ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.132.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 132

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
21. května 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2010/C 132/01

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

1

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 132/02

Povolení státní podpory podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU – Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

6

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 132/03

Směnné kurzy vůči euru

9

2010/C 132/04

Seznam grantů udělených v rozpočtovém roce 2009 v rámci rozpočtové položky 05.08.06(Zveřejněný na základě nařízení Komise (ES) č. 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Oznámení dovozcům – Dovoz tuňáka z Kolumbie a Salvadoru do EU

15

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2010/C 132/06

Likvidační řízení – Rozhodnutí (Vyhláška EHA/662/2010 ze dne 15. března 2010) o zahájení likvidačního řízení společnosti Seguros Mercurio, S.A. (Oznámení podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven)

16

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2010/C 132/07

Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

17

2010/C 132/08

Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

19

 

Opravy

2010/C 132/09

Oprava předběžného oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Toto znění zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 126 ze dne 18.5.2010, s. 16)

20

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

STANOVISKA

Evropský inspektor ochrany údajů

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/1


Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

2010/C 132/01

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její článek 8,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, a zejména na článek 41 (2) tohoto nařízení,

PŘIJAL TOTO STANOVISKO

I.   ÚVOD

1.

Dne 29. října 2009 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví (3). Navrhované nařízení má nahradit směrnici Rady 94/56/ES, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví (4).

2.

EIOÚ nebyl konzultován, jak požaduje čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001. Současné stanovisko se tedy zakládá na čl. 41 odst. 2 uvedeného nařízení. EIOÚ doporučuje, aby byl do preambule návrhu zahrnut odkaz na toto stanovisko.

3.

Přestože EIOÚ lituje, že nebyl konzultován v řádném termínu, je obecně spokojen s tím, že do návrhu byly zahrnuty aspekty ochrany údajů. Některá ustanovení trvají na tom, že předpokládaná opatření nemají vliv na směrnici 95/45/ES a že důvěrnost údajů je jedním z několika důležitých aspektů návrhu.

4.

EIOÚ nicméně zjistil určité nedostatky a nejasnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tyto připomínky jsou rozvedeny v kapitole III, která následuje po popisu kontextu a souvislostí návrhu v kapitole II.

II.   KONTEXT A SOUVISLOSTI NÁVRHU

5.

Účelem návrhu je aktualizovat stávající právní úpravu v oblasti vyšetřování leteckých nehod. Předchozí pravidla, která byla přijata před patnácti lety, nelze přizpůsobit novému společnému leteckému trhu a odborným znalostem požadovaným pro složitější letadlové systémy. Dalším důvodem pro vytvoření nového rámce, který by podporoval spolupráci a koordinaci vnitrostátních vyšetřovacích orgánů, jsou rostoucí rozdíly ve vyšetřovacích schopnostech členských států.

6.

Návrh se tedy zaměřuje na zřízení sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví, která by zajistila strukturovanější spolupráci. Stanoví rovněž závazná pravidla, jejichž hlavním cílem je definovat vzájemná práva a povinnosti vnitrostátních orgánů pro vyšetřování a Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), zajistit ochranu citlivých informací a vypracovat jednotné požadavky v souvislosti se zpracováním bezpečnostních doporučení.

7.

EIOÚ nemá žádné připomínky k obecnému cíli návrhu a plně podporuje tuto iniciativu, která má zlepšit účinnost vyšetřování a tím zabránit dalším leteckým nehodám. Níže uvedené poznámky se zaměřují na ty aspekty návrhu, které mají dopad na ochranu osobních údajů, zejména zpracování údajů ze seznamů cestujících týkajících se obětí, jejich rodin, svědků a palubních průvodčích během různých stádií vyšetřování a v souvislosti s výměnou informací mezi vyšetřujícími orgány.

III.   ANALÝZA NÁVRHU

III.1   Cíl návrhu

8.

3. bod odůvodnění a článek 1 připomínají omezení uvedené v důvodové zprávě návrhu, podle nějž by jediným cílem bezpečnostních vyšetřování měla být prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. EIOÚ vítá toto upřesnění, které je v souladu se zásadou omezení účelu stanovenou v článku 4 nařízení (ES) č. 45/2001 a článku 6 směrnice 95/46/ES. Podle těchto ustanovení jsou osobní údaje zpracovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely.

9.

I když je toto omezení účelu výslovně uvedeno na začátku návrhu, je třeba, aby tato zásada nebyla zbavena své podstaty žádnou odchylkou, jak budeme zkoumat v kapitolách III.4 až III.6.

10.

EIOÚ konstatuje, že kromě hlavního cíle zlepšit bezpečnost letectví stanoví návrh nařízení rovněž shromažďování osobních údajů v souvislosti s pomocí obětem a jejich rodinám (článek 23). EIOÚ nevidí slučitelnost mezi tímto účelem a účelem bezpečnostních vyšetřování. Článek 1 nařízení by však bylo možné doplnit tak, aby řádně odrážel oba aspekty nařízení.

III.2   Shromažďování informací

11.

Návrh podrobně popisuje širokou škálu informací, k nimž mají přístup osoby odpovědné za vyšetřování. Zejména zahrnuje osobní údaje obsažené v palubních zapisovačích letových dat a ve veškerých dalších záznamech, výsledky ohledání těl obětí nebo osob zapojených do provozu letadla a výslech svědků, od nichž lze požadovat poskytnutí příslušných informací nebo důkazů.

12.

Tyto informace jsou dostupné odpovědnému vyšetřovateli, stejně jako jeho odborníkům a poradcům a odborníkům, a dále poradcům pověřených zástupců, a to podle potřeby. EASA má rovněž právo přístupu k některým těmto informacím, pokud se účastní vyšetřování pod dohledem odpovědného vyšetřovatele, s několika výjimkami, například když svědek odmítne, aby jeho prohlášení byla zveřejněna.

13.

Návrh rovněž stanoví podmínky, za nichž by měl být poskytnut seznam cestujících. V tomto případě není účelem pouze vedení vyšetřování, nýbrž i potřeba spolupráce s rodinami cestujících a poskytování zdravotní péče.

14.

EIOÚ vítá, jak podrobně návrh stanoví podmínky shromažďování osobních údajů v souvislosti se sledovaným účelem, což je v souladu se zásadou nutnosti (5) obsaženou v právních předpisech o ochraně údajů.

III.3   Uchovávání osobních údajů

15.

I když EIOÚ chápe nutnost rozsáhlého shromažďování informací včetně osobních údajů, jak bylo uvedeno výše, zdůrazňuje, že je nutno přijmout přísná pravidla pro jejich uchovávání a poskytování třetím stranám.

16.

Co se týče uchovávání, předpokládá článek 14 návrhu, že z jasných důvodů spojených s vedením vyšetřování bude třeba uchovávat dokumenty, materiály a záznamy. Návrh nicméně neuvádí, jak dlouho budou tyto informace uchovávány. Podle zásad ochrany údajů (6) musejí být osobní údaje uchovávány „ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro uskutečnění cílů, pro které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány“. Podle této definice by měly být osobní údaje v zásadě vymazány ihned po skončení vyšetřování nebo by měly být uchovávány v anonymním formátu, pokud úplné vymazání není možné (7). Veškeré důvody, proč by identifikovatelné údaje měly být uchovávány déle, je třeba uvést a vysvětlit a připojit k nim kritéria určení osob oprávněných k uchovávání těchto údajů. Do návrhu by mělo být vloženo ustanovení v tomto smyslu, které by horizontálním způsobem mělo platit pro veškeré osobní informace vyměňované prostřednictvím uvedené sítě.

III.4   Dostupnost a zveřejňování informací

17.

I když návrh stanoví zásadu, že osobní informace lze použít pouze za účelem vyšetřování a pouze stranami odpovědnými za toto vyšetřování, text návrhu zahrnuje rozsáhlé odchylky (8).

18.

To je případ prohlášení svědků, která lze poskytnout nebo použít za jinými účely, než je bezpečnostní vyšetřování, pokud s tím svědek souhlasí (čl. 15 odst. 1 písm. a). EIOÚ připomíná, že takovýto souhlas svědka by měl být svobodný, výslovný a informovaný a že další používání informací by nemělo být spojeno s účelem, který by byl neslučitelný s bezpečnostním vyšetřováním. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nelze souhlas svědka použít jako základ pro další používání osobních údajů. Totéž platí i pro používání souhlasu k odchýlení se od zásady omezení účelu v případě záznamů (článek 16).

19.

Článek 15 návrhu rovněž zahrnuje širokou odchylku, která platí pro všechny druhy citlivých bezpečnostních informací (9). Tyto informace, které v zásadě podléhají zvláštní ochraně proti zneužití, lze nicméně zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem než je bezpečnostní vyšetřování, pokud takto rozhodne orgán odpovědný za správu soudnictví v členském státě, který vezme v úvahu existenci převažujícího zájmu a rovnováhu mezi výhodami zveřejnění záznamů a jeho nepříznivým vnitrostátním i mezinárodním dopadem na vyšetřování a na řízení bezpečnosti civilního letectví. EIOÚ má za to, že tato odchylka neposkytuje dostatečnou právní jistotu. Zejména pojem „orgán odpovědný za správu soudnictví“ by mohl vést ke spekulacím. Správní rozhodnutí vládního orgánu (např. ministerstva spravedlnosti) nemá stejnou legitimitu jako rozhodnutí soudu v jednotlivých případech. I v případě soudního rozhodnutí by měly být stanoveny přísné podmínky: kromě skutečnosti, že účel musí být povolen zákonem a že musí převažovat veřejný zájem (10), je třeba vzít v úvahu zájmy a základní práva subjektů údajů. Zejména skutečnost, že osobní informace poskytnuté jednotlivcem v souvislosti s bezpečnostním vyšetřováním lze proti němu použít při soudním řízení, by mohla mít vliv na legitimitu zpracování údajů. EIOÚ vyzývá k vyjasnění této odchylky a k vypracování podrobného postupu včetně přísnějších záruk v souvislosti s ochranou základních práv subjektů údajů.

20.

Rovněž vyzývá k definování jednoho druhu citlivých bezpečnostních informací uvedených v tomto článku, a to informací, které jsou „obzvláště citlivé a soukromé povahy“. Směrnice 95/46/ES uvádí definici citlivých údajů, ale není jasné, zda návrh na tuto definici odkazuje. Pokud je cílem zahrnout citlivé údaje nejen tak, jak jsou vymezeny ve směrnici 95/46/ES, ale jít ještě dál, měla by se použít vhodnější terminologie pro informace, které jsou obzvláště citlivé a soukromé povahy, včetně citlivých údajů ve smyslu směrnice 95/46/ES stejně jako dalších typů osobních údajů, které budou uvedeny v definici. Toto by mělo být jasně uvedeno v článku 2 (ustanovení o definicích) nebo v článku 15 návrhu.

21.

Záznamy jsou ze zásady chráněny obdobně, nicméně v některých případech je možno je poskytnout nebo použít za jinými účely, včetně letové způsobilosti nebo údržby, a to pokud jsou zbaveny informací umožňujících jejich identifikaci nebo pokud jsou zpřístupněny zabezpečenými postupy. Tyto výjimky jsou alternativní a nekumulativní. EIOÚ zpochybňuje nemožnost anonymizace v zásadě veškerých záznamů (11) s tím, že by mělo být odůvodněno, proč letová způsobilost nebo údržba vyžadují zpracování identifikovatelných osobních údajů. Navíc třetí výjimka, která umožňuje zpřístupnění zabezpečenými postupy, je příliš nekonkrétní a nepřiměřená. Pokud nebudou uvedeny konkrétní legitimní důvody, je třeba tuto výjimku vypustit.

22.

Stejná zásada anonymizace by měla automaticky platit i pro sdělování informací uvedené v článcích 8, 17 a 18 návrhu týkajících se sítě a sdělování informací. EIOÚ vítá v tomto duchu uvedení povinnosti zachovávat profesní tajemství a povinnosti sdělovat pouze relevantní informace příslušným zainteresovaným stranám. Podporuje rovněž zásadu uvedenou v čl. 19 odst. 2, podle níž má zpráva o vyšetřování zaručit anonymitu účastníků nehody či incidentu.

23.

A konečně, rovněž zveřejnění seznamu cestujících podléhá určitým podmínkám. Platí zásada, že seznam je možno zveřejnit pouze poté, co byly informovány všechny rodiny cestujících, a členské státy se mohou rozhodnout, že seznam bude důvěrný. EIOÚ má za to, že tuto zásadu je třeba otočit. Seznam by měl být v zásadě důvěrný, nicméně členské státy by mohly v určitých případech a z legitimních důvodů rozhodnout o jeho zveřejnění poté, co informovaly všechny rodiny a získaly jejich souhlas se zveřejněním jména jejich příbuzných. EIOÚ doporučuje, aby byl čl. 22 odst. 3 příslušným způsobem změněn.

III.5   Výměna informací mezi členskými státy a s třetími zeměmi

24.

Jedním z hlavních cílů návrhu nařízení je zřídit síť umožňující výměnu informací a zkušeností mezi vyšetřovacími orgány. Podle čl. 8 odst. 6 návrhu si orgány pro vyšetřování bezpečnosti podílející se na činnosti sítě vyměňují veškeré informace, které mají v rámci uplatňování tohoto nařízení k dispozici. Orgány přijímají veškerá nezbytná opatření, která zajišťují přiměřenou důvěrnost takových informací v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Společenství.

25.

EIOÚ vítá navrhovaná opatření v souvislosti s důvěrností informací, zejména povinnost nezveřejnit informace, které Komise považuje za důvěrné. Co se týče zpracování osobních informací prostřednictvím sítě, má EIOÚ za to, že je tyto záruky třeba doplnit o povinnost, aby všichni členové sítě zpracovávající tyto osobní údaje zaručili přesnost těchto údajů, případně provedli jejich opravu a vymazání synchronizovaným způsobem.

26.

Úlohu centrální evidence uvedené v čl. 15 odst. 3 je třeba vyjasnit v souvislosti s oběhem informací v síti. Zejména je třeba jasně uvést, že centrální evidence není nijak spojená se sítí a že neobsahuje osobní údaje, jak bylo EIOÚ neformálně sděleno. EIOÚ v tomto ohledu poznamenává, že takové informace, jako jsou čísla letů, by mohly umožnit nepřímou identifikaci účastníků letecké nehody či incidentu. Nařízení by mělo minimálně upřesnit, že informace uložené v evidenci nelze použít k vysledování účastníků letecké nehody či incidentu.

27.

EIOÚ poznamenává, že by se k síti mohli připojit i pozorovatelé a odborníci, k nimž by mohli patřit zástupci leteckých společností nebo výrobci letadel. Měli by přístup ke stejnému druhu informací jako členové sítě, kromě jednotlivých případů, kdy by Komise rozhodla, že se jedná o důvěrné informace a přístup k nim je třeba omezit. Toto ustanovení by ponechalo otevřenou možnost přístupu třetích stran k osobním údajům týkajícím se například obětí nebo svědků, pokud se tyto údaje nepovažují za důvěrné. EIOÚ má za to, že v rámci tohoto návrhu by se osobní údaje měly vždy považovat za důvěrné. Pokud by tomu tak nebylo, je třeba přístup třetích stran k osobním údajům omezit.

28.

To je tím důležitější, pokud pozorovatelé nebo odborníci zastupují třetí země nebo pokud se vyšetřování provádí společně s vyšetřovateli ze třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Do návrhu lze přidat ustanovení s uvedením, že se osobní údaje nesmějí předávat zástupcům třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, kromě případů, kdy byly splněny konkrétní podmínky (12). Toto ustanovení by zejména platilo pro článek 8 týkající se sítě a článek 18 týkající se podmínek sdělování informací.

29.

Tyto připomínky opět vyžadují, aby obecná zásada anonymizace osobních údajů byla uplatněna v počáteční fázi procesu, jakmile k vedení vyšetřování nebude nutná identifikace, jak již bylo uvedeno v kapitole III.3.

III.6   Úloha Komise a agentury EASA

30.

EIOÚ bere na vědomí, že Komise a agentura EASA jsou zapojeny do fungování sítě (články 7 a 8) a že budou mít právo se do určité míry účastnit bezpečnostních vyšetřování (článek 9). EIOÚ připomíná, že zpracovávání osobních údajů těmito dvěma orgány se řídí nařízením (ES) č. 45/2001 a podléhá dohledu EIOÚ. Do nařízení by tedy mělo být přidáno ustanovení v tomto ohledu.

31.

EIOÚ vyzývá k vyjasnění rozsahu řízení sítě Komisí a za použití technické infrastruktury Evropské unie. V případě že použití stávající sítě by bylo třeba jasně zmínit a odůvodnit veškeré plány na interoperabilitu se stávajícími databázemi. EIOÚ zdůrazňuje nutnost zajištění zabezpečeně sítě, přístupné pouze pro účely uvedené v návrhu oprávněnými zainteresovanými subjekty. Z důvodu právní jistoty je v textu rovněž třeba jasně uvést, jaké jsou příslušné úlohy a povinnosti Komise a agentury EASA (13), stejně jako veškerých dalších orgánů Unie podílejících se na řízení sítě.

IV.   ZÁVĚRY

32.

EIOÚ vítá skutečnost, že nařízením nemá být výslovně dotčena směrnice 95/46/ES, čímž se do určité míry zohledňují zásady ochrany údajů. Pokud však vezmeme v úvahu, v jakém kontextu se osobní údaje zpracovávají, má EIOÚ za to, že by měla být přidána zvláštní ustanovení, aby se zajistilo řádné zpracování údajů.

33.

To je o to nutnější, pokud vezmeme v úvahu okolnosti, za nichž se tyto údaje zpracovávají s tím, že se většinou budou týkat osob přímo nebo nepřímo postižených vážnou nehodou a/nebo ztrátou příbuzných. To podtrhuje nutnost účinné ochrany jejich práv a přísného omezení předávání nebo zveřejňování osobních údajů.

34.

Vzhledem k tomu, že účelem návrhu je umožnit vyšetřování nehod a incidentů a že osobní údaje mají význam pouze tehdy, pokud jsou nutné v rámci tohoto vyšetřování, měla by platit zásada, že tyto údaje je třeba vymazat nebo anonymizovat co nejdříve, nikoli až ve fázi závěrečné zprávy. To by mělo být zaručeno vložením horizontálního ustanovení do nařízení.

35.

EIOÚ rovněž doporučuje:

přísně definovat a omezit výjimky ze zásady omezení účelu,

stanovit omezenou dobu uchovávání osobních údajů,

zajistit koordinovaný postup pro přístup, opravu a/nebo výmaz osobních údajů, zejména v souvislosti s jejich předáváním členským státům prostřednictvím sítě,

podmínit předávání osobních údajů zástupcům třetích zemí jejich povinností zajistit odpovídající úroveň ochrany,

vyjasnit úlohu a povinnosti Komise a agentury EASA z hlediska uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001.

V Bruselu dne 4. února 2010.

Peter HUSTINX

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2009) 611 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 14.

(5)  Článek 4 nařízení (ES) č. 45/2001 a článek 6 směrnice 95/46/ES.

(6)  Čl. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 45/2001 a čl. 6 písm. e) směrnice 95/46/ES.

(7)  Anonymizaci je třeba chápat jako znemožnění jakékoli další identifikace jednotlivce. U některých typů informací, jako jsou hlasové záznamy, není úplná anonymizace možná, což podtrhuje nutnost přísnějších bezpečnostních opatření, aby se vyloučilo zneužití těchto informací.

(8)  EIOÚ byl konzultován v listopadu 2008 při smírčím řízení týkajícím se návrhu směrnice, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v námořním odvětví. Vzhledem k analogii obou kontextů byly vzneseny podobné otázky a připomínky v kapitole III.4, stejně jako odpověď na předchozí konzultaci, se zaměřují na nalezení rovnováhy mezi zveřejňováním informací v průběhu vyšetřování a ochranou údajů.

(9)  Patří sem informace o svědcích, komunikace mezi osobami zapojenými do provozu letadla nebo záznamy z útvarů řízení letového provozu. Týká se to rovněž informací, které jsou „zvláště citlivé povahy“, jako jsou zdravotní informace.

(10)  Je třeba poznamenat, že směrnice 95/46/ES umožňuje odchýlit se od zásady omezení účelu pouze v případě, že je to provedeno prostřednictvím zákona a je-li nezbytné zajistit určité veřejné zájmy v souladu s podmínkami článku 13.

(11)  Zbavení záznamů informací umožňujících identifikaci by bylo v souladu se zásadou proporcionality, pokud by bylo chápáno jako úplná anonymizace, tedy, pokud by nebylo možné jednotlivce znovu identifikovat (viz poznámka pod čarou 5).

(12)  Viz článek 9 nařízení (ES) č. 45/2001 a článek 26 směrnice 95/46/ES.

(13)  Včetně upřesnění takových aspektů, jako kdo řídí přístupová práva k síti a kdo ručí za její neporušenost.


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/6


Povolení státní podpory podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

2010/C 132/02

Datum přijetí rozhodnutí

7.4.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 480/09

Členský stát

Itálie

Region

Sicilia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Právní základ

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora odvětví lesnictví

Forma podpory

Přímá podpora

Rozpočet

Maximální roční výdaje. 56,06 milionu EUR

Celková maximální částka. 224,27 milionu EUR

Míra podpory

70 %, 80 % nebo 100 % způsobilých nákladů

Délka trvání programu

2010–2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

24.3.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 635/09

Členský stát

Polsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Právní základ

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Název opatření

Jednotlivá podpora

Cíl

Podpora odvětví lesnictví

Forma podpory

Přímá podpora

Rozpočet

130 milionů PLN

Míra podpory

85 %

Délka trvání programu

2010–2015

Hospodářská odvětví

Lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

7.4.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 64/10

Členský stát

Itálie

Region

Umbria

Název (a/nebo jméno příjemce)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Právní základ

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora odvětví lesnictví

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Maximální roční výdaje: 2,625 milionu EUR

Celková maximální částka: 10,50 milionu EUR

Míra podpory

Až 100 % způsobilých nákladů

Délka trvání programu

Do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Odvětví lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/9


Směnné kurzy vůči euru (1)

20. května 2010

2010/C 132/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2334

JPY

japonský jen

111,93

DKK

dánská koruna

7,4422

GBP

britská libra

0,86440

SEK

švédská koruna

9,7388

CHF

švýcarský frank

1,4179

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,0450

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,913

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

283,00

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7074

PLN

polský zlotý

4,1880

RON

rumunský lei

4,2031

TRY

turecká lira

1,9625

AUD

australský dolar

1,4920

CAD

kanadský dolar

1,3120

HKD

hongkongský dolar

9,6233

NZD

novozélandský dolar

1,8412

SGD

singapurský dolar

1,7389

KRW

jihokorejský won

1 473,34

ZAR

jihoafrický rand

9,8041

CNY

čínský juan

8,4215

HRK

chorvatská kuna

7,2680

IDR

indonéská rupie

11 297,49

MYR

malajsijský ringgit

4,0400

PHP

filipínské peso

56,720

RUB

ruský rubl

38,5590

THB

thajský baht

39,931

BRL

brazilský real

2,3067

MXN

mexické peso

16,1134

INR

indická rupie

57,7540


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/10


Seznam grantů udělených v rozpočtovém roce 2009 v rámci rozpočtové položky 05.08.06

(Zveřejněný na základě nařízení Komise (ES) č. 2208/2002)

2010/C 132/04

ZVLÁŠTNÍ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ

Jméno žadatele (zkratka)

Jméno žadatele (úplné)

Ulice

PSČ

Obec

Stát

Poskytnutá částka (EUR)

Míra spolufinancování v %

Název

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Dánsko

200 000,00

53,29 %

POTRAVINY A ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPĚ V ROCE 2020

Audiovizuální produkce

PK „Agromedia“

„Production House Agromedia“ Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulharsko

91 697,90

50,00 %

SZP – Evropský vzor ziskového zemědělství

Informační kampaň

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Německo

100 000,00

48,34 %

Staré země – moderní cesty. Na cestě k modernímu zemědělství

Audiovizuální produkce

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgie

26 408,90

50,00 %

Popularizace fungování a cílů SZP

Audiovizuální produkce

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Francie

30 445,00

50,00 %

Mládež a letní ovoce a zelenina: Jak vysvětlit SZP dětem ze Středomoří?

Informační kampaň: akce ve školách

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Španělsko

23 921,00

50,00 %

SZP a středomořská strava (za vyváženým a zdravým stravováním)

Informační kampaň: akce ve školách

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Estonsko

92 887,50

75,00 %

Opatření SZP jsou přínosem pro celé Estonsko a Lotyšsko

Informační kampaň

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Polsko

27 000,00

66,60 %

Informace o reformě SZP – konference o obnovitelných zdrojích energie jako novém úkolu pro venkovské oblasti v Polsku

Informační kampaň

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Itálie

158 982,50

50,00 %

SZP: Zemědělství, životní prostředí a společnost

Informační kampaň: akce ve školách a audiovizuální produkce

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de’Burrò 147

00186

Roma

Itálie

95 865,75

50,00 %

Venkov ve školách – hodiny o SZP v římských školách – 2. rok

Informační kampaň: akce ve školách

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, — Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Španělsko

109 505,00

50,00 %

Evropský kongres mladých zemědělců ASAJA-CEJA „SZP po roce 2013: posílení úlohy zemědělců při plnění potřeb evropské společnosti“

Seminář/konference

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Irsko

59 292,00

50,00 %

SZP – lepší kondice pro tebe!

Informační kampaň

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Francie

31 332,00

50,00 %

Evropská setkání mladých pastevců

Informační kampaň se studenty a soutěž pro studenty EU

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Itálie

128 040,69

50,00 %

Zemědělci jako správci biodiverzity v zemědělství

Informační kampaň

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Řecko

31 392,99

50,00 %

Informační kampaň pro zemědělce východní Makedonie a thráckého regionu zaměřená na jejich schopnost využívat programy financování EU a na nové alternativní způsoby pěstování

Informační kampaň

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Francie

76 224,95

50,00 %

Hory – bonus pro Evropu – jakým způsobem obce a hospodaření s půdou pozitivně ovlivňují evropskou společnost, související politiky a příležitosti

Seminář/konference

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Estonsko

42 565,00

50,00 %

VENKOVSKÝ PARLAMENT ESTONSKÝCH VESNIC: Aktivní vesnice pomáhají zajistit udržitelnost venkovských oblastí

Seminář/konference

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Itálie

51 500,00

47,98 %

FAST – venkov – Farmers Are STewards of Countryside (Zemědělci jsou správci venkova)

Seminář/konference

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Francie

50 823,54

50,00 %

SZP – nástroj pro zlepšení zemědělských postupů a rozvoj ekologického hospodaření

Tržiště

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Slovinsko

47 750,00

50,00 %

Zemědělský výlet po EU 2009

Informační kampaň

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Itálie

105 000,00

50,00 %

Pro zdravou stravu: podpora konzumace ovoce a zeleniny v základních školách v regionu Lazio

Informační kampaň: akce ve školách

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Belgie

20 720,00

50,00 %

Rozpočet SZP pro řešení hlavních problémů udržitelného rozvoje

Seminář/konference

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Itálie

17 635,00

50,00 %

Reformy SZP: inovace a růst směřující k udržitelnému zemědělství orientovanému na trh

Seminář/konference

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Polsko

29 862,50

50,00 %

Informační kampaň o SZP – podpora rozvoje kvalitních tradičních a regionálních potravinářských produktů jako nástroje udržitelného rozvoje venkovských oblastí

Informační kampaň

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Spojené království

20 308,00

50,00 %

Drobní zemědělci: páteř rozvoje venkova nebo překážka výkonnosti?

Seminář/konference

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Itálie

121 225,00

50,00 %

Chuť země

Informační kampaň

UUAA

Uniόn Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Španělsko

54 753,25

50,00 %

SZP a nové úkoly pro oblasti venkova

Informační kampaň

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Itálie

66 750,34

50,00 %

AgriCultura News

Audiovizuální produkce

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Itálie

42 883,50

50,00 %

Reforma SZP a inovativní aspekty rozvoje evropského zemědělství

Seminář/konference

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Španělsko

23 340,00

50,00 %

Informační kampaň na zemědělských výstavách

Informační kampaň

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Polsko

53 186,00

50,00 %

Příprava zemědělců, pracovníků v zemědělství a venkovské společnosti v Kujavsko-pomořském vojvodství na fungování SZP a její využívání

Informační kampaň

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Španělsko

197 955,90

50,00 %

SZP po roce 2013: SZP, jakou ji potřebujeme a chceme mít

Seminář/konference

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Belgie

200 000,00

48,51 %

Evropské zemědělství – evropská výstava fotografií

Vizuální produkce

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Maďarsko

71 240,50

50,00 %

Využívání zdrojů vyčleněných na společnou zemědělskou politiku prostřednictvím příkladů mladých zemědělců

Vzájemné návštěvy s výměnou informací

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Itálie

34 965,00

50,00 %

Informační kampaň o nové SZP v regionu Puglia zaměřená na univerzity a podniky zapojené do odvětví zemědělství

Informační kampaň

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Itálie

45 000,00

49,38 %

Společná zemědělská politika v regionu Emilia-Romagna mezi inovací a tradicí

Informační kampaň

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Belgie

78 377,00

50,00 %

Představy mladých zemědělců o budoucnosti – nový přístup k interaktivnímu zemědělství

Informační kampaň

Zvláštní informační opatření celkem

2 658 836,71

 


OPĚTOVNÉ PŘEDLOŽENÍ GRANTŮ V ROCE 2009 POSKYTNUTÝCH V PŘEDCHOZÍM ROCE

Jméno žadatele (zkratka)

Jméno žadatele (úplné)

Ulice

PSČ

Obec

Stát

Poskytnutá částka (EUR)

Míra spolufinancování v %

Název / popis

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Itálie

65 035,00

49,89 %

„Nová SZP: zemědělské příležitosti na podporu konkurenceschopného a udržitelného zemědělství v regionu Grosseto“

Seminář/konference

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Itálie

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – informace o zemědělské politice a společnost“

Seminář/konference

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Španělsko

5 497,20

50,00 %

„Výměna zkušeností mezi mladými zemědělci v Evropě. SZP jako prostředek vytváření udržitelného rozvoje venkova“

Seminář/konference

Granty poskytnuté v předchozích letech celkem

175 153,73

 

Celkem

2 833 990,44

 

Pouze pro informaci:

GRANTY PŘIDĚLENÉ V ROCE 2009 ALE ZRUŠENÉ ŽADATELEM VE STEJNÉM ROCE (BEZ FINANČNÍHO DOPADU)

Jméno žadatele (zkratka)

Jméno žadatele (úplné)

Ulice

PSČ

Obec

Stát

Poskytnutá částka (EUR)

Míra spolufinancování v %

Název / popis

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Itálie

165 233,00

50,00 %

„Nové úkoly pro SZP v rámci finanční perspektivy“

Seminář/konference

Zrušené granty celkem

165 233,00

 


21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/15


Oznámení dovozcům

Dovoz tuňáka z Kolumbie a Salvadoru do EU

2010/C 132/05

Evropská komise oznamuje hospodářským subjektům Evropské unie, že existují odůvodněné obavy ohledně řádného uplatňování preferenčního režimu a použitelnosti důkazu o původu předloženého v Evropské unii pro konzervovaného tuňáka a zmrazené hřbety tuňáka spadající pod položku KN 1604 14, které jsou dováženy z Kolumbie a Salvadoru.

Z různých šetření vyplývá, že u značného množství konzervovaného tuňáka a zmrazených hřbetů z tuňáka spadajících pod položku KN 1604 14 se jako jejich původ uvádí Kolumbie či Salvador, k čemuž nejsou způsobilé.

Vedle toho nelze vyloučit, že zásilky jsou dováženy z jiných zemí, které požívají výhod systému všeobecných preferencí (GSP), aniž by splňovaly požadavky na kumulaci původu, které jsou stanoveny v pravidlech systému GSP týkajících se původu.

Hospodářským subjektům Evropské unie, které předkládají prohlášení a/nebo písemné důkazy o původu výše uvedených produktů, se proto doporučuje, aby přijaly veškerá potřebná opatření, protože propuštění dotčeného zboží do volného oběhu může vést ke vzniku celního dluhu a k podvodům ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie. Na možné dodatečné zaúčtování celního dluhu, který může vzniknout za výše uvedených okolností, se budou vztahovat ustanovení čl. 220 odst. 2 písm. b) pátého pododstavce nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (1) ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/16


Likvidační řízení

Rozhodnutí (Vyhláška EHA/662/2010 ze dne 15. března 2010) o zahájení likvidačního řízení společnosti Seguros Mercurio, S.A.

(Oznámení podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven)

2010/C 132/06

Pojišťovna

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Datum, vstup v platnost a povaha rozhodnutí

Datum

:

15. března 2010

Vstup v platnost

:

15. března 2010

Povaha rozhodnutí

:

Ministerská vyhláška

Příslušné orgány

Ministerstvo hospodářství a financí (Ministerio de Economía y Hacienda)

Funkce

:

ministryně hospodářství a financí

Jméno

:

Elena

Příjmení

:

Salgado Méndez

Adresa

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Kontrolní orgán

Generální ředitelství pro pojištění a penzijní fondy (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones)

Funkce

:

generální ředitel pro pojištění a penzijní fondy

Jméno

:

Ricardo

Příjmení

:

Lozano Aragüés

Adresa

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Jmenovaný likvidátor

Consorcio de Compensación de Seguros

Funkce:

generální ředitel

Jméno:

Ignacio

Příjmení:

Machetti Bermejo

Adresa:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Fax

+34 913395678

E-mail:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Použitelné právní předpisy

Španělské

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.

Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto de 1986 por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/17


Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

2010/C 132/07

Ministr hospodářství sděluje, že obdržel žádost o povolení k vyhledávání uhlovodíků v oblasti nazvané Hemelum.

Oblast, na kterou se žádost vztahuje, se nachází v provincii Frisland a je vymezena spojnicemi bodů A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U a U-A.

Uvedené body mají následující souřadnice:

Bod

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Poloha výše uvedených bodů je udána v zeměpisných souřadnicích vypočítaných podle vnitrostátního zeměměřičského systému (Rijks Driehoeksmeting).

Rozloha takto vymezené oblasti je 450,4 km2.

S odvoláním na směrnici uvedenou v záhlaví a na článek 15 horního zákona (Mijnbouwwet, sbírka zákonů (Staatsblad) 2002, č. 542) vyzývá ministr hospodářství zúčastněné subjekty k podání konkurenční žádosti o povolení k vyhledávání uhlovodíků v oblasti vymezené výše uvedenými body a zeměpisnými souřadnicemi.

Ministr hospodářství představuje příslušný orgán pro udělování povolení. Kritéria, podmínky a požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 2 výše uvedené směrnice jsou blíže uvedeny v horním zákoně (Mijnbouwwet, sbírka zákonů (Staatsblad) 2002, č. 542).

Žádosti je možné podávat po dobu třinácti týdnů od zveřejnění této výzvy v Úředním věstníku Evropské unie a je třeba je zaslat ministru hospodářství na tuto adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Žádosti obdržené po uplynutí uvedené lhůty nebudou brány v potaz.

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do dvanácti měsíců od uplynutí uvedené lhůty.

Další informace je možné získat od p. E. J. Hoppela na telefonním čísle: +31 703797088.


21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/19


Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

2010/C 132/08

Ministr hospodářství Nizozemského království sděluje, že obdržel žádost o povolení k vyhledávání uhlovodíků v bloku T1 na mapě, která je přiložena jako příloha 3 vyhlášky o těžbě (Mijnbouwregeling, úřední věstník (Staatscourant) 2002, č. 245); tento dílčí blok ponese označení F13b.

S odvoláním na směrnici uvedenou v záhlaví a na článek 15 horního zákona (Mijnbouwwet, sbírka zákonů (Staatsblad ) 2002, č. 542) vyzývá ministr hospodářství zúčastněné subjekty k podání konkurenční žádosti o povolení k vyhledávání uhlovodíků v bloku T1 nizozemského kontinentálního šelfu.

Rozloha bloku T1 činí 1,3 km2.

Ministr hospodářství představuje příslušný orgán pro udělování povolení. Kritéria, podmínky a požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 2 výše uvedené směrnice jsou blíže uvedeny v horním zákoně (sbírka zákonů (Staatsblad) 2002, č. 542).

Žádosti je možné podávat po dobu třinácti týdnů od zveřejnění této výzvy v Úředním věstníku Evropské unie a je třeba je zaslat ministru hospodářství na tuto adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Žádosti obdržené po uplynutí uvedené lhůty nebudou brány v potaz.

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do dvanácti měsíců od uplynutí uvedené lhůty.

Další informace je možné získat od p. E. J. Hoppela na telefonním čísle: +31 703797088.


Opravy

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/20


Oprava předběžného oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Toto znění zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 126 ze dne 18. května 2010, s. 16 )

2010/C 132/09

 

„Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Text s významem pro EHP)

1.

Evropská komise dne 7. května 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Gazprom Germania GmbH („Gazprom Germania“, Německo), zcela kontrolovaný podnikem OAO Gazprom („Gazprom“, Ruská federace), a podnik A2A Spa („A2A“, Itálie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií ve společnosti vytvářející společný podnik společnou kontrolu nad podnikem PremiumGas S.p.A. („PremiumGas“, Itálie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Germania: působí v oblasti prodeje plynu v Evropě a ve Společenství nezávislých států (SNS) (2), jakož i v oblasti budování plynárenské infrastruktury,

podniku A2A: činný zejména v Itálii v oblasti dodávek elektřiny, plynu, dálkového vytápění a zpracování odpadu,

podniku PremiumGas: činný v oblasti dodávek zemního plynu v Itálii.

3.

Evropská komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Evropská komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Evropské komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění původního oznámení. Připomínky lze Evropské komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5740 Gazprom/A2A/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Mezi země SNS patří Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Ruská federaci, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán.“