ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.028.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 28

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
4. února 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 028/01

Povolení státní podpory v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES – Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky ( 1 )

1

2010/C 028/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

4

2010/C 028/03

Povolení státní podpory podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

8

2010/C 028/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) ( 1 )

12

2010/C 028/05

Měnová dohoda mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem

13

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 028/06

Směnné kurzy vůči euru

19

2010/C 028/07

Oznámení o pokynech Společenství pro správnou praxi

20

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2010/C 028/08

Seznam uznaných mezioborových organizací v odvětví tabáku

21

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Evropská komise

2010/C 028/09

Změny v Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora

23

2010/C 028/10

Seznam islandských a norských přírodních minerálních vod podle článku 1 směrnice Rady 80/777/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod (Zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úř. věst. C 23, 29.1.2009, s. 11, a v dodatku EHP č. 4, 29.1.2009, s. 1)

24

 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2010/C 028/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

25

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2010/C 028/12

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/1


Povolení státní podpory v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

(Text s významem pro EHP)

2010/C 28/01

Datum přijetí rozhodnutí

24.3.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 518/08

Členský stát

Malta

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Investment aid scheme for interconnectivity projects

Právní základ

Malta Enterprise Act (CEP.463)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj odvětví, Regionální rozvoj

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje 4 mil. EUR

Celková částka plánované podpory 16 mil. EUR

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

12.2007–12.2011

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Malta Enterprise Corporation

Enterprise Centre

San Gwann

SGN 3000

MALTA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

13.7.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 671/08

Členský stát

Maďarsko

Region

Dél-Alföld

Název (a/nebo jméno příjemce)

Mercedes-Benz Hungary Kft.

Právní základ

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről; 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace, Sleva na dani

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 29 700 mil. HUF

Míra podpory

20,34 %

Délka trvání programu

2009–2017

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Budapest

Honvéd u. 13–15.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

25.11.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 605/09

Členský stát

Švédsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Short-term export-credit insurance

Právní základ

Government's Export Credit Guarantee Ordinance (2007:656).

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Pojištění vývozních úvěrů

Forma podpory

Pojištění vývozních úvěrů

Rozpočet

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.12.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Exportkreditnämnden (EKN)

Box 3064

SE-103 61 Stockholm

SVERIGE

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/4


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2010/C 28/02

Datum přijetí rozhodnutí

16.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 566/09

Členský stát

Belgie

Region

Bruxelles-Capitale

Název (a/nebo jméno příjemce)

Soutien de la Région Bruxelles — Capitale en faveur de le recherche, du développement et de l'innovation

Právní základ

L'ordonnance du 26 mars 2009 de la Région de Bruxelles — Capitale visant à promouvoir la recherche, le développement et de l'innovation. 26 maart 2009 — Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj, Inovace

Forma podpory

Přímá dotace, Vratná dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 6,7 mil. EUR

Míra podpory

80 %

Délka trvání programu

1.1.2010–31.12.2015

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation

Domaine Latour de Freins

Rue Engeland 555

1180 Bruxelles

BELGIQUE

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

4.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 607/09

Členský stát

Irsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Rural Broadband Reach Scheme — Ireland

Právní základ

The Ministers and Secretaries (Amendment) Acts, 1924-2007 (as amended by Statutory Instrument 300/2002 — Communications, Energy and Geological Survey of Ireland (transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002) and Statutory Instrument 706/2007 — Communications, Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2007

The National Development Plan (2007-2013)

The National Strategic Reference Framework for Ireland

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj, Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Míra podpory

Délka trvání programu

1.9.2010–31.12.2012

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Department of Communications, Energy and Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Dublin 2

IRELAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

14.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 624/09

Členský stát

Španělsko

Region

Galicia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Aid to fuel switching for Alcoa Galicia

Právní základ

Estatuto de Autonomía de Galicia — Convenio con empresa

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Úspora energie, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 1 mil. EUR

Míra podpory

27 %

Délka trvání programu

2009–30.6.2010

Hospodářská odvětví

Energetika

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo

San Caetano S/N, bloque 5-planta 4

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

17.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 663/09

Členský stát

Rakousko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Zweite Verlängerung der Beihilferegelung N 557/08 „Maßnahmen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich“

Právní základ

Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG); Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FinStaG)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Přímá dotace, Záruka

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 80 000 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

1.1.2010–30.6.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraße 2B

1030 Wien

ÖSTERREICH

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

17.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 665/09

Členský stát

Německo

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

German credit institutions

Právní základ

Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Rekapitalizace, záruky, výměna aktiv (převzetí rizika)

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 500 000 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

1.1.2010–30.6.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministierium für Finanzen

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/8


Povolení státní podpory podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

2010/C 28/03

Datum přijetí rozhodnutí

21.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 475/09

Členský stát

Itálie

Region

Lombardia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Podpora odvětví lesnictví

Právní základ

DGR «Disposizioni attuative quadro ai sensi della legge regionale 5.12.2008, n. 31»

Legge regionale 5.12.2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora pro odvětví lesnictví

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

84 000 000 EUR

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

2009–2015

Hospodářská odvětví

Odvětví lesního hospodářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

5.1.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 477/09

Členský stát

Itálie

Region

Sardinia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Investiční podpora určená na prevenci škod způsobených členy řádu motýlů „Tuta absoluta“ (Sardinie)

Právní základ

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 DGR n. 34/63 del 20.7.2009 concernente «Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 — Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero “Tuta absoluta”»

Název opatření

Investiční podpora

Cíl

Investiční podpora

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celkový rozpočet 1 000 000 EUR

Míra podpory

Intenzita podpory se rovná 40 % způsobilých investic a 50 % způsobilých investic ve znevýhodněných oblastech. Intenzita bude dále zvýšena o 10 % v případě, že příjemcem je mladý zemědělec (farmář).

Délka trvání programu

Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

Hospodářská odvětví

Odvětví zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari CA

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

5.1.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 481/09

Členský stát

Itálie

Region

Sicile

Název (a/nebo jméno příjemce)

Misura 226 — Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Právní základ

Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Prevence a ochrana před přírodními katastrofami a obnova zničeného lesnického potenciálu.

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

68,56 milionů EUR

Míra podpory

Předpokládaná maximální intenzita podpory činí 100 %.

Délka trvání programu

Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015

Hospodářská odvětví

Lesní hospodářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste

Dipartimento Foreste

viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

21.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 519/09

Členský stát

Německo

Region

Bayern

Název (a/nebo jméno příjemce)

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Právní základ

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007 bis 2013 (BayZAL); Hier: Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft — Artikel 20 b Buchstabe v in Verbindung mit Art. 30 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2009 bis 2012 (GAK).

Art. 20 bis 22 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl Nr. 15/2005, 7902-1-L).

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die Verwaltungsvorschriften hierzu

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Otevření lesů pomocí stavby a údržby lesních cest

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celkový rozpočet do konce roku 2013: 20 milionů EUR

Míra podpory

Do výše 90 %

Délka trvání programu

Od data schválení Komisí do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Ludwigstraße 2

80539 München

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

5.1.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 602/09

Členský stát

Nizozemsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

De methode voor de berekening van de steunintensiteit van garantstellingen op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Právní základ

Artikles 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies, art. 2:81-2:89 Regeling LNV-subsidies

Název opatření

Cíl

Oznámení se vztahuje výhradně na metodu výpočtu intenzity podpory v případě záruk na úvěry na provozní kapitál.

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

neuv.

Míra podpory

Délka trvání programu

1.12.2009–31.12.2010

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/12


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 28/04

Dne 1. února 2010 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32010M5759. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/13


MĚNOVÁ DOHODA

mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem

2010/C 28/05

EVROPSKÁ UNIE, zastoupená Evropskou komisí a Italskou republikou,

a

VATIKÁNSKÝ MĚSTSKÝ STÁT, zastoupený Svatým stolcem ve smyslu článku 3 Lateránské smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 nahradila dne 1. ledna 1999 měny jednotlivých členských států účastnících se třetí etapy hospodářské a měnové unie měna euro, přičemž mezi tyto státy patřila Itálie.

(2)

Před vznikem eura byly Itálie a Vatikánský městský stát propojeny dvoustrannými dohodami o měnových záležitostech, především dohodou Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, uzavřenou dne 3. prosince 1991.

(3)

Podle prohlášení č. 6 připojeného k závěrečnému aktu Smlouvy o Evropské unii by Společenství mělo usnadnit nové projednání stávajících dohod s Vatikánským městským státem, pokud to bude nezbytné v důsledku zavedení jednotné měny.

(4)

Evropské společenství, zastoupené Italskou republikou ve spolupráci s Komisí a ECB, uzavřelo s Vatikánským městským státem dne 29. prosince 2000 měnovou dohodu.

(5)

V souladu s touto měnovou dohodou používá Vatikánský městský stát euro jako svou oficiální měnu a eurobankovkám a euromincím přiznává status zákonného platidla. Na svém území by měl zajistit používání pravidel EU pro bankovky a mince denominované v euru, včetně pravidel pro jejich ochranu před paděláním.

(6)

Tato dohoda neukládá ECB a národním centrálním bankám povinnost zařadit finanční nástroje Vatikánského městského státu na seznam (seznamy) cenných papírů způsobilých pro operace měnové politiky v rámci Evropského systému centrálních bank.

(7)

Měl by být zřízen společný výbor složený ze zástupců Vatikánského městského státu, Italské republiky, Komise a ECB, který by přezkoumával používání této dohody, rozhodoval o ročním stropu pro emisi mincí, přezkoumával přiměřenost minimálního podílu mincí, jež mají být uvedeny do oběhu v nominální hodnotě, a posuzoval opatření přijatá Vatikánským městským státem k provádění příslušných právních předpisů EU.

(8)

Pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s plněním této dohody by měl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Vatikánský městský stát je oprávněn používat euro jako svou oficiální měnu v souladu s nařízeními (ES) č. 1103/97 a (ES) č. 974/98. Vatikánský městský stát přiznává eurobankovkám a euromincím status zákonného platidla.

Článek 2

Vatikánský městský stát neemituje žádné bankovky, mince nebo peněžní substituty jakéhokoli druhu, aniž by podmínky emise sjednal s Evropskou unií. Podmínky emise euromincí počínaje 1. lednem 2010 jsou stanoveny v následujících článcích.

Článek 3

1.   Roční strop (v hodnotovém vyjádření) pro emisi euromincí Vatikánským městským státem vypočítá společný výbor zřízený touto dohodou jako součet

fixní části, jejíž počáteční výše pro rok 2010 činí 2 300 000 EUR. Společný výbor může každoročně upravit výši fixní části s ohledem na inflaci – podle inflace měřené indexem HISC v Itálii v roce n–1 – a s ohledem na možné významné tendence ovlivňující trh se sběratelskými euromincemi,

variabilní části, jež odpovídá průměrné emisi mincí na osobu v Italské republice v roce n–1 vynásobené počtem obyvatel Vatikánského městského státu.

2.   Vatikánský městský stát může rovněž emitovat zvláštní pamětní minci a/nebo sběratelské mince v letech, kdy Svatý stolec není obsazen. V případě, že v důsledku této zvláštní emise bude překročen celkový emisní strop stanovený v odstavci 1, hodnota této emise se započte proti nevyužité části stropu v předchozím roce a/nebo se o ni sníží strop pro rok následující.

Článek 4

1.   Euromince emitované Vatikánským městským státem jsou identické s euromincemi emitovanými členskými státy Evropské unie, které přijaly euro, pokud jde o nominální hodnotu, status zákonného platidla, technické parametry, umělecké prvky na společné straně a sdílené umělecké prvky na národní straně.

2.   Vatikánský městský stát předem Komisi oznámí návrhy národní strany svých euromincí a Komise zkontroluje jejich soulad s pravidly EU.

Článek 5

1.   Euromince emitované Vatikánským městským státem razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italské republiky.

2.   Odchylně od odstavce 1 může Vatikánský městský stát se souhlasem společného výboru zadat ražbu svých mincí u jiné mincovny v EU razící euromince, než která je uvedena v odstavci 1.

Článek 6

1.   V souladu s čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie se pro účely schválení celkového objemu emise členského státu ze strany ECB objem euromincí emitovaných Vatikánským městským státem připočte k objemu mincí emitovaných Italskou republikou.

2.   Vatikánský městský stát oznámí Italské republice nejpozději do 1. září každého roku objem a nominální hodnotu euromincí, které zamýšlí v následujícím roce emitovat. Také oznámí Komisi zamýšlené podmínky emise těchto mincí.

3.   Informace uvedené v odstavci 2 pro rok 2010 sdělí Vatikánský městský stát při podpisu této dohody.

4.   Aniž je dotčeno vydávání sběratelských mincí, uvede Vatikánský městský část do oběhu v nominální hodnotě nejméně 51 % euromincí emitovaných každý rok. Společný výbor každých pět let přezkoumá přiměřenost minimálního podílu mincí, jež mají být uvedeny do oběhu v nominální hodnotě, a může rozhodnout o jeho zvýšení.

Článek 7

1.   Vatikánský městský stát může emitovat sběratelské euromince. Jejich emise se zahrnuje do ročního stropu uvedeného v článku 3. Emise sběratelských euromincí Vatikánským městským státem odpovídají pokynům EU pro sběratelské euromince, které mimo jiné vyžadují použití takových technických parametrů, uměleckých prvků a nominálních hodnot, které umožňují odlišení sběratelských euromincí od mincí určených pro uvedení do oběhu.

2.   Sběratelské mince emitované Vatikánským městským státem nejsou v Evropské unii zákonným platidlem.

Článek 8

1.   Vatikánský městský stát se zavazuje přijmout, a to formou přímého provedení do vlastních právních předpisů, případně rovnocennými postupy, veškerá vhodná opatření, jejichž cílem je provedení právních předpisů a pravidel EU uvedených v příloze této dohody v oblasti

a)

eurobankovek a euromincí;

b)

předcházení praní peněz, předcházení podvodům a padělání hotovostních a bezhotovostních platebních prostředků, medailí a žetonů a v oblasti požadavků na výkaznictví pro statistické účely.

Pokud dojde ve Vatikánském městském státě k vytvoření bankovního sektoru, seznam právních předpisů a pravidel uvedený v příloze se rozšíří, aby zahrnoval bankovní a finanční právo EU a příslušné právní předpisy a pravidla ECB, zejména požadavky na výkaznictví pro statistické účely.

2.   Právní předpisy a pravidla uvedené v odstavci 1 provede Vatikánský městský stát v souladu s lhůtami stanovenými v příloze.

3.   Komise každý rok přílohu aktualizuje, aby byly zohledněny nové relevantní právní předpisy a pravidla EU a změny stávajících předpisů a pravidel. Společný výbor následně rozhodne o vhodných a přiměřených lhůtách, ve kterých má Vatikánský městský stát provést nové právní předpisy a pravidla zařazené do přílohy.

4.   Aktualizovaná příloha se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Finanční instituce nacházející se ve Vatikánském městském státě mohou mít přístup k mezibankovním systémům zúčtování, provádění plateb a vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci eurozóny za příslušných podmínek stanovených italskou centrální bankou se souhlasem Evropské centrální banky.

Článek 10

1.   Soudnímu dvoru Evropské unie náleží výlučná příslušnost pro řešení přetrvávajících sporů mezi stranami vzniklých v souvislosti s plněním této dohody, které nemohly být urovnány v rámci společného výboru.

2.   Pokud se Evropská unie (jednající na doporučení delegace EU ve společném výboru) nebo Vatikánský městský stát domnívá, že druhá strana nesplnila závazek plynoucí z této dohody, může věc předložit Soudnímu dvoru. Rozsudek Soudního dvora je pro obě strany závazný a obě strany učiní nezbytná opatření pro dosažení souladu s rozsudkem ve lhůtě stanovené v rozsudku.

3.   Pokud Evropská unie nebo Vatikánský městský stát nepřijme nezbytná opatření k dosažení souladu s rozsudkem ve stanovené lhůtě, může druhá strana dohodu okamžitě ukončit.

Článek 11

1.   Zřizuje se společný výbor. Výbor se skládá ze zástupců Vatikánského městského státu a Evropské unie. Delegace EU je sestavena ze zástupců Komise a Italské republiky společně se zástupci Evropské centrální banky. Delegace Evropské unie přijme dohodou svůj jednací řád.

2.   Společný výbor zasedá nejméně jednou ročně. Ve funkci předsedy se každoročně střídá zástupce Evropské unie a zástupce Vatikánského městského státu. Rozhodnutí společného výboru se přijímají jednomyslně.

3.   Společný výbor si vyměňuje stanoviska a informace a přijímá rozhodnutí uvedená v článcích 3, 6 a 8. Přezkoumává opatření přijatá Vatikánským městským státem a vyvíjí úsilí k vyřešení případných sporů vzniklých při provádění dohody.

4.   Funkci prvního předsedy společného výboru zaujme při vstupu této dohody v platnost podle článku 13 Evropská unie.

Článek 12

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 3, může kterákoli ze stran dohodu ukončit s roční výpovědní lhůtou.

Článek 13

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2010.

Článek 14

Měnová dohoda ze dne 29. prosince 2000 se zrušuje ode dne vstupu této dohody v platnost. Odkazy na dohodu ze dne 29. prosince 2000 se považují za odkazy na tuto dohodu.

V Bruselu dne 17. prosince 2009.

Za Evropskou unii

Joaquín ALMUNIA

člen Evropské komise

Za Vatikánský městský stát zastoupený Svatým stolcem

Jeho Excelence arcibiskup André DUPUY

apoštolský nuncius v Evropské unii


PŘÍLOHA

PRÁVNÍ PŘEDPISY, JEŽ MAJÍ BÝT PROVEDENY

LHŮTA PRO PROVEDENÍ

Předcházení praní peněz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15)

Pozměněná těmito předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/20/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 46)

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře (Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9)

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1)

31.12.2010

Předcházení podvodům a padělání

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6)

Pozměněné těmito předpisy:

Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst L 17, 22.1.2009, s. 1)

31.12.2010

Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1)

Pozměněné těmito předpisy:

Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 5)

31.12.2010

Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (Úř. věst. L 140, 14.6.2000, s. 1)

Pozměněné těmito předpisy:

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/888/SVV ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2000/383/SVV o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 3)

31.12.2010

Rozhodnutí Rady 1999/C 149/02 ze dne 29. dubna 1999 o rozšíření působnosti Europolu na boj proti padělání peněz a platebních prostředků (Úř. věst. C 149, 28.5.1999, s. 16)

31.12.2010

Rozhodnutí Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 50)

Pozměněné těmito předpisy:

Rozhodnutí Rady 2006/75/ES ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 40)

Rozhodnutí Rady 2006/849/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 28)

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/888/SVV ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2000/383/SVV o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 3)

Rozhodnutí Rady 2001/887/SVV ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 1)

31.12.2010

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 1)

31.12.2010

Pravidla týkající se eurobankovek a euromincí

Nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6)

Ve znění:

Nařízení Rady (ES) č. 423/1999 ze dne 22. února 1999 (Úř. věst. L 52, 27.2.1999, s. 2)

31.12.2010

Závěry Rady ze dne 10. května 1999 o systému řízení kvality euromincí

31.12.2010

Závěry Rady ze dne 23. listopadu 1998 a ze dne 5. listopadu 2002 o sběratelských mincích

31.12.2010

Doporučení Komise 2009/23/ES ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52)

31.12.2010

Sdělení Komise 2001/C 318/03 ze dne 22. října 2001 o ochraně autorského práva ke vzoru společné strany euromincí (KOM(2001) 600 v konečném znění) (Úř. věst. C 318, 13.11.2001, s. 3)

31.12.2010

Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 20)

31.12.2010

Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2003/4 ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16)

31.12.2010


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/19


Směnné kurzy vůči euru (1)

3. února 2010

2010/C 28/06

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3984

JPY

japonský jen

126,73

DKK

dánská koruna

7,4450

GBP

britská libra

0,87620

SEK

švédská koruna

10,1060

CHF

švýcarský frank

1,4738

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,1660

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

26,024

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

270,02

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7089

PLN

polský zlotý

3,9827

RON

rumunský lei

4,1005

TRY

turecká lira

2,0741

AUD

australský dolar

1,5759

CAD

kanadský dolar

1,4832

HKD

hongkongský dolar

10,8580

NZD

novozélandský dolar

1,9660

SGD

singapurský dolar

1,9703

KRW

jihokorejský won

1 603,97

ZAR

jihoafrický rand

10,4380

CNY

čínský juan

9,5463

HRK

chorvatská kuna

7,3180

IDR

indonéská rupie

12 987,40

MYR

malajsijský ringgit

4,7539

PHP

filipínské peso

64,454

RUB

ruský rubl

41,8600

THB

thajský baht

46,196

BRL

brazilský real

2,5653

MXN

mexické peso

18,0114

INR

indická rupie

64,2910


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/20


Oznámení o pokynech Společenství pro správnou praxi

2010/C 28/07

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat se v souladu s výsledkem posouzení provedeném na zasedání ve dnech 23. až 24. listopadu 2009 dohodl na zveřejnění názvu pokynů Společenství pro správnou praxi pro odvětví průmyslové výroby krmných směsí a premixů v EU pro zvířata určená k produkci potravin a odkazů na tyto pokyny v souladu s článkem 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

 

Název: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Vydání: verze 1.1. září 2009. Text je pouze v anglickém jazyce.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/21


SEZNAM UZNANÝCH MEZIOBOROVÝCH ORGANIZACÍ V ODVĚTVÍ TABÁKU

2010/C 28/08

Tato publikace je v souladu s článkem 6 nařízení Komise (ES) č. 709/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o mezioborové organizace a dohody v odvětví tabáku (Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 23) (Stav ke dni 4. února 2010)

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume și adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoașterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

ESPAÑA

Nombre:

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB–

Dirección de gestión:

RAMÓN FRANCO, 18, 3o E

10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) ESPAÑA

Teléfono de contacto: +34 661334685

Fax: +34 927534398

E.mail: ridomiro@hotmail.com

Circunscripción económica o actividad: Nacional

Medidas de extensión a los no afiliados: no

Fecha de inicio:

Fecha de vencimiento:

Ámbito:

En OITAB están integrados el conjunto de los cultivadores de tabaco españoles así como las empresas de primera transformación que operan en nuestro país. Se trata, por tanto de una organización que desarrolla su actividad a nivel nacional.

Actividades:

Promoción de la calidad de la producción tabaquera y de todos los procesos que intervienen en su comercialización, efectuando un seguimiento desde la fase productiva hasta el consumo final.

Orientar el sector hacia una producción tabaquera más adaptada a las necesidades y demandas del mercado, participando en su ordenación y desarrollo.

Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación de los diferentes sectores.

Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente garantizando, a su vez, la calidad del producto.

Promover y favorecer la utilización de semillas certificadas y el control de la calidad de la producción tabaquera.

Promocionar y difundir el conocimiento de la producción de tabaco constituyendo al efecto y entre otros mecanismos, comisiones de enlace entre OITAB y las asociaciones de consumidores, facilitando una información adecuada por sus mutuos intereses.

Ser la entidad titular de la Comisión de Seguimiento de los Contrato-tipo de Compraventa del producto en el ámbito de la legislación contractual vigente, articulando los instrumentos necesarios para su control y seguimiento, así como las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio de estas funciones.

Ayudar a la mejora del aprovechamiento del tabaco, especialmente mediante actividades de mercadotecnia y búsqueda de nuevas utilizaciones que no pongan en peligro la salud pública.

Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, eficacia y transparencia del mercado, tanto interior como exterior, desde la producción y comercialización, hasta la distribución, así como de las tendencias de consumo. La Interprofesión velará muy especialmente por el respeto a las reglas de la leal competencia en el sector, estableciendo mecanismos de regulación interna.

Analizar y llevar a cabo, si procede, el reconocimiento de OITAB en el ámbito de la Unión Europea, buscando también formas de asociación con otras organizaciones interprofesionales del sector.

21.7.2005

FRANCE

Dénomination:

ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC —ANITTA-

Siège social:

Domaine de la Tour

769 route de Sainte-Alvère

24100 Bergerac

FRANCE

Téléphone: +33 553744360

Fax: +33 553573282

E.mail: anitta@anitta.asso.fr

Zone économique ou activité: France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion, Ile-de-France.

Actions d'extension aux non-membres: oui

Début de validité: 1.1.2006

Fin de validité: 31.12.2008

Prolongation de la validité: jusqu'au 31.12.2009

Champ d'action:

Actions techniques, économiques et vocation à intervenir pour coordonner la mise sur le marché des tabacs en feuilles.

Actions poursuivies:

Les activités de l'ANITTA, comme organisation interprofessionnelle, porteront notamment sur:

la coordination de la mise sur le marché des tabacs,

l'amélioration de la connaissance du marché,

l'élaboration des contrats-types,

l'adaptation des produits aux exigences de la santé publique,

la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et de la préservation des ressources naturelles,

l'amélioration de la qualité des produits.

17.3.2006


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Evropská komise

4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/23


Změny v Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora

2010/C 28/09

Dohoda, kterou se mění Protokol č. 4 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, podepsaná v Bruselu dne 1. února 2007, vstoupila v platnost dne 8. října 2007.

Tato dohoda a aktualizovaná konsolidovaná verze Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora jsou již zveřejněny na internetové stránce Sekretariátu ESVO.

Lze je nalézt na těchto adresách:

http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/amendments/agreements-amending-protocol-4

a

http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/annexes-protocols-agreement


4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/24


Seznam islandských a norských přírodních minerálních vod podle článku 1 směrnice Rady 80/777/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod

(Zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úř. věst. C 23, 29.1.2009, s. 11, a v dodatku EHP č. 4, 29.1.2009, s. 1)

2010/C 28/10

SEZNAM PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD UZNANÝCH ISLANDEM:

Obchodní značka

Název zdroje

Místo využívání

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss


SEZNAM PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD UZNANÝCH NORSKEM:

Obchodní značka

Název zdroje

Místo využívání

Best naturlig mineralvann

Kastbrekka

Kambrekka/Trondheim

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Isklar

Isklar

Vikebygd i Ullensvang

Modal

Modal kilden

Fyresdal

Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård

Villmark kilden på Rustad gård

Rustad/Elverum

Olden

Blåfjell kilden

Olderdalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger


V Oznámení

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/25


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5768 – Klöckner/Becker)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 28/11

1.

Komise dne 22. ledna 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Klöckner & Co. SE, („Klöckner“, Německo) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad celými podniky Köhler & Lollert oHG („K&L oHG“, Německo) a Umformtechnik Stendal UTS GmbH & Co. KG („UTS KG“, Německo) a nad jejich příslušnými dceřinými společnostmi (které dohromady tvoří skupinu „Becker Group“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Klöckner: nezávislý distributor oceli a kovů, který působí v oblasti distribuce a zpracování oceli a neželených kovů, plastů a stavebních materiálů,

Becker group: působí v oblasti distribuce a zpracování válcované oceli a neželezných kovů.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení ES o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení ES o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5768 – Klöckner/Becker na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/26


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2010/C 28/12

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Komise musí obdržet námitky do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„KIEŁBASA LISIECKA“

č. ES: PL-PGI-0005-0527-08.03.2006

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova)

Adresa:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel.

+48 226232707

Fax

+48 226232325

E-mail

oznaczenia@minrol.gov.pl

2.   Skupina:

Název:

Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej (sdružení výrobců „kielbasy lisiecké“)

Adresa:

Nowa Wieś Szlachecka 77

32-060 Liszki

POLSKA/POLAND

Tel.

+48 122702542

Fax

+48 122702542

E-mail

andrzej_madry@wp.pl

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.2

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1    Název:

„Kiełbasa lisiecka“

4.2    Popis:

„Kiełbasa lisiecka“ je výrobek (klobása) z vysoce kvalitního vepřového masa, jež se po náležitém rozmělnění a okořenění naráží do střívek se specifickým tvarem na průřezu a poté se přírodně udí.

„Kiełbasa lisiecka“ se vyrábí výhradně z vepřového masa, jež z 85 % pochází z odpovídající svaloviny kýty. Tvar klobásy připomíná kruh zformovaný podle přírodního zakroucení střívek. Průměrná délka jedné zakroucené klobásy se pohybuje mezi 35–40 cm. Pokud jde o vzhled, vyznačuje se „kiełbasa lisiecka“ tmavě hnědou barvou, jež je typická pro přírodně uzené produkty. Povrch střívka je čistý, lesklý, lehce vrásčitý a suchý na dotek. Na průřezu je klobása kulatá nebo oválná. Průřez měří průměrně 52 mm a jsou na něm jasně patrné kousky masa a okolní náplň. Barva klobásy na průřezu je dána přírodním zbarvením světle růžových kousků masa a o trochu tmavějším růžovým, do hněda laděným zbarvením náplně. Konzistence klobásy je kompaktní a pevná, což je pro „kiełbasu lisieckou“ typické. Převažuje chuť kořeněného vepřového masa s jemnou příchutí pepře, česnekovým aroma a výraznou slaností. „Kiełbasa lisiecka“ má specifickou vůni.

4.3    Zeměpisná oblast:

Obec (gmina) Czernichów a obec Liszki v okrese Krakov v Malopolském vojvodství.

4.4    Důkaz původu:

Každý výrobce si vede v rámci přípravy výroby i při výrobě evidenci pro účely této specifikace. Evidence obsahuje zejména údaje o jakosti surovin použitých při výrobě a o jednotlivých fázích výroby „kiełbasy lisiecké“.

V zájmu zaručení souladu výroby „kiełbasy lisiecké“ se specifikací a v zájmu zajištění, aby nedocházelo k nedovolenému užití názvu, používá sdružení pro značení výrobků, jichž se týká nynější specifikace, systém spočívající v:

používání jednotných štítků všemi výrobci, kteří při výrobě postupují podle specifikace,

dodávání uvedených štítků v potřebném množství všem výrobcům, kteří při výrobě postupují podle specifikace,

evidování množství štítků vydaných výrobcům.

Díky systému evidování štítků je možné získat údaje o množství klobásy na trhu. Každý výrobce je povinen uvést na vyznačeném místě na štítku údaje o své firmě v souladu s platnými předpisy v této oblasti.

Výše uvedená evidence je pro kontrolní účely vždy k dispozici kontrolnímu subjektu.

4.5    Metoda produkce

Suroviny

Vepřové maso – získávané z jatečných půlek prasat třídy „E“, ve kterých se obsah libového masa v poměru k hmotnosti jatečně upraveného prasete pohybuje v rozmezí 55–60 %. Jatečně upravená těla se zařazují do tříd podle klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat.

Maso nelze konzervovat jinak než chladem, čímž se rozumí uchovávání syrového masa během skladování a přepravy v okolní teplotě od – 1 °C do + 4 °C. Maso nesmí být mraženo.

Při výrobě „kiełbasy lisiecké“ se používají následující části jatečně upravených těl prasat:

vepřové maso třídy I – 85 % podíl na celkové výrobní hmotnosti. Jedná se o libové maso z kýty, bez tuku, šlach a pojivové tkáně. Mírné protkání vnitrosvalovým tukem je dovoleno. V této třídě masa není dovoleno použití svalu pološlašitého přiléhajícího k svalu poloblanitému a použití svalu čtyřhlavého vzhledem k jejich charakteristické velmi tmavé barvě, což by v případě „kiełbasy lisiecké“ bylo v rozporu s jejím tradičním vzhledem.

vepřové maso třídy II – 10 % podíl na celkové výrobní hmotnosti. Jedná se o maso, jež je získáváno během bourání a ořezávání kýt a plecí a jež musí obsahovat méně než 50 % tuku. Malé množství pojivové tkáně je povoleno, avšak nejvýše 5 % z celkového množství masa třídy II.

vepřové maso třídy III – 5 % podíl na celkové výrobní hmotnosti. Jedná se o maso získávané ořezáním předního a zadního kolena. Je povoleno nejvýše 25 % obsahu pojivové tkáně v rámci celkového množství masa třídy III, bez vnějšího tuku.

Při výrobě „kiełbasy lisiecké“ se používají následující přísady a koření:

dusitanová nakládací sůl (peklosól) – 1,5 kg/100 kg celkové výrobní hmotnosti,

čerstvý česnek – 40 dkg/100 kg celkové výrobní hmotnosti,

pepř bílý mletý – 30 dkg/100 kg celkové výrobní hmotnosti, v tomto množství je povolen podíl 5 dkg/100 kg nahrubo mletého černého pepře.

Při výrobě „kiełbasy lisiecké“ se používají následující pomocné materiály:

přírodní hovězí střeva nebo bílkovinná střívka o průměru 52 mm,

špejle nebo bílá uzenářská příze.

Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Příprava surovin k výrobě – maso na „kiełbasu lisieckou“ se odřezává z kýty 48–120 hodin po porážce.

Příprava masa k nasolování – maso třídy I se nakrájí na kostky velké 3–5 cm. Maso třídy II a III se nechává v kusech získaných při bourání masa a při odřezávání masa z kýt a plecí.

Nasolování suché – maso třídy I nakrájené na kostky a masa třídy II a III v kusech získaných při bourání se smíchají s dusitanovou nasolovací solí. Každá třída masa se nasoluje zvlášť. Nasolování probíhá při teplotě 4–6 °C v místnostech s vlhkostí nejvýše 85 %. Doba nasolování je stanovena na 2–4 dny.

Rozmělnění masa po nasolení – maso třídy I se po nasolení nerozmělňuje. Maso třídy II se rozmělňuje na kousky o průměru 10 mm a maso třídy III se rozmělňuje spolu s česnekem a pepřem na kousky o průměru 3 mm. Tento postup se opakuje dvakrát.

Míchání a příprava náplně – smíchání všech ingrediencí začíná mícháním připraveného masa třídy I. Tato fáze trvá do doby získání odpovídající přilnavosti kousků masa. V této fázi je povoleno použití technologické vody (nejvýše 5 % celkové výrobní hmotnosti). Následně se přidávají další ingredience – maso třídy II a III. Po náležitém promíchání masa získává náplň správnou hutnost a jednotlivé ingredience jsou rovnoměrně rozmístěny v celé hmotě.

Plnění a vázání střívek – střívka se na těsno plní uvedenou směsí, přičemž se formují do kruhů. Na koncích se střívka zajistí špejlemi nebo zavážou přízí.

Uložení – na teplém a dobře větraném místě. Optimální doba uložení činí přibližně 2 hodiny. Klobásy jsou ihned po nabití střívek zavěšeny na udírenské tyče, kde „odpočívají“ do okamžiku přenesení do udírny.

Uzení a pečení – probíhá v tradičních udírnách; teplo a kouř vznikají pálením dřeva z listnatých stromů – olše, buku nebo dřeva z ovocných stromů. Dřevo se pálí v udírně přímo pod tyčemi s klobásou.

Uzení „kiełbasy lisiecké“ je soustavný proces se třemi fázemi, jenž probíhá v souladu s uměním a znalostmi místních výrobců a jenž se skládá ze sušení, vlastního uzení a pečení. Uzení a pečení jedné várky „kiełbasy lisiecké“ trvá přibližně 3,5–4,5 hodiny.

Chlazení – probíhá v dobře větrané místnosti, s teplotou nejvýše 8–12 °C a vlhkostí vzduchu 85–90 %. Klobása chladne při teplotě nejvýše 18 °C.

Zvláštní pravidla pro krájení a balení:

Výrobci „kiełbasy lisiecké“ jsou povinni balit „kiełbasu lisieckou“ dělenou na části či plátky do vakuových balení. V případě prodeje v celku (v kruzích) nejsou výrobci povinni klobásu vakuově balit. Povinnost vakuového balení se týká pouze výrobců vyrábějících „kiełbasu lisieckou“ v souladu s touto specifikací.

4.6    Souvislost

Specifičnost zeměpisné oblasti

Od počátku 17. století se v polských městech rozvíjely tzv. wolnice, tj. volné trhy, na kterých mohli prodávat své výrobky řemeslníci, kteří nebyli členy cechů. Z pramenů popisujících krakovské řezníky v roce 1930 lze vyčíst, že na „wolnici“ v Krakově se prodávaly masné výrobky z obcí v krakovském okolí. Většina těchto výrobků pocházelo z oblastí v okolí obcí Liszki a Czernichów. Již ve volebních seznamech z let 1865, 1867 a 1870 z Czernichowa, Liszek, Kaszowa a sousedních obcí, jež patřily spolu s Liszkami a Czernichowem do stejného děkanství, jsou uvedena jména řezníků bydlících a působících v těchto obcích.

V rukopise z roku 1894 uloženém v archívu Etnografického muzea v Krakově se uvádí, že v celém tehdejším krakovském okrese působilo 87 řezníků, z nichž 35 (40,2 %) vykonávalo činnost v obcích, jež nyní administrativně spadají pod město Krakov. Příznačné však je, že dalších 34 řezníků (39,1 %) provozovalo živnost ve vesnicích spadajících pod správní obce Liszki a Czernichów. Z toho vyplývá, že v těchto dvou poměrně malých obcích působilo stejně tolik řezníků jako v Krakově, ve kterém v té době žilo cca 70 000 obyvatel. Jasně to svědčí o pevné a dlouholeté tradici zpracovávání masa v obcích Liszki a Czernichów. Od poloviny 19. století se jedná po Krakově o druhé největší centrum výroby uzenin v okrese.

Tradice podnikání v řeznictví a uzenářství v obcích Liszki a Czernichów pokračovala bez přestání až do vypuknutí 2. světové války v roce 1939. Během 2. světové války prožívalo odvětví krizi způsobenou přílišnými nároky okupanta. Řezníci v Liszkách a Czernichowě byli nuceni prodávat maso nelegálně, za což jim hrozilo zabavování a trestní postih. Tímto způsobem však zůstala tradice výroby „kiełbasy lisiecké“ zachována.

V roce 1949 působilo v okrese Krakov v oboru řeznictví a uzenářství 45 živnostníků, z nichž až 18, tj. 40 % provozovalo svou živnost v obcích Czernichów a Liszki. Vlády po 2. světové válce, jež prováděly politiku „centrálně plánované socialistické ekonomiky“, rozvoj soukromého podnikání nepodporovaly, nicméně řezníci z okolí Liszek a Czernichowa i nadále vyráběli uzeniny v podniku, který si sami založili v rámci obecního družstva Samopomoc Chłopska v Liszkách. Problémy se zásobováním masnými produkty, včetně všeobecně známé „kiełbasy lisiecké“, se podepsaly na její stále větší legendárnosti a vyhlášenosti. Družstvo produkovalo „kiełbasu lisieckou“ 50 let, čímž rovněž přispělo k zachování nepřerušené tradice výroby této klobásy. Po politických změnách v Polsku v roce 1989 vznikly další soukromé masné podniky, jež v dlouhé tradici výroby „kiełbasy lisiecké“ pokračují. Část z nich vytvořila sdružení „Konsorcjum producentów kiełbasy lisieckej“, jež se zabývá výrobou, propagací a ochranou tohoto výrobku.

Specifičnost produktu

Charakteristickou vlastností „kiełbasy lisiecké“ je skutečnost, že při její výrobě se 85 % masa získává z kýty. Sami výrobci provádějí po porážce dodatečnou klasifikaci, na jejímž základě určují, nakolik jsou části jatečně upraveného těla prasete vhodné pro výrobu „kiełbasy lisiecké“. Typické pro „kiełbasu lisieckou“ je rovněž to, že většina masa použitého k výrobě klobásy je krájena na silné kousky (3–5 cm). Z toho důvodu jsou na průřezu „kiełbasy lisiecké“ v rozmělněné náplni jasně patrné kousky masa.

Pokud jde o chuť „kiełbasy lisiecké“, dominuje chuť kořeněného vepřového masa s jemnou příchutí pepře, česnekovým aroma a výraznou slaností. Při uzení „kiełbasy lisiecké“, jež probíhá v tradičních udírnách, pochází teplo a kouř z pálení dřeva z listnatých stromů – olše, buku nebo dřeva z ovocných stromů, což klobáse dodává specifickou vůni a chuť.

Charakteristickým znakem „kiełbasy lisiecké“ je i průměr střívka. V souladu s místní tradicí se při její výrobě používala výhradně přírodní hovězí střeva. V současnosti je možné použít bílkovinná střívka, avšak pouze o průměru 52 mm.

Specifická jakost, pověst nebo jiné vlastnosti produktu

Souvislost „kiełbasy lisiecké“ s příslušnou oblastí vychází z místní techniky výroby (výjimečného know-how) a šikovnosti výrobců, jež jsou výsledkem dlouholeté tradice produkce masa, díky čemuž se „kiełbasa lisiecka“ vyznačuje výše popsanou jakostí a níže uvedenou pověstí.

Krakovské uzeniny proslavily kiełbasy krajane. Právě z těchto klobás se ve 30. letech 20. století vyvinula „kiełbasa lisiecka“. Spotřebitelé ji považovali za jejich zvláštní druh lišící se složením a způsobem výroby. Zvláštní charakter „kiełbasy lisiecké“ je výsledkem jedinečné výrobní receptury používané řezníky z okolí Liszek a Czernichowa. Oné receptuře, jež byla kdysi držena v tajnosti, vděčí „kiełbasa lisiecka“ za své chuťové vlastnosti a jakost. Z dochovaných pramenů vyplývá, že mj. metropolita Krakova v letech 1925–1951, kníže Adam Sapieha, jenž v lisiecké farní oblasti mnohokrát pobýval, si chuťové vlastnosti „kiełbasy lisieckiej“ velmi pochvaloval.

Autoři průvodce po krakovské gastronomii z roku 1966 oceňují pověst „kiełbasy lisiecké“ a popisují ji jako klobásu charakteristickou jak složením, tak recepturou – jednak je plněna jemnými a přitom velkými kousky masa, jednak má specifickou chuť.

Velmi dobrou jakost „kiełbasy lisiecké“ a její výjimečnou pověst potvrdila i četná ocenění, např. v celopolské soutěži Nasze Kulinarne Dziedzictwo („Naše kulinární dědictví“).

4.7    Kontrolní subjekt:

1.

Název

:

COBICO Sp. z o. o.

Adresa

:

ul. Grzegórzecka 77

31-559 Kraków

POLSKA/POLAND

2.

Název

:

Biocert Małopolska Sp. z o. o.

Adresa

:

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

POLSKA/POLAND

4.8    Označování:

Výrobci „kiełbasy lisiecké“ používají dva typy štítků:

1.

Základní štítek, jenž má formu pásky (okolo klobásy). Základní obchodní jednotkou prodeje „kiełbasy lisiecké“ je klobása stočená do kruhu. Každý kus má svůj vlastní štítek.

2.

Štítek na vakuovém balení, jenž má formu nálepky.

Na tisk štítků dohlíží sdružení Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej, které se zabývá distribucí a evidencí výše uvedených štítků. Pravidla distribuce nesmějí diskriminovat žádného výrobce, jenž vyrábí „kiełbasu lisieckou“ v souladu s touto specifikací.

Každé vakuové balení „kiełbasy lisiecké“ musí být opatřeno štítkem s nápisem „kiełbasa lisiecka“ a symbolem chráněného zeměpisného označení.