zrušit sdělení ze dne 12. června 2012, vyhotovené ve francouzštině, s referenčním číslem nahoře vpravo na první z jeho pěti stran „Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012“;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci částku 5 500,00 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % p.a., s roční kapitalizací, počínaje 20. červencem 2011 a až do skutečného zaplacení uvedené částky;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/72


Žaloba podaná dne 22. října 2012 — ZZ v. Rada

(Věc F-122/12)

2013/C 26/147

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: J. Lecuyer, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady o propuštění žalobce a náhrada škody za jeho majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí Rady o propuštění žalobce a v případě potřeby zrušení rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti proti tomuto rozhodnutí;

uložil Radě povinnost uhradit žalobci jako náhradu jeho majetkové újmy částku předběžně vyčíslenou na 160 181,85 eur;

uložil Radě povinnost uhradit žalobci jako náhradu jeho nemajetkové újmy částku předběžně vyčíslenou na 25 000 eur;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/72


Žaloba podaná dne 22. října 2012 — ZZ v. EMCDDA

(Věc F-124/12)

2013/C 26/148

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí neobnovit smlouvu žalobce jakožto dočasného zaměstnance

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu zmocněného uzavírat pracovní smlouvy neobnovit smlouvu žalobce jakožto dočasného zaměstnance podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců;

v případě potřeby zrušit zamítavou odpověď na její stížnost na obnovení jeho smlouvy;

uložit EMCDDA náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/72


Žaloba podaná dne 3. listopadu 2012 — ZZ v. OHIM

(Věc F-125/12)

2013/C 26/149

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení hodnotící zprávy žalobce za rok 2011 a rozhodnutí, kterým se stanoví cíle, jichž má být dosaženo, jakož i návrh na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu (Appraisal Report), která se týká žalobce za rok 2011 v jejím znění ze dne 1. února 2012, jakož i emaily žalovaného ze dne 2. února 2012, 14:51 hodin a ze dne 2. února 2012, 15:49 hodin v rozsahu, ve kterém v nich jsou stanoveny cíle, jichž má být dosaženo, které OHIM žalobci klade na období od 1. října 2011 do 30. září 2012;

uložit OHIM zaplacení náhrady škody žalobci v přiměřené výši podle úvahy Soudu za utrpěnou morální a imateriální škodu;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/73


Žaloba podaná dne 29. října 2012 — ZZ v. Parlament

(Věc F-128/12)

2013/C 26/150

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí postupovat podle článku 85 druhého pododstavce služebního řádu a požadovat navrácení veškerých příspěvků na nezaopatřené dítě, které byly žalobci vyplaceny neoprávněně, a nikoli jen příspěvků, které mu byly neoprávněně vyplaceny v posledních pěti letech.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí OOJ ze dne 9. prosince 2011 v rozsahu, v němž je podle čl. 85 druhého pododstavce věty druhé služebního řádu požadováno navrácení všech částek, které byly žalobci neoprávněně vyplaceny od září 1999, a nikoli jen částek, které mu byly neoprávněně vyplaceny v posledních pěti letech, protože má OOJ za to, že žalobce úmyslně oklamal administrativu;

v případě potřeby zrušil rozhodnutí o zamítnutí stížnosti;

uložil Parlamentu náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/73


Žaloba podaná dne 31. října 2012 — CH v. Parlament

(Věc F-129/12)

2013/C 26/151

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: CH (zástupci: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o propuštění žalobkyně a rozhodnutí o zamítnutí její žádosti o pomoc, kterou se domáhá uznání psychického obtěžování, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit tuto žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit rozhodnutí o propuštění žalobkyně ze dne 19. ledna 2012;

zrušit rozhodnutí ze dne 20. března 2012, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o pomoc ze dne 22. prosince 2011;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 20. července 2012, jež bylo doručeno dne 24. července 2012 a kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně z 30. března 2012 proti rozhodnutí o jejím propuštění;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 8. října 2012, jež bylo doručeno dne 11. října 2012 a kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně z 22. června 2012, kterou podala proti rozhodnutí o zamítnutí její žádosti o pomoc;

uložit žalovanému zaplacení částky 120 000 eur jako náhrady škody;

uložit Parlamentu náhradu veškerých nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/73


Žaloba podaná dne 7. listopadu 2012 — ZZ a další v. Komise

(Věc F-132/12)

2013/C 26/152

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: F. Di Gianni, G. Coppo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o náhradu nemajetkové újmy, kterou žalobci utrpěli v důsledku vraždy jejich rodinného příslušníka, úředníka Komise, a jeho manželky.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. července 2012, oznámené dne 31. července 2012;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 463 050 eur ve prospěch každého rodinného příslušníka zavražděného úředníka jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěli;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 308 700 eur ve prospěch prvního žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 308 700 eur ve prospěch druhého žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 154 350 eur ve prospěch třetího žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 154 350 eur ve prospěch čtvrtého žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 574 000 eur ve prospěch rodinných příslušníků zavražděného úředníka jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěli v posledních hodinách jeho života;

uložit Komisi povinnost zaplatit vyrovnávací úrok a v mezidobí splatné úroky z prodlení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/74


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

(Věc F-134/12)

2013/C 26/153

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí Rady č. 2011/866/EU ze dne 19. prosince 2011 o nepřijetí Komisí předloženého návrhu nařízení o každoroční úpravě odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Unie a zadruhé zrušení výplatních pásek žalobce za leden, únor a březen 2012, jež byly vystaveny na základě uvedeného rozhodnutí.

Návrhová žádání žalobce

určit, že rozhodnutí Rady (2011/866/EU) ze dne 19. prosince 2011 týkající se Komisí předloženého návrhu nařízení Rady, kterým se s účinkem ode dne 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody, je protiprávní;

zrušit odpověď, kterou byla zamítnuta stížnost ze dne 30. července 2012 namířená proti výplatním páskám za leden, únor a březen 2012, jež byly vystaveny na základě rozhodnutí Rady č. 2011/866/EU ze dne 19. prosince 2011;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila dlužné odměny a důchody, na které má nárok od 1. července 2011, navýšené o úrok z prodlení počítaný ode dne splatnosti dlužných odměn a důchodů na základě sazby stanovené ECB pro hlavní refinanční operace navýšené o dva procentní body;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila symbolické jedno euro jako náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v přijetí rozhodnutí Rady (2011/866/EU) ze dne 19. prosince 2011;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/74


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. REA

(Věc F-135/12)

2013/C 26/154

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezapsat žalobce na seznam uchazečů výběrového řízení REA/2011/TA/PO/AD5

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 21. února 2012 nezapsat žalobce na seznam uchazečů výběrového řízení REA/2011/TA/PO/AD5;

zrušit rozhodnutí ze dne 10. srpna 2012, jímž nebylo vyhověno žalobcově stížnosti;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/75


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

(Věc F-136/12)

2013/C 26/155

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí Rady č. 2011/866/EU ze dne 19. prosince 2011 o nepřijetí Komisí předloženého návrhu nařízení o každoroční úpravě odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Unie a zadruhé zrušení výplatních pásek žalobce za leden, únor a březen 2012, jež byly vystaveny na základě uvedeného rozhodnutí.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady, která se promítají ve výplatních páskách za měsíce leden 2012 a následující a ve výplatních páskách za rok 2011, neboť v nich není uplatněn koeficient úpravy platů ve výši 1,7 %, který byl navržen Komisí;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila rozdíl mezi výší odměn vyplacených na základě rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2011 až do dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci a výší odměn, které by mu byly vyplaceny, kdyby byla úprava vypočtena správně, navýšených o úrok na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace platnou v daných obdobích a navýšenou o tři a půl procentního bodu, a to ode dne, kdy byly požadované částky splatné;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/75


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-137/12)

2013/C 26/156

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO, že žalobce nebude zapsán na seznam osob, které uspěly u závěrečných zkoušek vzdělávání, jež je součástí osvědčovacího řízení, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit napadený akt;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila 10 000 eur jako náhradu škody;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/75


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-138/12)

2013/C 26/157

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO o nezařazení žalobkyně na seznam osob, které úspěšně složily závěrečné zkoušky odborné přípravy, jež je součástí osvědčovacího postupu, a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) o nezařazení žalobkyně na seznam osob, které úspěšně složily závěrečné zkoušky odborné přípravy, jež je součástí osvědčovacího postupu;

uložil Komisi povinnost uhradit žalobkyni 10 000 eur jako náhradu utrpěné újmy;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/76


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-139/12)

2013/C 26/158

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO, že žalobce nebude zapsán na seznam osob, které uspěly u závěrečných zkoušek vzdělávání, jež je součástí osvědčovacího řízení, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit napadený akt;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila 10 000 eur jako náhradu škody;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/76


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-140/12)

2013/C 26/159

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o odmítnutí potvrzující žádosti podané žalobcem Komisi o přístup k některým otázkám, které mu byly položeny v rámci předvýběrové fáze otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/230 231/12.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým Komise odmítla žalobcovu potvrzující žádost o přístup k dokumentům;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 20. července 2012, jimiž bylo žalobci odmítnuto poskytnutí sedmi otázek položených v předvýběrové fázi otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/230-231, zejména bude-li prokázáno, že uvedené akty mají povahu rozhodnutí;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/76


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-141/12)

2013/C 26/160

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nezahrnout žalobce do seznamu osob, které uspěli při zkouškách po ukončení vzdělání, které patří do rámce certifikačního postupu, jakož i žádost o náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit napadený akt;

uložit Komisi, aby zaplatila žalobci 10 000 euro jako náhradu utrpěné újmy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/77


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-142/12)

2013/C 26/161

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: B. Cambier a A. Paternostre, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí Komise o žádosti o uznání nemoci z povolání, kterou žalobce podal na základě článku 73 služebního řádu, jímž se žalobce uznává trvale částečně invalidním ve 20 % míře a je stanoveno datum konsolidace na 25. února 2010 a náhrada jeho nemajetkové a majetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Určit, že Komise je odpovědná za porušení přiměřené lhůty a za různá pochybení, kterých se Komise nebo její útvary dopustily při přezkumu žádosti o uznání nemoci z povolání, kterou žalobce podal na základě článku 73 služebního řádu, tím;

zrušit rozhodnutí OOJ z 11. ledna a 7. srpna 2012;

uložit Komisi, aby žalobci a jeho rodině zaplatila částku ve výši 100 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy způsobené konkrétně žalobci nezávisle na jeho nemoci;

určit, že Komise je odpovědná za různá pochybení, kterých se dopustila Komise a její útvary a která přispěla ke vzniku, přetrvávání a zhoršení zdravotního stavu žalobce, a v důsledku toho jí uložit, aby žalobci zaplatila částku 1 798 650 eur jako náhradu jeho majetkové újmy a částku 145 850 eur jako náhradu nemajetkové újmy a různých výdajů. Od této celkové částky lze odečíst 268 679,44 eur, které již byly žalobci vyplaceny podle článku 73 služebního řádu;

uložit Komisi, aby zaplatila úroky ve výši 12 % ze všech výše uvedených částek, a to od listopadu 2004, data, ke kterému mohlo být rozhodnuto o žádosti žalobce podle článku 73 služebního řádu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/77


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-143/12)

2013/C 26/162

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO o nezařazení žalobce na seznam osob, které uspěly u závěrečných zkoušek v rámci školení, které je součástí certifikačního řízení, a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 16. prosince 2011 o vyloučení žalobce ze seznamu úředníků osvědčených v rámci certifikačního řízení za období 2010-2011,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 16. srpna 2012, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce,

přiznat náhradu škody ve výši 5 000 eur,

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/77


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-144/12)

2013/C 26/163

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převedení nároků žalobkyně na důchod do důchodového systému Unie, v němž byla uplatněna nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

prohlásil článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní;

zrušil rozhodnutí ze dne 3. února 2012 o uplatnění parametrů obsažených v obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011 na převedení nároků žalobkyně na důchod;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/78


Žaloba podaná dne 28. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-146/12)

2013/C 26/164

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků žalobkyně na důchod do unijního důchodového systému, rozhodnutí, které uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 3. února 2012 o uplatnění parametrů uvedených v obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011 na převod nároků žalobkyně na důchod;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.