ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.157.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 157

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
2. června 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2012/C 157/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 151, 26.5.2012

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2012/C 157/02

Věc C-103/12: Žaloba podaná dne 28. února 2012 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

2

2012/C 157/03

Věc C-112/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 1. března 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

2

2012/C 157/04

Věc C-141/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Middelburg (Nizozemsko) dne 20. března 2012 — Y.S. v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

3

2012/C 157/05

Věc C-146/12: Žaloba podaná dne 26. března 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

4

2012/C 157/06

Věc C-150/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 29. března 2012 — Eva-Marie Brännström a Rune Brännström v. Ryanair Holdings plc

4

2012/C 157/07

Věc C-159/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 2. dubna 2012 — Alessandra Venturini v. A.S.L. Varese a další

5

2012/C 157/08

Věc C-160/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 2. dubna 2012 — Maria Rosa Gramegna v. A.S.L. Lodi a další

5

2012/C 157/09

Věc C-161/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 2. dubna 2012 — Anna Muzzio v. A.S.L. Pavia a další

5

2012/C 157/10

Věc C-165/12: Žaloba podaná dne 3. dubna 2012 — Evropská komise v. Rada Evropské unie

6

 

Tribunál

2012/C 157/11

Věc T-104/12: Žaloba podaná dne 1. března 2012 — Verus v. OHIM — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

7

2012/C 157/12

Věc T-115/12: Žaloba podaná dne 7. března 2012 — Buzil-Werk Wagner v. OHIM — Roca Sanitario (Roca)

7

2012/C 157/13

Věc T-123/12: Žaloba podaná dne 15. března 2012 — Smartbook v. OHIM (SMARTBOOK)

8

2012/C 157/14

Věc T-126/12: Žaloba podaná dne 20. března 2012 — Interroll v. OHIM (Inspired by efficiency)

8

2012/C 157/15

Věc T-128/12: Žaloba podaná dne 21. března 2012 — HTTS v. Rada

8

2012/C 157/16

Věc T-134/12: Žaloba podaná dne 27. března 2012 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise

9

2012/C 157/17

Věc T-137/12: Žaloba podaná dne 19. března 2012 — FunFactory v. OHIM (trojrozměrná ochranná známka znázorňující tvar vibrátoru)

10

2012/C 157/18

Věc T-138/12: Žaloba podaná dne 26. března 2012 — Geipel v. OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

10

2012/C 157/19

Věc T-163/12: Žaloba podaná dne 11. dubna 2012 — Ternavsky v. Rada

11

 

Soud pro veřejnou službu

2012/C 157/20

Věc F-36/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. března 2012 — Rapone v. Komise (Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Po sobě následující přihlášky do otevřeného výběrového řízení — Odmítnutí registrace)

12

2012/C 157/21

Věc F-76/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. června 2011 — Colart a další v. Parlament (Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

12

2012/C 157/22

Věc F-65/11: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. března 2012 — Schönberger v. Parlament

12

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/1


2012/C 157/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 151, 26.5.2012

Dřívější publikace

Úř. věst. C 138, 12.5.2012

Úř. věst. C 133, 5.5.2012

Úř. věst. C 126, 28.4.2012

Úř. věst. C 118, 21.4.2012

Úř. věst. C 109, 14.4.2012

Úř. věst. C 89, 24.3.2012

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/2


Žaloba podaná dne 28. února 2012 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-103/12)

2012/C 157/02

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: L.G. Knudsen, I. Díez Parra a I. Liukkonen, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Rady 2012/19/EU (1) ze dne 16. prosince 2011, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou se Evropský parlament domáhá zrušení rozhodnutí Rady 2012/19/EU ze dne 16. prosince 2011, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany. Evropský parlament zpochybňuje zvolený právní základ a zejména tvrdí, že čl. 43 odst. 3, ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. b) SFEU, nemůže být správným právním základem, jelikož dotčený akt představuje mezinárodní dohodu o přístupu do vod Unie třetímu státu za účelem rybolovu. Akt měl tedy být přijat na základě čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 3 písm. a) SFEU a tudíž po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Evropský parlament podpůrně tvrdí, že Rada tím, že postupovala podle písm. b) odstavce 6 článku 218 SFEU, nesprávně vyložila písm. a) téhož odstavce. I kdyby čl. 43 odst. 3 SFEU mohl představovat správný právní základ pro interní akt Unie se stejným obsahem jako napadené rozhodnutí, což Evropský parlament zpochybňuje, nic to nemění na tom, že společná politika rybolovu tvoří v případě přijetí mezinárodních závazků EU z hlediska řízení neoddělitelný celek. Každá dohoda, která spadá pod tuto oblast, je tudíž „dohodou v oblastech, na něž se vztahuje řádný legislativní postup“ ve smyslu čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU. Akt by tedy měl být každopádně přijat po obdržení souhlasu stanoveného v uvedeném písm. a).


(1)  Úř. věst. 2012, L 6, s. 8.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 1. března 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Věc C-112/12)

2012/C 157/03

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Předběžné otázky

1)

Je s ustanoveními smluv týkajících se Evropské unie, která upravují zásadu svobody usazování (článek 49 SFEU), zásadu rovného zacházení (článek 54 SFEU) a zásadu volného pohybu kapitálu (článek 56 SFEU [sic]), slučitelné osvobození od daně z dividend, které maďarská právní úprava přiznává příjemci dividend, který je rezidentem v Maďarsku, přestože

a)

příjemce dividend-nerezident je od daně z dividend osvobozen pouze tehdy, pokud splňuje stanovené zákonné podmínky, a sice že jeho podíl (u akcií část jeho akcií na jméno) na kapitálu společnosti-rezidenta v okamžiku výplaty (přidělení) dividend byl nepřetržitě alespoň 20 % po dobu alespoň dvou po sobě jdoucích let, s tím, že u nepřetržitého podílu ve výši 20 % drženého po dobu kratší dvou po sobě jdoucích let společnost, která vyplácí dividendy, není povinna provést srážku daně z dividend a společnost, která přijímá dividendy, nebo v případě nepeněžitých přídělů společnost, která je rozděluje, není povinna platit tuto daň při podání daňového přiznání, jestliže jiná osoba nebo ten, kdo vyplácí dividendy, poskytl zajištění daně;

b)

a současně příjemce dividend-nerezident nesplňuje podmínky, které stanoví vnitrostátní právní úprava k tomu, aby byl osvobozen od daně, buď tehdy, pokud jeho podíl (u akcií část jeho akcií na jméno) na kapitálu společnosti-rezidenta v okamžiku výplaty (přídělu) dividend nedosahuje minimální výše 20 % stanovené zákonem, nebo pokud nedržel tento procentní podíl trvale po dobu alespoň dvou po sobě jdoucích let, anebo v případě, že trvalý podíl ve výši 20 % byl držen po dobu kratší dvou po sobě jdoucích let, jestliže nebylo žádnou třetí osobou nebo tím, kdo vyplácí dividendy, poskytnuto zajištění daně[?]

2)

Byla by odpověď na otázku č. 1 písm. b) jiná, tedy má na odpověď, a pokud ano, v jakém rozsahu, vliv skutečnost, že

a)

zatímco příjemce dividend-rezident je osvobozen od daně z dividend podle maďarské právní úpravy, daňová zátěž příjemce dividend-nerezidenta závisí na tom, zda spadá do působnosti směrnice [Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států] nebo Smlouvy [mezi Maďarskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu a majetku, uzavřená v Budapešti dne 15. ledna 1990],

b)

zatímco příjemce dividend-rezident je osvobozen od daně z dividend podle maďarské právní úpravy, příjemce dividend-nerezident podle ustanovení svého vlastního vnitrostátního práva buď může započíst tuto daň při svém vnitrostátním zdanění, nebo je povinen ji nést definitivně[?]

3)

Může vnitrostátní daňová správa s odvoláním na čl. 65 odst. 1 SFEU (dříve čl. 58 odst. 1 ES) a na bývalý článek 220 ES z úřední povinnosti nepoužít právo Společenství[?]


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Middelburg (Nizozemsko) dne 20. března 2012 — Y.S. v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Věc C-141/12)

2012/C 157/04

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Middelburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: Y.S.

Žalovaný: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Předběžné otázky

1)

Jedná se v případě údajů, které jsou o subjektu údajů uvedeny v přípravném dokumentu a týkají se tohoto subjektu, o osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 (1)?

2)

Patří v přípravném dokumentu provedený právní rozbor k osobním údajům ve smyslu výše uvedeného předpisu?

3)

Potvrdí-li Soudní dvůr, že se v případě výše uvedených údajů jedná o osobní údaje, musí zpracovatel nebo úřad poskytnout podle článku 12 směrnice 95/46 a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (2) informaci o těchto osobních údajích?

4)

Může se dotčená osoba v tomto rámci také bezprostředně odvolávat na čl. 41 odst. 2 písm. b) Listiny základních práv Evropské unie, a pokud ano, musí být v něm obsažená část věty „při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti [rozhodování]“ vykládána tak, že právo na přístup k přípravnému dokumentu může být z tohoto důvodu odepřeno?

5)

Podá-li subjekt údajů žádost o zpřístupnění přípravného dokumentu, musí zpracovatel nebo úřad ke splnění povinnosti zpřístupnění dát k dispozici kopii tohoto dokumentu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).

(2)  Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. 2000, C 364, s. 1).


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/4


Žaloba podaná dne 26. března 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-146/12)

2012/C 157/05

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Hetsch a G. Braun, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo neprovedla právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s článkem 1, článkem 2, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, 5, 6 a 8, čl. 6 odst. 1, 2, 3, 9 a 10, články 7, 8 a 9, čl. 11 odst. 4 a 5, článkem 12, čl. 13 odst. 5, články 15, 16 a 17, čl. 18 odst. 1, 2, 4 a 5, čl. 19 odst. 3, články 20 až 27, čl. 28 odst. 4 a 6, články 32 až 35 jakož i přílohami I až IX směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), popřípadě je nesdělila Komisi;

uložit Spolkové republice Německo podle čl. 260 odst. 3 SFEU kvůli porušení povinnosti sdělit prováděcí opatření zaplacení penále ve výši 215 409,6 EUR denně, které bude vyplaceno na účet vlastních prostředků Evropské unie;

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 19. července 2010.


(1)  Úř. věst. L 191, s. 1.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 29. března 2012 — Eva-Marie Brännström a Rune Brännström v. Ryanair Holdings plc

(Věc C-150/12)

2012/C 157/06

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Eva-Marie Brännström a Rune Brännström

Odpůrkyně: Ryanair Holdings plc

Předběžné otázky

1)

Zahrnuje odpovědnost dopravce za škodu způsobenou zpožděním podle článku 19 Montrealské úmluvy také případy, kdy byl příjezd cestujících do místa určení zpožděn v důsledku neuskutečnění letu? Je nějaký význam přikládán fázi, ve které byl let zrušen, například po odbavení?

2)

Může technická závada na letišti, která sama o sobě nebo ve spojení s povětrnostními podmínkami znemožňuje přistání, představovat „mimořádnou okolnost“ podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/2004 (1)? Může být posouzení existence takové okolnosti ovlivněno skutečností, že letecká společnost si byla této technické závady dopředu vědoma?

3)

V případě kladné odpovědi na první otázku v bodě 2, jaká opatření musí letecká společnost přijmout, aby nebyla povinna platit náhradu podle čl. 5 odst. 3 nařízení?

Lze na letecké společnosti požadovat, a pokud ano, za jakých podmínek a v jakém rozsahu, aby měla zvláštní zdroje například ve formě letadla nebo posádky k uskutečnění letu, který by jinak musel být zrušen, nebo aby byla schopna uskutečnit let nahrazující zrušený let?

Lze na letecké společnosti požadovat, aby cestujícím nabídla přesměrování podle čl. 8 odst. 1 písm. b) [nařízení]? Jaké jsou v takovém případě požadavky na dopravu, například pokud jde o čas odletu a využití dalších dopravců?

4)

V případě kladné odpovědi na otázku v bodě 1, je nějaký rozdíl mezi opatřeními, která musí letecká společnost přijmout, aby nebyla povinna platit náhradu podle čl. 5 odst. 3 nařízení, a opatřeními, která musí přijmout, aby nebyla odpovědná za škodu podle článku 19 Montrealské úmluvy?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10).


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 2. dubna 2012 — Alessandra Venturini v. A.S.L. Varese a další

(Věc C-159/12)

2012/C 157/07

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Alessandra Venturini

Žalovaní: A.S.L. Varese a další

Předběžná otázka

Brání zásady svobody usazování, zákazu diskriminace a ochrany hospodářské soutěže podle článků 49 a násl. SFEU takové vnitrostátní právní úpravě, která oprávněnému lékárníkovi zapsanému u příslušné profesní komory, který však není majitelem provozovny zahrnuté do organizační struktury, nedovoluje, aby mohl v paralékárně, které je majitelem, distribuovat formou maloobchodu rovněž léčivé přípravky vázané na lékařský předpis na „tzv. bílém receptu“, tedy které nehradí Servizio Sanitario Nazionale, ale jsou plně hrazeny občanem, a která tak i v této oblasti stanoví zákaz prodeje určitých kategorií léčivých přípravků a omezení počtu provozoven, jež je možno zřídit na území státu?


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 2. dubna 2012 — Maria Rosa Gramegna v. A.S.L. Lodi a další

(Věc C-160/12)

2012/C 157/08

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Maria Rosa Gramegna

Žalovaný: A.S.L. Lodi a další

Předběžná otázka

Brání zásady svobody usazování, zákazu diskriminace a ochrany hospodářské soutěže uvedené v článku 49 SFEU a násl. vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje lékárníkovi, jenž má kvalifikaci a je zapsán v příslušné profesní komoře, avšak není majitelem provozovny zahrnuté do organizačního plánu, aby mohl nabízet k maloobchodnímu prodeji v paralékárně, jejíž je majitelem, i takové léky, které se vydávají jen na lékařský předpis ve formě „ricetta bianca“ — to znamená, že léky nehradí Servizio Sanitario Nazionale, avšak náklady na ně nese v plné výši občan — a která rovněž v této oblasti zavádí zákaz prodeje některých kategorií farmaceutických výrobků a kvóty na počet provozoven, které mohou být zřízeny na vnitrostátním území?


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 2. dubna 2012 — Anna Muzzio v. A.S.L. Pavia a další

(Věc C-161/12)

2012/C 157/09

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Anna Muzzio

Žalovaní: A.S.L. Pavia a další

Předběžná otázka

Brání zásady svobody usazování, zákazu diskriminace a ochrany hospodářské soutěže podle článků 49 a násl. SFEU takové vnitrostátní právní úpravě, která oprávněnému lékárníkovi zapsanému u příslušné profesní komory, který však není majitelem provozovny zahrnuté do organizační struktury, nedovoluje, aby mohl v paralékárně, které je majitelem, distribuovat formou maloobchodu rovněž léčivé přípravky vázané na lékařský předpis na „tzv. bílém receptu“, tedy které nehradí Servizio Sanitario Nazionale, ale jsou plně hrazeny občanem, a která tak i v této oblasti stanoví zákaz prodeje určitých kategorií léčivých přípravků a omezení počtu provozoven, jež je možno zřídit na území státu?


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/6


Žaloba podaná dne 3. dubna 2012 — Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-165/12)

2012/C 157/10

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet a E. Paasivirta, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozhodnutí Rady 19/2012/EU (1) ze dne 16. prosince 2011, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany, a to vzhledem k tomu, že jeho právním základem je čl. 218 odst. 6 písm. b) SFEU ve spojení s čl. 43 odst. 3 SFEU;

zachoval účinky zrušeného rozhodnutí do okamžiku, kdy vstoupí v platnost nové rozhodnutí přijaté v přiměřené lhůtě na náležitém právním základě, tedy na základě čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU ve spojení s čl. 43 odst. 2 SFEU, anebo, pokud by Parlament odmítl udělit souhlas, do uplynutí přiměřeně krátké lhůty od rozhodnutí Parlamentu o neudělení souhlasu, a

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise navrhuje zrušení rozhodnutí Rady 19/2012/EU a zachování jeho účinků až do přijetí nového aktu, neboť volba právního základu se zásadním způsobem odchyluje od právního základu navrhovaného Komisí, jímž je čl. 218 odst. 6 písm. a) (ve spojení s článkem 43) SFEU, a to se souhlasem Parlamentu.

Komise tvrdí, že se Rada tímto postupem dopustila pochybení a že v souladu s návrhem Komise měla požádat Parlament o souhlas před přijetím dotčeného aktu.

Na podporu žaloby uvádí Komise tři žalobní důvody: první žalobní důvod, který se dělí na tři části, vychází z porušení čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU a čl. 43 odst. 2 SFEU, neboť právní základ, který pro napadený akt použila Rada, je čl. 218 odst. 6 písm. b) SFEU a čl. 43 odst. 3 SFEU, a z porušení čl. 296 druhého pododstavce SFEU, neboť Rada svou volbu právního základu odůvodnila rozporuplně.

I druhý žalobní důvod, který vyplývá z prvního, vychází z porušení čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU, neboť Rada tím, že neobdržela souhlas Evropského parlamentu navzdory tomu, že dotčený článek takový souhlas vyžaduje, nerespektovala jeho institucionální výsady.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení článku 17 SEU a čl. 218 odst. 6 SFEU, neboť Rada pozměnila návrh Komise.


(1)  Úř. věst. 2012, L 6, s. 8.


Tribunál

2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/7


Žaloba podaná dne 1. března 2012 — Verus v. OHIM — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

(Věc T-104/12)

2012/C 157/11

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Verus Eood (Sofie, Bulharsko) (zástupce: S. Vykydal, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Performance Industries Manufacturing, Inc. (Odessa, Florida, Spojené státy)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu R 512/1011-4 ze dne 21. prosince 2011 ve věci VORTEX v.VORTEX a vrátil věc odvolacímu senátu;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení před Tribunálem, jakož i nákladů řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Performance Industries Manufacturing Inc.

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „VORTEX“ pro výrobky zařazené do tříd 7 a 12 (přihláška č. 5 375 324).

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Slovní ochranná známka Společenství „VORTEX“, zapsaná pro služby zařazené do tříd 35 a 39 (ochranná známka č. 5 514 104).

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, neboť existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/7


Žaloba podaná dne 7. března 2012 — Buzil-Werk Wagner v. OHIM — Roca Sanitario (Roca)

(Věc T-115/12)

2012/C 157/12

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Německo) (zástupce: D. Waldhauser, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Roca Sanitario, SA (Barcelona, Španělsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 9. ledna 2012 (odvolání R 1907/2010-4) a zamítl námitku podanou Roca Sanitario, SA Av. Diagonal, 513, E-08029, Barcelona (Španělsko)

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „Roca“ pro výrobky zařazené do třídy 3 (přihláška č. 6 800 726).

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Roca Sanitárko, SA

Namítaná ochranná známka nebo označení: španělské ochranné známky „Roca“ (ochranné známky č. 1 020 043, č. 2 543 451, č. 424 875 a č. 915 635) pro určité výrobky zařazené do tříd 19 a 21, jakož i mezinárodní ochranná známka „Roca“ (ochranná známka č. 905 212) pro určité výrobky zařazené do tříd 11, 19, 20 a 21

Rozhodnutí námitkového oddělení: částečné zamítnutí námitky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství pro všechny uvedené výrobky

Dovolávané žalobní důvody: mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/8


Žaloba podaná dne 15. března 2012 — Smartbook v. OHIM (SMARTBOOK)

(Věc T-123/12)

2012/C 157/13

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Smartbook AG (Offenburg, Německo) (zástupci: C. Milbradt a A. Schwarz, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 15. prosince 2011 (odvolání R 799/2011-2);

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení o odvolání.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „SMARTBOOK“ (přihláška č. 8 426 348) pro výrobky zařazené do tříd 9, 16 a 28.

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009, jelikož přihlášená ochranná známka má rozlišovací způsobilost a není ohledně dotčených výrobků popisná.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/8


Žaloba podaná dne 20. března 2012 — Interroll v. OHIM (Inspired by efficiency)

(Věc T-126/12)

2012/C 157/14

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Interroll Holding AG (Sant’ Antonino, Švýcarsko) (zástupce: R. Böhm, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 12. ledna 2012 (odvolání R 1280/2011-1);

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „Inspired by efficiency“ (přihláška č. 9 725 359) pro výrobky a služby zařazené do tříd 6, 7, 9, 20, 35, 39 a 42.

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009, neboť přihlašovaná ochranná známka má rozlišovací způsobilost a ve vztahu k výrobkům a službám, které jsou předmětem řízení, nemá popisný charakter.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/8


Žaloba podaná dne 21. března 2012 — HTTS v. Rada

(Věc T-128/12)

2012/C 157/15

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Německo) (zástupce: J. Kienzle a M. Schlingmann, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (2), v rozsahu, v němž se dotýkají žalobkyně;

uložil Radě náhradu nákladů řízení a zejména výdajů žalobkyně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod: Porušení práva žalobkyně se v řízení účinně bránit

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Rada porušila její právo na účinnou právní ochranu a zejména požadavek odůvodnění tím, že neposkytl dostatečné důvody pro zařazení žalobkyně na seznamy osob, subjektů a orgánů, které podle článků 19 a20 rozhodnutí 2010/413/SZBP (3) a podle článku 16 nařízení (EU) č. 961/2010 (4) podléhají omezujícím opatřením.

Dále se Rada odmítla zabývat příslušnou žádostí žalobkyně, aby přezkoumala své rozhodnutí o opětovné zařazení žalobkyně na sankční seznamy.

Nadto Rada porušila právo žalobkyně na spravedlivý proces tím, že neposkytla žalobkyni možnost, aby se k opětovnému zařazení na sankční seznamy předem vyjádřila a podnítila Radu k přezkumu tohoto rozhodnutí.

2)

Druhý žalobní důvod: Neexistence právního základu pro napadené nařízení

Podle žalobkyně postrádá napadené prováděcí nařízení právní základ již proto, že nařízení č. 961/2010 bylo zrušeno rozsudkem Tribunálu ze dne 7. prosince 2011 ve věci T-562/10 v rozsahu, v němž se dotýká žalobkyně; i když byly účinky nařízení č. 961/2010 zachovány po dobu dvou měsíců, nemůže toto nařízení ve vztahu k žalobkyni představovat účinný právní základ pro vydání prováděcího nařízení.

3)

Třetí žalobní důvod: Porušení článku 266 SFEU

Žalobkyně dále tvrdí, že Rada nepřijala žádná opatření k provedení rozsudku Tribunálu ve věci T-562/10 ze dne 7. prosince 2011, ale namísto toho navzdory rozsudku Tribunálu opětovně žalobkyni zařadil na sankční seznamy.

4)

Čtvrtý žalobní důvod: Neexistence právního základu pro zařazení žalobkyně na sankční seznamy

K tomu žalobkyně uvádí, že důvody uvedené Radou pro zařazení žalobkyně na sankční seznamy jsou v mnohém nesprávné a nemohou odůvodnit zařazení žalobkyně na sankční seznamy.

5)

Pátý žalobní důvod: Porušení základního práva žalobkyně na respektování vlastnictví

Opětovné zařazení žalobkyně na sankční seznamy představuje neodůvodněný zásah do základního práva na vlastnictví, jelikož žalobkyně nemůže na základě nedostatečného odůvodnění uvedeného Radou přezkoumat důvody, které vedly k jejímu zařazení na sankční seznamy. Opětovné zařazení žalobkyně na sankční seznamy se navíc zakládá na zjevně nesprávném posouzení její situace a jejích činností Radou, a je nadto neproporcionální.


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 22; oprava v Úř. věst. L 31, 3.2.2012, s. 7).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 1; oprava v Úř. věst. L 31, 3.2.2012, s. 7).

(3)  Rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39; oprava v Úř. věst. L 197, 29.7.2010, s. 19, a Úř. věst. L 265, 8.10.2010, s. 18).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 (Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 1).


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/9


Žaloba podaná dne 27. března 2012 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise

(Věc T-134/12)

2012/C 157/16

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Španělsko) (zástupce: M. Jiménez Perona, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise čj. Ares (2012)39854 ze dne 19. ledna 2012, týkající se vymáhání vrubopisů odpovídajících auditu 09-INFS-001/041, a

uložil Komisi povinnost nahradit újmu ve výši 732 788 eur, kterou žalobkyně utrpěla v důsledku protiprávního chování Komise, jež je předmětem žaloby.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně v projednávané věci uzavřela s Komisí několik smluv v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž základem pro všechny smlouvy bylo rozhodnutí Komise C(2003) 3834 ze dne 23. října 2003, obsahující vzory smluv FP 5 a FP 6 a všeobecné podmínky FP 5 a FP 6.

Na základě výsledků šetření OLAF a vlastního auditu přijala Komise v souvislosti s uvedenými smlouvami rozhodnutí o zpětném vymáhání dotací.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně osm žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod vychází z porušení práva na obhajobu, vyplývajícího ze způsobu provádění uvedeného auditu.

2)

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady právní jistoty, neboť žalobkyni nebyl po celou dobu sdělen použitelný právní rámec.

3)

Třetí žalobní důvod vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění aktů, jehož se měl dopustit žalovaný orgán.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásady presumpce neviny v důsledku tónu, kterého užilo GŘ INFSO ve zprávě o provedení auditu.

5)

Pátý žalobní důvod vychází z porušení práva na řádnou správu, ke kterému mělo dojít v důsledku porušení povinnosti auditorů být nestranní a spravedliví.

6)

Šestý žalobní důvod vychází z porušení zásady ochrany legitimního očekávání, zejména v souvislosti s nedostatkem zmocnění externích auditorů a se samotným předmětem auditu.

7)

Sedmý žalobní důvod vychází z porušení zásady proporcionality.

8)

Osmý žalobní důvod vychází z porušení práva na ochranu soukromí.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/10


Žaloba podaná dne 19. března 2012 — FunFactory v. OHIM (trojrozměrná ochranná známka znázorňující tvar vibrátoru)

(Věc T-137/12)

2012/C 157/17

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: FunFactory GmbH (Brémy, Německo) (zástupce: K.-D. Franzen, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. ledna 2012 ve věci R 1436/2011-4;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení včetně nákladů, které vznikly v průběhu řízení o odvolání.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: trojrozměrná ochranná známka znázorňující tvar vibrátoru (přihláška č. 9 390 691) pro výrobky zařazené do třídy 10.

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: nesprávný výklad a použití čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, protože přihlášená ochranná známka má rozlišovací způsobilost a pro výrobky, které jsou předmětem řízení, není popisná; porušení povinnosti uvést odůvodnění zakotvené v čl. 73 první větě nařízení č. 207/2009 a neposkytnutí práva být vyslechnut.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/10


Žaloba podaná dne 26. března 2012 — Geipel v. OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Věc T-138/12)

2012/C 157/18

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Yves Geipel (Auerbach, Německo) (zástupce: J. Sachs, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Jörg Reeh (Buxtehude, Německo)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 12. ledna 2012 a zamítl námitky ze dne 24. července 2009;

uložil OHIM náhradu nákladu řízení včetně nákladů, které vznikly v průběhu řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: žalobce

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka „BEST BODY NUTRITION“ (mezinárodní zápis č. W 982 101 s označením Evropské unie) pro výrobky tříd 25, 28, 29, 30 a 32.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Jörg Reeh

Namítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranná známka č. 4 020 161„BEST4BODY“ pro výrobky zařazené do třídy 25.

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/11


Žaloba podaná dne 11. dubna 2012 — Ternavsky v. Rada

(Věc T-163/12)

2012/C 157/19

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Anatoly Ternavsky (Moskva, Rusko) (zástupci: C. Rapin a E. Van den Haute, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil projednávanou žalobu za přípustnou,

zrušil bod 2 přílohy II prováděcího rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP ze dne 23. března 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, a bod 2 přílohy II prováděcího nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku,

uložil Radě náhradu nákladů řízení,

pokud by podle Tribunálu nebylo třeba ve věci rozhodnout, uložil Radě náhradu nákladů řízení na základě ustanovení čl. 87 odst. 6 ve spojení s čl. 90 písm. a) jednacího řádu Tribunálu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného zjištění skutkových okolností, pokud jde o důvody uvedené v právních aktech Rady, které vedly k zařazení žalobce na seznam osob, kterým byla uložena sankce.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění napadených právních aktů, jelikož uvedené důvody neumožňují pochopit nezbytnost tohoto zařazení.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení rozhodnutí 2010/639/SZBP a nařízení (ES) č. 765/2006, v platném znění, jakož i zásady zákazu diskriminace, jelikož zaprvé působnost těchto aktů byla rozšířená na obchodníka bez prokázání toho, že by svým jednáním, které by mu bylo možno přičítat, podporoval režim prezidenta Lukašenka a zadruhé jiní obchodníci, které Rada rovněž považuje za blízké běloruskému mocenskému aparátu, nebyli na rozdíl od žalobce do sankčních seznamů EU zapsáni.


Soud pro veřejnou službu

2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/12


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. března 2012 — Rapone v. Komise

(Věc F-36/10) (1)

(Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Po sobě následující přihlášky do otevřeného výběrového řízení - Odmítnutí registrace)

2012/C 157/20

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chiara Rapone (Řím, Itálie) (zástupci: A. Rapone, advokát, poté L. Rapone, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí EPSO, kterým byla odmítnuta registrace přihlášky žalobkyně k účasti v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Ch. Rapone ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady Evropské komise.


(1)  Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 54.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/12


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. června 2011 — Colart a další v. Parlament

(Věc F-76/10) (1)

(Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2012/C 157/21

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Colart a další (Bastogne, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr a K. Zejdová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Výrok usnesení

1)

O žalobě F-76/10, Colart a další v. Komise, není třeba rozhodnout.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.


(1)  Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 64.


2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 157/12


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. března 2012 — Schönberger v. Parlament

(Věc F-65/11) (1)

2012/C 157/22

Jednací jazyk: němčina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci po smírném vyřešení sporu.


(1)  Úř. věst. C 252, 27.8.2011, s. 57.