ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.289.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 289

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
1. října 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 289/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2011/C 289/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Sdělení Komise o celkovém přídělu některých kvót otevřených Evropskou unií pro produkty v odvětví rýže v roce 2011

3

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 289/04

Oznámení pro osobu, na kterou se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/486/SZBP prováděným prováděcím rozhodnutím Rady 2011/639/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 753/2011 prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) č. 968/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Afghánistánu

4

 

Evropská komise

2011/C 289/05

Směnné kurzy vůči euru

6

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 289/06

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. září 2011 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

7

2011/C 289/07

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 14. září 2011 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

9

2011/C 289/08

Rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu č. 3/2011 přijaté na Plenární schůzi dne 20. září 2011 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

11

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

2011/C 289/09

Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – Evropská síť pro odborné vzdělávání a přípravu při středisku Cedefop

13

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 289/10

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy

 

(2)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 289/01

Datum přijetí rozhodnutí

2.9.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33142 (11/N)

Členský stát

Itálie

Region

Calabria

Název (a/nebo jméno příjemce)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Právní základ

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 8 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 8 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví a těžba dřeva

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 289/02

Dne 21. září 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32011M6347. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/3


Sdělení Komise o celkovém přídělu některých kvót otevřených Evropskou unií pro produkty v odvětví rýže v roce 2011

2011/C 289/03

Nařízení Komise (EU) č. 1274/2009 (1) otevřelo celní kvóty pro dovoz rýže pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ).

Celkový příděl jednotlivých kvót stanovených uvedeným nařízením na rok 2011 je uveden v příloze tohoto sdělení.


(1)  Úř. věst. L 344, 23.12.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Celkový příděl kvót podle nařízení (EU) č. 1274/2009 na rok 2011

Původ

Pořadové číslo

Žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí měsíce září roku 2011

Celkový příděl kvóty na rok 2011

Nizozemské Antily a Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Nejméně rozvinuté ZZÚ

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/4


Oznámení pro osobu, na kterou se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/486/SZBP prováděným prováděcím rozhodnutím Rady 2011/639/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 753/2011 prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) č. 968/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Afghánistánu

2011/C 289/04

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP prováděného prováděcím rozhodnutím Rady 2011/639/SZBP (1) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 753/2011 prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 968/2011 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Afghánistánu, se dávají na vědomí následující informace.

Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci č. 1988 (2011) o zavedení omezujících opatření namířených proti osobám a subjektům určeným před datem přijetí této rezoluce jako Taliban a dalším osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům, které jsou s ním spojeny, uvedeným v oddíle A („osoby spojené s Talibanem“) a v oddíle B („subjekty a další skupiny a podniky spojené s Talibanem“) konsolidovaného seznamu vypracovaného výborem zřízeným podle rezolucí č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000), jakož i dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům spojeným s Talibanem.

Dotčené osoby mohou výboru OSN zřízenému podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) kdykoli předložit, spolu s veškerou podpůrnou dokumentací, žádost o přehodnocení rozhodnutí o jejich zařazení na seznam OSN. Žádost se zasílá na tuto adresu:

United Nations — Focal point for delisting (Organizace spojených národů – kontaktní místo pro vyřazení ze seznamu)

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Další informace viz: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

V návaznosti na rozhodnutí OSN Rada Evropské unie stanovila, že osoba určená ve výše uvedené rezoluci by měla být zařazena na seznamy osob, skupin, podniků a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím 2011/486/SZBP a nařízením (EU) č. 753/2011. Důvody pro zařazení dotčených osob na seznam jsou uvedeny v příslušných položkách v příloze rozhodnutí Rady a v příloze I nařízení Rady.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II nařízení (EU) č. 753/2011, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 5 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby mohou zaslat Radě na níže uvedenou adresu žádost doloženou podpůrnou dokumentací, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedené seznamy bylo přehodnoceno:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie, a to v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 257, 1.10.2011, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 257, 1.10.2011, s. 1.


Evropská komise

1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/6


Směnné kurzy vůči euru (1)

30. září 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3503

JPY

japonský jen

103,79

DKK

dánská koruna

7,4417

GBP

britská libra

0,86665

SEK

švédská koruna

9,2580

CHF

švýcarský frank

1,2170

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8880

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,754

HUF

maďarský forint

292,55

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7093

PLN

polský zlotý

4,4050

RON

rumunský lei

4,3575

TRY

turecká lira

2,5100

AUD

australský dolar

1,3874

CAD

kanadský dolar

1,4105

HKD

hongkongský dolar

10,5213

NZD

novozélandský dolar

1,7660

SGD

singapurský dolar

1,7589

KRW

jihokorejský won

1 594,92

ZAR

jihoafrický rand

10,9085

CNY

čínský juan

8,6207

HRK

chorvatská kuna

7,4995

IDR

indonéská rupie

12 253,97

MYR

malajsijský ringgit

4,3112

PHP

filipínské peso

59,039

RUB

ruský rubl

43,3500

THB

thajský baht

42,048

BRL

brazilský real

2,5067

MXN

mexické peso

18,5936

INR

indická rupie

66,1190


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Soudní dvůr Evropské unie

1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/7


ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA

ze dne 13. září 2011

o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

(000/2011/)

SOUDNÍ DVŮR,

s ohledem na jednací řád, zejména na jeho čl. 37 odst. 7 a čl. 79 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zohlednění vývoje telekomunikačních technologií byla vyvinuta elektronická aplikace umožňující podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou.

(2)

Tato aplikace, která spočívá na elektronickém ověřování identity pomocí uživatelského jména a hesla, odpovídá požadavkům na pravost, neporušenost a důvěrnost zasílaných dokumentů,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Elektronická aplikace nazvaná „e-Curia“, společná pro všechny tři soudy, z nichž sestává Soudní dvůr Evropské unie, umožňuje podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou za podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Článek 2

Používání této aplikace je možné po zadání osobního uživatelského jména a hesla.

Článek 3

Procesní písemnost podaná prostřednictvím aplikace e-Curia je považována za originál této písemnosti ve smyslu čl. 37 odst. 1 prvního pododstavce jednacího řádu, jestliže je podání učiněno za pomoci uživatelského jména a hesla zástupce. Taková identifikace má platnost podpisu dotčené písemnosti.

Článek 4

Spolu s písemností podávanou prostřednictvím aplikace e-Curia je třeba podat i přílohy v ní uvedené a seznam příloh.

Osvědčené kopie písemnosti podané prostřednictvím aplikace e-Curia a jejích případných příloh není třeba podávat.

Článek 5

Procesní písemnost se považuje za doručenou ve smyslu de čl. 37 odst. 3 jednacího řádu v okamžiku, kdy zástupce potvrdí její podání.

Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází Lucemburské velkovévodství.

Článek 6

Procesní písemnosti včetně rozsudků a usnesení se zástupcům účastníků řízení doručují prostřednictvím aplikace e-Curia tehdy, pokud tito zástupci uvedený způsob doručování písemností výslovně přijali, a v rámci určité věci i tehdy, pokud vyjádřili souhlas s tímto způsobem doručování tím, že některou z procesních písemností podali prostřednictvím aplikace e-Curia.

Procesní písemnosti se prostřednictvím aplikace e-Curia doručují i členským státům, jiným státům, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, které tento způsob doručování písemností přijaly.

Článek 7

Příjemci doručovaných písemností uvedených v předchozím článku jsou elektronickou poštou upozorněni na každou písemnost doručovanou prostřednictvím aplikace e-Curia, která je jim určena.

Procesní písemnost je doručena v okamžiku, kdy příjemce (zástupce nebo jeho asistent) požádá o přístup k této písemnosti. Není-li o přístup k písemnosti požádáno, považuje se písemnost za doručenou uplynutím sedmého dne následujícího po dni, ve kterém bylo elektronickou poštou odesláno upozornění.

Je-li účastník řízení zastoupen několika zmocněnci či advokáty, je pro počítání lhůt rozhodný okamžik, kdy bylo o přístup k písemnosti požádáno poprvé.

Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází Lucemburské velkovévodství.

Článek 8

Vedoucí soudní kanceláře stanoví podmínky pro používání aplikace e-Curia a dohlíží na jejich dodržování. Používání aplikace e-Curia v rozporu s těmito podmínkami může vést k deaktivaci dotčeného přístupového účtu.

Soudní dvůr přijme opatření nezbytná k ochraně aplikace e-Curia před zneužitím nebo neoprávněným používáním.

Uživatel je elektronickou poštou upozorněn na veškerá opatření přijatá podle tohoto článku a bránící mu v používání jeho přístupového účtu.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 13. září 2011.

Vedoucí soudní kanceláře

A. CALOT ESCOBAR

Předseda

V. SKOURIS


1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/9


ROZHODNUTÍ TRIBUNÁLU

ze dne 14. září 2011

o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

2011/C 289/07

TRIBUNÁL,

s ohledem na jednací řád, zejména na jeho čl. 43 odst. 7 a čl. 100 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zohlednění vývoje telekomunikačních technologií byla vyvinuta elektronická aplikace umožňující podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou.

(2)

Tato aplikace, která spočívá na elektronickém ověřování identity pomocí uživatelského jména a hesla, odpovídá požadavkům na pravost, neporušenost a důvěrnost zasílaných dokumentů,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Elektronická aplikace nazvaná „e-Curia“, společná pro všechny tři soudy, z nichž sestává Soudní dvůr Evropské unie, umožňuje podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou za podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Článek 2

Používání této aplikace je možné po zadání osobního uživatelského jména a hesla.

Článek 3

Procesní písemnost podaná prostřednictvím aplikace e-Curia je považována za originál této písemnosti ve smyslu čl. 43 odst. 1 prvního pododstavce jednacího řádu, jestliže je podání učiněno za pomoci uživatelského jména a hesla zástupce. Taková identifikace má platnost podpisu dotčené písemnosti.

Článek 4

Spolu s písemností podávanou prostřednictvím aplikace e-Curia je třeba podat i přílohy v ní uvedené a seznam příloh.

Osvědčené kopie písemnosti podané prostřednictvím aplikace e-Curia a jejích případných příloh není třeba podávat.

Článek 5

Procesní písemnost se považuje za doručenou ve smyslu de čl. 43 odst. 3 jednacího řádu v okamžiku, kdy zástupce potvrdí její podání.

Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází Lucemburské velkovévodství.

Článek 6

Procesní písemnosti včetně rozsudků a usnesení se zástupcům účastníků řízení doručují prostřednictvím aplikace e-Curia tehdy, pokud tito zástupci uvedený způsob doručování písemností výslovně přijali, a v rámci určité věci i tehdy, pokud vyjádřili souhlas s tímto způsobem doručování tím, že některou z procesních písemností podali prostřednictvím aplikace e-Curia.

Procesní písemnosti se prostřednictvím aplikace e-Curia doručují i členským státům, jiným státům, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, které tento způsob doručování písemností přijaly.

Článek 7

Příjemci doručovaných písemností uvedených v předchozím článku jsou elektronickou poštou upozorněni na každou písemnost doručovanou prostřednictvím aplikace e-Curia, která je jim určena.

Procesní písemnost je doručena v okamžiku, kdy příjemce (zástupce nebo jeho asistent) požádá o přístup k této písemnosti. Není-li o přístup k písemnosti požádáno, považuje se písemnost za doručenou uplynutím sedmého dne následujícího po dni, ve kterém bylo elektronickou poštou odesláno upozornění.

Je-li účastník řízení zastoupen několika zmocněnci či advokáty, je pro počítání lhůt rozhodný okamžik, kdy bylo o přístup k písemnosti požádáno poprvé.

Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází Lucemburské velkovévodství.

Článek 8

Vedoucí soudní kanceláře stanoví podmínky pro používání aplikace e-Curia a dohlíží na jejich dodržování. Používání aplikace e-Curia v rozporu s těmito podmínkami může vést k deaktivaci dotčeného přístupového účtu.

Tribunál přijme opatření nezbytná k ochraně aplikace e-Curia před zneužitím nebo neoprávněným používáním.

Uživatel je elektronickou poštou upozorněn na veškerá opatření přijatá podle tohoto článku a bránící mu v používání jeho přístupového účtu.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 14. září 2011.

Vedoucí soudní kanceláře

E. COULON

Předseda

M. JAEGER


1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/11


ROZHODNUTÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

č. 3/2011

přijaté na Plenární schůzi dne 20. září 2011

o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

2011/C 289/08

SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na jednací řád, zejména na jeho čl. 34 odst. 7 a čl. 99 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zohlednění vývoje telekomunikačních technologií byla vyvinuta elektronická aplikace umožňující podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou.

(2)

Tato aplikace, která spočívá na elektronickém ověřování identity pomocí uživatelského jména a hesla, odpovídá požadavkům na pravost, neporušenost a důvěrnost zasílaných dokumentů,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Elektronická aplikace nazvaná „e-Curia“, společná pro všechny tři soudy, z nichž sestává Soudní dvůr Evropské unie, umožňuje podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou za podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Článek 2

Používání této aplikace je možné po zadání osobního uživatelského jména a hesla.

Článek 3

Procesní písemnost podaná prostřednictvím aplikace e-Curia je považována za originál této písemnosti ve smyslu čl. 34 odst. 1 prvního pododstavce jednacího řádu, jestliže je podání učiněno za pomoci uživatelského jména a hesla zástupce. Taková identifikace má platnost podpisu dotčené písemnosti.

Článek 4

Spolu s písemností podávanou prostřednictvím aplikace e-Curia je třeba podat i přílohy v ní uvedené a seznam příloh.

Osvědčené kopie písemnosti podané prostřednictvím aplikace e-Curia a jejích případných příloh není třeba podávat.

Článek 5

Procesní písemnost se považuje za doručenou ve smyslu čl. 34 odst. 3 jednacího řádu v okamžiku, kdy zástupce potvrdí její podání.

Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází Lucemburské velkovévodství.

Článek 6

Procesní písemnosti včetně rozsudků a usnesení se zástupcům účastníků řízení doručují prostřednictvím aplikace e-Curia tehdy, pokud tito zástupci uvedený způsob doručování písemností výslovně přijali, a v rámci určité věci i tehdy, pokud vyjádřili souhlas s tímto způsobem doručování tím, že některou z procesních písemností podali prostřednictvím aplikace e-Curia.

Procesní písemnosti se prostřednictvím aplikace e-Curia doručují i členským státům, jiným státům, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, které tento způsob doručování písemností přijaly.

Článek 7

Příjemci doručovaných písemností uvedených v předchozím článku jsou elektronickou poštou upozorněni na každou písemnost doručovanou prostřednictvím aplikace e-Curia, která je jim určena.

Procesní písemnost je doručena v okamžiku, kdy příjemce (zástupce nebo jeho asistent) požádá o přístup k této písemnosti. Není-li o přístup k písemnosti požádáno, považuje se písemnost za doručenou uplynutím sedmého dne následujícího po dni, ve kterém bylo elektronickou poštou odesláno upozornění.

Je-li účastník řízení zastoupen několika zmocněnci či advokáty, je pro počítání lhůt rozhodný okamžik, kdy bylo o přístup k písemnosti požádáno poprvé.

Čas se určuje podle časového pásma, ve kterém se nachází Lucemburské velkovévodství.

Článek 8

Vedoucí soudní kanceláře stanoví podmínky pro používání aplikace e-Curia a dohlíží na jejich dodržování. Používání aplikace e-Curia v rozporu s těmito podmínkami může vést k deaktivaci dotčeného přístupového účtu.

Soud přijme opatření nezbytná k ochraně aplikace e-Curia před zneužitím nebo neoprávněným používáním.

Uživatel je elektronickou poštou upozorněn na veškerá opatření přijatá podle tohoto článku a bránící mu v používání jeho přístupového účtu.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 20. září 2011.

Vedoucí soudní kanceláře

W. HAKENBERG

předseda

P. MAHONEY


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/13


Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – Evropská síť pro odborné vzdělávání a přípravu při středisku Cedefop

2011/C 289/09

1.   Cíle a popis

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), které bylo zřízeno v roce 1975 a od roku 1995 má sídlo v Řecku, je agenturou Evropské unie (EU). Středisko je uznáváno za směrodatný zdroj informací a odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kompetencí a jeho posláním je podporovat rozvoj evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k jejímu provádění.

ReferNet je evropská síť střediska Cedefop pro odborné vzdělávání a přípravu. Posláním sítě ReferNet je podporovat středisko Cedefop prostřednictvím podávání zpráv o vnitrostátních systémech odborného vzdělávání a přípravy a o vývoji vnitrostátních politik a prostřednictvím zvyšování viditelnosti odborného vzdělávání a přípravy a produktů střediska Cedefop. Síť má 29 členů, kteří jsou označováni jako národní partneři sítě ReferNet, z každého členského státu EU, Islandu a Norska. Národními partnery sítě ReferNet jsou klíčové instituce činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v zemi, kterou zastupují.

Za účelem vybudování evropské sítě pro odborné vzdělávání a přípravu – ReferNet si tato výzva klade za cíl vybrat jednoho žadatele z každé způsobilé země, s nímž středisko Cedefop uzavře čtyřletou rámcovou dohodu o partnerství, a s každým úspěšným žadatelem pak uzavřít zvláštní grantovou dohodu o plánu činnosti, který má být plněn v roce 2012.

Rámcové dohody o partnerství se provádějí prostřednictvím zvláštních grantových dohod. Proto musí žadatelé předložit nejen návrh na čtyřleté rámcové partnerství (který, jestliže uspěje, povede k podpisu rámcové dohody o partnerství na období let 2012 až 2015), ale rovněž žádost o grant na činnosti v roce 2012 (která může vést k podpisu zvláštní grantové dohody na rok 2012). Žadatel musí prokázat svou schopnost provádět všechny činnosti předpokládané na dané čtyřleté období a zajistit pro provádění plánu činnosti vhodné spolufinancování.

2.   Rozpočet a doba trvání projektu

Odhadovaný rozpočet, který je k dispozici pro čtyřleté trvání rámcových dohod o partnerství, činí 4 000 000 EUR v závislosti na každoročních rozhodnutích rozpočtového orgánu.

Celkový rozpočet, který je k dispozici pro roční plán činnosti na rok 2012 (trvání projektu: 12 měsíců) činí pro 27 členských států, Island a Norsko 955 000 EUR.

Grant se liší podle počtu obyvatel dané země a je poskytován na provádění ročního plánu činnosti. Celkový rozpočet pro plán činnosti na rok 2012 bude rozdělen na základě tří skupin zemí podle počtu obyvatel:

—   Skupina zemí 1: Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximální výše grantu: 23 615 EUR.

—   Skupina zemí 2: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Švédsko a Norsko. Maximální výše grantu: 33 625 EUR.

—   Skupina zemí 3: Francie, Itálie, Německo, Polsko, Spojené království, Španělsko. Maximální výše grantu: 43 620 EUR.

Grant Unie je finančním příspěvkem na náklady příjemce (a/nebo spolupříjemců), který musí doplnit vlastní finanční příspěvek a/nebo místní, regionální, národní či soukromé příspěvky. Celkový příspěvek Unie nepřekročí 70 % způsobilých nákladů.

Středisko Cedefop si vyhrazuje právo neposkytnout veškeré prostředky z rozpočtu, který je k dispozici.

3.   Kritéria způsobilosti

Aby žadatelé byli způsobilí, měli by splňovat následující požadavky:

a)

být veřejnou nebo soukromou organizací s právním statutem a právní subjektivitou (způsobilé nejsou fyzické osoby – tj. jednotlivci);

b)

musí být usazeni v jedné z těchto zemí:

Belgie, Kypr, Dánsko, Estonsko, Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Norsko.

4.   Lhůta

Žádosti o rámcovou dohodu o partnerství A plán činnosti na rok 2012 musí být podány nejpozději 20. října 2011.

Plán činnosti na rok 2012 po udělení zvláštní grantové dohody na rok 2012 započne v lednu 2012 a bude trvat po dobu 12 měsíců.

5.   Další informace

Podrobnosti výzvy k předkládání návrhů, formulář žádosti a její přílohy budou dostupné od 30. září 2011 na internetové stránce střediska Cedefop na této adrese:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Žádosti musí splňovat požadavky uvedené v úplném znění výzvy a musí být předkládány na poskytnutých oficiálních formulářích.

Hodnocení návrhů bude vycházet ze zásad transparentnosti a rovného zacházení.

Všechny podané způsobilé žádosti vyhodnotí výbor odborníků podle kritérií pro způsobilost, vyloučení, výběr a udělení vymezených v úplném znění výzvy.


JINÉ AKTY

Evropská komise

1.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/15


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 289/10

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„VADEHAVSSTUDE“

č. ES: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Vadehavsstude“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Dánsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh výrobku:

Třída 1.1:

Čerstvé maso (a droby)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

„Vadehavsstude“ je čerstvé maso z mladého skotu chovaného ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata jsou dánského černostrakatého plemene, rovněž známého jako dánské holštýnské plemeno, nebo se jedná o křížence dánského holštýnského a belgického modrého plemene. Maso „Vadehavsstude“ pochází výhradně z vykastrovaných býků, kteří se narodili ve vymezené zeměpisné oblasti.

Čerstvé maso

:

celá jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl, čtvrtě a kusy.

Jateční hmotnost

:

200–380 kg

Věk při porážce

:

nejméně 18 a nejvíce 30 měsíců

Tvar

:

Min. 3,50

Barva

:

3–4

Protučnělost

:

3–4

Stupnice pro barvy a protučnělost odpovídá stupnici pro minimální jakost, která se pro hovězí maso požaduje podle společnosti Danish Crown.

3.3   Suroviny:

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

V zimě musí být nejméně polovina krmiva vyprodukována ve vymezené oblasti.

V zimních měsících se krmivo skládá z trávy a z kukuřičné siláže.

Zvířata se musí pást na slaných lukách vymezené zeměpisné oblasti alespoň 4,5 měsíce v roce.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Všechna zvířata musí být chována v uvedené zeměpisné oblasti a musí v ní být narozena.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Všechna poražená zvířata jsou označena logem „Vadehav Marsk og Mad“. Logo musí být uvedeno na obalu konečného výrobku a vyraženo na poraženém zvířeti tak, aby se zaručila možnost zpětného vysledování.

Image

Image

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Zeměpisná oblast se nachází v oblasti mělčinového (wattového) moře (Vadehavsregion) v jihozápadním Dánsku. Do této oblasti patří tři ostrovy Romø, Mandø a Fanø, jakož i pevninská část – na jihu oblast mělčinového moře hraničí s Německem. Severní hranice této oblasti je totožná se severní hranicí Národního parku wattové moře (Nationalpark Vadehavets). Na východě je oblast ohraničena dálnicí A11.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Město Ribe bylo založeno okolo roku 710 jako obchodní místo. Archeologické vykopávky odhalily zbytky zboží, jež se zde prodávalo. Mezi produkty, s nimiž se na trhu obchodovalo již velmi brzy, patřil i skot. Zvířata pocházela z vesnic, jež se nacházely na slaných lukách podél mělčinového moře, což svědčí o tom, že místní obyvatelé chovali skot již od doby železné. Prodej dobytka ve městě Ribe pokračoval i v období středověku a dobytek od mělčinového moře byl po řadu staletí nejdůležitějším vývozním artiklem obchodního města Ribe.

Produkce masa „Vadehavsstude“ (hovězí z mělčinového moře) vychází z velmi staré tradice chovu hovězího dobytka na slaných lukách. Zemědělci v této oblasti měli často tvrdý život. Obdělávaná půda se každoročně při bouřích zaplavovala mořskou vodou. Když mořská voda opadla, zůstalo po ní úrodné bahno, které bujně zarůstalo trávou – na takto vzniklých slaných lukách se pak v létě pásl dobytek a získávaly se na nich zásoby na zimu.

V dánském časopise o rostlinné výrobě (Tidsskrift for planteavl) vyšel v roce 1968 článek o průzkumech půdy slaných luk (Jordbundsundersøgelser i marsken), v němž se jeho autor Lorens Hansen zabývá půdními vzorky pouze ze slaných luk. V článku se uvádí, že půda slaných luk přirozeně velmi bohatá na draslík, což je dáno způsobem jejich vzniku a tím, že obsahují vysoký podíl jílu. V běžné orné půdě se obsah sodíku určuje pouze zřídka, protože je velmi nízký a nemá dopad na strukturu půdy. Naopak v půdě slaných luk bývá obsah sodíku velmi vysoký, protože když tyto louky vznikaly, usadila se v půdě sůl.

Robustní trávy, jimž se na slaných loukách daří, jsou na jednu stranu bohaté na živiny, na druhou stranu jsou schopné přestát různé druhy počasí. Pastviny v této oblasti jsou jedinečné právě díky drsnému, slanému vlivu mělčinového moře. Když je zaplaví mořská voda, ukládá se do půdy sůl a minerální látky. Před hrázemi lze narazit zejména na tyto rostliny a trávy:

nejblíže u hráze se daří jemné trávě, drobnému jeteli plazivému ze samovýsevu, štírovníku, kokrhel, pryskyřníku a trávničce.

níže pak roste limonka obecná, bařička přímořská a některé druhy hrubých trav a

v nejvzdálenější/nejnižší části výběžku roste zblochanec a slanorožec.

5.2   Specifičnost produktu:

Degustace naslepo ukázala, že maso ze skotu chovaného na slaných lukách je:

jemnější

šťavnatější

slanější chuti

lepší konzistence

aromatičtější

než hovězí maso z konvenčního chovu.

Maso z konvenčního chovu dosáhlo vyššího ohodnocení pouze co do protučnělosti a barvy.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu:

Pro zemědělce, kteří chovají v oblasti mělčinového moře skot, je tamní tvrdé prostředí velmi náročné. Ve starých spisech se podmínky popisují takto: „Oblast se vyznačovala jednou zvláštností: rozlehlými lukami, které poskytovaly obrovské množství trávy vyhládlému dobytku a na nichž se sušilo seno na zimu. Tráva na slaných loukách je velmi zdravá, protože je několikrát do roka zaplaví mořská voda, čímž se do rostlin dostane přírodní sůl a minerály. Mnoho telat se narodilo na statcích ve vnitrozemí a bylo pak posláno na slané louky na výkrm pro pozdější prodej na trzích ve městech (Husum nebo Hamburk). Když se velká telata vezla na slanou louku, byla často zesláblá nebo i nemocná, ale během letního pasení na šťavnatých lukách se z nich stal zdravý, dobře živený dobytek.“

Hovězí maso produkované v oblasti mělčinového moře je po staletí známé jako dobrý produkt vysoké jakosti. Maso se vyznačuje slanou chutí, za kterou vděčí jedinečným podmínkám pro růst trávy v této oblasti. Když oblast zaplaví příliv, ukládají se v půdě sůl a minerální látky. Zvířata na slaných lukách spásají trávu s vysokým obsahem draslíku a sodíku, což příznivě ovlivňuje chuť jejich masa a dodává hovězímu „Vadehavsstude“ jeho jedinečnou jakost a charakteristickou slanou chuť.

Maso „Vadehavsstude“ se prodává jako zvláštní produkt z Národního parku wattové moře (Nationalpark Vadehavet) a tento název používají jak místní výrobci, tak distributoři masa.

Turistické brožurky o wattovém moři a o národním parku uvádějí produkci masa „Vadehavsstude“ jako důležitou charakteristiku této oblasti.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.