ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.071.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 71

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
9. března 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropská komise

2012/C 071/01

Stanovisko Komise ze dne 7. března 2012 k plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

1

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 071/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

3

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2012/C 071/04

Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nařízení Rady (ES) č. 560/2005 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům v Pobřeží slonoviny

6

 

Evropská komise

2012/C 071/05

Směnné kurzy vůči euru

7

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

2012/C 071/06

Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Evropská síť pro odborné vzdělávání a přípravu při středisku Cedefop

8

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2012/C 071/07

Oznámení o zahájení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

10

2012/C 071/08

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky

23

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 071/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

32

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2012/C 071/10

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

STANOVISKA

Evropská komise

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/1


STANOVISKO KOMISE

ze dne 7. března 2012

k plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

(Pouze francouzské znění je závazné)

2012/C 71/01

Níže uvedené posouzení bylo vypracováno podle ustanovení Smlouvy o Euratomu, aniž jsou dotčena jakákoli dodatečná posouzení, která budou provedena podle Smlouvy o fungování Evropské unie, a povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze sekundárního práva.

Dne 15. září 2011 obdržela Evropská komise od francouzské vlády v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii.

Na základě těchto údajů a po konzultaci se skupinou odborníků vypracovala Komise toto stanovisko:

1)

Vzdálenost mezi zařízením a nejbližším bodem v jiném členském státě, v tomto případě Velké Británii, je 170 km.

2)

Za běžných provozních podmínek nebude vypouštění kapalných a plynných radioaktivních látek příčinou vystavení obyvatelstva jiného členského státu vlivu záření, který by byl ze zdravotního hlediska významný.

3)

V místě je přechodně skladován pevný radioaktivní odpad, který je následně převezen do zařízení oprávněného ke zpracování nebo zneškodňování odpadu ve Francii.

4)

Není pravděpodobné, že by případné neplánované uvolnění radioaktivních výpustí, ke kterému může dojít v důsledku mimořádné situace typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, ohrozilo obyvatelstvo jiných členských států dávkami radioaktivity významnými ze zdravotního hlediska.

Komise tedy zastává stanovisko, že provedení plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii v jakékoli podobě nepovede za běžného provozu ani v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích k radioaktivnímu znečištění vody, půdy nebo ovzduší jiného členského státu, které by bylo ze zdravotního hlediska významné.

V Bruselu dne 7. března 2012.

Za Komisi

Günther OETTINGER

člen Komise


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 71/02

Dne 6. března 2012 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32012M6507. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/3


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2012/C 71/03

Datum přijetí rozhodnutí

12.10.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33023 (11/NN)

Členský stát

Irsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Právní základ

Insurance Act 1964

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 738 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Insurance Compensation Fund

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

26.1.2012

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33314 (11/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Cataluña

Název (a/nebo jméno příjemce)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Právní základ

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 1 mil. EUR

 

Celková částka plánované podpory 6 mil. EUR

Míra podpory

20 %

Délka trvání programu

13.4.2011–31.12.2016

Hospodářská odvětví

Sdělovací prostředky

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

20.12.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33422 (11/N)

Členský stát

Polsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Právní základ

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Vývoz a internacionalizace

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Bude stanoven zákonem o rozpočtu na příslušný rok.

Míra podpory

Délka trvání programu

1.1.2012–31.12.2016

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/6


Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nařízení Rady (ES) č. 560/2005 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům v Pobřeží slonoviny

2012/C 71/04

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám uvedeným v příloze II rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP (1), prováděného prováděcím rozhodnutím Rady 2012/144/SZBP (2), a v příloze IA nařízení Rady (ES) č. 560/2005 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 193/2012 (4), kterým se ukládají některá omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům v Pobřeží slonoviny, se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být nadále zařazeny na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření podle rozhodnutí 2010/656/SZBP a nařízení (ES) č. 560/2005.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II nařízení (ES) č. 560/2005, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 3 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby mohou zaslat Radě žádost společně s podpůrnými dokumenty, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedené seznamy bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 5.


Evropská komise

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/7


Směnné kurzy vůči euru (1)

8. března 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3242

JPY

japonský jen

108,18

DKK

dánská koruna

7,4344

GBP

britská libra

0,83865

SEK

švédská koruna

8,8894

CHF

švýcarský frank

1,2050

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,4210

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,767

HUF

maďarský forint

292,90

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6977

PLN

polský zlotý

4,1135

RON

rumunský lei

4,3558

TRY

turecká lira

2,3514

AUD

australský dolar

1,2441

CAD

kanadský dolar

1,3178

HKD

hongkongský dolar

10,2720

NZD

novozélandský dolar

1,6045

SGD

singapurský dolar

1,6593

KRW

jihokorejský won

1 477,43

ZAR

jihoafrický rand

9,9663

CNY

čínský juan

8,3664

HRK

chorvatská kuna

7,5575

IDR

indonéská rupie

12 097,94

MYR

malajsijský ringgit

3,9772

PHP

filipínské peso

56,430

RUB

ruský rubl

39,3346

THB

thajský baht

40,441

BRL

brazilský real

2,3298

MXN

mexické peso

16,9511

INR

indická rupie

66,7463


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/8


Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Evropská síť pro odborné vzdělávání a přípravu při středisku Cedefop

2012/C 71/06

1.   Cíle a popis

Za účelem vybudování evropské sítě pro odborné vzdělávání a přípravu – ReferNet si tato výzva klade za cíl vybrat po jednom žadateli z Irska a Španělska (viz bod 3 níže, kritéria způsobilosti), s nímž středisko Cedefop uzavře čtyřletou rámcovou dohodu o partnerství, a s každým úspěšným žadatelem pak uzavřít zvláštní grantovou dohodu o osmiměsíčním plánu činnosti, který má být plněn v roce 2012.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), které bylo zřízeno v roce 1975 a od roku 1995 má sídlo v Řecku, je agenturou Evropské unie (EU). Středisko je uznáváno za směrodatný zdroj informací a odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kompetencí a jeho posláním je podporovat rozvoj evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k jejímu provádění.

ReferNet je evropská síť střediska Cedefop pro odborné vzdělávání a přípravu. Posláním sítě ReferNet je podporovat středisko Cedefop prostřednictvím podávání zpráv o vnitrostátních systémech odborného vzdělávání a přípravy a o vývoji vnitrostátních politik a prostřednictvím zvyšování viditelnosti odborného vzdělávání a přípravy a produktů střediska Cedefop. Síť má 29 členů, kteří jsou označováni jako národní partneři sítě ReferNet, z každého členského státu EU, Islandu a Norska. Národními partnery sítě ReferNet jsou klíčové instituce činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v zemi, kterou zastupují.

Rámcové dohody o partnerství se provádějí prostřednictvím zvláštních grantových dohod. Proto musí žadatelé předložit nejen návrh na čtyřleté rámcové partnerství (který, jestliže uspěje, povede k podpisu rámcové dohody o partnerství na období let 2012 až 2015), ale rovněž žádost o grant na činnosti v roce 2012 (která může vést k podpisu zvláštní grantové dohody na osmiměsíční období v roce 2012). Žadatel musí prokázat svou schopnost provádět všechny činnosti předpokládané na dané čtyřleté období a zajistit pro provádění plánu činnosti vhodné spolufinancování.

2.   Rozpočet a doba trvání projektu

Odhadovaný rozpočet, který je k dispozici pro čtyřleté trvání rámcových dohod o partnerství, činí 4 000 000 EUR v závislosti na každoročních rozhodnutích rozpočtového orgánu.

Celkový rozpočet, který je k dispozici pro roční plán činnosti na rok 2012 (trvání projektu: 12 měsíců) činí pro 27 členských států, Island a Norsko 955 000 EUR.

Grant se liší podle počtu obyvatel dané země a je poskytován na provádění ročního plánu činnosti. Celkový rozpočet pro plán činnosti na rok 2012 bude rozdělen na základě tří skupin zemí podle počtu obyvatel:

—   Skupina zemí 1: Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximální výše grantu: 23 615 EUR.

—   Skupina zemí 2: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Maďarsko, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Švédsko a Norsko. Maximální výše grantu: 33 625 EUR.

—   Skupina zemí 3: Francie, Itálie, Německo, Polsko, Španělsko, Spojené království, Španělsko. Maximální výše grantu: 43 620 EUR.

Vzhledem k tomu, že činnosti pro partnera sítě ReferNet v Irsku a Španělsku mají v roce 2012 trvat méně než 12 měsíců, bude příslušný udělený grant nižší než výše uvedená maximální výše grantu na zemi v daném roce.

Grant Unie je finančním příspěvkem na náklady příjemce (a/nebo spolupříjemců), který musí doplnit vlastní finanční příspěvek a/nebo místní, regionální, národní či soukromé příspěvky. Celkový příspěvek Unie nepřekročí 70 % způsobilých nákladů.

Středisko Cedefop si vyhrazuje právo neposkytnout veškeré prostředky z rozpočtu, který je k dispozici.

3.   Kritéria způsobilosti

Aby žadatelé byli způsobilí, měli by splňovat následující požadavky:

a)

být veřejnou nebo soukromou organizací s právním statutem a právní subjektivitou (způsobilé nejsou fyzické osoby – tj. jednotlivci);

b)

musí být usazeni v jedné z těchto zemí:

Irsko,

Španělsko.

4.   Lhůta

Žádosti o rámcovou dohodu o partnerství a plán činnosti na rok 2012 musí být podány nejpozději 16. dubna 2012.

Plán činnosti na rok 2012 po udělení zvláštní grantové dohody na rok 2012 započne v květnu 2012 a bude trvat po dobu 8 měsíců.

5.   Další informace

Podrobnosti výzvy k předkládání návrhů, formulář žádosti a její přílohy budou dostupné od 13. března 2012 na internetové stránce střediska Cedefop na této adrese:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Žádosti musí splňovat požadavky uvedené v úplném znění výzvy a musí být předkládány na poskytnutých oficiálních formulářích.

Hodnocení návrhů bude vycházet ze zásad transparentnosti a rovného zacházení.

Všechny podané způsobilé žádosti vyhodnotí výbor odborníků podle kritérií pro způsobilost, vyloučení, výběr a udělení vymezených v úplném znění výzvy.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/10


Oznámení o zahájení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

2012/C 71/07

Evropská komise (dále jen „Komise“) se z vlastního podnětu rozhodla zahájit šetření v rámci prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Výrobek

Výrobkem, který je předmětem tohoto přezkumného šetření, jsou jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek), bez motoru (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“). Výrobkem, u nějž bylo dříve zjištěno, že je dumpingový (2), je výrobek, který je předmětem přezkumu, pocházející z Čínské lidové republiky (dále též „dotčená země“), v současnosti kódů KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70.

2.   Stávající opatření

Nařízením (EHS) č. 2474/93 (3) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky ve výši 30,6 %.

Na základě šetření obcházení podle článku 13 základního nařízení bylo toto clo nařízením Rady (ES) č. 71/97 (4) rozšířeno na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z ČLR. Kromě toho bylo rozhodnuto, že by měl být vytvořen systém osvobození od cla na základě čl. 13 odst. 2 základního nařízení (dále jen „systém osvobození od cla“). Právní rámec pro fungování systému osvobození od cla byl stanoven v nařízení Komise (ES) č. 88/97 (5). Aby jim bylo přiznáno osvobození od rozšířeného cla, musí výrobci jízdních kol v Unii dodržovat podmínku, že hodnota čínských součástí použitých při montáži musí činit méně než 60 % celkové hodnoty částí montovaného výrobku nebo hodnota všech součástí přidaná při montáži musí přesáhnout 25 %. V současné době využívá osvobození od cla více než 250 společností.

Na základě šetření v rámci prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 1095/2005 (6) rozhodla o zvýšení platného antidumpingového cla na 48,5 % (dále jen „pozměňující prozatímní přezkum“).

Na základě přezkumu rozšíření antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 171/2008 (7) rozhodla o zachování opatření proti obcházení.

Na základě šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení Rada prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 (8) rozhodla, že by výše uvedená opatření měla být zachována.

3.   Odůvodnění přezkumu

Komise má k dispozici dostatek důkazů prima facie o tom, že pokud jde o dumping a újmu, mohly se okolnosti, na jejichž základě byla stávající opatření uložena, změnit a že tyto změny mohou být trvalé povahy.

Z informací, které má Komise k dispozici, zejména vyplývá, že systém vývozních kvót, který se vztahoval na výrobce jízdních kol v Čínské lidové republice a který bránil vyvážejícím výrobcům v tom, aby jim bylo v rámci pozměňujícího prozatímního přezkumu přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, byl v lednu 2011 zrušen.

Navíc došlo k určitým změnám struktury výrobního odvětví Unie. Konkrétně několik výrobců v Unii přešlo od kompletního výrobního cyklu k (částečnému) montování s použitím dovážených dílů.

Kromě toho se odvětví výroby jízdních kol v Unii rozrostlo v důsledku rozšíření EU v letech 2004 a 2007 o významný počet výrobců. Několik výrobců, kteří byli součástí výrobního odvětví EU před těmito dvěma rozšířeními, navíc přesunulo své výrobní kapacity do nových členských států nebo v nich zřídilo nové výrobní závody. V důsledku toho se mohly změnit i náklady výrobního odvětví Unie.

A nakonec, při výpočtu současné úrovně pro odstranění újmy byla brána v úvahu jízdní kola vyrobená z oceli, zatímco většina jízdních kol se v současné době zřejmě vyrábí ze slitin hliníku. Všechny tyto skutečnosti jsou zřejmě dlouhodobé povahy, a proto opodstatňují potřebu přehodnotit zjištění o újmě.

Kromě toho počet společností, které využívají systém osvobození od cla, rychle roste, přičemž tento systém od svého zavedení v roce 1997 nedoznal žádných úprav. Navíc systém sledování dovozu součástí osvobozených od antidumpingových opatření se stal velmi složitým a zatěžujícím, což by mohlo snižovat jeho efektivitu.

Na základě výše uvedených skutečností se zdá, že zachování opatření na stávající úrovni by již nemuselo být vhodné k vyrovnání účinků dumpingu působícího újmu.

4.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření v rámci prozatímního přezkumu, zahajuje přezkumné šetření podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

Přezkumným šetřením se posoudí, zda je zachování opatření pro vyrovnání dumpingu stále nutné a zda je pravděpodobné, že by újma v případě zrušení nebo změny opatření přetrvávala nebo se obnovila, případně zda stávající opatření (již) není dostatečné k vyrovnání účinků dumpingu působícího újmu.

Přezkumným šetřením se tedy stanoví, zda je třeba stávající opatření zachovat, zrušit nebo změnit.

Přezkumným šetřením se také posoudí systém osvobození od cla a jeho fungování a stanoví se, zda je třeba tento systém nějak změnit.

4.1    Postup týkající se dumpingu  (9)

Vyvážející výrobci (10) výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetřeních, která vedla ke změně a k zachování platných opatření, se vyzývají, aby se zúčastnili přezkumného šetření Komise.

4.1.1   Šetření vyvážejících výrobců

4.1.1.1   Postup pro výběr vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření v dotčené zemi

a)   Výběr vzorku

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v dotčené zemi zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení přezkumného šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze A tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, se Komise obrátí také na orgány v dotčené zemi a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o vyvážející výrobce, zašle Komise dotazníky vyvážejícím výrobcům vybraným do vzorku, jakémukoli známému sdružení vyvážejících výrobců a orgánům dotčené země.

Všichni vyvážející výrobci vybraní do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech společnosti nebo společností vyvážejícího výrobce v souvislosti s výrobkem, který je předmětem přezkumu, a o nákladech na výrobu a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, na domácím trhu dotčené země a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, do Unie.

Společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nebyly do vzorku vybrány, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“). Aniž je dotčeno písmeno b) níže, antidumpingové clo, které může být uloženo na dovoz od spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku, nebude vyšší než vážené průměrné dumpingové rozpětí zjištěné u vyvážejících výrobců zařazených do vzorku (11).

b)   Individuální dumpingové rozpětí pro společnosti nezařazené do vzorku

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku mohou podle čl. 17 odst. 3 základního nařízení požádat, aby Komise stanovila jejich individuální dumpingová rozpětí (dále jen „individuální dumpingové rozpětí“). Vyvážející výrobci, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, si musí vyžádat dotazník a jiné příslušné formuláře žádosti a vrátit je řádně vyplněné ve lhůtách uvedených v následující větě a v bodě 4.1.2.2 níže. Není-li stanoveno jinak, musí být vyplněný dotazník předložen do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku. Je nutno zdůraznit, že aby mohla Komise stanovit individuální dumpingová rozpětí pro tyto vyvážející výrobce v zemi bez tržního hospodářství, musí se prokázat, že splňují kritéria pro přiznání zacházení jako v tržním hospodářství nebo alespoň individuálního zacházení, která jsou stanovena v bodě 4.1.2.2 níže.

Vyvážející výrobci, kteří požadují individuální dumpingové rozpětí, by si však měli být vědomi skutečnosti, že se Komise může přesto rozhodnout nestanovit pro ně individuální dumpingové rozpětí, pokud je například počet vyvážejících výrobců tak vysoký, že by takové stanovení znamenalo příliš velké zatížení a bránilo by včasnému ukončení přezkumného šetření.

4.1.2   Další postup týkající se vyvážejících výrobců v dotčené zemi bez tržního hospodářství

4.1.2.1   Výběr třetí země s tržním hospodářstvím

S výhradou ustanovení bodu 4.1.2.2 níže se v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení v případě dovozu z dotčené země určí běžná hodnota na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím. Za tímto účelem vybere Komise vhodnou třetí zemi s tržním hospodářstvím. Komise prozatímně vybrala Mexiko, které bylo vybráno i v rámci šetření, která vedla ke změně a k zachování platných opatření týkajících se dovozu výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se vyjádřily k vhodnosti této volby do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.1.2.2   Zacházení s vyvážejícími výrobci v dotčené zemi bez tržního hospodářství

Jednotliví vyvážející výrobci v dotčené zemi, kteří se domnívají, že v jejich případě při výrobě a prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, převažují podmínky tržního hospodářství, mohou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení předložit za tímto účelem řádně odůvodněnou žádost (dále jen „žádost o zacházení jako v tržním hospodářství“). Zacházení jako v tržním hospodářství bude přiznáno, pokud se při posuzování žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství prokáže, že jsou splněna kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení (12). Dumpingové rozpětí vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, se vypočítá v rozsahu, v jakém je to možné, a aniž je dotčeno použití dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení, za použití jejich vlastní běžné hodnoty a vývozních cen v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení.

Jednotliví vyvážející výrobci v dotčené zemi mohou také nebo namísto toho požádat o individuální zacházení. Aby jim bylo individuální zacházení přiznáno, musí tito vyvážející výrobci předložit důkazy, že splňují kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení (13). Dumpingové rozpětí vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno individuální zacházení, se vypočítá na základě jejich vlastních vývozních cen. Běžná hodnota bude u vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno individuální zacházení, založena na hodnotách stanovených pro třetí zemi s tržním hospodářstvím, vybranou výše popsaným způsobem.

Další důležité informace jsou uvedeny v bodě 9 tohoto oznámení.

a)   Zacházení jako v tržním hospodářství

Komise zašle formuláře žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství všem vyvážejícím výrobcům v dotčené zemi vybraným do vzorku a spolupracujícím vyvážejícím výrobcům nezařazeným do vzorku, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, všem známým sdružením vyvážejících výrobců, jakož i orgánům dotčené země.

Není-li stanoveno jinak, musí všichni vyvážející výrobci, kteří žádají o zacházení jako v tržním hospodářství, předložit vyplněný formulář žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství do 21 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku nebo o rozhodnutí, že vzorek nebude vybrán.

b)   Individuální zacházení

Chtějí-li požádat o individuální zacházení, musí vyvážející výrobci v dotčené zemi, kteří byli vybráni do vzorku, a spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, předložit formulář žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství s řádně vyplněnými oddíly, které se týkají individuálního zacházení, do 21 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

4.1.3   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení  (14)  (15)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení, a dováží výrobek, který je předmětem přezkumu, z dotčené země do Unie, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetřeních, která vedla ke změně a k zachování platných opatření, se vyzývají, aby se zúčastnili přezkumného šetření Komise.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení přezkumného šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze B tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, se Komise také může obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem přezkumu, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku a jakémukoli známému sdružení dovozců. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku. Vyplněný dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s výrobkem, který je předmětem přezkumu, a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu.

4.2    Postup týkající se újmy  (16) a šetření výrobců v Unii

Výrobci v Unii, kteří vyrábí výrobek, který je předmětem přezkumu, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetřeních, která vedla ke změně a k zachování platných opatření, se vyzývají, aby se zúčastnili přezkumného šetření Komise.

S ohledem na velký počet výrobců v Unii zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení přezkumného šetření v předepsaných lhůtách se Komise rozhodla omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku se provádí v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze C tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku výrobců v Unii, se může Komise obrátit také na jakákoli známá sdružení výrobců v Unii.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být výrobci v Unii vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem přezkumu, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec vybrány do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a jakémukoliv známému sdružení výrobců v Unii. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku. Vyplněný dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře, finanční situaci a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s výrobkem, který je předmětem přezkumu, a o nákladech na výrobu a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu.

4.3    Postup pro posouzení zájmu Unie

V souladu s článkem 21 základního nařízení bude rozhodnuto, zda by zachování, změna nebo zrušení antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Aby se mohly zúčastnit přezkumného šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů v téže lhůtě prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu.

Strany, které se přihlásí ve výše uvedené lhůtě, mohou sdělit Komisi informace týkající se zájmu Unie do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. V každém případě budou informace předložené podle článku 21 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

4.4    Postup týkající se systému osvobození od cla

Aniž je dotčen výsledek současného přezkumu, vyzývají se zúčastněné strany, aby se vyjádřily k současnému fungování a možné budoucí podobě systému osvobození od cla. Tyto připomínky by se měly týkat zejména fungování a správy systému osvobození od cla v jeho současné podobě. V této souvislosti se současný přezkum zaměří zejména na výzvy, kterým čelí malé a střední podniky.

Zúčastněné strany mohou sdělit Komisi své připomínky týkající systému osvobození od cla do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

4.5    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.6    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze přezkumného šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později by měly být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

4.7    Postup pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Zúčastněné strany musí předložit veškerá podání a žádosti v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu, elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést název, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškeré plné moci a podepsaná osvědčení připojená k žádostem o zacházení jako v tržním hospodářství nebo o individuální zacházení nebo k odpovědím na dotazník a jakékoli jejich aktualizace se však podávají v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže uvedenou adresu. Pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout svá podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom podle čl. 18 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi. Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(pro vývozce, dovozce ve spojení, sdružení a zástupce Čínské lidové republiky, výrobce ve třetí zemi s tržním hospodářstvím) a

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(pro výrobce v Unii, dovozce, kteří nejsou ve spojení, uživatele, spotřebitele, sdružení v Unii)

5.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

6.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze přezkumného šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné otázek dumpingu, újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Časový rozvrh přezkumného šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude přezkumné šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

8.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto přezkumného šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (17).

9.   Důležité informace pro vyvážející výrobce v Čínské lidové republice: dopad zprávy odvolacího orgánu WTO ve věci „ES – antidumpingová opatření týkající se spojovacích prostředků“ (WT/DS397) na způsob, kterým Komise bude provádět toto přezkumné šetření

Komise vyzývá všechny vyvážející výrobce z dotčené země, která je s ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 7 základního nařízení považována za zemi bez tržního hospodářství, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, jestliže mají zájem o spolupráci a získání individuálního antidumpingového cla, a to i v případě, že se domnívají, že nesplňují kritéria pro získání individuálního zacházení. Komise je upozorňuje na následující skutečnosti (18).

Ve věci „ES – některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli z Číny“ (WT/DS397) odvolací orgán WTO mimo jiné zjistil, že čl. 9 odst. 5 základního nařízení není v souladu s některými ustanoveními antidumpingové dohody WTO a s článkem XVI:4 Dohody o WTO.

Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může Společenství přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (19) (dále jen „zmocňovací nařízení“) stanoví, že Rada Evropské unie může mimo jiné změnit opatření Unie přijatá podle základního nařízení, aby zohlednila právní výklad obsažený ve zprávě přijaté orgánem WTO pro řešení sporů ohledně nesporného opatření, považuje-li to za vhodné.

Pokud by proto mělo přezkumné šetření zahájené tímto oznámením o zahájení řízení vést ke změně platných antidumpingových opatření, představoval by podle názoru Komise výše uvedený článek 2 právní základ pro dodržování právních výkladů vytvořených odvolacím orgánem ve výše uvedeném sporu. Z praktického hlediska by to znamenalo, že pokud by se vyvážející výrobce přihlásil před vypršením výše stanovené lhůty a plně spolupracoval tím, že by dodal všechny příslušné informace, ale nepožádal by o individuální zacházení, anebo kdyby o něj požádal, ale bylo by zjištěno, že nesplňuje kritéria, mohl by výše zmíněný článek 2 zmocňovacího nařízení v řádně odůvodněných případech sloužit jako právní základ pro stanovení individuálního cla pro tohoto vyvážejícího výrobce. Při přezkoumání této otázky Komise zohlední odůvodnění odvolacího orgánu ve výše uvedeném sporu, a to zejména prvky, o nichž bylo pojednáno v bodech 371–384 jeho zprávy.

Subjekty, které získají individuální clo na základě této části tohoto oznámení o zahájení řízení by si měly být vědomy skutečnosti, že příslušná zjištění mohou vést ke zvýšení cla ve srovnání s clem, které by v jejich případě bylo uplatňováno, kdyby pro ně nebylo stanoveno individuální clo.


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping je způsob prodeje vyváženého výrobku (dále jen „dotčený výrobek“) za cenu nižší, než je jeho „běžná hodnota“. Za běžnou hodnotu se obvykle považuje srovnatelná cena „obdobného výrobku“ na domácím trhu dotčené země. Výrazem „obdobný výrobek“ se rozumí výrobek, který je ve všech ohledech podobný dotčenému výrobku, nebo, není-li takový výrobek k dispozici, výrobek, jenž se dotčenému výrobku úzce podobá.

(3)  Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Viz poznámka pod čarou 2.

(10)  Vyvážející výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, jež vyrábí a vyváží výrobek, který je předmětem přezkumu, na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu dotčeného výrobku.

(11)  Podle čl. 9 odst. 6 základního nařízení se nepřihlíží k rozpětím, která jsou nulová nebo zanedbatelná nebo jejichž výše byla zjištěna postupem podle článku 18 základního nařízení.

(12)  Vyvážející výrobci musí zejména prokázat, že: i) obchodní rozhodnutí a náklady reagují na tržní signály bez zásadních zásahů státu, ii) společnosti vedou jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy a používané ve všech oblastech, iii) nedochází k žádnému podstatnému zkreslení způsobenému bývalým systémem netržního hospodářství, iv) právní úprava úpadku a vlastnictví zaručuje právní jistotu a stabilitu a v) měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů.

(13)  Vyvážející výrobci musí zejména prokázat, že: i) v případě plného nebo částečného zahraničního vlastnictví daných podniků nebo společných podniků (joint ventures) mohou svobodně repatriovat základní kapitál a zisk, ii) vývozní ceny a množství a prodejní a dodací podmínky byly svobodně určeny, iii) většinu akcií nebo podílů vlastní soukromé osoby a buď jsou státní úředníci zasedající ve správní radě nebo zastávající klíčové řídící funkce v menšině, nebo je společnost dostatečně nezávislá na státních zásazích, iv) měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů a v) státní zásahy nejsou takového rozsahu, aby umožňovaly obcházení individuálních antidumpingových opatření.

(14)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu I dotazníku. V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(15)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(16)  Újmou se rozumí podstatná újma výrobnímu odvětví Unie, její hrozba nebo závažné zpoždění při zavádění některého výrobního odvětví Unie.

(17)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Pokud by byl pro vyvážející výrobce považován za nutný výběr vzorku, individuální antidumpingové clo bude stanoveno jen pro ty vyvážející výrobce, i) kteří byli buď vybráni do vzorku, nebo ii) pro které bylo stanoveno individuální dumpingové rozpětí podle čl. 17 odst. 3 základního nařízení.

(19)  Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 10.


PŘÍLOHA A

Image

Image


PŘÍLOHA B

Image

Image


PŘÍLOHA C

Image

Image


9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/23


Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky

2012/C 71/08

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1) antidumpingových opatření uložených na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“) obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podala dne 12. prosince 2011 společnost Eurométaux (dále jen „žadatel“) jménem výrobce v Unii představujícího převážnou část, v tomto případě více než 50%, celkové produkce wolframových elektrod v Unii.

2.   Přezkoumávaný výrobek

Přezkoumávaným výrobkem jsou wolframové svářecí elektrody, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahující nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiné než získané prostým slinováním, též upravené do stanovené délky, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „přezkoumávaný výrobek“), v současnosti kódů KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00 (kódy TARIC 8101991010 a 8515900010).

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 260/2007 (3).

4.   Odůvodnění přezkumu před pozbytím platnosti

Žadatel poskytl postačující důkazy o tom, že by ukončení platnosti daných opatření pravděpodobně vedlo k pokračování dumpingu a újmy.

4.1   Tvrzení o pravděpodobnosti pokračování dumpingu

S ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 7 základního nařízení stanovil žadatel běžnou hodnotu pro vyvážející výrobce z Čínské lidové republiky, kterým nebylo během šetření vedoucího k přijetí platných opatření přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, na základě prodejních cen ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím uvedené v bodě 5.1.3. Pro společnosti, kterým bylo během šetření přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, byla běžná hodnota stanovena na základě početně zjištěné běžné hodnoty v Čínské lidové republice. Tvrzení o pokračování dumpingu vychází ze srovnání takto stanovené běžné hodnoty s vývozními cenami přezkoumávaného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Unie.

Dumpingová rozpětí vypočítaná na tomto základě jsou značná.

4.2   Tvrzení o pravděpodobnosti pokračování újmy

Dále se tvrdí, že dovoz přezkoumávaného výrobku z Čínské lidové republiky pokračuje ve značném množství a nadále působí výrobnímu odvětví Unie újmu.

Z důkazů prima facie předložených žadatelem vyplývá, že kromě jiných dopadů mají objem a ceny dováženého přezkoumávaného výrobku nadále nepříznivý vliv na množství prodaná výrobním odvětvím Unie, na jím stanovované ceny a na jeho podíl na trhu, což vede k závažným nepříznivým důsledkům pro celkový výkon a finanční situaci ve výrobním odvětví Unie.

Žadatel dále tvrdí, že jakékoli zvýšení dovozu za dumpingové ceny z dotčené země by pravděpodobně vedlo k další újmě působené výrobnímu odvětví Unie, pokud by platnost těchto opatření zanikla. V tomto ohledu poskytl žadatel důkaz, že pokud by opatření zanikla, současná úroveň dovozu přezkoumávaného výrobku by pravděpodobně stoupla díky nevyužité kapacitě v dotčené zemi.

5.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s poradním výborem zjistila, že existuje dostatek důkazů pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

Šetřením se stanoví, zda je či není pravděpodobné, že pozbytí platnosti opatření povede k pokračování nebo obnovení dumpingu a újmy.

5.1   Postup pro stanovení pravděpodobnosti pokračování nebo obnovení dumpingu

5.1.1   Šetření vyvážejících výrobců

Vyvážející výrobci (4) přezkoumávaného výrobku z dotčené země se vyzývají k účasti na tomto přezkumném šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v Čínské lidové republice zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze A tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, se Komise obrátí také na orgány Čínské lidové republiky a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu přezkoumávaného výrobku do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o vyvážející výrobce, zašle Komise dotazníky vyvážejícím výrobcům vybraným do vzorku, všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům dotčené země.

Všichni vyvážející výrobci vybraní do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech společnosti nebo společností vyvážejícího výrobce v souvislosti s přezkoumávaným výrobkem, nákladech na výrobu a prodeji přezkoumávaného výrobku na domácím trhu dotčené země a o prodeji přezkoumávaného výrobku do Unie.

Společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nebyly do vzorku vybrány, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“).

5.1.2   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení  (5)  (6)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dovážejí přezkoumávaný výrobek z Čínské lidové republiky do Unie, se vyzývají, aby se zúčastnili tohoto šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, zahrnutých do tohoto řízení, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet prostřednictvím výběru vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze B tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, se Komise také může obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje přezkoumávaného výrobku v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku a všem známým sdružením dovozců. Uvedené strany musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s přezkoumávaným výrobkem o prodeji přezkoumávaného výrobku.

5.1.3   Výběr třetí země s tržním hospodářstvím

V předchozím šetření byly za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou použity Spojené státy americké. Komise zamýšlí použít Spojené státy americké pro tento účel i v daném případě. Zúčastněné strany se tímto vyzývají, aby se vyjádřily k vhodnosti volby této země. Komise musí připomínky obdržet do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.2   Postup pro stanovení pravděpodobnosti pokračování nebo obnovení újmy a šetření výrobců v Unii

Výrobci přezkoumávaného výrobku v Unii se vyzývají k účasti na tomto šetření Komise.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné s ohledem na výrobce v Unii, zašle Komise dotazníky známým výrobcům v Unii nebo reprezentativním výrobcům v Unii a jakémukoli známému sdružení výrobců v Unii. Všichni výrobci v Unii a sdružení výrobců v Unii se vyzývají, aby se za účelem přihlášení a vyžádání dotazníku neprodleně obrátili na Komisi, pokud možno prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Není-li stanoveno jinak, musí výrobci a sdružení výrobců v Unii předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Vyplněný dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře, finanční situaci a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s přezkoumávaným výrobkem, o nákladech na výrobu a o prodeji přezkoumávaného výrobku.

5.3   Postup pro posouzení zájmu Unie

Pokud bude potvrzena pravděpodobnost pokračování nebo obnovení dumpingu a újmy, bude v souladu s článkem 21 základního nařízení rozhodnuto, zda by zachování antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Aby se mohly zúčastnit šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů v téže lhůtě prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a přezkoumávaným výrobkem.

Strany, které se přihlásí ve výše uvedené lhůtě, mohou sdělit Komisi informace týkající se zájmu Unie do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. V každém případě budou informace předložené podle článku 21 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

5.4   Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.5   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později by měly být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

5.6   Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (7).

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a který se označí poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah by měl být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým důvěrným informacím přihlédnout.

Zúčastněné strany předloží veškerá podání a žádosti v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu, elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést svůj název, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla. Veškeré plné moci a podepsaná potvrzení připojená k odpovědím na dotazník nebo jakékoli jejich aktualizace se však podávají v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže uvedenou adresu. Pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout svá podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom podle čl. 18 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi. Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(pro vyvážející výrobce, dovozce ve spojení, sdružení a zástupce Čínské lidové republiky, výrobce ve třetí zemi s tržním hospodářstvím) a

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(pro výrobce v Unii, dovozce, kteří nejsou ve spojení, uživatele, spotřebitele, sdružení v Unii)

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

7.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné otázek pravděpodobnosti pokračování nebo obnovení dumpingu a újmy a zájmu Unie.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Možnost požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení

Vzhledem k tomu, že tento přezkum před pozbytím platnosti je zahájen v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 základního nařízení, nepovedou příslušná zjištění ke změně úrovně stávajících opatření, ale povedou ke zrušení či zachování platnosti těchto opatření v souladu s čl. 11 odst. 6 základního nařízení.

Pokud se kterákoliv ze zúčastněných stran domnívá, že je oprávněný přezkum úrovně opatření, aby bylo možné tuto úroveň změnit (tj. zvýšit či snížit), může tato strana požádat o přezkum v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Strany, které chtějí o takový přezkum požádat, přičemž tento přezkum by byl proveden nezávisle na přezkumu před pozbytím platnosti uvedeném v tomto oznámení, se mohou obrátit na Komisi na výše uvedené adrese.

10.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8).


(1)  Úř. věst. C 169, 9.6.2011, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Úř. věst. L 72, 13.3.2007, s. 1.

(4)  Vyvážející výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, jež vyrábí a vyváží přezkoumávaný výrobek na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu přezkoumávaného výrobku.

(5)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu I dotazníku. V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(6)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(7)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI dohody GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA A

Image

Image


PŘÍLOHA B

Image

Image


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/32


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 71/09

1.

Komise dne 5. března 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Sortiva B.V. („Sortiva“, Nizozemsko) a Remondis Nederland B.V. („Remondis“, Nizozemsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podniky Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K“, Nizozemsko) a Stam Papier-Recycling B.V. („Stam“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Remondis: sběr, oddělování a třídění papíru, lepenky a ostatního odpadu,

podniku Sortiva: oddělování, třídění a recyklace neškodného odpadu, jako je dřevo a stavební suť,

podniku Sortiva P&K: oddělování a třídění papíru a lepenky,

podniku Stam: sběr, oddělování a třídění papíru a lepenky a likvidace archivů.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/33


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2012/C 71/10

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

ŽÁDOST O ZMĚNU PODLE ČLÁNKU 9

„CARNE MARINHOA“

č. ES: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká:

Název produktu

Image

Popis zboží

Image

Zeměpisná oblast

Image

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Image

Označování

Vnitrostátní požadavky

Jiná (uveďte)

2.   Druh změny (změn):

Změna jednotného dokumentu nebo přehledu

Image

Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehled

Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006)

Dočasná změna specifikace vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 510/2006)

3.   Změna (změny):

3.1   Popis produktu:

Produkt „Carne Marinhoa“ by se měl v souladu s platnými právními předpisy uvádět na trh podle věkových a hmotnostních tříd odpovídajících skutečné hmotnosti zvířat při porážce, a to s ohledem na genetické zlepšení, k němuž došlo s cílem zhodnotit funkci „masa“ oproti funkci „práce“. Zvířata byla totiž šlechtěna jak pro kvalitu masa, tak za účelem práce, kterou měla vykonávat.

Různá označení tříd produktu podle věku a hmotnosti zvířat při porážce byla uvedena v soulad s platnými právními předpisy.

3.2   Zeměpisná oblast:

Chovatelé z obcí Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho a Soure, které sousedí se zeměpisnou oblastí produkce masa „Carne Marinhoa“, požádali skupinu producentů příslušnou pro označení původu o rozšíření této oblasti, jelikož veškeré podmínky týkající se produkce, zejména pokud jde o výživu a chov zvířat, intenzitu chovu, systém hospodaření, příslušné plemeno a tradici, jsou splněny. V těchto obcích se totiž zjistilo, že půdně-klimatické podmínky, techniky chovu zvířat, intenzita chovu, převládající rostliny, samotné plemeno Marinhoa, zaběhlé zemědělské praxe, systém hospodaření a výživy jsou velmi podobné, ne-li totožné, a dávají tak vzniknout produktu, jehož fyzikální, chemické a senzorické vlastnosti jsou zcela totožné s vlastnostmi masa „Carne Marinhoa“.

3.3   Důkaz původu:

Cílem je uplatnit ustanovení nařízení (ES) č. 510/2006 a nařízení (ES) č. 1898/2006, pokud jde o důkaz původu, tím, že se objasní a vysvětlí postupy, jež musí chovatelé, jatka, bourárny a balírny provádět, aby existovaly záruky týkající se zeměpisného původu produktu.

3.4   Označování:

Předchozí ustanovení se zdokonalují a objasňují a má se za to, že je třeba schválit taková ustanovení, jimiž se třetím osobám zabrání, aby zneužívaly hodnoty a vážnosti označení původu. K chráněnému označení původu je zakázáno přidávat názvy distributorů a jiných subjektů. Na etiketě produktu však mohou být takové údaje zmíněny.

V celé specifikaci kromě toho došlo k určitým vylepšením stylistické a jazykové povahy.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„CARNE MARINHOA“

č. ES: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název:

„Carne Marinhoa“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Portugalsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.1.

Čerstvé maso (a droby)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodu 1:

Jedná se o velmi křehké a šťavnaté maso, jež se získává ze skotu plemene Marinhoa, které vyniká svou mohutností a dlouhým mulcem. Barva masa tohoto plemene jde od bledě růžové u telat po tmavě červenou v případě dospělých zvířat. Maso má pevnou a mírně vlhkou konzistenci, což se odráží v jeho šťavnatosti. Rovněž barva tuku se mění, a to podle věku zvířat od bílé po nažloutlou. Na trh se může dodávat v těchto podobách:

Telecí maso – jatečně upravená těla nebo kusy zvířat poražených do osmi měsíců věku, jejichž jatečně upravené tělo váží 70 až 180 kg.

Maso mladého skotu – jatečně upravená těla nebo kusy zvířat poražených ve věku osm až dvanáct měsíců, jejichž jatečně upravené tělo váží až 240 kg.

Maso býčků a jaloviček – jatečně upravená těla nebo kusy těl samců a samic poražených ve věku dvanáct až třicet měsíců, jejichž jatečně upravené tělo váží více než 180 kg.

Maso krav – jatečně upravená těla nebo kusy těl samic ve věku nad třicet měsíců, jejichž jatečně upravené tělo váží více než 220 kg.

Maso býků – jatečně upravená těla nebo kusy těl samců ve věku nad třicet měsíců, jejichž jatečně upravené tělo váží více než 220 kg.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

Nepoužije se

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Při chovu hovězího skotu „Marinhão“, jak je praktikován v dané zeměpisné oblasti, se zachovává tradiční způsob výživy, jejímž základem jsou přirozené pastviny, jež se v této oblasti hojně vyskytují.

Při ustájení a v závislosti na ročním období je základem výživy zvířat jílek, kukuřice (listy chránící plod), sláma obilovin a seno vyprodukované v samotném zemědělském podniku nebo v dané oblasti.

Je rovněž obvyklé zvířatům podávat „mouky“ vyprodukované v zemědělském podniku z kukuřice, rýže, jiných obilovin a jiných vedlejších produktů rostlinného původu, které se v zemědělském podniku pěstují.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Zvířata, z nichž se produkuje maso „Marinhoa“, se musejí narodit, chovat a porážet ve vymezené zeměpisné oblasti a musejí být zapsána v plemenném registru. Jejich rodiče musejí být zapsáni v plemenné knize rasy Marinhoa.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Bez ohledu na podobu, v níž je produkt uváděn na trh, musí být na etiketě uvedeno označení „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“ a značka shody, a to tak, aby je nebylo možno porušit či smazat. Kromě zmíněného označení je třeba uvést logo produktu „Carne Marinhoa“.

Image

K prodejnímu označení „Carne Marinhoa – DOP“ nelze přidávat další údaje nebo nápisy, což se týká i značek distributorů a jiných značek, ačkoli mohou být uvedeny na etiketě.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Zeměpisná oblast, ve které se rodí, chovají a porážejí zvířata, z nichž se produkuje maso „Carne Marinhoa“, je vymezena následovně: obce Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure a Vagos a dále farnosti Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta a Palmaz v obci Oliveira de Azeméis.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Zeměpisná oblast patří mezi nejúrodnější území v Portugalsku a zahrnuje povodí řek Vouga, Águeda a Antuã. Pro oblast Marinha jsou typické dostatečně zavlažované půdy s nepříliš hlubokými vodními plochami, jež jsou velmi úrodné a daří se na nich pícninám. V méně zaplavených oblastech převládají obiloviny, zejména kukuřice. Vzhledem k vlastnostem těchto půd bylo obtížné používat mechanizaci. Bylo proto nutné využívat tažného skotu, jenž je schopen na těchto velmi těžkých půdách pracovat. Skot byl vyšlechtěn za účelem práce a pro kvalitu svého masa.

Stávající podmínky umožňují, aby se zvířata volně pásla na malých pozemcích nebo aby se živila pícninami a obilovinami.

5.2   Specifičnost produktu:

Skot Marinhão, který byl původně vyšlechtěn za účelem práce a pro kvalitu svého masa, se oblasti velmi dobře přizpůsobil. I když se v současné době pěstují stále stejné rostliny a stále se používají tradiční krmiva, skot se již nevyužívá k práci a plemeno se dále šlechtí s cílem zlepšit jeho schopnost produkovat maso.

Skot plemene Marinhão vykazuje tělesné ukazatele, jež lze snadno vztáhnout k typu těžkých půd, které se v regionu nacházejí, a ke způsobu chovu, který je pro takové okolnosti charakteristický.

Velikost jatečně upravených těl, jež se v tomto produkčním systému získávají, je poměrně značná. Barva masa získaného bouráním těchto jatečně upravených těl jde od bledě růžové u telat po tmavě červenou v případě dospělých zvířat. Maso má pevnou a mírně vlhkou konzistenci. Barva tuku se mění podle věku zvířat od bílé po nažloutlou.

Maso je výrazně šťavnaté a chutné.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Stávající půdně-klimatické podmínky v oblasti produkce, jakož i vlastnosti plemene a typ přirozeně vyvážené výživy dávají vzniknout zvířatům středních až velkých rozměrů, jejichž jatečně upravená těla jsou pro věk porážky těžká. Obsahují malé množství mezisvalového i podkožního tuku. Maso má jedinečné senzorické vlastnosti, je šťavnaté a křehké s výraznou chutí, pevnou texturou a konzistencí umožňující snadné rozkousání a především s charakteristickou vůní a chutí, jež jsou dány prostředím a přírodním krmivem spočívajícím ve volné pastvě nebo podávaným ustájeným zvířatům.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.