ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2011.377.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 377

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
23. prosince 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Rada

2011/C 377/01

Usnesení Rady ze dne 6. prosince 2011Hlavní směry týkající se přidané hodnoty a přínosů vesmíru pro bezpečnost evropských občanů

1

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2011/C 377/02

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

5

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 377/03

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

8

2011/C 377/04

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 2 )

13

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 377/05

Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům zařazeným na seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha nařízení Rady (EU) č. 1375/2011)

17

 

Evropská komise

2011/C 377/06

Směnné kurzy vůči euru

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

USNESENÍ

Rada

23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/1


USNESENÍ RADY

ze dne 6. prosince 2011

„Hlavní směry týkající se přidané hodnoty a přínosů vesmíru pro bezpečnost evropských občanů“

2011/C 377/01

RADA EVROPSKÉ UNIE,

S OHLEDEM NA:

1.

usnesení s názvem „Globální výzvy: maximální využití evropských vesmírných systémů“ ve znění přijatém na sedmém zasedání Rady pro vesmír dne 25. listopadu 2010;

2.

závěry Rady EU ke sdělení nazvanému „Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům“ přijaté dne 31. května 2011; a sdělení Komise nazvané „Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům“, přijaté dne 4. dubna 2011;

3.

usnesení Rady Evropské kosmické agentury zasedající na úrovni ministrů nazvané „Úloha vesmíru při plnění globálních cílů Evropy“ ze dne 26. listopadu 2008;

4.

sdělení Komise ke strategii Evropa 2020 nazvané „Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, přijaté dne 3. března 2010 (1);

5.

rámcovou dohodu mezi Evropským společenstvím – jehož nástupcem je Evropská unie – a Evropskou kosmickou agenturou (dále jen „rámcová dohoda“), jež vstoupila v platnost dne 28. května 2004, a s ohledem na stále intenzivnější spolupráci obou stran;

6.

UZNÁVAJÍC, že pravomoci EU v oblasti vesmíru, k jejichž stanovení došlo se vstupem Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost, posilují v Evropě politický rozměr vesmíru (2);

7.

VYZDVIHUJE úlohu, kterou vesmírné systémy hrají při poskytování informací a praktických nástrojů pro vytváření a provádění evropských politik v oblasti životního prostředí, změny klimatu, humanitární pomoci, civilní ochrany a řešení krizí s cílem zajistit lepší ochranu osob, majetku, životního prostředí a kulturního dědictví v případě závažných přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem;

8.

ZDŮRAZŇUJE, že vesmírné kapacity mohou významně přispívat k plnění cílů společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP); a BERE v této souvislosti NA VĚDOMÍ podpis správního ujednání mezi Evropskou obrannou agenturou a Evropskou kosmickou agenturou ze dne 20. června 2011 (3).

9.

UZNÁVAJÍC, že dotvoření a využívání globálních navigačních systémů Galileo a EGNOS a programu Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES) poskytne činitelům s rozhodovacími pravomocemi a dalším uživatelům moderní a spolehlivé nástroje zaměřené na plnění požadavků evropských občanů i příslušníků třetích zemí v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, a to zejména díky interoperabilitě a integrovanému využívání vesmírných aplikací pro účely řešení krizí, civilní ochrany a humanitární pomoci;

10.

VÍTAJÍC, že na první nosné raketě Sojuz vypuštěné z evropského kosmodromu „Centre Spatial Guyanais“ byly vypuštěny první dvě družice systému Galileo, což představuje nový významný krok, pokud jde o činnosti Evropy v oblasti vesmíru;

11.

PŘIPOMÍNAJÍC, že vesmírnou infrastrukturu, která má z výše uvedených důvodů kritický význam, je nutno chránit proti rizikům, a to jak přírodním rizikům, včetně potenciálních účinků slunečních bouří, tak i rizikům vyplývajícím z lidské činnosti (například vesmírný odpad);

12.

BEROUC NA VĚDOMÍ sdělení Komise s názvem „Rozpočet – Evropa 2020“ (4), v jehož rámci jsou předloženy návrhy týkající se víceletého finančního rámce EU na období let 2014–2020;

13.

UZNÁVAJÍC, že těmito hlavními směry Rady pro vesmír nejsou dotčena rozhodnutí o příštím víceletém finančních rámci;

I.   Využívání vesmíru pro účely bezpečnosti a udržitelného rozvoje

14.

PŘIPOMÍNÁ, že program GMES, jakož i systémy Galileo a EGNOS jsou stěžejními programy Evropské unie, za které odpovídá a které řídí Evropská komise, a že program GMES je rovněž založen na partnerství s Evropskou kosmickou agenturou (dále jen „ESA“) a jejími členskými státy a jsou do něho zapojeny další příslušné evropské subjekty; ZNOVU POTVRZUJE, že jednou z priorit EU je ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zajistit rozvoj a využívání udržitelných služeb a infrastruktury GMES; NALÉHAVĚ VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby včas přijala kroky nezbytné k tomu, aby byla zajištěna kontinuita programu a uživatelé GMES a zainteresované strany byly ujištěny o jejím odhodlání program GMES podporovat;

15.

UZNÁVÁ, že program GMES má důležitou úlohu při zajišťování nezávislého přístupu Evropy ke klíčovým strategickým informacím podporujícím celou řadu politik EU zakotvených ve Smlouvě, jako je politika v oblasti zemědělství, životního prostředí, dopravy, energetiky, zdraví, civilní ochrany, humanitární pomoci a bezpečnosti; a ZDŮRAZŇUJE proto potřebu zajistit kontinuitu a dostupnost infrastruktury a služeb v období po roce 2013;

16.

KONSTATUJE, že změna klimatu má závažné důsledky pro společnost a ekonomiku, jakož i pro přírodní a řízené ekosystémy, UZNÁVÁ, že program GMES je významným evropským příspěvkem k celosvětovému úsilí o pochopení změny klimatu a o monitorování a zmírňování jejích dopadů a ZDŮRAZŇUJE, že realizace specializované služby GMES v oblasti změny klimatu by měla v zájmu nalezení řešení tohoto problému doplňovat další stávající služby a činnosti a být s nimi propojena;

17.

VÍTÁ účinné poskytování informací získaných z družic v rámci programu GMES během nedávných katastrof na různých místech světa; DOMNÍVÁ SE, že program GMES hraje v součinnosti se stávajícími mechanismy důležitou úlohu jakožto základ posílené evropské kapacity pro reakci na mimořádné situace; a VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby dále zlepšila přístup k relevantním údajům a informacím, které jsou během krizových situací poskytovány v rámci vnitrostátních programů;

18.

VÍTÁ výsledky, jichž Evropská komise dosáhla při vytváření počátečních provozních kapacit bezpečnostních služeb GMES, a DOPORUČUJE Evropské komisi, aby v úzké spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ), členskými státy a příslušnými agenturami EU, jako je FRONTEX, Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) a Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), a na základě požadavků ze strany uživatelů dokončila vymezení plně funkčních bezpečnostních služeb GMES na podporu vnější činnosti EU, ostrahy hranic a námořního dohledu a urychlila přechod k těmto službám;

19.

VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby v úzké konzultaci se všemi zainteresovanými stranami navrhla organizační rámec, včetně struktury řízení, a vytvoření plánovaných operačních služeb; zejména Evropskou komisi NALÉHAVĚ VYZÝVÁ k tomu, aby po konzultaci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami dokončila vymezování vhodné politiky v oblasti údajů určenou pro program GMES založené na úplném a volném přístupu k informacím produkovaným službami GMES a údajům shromažďovaným prostřednictvím infrastruktury GMES, s výhradou příslušných mezinárodních dohod bezpečnostních omezení a licenčních podmínek, včetně registrace a akceptace uživatelských licencí, přičemž tato politika bude maximalizovat využití programu GMES a bude vycházet z přístupu zajišťujícího vyváženost mezi bezplatným přístupem k některým veřejným údajům a službám, nezbytností posílit v Evropě trhy v oblasti pozorování Země, růstem stávajících a nově vznikajících evropských podniků poskytujících data a datové služby, jakož i řízením bezpečnosti složek a informací GMES;

20.

DOMNÍVÁ SE, že otázka vlastnictví vesmírné infrastruktury GMES má klíčový význam pro budoucnost programu GMES, a VYZÝVÁ Evropskou komisi a ESA, aby posuzování této otázky co nejdříve dokončily;

21.

BERE NA VĚDOMÍ rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým systémem vytvořeným na základě programu Galileo (5); a VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby za podpory ze strany ESVČ a v úzké spolupráci s členskými státy a souvisejícími skupinami uživatelů vymezila vhodná opatření pro zajištění bezproblémového zavedení veřejné regulované služby a souvisejících systémů, a to s přihlédnutím k vnitrostátní infrastruktuře, neboť se tím zlepší kapacita EU v oblasti řešení krizí;

22.

UZNÁVÁ, že družicová komunikace představuje jednu z klíčových kapacit při jakékoli operaci v oblasti reakce na krize a jejich řešení a je nanejvýš důležitým a omezeným zdrojem, zejména v případě poškození či zničení pozemní infrastruktury, a DOPORUČUJE Evropské komisi, ESVČ a členským státům, aby za podpory ze strany Evropské obranné agentury (dále jen „EDA“) usilovaly o zajištění bezpečného a zaručeného přístupu ke komerčním a státním systémům družicové komunikace určeným pro aktéry v oblasti reakce na krize a jejich řešení;

23.

ZDŮRAZŇUJE, že účinné řešení krizových situací vyžaduje mobilizaci vhodných zdrojů, jakož i vhodných informací umožňujících jejich optimální využívání, a je proto nezbytné integrovat různé vesmírné a pozemní aplikace s cílem podpořit koordinaci aktivit realizovaných vícero aktéry zapojenými do operací v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci;

24.

s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby za případné podpory ESVČ, ESA a členských států a s podporou ze strany EDA:

zvyšovala povědomí potenciálních uživatelů o potenciálních kapacitách vyplývajících z integrace vesmírných aplikací do vhodných systémů,

zajistila optimální využívání vesmírných řešení v rámci evropského koordinačního mechanismu v oblasti civilní ochrany,

vypracovala řešení vedoucí k interoperabilitě technických systémů souvisejících s vesmírem a soudržnému rámci provozních postupů pro využívání vesmírných aplikací za účelem řešení krizí,

posoudila rovněž možnosti miniaturizace na základě používání malých (mikro-, nano- a piko-) družic s cílem dosáhnout snížení nákladů;

II.   Bezpečnost a udržitelnost pro vesmír

25.

BERE NA VĚDOMÍ, že pro vesmírné kapacity a pozemní infrastrukturu existují závažné hrozby, jež mohou zahrnovat rizika srážky a vliv kosmického počasí; UZNÁVÁ, že tyto vesmírné kapacity a služby, které mají pro evropskou ekonomiku a politiky zásadní význam, je důležité chránit; a UZNÁVÁ potřebu účinného programu získávání poznatků o situaci ve vesmíru (Space Situational Awareness, SSA) jako činnosti na evropské úrovni, mimo jiné pro posílení ochrany evropských vesmírných kapacit a jejich budoucího vypouštění před vesmírným odpadem a dalšími předměty ve vesmíru, jakož i před projevy kosmického počasí; za tímto účelem by Evropská unie měla co nejvíce využít kapacit, schopností a dovedností, které jsou již k dispozici nebo jsou vyvíjeny v členských státech, na evropské úrovni a případně jinde ve světě;

26.

UZNÁVÁ významný přínos přípravného programu ESA pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru; vzhledem k možnosti dvojího užití takového systému a jeho zvláštnímu bezpečnostnímu rozměru VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby v součinnosti s vysokým představitelem, v úzké spolupráci s ESA a členskými státy, které tyto kapacity vlastní a disponují těmito schopnostmi, a v konzultaci se všemi zainteresovanými stranami předložily návrhy, jak tyto kapacity a schopnosti v plném rozsahu využívat a stavět na nich za účelem rozvoje schopnosti získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA) jakožto činnosti na evropské úrovni, a aby v této souvislosti vymezily odpovídající politiku řízení a nakládání s údaji, která ochrání vysoce citlivé údaje SSA;

27.

KONSTATUJE, že budoucí operační schopnost na evropské úrovni v oblasti získávání poznatků o situaci ve vesmíru by měla zahrnovat tři segmenty: pozorování a sledování objektů nacházejících se na oběžné dráze, předpovídání a monitorování projevů kosmického počasí a jejich účinků zejména na kritickou infrastrukturu a monitorování objektů v blízkosti Země, a to v rámci definice schopnosti získávání poznatků o situaci ve vesmíru založené na schváleném souhrnu (6) požadavků civilních a vojenských uživatelů v oblasti získávání poznatků o situaci ve vesmíru;

28.

UZNÁVÁ, že ochrana vesmírných kapacit bude vyžadovat pokračující výzkumnou činnost v oblastech, jako jsou účinky kosmického počasí, sledování a předpovídání vesmírného odpadu a objektů v blízkosti Země, zmírňování jejich následků a jejich odstraňování; a VYZÝVÁ Evropskou komisi, ESA a členské státy, aby posoudily vhodná opatření umožňující odpovídající řešení těchto otázek;

29.

UZNÁVÁ, že je třeba zlepšit zabezpečení, bezpečnost a udržitelnost všech činností v kosmickém prostoru. V této souvislosti ZNOVU OPAKUJE, že je důležité pokračovat v jednáních na mnohostranné úrovni týkajících se návrhu mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru s cílem zajistit, aby byl tento kodex dodržován co nejvyšším počtem států. DOMNÍVÁ SE dále, že širší přístup k odpovídajícím a spolehlivým informacím o činnostech v oblasti vesmíru bude představovat jedno z opatření přispívajících k budování důvěry, které poskytne základ pro větší důvěru, pokud jde o způsoby mírového využívání kosmického prostoru;

30.

DOMNÍVÁ SE, že průmyslová politika v oblasti vesmíru by měla brát ohled na specifické rysy kosmického odvětví i na zájem všech členských států investovat do vesmírných kapacit a že by měla směřovat k následujícím společným cílům: podporovat evropské schopnosti navrhovat, vyvíjet, uvádět v činnost, provozovat a využívat vesmírné systémy; posilovat konkurenceschopnost evropského průmyslu na domácích i vývozních trzích; a podporovat hospodářskou soutěž a vyvážený rozvoj a využívání kapacit v rámci Evropy; ZDŮRAZŇUJE, že je třeba posoudit, zda je nezbytné přijmout na evropské a mezinárodní úrovni vhodná opatření, která zajistí udržitelnost a hospodářský rozvoj činností v oblasti vesmíru, včetně činností realizovaných evropským komerčním odvětvím;

31.

V souvislosti s udržitelností činností v oblasti vesmíru PŘIPOMÍNÁ (7) svou výzvu určenou všem evropským institucionálním aktérům, aby zachovaly nezávislý, spolehlivý a nákladově efektivní přístup do vesmíru za cenově dostupných podmínek, jako jednu z hlavních priorit zvážily využití nosných raket vyvíjených v Evropě a aby přezkoumaly otázky vztahující se k jejich možné účasti na činnostech využívajících nosné rakety;

III.   Průzkum vesmíru

32.

PŘIPOMÍNÁ jednání na politické úrovni vedená mezi evropskými a mezinárodními partnery během třetí konference o průzkumu vesmíru a prvního zasedání mezinárodní platformy na vysoké úrovni pro průzkum vesmíru, které se konaly dne 10. listopadu 2011 ve městě Lucca (Itálie), a prohlášení z tohoto zasedání, v němž byl uznán přínos pokračujícího a strukturovaného politického dialogu na vysoké úrovni týkajícího se průzkumu vesmíru v budoucnosti, který může přispět k určení potenciálních oblastí mezinárodní spolupráce; VÍTÁ nabídku Spojených států uspořádat příští kolo dialogu;

33.

UZNÁVÁ, že průzkum prováděný roboty a lidmi na nízké oběžné dráze Země a ve vzdálenějších oblastech vesmíru, podporovaný mezinárodním politickým dialogem na vysoké úrovni vedeným mezi vládami, má potenciál zajistit společenský, intelektuální a hospodářský pokrok a přínosy pro občany. Mezi tyto přínosy patří vytváření celosvětových partnerství založených na sdílení náročných mírových cílů; podpora vědeckého pokroku; stimulace budoucích objevů; řešení celosvětových výzev ve vesmíru a na Zemi prostřednictvím využívání inovativních technologií; dodávání podnětů společnosti a zejména mladším generacím prostřednictvím společného a individuálního úsilí; a umožňování hospodářského rozvoje a vytváření nových podnikatelských příležitostí;

34.

VYZÝVÁ Evropskou komisi, Evropskou kosmickou agenturu a členské státy, aby pokračovaly v jednáních na evropské úrovni a s mezinárodními partnery za účelem vymezení strategie pro období po roce 2020, včetně zapojení Evropy do této strategie, v rámci příprav na příští kolo dialogu, které by mělo zohlednit evropské aspirace, priority a zdroje.


(1)  Dokument 7110/10.

(2)  Zvláště články 4 a 189.

(3)  Dokument 10085/11.

(4)  Dokument 12475/11.

(5)  Úř. věst. L 287, 4.11.2011, s. 1.

(6)  Dokument 15715/11.

(7)  Dokument 16864/10.


STANOVISKA

Evropský inspektor ochrany údajů

23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/5


Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

2011/C 377/02

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 7 a 8 této listiny,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2), a zejména na čl. 28 odst. 2 tohoto nařízení,

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

1.   ÚVOD

1.

Dne 31. března 2011 přijala Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (dále jen „návrh“).

1.1   Konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů

2.

Komise dne 31. března 2011 zaslala návrh evropskému inspektorovi ochrany údajů. Evropský inspektor ochrany údajů chápe toto sdělení jako žádost o radu institucím a orgánům Komise, jak je předjímáno v čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení (ES) č. 45/2001“). Předtím (3), než byl návrh přijat, poskytla Komise evropskému inspektorovi ochrany údajů možnost vznést neformální připomínky. Evropský inspektor ochrany údajů vítá otevřenost tohoto procesu, která pomohla zdokonalit text z hlediska ochrany údajů již v rané fázi. Některé vznesené připomínky byly do návrhu zapracovány. Evropský inspektor ochrany údajů vítá odkaz na tyto konzultace v preambuli návrhu.

1.2   Obecně

3.

Odpovědné poskytování úvěrů je v návrhu definováno jako snaha věřitelů a zprostředkovatelů půjčovat částky, které si spotřebitelé mohou dovolit na uspokojení svých potřeb za daných okolností. Koncepce odpovědného poskytování úvěrů předpokládá, že spotřebitelé poskytnou relevantní, úplné a přesné informace o své finanční situaci a že budou podporováni v tom, aby činili informovaná a dlouhodobě udržitelná rozhodnutí.

4.

V návrhu je uvedena řada faktorů, které ovlivňují rozhodnutí, zda bude konkrétní hypoteční úvěr udělen, jaký konkrétní úvěrový produkt si dlužník vybere a zda bude schopen půjčku splatit. Patří mezi ně hospodářská situace, informační asymetrie a střety zájmů, regulační nedostatky a rozpory, jakož i další faktory, jako je finanční gramotnost dlužníků a struktury financování hypotéky. Z hlediska návrhu stálo neodpovědné jednání ze strany některých aktérů na trhu u zrodu finanční krize, proto je cílem této legislativní iniciativy řešení neodpovědného poskytování a čerpání úvěrů, aby nedocházelo k opakování finanční krize.

5.

Návrh proto zavádí požadavky na obezřetnost a dohled pro věřitele a povinnosti a práva pro dlužníky, aby byl stanoven jasný právní rámec, který by měl chránit hypoteční trh EU před narušujícími vlivy, jichž jsme byli svědky v průběhu finanční krize.

1.3   Vztah k režimu ochrany údajů EU

6.

Návrh zahrnuje některé činnosti, které jsou podstatné z hlediska režimu ochrany údajů EU. Jde zejména o činnosti týkající se tzv. „úvěrové databáze“, kterou věřitelé a zprostředkovatelé úvěru používají za účelem posouzení bonity spotřebitelů, a o informace, které spotřebitelé poskytují věřitelům nebo zprostředkovatelům úvěru.

7.

Evropský inspektor ochrany údajů s potěšením konstatuje, že do stávajícího textu návrhu byly zahrnuty důležité odkazy na příslušná pravidla ochrany údajů. Chtěl by však upozornit na nutnost objasnění několika bodů. Na jedné straně by návrh neměl zahrnovat příliš podrobná ustanovení k dodržování zásad ochrany údajů, což je zaručeno tím, že se na všechny operace v rámci zpracování údajů vztahují příslušné vnitrostátní zákony provádějící směrnici 95/46/ES. Na druhé straně evropský inspektor ochrany údajů navrhuje několik úprav textu s cílem vyjasnit smysl a vyloučit situaci, kdy by kritéria stanovující přístupová práva k úvěrové databázi byla zaručena legislativou v přenesené pravomoci.

2.   ANALÝZA NÁVRHU

2.1   Odkaz na směrnici 95/46/ES a povinnost hodnotit bonitu spotřebitele

Preambule, bod 30

8.

Evropský inspektor ochrany údajů s potěšením konstatuje, že návrh obsahuje v preambuli k textu směrnice odkaz na směrnici 95/46/ES. V bodě 30 je stanovena obecná platnost směrnice 95/46/ES na činnosti v rámci zpracování údajů při posuzování bonity spotřebitelů.

9.

Aby však byla vyjádřena skutečnost, že každá operace v rámci zpracování údajů musí být prováděna v souladu s prováděcími předpisy a že jednotlivé vnitrostátní zákony provádějící takovou směrnici představují vhodné odkazy, mohl by návrh obsahovat obecný článek, například: „Každé zpracování osobních údajů prováděné podle této směrnice se vykoná v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.“ Po přidání takovéhoto článku by mohly být vypuštěny konkrétní odkazy na směrnici v čl. 15 odst. 3 a čl. 16 odst. 4.

Článek 14

10.

V článku 14 návrhu je stanovena povinnost věřitelů provést důkladné posouzení bonity spotřebitelů. Toto posouzení musí vycházet z určitých kritérií, jako je příjem, úspory, dluhy a ostatní finanční závazky spotřebitele. Tato povinnost by mohla mít značný dopad na soukromí jednotlivců žádajících o úvěr, neboť druh a množství informací, k nimž může mít věřitel přístup, je potenciálně velmi velké. Proto evropský inspektor ochrany údajů vítá upřesnění v textu, jež se týká omezení přístupu věřitele na „nezbytné“ informace, které věřitel obdrží. V tomto článku je obecně stanoveno, že tyto informace lze získat pouze z „příslušných interních nebo externích zdrojů“. Evropský inspektor ochrany údajů vítá výslovný odkaz na zásadu nezbytnosti a proporcionality zakotvenou v článku 6 směrnice 95/46/ES, navrhuje však pokud možno podrobněji specifikovat zdroje, z nichž lze tyto informace získávat.

2.2   Vyhledávání v úvěrové databázi

11.

O úvěrové databázi je první zmínka v bodě 27 preambule, v němž je zdůrazněna její užitečnost při posuzování bonity a v průběhu čerpání úvěru. V tomto bodě je dále stanoveno, že podle směrnice 95/46/ES by měli být spotřebitelé informování o vyhledávání v databázi a měli by mít právo přístupu, opravy, zablokování nebo vymazání údajů obsažených v databázi. V článku 14 je stanovena konkrétní povinnost věřitele týkající se možného zamítnutí žádosti o úvěr, zejména v souvislosti s vyhledáváním v „úvěrové databázi“.

12.

Obecnější ustanovení upravující kritéria „přístupu do databáze“ jsou obsažena v článku 16. Článek 16 je formulován velmi obecně („Každý členský stát zajistí pro všechny věřitele nediskriminační přístup k databázím používaným v daném členském státě za účelem posouzení bonity spotřebitelů a kontroly plnění jejich úvěrových závazků […]“). V textu není upřesněno, zda mají být tyto databáze konkrétně určeny pro uvedené kontroly bonity, kdo je za databáze odpovědný, jaký druh informací může být v databázi obsažen, co zahrnuje „kontrola“ apod. Podle informací evropského inspektora ochrany údajů mají úvěrové databáze různou strukturu a jsou v jednotlivých členských státech vytvářeny v různém právním rámci, přičemž úplná harmonizace výše uvedených kritérií by šla nad rámec směrnice. Cílem návrhu je však zavést harmonizované podmínky přístupu k databázi, aby například věřitel v Belgii mohl mít přístup k úvěrové historii spotřebitele v Itálii (i když belgická a italská databáze může být odlišná) za stejných podmínek jako italští věřitelé, pokud spotřebitel požádá o hypotéku v Belgii. Podrobnosti kritérií pro harmonizovaný přístup budou dále konkretizovány v prováděcích předpisech Komise (viz čl. 16 odst. 2). Evropský inspektor ochrany údajů rovněž upozorňuje na odkaz na směrnici 95/46/ES v čl. 16 odst. 4 (4).

13.

Evropský inspektor ochrany údajů již vyjádřil stanovisko, že opatření, která mají podstatný dopad na soukromí občanů, by neměla být řešena v legislativě v přenesené pravomoci. V těchto předpisech lze samozřejmě upravit podrobnosti. Hlavní dopady na občany však musí být jasné a musí být stanoveny v zákonech přijatých v běžném legislativním procesu. Z hlediska ochrany údajů je evropský inspektor ochrany údajů zejména znepokojen zjevným rozporem mezi obecnou možností (dosud nestanoveného počtu) věřitelů vyhledávat v databázi podle článku 16 a „slabou“ povinností uvedenou pouze v bodě 27 preambule, totiž že „spotřebitelé by měli být informováni o vyhledávání v databázi […]“ a „měli by mít právo přístupu […], opravy, zablokování nebo vymazání osobních údajů, které se jich týkají […]“. Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že konkrétní možnost vykonávat práva subjektu údajů podle směrnice 95/46/ES souvisí s šancí určit možné příjemce osobních údajů obsažených v úvěrové databázi. Účinnost odkazu na práva obsažená ve směrnici 95/46/ES by tedy mohla být paralyzována nemožností subjektu údajů jasně a předběžně určit fyzické a právnické osoby, které mohou mít do databáze přístup.

14.

Evropský inspektor ochrany údajů proto navrhuje provést několik úprav v textu směrnice, aby se tak vyřešily výše uvedené nedostatky. Pro každý (5) přístup do databáze musí platit následující podmínky, které by měly být stanoveny v textu článku 16: i) definice kritérií, podle nichž mají věřitelé nebo zprostředkovatelé úvěru přístup do databáze, a zejména upřesnění, že pouze věřitelé nebo zprostředkovatelé úvěru, kteří uzavřeli se spotřebitelem smlouvu nebo od nichž spotřebitel požaduje, aby učinili kroky směřující k uzavření smluvního vztahu s ním (6), mohou mít přístup k jeho osobním údajům, ii) povinnost sdělit spotřebiteli předem, že určitý věřitel nebo zprostředkovatel úvěru má v úmyslu vyhledat jeho osobní údaje v databázi, iii) povinnost současně informovat spotřebitele o jeho právu přístupu, opravy, zablokování nebo vymazání osobních údajů obsažených v databázi podle zásad směrnice 95/46/ES.

15.

Po doplnění těchto obecných kritérií a povinností do textu by mohlo být konkrétní ustanovení čl. 14 odst. 2 písm. c) a bod 29 preambule, týkající se informování spotřebitele o přístupu do databáze v případě zamítnutí žádosti o úvěr, z textu vypuštěno.

3.   ZÁVĚR

16.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá konkrétní odkaz na směrnici 95/46/ES uvedený v návrhu. Navrhuje však několik menších úprav textu, aby se upřesnila platnost zásad ochrany údajů při operacích v rámci zpracování údajů, které návrh upravuje. Zejména:

aby byla lépe vyjádřena a zdůrazněna skutečnost, že na všechny operace v rámci zpracování údajů se vztahují vnitrostátní zákony provádějící směrnici 95/46/ES a že všechny operace v rámci zpracování údajů se musí vykonávat v souladu s těmito prováděcími předpisy, evropský inspektor ochrany údajů navrhuje doplnit nový článek v tomto smyslu. To by také umožnilo vypustit ostatní odkazy na směrnici 95/46/ES,

text návrhu by mohl podrobněji specifikovat zdroje, z nichž lze získávat informace o schopnosti spotřebitele splácet úvěr,

v textu návrhu by měla být definována kritéria pro možnost vyhledávání v databázi a povinnost informovat subjekt údajů před každým přístupem do databáze, aby tak byla subjektům údajů zajištěna konkrétní a účinná možnost výkonu jejich práv.

V Bruselu dne 25. července 2011.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31, (dále jen „směrnice 95/46/ES“).

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  V prosinci 2010.

(4)  Tímto článkem „není dotčeno použití směrnice 95/46/ES […]“. Viz však odstavec 9, v němž je navrhována úprava tohoto článku.

(5)  Tento výraz by měl být chápán jako ve smyslu přístupu jakéhokoli oprávněného věřitele v jakékoli době.

(6)  Viz čl. 7 odst. b) směrnice 95/46/ES.


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/8


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2011/C 377/03

Datum přijetí rozhodnutí

6.7.2010

Odkaz na číslo státní podpory

N 261/09

Členský stát

Německo

Region

Mecklenburg-Vorpommern

Název (a/nebo jméno příjemce)

Liebherr MCCtec Rostock GmbH

Právní základ

Investitionszulagengesetz 2007 vom 23. Februar 2007, Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008, 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 12. April 2007

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj, Zaměstnanost

Forma podpory

Přímá dotace, Sleva na dani

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 22,33 mil. EUR

Míra podpory

17,21 %

Délka trvání programu

2010–2015

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Postfach 1061

18301 Ribnitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

22.8.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32037 (10/N)

Členský stát

Švédsko

Region

Västra Götalands län

Název (a/nebo jméno příjemce)

Broadband development in Västra Götaland

Právní základ

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och Kommunallagen (1991:900).

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 350 mil. SEK

Míra podpory

Délka trvání programu

do 2014

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Västra Götalandsregionen

Box 1091

SE-405 23 Göteborg

SVERIGE

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

8.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33076 (11/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Pais Vasco

Název (a/nebo jméno příjemce)

Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco

Právní základ

Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury, Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 3,02 mil. EUR

 

Celková částka plánované podpory 3,02 mil. EUR

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

1.4.2011–31.3.2012

Hospodářská odvětví

Sdělovací prostředky

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Dirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

8.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33077 (11/N)

Členský stát

Spojené království

Region

North East

Název (a/nebo jméno příjemce)

Northumberland Uplands Rural Community Broadband

Právní základ

Local Government Act 2003

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Rozvoj odvětví, Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 0,5 mil. GBP

 

Celková částka plánované podpory 0,5 mil. GBP

Míra podpory

70 %

Délka trvání programu

1.11.2011–1.4.2012

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Northumberland County Council

Regeneration Programmes & Funding Team

County Hall

Morpeth

NE61 2EF

UNITED KINGDOM

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

25.7.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33221 (11/N)

Členský stát

Švédsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Amendment of the State aid broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10).

Právní základ

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 453 mil. SEK

Míra podpory

Délka trvání programu

2010–2013

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Länsstyrelserna i respektive län, Sametinget

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

8.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33241 (11/N)

Členský stát

Kypr

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Κρατική ενίσχυση προς το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Právní základ

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 64.387 της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 και Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 35/2011 της 10ης Ιανουαρίου 2011

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 140,18 mil. EUR

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

2011–2024

Hospodářská odvětví

Rekreační, kulturní a sportovní odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου — Ιφηγενίας 27 Λευκωσία

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/13


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 377/04

Datum přijetí rozhodnutí

11.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33043 (11/N)

Členský stát

Nizozemsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) — konijnenstallen

Právní základ

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31 (Wet werken aan winst, artikel I, onderdeel D en Da); Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Investice v zemědělských podnicích

Forma podpory

Snížení daňového základu

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 0,60 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 0,15 EUR (v milionech)

Míra podpory

18,80 %

Délka trvání programu

do 31.12.2014

Hospodářská odvětví

Živočišná výroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

31.10.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33157 (11/N)

Členský stát

Bulharsko

Region

Bulgaria

Název (a/nebo jméno příjemce)

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Právní základ

Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Investice v zemědělských podnicích

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Celkový rozpočet: 132,02 BGN (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Национална агенция за приходите

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

18.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33372 (11/N)

Členský stát

Německo

Region

Saarland

Název (a/nebo jméno příjemce)

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Právní základ

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR);

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO);

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Agro-environmentální závazky

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 0,09 EUR (v milionech)

Míra podpory

90 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

18.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33429 (11/N)

Členský stát

Rumunsko

Region

România

Název (a/nebo jméno příjemce)

Acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Právní základ

Proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Choroby rostlin

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 27,30 RON (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

21.11.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33800 (11/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Aides aux groupements de producteurs dans les secteurs ovin et caprin

Právní základ

Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na počátku činnosti seskupení producentů, Investice v zemědělských podnicích

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 20 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 20 EUR (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

1.1.2012–31.12.2012

Hospodářská odvětví

Chov ovcí a koz

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Alfonso XIII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/17


Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům zařazeným na seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(viz příloha nařízení Rady (EU) č. 1375/2011)

2011/C 377/05

Osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu v nařízení Rady (EU) č. 1375/2011 se oznamují tyto skutečnosti (1):

Rada Evropské unie rozhodla, že důvody pro zařazení osob, skupin a subjektů uvedených na výše zmíněném seznamu osob, skupin a objektů, na něž se vztahují omezující opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (2), jsou stále platné. Rada tudíž rozhodla o ponechání těchto osob, skupin a subjektů na seznamu.

Nařízení (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 stanoví, že všechny finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící dotčeným osobám, skupinám a subjektům se zmrazují a že jim nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje.

Dotčené osoby, skupiny a subjekty se upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené v příloze nařízení, aby jim vydaly povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s čl. 5 odst. 2 daného nařízení. Aktualizovaný seznam příslušných orgánů je dostupný na internetu na této adrese:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou požádat Radu o odůvodnění, proč byly ponechány na výše uvedeném seznamu (pokud jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno), na této adrese:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou kdykoliv zaslat Radě na výše uvedenou adresu žádost, podloženou podpůrnými doklady, aby rozhodnutí zařadit je na seznam a ponechat je něm přezkoumala. Doručené žádosti budou posouzeny. V této souvislosti se příslušné osoby, skupiny a subjekty upozorňují na skutečnost, že Rada provádí pravidelný přezkum daného seznamu v souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP. Mají-li být žádosti posouzeny v rámci nadcházejícího přezkumu, měly by být předloženy do dne 29. února 2012.

Dotčené osoby, skupiny a subjekty se rovněž upozorňují na možnost napadnout nařízení Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 263 odst. 4 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.


Evropská komise

23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/19


Směnné kurzy vůči euru (1)

22. prosince 2011

2011/C 377/06

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3047

JPY

japonský jen

101,93

DKK

dánská koruna

7,4336

GBP

britská libra

0,83250

SEK

švédská koruna

8,9952

CHF

švýcarský frank

1,2232

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,7640

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,625

HUF

maďarský forint

306,45

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6965

PLN

polský zlotý

4,4352

RON

rumunský lei

4,3000

TRY

turecká lira

2,4650

AUD

australský dolar

1,2878

CAD

kanadský dolar

1,3369

HKD

hongkongský dolar

10,1523

NZD

novozélandský dolar

1,6888

SGD

singapurský dolar

1,6884

KRW

jihokorejský won

1 509,47

ZAR

jihoafrický rand

10,6521

CNY

čínský juan

8,2705

HRK

chorvatská kuna

7,5156

IDR

indonéská rupie

11 820,58

MYR

malajsijský ringgit

4,1261

PHP

filipínské peso

56,989

RUB

ruský rubl

41,0980

THB

thajský baht

40,785

BRL

brazilský real

2,4218

MXN

mexické peso

17,9918

INR

indická rupie

68,6660


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.