ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.203.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 203

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
9. července 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 203/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

 

Evropská centrální banka

2011/C 203/04

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. května 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (CON/2011/44)

3

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 203/05

Směnné kurzy vůči euru

11

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 203/06

Zveřejnění podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

12

2011/C 203/07

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1; Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16; Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9; Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10; Úř. věst. C 331, 31.12.2008, s. 13; Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 10; Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 10; Úř. věst. C 64, 19.3.2009, s. 20; Úř. věst. C 99, 30.4.2009, s. 7; Úř. věst. C 229, 23.9.2009, s. 28; Úř. věst. C 263, 5.11.2009, s. 22; Úř. věst. C 298, 8.12.2009, s. 17; Úř. věst. C 74, 24.3.2010, s. 13; Úř. věst. C 326, 3.12.2010, s. 17; Úř. věst. C 355, 29.12.2010, s. 34; Úř. věst. C 22, 22.1.2011, s. 22; Úř. věst. C 37, 5.2.2011, s. 12; Úř. věst. C 149, 20.5.2011, s. 8; Úř. věst. C 190, 30.6.2011, s. 17)

14

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Evropská komise

2011/C 203/08

Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic uvedených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 22; Úř. věst. C 182, 4.8.2007, s. 18; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 38; Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 19; Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 8; Úř. věst. C 35, 12.2.2010, s. 7; Úř. věst. C 304, 10.11.2010, s. 5; Úř. věst. C 24, 26.1.2011, s. 6; Úř. věst. C 157, 27.5.2011, s. 8)

16

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Rada

2011/C 203/09

Otevřená výzva – Evropská spolupráce v oblasti vědy a technologií (COST)

17

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 203/10

Sdělení Ministerstva životního prostředí České republiky podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

19

2011/C 203/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

20

2011/C 203/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

21

2011/C 203/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Opravy

2011/C 203/14

Oprava povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (Úř. věst. C 187 ze dne 28.6.2011)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 203/01

Dne 27. června 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32011M6236. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 203/02

Dne 30. června 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v němčině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32011M6271. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 203/03

Dne 23. června 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v němčině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32011M6226. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


III Přípravné akty

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Evropská centrální banka

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/3


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. května 2011

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Úvod a právní základ

Dne 3. února 2011 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

1.

ECB jakožto sestavitel a uživatel evropských statistik vítá navrhované nařízení jako důležitý krok k dalšímu zlepšení kvality evropských statistik, zejména národních účtů, tím, že je uvádí do souladu se změnami v hospodářském a finančním prostředí, jakož i s pokrokem v oblasti metodiky. Evropský systém národních a regionálních účtů tvoří jádro evropské makroekonomické statistiky, a je tedy zcela zásadní pro účely měnové politiky.

2.

ECB rovněž vítá zamýšlený soulad statistických pojmů a definic popsaných v navrhovaném nařízení, a to zejména se Systémem národních účtů (SNA 2008) přijatým Statistickou komisí Organizace spojených národů, se šestým vydáním manuálu Mezinárodního měnového fondu o platební bilanci a investiční pozici vůči zahraničí (BPM6), se čtvrtým vydáním Srovnávací definice přímých zahraničních investic podle Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj a s evropskou klasifikací průmyslové činnosti (NACE Rev.2). Navrhované nařízení ze shora uvedených nástrojů těží, i pokud jde o soulad a harmonizované metodiky.

Konkrétní připomínky

3.

Evropskému systému centrálních bank (ESCB) i Evropskému statistickému systému (ESS) byl Smlouvou svěřen úkol vytvářet, sestavovat a rozšiřovat evropské statistiky, avšak na základě zvláštních právních rámců odrážejících jejich příslušné struktury řízení. Navrhované nařízení má dopad na statistiky sestavované těmito dvěma systémy. Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (2) zakotvuje právo ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovat statistické informace v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek a v mezích toho, co je nutné pro plnění úkolů ESCB. Referenční soubor zpravodajských jednotek se konkrétně skládá z právnických a fyzických osob, které jsou rezidenty v některém členském státě a které spadají do sektoru „finančních institucí“, jak jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (3), jakož i z právnických a fyzických osob, které jsou rezidenty v některém členském státě, pokud drží přeshraniční pozice nebo provádějí přeshraniční transakce.

4.

Zajištění úzké spolupráce a vhodná součinnost mezi ESCB a ESS snižuje zpravodajskou zátěž a zaručuje soudržnost nezbytnou k sestavování evropských statistik. Tato potřeba úzké spolupráce se odráží rovněž v Memorandu o porozumění o hospodářské a finanční statistice mezi Generálním ředitelstvím Evropské centrální banky pro statistiku (GŘ pro statistiku) a Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) ze dne 10. března 2003 (4).

5.

S ohledem na úzké vazby při přípravě metodického rámce navrhovaného nařízení vyhověla ECB žádosti Eurostatu a připravila různé kapitoly přílohy A, které úzce souvisejí se statistickým rámcem ESCB. ECB zejména zásadně přispěla k vymezení sektoru „finančních institucí“, pokud se týká institucionálních jednotek a subsektorů v rámci kapitoly 2, jakož i k popisu finančních aktiv a pasiv a jejich prezentaci v posloupnosti účtů (kapitola 5 a části kapitol 6 a 7). ECB rovněž připravila návrhy ke kapitole 17 (sociální pojištění včetně penzí) a k částem kapitoly 21 (vládní účty) a kapitoly 19 (evropské účty).

6.

Pokud se týká definice institucionálního sektoru „finančních institucí“ a jeho subsektorů (příloha A navrhovaného nařízení, kapitola 2), ECB vítá, že definice subsektoru měnových finančních institucí vychází z definice ECB obsažené v odstavci 2.67 přílohy A. Definice subsektorů „jiných finančních institucí“ jsou ve velké míře v souladu s přístupem uplatňovaným v právních aktech ECB. S cílem snížit zpravodajskou zátěž a zaručit soudržnost nezbytnou k sestavování evropských statistik ECB navrhuje, aby navrhovaná definice účelových finančních společností pro sekuritizaci byla ještě více uvedena do souladu s nařízením ECB/2008/30 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (5).

7.

Na základě shora uvedených skutečností a s ohledem na vzájemnou závislost statistického rámce ESCB a ESS má navrhované nařízení velký význam pro statistickou zpravodajskou povinnost, kterou ECB ukládá mimo jiné v oblastech měnové statistiky a statistiky finančních institucí a trhů, statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí, čtvrtletních finančních účtů a vládní finanční statistiky. V souladu se stávající praxí a potřebou úzké spolupráce a vhodné součinnosti mezi ESCB a ESS by Komise měla zajistit, aby se ECB náležitě účastnila procesu provádění změn navrhovaného nařízení na základě přenesené pravomoci, a to formou přípravy návrhů aktů v přenesené pravomoci podle navrhovaného nařízení.

8.

S ohledem na význam aktů přijímaných v přenesené pravomoci na základě článku 290 Smlouvy činí ECB následující připomínky, které se týkají výkonu její vlastní poradní role podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy.

Za prvé, návrhy aktů Komise v přenesené pravomoci jsou „návrhy aktů Unie“ ve smyslu první odrážky čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy (6). Akty v přenesené pravomoci tvoří právní akty Unie (7). Je příznačné, že ve většině jazykových verzí čl. 282 odst. 5 Smlouvy se hovoří o „návrzích“ právních aktů Unie, k nimž je třeba konzultovat ECB (8). Povinnost konzultovat ECB tedy nelze zužovat pouze na takové návrhy aktů, které vycházejí z návrhu Komise.

Za druhé, Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci OLAF (9) vysvětlil, že smyslem povinnosti konzultovat ECB je „především zajistit, aby autor tohoto aktu tento akt přijal až poté, co se vyjádří organizace, která díky zvláštním úkolům, které vykonává v rámci Společenství v dané oblasti, a díky své vysoké odborné úrovni může obzvláště vhodným způsobem přispět k zamýšlenému legislativnímu procesu“.

Z tohoto pohledu by ECB měla být ve vhodný okamžik konzultována ke všem návrhům aktů Unie, včetně návrhů aktů v přenesené pravomoci, které spadají do oblasti její působnosti, aby bylo možné plně využít výhody, které skýtá výkon její poradní role. ECB při výkonu své poradní role v nejvyšší možné míře zohlední nutnost včasného přijetí takových aktů.

9.

Vzhledem k úkolům ECB, které se týkají měnové politiky, se ECB v oblasti statistiky zaměřuje na evropské souhrnné ukazatele. ECB přikládá význam čtvrtletním integrovaným účtům eurozóny v členění podle institucionálních sektorů. Pro rozhodování v oblasti měnové politiky je za tímto účelem zapotřebí včasné a dostatečné pokrytí údajů, pokud se týká poskytování národních příspěvků.

10.

Shromažďování údajů za jednotlivé členské státy nabylo na ještě větším významu s ohledem na nové statistické požadavky pro makroobezřetnostní účely a pro účely finanční stability, zejména v souvislosti s nedávným zřízením Evropské rady pro systémová rizika a její odpovědností za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci Unie. Včasná a spolehlivá statistika národních účtů za jednotlivé členské státy je rovněž zapotřebí k podpoře cílů, které jsou prosazovány v Paktu Euro plus, a pro účely Evropského mechanismu stability.

11.

Z hlediska měnové politiky a finanční stability přikládá ECB velký význam včasným čtvrtletním údajům s dostatečnou mírou spolehlivosti, které jsou důležitější než podrobné roční údaje či údaje s nižší frekvencí. Sestavování úplných souborů tabulek za poslední roky by kromě toho mělo mít přednost před dlouhými řadami podrobných zpětných údajů.

12.

ECB v obecné rovině souhlasí s programem pro předávání údajů (příloha B navrhovaného nařízení). Program pro předávání údajů by však měl zohledňovat shromažďování statistik ze strany ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami a měl by odrážet priority uživatelů a sestavovatelů údajů.

13.

ECB vítá zlepšení, pokud jde o včasnost předávání čtvrtletních položek 1–12, 27 a 28 v tabulce 1 - Hlavní souhrnné ukazatele – čtvrtletní a roční, stanovenou na t + 2 měsíce. ECB však nesouhlasí s navrhovaným rozdílným vykazováním, pokud jde o velké a malé členské státy, jak je uvedeno v poznámkách pod čarou 4 a 7 v části „Přehled tabulek“ a v poznámce pod čarou 10 v tabulce 1, a s tím souvisejícím zhoršením včasnosti v případě menších členských států na lhůtu o délce t + 80 dní pro hlavní souhrnné ukazatele. V současné době by se rozdílné vykazování uplatňovalo v případě 17 členských států, přičemž v důsledku rozšiřování Unie by pod navrhovanou prahovou hodnotu pro rozdílné vykazování spadal čím dál větší počet členských států. V důsledku toho bude docházet ke zhoršování kvality evropských souhrnných ukazatelů, jakož i statistických informací za menší členské státy.

14.

V září roku 2000 schválila Rada ECOFIN Akční plán pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie a v zájmu splnění potřeb ECB v oblasti měnové politiky jako cílovou lhůtu pro předávání čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny podle institucionálních sektorů stanovila t + 90 dní po konci referenčního čtvrtletí. Na základě toho by Eurostat a ECB příslušné vnitrostátní údaje musely shromažďovat ve lhůtě t + 82 dní. S ohledem na předpokládaný rozvrh zasedání Generální rady ECB v letech 2015 a 2016 by zkrácená lhůta o délce t + 85 byla v letech 2015 a 2016 dostačující. ECB proto podporuje posunutí lhůty pro vykazování čtvrtletních sektorových účtů v rámci programu předávání údajů ESA tak, aby v roce 2014 činila t + 85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t + 82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t + 90 dní. To je rovněž v souladu s iniciativou skupiny G-20 týkající se mezer v údajích, která v návaznosti na finanční krizi jako jednu z priorit při zaplňování mezer v údajích určuje sektorové účty. V programu pro předávání údajů v rámci ESA 2010 je tímto dotčena tabulka 801.

15.

ECB dále upřednostňuje jednotnou lhůtu pro předávání všech čtvrtletních a ročních vnitrostátních údajů o vládních institucích, jež předpokládá časové sjednocení čtvrtletních údajů o vládních institucích tak, aby pro ně platily cílové lhůty uvedené v tabulce 801, což ovlivní též tabulky 27 a 28, a obdobně lhůty pro vykazování uvedené v tabulce 2 a údaje v rámci postupu při nadměrném schodku. ECB proto podporuje posunutí lhůt pro vykazování čtvrtletních vládních účtů v rámci programu předávání údajů ESA, jakož i údajů v rámci postupu při nadměrném schodku tak, aby v roce 2014 činily t + 85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t + 82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t + 90 dní.

16.

Ve stanovisku CON/2010/28 ze dne 31. března 2010 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (10), ECB rovněž podpořila zvýšení transparentnosti zpravodajského postupu tím, že se v rámci postupu při nadměrném schodku použije schodek (B.9) z národních účtů. V případě vynětí vypořádání v rámci swapových dohod a dohod o forwardové úrokové míře ze schodku používaného v rámci postupu při nadměrném schodku lze údaje o schodku méně ovlivnit manipulacemi ve formě složitých finančních transakcí. V této souvislosti ECB vítá, že příloha A navrhovaného nařízení již nadále neobsahuje definice EDP_B.9 a EDP_D.41. To však rovněž znamená, že všechny odkazy na tyto dvě proměnné by měly být vypuštěny z tabulky 2 v příloze B. V důsledku těchto skutečností bude nařízení (ES) č. 479/2009 zapotřebí změnit tak, aby odráželo skutečnost, že v rámci postupu při nadměrném schodku bude třeba používat schodek (B.9) národních účtů, a aby zohledňovalo definici nominální hodnoty v navrhovaném nařízení.

17.

V zájmu naplnění veřejného a politického zájmu na zjišťování výše platu připadajícího na zaměstnance a na hodinu v sektoru vládních institucí a se záměrem lépe pochopit platovou dynamiku, jakož i možné účinky odrazů mezi veřejným a soukromým sektorem ECB navrhuje, aby se do tabulky 801 pro sektor vládních institucí doplnily čtvrtletní údaje o počtu zaměstnanců a odpracovaných hodin, s tím, že plat zaměstnanců v sektoru vládních institucí je již obsažen v programu pro předávání údajů.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v příloze.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. května 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 774 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

(4)  K dispozici na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu

(5)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 1.

(6)  První odrážka čl. 127 odst. 4 Smlouvy stanoví, že ECB je konzultována „ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti“. Čl. 282 odst. 5 Smlouvy stanoví, že: „Evropská centrální banka je v oblastech spadajících do její působnosti konzultována ke každému návrhu aktu Unie“.

(7)  Článek 290 Smlouvy patří do části šesté, kapitoly 2, oddílu 1 s názvem „Právní akty Unie“.

(8)  Čl. 282 odst. 5 Smlouvy odkazuje na návrhy aktů Unie v těchto jazykových verzích: bulharština („проект на акт на Съюза“); španělština („proyecto de acto de la Unión“); dánština („udkast“); němčina („Entwürfen für Rechtsakte der Union“); estonština („ettepanekute“); řečtina („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης“); francouzština („projet d'acte de l'Union“); italština („progetto di atto dell'Unione“); lotyština („projektiem“); litevština („Sąjungos aktų projektų“); holandština („ontwerp van een handeling van de Unie“); portugalština („projectos de acto da União“); rumunština („proiect de act al Uniunii“); slovenština („navrhovaných aktoch Únie“); slovinština („osnutki aktov Unije“); finština („esityksistä“); švédština („utkast“). Irská verze zní „gniomh Aontais arna bheartu“, což odpovídá konceptu „plánovaných“ aktů Unie.

(9)  C-11/00 Komise Evropských společenství v. Evropská centrální banka, Sb. rozh. 2003, s. I-7147, zejména odstavce 110 a 111.

(10)  Úř. věst. C 103, 22.4.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 2 odst. 2

„2.   Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění jeho základní pojmy, nevyžadují další zdroje pro provádění ani nevedou ke zvýšení vlastních zdrojů.“

„2.   Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění jeho základní pojmy, nevyžadují další zdroje pro provádění ani nevedou ke zvýšení vlastních zdrojů. Komise připravuje návrhy aktů v přenesené pravomoci v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou.

Odůvodnění

Právním základem pro přijetí navrhovaného nařízení je čl. 338 odst. 1 Smlouvy, který výslovně ujasňuje, že opatření podle čl. 338 odst. 1 se přijímají tak, „aniž je dotčen článek 5 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky“ (dále jen „statut ESCB“). Článek 5.3 statutu ESCB stanoví, že ECB „je pověřena podle potřeby podporovat harmonizaci pravidel a postupů, kterými se řídí shromažďování, sestavování a šíření statistických údajů v oblastech její působnosti“. Na základě těchto konkrétních ustanovení Smlouvy by Komise při výkonu své přenesené pravomoci podle tohoto nařízení měla připravovat návrhy aktů v přenesené pravomoci v úzké spolupráci s ECB, aby byla zajištěna jednotnost a kvalita údajů a aby se snížila zpravodajská zátěž.

Změna č. 2

Odstavec 2.21 přílohy A

„2.21

Jedním z příkladů kaptivních finančních institucí je holdingová společnost, která prostě jen vlastní aktiva dceřiných společností. Dalšími jednotkami, které jsou rovněž považovány za kaptivní finanční instituce, jsou jednotky s výše uvedenými charakteristikami jednotek pro speciální účel, včetně investičních a penzijních fondů a jednotek využívaných k držbě a správě majetku pro jednotlivce nebo rodiny, držbě aktiv pro sekuritizaci, vydávání dluhových cenných papírů jménem společností ve spojení (taková společnost může být označována jako fiktivní společnost), sekuritizačních subjektů a k plnění dalších finančních funkcí.“

„2.21

Jedním z příkladů kaptivních finančních institucí je holdingová společnost, která prostě jen vlastní aktiva dceřiných společností. Dalšími jednotkami, které jsou rovněž považovány za kaptivní finanční instituce, jsou jednotky s výše uvedenými charakteristikami jednotek pro speciální účel, včetně investičních a penzijních fondů a jednotek využívaných k držbě a správě majetku pro jednotlivce nebo rodiny, , vydávání dluhových cenných papírů jménem společností ve spojení (taková společnost může být označována jako fiktivní společnost), a k plnění dalších finančních funkcí.“

Odůvodnění

Účelové finanční společnosti jakkoli zapojené do sekuritizačních transakcí nelze považovat za podobné kaptivním finančním institucím – zejména proto, že bez ohledu na kritérium „nezávislosti“ nejsou konsolidovány s původcem. Klasifikují se jako ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí  (2).

Změna č. 3

Odstavec 2.75 přílohy A

„2.75

Definice: Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady od institucionálních jednotek a poskytovat půjčky a/nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet.“

„2.75

Definice: Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům od institucionálních jednotek, které nejsou měnovými finančními institucemi, a poskytovat půjčky a/nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet.“

Odůvodnění

Text je třeba přizpůsobit definici „ostatních měnových finančních institucí“ v článku 1 nařízení ECB/2008/32 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění)  (3). Obdobné znění je obsaženo rovněž v SNA 2008.

Změna č. 4

Odstavec 2.90 přílohy A

„2.90

Definice: Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce. Účelové finanční společnosti, které splňují kritéria institucionální jednotky, se zatříďují do subsektoru S.125, jinak se považují za nedílnou součást mateřské společnosti.“

„2.90

Definice: Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce. “

Odůvodnění

S účelovými finančními společnostmi by mělo být zacházeno jako se samostatnými institucionálními jednotkami bez ohledu na kritéria, jako je například „míra nezávislosti na mateřské společnosti“ (viz 2.22). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30.

Změna č. 5

Odstavec 5.108 přílohy A

„5.108

Při tom je důležité stanovit … klasifikují se jako kaptivní finanční instituce.“

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být vypuštěn, neboť není v souladu s definicemi a kritérii platnými pro sekuritizační subjekty. Použití tohoto odstavce by mohlo vést ke konsolidaci rezidentských subjektů s rezidentskými „mateřskými“ jednotkami s ohledem na to, že sekuritizační subjekty obvykle nesplňují navrhovaná kritéria spočívající v tom, že by nesly tržní a úvěrová rizika (viz rovněž změna č. 4).

Změna č. 6

Odstavec 5.111 přílohy A

„5.111

Kryté dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vydala nebo za které plně ručí finanční instituce. V případě úvěrového selhání vydávající nebo ručící finanční instituce mají držitelé těchto dluhopisů kromě běžné pohledávky za finanční institucí také přednostní pohledávku za krycím portfoliem (cover pool).“

„5.111

Kryté dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vydala nebo za které plně ručí finanční instituce. V případě úvěrového selhání vydávající nebo ručící finanční instituce mají držitelé těchto dluhopisů kromě běžné pohledávky za finanční institucí také přednostní pohledávku za krycím portfoliem (cover pool). Rozdíl mezi krytými dluhopisy a cennými papíry krytými aktivy vydávanými při sekuritizaci spočívá v tom, že emitent/vlastník aktiv přebírá nepodmíněný závazek splatit jistinu a úroky bez ohledu na výkonnost aktiv. Aktiva jednoduše plní úlohu zajištění, které je předmětem zástavy ve prospěch držitelů dluhopisů, pokud tyto závazky nejsou splněny.

Odůvodnění

Aniž by byl vysvětlen rozdíl mezi krytými dluhopisy a cennými papíry krytými aktivy, není zřejmé, proč oddíl o sekuritizaci odkazuje na kryté dluhopisy. Případně by mohly být vypuštěny veškeré odkazy na kryté dluhopisy, neboť kryté dluhopisy nejsou spojeny se sekuritizací.

Změna č. 7

Program předávání údajů z národních účtů

Přehled tabulek (Příloha B)

Třetí sloupec „Lhůta pro předání t + měsíce (jsou-li uvedeny, dny)“ v tabulkách 2, 801, 27, 28 a nová poznámka pod čarou

2/Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční/3/9

2/Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční/85 dní  (4)/85 dní ve třetím čtvrtletí

801/Nefinanční účty podle sektorů – čtvrtletní/85 dní

801/Nefinanční účty podle sektorů – čtvrtletní/85 dní (4)

27/Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní/85 dní

27/Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní/85 dní (4)

28/Vládní dluh – čtvrtletní/3

28/Vládní dluh – čtvrtletní/85 dní  (4)

Odůvodnění

V září roku 2000 schválila Rada ECOFIN Akční plán pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie a v zájmu splnění potřeb ECB v oblasti měnové politiky jako cílovou lhůtu pro předávání čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny podle institucionálních sektorů stanovila t+90 dní po konci referenčního čtvrtletí. Na základě toho by Eurostat a ECB by příslušné vnitrostátní údaje musely shromažďovat ve lhůtě t+82 dní. S ohledem na předpokládaný rozvrh zasedání Generální rady ECB v letech 2015 a 2016 by zkrácená lhůta o délce t+85 byla v letech 2015 a 2016 dostačující. ECB obdobně podporuje posunutí lhůty pro vykazování čtvrtletních sektorových účtů v rámci programu předávání údajů ESA tak, aby v roce 2014 činila t+85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t+82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t+90 dní.

ECB dále upřednostňuje jednotnou lhůtu pro předávání všech čtvrtletních a ročních vnitrostátních údajů o vládních institucích, jež předpokládá časové sjednocení čtvrtletních údajů o vládních institucích tak, aby pro ně platily cílové lhůty uvedené v tabulce 801, což ovlivní též tabulky 27 a 28, a obdobně lhůty pro vykazování uvedené v tabulce 2 a údaje v rámci postupu při nadměrném schodku. ECB proto podporuje posunutí lhůt pro vykazování čtvrtletních vládních účtů v rámci programu předávání údajů ESA, jakož i údajů v rámci postupu při nadměrném schodku tak, aby v roce 2014 činily t+85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t+82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t+90 dní.

Změna č. 8

Konec tabulky 2 v příloze B – Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce

EDP_D.41

Úroky včetně toků souvisejících se swapy a dohodami o budoucích úrokových sazbách (FRA) (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Čisté půjčky (+) / Čisté výpůjčky (–) v rámci postupu při nadměrném schodku (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Úroky ( (1

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté půjčky (+) / Čisté výpůjčky (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Odůvodnění

Příloha A navrhovaného nařízení již neobsahuje definici EDP_D.41 a EDP_B.9. To znamená, že všechny odkazy na tyto dvě proměnné by měly být z tabulky 2 v příloze B vypuštěny. Platí to rovněž pro poznámku pod čarou 4 v tabulce 2.

Změna č. 9

Konec sloupce S.13 v tabulce 801 – Nefinanční účty podle sektorů – čtvrtletní

OTE Výdaje vládních institucí celkem/x

OTE Výdaje vládních institucí celkem/x

OTR Příjmy vládních institucí celkem/x

OTR Příjmy vládních institucí celkem/x

 

EMH Odpracované hodiny/x

 

EMP Počet zaměstnanců/x

Odůvodnění

V zájmu naplnění veřejného a politického zájmu na zjišťování výše platu připadajícího na zaměstnance a na hodinu v sektoru vládních institucí by program pro předávání údajů (tabulka 801) měl být doplněn o údaje o počtu zaměstnanců a hodin odpracovaných v sektoru vládních institucí za dané čtvrtletí.


(1)  Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnutým písmem je vyznačen text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 14.

(4)  82 dní od roku 2017.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/11


Směnné kurzy vůči euru (1)

8. července 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,4242

JPY

japonský jen

115,98

DKK

dánská koruna

7,4587

GBP

britská libra

0,89320

SEK

švédská koruna

9,0838

CHF

švýcarský frank

1,2102

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,7450

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,224

HUF

maďarský forint

263,08

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7091

PLN

polský zlotý

3,9401

RON

rumunský lei

4,2010

TRY

turecká lira

2,3124

AUD

australský dolar

1,3231

CAD

kanadský dolar

1,3645

HKD

hongkongský dolar

11,0824

NZD

novozélandský dolar

1,7111

SGD

singapurský dolar

1,7364

KRW

jihokorejský won

1 505,56

ZAR

jihoafrický rand

9,5102

CNY

čínský juan

9,2072

HRK

chorvatská kuna

7,3910

IDR

indonéská rupie

12 133,26

MYR

malajsijský ringgit

4,2565

PHP

filipínské peso

60,892

RUB

ruský rubl

39,8226

THB

thajský baht

43,025

BRL

brazilský real

2,2214

MXN

mexické peso

16,4491

INR

indická rupie

63,2270


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/12


Zveřejnění podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

2011/C 203/06

NAŘÍZENÍ BANCE ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED A SPOLEČNOSTI IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY V SOULADU S ČLÁNKEM 50 ZÁKONA O (STABILIZACI) ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ Z ROKU 2010

Dne 7. dubna 2011 vydal ministr financí Irska („ministr“) nařízení („nařízení“) podle článku 50 zákona o (stabilizaci) úvěrových institucí z roku 2010 („zákon“), které se týká banky Anglo Irish Bank Corporation Limited („Anglo“) a společnosti Irish Nationwide Building Society („INBS“):

1.

požadující, aby Anglo učinila následující:

1.1

provedla ve všech podstatných bodech plán obsahující kroky na vysoké úrovni vedoucí k uzavření některých poboček Anglo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a poboček Anglo ve Vídni, Düsseldorfu a na Jersey;

1.2

provedla ve všech podstatných bodech plán obsahující kroky na vysoké úrovni vedoucí k likvidaci části banky Anglo, která se zabývá správou majetku;

1.3

provedla ve všech podstatných bodech plán obsahující kroky na vysoké úrovni vedoucí k akvizici INBS a/nebo fúzi s INBS; a dále

1.4

spolu s INBS a NTMA vypracovala a s předchozím souhlasem NTMA provedla ve všech podstatných bodech plán obsahující kroky na vysoké úrovni vedoucí k restrukturalizaci a vyřešení situace Anglo a INBS, který vychází ze společného plánu EK na restrukturalizaci Anglo a INBS a řešení jejich situace, jenž byl předložen Evropské komisi dne 31. ledna 2011 (s výhradou jakýchkoli změn tohoto plánu, které Evropská komise nařídí a schválí); a dále

2.

požadující, aby INBS učinila následující:

2.1

provedla ve všech podstatných bodech plán obsahující kroky na vysoké úrovni vedoucí k tomu, že se INBS stane akvizicí banky Anglo a/nebo se sloučí s bankou Anglo; a dále

2.2

spolu s Anglo a NTMA vypracovala a s předchozím souhlasem NTMA provedla ve všech podstatných bodech plán obsahující kroky na vysoké úrovni, který vychází ze společného plánu EK na restrukturalizaci Anglo a INBS a řešení jejich situace, jenž byl předložen Evropské komisi dne 31. ledna 2011 (s výhradou jakýchkoli změn tohoto plánu, které Evropská komise nařídí a schválí);

(dále jen „požadavky“);

3.

v nařízení se prohlašuje, že vznesení požadavků je reorganizačním opatřením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 („směrnice o reorganizaci a likvidaci uvěrových institucí“) a nařízení Evropských společenství (o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí) z roku 2011 („nařízení z roku 2011“) a že s ohledem na to by požadavky měly mít plnou účinnost v souladu se směrnicí o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, nařízeními z roku 2011 a zákonem, včetně, ale nikoliv výlučně, článku 61 zákona; a dále

4.

prohlašuje se, že požadavky nabývají účinnosti okamžitě.

V souladu s článkem 63 tohoto zákona mohou osoby dotčené nařízením požádat High Court of Ireland se sídlem Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irsko o odklad ve věci soudního přezkumu rozhodnutí v souladu se zákonem, které se týká nařízení, a to do čtrnácti dnů od oznámení rozhodnutí dotyčné osobě nebo jiného uvědomění osoby o rozhodnutí.


9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/14


Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1; Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16; Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9; Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10; Úř. věst. C 331, 31.12.2008, s. 13; Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 10; Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 10; Úř. věst. C 64, 19.3.2009, s. 20; Úř. věst. C 99, 30.4.2009, s. 7; Úř. věst. C 229, 23.9.2009, s. 28; Úř. věst. C 263, 5.11.2009, s. 22; Úř. věst. C 298, 8.12.2009, s. 17; Úř. věst. C 74, 24.3.2010, s. 13; Úř. věst. C 326, 3.12.2010, s. 17; Úř. věst. C 355, 29.12.2010, s. 34; Úř. věst. C 22, 22.1.2011, s. 22; Úř. věst. C 37, 5.2.2011, s. 12; Úř. věst. C 149, 20.5.2011, s. 8; Úř. věst. C 190, 30.6.2011, s. 17)

2011/C 203/07

Zveřejnění seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro vnitřní věci dostupné pravidelné aktualizace.

ŠPANĚLSKO

Změna informací zveřejněných v Úř. věst. C 316, 28.12.2007.

Oddíl „Vzdušné hranice“ se nahrazuje tímto:

1)

Albacete

2)

Alicante

3)

Almería

4)

Asturias

5)

Barcelona

6)

Bilbao

7)

Castellón

8)

Ciudad Real

9)

Fuerteventura

10)

Gerona

11)

Gran Canaria

12)

Granada

13)

Huesca-Pirineos

14)

Ibiza

15)

Jerez de la Frontera

16)

La Coruña

17)

La Palma

18)

Lanzarote

19)

León

20)

Madrid-Barajas

21)

Málaga

22)

Matacán (Salamanca)

23)

Menorca

24)

Murcia

25)

Palma de Mallorca

26)

Pamplona

27)

Reus

28)

Santander

29)

Santiago

30)

Sevilla

31)

Tenerife North

32)

Tenerife South

33)

Valencia

34)

Valladolid

35)

Vigo

36)

Vitoria

37)

Zaragoza


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Evropská komise

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/16


Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic uvedených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 22; Úř. věst. C 182, 4.8.2007, s. 18; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 38; Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 19; Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 8; Úř. věst. C 35, 12.2.2010, s. 7; Úř. věst. C 304, 10.11.2010, s. 5; Úř. věst. C 24, 26.1.2011, s. 6; Úř. věst. C 157, 27.5.2011, s. 8)

2011/C 203/08

Zveřejnění referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě tohoto zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro vnitřní věci dostupné měsíční aktualizace.

NORSKO

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 247 ze dne 13.10.2006

Podle čl. 17 písm. f) norského zákona o přistěhovalectví může být na hranicích odepřen vstup každému cizímu státnímu příslušníkovi, který není schopen prokázat, že má přiměřenou výši prostředků na svůj pobyt v království a na zpáteční cestu a nebo že si může tyto prostředky zajistit.

Výše prostředků považovaných za dostatečné je stanovena individuálně případ od případu. Zohledňuje se délka pobytu, skutečnost, zda cizí státní příslušník bude ubytován v rodině nebo u přátel, zda má zpáteční jízdenku a zda byla poskytnuta záruka za převzetí úhrady pobytu (orientační částka, která se považuje za přiměřenou v případě, kdy je cizinec ubytován u příbuzných, představuje 500 NOK na den).


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Rada

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/17


OTEVŘENÁ VÝZVA

Evropská spolupráce v oblasti vědy a technologií (COST)

2011/C 203/09

COST sdružuje výzkumné pracovníky a odborníky z různých zemí, kteří pracují na konkrétních tématech. NEFINANCUJE výzkum jako takový, ale podporuje činnosti zaměřené na vytváření sítí, k nimž patří setkání, konference, krátkodobé vědecké výměny a informační činnosti. V současnosti podporuje více než 250 vědeckých sítí (akcí).

COST vyzývá k předkládání návrhů na akce přispívající k vědeckému, technologickému, hospodářskému, kulturnímu nebo společenskému rozvoji Evropy. Vítány jsou zejména návrhy, které slouží jako východisko pro jiné evropské programy nebo které byly předloženy začínajícími výzkumnými pracovníky.

Vytvoření pevnějších vazeb mezi evropskými výzkumnými pracovníky je klíčové pro budování Evropského výzkumného prostoru. COST podporuje nové, inovativní, mezioborové a rozsáhlé výzkumné sítě v Evropě. Činnost v rámci COST je prováděna výzkumnými týmy a jejím cílem je posílit základy, na nichž je budována excelentnost v oblasti vědy v Evropě.

COST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnosti, kultury a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzika a nanovědy; doprava a rozvoj měst). Na adrese http://www.cost.eu je uvedeno, co jednotlivé oblasti zahrnují.

Předkladatelé návrhů se vyzývají, aby svá témata zařazovali pouze do jedné oblasti. Mezioborové návrhy, které nelze automaticky zařadit pouze do jedné oblasti, jsou však obzvláště vítány a budou posouzeny zvlášť.

Návrhy by měly zahrnovat účast výzkumných pracovníků nejméně z pěti zemí COST. V závislosti na dostupném rozpočtu lze očekávat finanční podporu v rozsahu 100 000 EUR ročně obvykle na období 4 let.

Návrhy budou posouzeny ve dvou fázích. Předběžné návrhy (nejvýše 1 500 slov / 3 strany), podané prostřednictvím on-line formuláře na adrese http://www.cost.eu/opencall, by měly obsahovat stručné shrnutí návrhu a jeho zamýšleného dopadu. Návrhy, které nesplní kritéria způsobilosti COST (např. požadavek financování výzkumu), budou vyřazeny. Způsobilé návrhy budou posouzeny příslušnými výbory pro jednotlivé oblasti v souladu s kritérii (zveřejněnými na adrese http://www.cost.eu). Předkladatelé vybraných předběžných návrhů pak budou vyzváni k předložení úplného návrhu. Úplné návrhy budou posouzeny prostřednictvím vzájemného hodnocení podle hodnotících kritérií (uvedených na adrese http://www.cost.eu/opencall). Rozhodnutí bude za normálních okolností vydáno do šesti měsíců ode dne uzávěrky a zahájení akcí lze poté očekávat do tří měsíců.

Uzávěrka pro předkládání předběžných návrhů je dne 30. září 2011 v 17.00 hod. bruselského času. Za účelem konečného výběru maximálně 30 nových akcí, v závislosti na dostupném rozpočtu, bude vydána výzva k předložení až 80 úplných návrhů. Výzva k předložení úplných návrhů bude vydána do 25. listopadu 2011, přičemž návrhy mají být předloženy do 27. ledna 2012 a rozhodnutí by měla být vydána v červnu roku 2012. Další uzávěrka je naplánována na 30. března 2012.

Pro další informace a pokyny se předkladatelé mohou obrátit na svého národního koordinátora COST – více na adrese http://www.cost.eu/cnc

Návrhy musí být předloženy on-line prostřednictvím internetové stránky úřadu COST.

COST získává finanční podporu na svou koordinační činnost z rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Úřad COST, zřízený Evropskou nadací pro vědu (ESF), je prováděcím subjektem COST a zajišťuje provoz a řízení správního, vědeckého a technického sekretariátu pro COST, jeho výbory pro dané oblasti a jednotlivé akce.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/19


Sdělení Ministerstva životního prostředí České republiky podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

2011/C 203/10

Ministerstvo životního prostředí České republiky sděluje, že obdrželo žádost o stanovení průzkumného území k vyhledávání a průzkumu uhlovodíků v severovýchodní části České republiky (Trutnovsko) vymezeném na mapě, která je přiložena jako příloha č. 1.

S odvoláním na směrnici uvedenou v záhlaví a na § 11 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění a na § 4d zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k hornické činnosti (zadavatelé), k podání konkurenční žádosti ke stanovení průzkumného území k vyhledávání a průzkumu uhlovodíků v severovýchodní části České republiky (Trutnovsko).

Orgánem příslušným pro udělení rozhodnutí je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Kritéria, podmínky a požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 6 odst. 2 podle výše uvedené směrnice jsou v českých předpisech v úplnosti uvedeny v zákoně České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění.

Žádosti je možno podávat po dobu třinácti týdnů od zveřejnění této výzvy v Úředním věstníku Evropské unie a je třeba je zaslat na adresu Ministerstva životního prostředí České republiky:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Žádosti obdržené po uplynutí uvedené lhůty nebudou brány v potaz. O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do dvanácti měsíců od uplynutí uvedené lhůty.

Další informace na vyžádání podá p. RNDr. Jaroslav Česnek na telefonním čísle +420 267122652.


9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 203/11

1.

Komise dne 1. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Allianz SE („Allianz“, Německo) a podnik Banco Popular Español SA („BPE“, Španělsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Popular Gestión, SGIIC, SA („PG“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Allianz: mezinárodní poskytovatel pojištění a finančních služeb,

podniku BPE: komerční bankovnictví, faktoring, správa majetku, správa penzijních fondů, správa cenných papírů, směnárenská činnost, leasing a pojišťovnictví,

podniku PG: služby v oblasti správy majetku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/21


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 203/12

1.

Komise dne 29. června 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapur) a E. OPPENHEIMER & Son International Ltd („E. OPPENHEIMER“, Britské Panenské ostrovy) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování společnou kontrolu nad společným podnikem sestávajícím ze dvou společností, Tana Africa Capital Limited a Tana Africa Investment Managers Limited (dále jen „Tana“), na základě nákupu akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Temasek: investiční holdingová společnost. Její portfolio zahrnuje široké spektrum odvětví: finanční služby; telekomunikace, média a technologie, doprava a průmysl, vědy o živé přírodě, spotřebitelská oblast a reality, energetika a zdroje,

podniku E. OPPENHEIMER: rodinný investiční nástroj, jehož primárním aktivem je podstatná kapitálová účast v De Beers spolu s dalšími zájmy na investičním základě,

podniku Tana: nový společný podnik, který bude investovat do soukromých a veřejných společností v rychle se rozvíjejícím odvětví spotřebního zboží v Africe. Tana neprovozuje v současné době žádnou obchodní nebo jinou činnost.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 203/13

1.

Komise dne 1. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Aurubis AG („Aurubis“, Německo) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií a majetku kontrolu nad určitými právnickými osobami a majetkem, které jsou v současnosti ve vlastnictví dceřiných společností podniku Luvata Oy („Luvata“, Finsko) a které tvoří divizi podniku Luvata „Rolled Products Division“ („LRP“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Aurubis: jeden z největších výrobců mědi v Evropě. Hlavním předmětem jeho podnikání je výroba měděných katod z měděných koncentrátů, měděného šrotu a recyklovaných surovin. Zpracovává je na válcovaný drát, profily a vývalky,

podniku Luvata: dodává kovy a nabízí řešení, služby, komponenty a materiály pro zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Cílem navrhované transakce je LRP, jedna ze čtyř divizí podniku Luvata,

podniku LRP: výrobce tenkostěnných měděných výrobků a válcovaných výrobků z měděných slitin pro průmyslové využití.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


Opravy

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/23


Oprava povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

( Úřední věstník Evropské unie C 187 ze dne 28. června 2011 )

2011/C 203/14

Strana 6:

místo:

„Celková částka plánované podpory 10 625 700 mil. EUR“,

má být:

„Celková částka plánované podpory 10 625 700 EUR“.