ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.179.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 179

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
3. července 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2010/C 179/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 161, 19.6.2010

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 179/02

Věc C-145/08 a C-149/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. května 2010 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08) v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08) (Směrnice 92/50/EHS — Veřejné zakázky na služby — Koncese na služby — Smíšené zakázky — Smlouva zahrnující postoupení balíku akcií veřejného podniku provozujícího kasino — Smlouva, kterou zadavatel svěří úspěšnému uchazeči řízení podniku provozujícího kasino a realizaci plánu modernizace a rozvoje prostor kasina, jakož i úpravy jeho okolí — Směrnice 89/665/EHS — Rozhodnutí zadavatele — Účinné a rychlé opravné prostředky — Vnitrostátní procesní pravidla — Podmínky poskytnutí náhrady škody — Předchozí zrušení protiprávního aktu nebo opomenutí nebo prohlášení jejich neplatnosti příslušným soudem — Člen sdružení ucházejícího se o veřejnou zakázku v zadávacím řízení — Rozhodnutí přijaté v rámci tohoto řízení jiným orgánem než zadavatelem — Žaloba podaná samostatně některými členy sdružení — Přípustnost)

2

2010/C 179/03

Věc C-304/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. ledna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. Plus Warenhandelsgeselschaft mbH (Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky — Vnitrostátní právní úprava, která zásadně zakazuje obchodní praktiky, jež podmiňují účast spotřebitelů na výherní hře koupí zboží nebo využitím služby)

3

2010/C 179/04

Věc C-308/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 — Evropská komise v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny — Režim ochrany předcházející zařazení stanoviště do seznamu lokalit významných pro Společenství — Článek 12 odst. 4 — Projekt úpravy polní cesty)

3

2010/C 179/05

Věc C-341/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. ledna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Dortmund — Německo) — Domnica Petersen v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Směrnice 2000/78/ES — Článek 2 odst. 5 a čl. 6 odst. 1 — Zákaz diskriminace na základě věku — Vnitrostátní předpis, který stanoví maximální věkovou hranici 68 let pro výkon činnosti smluvního zubního lékaře — Sledovaný cíl — Pojem nezbytné opatření pro ochranu lidského zdraví — Koherence — Vhodnost a přiměřenost opatření)

4

2010/C 179/06

Věc C-352/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Modehuis A. Zwijnenburg BV v. Staatssecretaris van Financiën (Sbližování právních předpisů — Směrnice 90/434/EHS — Společný systém zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států — Článek 11 odst. 1 písm. a) — Použitelnost na daň z převodu majetku)

5

2010/C 179/07

Věc C-365/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Agrana Zucker GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Cukr — Nařízení (ES) č. 318/2006 — Článek 16 — Výpočet výrobní dávky — Zahrnutí množství cukru podléhajícího kvótám, které bylo staženo z trhu, do vyměřovacího základu výrobní dávky — Zásady proporcionality a zákazu diskriminace)

5

2010/C 179/08

Věc C-370/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Data I/O GmbH v. Hauptzollamt Hannover, dříve Bundesfinanzdirektion Südost (Společný celní sazebník — Sazební zařazení — Kombinovaná nomenklatura — Kapitola 84 poznámka 5 B — Adaptér s paměťovým čipem určený k vytváření elektrického spojení mezi automatizovaným programátorem a programovatelnými elektronickými komponenty — Čísla 8471, 8473 a 8536)

6

2010/C 179/09

Věc C-434/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Oldenburg — Německo) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v. Freerk Heidinga (Společná zemědělská politika — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotné platby — Převod platebních nároků — Konečný převod)

6

2010/C 179/10

Věc C-533/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — TNT Express Nederland B.V. v. AXA Versicherung AG (Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech — Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 71 — Smlouvy uzavřené členskými státy ve zvláštních věcech — Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR))

7

2010/C 179/11

Věc C-545/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Polská republika (Nesplnění povinnosti státem — Elektronické komunikace — Směrnice 2002/21/ES a 2002/22/ES — Poskytovatel služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu — Uložení povinnosti obstarat si pro sazby za poskytování služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu jejich schválení a stanovení těchto sazeb na základě nákladů na poskytování těchto služeb — Neprovedení analýzy trhu)

8

2010/C 179/12

Věc C-583/08 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. května 2010 — Christos Gogos v. Evropská komise (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Vnitřní výběrové řízení pro postup z jedné kategorie do druhé — Jmenování — Zařazení do platové třídy — Článek 31 odst. 2 služebního řádu — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Spor majetkoprávní povahy — Délka trvání řízení před Soudem — Přiměřená lhůta — Žádost o spravedlivé odškodnění)

8

2010/C 179/13

Věc C-17/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. ledna 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo (Veřejné zakázky na služby — Služby zpracování biologického a zeleného odpadu — Zadání veřejných zakázek bez otevřeného výběrového řízení)

9

2010/C 179/14

Věc C-56/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Roma — Itálie) — Emiliano Zanotti v. Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2 (Volný pohyb služeb — Občanství Unie — Články 18 ES a 49 ES — Vnitrostátní právní úprava daně z příjmů — Právo na odpočet celkových poplatků za vzdělání od hrubé daně ve výši pevné procentní sazby — Univerzitní kurz navštěvovaný v jiném členském státě — Uložení kvantitativního omezení — Odpočet nepřesahující maximální výši stanovenou pro daně a poplatky odváděné za podobné služby poskytované tuzemskými veřejnoprávními univerzitami — Uložení územního omezení — Odpočet nepřesahující maximální výši stanovenou pro daně a poplatky odváděné za podobné služby poskytované tuzemskou veřejnoprávní univerzitou, která se nachází nejblíže místa, kde je poplatník daňovým rezidentem)

9

2010/C 179/15

Věc C-63/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil no 4 — Španělsko) — Axel Walz v. Clickair S.A. (Letecká doprava — Montrealská úmluva — Odpovědnost dopravců za odbavená zavazadla — Článek 22 odst. 2 — Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel — Pojem újma — Majetková a nemajetková újma)

10

2010/C 179/16

Věc C-94/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Francouzská republika (Nesplnění povinnosti státem — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 98 odst. 1 a 2 — Poskytování služeb pohřebními ústavy — Uplatnění snížené sazby na převoz tělesných pozůstatků vozidlem)

11

2010/C 179/17

Věc C-111/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresního soudu v Chebu — Česká republika) — Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group v. Michal Bilas (Nařízení (ES) č. 44/2001 — Žaloba pojistitele podaná k soudu místa jeho sídla a směřující k zaplacení pojistného pojistníkem, který má bydliště v jiném členském státě — Účast žalovaného na řízení před soudem, jemuž byl spor předložen — Nezpochybnění příslušnosti a obrana ve věci samé — Účast na řízení zakládající příslušnost)

11

2010/C 179/18

Věc C-138/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Ordinario di Palermo — Itálie) — Todaro Nunziatina & C. SNC v. Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia (Řízení o předběžné otázce — Státní podpory — Rozhodnutí Komise — Výklad — Podpory, které region Sicílie poskytl podnikům, které uzavřely pracovní smlouvy, v rámci nichž je poskytováno odborné vzdělávání, nebo které takové smlouvy přeměnily na smlouvy na dobu neurčitou — Lhůta pro poskytnutí podpor — Rozpočtová omezení — Úroky z prodlení — Nepřípustnost)

12

2010/C 179/19

Věc C-158/09: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. května 2010 — Evropská komise v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/88/ES — Úprava pracovní doby — Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávního orgánu — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

12

2010/C 179/20

Věc C-160/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. v. Ypourgos Oikonomikon (Nařízení (EHS) č. 1591/84 — Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Kartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé — Doložka nejvyšších výhod — Přímý účinek — Spotřební daň z dovozu banánů do Řecka)

13

2010/C 179/21

Věc C-210/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative d'appel de Nantes — Francie) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nyní Kimberly Clark SAS v. město Orléans (Státní podpora — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Článek 14 odst. 3 — Navrácení podpory — Zásada efektivity — Platební výměry stižené formální vadou — Zrušení)

13

2010/C 179/22

Věc C-311/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Polská republika (Nesplnění povinnosti státem — Daně — DPH — Mezinárodní přeprava osob — Paušální zdanění přepravců usazených mimo vnitrostátní území)

14

2010/C 179/23

Věc C-136/09: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. března 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Areios Pagos — Řecko) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon v. Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki etaireia (Článek 104 odst. 3 jednacího řádu — Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti — Směrnice 2001/29/ES — Článek 3 — Pojem sdělování veřejnosti — Díla sdělovaná prostřednictvím televizních přijímačů umístěných v hotelových pokojích)

14

2010/C 179/24

Věc C-153/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 1. dubna 2010 — Sony Logistics Europe BV v. Staatssecretaris van Financiën

15

2010/C 179/25

Věc C-154/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. dubna 2010 společností Nokia Oyj proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 20. ledna 2010 ve věci T-460/07, Nokia Oyj v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

15

2010/C 179/26

Věc C-157/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 2. dubna 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Administración General del Estado

16

2010/C 179/27

Věc C-177/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Španělsko) dne 7. dubna 2010 — Francisco Javier Rosado Santana v. Consejería de Justicia a Administración Pública de la Junta de Andalucía

16

2010/C 179/28

Věc C-180/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 9. dubna 2010 — Jarosław Słaby v. Minister Finansów

17

2010/C 179/29

Věc C-181/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 9. dubna 2010 — Emilian Kuć a Halina Jeziorska-Kuć v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

17

2010/C 179/30

Věc C-182/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 9. dubna 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc. v. Région wallonne

18

2010/C 179/31

Věc C-184/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Německo) dne 14. dubna 2010 — Mathilde Grasser v. Svobodný stát Bavorsko

19

2010/C 179/32

Věc C-186/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 15. dubna 2010 — Tural Oguz v. Secretary of State for the Home Department

20

2010/C 179/33

Věc C-195/10: Žaloba podaná dne 21. dubna 2010 — Evropská komise v. Estonská republika

20

2010/C 179/34

Věc C-198/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d'appello di Milano (Itálie) dne 23. dubna 2010 — Cassina S.p.A. v. Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

20

2010/C 179/35

Věc C-200/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2010 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. února 2010 ve věci T-340/07: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Komise Evropských společenství

21

2010/C 179/36

Věc C-204/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. dubna 2010 Enercon GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. února 2010 ve věci T-472/07, Enercon GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

21

2010/C 179/37

Věc C-206/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

22

2010/C 179/38

Věc C-207/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 30. dubna 2010 — Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S v. Merck Sharp & Dohme Corp, Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

23

2010/C 179/39

Věc C-208/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika

24

2010/C 179/40

Věc C-209/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 3. května 2010 — Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

25

2010/C 179/41

Věc C-211/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 3. května 2010 — Doris Povse v. Mauro Alpago

25

2010/C 179/42

Věc C-216/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. května 2010 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. března 2010 ve věci T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

26

2010/C 179/43

Věc C-231/10: Žaloba podaná dne 10. května 2010 — Evropská komise v. Estonská republika

27

2010/C 179/44

Věc C-315/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. března 2010 — Evropská komise v. Belgické království

27

2010/C 179/45

Věc C-105/10 PPU: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 3. dubna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus — Finsko) — Virallinen syyttäjä v. Malik Gataev, Khadizhat Garaeva

27

 

Tribunál

2010/C 179/46

Spojené věci T-425/04, T-444/04, T-450/04 a T-456/04: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. května 2010 — Francie v. Komise (Státní podpory — Finanční opatření ve prospěch France Télécom — Projekt akcionářské půjčky — Veřejná prohlášení člena francouzské vlády — Rozhodnutí prohlašující podporu neslučitelnou se společným trhem a nenařizující její navrácení — Žaloba na neplatnost — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Pojem státní podpora — Zvýhodnění — Státní prostředky — Povinnost uvést odůvodnění)

28

2010/C 179/47

Věc T-11/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Wieland-Werke a další v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných sanitárních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem — Zásada legality trestů — Zásada ne bis in idem — Pokuty — Skutečný dopad na trh — Velikost dotčeného trhu — Doba trvání protiprávního jednání — Polehčující okolnosti)

29

2010/C 179/48

Věc T-18/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — IMI a další v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných sanitárních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem — Přerušení účasti — Pokuty — Omezená účast na kartelové dohodě)

29

2010/C 179/49

Věc T-19/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Boliden a další v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných sanitárních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem — Pokuty — Promlčení — Spolupráce)

30

2010/C 179/50

Věc T-20/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Outokumpu a Luvata v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných sanitárních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Pokuty — Velikost relevantního trhu — Přitěžující okolnost — Opakování protiprávního jednání)

30

2010/C 179/51

Věc T-21/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Chalkor v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných sanitárních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem — Pokuty — Omezená účast na kartelové dohodě — Zeměpisný rozsah dotčeného trhu — Doba trvání protiprávního jednání — Spolupráce)

31

2010/C 179/52

Věc T-25/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — KME Germany a další v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných instalačních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Pokuty — Skutečný dopad na trh — Velikost dotčeného trhu — Délka trvání protiprávního jednání — Platební schopnost — Spolupráce)

31

2010/C 179/53

Věc T-432/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — EMC Development v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh s cementem — Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Harmonizovaná norma pro cement — Závazná povaha — Pokyny o použitelnosti článku 81 ES na dohody o horizontální spolupráci)

32

2010/C 179/54

Věc T-258/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. května 2010 — Německo v. Komise (Předpisy použitelné na zadávání veřejných zakázek — Zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek — Interpretační sdělení Komise — Napadnutelný akt — Akt zakládající právní účinky)

32

2010/C 179/55

Věc T-121/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2010 — PC-Ware Information Technologies v. Komise (Veřejné zakázky na dodávky — Nabídkové řízení Společenství — Nákup softwarových produktů a licencí — Odmítnutí nabídky uchazeče — Neobvykle nízká nabídka — Povinnost odůvodnění)

33

2010/C 179/56

Věc T-148/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Beifa Group v. OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhaüßer (psací náčiní) ((Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, který představuje psací náčiní — Starší národní obrazová ochranná známka — Důvod neplatnosti — Užívání staršího označení, jehož majitel má právo zakázat užívání, v (průmyslovém) vzoru Společenství — Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 — Návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky podaný poprvé k odvolacímu senátu)

33

2010/C 179/57

Věc T-163/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast v. OHIM (Golden Toast) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Golden Toast — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009))

34

2010/C 179/58

Věc T-181/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Tay Za v. Rada (Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Myanmaru — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Společný právní základ tvořený články 60 ES a 301 ES — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinný soudní přezkum — Právo na ochranu vlastnictví — Proporcionalita)

34

2010/C 179/59

Věc T-237/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Abadía Retuerta v. OHIM (CUVÉE PALOMAR) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CUVÉE PALOMAR — Absolutní důvod pro zamítnutí — Ochranné známky vín obsahující zeměpisná označení — Dohoda TRIPS — Článek 7 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 207/2009))

35

2010/C 179/60

Věc T-243/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Ravensburger v. OHIM — Educa Borras (EDUCA Memory game) (Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství EDUCA Memory game — Starší národní a mezinárodní slovní ochranné známky MEMORY — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5, články 74 a 75 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5, články 76 a 77 nařízení (ES) č. 207/2009))

35

2010/C 179/61

Věc T-424/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Nexus Europe (Ireland) v. Komise (Rozhodčí doložka — Pátý rámcový program pro činnosti v oblasti vědy a výzkumu — Projekt týkající se makroekonomických a urbánních trendů v evropských informačních společnostech (Muteis) — Škoda vyplývající ze změny smlouvy o systému náhrad nákladů vzniklých účastí v projektu)

36

2010/C 179/62

Věc T-464/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Zeta Europe v. OHIM (Superleggera) (Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Superleggera — Absolutní důvod k zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Zkoumání skutečností z úřední povinnosti — Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 nařízení č. 207/2009) — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009))

36

2010/C 179/63

Věc T-491/08 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Bui Van v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Zařazení do platové třídy — Zpětvzetí správního aktu — Ochrana legitimního očekávání — Přiměřená lhůta — Právo být vyslechnut)

37

2010/C 179/64

Věc T-492/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Wessang v. OHIM — Greinwald (star foods) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství star foods — Starší slovní ochranná známka Společenství a starší obrazová ochranná známka Společenství STAR SNACKS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (po změně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009))

37

2010/C 179/65

Věc T-560/08 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Komise v. Meierhofer (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Přijímání — Otevřené výběrové řízení — Rozhodnutí konstatující, že uchazeč neuspěl u ústní zkoušky — Odmítnutí Komise vyhovět organizačnímu procesnímu opatření)

38

2010/C 179/66

Věc T-108/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Ravensburger v. OHIM — Educa Borras (MEMORY) (Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství MEMORY — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) a článek 75 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) a článek 77 nařízení (ES) č. 207/2009))

38

2010/C 179/67

Věc T-100/08 P: Usnesení Tribunálu ze dne 6. května 2010 — Kerelov v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Přijímání — Otevřené výběrové řízení — Odmítnutí ředitele EPSO sdělit uchazeči informace a dokumenty týkající se vstupního testu — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek)

39

2010/C 179/68

Věc T-410/09 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 7. května 2010 — Almamet v. Komise (Předběžné opatření — Hospodářská soutěž — Rozhodnutí Komise ukládající pokutu — Bankovní záruka — Návrh na odklad vykonatelnosti — Finanční újma — Neexistence zvláštních okolností — Neexistence naléhavosti)

39

2010/C 179/69

Věc T-30/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Reagens v. Komise (Předběžné opatření — Hospodářská soutěž — Rozhodnutí Komise ukládající pokutu — Bankovní záruka — Návrh na odklad vykonatelnosti — Finanční újma — Neexistence výjimečných okolností — Neexistence naléhavosti)

39

2010/C 179/70

Věc T-71/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 30. dubna 2010 — Xeda International v. Komise (Řízení o předběžných opatřeních — Směrnice 91/414/EHS — Rozhodnutí o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti)

40

2010/C 179/71

Věc T-103/10 P(R)-R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 28. dubna 2010 — Parlament v. U (Řízení o předběžných opatřeních — Veřejná služba — Úředníci — Rozhodnutí o propuštění — Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu Evropské unie vydané v řízení o předběžných opatřeních — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

40

2010/C 179/72

Věc T-173/10: Žaloba podaná dne 19. dubna 2010 — Apotheke DocMorris v. OHIM (Ztvárnění zeleného kříže)

41

2010/C 179/73

Věc T-174/10: Žaloba podaná dne 12. dubna 2010 — ARA v. OHIM — Allrounder (vyobrazení písmene A s dvěma rohy)

41

2010/C 179/74

Věc T-181/10: Žaloba podaná dne 23. dubna 2010 — Reagens v. Komise

42

2010/C 179/75

Věc T-183/10: Žaloba podaná dne 22. dubna 2010 — Sviluppo Globale v. Komise

42

2010/C 179/76

Věc T-187/10: Žaloba podaná dne 23. dubna 2010 — Emram v. OHIM — Guccio Gucci (G)

43

2010/C 179/77

Věc T-189/10: Žaloba podaná dne 20. dubna 2010 — GEA Group v. Komise

44

2010/C 179/78

Věc T-191/10: Žaloba podaná dne 20. dubna 2010 — Greenwood Houseware (Zhuhai) a další v. Rada

44

2010/C 179/79

Věc T-192/10: Žaloba podaná dne 26. dubna 2010 — Pietro Ferracci v. Komise

45

2010/C 179/80

Věc T-193/10: Žaloba podaná dne 26. dubna 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise

46

2010/C 179/81

Věc T-196/10: Žaloba podaná dne 29. dubna 2010 — Apotheke DocMorris v. OHIM (Vyobrazení zeleného a bílého kříže)

46

2010/C 179/82

Věc T-197/10: Žaloba podaná dne 27. dubna 2010 — BVR v. OHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

47

2010/C 179/83

Věc T-198/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Maximuscle Limited v. OHIM — Foreign Suplement Trade Mark Ltd (GAKIC)

47

2010/C 179/84

Věc T-199/10: Žaloba podaná dne 27. dubna 2010 — DRV/HABM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

48

2010/C 179/85

Věc T-201/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — IVBN v. Komise

49

2010/C 179/86

Věc T-202/10: Žaloba podaná dne 29. dubna 2010 — Stichting Woonlinie a další v. Komise

50

2010/C 179/87

Věc T-203/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Stichting Woonpunt a další v. Komise

51

2010/C 179/88

Věc T-204/10: Žaloba podaná dne 3. května 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie v. OHIM — Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

51

2010/C 179/89

Věc T-205/10: Žaloba podaná dne 4. května 2010 — Cervecería Modelo v. OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

52

2010/C 179/90

Věc T-206/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Vesteda Groep v. Komise

53

2010/C 179/91

Věc T-208/10: Žaloba podaná dne 6. května 2010 — Cree v. OHIM (TRUEWHITE)

53

2010/C 179/92

Věc T-209/10: Žaloba podaná dne 5. května 2010 — Deutscher Ring v. OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

54

2010/C 179/93

Věc T-219/10: Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Autogrill España v. Komise

54

2010/C 179/94

Věc T-221/10: Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Iberdrola v. Komise

55

2010/C 179/95

Věc T-223/10: Žaloba podaná dne 20. května 2010 — Regione Puglia v. Komise

56

2010/C 179/96

Věc T-225/10: Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. Komise

56

2010/C 179/97

Věc T-43/08: Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Shetland Islands Council v. Komise

57

2010/C 179/98

Věc T-44/08: Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Shetland Islands Council v. Komise

57

2010/C 179/99

Věc T-197/08: Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Polson a další v. Komise

57

 

Soud pro veřejnou službu

2010/C 179/00

Věc F-26/10: Žaloba podaná dne 6. května 2010 — Costa v. Komise

58

2010/C 179/01

Věc F-27/10: Žaloba podaná dne 5. května 2010 — Begue a další v. Komise

58

2010/C 179/02

Věc F-28/10: Žaloba podaná dne 7. května 2010 — Mioni v. Komise

58

2010/C 179/03

Věc F-29/10: Žaloba podaná dne 11. května 2010 — Lorenzo v. EHSV

59

2010/C 179/04

Věc F-30/10: Žaloba podaná dne 12. května 2010 — de Fays v. Komise

59

2010/C 179/05

Věc F-31/10: Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Guittet v. Komise

59

2010/C 179/06

Věc F-32/10: Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Wilk v. Komise

60

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/1


2010/C 179/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 161, 19.6.2010

Dřívější publikace

Úř. věst. C 148, 5.6.2010

Úř. věst. C 134, 22.5.2010

Úř. věst. C 113, 1.5.2010

Úř. věst. C 100, 17.4.2010

Úř. věst. C 80, 27.3.2010

Úř. věst. C 63, 13.3.2010

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/2


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. května 2010 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08) v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08)

(Věc C-145/08 a C-149/08) (1)

(„Směrnice 92/50/EHS - Veřejné zakázky na služby - Koncese na služby - Smíšené zakázky - Smlouva zahrnující postoupení balíku akcií veřejného podniku provozujícího kasino - Smlouva, kterou zadavatel svěří úspěšnému uchazeči řízení podniku provozujícího kasino a realizaci plánu modernizace a rozvoje prostor kasina, jakož i úpravy jeho okolí - Směrnice 89/665/EHS - Rozhodnutí zadavatele - Účinné a rychlé opravné prostředky - Vnitrostátní procesní pravidla - Podmínky poskytnutí náhrady škody - Předchozí zrušení protiprávního aktu nebo opomenutí nebo prohlášení jejich neplatnosti příslušným soudem - Člen sdružení ucházejícího se o veřejnou zakázku v zadávacím řízení - Rozhodnutí přijaté v rámci tohoto řízení jiným orgánem než zadavatelem - Žaloba podaná samostatně některými členy sdružení - Přípustnost“)

2010/C 179/02

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci původního řízení

Žalobci: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis

Žalovaní: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías

Za přítomnosti: Athens Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor AE, dříve Elliniki Technodomiki TEB AE, Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, dříve Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, Leonidas Bombolas (C-145/08)

a

Žalobkyně: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)

Žalovaný: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Za přítomnosti: Michaniki AE (C-149/08)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Symvoulio tis Epikrateias — Výklad čl. 3 odst. 2 a článků 9, 14 a 16 směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 322) — Oblast působnosti — Smlouva smíšeného charakteru, která obsahuje smlouvu o prodeji akcií a smlouvu o poskytování služeb — Výklad čl. 1 odst. 3 a článku 2 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, s. 33; Zvl. vyd. 06/01, s. 246) — Vnitrostátní právní úprava, která zakazuje členům dočasného sdružení bez právní subjektivity, které se zúčastnilo výběrového řízení na zadání veřejných zakázek, podat individuální žalobu proti aktům přijatým v rámci řízení o zadání zakázky

Výrok

1)

Smíšená smlouva, jejímž hlavním předmětem je nabytí 49 % kapitálu veřejného podniku jiným podnikem a jejíž akcesorický předmět, nerozlučně spjatý s tímto hlavním předmětem, se týká dodávky služeb a provedení stavebních prací, nespadá jako celek do působnosti směrnic týkajících se veřejných zakázek.

2)

Právo Unie, zejména pak právo na účinnou soudní ochranu, brání takové vnitrostátní právní úpravě, jaká je dotčena v původním řízení, vykládané v tom smyslu, že členové sdružení ad hoc vystupujícího jako uchazeč v zadávacím řízení jsou zbaveni možnosti požadovat jednotlivě náhradu újmy, kterou jim individuálně způsobilo rozhodnutí přijaté orgánem odlišným od zadavatele a vstupujícím do tohoto řízení v souladu s použitelnými vnitrostátními pravidly, které mohlo průběh tohoto řízení ovlivnit.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/3


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. ledna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. Plus Warenhandelsgeselschaft mbH

(Věc C-304/08) (1)

(„Směrnice 2005/29/ES - Nekalé obchodní praktiky - Vnitrostátní právní úprava, která zásadně zakazuje obchodní praktiky, jež podmiňují účast spotřebitelů na výherní hře koupí zboží nebo využitím služby“)

2010/C 179/03

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Žalovaná: Plus Warenhandelsgeselschaft mbH

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesgerichtshof — Výklad čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 149, s. 22) — Obchodní praktika, při níž je prodej zboží spojen s výherní hrou, která zákazníkovi umožňuje účastnit se slosování národní loterie, pokud nasbíral určitý počet bonusových bodů získaných při koupi zboží — Vnitrostátní právní úprava, podle níž je obchodní praktika, při které je účast spotřebitelů na soutěži o ceny nebo na výherní hře činěna závislou na koupi zboží nebo využití služby, v zásadě nepřípustná, aniž by přitom bylo rozhodující, zda toto reklamní opatření v konkrétním případě poškozuje zájmy spotřebitelů.

Výrok

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) je třeba vykládat tak, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která zásadně zakazuje obchodní praktiky, při kterých je účast spotřebitelů na soutěži o ceny nebo na výherní hře podmíněna koupí zboží nebo využitím služby, aniž by brala v úvahu konkrétní okolnosti projednávaného případu.


(1)  Úř. věst. C 247, 27.9.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 — Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-308/08) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť - Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny - Režim ochrany předcházející zařazení stanoviště do seznamu lokalit významných pro Společenství - Článek 12 odst. 4 - Projekt úpravy polní cesty“)

2010/C 179/04

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: S. Pardo Quintillán a D. Recchia, zmocněnkyně)

Žalované: Španělské království (zástupkyně: N. Díaz Abad, zmocněnkyně)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102) tak, jak je vyložena v rozsudcích Soudního dvora ze dne 13. ledna 2005 ve věci C-117/03 a ze dne 14. září 2006 ve věci C-244/05, jakož i povinností vyplývajících z čl. 12 odst. 4 téže směrnice — Projekt úpravy polní cesty vedoucí z Villamanrique de la Condesa (Sevilla) do El Rocío (Huelva)

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 223, 30.8.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. ledna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Dortmund — Německo) — Domnica Petersen v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

(Věc C-341/08) (1)

(„Směrnice 2000/78/ES - Článek 2 odst. 5 a čl. 6 odst. 1 - Zákaz diskriminace na základě věku - Vnitrostátní předpis, který stanoví maximální věkovou hranici 68 let pro výkon činnosti smluvního zubního lékaře - Sledovaný cíl - Pojem „nezbytné opatření pro ochranu lidského zdraví“ - Koherence - Vhodnost a přiměřenost opatření“)

2010/C 179/05

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Sozialgericht Dortmund

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Domnica Petersen

Žalovaný: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

Za přítomnosti: AOK Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See — Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV — Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Sozialgericht Dortmund (Německo) — Výklad článku 6 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16) — Zákaz diskriminace na základě věku — Pojmy „legitimní cíl“, který může odůvodnit rozdíly v zacházení na základě věku, jakož i „přiměřené a nezbytné prostředky“ k dosažení tohoto cíle — Vnitrostátní ustanovení, které s ohledem na ochranu zdraví pacientů stanoví maximální věk pro výkon povolání smluvní zubní lékařky.

Výrok

1)

Článek 2 odst. 5 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládán v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu opatření, jaké je dotčeno ve věci v původním řízení, které stanoví maximální věkovou hranici pro výkon povolání smluvního zubního lékaře, v projednávaném případě 68 let, pokud cílem tohoto opatření je pouze ochrana zdraví pacientů před poklesem výkonnosti těchto zubních lékařů po dovršení tohoto věku, pokud se stejné věkové omezení nepoužije na zubní lékaře, kteří stojí mimo smluvní režim.

Článek 6 odst. 1 směrnice 2000/78 musí být vykládán v tom smyslu, že takovému opatření nebrání, pokud má toto opatření za cíl rozdělení pracovních příležitostí mezi generace v rámci povolání smluvního zubního lékaře, jestliže s ohledem na situaci na příslušném trhu práce je toto opatření přiměřené a nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Je na vnitrostátním soudu, aby zjistil cíl sledovaný opatřením, které stanoví uvedené věkové omezení, a posoudil důvod zachování tohoto opatření.

2)

V případě, že takové právní předpisy, jaké jsou dotčené ve věci v původním řízení, budou z hlediska cíle, který sledují, v rozporu se směrnicí 2000/78, přísluší vnitrostátnímu soudu, kterému byl předložen spor mezi jednotlivcem a takovým správním orgánem, jakým je Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, nepoužít tyto právní předpisy, třebaže tyto právní předpisy byly vydány před vstupem v platnost směrnice a vnitrostátní právo neupravuje možnost uvedené právní předpisy nepoužít.


(1)  Úř. věst. C 260, 11.10.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/5


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Modehuis A. Zwijnenburg BV v. Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-352/08) (1)

(„Sbližování právních předpisů - Směrnice 90/434/EHS - Společný systém zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států - Článek 11 odst. 1 písm. a) - Použitelnost na daň z převodu majetku“)

2010/C 179/06

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Modehuis A. Zwijnenburg BV

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Výklad čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, s. 1; Zvl. vyd. 09/01 s. 142) — Pojem daňového úniku nebo vyhýbání se daňovým povinnostem — Operace, jejímž cílem je vyhnout se vnitrostátní dani, na níž se nevztahuje zákaz výběru stanovený směrnicí

Výrok

Článek 11 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států je třeba vykládat tak, že zvýhodnění, která tato směrnice zavádí, nelze odepřít osobě povinné k dani, která právní konstrukcí v podobě fúze podniků zamýšlela vyhnout se výběru daně, jako je daň dotčená v původním řízení, a sice daň z převodu majetku, jelikož tato daň nespadá do rozsahu působnosti této směrnice.


(1)  Úř. věst. C 285, 8.11.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/5


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Agrana Zucker GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Věc C-365/08) (1)

(„Cukr - Nařízení (ES) č. 318/2006 - Článek 16 - Výpočet výrobní dávky - Zahrnutí množství cukru podléhajícího kvótám, které bylo staženo z trhu, do vyměřovacího základu výrobní dávky - Zásady proporcionality a zákazu diskriminace“)

2010/C 179/07

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Agrana Zucker GmbH

Žalovaný: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) — Výklad článku 34 Smlouvy o ES, a zejména zásady zákazu diskriminace, jakož i zásady legitimního očekávání a proporcionality — Výklad a platnost článku 16 nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, s. 1) — Zahrnutí procentního podílu, který je určen k preventivnímu stažení, do výpočtu výrobní dávky v souladu s článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 78, s. 20).

Výrok

1)

Článek 16 nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru je nutno vykládat v tom smyslu, že množství cukru podléhající kvótám, které bylo staženo z trhu podle článku 19 tohoto nařízení a článku 1 nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006, je zahrnuto do vyměřovacího základu výrobní dávky.

2)

Přezkum druhé předběžné otázky neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost článku 16 nařízení č. 318/2006.


(1)  Úř. věst. C 285, 8.11.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/6


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Data I/O GmbH v. Hauptzollamt Hannover, dříve Bundesfinanzdirektion Südost

(Věc C-370/08) (1)

(„Společný celní sazebník - Sazební zařazení - Kombinovaná nomenklatura - Kapitola 84 poznámka 5 B - Adaptér s paměťovým čipem určený k vytváření elektrického spojení mezi automatizovaným programátorem a programovatelnými elektronickými komponenty - Čísla 8471, 8473 a 8536“)

2010/C 179/08

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Data I/O GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hannover, dříve Bundesfinanzdirektion Südost

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesfinanzhof — Výklad poznámky 5 B ke kapitole 84 Kombinované nomenklatury Společného celního sazebníku v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382) ve znění přílohy nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004 (Úř. věst. L 327, s. 1) — Elektrický adaptér zajišťující přenos dat z programovacího zařízení na programovatelné elektronické komponenty a obsahující „Memory Chip“ (paměťový čip), v němž se ukládá proces programování — Zařazení do čísla 8471 Kombinované nomenklatury?

Výrok

Takový adaptér, jakým je adaptér dotčený v původním řízení, který zajišťuje funkci elektrického spojení mezi programátorem a programovatelnými komponentami, jakož i funkci záznamu procesu programování, který může být později vyvolán, splňuje podmínku uvedenou v poznámce 5 B písm. c) kapitoly 84 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, a musí být zařazen pod číslo 8471 této nomenklatury jakožto „jednotka“ zařízení pro automatizované zpracování dat, pokud jeho hlavní funkce spočívá ve zpracovávání dat. V případě, že tuto funkci nemá, musí být takový adaptér zařazen pod číslo 8471 KN jakožto „jednotka“ zařízení pro automatizované zpracování dat, neboť jeho hlavní funkce spočívá ve zpracovávání dat. V případě, že tuto funkci nemá, musí být uvedený adaptér zařazen pod číslo 8473 KN jakožto „část nebo součást“ nebo „příslušenství“ stroje, pokud je nezbytný pro fungování tohoto stroje či pokud je určen k přizpůsobení stroje pro určitou operaci nebo k tomu, aby vykonával příslušnou službu vztahující se k základní funkci stroje nebo přístroje, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Pokud uvedený adaptér nemůže být zařazen pod žádné z obou výše uvedených čísel, je třeba jej považovat za „přístroj pro spojování a připojování elektrických obvodů“, který z tohoto důvodu spadá pod číslo 8536 uvedené kombinované nomenklatury.


(1)  Úř. věst. C 285, 8.11.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/6


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Oldenburg — Německo) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v. Freerk Heidinga

(Věc C-434/08) (1)

(„Společná zemědělská politika - Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor - Nařízení (ES) č. 1782/2003 - Režim jednotné platby - Převod platebních nároků - Konečný převod“)

2010/C 179/09

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Oldenburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Žalovaný: Freerk Heidinga

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Oberlandesgericht Oldenburg — Výklad čl. 46 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. L 270, s. 1; Zvl. vyd. 03/40, s. 269) — Smluvní ujednání obsažené v dohodě, jímž se navenek provádí úplný a konečný převod platebních nároků a podle něhož nabyvatel, jakožto formální vlastník platebních nároků, má tyto nároky aktivovat obhospodařováním příslušné půdy, ale je povinen část přiznaných plateb odvádět převodci

Výrok

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání takovému ujednání, jako je ujednání dotčené v původním řízení, jehož předmětem je konečný převod platebních nároků a na základě něhož je postupník jakožto držitel platebních nároků povinen uvedené nároky aktivovat a odvést postupiteli bez jakéhokoliv časového omezení všechny platby, které jsou mu z tohoto důvodu vyplaceny, nebo jejich část, pod podmínkou, že účelem takovéhoto ujednání není umožnit postupiteli, aby si ponechal část platebních nároků, které formálně postoupil, ale určit odkazem na hodnotu této části platebních nároků cenu dohodnutou za postoupení všech platebních nároků.


(1)  Úř. věst. C 44, 21.2.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/7


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — TNT Express Nederland B.V. v. AXA Versicherung AG

(Věc C-533/08) (1)

(„Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech - Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - Nařízení (ES) č. 44/2001 - Článek 71 - Smlouvy uzavřené členskými státy ve zvláštních věcech - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)“)

2010/C 179/10

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: TNT Express Nederland B.V.

Žalovaná: AXA Versicherung AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Výklad čl. 71 odst. 1 a 2 písm. a) a b) druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Brusel I“) (Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) — Vztah k úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, podepsané v Ženevě dne 19. května 1956 (CMR) — Litispendence — Pravidla společné existence

Výrok

1)

Článek 71 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že v takové věci, jako je věc v původním řízení, se taková pravidla příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí stanovená smlouvou o zvláště vymezené věci, jako jsou pravidlo litispendence uvedené v čl. 31 odst. 2 úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, podepsané v Ženevě dne 19. května 1956, ve znění protokolu podepsaného v Ženevě dne 5. července 1978, a pravidlo týkající se vykonatelnosti uvedené v čl. 31 odst. 3 této úmluvy, použijí za podmínky, že jsou vysoce předvídatelná, usnadňují řádný výkon spravedlnosti a umožňují minimalizovat riziko souběžných řízení a že za podmínek přinejmenším stejně příznivých jako jsou podmínky stanovené uvedeným nařízením zajistí volný pohyb soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních a vzájemnou důvěru ve výkon spravedlnosti v rámci Unie (favor executionis).

2)

Soudní dvůr Evropské unie není příslušný k výkladu článku 31 úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, ve znění pozdějších změn.


(1)  Úř. věst. C 44, 21.2.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/8


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-545/08) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Elektronické komunikace - Směrnice 2002/21/ES a 2002/22/ES - Poskytovatel služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu - Uložení povinnosti obstarat si pro sazby za poskytování služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu jejich schválení a stanovení těchto sazeb na základě nákladů na poskytování těchto služeb - Neprovedení analýzy trhu“)

2010/C 179/11

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Nijenhuis a K. Mojzesowicz, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika (zástupci: M. Dowgielewicz a M. Szpunar, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článků 16 a 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, s. 51; Zvl. 13/29, s. 367), jakož i článků 16 a 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, s. 33; Zvl. vyd. 13/29, s. 349) — Povinnost obstarat si pro sazby za poskytování služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu schválení, uložená poskytovateli těchto služeb, aniž by byla provedena analýza trhu.

Výrok

1)

Polská republika tím, že upravila sazby za poskytování služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu bez předchozího provedení analýzy trhu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 16 a 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), jakož i článků 16 a 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice).

2)

Polská republika ponese náhradu nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 4.4.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/8


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. května 2010 — Christos Gogos v. Evropská komise

(Věc C-583/08 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Úředníci - Vnitřní výběrové řízení pro postup z jedné kategorie do druhé - Jmenování - Zařazení do platové třídy - Článek 31 odst. 2 služebního řádu - Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci - Spor majetkoprávní povahy - Délka trvání řízení před Soudem - Přiměřená lhůta - Žádost o spravedlivé odškodnění“)

2010/C 179/12

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Christos Gogos (zástupci: N. Korogiannakis a P. Katsimani, dikigoroi)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall, zmocněnec, a P. Anestis, dikigoros)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) ze dne 15. října 2008, Gogos v. Komise (T 66/04), kterým Soud zamítl žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí Komise zařadit žalobce při jeho jmenování do platové třídy A7

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Christos Gogos a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 44, 21.2.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/9


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. ledna 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-17/09) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Služby zpracování biologického a zeleného odpadu - Zadání veřejných zakázek bez otevřeného výběrového řízení“)

2010/C 179/13

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: B. Schima a C. Zadra, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: M. Lumma a B. Klein, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článku 8 ve spojení s hlavami III až VI směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 322) — Neprovedení formálního celoevropského zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o zpracování biologického a zeleného odpadu mezi městem Bonn a soukromou společností

Výrok

1)

Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 8 a z hlav III až VI směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby z důvodu, že město Bonn a Müllverwertungsanlage Bonn GmbH zadaly veřejnou zakázku na služby zpracování biologického odpadu a zeleného odpadu, aniž by provedly zadávací řízení s celoevropským vyhlášením.

2)

Spolkové republice Německo se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 69, 21.3.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/9


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Roma — Itálie) — Emiliano Zanotti v. Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2

(Věc C-56/09) (1)

(„Volný pohyb služeb - Občanství Unie - Články 18 ES a 49 ES - Vnitrostátní právní úprava daně z příjmů - Právo na odpočet celkových poplatků za vzdělání od hrubé daně ve výši pevné procentní sazby - Univerzitní kurz navštěvovaný v jiném členském státě - Uložení kvantitativního omezení - Odpočet nepřesahující maximální výši stanovenou pro daně a poplatky odváděné za podobné služby poskytované tuzemskými veřejnoprávními univerzitami - Uložení územního omezení - Odpočet nepřesahující maximální výši stanovenou pro daně a poplatky odváděné za podobné služby poskytované tuzemskou veřejnoprávní univerzitou, která se nachází nejblíže místa, kde je poplatník daňovým rezidentem“)

2010/C 179/14

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Roma

Účastníci původního řízení

Žalobce: Emiliano Zanotti

Žalovaná: Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Commissione tributaria provinciale di Roma — Výklad článků 149 ES a 151 ES — Vnitrostátní právní předpisy v oblasti daně z příjmů — Odpočet výdajů na absolvování středoškolských a univerzitních vzdělávacích kurzů uskutečněných v zahraničí od hrubé daně ze zdanitelných příjmů — Omezení

Výrok

1)

Článek 49 ES musí být vykládán v tom smyslu:

že brání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví pro daňové poplatníky možnost odečíst od hrubé daně poplatky za univerzitní vzdělávací kurzy poskytované univerzitními zařízeními, jež se nacházejí na území tohoto členského státu, ale které tuto možnost obecně vylučují u poplatků za univerzitní vzdělávání, jež byly uhrazeny v soukromém univerzitním zařízení, které se nachází v jiném členském státě;

že nebrání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví pro daňové poplatníky možnost odečíst od hrubé daně poplatky za univerzitní vzdělávací kurzy, které byly zaplaceny v soukromém univerzitním zařízení, jež se nachází v jiném členském státě, v mezích maximální výše stanovené u odpovídajících poplatků upravených za navštěvování podobných kurzů organizovaných tuzemskou veřejnoprávní univerzitou, která se nachází nejblíže místa, kde je poplatník daňovým rezidentem.

2)

Článek 18 ES musí být vykládán v tom smyslu:

že brání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví pro daňové poplatníky možnost odečíst od hrubé daně poplatky za univerzitní vzdělávací kurzy poskytované zařízeními, jež se nacházejí na území tohoto členského státu, ale které tuto možnost obecně vylučují u poplatků za univerzitní vzdělávání, jež byly uhrazeny v univerzitním zařízení, které se nachází v jiném členském státě;

že nebrání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví pro daňové poplatníky možnost odečíst od hrubé daně poplatky za univerzitní vzdělávací kurzy, které byly zaplaceny v univerzitním zařízení, které se nachází v jiném členském státě, v mezích maximální výše stanovené u odpovídajících poplatků upravených za navštěvování podobných kurzů organizovaných tuzemskou veřejnoprávní univerzitou, která se nachází nejblíže místa, kde je poplatník daňovým rezidentem.


(1)  Úř. věst. C 90, 18.4.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/10


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil no 4 — Španělsko) — Axel Walz v. Clickair S.A.

(Věc C-63/09) (1)

(„Letecká doprava - Montrealská úmluva - Odpovědnost dopravců za odbavená zavazadla - Článek 22 odst. 2 - Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel - Pojem „újma“ - Majetková a nemajetková újma“)

2010/C 179/15

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil no 4

Účastníci původního řízení

Žalobce: Axel Walz

Žalovaná: Clickair S.A.

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Juzgado de lo Mercantil no 4 (Barcelona) — Výklad čl. 22 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Montrealská úmluva), (rozhodnutí Rady 2001/539/ES, Úř. Věst. L 194, s. 39) — Příslušnost Soudního dvora — Výklad článku 3 nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Úř. Věst. L 285, s. 1) — Odpovědnost leteckého dopravce při letecké přepravě cestujících a jejich zavazadel — Meze v případě zničení, ztráty, poškození či zpoždění zavazadel — Hmotná a morální újma

Výrok

Pojem „újma“, který tvoří podklad čl. 22 odst. 2 úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, uzavřené v Montrealu dne 28. května 1999, jenž stanoví mez odpovědnosti leteckého dopravce za újmu vzniklou zejména v důsledku ztráty zavazadel, musí být vykládán tak, že zahrnuje jak majetkovou, tak nemajetkovou újmu.


(1)  Úř. věst. C 102, 1.5.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/11


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Francouzská republika

(Věc C-94/09) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - DPH - Směrnice 2006/112/ES - Článek 98 odst. 1 a 2 - Poskytování služeb pohřebními ústavy - Uplatnění snížené sazby na převoz tělesných pozůstatků vozidlem“)

2010/C 179/16

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupce: M. Afonso, zmocněnec)

Žalovaná: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues a J.-S. Pilczer, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článku 96 až čl. 99 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006 L 347, s. 1) — Činnosti pohřebních ústavů — Povinnost uplatnit jednotnou sazbu daně na komplexní nedělitelné plnění poskytované těmito podniky — Zákaz uplatňovat proměnlivé snížené sazby DPH

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 113, 16.5.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/11


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresního soudu v Chebu — Česká republika) — Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group v. Michal Bilas

(Věc C-111/09) (1)

(„Nařízení (ES) č. 44/2001 - Žaloba pojistitele podaná k soudu místa jeho sídla a směřující k zaplacení pojistného pojistníkem, který má bydliště v jiném členském státě - Účast žalovaného na řízení před soudem, jemuž byl spor předložen - Nezpochybnění příslušnosti a obrana ve věci samé - Účast na řízení zakládající příslušnost“)

2010/C 179/17

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Okresní soud v Chebu

Účastníci původního řízení

Žalobci: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Žalovaný: Michal Bilas

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Okresní soud v Chebu — Výklad čl. 13 odst. 1, článku 24 a článku 26 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1) — Příslušnost v oblasti pojištění — Žaloba směřující k zaplacení pojistného pojištěncem, který má bydliště v jiném členském státě, než pojistitel — Meritorní obhajoba pojištěnce v místě sídla pojistitele

Výrok

Článek 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že se soud, jemuž byl spor předložen, aniž byla dodržena pravidla obsažená v oddílu 3 kapitoly II tohoto nařízení, musí prohlásit za příslušný, pokud se žalovaný účastní řízení před tímto soudem a neuplatní námitku nepříslušnosti, jelikož taková účast na řízení představuje konkludentní ujednání o příslušnosti.


(1)  Úř. věst. C 141, 20.6.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/12


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Ordinario di Palermo — Itálie) — Todaro Nunziatina & C. SNC v. Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia

(Věc C-138/09) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Státní podpory - Rozhodnutí Komise - Výklad - Podpory, které region Sicílie poskytl podnikům, které uzavřely pracovní smlouvy, v rámci nichž je poskytováno odborné vzdělávání, nebo které takové smlouvy přeměnily na smlouvy na dobu neurčitou - Lhůta pro poskytnutí podpor - Rozpočtová omezení - Úroky z prodlení - Nepřípustnost“)

2010/C 179/18

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Ordinario di Palermo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Todaro Nunziatina & C. SNC

Žalovaný: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Tribunale Ordinario di Palermo — Státní podpory — Působnost rozhodnutí Komise SG (95) D/15975 ze dne 11. prosince 1995 týkajícího se regionálního zákona regionu Sicílie č. 27 ze dne 15. května o opatřeních ve prospěch zaměstnanosti a rozhodnutí Komise 2003/195/ES ze dne 16. října 2002 (Úř. věst. L 77, s. 57) o podporách, které Sicílie poskytla podnikům, které uzavřely pracovní smlouvy, v rámci nichž je poskytováno odborné vzdělávání, nebo které takové smlouvy přeměnily na smlouvy na dobu neurčitou

Výrok

1)

Rozhodnutí Komise SG (95) D/15975 ze dne 11. prosince 1995 týkající se regionálního zákona regionu Sicílie č. 27 ze dne 15. května 1991 o opatřeních ve prospěch zaměstnanosti (státní podpora NN 91/A/95) je třeba vykládat tak, že uznalo, že režim podpor, který se skládá ze dvou opatření stanovených v čl. 10 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného regionálního zákona č. 27, která nelze kumulovat, přičemž skutečnost rozhodující pro jejich vznik, tj. přijetí pracovníka do zaměstnání nebo přeměna smlouvy na smlouvu na dobu neurčitou, musela nastat před 31. prosincem 1996, avšak platby na jejich základě mohly být poskytnuty až po tomto datu, je slučitelný se společným trhem, nebrání li tomu platné vnitrostátní rozpočtové a finanční předpisy a je li dodržen rozpočtový rámec schválený Komisí Evropských společenství.

2)

Článek 1 rozhodnutí Komise 2003/195/ES ze dne 16. října 2002 o režimu podpor, který Itálie zamýšlí provádět ve prospěch zaměstnanosti v regionu Sicílie — C 56/99 (ex N 668/97), musí být vykládán v tom smyslu, že režim podpor stanovený v čl. 11 odst. 1 regionálního zákona regionu Sicílie č. 16 ze dne 27. května 1997, kterým bylo schváleno financování příspěvků poskytnutých na obecné rozpočtové účely regionu pro rozpočtový rok 1997, představuje novou podporu, odlišnou od podpory stanovené v článku 10 regionálního zákona regionu Sicílie č. 27 ze dne 15. května 1991 o opatřeních ve prospěch zaměstnanosti. Uvedený článek 1 brání poskytnutí příspěvků v případě přijetí pracovníků na základě pracovní smlouvy, v rámci níž je poskytováno odborné vzdělávání, nebo přeměny smlouvy, v rámci níž je poskytováno odborné vzdělávání, na smlouvu na dobu neurčitou, k nimž došlo od 1. ledna 1997.

3)

Dotčenému členskému státu přísluší, aby určil účastníka řízení, který má povinnost prokázat, že rozpočtové prostředky vyhrazené na opatření stanovená v čl. 10 odst. 1 písm. a) a b) regionálního zákona regionu Sicílie č. 27 ze dne 15. května 1991 o opatřeních ve prospěch zaměstnanosti a schválená rozhodnutím SG (95) D/15975 nebyly vyčerpány.

4)

Případné zákonné úroky z prodlení s vyplácením podpor schválených rozhodnutím SG (95) D/15975 za období následující po vydání tohoto rozhodnutí se nezahrnují do rozpočtových prostředků schválených tímto rozhodnutím. Úroková sazba a podmínky jejího uplatnění se řídí vnitrostátním právem.


(1)  Úř. věst. C 153, 4.7.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/12


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. května 2010 — Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-158/09) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2003/88/ES - Úprava pracovní doby - Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávního orgánu - Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

2010/C 179/19

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: I. Martinez del Peral Cagigal a M. van Beek, zmocněnci)

Žalované: Španělské království (zástupce: B. Plaza Cruz, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381) a čl. 18 písm. a) směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 307, s. 18; Zvl. vyd. 05/02, s. 197), zachovaného článkem 27 odst. 1 směrnice 2003/88, ve spojení s přílohou I částí B téže směrnice — Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů

Výrok

1)

Španělské království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, pokud jde o civilní zaměstnance veřejnoprávních orgánů, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 180, 1.8.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/13


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. v. Ypourgos Oikonomikon

(Věc C-160/09) (1)

(„Nařízení (EHS) č. 1591/84 - Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Kartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé - Doložka nejvyšších výhod - Přímý účinek - Spotřební daň z dovozu banánů do Řecka“)

2010/C 179/20

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.

Žalovaný: Ypourgos Oikonomikon

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Symvoulio tis Epikrateias — Výklad článku 4 nařízení (EHS) č. 1591/84 ze dne 4. června 1984 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Kartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé (Úř. věst. L 153, s. 1; Zvl. vyd. 11/15, s. 162) — Doložka nejvyšších výhod — Právo jednotlivce, který žádá o vrácení vnitrostátní spotřební daně, aby uplatnil neslučitelnost této daně s uvedenou dohodou — Režim dovozu banánů

Výrok

Článek 4 Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Kartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé, schválené nařízením Rady (EHS) č. 1591/84 ze dne 4. června 1984, nepřiznává jednotlivcům práva, která by mohli uplatňovat u soudů členského státu.


(1)  Úř. věst. C 153, 4.7.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/13


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative d'appel de Nantes — Francie) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nyní „Kimberly Clark SAS“ v. město Orléans

(Věc C-210/09) (1)

(„Státní podpora - Nařízení (ES) č. 659/1999 - Článek 14 odst. 3 - Navrácení podpory - Zásada efektivity - Platební výměry stižené formální vadou - Zrušení“)

2010/C 179/21

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour administrative d'appel de Nantes

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Scott SA, Kimberly Clark SNC, nyní „Kimberly Clark SAS“

Žalované: město Orléans

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Cour administrative d'appel de Nantes — Výklad čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1) — Podpory poskytnuté francouzskými orgány ve prospěch společností Scott SA a Kimberly Clark — Povinnost vrátit neprodleně podpory, které byly prohlášeny za neslučitelné se společným trhem — Důsledky případného zrušení příkazů vydaných vnitrostátními orgány k navrácení podpor z důvodu formálních vad, na tuto povinnost

Výrok

Článek 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [88] Smlouvy o ES, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy již byly navráceny částky odpovídající dotčené podpoře, nebrání tomu, aby vnitrostátní soud zrušil z důvodu formální vady platební výměry vydané pro účely navrácení protiprávní státní podpory, pokud je vnitrostátním právem zajištěna možnost nápravy této formální vady. Toto ustanovení naopak brání tomu, aby tyto částky byly, i jen dočasně, znovu vyplaceny příjemci této podpory.


(1)  Úř. věst. C 205, 29.8.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/14


Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-311/09) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Daně - DPH - Mezinárodní přeprava osob - Paušální zdanění přepravců usazených mimo vnitrostátní území“)

2010/C 179/22

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: D. Triantafyllou a K. Herrmann, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika (zástupci: M. Dowgielewicz a M. Szpunar, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článku 73, 168 a 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1) — Mezinárodní přeprava osob v silniční dopravě — Vnitrostátní právní úprava, kterou je přepravcům usazeným v zahraničí uloženo platit daň z přidané hodnoty podle paušálního systému pouze na základě počtu osob přepravovaných v tuzemsku a která neumožňuje odpočet daně uplatněné na předcházejícím stupni.

Výrok

1)

Polská republika tím, že daň z přidané hodnoty vybírá způsobem stanoveným v oddíle 13 § 35 bodech 1 a 3 až 5 nařízení ministra financí ze dne 27. dubna 2004 o provádění některých ustanovení zákona o dani ze zboží a služeb, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 73, 168 a 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

2)

Polské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 256, 24.10.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/14


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. března 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Areios Pagos — Řecko) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon v. Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki etaireia

(Věc C-136/09) (1)

(„Článek 104 odst. 3 jednacího řádu - Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti - Směrnice 2001/29/ES - Článek 3 - Pojem „sdělování veřejnosti“ - Díla sdělovaná prostřednictvím televizních přijímačů umístěných v hotelových pokojích“)

2010/C 179/23

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Areios Pagos

Účastníci původního řízení

Žalobce: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon

Žalovaný: Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki etaireia

Za přítomnosti: Xenodocheiako Epimelitirio tis Ellados

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Areios Pagos — Výklad čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10) — Pojem „sdělování veřejnosti“ — Díla vysílaná prostřednictvím televizních přijímačů instalovaných v hotelových pokojích a napojených na centrální anténu hotelu bez jakéhokoli dalšího zásahu ze strany provozovatele hotelu pro poskytování signálu klientům

Výrok

Provozovatel hotelu tím, že umístí do pokojů svého zařízení televizory a napojí je na centrální anténu, uskutečňuje na základě této pouhé skutečnosti sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.


(1)  Úř. věst. C 141, 20.6.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 1. dubna 2010 — Sony Logistics Europe BV v. Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-153/10)

2010/C 179/24

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sony Logistics Europe BV

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Předběžné otázky

1)

Má být právo Společenství, zejména čl. 12 odst. 2 a 5, jakož i čl. 217 odst. 1 CK (1) a článek 11 prováděcího nařízení k CK (2) ve spojení s článkem 243 CK, vykládáno v tom smyslu, že účastník řízení může v řízení o vybíraných clech napadnout vybrání cla za použití závazné informace o sazebním zařazení vydané v jiném členském státě pro totožné zboží, která byla k tomuto okamžiku ještě předmětem soudního přezkumu, nakonec však byla opravena?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku: Může se deklarant, který vlastním jménem a na vlastní účet předloží celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v případě, jakým je projednávaný případ, s úspěchem odvolávat na závaznou informaci o sazebním zařazení, když osoba k ní oprávněná není tento deklarant, nýbrž spřízněná společnost, z jejíhož pověření tento deklarant předložil celní prohlášení?

3)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Brání právo Společenství tomu, aby se účastník řízení v případě, jakým je projednávaný případ, mohl s úspěchem odvolat na vnitrostátní nařízení, jímž vnitrostátní orgány odůvodňují legitimní očekávání, že se lze, pokud jde o sazební zařazení deklarovaného zboží, odvolávat na závaznou informaci o sazebním zařazení vydanou třetí osobě pro totožné zboží?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307).

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 1. dubna 2010 společností Nokia Oyj proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 20. ledna 2010 ve věci T-460/07, Nokia Oyj v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-154/10 P)

2010/C 179/25

Jednací jazyk: finština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Nokia Oyj (zástupce: C. Rehaag, asianajaja)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Medion AG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek T-460/07;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek se domáhá zrušení rozsudku Tribunálu ve věci T-460/07 z důvodu, že v něm Tribunál nesprávně rozhodl, že mezi ochrannými známkami LIFE a LIFE BLOG existuje nebezpečí záměny, a tudíž nesprávně použil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (1). Porušil tak právo Unie.

Tribunál sice ohledně podobnosti známek konstatoval, že předmětem srovnání jsou ochranné známky LIFE a LIFE BLOG, dále však postupoval způsobem, který je s tímto konstatováním jednoznačně v rozporu, když za účelem odůvodnění podobnosti obou ochranných známek posoudil pouze tu část celkové ochranné známky „LIFE BLOG“, která sestává ze slova „LIFE“.

V této souvislosti Tribunál nesprávně přezkoumal, kteří spotřebitelé náleželi k dotčeným okruhům veřejnosti a jakým způsobem vnímali ochranné známky spotřebitelé, a tím porušil zásady uznané v judikatuře Soudního dvora.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 2. dubna 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Administración General del Estado

(Věc C-157/10)

2010/C 179/26

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Další účastník řízení: Administración General del Estado

Předběžné otázky

Musí být články 63 a 65 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě (vydané jednostranně nebo na základě dvoustranné smlouvy o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění), která u korporační daně a v rámci pravidel o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění zakazuje odečíst částku daně splatné v jiných členských státech Evropské unie z příjmu dosaženého na jejich území a podléhajícího korporační dani, pokud navzdory splatnosti není uhrazena z důvodu osvobození, úlevy nebo jakékoli jiné daňové výhody?


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Španělsko) dne 7. dubna 2010 — Francisco Javier Rosado Santana v. Consejería de Justicia a Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Věc C-177/10)

2010/C 179/27

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Účastníci původního řízení

Žalobce: Francisco Javier Rosado Santana

Žalovaný: Consejería de Justicia a Administración Pública de la Junta de Andalucía

Předběžné otázky

1)

Má se s ohledem na vyjádření ústavního soudu členské země Evropské unie, podle něhož není rozdílné zacházení s úředníky zaměstnanými na dobu určitou a úředníky zaměstnanými na dobu neurčitou v rozporu s ústavou této země, uvedená směrnice Rady 99/70/ES (1) ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS vykládat v tom smyslu, že toto vyjádření musí nutně znamenat vyloučení oblasti veřejné služby z působnosti uvedeného právního předpisu Společenství?

2)

Má se uvedená směrnice vykládat tak, že brání tomu, aby vnitrostátní soud používal takový výklad zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace, který obecně vylučuje porovnávání úředníků zaměstnaných na dobu určitou a úředníků zaměstnaných na dobu neurčitou z působnosti této směrnice?

3)

Má se uvedené ustanovení vykládat tak, že brání tomu, aby služba prováděná v rámci dočasného zaměstnání nebyla zohledněna pro potřeby stanovení počtu odpracovaných let, pokud jde o postavení pracovníků zaměstnaných na dobu neurčitou, konkrétně pro účely odměňování či zařazení úředníka nebo jeho postupu v zaměstnání?

4)

Zavazuje uvedené ustanovení k takovému výkladu vnitrostátních právních předpisů, který by z výpočtu služeb prováděných úředníky nevylučoval služby provedené v rámci dočasného pracovního poměru?

5)

Má se uvedené ustanovení vykládat tak, že vnitrostátní soud má povinnost přezkoumat, zda jsou pravidla veřejného výběrového řízení na volné pracovní místo v rozporu s právními předpisy Společenství, přestože byla zveřejněna, aniž by byla dotyčnou osobou zpochybněna, a zda je v takovémto případě povinen nepoužít tato pravidla nebo vnitrostátní ustanovení, o něž se opírají, s odůvodněním, že jsou v rozporu s výše uvedeným ustanovením Společenství?


(1)  Úř. věst. L 175, s. 43.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 9. dubna 2010 — Jarosław Słaby v. Minister Finansów

(Věc C-180/10)

2010/C 179/28

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jarosław Słaby

Žalovaný: Minister Finansów

Předběžné otázky

Je fyzická osoba, která na pozemku vykonávala zemědělskou činnost a později tuto činnost, vzhledem ke změně územního plánu, která byla provedena z důvodů nezávislých na její vůli, zastavila, majetek překvalifikovala na majetek soukromý, provedla jeho rozdělení na menší části (pozemky určené pro stavbu domů pro letní pobyt) a začala s jeho prodejem, z tohoto důvodu osobou povinnou k dani z přidané hodnoty ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 2006/112/ES (1), jakož i čl. 4 odst. 1 a 2 šesté směrnice 77/388/EHS (2), která je povinna k vyúčtování daně z přidané hodnoty na základě své obchodní činnosti?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).

(2)  Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 9. dubna 2010 — Emilian Kuć a Halina Jeziorska-Kuć v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Věc C-181/10)

2010/C 179/29

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobci: Emilian Kuć a Halina Jeziorska-Kuć

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Předběžné otázky

1)

Použije se na zemědělce podléhajícího daňovému paušálu ve smyslu čl. 295 odst. 1 bodu 3 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), který prodává pozemky dříve používané ke své zemědělské činnosti, jež jsou v územním plánu obce určeny k zástavbě pro bytové účely a pro účely služeb, avšak byly nabyty jako zemědělské pozemky (bez DPH), článek 16 této směrnice, podle něhož se vyhrazení majetkových hodnot podniku pro soukromou potřebu osoby povinné k dani nebo k jiným účelům než pro účely podnikání považuje za dodání zboží za úplatu pouze tehdy, pokud byla daň z těchto majetkových hodnot plně nebo zčásti odpočitatelná?

2)

Je nutno považovat zemědělce podléhajícího daňovému paušálu ve smyslu čl. 295 odst. 1 bodu 3 směrnice 2006/112/ES, který prodává pozemky dříve používané ke své zemědělské činnosti, jež jsou v územním plánu obce určeny k zástavbě pro bytové účely a pro účely služeb, avšak byly nabyty jako zemědělské pozemky (bez DPH), za osobu povinnou k dani, která je povinna vyúčtovat DPH z tohoto prodeje podle běžného režimu?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 9. dubna 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc. v. Région wallonne

(Věc C-182/10)

2010/C 179/30

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour constitutionnelle

Účastníci původního řízení

Žalobci: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc.

Žalovaný: Région wallonne

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 2 bod 2 a čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy „o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí“ (1) vykládány v souladu s upřesněními uvedenými v Průvodci použitím této úmluvy?

2)

a)

Musí být čl. 2 bod 2 Aarhuské úmluvy vykládán tak, že vyjímá z působnosti uvedené úmluvy takové právní akty, jako jsou povolení v oblasti územního plánování a v oblasti životního prostředí vydaná v souladu s postupem zavedeným články 1 až 4 nařízení Valonského regionu ze dne 17. července 2008„o některých povoleních, u kterých existují naléhavé důvody obecného zájmu“?

b)

Musí být čl. 2 bod 2 Aarhuské úmluvy vykládán tak, že vyjímá z působnosti uvedené úmluvy takové právní akty, jako jsou ratifikace povolení v oblasti územního plánování a v oblasti životního prostředí obsažené v článcích 5 až 9 a 14 až 17 téhož nařízení?

c)

Musí být čl. 1 odst. 5 směrnice 85/337/EHS (2)„o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí“ vykládán tak, že vyjímá z působnosti uvedené směrnice takové právní akty, jako jsou povolení v oblasti územního plánování a v oblasti životního prostředí vydaná v souladu s postupem zavedeným články 1 až 4 téhož nařízení?

d)

Musí být čl. 1 odst. 5 směrnice 85/337/EHS vykládán tak, že vyjímá z působnosti uvedené směrnice takové právní akty, jako jsou ratifikace povolení v oblasti územního plánování a v oblasti životního prostředí obsažené v článcích 5 až 9 a 14 až 17 téhož nařízení?

3)

a)

Musí být čl. 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 2, 3 a 4 Aarhuské úmluvy a článek 10a směrnice 85/337/EHS vykládány tak, že brání takovému postupu, jako je postup zavedený v článcích 1 až 4 téhož nařízení, na základě kterého zákonodárce příslušný pro vydání nařízení vydává povolení v oblasti územního plánování nebo v oblasti životního prostředí, které jsou vypracovány správním orgánem a proti kterým lze podat pouze opravné prostředky uvedené v bodech B.6. a B.7. u Cour constitutionnelle a u obecných soudů?

b)

Musí být čl. 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 2, 3 a 4 Aarhuské úmluvy a článek 10a směrnice 85/337/EHS vykládány tak, že brání přijetí takových legislativních aktů, jako jsou ratifikace se zpětným účinkem obsažené v článcích 5 až 9 a 14 až 17 téhož nařízení, proti kterým lze podat pouze opravné prostředky uvedené v bodech B.6. a B.7. u Cour constitutionnelle a u obecných soudů?

4)

a)

Musí být čl. 6 odst. 9 Aarhuské úmluvy a čl. 9 odst. 1 směrnice 85/337/EHS vykládány tak, že brání takovému postupu, jako je postup zavedený v článcích 1 až 4 téhož nařízení, na základě kterého nařízení, které vydává povolení v oblasti územního plánování nebo v oblasti životního prostředí, nemusí obsahovat všechny skutečnosti umožňující přezkoumat, zda jsou tato povolení založena na náležitém předchozím přezkumu provedeném v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy a směrnice 85/337/EHS?

b)

Musí být čl. 6 odst. 9 Aarhuské úmluvy a čl. 9 odst. 1 směrnice 85/337/EHS vykládány tak, že brání přijetí takových legislativních aktů, jako jsou ratifikace obsažené v článcích 5 až 9 a 14 až 17 téhož nařízení, které neobsahují všechny skutečnosti umožňující přezkoumat, zda jsou tato povolení založena na náležitém předchozím přezkumu provedeném v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy a směrnice 85/337/EHS?

5)

Musí být čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS (3)„o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin“ vykládán tak, že umožňuje zákonodárnému orgánu povolit takové záměry, jako jsou záměry uvedené v článcích 16 a 17 téhož nařízení, i když studie o posouzení vlivů, která se jich týká, byla Conseil d’Etat v rámci naléhavého řízení posouzena jako neúplná a byla v rozporu se stanoviskem orgánu Valonského regionu pověřeného ekologickou správou přírodního prostředí?

6)

Musí být v případě záporné odpovědi na předchozí otázku čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS vykládán tak, že umožňuje považovat vybudování infrastruktury navržené jako administrativní centrum soukromé společnosti, v němž má být zaměstnáno velké množství pracovníků, za naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu?


(1)  Aarhuská úmluva byla uzavřena dne 25. června 1998 a schválena jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 (Úř. věst. L 124, s. 1).

(2)  Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, s. 40).

(3)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 63).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Německo) dne 14. dubna 2010 — Mathilde Grasser v. Svobodný stát Bavorsko

(Věc C-184/10)

2010/C 179/31

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Mathilde Grasser

Žalovaný: Svobodný stát Bavorsko

Předběžná otázka

Mají být čl. 1 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 a 4 směrnice 91/439/EHS (1) vykládány v tom smyslu, že hostitelský členský stát je oprávněn neuznat řidičské oprávnění vydané jiným členským státem, jestliže na základě údajů uvedených v tomto řidičském průkazu dochází k porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) této směrnice, aniž by hostitelský členský stát předtím na držitele řidičského průkazu uplatnil opatření ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 91/439/EHS?


(1)  Směrnice Rady ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, s. 317).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 15. dubna 2010 — Tural Oguz v. Secretary of State for the Home Department

(Věc C-186/10)

2010/C 179/32

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Tural Oguz

Žalovaný: Secretary of State for the Home Department

Předběžné otázky

Pokud turecký státní příslušník, který je držitelem povolení k pobytu ve Spojeném království s podmínkou, že nezačne podnikat či vykonávat povolání, zahájí v rozporu s touto podmínkou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná, a pokud následně požádá vnitrostátní orgány o další povolení k pobytu na základě podnikání, které takto zahájil, je oprávněn dovolávat se čl. 41 odst. 1 Dodatkového protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem?


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/20


Žaloba podaná dne 21. dubna 2010 — Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-195/10)

2010/C 179/33

Jednací jazyk: estonština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Marghelis, E. Randvere)

Žalovaná: Estonská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Estonská republika řádně neprovedla čl. 8 písm. a) bod iv a článek 10 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (1);

uložit Estonské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Ustanovení § 91 bodu 5 jäätmeseadus (zákon o odpadech) jednak nestanoví, že jistina bude držena po dobu požadovanou s ohledem na činnosti spojené s udržováním a následnou péčí o skládku, na které byl ukončen provoz v souladu s čl. 13 písm. d) a není rovněž stanoveno, že náklady na následnou péči po ukončení provozu skládky musí být zajištěny alespoň na dobu 30 let.


(1)  Úř. věst. L 182, s. 1; Zvl. vyd. 15/04, s. 228.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d'appello di Milano (Itálie) dne 23. dubna 2010 — Cassina S.p.A. v. Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

(Věc C-198/10)

2010/C 179/34

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte d'appello di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobce: Cassina S.p.A.

Žalovaný: Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

Předběžné otázky

1)

Mají se články 17 a 19 směrnice 98/71/ES (1) vykládat v tom smyslu, že možnost, aby členský stát autonomně stanovil rozsah a podmínky, kterým je taková ochrana podřízena, může zahrnovat i vyloučení této ochrany v případě, kdy třetí osoba, která nemá povolení od majitele autorských práv k průmyslovým vzorům, již vyrobila a uvedla na trh v tomto státě produkty vyrobené podle těchto průmyslových vzorů, které se staly volně přístupnými před datem, kdy prováděcí vnitrostátní právní předpisy vstoupily v platnost?

2)

Mají se články 17 a 19 směrnice 98/71/ES vykládat v tom smyslu, že možnost, aby členský stát autonomně stanovil rozsah a podmínky, kterým je taková ochrana podřízena, může zahrnovat i vyloučení této ochrany v případě, kdy třetí osoba, která nemá povolení od majitele autorských práv k průmyslovým vzorům, již vyrobila a uvedla na trh v tomto státě produkty vyrobené podle těchto průmyslových vzorů v případě, že se toto vyloučení uplatňuje v rámci předchozího užívání ?


(1)  Úř. věst. L 289, s. 28.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2010 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. února 2010 ve věci T-340/07: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Komise Evropských společenství

(Věc C-200/10 P)

2010/C 179/35

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (zástupce: N. Korogiannakis, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit rozhodnutí Tribunálu, uložit Komisi povinnost k náhradě škody způsobené účastníku řízení podávajícímu kasační opravný prostředek tím, že nesplnila smluvní závazky v rámci plnění smlouvy EDC-53007 EEBO/27873 týkající se projektu nazvaného „e-Content Exposure and Business Opportunities“, a uložit Komisi, aby nahradila právní a další náklady účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek vzniklé v souvislosti s původním řízením, a to i když bude tento kasační opravný prostředek zamítnut, jakož i náklady tohoto řízení o kasačním opravném prostředku, bude-li připuštěn.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek tvrdí, že Tribunál dostatečně jasně neuvedl důvody, proč zamítl soubor argumentů vznesených účastníkem řízení podávajícím kasační opravný prostředek.

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právní posouzení, když nesprávně vyložil znění článku 7 odst. 6 dotčené smlouvy, který se vztahuje k povinnosti smluvních stran učinit odpovídající úkony směřující ke zrušení nebo omezení jejich závazků po doručení dopisu Komise oznamujícího jim ukončení platnosti smlouvy.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. dubna 2010 Enercon GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. února 2010 ve věci T-472/07, Enercon GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-204/10 P)

2010/C 179/36

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Enercon GmbH (zástupci: J. Mellor, barrister, a R. Böhm, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Hasbro Inc.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku proti rozsudku Tribunálu a zrušil rozsudek Tribunálu, zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu a případně rozhodnutí námitkového oddělení;

(případně) vrátil věc Úřadu k novému posouzení otázek týkajících se námitek;

uložil vedlejšímu účastníkovi řízení a Úřadu náhradu nákladů tohoto kasačního opravného prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) tvrdí, že Tribunál nepoznal chyby v rozhodnutí odvolacího senátu založené na protiprávním rozhodnutí námitkového oddělení. Tribunál podle navrhovatelky zejména nepoznal, že a) rozsudek Medion (1) se týkal zvláštní situace, kdy obvyklé pravidlo, že průměrný spotřebitel za normálních okolností vnímá ochrannou známku jako celek, se neuplatní, ale b) neexistovaly žádné okolnosti, které by byly dostatečné pro odůvodnění takového výjimečného přístupu. Žádný prvek dřívější ochranné známky neměl v projednávaném případě „samostatnou rozlišovací úlohu“.

Navrhovatelka krom toho tvrdí, že z důvodu nesprávného použití zásady typu Medion v rané fázi posuzování podobnosti, nebylo provedeno celkové posouzení možnosti záměny.


(1)  Úř. věst. C 106, 30.4.2004, s. 31.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/22


Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-206/10)

2010/C 179/37

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupce: V. Kreuschitz, zmocněnec)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo tím, že podmínila přiznání dávek nevidomým a postiženým, mezi nimi i neslyšícím, podle předpisů spolkových zemí [Blindengeld nebo Landesblindengeld, Blindenbeihilfe nebo Landesblindenbeihilfe (státní a spolkové dávky a podpora pro nevidomé), Pflegegeld (dávka ve stavu odkázanosti) nebo podpora pro nevidomé a neslyšící, Blinden- und Gehörlosengeld (dávky pro nevidomé a neslyšící) atd.] osobám, pro které je Spolková republika Německo příslušným členským státem tím, že příjemci musí mít bydliště nebo obvyklý pobyt v dotyčné spolkové zemi, nesplnila na základě vnitrostátních právních úprav své povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (1) a z čl. 4 odst. 1 písm. a) ve spojení s hlavou III kapitolou 1 (nemoc a mateřství) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (2);

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem projednávané žaloby je neslučitelnost předpisů německých spolkových zemí, které podmiňují poskytnutí dávek nevidomým a postiženým tím, že příjemci musí mít bydliště nebo obvyklý pobyt v dotyčné spolkové zemi, s nařízeními (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 1612/68.

Nařízení (EHS) č. 1408/71 má v rámci volného pohybu koordinovat vnitrostátní předpisy o sociálním zabezpečení podle cílů článků 42 Smlouvy o ES (nyní článek 48 SFEU). Podle článku 4 odst. 2b nařízení se toto nařízení nevztahuje na ustanovení právních předpisů členského státu týkající se zvláštních nepříspěvkových dávek, jejichž použití je omezeno na část jejich území. Sporné německé dávky byly zapsány jako zvláštní dávky do přílohy II oddílu III nařízení.

Bez ohledu na výše uvedené zastává Komise názor, že pouhé zapsání dávky do seznamu přílohy II nařízení (EHS) č. 1408/71 nestačí k tomu, aby byla dávka vyňata z působnosti nařízení jako „zvláštní nepříspěvková dávka“. Článek 4 odst. 2b nařízení musí být jako ustanovení o výjimce vykládán úzce, může platit jen pro dávky, které splňují podmínky uvedené v tomto ustanovení kumulativně. Zahrnuty jsou tedy jen dávky, které představují jak zvláštní dávku, tak jsou i nepříspěvkové, jsou uvedeny v příloze II oddílu III nařízení a jsou zavedeny právními předpisy, jejichž platnost je omezena na část území členského státu.

Sporné dávky podle předpisů spolkové země nesplňují ale všechny tyto předpoklady: musí být totiž z následujících důvodů kvalifikovány nikoliv jako „zvláštní nepříspěvková dávky“, ale jako „dávky v nemoci“.

Jednak jsou sporné dávky spolkových zemí poskytovány na základě skutečností popsaných zákonem bez přezkumu osobní potřebnosti. Sloužily k vyrovnání dodatečných vydání vzniklých z důvodů invalidity a jejich cílem bylo vylepšit zdravotní stav a životní podmínky invalidních osob. Jejich účelem je tedy v podstatě doplnění dávek zdravotního pojištění. Okolnost, že podle spolkových právních předpisů se přiznané dávky na péči započítávají na dávky spolkových zemí pro nevidomé a postižené prokazuje navíc, že obě dávky slouží ke krytí stejného rizika — a sice rizika dodatečných vydání vzniklých z důvodu nemoci — a nejedná se o „vedlejší, pomocnou nebo doplňkovou ochranu proti rizikům“.

Krom toho nemá kvalifikace určité dávky podle vnitrostátní ústavy členského státu žádný vliv na to, zda tato dávka musí být považována za sociální zabezpečení ve smyslu nařízení č. 1408/71.

Navíc projednávané zákony spolkových zemí z věcného hlediska nepředstavují doplňující, pouze místně platnou výhodu. Tato dávka spíše spadá do systému krytí rizika dodatečných výdajů při nemoci, který byl zřízen v celém členském státě Německo a prostřednictvím vzájemného započítávání je úzce spojen se spolkovým právem.

Z toho vyplývá, že sporné dávky spolkových zemí musí být kvalifikovány jako dávky v nemoci a nikoliv jako zvláštní dávky. Zapsání těchto dávek do přílohy II oddílu III nařízení (EHS) č. 1408/71 je tedy nepřípustné a tyto dávky spadají do působnosti tohoto nařízení.

Podmínky bydliště stanovené v německých právních předpisech také porušují nařízení (EHS) č. 1612/68 tím, že zabraňují, aby příhraniční osoby a jejich rodinní příslušníci mohly získat tyto dávky.

Soudní dvůr jasně zdůraznil, že členský stát nemůže podmínit přiznání sociální výhody tomu, aby měl příjemce bydliště v tomto státu. Závěr Soudního dvora platí pro všechny sociální výhody ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1612/68.

Pojem „sociální výhoda“ je velmi široký: zahrnuje nejen výhody, které se vážou k pracovní smlouvě, ale všechny výhody, které členský stát přiznává svým občanům a tedy rovněž pracovníkům. Podle názoru Komise okolnost, že poskytnutí sporné dávky nezávisí ani na výkonu zaměstnání ani na finančních prostředcích dotčené osoby nebo jeho rodiny, a tedy je poskytována pouze na základě bydliště v dotyčné spolkové zemi, nemůže odůvodnit nezohlednění důsledků, které z toho vyplývají pro pracovníky, kteří pracují v Německu a bydlí v jiném členském státě. Neexistují tedy dostatečné důvody, aby se tyto dávky nepřiřadily k sociálním výhodám ve smyslu nařízení č. 1612/68.

Příhraniční osoby pracují v Německu a jejich rodinní příslušníci musí mít tedy rovněž nárok na dávky, které jsou poskytovány postiženým a nevidomým na základě předpisů spolkových zemí, když v tomto členském státě nemají bydliště. Podmínka, že musí mít v dotyčné spolkové zemi bydliště nebo obvyklý pobyt, tedy porušuje nařízení č. 1612/68.


(1)  Úř. věst. L 257, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 30. dubna 2010 — Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S v. Merck Sharp & Dohme Corp, Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

(Věc C-207/10)

2010/C 179/38

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Højesteret

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S

Žalované: Merck Sharp & Dohme Corp, Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 7 odst. 2 směrnice Rady 89/104/EHS (1) ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a související judikaturu, zejména rozsudky Soudního dvora Hoffmann-La Roche, 102/77 (2); Pfizer, 1/81 (3) a Bristol-Myers Squibb a další, spojené věci C-427/93, C-429/93 a C-436/93 (4), vykládat v tom smyslu, že majitel ochranné známky se může dovolávat těchto ustanovení ve snaze zabránit společnosti paralelního dovozce, která se zabývá uváděním na trh a která je držitelkou registrace pro léčivý přípravek v členském státě, v prodeji přípravku s uvedením údaje, že přípravek byl přebalen společností uvádějící na trh, ačkoli si tato společnost nechala fyzické přebalení provést jinou společností, kterou je společnost provádějící přebalení, jíž společnost uvádějící na trh dává pokyny k nákupu a přebalení přípravku, k přesnému vzhledu obalu výrobku a k dalším aspektům týkajícím se tohoto přípravku a která má povolení k přebalování a opětovně při přebalování opatřuje nový obal ochrannou známkou?

2)

Má při odpovědi na otázku i) význam, že se lze domnívat, že spotřebitel ani konečný uživatel nejsou uvedeni v omyl, pokud jde o původ přípravku, a nebude u nich vyvoláno přesvědčení v tom směru, že za přebalení je odpovědný majitel ochranné známky, a to na základě údaje o názvu výrobce uvedeného paralelním dovozcem na obalu společně s výše uvedeným údajem o podniku odpovědném za přebalení?

3)

Má při odpovědi na otázku i) význam pouze nebezpečí, že by spotřebitel či konečný uživatel mohl být uveden v omyl v tom směru, že za přebalení je odpovědný majitel ochranné známky, nebo zda jsou rovněž relevantní další aspekty týkající se majitele ochranné známky, například a) že subjekt, který uskutečňuje dovoz a fyzické přebalování a znovu opatřuje obal přípravku ochrannou známkou jejího majitele, může tímto jednáním sám porušovat práva k ochranné známce jejího majitele a že faktory, za něž je odpovědný subjekt fyzicky provádějící přebalení, mohou způsobit, že b) přebalením je ovlivněn původní stav přípravku nebo že c) vzhled přípravku je takový, že je nutné předpokládat poškození dobrého jména majitele ochranné známky?

4)

Pokud při odpovědi na otázku iii) Soudní dvůr bude rovněž považovat za relevantní zohlednit skutečnost, že společnost provádějící přebalení může sama porušovat práva k ochranné známce jejího majitele, žádá se Soudní dvůr, aby uvedl, zda má pro zodpovězení této otázky význam skutečnost, že společnost uvádějící na trh a společnost provádějící přebalení paralelního dovozce jsou podle vnitrostátního práva společně a nerozdílně odpovědné za porušení práv majitele ochranné známky k této ochranné známce.

5)

Má při odpovědi na otázku i) význam, že paralelní dovozce, který je držitelem registrace a který uvedl sám sebe jako osobu odpovědnou za přebalení, patří v okamžiku oznámení majiteli ochranné známky před zamýšleným prodejem přebaleného léčivého přípravku do stejné skupiny společností jako společnost, jež provedla přebalení (sesterská společnost)?

6)

Má při odpovědi na otázku i) význam, že společnost provádějící přebalení je v příbalové informaci uvedena jako výrobce?


(1)  Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92.

(2)  Rozsudek ze dne 23. května 1978.

(3)  Rozsudek ze dne 3. prosince 1981.

(4)  Rozsudek ze dne 11. července 1996.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/24


Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-208/10)

2010/C 179/39

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Nijenhuis a M. Teles Romão, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Portugalská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES (1) ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru, a v každém případě tím, že o nich neuvědomila Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni z této směrnice vyplývají;

uložit Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 20. března 2009.


(1)  Úř. věst. L 247, s. 1


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 3. května 2010 — Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

(Věc C-209/10)

2010/C 179/40

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Højesteret

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Post Danmark A/S

Odpůrkyně: Konkurrencerådet

Vedlejší účastnice řízení: Forbruger-Kontakt a-s

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 82 ES vykládat v tom smyslu, že selektivní snížení ceny ze strany poštovního podniku s dominantním postavením, který má povinnost poskytovat všeobecné služby, na úroveň nižší, než kolik činí průměrné celkové náklady poštovního podniku, avšak vyšší, než kolik činí jeho průměrné přírůstkové náklady, může představovat zneužití spočívající ve vyloučení, pokud se prokáže, že ceny nejsou na této úrovni stanoveny za účelem vyloučení konkurenta?

2)

Bude-li první otázka zodpovězena tak, že selektivní snížení ceny může za okolností uvedených v první otázce představovat zneužití spočívající ve vyloučení, jaké okolnosti by vnitrostátní soud měl vzít v úvahu?


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 3. května 2010 — Doris Povse v. Mauro Alpago

(Věc C-211/10)

2010/C 179/41

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Doris Povse

Odpůrce: Mauro Alpago

Předběžné otázky

1)

Je pod pojmem „rozhodnutí o právu péče o dítě, které neobsahuje navrácení dítěte“ ve smyslu čl. 10 písm b) bodu iv) nařízení (ES) č. 2201/2003 (dále jen „nařízení Brusel IIa“) (1) třeba chápat i předběžnou úpravu, kterou se přenáší „rodičovská rozhodovací pravomoc“, a to zejména právo určit místo pobytu dítěte, až do vydání konečného rozhodnutí o právu péče o dítě na rodiče, který dítě unesl?

2)

Spadá rozhodnutí, jímž se nařizuje navrácení (dítěte), do oblasti působnosti čl. 11 odst. 8 nařízení Brusel IIa pouze tehdy, pokud soud nařídí navrácení na základě jím vydaného rozhodnutí o právu péče o dítě?

3)

V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 nebo otázku č. 2:

3.1.

Lze proti výkonu rozhodnutí, ke kterému bylo soudem původu vystaveno osvědčení podle čl. 42 odst. 2 nařízení Brusel IIa, namítat nepříslušnost soudu původu (otázka č. 1) nebo nepoužitelnost čl. 11 odst. 8 nařízení Brusel IIa (otázka 2) ve druhém státě?

3.2.

Nebo musí odpůrce v takovémto případě požádat ve státě původu o zrušení osvědčení, přičemž výkon rozhodnutí lze ve druhém státě přerušit až do vydání rozhodnutí státu původu?

4)

V případě záporné odpovědi na otázku č. 1, otázku č. 2 nebo otázku č. 3.1:

Brání rozhodnutí vydané soudem druhého státu, které je podle jeho práva nutno pokládat za vykonatelné a kterým bylo předběžně přeneseno právo péče o dítě rodiči, který dítě unesl, podle čl. 47 odst. 2 nařízení Brusel IIa výkonu rozhodnutí, jímž se nařizuje navrácení dítěte, dříve vydaného prvním státem podle čl. 11 odst. 8 nařízení Brusel IIa i tehdy, pokud nebránilo výkonu rozhodnutí, jímž se nařizuje navrácení dítěte, vydaného druhým státem podle Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen „Haagská úmluva z roku 1980“)?

5)

V případě záporné odpovědi i na otázku č. 4:

5.1.

Lze v druhém státě odepřít výkon rozhodnutí, ke kterému bylo soudem původu vystaveno osvědčení podle čl. 42 odst. 2 nařízení Brusel IIa, pokud se od jeho vydání okolnosti změnily tak, že by jeho výkon nyní závažně ohrozil nejlepší zájmy dítěte?

5.2.

Nebo musí odpůrce uplatnit tyto změněné okolnosti ve státě původu, přičemž výkon ve druhém státě lze přerušit až do vydání rozhodnutí státu původu?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/26


Kasační opravný prostředek podaný dne 6. května 2010 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. března 2010 ve věci T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-216/10 P)

2010/C 179/42

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (zástupci: R. Kunze, G. Würtenberger, rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 3. března 2010 ve věci T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH v. OHIM — Applus Servicios Tecnológicos, SL (rozsudek, proti němž směřuje kasační opravný prostředek), kterým tento soud zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizace na vnitřním trhu (OHIM) ze dne 7. června 2007 potvrzujícímu rozhodnutí námitkového oddělení zamítající námitku proti přihlášce ochranné známky Společenství 002 933 356;

po skončení písemné části řízení stanovit datum ústního jednání před Soudním dvorem;

uložit žalovanému povinnost k náhradě nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek tvrdí, že rozsudek Tribunálu by měl být zrušen z následujících důvodů:

Tribunál nesprávně potvrdil posouzení odvolacího senátu, pokud jde o kritérium pravděpodobnosti záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství (NOZS);

Tribunál se nesprávně nezabýval námitkou účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek opírající se o čl. 8 odst. 5 NOZS;

Tribunál porušil článek 75 NOZS, když rozhodl, že odvolací senát nebyl oprávněn plně přezkoumat zbývající argumenty účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek, a to zejména argument týkající se rozlišovací způsobilosti dřívější přihlášky ochranné známky účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek „z důvodů hospodárnosti řízení“

rozsudek, proti němuž směřuje kasační opravný prostředek, porušuje článek 76 NOZS;

Tribunál nesprávně přistoupil na to, že skutečnost, že OHIM neoznámil účastnici řízení podávající kasační opravný prostředek změnu majitele přihlášek o ochrannou známku Společenství, čímž ji zbavil možnosti vznášet námitky ke změně účastníků řízení, neznamenala závažné porušení práva účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek na spravedlivý proces;

Tribunál vydal Usnesení o nákladech, které nebylo v souladu s příslušnými ustanoveními práva Evropské unie.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/27


Žaloba podaná dne 10. května 2010 — Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-231/10)

2010/C 179/43

Jednací jazyk: estonština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: S. Pardo Quintillán, E. Randvere)

Žalovaná: Estonská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Estonská republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (1), nebo v každém případě tím, že Komisi o uvedených předpisech v plném rozsahu neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.

uložit Estonské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 16. ledna 2009.


(1)  Úř. věst. L 372, s. 19.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/27


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. března 2010 — Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-315/09) (1)

2010/C 179/44

Jednací jazyk: francouzština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 256, 24.10.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/27


Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 3. dubna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus — Finsko) — Virallinen syyttäjä v. Malik Gataev, Khadizhat Garaeva

(Věc C-105/10 PPU) (1)

2010/C 179/45

Jednací jazyk: finština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 100, 17.4.2010.


Tribunál

3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 21. května 2010 — Francie v. Komise

(Spojené věci T-425/04, T-444/04, T-450/04 a T-456/04) (1)

(„Státní podpory - Finanční opatření ve prospěch France Télécom - Projekt akcionářské půjčky - Veřejná prohlášení člena francouzské vlády - Rozhodnutí prohlašující podporu neslučitelnou se společným trhem a nenařizující její navrácení - Žaloba na neplatnost - Právní zájem na podání žaloby - Přípustnost - Pojem „státní podpora“ - Zvýhodnění - Státní prostředky - Povinnost uvést odůvodnění“)

2010/C 179/46

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Francouzská republika (zástupci: původně G. de Bergues, R. Abraham a S. Ramet, poté E. Belliard, M. de Bergues a S. Ramet, a nakonec E. Belliard, M. de Bergues, A.-L. Vendrolini a J.-C. Niollet, zmocněnci) (věc T-425/04); France Télécom SA (Paříž, Francie) (zástupci: původně A. Gosset-Grainville a S. Hautbourg, poté S. Hautbourg, advokáti) (věc T-444/04); Bouygues SA (Paříž); Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Francie) (zástupci: J. Vogel, F. Sureau, D. Théophile a J. Blouet Gaillard, advokáti) (věc T-450/04); a Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) (Paříž) (zástupci: O. Fréget, F. Herrenschmidt, M. Struys a L. Eskenazi, advokáti) (věc T-456/04)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně C. Giolito a J. Buendía Sierra, poté C. Giolito a D. Grespan, zmocněnci)

Vedlejší účastníci řízení podporující žalovanou: Francouzská republika (zástupci: E. Belliard, G. de Bergues, A. L. Vendrolini a J.-C. Niollet, ve věci T-450/04, a M. de Bergues ve věci T-456/04, zmocněnci) (věci T-450/04 a T-456/04); Bouygues SA (Paříž); Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt) (zástupci: J. Vogel, F. Sureau, D. Théophile a J. Blouet Gaillard, advokáti) (věc T-444/04); a France Télécom SA (Paříž) (zástupci: původně A. Gosset Grainville a S. Hautbourg, poté S. Hautbourg, advokáti) (věci T-450/04 a T-456/04)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2006/621/ES ze dne 2. srpna 2004 o státní podpoře, kterou Francie poskytla společnosti France Télécom (Úř. věst. L 257, s. 11).

Výrok rozsudku

1)

Článek 1 rozhodnutí Komise 2006/621/ES ze dne 2. srpna 2004 o státní podpoře, kterou Francie poskytla společnosti France Télécom, se zrušuje.

2)

Není již třeba rozhodovat o návrhu na zrušení článku 2 rozhodnutí 2006/621.

3)

Ve věcech T-425/04 a T-444/04 ponese Evropská komise vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Francouzskou republikou a France Télécom SA.

4)

Ve věcech T-425/04 a T-444/04 ponesou Bouygues SA a Bouygues Télécom SA vlastní náklady řízení.

5)

Ve věci T-450/04 ponesou Bouygues a Bouygues Télécom SA vlastní náklady řízení, jakož i polovinu nákladů vynaložených Komisí.

6)

Ve věci T-450/04 ponese Komise polovinu vlastních nákladů řízení.

7)

Ve věci T-456/04 ponesou Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) a Komise vlastní náklady řízení.

8)

Ve věcech T-450/04 a T-456/04 ponesou Francouzská republika a France Télécom vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 19, 22.1.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Wieland-Werke a další v. Komise

(Věc T-11/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Odvětví měděných sanitárních trubek - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem - Zásada legality trestů - Zásada ne bis in idem - Pokuty - Skutečný dopad na trh - Velikost dotčeného trhu - Doba trvání protiprávního jednání - Polehčující okolnosti“)

2010/C 179/47

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wieland-Werke AG (Ulm, Německo); Buntmetall Amstetten GmbH (Amstetten, Rakousko) a Austria Buntmetall AG (Enzesfeld, Rakousko) (zástupci: R. Bechtold a U. Soltész, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre a É. Gippini Fournier, zmocněnci, ve spolupráci s G. Eickstädtem, advokátem)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: J. Huber a G. Kimberley, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, které se týká řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/E-1/38.069 — měděné sanitární trubky), zadruhé podpůrně návrh na snížení částky pokut uložených tímto rozhodnutím žalobkyním a zatřetí vzájemný návrh Komise směřující ke zvýšení uvedené částky.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Vzájemná žaloba podaná Evropskou komisí se zamítá.

3)

Společnosti Wieland-Werke AG, Buntmetall Amstetten GmbH a Austria Buntmetall AG ponesou vlastní náklady řízení a nahradí 90 % nákladů řízení vynaložených Komisí.

4)

Komise ponese 10 % vlastních nákladů řízení.

5)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 93, 16.4.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — IMI a další v. Komise

(Věc T-18/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Odvětví měděných sanitárních trubek - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem - Přerušení účasti - Pokuty - Omezená účast na kartelové dohodě“)

2010/C 179/48

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: IMI plc (Birmingham, Warwickshire, Spojené království); IMI Kynoch Ltd (Birmingham); a Yorkshire Copper Tube (Liverpool, Merseyside, Spojené království) (zástupci: M. Struys a D. Arts, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení čl. 1 písm. h) až j) a čl. 2 písm. f) rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, týkajícího se řízení podle článku čl. 81 [ES] a čl. 53 Dohody o EHP (věc COMP/E-1/38.069 — Měděné sanitární trubky), a jednak podpůrně návrh na snížení pokuty uložené tímto rozhodnutím žalobkyním.

Výrok rozsudku

1)

Článek 1 písm. h) až j) rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, týkajícího se řízení podle článku čl. 81 [ES] a čl. 53 Dohody o EHP (Věc COMP/E-1/38.069 — Měděné sanitární trubky) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká období od 1. prosince 1994 do 11.dubna 1996.

2)

Výše pokuty uložené společně a nerozdílně společnostem IMI plc, IMI Kynoch Ltd a Yorkshire Copper Tube v čl. 2 písm. f) rozhodnutí K(2004) 2826 se stanoví na 38,556 milionů eur.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí 40 % nákladů řízení vynaložených společnostmi IMI, IMI Kynoch a Yorkshire Copper Tube.

5)

Společnosti IMI, IMI Kynoch a Yorkshire Copper Tube ponesou 60 % vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 69, 19.3.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Boliden a další v. Komise

(Věc T-19/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Odvětví měděných sanitárních trubek - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem - Pokuty - Promlčení - Spolupráce“)

2010/C 179/49

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Boliden AB (Stockholm, Švédsko), Outokumpu Copper Fabrication AB, dříve Boliden Fabrication AB (Västerås, Švédsko) a Outokumpu Copper BCZ SA, dříve Boliden Cuivre & Zinc SA (Liège, Belgie) (zástupci: původně C. Wetter a O. Rislund, poté C. Wetter a M. Johansson, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení čl. 1 písm. a) až c) rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, které se týká řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/E-1/38.069 — měděné sanitární trubky) v rozsahu, v němž je v něm konstatováno, že žalobkyně se mezi 1. červencem 1995 a 27. srpnem 1998, jakož i mezi 10. prosincem 1998 a 7. říjnem 1999 účastnily protiprávního jednání, zadruhé návrh na snížení částky pokuty uložené tímto rozhodnutím žalobkyním a zatřetí vzájemný návrh Komise na zvýšení uvedené částky

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Vzájemná žaloba podaná Evropskou komisí se zamítá.

3)

Společnosti Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB a Outokumpu Copper BCZ SA ponesou vlastní náklady řízení a nahradí 90 % nákladů řízení vynaložených Komisí.

4)

Komise ponese 10 % vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 2.4.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Outokumpu a Luvata v. Komise

(Věc T-20/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Odvětví měděných sanitárních trubek - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Pokuty - Velikost relevantního trhu - Přitěžující okolnost - Opakování protiprávního jednání“)

2010/C 179/50

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Outokumpu Oyj (Espoo, Finsko) a Luvata Oy, dříve Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (zástupci: J. Ratliff, barrister, F. Distefano a J. Luostarinen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení nebo snížení pokuty uložené žalobkyním v čl. 2 písm. j) rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, které se týká řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/E-1/38.069 — Měděné sanitární trubky).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Outokumpu Oyj a Luvata Oy se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 2.4.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Chalkor v. Komise

(Věc T-21/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Odvětví měděných sanitárních trubek - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem - Pokuty - Omezená účast na kartelové dohodě - Zeměpisný rozsah dotčeného trhu - Doba trvání protiprávního jednání - Spolupráce“)

2010/C 179/51

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Chalkor AE Epexergasias Metallon (Atény, Řecko) (zástupci: I. Forrester, QC, A. Schulz a A. Komninos, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P. Oliver a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení nebo snížení pokuty uložené žalobkyni rozhodnutím Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, týkajícího se řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/E-1/38.069 — Měděné sanitární trubky).

Výrok rozsudku

1)

Výše pokuty uložené společnosti Chalkor AE Epexergasias Metallon v čl. 2 písm. d) rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004, týkajícího se řízení podle článku 81 [ES] a čl. 53 Dohody o EHP (Věc COMP/E-1/38.069 — Měděné sanitární trubky) se stanoví na 8,2467 milionů eur.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Společnost Chalkor Epexergasias Metallon a Evropská komise ponesou každá vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 2.4.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — KME Germany a další v. Komise

(Věc T-25/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Odvětví měděných instalačních trubek - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Pokuty - Skutečný dopad na trh - Velikost dotčeného trhu - Délka trvání protiprávního jednání - Platební schopnost - Spolupráce“)

2010/C 179/52

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: KME Germany AG, dříve KM Europa Metal AG (Osnabrück, Německo); KME France SAS, dříve Tréfimétaux SA (Courbevoie, Francie); a KME Italy SpA, dříve Europa Metalli SpA (Florence, Itálie) (zástupci: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, advokáti, a R. Elderkin, barrister)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier, S. Noë a C. Thomas, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak žaloba směřující se snížení pokuty uložené žalobkyním čl. 2 písm. g), h) a i) rozhodnutí Komise K(2004) 2826 ze dne 3. září 2004 o řízení k uplatnění článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/E-1/38.069 — měděné instalační trubky), a jednak vzájemná žaloba Komise směřující ke zvýšení uvedených pokut.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Vzájemná žaloba Komise se zamítá.

3)

KME Germany AG, KME France SAS A KME Italy SpA ponesou vlastní náklady řízení a nahradí 50 % nákladů řízení vynaložených Komisí.

4)

Komise ponese 50 % vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 2.4.2005.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — EMC Development v. Komise

(Věc T-432/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Evropský trh s cementem - Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti - Harmonizovaná norma pro cement - Závazná povaha - Pokyny o použitelnosti článku 81 ES na dohody o horizontální spolupráci“)

2010/C 179/53

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: EMC Development AB (Luleå, Švédsko) (zástupci: M. Elvinger a W.-N. Schelp, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně É. Gippini Fournier a B. Doherty, poté É. Gippini Fournier a J. Bourke, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost rozhodnutí Komise SG-Greffe (2005) D/205249 ze dne 28. září 2005, jímž se zamítá stížnost podaná žalobkyní proti evropským výrobcům portlandského cementu, Evropskému sdružení cementu (Cementbureau) a Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) týkající se evropského trhu s cementem.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

EMC Development AB ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 36, 11.2.2006.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 20. května 2010 — Německo v. Komise

(Věc T-258/06) (1)

(„Předpisy použitelné na zadávání veřejných zakázek - Zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice „o zadávání veřejných zakázek“ - Interpretační sdělení Komise - Napadnutelný akt - Akt zakládající právní účinky“)

2010/C 179/54

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupci: M. Lumma a C. Schulze-Bahr, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: X. Lewis a B. Schima, zmocněnci)

Vedlejší účastníci řízení podporující žalobkyni: Francouzská republika (zástupci: původně G. de Bergues, poté G. de Bergues a J. C. Gracia, a nakonec G. de Bergues a J. S. Pilczer, zmocněnci); Rakouská republika (zástupci: M. Fruhmann, C. Pesendorfer a C. Mayr, zmocněnci); Polská republika (zástupci: původně E. Ośniecka-Tamecka, poté T. Nowakowski, poté M. Dowgielewicz, poté M. Dowgielewicz, K. Rokicka a K. Zawisza, a nakonec M. Szpunar, zmocněnci); Nizozemské království (zástupci: původně H. Sevenster, poté C. Wissels a M. de Grave, a nakonec C. Wissels, M. de Grave a Y. de Vries, zmocněnci); Evropský parlament (zástupci: U. Rösslein a J. Rodrigues, zmocněnci); Řecká republika (zástupci: D. Tsagkaraki a M. Tassopoulou, zmocněnci); a Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně Z. Bryanston-Cross, poté L. Seeboruth, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení interpretačního sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice „o zadávání veřejných zakázek“ (Úř. věst. 2006, C 179, s. 2).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Spolková republika Německo ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Francouzská republika, Rakouská republika, Polská republika, Nizozemské království, Evropský parlament, Řecká republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 294, 2.12.2006.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2010 — PC-Ware Information Technologies v. Komise

(Věc T-121/08) (1)

(„Veřejné zakázky na dodávky - Nabídkové řízení Společenství - Nákup softwarových produktů a licencí - Odmítnutí nabídky uchazeče - Neobvykle nízká nabídka - Povinnost odůvodnění“)

2010/C 179/55

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: PC-Ware Information Technologies BV (Amsterodam, Nizozemsko) (zástupci: L. Devillé a B. Maerevoet, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve, zmocněnec, ve spolupráci s P. Wytinckem, advokátem)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2008, kterým se odmítá nabídka podaná žalobkyní v rámci nabídkového řízení DIGIT/R2/PO/2007/022, a podpůrně návrh na náhradu škody, která údajně vznikla žalobkyni v důsledku chování Komise.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti PC Ware Information Technologies BV se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 116, 9.5.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Beifa Group v. OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhaüßer (psací náčiní)

(Věc T-148/08) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, který představuje psací náčiní - Starší národní obrazová ochranná známka - Důvod neplatnosti - Užívání staršího označení, jehož majitel má právo zakázat užívání, v (průmyslovém) vzoru Společenství - Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 - Návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky podaný poprvé k odvolacímu senátu“)

2010/C 179/56

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Beifa Group Co. Ltd (Ningbo, Zhejiang, Čína) (zástupci: R. Davis, barrister, a N. Cordell, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Německo) (zástupci: U. Blumenröder a H. Gauß, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 31. ledna 2008 (věc R 1352/2006-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství mezi společnostní Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG a společností Ningo Beifa Group Co. Ltd.

Výrok

1)

Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 31. ledna 2008 (věc R 1352/2006-3) se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Beifa Group Co. Ltd. Společnost Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast v. OHIM (Golden Toast)

(Věc T-163/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Golden Toast - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

2010/C 179/57

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e. V. (Düsseldorf, Německo) (zástupci: A. Späth a G. Hasselblatt, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Schäffner, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 31. ledna 2008 (věc R 761/2007-1) týkajícímu se přihlášky k zápisu slovního označení Golden Toast jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e. V. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 171, 5.7.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Tay Za v. Rada

(Věc T-181/08) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Myanmaru - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Společný právní základ tvořený články 60 ES a 301 ES - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Právo na účinný soudní přezkum - Právo na ochranu vlastnictví - Proporcionalita“)

2010/C 179/58

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (zástupci: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, a G. Martin, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a E. Finnegan, zmocněnci)

Vedlejší účastníci řízení podporující žalovanou: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně S. Behzadi-Spencer, zmocněnkyně, dále I. Rao, zmocněnkyně, ve spolupráci s D. Beardem, barrister); a Evropská komise (zástupci: A. Bordes, P. Aalto a S. Boelaert, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006 (Úř. věst. L 66, s. 1), v rozsahu, v němž je jméno žalobce uvedeno na seznamu osob, subjektů a organizací, na něž se toto nařízení vztahuje.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Pye Phyo Tay Za ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 171, 5.7.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Abadía Retuerta v. OHIM (CUVÉE PALOMAR)

(Věc T-237/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství CUVÉE PALOMAR - Absolutní důvod pro zamítnutí - Ochranné známky vín obsahující zeměpisná označení - Dohoda TRIPS - Článek 7 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

2010/C 179/59

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Abadía Retuerta, SA (Sardón de Duero, Španělsko) (zástupci: X. Fàbrega Sabaté a M-l. Curell Aguilà, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 2. dubna 2008 (věc R 1185/2007-1) týkajícímu se zápisu slovní ochranné známky CUVÉE PALOMAR jako ochranné známky Společenství

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Abadía Retuerta, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 272, 25.10.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Ravensburger v. OHIM — Educa Borras (EDUCA Memory game)

(Věc T-243/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství EDUCA Memory game - Starší národní a mezinárodní slovní ochranné známky MEMORY - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence podobnosti označení - Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5, články 74 a 75 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5, články 76 a 77 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

2010/C 179/60

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ravensburger AG (Ravensburg, Německo) (zástupci: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: D. Botis, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Educa Borras, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: I. Valdelomar Serrano, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. dubna 2008 (věc R 597/2007-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Ravensburger AG a Educa Borras, SA.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Ravensburger AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 209, 15.8.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Nexus Europe (Ireland) v. Komise

(Věc T-424/08) (1)

(„Rozhodčí doložka - Pátý rámcový program pro činnosti v oblasti vědy a výzkumu - Projekt týkající se makroekonomických a urbánních trendů v evropských informačních společnostech (Muteis) - Škoda vyplývající ze změny smlouvy o systému náhrad nákladů vzniklých účastí v projektu“)

2010/C 179/61

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Nexus Europe (Ireland) Ltd (Dublin, Irsko) (zástupce: M. Noonan, barrister)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a A. Sauka, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na náhradu škody, kterou žalobkyně údajně utrpěla z důvodu, že Komise provedla některé změny ve smlouvě Muteis IST-2000-30117, uzavřené dne 31. října 2001.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Nexus Europe (Ireland) Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 6, 10.1.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Zeta Europe v. OHIM (Superleggera)

(Věc T-464/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Superleggera - Absolutní důvod k zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) - Zkoumání skutečností z úřední povinnosti - Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 nařízení č. 207/2009) - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009)“)

2010/C 179/62

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zeta Europe BV (Arnhem, Nizozemsko) (zástupci: V. Bilardo, C. Bacchini a M. Mazzitelli, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupci: A. Sempio a O. Montalto, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 17. července 2008 (věc R 666/2008-1) týkajícímu se přihlášky obrazového označení Superleggera jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Zeta Europe BV se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 313, 6.12.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Bui Van v. Komise

(Věc T-491/08 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Zařazení do platové třídy - Zpětvzetí správního aktu - Ochrana legitimního očekávání - Přiměřená lhůta - Právo být vyslechnut“)

2010/C 179/63

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francie) (zástupce: P. Nelissen Grade, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 11. září 2008, Bui Van v. Komise (F-51/07, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), který směřuje ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 11. září 2008, Bui Van v. Komise (F-51/07), se zrušuje v rozsahu, v němž se jím Philippu Bui Vanovi přiznává náhrada škody ve výši 1 500 eur.

2)

Kasační opravný prostředek a zbývající návrhová žádání vzájemného kasačního opravného prostředku se zamítají.

3)

Věc se vrací Soudu pro veřejnou službu k rozhodnutí o žalobě na náhradu škody.

4)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 32, 7.2.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Wessang v. OHIM — Greinwald (star foods)

(Věc T-492/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství star foods - Starší slovní ochranná známka Společenství a starší obrazová ochranná známka Společenství STAR SNACKS - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (po změně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

2010/C 179/64

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francie) (zástupce: A. Grolée, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: A. Führer a G. Schneider, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Greinwald GmbH (Kempten, Německo) (zástupce: A. Schulz, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. září 2008 (věc R 1408/2007-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Nicolasem Wessangem a Greinwald GmbH

Výrok

1)

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 17. září 2008 (věc R 1408/2007-4) se zrušuje.

2)

Greinwald GmbH ponese vlastní náklady řízení, jakož i jednu třetinu nákladů řízení Nicolase Wessanga.

3)

Nicolas Wessang ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

4)

OHIM ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 32, 7.2.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Komise v. Meierhofer

(Věc T-560/08 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Přijímání - Otevřené výběrové řízení - Rozhodnutí konstatující, že uchazeč neuspěl u ústní zkoušky - Odmítnutí Komise vyhovět organizačnímu procesnímu opatření“)

2010/C 179/65

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Další účastník řízení: Stefan Meierhofer (Mnichov, Německo) (zástupce: H. G. Schiessl, advokát)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 14. října 2008, Meierhofer v. Komise (F-74/07, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), který směřuje ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 14. října 2008, Meierhofer v. Komise (F-74/07, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí) se zrušuje.

2)

Věc se vrací zpět Soudu pro veřejnou službu.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 55, 7.3.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Ravensburger v. OHIM — Educa Borras (MEMORY)

(Věc T-108/09) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Společenství MEMORY - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) a článek 75 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) a článek 77 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

2010/C 179/66

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ravensburger AG (Ravensburg, Německo) (zástupci: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupce: D. Botis, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Educa Borras, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: I. Valdelomar Serrano, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. ledna 2009 (věc R 305/2008-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Educa Borras, SA a Ravensburger AG.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Ravensburger AG se ukládá náhrad nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 129, 6.6.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/39


Usnesení Tribunálu ze dne 6. května 2010 — Kerelov v. Komise

(Věc T-100/08 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Přijímání - Otevřené výběrové řízení - Odmítnutí ředitele EPSO sdělit uchazeči informace a dokumenty týkající se vstupního testu - Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

2010/C 179/67

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Georgi Kerelov (Pazardžik, Bulharsko) (zástupce: A. Kerelov, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2007, Kerelov v. Komise (F-110/07, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí), a směřující ke zrušení tohoto usnesení.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Georgi Kerelov ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí v rámci tohoto řízení.


(1)  Úř. věst. C 69, 21.3.2009.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/39


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 7. května 2010 — Almamet v. Komise

(Věc T-410/09 R)

(„Předběžné opatření - Hospodářská soutěž - Rozhodnutí Komise ukládající pokutu - Bankovní záruka - Návrh na odklad vykonatelnosti - Finanční újma - Neexistence zvláštních okolností - Neexistence naléhavosti“)

2010/C 179/68

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Německo) (zástupci: S. Hautbourg a C. Renner, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. Khan, V. Bottka a N. von Lingen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2009, které se týká řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F-1/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský průmysl a plynárenský průmysl)

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/39


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. května 2010 — Reagens v. Komise

(Věc T-30/10 R)

(„Předběžné opatření - Hospodářská soutěž - Rozhodnutí Komise ukládající pokutu - Bankovní záruka - Návrh na odklad vykonatelnosti - Finanční újma - Neexistence výjimečných okolností - Neexistence naléhavosti“)

2010/C 179/69

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Itálie) (zástupci: B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, D. Gullo a E. De Giorgi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Bourke a F. Ronkes Agerbeek, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2009, které se týká řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/38.589 — Tepelné stabilizátory)

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/40


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 30. dubna 2010 — Xeda International v. Komise

(Věc T-71/10 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Směrnice 91/414/EHS - Rozhodnutí o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice 91/414/EHS - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

2010/C 179/70

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francie) (zástupci: C. Mereu, K. Van Maldegem, advokáti, a P. Sellar, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Parpala, zmocněnci, ve spolupráci s J. Stuyckem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise č. 2009/859/ES ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (Úř. věst. L 314, s. 79) až do vyhlášení rozsudku, kterým bude rozhodnuto o žalobě.

Výrok

1)

Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/40


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 28. dubna 2010 — Parlament v. U

(Věc T-103/10 P(R)-R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Veřejná služba - Úředníci - Rozhodnutí o propuštění - Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu Evropské unie vydané v řízení o předběžných opatřeních - Návrh na odklad vykonatelnosti - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2010/C 179/71

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr a K. Zejdová, zmocněnci)

Žalovaný: U (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 18. prosince 2009, U v. Parlament (F-92/09 R, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí).

Výrok

1)

O návrhu na předběžné opatření podaném Evropským parlamentem již není třeba rozhodovat.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/41


Žaloba podaná dne 19. dubna 2010 — Apotheke DocMorris v. OHIM (Ztvárnění zeleného kříže)

(Věc T-173/10)

2010/C 179/72

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Stuttgart, Německo) (zástupkyně: Y. Dick, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 15. února 2010 ve věci R 1606/2008-4;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka ztvárňující zelený kříž pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 35 až 42 a 44 — přihláška č. 5 930 946

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 (1), protože posouzení odvolacího senátu ke zjištění rozlišovací způsobilosti je ve vícero směrech nesprávné.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/41


Žaloba podaná dne 12. dubna 2010 — ARA v. OHIM — Allrounder (vyobrazení písmene „A“ s dvěma rohy)

(Věc T-174/10)

2010/C 179/73

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ara AG (Langenfeld, Německo) (zástupce: M. Gail, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Allrounder SARL (Sarrebourg, Francie)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 26. ledna 2010 ve věci R 481/2009-1;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Allrounder SARL.

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka, která vyobrazuje písmeno „A“ s dvěma rohy, pro výrobky zařazené do tříd 18 a 25.

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zejména slovní ochranná známka „A“ pro výrobky zařazené do tříd 18 a 25.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 (1), protože mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/42


Žaloba podaná dne 23. dubna 2010 — Reagens v. Komise

(Věc T-181/10)

2010/C 179/74

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Itálie) zástupci: B. O'Connor, solicitor a L. Toffoletti, D. Gullo a E. De Giorgi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2010 vydané v rámci potvrzující žádosti o přístup k dokumentům GESTDEM 2009/5145 (SG.E.3/HP/cr-Ares (2010)95823);

nařídit Komisi veřejné zpřístupnění dokumentů (v jejich nedůvěrné verzi), jejichž seznam je uveden na straně 3 napadeného rozhodnutí;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou se žalobce domáhá podle článku 263 SFEU zrušení rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2010 vydaného podle potvrzující žádosti o přístup k dokumentům GESTDEM 2009/5145 (SG.E.3/HP/cr-Ares (2010)95823), týkajících se řízení podle nařízení (ES) No 1049/2001 (1). Toto rozhodnutí se týkalo žádosti o přístup k dokumentům týkajících žádostí ohledně neschopnosti zaplatit pokutu uloženou žalobkyni za porušení článku 81 ES a článku 53 EHP (věc COMP/38589 — Tepelné stabilizátory).

Na podporu svých návrhových žádání uvádí žalobkyně tyto žalobní důvody:

 

Komise se dopustila zjevně nesprávného právního posouzení tím, že rozšiřujícím způsobem uplatnila výjimky podle článku 4 nařízení č. 1049/2001.

 

Navíc se Komise dopustila zjevně nesprávného právního posouzení tím, že zamítla žádost o přístup k dokumentům z důvodu obrany obchodních zájmů podniků a ochrany účelu přešetřování.

 

Dále Komise porušila právo žalobkyně na přístup k nedůvěrným verzím dokumentů podle nařízení č. 1049/2001 tím, že odmítla poskytnout částečný přístup.

 

Konečně Komise porušila zásady řádné správy, legitimního očekávání, jakož i zásady zákonnosti správy tím, že odmítla přístup k informacím potřebným ke zjištění, jak Komise uplatňuje odstavec 35 pokynů o metodě stanovování pokut (2).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331.

(2)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003, Úř. věst. C 210, s. 2.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/42


Žaloba podaná dne 22. dubna 2010 — Sviluppo Globale v. Komise

(Věc T-183/10)

2010/C 179/75

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sviluppo Globale GEIE (Řím, Itálie) (zástupci: F. Sciaudone, R. Sciaudone, A. Neri, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2010;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žaloba směřuje proti rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2010, kterým Komise ve svém postavení zadavatele žalobkyni sdělila, že vyloučila nabídku konsorcia vedeného společností Sviluppo Globale GEIE z užšího seznamu (short-list) vyhotoveného pro omezené nabídkové řízení EUROPEAID/129038/C/SER/SYR, jehož předmětem byla dodávka služeb technické pomoci ve prospěch syrské vlády určená k podpoře procesu decentralizace a místního rozvoje.

Žalobkyně na podporu své žaloby na neplatnost uplatňuje zjevně nesprávný výklad a použití kritérií výběru stanovených ve výzvě k podávání nabídek. Konkrétně Komise nesprávně použila kritéria výběru týkající se technické kapacity stanovená ve výzvě k podávání nabídek, když z užšího seznamu vyloučila konsorcium vedené žalobkyní, přestože toto konsorcium splňuje podmínky vyžadované v samotné výzvě k podávání nabídek. Toto zjevné pochybení, kterého se dopustil zadavatel, je zjevné již pouze z porovnání jednak obsahu podmínek týkajících se technické kapacity stanovených pro přijetí na užší seznam v dotčené výzvě k podávání nabídek, a jednak skutečné existence technické kapacity konsorcia vedeného žalobkyní.

Mimoto a v každém případě žalobkyně zdůrazňuje neuvedení odůvodnění rozhodnutí o vyloučení ze dne 14. února 2010, jelikož žádným způsobem není uveden důvod, proč nabídka předložená žalobkyní nesplňovala kritéria výběru týkající se technické kapacity stanovená ve výzvě k podávání nabídek.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/43


Žaloba podaná dne 23. dubna 2010 — Emram v. OHIM — Guccio Gucci (G)

(Věc T-187/10)

2010/C 179/76

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Maurice Emram (Marseille, Francie) (zástupce: M. Benavï, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Guccio Gucci SpA (Firenze, Itálie)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OHIM, R 1281/2008-1;

zamítnout námitku proti přihlášce známky G line č. 2421402 ze strany společnosti Gucci spa;

v důsledku toho uložit OHIM povinnost k náhradě nákladů řízení;

uložit společnosti Gucci spa povinnost k náhradě nákladů řízení před OHIM.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobce

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „G“ pro výrobky zařazené do tříd 9, 18 a 25 — přihláška č. 2 421 402

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Guccio Gucci SpA

Namítaná ochranná známka nebo označení: Obrazová ochranná známka Společenství a národní obrazová ochranná známka „G“ pro výrobky zařazené do tříd 9, 18 a 25

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a zamítnutí zápisu požadované známky

Dovolávané žalobní důvody: Porušení článků 8 a 75 nařízení č. 40/94 (nyní články 8 a 77 nařízení č. 207/2009), protože odvolací senát neuplatnil příslušná legislativní ustanovení v dotčené oblasti správně a provedl více než stručný rozbor důkazů předložených žalobcem.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/44


Žaloba podaná dne 20. dubna 2010 — GEA Group v. Komise

(Věc T-189/10)

2010/C 179/77

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: GEA Group AG (Bochum, Německo) (zástupci: A. Kallmayer, I. du Mont a G. Shiffers, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit článek 1 nového rozhodnutí v rozsahu, v němž se jím ukládá pokuta žalobkyni;

podpůrně, snížit pokutu uloženou žalobkyni v článku 1 nového rozhodnutí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadá rozhodnutí Komise K(2010) 727 konečné ze dne 8. února 2010, kterým se mimo jiné ve vztahu k žalobkyni mění rozhodnutí Komise K(2009) 8682 konečné ze dne 11. listopadu 2009 ve věci COMP/38589 — stabilizátory tepla (dále jen „nové rozhodnutí“). Změna se týká čl. 2 bodů 31 a 32 rozhodnutí Komise K(2009) 8682 konečné ohledně společné a nerozdílné odpovědnosti žalobkyně.

Žalobkyně v odůvodnění své žaloby uplatňuje pět žalobních důvodů.

Zaprvé žalobkyně tvrdí, že bylo porušeno její právo na obhajobu, jelikož nebyla před přijetím rozhodnutí ani vyslechnuta, ani jinak zapojena do řízení. V rámci druhého žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že nové rozhodnutí není dostatečně odůvodněno, jelikož se opírá pouze o nezohlednění horní hranice podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 (1), k níž je třeba přihlédnout z úřední povinnosti, a chybí individuální odůvodnění ve vztahu k žalobkyni. V rámci třetího žalobního důvodu žalobkyně namítá neexistenci právního základu k přijetí nového rozhodnutí, které se ve vztahu k některým svým adresátům již stalo pravomocným, popřípadě se stalo předmětem řízení u soudu. V rámci čtvrtého žalobního důvodu žalobkyně uvádí, že změna pokuty v její neprospěch je nepřípustná. Konečně žalobkyně uplatňuje promlčení, jelikož nové rozhodnutí bylo vydáno po uplynutí promlčecí doby podle čl. 25 odst. 6 nařízení č. 1/2003.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003 L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/44


Žaloba podaná dne 20. dubna 2010 — Greenwood Houseware (Zhuhai) a další v. Rada

(Věc T-191/10)

2010/C 179/78

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd (Zhuhai City, Čína) Brabantia S&S Ltd (Hong Kong, Čína), Brabantia S&L Belgium NV (Overpelt, Belgie), Brabantia Belgium NV (Overpelt, Belgie), Brabantia Netherlands BV (Valkenswaard, Nizozemsko) a Brabantia (U.K.) Ltd (Bristol, Spojené království), (zástupci: E. Vermulst a Y. van Gerven, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit prováděcí nařízení Rady (EU) č. 77/2010 ze dne 19. ledna 2010 (1);

uložit Radě náhradu nákladů řízení;

rozhodnout, že případní vedlejší účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou žalobkyně požadují, aby na základě článku 263 SFEU bylo zrušeno prováděcí nařízení Rady (EU) č. 77/2010 ze dne 19. ledna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky.

Na podporu svých návrhů předkládají žalobkyně tyto žalobní důvody:

 

Zaprvé, dodatečným zveřejněním informací po vyhlášení napadeného nařízení Rada porušila čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (2) a práva žalobkyň na obhajobu. Orgány Evropské unie neinformovaly žalobkyně před vypracováním konečné verze napadeného nařízení a jeho zasláním Radě ke schválení o nových skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo pozměněno antidumpingové clo, a neposkytly žalobkyním příležitost předložit nové argumenty nebo osvětlit dříve poskytnuté informace, což mohlo vést k dalšímu snížení antidumpingového cla.

 

Zadruhé, Rada se dopustila zjevně nesprávného posouzení a při výpočtu vývozní ceny porušila čl. 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009. Orgány Unie chybně odečetly antidumpingové clo ve výši 38,1 % při výpočtu vývozní ceny, neboť požadavek uvedený v čl. 11 odst. 10 uvedeného nařízení se nemusí u nového vývozce prokazovat. Navíc posouzení odpočtu antidumpingového cla provedeného orgány Unie bylo založeno na nesprávném posouzení skutkového stavu.

 

Zatřetí, Rada se dopustila zjevně nesprávného posouzení, porušila zásady náležité péče a řádné správy a zákazu diskriminace a použila nesprávně čl. 2 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 tím, že provedla nesprávné úpravy vývozní ceny a obvyklé hodnoty. Orgány Unie nesprávně odečetly z vývozní ceny přímé náklady, které žalobkyně u části vývozů dotyčného zboží nezaplatily, a chybně zvýšily obvyklou hodnotu k zohlednění nevratné DPH z vývozních prodejů, ačkoli žádné takové úpravy nebyly provedeny při původním vyšetřování.

 

Nakonec se pak orgány Unie dopustily zjevně nesprávného posouzení, porušily zásady náležité péče a řádné správy a zákazu diskriminace a nesprávně použily čl. 2 odst. 7 písm. b) a čl. 2 odst. 7 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 tím, že odmítly přiznat společnosti Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd. postavení společnosti působící v tržním hospodářství. Rozhodnutí orgánů Unie, kterým bylo odmítnuto poskytnutí tržně hospodářského zacházení společnosti Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd. bylo založeno na chybném posouzení skutkového stavu a předložených důkazů. Dále pak orgány Unie při posouzení všech relevantních aspektů týkajících se kritérií 2 a 3 čl. 2 odst. 7 písm. c) uvedeného nařízení nesplnily povinnost náležité a řádné péče.


(1)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 77/2010 ze dne 19. ledna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 24, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. (Úř. věst. L 343, s. 51).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/45


Žaloba podaná dne 26. dubna 2010 — Pietro Ferracci v. Komise

(Věc T-192/10)

2010/C 179/79

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Pietro Ferracci (San Cesareo, Itálie) (zástupce: A. Nucara, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise obsažené v dopise ze dne 15. února 2010, ve kterém žalovaná odmítla výtky vznesené žalobcem;

uložit žalované náhradu nákladů tohoto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba je namířena proti rozhodnutí obsaženému v dopise ze dne 15. února 2010, kterým byla odmítnuta výtka vznesená žalobcem.

Tato výtka se týká osvobození od obecní daně z nemovitosti podle čl. 7 odst.1 písm. i) nařízení s mocí zákona č. 504/1992, které podle čl. 7 odst. 2a nařízení č. 203/2005, ve znění přeměněném na zákon, musí být chápáno jako vztahující se na činnosti uvedené ve výše uvedeném ustanovení nezávisle na jejich případné obchodní povaze. Podle názoru žalobce představuje toto pravidlo státní podporu ve prospěch církevních subjektů a veřejně prospěšných neziskových organizací (tzv. ONLUS) v rozsahu, v němž tyto subjekty vykonávají obchodní činnosti nebo alespoň hospodářskou činnost ve smyslu judikatury Společenství.

Na podporu svých tvrzení uvádí žalobce dva žalobní důvody:

 

Žalobce především tvrdí, že napadené rozhodnutí je stiženo vadami spočívajícími v porušení, nesprávném uplatnění a nesprávném výkladu čl. 108 třetího pododstavce SFEU. Žalovaná totiž na základě výtky žalobce obdržené dne 14. června 2006 zahájila velmi dlouhé předběžné šetření vyznačující se intenzívní výměnou korespondence se žalobcem a žádostmi o informace adresovanými vnitrostátním orgánům, aby tak prostřednictvím napadeného rozhodnutí shledala, že není pochyb o tom, že dotčená opatření nepředstavují státní podporu ve smyslu článku 107 SFEU.

 

Podle žalobce existují jasné důkazy, mezi nimiž mimořádně dlouhá doba trvání předběžného šetření, že žalovaná nebyla schopna odpovědět na pochybnosti nadnesené ve výtkách, a měla každopádně provést důkladné šetření prostřednictvím formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU.

 

Krom toho z pečlivého výkladu rozhodnutí, které je předmětem této žaloby, je nutno vyvodit, že žalovaná měla pochybnosti o tom, zda sporná opatření představují státní podporu, ale nakonec se rozhodla odmítnout výtku, aniž by zahájila formální vyšetřovací řízení, čímž porušila právo žalobce na vyjádření se k odůvodnění, které italské orgány mohly předložit Komisi v rámci formálního vyšetřovacího řízení podle článku 108 SFEU a nezbytného přezkumu slučitelnosti, který Komise musí provést za účelem posouzení rozsahu narušení hospodářské soutěže jakožto důsledku preferenčního daňového režimu, který byl předmětem výtky.

 

Žalobce zadruhé tvrdí, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit pro nedostatek odůvodnění, v rozporu s článkem 296 SFEU (dříve článek 253 ES).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/46


Žaloba podaná dne 26. dubna 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise

(Věc T-193/10)

2010/C 179/80

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Scuola Elementare Maria Montessori (Řím, Itálie) (zástupce: A. Nucara, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise obsažené v dopise ze dne 15. února 2010, ve kterém žalovaná odmítla výtky vznesené žalobkyní;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba je namířena proti rozhodnutí obsaženému v dopise ze dne 15. února 2010, kterým se odmítá výtka vznesená žalobkyní.

Uvedená výtka se týká nejen osvobození od obecní daně z nemovitosti, jako ve věci T-192/10, Pietro Ferraci v. Komise, ale rovněž částečného osvobození (rovnajícího se 50 %) od korporační daně podle italských daňových předpisů.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou obdobné důvodům a argumentům uplatněným ve věci T-192/10.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/46


Žaloba podaná dne 29. dubna 2010 — Apotheke DocMorris v. OHIM (Vyobrazení zeleného a bílého kříže)

(Věc T-196/10)

2010/C 179/81

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Stuttgart, Německo) (zástupkyně: Y. Dick, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 23. února 2010 ve věci R 470/2009-4;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka, která vyobrazuje kříž v zelené a bílé barvě, pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 5, 8, 9, 10,11, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 35 až 42 a 44 — přihláška č. 5 930 979.

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 (1), protože posouzení odvolacího senátu v souvislosti s určením, zda existuje rozlišovací způsobilost, je v mnoha ohledech chybné.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/47


Žaloba podaná dne 27. dubna 2010 — BVR v. OHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Věc T-197/10)

2010/C 179/82

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken eV (BVR) (Berlín, Německo) (zástupkyně: I. Rinke)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Austria Leasing GmbH (Frankfurt, Německo)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 3. února 2010 ve věci R 248/20091;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Austria Leasing GmbH

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky „Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich“ pro služby tříd 35, 36 a 37.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobce

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zejména slovní ochranná známka obsahující slovní prvek „Raiffeisen“ zapsaná v Německu pro služby spadající do tříd 36, 39 a 42.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 (1), neboť mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/47


Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Maximuscle Limited v. OHIM — Foreign Suplement Trade Mark Ltd (GAKIC)

(Věc T-198/10)

2010/C 179/83

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maximuscle Ltd (Hertfordshire, Spojené království) (zástupci: N. Phillips, solicitor a G. Fernando, barrister)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Foreign Suplement Trademark Ltd (Oakville, Kanada)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 26. ledna 2010 ve věci R 1621/2008-1 a vrátit podpůrně změněnou věc zpět;

podpůrně, změnit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 26. ledna 2010 ve věci R 1621/2008-1;

uložit žalovanému náhradu nákladů tohoto řízení, jakož i řízení před OHIM.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Slovní ochranná známka „GAKIC“ pro výrobky zařazené do tříd 5, 30 a 32

Majitelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání, a v důsledku toho zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti dotčené zapsané ochranné známky Společenství

Dovolávané žalobní důvody:

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a (c) nařízení Rady č. 207/2009, neboť odvolací senát: (i) opakoval chybu zrušovacího oddělení a tento případ nesprávně posoudil podle čl. 7 odst. 1 písm. d), (ii) nesprávně přiznal význam skutečnosti, že glycin- alfa-ketoisokaproová kyselina, jejíž je GAKIC zkrácená forma, je směs patentovaná ve Spojených státech, (iii) nevzal v úvahu důkazy předložené po dni zápisu z toho důvodu, že nemají důkazní hodnotu, (iv) nevzal v úvahu důkazy z toho důvodu, že se týkají webové stránky spojené s žalobkyní, (v) měl nejednotný přístup, pokud jde o závěr, že GAKIC je zkrácenou formou glycin-alfa- ketoisokaproové kyseliny, (vi) zkreslil důkazy a nepřiložil správnou váhu důkazu o tom, že „GAKIC“ je přirozenou zkratkou glycin [(G)]-alfa [(A)]-ketoisokaproové [(KIC)] kyseliny, a (vii) nesprávně přisoudil význam ochranné známky na základě psaní slova „GAKIC“ velkými písmeny.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/48


Žaloba podaná dne 27. dubna 2010 — DRV/HABM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Věc T-199/10)

2010/C 179/84

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Deutscher Raiffeisenverband eV (DRV) (Bonn, Německo) (zástupce: I. Rinke, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Austria Leasing GmbH (Frankfurt, Německo)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 3. února 2010 ve věci R 253/2009-1;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Austria Leasing GmbH

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky „Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich“ pro služby tříd 35, 36 a 37.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobce

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zejména slovní ochranná známka obsahující slovní prvek „Raiffeisen“ zapsaná v Německu pro služby spadající do tříd 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 (1), neboť mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/49


Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — IVBN v. Komise

(Věc T-201/10)

2010/C 179/85

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Nizozemsko) (zástupce: Maarten Meulenbelt, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit žalobu za přípustnou;

zrušit napadené rozhodnutí Komise;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá zrušení rozhodnutí Komise K(2009) 9963 v konečném znění ze dne 15. prosince 2009 týkajícího se státní podpory E 2/2005 a N 642/2009 (Nizozemsko) — Stávající podpora a zvláštní podpora projektů pro podniky zabývající se bytovou výstavbou. Žalobkyně zakládá žalobu na třech důvodech.

Zaprvé žalobkyni vytýká mimo porušení povinnosti odůvodnění porušení článků 18 a 19 nařízení č. 659/1999 (1), jakož i čl. 106 odst. 2, článků 107 a 108 SFEU. Komise nesprávně vylíčila skutkový stav ve vztahu k povinnosti podniků podílejících se na výstavbě bytů vypočítat nájemné, které se nachází pod přiměřenými cenami nájemného stanovenými státem. Dále je neodůvodněné a nesprávné vymezení cílové skupiny pro sociální bydlení. Komise dále neprávem nestanovila žádné objektivní hranice pro celkové náklady na bytovou výstavbu, která má být podpořena státní podporou a která určuje vlastní kvalitu nájemních bytů, jež se odráží v cenách nájmu. Dále je nedostatečná ochrana proti nadměrným náhradám, čímž Komise porušuje také článek 5 rozhodnutí o závazku veřejné služby (2). Nakonec žalobkyně v této souvislosti uvádí, že se Komise nezabývala její stížností týkající se role Woningsinvesteringsfonds (bytového investičního fondu) a Nederlandse Waterschapsbank.

Zadruhé žalobkyně vytýká porušení čl. 1 písm. c) nařízení č. 659/1999 a čl. 4 odst. 1 nařízení č. 794/2004 (3), jakož i porušení povinnosti odůvodnění. Komise neprovedla důkladný bližší přezkum a nekonstatovala, že na státní podporu pro podniky zabývající se výstavbou bytů, jak je popsáno ve věci E 2/2205, je nutné zcela nebo alespoň z podstatné části nahlížet jako na novou státní podporu a nikoliv jako stávající státní podporu.

Nakonec žalobkyně uvádí, že Komise porušila čl. 106 odst. 2 a články 107 a 108 SFEU tím, že nezahájila formální přezkumné řízení ve smyslu čl. 108 odst. 2 SFEU ve spojení s články 4 a 6 nařízení č. 659/1999, čímž byla současně porušena procesní práva žalobkyně.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).

(2)  Rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu [oznámeno pod číslem K(2005) 2673] (Úř. věst. L 312, s. 67).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, s. 1; Zvl. vyd. 08/04, s. 3).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/50


Žaloba podaná dne 29. dubna 2010 — Stichting Woonlinie a další v. Komise

(Věc T-202/10)

2010/C 179/86

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Nizozemsko), Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Nizozemsko), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Nizozemsko), Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Nizozemsko), Stichting Woonstede (Ede, Nizozemsko) (zástupci: E. Henny, T. Ottervanger a P. Glazener, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí Komise ve vztahu ke stávající státní podpoře podle článku 263 SFEU;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně navrhují zrušení rozhodnutí Komise K(2009) 9963 v konečném znění ze dne 15. prosince 2009 týkajícího se státní podpory E 2/2005 a N 642/2009 (Nizozemsko) — Stávající podpora a zvláštní podpora projektů pro společnosti zabývající se bytovou výstavbou.. Žalobkyně zakládají žalobu na osmi důvodech.

Zaprvé, Komise tím, že všechna opatření kvalifikovala jako součást režimu státních podpor, se dopustila nesprávného právního posouzení. Komise proto neprávem považovala třetí a čtvrté opatření, jež sama uvedla, bez ohledu na to, zda je nutné kvalifikovat tato opatření ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, za součást stávajícího režimu státních podpor ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení č. 659/1999 (1). Komise tudíž překročila své oprávnění tím, že obě opatření zahrnula do přezkumu slučitelnosti stávajícího režimu státních podpor se společným trhem.

Zadruhé, spočívá rozhodnutí Komise ve věci E 2/2005 na neúplném a zjevně nesprávném posouzení příslušných vnitrostátních právních předpisů a relevantního skutkového stavu. Komise nepřezkoumala, zda v současných nizozemských právních předpisech týkajících se financování sociálního bydlení nenastala skutečně zjevná chyba při definici služeb v obecném zájmu.

Zatřetí, Komise provedla nesprávné a nepečlivé posouzení v rozsahu, v němž dospěla k závěru, že pronájem sociálních bytů osobám se značně vysokými příjmy je součástí závazku veřejné služby přeneseného na podniky zabývající bytovou výstavbou.

Začtvrté, Komise zastává nesprávný právní názor a zneužívá své pravomoci v rozsahu, v němž od nizozemského státu vyžaduje novou definici „sociálního bydlení“. Komise překročila svou pravomoc tím, že svou vlastní definici sociálního bydlení stanovila jako službu obecného hospodářského zájmu, ačkoliv Nizozemsku by přitom musel být při stanovení politiky v této oblasti přiznán širší prostor pro uvážení.

Zapáté, Komise zastává nesprávný právní názor v rozsahu, v němž nerozlišovala mezi definicí služby obecného hospodářského zájmu a způsobem jejího financování.

Zašesté, Komise porušila rozhodnutí 2005/842/ES (2) tím, že vyžaduje zvláštní popis služby obecného hospodářského zájmu. Komise neprávem shledala, že členský stát musí službu obecného hospodářského zájmu definovat na základě hranice příjmů.

Zasedmé se Komise dopustila nesprávného posouzení a porušila rozhodnutí 2005/842/ES v rozsahu, v němž způsob financování služby veřejného hospodářského zájmu byl zjevně nevhodný. Komise nezkoumala, zda s přihlédnutím k definici služby veřejného hospodářského zájmu mohla existovat případná nadměrná náhrada.

Zaosmé, Komise porušila postup posouzení stávajících státních podpor tím, že na základě tohoto postupu sestavila konečný výčet budov, které je nutné kvalifikovat jako nemovitosti pro sociální účely, takže budovy, které nebyly v tomto výčtu uvedeny, již nadále nespadaly pod službu obecného hospodářského zájmu.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).

(2)  Rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 132, s. 67).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/51


Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Stichting Woonpunt a další v. Komise

(Věc T-203/10)

2010/C 179/87

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stichting Woonpunt (Beek, Nizozemsko), Stichting Com.wonen (Rotterdam, Nizozemsko), Woningstichting Haag Wonen (Haag, Nizozemsko), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Nizozemsko) (zástupci: E. Henny, T. Ottervanger a P. Glazener, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí Komise ve vztahu ke stávající státní podpoře podle článku 263 SFEU;

zrušit rozhodnutí Komise ve vztahu ke státní podpoře podle článku 263 SFEU;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně navrhují zrušit rozhodnutí Komise K(2009) 9963 v konečném znění ze dne 15. prosince 2009 týkající se státní podpory E 2/2005 a N 642/2009 (Nizozemsko) — Stávající podpora a zvláštní podpora projektů pro podniky zabývající se bytovou výstavbou.

Žalobkyně zakládají svou žalobu na osmi důvodech. Žalobní důvody a podstatné argumenty jsou stejné jako ve věci T-202/10, Stichting Woonlinie a další v. Komise.

Na podporu svého druhé návrhu uvádí žalobkyně tři další důvody.

Zaprvé, Komise porušila články 107 a 108 SFEU, jakož i nařízení č. 659/1999 (1) tím, že nahlížela na státní podporu na projekty pro zchátralé čtvrti jako část stávajícího režimu státní podpory a uložila závazně podmínky, aniž by se řídila nařízením č. 659/1999.

Zadruhé žalobkyně tvrdí, že Komise neprávem vycházela z toho, že čtvrté kritérium rozsudku Altmark (2) není splněno, protože podniky zabývající se bytovou výstavbou nebyly vybrány prostřednictvím zadání veřejné zakázky. Komise měla pouze zkoumat, zda opatření nevede k nehospodárnosti.

Zatřetí žalobkyně uvádí, že Komise měla přezkoumat, zda za službu veřejného zájmu existovala nadměrná náhrada.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, Altmark Trans (C-280/00, Recueil, s. I-7747).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/51


Žaloba podaná dne 3. května 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie v. OHIM — Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

(Věc T-204/10)

2010/C 179/88

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lancôme parfums et beauté & Cie (Paříž, Francie) (zástupci: A. von Mühlendahl a S. Abel, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Focus Magazin Verlag GmbH (Mnichov, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 11. února 2010 ve věci R 238/2009-2;

zrušit rozhodnutí zrušovacího oddělení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 16. prosince 2008 ve věci 990 C;

zamítnout návrh podaný druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství žalobkyně č. 1327410 COLOR FOCUS, jestliže je tento návrh založen na ochranné známce Společenství. FOCUS č. 453720;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vynaložených žalobkyní před odvolacím senátem; a

uložit další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených žalobkyní před odvolacím senátem, bude-li jí v projednávané věci povolen vstup do řízení jako vedlejší účastnici.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Slovní ochranná známka „COLOR FOCUS“ pro výrobky zařazené do třídy 3 — zápis ochranné známky Společenství č. 1327410

Majitelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Ochranná známka účastníka řízení navrhujícího prohlášení neplatnosti: Zápis slovní ochranné známky Společenství č. 453720 „FOCUS“ pro výrobky a služby ve třídách 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42; zápis německé slovní ochranné známky č. 39407564 „FOCUS“ pro širokou škálu zboží a služeb celkem ve 24 třídách.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

 

Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává dvou žalobních důvodů.

 

Ve svém první žalobním důvodu žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí je v rozporu s čl. 53 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství“), neboť je v něm konstatována existence nebezpečí záměny mezi „COLOR FOCUS“ a „Focus“. Podle žalobkyně se odvolací senát dopustil pochybení v tom, že toto konstatování nepodrobil zvláštnímu posouzení, které vyžaduje analýzu rozlišovací způsobilosti a stupně podobnosti, takže napadené rozhodnutí postrádá základní prvek odůvodnění.

 

Ve svém druhém žalobním důvodu žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí nezohlednilo obecnou právní zásadu, že nikdo se nesmí dovolávat formálního právního postavení, jestliže to představuje zneužití práva.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/52


Žaloba podaná dne 4. května 2010 — Cervecería Modelo v. OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

(Věc T-205/10)

2010/C 179/89

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cervecería Modelo, SA de CV (zástupce: C. Lema Devesa, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem: Plataforma Continental, SL (Madrid, Španělsko)

Návrhová žádání žalobkyně

částečně zrušit rozhodnutí ze dne 5. března 2010 (věc R/322/2009-2) druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, výhradně v rozsahu, v jakém zamítla přihlášku ochranné známky „LA VICTORIA DE MÉXICO“ pro výrobky třídy 32 nomenklatury, a tudíž prohlásit známku za zapsanou, a

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „LA VICTORIA DE MÉXICO“ (přihláška č. 4 551 214) pro výrobky a služby tříd 25, 32 a 43.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: PLATAFORMA CONTINENTAL S.L

Namítaná ochranná známka nebo označení: Obrazová ochranná známka, která obsahuje slovní znak „VICTORIA“ (č. 2 632 271) pro výrobky a služby tříd 31, 32 a 33; a španělská slovní ochranná známka „VICTORIA“ (č. 1 648 564) pro výrobky třídy 32.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky v plném rozsahu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Částečné zrušení napadeného rozhodnutí a částečné zamítnutí přihlášky.

Dovolávané žalobní důvody: Nesprávný výklad a uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/53


Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Vesteda Groep v. Komise

(Věc T-206/10)

2010/C 179/90

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Vesteda Groep BV (Maastricht, Nizozemsko) (zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2009;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně navrhuje zrušit rozhodnutí Komise K(2009) 26 v konečném znění ze dne 15. prosince 2009 týkající se státní podpory E 2/2005 a N 642/2009 (Nizozemsko) — Stávající podpora a zvláštní podpora projektů pro podniky zabývající se bytovou výstavbou. Žalobkyně zakládá svou žalobu na třech důvodech.

Zaprvé žalobkyně tvrdí, že Komise v bodech 25 až 37 napadeného rozhodnutí neprávem a z právního hlediska nesprávně dospěla k závěru, že nizozemský systém financování sociálního bydlení a všechny změny tohoto systému od provádění Smlouvy o ES představovaly stávající podpory a že z tohoto důvodu čl. 108 odst. 1 SFEU a kapitola V nařízení č. 659/1999 (1) tvořily posuzovací rámec Komise. Komise se dopustila nesprávného posouzení, neboť nedostatečně přezkoumala změny systému a nedostatečně odůvodnila napadené rozhodnutí.

Zadruhé Komise neprávem a z právního hlediska nesprávně v napadeném rozhodnutí na základě článku 19 nařízení č. 659/1999 uvedla opatření oznámená Nizozemskem ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení č. 659/1999. Komisí uváděná vhodná opatření jsou nedostatečná nebo nezpůsobilá pro zajištění slučitelnosti stávající podpory s články 107 a 106 SFEU. Komise krom toho nesprávně uplatnila podmínky čl. 106 odst. 2 SFEU a své posouzení nedostatečně odůvodnila.

Zatřetí žalobkyně tvrdí, že Komise neprávem a z právního hlediska nesprávně nezahájila řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 4 odst. 4 nařízení č. 659/1999.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/53


Žaloba podaná dne 6. května 2010 — Cree v. OHIM (TRUEWHITE)

(Věc T-208/10)

2010/C 179/91

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cree, Inc. (Durham, Spojené státy) (zástupce: V. Schiller, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 17. února 2010 ve věci R 985/2009-2;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „TRUEWHITE“ pro výrobky zařazené do tříd 9 a 11

Rozhodnutí průzkumového referenta: Odmítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení článku 4, čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 (1), neboť dotčená ochranná známka Společenství má rozlišovací způsobilost.

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009, neboť dotčená ochranná známka Společenství není popisná.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/54


Žaloba podaná dne 5. května 2010 — Deutscher Ring v. OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

(Věc T-209/10)

2010/C 179/92

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Deutscher Ring Sachversicherungs-AG (Hamburk, Německo) (zástupkyně: A. Busse, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 11. března 2010 ve věci R 1290/2009-1 a provést zápis ochranné známky, tak jak byla přihlášena;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „Deutscher Ring Sachversicherungs-AG“ pro služby zařazené do třídy 36.

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 (1), protože dotčená ochranná známka Společenství má rozlišovací způsobilost a není čistě popisná.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/54


Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Autogrill España v. Komise

(Věc T-219/10)

2010/C 179/93

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Autogrill España, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan a R. Calvo Salinero, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

uznat důvody směřující ke zrušení uvedené v žalobě za přípustné a vyhovět jim,

zrušit čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2009 (státní podpora C 45/2007, ex NN 51/2007, ex CP 9/2007) o daňových odpisech goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích v rozsahu, v němž stanoví, že čl. 12 odst. 2 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (zákon o dani z příjmu právnických osob) obsahuje prvky státní podpory,

podpůrně, zrušit článek 4 v rozsahu, v němž se příkaz k navrácení podpor vztahuje na operace uskutečněné před zveřejněním konečného rozhodnutí, které je předmětem této žaloby, v Úředním věstníku Evropské unie,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle rozhodnutí napadeného touto žalobou je režim podpor zavedený Španělskem v souladu s čl. 12 odst. 5 TRLIS neslučitelný se společným trhem, pokud jde o podpory poskytované příjemcům na nabytí podílů v podnicích v rámci Společenství. Výše uvedené ustanovení umožňuje daňové odpisy goodwillu vzniklého nabytím podílů větších než 5 % v zahraničních společnostech.

Na podporu svých návrhových žádání uvádí žalobkyně následující důvody:

1)

Porušení čl. 107 odst. 1 SFEU v tom, že napadené rozhodnutí považuje dotčené opatření za státní podporu. V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že Komise neprokázala, že dotčené daňové opatření zvýhodňuje „určité podniky nebo určitá odvětví výroby“,jak vyžaduje čl. 107 odst. 1 SFEU. Komise pouze předpokládá, že toto daňové opatření je selektivní vzhledem k tomu, že se vztahuje pouze na nabytí podílů v zahraničních společnostech, a nikoli ve společnostech tuzemských. Žalobkyně se domnívá, že uvedená argumentace je nesprávná a točí se v kruhu: skutečnost, že uplatnění dotčeného opatření — jako kteréhokoli jiného daňového předpisu — je založeno na splnění určitých objektivních požadavků, z tohoto opatření nečiní právně ani fakticky selektivní opatření. Automatická povaha argumentace Komise znamená, že každé daňové opatření je prima facie považováno za selektivní.

Pro úplnost, jak právní analýza opatření, tak statistické údaje Španělského království ukazují, že čl. 12 odst. 5 TRLIS je obecné opatření otevřené, právně i fakticky, všem podnikům podléhajícím španělské dani z příjmu právnických osob bez ohledu na jejich velikost, povahu, odvětví nebo původ.

Krom toho na první pohled rozdílné zacházení čl. 12 odst. 5 TRLIS rozhodně nepředstavuje selektivní výhodu, ale slouží k tomu, aby bylo z daňového hlediska stejně zacházeno se všemi operacemi nabytí akcií, ať už tuzemských nebo zahraničních, vzhledem k tomu, že pokud z důvodu nemožnosti uskutečnění přeshraničního spojení lze provést daňové odpisy goodwillu pouze na vnitrostátní úrovni, neboť existují daňová ustanovení, která je povolují, čl. 12 odst. 5 TRLIS ve skutečnosti pouze rozšiřuje tuto možnost na koupi aktiv v zahraničních společnostech.

Podpůrně, rozhodnutí Komise je nepřiměřené, vzhledem k tomu, že jeho použití na případy převzetí kontroly zahraničních podniků by mělo být alespoň srovnatelné s případy vnitrostátních spojení,a tedy odůvodněnými strukturou a logikou španělského systému.

2)

Porušení čl. 107 odst. 1 SFEU vyplývající z nesprávného právního posouzení při určení příjemce podpory.

Podpůrně, a třebaže má za to, že čl. 12 odst. 5 TRLIS obsahuje prvky státní podpory, měla Komise provést úplnou ekonomickou analýzu za účelem určení toho, kdo je příjemcem podpory. Žalobkyně se domnívá, že příjemci podpor (ve formě přehnané ceny za podíly) jsou v každém případě prodejci podílů, a nikoli, jak tvrdí Komise, španělské podniky, které uvedeného opatření využily.

3)

Konečně, žalobkyně poukazuje na porušení zásady legitimního očekávání, pokud jde o časovou působnost příkazu k navrácení podpor.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/55


Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Iberdrola v. Komise

(Věc T-221/10)

2010/C 179/94

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Iberdrola, SA (Bilbao, Španělsko) (zástupci: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller a J. Domínguez Pérez, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit čl. 1 odst. 1 rozhodnutí,

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutí, které je předmětem této žaloby, je totéž jako ve věci T-219/10, Autogrill España v. Komise.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné jako žalobní důvody a argumenty v uvedené věci. Žalobkyně zejména poukazuje na to, že:

Komise se dopustila zjevně nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že čl. 12 odst. 5 TRLIS představuje podporu neslučitelnou se společným trhem, vzhledem k tomu, že nevzala v úvahu pozitivní účinky vyplývající z opatření a nechala bez povšimnutí prospěšný vliv tohoto opatření na dosahování cílů sledovaných jinými články Smlouvy;

Komise porušila zásady legitimního očekávání a rovného zacházení tím, že se odchýlila od pokynů ve sdělení o přímých daních a od své administrativní praxe, která je v souladu s tímto sdělením;

Komise porušila zásadu řádné správy, která jí ukládá přezkoumat pečlivě, podrobně a nezávisle veškeré relevantní aspekty věci, tím, že nepokračovala v řízení (jako učinila u nabytí podílů v podnicích mimo Společenství), aby prokázala údajnou selektivitu opatření a aby — předtím, než v tomto směru učinila závěr — ověřila přesný rozsah praktických překážek spojení v rámci Společenství;

Komise porušila svou povinnost respektovat systematiku Smlouvy a zajistit soudržné uplatňování pravidel týkajících se kontroly státních podpor a pravidel týkajících se dalších zásad a svobod ve Smlouvě, jako je volný pohyb kapitálu a vytvoření vnitřního trhu;

napadené rozhodnutí postrádá dostatečné odůvodnění pokud jde o určité podstatné aspekty posouzení Komise ohledně selektivity opatření a jeho dopadu na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/56


Žaloba podaná dne 20. května 2010 — Regione Puglia v. Komise

(Věc T-223/10)

2010/C 179/95

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Regione Puglia (Bari, Itálie) (zástupci: F. Brunelli a A. Aloia, advokáti)

Žalovaná: Evropská Komise

Návrhové žádání žalobce

zrušit oznámení o dluhu vydané Evropskou komisí č. 3 241 001 630 ze dne 26. února 2010;

uložit žalované náhradu nákladů řízení, zvláštních odměn a výdajů, jakož i paušální náhradu obecných nákladů.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba je namířena proti oznámení o dluhu ze dne 26. února 2010, vydanému žalovanou na základě rozhodnutí K(2009) 10350 ze dne 22. prosince 2009 o částečném zrušení příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) určeného na operační program POR Puglia, cíl 1 (2000-2006). Zmíněné rozhodnutí bylo napadeno Regione Puglia a Italskou republikou ve věcech T-84/10 (1) a T-117/10 (2).

Na podporu svého návrhového žádání uplatňuje žalobce následující:

Protiprávnost rozhodnutí K(2009) 10350 ze dne 22. prosince 2009 na základě žalobních důvodů a argumentů již uplatněných ve věci T-84/10.

Porušení čl. 7 odst. 2 nařízení Komise č. 448/2001 ze dne 2. března 2001 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o postup při provádění finančních oprav u pomoci poskytované ze strukturálních fondů (3), který stanoví navýšení o půl procentního bodu nad sazbu používanou Evropskou centrální bankou při jejích hlavních refinančních operacích, zatímco napadené oznámení o dluhu stanoví úrokovou sazbu tvořenou sazbou zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 1. dubna 2010, navýšenou o tři a půl procentního bodu.


(1)  Úř. věst. C 113 ze dne 1.5.2010, s. 58.

(2)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(3)  Úř. věst. L 64 ze dne 6.3.2001, s. 13.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/56


Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. Komise

(Věc T-225/10)

2010/C 179/96

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Španělsko) (zástupci: J. Buendia Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan a R. Calvo Salinero, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit čl. 1 odst. 1 napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž stanoví, že čl. 12 odst. 5 TRLIS (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) (zákon o dani z příjmu právnických osob) obsahuje prvky státní podpory;

podpůrně, zrušit čl. 1 odst. 1 napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž stanoví, že čl. 12 odst. 5 TRLIS obsahuje prvky státní podpory, když je použit na nabytí podílů, které vedou k převzetí kontroly;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutí, proti kterému směřuje tato žaloba, je totéž, jako rozhodnutí napadené ve věcech T-219/10, Autogrill España v. Komise a T-221/10, Iberdrola v. Komise.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou obdobné důvodům a argumentům uvedeným v rámci těchto věcí.

Konkrétně žalobkyně poukazuje na nesprávné právní posouzení při právní kvalifikaci opatření jakožto státní podpory a při určení příjemce uvedeného opatření.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/57


Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Shetland Islands Council v. Komise

(Věc T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Jednací jazyk: angličtina

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 92, 12.4.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/57


Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Shetland Islands Council v. Komise

(Věc T-44/08) (1)

2010/C 179/98

Jednací jazyk: angličtina

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 107, 26.4.2008.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/57


Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2010 — Polson a další v. Komise

(Věc T-197/08) (1)

2010/C 179/99

Jednací jazyk: angličtina

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 209, 15.8.2008.


Soud pro veřejnou službu

3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/58


Žaloba podaná dne 6. května 2010 — Costa v. Komise

(Věc F-26/10)

2010/C 179/100

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Costa (Thionville, Francie) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, které vylučuje povýšení žalobce za rok 2009, a uložení povinnosti žalované, aby uhradila určitou částku z titulu náhrady morální újmy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování, které vylučuje povýšení žalobce za rok 2009 a které obdržel dne 22. listopadu 2009;

v rozsahu, ve kterém je to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 27. ledna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost;

uložit tedy žalované řádně znovu zahájit řízení o povýšení za rok 2009 a zahrnout do něho žalobce;

uložit žalované, aby uhradila žalobci částku ve výši 25 000 eur z titulu náhrady morální újmy;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/58


Žaloba podaná dne 5. května 2010 — Begue a další v. Komise

(Věc F-27/10)

2010/C 179/101

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Christian Begue (Marcy, Francie) a další (zástupce: A. Woimant, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se žalobcům zamítá zaplacení se zpětným účinkem zvláštních příplatků stanovených v článku 56b služebního řádu.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí (č. R/467/09) přijaté orgánem oprávněným k uzavírání smluv (OOUS), kterým byly zamítnuty „stížnosti“ žalobců proti rozhodnutí o zamítnutí ze dne 3. září 2009 týkajícího se žádosti o zaplacení se zpětným účinkem zvláštních příplatků stanovených v článku 56b služebního řádu úředníků;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/58


Žaloba podaná dne 7. května 2010 — Mioni v. Komise

(Věc F-28/10)

2010/C 179/102

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o ukončení poskytování příspěvku za práci v zahraničí původně přiznaného žalobci.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným k uzavírání pracovních smluv ze dne 18. června 2009, kterým bylo ukončeno placení příspěvku za práci v zahraničí, jenž byl dříve poskytován žalobci, na základě článku 4 přílohy VII služebního řádu, jakož i rozhodnutí přijaté tímto orgánem dne 28. ledna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 2. října 2009.

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/59


Žaloba podaná dne 11. května 2010 — Lorenzo v. EHSV

(Věc F-29/10)

2010/C 179/103

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Guillermo Lorenzo (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nezařazení žalobce mezi úředníky povýšené do platové třídy A 13 z titulu povyšování za rok 2009.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování EHVS, přijaté a zveřejněné dne 30. června 2009 o nezařazení jména žalobce na seznam úředníků povýšených do třídy A 13 z titulu povyšování za rok 2009;

případně zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování EHVS ze dne 5. února 2010, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem z titulu čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/59


Žaloba podaná dne 12. května 2010 — de Fays v. Komise

(Věc F-30/10)

2010/C 179/104

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, Belgie) (zástupce: N. Soldatos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto uznat, že onemocnění, na které žalobce trpí, je nemocí z povolání.

Návrhové žádání žalobce

prohlásit rozhodnutí OOJ ze dne 8. září 2009 a ze dne 12. února 2010 za nicotná a uznat, že se žalobce od 15. května 2005 nachází ve stavu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci z povolání;

podpůrně znovu určit lékařský výbor složený z lékařů se specializací na ionizační onemocnění, jehož úkolem bude rozhodnout, zda byl žalobce během výkonu svých profesních činností vystaven nebezpečí onemocnět ionizační nemocí;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/59


Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Guittet v. Komise

(Věc F-31/10)

2010/C 179/105

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christian Guittet (Cannes, Francie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí o zastavení řízení zahájeného na základě článku 73 jednacího řádu, přičemž byla žalobci přiznána trvalá invalidita v míře 64,5 %, a jednak žádost směřující k náhradě způsobené majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 27. července 2009 o zastavení řízení na základě článku 73 jednacího řádu v návaznosti na nehodu žalobce ze dne 8. prosince 2003;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 16. února 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

v důsledku toho dospět k závěru vyhodnocení míry trvalé částečné invalidity (TČI) na základě právní úpravy a hodnotícího kritéria platných ke dni nehody a do 1. ledna 2006, kdy byl ukončen přezkum návrhu podaného žalobcem na základě článku 73 jednacího řádu lékařským výborem složeným nestranným, nezávislým a neutrálním způsobem, který může pracovat rychle, zcela nezávisle a bez zaujetí;

uložit žalované zaplacení úroků z prodlení z dlužného pohledávky na základě článku 73 jednacího řádu ve výši 12 % za období nejpozději od 8. prosince 2004 do úplného splacení pohledávky;

uložit žalované zaplacení náhrady škody stanovené ex aequo et bono na 50 000 eur za nemajetkovou újmu utrpěnou z důvodu rozhodnutí podniku;

uložit žalované zaplacení náhrady škody stanovené na 10 000 eur za majetkovou újmu utrpěnou z důvodu rozhodnutí podniku;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/60


Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Wilk v. Komise

(Věc F-32/10)

2010/C 179/106

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christian Wilk (Trevír, Německo) (zástupce: R. Adam, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nařizující navrácení poloviny příspěvku na zařízení vyplaceného žalobci v důsledku jeho rozvodu, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2009 a ze dne 8. září 2009 nařizující navrácení údajného přeplatku;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2010 potvrzující opodstatněnost tohoto navrácení;

uložit Komisi vrácení navrácené částky spolu se zákonnými úroky za období od navrácení až do úplného vrácení;

uložit Komisi zaplatit náhradu škody za vážné poškození pověsti a dobrého jména žalobce;

podpůrně, vyhradit žalobci právo požadovat dodatečnou náhradu škody za utrpěnou újmu;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.