ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.175.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 175

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
19. června 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2012/C 175/01

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhům směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, které předložila Komise

1

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 175/02

Sdělení v souladu s čl. 12 odst. 5 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 o informacích poskytnutých celními orgány členských států týkajících se zařazení zboží do celní nomenklatury

9

2012/C 175/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Přípravné akty

 

Evropská centrální banka

2012/C 175/05

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 25. dubna 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2012/32)

11

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 175/06

Směnné kurzy vůči euru

17

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2012/C 175/07

Sdělení Komise postupem podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství. – Nová výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou v souladu se závazky veřejné služby ( 1 )

18

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2012/C 175/08

Oznámení o antidumpingových opatřeních týkajících se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky a o částečném opětovném zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky

19

2012/C 175/09

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska

22

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 175/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

31

2012/C 175/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

33

2012/C 175/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2012/C 175/14

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

STANOVISKA

Evropský inspektor ochrany údajů

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/1


Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhům směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, které předložila Komise

2012/C 175/01

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 7 a 8 této listiny,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2), a zejména na čl. 28 odst. 2 uvedeného nařízení,

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

1.   ÚVOD

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Toto stanovisko je součástí balíčku čtyř stanovisek evropského inspektora ochrany údajů týkajících se finančního sektoru, která byla všechna přijata v tentýž den (3).

2.

Dne 20. července 2011 Komise přijala dva návrhy týkající se revize právních předpisů v oblasti bankovnictví. První návrh se týká směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (dále jen „navrhovaná směrnice“) (4). Druhý návrh se týká nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen „navrhované nařízení“) (5). Tyto návrhy byly téhož dne zaslány evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci. Dne 18. listopadu 2011 konzultovala evropského inspektora ochrany údajů ve věci navrhované směrnice Rada Evropské unie.

3.

Před přijetím navrhovaného nařízení byl evropský inspektor ochrany údajů konzultován neformálně. Evropský inspektor ochrany údajů konstatuje, že několik jeho připomínek bylo v návrhu zohledněno.

4.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že jej Komise a Rada formálně konzultovaly, a doporučuje, aby byl do preambule přijatých nástrojů začleněn odkaz na toto stanovisko.

1.2   Cíle a oblast působnosti návrhů

5.

Navrhovaná právní úprava zahrnuje dva právní nástroje: směrnici o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky. Stručně řečeno, cílem politiky navrhované revize je zajistit bezproblémové fungování bankovního sektoru a obnovit důvěru hospodářských subjektů a veřejnosti. Navrhované nástroje nahradí směrnici 2006/48/ES a směrnici 2006/49/ES, které budou v důsledku toho zrušeny.

6.

Hlavními novými prvky navrhované směrnice jsou ustanovení o sankcích, účinné správě a řízení společnosti a ustanovení, která brání nadměrnému spoléhání na externí úvěrový rating. Navrhovaná směrnice se zejména snaží zavést účinný a přiměřený sankční režim, vhodný personální okruh platnosti správních sankcí, zveřejňování sankcí a mechanismů, které podporují oznamování porušení předpisů. Kromě toho je jejím cílem posílit právní rámec týkající se správy a řízení společnosti a omezit nadměrné spoléhání na externí rating (6).

7.

Navrhované nařízení doplňuje navrhovanou směrnici tím, že stanoví jednotné a přímo aplikovatelné obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce a investiční podniky. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, celkovým cílem této iniciativy je zajistit posílení efektivity regulace kapitálu institucí v EU a absorpci negativních dopadů této regulace na finanční systém (7).

1.3   Cíl stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

8.

Ačkoli se většina ustanovení navrhovaných nástrojů týká provozování činností úvěrových institucí, uplatňování a používání právního rámce může v některých případech ovlivňovat práva osob týkající se zpracování jejich osobních údajů.

9.

Několik ustanovení navrhované směrnice umožňuje výměnu informací mezi orgány členských států a případně třetích zemí (8). Tyto informace se mohou týkat i fyzických osob, například členů vedení úvěrových institucí, jejich zaměstnanců a akcionářů. Kromě toho mohou podle navrhované směrnice příslušné orgány ukládat sankce přímo fyzickým osobám a jsou povinny zveřejňovat uložené sankce včetně totožnosti odpovědných fyzických osob (9). S cílem usnadnit odhalování případů porušení předpisů návrh zavádí povinnost příslušných orgánů zavést mechanismy podporující oznamování porušení předpisů (10). Kromě toho navrhované nařízení stanoví úvěrovým institucím a investičním podnikům povinnost zveřejňovat informace týkající se jejich politik odměňování, včetně vyplacených částek členěných podle kategorií zaměstnanců a mzdových pásem (11). Všechna tato ustanovení mohou mít pro dotčené osoby důsledky v oblasti ochrany údajů.

10.

S ohledem na výše uvedené se toto stanovisko zaměří na tyto aspekty balíčku týkající se ochrany soukromí a údajů: 1) použitelnost právních předpisů o ochraně údajů; 2) předávání údajů do třetích zemí; 3) profesní tajemství a použití důvěrných informací; 4) povinné zveřejňování sankcí; 5) mechanismy pro oznamování porušení předpisů; 6) požadavky na zveřejňování údajů týkající se politik odměňování.

2.   ANALÝZA NÁVRHŮ

2.1   Použitelnost právních předpisů o ochraně údajů

11.

74. bod odůvodnění navrhované směrnice obsahuje odkaz na plnou použitelnost právních předpisů o ochraně údajů. Odkaz na použitelné právní předpisy o ochraně údajů by však měl být vložen ve věcném článku návrhů. Dobrý příklad takového věcného ustanovení lze nalézt v článku 22 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (12), který jako obecné pravidlo výslovně stanoví, že na zpracování osobních údajů v rámci návrhu se použijí směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001.

12.

To má zvláštní význam například ve vztahu k různým ustanovením týkajícím se výměn osobních údajů. Tato ustanovení jsou zcela zákonná, je však třeba je uplatňovat způsobem, který bude v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Je třeba se především vyhnout riziku, že by ustanovení mohla být vykládána jako paušální povolení výměn všech druhů osobních údajů. Odkaz na právní předpisy o ochraně údajů uvedený i ve věcných ustanoveních by takové riziko značně snížil.

13.

Evropský inspektor ochrany údajů proto navrhuje začlenit podobné věcné ustanovení, jaké uvádí článek 22 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (13), které by zohledňovalo jeho doporučení k tomuto návrhu (14), tzn. ustanovení zdůrazňující použitelnost stávajících právních předpisů o ochraně údajů a vyjasňující odkaz na směrnici 95/46/ES prostřednictvím specifikace toho, že ustanovení se použijí v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se směrnice 95/46/ES provádí.

2.2   Předávání údajů do třetích zemí

14.

Článek 48 navrhované směrnice stanoví, že Komise může předkládat Radě návrhy na sjednání dohod se třetími zeměmi, mimo jiné v zájmu zajištění toho, aby příslušné orgány třetích zemí mohly získávat informace nezbytné pro výkon dohledu nad mateřskými podniky se skutečným sídlem na jejich území, které mají dceřiný podnik v jednom nebo více členských státech.

15.

Pokud tyto informace obsahují osobní údaje, je ve věci předávání údajů do třetích zemí plně použitelná směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001. Evropský inspektor ochrany údajů navrhuje v článku 48 vyjasnit, že v těchto případech musí dané dohody splňovat podmínky pro předávání osobních údajů do třetích zemí stanovené v kapitole IV směrnice 95/46/ES a v nařízení (ES) č. 45/2001. Totéž by mělo být stanoveno, pokud jde o článek 56 týkající se dohod členských států a Evropského orgánu pro bankovnictví o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí.

16.

Kromě toho, s ohledem na rizika spojená s takovými převody evropský inspektor ochrany údajů doporučuje doplnit podobná ochranná opatření, jaká jsou stanovena v článku 23 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu). Ve svém stanovisku k uvedenému návrhu evropský inspektor ochrany údajů vítá použití takového ustanovení obsahujícího přiměřená ochranná opatření, například individuálně prováděné posouzení, zajištění nezbytnosti předání a existenci odpovídající úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi, která je příjemcem osobních údajů.

2.3   Profesní tajemství a použití důvěrných informací

17.

Článek 54 navrhované směrnice uvádí, že zaměstnanci příslušných orgánů musí dodržovat povinnost zachování profesního tajemství. Druhý pododstavec článku 54 zakazuje sdělování důvěrných informací „jinak než v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých úvěrových institucí“. Z tohoto znění není jasné, zda zákaz zahrnuje i sdělování osobních údajů.

18.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje rozšířit zákaz sdělování důvěrných informací obsažený ve druhém pododstavci čl. 54 odst. 1 na případy, kdy lze určit totožnost fyzických osob (tj. nikoli jen „jednotlivých úvěrových institucí“). Jinými slovy, ustanovení by mělo být nově formulováno tak, aby zakazovalo sdělování důvěrných informací „jinak než v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých úvěrových institucí a fyzických osob“ (doplněno zvýraznění).

2.4   Ustanovení týkající se zveřejňování sankcí

2.4.1   Povinné zveřejňování sankcí

19.

Jedním z hlavních cílů navrhovaného balíčku je posílit a sblížit právní rámec členských států, pokud jde o správní sankce a opatření. Navrhovaná směrnice stanoví pravomoc příslušných orgánů ukládat sankce, a to nikoli jen úvěrovým institucím, ale i fyzickým osobám odpovědným za porušení právních předpisů (15). Článek 68 ukládá členským státům povinnost zajistit, aby příslušné orgány neprodleně zveřejnily veškeré sankce nebo opatření ukládaná za porušení ustanovení nařízení nebo vnitrostátních předpisů přijatých při provádění navrhované směrnice, včetně informace o typu a povaze porušení a totožnosti osob odpovědných za porušení předpisů.

20.

Zveřejnění sankcí by přispělo ke zvýšení odrazujícího účinku, protože skuteční a potenciální pachatelé by byli odrazováni od páchání protiprávních činů, aby se vyhnuli značnému poškození pověsti. Stejně tak by se zvýšila transparentnost, protože organizátoři trhu by se dozvěděli, že se konkrétní osoba dopustila porušení právních předpisů (16). Tato povinnost je zmírněna pouze tehdy, pokud by zveřejnění způsobilo zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, v takovém případě zveřejní příslušné orgány sankce anonymně.

21.

Evropský inspektor ochrany údajů není přesvědčen o tom, zda povinné zveřejňování sankcí v nyní formulované podobě splňuje požadavky právních předpisů v oblasti ochrany údajů, jak je vyjasnil Soudní dvůr v rozsudku ve věci Schecke  (17). Zastává názor, že není dostatečně stanoven účel, nezbytnost a proporcionalita daného opatření a že v každém případě měla být předpokládána odpovídající opatření chránící práva fyzických osob.

2.4.2   Nezbytnost a proporcionalita zveřejnění

22.

V rozsudku ve věci Schecke Soudní dvůr prohlásil za neplatná ustanovení nařízení Rady a nařízení Komise, která stanovila povinné zveřejňování příjemců finančních prostředků ze zemědělských fondů, včetně totožnosti příjemců a obdržených částek. Soudní dvůr rozhodl, že uvedené zveřejnění představuje zpracování osobních údajů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „listina“), a proto je zásahem do práv přiznaných v článcích 7 a 8 listiny.

23.

Poté, co analyzoval, že „výjimky z ochrany osobních údajů a její omezení musí být provedeny v mezích toho, co je naprosto nezbytné“, zkoumal Soudní dvůr dále účel zveřejnění a jeho proporcionalitu. Došel k závěru, že v dané věci nic nenaznačuje, že Rada a Komise při přijímání dotčených právních předpisů uvažovaly o způsobech zveřejňování informací, které by odpovídaly cíli takového zveřejňování a přitom by představovaly menší zásah do práva těchto příjemců.

24.

Zdá se, že článek 68 navrhované směrnice trpí týmiž nedostatky, na jaké upozornil Soudní dvůr v rozsudku ve věci Schecke. Je třeba mít na paměti, že při posuzování souladu s požadavky na ochranu údajů u ustanovení, které požaduje zveřejnění osobních údajů, je mimořádně důležité mít jasný a dobře definovaný účel, kterému má předpokládané zveřejnění sloužit. Pouze s jasným a dobře definovaným účelem lze posoudit, zda je zveřejnění dotčených osobních údajů skutečně nezbytné a přiměřené (18).

25.

Po přečtení návrhu a doprovodných dokumentů (tj. zprávy o posouzení dopadů) nabyl evropský inspektor ochrany údajů dojmu, že účel, a v důsledku toho také nezbytnost tohoto opatření nejsou jasně stanoveny. Zatímco body odůvodnění tyto otázky nezmiňují, zpráva o posouzení dopadů uvádí pouze, že „zveřejňování sankcí je důležitým prvkem při zajišťování toho, aby sankce měly na cílové subjekty odrazující účinek, a je nutné zabezpečit, aby sankce měly odrazující účinek na veřejnost“. Zpráva však neposuzuje, zda by stejný výsledek z hlediska odrazování, aniž by byla narušena práva dotčených osob na soukromí, mohly zaručit méně rušivé metody. Nevysvětluje zejména, proč by nebyly dostatečné finanční pokuty nebo jiné druhy sankcí, které neovlivňují soukromí.

26.

Zpráva o posouzení dopadů také zřejmě nebere dostatečně v úvahu méně rušivé metody zveřejňování informací, například omezení zveřejnění na totožnost úvěrových institucí, nebo dokonce individuální posuzování potřeby zveřejnění. Zejména poslední zmíněná možnost by se a priori jevila jako přiměřenější řešení, zvláště pokud uvážíme, že samo zveřejnění je podle čl. 67 odst. 2 písm. a) sankcí a že článek 69 stanoví, že při určování použití sankcí by příslušné orgány měly zohlednit příslušné okolnosti (tzn. individuální posouzení), například závažnost porušení, stupeň osobní odpovědnosti, recidivu, ztráty pro třetí strany atd. Povinné zveřejnění sankcí ve všech případech podle článku 68 není v souladu s režimem ukládání sankcí, který stanoví články 67 a 69.

27.

Zpráva o posouzení dopadů věnuje pouze několik odstavců vysvětlení toho, proč není individuální zveřejňování dostatečnou možností. Zpráva uvádí, že ponechat na příslušných orgánech, aby rozhodovaly, „zda je zveřejnění přiměřené“, by snížilo odrazující účinek zveřejnění (19). Podle názoru evropského inspektora ochrany údajů však právě tento aspekt – tedy možnost posuzovat daný případ s ohledem na konkrétní okolnosti – činí toto řešení přiměřenější, a tudíž i upřednostňovanou možností v porovnání s povinným zveřejněním ve všech případech. Tato pravomoc volného uvážení by například umožnila příslušnému orgánu vyhnout se zveřejnění v případech méně závažných porušení předpisů, kdy porušení předpisů nezpůsobilo žádnou významnou újmu, kdy daná strana projevila ochotu spolupracovat atd.

2.4.3   Potřeba přiměřených ochranných opatření

28.

Navrhovaná směrnice by měla stanovovat přiměřená ochranná opatření s cílem zajistit řádnou rovnováhu jednotlivých dotčených zájmů. Ochranná opatření jsou za prvé nezbytná ve vztahu k právu obviněných osob napadnout rozhodnutí u soudu a k presumpci neviny. V tomto ohledu by měla být do článku 68 začleněna konkrétní formulace, která by zavazovala příslušné orgány přijmout odpovídající opatření jak v situaci, kdy je rozhodnutí předmětem odvolání, tak v situaci, kdy je rozhodnutí nakonec soudem prohlášeno za neplatné (20).

29.

Za druhé by navrhovaná směrnice měla zajistit, aby práva subjektů údajů byla proaktivně dodržována. Evropský inspektor ochrany údajů oceňuje, že konečné znění návrhu stanoví možnost vyloučit zveřejnění v případech, kdy by způsobilo nepřiměřenou škodu. Proaktivní přístup by však měl znamenat, že subjekty údajů budou předem informovány o tom, že rozhodnutí, kterým jsou jim uloženy sankce, bude zveřejněno, a že budou mít právo vznést z vážných a legitimních důvodů námitku podle článku 14 směrnice 95/46/ES (21).

30.

Za třetí, ačkoli navrhovaná směrnice neupřesňuje médium, jehož pomocí by měly být dané informace zveřejněny, v praxi si lze představit, že ve většině členských států bude zveřejnění provedeno na internetu. Zveřejnění na internetu vyvolávají specifické otázky a rizika týkající se zejména potřeby zajistit, aby byly dané informace ponechány on-line jen po nezbytnou dobu a aby nebylo možné s údaji manipulovat nebo je pozměňovat. Používání externích vyhledávačů také zvyšuje riziko toho, že dané informace by mohly být vytrženy z kontextu a mohly by se pohybovat na internetu a mimo něj způsoby, které nelze snadno kontrolovat (22).

31.

S ohledem na výše uvedené je nutné stanovit členským státům povinnost zajistit, aby byly osobní údaje dotčených osob vedeny on-line pouze po přiměřenou dobu, po níž budou systematicky vymazávány (23). Kromě toho by členské státy měly být povinny zajistit, že budou zavedena odpovídající bezpečnostní a ochranná opatření, zejména k ochraně před riziky spojenými s používáním externích vyhledávačů (24).

2.4.4   Závěry ve věci zveřejnění

32.

Evropský inspektor ochrany údajů zastává názor, že ustanovení o povinném zveřejňování sankcí – ve stávajícím znění – není v souladu se základním právem na soukromí a ochranu údajů. Zákonodárce by měl pečlivě posoudit nezbytnost navrhovaného systému a ověřit, zda povinnost zveřejnění nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení sledovaného veřejného zájmu, a zda pro dosažení téhož cíle neexistují méně omezující opatření. Na základě výsledku této zkoušky proporcionality by povinnost zveřejnění měla být v každém případě podpořena odpovídajícími ochrannými opatřeními, jejichž cílem bude zajistit dodržování presumpce neviny, práva dotčených osob vznést námitku, bezpečnosti/přesnosti údajů a jejich vymazání po odpovídající době.

2.5   Hlášení porušení

33.

Článek 70 navrhované směrnice se zabývá mechanismy pro ohlašování případů porušení předpisů, známými také jako systémy whistleblowingu. Ačkoli mohou sloužit jako účinný nástroj pro dodržování souladu s předpisy, z hlediska ochrany údajů tyto systémy vyvolávají významné otázky (25). Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že návrh obsahuje konkrétní ochranná opatření, která mají být dále rozvinuta na vnitrostátní úrovni a týkají se ochrany osob, které ohlásí podezření na porušení, a obecněji ochrany osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů si je vědom toho, že navrhovaná směrnice stanoví pouze hlavní prvky systému, který mají provádět členské státy. Chtěl by nicméně upozornit na následující další aspekty.

34.

Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje, stejně jako v případě ostatních stanovisek (26), na potřebu zavést zvláštní odkaz na nutnost zachovávat utajení totožnosti oznamovatelů a informátorů. Evropský inspektor ochrany údajů zdůrazňuje, že postavení osob oznamujících podezření z protiprávního jednání je citlivé. Osobám, které takové informace poskytují, by mělo být zaručeno, že údaje o jejich totožnosti budou zpracovávány za podmínek zachování důvěrnosti, zejména vůči osobě, jíž se hlášení o údajné protiprávní činnosti týká (27). Utajení totožnosti osob oznamujících podezření z protiprávního jednání by mělo být zaručeno ve všech fázích postupu, pokud to neporušuje vnitrostátní pravidla upravující soudní řízení. Totožnost může být zejména nezbytné zveřejnit v rámci dalšího vyšetřování nebo následných soudních řízení zahájených v důsledku šetření (včetně toho, zda bylo zjištěno, že osoby ve zlém úmyslu uvedly o dané osobě nepravdivá prohlášení) (28). S ohledem na výše uvedené evropský inspektor ochrany údajů doporučuje doplnit v čl. 70 písm. b) toto ustanovení: „ochrana totožnosti těchto osob by měla být zaručena ve všech fázích postupu, pokud zveřejnění nepožadují vnitrostátní právní předpisy v rámci dalšího vyšetřování nebo následného soudního řízení“.

35.

Evropský inspektor ochrany údajů dále upozorňuje na význam zajištění vhodných pravidel pro ochranu práv přístupu obviněných osob, která úzce souvisejí s právy na obhajobu (29). Postupy pro přijímání hlášení a jejich následnou kontrolu uvedené v čl. 70 odst. 2 písm. a) by měly zajišťovat, aby práva na obhajobu obviněných osob, jako je právo být informován, právo přístupu k vyšetřovacímu spisu a presumpce neviny, byla odpovídajícím způsobem dodržována a omezena pouze na nezbytný rozsah (30). Evropský inspektor ochrany údajů v této souvislosti doporučuje v navrhované směrnici doplnit také ustanovení čl. 29 písm. d) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), který předložila Komise. Toto ustanovení požaduje, aby členské státy zavedly „vhodné postupy k zajištění práva obviněné osoby na obhajobu a práva být vyslechnut před přijetím rozhodnutí, které se jej týká, a práva na účinný soudní opravný prostředek proti rozhodnutí nebo opatření, která se jej týkají“.

36.

A konečně, pokud jde o odst. 2 písm. c), je evropský inspektor ochrany údajů potěšen tím, že toto ustanovení vyžaduje, aby členské státy zajistily ochranu osobních údajů obviněné osoby i osoby, která ohlásila porušení, v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 95/46/ES. Navrhuje však vyjmout spojení „se zásadami stanovenými ve“, aby byl odkaz na směrnici komplexnější a závaznější. Pokud jde o nutnost dodržovat právní předpisy o ochraně údajů při praktickém uplatňování systémů, chtěl by evropský inspektor ochrany údajů zdůraznit zejména doporučení, která uvedla pracovní skupina zřízená podle článku 29 ve svém stanovisku k whistleblowingu z roku 2006. Mimo jiné by při provádění vnitrostátních systémů měly dotčené subjekty mít na paměti nutnost dodržovat proporcionalitu tak, že v co nejvyšší míře omezí kategorie osob, které jsou oprávněny provádět hlášení, kategorie osob, které mohou být obviněny, a porušení, za něž mohou být obviněny; nutnost upřednostňovat vytipovaná a důvěrná oznámení před anonymními oznámeními; nutnost zajistit sdělení totožnosti oznamovatelů v případech, kdy oznamovatel vydal prohlášení ve zlém úmyslu, a nutnost přísného dodržování lhůt pro uchovávání údajů.

3.   ZÁVĚRY

37.

Evropský inspektor ochrany údajů vydává tato doporučení:

vložit do návrhů věcné ustanovení tohoto znění: „Pokud jde o zpracování osobních údajů prováděné členskými státy v rámci tohoto nařízení, používají příslušné orgány ustanovení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí směrnice 95/46/ES. Pokud jde o zpracování osobních údajů prováděné Evropským orgánem pro bankovnictví v rámci tohoto nařízení, dodržuje Evropský orgán pro bankovnictví ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001.“,

pozměnit druhý pododstavec čl. 54 odst. 1 tak, aby zakazoval sdělování důvěrných informací jinak než v souhrnné nebo obecné podobě, „z níž nelze určit totožnost jednotlivých úvěrových institucí a fyzických osob“ (doplněno zvýraznění),

vyjasnit v článku 48 a článku 56, že dohody se třetími zeměmi nebo orgány třetích zemí, které stanoví předávání osobních údajů, musí splňovat podmínky pro předávání osobních údajů do třetích zemí stanovené v kapitole IV směrnice 95/46/ES a v nařízení (ES) č. 45/2001, a zavést do navrhované směrnice také ustanovení podobné článku 23 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (31),

s ohledem na pochybnosti vyjádřené v tomto stanovisku posoudit nezbytnost a proporcionalitu navrhovaného systému povinného zveřejňování sankcí. Na základě výsledku této zkoušky nezbytnosti a proporcionality v každém případě stanovit odpovídající ochranná opatření, jejichž cílem bude zajistit dodržování presumpce neviny, práva dotčených osob vznést námitku, bezpečnosti/přesnosti údajů a jejich vymazání po odpovídající době,

pokud jde o čl. 70: 1) doplnit v čl. 70 písm. b) ustanovení uvádějící: „ochrana totožnosti těchto osob by měla být zaručena ve všech fázích postupu, pokud zveřejnění nepožadují vnitrostátní právní předpisy v rámci dalšího vyšetřování nebo následného soudního řízení“; 2) doplnit písmeno d) vyžadující, aby členské státy zavedly „vhodné postupy k zajištění práva obviněné osoby na obhajobu a práva být vyslechnut před přijetím rozhodnutí, které se jí týká, a práva na účinný soudní opravný prostředek proti rozhodnutí nebo opatření, která se jí týkají“; 3) vyjmout spojení „se zásadami stanovenými ve“ z písmene c) uvedeného ustanovení.

V Bruselu dne 10. února 2012.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 10. února 2012 k legislativnímu balíčku o revizi právních předpisů pro bankovnictví, ratingové agentury, trhy finančních nástrojů (MIFID/MIFIR) a zneužívání trhu.

(4)  KOM(2011) 453.

(5)  KOM(2011) 452.

(6)  Důvodová zpráva navrhované směrnice, s. 2–3.

(7)  Důvodová zpráva navrhovaného nařízení, s. 2–3.

(8)  Viz zejména články 24, 48 a 51 navrhované směrnice.

(9)  Čl. 65 odst. 2 a článek 68 navrhované směrnice.

(10)  Článek 70 navrhované směrnice.

(11)  Článek 435 navrhovaného nařízení.

(12)  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), který předložila Komise, KOM(2011) 651.

(13)  Viz poznámka pod čarou 12.

(14)  Viz stanovisko ze dne 10. února 2012 k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) a směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem, které předložila Komise, KOM(2011) 651 a KOM(2011) 654.

(15)  Personální okruh platnosti sankcí vyjasňuje článek 65 navrhované směrnice, který stanoví, že členské státy zajistí, aby v případech, kdy vznikají povinnosti institucím, finančním holdingovým společnostem a smíšeným holdingovým společnostem, mohly být v případě porušení uloženy sankce členům řídicího orgánu institucí a osobám odpovědným za porušení podle vnitrostátního práva.

(16)  Viz zpráva o posouzení dopadů, s. 42 a násl.

(17)  Spojené věci C-92/09 a C-93/09, Schecke, body 56–64.

(18)  V tomto ohledu viz také stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 15. dubna 2011 k finančním pravidlům pro roční rozpočet Evropské unie (Úř. věst. C 215, 21.7.2011, s. 13).

(19)  Viz s. 44–45.

(20)  Vnitrostátní orgány by například mohly zvážit tato opatření: pozdržet zveřejnění, dokud nebude odvolání zamítnuto, nebo, jak navrhuje zpráva o posouzení dopadů, jasně uvést, že proti rozhodnutí se stále lze odvolat a že daná osoba musí být považována za nevinnou, dokud nebude rozhodnutí konečné, nebo zveřejnit opravu v případech, kdy soud prohlásí dané rozhodnutí za neplatné.

(21)  Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 10. dubna 2007 k financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. C 134, 16.6.2007, s. 1).

(22)  V tomto ohledu viz dokument, který zveřejnil italský orgán pro ochranu údajů, Osobní údaje rovněž obsažené v záznamech a dokumentech veřejných správních orgánů: pokyny pro jejich zpracování veřejnými orgány v souvislosti se sdělováním a šířením prostřednictvím internetu, k dispozici na internetové stránce italského orgánu pro ochranu údajů, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Tyto obavy jsou spojeny i s obecnějším právem být zapomenut, jehož začlenění do nového právního rámce ochrany osobních údajů je nyní projednáváno.

(24)  Tato opatření mohou například spočívat ve vyloučení indexace dat pomocí externích vyhledávačů.

(25)  Pracovní skupina zřízená podle článku 29 zveřejnila v roce 2006 stanovisko k takovým programům, které se zabývá aspekty tohoto jevu spojenými s ochranou údajů: stanovisko 1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně údajů na vnitřní postupy oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) v oblasti účetnictví, vnitřních účetních kontrol, záležitostí auditu, boje proti úplatkářství a trestné činnosti v bankovním a finančním sektoru (stanovisko pracovní skupiny k whistleblowingu). Stanovisko je k dispozici na internetové stránce pracovní skupiny zřízené podle článku 29: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_cs.pdf

(26)  Viz například stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 15. dubna 2011 k finančním pravidlům pro roční rozpočet Evropské unie (Úř. věst. C 215, 21.7.2011, s. 13), a stanovisko ze dne 1. června 2011 k vyšetřování prováděnému Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. C 279, 23.9.2011, s. 11).

(27)  Důležitost zachování důvěrnosti ve věci totožnosti oznamovatelů již evropský inspektor ochrany údajů zdůraznil ve svém dopise evropskému veřejnému ochránci práv ze dne 30. července 2010 ve věci 2010-0458, k dispozici na internetové stránce evropského inspektora ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu). Viz též stanoviska evropského inspektora ochrany údajů v rámci předběžných kontrol ze dne 23. června 2006 k vnitřnímu vyšetřování prováděnému Evropským úřadem pro boj proti podvodům (věc 2005-0418) a ze dne 4. října 2007 k vnějšímu vyšetřování prováděnému Evropským úřadem pro boj proti podvodům (věci 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(28)  Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 15. dubna 2011 k finančním pravidlům pro roční rozpočet Evropské unie, k dispozici na adrese http://www.edps.europa.eu

(29)  V tomto ohledu viz Pokyny evropského inspektora ochrany údajů týkající se zpracování osobních údajů ve správních šetřeních a disciplinárních řízeních evropských orgánů a institucí, které poukazují na úzký vztah mezi právem přístupu subjektů údajů a právem na obhajobu obviněných osob (viz s. 8 a 9) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Viz stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 k whistleblowingu, s. 13–14.

(31)  Viz poznámka pod čarou 12.


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/9


Sdělení v souladu s čl. 12 odst. 5 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 o informacích poskytnutých celními orgány členských států týkajících se zařazení zboží do celní nomenklatury

2012/C 175/02

Závazná informace o sazebním zařazení zboží pozbývá platnosti ode dne, kdy již není v souladu s výkladem celní nomenklatury v důsledku následujících mezinárodních tarifních opatření:

Změny Seznamu stanovisek k sazebnímu zařazení zboží, schválené Radou pro celní spolupráci (CCC dok. NC1705 – zpráva ze 48. zasedání Výboru pro HS):

ZMĚNY STANOVISEK K SAZEBNÍMU ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ UPRAVENÉ VÝBOREM PRO HS SVĚTOVÉ CELNÍ ORGANIZACE

(48. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO HS V ŘÍJNU 2011)

DOK. NC1705

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží schválená Výborem pro HS

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Informace týkající se obsahu těchto opatření je možno získat na Generálním ředitelství pro daňovou a celní unii Evropské Komise (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) nebo na internetové stránce tohoto Generálního ředitelství:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/10


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/03

Dne 11. června 2012 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32012M6555. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/10


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/04

Dne 11. června 2012 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32012M6604. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


III Přípravné akty

Evropská centrální banka

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/11


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 25. dubna 2012

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 20. ledna 2012 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (1) (dále jen „navrhované nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu“) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání (2) (dále jen „navrhované nařízení o EFSP“) (společně dále jen „navrhovaná nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko k navrhovaným nařízením je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhovaná nařízení obsahují ustanovení, která se týkají integrace evropských finančních trhů a mají vliv na příspěvek Evropského systému centrálních bank k řádnému provádění opatření, jež přijímají příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

1.

Cílem navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu je překonat nedostatek zdrojů financování, se kterým se evropské malé a střední podniky setkávají v počáteční fázi své činnosti. Jelikož velká část financování těchto společností pochází z malých fondů, které v průměru spravují aktiva ve výši 60 milionů EUR, je cílem nařízení zlepšit možnosti získání kapitálu v celé EU. Nařízením se vytvářejí zvláštní evropské fondy rizikového kapitálu se společnými znaky v rámci jednotného regulačního rámce. Tím by se zajistilo jisté a transparentní prostředí pro všechny zúčastněné subjekty včetně investorů, regulačních orgánů a společností způsobilých pro získání investice. Zavedením pasu platného pro jednotný trh, na jehož základě bude moci fond registrovaný v jednom členském státě nabízet podílové jednotky a akcie v jiných členských státech, by se snížila administrativní zátěž a omezily regulatorní překážky.

2.

Tento rámec je doplněn navrhovaným nařízením o EFSP, jehož cílem je podnítit financování sociálních podniků vytvořením nové kategorie evropských fondů sociálního podnikání (dále jen „fondy EFSP“). Tato úprava by investorům pomohla při identifikaci a porovnávání fondů, jež investují do sociálních podniků, a rozšířila možnosti, pokud jde o nabízení těchto fondů mezinárodním investorům.

3.

Strategie Evropa 2020 (3) zdůraznila potřebu přijmout cílená regulatorní opatření, která by zlepšila přístup malých a středních podniků k financování, a to zejména tak, že by se prostřednictvím specializovaných investičních fondů čelilo překážkám, které brání toku financování rizikového kapitálu. Evropská rada schválila tento přístup a vyzvala k odstranění zbývajících regulatorních překážek bránících přeshraničním tokům rizikového kapitálu (4). Následně na to Komise v dubnu 2011 vyhlásila iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby fondy rizikového kapitálu usazené v jednom členském státě mohly získávat kapitál v celé EU (5).

4.

ECB již zaznamenala potíže s přístupem k financování, s nimiž se v poslední době ve větší míře než velké společnosti potýkají mnohé malé a střední podniky, a to zejména v době krize (6). ECB věří, že navrhovaná nová právní úprava, tím že usnadní přístup k financování pro rychle rostoucí malé a střední podniky a zjednoduší příslušné regulatorní požadavky, zásadním způsobem přispěje k rozvoji inovativního a udržitelného hospodářství. Pro úspěšné a včasné naplnění strategie Evropa 2020 je zásadní překonat roztříštěnost financování inovativních a sociálně zaměřených malých a středních podniků a podpořit vznik integrovaného a plynule fungujícího finančního trhu v rámci EU, jenž by stimuloval a usnadnil přeshraniční investice v těchto odvětvích.

5.

ECB proto vítá navrhovaná nařízení, která zavedou jednotné požadavky pro fondy působící pod jednotným evropským označením a totožný hmotněprávní regulační rámec a která současně zajistí přiměřený dohled. V této souvislosti si ECB všímá několika prvků, které by přispěly k dosažení přiměřeného a vyrovnaného regulačního rámce: fakultativní charakter úpravy (7), přeshraniční oznamovací proces mezi příslušnými orgány (8), pravidla, kterými se řídí chování správce kvalifikovaného rizikového kapitálu, a požadavky týkající se zveřejňování informací (9), jakož i ustanovení, která mají zajistit účinný dohled nad používáním jednotného pasu (10).

Konkrétní připomínky

6.

ECB podporuje záměr Komise zajistit soulad navrhovaných nařízení se stávající úpravou, která platí pro správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (11). V této souvislosti ECB vítá, že navrhovaná nařízení odkazují na hraniční hodnotu obsaženou ve směrnici 2011/61/EU (12), a zavádějí tak mezní hodnotu spravovaných aktiv ve výši 500 milionů EUR, čímž se vymezuje působnost režimu evropských fondů rizikového kapitálu a sociálního podnikání ve vztahu k rámci zavedenému směrnicí 2011/61/EU.

7.

ECB bere na vědomí, že cílem výše uvedené hraniční hodnoty je odlišit ty správce alternativních investičních fondů, jejichž činnost by mohla mít „významné důsledky pro finanční stabilitu“, od správců, u nichž jsou takové důsledky nepravděpodobné, a že navrhovaná úprava se bude vztahovat na systémově nevýznamné fondy (13).

8.

Oblast působnosti navrhovaných nařízení je též omezena požadavkem, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu a fondy sociálního podnikání nevyužívaly pákový efekt, a to s cílem zajistit, aby kvalifikované fondy nepřispívaly k vytváření systémových rizik a aby se soustředily na podporu kvalifikovaných společností v portfoliu (14). Ačkoli koncept pákového efektu je zcela zásadní pro obchodní model, jenž uplatňují mnozí správci alternativních investičních fondů (15), považuje ECB za vhodné, aby v případě navrhovaných úprav evropských fondů rizikového kapitálu a EFSP byla možnost využití pákového efektu výslovně vyloučena (16).

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v příloze.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. dubna 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 860 v konečném znění.

(2)  KOM(2011) 862 v konečném znění.

(3)  Sdělení Komise „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, KOM(2010) 2020 v konečném znění.

(4)  Závěry Evropské rady, 4. února 2011, odstavec 22.

(5)  Sdělení Komise „Akt o jednotném trhu Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry „Společně pro nový růst““, KOM(2011) 206 v konečném znění, zejména bod 2.1.

(6)  Stanovisko ECB CON/2012/21 ze dne 22. března 2012 k i) návrhu směrnice o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nařízení o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení [nařízení o infrastruktuře evropských trhů] o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, iii) návrhu směrnice o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a iv) návrhu nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), odstavec 8. Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. Anglické znění stanoviska je k dispozici na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu

(7)  Článek 4 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a článek 4 navrhovaného nařízení o EFSP.

(8)  Článek 15 a čl. 20 odst. 3 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a článek 16 a čl. 21 odst. 3 navrhovaného nařízení o EFSP.

(9)  Články 7 až 12 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a články 7 až 13 navrhovaného nařízení o EFSP.

(10)  Články 13 až 22 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a články 14 až 23 navrhovaného nařízení o EFSP.

(11)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1. Pracovní dokument útvarů Komise „Posouzení dopadu doprovazející návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu“, SEK(2011) 1515, s. 37.

(12)  Čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU.

(13)  17. bod odůvodnění směrnice 2011/61/EU.

(14)  13. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a 13. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o EFSP.

(15)  Odstavec 11 stanoviska ECB CON/2009/81 ze dne 16. října 2009 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES (Úř. věst. C 272, 13.11.2009, s. 1).

(16)  Čl. 5 odst. 2 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a čl. 5 odst. 2 navrhovaného nařízení o EFSP.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy  (1)

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (2)

Změna č. 1

Čl. 5 odst. 2 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu

„2.   Správce fondu rizikového kapitálu nesmí na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytovat půjčky, vydávat dluhové obligace, poskytovat záruky ani používat metody, které vedou ke zvýšení expozice fondu vůči riziku, ať už se jedná o půjčku hotovosti nebo cenných papírů, účast na derivátových pozicích nebo jiný způsob.“

„2.   Správce fondu rizikového kapitálu nesmí na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu přijímat úvěry, vydávat dluhové obligace, poskytovat záruky ani používat metody, které vedou ke zvýšení expozice fondu vůči riziku, ať už se jedná o půjčku hotovosti nebo cenných papírů, účast na derivátových smlouvách nebo jiný způsob.“

Odůvodnění

Účast na derivátových pozicích může rovněž sloužit pro účely zajištění a v takovém případě expozici vůči riziku nezvyšuje, naopak ji snižuje. ECB si všímá, že navrhované znění vychází z odpovídající definice v čl. 4 odst. 1 písm. v) směrnice 2011/61/EU, ale z výše uvedeného důvodu navrhuje nahradit výraz „derivátové pozice“ výrazem „derivátové smlouvy“, a to v souladu se zněním použitým v jiných stávajících nebo navrhovaných právních předpisech EU v oblasti finančního trhu, např. v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání  (3), ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS  (4), a v návrzích nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (5) a o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (6).

Změna č. 2

Článek 6 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu

„Správci fondů rizikového kapitálu nabízejí podílové jednotky a akcie kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu výhradně investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo s nimi může být na požádání jako s profesionálními klienty zacházeno v souladu s oddílem II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, pokud:“

„Správci fondů rizikového kapitálu nabízejí podílové jednotky a akcie kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu výhradně investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES, ledaže je s nimi na požádání zacházeno jako s neprofesionálními klienty, nebo s nimi může být na požádání jako s profesionálními klienty zacházeno v souladu s oddílem II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:“

Odůvodnění

Článek 6 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu odkazuje na „profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES“. Není jasné, jaký režim by se uplatňoval na profesionální klienty, s nimiž je podle téhož ustanovení na požádání zacházeno jako s neprofesionálními klienty. Aby se zamezilo pochybnostem, navrhovanou změnou by se pojem „profesionálních klientů“ v navrhovaném nařízení sladil s definicí uvedenou v příloze II směrnice 2004/39/ES.

Kromě toho nařízení umožňuje nabízet evropské fondy rizikového kapitálu jiným investorům, kteří „mají znalosti, zkušenosti a kapacitu k tomu, aby na sebe převzali rizika s těmito fondy spojená“  (7). ECB se domnívá, že tato kritéria poskytují nezbytnou ochranu investorům, navrhuje nicméně zajistit, aby všechna tato kritéria byla povinná.

Změna č. 3

Článek 10a navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (nový)

Žádný text

„Článek 10a

Depozitář

1.   Správce fondu rizikového kapitálu zajistí, aby byl pro každý evropský fond rizikového kapitálu, který spravuje, jmenován jeden depozitář v souladu s tímto článkem.

2.   Depozitářem je některá z institucí vymezených v článku 21 směrnice 2011/61/EU.

3.   V zájmu zajištění konzistentního uplatňování odstavce 1 orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, kterými upřesní podmínky pro výkon funkce depozitáře evropského fondu rizikového kapitálu. Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem Komisi do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Odůvodnění

V zájmu posílení ochrany investorů ECB navrhuje, aby bylo výslovně upraveno jmenování depozitáře, a to v souladu s rámcem přijatým ve směrnici 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP  (8)) a ve směrnici 2011/61/EU  (9). Cílem zde navržené zjednodušené úpravy je nicméně zajistit, aby veškeré povinnosti, které z této úpravy vyplynou, byly úměrné povaze a velikosti fondů.

Změna č. 4

Čl. 21 odst. 1 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu

„1.   Příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy navzájem spolupracují, kdykoli je to nutné k provádění jejich úkolů podle tohoto nařízení.“

„1.   Příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy navzájem spolupracují, kdykoli je to nutné k provádění jejich úkolů podle tohoto nařízení, a v případě potřeby spolupracují i s Evropskou radou pro systémová rizika.

Odůvodnění

V zájmu dosažení souladu s článkem 50 směrnice 2011/61/EU ECB navrhuje, aby spolupráce mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány zahrnovala v případě potřeby i ESRB.

Změna č. 5

Čl. 22 odst. 2 navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu

„2.   Příslušným orgánům členských států nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nesmí být bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími právními předpisy Unie, které se vztahují na správce fondů rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.“

„2.   Příslušným orgánům členských států nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nesmí být bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími právními předpisy Unie, které se vztahují na správce fondů rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu, kdykoli je to nutné k provádění jejich úkolů podle tohoto nařízení nebo k výkonu jejich pravomocí podle tohoto nařízení nebo podle vnitrostátního práva. Příslušné orgány předávají informace centrálním bankám, včetně Evropské centrální banky, a Evropské radě pro systémová rizika, pokud mají tyto informace význam pro plnění jejich úkolů.

Odůvodnění

Tím se zajistí, že centrální banky, včetně ECB, a ESRB řádně obdrží informace, které mají význam pro plnění jejich úkolů.


(1)  Změny navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu platí s nezbytnými úpravami i pro odpovídající ustanovení navrhovaného nařízení o EFSP.

(2)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(3)  Čl. 1 písm. b) a c) a čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii) (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 24).

(4)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1. Čl. 2 odst. 1 písm. i) a čl. 4 odst. 1.

(5)  KOM(2010) 484 v konečném znění. Čl. 1 odst. 1.

(6)  KOM(2011) 452 v konečném znění. Čl. 211 odst. 1, čl. 240 odst. 3, čl. 250 odst. 1 písm. d), čl. 256 odst. 1, čl. 273 odst. 4, čl. 321 odst. 1 a 2 a čl. 335 odst. 4.

(7)  14. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu.

(8)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32. Články 22 až 26 a 32 až 36.

(9)  Článek 21.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/17


Směnné kurzy vůči euru (1)

18. června 2012

2012/C 175/06

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2618

JPY

japonský jen

99,75

DKK

dánská koruna

7,4324

GBP

britská libra

0,80600

SEK

švédská koruna

8,8412

CHF

švýcarský frank

1,2010

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,5260

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,493

HUF

maďarský forint

292,60

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6967

PLN

polský zlotý

4,2807

RON

rumunský lei

4,4670

TRY

turecká lira

2,2883

AUD

australský dolar

1,2519

CAD

kanadský dolar

1,2944

HKD

hongkongský dolar

9,7914

NZD

novozélandský dolar

1,5947

SGD

singapurský dolar

1,6045

KRW

jihokorejský won

1 462,30

ZAR

jihoafrický rand

10,5249

CNY

čínský juan

8,0232

HRK

chorvatská kuna

7,5433

IDR

indonéská rupie

11 874,30

MYR

malajsijský ringgit

3,9829

PHP

filipínské peso

53,412

RUB

ruský rubl

40,8300

THB

thajský baht

39,709

BRL

brazilský real

2,5868

MXN

mexické peso

17,5660

INR

indická rupie

70,6540


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/18


Sdělení Komise postupem podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Nová výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/07

Členský stát

Španělsko

Trasa

El Hierro–Gran Canaria, La Gomera–Gran Canaria, La Gomera–Tenerife Norte a Tenerife Sur–Gran Canaria

Doba platnosti smlouvy

2 roky od zahájení poskytování služby

Lhůta pro podávání nabídek

2 měsíce po dni zveřejnění tohoto oznámení

Adresa, na které lze obdržet znění výzvy k podávání nabídek a všechny příslušné informace nebo dokumentaci k nabídkovému řízení a závazku veřejné služby

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/19


Oznámení o antidumpingových opatřeních týkajících se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky a o částečném opětovném zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky

2012/C 175/08

Evropský soudní dvůr (ESD) rozsudkem ze dne 22. března 2012 ve věci C-338/10 rozhodl o neplatnosti nařízení Rady (ES) č. 1355/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky (1) (dále jen „konečné antidumpingové nařízení“ nebo „napadené nařízení“).

V důsledku rozsudku ze dne 22. března 2012 již dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) do Evropské unie nepodléhá antidumpingovým opatřením uloženým nařízením (ES) č. 1355/2008.

1.   Informace pro celní orgány

V důsledku toho by konečné antidumpingové clo zaplacené podle nařízení (ES) č. 1355/2008 z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.), v současnosti kódů KN 2008 30 55, 2008 30 75 a ex 2008 30 90 (kódů TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 a 2008309069), pocházejících z Čínské lidové republiky do Evropské unie a prozatímní clo vybrané s konečnou platností podle článku 3 nařízení (ES) č. 1355/2008 mělo být vráceno či prominuto. Žádost o vrácení nebo prominutí se podává u vnitrostátních celních orgánů v souladu s příslušnými celními předpisy.

Dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky do Evropské unie navíc již nepodléhá antidumpingovým opatřením uloženým nařízením (ES) č. 1355/2008.

2.   Částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření

ESD svým rozsudkem ze dne 22. března 2012 rozhodl o neplatnosti nařízení (ES) č. 1355/2008. ESD dospěl k závěru, že Evropská komise (dále jen „Komise“) nepostupovala s veškerou řádnou péčí vyžadovanou k určení běžné hodnoty na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím, jak stanovuje čl. 2 odst. 7 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní nařízení“).

Soudy uznávají (3), že v případě, kdy řízení sestává z několika správních kroků, zrušením jednoho z těchto kroků není zrušeno celé řízení. Antidumpingové řízení je příkladem takového řízení sestávajícího z několika kroků. Proto zrušení některých částí konečného antidumpingového nařízení neznamená zrušení celého postupu předcházejícího přijetí dotčeného nařízení. Na druhé straně jsou orgány Evropské unie podle článku 266 Smlouvy o fungování Evropské unie povinny řídit se rozsudkem ESD ze dne 22. března 2012. Orgány Evropské unie mají proto možnost opravit ty prvky napadeného nařízení, které vedly k jeho zrušení, aby vyhověly rozsudku, a zároveň ponechat beze změn části, jež nebyly napadeny a jež nejsou zmíněným rozsudkem dotčeny (4). Je třeba poznamenat, že všechna ostatní zjištění uvedená v napadnutém nařízení, která nebyla napadena ve lhůtách k tomu určených, a která proto nebyla soudy brána v potaz a nevedla ke zrušení napadeného nařízení, zůstávají v platnosti. Ke stejnému závěru lze dospět na základě obdobného postupu i v případě, bylo-li nařízení prohlášeno za neplatné.

Komise se proto rozhodla opětovně zahájit antidumpingové šetření týkající se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky, zahájené původně podle základního nařízení. Opětovné zahájení šetření je ve svém rozsahu omezeno na provedení výše uvedeného zjištění ESD.

3.   Postup

Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření je odůvodněné, zahajuje částečné opětovné antidumpingové šetření týkající se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky, zahájené původně podle článku 5 základního nařízení oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (5).

Opětovné zahájení je omezeno na výběr obdobné země, existuje-li, a na určení běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení, jež má být použita pro výpočet dumpingového rozpětí.

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily další informace a poskytly příslušné důkazy týkající se možných třetích zemí s tržním hospodářstvím, jež mohou být vybrány pro účely stanovení běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení, včetně těch, jež se týkají Izraele, Svazijska, Turecka a Thajska. Tyto informace a příslušné důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v bodě 4 písm. a).

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v bodě 4 písm. b).

4.   Lhůty

a)   Pro strany za účelem přihlášení se a předložení informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musí předložit svá stanoviska a jakékoli informace do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

b)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 20 dnů rovněž požádat o slyšení.

5.   Písemná podání a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (6) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud některá zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná stana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a podle článku 18 základního nařízení se může vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

7.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7).

8.   Úředník pro slyšení

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Tento úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje jsou zúčastněným stranám k dispozici na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Věc T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. Rada, Sb. rozh. 1998, s. II-3939.

(4)  Věc C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. Rada, Sb. rozh. 2000, s. I-08147.

(5)  Úř. věst. C 246, 20.10.2007, s. 15.

(6)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/22


Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska

2012/C 175/09

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1) antidumpingových opatření uložených na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska (dále jen „dotčená země“) obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podalo dne 19. března 2012 Evropské sdružení zpracovatelů kukuřice cukrové (Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux, AETMD) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců v Unii představujících významný podíl, v tomto případě více než 50 %, celkové výroby připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové v Unii.

2.   Přezkoumávaný výrobek

Přezkoumávaným výrobkem je kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) v podobě zrn, připravená nebo konzervovaná v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, v současnosti kódu KN ex 2001 90 30, a kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) v podobě zrn, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, v současnosti kódu KN ex 2005 80 00, a pocházející z Thajska (dále též „přezkoumávaný výrobek“).

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 682/2007 (3).

4.   Odůvodnění přezkumu před pozbytím platnosti

Žádost je odůvodněna tím, že pozbytí platnosti uvedeného opatření by pravděpodobně mělo za následek pokračování dumpingu a opakování újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

4.1    Tvrzení o pravděpodobnosti pokračování dumpingu

Tvrzení o pravděpodobnosti pokračování dumpingu vychází ze srovnání početně zjištěné běžné hodnoty (výrobní náklady, prodejní, správní a režijní náklady a zisk) v Thajsku s vývozními cenami (na úrovni cen ze závodu) přezkoumávaného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Unie.

Na základě toho je vypočítané dumpingové rozpětí značné.

4.2    Tvrzení o pravděpodobnosti opakování újmy

Žadatel dále tvrdí, že je pravděpodobné, že bude opět docházet k dumpingu, který působí újmu. V tomto ohledu poskytl žadatel důkaz, že pokud by opatření zanikla, současná úroveň dovozu přezkoumávaného výrobku by pravděpodobně stoupla kvůli snadnosti zvýšení výroby v dotčené zemi a atraktivitě trhu Unie, a to vzhledem k vyšším cenám, které lze na tomto trhu získat ve srovnání s trhy v některých třetích zemích. Oba uvedené faktory mohou vést k tomu, že vývoz do ostatních třetích zemí bude přesměrován do Unie.

Žadatel konečně tvrdí, že k odstranění újmy došlo hlavně díky opatřením a že jakýkoli opakovaný výskyt značného objemu dovozu za dumpingové ceny z dotčené země by pravděpodobně vedl k opakování újmy působené výrobnímu odvětví Unie, pokud by platnost těchto opatření zanikla.

5.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

Šetřením se stanoví, zda je či není pravděpodobné, že konec platnosti opatření povede k pokračování nebo opakovanému výskytu dumpingu a újmy.

5.1    Postup pro zjištění pravděpodobnosti pokračování dumpingu

5.1.1   Šetření vyvážejících výrobců

Vyvážející výrobci (4) přezkoumávaného výrobku z dotčené země se vyzývají k účasti na tomto přezkumném šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v Thajsku zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze A tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, se Komise obrátí také na orgány Thajska a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu přezkoumávaného výrobku do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, které společnosti byly vybrány do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o vyvážející výrobce, zašle Komise dotazníky vyvážejícím výrobcům vybraným do vzorku, všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům dotčené země.

Všichni vyvážející výrobci vybraní do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

V dotazníku jsou požadovány informace mimo jiné o struktuře a činnostech společnosti (společností) vyvážejícího výrobce v souvislosti s přezkoumávaným výrobkem, o nákladech na výrobu, o prodeji přezkoumávaného výrobku na domácím trhu dotčené země a o prodeji přezkoumávaného výrobku do Unie.

Společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nebyly do vzorku vybrány, se budou považovat za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“).

5.1.2   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení  (5)  (6)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dovážejí přezkoumávaný výrobek z Thajska do Unie, se vyzývají k účasti na tomto šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, zahrnutých do tohoto řízení, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet prostřednictvím výběru vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou informace o své společnosti nebo společnostech, jak se požaduje v příloze B tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, se Komise také může obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje přezkoumávaného výrobku v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku a jakémukoli známému sdružení dovozců. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku.

V dotazníku jsou požadovány informace mimo jiné o struktuře a činnostech jejich společnosti (společností) v souvislosti s přezkoumávaným výrobkem a o prodeji přezkoumávaného výrobku.

5.2    Postup pro stanovení pravděpodobnosti opakování újmy a šetření výrobců v Unii

S cílem zjistit, zda existuje pravděpodobnost opakování újmy pro výrobní odvětví Unie, se výrobci přezkoumávaného výrobku v Unii vyzývají k účasti na šetření vedeném Komisí.

S ohledem na velký počet výrobců v Unii zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách se Komise rozhodla omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku je proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Komise předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii. Více informací lze nalézt v dokumentu „For inspection by interested parties“. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se seznámily s uvedenou dokumentací (za tímto účelem by se měly obrátit na Komisi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 5.6 níže). Ostatní výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, kteří se domnívají, že existují důvody, proč by měli být zahrnuti do vzorku, musí kontaktovat Komisi do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli jiné podstatné informace týkající se výběru vzorku, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec vybrány do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a jakémukoliv známému sdružení výrobců v Unii. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku.

V dotazníku jsou požadovány informace mimo jiné o struktuře a finanční situaci jejich společnosti (společností), o činnostech této společnosti (těchto společností) v souvislosti s přezkoumávaným výrobkem, o nákladech na výrobu a o prodeji přezkoumávaného výrobku.

5.3    Postup pro posouzení zájmu Unie

Bude-li potvrzena pravděpodobnost pokračování dumpingu a opakování újmy, bude v souladu s článkem 21 základního nařízení rozhodnuto, zda by zachování antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Aby se mohly zúčastnit šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů v téže lhůtě prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a přezkoumávaným výrobkem.

Strany, které se přihlásí ve výše uvedené lhůtě, mohou sdělit Komisi informace týkající se zájmu Unie do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. V každém případě budou informace předložené podle článku 21 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

5.4    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.5    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později by měly být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

5.6    Postup pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, u kterých zúčastněné strany požadují důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (7).

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a který se označí poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah by měl být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým důvěrným informacím přihlédnout.

Zúčastněné strany musí předložit veškerá podání a žádosti v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu, elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést název, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškeré plné moci a podepsaná osvědčení připojená k odpovědím na dotazník a jakékoli jejich aktualizace však musí být podány v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže uvedenou adresu. Pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout svá podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom podle čl. 18 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi. Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22969307

E-mail: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(pro vyvážející výrobce, dovozce ve spojení, sdružení a zástupce Thajska) a

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(pro výrobce v Unii, dovozce, kteří nejsou ve spojení, uživatele, spotřebitele, sdružení v Unii)

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

7.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné otázek pravděpodobnosti pokračování nebo opakování dumpingu a opakování újmy a zájmu Unie.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Možnost požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení

Vzhledem k tomu, že tento přezkum před pozbytím platnosti je zahájen podle ustanovení čl. 11 odst. 2 základního nařízení, nepovedou příslušná zjištění ke změně úrovně stávajících opatření, ale povedou ke zrušení či zachování platnosti těchto opatření v souladu s čl. 11 odst. 6 základního nařízení.

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že je namístě přezkum úrovně opatření, aby bylo možné tuto úroveň změnit (tj. zvýšit či snížit), může tato strana požádat o přezkum podle s čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Strany, které chtějí požádat o takový přezkum, jenž by byl proveden nezávisle na přezkumu před pozbytím platnosti, který je předmětem tohoto oznámení, se mohou obrátit na Komisi na výše uvedenou adresu.

10.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8).


(1)  Úř. věst. C 258, 2.9.2011, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Úř. věst. L 159, 20.6.2007, s. 14.

(4)  Vyvážející výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, která vyrábí a vyváží přezkoumávaný výrobek na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu přezkoumávaného výrobku.

(5)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu 1 dotazníku. V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(6)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(7)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA A

Image

Image


PŘÍLOHA B

Image

Image


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/31


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/10

1.

Komise dne 11. června 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Permira Europe III Fund („PE III“, Spojené království), který je v zcela kontrolován podnikem Permira Holdings Limited, získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Telepizza, SA („Telepizza“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku PE III: soukromé kapitálové investice,

podniku Telepizza: podnikatelská činnost v gastronomickém odvětví ve Španělsku, Portugalsku a Polsku, kterou v současnosti společně kontrolují podniky PE III a Carbal, SA.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/32


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/11

1.

Komise dne 11. června 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Cytec Industries Inc. („Cytec“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování na základì veřejné nabídky na koupi akcií zveřejněné dne 12. dubna 2012 kontrolu nad celým podnikem Umeco plc („Umeco“, Spojené království).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Cytec: výroba a dodávky speciálních chemikálií a materiálů, včetně vyspělých kompozitních materiálů, pro širokou škálu odvětví,

podniku Umeco: výroba a dodávky vyspělých kompozitních materiálů a procesních materiálů pro různá odvětví průmyslu, především pro letectví, obranu, automobilový průmysl a rekreační odvětví.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/33


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/12

1.

Komise dne 11. června 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Lion/Seneca France 2 („LF2“, Francie), zcela kontrolovaný podnikem Lion Capital LLP („Lion Capital“, Spojené království), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem cenných papírů výlučnou kontrolu nad celým podnikem 3 AB Optique Developpement („3ABOD“, Francie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Lion Capital: správce soukromých kapitálových investic zaměřený na investice do podniků věnujících se výrobě a/nebo prodeji značkového spotřebitelského zboží,

podniku 3ABOD: mateřská společnost skupiny Alain Afflelou činná v oblasti distribuce optických produktů prostřednictvím národní a mezinárodní sítě franšízových i plně vlastněných maloobchodních prodejen.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/34


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 175/13

1.

Komise dne 11. června 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik European Advanced Technology SA („EAT“, Belgie), kontrolovaný podnikem Israel Aerospace Industries Ltd. („IAI“, Izrael), a podnik Airbus Invest S.A.S. („Airbus“, Francie), kontrolovaný podnikem European Aeronautic Defence and Space Company N.V. („EADS“, Nizozemsko), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad nově založenou společností vytvářející společný podnik („JV“, Belgie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku EADS: výzkum, projektování, vývoj, výroba, úpravy, prodej a servis civilních a vojenských letadel, řízených zbraní, satelitů, bezpilotních letadel a kosmických dopravních prostředků, elektroniky a telekomunikačního vybavení,

podniku Airbus: vývoj, výroba a prodej civilních a vojenských letadel,

podniku IAI: výzkum, vývoj, projektování, výroba, uvádění na trh a související služby především v oblasti raketových a kosmických systémů, vojenských a civilních letadel, vojenské elektroniky a údržby letadel,

podniku EAT: holdingová společnost činná v kosmickém průmyslu, letectví, obraně a souvisejících odvětvích,

podniku JV: vývoj, výroba a uvádění na trh polorobotických tahačů pro civilní letadla ovládaných pilotem.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

19.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/35


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2012/C 175/14

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„PASAS DE MÁLAGA“

č. ES: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Označení:

„Pasas de Málaga“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Španělsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.6 –

Ovoce, zelenina, obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Definice

Tradiční produkt „Pasas de Málaga“ se získává sušením zralé révy vinné (Vitis vinífera L.) odrůdy Moscatel de Alejandría, rovněž známé pod názvem Moscatel Gordo či Moscatel de Málaga, na slunci.

Fyzické vlastnosti

Velikost: podle popisného seznamu odrůd vinné révy a vína vypracovaného Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV) se „velikost bobule“ vyjadřuje následující stupnicí: 1 velmi malá, 3 malá, 5 středně velká, 7 velká a 9 velmi velká. Odrůda Moscatel de Alejandría se řadí k velikosti 7 („velká“), a z ní vyráběné rozinky jsou tedy velké.

Barva: rovnoměrně fialově černá.

Tvar: zakulacený.

Hrozny mohou mít stopku, pokud se otrhávají ručně.

Konzistence slupky: podle seznamu OIV se „tloušťka slupky“ vyjadřuje následující stupnicí: 1 velmi tenká, 3 tenká, 5 středně hrubá, 7 hrubá a 9 velmi hrubá. Odrůda Moscatel de Alejandría se řadí k velikosti 5 („středně hrubá“). Vzhledem k tomu, že hrozny nejsou podrobeny žádnému procesu, který by zhoršoval jakost slupky, se tedy rozinky vyznačují středně hrubou konzistencí slupky.

Chemické vlastnosti

Vlhkost rozinek je nižší než 35 %. Obsah cukrů převyšuje 50 % p/p.

Kyselost: 1,2 až 1,7 % v kyselině vinné.

pH: 3,5 až 4,5.

Sušina rozpustná ve vodě: vyšší než 65 °Brix.

Organoleptické vlastnosti

V rozinkách přetrvává chuť muškátu typická pro hrozny, ze kterých pochází: podle seznamu OIV se „typická chuť“ vyjadřuje následující stupnicí: 1 bez chuti, 2 příchuť muškátu, 3 foxé, 4 bylinná, 5 jiná chuť. Odrůda Moscatel de Alejandría se klasifikuje jako 2 a OIV uvádí právě ji jako referenci pro muškátovou chuť.

Chuť muškátu umocňuje intenzivní čichové aroma, v němž vynikají terpenoly a-terpineol (aromatické byliny), linalool (růže), geraniol (pelargónie) a b-citronellol (citrusy).

Vzhledem k výše uvedené míře kyselosti dosahuje produkt typické sladko-kyselé vyváženosti.

Díky své průměrné velikosti, stupni vlhkosti a vlastnostem Brix jsou rozinky na dotek elastické a pružné a jejich dužnina je masitá a zanechává v ústech šťavnatý dojem. Uvedené hmatové vjemy jsou u sušeného ovoce, které je většinou suché a nepružné, neočekávané.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

Zralé hrozny vinné révy (Vitis vinífera L.) odrůdy Moscatel de Alejandría, rovněž známé pod názvem Moscatel Gordo či Moscatel de Málaga.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Nepoužije se.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Výroba a balení musí proběhnout v zeměpisné oblasti vymezené v bodu 4.

Výrobní proces začíná sklizní či vinobraním zdravých hroznů, které se nikdy nesmí sklízet před fenologickou fází „zrání“ (Baggiolini, 1952), aby se zabránilo škodám na ovoci či jeho zhoršené kvalitě způsobené nemocemi a opadáváním před sklizní.

Následuje sušení hroznů přímo na slunci. Používání umělých sušiček je zakázáno. Sušení je manuální práce, která se denně sleduje a při níž musí zemědělec obracet rozprostřené hrozny tak, aby se vysušily rovnoměrně na obou stranách.

Jakmile jsou hrozny usušené, mohou z nich být obrány bobule. Tento postup se nazývá „picado“ a provádí se ručně nůžkami, jejichž velikost a tvar jsou uzpůsobené sušeným hroznům, aby nedošlo ke zhoršení kvality zpracovávaného ovoce. Ve velkovýrobě se picado může provádět i mechanickým způsobem.

Po získání rozinek, zbavených pecek nebo ve formě hroznů, postup jejich zpracování pokračuje a provádějí se následující úkony vedoucí až k uvádění balených rozinek na trh:

příjem a skladování rozinek dodaných vinaři zabývajícími se jejich výrobou,

odstranění pecek, pokud tak již neučinili sami vinaři,

klasifikace průměrné velikosti rozinek, měřeno jako počet rozinek na každých 100 g váhy,

úprava, tj. příprava prodejních balení výběrem klasifikovaných a uskladněných rozinek, konečný produkt však vždy obsahuje méně než 80 kusů na sto gramů čisté váhy,

balení: ručně či mechanicky, jedná se o poslední fázi zpracování, která v průběhu času rozhodujícím způsobem přispívá k zachování jakosti rozinek chráněných označením původu, jelikož plody nevyhnutelně vysychají a získanou delikátní míru vlhkosti, kterou se produkt typicky vyznačuje, lze zachovat pouze izolací produktu od okolního prostředí v čistých a dobře uzavřených nádobách.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

Nepoužije se.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Na etiketách umístěných na obalu produktu chráněného označením původu musí být uvedeny následující informace:

název, pod nímž je produkt prodáván: v tomto případě musí být výrazně uveden název označení „Pasas de Málaga“ a bezprostředně pod ním výraz „Denominación de Origen“ („označení původu“);

čistá hmotnost, v kilogramech (kg) nebo gramech (g),

datum minimální trvanlivosti,

název, jméno nebo název výrobce či balírny a v každém případě jeho adresa,

šarže.

Údaje o názvu produktu, čisté hmotnosti a datu trvanlivosti musí být uvedeny ve stejném zorném poli.

Povinné údaje musí být v každém případě snadno srozumitelné a vyznačené na dobře viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny nebo přerušeny jiným textem nebo vyobrazením.

Všechny obaly musí být označeny etiketou, na které je uvedeno logo označení původu a výraz „Denominación de Origen Protegida“ („chránění označení původu“) a „Pasas de Málaga“, jakož i jedinečný kód každého balení.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Poloha:

Země: ŠPANĚLSKO

Autonomní oblast: ANDALUSIE

Provincie: MÁLAGA

Vinice se nacházejí na celém území provincie Málaga, a to na všech světových stranách. Ve dvou těchto oblastech se hrozny tradičně pěstují převážně pro účely získávání rozinek. Hlavní oblastí je přírodní oblast Axarquía na východě province Málaga, východně od jejího hlavního města. Druhá oblast se nachází na nejzápadnějším pobřeží provincie. Zeměpisná oblast CHOP je vymezena územím těchto obcí:

Obce:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

OBLAST MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Odkazy na souvislost mezi využíváním vinné révy a zeměpisným prostředím byly zaznamenány již dávno a narážíme na ně dodnes: Plinius starší (1. století) se ve svém díle „Historia naturalis“ zmiňuje o vinicích v Málaze; v období nasridské dynastie (která vládla od 13. do 15. století) byla zemědělská výroba výrazně podněcována, zejména produkce rozinek jako vinařského produktu; až do konce 19. století vinařství vzkvétalo, poté došlo k úpadku v důsledku četných obchodních a rostlinolékařských faktorů, především nákazy mšičkou révokazem (Viteus vitifoliae, Fitch), a v současné době jsou vinice rozptýleny po celé provincii. Ve dvou těchto oblastech se hrozny tradičně pěstují převážně pro účely získávání rozinek. Tyto oblasti se nacházejí v jižní části provincie a jsou ohraničeny na jedné straně Středozemním mořem, které se vyznačuje subtropickým středomořským podnebím, a na straně druhé členitým terénem, který je pro provincii Málaga typický. I když vinice určené k produkci rozinek v současné době nezabírají tak velkou plochu, jako tomu bylo v období před nákazou mšičkou révokazem, vinařství stále hraje významnou ekonomickou a sociálně kulturní úlohu v provincii Malaga, kde se jím zabývá přes 1 800 zemědělců ve více než 35 obcích na ploše o rozloze 2 200 ha.

Zeměpisné prostředí, jehož členitý terén sestávající z kopců a údolí s maximálním sklonem větším než 30 %, je jedním z charakteristických rysů, do značné míry určuje vlastnosti výsledného produktu „Pasas de Málaga“. Na území, které je na severu obklopeno řetězcem vysokých hor a na jihu ohraničeno Středozemním mořem, se střídají strmé rokle a údolí, jež jsou pro tuto krajinu typické, takže oblast Axarquía vypadá jako do moře padající sráz. Ve srovnání s ní je pro oblast Manilva, kde se vinice typicky nachází v blízkosti moře, příznačný mírnější reliéf.

Půdy ve vymezené oblasti jsou převážně břidličné, chudé a mělké a špatně zadržují vodu. Klima v oblasti produkce je subtropické středomořské a vyznačuje se mírnou teplou zimou, suchým létem, nízkými srážkami a mnoha hodinami slunečního svitu (za posledních deset let v průměru 2 974 hodin slunečního svitu).

5.2   Specifičnost produktu:

Velikost hroznů je jedním z nejcennějších a nejtypičtějších rysů produktu „Pasas de Málaga“, které se považují za velké a jednoznačně kvalitnější než ostatní produkty ve své třídě (např. rozinek sultánek, koryntek a kalifornských rozinek typu Thompson Seedless).

V rozinkách převládá chuť muškátu samotných hroznů odrůdy Moscatel, ze kterých se rozinky vyrábějí a kterou OIV uvádí jako referenci pro muškátovou chuť.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Souvislost mezi zeměpisným původem a příznačnou jakostí produktu je přímým důsledkem podmínek, ve kterých se produkt vyrábí. Na jedné straně jsou díky terénu hrozny přirozeně vystaveny slunci, což usnadňuje sušení: tento způsob sušení zachovává konzistenci slupky a díky koncentraci vůně zlepšuje muškátovou chuť. Na druhé straně umožňuje suché a horké prostředí v období vinobraní dobré zrání, což vede k hromadění sušiny a cukrů v bobulích, což je zásadní pro dobrý vývoj produktu po sušení, a dužina rozinek si tak zachovává typickou pružnost a šťavnatost. Protože v této oblasti slunce svítí téměř neustále, je proces sušení kratší a kyselost hroznů zůstane v rozinkách zachována.

Obtížné podmínky pěstování hroznů rovněž časem vedly k tomu, že začala převažovat odrůda Moscatel de Alejandría, protože se nejlépe přizpůsobila tomuto zvláštnímu prostředí. Odrůda se vyznačuje geneticky odlišnými znaky, jako je velikost hroznů, konzistence slupky, vlastnosti dužiny, muškátové aroma a vysoký podíl nerozpustné sušiny (vlákniny), která se nachází především v semínkách.

Díky složitému terénu se z výroby rozinek stalo řemeslo, v němž se vinobraní, rozprostírání hroznů na slunci a jejich obracení a výběr provádí ručně s důrazem na kvalitu zpracování produktu. Bobule se z hroznů také trhají ručně (tento proces se označuje jako „picado“), proto se u rozinek „Pasas de Málaga“ běžně vyskytují stopky.

Sušení je velmi starou přirozenou a řemeslnou metodou konzervace, která odstraněním přebytečné vody brání poškození produktu. Delikátní rovnováhy vlhkosti, díky níž produkt získává jedny z nejvýznamnějších organoleptických vlastností uvedených v této specifikaci, lze dosáhnout pouze díky zkušenostem a know-how daného odvětví.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(Čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.