ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.123.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 123E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
12. května 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

Rada

2010/C 123E/01

Postoj Rady (EU) č. 7/2010 v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování
Přijato Radou dne 25. února 2010

1

2010/C 123E/02

Postoj Rady (EU) č. 8/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS
Přijato Radou dne 8. března 2010

5

2010/C 123E/03

Postoj Rady (EU) č. 9/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku
Přijato Radou dne 14. dubna 2010
 ( 1 )

17

2010/C 123E/04

Postoj Rady (EU) č. 10/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov
Přijato Radou dne 14. dubna 2010

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


III Přípravné akty

Rada

12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 123/1


POSTOJ RADY (EU) č. 7/2010 V PRVNÍM ČTENÍ

k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování

Přijato Radou dne 25. února 2010

2010/C 123 E/01

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politika Unie týkající se společného evropského azylového systému má podle haagského programu za cíl zřídit prostřednictvím účinného harmonizovaného řízení společný azylový prostor, a to v souladu s hodnotami a humanitárními tradicemi Evropské unie.

(2)

V posledních letech bylo díky zavedení společných minimálních norem dosaženo velkého pokroku na cestě k vytvoření společného evropského azylového systému. Přesto mezi jednotlivými členskými státy přetrvávají velké rozdíly v poskytování a formě mezinárodní ochrany.

(3)

Komise ve svém plánu politiky pro azyl přijatém v červnu 2008 uvedla, že hodlá usilovat o rozvoj společného evropského azylového systému navržením přezkumu stávajících právních nástrojů za účelem většího sladění příslušných předpisů a že zároveň hodlá výrazněji podporovat praktickou spolupráci mezi členskými státy zejména předložením legislativního návrhu na zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „podpůrný úřad“), aby se zlepšila koordinace operativní spolupráce mezi členskými státy, což přispěje k účinnému uplatňování společných pravidel.

(4)

Evropská rada oficiálně připomněla v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu, přijatém v září 2008, že každý pronásledovaný cizí státní příslušník má právo získat na území Evropské unie pomoc a ochranu v souladu se Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 a ostatními souvisejícími smlouvami. Mimo jiné bylo výslovně dohodnuto, že by měl být v roce 2009 zřízen Evropský podpůrný úřad.

(5)

Cílem praktické spolupráce v oblasti azylu je ještě více sblížit v rámci evropského práva rozhodovací procesy členských států v azylových otázkách a zajistit jejich trvalou kvalitu. V posledních letech se již uskutečnila řada opatření praktické spolupráce, především pokud jde o přijetí společného přístupu k informacím o zemích původu a o vypracování společných evropských osnov odborné přípravy v oblasti azylu. K posílení a rozvoji těchto opatření spolupráce je třeba zřídit podpůrný úřad.

(6)

V zájmu zjednodušení akcí na podporu praktické spolupráce v oblasti azylu a s ohledem na pověření podpůrného úřadu některými úkoly, které v současnosti financuje Evropský uprchlický fond, je třeba přenést odpovědnost za některé akce Společenství stanovené v článku 4 rozhodnutí č. 573/2007/ES (2) z Evropského uprchlického fondu na úřad.

(7)

V důsledku snížení počtu akcí Společenství je třeba snížit limit jejich financování stanovený v rozhodnutí č. 573/2007/ES z 10 % dostupných zdrojů fondu na 4 % uvedených zdrojů.

(8)

Je třeba snížit finanční krytí na provádění rozhodnutí č. 573/2007/ES, aby se uvolnily prostředky na financování podpůrného úřadu.

(9)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí č. 573/2007/ES se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se částka „10 %“ nahrazuje částkou „4 %“;

b)

v odstavci 2 se zrušují písmena a) a f).

2)

V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční krytí na provádění tohoto rozhodnutí od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 se stanoví na 614 milionů EUR.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne ….

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1.


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

Komise přijala dne 18. února 2009 návrh, kterým se mění rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu (1) a které doprovázel návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (2).

Evropský parlament přijal dne 7. května 2009 stanoviska v prvním čtení jak k rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu, kde nebyly navrženy žádné změny (3), tak k nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu, kde bylo oproti návrhu Komise (4) uvedeno 40 změn.

Rada přijala svůj postoj k oběma návrhům v prvním čtení dne 25. února 2010 v souladu s článkem 294 Smlouvy.

Výbor regionů přijal ve dnech 5.–7. října 2009 stanovisko k budoucímu společnému evropskému azylovému systému II (5), obsahující i několik doporučení k nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu.

II.   CÍL NÁVRHU

K úpravám rozhodnutí o zřízení Evropského uprchlického fondu dochází s ohledem na změny, jež vznikly zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, a to zejména proto, aby tento úřad mohl převzít odpovědnost za některé operace, které byly až dosud financovány z uprchlického fondu. Cílem Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu je zlepšit provádění společného evropského azylového systému, posílit praktickou spolupráci mezi členskými státy v oblasti azylu, ale také poskytovat a koordinovat operativní podporu určenou členským státům, jejichž vnitrostátní azylové systémy jsou vystaveny specifickým a nepřiměřeným tlakům.

III.   ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Obecně

Jednání se konala v politickém kontextu Haagského programu, který stanoví cíle a nástroje v oblasti práva a vnitřních věcí na období let 2005–2010. Evropská Rada se zavázala k dalšímu rozvoji společného evropského azylového systému změnami legislativního rámce a upevňováním praktické a účinné spolupráce, mimo jiné zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Evropská rada proto v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu z října roku 2008 souhlasila se zřízením takového úřadu v roce 2009.

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

V souladu s ustanoveními společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování (6) došlo ke kontaktům mezi zástupci Rady, Parlamentu a Komise s cílem dosáhnout dohody ve fázi postoje Rady v prvním čtení. Výsledkem těchto kontaktů byla dohoda ohledně znění týkajících se nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu a rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu.

IV.   SHRNUTÍ

Postoj Rady v prvním čtení je výrazem kompromisní dohody, které bylo dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem, a to za pomoci Komise. Výbor stálých zástupců potvrdil tento kompromis dne 20. listopadu 2009 přijetím politické dohody týkající se rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu a nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu. Předsedající Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) uvedl poté v dopise předsedovi Výboru stálých zástupců, že pokud budou kompromisní znění předložena Evropskému parlamentu jako postoje Rady v prvním čtení, doporučí členům LIBE a následně plenárnímu zasedání, aby přijali postoje Rady beze změn ve druhém čtení v Evropském parlamentu, s výhradou ověření právníky-lingvisty obou orgánů. Po přijetí rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu a nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu bude možné urychleně zřídit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, který bude mít zásadní význam pro další posílení praktické spolupráce v oblasti azylu.


(1)  Dokument 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.

(2)  Dokument 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.

(3)  Dokument T6-0375/2009, 7.5.2009.

(4)  Dokument T6-0379/2009, 7.5.2009.

(5)  CdR 90/2009 v konečném znění.

(6)  Úř. věst. C 148, 28.5.1999, s. 1.


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 123/5


POSTOJ RADY (EU) č. 8/2010 V PRVNÍM ČTENÍ

k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS

Přijato Radou dne 8. března 2010

2010/C 123 E/02

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství (3) zajišťuje v členských státech uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné nebo přispívající k výkonu takové činnosti. Pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné a manžele nebo manželky osob samostatně výdělečně činných, nebyla směrnice 86/613/EHS příliš účinná a její oblast působnosti by měla být znovu posouzena, protože k diskriminaci na základě pohlaví a k obtěžování dochází také mimo práci za mzdu. V zájmu srozumitelnosti by měla být směrnice 86/613/EHS nahrazena touto směrnicí.

(2)

Ve sdělení z 1. března 2006 nazvaném „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů“ Komise oznámila, že v zájmu zlepšení řízení v oblasti rovného postavení žen a mužů přezkoumá stávající právní předpisy Unie v oblasti rovného postavení žen a mužů, které nebyly předmětem přepracování v roce 2005, s cílem případně je aktualizovat, modernizovat a přepracovat. Směrnice 86/613/EHS nebyla předmětem přepracování.

(3)

V závěrech ze dnů 5. a 6. prosince 2007 s názvem „Vyvážené úlohy žen a mužů v oblasti zaměstnanosti, růstu a sociální soudržnosti“ vyzvala Rada Komisi ke zvážení potřeby revidovat směrnici 86/613/EHS, aby byla zajištěna práva spojená s mateřstvím a otcovstvím osob samostatně výdělečně činných a jejich spolupracujících manželů či manželek.

(4)

Evropský parlament opakovaně vyzýval Komisi, aby směrnici 86/613/EHS přezkoumala, zejména za účelem posílení ochrany mateřství samostatně výdělečně činných žen a zlepšení situace manželů a manželek osob samostatně výdělečně činných v zemědělství.

(5)

Ve sdělení ze dne 2. července 2008 nazvaném „Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století“ Komise potvrdila potřebu učinit opatření s cílem řešit rozdíl mezi počtem žen a mužů v podnikání a zlepšit sladění soukromého a pracovního života.

(6)

Existuje již řada právních nástrojů pro provádění zásady rovného zacházení, které se vztahují na samostatnou výdělečnou činnost, zejména směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (5). Tato směrnice by se tedy neměla vztahovat na oblasti, které jsou již v působnosti jiných směrnic.

(7)

Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států, pokud jde o organizaci jejich vlastních systémů sociální ochrany. Do výlučné pravomoci členských států, pokud jde o organizaci jejich vlastních systémů sociální ochrany, spadají mimo jiné rozhodnutí týkající se zavádění, financování a řízení těchto systémů a souvisejících orgánů, jakož i podstaty a způsobu poskytování dávek, výše příspěvků a podmínek přístupu k nim.

(8)

Tato směrnice by se měla vztahovat na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich manžele či manželky, nebo – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – na jejich životní partnery či partnerky, jestliže se za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy obvykle podílejí na podnikání. Práce manželů, manželek a – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životních partnerů a partnerek osob samostatně výdělečně činných by měla být uznávána, aby se zlepšilo jejich postavení.

(9)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na záležitosti upravené jinými směrnicemi, kterými se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami, zejména směrnicí Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (6). Použitelný zůstává mimo jiné článek 5 směrnice 2004/113/ES týkající se pojištění a souvisejících finančních služeb.

(10)

Aby se zamezilo diskriminaci na základě pohlaví, měla by se tato směrnice vztahovat na přímou i nepřímou diskriminaci. Obtěžování a sexuální obtěžování by mělo být považováno za diskriminaci, a tudíž zakázáno.

(11)

Touto směrnicí by neměla být dotčena práva a povinnosti vyplývající z manželství nebo rodinného vztahu, jak je definuje vnitrostátní právo.

(12)

Zásada rovného zacházení by se měla vztahovat na vztahy mezi osobou samostatně výdělečně činnou a třetími osobami spadajícími do oblasti působnosti této směrnice, nikoli však na vztahy mezi osobou samostatně výdělečně činnou a jejím manželem či manželkou nebo životním partnerem či partnerkou.

(13)

V oblasti samostatné výdělečné činnosti uplatňování zásady rovného zacházení znamená, že nesmí docházet k žádné diskriminaci na základě pohlaví například ve vztahu k založení, vybavení nebo rozšíření podniku či zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné formy samostatné výdělečné činnosti.

(14)

Členské státy mohou podle čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody k usnadnění samostatné výdělečné činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře. Opatření jako pozitivní kroky zaměřené na dosažení praktické rovnosti žen a mužů by v zásadě neměla být považována za porušení právní zásady rovného zacházení pro muže a ženy.

(15)

Je nutné zajistit, aby podmínky pro založení společnosti mezi manželi nebo – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – mezi životními partnery nebyly přísnější než podmínky pro založení společnosti mezi jinými osobami.

(16)

Manželé, manželky a – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životní partneři a partnerky osob samostatně výdělečně činných, které mají přístup k systému sociální ochrany, by měli mít rovněž nárok na určitou úroveň sociální ochrany, jestliže se podílejí na rodinném podnikání. Členské státy by měly být povinny přijmout nezbytná opatření k vybudování této sociální ochrany v souladu s vnitrostátním právem. Členské státy by zejména měly rozhodovat, zda by tato sociální ochrana měla být poskytována povinně či na dobrovolném základě. Členské státy mohou stanovit, že tato sociální ochrana může být úměrná míře účasti na rodinném podnikání nebo na přispění k němu. Aniž je dotčena tato směrnice, mohou si členské státy ponechat vnitrostátní předpisy omezující přístup některých skupin osob samostatně výdělečně činných nebo profesí ke zvláštním systémům sociální ochrany nebo k určité úrovni ochrany, včetně zvláštních podmínek podpory, je-li jim zajištěn přístup ke všeobecnému systému.

(17)

Ekonomická a fyzická znevýhodněnost těhotných samostatně výdělečně činných žen a těhotných manželek a – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životních partnerek osob samostatně výdělečně činných vyžaduje, aby jim bylo přiznáno právo na pomoc v mateřství. Členským státům je ponechána pravomoc upravit tuto pomoc včetně stanovení výše příspěvků a všech ujednání týkajících se dávek a jiné pomoci za předpokladu, že budou dodrženy minimální požadavky této směrnice. Zejména mohou určit, v jakém období před porodem anebo po něm je přiznán nárok na pomoc v mateřství. Kromě toho se při stanovení příspěvků anebo dávek a jiní pomoci může zohlednit ekonomická situace dotčené osoby nebo rodiny.

(18)

Aby byla zohledněna zvláštní povaha samostatné výdělečné činnosti, měly by mít, pokud je to možné, samostatně výdělečně činné ženy a manželky nebo – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životní partnerky osob samostatně výdělečně činných přístup k jakýmkoli stávajícím službám poskytujícím dočasnou náhradu, aby mohly svou pracovní činnost z důvodu těhotenství nebo mateřství přerušit, nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním sociálním službám. Přístup k těmto službám může být alternativou k peněžitým dávkám v mateřství nebo v souběhu s nimi.

(19)

Pro dlouhodobou finanční udržitelnost evropských sociálních modelů se stalo zásadním posílení účelnosti a účinnosti systémů sociální péče, zejména prostřednictvím lepších pobídek, lepší správy a hodnocení a určováním priorit výdajových programů. Při navrhování opatření potřebných k provedení této směrnice by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost zajišťování a zvyšování kvality a dlouhodobé udržitelnosti svých systémů sociální ochrany.

(20)

Osoby, které byly vystaveny diskriminaci na základě pohlaví, by měly disponovat přiměřenými prostředky právní ochrany. Aniž je dotčena vnitrostátní procesněprávní úprava zastupování a obhajoby před soudy, měla by být sdružení, organizace a jiné právnické osoby, pokud tak členské státy stanoví, za účelem zajištění účinnější ochrany oprávněny účastnit se řízení buď jménem oběti, nebo na její podporu.

(21)

Ochrana osob samostatně výdělečně činných, manželů či manželek osob samostatně výdělečně činných a – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životních partnerů či partnerek osob samostatně výdělečně činných před diskriminací na základě pohlaví by měla být v každém členském státě posílena existencí jednoho nebo více orgánů příslušných k analýze dotčených problémů, zkoumání možných řešení a poskytování praktické pomoci obětem. Tento orgán nebo orgány mohou být totožné s těmi, které jsou na vnitrostátní úrovni příslušné pro ochranu lidských práv nebo ochranu práv jednotlivců nebo pro provádění zásady rovného zacházení.

(22)

Tato směrnice stanoví minimální požadavky, a dává tak členským státům možnost přijmout nebo zachovat příznivější úpravu.

(23)

Jelikož cílů tohoto opatření, totiž zajištění společné vysoké úrovně ochrany před diskriminací ve všech členských státech, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a může jich být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

1.   Tato směrnice stanoví rámec, na jehož základě má být v členských státech zavedena zásada rovného zacházení pro muže a ženy, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost nebo kteří přispívají k výkonu této činnosti, v záležitostech, na které se nevztahují směrnice 2006/54/ES a 79/7/EHS.

2.   Na provádění zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování se i nadále vztahuje směrnice 2004/113/ES.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na:

a)

osoby samostatně výdělečně činné, tj. na všechny osoby, které vykonávají výdělečnou činnost na vlastní účet za podmínek stanovených vnitrostátním právem;

b)

manžele, manželky nebo – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životní partnery či partnerky osob samostatně výdělečně činných, kteří nejsou zaměstnanci ani společníky v podnikání, jestliže se za podmínek stanovených vnitrostátním právem obvykle podílejí na činnosti osoby samostatně výdělečně činné a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.

Článek 3

Definice

1.   Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„přímou diskriminací“ situace, kdy se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází či zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci;

b)

„nepřímou diskriminací“ situace, kdy by v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže jsou takové ustanovení, kritérium nebo zvyklost objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné;

c)

„obtěžováním“ nežádoucí chování v souvislosti s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti dotyčné osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry;

d)

„sexuálním obtěžováním“ jakákoli forma nežádoucího chování sexuální povahy vyjádřeného verbálně, neverbálně nebo fyzicky, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

Článek 4

Zásada rovného zacházení

1.   Zásadou rovného zacházení se rozumí, že ve veřejném nebo soukromém sektoru nedochází ani přímo, ani nepřímo k žádné diskriminaci na základě pohlaví, například pokud jde o založení, vybavení nebo rozšíření podniku nebo zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné formy samostatné výdělečné činnosti.

2.   V oblastech uvedených v odstavci 1 se obtěžování a sexuální obtěžování považuje za diskriminaci na základě pohlaví, a je tudíž zakázáno. Odmítnutí takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení se mu není možno použít jako základ pro rozhodnutí dotýkající se dané osoby.

3.   V oblastech uvedených v odstavci 1 se navádění k diskriminaci osob na základě pohlaví považuje za diskriminaci.

Článek 5

Pozitivní opatření

Členské státy mohou zachovat nebo přijmout opatření ve smyslu čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem zajištění plné a skutečné rovnosti mezi muži a ženami v pracovním životě, například s cílem podporovat podnikatelskou činnost žen.

Článek 6

Založení obchodní společnosti

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro přístup k některým činnostem, které se vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, přijmou členské státy nezbytná opatření pro zajištění toho, aby podmínky pro založení obchodní společnosti mezi manželi nebo – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životními partnery nebyly přísnější než podmínky pro založení obchodní společnosti mezi jinými osobami.

Článek 7

Sociální ochrana

1.   Pokud v některém členském státě existuje systém sociální ochrany osob samostatně výdělečně činných, přijme tento členský stát nezbytná opatření k zajištění toho, aby manželé či manželky a životní partneři či partnerky uvedení v čl. 2 písm. b) měli nárok na sociální ochranu v souladu s vnitrostátním právem.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, zda se sociální ochrana uvedená v odstavci 1 poskytuje na povinném či dobrovolném základě. V souladu s tím mohou stanovit, že se tato sociální ochrana poskytne pouze na žádost manželů či manželek nebo životních partnerů či partnerek uvedených v čl. 2 písm. b).

Článek 8

Pomoc v mateřství

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby samostatně výdělečně činné ženy a manželky a životní partnerky uvedené v článku 2 mohly mít v souladu s vnitrostátním právem nárok na odpovídající peněžité dávky v mateřství, které by jim umožnily přerušit z důvodu těhotenství nebo mateřství pracovní činnost na dobu alespoň čtrnácti týdnů.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, zda se peněžité dávky v mateřství uvedené v odstavci 1 poskytují na povinném či dobrovolném základě. V souladu s tím mohou stanovit, že se tyto dávky poskytnou pouze na žádost žen samostatně výdělečně činných a manželek a životních partnerek uvedených v článku 2.

3.   Dávky uvedené v odstavci 1 se považují za přiměřené, pokud zaručují příjem odpovídající alespoň:

a)

dávkám, které by dotyčná osoba dostávala v případě přerušení činnosti z důvodů spojených se zdravotním stavem; nebo

b)

průměrnému ušlému příjmu nebo zisku odpovídajícímu srovnatelnému předchozímu období v mezích případného stropu stanoveného vnitrostátním právem; nebo

c)

jakýmkoli jiným rodinným dávkám stanoveným vnitrostátním právem v mezích případného stropu stanoveného vnitrostátním právem.

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby samostatně výdělečně činné ženy a manželky a životní partnerky uvedené v článku 2 měly pokud možno přístup ke stávajícím službám poskytujícím dočasnou náhradu nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním sociálním službám. Členské státy mohou stanovit, že přístup k těmto službám je alternativou nebo součástí dávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 9

Ochrana práv

1.   Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně dohodovacích řízení, považují-li to členské státy za vhodné, určená k vymáhání plnění povinností podle této směrnice byla dostupná každému, kdo se domnívá, že utrpěl újmu nebo škodu v důsledku nedodržování zásady rovného zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo dojít k diskriminaci, již skončil.

2.   Členské státy zajistí, aby se sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátním právem oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly se souhlasem žalobce buď jeho jménem, nebo na jeho podporu účastnit jakéhokoli soudního nebo správního řízení určeného k vymáhání plnění povinností podle této směrnice.

3.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se lhůt pro podávání žalob v případě zásady rovného zacházení.

Článek 10

Náprava nebo náhrada

Členské státy zavedou do svých právních řádů nezbytná opatření pro zajištění skutečné a účinné nápravy újmy nebo náhrady škody, podle toho, jak členské státy určí, kterou utrpěla osoba v důsledku diskriminace na základě pohlaví, přičemž tato náprava nebo náhrada musí být odrazující a přiměřená utrpěné újmě nebo škodě. Taková náprava nebo náhrada nesmí být omezena předem stanovenou horní hranicí.

Článek 11

Orgány pro rovné zacházení

1.   Členské státy určí jeden nebo více orgánů pověřených podporou, analýzou, sledováním a prosazováním rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě pohlaví a přijmou nezbytná opatření. Tyto orgány mohou být součástí orgánů odpovědných na vnitrostátní úrovni za ochranu lidských práv nebo ochranu práv osob anebo za provádění zásady rovného zacházení.

2.   Členské státy zajistí, aby úkoly orgánů uvedených v odstavci 1 zahrnovaly:

a)

poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání stížností na diskriminaci, aniž jsou dotčena práva obětí a sdružení, organizací a jiných právnických osob uvedených v čl. 9 odst. 2;

b)

provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;

c)

zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení k jakékoli otázce související s touto diskriminací;

d)

na příslušné úrovni výměnu dostupných informaci s odpovídajícími evropskými subjekty, jako je Evropský institut pro rovnost žen a mužů.

Článek 12

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů

Členské státy berou při vypracovávání a provádění právních a správních předpisů, politik a činností v oblastech uvedených v této směrnici aktivně v úvahu cíl rovnosti mužů a žen.

Článek 13

Šíření informací

Členské státy zajistí, aby o předpisech přijatých podle této směrnice i o případných již platných souvisejících předpisech byly dotčené osoby informovány všemi vhodnými prostředky a na celém území.

Článek 14

Úroveň ochrany

Členské státy mohou přijmout nebo zachovat předpisy, které jsou pro ochranu zásady rovného zacházení pro muže a ženy příznivější než ustanovení této směrnice.

Provádění této směrnice nesmí být za žádných okolností důvodem ke snížení úrovně ochrany před diskriminací již poskytované členskými státy v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice.

Článek 15

Zprávy

1.   Členské státy sdělí Komisi veškeré dostupné informace týkající se uplatňování této směrnice do … (7).

Komise vypracuje souhrnnou zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě do … (8). Bude-li to vhodné, připojí ke zprávě návrhy na změnu této směrnice.

2.   Zpráva Komise přihlédne k názorům dotčených subjektů.

Článek 16

Provádění

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do … (9). Jejich znění neprodleně sdělí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Pokud je to odůvodněno zvláštními obtížemi, mohou členské státy pro dosažení souladu s článkem 7, a pokud jde o manželky nebo životní partnerky uvedené v čl. 2 písm. b), s článkem 8 v případě potřeby využít dodatečnou dvouletou lhůtu do … (10).

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Zrušení

Směrnice 86/613/EHS se zrušuje s účinkem ode dne … (11).

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V dne …

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda


(1)  Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 107.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne …

(3)  Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.

(5)  Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.

(7)  6 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

(8)  7 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

(9)  2 roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

(10)  4 roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

(11)  2 roky po dni vstupu této směrnice v platnost.


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

Dne 6. října 2008 Komise předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (1).

Uvedený návrh je součástí souboru iniciativ v oblasti slaďování pracovního, rodinného a soukromého života, přičemž ostatními dokumenty jsou návrh na revizi směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, zpráva o provádění barcelonských cílů týkajících se péče o děti a sdělení o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Evropský parlament vydal v souladu s řádným postupem postoj v prvním čtení dne 6. května 2009 (2).

Hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko dne 24. března 2009 (3).

Komise v návaznosti na stanovisko Parlamentu vydané v prvním čtení nepředložila žádný formální pozměněný návrh.

Rada dne 30. listopadu 2009 dosáhla kvalifikovanou většinou politické dohody o společném postoji v prvním čtení.

V souladu s čl. 294 odst. 5 (SFEU) Rada dne 8. března 2010 přijala svůj postoj kvalifikovanou většinou v prvním čtení.

II.   CÍLE

Cílem návrhu je změnit právní rámec Společenství týkající se uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy na samostatně výdělečně činné osoby a jejich manžele nebo manželky.

Cílem návrhu je zlepšení sociální ochrany osob samostatně výdělečně činných a odstranění překážek bránících ženám v podnikání. Rovněž se v něm usiluje o zlepšení sociální ochrany „vypomáhajících manželů a manželek“, kteří často pravidelně pracují se samostatně výdělečnými osobami, aniž by požívali odpovídajících práv.

Hlavní prvky uvedeného návrhu jsou tyto:

změnilo se vymezení pojmu „vypomáhající manželé a manželky“ tak, aby zahrnovalo i životní partnery (tj. nesezdané páry) v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátními právními předpisy;

podle ustanovení uvedených v článku 7 by měly mít samostatně výdělečně činné ženy a vypomáhající manželky na požádání nárok na stejně dlouhou mateřskou dovolenou jako zaměstnané ženy (srov. směrnice 92/85/EHS);

podle ustanovení uvedených v článku 6 by mohli vypomáhající manželé či manželky mít na požádání alespoň rovnocennou úroveň sociální ochrany, jako mají osoby samostatně výdělečně činné.

Přijetím směrnice se zruší směrnice 86/613/EHS (4) a bude se vztahovat na ta hlediska, která nejsou upravena směrnicemi 2006/54/ES, 2004/113/ES a 79/7/EHS, aby mohla být účinněji uplatňována zásada rovného zacházení pro muže a ženy, kteří jsou samostatně výdělečně činní nebo kteří přispívají k provádění této činnosti.

III.   ANALÝZA POSTOJE RADY PŘIJATÉHO V PRVNÍM ČTENÍ

1.   Obecné poznámky:

a)   Postoj Komise ke změnám přijatým Evropským parlamentem

Evropský parlament přijal 30 změn (změny č. 1-16, 18-19, 21-28, 36, 39, 40, 46) návrhu Komise. Komise v průběhu rozpravy na plenárním zasedání uvedla, že 15 z těchto změn je pro ni úplně, částečně nebo po přepracování znění přijatelných (změny č. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). Ostatní změny (změny č. 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) však pro Komisi přijatelné nejsou.

2.   Postoj Rady přijatý v prvním čtení

Rada by mohla souhlasit s 10 změnami přijatými Evropským parlamentem, a to úplně, částečně nebo po přepracování znění; konkrétně se jedná o tyto změny:

změna č. 4 (10. bod odůvodnění: odkaz na pozitivní akce): Rada však byla toho názoru, že slovní spojení „pozitivní akce (affirmative action)“ by mělo být nahrazeno spojením „pozitivní kroky (positive action)“ v souladu s čl. 3 směrnice 2006/54/ES (14. bod odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 9 (18. bod odůvodnění: objasnění znění o osobách samostatně výdělečně činných a vypomáhajících manželů a manželek): Rada do 21. bodu odůvodnění svého postoje přijatého v prvním čtení rovněž doplnila odkaz na životní partnery osob samostatně výdělečně činných (v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátními právními předpisy);

změna č. 12 (článek 4: doplnění odkazu ohledně potřeby podporovat podnikatelskou činnost žen): Rada souhlasila s Parlamentem, že by bylo vhodné doplnit odkaz týkající se zakládání podniků ženami a zohlednit v něm značný rozdíl mezi pohlavími v oblasti podnikání (článek 5 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změny č. 13 a 39 (článek 5: doplnění slova „mezi“ před slova „životními partnery“): Rada souhlasila s Parlamentem, že díky tomuto doplnění by ze znění jasněji vyplývalo, že podmínky pro zakládání podniků by měly být stejné bez ohledu na osobní stav (článek 6 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 18 (nový článek 7a o uznávání práce vypomáhajících manželů a manželek): Rada začlenila podstatu této změny do 8. bodu odůvodnění svého postoje přijatého v prvním čtení;

změna č. 22 (čl. 10 odst. 2 nové písm. c a)): Rada byla toho názoru, že slovo „partnerskými (equivalent)“ by mělo být nahrazeno slovem „odpovídajícími (corresponding)“ (čl. 11 odst. 2 písm. d) postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 23 (vložení nového ustanovení (nový článek 10a) o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů): Rada se domnívala, že toto nové ustanovení by představovalo jednoznačné zlepšení oproti stávající směrnici (článek 12 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 27 (čl. 14 odst. 2)): Rada by mohla souhlasit s první částí změny, která zavádí prvek podmíněnosti („pokud to specifické obtíže odůvodňují …“), ale zkrácení dodatečné lhůty na jeden rok považovala za nepřijatelné. Rovněž nesouhlasila s rozšířením dodatečné lhůty na všechna ustanovení směrnice (čl. 16 odst. 2 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 28 (nový článek 14a: minimální požadavky. Rada začlenila podstatu této změny do 22. bodu odůvodnění svého postoje přijatého v prvním čtení).

Rada však nepovažovala za vhodné přijmout tyto změny:

změna č. 1 (4. bod odůvodnění: odkaz na potřebu zlepšit situaci vypomáhajících manželů nebo manželek v řemeslné výrobě, obchodě, malých či středních podnicích a svobodných povoláních): Rada nepovažovala za nutné výslovně odkazovat na tato odvětví (4. bod odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 2 (nový bod odůvodnění 4a): Rada nepovažovala zavedení povinné registrace vypomáhajících manželů a manželek za vhodné. V 16. bodě odůvodnění postoje Rady v prvním čtení se dále uvádí, že vypomáhající manželé a manželky nebo životní partneři a partnerky osob samostatně výdělečně činných, které mají přístup k systému sociální ochrany, by měli mít rovněž nárok na sociální ochranu. Členské státy by měly být povinny přijmout nezbytná opatření k vybudování této sociální ochrany v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Členské státy by zejména měly rozhodnout, zda by tato sociální ochrana měla být poskytována povinně či na dobrovolném základě);

změna č. 3 (nový bod odůvodnění 7b): Rada nepovažovala za vhodné zavádět povinnost zajistit jasně stanovené profesní postavení pro vypomáhající manžele nebo manželky a stanovit jejich práva;

změna č. 5 (11. bod odůvodnění): Rada nepovažovala za vhodné měnit nynější znění stávající směrnice 86/613/EHS (13. bod odůvodnění postoje Rady v prvním čtení);

změna č. 6 (12. bod odůvodnění): Rada tuto změnu považovala za zbytečnou, protože skutečnost, že členské státy musí vykonávat své vnitrostátní pravomoci v souladu s právem Společenství, jak je vykládáno Soudním dvorem, vyplývá z ustálené judikatury;

změna č. 7 (13. bod odůvodnění): Rada nepovažovala za vhodné stanovit, že úroveň ochrany vypomáhajícího manžela nebo manželky by měla být úměrná míře jejich účasti na činnostech samostatně výdělečně činné osoby v rodinném podniku. Rada se domnívala, že členské státy by měly mít pravomoc uspořádat tento systém sociální ochrany v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zejména by měly mít pravomoci rozhodnout, zda tato sociální ochrana může být úměrná míře účasti na činnostech samostatně výdělečně činné osoby nebo přínosu k této činnosti (16. bod odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 8 (16. bod odůvodnění): Rada nemohla s touto změnou souhlasit, protože se domnívala, že odkaz na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost systémů sociální ochrany by měl zůstat zachován (19. bod odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 10 (čl. 2 odst. 1 písm. a)): Rada považovala za vhodné tuto definici vypustit a přesunout ji do nového článku (článek 2 postoje Rady přijatého v prvním čtení) o oblasti působnosti směrnice. Rada kromě toho nepovažovala za vhodné odkazovat na odvětví, jako jsou zemědělství, svobodná povolání, řemeslná výroba a malé a střední podniky, protože se domnívá, že neexistuje žádný dobrý důvod pro změnu znění definice uvedené ve stávající směrnici;

Změna č. 11 (čl. 3 odst. 1)): Rada nepovažovala za nutné doplnit mezi situace, ve kterých by měla být uplatňována zásada rovného zacházení, řízení podniku, protože podle ní neexistuje žádný dobrý důvod ke změně stávajícího ustanovení směrnice 86/613/EHS (čl. 4 odst. 1 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změny č. 14 a 40 (článek 6): Rada souhlasila s doplněním odkazu na životní partnery nebo partnerky, avšak podmínky týkající se sociální ochrany stanovené ve změně akceptovat nemohla, protože se domnívá, že pravomoc rozhodnout, zda by tato sociální ochrana měla být zavedena jako povinná nebo dobrovolná, by měla být ponechána členským státům (jak je dále vysvětleno v 16. bodě odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 15 (čl. 7 odst. 1 o délce trvání mateřské dovolené): Rada se domnívala, že směrnice by neměla stanovit dobu trvání mateřské dovolené „na míru“ v závislosti na individuální volbě jednotlivce, protože by to bylo v rozporu se stávajícími a budoucími vnitrostátními předpisy, ale měla by stanovit odpovídající dávky v mateřství, které by umožnily přerušit pracovní činnost z důvodu mateřství (čl. 8 odst. 1 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 16 (čl. 7 odst. 3)): Rada se domnívala, že jakékoliv takové ustanovení by bylo nejasné a vedlo by k právní nejistotě, protože možné důvody diskriminace musí být známy (čl. 8 odst. 3 postoje Rady v prvním čtení);

změna č. 19 (čl. 8 odst. 1)): doplnění slova „účinná“. Rada se domnívala, že znění by mělo být uvedeno do souladu se stávajícími ustanoveními ve směrnicích 2006/54/ES a 2004/113/ES (čl. 9 odst. 1 postoje Rady přijatého v prvním čtení).

změna č. 21 (čl. 10 odst. 2)): odkaz na subjekt uvedený v odstavci 1): Rada byla toho názoru, že by měla být použita formulace uvedená v návrhu Komise („subjekty“) v zájmu ujasnění, že subjekty uvedené v čl. 10 odst. 2 by měly být tytéž jako příslušné subjekty podle směrnic 2004/113/ES a 2006/54/ES (čl. 11 odst. 2 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 24 (článek 11: odkaz na internet jako na prostředek pro šíření informací). Podle Rady není změna znění návrhu Komise, které je totožné se stávajícími ustanoveními směrnic 2006/54/ES a 2004/113/ES, žádným přínosem (článek 13 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 25 (čl. 13 odst. 1: lhůty pro sdělení informací o uplatňování směrnice a pro zprávu Komise týkající se směrnice): Rada nesouhlasila se zkrácením lhůt, jak je uvedeno v návrhu Komise (článek 15 postoje Rady přijatého v prvním čtení);

změna č. 26 (článek 13 (nový)): přezkum směrnice): Rada nepovažovala ustanovení o přezkumu za nutné;

změna č. 36 (článek 2a (nový)): zákaz diskriminace na základě manželského nebo rodinného stavu): Rada nepovažovala za vhodné tuto změnu zohlednit, a to ze stejných důvodů, jako uvedla v souvislosti se změnou č. 6;

změna č. 46 (čl. 7 odst. 4)): ustanovení týkající se vnitrostátních sociálních služeb poskytovaných vedle peněžité dávky v mateřství): Rada s touto změnou nesouhlasila, protože se domnívala, že členské státy by měly být schopny zajistit, aby přístup k těmto službám byl alternativou nebo součástí dávek v mateřství (čl. 8 odst. 4 postoje Rady přijatého v prvním čtení).

Komise přijala postoj Rady přijatý v prvním čtení.

3.   Specifické poznámky

Sociální ochrana (článek 7 a 16. bod odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení)

Rada se s Parlamentem shodla ohledně zásady, že manželé, manželky a – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátními právními předpisy – životní partneři a partnerky osob samostatně výdělečně činných, které mají přístup k systému sociální ochrany, by měli mít rovněž nárok na sociální ochranu, jestliže se podílejí na činnosti rodinného podniku.

Rada se domnívá, že členské státy by měly být povinny přijmout nezbytná opatření k vybudování této sociální ochrany v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Členské státy by měly zejména rozhodnout, zda by tato sociální ochrana měla být zavedena na povinném nebo dobrovolném základě, a měla by být poskytována pouze na požádání vypomáhajících manželů nebo manželek a životních partnerů nebo partnerek.

Členské státy by měly mít možnost stanovit, že tato sociální ochrana může být úměrná míře účasti samostatně výdělečné osoby na činnostech rodinného podniku nebo míře přínosu.

Aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice, členské státy by rovněž měly mít možnost zachovat vnitrostátní ustanovení omezující přístup některých skupin osob samostatně výdělečně činných nebo profesí ke konkrétním systémům sociální ochrany nebo k určité úrovni ochrany, včetně zvláštních podmínek financování, za předpokladu, že je zajištěn přístup ke všeobecnému systému.

Dávky v mateřství a služby dočasné náhrady (článek 8, 17. a 18. bod odůvodnění postoje Rady přijatého v prvním čtení)

Rada souhlasí s Parlamentem v tom, že vzhledem k hospodářské a fyzické zranitelnosti těhotných samostatně výdělečně činných žen a těhotných manželek a životních partnerek osob samostatně výdělečně činných je třeba jim přiznat mateřskou dovolenou v délce, která je dostatečná pro zajištění řádného průběhu běžného těhotenství a tělesného zotavení matky po běžném porodu.

Avšak vzhledem k jejich postavení samostatně výdělečně činných osob nepovažovala Rada za vhodné stanovit, že by samostatně výdělečné ženy a obdobně i vypomáhající manželky a životní partnerky samostatně výdělečně činných osob měly mít na požádání nárok na stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je stanovena ve směrnici 92/85/EHS. Tato směrnice se vztahuje pouze na zaměstnankyně, na které se vztahují jiná ustanovení než na samostatně výdělečně činné ženy.

Rada se proto domnívala, že by bylo vhodnější stanovit, že samostatně výdělečně činné ženy a manželky nebo životní partnerky by měly mít v souladu s vnitrostátními právními předpisy nárok na odpovídající dávky v mateřství, které by jim umožnily přerušit z důvodu mateřství pracovní činnost na dobu alespoň 14 týdnů.

Členským státům by měla být ponechána pravomoc uspořádat systém těchto dávek včetně stanovení výše příspěvků a všech ujednání týkajících se dávek a plateb za předpokladu, že budou dodrženy minimální požadavky této směrnice. Zejména by měly mít možnost určit, ve kterém období před porodem anebo po něm je přiznán nárok na dávky v mateřství. Rovněž by měly určit, zda by se při stanovení příspěvků nebo dávek měla zohlednit hospodářská situace dotčené osoby nebo rodiny.

Rada se dále domnívala, že za účelem zohlednění zvláštního charakteru samostatné výdělečné činnosti by samostatně výdělečně činné ženy a manželky nebo – v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátními právními předpisy – životní partnerky osob samostatně výdělečně činných měly mít, pokud je to možné, přístup k jakýmkoli stávajícím službám poskytujícím dočasnou náhradu, aby mohly svoji pracovní činnost z důvodu těhotenství nebo mateřství přerušit, nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním sociálním službám. Přístup k těmto službám by mohl být alternativou k dávkám v mateřství nebo jejich součástí.

IV.   ZÁVĚR

Rada se domnívá, že její postoj o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné přijatý v prvním čtení představuje vyvážené a realistické řešení otázek obsažených v návrhu Komise, zejména vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, aby nebyla narušena organizace systémů sociálního zabezpečení jednotlivých členských států nebo jejich financování.

Rada je toho názoru, že ustanovení obsažená v tomto postoji by měla napomoci k odstranění překážek bránících ženám v přístupu k samostatné výdělečné činnosti, a usnadnit tak výkon této činnosti a současné plnění rodinných povinností.

Rada očekává konstruktivní jednání s Evropským parlamentem za účelem dosažení konečné dohody o této důležité směrnici.


(1)  Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství (Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56).

(2)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(3)  Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 107.

(4)  Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství (Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56).


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 123/17


POSTOJ RADY (EU) č. 9/2010 V PRVNÍM ČTENÍ

k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracování)

Přijato Radou dne 14. dubna 2010

(Text s významem pro EHP)

2010/C 123 E/03

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (3) byla podstatně změněna (4). Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována.

(2)

Oblast působnosti směrnice 92/75/EHS je omezena na spotřebiče pro domácnost. Ze sdělení Komise ze dne 16. července 2008 o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku vyplývá, že rozšíření oblasti působnosti směrnice 92/75/EHS na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají během používání významný přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu energie, by mohlo posílit možnou součinnost stávajících právních opatření, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (5). Touto směrnicí by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice 2009/125/ES. Spolu s danou směrnicí a dalšími nástroji Unie tvoří tato směrnice širší právní rámec a v kontextu celostního přístupu přináší další úspory energie a přínos v oblasti životního prostředí.

(3)

Předsednictví v závěrech ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 8. a 9. března 2007, zdůraznilo nutnost zvýšit energetickou účinnost v Unii tak, aby byl dosažen cíl 20 % snížení spotřeby energie Unie do roku 2020, stanovilo cíle pro rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a snížení emisí skleníkových plynů a vyzvalo k důkladnému a urychlenému provedení kroků v klíčových oblastech určených ve sdělení Komise ze dne 19. října 2006 nazvaném Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností. Akční plán zdůraznil obrovské možnosti úspor energie ve výrobním odvětví.

(4)

Zvýšení účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitele prospěje ekonomice EU jako celku.

(5)

Získání přesných, věcných a srovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie by mělo ovlivnit konečného uživatele v tom smyslu, že při výběru dá přednost výrobkům s nižší spotřebou energie, nebo které nepřímo vedou k nižší spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů během používání, což bude nutit výrobce k opatřením ke snížení spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů u výrobků, které vyrábějí. Tím by se rovněž mělo nepřímo podpořit účinné využívání těchto výrobků s cílem přispět k cíli EU zvýšit energetickou účinnost o 20 % . Působením samotných tržních sil bez těchto informací nedojde k prosazení racionálního využívání energie a jiných hlavních zdrojů u těchto výrobků.

(6)

Je třeba mít na paměti, že existují právní předpisy Unie a jednotlivých států, které spotřebitelům zajišťují určitá práva, pokud jde o zakoupené výrobky, včetně náhrady nebo výměny výrobku.

(7)

Komise by měla poskytnout prioritní seznam výrobků spojených se spotřebou energie, na které by se mohl vztahovat akt v přenesené pravomoci podle této směrnice. Tento seznam by mohl být zahrnut do pracovního plánu uvedeného ve směrnici 2009/125/ES.

(8)

Informace hrají klíčovou roli v působení tržních sil a je tedy nezbytné zavést jednotný energetický štítek u všech výrobků stejného typu a poskytnout potenciálním zákazníkům doplňující normalizované informace o nákladech na tyto výrobky, pokud jde o energii a spotřebu jiných hlavních zdrojů, a přijmout opatření k tomu, aby potenciální koneční uživatelé, kteří nevidí vystavený výrobek a nemají tedy ani příležitost vidět energetický štítek, rovněž obdrželi tyto informace. Aby byl energetický štítek účinný a úspěšný, měl by být pro konečné uživatele snadno rozpoznatelný, jednoduchý a výstižný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována stávající podoba štítku s cílem informovat konečné uživatele o energetické účinnosti výrobků. Spotřeba energie a jiné informace vztahující se k výrobkům by měly být měřeny v souladu s harmonizovanými technickými normami a metodami.

(9)

Jak je uvedeno v posouzení dopadů, které je součástí návrhu této směrnice předloženého Komisí, systém označování energetickými štítky posloužil jako vzor pro různé země na celém světě.

(10)

Členské státy by měly pravidelně sledovat dodržování této směrnice a zahrnout příslušné informace do zprávy, kterou musí podle této směrnice jednou za čtyři roky předložit Komisi, se zvláštním ohledem na povinnosti dodavatelů a obchodníků.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (6), obsahuje obecná ustanovení pro dozor nad trhem v souvislosti s uváděním výrobků na trh. Tato směrnice v zájmu dosažení svých cílů stanoví v tomto ohledu podrobnější ustanovení. Uvedená ustanovení jsou s nařízením (ES) č. 765/2008 v souladu.

(12)

Zcela nepovinný systém by vedl k označování energetickými štítky jen některých výrobků nebo k tomu, že by byly normalizované informace o výrobku poskytovány jen k některým spotřebičům s rizikem, že by někteří koneční uživatelé mohli být uvedeni v omyl či dokonce nesprávně informováni. Současný systém by měl proto zajistit, aby spotřeba energie a jiných hlavních zdrojů byla u všech dotčených výrobků uváděna na energetickém štítku a v normalizovaných informačních listech výrobku.

(13)

Výrobky spojené se spotřebou energie mají během používání přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu širokého okruhu různých druhů energie, přičemž elektrická energie a plynné palivo jsou nejvýznamnější. Tato směrnice by se proto měla vztahovat na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají během používání přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu jakéhokoli druhu energie.

(14)

Na výrobky spojených se spotřebou energie, které mají během používání významný přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu energie nebo případně hlavních zdrojů a které poskytují dostatečný prostor pro zvýšení účinnosti by se měl vztahovat akt v přenesené pravomoci, pokud poskytování informací prostřednictvím energetických štítků může přimět konečné uživatele ke koupi účinnějších výrobků.

(15)

S cílem splnit cíle Unie v oblasti změny klimatu a energetické bezpečnosti a vzhledem k tomu, že se očekává, že celková spotřeba energie u výrobků v dlouhodobějším horizontu i nadále poroste, by akty v přenesené pravomoci podle této směrnice mohly případně na štítku zdůraznit rovněž vysokou celkovou spotřebu energie výrobku.

(16)

Mnoho členských států má zavedeny politiky zadávání veřejných zakázek, které vyžadují, aby si zadavatelé pořizovali energeticky účinné výrobky. Mnoho členských států má také zavedeny pobídky pro energeticky účinné výrobky. Kritéria způsobilosti výrobků pro veřejné zakázky nebo pobídky se mohou mezi členskými státy podstatně lišit. Odkaz na třídy funkčnosti jako na úrovně konkrétních výrobků, jak je uvedeno v aktech v přenesené pravomoci podle této směrnice, může snížit roztříštěnost zadávání veřejných zakázek a pobídek a usnadnit rozšíření účinných výrobků na trhu.

(17)

Pobídky, které členské státy mohou poskytnout na podporu účinných výrobků, by mohly představovat státní podporu. Touto směrnicí není dotčen výsledek jakéhokoli budoucího řízení o státní podpoře, které by se mohlo ohledně takových pobídek uskutečnit v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU, a neměla by se vztahovat na daňové a fiskální záležitosti. Členské státy mohou samy rozhodnout o povaze těchto pobídek.

(18)

Podpora energeticky účinných výrobků prostřednictvím označování energetickými štítky, zadávání veřejných zakázek a pobídek by neměla zhoršit celkový vliv těchto výrobků na životní prostředí a jejich fungování.

(19)

Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie během používání a v normalizovaných informacích o výrobku. Zvláště je důležité, aby Komise během přípravných prací vedla vhodné konzultace, včetně konzultací s odborníky.

(20)

Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě pravidelně předkládat shrnutí zpráv o donucovacích činnostech a úrovni shody předložených členskými státy na základě této směrnice, které by se mělo týkat EU a jednotlivých členských států zvlášť.

(21)

Komise by měla odpovídat za úpravu klasifikace štítků s cílem zajistit předvídatelnost pro výrobce a srozumitelnost pro spotřebitele.

(22)

V různém rozsahu podle příslušného výrobku by technologický vývoj a potenciál pro další významné úspory energie mohly vyžadovat další diferenciaci výrobků a být důvodem k přezkumu klasifikace. Tento přezkum by měl zahrnovat zejména možnost změny rozsahu. Tento přezkum by měl být co nejrychleji proveden u výrobků, které vzhledem ke své inovační povaze mohou významně přispět k energetické účinnosti.

(23)

Při přezkumu pokroku a zpráv o provádění akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku v roce 2012 posoudí Komise zejména, zda je zapotřebí dalších opatření za účelem zlepšení výkonu výrobků z hlediska energie a vlivu na životní prostředí, mimo jiné včetně možnosti poskytnout spotřebitelům informace o uhlíkové stopě výrobků nebo o vlivu výrobků na životní prostředí během jejich životního cyklu.

(24)

Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání se směrnicí 92/75/EHS představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu ustanovení, která zůstala nezměněna, totiž vyplývá ze směrnice 92/75/EHS.

(25)

Členské státy by měly při provádění ustanovení této směrnice usilovat o to, aby se vyhnuly přijímání opatření, která by mohla znamenat zbytečnou administrativní zátěž a obtížně splnitelné povinnosti pro příslušné účastníky trhu, zejména malé a střední podniky.

(26)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnice 92/75/EHS ve vnitrostátním právu.

(27)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (7) se členské státy vybízejí k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví rámec pro harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se zejména označování energetickými štítky a uvádění normalizovaných informací o výrobku jako prostředků, jak informovat konečné uživatele o spotřebě energie a případně jiných hlavních zdrojů během používání a o doplňujících informacích týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, což dává konečným uživatelům možnost volby výrobků s vyšší účinností.

2.   Tato směrnice se vztahuje na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají významný přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu energie nebo případně jiných hlavních zdrojů během používání.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na:

a)

použité výrobky;

b)

jakékoli dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží;

c)

štítek s údaji o výkonu nebo jeho ekvivalent připojený k výrobku z bezpečnostních důvodů.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„výrobkem spojeným se spotřebou energie“ nebo „výrobkem“ jakékoli zboží, které má během používání dopad na spotřebu energie a které je uvedeno na trh nebo do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, na než se vztahuje tato směrnice a jež jsou uváděny na trh a/nebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a u nichž lze posoudit vliv na životní prostředí samostatně;

b)

„informačním listem“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku;

c)

„jinými hlavními zdroji“ voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky spotřebovávané výrobkem při běžném používání;

d)

„doplňujícími informacemi“ jiné informace založené na měřitelných údajích, které souvisejí s funkčností a vlastnostmi výrobku a vztahují se k využívání energie nebo jiných hlavních zdrojů nebo usnadňují vyhodnocování tohoto využívání;

e)

„přímým dopadem“ dopad výrobků, které během používání skutečně spotřebovávají energii;

f)

„nepřímým dopadem“ dopad výrobků, které při používání energii nespotřebovávají, ale přispívají k její úspoře;

g)

„obchodníkem“ maloobchodník nebo jiná osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky konečným uživatelům;

h)

„dodavatelem“ výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii nebo dovozce, uvádějící výrobek na trh nebo do provozu v Unii. Pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele jakákoli fyzická či právnická osoba, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice.

i)

„uvedením na trh“ první zpřístupnění výrobku na trhu Unie za účelem jeho distribuce nebo používání v Unii za úplatu nebo zdarma a bez ohledu na způsob prodeje;

j)

„uvedením do provozu“ první použití výrobku za zamýšleným účelem v Unii;

k)

„neoprávněným použitím štítku“ použití štítku jiným subjektem než orgány členského státu nebo orgány Unie způsobem, který není stanoven v této směrnici ani v aktu v přenesené pravomoci.

Článek 3

Povinnosti členských států

1.   Členské státy zajistí, aby:

a)

všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili povinosti, které stanoví články 5 a 6;

b)

s ohledem na výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, bylo zakázáno použití jiných štítků, značek, symbolů nebo nápisů, které nesplňují požadavky této směrnice a příslušných aktů v přenesené pravomoci, jestliže by mohly uvádět konečné uživatele v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo případně jiných hlavních zdrojů během používání;

c)

zavedení systému označování energetickými štítky a informačních listů, které se týkají spotřeby nebo úspory energie, bylo provázeno vzdělávacími, informačními a propagačními kampaněmi zaměřenými na podporu energetické účinnosti a odpovědnějšího využívání energie ze strany konečných uživatelů;

d)

se přijala vhodná opatření, aby příslušné vnitrostátní či regionální orgány odpovědné za provádění této směrnice vzájemně spolupracovaly a poskytovaly si navzájem a rovněž Komisi informace, s cílem podílet se na uplatňování této směrnice.Při správní spolupráci a výměně informací se co nejvíce využijí elektronické komunikační prostředky, zajistí se efektivnost nákladů a lze využít podpory z příslušných programů Unie. Tato spolupráce v případě potřeby zajistí zabezpečení a důvěrnost zpracování a ochrany citlivých informací poskytnutých během tohoto postupu. Komise přijme vhodná opatření za účelem podpory spolupráce mezi členskými státy podle tohoto písmena a přispění k této spolupráci.

2.   Zjistí-li členský stát, že výrobek nevyhovuje všem příslušným požadavkům stanoveným touto směrnicí a jejími akty v přenesené pravomoci, týkajícím se štítku a informačního listu, je dodavatel povinen zajistit, aby výrobek vyhovoval těmto požadavkům podle účinných a přiměřených podmínek stanovených členským státem.

Existují-li dostatečné důkazy o tom, že výrobek vykazuje neshodu, přijme dotyčný členský stát nezbytná preventivní opatření a opatření zaměřená na zajištění shody v přesném časovém harmonogramu a při zohlednění způsobené škody.

Trvá-li neshoda i nadále, dotčený členský stát omezí nebo zakáže uvádění dotyčného výrobku na trh a/nebo do provozu nebo zajistí jeho stažení z trhu. V případech stažení výrobku z trhu nebo zákazu uvedení výrobku na trh je neprodleně informována Komise a ostatní členské státy.

3.   Členské státy každé čtyři roky předloží Komisi zprávu včetně podrobností o donucovacích činnostech a úrovni shody na svém území.

Komise může stanovením pokynů určit podrobnosti společného obsahu těchto zpráv.

4.   Komise pravidelně Evropskému parlamentu a Radě pro informaci poskytuje shrnutí těchto zpráv.

Článek 4

Požadavky na informace

Členské státy zajistí, aby:

a)

informace týkající se spotřeby elektrické energie, jiných druhů energie a případně jiných hlavních zdrojů během používání a doplňující informace byly v souladu s akty v přenesené pravomoci podle této směrnice sděleny konečným uživatelům v informačním listu a na energetickém štítku výrobků nabízených k prodeji, k pronájmu, ke koupi na splátky nebo předváděných konečným uživatelům přímo či nepřímo jakýmkoli způsobem prodeje na dálku včetně po internetu;

b)

se v případě zabudovaných nebo instalovaných výrobků informace uvedené v písmenu a) poskytly, pouze pokud to vyžaduje příslušný akt v přenesené pravomoci;

c)

každá reklama na konkrétní model výrobků spojených se spotřebou energie, na něž se vztahuje akt v přenesené pravomoci podle této směrnice, v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku.

d)

každý propagační materiál technického charakteru u výrobků spojených se spotřebou energie, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, zejména technické manuály a brožury výrobců, tištěné nebo zveřejněné na internetu, poskytoval konečným uživatelům nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

Článek 5

Povinnosti dodavatelů

Členské státy zajistí, aby:

a)

dodavatelé, kteří uvádějí na trh nebo do provozu výrobky, na které se vztahuje akt v přenesené pravomoci, dodávali energetický štítek a informační list v souladu s touto směrnicí a aktem v přenesené pravomoci;

b)

dodavatelé předložili technickou dokumentaci, která postačuje k posouzení správnosti informací na energetickém štítku a v informačním listu. Tato technická dokumentace musí obsahovat:

i)

obecný popis výrobku,

ii)

případné výsledky provedených konstrukčních výpočtů,

iii)

protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, včetně protokolů o těch zkouškách, které byly provedeny příslušnými oznámenými organizacemi podle jiných právních předpisů Unie,

iv)

v případě, že jsou hodnoty použity u podobných modelů, odkazy umožňující identifikaci těchto modelů.

K tomuto účelu mohou dodavatelé použít dokumentaci, která již byla vypracována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů Unie;

c)

technická dokumentace byla u dodavatele k dispozici pro účely kontroly po dobu pěti let od vyrobení posledního dotčeného výrobku.

Elektronická verze technické dokumentace je u dodavatele k dispozici na požádání orgánů dohledu nad trhem členských států a Komise, a to do 10 pracovních dnů po obdržení žádosti příslušného orgánu členského státu nebo Komise;

d)

pokud jde o označování energetickými štítky a informace o výrobku, dodavatelé dodali obchodníkům potřebné energetické štítky bezplatně.

Aniž je dotčena volba dodávkového systému energetických štítků ze strany dodavatelů, na požádání obchodníků dodají dodavatelé energetické štítky okamžitě;

e)

kromě energetických štítků dodavatelé dodali i informační list výrobku;

f)

dodavatelé zahrnuli informační list výrobku do všech brožur týkajících se výrobku. Pokud brožury týkající se výrobku dodavatel nezajišťuje, dodavatel dodá informační list společně s jinými podklady, které jsou k výrobků přiloženy;

g)

dodavatelé byli odpovědni za správnost informací na energetických štítcích a v informačních listech, které dodávají;

h)

se předpokládalo, že dodavatelé souhlasí se zveřejněním informací uvedených na energetickém štítku nebo v informačnímh listu.

Článek 6

Povinnosti obchodníků

Členské státy zajistí, aby:

a)

obchodníci řádně viditelným a čitelným způsobem vystavili energetické štítky a poskytli informační list v brožuře týkající se výrobku nebo v jiných podkladech, které jsou k výrobkům přiloženy, když jsou prodávány konečným uživatelům.

b)

kdykoli je výrobek, na něhož se vztahuje akt v přenesené pravomoci, předváděn, jej obchodníci opatřili příslušným energetickým štítkem na dobře viditelném místě uvedeném v příslušném aktu v přenesené pravomoci, a to v odpovídající jazykové verzi.

Článek 7

Prodej na dálku a jiné formy prodeje

Jestliže jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, musí akt v přenesené pravomoci obsahovat ustanovení, kterým se zajistí, že potenciální koneční uživatelé mají před zakoupením výrobku k dispozici informace uvedené na energetickém štítku výrobku a v informačním listu. Akt v přenesené pravomoci případně stanoví způsob, jakým budou energetický štítek nebo informační list či informace v nich uvedené vystaveny nebo poskytnuty potenciálnímu konečnému uživateli.

Článek 8

Volný pohyb

1.   Členské státy na svém území nesmějí zakazovat, omezovat nebo ztěžovat uvádění výrobků, na které se vztahuje tato směrnice a příslušný akt v přenesené pravomoci a v souladu s nimi, na trh nebo do provozu.

2.   Pokud není prokázán opak, považují členské státy energetické štítky a informační listy za odpovídající ustanovením této směrnice a aktů v přenesené pravomoci. Členské státy požádají dodavatele o poskytnutí dokladů ve smyslu článku 5, pokud jde o správnost informací uvedených na jejich energetických štítcích nebo v informačních listech, v případě, že mají důvodné podezření, že jsou tyto informace nesprávné.

Článek 9

Veřejné zakázky a pobídky

1.   Pokud se na výrobek vztahuje akt v přenesené pravomoci, veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejné zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (8), které nejsou vyloučeny podle článků 12 až 18 uvedené směrnice, se snaží pořizovat pouze výrobky, které splňují kritéria nejvyšších úrovní funkčnosti a patří do třídy s nejvyšší energetickou účinností. Členské státy mohou rovněž vyžadovat, aby veřejní zadavatelé pořizovali pouze výrobky splňující tato kritéria. Členské státy mohou podmínit použití těchto kritérií efektivností nákladů, ekonomickou proveditelností, technickou vhodností a dostatečnou konkurencí

2.   Odstavec 1 se vztahuje na zakázky v hodnotě rovnající se prahovým hodnotám stanoveným v článku 7 směrnice 2004/18/ES nebo vyšší.

3.   Pokud členské státy poskytnou pobídky pro výrobek, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, zaměří se na nejvyšší úrovně funkčnosti včetně nejvyšší třídy energetické účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci. Daňová a fiskální opatření nepředstavují pobídky pro účely této směrnice.

4.   Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobky, zaměřené na konečné uživatele používající vysoce účinné výrobky i na průmyslové podniky, které tyto výrobky podporují a vyrábějí, uvedou úrovně funkčnosti pomocí tříd vymezených v příslušném aktu v přenesené pravomoci, vyjma případů, v nichž vyžadují vyšší úrovně funkčnosti, než je prahová hodnota pro nejvyšší třídu energetické účinnosti podle aktu v přenesené pravomoci. Členské státy mohou vyžadovat vyšší úrovně funkčnosti, než je prahová hodnota pro nejvyšší třídu energetické účinnosti podle aktu v přenesené pravomoci.

Článek 10

Akty v přenesené pravomoci

1.   Komise stanoví podrobnosti týkající se energetického štítku a informačního listu akty v přenesené pravomoci v souladu s články 11, 12 a 13 ve vztahu ke každému druhu výrobku v souladu s tímto článkem.

Pokud výrobek splní kritéria uvedená v odstavci 2, vztahuje se na něj akt v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 4.

Ustanovení aktů v přenesené pravomoci týkající se informací o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů během používání uváděných na energetickém štítku a v informačním listu umožní konečným uživatelům, aby se při koupi výrobku na základě větší informovanosti lépe rozhodli, a orgánům dohledu nad trhem, aby si ověřily, zda se výrobky shodují s poskytnutými informacemi.

Pokud akt v přenesené pravomoci uvádí ustanovení týkající se energetické účinnosti výrobku a jeho spotřeby hlavních zdrojů, grafické provedení a obsah energetického štítku zdůrazní energetickou účinnost výrobku.

2.   Kritéria podle odstavce 1 jsou následující:

a)

výrobky mají podle posledních dostupných údajů a vzhledem k množství uváděnému na trh Unie významný potenciál k úspoře energie a případně jiných hlavních zdrojů;

b)

u výrobků, které mají rovnocenné použití a jsou dostupné na trhu, existují velké rozdíly v příslušných úrovních funkčnosti;

c)

Komise zohlední příslušné právní předpisy Unie a samoregulaci, např. dobrovolné dohody, u nichž lze předpokládat, že dosáhnou cílů politiky rychleji nebo méně nákladným způsobem než závaznými požadavky;

3.   Při vypracování návrhu aktu v přenesené pravomoci Komise:

a)

zohlední ty parametry životního prostředí uvedené v příloze I části 1 směrnice 2009/125/ES, které jsou určeny jako významné v příslušném prováděcím opatření přijatém podle směrnice 2009/125/ES a které jsou během používání významné pro konečného uživatele;

b)

posoudí dopad aktu na životní prostředí, konečné uživatele a výrobce, včetně malých a středních podniků, s ohledem na konkurenceschopnost, včetně na trzích mimo Unii, inovaci, přístup na trh a náklady a výnosy;

c)

provede náležité konzultace se zúčastněnými stranami;

d)

stanoví jednu nebo více lhůt pro provedení, případná postupná nebo přechodná opatření nebo období, přičemž zohlední zejména možný dopad na malé a střední podniky nebo na zvláštní skupiny výrobků vyráběných hlavně malými a středními podniky.

4.   V aktech v přenesené pravomoci se uvedou zejména:

a)

přesná definice typu výrobku, který má být zahrnut;

b)

normy a metody měření, které se mají použít pro získání informací uvedených v čl. 1 odst. 1;

c)

podrobnosti technické dokumentace požadované podle článku 5;

d)

provedení a obsah energetického štítku, jak je uvedeno v článku 4, přičemž provedení musí být v co nejvyšší míře jednotné u všech skupin výrobků a musí být ve všech případech jasně viditelné a čitelné. Ve formátu energetického štítku zůstane jako základ zachována klasifikace využívající stupnici písmen A-G; stupně klasifikace odpovídají významné úspoře energie a nákladů z hlediska konečného uživatele.

Vyžaduje-li to technologický pokrok, lze klasifikaci doplnit dalšími třemi třídami. Těmto třídám bude odpovídat označení A+, A++ a A+++ v nejúčinnější třídě; celkový počet tříd bude v zásadě omezen na sedm, pokud nebudou používány ještě další třídy;

Barevná stupnice se skládá z nejvýše sedmi různých barev od tmavě zelené po červenou. Barevné označení pouze té nejvyšší třídy je vždy tmavě zelené. Při existenci více než sedmi tříd lze opakovaně použít pouze červenou barvu.

Klasifikace se přezkoumá zejména tehdy, pokud významný poměr výrobků na vnitřním trhu dosáhne dvou nejvyšších tříd energetické účinnosti a pokud lze další diferenciací výrobků dosáhnout další úspory energie.

Podrobná kritéria pro možnou změnu klasifikace výrobků se případně určí podle jednotlivých případů v příslušném aktu v přenesené pravomoci.

e)

místo, kde musí být na vystaveném výrobku upevněn energetický štítek a způsob, jakým energetický štítek nebo informace mají být poskytnuty v případě nabídek k prodeji podle článku 7. V případě potřeby mohou akty v přenesené pravomoci stanovit, že se energetický štítek připojí k obalu výrobku nebo se vytiskne na obal, nebo podrobnosti požadavků na označování energetickými štítky pro katalogy, prodej na dálku a prodej po internetu;

f)

obsah a podle potřeby též úprava a jiné podrobnosti týkající se informačního listu nebo dalších informací uvedených v článku 4 a čl. 5 písm. c). Informace uvedené na energetickém štítku musí být též v informačním listu;

g)

konkrétní obsah energetického štítku pro reklamu, dle potřeby včetně energetické třídy a jiných příslušných úrovní funkčnosti daného výrobku v čitelné a viditelné formě;

h)

případně doba trvání klasifikace/klasifikací energetického štítku v souladu s písmenem d);

i)

úroveň přesnosti informací na energetickém štítku a informačních listech;

j)

datum vyhodnocení a případné revize aktu v přenesené pravomoci s přihlédnutím k rychlosti technologického pokroku.

Článek 11

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem … (9). Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 12.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 12 a 13.

Článek 12

Zrušení přenesení pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 zrušit.

2.   Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, bude akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

3.   Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Článek 14

Hodnocení

Komise do 31. prosince 2014 přezkoumá účinnost této směrnice a jejích aktů v přenesené pravomoci a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Komise při této příležitosti rovněž posoudí:

a)

příspěvek čl. 4 písm. c) k cíli této směrnice;

b)

účinnost čl. 9 odst. 1;

c)

potřebu změny čl. 10 odst. 4 písm. d) s ohledem na technický vývoj a porozumění podobě štítku ze strany spotřebitelů.

Článek 15

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a jejích aktů v přenesené pravomoci, včetně ustanovení proti neoprávněnému používání energetického štítku, a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do … (10) oznámí tyto předpisy Komisi a neprodleně Komisi oznámí i jakékoli následné změny těchto předpisů.

Článek 16

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do … (10). Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od … (11).

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici 92/75/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Zrušení

Směrnice 92/75/EHS ve znění nařízení uvedeného v části A přílohy I se zrušuje s účinkem ode dne … (12), aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I.

Odkazy na směrnici 92/75/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 5 písm. d), g) a h) se použijí ode dne … (13).

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V … dne ….

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 90.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. května 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne …

(3)  Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

(4)  Viz část A přílohy I.

(5)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(9)  Vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

(10)  12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(11)  12 měsíců a jeden den ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(12)  12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(13)  12 měsíců a 31 dní ode dne vstupu této směrnice v platnost.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následná změna

(uvedené článku 17)

Směrnice Rady 92/75/EHS

(Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16)

 

Nařízení (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

pouze bod 32 přílohy III

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 16)

Směrnice

Lhůta pro provedení

92/75/EHS

1. ledna 1994


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 92/75/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1, návětí, první věta

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1, návětí, druhá věta

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 1 první až sedmá odrážka

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3 písm. c)

Čl. 2 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 4 první a druhá odrážka

Čl. 2 písm. g) a h)

Čl. 1 odst. 4 třetí odrážka

Čl. 1 odst. 4 čtvrtá odrážka

Čl. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 4 pátá odrážka

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 písm. e), f), i), j) a k)

Čl. 1 odst. 5

Čl. 2 odst. 1

Čl. 4 písm. a)

Čl. 4 písm. b), c) a d)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 5 písm. b)

Čl. 2 odst. 4

Čl. 5 písm. b) a c)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 5 písm. a)

Čl. 3 odst. 2

Čl. 5 písm. e) a f)

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 písm. g)

Čl. 3 odst. 4

Čl. 5 písm. h)

Čl. 6 písm. a)

Čl. 4 písm. a)

Čl. 6 písm. b)

Čl. 4 písm. b)

Čl. 5 písm. d)

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Čl. 7 písm. a)

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 7 písm. b)

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 7 písm. c)

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 1 písm. d)

Čl. 3 odst. 2, 3 a 4

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Čl. 10 odst. 1, 2 a 3

Článek 11

Čl. 12 písm. a)

Čl. 10 odst. 4 písm. a)

Čl. 12 písm. b)

Čl. 10 odst. 4 písm. b)

Čl. 12 písm. c)

Čl. 10 odst. 4 písm. c)

Čl. 12 písm. d)

Čl. 10 odst. 4 písm. d)

Čl. 12 písm. e)

Čl. 10 odst. 4 písm. e)

Čl. 12 písm. f)

Čl. 10 odst. 4 písm. f)

Čl. 12 písm. g)

Čl. 10 odst. 4 písm. g), h), i) a j)

Články 11, 12, 13, 14 a 15

Článek 13

Článek 17

Článek 14

Článek 16

Článek 18

Článek 15

Článek 19

Příloha I

Příloha II


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Dne 17. listopadu 2008 předložila Evropská komise Radě a Evropskému parlamentu přepracované znění návrhu směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích energetických spotřebičů a v normalizovaných informacích o výrobku, s článkem 95 jakožto právním základem (1).

2.

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal své stanovisko dne 24. března 2009 (2). Výbor regionů stanovisko zatím nevydal.

3.

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 5. května 2009 (3) a schválil 60 změn.

4.

Rada přijala postoj v prvním čtení v souladu s článkem 294 SFEU dne 14. dubna 2010.

II.   CÍL NÁVRHU

Tento návrh je spolu s dalšími dvěma návrhy (4) součástí souboru opatření týkajících se energetické účinnosti předložených Komisí v listopadu roku 2008.

Hlavním cílem přepracovaného znění návrhu je rozšířit oblast působnosti současné směrnice 92/75/EHS, která je omezena na spotřebiče pro domácnost, aby bylo možno označovat energetickými štítky veškeré energetické spotřebiče včetně výrobků určených pro domácnost, obchodní a průmyslová odvětví a některých výrobků, které nejsou energetickými spotřebiči, např. oken, které však mají významný potenciál pro úsporu energie během použití nebo po instalaci. Návrh sleduje především celkový cíl zlepšit energetickou účinnost těchto výrobků, a tím přispět k cílům Společenství zaměřeným na ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu, a to v souladu s politickými cíli EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020, pokud jde o emise skleníkových plynů.

III.   ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

1.

Vzhledem k napjatému časovému harmonogramu, nezbytnému pro rychlé dosažení dohody o tomto návrhu, k němuž vyzvala Evropská rada, se Rada od začátku zaměřila na identifikaci bodů, které by byly přijatelné jak pro Parlament tak pro Radu, spíše než na vypracování komplexního schváleného postoje Rady před zahájením jednání s Parlamentem. Aby bylo dosaženo rychlého pokroku a zároveň se zohlednil datum vstupu Smlouvy o fungování EU v platnost, bylo dohodnuto, že se bude postupovat ve dvou fázích:

Dosažení dohody o podstatě směrnice. Tato první fáze byla po konzultacích s EP dokončena v listopadu roku 2009. Tato dohoda byla potvrzena Coreperem dne 19. listopadu 2009 a na úrovni EP Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prostřednictvím dopisu jeho předsedy ze dne 2. prosince 2009.

Dosažení dohody o změnách vyplývajících ze vstupu SFEU v platnost, které se konkrétně týkají přizpůsobení právního základu a ustanovení o postupu projednávání ve výborech. Tato druhá fáze byla po konzultacích s EP dokončena v březnu roku 2010, přičemž se v nejvyšší možné míře vycházelo z horizontálního řešení, a to konkrétně z konzultací s odborníky, prohlášení EP, Rady a Komise k článku 290 a o prohlášení Komise k obdobím prázdnin. Tato dohoda byla potvrzena Coreperem dne 24. března 2010 a na úrovni EP Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prostřednictvím dopisu jeho předsedy ze dne 25. března 2010.

2.

Postoj Rady zahrnuje dvě výše uvedené dohody a obsahuje tyto hlavní body:

 

Ustanovení týkající se štítku a jeho uspořádání

 

Pokud jde o formát štítku, vychází Rada ze současného uspořádání štítku s třídami A až G, u něhož je zároveň možné přidat tři další třídy, přičemž celkový počet tříd je omezen na sedm, a jenž poskytuje zřetelné označení odpovídajících barev na štítku. Pokud je přidána nová třída, barevná stupnice se posune. Tímto způsobem je zaručen jasně viditelný a čitelný vzhled štítku, který je dobře srozumitelný pro spotřebitele, jak požaduje EP v první části změny 70. Kromě toho Rada navrhuje, aby podrobnosti týkající se možné reklasifikace výrobků byly stanoveny pro jednotlivé případy v příslušných aktech přenesené pravomoci. V ustanovení o přezkumu je Komise rovněž vyzvána, aby do konce roku 2014 posoudila potřebu změnit ustanovení o uspořádání štítku v závislosti na technickém vývoji a na porozumění uspořádání štítku ze strany spotřebitelů.

 

V souladu se změnou 52 Rada také zajistila, aby bylo možné podniknout kroky proti neoprávněnému používání štítku.

 

Ustanovení týkající se reklamy

Rada částečně navazuje na změnu 32 EP a stanoví povinné uvedení třídy energetické účinnosti v reklamách ve všech případech, kdy jsou podávány informace týkající se spotřeby energie nebo ceny. V případě povinného poskytování informací týkajících se spotřeby energie nebo odkazu na třídu energetické účinnosti daného výrobku v reklamních dokumentech technického charakteru Rada zcela přijala změnu 33 EP.

 

Ustanovení týkající se veřejných zakázek

Rada poskytla členským státům možnost vyžadovat, aby jejich veřejní zadavatelé pořizovali pouze výrobky, které splňují kritéria energetické účinnosti, tj. které jsou zařazeny do nejvyšší třídy účinnosti a které mají nejvyšší úroveň funkční způsobilosti, a tímto způsobem částečně reaguje na změnu 40.

* * *

Kromě výše uvedených hlavních bodů a s ohledem na rychlé dosažení dohody Rada přezkoumala jednotlivé změny Evropského parlamentu. Kde to bylo možné, byly změny přijaty, a to buď celé nebo zčásti; v některých případech byla podstata změny vyjádřena v jiném článku nebo bodu odůvodnění. Ve svém postoji tedy Rada

zcela (někdy po přepracování), zčásti nebo v zásadě přijala těchto 40 změn: 1, 2, 72, 4, 53 + 64, 7, 74, 8 - 11, 54 + 65, 17 - 19, 21 - 23, 25 - 33, 35, 36, 56 + 68, 38, 40, 43, 70 (první část), 50 - 52;

nemohla přijmout těchto 21 změn: 3, 5, 12 - 15, 20, 59, 24, 66, 67, 39, 41 - 42, 69, 76, 45, 47, 70 (druhá část), 58 + 71.


(1)  Dokument 15906/08.

(2)  Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 90.

(3)  Dokument 9322/09.

(4)  Další dva návrhy tvořící součást uvedeného balíčku jsou:

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (2008/0223 COD);

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 46).

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k článku 290 SFEU

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o provádění článku 290 SFEU nebo jednotlivých legislativních aktů obsahujících tato ustanovení.

Prohlášení Komise

Evropská komise bere na vědomí, že Evropský parlament a Rada mají za to, že s výjimkou případů, kdy se legislativním aktem stanoví postup pro naléhavé případy, by oznamování aktů v přenesené pravomoci mělo zohledňovat období prázdnin daných orgánů (zimní, letní a období voleb do evropských orgánů) s cílem zajistit, aby Evropský parlament a Rada mohly uplatnit svá práva ve lhůtách stanovených v příslušných legislativních aktech, a je připravena jednat odpovídajícím způsobem.


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 123/32


POSTOJ RADY (EU) č. 10/2010 V PRVNÍM ČTENÍ

k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění)

Přijato Radou dne 14. dubna 2010

2010/C 123 E/04

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov (4) byla pozměněna (5). Vzhledem k novým podstatným změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu přehlednosti přepracována.

(2)

Účinné, uvážlivé, racionální a udržitelné využívání energie se vztahuje mimo jiné na ropné produkty, zemní plyn a pevná paliva, které jsou základními zdroji energie, ale také hlavními zdroji emisí oxidu uhličitého.

(3)

Podíl budov na celkové spotřebě energie v Unii činí 40 %. Tento sektor se rozrůstá, což bude mít za následek zvýšení spotřeby energie. Snížení spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů v sektoru budov proto představují důležitá opatření nutná ke snižování energetické závislosti Unie a emisí skleníkových plynů. Spolu se zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdrojů by opatření přijatá za účelem snížení spotřeby energie v Unii umožnila Unii dodržení závazku splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), dlouhodobého závazku zachovat nárůst globální teploty pod 2 °C i závazku snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a v případě mezinárodní dohody o 30 %. Snížená spotřeba energie a zvýšené využívání energie z obnovitelných zdrojů také hrají důležitou úlohu při podpoře zabezpečování zásobování energií, technologického vývoje a při vytváření příležitostí k zaměstnání a regionálního rozvoje, zejména ve venkovských oblastech.

(4)

Řízení poptávky po energii je důležitým nástrojem, který umožňuje Unii ovlivňovat světový trh s energií, a v důsledku toho střednědobé a dlouhodobé zabezpečení dodávek energie.

(5)

Zasedání Evropské rady v březnu 2007 zdůraznilo potřebu zvýšení energetické účinnosti v Unii za účelem dosažení cíle snížení spotřeby energie Unie o 20 % do roku 2020 a vyzvalo k důkladnému a rychlému provádění priorit stanovených ve sdělení Komise nazvaném „Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností“. Uvedený akční plán vymezil významné možnosti nákladově efektivních úspor v sektoru budov. Ve svém usnesení ze dne 31. ledna 2008 vyzval Evropský parlament k posílení ustanovení směrnice 2002/91/ES a při několika příležitostech, naposledy ve svém usnesení ze dne 3. února 2009 o druhém strategickém přezkumu energetické politiky, vyzval k tomu, aby byl cíl zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 % závazný. V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (6), jsou navíc stanoveny vnitrostátní závazné cíle v oblasti snižování emisí CO2, pro něž bude mít energetická účinnost v sektoru budov zásadní význam, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (7) stanoví podporu energetické účinnosti v kontextu závazného cíle pro energii z obnovitelných zdrojů ve výši 20 % z celkové spotřeby energie Unie do roku 2020.

(6)

Evropská rada v březnu roku 2007 znovu potvrdila závazek Unie rozvíjet energii z obnovitelných zdrojů na úrovni celé Unie, a to potvrzením závazného cíle dosáhnout do roku 2020 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice 2009/28/ES zavádí pro podporu energie z obnovitelných zdrojů společný rámec.

(7)

Je nezbytné stanovit konkrétnější opatření s cílem dosáhnout rozsáhlých a dosud nevyužitých možností úspor energie v případě budov a zmenšit značné rozdíly mezi výsledky členských států v tomto odvětví.

(8)

Opatření k dalšímu snižování energetické náročnosti budov by měla brát v úvahu klimatické a místní podmínky i mikroklima vnitřního prostředí a efektivnost nákladů. Tato opatření by neměla být v rozporu s jinými požadavky týkajícími se budov, např. požadavky na přístupnosti, bezpečnost a plánované využití budovy.

(9)

Energetická náročnost budov by měla být vypočtena na základě metody, která se může na vnitrostátní a regionální úrovni lišit. Kromě tepelných vlastností zahrnuje další faktory, které hrají stále důležitější úlohu, např. zařízení pro vytápění a klimatizaci, využití energie z obnovitelných zdrojů, prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění, kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající denní světlo a návrh budovy. Metoda výpočtu energetické náročnosti by neměla být založena pouze na ročním období, ve kterém je nutno vytápět, ale měla by pokrývat roční energetickou náročnost budovy. Tato metoda by měla zohlednit stávající evropské normy.

(10)

Členské státy mají výhradní povinnost stanovit minimální požadavky na energetickou náročnost budov a prvků budov. Tyto minimální požadavky by měly být stanoveny za účelem dosažení nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými během životního cyklu budovy, aniž je tím dotčeno právo členských států stanovit minimální požadavky, které povedou k větší energetické účinnosti než nákladově optimální úrovně účinnosti. Měla by být stanovena možnost pravidelného přezkoumávání minimálních požadavků na energetickou náročnost budov ze strany členských států s ohledem na technický pokrok.

(11)

Cílem nákladově efektivních nebo nákladově optimálních úrovní energetické účinnosti může být v některých případech, například s ohledem na rozdíly v klimatu, odůvodněno stanovení nákladově efektivních nebo nákladově optimálních požadavků ze strany členských států týkajících se prvků budov, což v praxi omezí použití stavebních materiálů, které odpovídají normám stanoveným právními předpisy Unie, a to za předpokladu, že takovéto požadavky nebudou představovat neodůvodněnou překážku trhu.

(12)

Při stanovování požadavků na energetickou náročnost technických systémů budovy by členské státy měly ve vhodných případech, a je-li to možné, použít harmonizované nástroje, zejména zkušební metody, metody výpočtu a třídy energetické účinnosti zavedené na základě opatření, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (8) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/9/EU ze dne 14. dubna 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (9), s cílem zajistit soudržnost se souvisejícími iniciativami a v možné míře minimalizovat potenciální roztříštění trhu.

(13)

Touto směrnicí nejsou dotčeny články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Pojem „pobídky“ použitý v této směrnici by proto neměl být vykládán v tom smyslu, že představuje státní podporu.

(14)

Komise by měla stanovit srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost. Členské státy by měly tento rámec použít ke srovnání výsledků s minimálními požadavky na energetickou náročnost, které přijaly. Pokud by došlo k výrazným nesrovnalostem mezi vypočtenými nákladově optimálními úrovněmi minimálních požadavků na energetickou náročnost a platnými minimálními požadavky na energetickou náročnost, tedy k 15 % překročení, měly by členské státy tento rozdíl odůvodnit nebo připravit odpovídající kroky ke snížení těchto nesrovnalostí. Odhadovaný ekonomický životní cyklus budovy nebo prvku budovy by měly určit členské státy, a to s přihlédnutím ke stávající praxi a ke zkušenostem z určování typických ekonomických životních cyklů. Výsledky tohoto srovnání a údaje použité k jejich dosažení by měly být pravidelně oznamovány Komisi. Tyto zprávy by měly Komisi umožnit posoudit pokrok členských států při dosahování nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost a podat o něm zprávu.

(15)

Budovy mají vliv na dlouhodobou spotřebu energie. Vzhledem k dlouhému cyklu renovace stávajících budov by proto nové a stávající budovy, které jsou předmětem větší renovace, měly splňovat minimální požadavky na energetickou náročnost přizpůsobené místnímu klimatu. Potenciál využití alternativních systémů dodávky energie obecně není v plné míře prozkoumán, a proto by se mělo uvážit použití alternativních systémů dodávky energie v případě nových budov bez ohledu na jejich velikost, a to v souladu se zásadou, že nejprve je třeba zajistit, aby energetické potřeby v případě vytápění a chlazení byly sníženy na nákladově optimální úroveň.

(16)

Větší renovace stávajících budov bez ohledu na jejich velikost představují příležitost k přijetí opatření ke snížení energetické náročnosti, která budou efektivní z hlediska nákladů. Z důvodu nákladové efektivnosti by mělo být možné omezit minimální požadavky na energetickou náročnost na ty renovované části, které jsou pro energetickou náročnost budovy nejdůležitější. Členské státy by měly mít možnost si zvolit, zda definují „větší renovaci“ na základě procentního podílu plochy obvodového pláště nebo na základě hodnoty budovy. Pokud se členské státy rozhodnou definovat větší renovaci na základě hodnoty budovy, lze použít například hodnotu stanovenou pojistně matematickou metodou nebo stávající hodnotu založenou na nákladech na rekonstrukci, s vyloučením hodnoty pozemku, na němž budova stojí.

(17)

Je třeba přijmout opatření s cílem zvýšit počet budov, které nejenže splňují současné minimální požadavky na energetickou náročnost, ale jsou i energeticky účinnější, čímž dojde ke snížení spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého. Za tímto účelem by členské státy měly vypracovat vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a pravidelně o těchto plánech předkládat zprávy Komisi.

(18)

Probíhá zavádění nebo přizpůsobování finančních nástrojů Unie a dalších opatření s cílem stimulovat opatření týkající se energetické účinnosti. Mezi tyto finanční nástroje na úrovni Unie patří mimo jiné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (10), jež bylo pozměněno s cílem umožnit vyšší investice do energetické účinnosti budov; partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci iniciativy pro evropské energeticky účinné budovy za účelem podpory ekologicky šetrných technologií a rozvoje energeticky účinných systémů a materiálů v nových a renovovaných budovách; iniciativa ES a Evropské investiční banky (EIB) s názvem Iniciativa EU pro financování udržitelné energetiky, jejímž cílem je kromě jiného umožnit investice v oblasti energetické účinnosti, a fond Marguerite: Evropský fond 2020 pro energii, změnu klimatu a infrastrukturu, v jehož čele stojí Evropská investiční banka, směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (11), nástroj strukturálních fondů a Fondu soudržnosti JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky až středně velké podniky), nástroj efektivního využívání energie, rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, včetně programu Inteligentní energie - Evropa II zaměřeného konkrétně na odstraňování překážek trhu v souvislosti s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů, například prostřednictvím nástroje technické pomoci ELENA (evropská energetická pomoc na místní úrovni), Pakt primátorů, program pro podnikání a inovace, Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií na rok 2010 a sedmý rámcový program. Financování poskytuje rovněž Evropská banka pro obnovu a rozvoj s cílem stimulovat opatření v oblasti energetické účinnosti.

(19)

Finanční nástroje Unie by měly být využívány s cílem zajistit praktický účinek cílů této směrnice, aniž by tím však byla nahrazena vnitrostátní opatření. Měly by být využívány zejména pro poskytování vhodných a inovačních prostředků financování s cílem podnítit investice do opatření v oblasti energetické účinnosti. Mohly by hrát důležitou úlohu při vytváření celostátních, regionálních a místních fondů, nástrojů nebo mechanismů v oblasti energetické účinnosti, které poskytnou tyto možnosti financování vlastníkům soukromého majetku, malým a středním podnikům a společnostem poskytujícím služby energetické účinnosti.

(20)

S cílem poskytnout Komisi příslušné informace by členské státy měly vypracovat seznamy stávajících i navrhovaných opatření, včetně opatření finanční povahy, která podporují cíle této směrnice, a nejsou přitom touto směrnicí vyžadována. Stávající a navrhovaná opatření uvedená členskými státy mohou zahrnovat zejména opatření zaměřená na snížení stávajících právních překážek a překážek trhu a na podporu investic nebo jiných činností, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost nových a stávajících budov, a která tak mohou případně přispět ke snížení energetické chudoby. Tato opatření by mohla zahrnovat bezplatnou či dotovanou technickou pomoc a poradenství, přímou státní podporu, dotované úvěry nebo úvěry s nízkým úrokem, granty a úvěrové záruky. Orgány veřejné moci a další instituce, které takováto opatření finanční povahy stanoví, by mohly jejich použití spojit s energetickou náročností a doporučeními uváděnými v certifikátech energetické náročnosti.

(21)

Za účelem snížení zátěže členských států spojené s podáváním zpráv by mělo být možné zahrnout zprávy, které vyžaduje tato směrnice, do akčních plánů energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (12). Veřejný sektor ve všech členských státech by měl v oblasti energetické náročnosti budov hrát vedoucí úlohu, a proto by vnitrostátní plány měly stanovit náročnější cíle pro budovy, jež jsou využívány orgány veřejné moci.

(22)

Potenciálnímu kupujícímu nebo nájemci budovy nebo ucelené části budovy by prostřednictvím certifikátu energetické náročnosti měly být poskytnuty správné informace o energetické náročnosti budovy a praktické rady ohledně zlepšení této náročnosti. Informační kampaně mohou sloužit k tomu, aby byli vlastníci nebo nájemci dále pobízeni k dalšímu zlepšování energetické náročnosti svých budov nebo ucelených částí budov. Majitelé a nájemci komerčních budov by měli být pobízeni k výměně informací týkajících se skutečné spotřeby energie, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici všechny údaje pro přijetí informovaných rozhodnutí ohledně nezbytných zlepšení. Certifikát energetické náročnosti by také měl poskytnout informace o skutečném dopadu vytápění a chlazení na energetické potřeby budovy, na její spotřebu primární energie a na emise oxidu uhličitého.

(23)

Orgány veřejné moci by měly jít příkladem a usilovat o provedení doporučení uvedených v certifikátu energetické náročnosti. Členské státy by měly do svých národních plánů zahrnout opatření, jejichž cílem je podpořit orgány veřejné moci za účelem brzkého přijetí zlepšení v oblasti energetické náročnosti a pokud možno co nejdříve provést doporučení uvedená v certifikátu energetické náročnosti.

(24)

Budovy užívané orgány veřejné moci a budovy často navštěvované veřejností by měly být příkladem zohlednění environmentálních a energetických hledisek, a proto by tyto budovy měly být předmětem pravidelné energetické certifikace. Ke zvyšování informovanosti veřejnosti o energetické náročnosti by mělo přispět vystavení těchto certifikátů energetické náročnosti na viditelném místě, zejména v budovách určité velikosti, které jsou užívány orgány veřejné moci nebo které jsou často navštěvovány veřejností, jako jsou obchody a nákupní střediska, supermarkety, restaurace, divadla, banky a hotely.

(25)

V posledních letech vzrostlo množství klimatizačních systémů v evropských zemích. To způsobuje značné problémy v dobách nejvyššího zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu a narušuje energetickou rovnováhu. Prioritou by měly být strategie, které zlepšují tepelné vlastnosti budov během letního období. Pozornost by proto měla být zaměřena na opatření, která zabraňují přehřátí, jako je zastínění a dostatečná tepelná kapacita konstrukce budovy, a na další rozvoj a používání technik pasivního chlazení, zejména těch, jež zlepšují vnitřní mikroklimatické podmínky a mikroklimatické podmínky v okolí budov.

(26)

Pravidelná údržba a inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů kvalifikovanými pracovníky přispívá k udržování jejich správného provozu v souladu se specifikacemi výrobku, a tím zajišťuje optimální výkon z hlediska environmentálního, bezpečnostního a energetického. Nezávislé posouzení celých otopných soustav a klimatizačních systémů by mělo být prováděno v pravidelných intervalech během jejich životního cyklu, a zejména před jejich výměnou nebo modernizací. V zájmu minimalizace administrativní zátěže vlastníků a nájemců by členské státy měly usilovat o to, aby byly v co největší možné míře kombinovány inspekce a certifikace.

(27)

Společný přístup k certifikaci energetické náročnosti budov a inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů prováděné kvalifikovanými a nebo akreditovanými odborníky, jejichž nezávislost je zaručena na základě objektivních kritérií, přispěje k rovným podmínkám v úsilí členských států o úspory energie v sektoru budov a zavede pro potenciální vlastníky nebo uživatele průhlednost na trhu nemovitostí v Unii, pokud jde o energetickou náročnost. V každém členském státě by měl být stanoven nezávislý kontrolní mechanismus, aby byla zajištěna kvalita certifikátů energetické náročnosti a inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů v celé Unii.

(28)

Vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány mají zásadní význam pro úspěšné provádění této směrnice, měly by být v případě potřeby a v souladu s platnými vnitrostátními předpisy konzultovány v otázce plánování, přípravy programů pro poskytování informací, odborné přípravy, zvyšování povědomí a provádění této směrnice na celostátní nebo regionální úrovni a měly by být do těchto činností zapojeny. Tyto konzultace mohou rovněž sloužit k podpoře poskytování příslušných pokynů projektantům a stavebním inspektorům na místní úrovni za účelem provádění nezbytných úkolů. Členské státy by měly dále architektům a projektantům umožnit, aby při plánování, projektování, výstavbě a renovaci průmyslových nebo obytných oblastí řádně posoudili optimální kombinaci zlepšení v oblasti energetické účinnosti, používání energie z obnovitelných zdrojů a ústředního vytápění a chlazení, a měly by je k těmto činnostem pobízet.

(29)

Pro úspěšné provádění této směrnice mají zásadní význam osoby zajišťující instalaci a stavbu. Proto by dostatečný počet osob zajišťujících instalaci a stavbu měl díky odborné přípravě a dalším opatřením mít odpovídající schopnosti v otázkách instalace a integrace potřebných technologií v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů.

(30)

Členské státy by měly zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (13), pokud jde o vzájemné uznávání profesních odborníků, jichž se tato směrnice týká, a Komise by měla pokračovat v činnostech v rámci programu Inteligentní energie – Evropa, pokud jde o pokyny a doporučení týkající se norem pro odbornou přípravu takových profesních odborníků.

(31)

V zájmu posílení transparentnosti, pokud jde o energetickou náročnost na trhu Unie s jinými než obytnými budovami, je třeba stanovit jednotné podmínky pro dobrovolný společný certifikační režim pro energetickou náročnost jiných než obytných budov. V souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování EU se pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví předem formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Do přijetí takového nařízení se nadále používá rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (14), a to s výjimkou regulativního postupu s kontrolou, který se nepoužije.

(32)

Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 209 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o přizpůsobení některých částí společného obecného rámce stanoveného v příloze I technickému pokroku a vypracování srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost. Zvláště je důležité, aby Komise během přípravných prací vedla vhodné konzultace, včetně konzultací s odborníky.

(33)

Jelikož cíle této směrnice, totiž snížení energetické náročnosti budov, nemůže být z důvodu složitosti odvětví budov a neschopnosti vnitrostátních trhů s nemovitostmi odpovídajícím způsobem řešit problémy energetické náročnosti uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jich být proto z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřesahuje to, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(34)

Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání se směrnicí 2002/91/ES představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení totiž vyplývá z uvedené směrnice.

(35)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnice 2002/91/ES ve vnitrostátním právu.

(36)

V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (15) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

1.   Tato směrnice podporuje snižování energetické náročnosti budov v Unii s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky na vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost nákladů.

2.   V této směrnici jsou stanoveny požadavky pro

a)

společný obecný rámec metody výpočtu celkové energetické náročnosti budov a ucelených částí budov;

b)

uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov a nových ucelených částí budov;

c)

uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost:

i)

stávajících budov, ucelených částí budov a prvků budov, které jsou předmětem větší renovace,

ii)

prvků budov, jež jsou součástí obvodového pláště budovy a jež mají významný dopad na energetickou náročnost obvodového pláště, pokud jsou namontovány dodatečně nebo nahrazeny, a

iii)

technických systémů budovy při jejich instalaci, nahrazení nebo modernizaci;

d)

vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie;

e)

energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov;

f)

pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách; a

g)

nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a inspekčních zpráv.

3.   Požadavky stanovené touto směrnicí jsou minimálními požadavky a nebrání členským státům v přijetí nebo zavedení přísnějších opatření. Taková opatření musí být slučitelná se Smlouvou. Oznamují se Komisi.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„budovou“ zastřešená stavba se stěnami, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí;

2)

„budovou s téměř nulovou spotřebou energie“ budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí;

3)

„technickým systémem budovy“ technické zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, pro teplou vodu či k osvětlení budovy nebo ucelené části budovy nebo pro kombinaci těchto účelů;

4)

„energetickou náročností budovy“ vypočítané nebo změřené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, což mimo jiné zahrnuje energii používanou pro vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení;

5)

„primární energií“ energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, která neprošla žádným procesem přeměny nebo transformace;

6)

„energií z obnovitelných zdrojů“ energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž energie větrná, solární, aerotermální, geotermální, hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů;

7)

„obvodovým pláštěm budovy“ integrované prvky budovy, které oddělují její interiér od vnějšího prostředí;

8)

„ucelenou částí budovy“ oddíl, podlaží nebo byt v rámci budovy, jež jsou určeny k samostatnému používání nebo byly za tímto účelem upraveny;

9)

„prvkem budovy“ technický systém budovy nebo prvek obvodového pláště budovy;

10)

„větší renovací“ renovace budovy, přičemž:

a)

celkové náklady na renovaci obvodového pláště budovy nebo technických systémů budovy jsou vyšší než 25 % hodnoty budovy bez hodnoty pozemku, na němž budova stojí, nebo

b)

renovace probíhá u více než 25 % plochy obvodového pláště budovy;

Členské státy si mohou zvolit, zda uplatní možnost a) či b).

11)

„evropskou normou“ norma přijatá Evropským výborem pro normalizaci, Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice nebo Evropským ústavem pro telekomunikační normy a zpřístupněná veřejnosti;

12)

„certifikátem energetické náročnosti“ certifikát uznaný členským státem nebo právnickou osobou jím určenou, který udává energetickou náročnost budovy nebo ucelené části budovy, vypočtenou podle metody přijaté v souladu s článkem 3;

13)

„kombinovanou výrobou tepla a elektřiny“ současná výroba tepelné energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu;

14)

„nákladově optimální úrovní“ úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu, přičemž:

a)

nejnižší náklady se určují s ohledem na investiční náklady v oblasti energií, náklady na údržbu a provoz (včetně nákladů na energie, úspor, kategorie dotčené budovy a případně příjmů z vyrobené energie) a případně náklady na likvidaci a

b)

odhadovaný ekonomický životní cyklus určují jednotlivé členské státy. Označuje zbývající odhadovaný ekonomický životní cyklus budov, kdy jsou požadavky na energetickou náročnost stanoveny pro budovu jako celek, nebo odhadovaný životní cyklus prvku budovy, kdy jsou požadavky na energetickou náročnost stanoveny pro prvky budovy.

Nákladově optimální úroveň se pohybuje v rozmezí úrovní náročnosti, v nichž je analýza nákladů a přínosů vypočítaná pro odhadovaný ekonomický životní cyklus pozitivní;

15)

„klimatizačním systémem“ kombinace prvků, které jsou potřebné pro vnitřní úpravu vzduchu, při níž je teplota regulována nebo může být snižována;

16)

„kotlem“ kombinovaná tepelná jednotka, která se skládá z kotlového tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je předáváno tekutině;

17)

„jmenovitým výkonem“ největší tepelný výkon, vyjádřený v kW, stanovený a zaručený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem;

18)

„tepelným čerpadlem“ stroj, přístroj nebo zařízení, které přenáší teplo z přirozeného prostředí, jako je ovzduší, voda nebo půda, do budov nebo průmyslových zařízení tím, že obrací přirozené sdílení tepla, takže se teplo přenáší z prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší teplotou. V případě reverzibilních tepelných čerpadel může jít rovněž o sdílení tepla z budovy do přirozeného prostředí;

19)

„ústředním vytápěním“ nebo „ústředním chlazením“ distribuce tepelné energie ve formě páry, teplé vody nebo chlazených kapalin z ústředního zdroje výroby prostřednictvím sítě do více budov či míst za účelem použití k vytápění nebo chlazení prostoru nebo procesu.

Článek 3

Přijetí metody výpočtu energetické náročnosti budov

Členské státy použijí metodu výpočtu energetické náročnosti budov podle společného obecného rámce stanoveného v příloze I.

Tato metoda se přijme na celostátní nebo regionální úrovni.

Článek 4

Stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby minimální požadavky na energetickou náročnost budov nebo ucelených částí budov byly stanoveny za účelem dosažení nákladově optimálních úrovní. Energetická náročnost se vypočítá podle metody uvedené v článku 3. Nákladově optimální úrovně se vypočtou v souladu se srovnávacím metodickým rámcem uvedeným v článku 5, jakmile bude tento rámec zaveden.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly stanoveny minimální požadavky na energetickou náročnost pro prvky budovy, jež jsou součástí obvodového pláště budovy a jež mají významný dopad na energetickou náročnost obvodového pláště, pokud jsou nahrazeny nebo namontovány dodatečně, s cílem dosáhnout nákladově optimálních úrovní.

Při stanovování požadavků mohou členské státy rozlišovat mezi novými a stávajícími budovami a mezi různými kategoriemi budov.

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu obecné podmínky vnitřního prostředí, aby se zamezilo nepříznivým účinkům, např. nedostatečnému větrání, a také místní podmínky a určené využití i stáří budovy.

Od členského státu se nevyžaduje, aby stanovil takové minimální požadavky na energetickou náročnost, které nejsou nákladově efektivní v rámci odhadovaného ekonomického životního cyklu.

Minimální požadavky na energetickou náročnost se pravidelně přezkoumávají nejméně jednou za pět let a v případě potřeby se aktualizují, aby odrážely technický pokrok v sektoru budov.

2.   Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví nebo nebudou uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto kategorií budov:

a)

budovy úředně chráněné jako součást vymezeného prostředí nebo vzhledem k jejich zvláštní architektonické nebo historické hodnotě, pokud by splnění některých minimálních požadavků na energetickou náročnost nepřijatelně změnilo jejich charakter nebo vzhled;

b)

budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely;

c)

dočasné budovy s dobou užívání dva roky nebo méně, průmyslové provozy, dílenské provozovny a neobytné zemědělské budovy s nízkou spotřebou energie a neobytné zemědělské budovy používané odvětvím, na které se vztahuje celostátní odvětvová dohoda o energetické náročnosti;

d)

obytné budovy, které jsou užívány nebo určeny k užívání buď kratšímu než čtyři měsíce v roce, nebo případně k využívání na omezenou část roku, a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % ze spotřeby, k níž by došlo při celoročním užívání;

e)

samostatně stojící budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 m2.

Článek 5

Výpočet nákladově optimálních úrovníminimálních požadavků na energetickou náročnost

1.   Do 30. června 2011 Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 23, 24 a 25 srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov.

Srovnávací metodický rámec se stanoví v souladu s přílohou III a rozlišuje mezi novými a stávajícími budovami a mezi různými kategoriemi budov.

2.   Členské státy vypočítají nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na energetickou náročnost za použití srovnávacího metodického rámce vypracovaného v souladu s odstavcem 1 a příslušnými parametry, jako jsou klimatické podmínky a praktická dostupnost energetické infrastruktury, a srovnají výsledky tohoto výpočtu s platnými minimálními požadavky na energetickou náročnost.

Členské státy oznámí Komisi veškeré vstupní údaje a předpoklady použité k těmto výpočtům a rovněž výsledky těchto výpočtů. Zprávu lze zahrnout do akčních plánů energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. Členské státy předkládají tyto zprávy Komisi v pravidelných intervalech, jejichž trvání nebude delší než pět let. První zpráva se předloží do 30. června 2012.

3.   Pokud ze srovnání provedeného podle odstavce 2 vyplývá, že platné minimální požadavky na energetickou náročnost jsou významně méně energeticky účinné než nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na energetickou náročnost, dotčené členské státy odůvodní tento rozdíl písemně Komisi ve zprávě uvedené v odstavci 2, přičemž v rozsahu, v jakém tato mezera nemůže být odůvodněna, tuto zprávu doplní o plán nastiňující opatření k významnému zacelení mezery do příštího přezkumu požadavků na energetickou náročnost podle čl. 4 odst. 1.

4.   Komise zveřejní zprávu o pokroku členských států při dosahování nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost.

Článek 6

Nové budovy

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby nové budovy splňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost stanovené v souladu s článkem 4.

U nových budov členské státy zajistí, aby před zahájením výstavby byla posouzena a vzata v úvahu technická, environmentální a ekonomická proveditelnost vysoce účinných alternativních systémů, jako jsou systémy uvedené níže, jsou-li k dispozici:

a)

místní systémy dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů;

b)

kombinovaná výroba tepla a elektřiny;

c)

ústřední nebo blokové vytápění nebo chlazení, zejména využívá-li zčásti nebo zcela energii z obnovitelných zdrojů;

d)

tepelná čerpadla.

2.   Členské státy zajistí, aby analýza alternativních systémů podle odstavce 1 byla doložena a aby byla k dispozici pro účely ověřování.

3.   Tuto analýzu alternativních systémů lze provádět pro jednotlivé budovy nebo skupiny podobných budov nebo pro společné typy budov v téže oblasti. Pokud jde o systémy dálkového vytápění nebo chlazení, analýzu lze provést pro všechny budovy připojené k danému systému v téže oblasti.

Článek 7

Stávající budovy

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se u budov, u kterých probíhá větší renovace, snížila energetická náročnost budovy nebo jejích renovovaných částí s cílem splnit minimální požadavky na energetickou náročnost stanovené podle článku 4, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.

Tyto požadavky se použijí pro renovovanou budovu nebo ucelenou část budovy jako celek. Navíc či alternativně lze požadavky použít na renovované prvky budov.

Členské státy dále přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby energetická náročnost prvku budovy, jenž je součástí obvodového pláště budovy a má významný dopad na energetickou náročnost obvodového pláště budovy, splňovala v případě jeho dodatečné montáže nebo nahrazení minimální požadavky na energetickou náročnost, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.

Členské státy určí tyto minimální požadavky na energetickou náročnost v souladu s článkem 4.

Členské státy v souvislosti s budovami, které jsou předmětem větší renovace, prosazují, aby vysoce účinné alternativní systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 byly vzaty v úvahu a zohledněny, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.

Článek 8

Technické systémy budovy

1.   Pro účely optimalizace využívání energie z technického systému budovy stanoví členské státy systémové požadavky na celkovou energetickou náročnost, řádnou instalaci a odpovídající dimenzování, úpravu a kontrolu s ohledem na technické systémy, které jsou instalovány ve stávajících budovách. Členské státy mohou tyto systémové požadavky rovněž uplatnit na nové budovy.

Stanoví se systémové požadavky na nové technické systémy budovy a, jejich výměnu a modernizaci, a použijí se, pokud je to technicky, ekonomicky a funkčně proveditelné.

Tyto systémové požadavky se vztahují alespoň na:

a)

otopné soustavy;

b)

systémy pro přípravu teplé vody;

c)

klimatizační systémy;

d)

rozsáhlé větrací systémy;

nebo jejich kombinace.

2.   Členské státy podpoří zavádění inteligentních měřicích systémů při výstavbě nebo větší renovaci budov a současně zajistí, aby tato podpora byla v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (16). Členské státy mohou dále případně podpořit instalaci aktivních kontrolních systémů, jako jsou automatické, kontrolní a monitorovací systémy zaměřené na úsporu energie.

Článek 9

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

1.   Členské státy zajistí, aby:

a)

do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie a

b)

po dni 31. prosince 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Členské státy vypracují vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Tyto vnitrostátní plány mohou obsahovat cíle rozlišené v závislosti na kategorii budovy.

2.   Členské státy dále - po vzoru veřejného sektoru - vypracují politiky a přijmou opatření, jako je stanovení cílů, aby stimulovaly transformaci budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a informují o nich Komisi ve svých vnitrostátních plánech uvedených v odstavci 1.

3.   Vnitrostátní plány zahrnují mimo jiné následující prvky:

a)

podrobné praktické uplatňování vymezení budov s téměř nulovou spotřebou energie ze strany členských států odrážející jejich celostátní, regionální nebo místní podmínky a zahrnující číselný ukazatel spotřeby primární energie vyjádřený v kWh/m2 za rok. Primární energetické faktory používané pro určování využití primární energie mohou vycházet z celostátních nebo regionálních ročních průměrných hodnot a mohou zohledňovat příslušné evropské normy;

b)

průběžné cíle pro zlepšení energetické náročnosti nových budov do roku 2015 s cílem připravit provádění odstavce 1;

c)

informace o politikách a finančních nebo dalších opatřeních přijatých v souvislosti s odstavci 1 a 2 na propagaci budov s téměř nulovou spotřebou energie, včetně údajů o vnitrostátních požadavcích a opatřeních týkajících se využívání energie z obnovitelných zdrojů v nových budovách a ve stávajících budovách, které jsou předmětem větší renovace, v souvislosti s čl. 13 odst. 4 směrnice 2009/28/ES a s článkem 6 a 7 této směrnice.

4.   Komise vyhodnotí vnitrostátní plány uvedené v odstavci 1, zejména přiměřenost opatření zamýšlených členskými státy v souvislosti s cíli této směrnice. Komise může s řádným přihlédnutím k zásadě subsidiarity požádat o další konkrétní informace týkající se požadavků stanovených v odstavci 1, 2 a 3. Dotčený členský stát v tomto případě předloží požadované informace nebo navrhne změny, a to ve lhůtě devíti měsíců od žádosti Komise. Na základě tohoto hodnocení může Komise vydat doporučení.

5.   Komise do 31. prosince 2012 a poté každé tři roky zveřejní zprávu o pokroku členských států při zvyšování počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Na základě této zprávy Komise vypracuje akční plán a případně navrhne opatření ke zvýšení počtu těchto budov a podpoří vypracování osvědčených postupů, pokud jde o nákladovou efektivnost transformace stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

6.   Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou uplatňovat požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) a b), a to v konkrétních a odůvodněných případech, pokud je analýza nákladů a přínosů během ekonomického životního cyklu budovy negativní. Členské státy informují Komisi o zásadách příslušných právních režimů.

Článek 10

Finanční pobídky a překážky trhu

1.   S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních a jiných nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost budov a přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie přijmou členské státy odpovídající opatření k posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátním okolnostem.

2.   Do 30. června 2011 vypracují členské státy seznam stávajících a případně navrhovaných opatření a nástrojů včetně opatření a nástrojů finanční povahy, s výjimkou těch, jež se vyžadují podle této směrnice, které podporují cíle této směrnice.

Členské státy tento seznam aktualizují každé tři roky a sdělí je Komisi, což mohou učinit jejich zahrnutím do akčních plánů energetické účinnosti uvedených v čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

3.   Komise v rámci podpory provádění této směrnice posoudí účinnost stávajících a navrhovaných opatření uvedených v seznamech podle odstavci 2 i příslušných nástrojů Unie, pokud jde o provádění této směrnice. Na základě tohoto posouzení a s řádným přihlédnutím k zásadě subsidiarity může Komise poskytnout poradenství nebo doporučení ve věci konkrétních vnitrostátních režimů a koordinace s finančními institucemi Unie i mezinárodními finančními institucemi. Komise může své posouzení a možné poradenství nebo doporučení zahrnout do své zprávy o národních plánech energetické účinnosti uvedených v čl. 14 odst. 5 směrnice 2006/32/ES.

4.   Komise je případně na žádost členských států nápomocna při sestavování vnitrostátních nebo regionálních programů finanční podpory zaměřených na zvýšení energetické účinnosti budov, zejména stávajících budov, tím, že podporuje výměnu osvědčených postupů mezi odpovědnými vnitrostátními nebo regionálními orgány či subjekty.

5.   V zájmu zlepšení financování na podporu provádění této směrnice a s řádným přihlédnutím k zásadě subsidiarity předloží Komise, pokud možno do roku 2011, analýzu týkající se zejména:

a)

účinnosti a vhodnosti úrovní, jakož i skutečné částky ze strukturálních fondů a rámcových programů, které byly využity pro zvýšení energetické účinnosti budov, zejména v oblasti bydlení;

b)

účinnosti využívání fondů EIB a dalších veřejných finančních institucí;

c)

koordinace financování na úrovni Unie i na úrovni členských států a dalších forem podpory, jež mohou sloužit jako prostředek pro podporu investic do energetické účinnosti a vhodnosti těchto fondů pro dosažení cílů Unie.

Na základě této analýzy a v souladu s víceletým finančním rámcem může Komise následně Evropskému parlamentu a Radě předložit, považuje-li to za vhodné, návrhy týkající se nástrojů Unie.

6.   Členské státy zohlední nákladově optimální úrovně energetické náročnosti při poskytování pobídek určených pro výstavbu nebo větší renovace budov.

7.   Ustanovení této směrnice nebrání členským státům v poskytování pobídek pro nové budovy, renovace nebo prvky budov, jež překračují nákladově optimální úrovně.

Článek 11

Certifikáty energetické náročnosti

1.   Členské státy stanoví nezbytná opatření za účelem zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov. Certifikát energetické náročnosti musí obsahovat energetickou náročnost budovy a referenční hodnoty, jako jsou minimální požadavky na energetickou náročnost, a umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům budovy nebo ucelené části budovy porovnání a posouzení její energetické náročnosti.

Certifikát energetické náročnosti může obsahovat další informace, jako je roční spotřeba energie u neobytných budov a procentuální podíl energie z obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové spotřebě energie.

2.   Certifikát energetické náročnosti obsahuje doporučení na snížení energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům, pokud ve srovnání s platnými požadavky na energetickou náročnost existuje pro taková zlepšení přiměřený potenciál.

Doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti zahrnují:

a)

opatření přijatá v souvislosti s větší renovací obvodového pláště budovy nebo technického systému nebo systémů budovy a

b)

opatření přijatá v souvislosti s jednotlivými prvky budov nezávisle na větší renovaci obvodového pláště budovy nebo technického systému nebo systémů budovy.

3.   Doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti musí být pro konkrétní budovu technicky proveditelná a mohou udávat odhad rozsahu období návratnosti nebo nákladů a výnosů po dobu jejího ekonomického životního cyklu.

4.   Certifikát energetické náročnosti poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo nájemce může získat podrobnější informace,včetně nákladové účinnosti doporučení uvedených v certifikátu energetické náročnosti. Posouzení nákladové efektivnosti je založeno na souboru standardních podmínek, jako je posouzení úspor energie a základních cen energie a předběžný odhad nákladů. Obsahuje dále informace o krocích, které je nutné podniknout k provedení doporučení. Majiteli nebo nájemci mohou být poskytnuty i další informace o souvisejících tématech, jako jsou energetické audity nebo pobídky finanční či jiné povahy a možnosti financování.

5.   V souladu se svými vnitrostátními pravidly členské státy vybízejí orgány veřejné moci, aby zohlednily vedoucí úlohu, kterou by měly hrát v oblasti energetické náročnosti budov, mimo jiné prováděním doporučení uvedených v certifikátu energetické náročnosti vydávaném v rámci jeho platnosti budovám v jejich vlastnictví.

6.   Certifikace ucelených částí budov může být založena na

a)

společné certifikaci celé budovy nebo

b)

posouzení jiné srovnatelné ucelené části budovy s totožnými energetickými charakteristikami ve stejné budově.

7.   Certifikace rodinných domů může být založena na posouzení jiné srovnatelné budovy podobné konstrukce a velikosti a s podobnými vlastnostmi skutečné energetické náročnosti, pokud tuto srovnatelnost může zaručit odborník, který certifikát energetické náročnosti vydal.

8.   Platnost certifikátu energetické náročnosti nesmí překročit deset let.

9.   Do roku 2011 Komise za konzultace s příslušnými odvětvími přijme dobrovolný společný certifikační režim Evropské unie pro energetickou náročnost jiných než obytných budov. Toto opatření se přijme poradním postupem podle čl. 26 odst. 2. Členské státy se vyzývají, aby tento režim uznávaly nebo používaly nebo aby jej používaly v částečném rozsahu tím, že jej přizpůsobí svým vnitrostátním okolnostem.

Článek 12

Vydávání certifikátů energetické náročnosti

1.   Členské státy zajistí, aby byl certifikát energetické náročnosti vydán pro:

a)

budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému nájemci; a

b)

budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší než 500 m2 užívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha často navštěvována veřejností. Dne … (17) se tato hraniční hodnota 500 m2 sníží na 250 m2.

Požadavek na vydání certifikátu energetické náročnosti v případě dotčené budovy nebo ucelené části budovy se neuplatní, je-li k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li tento certifikát platný.

2.   Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budov nebo ucelených částí budov byl potenciálnímu novému nájemci nebo kupujícímu předložen certifikát energetické náročnosti nebo jeho kopie a aby kupujícímu nebo novému nájemci byly certifikát energetické náročnosti nebo jeho kopie předány.

3.   Dochází-li k prodeji či pronájmu budovy před její výstavbou, mohou členské státy odchylně od odstavců 1 a 2 požadovat, aby prodávající předložil posouzení budoucí energetické náročnosti této budovy; v takovém případě se certifikát energetické náročnosti vydá nejpozději bezprostředně poté, co byla výstavba dané budovy dokončena.

4.   Členské státy vyžadují, aby v případě prodeje nebo pronájmu:

budov, jež mají certifikát energetické náročnosti,

ucelených částí budov v budově, jež má certifikát energetické náročnosti, a

ucelených částí budov, jež mají certifikát energetické náročnosti

byl na reklamách v komerčních médiích uveden ukazatel energetické náročnosti obsažený v certifikátu energetické náročnosti dané budovy nebo ucelené části budovy.

5.   Ustanovení tohoto článku se provádějí v souladu s platnými vnitrostátními pravidly týkajícími se spoluvlastnictví či společného vlastnictví.

6.   Členské státy mohou z působnosti odstavců 1, 2, 4 a 5 tohoto článku vyjmout kategorie budov uvedené v čl. 4 odst. 2.

7.   O případných účincích těchto certifikátů energetické náročnosti v rámci soudního řízení, dojde-li k němu, se rozhoduje v souladu s vnitrostátními pravidly.

Článek 13

Vystavení certifikátů energetické náročnosti

1.   Členské státy přijmou opatření k tomu, aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m2 užívají orgány veřejné moci a často ji navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.

Dne … (18) se tato hraniční hodnota 500 m2 sníží na 250 m2.

2.   Členské státy vyžadují, aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m2 často navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.

3.   Ustanovení tohoto článku s sebou nenesou povinnost vystavit doporučení obsažená v daném certifikátu energetické náročnosti.

Článek 14

Inspekce otopných soustav

1.   Členské státy stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce přístupných částí soustav používaných k vytápění budov, jako jsou zdroje tepla, řídicí systémy a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým výkonem pro účely vytápění budov vyšším než 20 kW. Tato inspekce rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle v porovnání s požadavky na vytápění budovy. Posouzení dimenzování kotle není třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci otopné soustavy nebo v otázce požadavků na vytápění dotyčné budovy provedeny žádné změny.

Členské státy mohou vhodným způsobem snížit četnost nebo přísnost uvedených inspekcí, je-li v budově instalován elektronický monitorovací a řídicí systém.

2.   Členské státy mohou stanovit různou četnost inspekcí v závislosti na typu a jmenovitém výkonu otopné soustavy, přičemž zohlední náklady na inspekci otopné soustavy a odhadované úspory nákladů na energie, které mohou z inspekce vyplynout.

3.   U otopných soustav s kotli se jmenovitým výkonem vyšším než 100 kW se provádí inspekce nejméně každé dva roky.

U plynových kotlů může být tato doba prodloužena na čtyři roky.

4.   Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou členské státy zvolit, že přijmou nezbytná opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních řešeních pro posouzení účinnosti a vhodného dimenzování kotle. Celkový dopad tohoto přístupu musí být stejný jako u opatření popsaných v odstavcích 1, 2 a 3.

Pokud se členské státy rozhodnou uplatnit opatření podle prvního pododstavce, předloží Komisi zprávu o rovnocennosti těchto opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku nejpozději do 30. června 2011. Členské státy předkládají tyto zprávy Komisi každé tři roky. Zprávy lze zahrnout do akčních plánů energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

5.   Poté, co Komise od členského státu obdrží vnitrostátní zprávu o provádění možnosti popsané v odstavci 4, může požádat o další konkrétní informace týkající se požadavků a rovnocennosti opatření podle uvedeného odstavce. V takovém případě dotyčný členský stát během devíti měsíců předloží požadované informace nebo navrhne změny.

Článek 15

Inspekce klimatizačních systémů

1.   Členské státy stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce přístupných částí klimatizačních systémů se jmenovitým výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace a dimenzování zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Posouzení dimenzování není třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci klimatizačního systému nebo v otázce požadavků na chlazení dotyčné budovy provedeny žádné změny.

Členské státy mohou vhodným způsobem snížit četnost nebo přísnost uvedených inspekcí, je-li v budově instalován elektronický monitorovací a řídicí systém.

2.   Členské státy mohou stanovit různou četnost inspekcí v závislosti na typu a jmenovitém výkonu klimatizačního systému, přičemž zohlední náklady na inspekci klimatizačního systému a odhadované úspory nákladů na energie, které mohou z inspekce vyplynout.

3.   Při stanovování opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku členské státy zajistí, pokud je to z ekonomického a technického hlediska proveditelné, aby inspekce byly prováděny v souladu s inspekcemi otopných soustav a dalších technických systémů uvedených v článku 14 této směrnice a s kontrolami netěsností uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (19).

4.   Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou členské státy zvolit, že přijmou nezbytná opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o výměně klimatizačních systémů nebo o dalších změnách klimatizačního systému, které může zahrnovat inspekce pro posouzení účinnosti a vhodného dimenzování klimatizačního systému. Celkový dopad tohoto přístupu musí být stejný jako u opatření popsaných v odstavcích 1, 2 a 3.

Použijí-li členské státy opatření uvedená v prvním pododstavci, předloží nejpozději do dne 30. června 2011 Komisi zprávu o rovnocennosti těchto opatření a opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku. Tyto zprávy předkládají členské státy Komisi každé tři roky. Zprávy mohou být zahrnuty do akčních plánů energetické účinnosti uvedených v čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

5.   Poté, co Komise od členského státu obdrží vnitrostátní zprávu o provádění možnosti popsané v odstavci 4, může požádat o další konkrétní informace týkající se požadavků a rovnocennosti opatření podle uvedeného odstavce. V takovém případě předloží dotyčný členský stát během devíti měsíců požadované informace nebo navrhne změny.

Článek 16

Zprávy o inspekcích otopných soustav a klimatizačních systémů

1.   Po každé inspekci otopné soustavy nebo klimatizačního systému se vydává inspekční zpráva. Inspekční zpráva obsahuje výsledky inspekce provedené podle článku 14 nebo 15 a obsahuje doporučení týkající se nákladově efektivního zlepšení energetické náročnosti soustavy či systému, u nichž byla inspekce provedena.

Tato doporučení mohou být založena na srovnání energetické náročnosti systému, u něhož byla provedena inspekce, s energetickou náročností nejlepšího dostupného proveditelného systému a systému podobného typu, jehož všechny příslušné prvky dosahují úrovně energetické náročnosti, již vyžadují platné právní předpisy.

2.   Inspekční zpráva se předá vlastníku či nájemci budovy.

Článek 17

Nezávislí odborníci

Členské státy zajistí, aby certifikace energetické náročnosti budovy a inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů byly prováděny nezávislým způsobem kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky působícími jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako zaměstnanci veřejných orgánů nebo soukromých podniků.

Odborníci musí být akreditováni s ohledem na jejich způsobilost.

Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o odborné přípravě a o akreditacích. Členské státy zajistí, aby byly veřejnosti zpřístupněny buď pravidelně aktualizované seznamy kvalifikovaných nebo akreditovaných odborníků, nebo pravidelně aktualizované seznamy akreditovaných společností poskytujících služby takovýchto odborníků.

Článek 18

Nezávislý kontrolní systém

1.   Členské státy zajistí, aby byly v souladu s přílohou II zavedeny nezávislé kontrolní systémy certifikátů energetické náročnosti a zpráv o inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy mohou zavést oddělené systémy pro kontrolu certifikátů energetické náročnosti a pro kontrolu zpráv o inspekcích otopných soustav a klimatizačních systémů.

2.   Členské státy mohou přenést odpovědnost za provádění nezávislých kontrolních systémů.

Pokud se tak členské státy rozhodnou, zajistí, aby nezávislé kontrolní systémy byly prováděny v souladu s přílohou II.

3.   Členské státy vyžadují, aby certifikáty energetické náročnosti a inspekční zprávy uvedené v odstavci 1 byly na požádání zpřístupněny příslušným orgánům nebo subjektům.

Článek 19

Přezkum

Komise, které je nápomocen výbor zřízený článkem 26, vyhodnotí nejpozději do 1. ledna 2017 tuto směrnici z hlediska zkušeností získaných během jejího uplatňování a z hlediska pokroku, jehož bylo dosaženo, a v případě potřeby předloží návrhy.

Článek 20

Informace

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k informování vlastníků nebo nájemců budov nebo ucelených částí budov o různých metodách a praktických postupech ke snižování energetické náročnosti.

2.   Členské státy zejména poskytnou vlastníkům nebo nájemcům budov informace o certifikátech energetické náročnosti a inspekčních zprávách, jejich účelu a cílech, o nákladově efektivních způsobech snižování energetické náročnosti budovy a případně o finančních nástrojích dostupných pro účely snížení energetické náročnosti budovy.

Komise je členským státům na jejich žádost nápomocna při vedení informačních kampaní pro účely odstavce 1 a prvního pododstavce tohoto odstavce, které mohou být předmětem programů Unie.

3.   Členské státy zajistí dostupnost pokynů a odborné přípravy pro subjekty odpovědné za provádění této směrnice. Tyto pokyny a odborná příprava se zaměřují na význam snižování energetické náročnosti a umožňují úvahy o optimální kombinaci zlepšení v oblasti energetické účinnosti, o využívání energie z obnovitelných zdrojů a využívání ústředního vytápění a chlazení při plánování, projektování, výstavbě a renovaci průmyslových či obytných oblastí.

4.   Komise se vyzývá, aby průběžně zlepšovala své informační služby, zejména internetové stránky, jež byly vytvořeny jakožto evropský portál pro energetickou účinnost v budovách určených občanům, odborníkům a orgánům, aby tak členským státům napomohla v jejich úsilí v oblasti informovanosti a zvyšování povědomí. Informace uvedené na těchto internetových stránkách by mohly zahrnovat odkazy na příslušné právní předpisy Unie i na příslušné vnitrostátní, regionální a místní právní předpisy, odkazy na internetové stránky EUROPA obsahující národní akční plány energetické účinnosti, odkazy na dostupné finanční nástroje, jakož i příklady osvědčených postupů na celostátní, regionální a místní úrovni. Pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj, Komise pokračuje ve svých informačních službách a dále je posiluje, a to s cílem usnadnit používání dostupných finančních prostředků tím, že zúčastněným subjketům, včetně celostátních, regionálních a místních orgánů, poskytne pomoc a informace, pokud jde o možnosti financování, s přihlédnutím k nejnovějším změnám regulačního rámce.

Článek 21

Konzultace

S cílem usnadnit účinné provádění této směrnice konzultují členské státy zúčastněné subjekty včetně místních a regionálních orgánů, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a s konkrétní situací. Tyto konzultace jsou zejména významné pro použití článků 9 a 20.

Článek 22

Přizpůsobení přílohy I technickému pokroku

Komise přizpůsobí body 3 a 4 přílohy I technickému pokroku prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 23, 24 a 25.

Článek 23

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 22 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem … (20). Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 24.

2.   Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 5 odst. 1, je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 5 svěřena Komisi do 30. června 2012.

3.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 24 a 25.

Článek 24

Zrušení přenesení pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 5 a 22 zrušit.

2.   Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 25

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, bude akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

3.   Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Článek 26

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 27

Sankce

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do … (21) a rovněž jí neprodleně oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.

Článek 28

Provedení

1.   Do … (22) členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 až 18, 20 a 27.

Pokud jde o články 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 a 27, budou tyto předpisy používat nejpozději od … (23).

Pokud jde o články 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 a 16, budou tyto předpisy používat na budovy užívané orgány veřejné moci nejpozději od … (23) a na jiné budovy nejpozději od … (24).

Použití čl. 12 odst. 1 a 2 na jednotlivé pronajímané ucelené části budov mohou členské státy odložit do dne 31. prosince 2015. To však nesmí mít za následek vydání nižšího počtu certifikátů, než kolik by jich bylo vydáno v rámci použití směrnice 2002/91/ES v dotyčném členském státě.

Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici 2002/91/ES se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 29

Zrušení

Směrnice 2002/91/ES ve znění nařízení uvedeného v části A přílohy IV se zrušuje s účinkem ode dne 1. února 2012, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení směrnice uvedené v části B přílohy IV ve vnitrostátním právu.

Odkazy na směrnici 2002/91/ES se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 30

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 31

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V … ….

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda


(1)  Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 75.

(2)  Úř. věst. C 200, 25.8.2009, s. 41.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne …

(4)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 65.

(5)  Viz část A přílohy IV.

(6)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136.

(7)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

(8)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(9)  Viz strana 17 tohoto Úředního věstníku.

(10)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 116, 9.5.2009, s. 18.

(12)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.

(13)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.

(14)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.

(17)  Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(18)  Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost

(19)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(20)  Vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

(21)  Dva roky a šest měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(22)  Dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(23)  Dva roky a šest měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(24)  Tři roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.


PŘÍLOHA I

Společný obecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov

(uvedený v článku 3)

1.

Energetická náročnost budovy se určuje na základě vypočteného či skutečného množství energie spotřebované za rok za účelem splnění různých potřeb spojených s jejím typickým užíváním a odráží potřebu energie na vytápění a chlazení (tj. energie potřebné k zamezení přehřívání) k udržení předpokládaných teplotních podmínek budovy a potřebu teplé vody v domácnostech.

2.

Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena transparentním způsobem a zahrnuje ukazatel energetické náročnosti a číselný ukazatel spotřeby primární energie, a to na základě primárních energetických faktorů ve vztahu k danému energetickému nosiči, jež mohou být založeny na vnitrostátních či regionálních vážených průměrech nebo na konkrétní hodnotě v místě produkce.

Metoda výpočtu energetické náročnosti budov by měla zohledňovat evropské normy a musí být v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, včetně směrnice 2009/28/ES.

3.

Metoda musí být stanovena s ohledem na alespoň tato hlediska:

a)

následující skutečné tepelné vlastnosti budovy včetně jejích vnitřních příček

i)

tepelná kapacita,

ii)

izolace,

iii)

pasivní vytápění,

iv)

prvky chlazení a

v)

tepelné mosty.

b)

zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních vlastností;

c)

klimatizační zařízení;

d)

přirozené a nucené větrání, které může zahrnovat průvzdušnost;

e)

zabudované zařízení pro osvětlení (zejména v nebytovém sektoru);

f)

konstrukci, umístění a orientaci budov, včetně vnějšího klimatu;

g)

pasivní solární systémy a protisluneční ochranu;

h)

vnitřní mikroklimatické podmínky, včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí;

i)

vnitřní spotřebu energie.

4.

Při výpočtu se má v případě potřeby brát v úvahu příznivý vliv těchto hledisek:

a)

místní podmínky slunečního osvitu, aktivní solární systémy a jiné otopné soustavy a elektrické systémy využívající energii z obnovitelných zdrojů;

b)

elektřina vyráběná formou kombinované výroby tepla a elektřiny;

c)

ústřední nebo blokové otopné a chladicí soustavy;

d)

denní osvětlení.

5.

Pro účely tohoto výpočtu by budovy měly být vhodně rozděleny do následujících kategorií:

a)

rodinné domy různých typů;

b)

bytové domy;

c)

administrativní budovy;

d)

budovy pro vzdělávání;

e)

nemocnice;

f)

hotely a restaurace;

g)

sportovní zařízení;

h)

budovy pro velkoobchod a maloobchod;

i)

jiné druhy budov spotřebovávajících energii.


PŘÍLOHA II

Nezávislé kontrolní systémy pro certifikáty energetické náročnosti a inspekční zprávy

1.

Příslušné orgány nebo subjekty, na které byla příslušnými orgány přenesena odpovědnost za provádění nezávislého kontrolního systému, namátkově vyberou alespoň statisticky významný procentuální podíl všech každoročně vydaných certifikátů energetické náročnosti a provedou jejich ověření.

Ověření je založeno na možnostech uvedených níže nebo na ekvivalentních opatřeních:

a)

kontrola platnosti vstupních údajů o budově použitých k vydání certifikátu energetické náročnosti a výsledků uvedených v certifikátu;

b)

kontrola vstupních údajů a ověření výsledků certifikátu energetické náročnosti, včetně uvedených doporučení;

c)

celková kontrola vstupních údajů o budově použitých k vydání certifikátu energetické náročnosti, celkové ověření výsledků uvedených v certifikátu, včetně uvedených doporučení, a je-li to možné, prohlídka budovy na místě za účelem kontroly srovnatelnosti specifikací uvedených v certifikátu energetické náročnosti a certifikované budovy.

2.

Příslušné orgány nebo subjekty, na které byla příslušnými orgány přenesena odpovědnost za provádění nezávislého kontrolního systému, namátkově vyberou alespoň statisticky významný procentuální podíl všech každoročně vydaných inspekčních zpráv a provedou jejich ověření.


PŘÍLOHA III

Srovnávací metodický rámec pro stanovení nákladově optimálních úrovní požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov

Srovnávací metodický rámec členským státům umožní stanovit energetickou náročnost budov a prvků budov, jakož i ekonomické aspekty opatření vztahujících se k energetické náročnosti, a vytvořit mezi nimi spojitosti s cílem určit nákladově optimální úroveň.

Srovnávací metodický rámec je doplněn obecnými pokyny, jež určují způsob použití tohoto rámce ve výpočtech nákladově optimálních úrovní náročnosti.

Srovnávací metodický rámec umožňuje zohlednění struktur spotřeby, vnějších klimatických podmínek, investičních nákladů, kategorie budovy, nákladů na údržbu a provoz (včetně nákladů na energie a souvisejících úspor), případně výnosů z vyprodukované energie a případně nákladů na likvidaci. Měl by být založen na příslušných evropských normách souvisejících s touto směrnicí.

Komise rovněž poskytne:

obecné pokyny doprovázející srovnávací metodický rámec; tyto obecné pokyny budou sloužit k tomu, aby umožnily členským státům podniknout níže uvedené kroky;

informace o odhadovaném dlouhodobém vývoji cen energií.

Pro účely použití srovnávacího metodického rámce členskými státy se na úrovni členských států stanoví obecné podmínky vyjádřené prostřednictvím parametrů.

Srovnávací metodický rámec od členských států vyžaduje, aby:

určily referenční budovy charakteristické svojí funkčností a zeměpisnou polohou, jež jsou zároveň typické pro tuto funkčnost a polohu, a to včetně vnějších a vnitřních klimatických podmínek. Mezi referenčními budovami jsou budovy obytné i jiné než obytné, nové i již existující;

určily opatření pro energetickou účinnost, jež mají být u referenčních budov hodnocena. Může se jednat o opatření pro jednotlivé budovy jako celek, pro jednotlivé prvky budovy nebo pro kombinace prvků budov;

vyhodnotily potřebu finální a primární energie referenčních budov a referenční budovy, u nichž se uplatňují stanovená opatření pro energetickou účinnost;

vypočítaly náklady (tj. čistou současnou hodnotu) na opatření pro energetickou účinnost (uvedených v druhé odrážce) během předpokládaného ekonomického životního cyklu, použitá v případě referenčních budov (uvedených v první odrážce), a to za použití zásad srovnávacího metodického rámce.

Výpočtem nákladů na opatření pro energetickou účinnost během předpokládaného ekonomického životního cyklu členské státy hodnotí nákladovou efektivnost různých úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost. Díky tomu bude možno stanovit nákladově optimální úrovně požadavků na energetickou náročnost.


PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 29)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 65)

 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 (Úř. věst. L 311, 21.11.2008, s. 1)

pouze bod 9.9 přílohy

ČÁST B

Lhůty pro provedení do vnitrostátního práva a použitelnost

(uvedené v článku 29)

Směrnice

Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva

Datum použitelnosti

2002/91/ES

4. ledna 2006

4. ledna 2009, pouze pokud jde o články 7, 8 a 9


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Směrnice 2002/91/ES

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 bod 1

Čl. 2 bod 1

Čl. 2 body 2 a 3

Čl. 2 bod 2

Čl. 2 bod 4 a příloha I

Čl. 2 body 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Čl. 2 bod 3

Čl. 2 bod 12

Čl. 2 bod 4

Čl. 2 bod 13

Čl. 2 bod 14

Čl. 2 bod 5

Čl. 2 bod 15

Čl. 2 bod 6

Čl. 2 bod 16

Čl. 2 bod 7

Čl. 2 bod 17

Čl. 2 bod 8

Čl. 2 bod 18

Čl. 2 bod 19

Článek 3

Článek 13 a příloha I

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 2 a 3

Článek 6

Článek 7

Články 8, 9 a 10

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec

Čl. 11 odst. 8 a čl. 12 odst. 2

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 6

Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 6

Čl. 7 odst. 2

Čl. 11 odst. 1 a 2

Čl. 11 odst. 3, 4, 5, 7 a 9

Čl. 12 odst. 1, 3, 4, 5 a 7

Čl. 7 odst. 3

Čl. 13 odst. 1 a 3

Čl. 13 odst. 2

Čl. 8 písm. a)

Čl. 14 odst. 1 a 3

Čl. 14 odst. 2

Čl. 8 písm. b)

Čl. 14 odst. 4

Čl. 14 odst. 5

Článek 9

Čl. 15 odst. 1

Čl. 15 odst. 2, 3, 4 a 5

Článek 16

Článek 10

Článek 17

Článek 18

Čl. 11 návětí

Článek 19

Čl. 11 písm. a) a b)

Článek 12

Čl. 20 odst. 1 a 2 druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 a 4

Článek 21

Článek 13

Článek 22

Články 23, 24 a 25

Čl. 14 odst. 1

Čl. 26 odst. 1

Čl. 14 odst. 2 a 3

Čl. 26 odst. 2 a 3

Článek 27

Čl. 15 odst. 1

Článek 28

Čl. 15 odst. 2

Článek 29

Článek 16

Článek 30

Článek 17

Článek 31

Příloha

Příloha I

Přílohy II až V


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Dne 19. listopadu 2008 Evropská komise předložila výše uvedený návrh Radě a Evropskému parlamentu (1).

2.

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 23. dubna 2009 a schválil 107 změn (2).

3.

Výbor regionů přijal stanovisko dne 21. dubna 2009.

4.

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 14. května 2009 (3).

5.

Dne 14. dubna 2010 Rada v souladu s článkem 294 SFEU přijala postoj v prvním čtení.

II.   CÍL NÁVRHU

Tento návrh je spolu s dalšími dvěma návrhy (4) součástí souboru opatření týkajících se energetické účinnosti, předložených Komisí v listopadu roku 2008.

Cílem tohoto návrhu je další zvýšení energetické účinnosti budov v EU s ohledem na politické cíle EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020, pokud jde o emise skleníkových plynů, podíl energie z obnovitelných zdrojů a energetické úspory a přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Tento návrh se proto zaměřuje na objasnění, posílení a rozšíření oblasti působnosti současné směrnice 2002/91/ES, jakož i na zmírnění velkých rozdílů mezi postupy členských států v tomto odvětví. Jeho ustanovení věnují pozornost různým regulačním nástrojům a nástrojům založeným na informacích a týkají se energetických potřeb ohledně vytápění prostoru a ohřevu teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení u nových a stávajících, obytných a neobytných budov.

III.   ANALÝZA POSTOJE RADY V PRNÍM ČTENÍ

1.

Vzhledem k napjatému časovému harmonogramu nezbytnému pro rychlé dosažení dohody o tomto návrhu, k němuž vyzvala Evropská rada, se Rada od začátku zaměřila na identifikaci bodů, které by byly přijatelné jak pro Parlament tak pro Radu, spíše než na vypracování komplexního schváleného postoje Rady před zahájením jednání s Parlamentem. S cílem rychle pokročit vpřed a zároveň zohlednit datum vstupu Smlouvy o fungování EU v platnost bylo dohodnuto, že se bude postupovat ve dvou fázích:

Dosažení dohody o podstatě směrnice. Tato první fáze byla po konzultacích s EP uzavřena v listopadu roku 2009. Tato dohoda byla potvrzena Coreperem dne 19. listopadu 2009 a na úrovni EP Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prostřednictvím dopisu jeho předsedy ze dne 30. listopadu 2009.

Dosažení dohody o změnách vyplývajících ze vstupu SFEU v platnost, které se konkrétně týkají přizpůsobení právního základu a ustanovení o postupu projednávání ve výborech. Tato druhá fáze byla po konzultacích s EP uzavřena v březnu roku 2010, přičemž se v nejvyšší možné míře opírala o horizontální řešení, a to zejména pokud jde o konzultace s odborníky, prohlášení EP, Rady a Komise k článku 290 a prohlášení Komise k obdobím prázdnin. Tato dohoda byla potvrzena Coreperem dne 24. března 2010 a na úrovni EP Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prostřednictvím dopisu jeho předsedy ze dne 25. března 2010.

2.

Postoj Rady zahrnuje dvě výše uvedené dohody. Obsahuje tyto hlavní body:

 

Ustanovení týkající se finančních nástrojů:

Byl vložen nový článek 10 „Finanční pobídky a překážky trhu“ a nové body odůvodnění 18, 19 a 20, s cílem klást podstatně větší důraz na stranu financování energetické účinnosti budov.

 

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Stejně jako v případě dalších legislativních aktů EU v oblasti klimatu a energetiky byl vložen „cíl pro rok 2020“: Čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nyní předepisují, že všechny nové budovy musí mít do 31. prosince 2020 téměř nulovou spotřebu energie, že musí být stanoven střednědobý cíl pro rok 2015 a že budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci musí mít téměř nulovou spotřebu energie po dni 31. prosinci 2018, což je v souladu s vedoucí úlohou, kterou by v této oblasti měl hrát veřejný sektor (viz 23. bod odůvodnění). Členské státy by navíc měly vypracovat politiky pro přeměnu stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (čl. 9 odst. 1a). Protože přeměna stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie je často relativně nákladná, a může tudíž představovat neúčinné využívání omezených finančních prostředků, Rada nemohla přijmout soubor závazných cílů pro stávající budovy.

 

Prvky budov

V duchu změn EP byla oblast působnosti návrhu rozšířena na prvky budov (čl. 7 druhý pododstavec).

 

Certifikáty energetické náročnosti: vydávání a vystavení

Rada souhlasila s návrhem EP snížit hraniční hodnotu pro vydávání certifikátů pro veřejné budovy (článek 12), snížit hraniční hodnotu pro vystavení certifikátů ve veřejných budovách (článek 13) a souhlasila s opětovným vložením textu, který předtím vypustila, konkrétně s požadavkem zobrazovat ukazatel energetické účinnosti v reklamách (čl. 12 odst. 4).

 

Srovnávací metodický rámec

Rada nemohla souhlasit s požadavkem Evropského parlamentu na vytvoření společného metodického rámce (čl. 5 odst. 1), jenž by byl uplatňován ve všech členských státech. Vzhledem k rozdílům v klimatických a zeměpisných podmínkách jakož i k rozdílným „výchozím pozicím“ v oblasti energetické účinnosti budov byla Rada toho názoru, že společný metodický rámec by byl nejen nevhodný, ale nebylo by ani možné jej vypracovat. Rada ovšem souhlasila s připojením nové přílohy III, navržené Parlamentem, která popisuje obsah srovnávacího metodického rámce. Rada dále souhlasila se zavedením systému referenčních hodnot (čl. 5 odst. 3), na jehož základě by členské státy musely odůvodňovat podstatné rozdíly mezi nákladově optimálními úrovněmi minimálních požadavků na energetickou náročnost a platnými minimálními požadavky na energetickou náročnost.

 

Přezkum

Rada souhlasila s požadavkem Evropského parlamentu na přezkum Komisí; bylo dosaženo dohody o kompromisním datu, 1. lednu 2017, jako lhůtě pro tento přezkum (článek 19).

 

Informace

S cílem reagovat na několik požadavků Evropského parlamentu v souvislosti s poskytováním informací Rada navrhla vložení nového článku 20, v němž by byla seskupena všechna ustanovení týkající se informací.

* * *

Kromě výše uvedených hlavních bodů a s ohledem na rychlé dosažení dohody Rada přezkoumala jednotlivé změny Evropského parlamentu. Kde to bylo možné, byly změny přijaty, a to buď zcela nebo zčásti; v některých případech byla podstata změny vyjádřena v jiném článku nebo bodu odůvodnění. Ve svém postoji tedy Rada:

přijala změny 1, 2, 36, 37, 38 a 45;

zčásti přijala změny 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 93, 94, 95, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 119, 120, 123 a 124;

nemohla přijmout změny 7, 8, 9, 12, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 31, 40, 41, 44, 46, 53, 54, 55, 59, 64, 73, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 a 91.


(1)  Dokument 15929/08.

(2)  Dokument 8877/1/09 REV 1.

(3)  Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 75.

(4)  Další dva návrhy tvořící součást uvedeného balíčku jsou:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) (2008/0222 COD);

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 46).

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k článku 290 SFEU

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o provádění článku 290 SFEU nebo jednotlivých legislativních aktů obsahujících tato ustanovení.

Prohlášení Komise

Evropská komise bere na vědomí, že Evropský parlament a Rada mají za to, že s výjimkou případů, kdy se legislativním aktem stanoví postup pro naléhavé případy, by oznamování aktů v přenesené pravomoci mělo zohledňovat období prázdnin daných orgánů (zimní, letní a období voleb do evropských orgánů) s cílem zajistit, aby Evropský parlament a Rada mohly uplatnit svá práva ve lhůtách stanovených v příslušných legislativních aktech, a je připravena jednat odpovídajícím způsobem.