ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.083.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 83

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
17. března 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 083/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 083/02

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2010 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2

2011/C 083/03

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení za Irsko, Francii a Nizozemsko

3

2011/C 083/04

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o jmenování řeckých, francouzských, italských, maďarských a slovenských členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

4

 

Evropská komise

2011/C 083/05

Směnné kurzy vůči euru

5

2011/C 083/06

Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času – Harmonogram období letního času

6

 

Účetní dvůr

2011/C 083/07

Zvláštní zpráva č. 14/2010 Řízení systému veterinárních kontrol dovozů masa Komisí po reformách právních předpisů z oblasti hygieny z roku 2004

7

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2011/C 083/08

Informace sdělované státy ESVO o státních podporách poskytovaných podle aktu uvedeného v bodě 1 písm. j) přílohy XV Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách))

8

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2011/C 083/09

Oznámení Komise týkající se stran osvobozených podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 o povolení osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla podle nařízení Rady (ES) č. 71/97 uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, potvrzeného nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1095/2005: změny názvů a sídel některých osvobozených stran

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 083/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

13

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 083/11

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

14

2011/C 083/12

Oznámení určené Doku Khamatovichovi Umarovovi zařazenému na seznam podle článků 2, 3 a 7 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem na základě nařízení Komise (EU) č. 260/2011

18

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 83/01

Dne 10. března 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32011M6019. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011,

kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2010 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2011/C 83/02

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2010 (2) (dále jen „rozhodnutí“) Rada jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období od 8. listopadu 2010 do 7. listopadu 2013.

(2)

Mezinárodní dům odborů informoval dne 23. listopadu 2010 Generální sekretariát o chybě při jmenování belgického člena a belgického náhradníka řídící rady, kteří zastupují organizace zaměstnanců.

(3)

Uvedená chyba se vyskytuje v původním znění rozhodnutí podepsaném předsedou, a to ve všech úředních jazycích.

(4)

Rozhodnutí by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V seznamu II uvedeném v článku 1 rozhodnutí Rady ze den 22. listopadu 2010 je třeba nahradit jména belgického člena a belgického náhradníka takto:

„II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Herman FONCK

François PHILIPS“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 322, 27.11.2010, s. 3.


17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení za Irsko, Francii a Nizozemsko

2011/C 83/03

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), a zejména na článek 75 tohoto nařízení,

s ohledem na kandidátské listiny předložené Radě vládami členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 883/2004 byl zřízen Poradní výbor pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

(2)

Rada svým rozhodnutím ze dne 21. října 2010 (2) jmenovala členy a náhradníky Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení na období od 20. října 2010 do 19. října 2015, s výjimkou několika členů.

(3)

Vlády Irska, Francie a Nizozemska předložily kandidatury na některá z volných míst,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období, které končí dnem 19. října 2015, jsou za Irsko, Francii a Nizozemsko jmenováni tito členové a náhradníci Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení:

I.   ZÁSTUPCI VLÁDY

Země

Členové

Náhradníci

Irsko

Anne McMANUSOVÁ

Tim RYAN

Nizozemsko

A.A.J. VRIJOVÁ

A. G. BLOEMHEUVEL


II.   ZÁSTUPCI ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Země

Členové

Náhradníci

Irsko

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Nizozemsko

G. VELDHUIS

H. DE GEUSOVÁ


III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Irsko

Claire JONESOVÁ

Jean WINTERSOVÁ

Francie

Emilie MARTINEZOVÁ

Marie-Christine FAUCHOISOVÁ

Nizozemsko

L.M. VAN EMBDEN ANDRESOVÁ

R. BLAAKMAN

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 290, 27.10.2010, s. 5.


17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o jmenování řeckých, francouzských, italských, maďarských a slovenských členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

2011/C 83/04

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznamy kandidátů předložené Radě vládami členských států a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2010 (2) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013, a to s výjimkou některých členů.

(2)

Řecká, francouzská, italská, maďarská a slovenská vláda a organizace zaměstnanců předložily kandidatury na některá z volných míst,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období do 30. listopadu 2013 jsou jmenováni tito řádní členové a náhradníci řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členové

Náhradníci

Itálie

pan Michele TIRABOSCHI

pan Francesco CIPRIANI

Maďarsko

 

paní Eszter ENYEDIOVÁ

Slovensko

paní Lilit MAMIKONYANOVÁ

paní Silvia GREGORCOVÁ


II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Země

Členové

Náhradníci

Řecko

pan Alexandros KALIVIS

pan Konstantinos ISSYCHOS

Francie

 

pan Jean-Jacques DANIS

Maďarsko

 

pan László GYIMESI

Článek 2

Členi a náhradníci, jejichž kandidatury nebyly doposud předloženy, budou jmenováni Radou později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


(1)  Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 322, 27.11.2010, s. 8.


Evropská komise

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

16. března 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3951

JPY

japonský jen

112,43

DKK

dánská koruna

7,4586

GBP

britská libra

0,86730

SEK

švédská koruna

8,9730

CHF

švýcarský frank

1,2755

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8690

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,368

HUF

maďarský forint

273,40

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7060

PLN

polský zlotý

4,0625

RON

rumunský lei

4,1788

TRY

turecká lira

2,2126

AUD

australský dolar

1,4066

CAD

kanadský dolar

1,3740

HKD

hongkongský dolar

10,8761

NZD

novozélandský dolar

1,8991

SGD

singapurský dolar

1,7857

KRW

jihokorejský won

1 580,49

ZAR

jihoafrický rand

9,7506

CNY

čínský juan

9,1676

HRK

chorvatská kuna

7,3750

IDR

indonéská rupie

12 242,84

MYR

malajsijský ringgit

4,2637

PHP

filipínské peso

61,117

RUB

ruský rubl

39,9640

THB

thajský baht

42,453

BRL

brazilský real

2,3179

MXN

mexické peso

16,7828

INR

indická rupie

62,9430


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/6


Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času (1)

Harmonogram období letního času

2011/C 83/06

V letech 2012 až 2016 období letního času začíná a končí o 1:00 hodině ranní univerzálního koordinovaného času (UTC) v tyto dny:

v roce 2012: v neděli 25. března a v neděli 28. října.

v roce 2013: v neděli 31. března a v neděli 27. října.

v roce 2014: v neděli 30. března a v neděli 26. října.

v roce 2015: v neděli 29. března a v neděli 25. října.

v roce 2016: v neděli 27. března a v neděli 30. října.


(1)  Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21.


Účetní dvůr

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/7


Zvláštní zpráva č. 14/2010 „Řízení systému veterinárních kontrol dovozů masa Komisí po reformách právních předpisů z oblasti hygieny z roku 2004“

2011/C 83/07

Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 14/2010 „Řízení systému veterinárních kontrol dovozů masa Komisí po reformách právních předpisů z oblasti hygieny z roku 2004“.

Zpráva je k dispozici k nahlédnutí či stažení na internetové stránce Účetního dvora http://www.eca.europa.eu

Výtisk zprávy lze získat zdarma po zaslání žádosti Účetnímu dvoru na adresu:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

nebo vyplněním elektronické objednávky přes EU Bookshop.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Kontrolní úřad ESVO

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/8


Informace sdělované státy ESVO o státních podporách poskytovaných podle aktu uvedeného v bodě 1 písm. j) přílohy XV Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách))

2011/C 83/08

ČÁST I

Pomoc č.

GBER 9/10/R&D ENV

Členský stát

Island

Poskytovatel podpory

Název

Ministerstvo průmyslu

Adresa

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Internetová stránka

http://www.idnadarraduneyti.is/

Název opatření podpory

Všeobecné investiční pobídky, jak jsou stanoveny v kapitole IV zákona č. 99/2010

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 99/2010 o pobídkách k počátečním investicím na Islandu. Zveřejněný v Stjornartidindi na:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

Úplné znění zákona se nachází na:

http://www.althingi.is/altext/2010,099/s/0877.html

a na

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Druh opatření

Režim podpory

Ano

Doba trvání

Režim podpory

13.10.2010 až 31.12.2013

Datum poskytnutí podpory

Podpora ad hoc

neuvedeno

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Všechna s výjimkou podniků vyňatých čl. 2 odst. 3 zákona č. 99/2010 (finanční podniky)

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

Ano

Velké podniky

Ano

Rozpočet

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

Pro tento režim není dostupný žádný stávající rozpočet – k dispozici není žádný odhad

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Podléhá schválení rozpočtu

Daňové opatření

Daňové odchylky jsou přípustné podle článku 9 zákona č. 99/2010


ČÁST II

Obecné cíle

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky – příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky

(článek 15)

Odkaz na článek 13 zákona č. 99/2010

10 % pro středně velké podniky

+ 10 % pro malé podniky

Podpora na ochranu životního prostředí

(články 17–25)

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 18).

Uveďte konkrétní odkaz na příslušnou normu

35 %

0 %

Podpora pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí, nebo které zvýší úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 19)

35 %

0 %

Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství (článek 20)

15 %

+ 10 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

35 %

0 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 22)

35 %

0 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

35 %

0 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

35 %

0 %

Podpora v podobě úlev na ekologických daních (článek 25)

 

 

Podpora na výzkum, vývoj a inovaci

(článek 30–37)

Podpora výzkumných a vývojových projektů (článek 31)

Základní výzkum

(čl. 31 odst. 2 písm. a))

35 %

0 %

Průmyslový výzkum

(čl. 31 odst. 2 písm. b))

35 %

0 %

Experimentální vývoj

(čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

+ 10 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

35 %

0 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

35 %

0 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

35 %

0 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

15 %

 

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

35 %

 

Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků (článek 37)

35 %

0 %

Podpora vzdělávání

(článek 38–39)

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1))

25 %

+ 10 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2))

35 %

0 %


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/10


Oznámení Komise týkající se stran osvobozených podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 o povolení osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla podle nařízení Rady (ES) č. 71/97 uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, potvrzeného nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1095/2005: změny názvů a sídel některých osvobozených stran

2011/C 83/09

Nařízení Komise (ES) č. 88/97 (1) (dále jen „nařízení o osvobození“) povoluje osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla. Uvedené clo je výsledkem rozšíření antidumpingového cla nařízením Rady (ES) č. 71/97 (2), které bylo uloženo nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 (3), zachováno nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 (4) a naposledy pozměněno nařízením Rady (ES) č. 1095/2005 (5).

V tomto rámci a na základě následných rozhodnutí Komise byla od rozšířeného antidumpingového cla osvobozena řada výrobců jízdních kol, mimo jiné:

Azor Bikes (doplňkový kód Taric 8091) (6), BELVE sro (doplňkový kód Taric A535) (7), BH Bicicletas de Alava (doplňkový kód Taric 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (doplňkový kód Taric A168) (9), Cicli Esperia SpA (doplňkový kód Taric 8068) (10), Madirom PROD SRL (doplňkový kód Taric A896) (11), Mama spol. sro (doplňkový kód Taric A551) (12), Mara Srl (doplňkový kód Taric 8983) (13), SPDAD, Lda (doplňkový kód Taric A320) (14).

Společnost Azor Bikes informovala Komisi, že se sídlo společnosti změnilo z 7707 AB Balkbrug, Nizozemsko na Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Nizozemsko. Zároveň s tím bylo zveřejněné jméno společnosti opraveno z Azor Bikes na Azor Bike BV.

Společnost BELVE sro informovala Komisi, že se sídlo společnosti změnilo z Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika na Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika.

Společnost BH Bicicletas de Alava informovala Komisi, že se její oficiální název změnil z BH Bicicletas de Alava na Bicicletas de Alava SL. Sídlo společnosti je C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Španělsko.

Společnost CHERRI di Cherri Mario & C. snc informovala Komisi, že se její oficiální název změnil z CHERRI di Cherri Mario & C. snc na CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Společnost Cicli Esperia SpA informovala Komisi, že se sídlo společnosti změnilo z Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Itálie na Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Itálie.

Společnost Madirom PROD SRL informovala Komisi, že se sídlo společnosti změnilo z Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, Nr. 546-560, sector 6, 061129 București, Rumunsko na blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Rumunsko.

Společnost Mama spol. sro informovala Komisi, že se její oficiální název změnil z Mama spol. sro na Kellys Bicycles sro.

Společnost Mara Srl informovala Komisi, že se její oficiální název změnil z Mara Srl na MARA CICLI Srl. Sídlo společnosti je via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Itálie.

Společnost SPDAD Lda informovala Komisi, že se její oficiální název a sídlo změnily z SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugalsko na RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugalsko.

Komise po prošetření obdržených informací stanovila, že změny oficiálních názvů a sídel společností nemají vliv na montážní operace ve smyslu nařízení o osvobození, a Komise se tudíž nedomnívá, že by tyto změny měly mít vliv na osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Proto by měly být odkazy na společnost Azor Bikes v rozhodnutí Komise 98/115/ES, na společnost BELVE sro v rozhodnutí Komise 2006/772/ES, na společnost BH Bicicletas de Alava v nařízení Komise (ES) č. 88/97, na společnost CHERRI di Cherri Mario & C. snc v rozhodnutí Komise 2002/134/ES, na společnost Cicli Esperia SpA v rozhodnutí Komise 97/447/ES, v oznámení Komise 2007/C 158/06 a v oznámení Komise 2008/C 135/04, na společnost Madirom PROD SRL v rozhodnutí Komise 2009/867/ES, na společnost Mama spol. sro v rozhodnutí Komise 2006/22/ES, na společnost Mara Srl v rozhodnutí Komise 98/115/ES a na společnost SPDAD Lda v rozhodnutí Komise 2002/606/ES upraveny v souladu s následující přílohou.


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 39.

(5)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 31, 6.2.1998, s. 25.

(7)  Úř. věst. L 313, 14.11.2006, s. 5.

(8)  Viz poznámka pod čarou 1.

(9)  Úř. věst. L 47, 19.2.2002, s. 43.

(10)  Úř. věst. L 193, 22.7.1997, s. 32; Úř. věst. C 158, 11.7.2007, s. 6; Úř. věst. C 135, 3.6.2008, s. 5.

(11)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 106.

(12)  Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16.

(13)  Viz poznámka pod čarou 6.

(14)  Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 81.


PŘÍLOHA

Dřívější odkaz

Nový odkaz

Země

Doplňkový kód TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Nizozemsko

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovenská republika

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Španělsko

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Itálie

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Itálie

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Rumunsko

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovenská republika

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Itálie

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugalsko

A320


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 83/10

1.

Komise dne 8. března 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č.139/2004 (1), kterým podnik Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International“, Nizozemsko), kontrolovaný podnikem Ageas („Ageas“, Belgie/Nizozemsko), a podnik H.Ö. Sabancı Holding A.S. („Sabancı“, Turecko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Aksigorta A.S. („Aksigorta“, Turecko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Ageas Insurance International: odvětví pojišťovnictví (životní a neživotní pojištění) v Evropě a Asii (s výjimkou Turecka),

podniku Ageas: (mateřská společnost podniku Ageas Insurance International) odvětví životního pojištění a zaměstnaneckých požitků v Belgii a odvětví neživotního pojištění v mezinárodním měřítku,

podniku Sabanci: turecký konglomerát, mezinárodně aktivní v odvětví průmyslu a finančnictví,

podniku Aksigorta: neživotní pojištění nabízené výlučně v Turecku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/14


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 83/11

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS“

č. ES: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Magyar szürkemarha hús“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Maďarsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

1.1

Čerstvé maso (a droby)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Název „Magyar szürkemarha hús“ lze použít pouze k označení masa pocházejícího z certifikovaného čistokrevného plemene maďarského stepního skotu (Bos primigenius taurus hungaricus) chovaného v Maďarsku ve vysoce extenzivních podmínkách.

„Magyar szürkemarha hús“ lze jednoduše rozpoznat podle jeho tmavočervené barvy, protože obsah krevního barviva ve svalové hmotě překračuje hodnoty naměřené v ostatním hovězím mase a liší se od něj i výrazně tmavším odstínem.

Ztráta vznikající odtékáním šťávy z masa je minimální. Konzistence masa je v důsledku extenzivní pastvy prováděné podle tradičních metod suchá a vláknitá.

Viditelné žilkování je způsobeno tukem pojivové tkáně, a nikoli vnitrosvalovým tukem, protože maso skotu, který je chován pouze na pastvině, má nižší obsah tuku ve svalové hmotě (~ 1,2 %).

Maso „Magyar szürkemarha hús“ se vyznačuje vysokým obsahem sušiny a daleko nižším obsahem vody, než je tomu u masa standardního skotu, což umožňuje jeho lepší soudržnost při vaření. Jeho neobvyklá lehce nakyslá chuť podobná zvěřinovému masu se odlišuje od běžných chutí.

Třída zmasilosti (v systému EUROP): R, O, P

Třída protučnělosti: 1, 2, 3

Maso se prodává ve formě:

1)

půlek a čtvrtek jatečně upravených těl – chlazených nebo zmrazených, případně balených;

2)

naporcovaných kusů – chlazených nebo zmrazených, případně balených;

3)

vykostěného masa – chlazeného nebo zmrazeného, případně baleného;

4)

spotřebitelských jednotek – chlazených nebo zmrazených, případně balených.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Zvířata, z nichž se produkuje maso „Magyar szürkemarha hús“, jsou extenzivně chována na pastvinách.

Krmení zvířat se dělí do dvou fází podle vegetačních období na letní období, kdy jsou stáda vyhnána na pastvinu, a na zimní období, kdy se stáda z pastvin vrací.

Doba pastvy trvá od poloviny dubna do konce listopadu v závislosti na počasí. Krmivo v podstatě určuje místní vegetace, která se skládá z flóry rostoucí na celém území Maďarska v extenzivních podmínkách. Složení extenzivně spásaných luk v kombinaci s tradičními chovatelskými metodami přispívá k jedinečné kvalitě a chuti masa „Magyar szürkemarha hús“.

Během letní pastvy se doporučuje využít doplňkového krmiva (k trávě z pastvin) pouze v případě, že pastviny vyschnou (senáž nebo siláž).

V zimním období tvoří základ krmiva kvalitní seno z extenzivně obhospodařovaných luk. Jako doplněk krmiva je možno používat kukuřičné stonky nebo mrkev bez geneticky modifikovaných organismů, sušené krmivo, vojtěšku a seno nebo siláž.

Přidávání stimulátorů růstu do krmiva je zakázáno.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Maso s chráněným zeměpisným označením může pocházet pouze z plemene maďarského stepního skotu (Bos primigenius taurus hungaricus) narozeného, chovaného, krmeného a poraženého ve vymezené zeměpisné oblasti.

Skot, z něhož se produkuje maso „Magyar szürkemarha hús“, se chová v souladu s tradičními extenzivními zemědělskými metodami a pracovními postupy, které představují lidové a kulturní dědictví budované po staletí, a musí mít důkaz o původu splňující dnešní očekávání. Plemenné krávy se v extenzivních podmínkách otelí jednou za rok a telata se mohou okamžitě pustit do volného výběhu. Zvířata jsou rozdělena po celou dobu pastvy do stád. Podle staleté praxe mohou během zimního období zůstat venku i bez toho, aby to zanechalo negativní následky; jedinou podmínkou je poskytnout jim ochranu před větrem a suchou slámu.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Kromě údajů požadovaných právními předpisy se na obale musí uvést:

název produktu: „Magyar szürkemarha hús“,

symbol chráněného zeměpisného označení Společenství (po jeho zápisu),

číslo ENAR k identifikaci masa,

logo produktu.

Barvy a velikosti loga produktu:

nejmenší použitelná velikost: výška štítu na vzoru je 15 mm. Logo lze zvětšit do požadované velikosti, aniž by byla stanovena horní hranice. Nápis i obrázek mají černou barvu. Pozadí obrázku je bílé.

Pokud se maso prodává bez obalu, musí být výše uvedené údaje umístěny v blízkosti chladicích pultů a být pro spotřebitele snadno viditelné a přístupné.

Image

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Maďarsko

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Území, kde se chová skot, z něhož se produkuje maso „Magyar szürkemarha hús“, zahrnuje oblast 19 maďarských žup vhodných pro extenzivní chov. Patří sem louky (1 051 000 ha), rákosiště (59 000 ha) a bažinaté oblasti (30–40 000 ha), které jsou vyňaty z pěstování plodin.

Zeměpisná oblast se nachází na pomezí kontinentálního, oceánského a středozemního klimatu; jejich vliv může být často velmi výrazný (studené zimní a velmi teplé letní měsíce). Ačkoli bylo toto podnebí vhodné k rozvoji pastvin a pastvy skotu, bylo třeba, aby se i chov zaměřil na zvířata schopná přizpůsobit se těmto extrémním podmínkám. Maďarsko mělo proto odjakživa velké území vhodné k pastvě, na němž se choval maďarský stepní skot schopný odolat těmto klimatickým podmínkám. Tak se pastva a obchod s jatečním skotem stal jedním z hlavních odvětví zemědělství v této oblasti.

Tradiční chov skotu měl rozhodující úlohu při zakládání a rozvoji menších měst v této zeměpisné oblasti. Historické prameny popisují téměř nepřerušený vývoz skotu od 14. do poloviny 19. století. V důsledku opakovaných tureckých útoků nejméně životaschopné osady v opuštěných regionech zanikly a obyvatelé z nich se přesídlili do vesnic s lepšími přírodními zdroji. Tato společenství převážně upustila od obdělávání půdy a věnovala se chovu skotu na pastvinách (zejména skotu na výkrm) nebo pronajímala opuštěné oblasti. Z této činnosti měla společenství dodatečný příjem, který jim umožnil osvobodit se z panského područí, položit hospodářské základy svého vlastního rozvoje a otevřít cestu městskému rozvoji. Není přehnané tvrdit, že chov maďarského stepního skotu se stal hlavním hospodářským odvětvím v této zemi nacházející se na okraji Evropy.

Produkt „Magyar szürkemarha hús“ měl významný dopad na maďarskou lidovou kulturu a rozvoj pastýřského umění. Vedlejší produkty z porážky bylo možno využít jako materiál pro výrobu každodenních pomůcek pastýřů. Vysokou hodnotu měly zejména rohy těchto zvířat. Používaly se k výrobě bohatě zdobených pastýřských rohů, solniček nebo nádob na léky. Toto lidové umění se v některých částech zeměpisné oblasti zachovalo dodnes.

V současnosti je značná část rozsáhlých území využívaných k pastvě v této zeměpisné oblasti chráněným územím. Místní zemědělci udržují tato území s ohledem na ochranu životního prostředí prostřednictvím extenzivní pastvy. Tato forma využívání je nejen udržitelná a tradiční, ale také zajišťuje dlouhodobé zachování vzácné a chráněné flóry a fauny.

5.2   Specifičnost produktu:

V důsledku tradičního chovu skotu se biochemické, fyzikální a organoleptické vlastnosti tohoto produktu uvedené v bodě 3.2 značně liší od vlastností ostatního hovězího masa na trhu. Nejvýraznějšími vlastnostmi je minimální ztráta vznikající odtékáním šťávy z masa, suchá a vláknitá konzistence masa, nízký obsah vnitrosvalového tuku a neobvyklá chuť hovězího masa připomínající zvěřinu.

Složení mastných kyselin masa „Magyar szürkemarha hús“ představuje další výhody, pokud jde o zdravou stravu, jelikož je vědecky dokázáno, že maso extenzivně chovaného krmného býka z plemene maďarského stepního skotu má podstatně vyšší obsah polynenasycených mastných kyselin, než je tomu u zvířat z intenzivního chovu. U polynenasycených mastných kyselin je kromě toho poměr dvou skupin mastných kyselin [(n-6)/(n-3)] a poměr kyseliny linolové patřící do skupiny n-6 a kyseliny linolové patřící do skupiny n-3 3:1 ve prospěch extenzivně krmeného plemena maďarského stepního skotu, přičemž je tento poměr lepší než poměr 4:1 dosažený u extenzivně krmeného holštýnsko-fríského plemene, který se považuje za dostatečný. Jelikož je tento poměr u intenzivně vykrmovaných plemen 9:1 nebo 10:1, je možno konstatovat, že z hlediska lidské stravy se dosahuje nejvýhodnější poměr mezi mastnými kyselinami n-6 a n-3 u extenzivně krmeného plemena maďarského stepního skotu.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Vývoz maďarského stepního skotu, z něhož se produkuje „Magyar szürkemarha hús“, do Evropy, sehrál významnou úlohu ve středověku (ročně kolem 100 000 zvířat). Velká poptávka byla již v té době dána vynikající chutí tohoto produktu, která se s ostatním hovězím masem nedá porovnat.

Jateční skot byl hnán na zahraniční trhy po širokých cestách, které byly vybudovány konkrétně k tomuto účelu. Tak se maso „Magyar szürkemarha hús“ dostalo na masné trhy v Norimberku, Mnichově, Augsburgu, Řezně, Ulmu, Štrasburku, Hustopečích, Legradě, Bakaru nebo Benátkách a stalo se velmi žádaným produktem.

Skutečnost, že tento skot z Maďarska byl považován za nejlepší jateční skot, potvrzuje vícero dobových dokumentů, které jsou uloženy v archivech výše uvedených německých měst (Augsburg, 1578; Norimberk, 1571). Podle předpisů německých říšských měst v případě porážky tohoto skotu v prostorech řeznictví, nesměl řezník prodávat jakékoli jiné maso, aby se zabránilo možnému podvodu, pokud jde o původ daného hovězího masa.

Extenzivní metoda chovu vycházející z uvedených tradic znamená, že zvířata, z nichž pochází tento produkt, překonají během pastvy daleko větší vzdálenost než standardní skot (20–30 km za den). Tím maso získává uvedené vlastnosti, tedy minimální ztrátu vznikající odtékáním šťávy z masa, suchou a vláknitou konzistenci a nízký obsah vnitrosvalového tuku.

Maso „Magyar szürkemarha hús“, produkované v extenzivních podmínkách v přirozeném prostředí a bez chemických produktů, je na trhu v dnešní době čím dál více vyhledávané a tvoří součást kulturní a přírodní rozmanitosti Evropy.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/18


Oznámení určené Doku Khamatovichovi Umarovovi zařazenému na seznam podle článků 2, 3 a 7 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem na základě nařízení Komise (EU) č. 260/2011

2011/C 83/12

1.

Společný postoj 2002/402/SZBP (1) vyzývá Evropskou unii ke zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů Usámy bin Ládina, členů organizace Al-Kajdá, Talibanu a dalších osob, skupin, podniků a subjektů s nimi spojených, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267(1999) a 1333(2000), který by měl být pravidelně aktualizován výborem zřízeným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1267(1999).

Na seznamu vypracovaném tímto výborem OSN jsou uvedeni:

síť Al-Kajdá, Taliban a Usáma bin Ládin,

fyzické nebo právnické osoby, subjekty, orgány a skupiny spojené se sítí Al-Kajdá, Talibanem a Usámou bin Ládinem, a dále

právnické osoby, subjekty a orgány vlastněné nebo spravované těmito s nimi spojenými osobami, subjekty, orgány a skupinami nebo jimi jinak podporované.

Činy nebo jednání, které naznačují, že osoba, skupina, podnik nebo subjekt je „spojen“ se sítí Al-Kajdá, Usámou bin Ládinem nebo Talibanem, zahrnují:

a)

účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo jednání prostřednictvím sítě Al-Kajdá, Talibanu, Usámy bin Ládina nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené, ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu;

b)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu komukoli z nich;

c)

nábor osob pro kohokoli z nich; nebo

d)

jiný způsob podpory činů a jednání kohokoli z nich.

2.

Výbor OSN se dne 10. března 2011 rozhodl zařadit na příslušný seznam Doku Khamatoviche Umarova. Doku Khamatovich Umarov může kdykoli ombudsmanovi OSN předložit žádost s podpůrnou dokumentací, aby bylo rozhodnutí o jeho zařazení na výše uvedený seznam OSN přezkoumáno. Žádost je třeba zaslat na adresu:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Další informace viz http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

V návaznosti na rozhodnutí OSN uvedené v odstavci 2 přijala Komise nařízení (EU) č. 260/2011 (2), kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem (3). Touto změnou se podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl.7a odst.1 nařízení (ES) č. 881/2002 (4) zařadí Doku Khamatovich Umarov do seznamu v příloze I nařízení („příloha I“).

Na osoby a subjekty zařazené do přílohy I se vztahují následující opatření podle nařízení (ES) č. 881/2002:

1)

zmrazení veškerých prostředků a hospodářských zdrojů, které dotčeným jednotlivcům a subjektům patří nebo které tyto vlastní či mají v držení, a (všeobecný) zákaz zpřístupňovat kterémukoli z dotčených jednotlivců nebo subjektů nebo v jejich prospěch prostředky a hospodářské zdroje, ať přímo či nepřímo (články 2 a 2a (5)); a dále

2)

zákaz dotčeným osobám a subjektům přímo nebo nepřímo poskytovat, prodávat, dodávat anebo převádět technické poradenství, pomoc nebo výcvik týkající se vojenských činností (článek 3).

4.

Článek 7a nařízení (ES) č. 881/2002 stanoví, že v případě, že dotčené osoby či subjekty zařazené na seznam předloží připomínky k důvodům tohoto zařazení, bude proveden přezkum příslušného rozhodnutí. Osoby a subjekty, jejichž jména byla přidána do přílohy I nařízení (EU) č. 260/2011, mohou Komisi požádat o objasnění důvodů jejich zařazení na uvedené seznamy. Tuto žádost je třeba zaslat na adresu:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují na to, že mohou nařízení (EU) č. 260/2011 napadnout u Tribunálu Evropské unie, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve čtvrtém a šestém odstavci článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie.

6.

S osobními údaji dotčených osob bude nakládáno v souladu s pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 45/2001 (6) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství (nyní Unie) a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré žádosti, např. o další informace nebo v souvislosti s výkonem práv podle nařízení (ES) č. 45/2001 (např. přístup k osobním údajům nebo jejich oprava), je třeba zaslat Komisi na adresu uvedenou výše v bodě 4.

7.

Pro pořádek se osoby a subjekty zařazené do přílohy I upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 881/2002, aby jim vydaly povolení použít zmrazené prostředky a jiné hospodářské zdroje na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s článkem 2a uvedeného nařízení.


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  Článek 7a byl vložen nařízením Rady (EU) č. 1286/2009 (Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 42).

(5)  Článek 2a byl vložen nařízením Rady (ES) č. 561/2003 (Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.