ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.013.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 13

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
16. ledna 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

ÚČETNÍ DVŮR

2013/C 013/01

Stanovisko č. 9/2012 k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 – (COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)) (podle druhého pododstavce čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie)

1

CS

 


III Přípravné akty

ÚČETNÍ DVŮR

16.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/1


STANOVISKO č. 9/2012

k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 – (COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD))

(podle druhého pododstavce čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie)

2013/C 13/01

OBSAH

 

Bod

Strana

Úvod…

1–2

2

Obecné připomínky…

3–6

2

ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na články 4, 5 a 17, a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 174 až 178, druhý pododstavec čl. 287 odst. 4 a články 317, 318 a 322 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1),

s ohledem na žádost Parlamentu o stanovisko, kterou Účetní dvůr obdržel dne 12. listopadu 2012,

s ohledem na návrh pozměněného nařízení předložený Komisí (2),

s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 1/2010 „Zlepšování finančního řízení rozpočtu Evropské unie: rizika a výzvy“ (3) a na jeho stanovisko č. 7/2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (4),

vzhledem k tomu, že podle článku 5 Smlouvy o Evropské unie jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti z důvodu jejího rozsahu či účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie,

vzhledem k tomu, že podle článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti,

vzhledem k tomu, že úkolem Komise je plnit rozpočet a řídit programy (čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii), plní rozpočet ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v mezích daných prostředků a s ohledem na zásady řádného finančního řízení. Členské státy spolupracují s Komisí, aby zajistily, že rozpočtové prostředky budou použity v souladu s těmito zásadami řádného finančního řízení (článek 317 Smlouvy o fungování Evropské unie),

PŘIJAL NÁSLEDUJÍCÍ STANOVISKO:

ÚVOD

1.

Pozměněný návrh Komise k nařízení o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF a o společných ustanoveních k fondům politiky soudržnosti pojednává především o přijetí společného strategického rámce (SSR).

2.

Jelikož se toto stanovisko omezuje na pozměněný návrh Komise, v obecných záležitostech Účetní dvůr odkazuje především na své stanovisko č. 7/2011.

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY

3.

Pozměněný návrh Komise upravuje rozsah společného strategického rámce a rozděluje jeho jednotlivé prvky mezi novou přílohu (příloha I) nařízení o společných ustanoveních a akt v přenesené pravomoci Komise. Vzniká tak riziko, že tato politika dále nabude na složitosti.

4.

Účetní dvůr podotýká, že cílem SSR i nadále zůstává poskytovat jasné strategické zaměření procesu programování na úrovni členských států a regionů (viz bod odůvodnění 14 a čl. 2 odst. 2 a článek 10 pozměněného nařízení). Nicméně oproti původnímu návrhu Komise by SSR již neformuloval cíle Unie do podoby klíčových opatření pro příslušné fondy. Namísto toho normotvůrce deleguje na Komisi stanovení orientačních kroků s vysokým přínosem pro Evropu a odpovídajících zásad pro jejich provádění pro každý tematický cíl a také priorit spolupráce (viz články 11 a 12 pozměněného návrhu). V souladu se svým předchozím stanoviskem (viz bod 8 stanoviska č. 7/2011) má Účetní dvůr za to, že ve skutečnosti jde o klíčový a rozhodující prvek budoucího režimu pro oblast soudržnosti. Měl by být tedy považován za podstatný prvek legislativy EU, který podle článku 290 SFEU nesmí být předmětem přenesení pravomoci.

5.

Účetní dvůr by rád připomenul své doporučení formulovat koncept evropské přidané hodnoty, jenž by měl být vyjádřen formou vhodného politického prohlášení nebo by měl být promítnut do právních předpisů EU. Politické orgány EU by tak získaly vodítko při výběru výdajových priorit (viz bod 18 stanoviska č. 1/2010). Schvalování právního rámce na období 2014–2020 je vhodnou příležitostí tak učinit. Takové vyjasnění by mělo ještě větší význam, pokud bude záměr přenést na Komisi pravomoc určovat kroky s vysokým přínosem pro Evropu schválen. V tomto ohledu Účetní dvůr podotýká, že definice uvedená v pozměněném návrhu (viz čl. 2 odst. 4 pozměněného návrhu) dostatečně jasně nestanoví základní kritéria, jež by umožňovala vybrat takové kroky, které „výrazně přispějí k dosažení záměrů a cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a které slouží jako referenční bod při přípravě programů“.

6.

V souladu se zásadou subsidiarity by navíc všechny kroky EU měly být koncipovány s cílem vytvářet evropskou přidanou hodnotu. Zdá se, že odkazem na „orientační“ seznam kroků (článek 12 pozměněného nařízení) se naznačuje, že požadavek na vytvoření evropské přidané hodnoty je pouze fakultativní.

Toto stanovisko přijal Účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 13. prosince 2012.

Za Účetní dvůr

předseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  COM(2012) 496 final ze dne 11. září 2012.

(3)  http://eca.europa.eu

(4)  Úř. věst. C 47, 17.2.2012, s. 1.