ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.189.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 189

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
29. června 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 189/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

 

III   Přípravné akty

 

Evropská komise

2011/C 189/02

Legislativní návrhy přijaté Komisí

5

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 189/03

Směnné kurzy vůči euru

11

2011/C 189/04

Poslední zveřejnění dokumentů KOM jiných než legislativní návrhy a legislativních návrhů přijatých Komisí
Úr. vest. C 140, 11.5.2011

12

2011/C 189/05

Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

13

2011/C 189/06

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

16

2011/C 189/07

Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu

25

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 189/08

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

26

2011/C 189/09

Zveřejnění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

28

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 189/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen) ( 1 )

29

2011/C 189/11

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2011, kterým se upouští od určitých závazků učiněných v rozhodnutí 98/526/ES ve věci IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim týkající se trhu se sondami DNA (Věc IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) (oznámeno pod číslem K(2011) 2981 v konečném znění)  ( 1 )

31

2011/C 189/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

32

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 189/13

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

33

2011/C 189/14

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

37

2011/C 189/15

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

42

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2011/C 189/01

Datum přijetí rozhodnutí

31.5.2011

Odkaz na číslo státní podpory

N 557/10

Členský stát

Spojené království

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Amendment to the Renewables Obligation Certificates

Právní základ

s 32 Electricity Act 1989 (1989 Chapter 29), as amended by ss 37-40 of the Energy Act 2008 (2008 Chapter 32) Implemented by the Renewables Obligation Order 2009 (No 785) as amended by Renewables Obligation Order 2010 (No 1107) to be amended by Renewables Obligation Order 2011

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Transakce neprobíhající za tržních podmínek

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 7 108 mil. GBP

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.3.2021

Hospodářská odvětví

Energetika

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Department of Energy & Climate Change

Renewables Obligation

Floor 4 Area A

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

7.3.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32261 (11/N)

Členský stát

Slovinsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Nova Ljubljanska Banka d.d. („NLB“)

Právní základ

Strateški načrt NLB

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 250 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

do 7.9.2011

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

22.3.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32470 (11/N)

Členský stát

Finsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

Právní základ

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010);

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 21,35 mil. EUR

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 1.2.2016

Hospodářská odvětví

Energetika

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Energiamarkkinavirasto

Lintulahdenkuja 4

FI-00530 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

31.5.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32986 (11/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Prórroga del Régimen temporal de concesión de ayudas en forma de garantía (ayuda de Estado N 68/10) — España

Právní základ

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 700 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.12.2011

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Todas las autoridades competentes en España

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


III Přípravné akty

Evropská komise

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/5


Legislativní návrhy přijaté Komisí

2011/C 189/02

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2011) 153

 

19.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie a její členské státy zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k přijetí doporučení o provádění akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství

KOM(2011) 158

 

8.4.2011

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Švédsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů („pobřežní elektřina“)

KOM(2011) 169

 

13.4.2011

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

KOM(2011) 182

 

7.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku poskytuje preventivní střednědobá finanční pomoc EU

KOM(2011) 188

 

11.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie v rámci smíšeného výboru ES–Andorra ohledně seznamu ustanovení v oblasti celní bezpečnosti, jež je třeba stanovit podle čl. 12b odst. 1 Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Knížectvím Andorry na straně druhé

KOM(2011) 189

 

12.4.2011

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Kodifikované znění)

KOM(2011) 191

 

11.4.2011

Návrh nařízení Rady o rozšíření konečného vyrovnávacího cla uloženého nařízením Rady (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, o rozšíření konečného vyrovnávacího cla uloženého nařízením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o ukončení šetření týkajícího se dovozu výrobků zasílaných ze Singapuru

KOM(2011) 192

 

11.4.2011

Návrh nařízení Rady o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o ukončení šetření týkajícího se dovozu výrobků zasílaných ze Singapuru

KOM(2011) 193

 

11.4.2011

Návrh nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů

KOM(2011) 197

 

13.4.2011

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky

KOM(2011) 198

 

12.4.2011

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky

KOM(2011) 201

 

12.4.2011

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antisubvenčního cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky

KOM(2011) 203

 

13.4.2011

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz zeolitu A ve formě prášku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny

KOM(2011) 207

 

14.4.2011

Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie

KOM(2011) 209

 

13.4.2011

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfurylaldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

KOM(2011) 210

 

18.4.2011

Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie

KOM(2011) 212

 

14.4.2011

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgie)

KOM(2011) 215

 

13.4.2011

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

KOM(2011) 216

 

13.4.2011

Návrh nařízení Rady kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na příslušná ujednání o překladu

KOM(2011) 221

 

20.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

KOM(2011) 223

 

20.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

KOM(2011) 224

 

20.4.2011

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 521/2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík

KOM(2011) 226

 

20.4.2011

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER

KOM(2011) 227

 

27.4.2011

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

KOM(2011) 228

 

27.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření nového protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

KOM(2011) 229

 

27.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním používání protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie

KOM(2011) 230

 

26.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady A KOMISE o postoji Unie k rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU–Černá Hora, kterým se mění její jednací řád

KOM(2011) 231

 

28.4.2011

Návrh nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOM(2011) 233

 

18.4.2011

Návrh rozhodnutí Rady o jmenování členů Výboru Evropského sociálního fondu

KOM(2011) 235

 

4.5.2011

Návrh prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

KOM(2011) 238

 

2.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o uzavření Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

KOM(2011) 239

 

2.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o podpisu a prozatímním provádění Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

KOM(2011) 241

 

10.5.2011

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

KOM(2011) 243

 

2.5.2011

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 57/2011, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb

KOM(2011) 245

 

5.5.2011

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění)

KOM(2011) 250

 

5.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o přidělení prostředků uvolněných z projektů v rámci 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) a předchozích ERF na rozvojovou spolupráci v Jižním Súdánu

KOM(2011) 251

 

6.5.2011

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko)

KOM(2011) 252

 

6.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Brazilskou federativní republikou na straně druhé o letecké dopravě

KOM(2011) 253

 

6.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Brazilskou federativní republikou na straně druhé o letecké dopravě

KOM(2011) 258

 

6.5.2011

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Dánsko)

KOM(2011) 259

 

18.5.2011

Návrh nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

KOM(2011) 261

 

11.5.2011

Návrh nařízení Rady o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

KOM(2011) 262

 

16.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie k rozhodnutí č. 1/2011 Smíšeného řídícího výboru pro hygienické a rostlinolékařské záležitosti zřízeného Dohodou, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, ohledně změny dodatku V.A. přílohy IV dohody o přidružení

KOM(2011) 265

 

16.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady kterým se prodlužuje období platnosti rozhodnutí 2010/371/EU o uzavření konzultací s Madagaskarskou republikou podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU

KOM(2011) 266

 

6.5.2011

Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

KOM(2011) 267

 

18.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o přijetí pozměněného statutu a jednacího řádu Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk Evropskou unií

KOM(2011) 268

 

10.5.2011

Návrh prováděcí rozhodnutí Rady kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU ze dne 7. prosince 2010 o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku

KOM(2011) 269

 

17.5.2011

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

KOM(2011) 270

 

17.5.2011

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

KOM(2011) 273

 

10.5.2011

Návrh prováděcí rozhodnutí Rady o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku

KOM(2011) 277

 

20.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT)

KOM(2011) 279

 

18.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu pozměněného statutu a jednacího řádu Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk Evropskou unií

KOM(2011) 280

 

19.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské správě pro cla a ochranu hranic

KOM(2011) 281

 

19.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské správě pro cla a ochranu hranic

KOM(2011) 282

 

20.5.2011

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT)

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/11


Směnné kurzy vůči euru (1)

28. června 2011

2011/C 189/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,4261

JPY

japonský jen

115,31

DKK

dánská koruna

7,4590

GBP

britská libra

0,89420

SEK

švédská koruna

9,2475

CHF

švýcarský frank

1,1884

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8020

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,398

HUF

maďarský forint

269,73

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7097

PLN

polský zlotý

4,0132

RON

rumunský lei

4,2105

TRY

turecká lira

2,3461

AUD

australský dolar

1,3630

CAD

kanadský dolar

1,4070

HKD

hongkongský dolar

11,1042

NZD

novozélandský dolar

1,7762

SGD

singapurský dolar

1,7718

KRW

jihokorejský won

1 545,36

ZAR

jihoafrický rand

9,7863

CNY

čínský juan

9,2272

HRK

chorvatská kuna

7,3793

IDR

indonéská rupie

12 305,45

MYR

malajsijský ringgit

4,3507

PHP

filipínské peso

62,098

RUB

ruský rubl

40,2485

THB

thajský baht

44,152

BRL

brazilský real

2,2732

MXN

mexické peso

16,9650

INR

indická rupie

64,2320


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/12


Poslední zveřejnění dokumentů KOM jiných než legislativní návrhy a legislativních návrhů přijatých Komisí

2011/C 189/04

Úř. věst. C 140, 11.5.2011

Předchozí zveřejnění:

 

Úř. věst. C 121, 19.4.2011

 

Úř. věst. C 94, 26.3.2011

 

Úř. věst. C 88, 19.3.2011

 

Úř. věst. C 26, 28.1.2011

 

Úř. věst. C 296, 30.10.2010

 

Úř. věst. C 76, 25.3.2010


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/13


Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

2011/C 189/05

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2011) 166

 

11.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a výsledcích nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

KOM(2011) 168

 

13.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Inteligentnější zdanění energie v EU: návrh revize směrnice o zdanění energie

KOM(2011) 171

 

30.3.2011

Zpráva Evropskému parlamentu a Radě Rovnováha mezi starou a novou strukturou služebního postupu Článek 6 služebního řádu

KOM(2011) 174

 

11.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

KOM(2011) 175

 

11.4.2011

Zpráva Komise Evropského parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy

KOM(2011) 176

 

12.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 8 rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností

KOM(2011) 180

 

6.4.2011

SděleníKomise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politický přístup Evropské unie ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012 (WRC-12) (Text s významem pro EHP)

KOM(2011) 183

 

7.4.2011

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku poskytuje vzájemná pomoc Důvodová zpráva

KOM(2011) 184

 

11.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky

KOM(2011) 186

 

8.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Průběžné hodnocení společného programu Eurostars

KOM(2011) 187

 

11.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2010

KOM(2011) 195

 

11.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress – 2010

KOM(2011) 199

 

15.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Technická úprava finančního rámce na rok 2012 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) (Bod 16 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006) o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení)

KOM(2011) 202

 

12.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Inteligentní sítě: od inovací k zavádění

KOM(2011) 204

 

14.4.2011

Společná zpráva Radě a Evropskému parlamentu Výroční zpráva o Hongkongu za rok 2010

KOM(2011) 205

 

14.4.2011

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Výroční zpráva za rok 2010: Macao

KOM(2011) 206

 

13.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akt o jednotném trhu Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry „Společně pro nový růst“

KOM(2011) 211

 

15.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Robustnější řízení kvality evropské statistiky

KOM(2011) 214

 

15.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o sociálních a ekonomických důsledcích pěstování geneticky modifikovaných organismů na základě příspěvků od členských států a v souladu s požadavkem uvedeným v závěrech Rady pro životní prostředí z prosince 2008

KOM(2011) 217

 

20.4.2011

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení

KOM(2011) 219

 

15.4.2011

Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2011 Výkaz výdajů podle oddílů Oddíl III – Komise

KOM(2011) 220

 

20.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení programu „Mládež v akci“

KOM(2011) 222

 

19.4.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě

KOM(2011) 225

 

18.4.2011

Zpráva KomiseRadě a Evropskému parlamentu Hodnotící zpráva o směrnici o uchovávání údajů (směrnice 2006/24/ES)

KOM(2011) 232

 

28.4.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Hodnotící zpráva o provádění a dopadu opatření přijatých podle směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel

KOM(2011) 240

 

2.5.2011

Sdělení Komise Vytvoření společného leteckého prostoru s Moldavskou republikou

KOM(2011) 242

 

6.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění), kterým bylo nařízení č. 58/97 zrušeno a nahrazeno

KOM(2011) 246

 

5.5.2011

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o průběžném hodnocení zvláštního programu „Drogová prevence a informovanost o drogách“ (dále „DPIP“) 2007–2013

KOM(2011) 248

 

4.5.2011

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o migraci

KOM(2011) 249

 

5.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Průběžná hodnotící zpráva o programu „Základní práva a občanství“ 2007–2013

KOM(2011) 254

 

11.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Průběžná hodnotící zpráva o programu „Daphne III“ 2007–2013

KOM(2011) 255

 

11.5.2011

Hodnotící Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Průběžná hodnotící zpráva programu Trestní soudnictví

KOM(2011) 257

 

13.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1–3/2011

KOM(2011) 260

 

12.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění plánu obnovy štikozubce novozélandského a humra severského

KOM(2011) 271

 

17.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o stavu ratifikace úmluv uvedených v příloze III nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a doporučení příslušných subjektů provádějících monitoring podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení GSP+

KOM(2011) 272

 

17.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Statistická zpráva všeobecného systému preferencí (GSP)

KOM(2011) 286

 

23.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 2038/2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí za období 2007–2009

KOM(2011) 301

 

23.5.2011

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se výdajů EZZF Systém včasného varování Č. 4/2011

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/16


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

2011/C 189/06

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) druhé odrážky nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1) se vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2) mění takto:

Kapitola 27

Strana 110

Všeobecné vysvětlivky

V prvním pododstavci se za slovem „Materials“ vypouští výraz „vydané v publikaci standardních definic a specifikací ropných a mazacích produktů z roku 1976“.

Poznámka 2

V druhém řádku se za „315 °C“ vypouští „ASTM D 1319-70“ a nahrazuje výrazem „EN 15553“.

Doplňková poznámka 5

V bodě 2 písm. d) se za výraz „změkčování“ doplňuje „nebo odstraňování“.

Strana 111

Doplňková poznámka 5 b)

 

V bodě 2 písm. a):

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a vkládá výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

 

V bodě 2 písm. b):

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a vkládá výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

Doplňková poznámka 5 e)

Mezi výraz „glykol“ a výraz „morfolin“ se vkládá výraz „N-methyl“.

Strana 112

Doplňková poznámka 5 l)

V první řádce se výraz „odstraňování parafinů“ nahrazuje výrazem „odparafinování“, v druhé a čtvrté řádce se výraz „oddělování parafinů“ nahrazuje výrazem „odparafinování“.

Strana 115

2707 50 10 a 2707 50 90

Ve větě začínající „Do těchto podpoložek …“:

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a vkládá se výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

Strana 116

2707 99 91 a 2707 99 99

 

V bodě 1 písm. a):

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a vkládá výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

 

V bodě 1 písm. b)

se za „15 °C“ vkládá „podle EN ISO 12185“.

 

V bodě 1 písm. c)

se za „25 °C, dle“ vypouští „metody ASTM D 5“ a nahrazuje výrazem „metody EN 1426“.

Strana 117

2710 11 11 až 2710 19 99

 

V bodě I podbodě 1

se za výraz „metody ASTM D 938“ vkládá „ekvivalentní k metodě ISO 2207“.

 

V bodě I podbodě 2 písm. a):

se za výraz „při 70 °C“ doplňuje „podle EN ISO 12185“,

za výraz „metody ASTM D 217“ se vkládá „ekvivalentní k metodě ISO 2137“.

 

V bodě I podbodě 2 písm. b):

se za výraz „při 70 °C“ doplňuje „podle EN ISO 12185“,

za výrazem „měřeno dle“ se vypouští „metody ASTM D 5“ a nahrazuje výrazem „metody EN 1426“,

za „Viz též schéma uvedené níže“ se vypouští „(1)“, odkaz na poznámku pod čarou 1.

Strana 118

Poznámka pod čarou 1

Vypouští se tato poznámka pod čarou: „(1) Pokud se projeví, že produkt je pro test penetrace pracovním kuželem dle metody ASTM D 217 příliš tvrdý, použije se test penetrace kuželem dle metody ASTM D 937.“

Diagram

Diagram se mění takto:

Image

Strana 119

2710 11 21

Vypouští se věta „Výraz „metoda Abel-Pensky“ znamená metodu DIN (Deutsche Industrienormen) 51755 – z března 1974, vydanou DNA (Deutsche Normenausschuß), Berlín 15.“

2710 19 11 až 2710 19 29

Za výrazem „k této kapitole“ se doplňuje následující text a obrázky:

Podpoložka 2710 19 21

Do této podpoložky patří petrolej typu palivo pro tryskové motory. Toto palivo pro tryskové motory splňuje ustanovení doplňkové poznámky 2 c) k této kapitole.

Plynově-chromatografický profil petroleje pro tryskové motory, například nejpoužívanější palivo pro tryskové motory A-1, je charakteristický pro olej získaný pouze procesem destilace surového oleje. Délka řetězce alkanů se pohybuje mezi přibližně 10 a 18 atomy uhlíku. Destilační rozmezí podle metody EN ISO 3405 ekvivalentní k metodě ASTM D 86 je přibližně 130 °C až 300 °C. Obsah aromátů může být až 25 % objemových. Jeho bod vzplanutí je zpravidla nad 38 °C podle metody ISO 13736.

Palivo pro tryskové motory může obsahovat tato aditiva: antioxidanty, inhibitory koroze, inhibitory zamrzání a značkovací barviva.

Strana 120

Plynově-chromatografický profil paliva pro tryskové motory typu A-1 (petrolej)

Image

Strana 121

Podpoložka 2710 19 25

Do této podpoložky patří petrolej jiný než palivo pro tryskové motory. Petrolej této podpoložky splňuje ustanovení doplňkové poznámky 2 c) k této kapitole.

Charakteristické pro některé z těchto olejů je jejich velmi nízký obsah aromátů a olefinů, což zabraňuje vytváření sazí při spalování.

V některých případech jsou přítomny chemické značkovače.

Do této podpoložky nepatří směsi petroleje a jiných minerálních olejů nebo organických rozpouštědel.

Plynově-chromatografický profil petroleje s nízkým obsahem aromátů

Image

Strana 122

Podpoložka 2710 19 29

Tato podpoložka zahrnuje střední oleje jiné než petrolej podpoložek 2710 19 21 a 2710 19 25. Oleje této podpoložky splňují ustanovení doplňkové poznámky 2 c) k této kapitole.

Příkladem těchto olejů je n-parafin.

Plynově-chromatografický profil n-parafinu

Image

Údaje u plynově-chromatografických profilů se mění takto:

u všech se za výraz „SIMDIS ASTM D 2887 Extended“ doplňuje „equivalent to ISO 3924“,

u údajů týkajících se paliva pro tryskové motory A-1 a petroleje s nízkým obsahem aromátů se vypouští výraz „ASTM D 86 correlation (STP 577)-distribution“, který se nahrazuje výrazem „EN ISO 3405 equivalent to ASTM D 86 correlation (STP 577)-distribution“.

Strana 123

Tabulka charakteristik topných olejů

Vkládá se tento text:

za „obsah sírnatého zbytku“ se vkládá „(ISO 3987)“,

za „indexu zmýdelnění“ se vkládá „(ISO 6293-1 nebo ISO 6293-2)“.

2710 19 71 až 2710 19 99

V druhé větě:

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a doplňuje se výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

Strana 124

 

V bodě 2 písm. a):

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a vkládá se výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

 

V bodě 2 písm. b):

se za „dle“ vypouští „metody ASTM D 445-74“ a nahrazuje se výrazem „metody EN ISO 3104“.

 

V bodě 2 písm. c):

se za „dle metody“ vkládá „ISO 2049 (ekvivalentní k metodě“,

za „metody ASTM D 1500“ se doplňuje „)“.

Tabulka charakteristik mazacích a ostatních olejů

Vkládá se tento text:

za „obsah sírnatého zbytku“ se vkládá „(ISO 3987)“,

za „index zmýdelnění“ se vkládá „(ISO 6293-1 nebo ISO 6293-2)“.

Strana 125

2712 90 31 až 2712 90 99

 

V bodě 1

se za výrazem „ASTM D 938“ vkládá „ekvivalentní k metodě ISO 2207“.

 

V bodě 2

se za výrazem „při 70 °C“ doplňuje „podle EN ISO 12185“.

 

V bodě 3

se za výrazem „ASTM D 217“ vkládá „ekvivalentní k metodě ISO 2137“.

 

V bodě 4

se za výrazem „ASTM D 937“ vkládá „ekvivalentní k metodě ISO 2137“,

vypouští se věta „Pokud se projeví, že produkt je pro test penetrace pracovním kuželem dle metody ASTM D 217 příliš tvrdý, použije se test penetrace kuželem dle metody ASTM D 937.“.

Strana 126

2713 20 00

 

V bodě 1

se za výrazem „ASTM D 938“ doplňuje „ekvivalentní k metodě ISO 2207“.

 

V bodě 2

se za výrazem „při 70 °C“ doplňuje „podle EN ISO 12185“.

 

V bodě 3

se za „dle“ vypouští „metody ASTM D 5“ a nahrazuje výrazem „metody EN 1426“.

2713 90 10 a 2713 90 90

 

V bodě 2

se mezi výraz „při 15 °C“ a výraz „převyšuje“ doplňuje „podle EN ISO 12185“.

 

V bodě 3:

se výraz „ASTM D 86-67“ nahrazuje výrazem „EN ISO 3405“,

za výrazem „metody ASTM D 86“ se vypouští „(upravené v roce 1972)“ a doplňuje se výraz „(ekvivalentní k metodě ASTM D 86)“.

Strana 127

2715 00 00

 

V bodě 2 písm. a) páté větě první odrážce

se za výrazem „zjištěnou“ vypouští „metodou ASTM D 5“ a nahrazuje se výrazem „metodou EN 1426“.

 

V bodě 2 písm. a) páté větě druhé odrážce:

se za „metody ASTM D 1189“ vkládá „(zrušené v roce 1979 a neexistuje žádná metoda EN/ISO)“,

za výrazem „zjištěnou“ se vypouští „metodou ASTM D 5“ a nahrazuje výrazem „metodou EN 1426“.

Diagram

Diagram se mění takto:

Image


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 137, 6.5.2011, s. 1.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/25


Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu

2011/C 189/07

Image

Národní strana nové pamětní mince v hodnotě 2 eur určené k peněžnímu oběhu a vydávané Monakem

Euromince určené k peněžnímu oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis vzorů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k peněžnímu oběhu, jde-li pouze o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní mince v hodnotě 2 eur, ale jejich národní strana má pamětní vzor, jenž má z hlediska národního nebo evropského velmi symbolickou hodnotu.

Vydávající stát: Monako

Připomínaná příležitost: sňatek prince Alberta a Charlene

Popis vzoru: Ve středu vnitřní části mince jsou zobrazeny podobizny prince Alberta a Charlene. Pod podobiznami je jméno vydávající země „MONAKO“ a rok vydání „2011“. Značka mincovny a značka rytce je zobrazena před, respektive za nápisem „MONAKO 2011“.

Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.

Počet vydaných mincí:

Datum emise:


(1)  Viz Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1, kde jsou zobrazeny zobrazují národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002.

(2)  Viz závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/26


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2011/C 189/08

Pomoc č.: SA.33191 (11/XA)

Členský stát: Slovinsko

Region: Gorenjska

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Podpore programom razvoja podeželja v Občini Jesenice 2011–2013

Právní základ: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/11, z dne 10. junija 2011)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

 

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku: 0,09 EUR (v milionech)

 

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,03 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 18. června 2011–31. prosince 2013

Cíl podpory: Investice v zemědělských podnicích (článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006), Přeparcelování pozemků (článek 13 nařízení (ES) č. 1857/2006), Pojistné (článek 12 nařízení (ES) č. 1857/2006), Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006), Zachování krajiny a tradičních staveb (článek 5 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Adresa internetových stránek: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava=2127

Další informace: —

Pomoc č.: SA.33194 (11/XA)

Členský stát: Kypr

Region: —

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Právní základ: Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2011

Άρθρο 03619 του Προϋπολογισμού για το 2011

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 1,67 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 22. června 2011–31. prosince 2011

Cíl podpory: Choroby zvířat (článek 10 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Chov ovcí a koz

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1471 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Adresa internetových stránek: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/74A7A97B0ECC4F01422578B2001F77CE/$file/scrapie%202011b.pdf

Další informace: —


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/28


Zveřejnění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

2011/C 189/09

Vrchní soud Irska (The High Court of Ireland)

VE VĚCI SPOLEČNOSTI IRISH LIFE AND PERMANENT PUBLIC LIMITED COMPANY („IL&P“) A VE VĚCI ZÁKONA O STABILIZACI ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ Z ROKU 2010 („ZÁKON“)

Dne 9. června 2011 vydal Vrchní soud Irska (The High Court of Ireland) podle článku 9 uvedeného zákona tento příkaz:

nařizuje společnosti IL&P (úvěrové instituci s povolením působit v Irsku), aby podnikla konkrétní kroky v souvislosti s přípravou možné částečné nebo úplné likvidace společnosti „Irish Life Limited“ a jejích aktiv, dceřiné společnosti ve 100 % vlastnictví IL&P, a to buď prvotní veřejnou nabídkou akcií, nebo neveřejným prodejem uvedené společnosti.

Soud mimo jiné prohlásil příkaz a všechny jeho části za reorganizační opatření pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001.

Podle článku 11 výše uvedeného zákona může být Vrchnímu soudu Irska, se sídlem na adrese the High Court of Ireland, Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irsko, podána žádost o zrušení příkazu za podmínek v něm stanovených, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vydání příkazu.

V souladu s čl. 64 odst. 2 zákona není proti příkazu možné odvolání k nejvyššímu soudu (the Supreme Court) bez povolení vrchního soudu.

Úplný opis příkazu poskytne kancelář vrchního soudu prostřednictvím e-mailu listroomhighcourt@courts.ie


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/29


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 189/10

1.

Komise dne 17. června 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým Daimler AG („Daimler“, Německo) a Rolls-Royce Group plc („Rolls-Royce“, Spojené království) prostřednictvím Engine Holding GmbH (Německo), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou nepřímou kontrolu nad podnikem Tognum AG („Tognum“, Německo) a nad podnikem Rolls-Royce Bergen („Bergen“, Norsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Daimler: výroba a prodej automobilů vyšší třídy a komerčních vozidel, dále poskytování finančních služeb v souvislosti s automobily včetně financování, leasingu pojištění a správy vozového parku,

podniku Rolls-Royce: vývoj a výroba motorů do civilních letadel, vývoj a výroba napájecích sítí určených pro letecké, námořní a energetické použití. Rolls-Royce je také činný v námořním obchodě. Navrhuje lodě a vyrábí vybavení pro námořnictvo jako lodní pohony a palubní a kormidelní zařízení. Přes Bergen působí Rolls-Royce také ve vývoji, výrobě a prodeji dieselových a benzínových pístových motorů a agregátů, které se používají mimo silniční dopravu (jako je například výroba proudu a námořní sektor),

podniku Engine Holding GmbH: účelová společnost, jejímž jediným účelem bylo připravit nabídku k převzetí všech akcií v oběhu společnosti Tongum a následně držet a spravovat akciový podíl ve společnosti Tongum a Bergen,

Tongum: vývoj, výroba a prodej dieselových a benzínových pístových motorů a agregátů, které se používají mimo silniční dopravu (jako je například průmyslové upotřebení, výroba proudu a námořní sektor).

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/31


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 3. května 2011,

kterým se upouští od určitých závazků učiněných v rozhodnutí 98/526/ES ve věci IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim týkající se trhu se sondami DNA

(Věc IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim)

(oznámeno pod číslem K(2011) 2981 v konečném znění)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 189/11

Komise dne 3. května 2011 přijala rozhodnutí o spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků  (1), a zejména podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení. Znění celého rozhodnutí bez důvěrných informací je k dispozici v úředním jazyce případu a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   DŮVODOVÁ ZPRÁVA

(1)

Komise dne 4. února 1998 přijala rozhodnutí ve věci IV/M.950 Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim (dále jen „rozhodnutí“), ve kterém prohlásila transakci, kterou podnik Hoffmann-La Roche Ltd („Roche“, Švýcarsko) získal ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 kontrolu nad podnikem Boehringer Mannheim („BM“, Německo), s výhradou splnění podmínek a povinností za slučitelnou se společným trhem.

(2)

Komise v rozhodnutí shledala, že podnik Roche má na trhu se sondami DNA v EHP dominantní postavení, jež by mohlo být v důsledku získání kontroly nad podnikem BM ještě posíleno, neboť podnik BM je díky svému úsilí o prosazení se na trhu se sondami DNA jeho potencionálně novým účastníkem. Podnik Roche předložil závazky, které se rozhodnutím staly závazné.

(3)

Součástí těchto závazků bylo, že podnik Roche v rámci „širokých“ a „individuálních“ licencí všem zainteresovaným účastníkům trhu nediskriminujícím způsobem umožní přístup ke své technologii polymerázové řetězové reakce (dále jen „PCR“).

(4)

Závazky obsažené v rozhodnutí nezahrnovaly žádný časový horizont, lhůtu či ustanovení o přezkumu.

(5)

Podnik Roche se dne 24. září 2008 obrátil na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž s žádostí o zproštění od závazků.

(6)

Ze zkoumání generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž vyplynulo, že od doby přijetí rozhodnutí podnik Roche poskytl v rámci svých závazků 35 licencí PCR, včetně „širokých licencí“ některým ze svých hlavních konkurentů. Tím se zvýšil počet významných a aktivních hráčů na trhu EHP se sondami DNA. Nadto skončila doba platnosti většiny ze 119 patentů souvisejících s PCR, které se podnik Roche na základě svých závazků (včetně základních patentů) rozhodl zpřístupnit.

(7)

Uskutečnily se konzultace zúčastněných třetích stran. Z nich vyplynulo, že zrušení závazků nemůže ovlivnit jejich účinnost, neboť závazky již splnily svůj účel (tj. vyrovnat ztrátu možné hospodářské soutěže v důsledku získání kontroly nad podnikem BM ze strany podniku Roche) a již neodráží potřeby trhu. Jejich zrušení má také neutrální účinek na práva třetích stran.

(8)

Podnik Roche nadto nedávno udělil řadu licencí nad rámec závazků, čímž prokázal, že je připraven udělovat licence, aniž by tak musel učinit.

II.   ZÁVĚR

Návrh rozhodnutí vzhledem k výše uvedenému zprošťuje od závazků vztahující se na sondy DNA stanovené v části VI-B rozhodnutí 98/526/ES s účinkem ode dne přijetí rozhodnutí.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/32


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 189/12

1.

Komise dne 23. června 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII, L.P. se sídlem na Kajmanských ostrovech a patřící do skupiny Clayton, Dubilier & Rice group („CD&R“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií výlučnou kontrolu nad celým podnikem Financière SPIE S.A.S. („SPIE“, Francie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku CD&R: soukromá kapitálová investiční skupina,

podniku SPIE: poskytovatel technických služeb v mnoha oblastech, jako například elektřina, vytápění, větrání a klimatizace a všeobecné strojírenství pro zákazníky z průmyslu, obchodního a veřejného sektoru a dále služeb pro jaderné odvětví, odvětví ropy a plynu, komunikací a IT.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/33


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 189/13

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT/RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP/RHEINISCHES RÜBENKRAUT“

č. ES: DE-PGI-0005-0717-02.09.2008

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Německo

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.6

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Čistá přírodní koncentrovaná šťáva z čerstvě sklizené cukrové řepy, bez rostlinných vláken a bez jakýchkoliv dodatečně přidaných látek.

—   Vzhled: tmavohnědý vysokoviskózní sirup

—   Chuť: sladká sladová

—   Vůně: nasládle sladovo-karamelová

—   Konečný obsah cukru (tolerance ± 3 %):

 

sacharóza: 33 %

 

glukóza: 17 %

 

fruktóza: 16 %

—   Hodnota Brix: nejméně 78° Brix

—   pH: od 4,4 do 5,0

—   Obsah vody: maximálně 22 %

—   Železo: nejméně 10 mg/100 g

—   Hořčík: nejméně 70 mg/100 g

—   Draslík: nejméně 50 mg/100 g

—   Kyselina listová: nejméně 90 mikrogramů/100 g

—   „Zuckerrübenkraut“ se vyrábí bez jakýchkoliv dodatečně přidaných látek. Tento produkt se vyrábí v době sklizně cukrové řepy, tedy od pozdního léta až do jara. Vyrábí se tradičním způsobem, který však odpovídá současným požadavkům potravinového práva, a to takto:

—   Přebírání zboží/kvalita: dodání čerstvě sklizené řepy.

—   Kontrola přejímky: zjištění obsahu cukru za účelem stanovení potřebných provozních parametrů (teplota, délka vaření atd.). Vizuální kontrola podílu nečistot a zelených částí.

—   Skladování: krátké skladování jak u zemědělce, tak v místě zpracování, sladění sklizně s dodávkou.

—   Úprava před dalším opracováním a zpracováním: předčištění; odstranění listů, zeminy a kamenů; následně omytí v pračce.

—   Zpracování: řepa se zpracovává v dané zeměpisné oblasti. Bulvy se dále zpracovávají celé nebo nakrájené na kousky. Rmut se několik hodin zahřívá, resp. šetrně vaří. Zároveň je třeba dbát na to, aby rmut dostatečně dlouho odpočíval. Délka a teplota vaření se určuje podle tradičních postupů v jednotlivých podnicích. Následně se hmota lisuje vysokým tlakem, aby se získala šťáva. Ze získané šťávy se ve filtračních zařízeních odstraňují téměř všechny pevné částečky a čirá šťáva se následně přečerpává do odpařovacího zařízení. V něm se z čiré šťávy ve vakuu jemným způsobem oddělí voda. Obsah sušiny konečného produktu činí přinejmenším 78 oBrix. Před uskladněním je ve zpracovatelském podniku konečný produkt podroben analýze na hodnotu pH, barvu, obsah sacharózy, fruktózy, glukózy a sušiny. Konečný produkt je navíc pravidelně analyzován externí laboratoří. Získaný sirup se skladuje v tancích, z nichž jej lze odebírat a stáčet.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

Cukrová řepa používaná jako výchozí surovina musí pocházet ze 100 % z vymezené zeměpisné oblasti.

Cukrová řepa používaná k výrobě sirupu „Zuckerrübenkraut“ tradičně pochází výlučně od místních pěstitelů cukrové řepy.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Celý proces výroby probíhá v dané zeměpisné oblasti.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Porýní. V Severním Porýní-Vestfálsku je to kraj Kolín nad Rýnem (bez okresu Oberbergischer Kreis) a v kraji Düsseldorf je to okres Mettmann, město Düsseldorf, okres Rhein-Kreis Neuss, město Mönchengladbach, okres Viersen, město Krefeld, okres Kleve a okres Wesel. V Porýní-Falci se jedná o okresy Ahrweiler a Mayen-Koblenz.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Vaření řepy má v Porýní několikasetletou tradici, díky níž se vaření a chuť produktu neustále zdokonalovala. Znalosti a dovednosti se předávaly z generace na generaci. Již ve 14. a v 15. století nedílně patřila cukrová řepa mezi pěstované plodiny. V Porýní se řepné bulvy od 15. století řadily mezi tzv. malé desátky, které sedláci museli odvádět svým pánům. Na počátku 17. století došlo kvůli třicetileté válce k hladomoru a tehdy se zjistilo, že pěstovat cukrovou řepu je jednodušší a výhodnější, než pěstovat obilí. Mimo jiné v Porýní, které bylo nepokoji zasaženo méně, bylo možné náročnější pěstování sladké bílé řepy.

Dnes již nelze s určitostí říci, od kdy přesně se v Porýní sirup „Zuckerrübenkraut“ vyrábí, jeho výroba však zřejmě byla běžná od 18. století. Centrem produkce je dolní Porýní. V Prusku bylo v roce 1860 registrováno 309 výrobců „Zuckerrübenkraut“, přičemž jen v okresu Grevenbroich bylo hlášeno 63 lisů. Sirup se původně vyráběl z krmné řepy nebo z mrkve. V 19. století se prosadila odrůda krmné řepy „Lanker Rübe“ vyšlechtěná v dolním Porýní. Ve druhé polovině 19. století převážila výroba z cukrové řepy. V ročenkách kolínské obchodní komory okolo roku 1870 se můžeme dočíst, že se ročně vyrobilo 6 000 až 10 000 centů (cent = 50 kg) sirupu „Zuckerrübenkraut“.

Tento produkt je zároveň důležitou a tradiční součástí celé řady typických porýnských receptů, například porýnské svíčkové (Rheinischer Sauerbraten) nebo cášských perníků (Aachener Printen). Dlouhá tradice výroby tohoto sirupu se jasně odráží i v jazykové rovině: sirup „Zuckerrübensirup“ nazývají obyvatelé Porýní „Rübenkraut“, dříve pak „Rüöwenkrut“ nebo „Röbenkraut“. Tento výraz se používá dodnes a všichni mu rozumí. Než se totiž zjistilo, že z krmné řepy lze vyrábět cukr, používala se řepa jako zelenina (Kraut). Název „Rübenkraut“ se u sirupu z krmné řepy zachoval také proto, že odkazuje na „Apfelkraut“ (sirup získaný z jablek).

V publikaci autora Bertholda Blocka vydané v Lipsku roku 1920 pod názvem Rübensirup — Seine Herstellung, Beurteilung und Verwendung z obrázku 2 vyplývá, že hlavní oblastí pro výrobu sirupu z cukrové řepy bylo Porýní (kruhy s černou výplní). Naopak cukrovary se nacházely po celé německé říši, v Porýní jich však bylo pouze několik. Zato koncentrace závodů na výrobu sirupu „Zuckerrübenkraut“ zde byla jedinečná. Tento produkt se dodnes vyrábí z velké části právě v Porýní.

5.2   Specifičnost produktu:

Tradiční šetrný způsob výroby, který je pevně stanovený dlouholetou tradicí, zaručuje, že v konečném produktu budou zachovány cenné minerální látky, hořčík a železo. Obsahuje také draslík a kyselinu listovou. Vyrábí se bez jakýchkoliv dodatečně přidaných látek.

Díky jedinečné výrazné sladké sladové chuti, která vzniká podobně jako nasládle sladovo-karamelová vůně díky šetrnému způsobu výroby, je tento produkt vhodný nejen jako sladká pomazánka na chleba, ale také jako přísada při pečení a vaření.

„Zuckerrübensirup“ je již dlouho velmi dobře známý a velmi uznávaný. Sirup je proslulý nejen v Porýní, ale i za hranicemi regionu. Známost a pověst produktu vyplývají z jeho dlouhé historie v dané zeměpisné oblasti.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Vynikající pověst produktu pramení z jeho zeměpisného původu.

Sirup „Zuckerrübenkraut“ byl vynalezen právě v Porýní a od té doby se tam vyrábí. Odjakživa se vyráběl z cukrové řepy z Porýní. Zásadní význam pro dobrou pověst produktu mají plody pocházející z této pěstitelské oblasti. Autentičnost produktu je neoddělitelně spjata s místním původem jediné suroviny, jež se k výrobě používá – a to cukrové řepy.

„Zuckerrübenkraut“ se i dnes vyrábí téměř stejně jako v minulých staletích. Vždy se zpracovávaly pouze řepné bulvy z dané oblasti. Z toho v Porýní také vyplývala vysoká koncentrace závodů na výrobu sirupu „Zuckerrübenkraut“, jak je vidět na přiložené mapě. Cukrové řepy se i dnes v Porýní pěstuje velké množství, většinou na výrobu cukru, nemalá část je však určena i ke zpracování na „Zuckerrübenkraut“.

Cukrová řepa používaná k výrobě sirupu tradičně pochází výlučně od místních pěstitelů cukrové řepy. Cukrová řepa se pěstuje na základě smluví úpravy mezi zpracovateli a zemědělci, díky čemuž je v oblasti zemědělské produkce možné poskytovat komplexní poradenství. Mezi výrobci a zpracovateli se vytvořila efektivní, transparentní a ověřitelná spolupráce. Zaručený odbyt zaručuje pěstitelům cukrové řepy nutnou jistotu a základ pro plánování. Kvalita cukrové řepy, resp. její chemické parametry, se pravidelně zkoumají pomocí identických analytických postupů.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

Markenblatt Heft 5 ze dne 1. února 2008, díl 7a-aa, str. 26285

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/83


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/37


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 189/14

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„MELON DE GUADELOUPE“

č. ES: FR-PGI-0005-0844-18.01.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Melon de Guadeloupe“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.6 –

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

U tohoto melounu se jedná o sezónní produkt sklízený od listopadu do června a pěstovaný na zcela volném poli (bez zakrytí nebo zastřešení).

„Melon de Guadeloupe“ je žlutý meloun typu Charentais, celý, čerstvého a pevného vzhledu a o minimální hmotnosti 450 gramů.

Má nazelenalou, nažloutlou nebo žlutou slupku. Při optimální zralosti má okolo uchycení stopky olejnatý kruh nebo jemné praskliny.

Tento meloun může vykazovat mírné vady tvaru, zabarvení nebo slupky za podmínky, že tyto vady neovlivňují celkový vzhled produktu, jeho jakost, uchování a prezentaci.

„Melon de Guadeloupe“ je velmi sladký. Požadovaná refraktometrická hodnota je nejméně 12 °Brix.

Je pro něj příznačná sladká chuť s množstvím aroma a vůní a rozplývající se dužnina. Dužnina je naoranžovělá a mimořádně trvanlivá.

Seskupení provádí každý rok mezi žlutými odrůdami typu Charentais uvedenými v Úředním katalogu druhů a odrůd výběrové zkoušky a vybírá odrůdy uzpůsobené místním podmínkám a umožňující dosáhnout očekávaných vlastností „Melon de Guadeloupe“. Jsou povoleny pouze odrůdy, které úspěšně prošly úvodním a potvrzujícím testem.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Pěstování a sklizeň probíhají v zeměpisné oblasti.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

Doba mezi sklizením melounu a jeho přivezením do zpracovatelské stanice je nejvýše 4 hodiny. Ve zpracovatelských stanicích probíhá schválení jednotlivých šarží. Poté se ovoce omyje a ručně třídí kus po kusu podle ustanovení specifikace.

Používá se samostatné balení po kusech a/nebo proložky (jedna vrstva).

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Na každém balení musí být uvedeno:

název CHZO „Melon de Guadeloupe“,

logo CHZO.

Na každém melounu musí být nálepka „Melon de Guadeloupe“.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Zeměpisnou oblast tvoří území deseti guadeloupských obcí ležících na dvou „ostrovech“ tohoto souostroví:

Grande-Terre, kam patří následující obce: Saint François, Sainte Anne, Le Moule, Morne à L’eau, Petit Canal, Anse Bertrand, Port Louis,

Ostrov Marie-Galante s následujícími obcemi: Grand Bourg, Capesterre, Saint Louis.

Tato oblast, jež odpovídá území, na kterém se zavedlo pěstování „Melon de Guadeloupe“, se vyznačuje zvláštními půdními a klimatickými podmínkami, které jsou vhodné pro produkci jakostních melounů.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Přírodní faktory

Guadeloupe leží v tropické oblasti s obdobím sucha (tzv. „carême“), které trvá převážně od prosince do dubna. Od listopadu do června ale převládají slunečné dny.

Zeměpisná oblast se nachází na atlantické straně ostrovů La Grande-Terre a Marie-Galante, což je území ovívané větry s menšími dešťovými srážkami než ve vnitrozemí. Díky své poloze jsou tyto oblasti zdravější a dochází zde k menšímu napadání škůdci než na ostatním guadeloupském území.

La Grande-Terre stejně jako Marie-Galante tvoří vyzdvižené vápencové podloží korálového původu pokryté v minulosti sopečným popelem, což vedlo ke vzniku typické půdy.

Pro tuto oblast, v níž se meloun pěstuje, je příznačná bobtnající jílovitá půda, jež se skládá z více či méně tlustých a kamenitých topologických vrstev vertisolů a vápenatohořečnatých půd. Bobtnající jíl zajišťuje této půdě velmi výraznou kapacitu kationtové výměny, a to obvykle převážně nasycené vápníkem. Poměr mezi vápníkem a hořčíkem je pro meloun optimální. Draslík je dobře zadržován a u fosforu obvykle nedochází k retrogradaci. Půda má lehce zásadité pH a vysokou minerální úrodnost. Díky hojnosti vyměnitelného vápníku vykazuje tato půda vysokou strukturální stabilitu, a to i přes vysoký obsah bobtnajícího jílu.

Jelikož jíl zůstává flokulovaný, nepodléhá jednak tato půda i přes prudké tropické deště výrazněji erozi a jednak obsahuje výrazné zásoby vody ve velmi stabilních trubicovitých mikropórech biologického původu. Tyto vlastnosti, jež jsou pro melouny vhodné, jsou trvalé za podmínky, že obdělávání půdy nepřesáhne určitou míru.

Lidské faktory

Meloun byl sice na Guadeloupe dovezen kolonisty a pěstuje se zde již od 17. století, první písemné zmínky o melounech na místním trhu ale pocházejí až z doby druhé světové války.

Koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let minulého století se guadeloupská produkce začíná organizovat pod vedením Etienna CRANEHO. S uskupeními v kontinentální Francii jsou uzavřeny křížené dohody o vývozu a meloun je zařazen mezi vybrané produkty.

V roce 1984 vzniká spolupráce mezi pány CRANEM, BOYEREM a FABREM za účelem produkce a vývozu melounu se značkou „Label Guadeloupe“ v době mimo sezónu v Evropě. Sklizené melouny jsou ve stejný den letecky dopravovány do kontinentální Francie a na druhý den uváděny na trh. Základem strategie rozvoje tehdy byla produkce melounů mimo sezónu v Evropě, to znamená od ledna do května.

Techniky produkce založené na důrazu na jakost produktu (výběr odrůd, optimální stadium sklizně, uvážené hnojení, vědomé zavlažování, přísný výběr plodů během balení atd.) se široce rozvinuly a začaly být dodržovány stále větším počtem hospodářských subjektů.

Počínaje koncem osmdesátých let se „Melon de Guadeloupe“ podařilo obchodně prorazit na francouzském a evropském trhu. Po růstu do roku 1989 se produkce melounů ustálila na celkové výši přibližně 7 500 až 8 000 tun.

Odvětví produkce melounů má v současnosti pět struktur uvádění na trh. Meloun se dnes stal po banánech a cukrové třtině třetím nejvyváženějším produktem Guadeloupu.

5.2   Specifičnost produktu:

Jasně vymezená jakost

Meloun, který se guadeloupští producenti rozhodli pěstovat, je meloun žlutého typu Charentais. Ze všech druhů melounů právě tento dokáže nejlépe zhodnotit zvláštnosti území. Tyto melouny mají totiž kromě vysokého obsahu cukru výjimečné vůně a aroma a u některých odrůd také pižmovou chuť. Jejich plody jsou mezi milovníky melounů nejvíce ceněny.

Kvůli zvláštnostem guadeloupského podnebí se řada odrůd, kterým se daří v zemích s mírným podnebím, na Guadeloupe nedokáže uchytit. Producenti melounů „Melon de Guadeloupe“ proto mezi odrůdami žlutého typu Charentais vybírají ty, u kterých se jejich vlastnosti projeví nejlépe právě na Guadeloupe. Tento výběr provází degustace. Zohledňuje se při ní aroma melounu a barva a struktura dužniny.

Průzkum provedený mezi velkoobchodníky a maloobchodníky, kteří kupují melouny s označením „Melon de Guadeloupe“, potvrdil, že tento meloun je vnímán jako meloun vynikající jakosti, vyrovnaný, trvanlivý a aromatický, který se proto odlišuje od melounů jiného původu prodávaných ve stejné roční době.

Pro „Melon de Guadeloupe“ je příznačná sladká chuť s množstvím aroma a vůní a rozplývající se dužnina. Dužnina melounu je mimořádně trvanlivá. Obsah cukru je stanoven na nejméně 12 °Brix.

Know-how, které se projevuje způsobem pěstování přizpůsobeným místním podmínkám

Producenti se rozhodli pro výlučné pěstování na otevřeném poli bez zakrytí, aby melouny mohly v největší možné míře využít půdních a klimatických možností Guadeloupe. Rozhodli se navíc melouny pěstovat během období, jež je optimální pro vyjádření aroma plodů, tzn. během období největšího sucha, přestože je jejich pěstování možné po celý rok.

Přípravu půdy přizpůsobili možnostem prostředí. Zvláštní půda vhodná pro pěstování melounů, která se nachází na ostrovech Grande-Terre a Marie-Galante, pro zachování svých předností (stabilita, zásoby vody atd.) totiž vyžaduje omezenou přípravu půdy a její obdělávání pouze za sucha. Specifikace tak stanoví pravidla pro tyto postupy.

Již po řadu let k tomu producenti vyvinuli úsilí v oblasti rozumného hnojení a zavlažování a kvůli ochraně půdy a vody na místní úrovni omezili používání chemických herbicidů. V těchto ohledech jsou pro pěstitelské postupy stanovena pravidla.

Pověst melounů „Melon de Guadeloupe“

Řada tiskových článků z konce osmdesátých a počátku devadesátých let se již zmiňuje o věhlasu „Melon de Guadeloupe“, který je uznáván jako kvalitní „mimosezónní“ produkt (vzhledem k Evropě).

Počínaje koncem osmdesátých let se „Melon de Guadeloupe“ podařilo obchodně prorazit na francouzském a evropském trhu. Dnes již nemusí mimosezónní „Melon de Guadeloupe“ cokoli dokazovat, je světově známý a své postavení si udržuje.

Tržní reference na mezinárodní tržnici v Rungis tak používá označení „původem z Guadeloupe“ místo z Francouzských Antil, což je projevem větší známosti guadeloupské produkce, jak pokud jde o její objem, tak také její jakost.

Melouny z Guadeloupe jsou obvykle kótovány lépe než melouny jiného původu a ze stejného ročního období, čímž trh vyjadřuje své uznání jakosti a známosti tohoto produktu. Potvrdila to rovněž studie prodejních cen melounů typu Charentais různého původu na mezinárodní tržnici v Rungis v období 2000 až 2006.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Podnebí na Guadeloupe během období sucha (tzv. „carême“) umožňuje pěstovat na jílovité a vápencové půdě ostrovů Grande-Terre a Marie-Galante jakostní melouny přirozeným způsobem na otevřeném poli. Území ostrovů Grande-Terre a Marie-Galante umožňuje díky svému suchému a větrnému podnebí, blízkosti moře, které omezuje teplotní špičky a nemoci, a konečně jílovité a vápenité půdě získat sladké melouny s řadou osobitých vůní. Vysoký obsah vápence v půdě způsobuje, že plody, se vyznačují mimořádnou trvanlivostí. Toto území se hodí obzvláště pro pěstování hladkých nebo zvrásnělých melounů žlutého typu Charentais, přičemž každý druh zde může rozvinout v největší možné míře své možnosti v oblasti aroma, vůní, zabarvení slupky a chuti.

Melouny dosahují své jakosti pouze za předpokladu, že se nic neuspěchá, a to jak pokud jde o střídání plodin, tak o různé způsoby obdělávání půdy, způsob dodávání vody a hnojiva během různých vegetativních etap rostliny a způsob pěstování. Know-how producentů při obdělávání půdy, údržbě polí a denně se opakující sklizni tak umožňuje dosáhnout optimální jakosti. Díky pečlivému a přísnému ručnímu výběru, vizuálně i hmatem, se „Melon de Guadeloupe“ dostal na vyšší úroveň a je dnes uznáván všemi evropskými distributory, kteří u něj oceňují mimořádnou trvanlivost po sklizni, vysoký obsah cukru a bohatství vůní, a tak jeho zvláštnost oproti melounům jiného původu prodávaným ve stejném ročním období.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPMelonDeGuadeloupe.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/42


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 189/15

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE“

č. ES: FR-PGI-0005-0861-22.02.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Sel de Guérande“/„Fleur de sel de Guérande“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.8 –

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Sel de Guérande a fleur de sel de Guérande jsou mořské soli sbírané ručně a pocházející výlučně ze salin poloostrova Guérande. Jedná se o nerafinované mořské soli, které se po sběru neperou a nepřidávají se do nich žádné přísady. Tvoří je hlavně krystaly chloridu sodného, avšak rovněž i jiné minerální soli a stopové prvky.

Produkce solí sel de Guérande a fleur de sel de Guérande spočívá v přirozeném procesu koncentrace soli z mořské vody, která cirkuluje v systému nádrží, dokud nedosáhne bodu krystalizace ve finální nádrži, kterou je œillet (krystalizátor).

3.2.1   Sůl sel de Guérande

Jedná se o mořskou sůl šedé barvy tvořenou krystaly soli, která se tvoří na dně krystalizátorů na povrchu jílovité půdy. Sbírá se ručně ve slané vodě krystalizátoru za použití zvláštního nástroje. Po uskladnění a třídění může být sůl sel de Guérande balena v nezměněném stavu, vysušená nebo drcená, aby se získaly soli různé zrnitosti a vlhkosti.

3.2.2   Sůl fleur de sel de Guérande

Sůl fleur de sel de Guérande tvoří jemné, drobné a drolivé krystaly, které se tvoří na povrchu slané vody v krystalizátorech solných pánví pro produkci šedé soli, přičemž jejich tvorbu ovlivňují příznivé klimatické podmínky (vítr a slunce). Sůl fleur de sel se sbírá ručně stahováním z povrchu krystalizátorů za pomoci zvláštního nástroje před tím, než klesne ke dnu nádrží, kde ji již nelze sbírat jako fleur de sel.

Sůl fleur de sel se od šedé soli odlišuje svou krystalizací na povrchu krystalizátorů a svou bílou barvou (nedostane se do kontaktu se dnem krystalizátorů). Po uskladnění a třídění se balí v nezměněném stavu či po částečném vysušení, čímž se zlepšuje její fluidita.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

Nepoužije se.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Nepoužije se.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

V zeměpisné oblasti se uskutečňují tyto činnosti:

sběr soli sel de Guérande nebo soli fleur de sel de Guérande,

„volné“ uskladnění soli sel de Guérande nebo soli fleur de sel de Guérande,

první balení umožňující vysledovatelnost produktů, jsou-li následně baleny mimo zeměpisnou oblast.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

Nepoužije se.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Sůl sel de Guérande nebo sůl fleur de sel de Guérande musí být baleny v uzavřeném obalu. Na označení je uvedeno:

označení CHZO: „sel de Guérande“ v případě šedé soli a v případě produktů, které prošly sušením nebo drcením šedé soli; „fleur de sel de Guérande“ v případě soli fleur de sel,

logo CHZO a/nebo nápis „Chráněné zeměpisné označení“,

název a adresa subjektu příslušného pro ochranu a správu CHZO.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Vymezená zeměpisná oblast se rozkládá na území 39 obcí oblasti Loire-Atlantique (Pays de La Loire) a 7 obcí oblasti Morbihan (Bretagne).

Departementy

Obce

Loire-Atlantique

(39 obcí)

Asserac

Batz-sur-Mer

Baule-Escoublac (LA)

Besne

Bouée

Campbon

Chapelle-des-Marais (LA)

Chapelle Launay (LA)

Croisic (LE)

Crossac

Donges

Drefféac

Guenrouët

Guérande

Herbignac

Lavau-sur-Loire

Malville

Mesquer

Missillac

Montoir-de-Bretagne

Piriac-sur-Mer

Pont-Château

Pornichet

Pouliguen (LE)

Prinquiau

Quilly

Saint-André-des-Eaux

Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Joachim

Saint-Lyphard

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Molf

Saint-Nazaire

Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Reine-de-Bretagne

Savenay

Sévérac

Trignac

Turballe (LA)

Morbihan

(7 obcí)

Camoël

Férel

Nivillac

Pénestin

Roche-Bernard (LA)

Saint-Dolay

Théhillac

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Specifičnost oblasti spočívá v klimatických kritériích: vítr a sluneční svit, oceánské podnebí s mírnými zimami a chladnými léty.

Spočívá rovněž v pedologických kritériích: utváření pobřežních salin vyžaduje velké rozlohy jílovité půdy umístěné na úrovni nejvyššího přílivu a chráněné před účinky vlnění moře. Saliny v oblasti Guérande se nacházejí za pobřežními mělčinami. Jílovitost půd (nepropustnost a plasticita těchto jílů) umožnila, aby saliny budoval člověk.

Specifičnost oblasti spočívá rovněž v lidských faktorech a kritériích použití: první písemné zmínky o salinách v oblasti Guérande pocházejí z roku 854 („Cartulaire de Redon“). Po rozmachu guérandských salin mezi 10. a 14. stoletím se od 16. století významně zvýšil počet krystalizátorů, přičemž vrcholu dosáhl v 19. století. Mezi lety 1840 a 1960 saliny upadají. Od roku 1970 se produkce soli v guérandské kotlině opět rozvíjí. Využívané saliny a techniky produkce jsou tytéž jako v předchozích staletích. Saliny se uvádějí do původního stavu za použití tradičních technik. Na poloostrově Guérande bylo v roce 1979 založeno středisko pro odborné vzdělávání v řemesle producent soli.

Na základě variabilnosti meziroční produkce a z historických a ekonomických důvodů má vytváření zásob pro producenty a dodavatele z guérandské kotliny strategickou úlohu. Solné sklady byly tradičně umísťovány na kraj salin. Zeměpisná oblast CHZO zahrnuje obce, ve kterých se historicky nalézala tato místa pro skladování nebo kterými procházeli prodejci soli.

5.2   Specifičnost produktu:

Specifické vlastnosti:

Způsob sběru v salinách poloostrova Guérande přináší soli sel de Guérande a soli fleur de sel de Guérande jejich specifičnosti:

 

fyzikální: drolivá struktura, lehce našedivělá barva soli (sbírané na tenké vrstvě slané vody v nádržích s jílovitým dnem), přirozeně bílá barva soli fleur de sel de Guérande („nasbírané“ na povrchu krystalizátorů salin před sběrem soli).

 

chemické: přírodní soli po sběru neprané, nerafinované a bez přídavných látek, mořského původu, tj. bohatší na minerály (hořčík, vápník, draslík) a stopové prvky; stupeň vlhkosti je poměrně vysoký.

 

organoleptické: není hořká ani štiplavá.

Způsob produkce a dřívější i současný věhlas solí sel de Guérande a fleur de sel de Guérande přispívají k zachování jejich specifičnosti.

Specifické znalosti a zkušenosti:

Pracovníci zabývající se produkcí soli (paludiers) poloostrova Guérande ovládají techniku produkce, jejíž základy představují jeden z nejstarších přímořských zemědělských systémů na celém francouzském atlantickém pobřeží: struktura salin je v guérandské kotlině specifická. Pracovník zabývající se produkcí soli řídí jak úroveň vody, tak její cirkulaci v různých nádržích s cílem umožnit postupnou koncentraci soli během několika týdnů (udržení koncentrace v salinách, jež je velmi blízká bodu krystalizace), přirozené čištění vod cezením a konečně sběr produktů.

Sůl fleur de sel se sbírá ručně stahováním z povrchu krystalizátorů za pomoci zvláštního nástroje – dřevěného „pohrabáče“ s dlouhou rukojetí, který se nazývá „lousse“ (činnosti se říká „cueillette“) před tím, než klesne ke dnu nádrží.

V případě soli sel de Guérande se krystaly shromažďují ve středu krystalizátoru, přibližují se k zvláštní plošině zvané ladure na okraji krystalizátoru a vytahují se vzhůru za pomoci nástroje zvaného las. Nástroj las slouží k promíchání slané vody, čímž se umožní vytlačení krystalů usazených na dně krystalizátorů, aniž by došlo k znečištění částicemi jílu.

Povaha produktů, jejich vlastnosti (nezbytné odkapávání, slabá fluidita, rychlé přijímání vlhkosti prostředí) činí ze solí sel de Guérande a fleur de sel de Guérande produkty, jejichž skladování a balení rovněž vyžadují zvláštní znalosti, zkušenosti a schopnosti. Producenti s cílem zákazníkovi dodat či zabalit co možná nejčistější odkapanou sůl fleur de sel produkt poprvé uskladní (průběžné nebo předběžné skladování) a provedou třídění. K tomuto průběžnému skladování dochází u producentů, kteří vzhledem k tlakům na pozemky nebydlí vždy v blízkosti salin. Tuto situaci je třeba brát v potaz vzhledem k omezením oblasti CHZO.

Věhlas:

Ojedinělé chuťové a výživové vlastnosti solí sel de Guérande a fleur de sel de Guérande jsou uznávány po staletí a činí z nich sůl gastronomů. Zájem spotřebitelů o soli sel de Guérande a fleur de sel de Guérande dosvědčují studie a průzkumy uskutečněné podniky uvádějícími produkt na trh a odborníky v oblasti distribuce a dále pak skutečnost, že mnozí známí majitelé restaurací a podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví tuto sůl otevřeně upřednostňují. Na sůl sel de Guérande a/nebo fleur de sel de Guérande odkazují stovky článků.

Již nejméně od roku 1698 se mluví o soli (solích) „sel(s) de Guérande“. Jestliže se označení „fleur de sel“ v reklamě uvádí od roku 1930, od konce sedmdesátých let se toto označení používá běžně. Obecná známost označení „sel de Guérande“ a „fleur de sel de Guérande“ šla ruku v ruce s rozvojem, jakým byly tyto produkty na konci osmdesátých let uváděny na trh.

Na trhu s produkty, jež jsou velmi obvyklé, byla sůl sel de Guérande průkopníkem v členění trhu se solí. Jedná se o produkty, které jsou dnes vnímány jako „místně produkované soli“.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Sběr soli sel de Guérande nebo fleur de sel de Guérande může probíhat pouze v přesně lokalizovaných salinách s jílovitou půdou, jež se nalézají mezi úrovněmi největšího přílivu a odlivu. Složitost vodní sítě a architektura salin představují zásadní rysy krajiny a znalostí a zkušeností na Guérande.

Způsob sběru se v salinách poloostrova Guérande odlišuje od způsobu v jiných oblastech, v nichž se sůl na atlantickém pobřeží produkuje. Tento způsob sběru se vyznačuje využíváním přílivu a odlivu, používáním tří typů nadrží, čímž se napomáhá koncentraci soli, pravidelností sběrů, sběrem soli v slané vodě a využíváním nemechanického sběru.

„Volné“ uskladnění soli a soli fleur de sel de Guérande může probíhat pouze v oblasti CHZO, kde jsou usazeni producenti a subjekty působící v daném odvětví, kteří mají zvláštní znalosti a zkušenosti. Aby byl zaručen původ a vysledovatelnost produktů, je třeba první uzavřené balení a označení provést v oblasti CHZO před tím, než ji produkt opustí.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(Čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPSelDeGuerandeFleurDeSelDeGuerande.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.