ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2009.234.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 234E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
29. září2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

ZASEDÁNÍ 2008–2009
Dílčí zasedání dne 9. března 2009

2009/C 234E/01

Zápis ze zasedání z 9. března 2009

1

 

ZASEDÁNÍ 2009–2010
Dílčí zasedání od 10. do 12. března 2009

2009/C 234E/02

Zápis ze zasedání z 10. března 2009

25

2009/C 234E/03

Zápis ze zasedání z 11. března 2009

188

2009/C 234E/04

Zápis ze zasedání z 12. března 2009

374

Poznámka pro čtenáře:POČÍNAJE LEDNOVÝM ZASEDÁNÍM ROKU 2008 BUDOU PŘIJATÉ TEXTY ZVEŘEJŇOVÁNY VE ZVLÁŠTNÍM VYDÁNÍ ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

(ŘADA C … E).

Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

NI

Nezařazení poslanci

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

ZASEDÁNÍ 2008–2009 Dílčí zasedání dne 9. března 2009

29.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 234/1


Pondělí 9 března 2009
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 9. BŘEZNA 2009

2009/C 234 E/01

Obsah

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

1.

Pokračování zasedání

2.

Prohlášení předsednictví

3.

Schválení zápisu z předchozího zasedání

4.

Složení Parlamentu

5.

Žádosti o ochranu parlamentní imunity

6.

Následný postup na základě žádosti o ochranu imunity

7.

Členství ve výborech a delegacích

8.

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

9.

Žádost o naléhavý postup

10.

Předložení dokumentů

11.

Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

12.

Petice

13.

Texty dohod dodané Radou

14.

Převody prostředků

15.

Plán práce

16.

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

17.

Rozpočet na rok 2010 – Oddíl III – Komise: „Rozpočtové pokyny na rok 2010“ — Rozpočtové pokyny na rok 2010 – Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (rozprava)

18.

Statut evropské soukromé společnosti * — Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu – „Small Business Act“ — Účast zaměstnanců ve společnostech s evropským statutem (rozprava)

19.

Budoucnost společného evropského azylového systému (rozprava)

20.

Sociální situace Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (krátké přednesení)

21.

Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (krátké přednesení)

22.

Nebezpečnost hazardních her poskytovaných on-line (krátké přednesení)

23.

Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem (krátké přednesení)

24.

Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (krátké přednesení)

25.

Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (krátké přednesení)

26.

Řešení ropné krize (krátké přednesení)

27.

Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 (krátké přednesení)

28.

Pořad jednání

29.

Pořad jednání příštího zasedání

30.

Ukončení zasedání

31.

Ukončení ročního zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING

předseda

1.   Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 17:05.

2.   Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém jménem Parlamentu odsoudil útok na kasárna v Massereene v Severním Irsku, ke kterému došlo dne 7. března 2009 a při němž byli zabiti dva příslušníci ženijního vojska, Mark Quinsey a Cengiz Azimkar, a několik dalších bylo zraněno.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

Vystoupili: James Nicholson, Liam Aylward a Jim Allister, kteří se připojili k vystoupení předsedy.

*

* *

Předseda učinil prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne žen 2009.

3.   Schválení zápisu zpředchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

*

* *

Adina-Ioana Vălean informovala předsednictvo, že byla přítomna na zasedání dne 19.2.2009, její jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

4.   Složení Parlamentu

Příslušné rumunské orgány oznámily, že Marian Zlotea byl jmenován do funkce, která je podle čl. 7 odst.1 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a na základě čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění poslancova mandátu s účinností od 17. února 2009.

Tyto orgány rovněž oznámily, že Ioan Lucian Hămbășan, kterým je nahrazen Marian Zlotea, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s účinností od 1. března 2009.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Ioan Lucian Hămbășan v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

5.   Žádosti oochranu parlamentní imunity

Aldo Patriciello předložil žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení, které probíhá u soudu v Isernii.

Umberto Bossi, bývalý poslanec Evropského parlamentu, předložil prostřednictvím svého právního zástupce žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení, které probíhá u soudu ve Verbanii a které se týká činů, jež se staly v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byly tyto žádosti postoupeny výboru JURI jako příslušnému výboru.

6.   Následný postup na základě žádosti oochranu imunity

Na základě žádosti, kterou předložilo státní zastupitelství u odvolacího soudu v Bruselu, Evropský parlament dne 24. října 2006 rozhodl, aby byl Bogdan Golik zbaven poslanecké imunity. Příslušné belgické orgány podle čl. 7 odst. 9 jednacího řádu informovaly Parlament, že soudní řízení týkající Bogdana Golika bylo ukončeno.

Toto sdělení bude pro informaci postoupeno výboru JURI.

7.   Členství ve výborech adelegacích

Na žádost politické skupiny PPE-DE schválil Parlament tato jmenování:

výbor IMCO: Ioan Lucian Hămbășan

Podvýbor pro bezpečnost a obranu: Ioan Lucian Hămbășan

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Ioan Lucian Hămbășan.

8.   Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (03601/2009/LEX — C6-0082/2009 — 2007/0187(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES — Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část první (03692/2008/LEX — C6-0083/2009 — 2007/0293(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy (03706/2008/LEX — C6-0084/2009 — 2008/0026(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (03708/2008/LEX — C6-0085/2009 — 2007/0220(COD))

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích (03712/2008/LEX — C6-0086/2009 — 2007/0013(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní atlantik (přepracované znění) (03620/2008/LEX — C6-0087/2009 — 2007/0260(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (03694/2008/LEX — C6-0089/2009 — 2007/0271(COD))

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě (03743/2008/LEX — C6-0090/2009 — 2008/0199(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (03633/2008/LEX — C6-0091/2009 — 2007/0264(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (03648/2008/LEX — C6-0092/2009 — 2007/0268(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (03693/2008/LEX — C6-0093/2009 — 2008/0030(COD)).

9.   Žádost onaléhavý postup

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

Návrh nařízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Tento návrh týkající se provádění nového plánu obnovy populace tuňáka obecného musí vstoupit v platnost před 15. dubnem 2009, tj. před začátkem hlavního rybolovného období.

Parlament rozhodne o žádosti o naléhavý postup na začátku příštího zasedání.

10.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1)

z Rady a Komise:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich a kterou se zrušuje směrnice 2002/6/ES (KOM(2009)0011 — C6-0030/2009 — 2009/0005(COD))

předáno

příslušný výbor: TRAN

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování (KOM(2009)0067 — C6-0070/2009 — 2009/0026(COD))

předáno

příslušný výbor: LIBE

stanovisko: BUDG

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (KOM(2009)0066 — C6-0071/2009 — 2009/0027(COD))

předáno

příslušný výbor: LIBE

stanovisko: DEVE, AFET, BUDG

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) (KOM(2008)0761 — C6-0072/2009 — 2008/0225(CNS))

předáno

příslušný výbor: JURI

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě) (KOM(2008)0895 — C6-0073/2009 — 2008/0262(CNS))

předáno

příslušný výbor: TRAN

stanovisko: ENVI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (KOM(2009)0083 — C6-0074/2009 — 2009/0035(COD))

předáno

příslušný výbor: JURI

stanovisko: ECON

Návrh opravného rozpočtu č. 1 na rozpočtový rok 2009 schválený Radou dne 26. února 2009 (06952/2009 — C6-0075/2009 — 2009/2008(BUD))

předáno

příslušný výbor: BUDG

Návrh opravného rozpočtu č. 2 na rozpočtový rok 2009 schválený Radou dne 26. února 2009 (06953/2009 — C6-0077/2009 — 2009/2010(BUD))

předáno

příslušný výbor: BUDG

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (KOM(2009)0021 — C6-0078/2009 — 2009/0009(CNS))

předáno

příslušný výbor: ECON

stanovisko: JURI

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (KOM(2009)0045 — C6-0079/2009 — 2009/0016(CNS))

předáno

příslušný výbor: AGRI

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2008)0081 — C6-0080/2009 — 2008/0036(CNS))

předáno

příslušný výbor: TRAN

Návrh nařízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS))

předáno

příslušný výbor: PECH

stanovisko: ENVI

2)

z parlamentních výborů:

2.1)

zprávy:

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému (KOM(2008)0388 — C6-0250/2008 — 2008/0127(COD)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Zpráva o rovném zacházení a přístupu mužů a žen v oblasti divadelních umění (2008/2182(INI)) — výbor FEMM

Zpravodajka: Claire Gibault (A6-0003/2009)

Zpráva o uplatňování směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (2008/2247(INI)) — výbor JURI

Zpravodaj: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Zpráva o určitých aspektech autorského práva v EU (2008/2121(INI)) — výbor JURI

Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0017/2009)

Zpráva o akčním plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (2008/2150(INI)) — výbor CONT

Zpravodajka: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě ke strategickému partnerství EU-Mexiko (2008/2289(INI)) — výbor AFET

Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

Zpráva o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) — výbor EMPL

Zpravodajka: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Zpráva s doporučeními Komisi o přemisťování sídel obchodních společností do jiného členského státu (2008/2196(INI)) — výbor JURI

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (2008/2122(INI)) — výbor ECON

Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Zpráva obsahující výzvu Komisi k předložení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování občanské iniciativy (2008/2169(INI)) — výbor AFCO

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

* Zpráva o návrhu nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti (KOM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)) — výbor JURI

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) (KOM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)) — výbor ENVI

Zpravodaj: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Arménskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0049/2009)

Zpráva o budoucnosti společného evropského azylového systému (2008/2305(INI)) — výbor LIBE

Zpravodaj: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Zpráva o ochraně spotřebitelů, zejména nezletilých, pokud jde o videohry (2008/2173(INI)) — výbor IMCO

Zpravodaj: Toine Manders (A6-0051/2009)

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (KOM(2008)0869 — C6-0050/2009 — 2008/0252(CNS)) — výbor EMPL

Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Zpráva o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU (2008/2071(INI)) — výbor FEMM

Zpravodajka: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

Zpráva o zahrnutí ekologických aspektů do oblasti dopravy a internalizaci vnějších nákladů (2008/2240(INI)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES (KOM(2008)0627 — C6-0350/2008 — 2008/0190(COD)) — výbor ECON

Zpravodaj: John Purvis (A6-0056/2009)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010 — Oddíl I – Evropský parlament, Oddíl II – Rada, Oddíl IV – Soudní dvůr, Oddíl V – Účetní dvůr, Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII – Výbor regionů, Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2009/2004(BUD)) — výbor BUDG

Zpravodaj: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

Zpráva o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (2008/2180(INI)) — výbor JURI

Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0059/2009)

* Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění) (KOM(2008)0575 — C6-0347/2008 — 2008/0181(CNS)) — výbor JURI

Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0060/2009)

Zpráva o dalších krocích v oblasti správy hranic v Evropské unii a podobných zkušenostech ve třetích zemích (2008/2181(INI)) — výbor LIBE

Zpravodajka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě ke strategickému partnerství Evropské unie a Brazílie (2008/2288(INI)) — výbor AFET

Zpravodajka: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Zpráva o plánu evropské hospodářské obnovy (2008/2334(INI)) — výbor ECON

Zpravodajka: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Zpráva o nebezpečnosti hazardních her poskytovaných on-line (2008/2215(INI)) — výbor IMCO

Zpravodajka: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Zpráva k lepší kariéře a větší mobilitě: Evropské partnerství výzkumných pracovníků (2008/2213(INI)) — výbor ITRE

Zpravodajka: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)) — výbor DEVE

Zpravodaj: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

Zpráva o iniciativě „Small Business Act“ (2008/2237(INI)) — výbor ITRE

Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Zpráva o politice soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (2009/2009(INI)) — výbor REGI

Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění) (KOM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)) — výbor LIBE

Zpravodaj: Michael Cashman (A6-0077/2009)

* Zpráva o podnětu Francouzské republiky k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu (14479/2008 — C6-0038/2009 — 2009/0804(CNS)) — výbor LIBE

Zpravodaj: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

Zpráva o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (2008/2303(INI)) — výbor DEVE

Zpravodaj: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

Zpráva o problému znehodnocování zemědělské půdy v EU zejména v jižní Evropě: řešení s pomocí nástrojů společné zemědělské politiky (2008/2219(INI)) — výbor AGRI

Zpravodaj: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

Zpráva o zajištění kvality potravin: harmonizace nebo vzájemné uznávání norem (2008/2220(INI)) — výbor AGRI

Zpravodajka: Maria Petre (A6-0088/2009)

Zpráva o vytvoření společného leteckého prostoru s Izraelem (2008/2136(INI)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

***III Zpráva o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy, který schválil dohodovací výbor (05724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD)) — výbor CODE

Zpravodaj: Luis De Grandes Pascual (A6-0097/2009)

***III Zpráva o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí (přepracovaná verze), jenž schválil dohodovací výbor (05726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) — výbor CODE

Zpravodaj: Luis De Grandes Pascual (A6-0098/2009)

***III Zpráva o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění), který schválil dohodovací výbor (05722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) — výbor CODE

Zpravodajka: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

***III Zpráva o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel, jenž schválil dohodovací výbor (05719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) — výbor CODE

Zpravodaj: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

***III Zpráva o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES, jenž schválil dohodovací výbor (05721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD)) — výbor CODE

Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

***III Zpráva o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců za škody způsobené cestujícím po moři v případě nehod, který schválil dohodovací výbor (06389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) — výbor CODE

Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2009)0023 — C6-0040/2009 — 2009/2007(ACI)) — výbor BUDG

Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0106/2009)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2010 — Oddíl III – Komise (2009/2005(BUD)) — výbor BUDG

Zpravodaj: László Surján (A6-0111/2009)

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě k mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (2008/2290(INI)) — výbor AFET

Zpravodajka: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2009 na rozpočtový rok 2009 — Oddíl III – Komise (2009/2008(BUD)) — výbor BUDG

Zpravodajka: Jutta Haug (A6-0113/2009)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)) — výbor IMCO

Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích (přepracování) (KOM(2008)0049 — C6-0053/2008 — 2008/0035(COD)) — výbor ENVI

Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup] (KOM(2007)0872 — C6-0027/2008 — 2008/0002(COD)) — výbor ENVI

Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, řízení letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 2006/23/ES (KOM(2008)0390 — C6-0251/2008 — 2008/0128(COD)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

2.2)

doporučení pro druhé čtení:

***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky (14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

***II Doporučení pro druhé čtení o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky (14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)) — výbor TRAN

Zpravodaj: Gilles Savary (A6-0072/2009)

3)

od poslanců:

3.1)

otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 109 jednacího řádu) (B6-0009/2009):

Radě:

Harkin Marian, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Doyle Avril, Posselt Bernd, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Țicău Silvia-Adriana, Sonik Bogusław, Pleštinská Zita, Paleckis Justas Vincas, Mikko Marianne, Holm Jens, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Allister Jim, Droutsas Konstantinos, Martin David, Karim Sajjad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro

Komisi:

Țicău Silvia-Adriana, Dimitrakopoulos Giorgos, Guerreiro Pedro, Moraes Claude, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, van Nistelrooij Lambert, Hołowczyc Krzysztof, Gardini Elisabetta, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papadimoulis Dimitrios, Matsis Yiannakis, Öger Vural, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Harkin Marian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Kirilov Evgeni, Hutchinson Alain, Batzeli Katerina, Angelakas Emmanouil, McGuinness Mairead, Gklavakis Ioannis, França Armando, Crowley Brian, Papastamkos Georgios, Doyle Avril, Csibi Magor Imre, Pleštinská Zita, Holm Jens, Sonik Bogusław, Cederschiöld Charlotte, Mikko Marianne, Seppänen Esko, Staes Bart, Hasse Ferreira Joel, Figueiredo Ilda, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, De Rossa Proinsias, Allister Jim, Mavrommatis Manolis, Fraga Estévez Carmen, Martin David, Karim Sajjad, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Rack Reinhard

3.2)

návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu):

Philip Claeys: Návrh usnesení o vměšování Komise do vnitřních záležitostí provincie Vlámské Brabantsko (B6-0103/2009)

předáno

příslušný výbor: LIBE

stanovisko: REGI

4)

z dohodovacího výboru:

Společný návrh schválený dohodovacím výborem týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) (03719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD))

Společný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí, který schválil dohodovací výbor (přepracované znění) (03720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD))

Společný návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci, který schválil dohodovací výbor (přepracované znění) (03721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD))

Společný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel, který schválil dohodovací výbor (03722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD))

Společný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES, který schválil dohodovací výbor (03723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD))

Společný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod, který schválil dohodovací výbor (03724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD))

11.   Otázky kústnímu zodpovězení apísemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1)

otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

(O-0005/2009), kterou pokládají Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, a Henrik Lax za skupinu ALDE Radě: Aktuální stav SIS II (B6-0010/2009),

(O-0006/2009), kterou pokládají Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, a Henrik Lax za skupinu ALDE Komisi: Aktuální stav SIS II (B6-0011/2009),

(O-0012/2009), kterou pokládají Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Monica Frassoni a Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE Komisi: 50. výročí tibetského povstání a dialog mezi dalajlamou a čínskou vládou (B6-0012/2009),

(O-0018/2009), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (B6-0013/2009),

(O-0023/2009), kterou pokládá Jan Andersson za výbor EMPL Komisi: Děti migrujících pracovníků (B6-0014/2009),

(O-0026/2009), kterou pokládá Josep Borrell Fontelles za výbor DEVE Komisi: Páté Světové fórum o vodě, jež se bude konat v Istanbulu ve dnech 16.–22. března 2009 (B6-0015/2009),

(O-0030/2009), kterou pokládá Josep Borrell Fontelles za výbor DEVE Komisi: Zpráva Účetního dvora č. 10/2008 o rozvojové pomoci ES zdravotnickým službám v subsaharské Africe. (B6-0016/2009);

2)

písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo a Paulo Casaca o významu pracovních míst a práv pracovníků v EU (0025/2009),

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula a Vasco Graça Moura o vyhlášení Evropského roku jazyků sousedních zemí (0026/2009),

Riccardo Ventre o podpoře práv rodiny (0027/2009),

Riccardo Ventre o uplatňování preventivních opatření pro boj proti fenoménu dětských gangů v členských státech Evropské unie (0028/2009),

Eleonora Lo Curto a Paolo Bartolozzi o osobě psychologa ve školách (0029/2009),

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre a Elisabetta Gardini o harmonizaci daňových systémů v zemích Evropské unie prostřednictvím zavedení rodinného kvocientu (0030/2009),

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre a Elisabetta Gardini o naléhavém plánu nezdaňování malých a středních podniků v Evropské unii (0031/2009),

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête a Amalia Sartori o evropských standardech pro dětskou obuv (0032/2009),

Alexandru Nazare o nebezpečí přijímání ochranných opatření v průběhu finanční krize (0033/2009),

Daniel Strož, Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček o odmítnutí politizace historie ainstrumentalizace ideologie vzájmu diskreditace apotlačování evropské levice (0034/2009).

12.   Petice

Tyto petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle článku 191 odst. 5 jednacího řádu:

 

Dne 4. února 2009

Viktoria Roth (č. 0001/2009);

Marianne Söderberg (č. 0002/2009);

Gerhard Evert (č. 0003/2009);

Desislav Slavov Chukolov (č. 0004/2009);

František Faber (č. 0005/2009);

Fosso Jean-Marie Taga (č. 0006/2009);

Tobias Jost (č. 0007/2009);

Gabriele Schmid (č. 0008/2009);

Gabriele Laganà (Unime Group) (č. 0009/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0010/2009);

Eduardo Braga (č. 0011/2009);

Cinzia Mancinelli (č. 0012/2009);

Júlio César De Oliveira Lopes (č. 0013/2009);

Friedhelm Höfer (č. 0014/2009);

Gerda Schumann (2 podpisy) (č. 0015/2009);

J.C. Herbreteau (MAN-Mouvement pour une Alternative Non-violente (Vendée) (16 podpisů) (č. 0016/2009);

Cruz Fuertes Balbuena (č. 0017/2009);

Mihail-Vasile Chiorean (č. 0018/2009);

Fernando Mesquita (č. 0019/2009);

Momir Veselinov (č. 0020/2009);

Johan Robesin (Partij voor Zeeland) (č. 0021/2009);

Angela Ferretti (č. 0022/2009);

Simon Collyer (Justice Organisation) (č. 0023/2009);

Jürgen Lohrbächer (č. 0024/2009);

Jean-Luc Darcourt (č. 0025/2009);

Bojan Navodnik (č. 0026/2009);

Jerzy Bajik (2 podpisy) (č. 0027/2009);

Mariano Martínez Fernández (č. 0028/2009);

Sammy El Ahdal (č. 0029/2009);

Dirk Utermann (č. 0030/2009).

 

Dne 17. února 2009

Wilfried Mauz (Bürgerinitiative Lebenswertes Erbach-Donaurieden) (2 podpisy) (č. 0031/2009);

Karl Bauch (Deutscher Erfinder-Verband e.V.) (č. 0032/2009);

Klaus Landahl (č. 0033/2009);

Theodoros Tzioumis (Dimos Tripolis) (č. 0034/2009);

Konstantinos Aivaliotis (3 podpisy) (č. 0035/2009);

Konstantinos Aivaliotis (3 podpisy) (č. 0036/2009);

Klaus Ecker (Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.) (35 podpisů) (č. 0037/2009);

Roland Polant Lato (Eurolines and Albania Interlines) (č. 0038/2009);

André Laurens (č. 0039/2009);

Frank Cavanagh (Biocycle Ltd.) (č. 0040/2009);

Kandiah Pathmaseni (Tamil Women Development Forum (TWDF)) (č. 0041/2009);

Yvonne Hewitt (6 podpisů) (č. 0042/2009);

Inga Speck (č. 0043/2009);

Hélder Marques Gonçalves (č. 0044/2009);

Siegfried Mascherek (č. 0045/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0046/2009);

Klaus Sojka (č. 0047/2009);

Ulrich Parth (č. 0048/2009);

Nikolaos Kalamitsis (č. 0049/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0050/2009);

Dagmar Kusa (EUROCLID-The European Association of History Educators) (č. 0051/2009);

Francesco Zurlo (Verdi Crotone – Co. Ver. Kr (Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone) (č. 0052/2009);

Lech Keller-Krawczyk (č. 0053/2009);

Jean-Christophe Nivard (č. 0054/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0055/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0056/2009);

Hilkka Becker (Immigrant Council of Ireland – Independent Law Centre) (č. 0057/2009);

Adrian Karpinski (č. 0058/2009);

Georgios Mihail Mourtzilas (č. 0059/2009);

Knut W. Schlanert (č. 0060/2009);

Sara Josefina Occhipinti (č. 0061/2009);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (č. 0062/2009);

Giorgio Germani (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) (č. 0063/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0064/2009);

Antonio García Jiménez (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)) (č. 0065/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0066/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0067/2009);

Dawn White (č. 0068/2009);

Marina Micu (č. 0069/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0070/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0071/2009);

Elisabeta Hanciu (č. 0072/2009);

Kai Möller (č. 0073/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0074/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0075/2009);

Marisa Tusha (č. 0076/2009);

Luis Sintra (č. 0077/2009);

Sergio González Molina (č. 0078/2009);

Mark Meijer (č. 0079/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0080/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0081/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0082/2009);

Elena Alexa (č. 0083/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0084/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0085/2009);

Silviu Marin (č. 0086/2009);

Iveta Cīrule (č. 0087/2009);

Sean Farren (č. 0088/2009);

Thomas Hackmann (61 podpisů) (č. 0089/2009);

Pál Németh (č. 0090/2009);

Diamantino Futinio (č. 0091/2009);

Marco Perotti (Asociación Veïns L'Alfàs) (2 300 podpisy) (č. 0092/2009);

Angel Simeonov Angelov (2 podpisy) (č. 0093/2009);

Radboud Verberne (č. 0094/2009);

Antonio Dima (č. 0095/2009);

Agnès Rouart (21 podpisů) (č. 0096/2009);

Stanisław Mocarski (Związek Zawodowy Pracowników „REMY“) (č. 0097/2009);

Josef Tresl (č. 0098/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (3 podpisy) (č. 0099/2009);

Nadine Hopp (č. 0100/2009).

 

Dne 3. března 2009

Friedhelm Müller (č. 0101/2009);

Eduardo Galguera García (Fuente Grande) (č. 0102/2009);

Margarita García Jaime (č. 0103/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0104/2009);

Svilen Radev (AGROBULS OOD) (č. 0105/2009);

Riccardo Puccioni (č. 0106/2009);

Heinrich Sobol (7 podpisů) (č. 0107/2009);

Sokrat Lolo (č. 0108/2009);

Georgios Karatzaferis (LAIKOS ORTHODOXOS SINAPISMOS) (č. 0109/2009);

GerlinRogatsch (ÖVP Salzburg) (2 podpisy) (č. 0110/2009);

Eleftheria Karagkouni (č. 0111/2009);

Reinhard Muschter (č. 0112/2009);

Ugur Topcu (č. 0113/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0114/2009);

Alex García-Miguel i Ricart (č. 0115/2009);

Anca Paduraru (č. 0116/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0117/2009);

Stefan Kohler (č. 0118/2009);

Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen (Comunidad de Propietarios Sector 1 Veraplaya) (2 podpisy) (č. 0119/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0120/2009);

Jeannette Krause (č. 0121/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0122/2009);

Jean-Pierre Picaud (č. 0123/2009);

R. Ghozzi (č. 0124/2009);

Siegfried Huber (č. 0125/2009);

Pia Diana Fuchs (č. 0126/2009);

Adrian Damian (č. 0127/2009);

Norbert Kaiser (č. 0128/2009);

Hans Henrik Holbek (č. 0129/2009);

Sefa Yavuzoglu (č. 0130/2009);

Ignacio Oni Peral (č. 0131/2009);

Eduardo Marín García (č. 0132/2009);

Bartosz Smalec (č. 0133/2009);

Martin Wyness (č. 0134/2009);

Artur Bac (č. 0135/2009);

Stefano Rossato (č. 0136/2009);

Jürgen Gose (č. 0137/2009);

Franco Antonio Lores (Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simon) (č. 0138/2009);

Rodolfo Rizzo (č. 0139/2009);

Ricos Thanopoulos (250 podpisů) (č. 0140/2009);

Giannis Fetfatsidis (č. 0141/2009);

Roberto Jacchia (De Berti Jacchia Franchini Forlani) (2 podpisy) (č. 0142/2009);

Olanrewaju Adebayo (č. 0143/2009);

Zbigniew Popławski (č. 0144/2009);

Hermann Voorhoeve (Ziegenfarm Voorhoeve Biolandbetrieb) (č. 0145/2009);

Magdalena Chelsoi (č. 0146/2009);

Joanna Kowalczyk (č. 0147/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (2 podpisy) (č. 0148/2009);

Herbert Flemming (č. 0149/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0150/2009);

Reinhold Otto (č. 0151/2009);

Sebastian Hochwarth (č. 0152/2009);

Gonzalo Caro Sagüés (č. 0153/2009);

Melanie Wagner (č. 0154/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0155/2009);

José Martínez Rico (č. 0156/2009);

Willem Bekius Namens J Engeltjesw (č. 0157/2009);

Silvia Kuck (Pflegeeltern) (č. 0158/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0159/2009);

Giorgio Andrea Bartolomeo (č. 0160/2009);

Augusto Spadini (č. 0161/2009);

Manuel Pascual Arboleya Rodríguez (č. 0162/2009);

Quintin Cross (č. 0163/2009);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0164/2009);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (č. 0165/2009);

José Manuel Dolón García (č. 0166/2009);

Julie Spatz (č. 0167/2009);

Emil Ivascu (č. 0168/2009);

Juan José Amate Ruiz (č. 0169/2009);

Malgorzata Pomaranska-Bielecta (č. 0170/2009);

Ana Luiza Gora (č. 0171/2009);

Ioan-Irineu Farcas (Rumänische Katholische Mission) (č. 0172/2009);

Marek Aleksander Czarnecki (č. 0173/2009);

Spyridon Andriopoulos (č. 0174/2009);

Alexandros Panagiotidis (č. 0175/2009);

Dieter Schulze (č. 0176/2009);

A. Ontansa Dobrescu (č. 0177/2009);

Sidonia Duma (č. 0178/2009);

Paweł Dobrzyński (č. 0179/2009);

Corneliu Dobranici (č. 0180/2009);

Karl Wezel (č. 0181/2009);

Anton Stan (č. 0182/2009);

Iuliu Winkler (2 podpisy) (č. 0183/2009).

13.   Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřenou kopii tohoto dokumentu:

Prozatímní dohoda o partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

14.   Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 01/2009 Evropské komise (C6-0053/2009).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

15.   Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního březnového plenárního zasedání t. r. (PE 420.647/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

 

pondělí

Žádost skupiny PSE, aby byla zpráva Magda Kósáné Kovács o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (A6-0038/2009) (bod 12 PDOJ) zařazena do úterního hlasování.

Žádost skupiny PPE-DE, aby byla zpráva Herbert Reul o řešení ropné krize (A6-0035/2009) (bod 73 PDOJ) zařazena do úterního hlasování.

Předseda oznámil, že lhůta pro předložení alternativních společných návrhů usnesení je stanovena dnes večer na 19:00 a že je tudíž z technických důvodů nemožné, aby se o těchto zprávách hlasovalo zítra. Navrhl, aby se o obou zprávách hlasovalo ve středu 11. března 2009.

Vystoupil Hannes Swoboda za skupinu PSE.

Parlament návrh předsedy schválil.

 

Úterý

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o geneticky modifikované kukuřici MON810 a aby byla rozprava ukončena předložením návrhu usnesení.

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Martin Schulz za skupinu PSE, Christofer Fjellner za skupinu PPE-DE, a Martin Schulz.

Parlament žádost zamítl JH (38 pro, 111 proti, 39 se zdržení).

Předseda požádal plénum, aby se vyjádřilo k zařazení prohlášení Komise o geneticky modifikované kukuřici MON810 na pořad jednání, aniž by rozprava byla ukončena předložením návrhu usnesení.

Parlament žádost zamítl EH (82 pro, 102 proti, 6 zdržení se).

Žádost skupiny PSE, aby se odpolední rozpravy konaly do 18:30 a doby vyhrazená pro otázky Komisi od 18:30 do 20:00.

Parlament žádost schválil.

 

Středa

Předseda oznámil, že ke zprávě Elisa Ferreira o evropském plánu na oživení ekonomiky (A6-0063/2009) (bod 35 PDOJ) bylo předloženo 113 PN. Oznámil, že byla překročena hranice 50 PN stanovená článkem 156 jednacího řádu a vyzval proto příslušný výbor, aby se sešel a předložené PN přezkoumal. Rozprava o této zprávě zůstává zařazena na středeční pořad jednání.

Žádost skupiny PPE-DE, aby se rozprava o otázkách k ústnímu zodpovězení Radě (O-0005/2009) a Komisi (O-0006/2009) o aktuálním stavu SIS II (bod 80 PDOJ) konala již v 15:00.

Tuto žádost podpořily všechny politické skupiny a pořad jednání byl odpovídajícím způsobem změněn.

 

Čtvrtek

Žádost skupiny Verts/ALE a ALDE, aby byla rozprava o 50. výročí tibetského povstání a dialogu mezi Dalajlamou a čínskou vládou (O-0012/2009) ukončena předložením návrhu usnesení.

Vystoupili: Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Marco Cappato za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti a Nirj Deva.

Parlament žádost schválil.

Lhůty pro předložení:

návrhy usnesení: úterý 10. března 2009, 10:00

pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 11. března 2009, 10:00.

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 115 jednacího řádu):

Žádost skupiny PSE, aby byl bod „Podpora zvláštnímu tribunálu pro Sierra Leone“(bod 89 PDOJ) nahrazen bodem „Vyhnání agentur humanitární pomoci z Dárfúru“.

Vystoupil Hannes Swoboda za skupinu PSE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

*

* *

Plán práce byl tímto schválen.

16.   Jednominutové projevy kdůležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 144 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Pașcu, Magor Imre Csibi, Jan Tadeusz Masiel, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin a Tunne Kelam.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI

místopředsedkyně

Vystoupili: Hannes Swoboda, Marco Cappato, Bogusław Rogalski, Georgios Toussas, Zsolt László Becsey, Thierry Cornillet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Chris Davies, Călin Cătălin Chiriță, Jelko Kacin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iosif Matula, Marco Pannella, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Csaba Sógor, Nickolay Mladenov, Bruno Gollnisch a Mieczysław Edmund Janowski.

17.   Rozpočet na rok 2010 – Oddíl III – Komise: Rozpočtové pokyny na rok 2010 — Rozpočtové pokyny na rok 2010 – Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII aIX (rozprava)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2010 Oddíl III – Komise [2009/2005(BUD)] — Rozpočtový výbor.

Zpravodaj: László Surján (A6-0111/2009)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2010; Oddíl I – Evropský parlament, Oddíl II – Rada, Oddíl IV – Soudní dvůr, Oddíl V – Účetní dvůr, Oddíl VI– Evropský hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII – Výbor regionů, Oddíl VIII – Evropský ochránce lidských práv, Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [2009/2004(BUD)] — Rozpočtový výbor.

Zpravodaj: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

László Surján a Vladimír Maňka uvedli zprávy.

Vystoupila Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Vystoupili: Margaritis Schinas za skupinu PPE-DE, Costas Botopoulos za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, Salvador Garriga Polledo, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, István Szent-Iványi a James Elles.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC

místopředseda

Vystoupila Maria Petre.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Ville Itälä.

Vystoupili: László Surján a Vladimír Maňka.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 10.3.2009 a bod 8.15 zápisu ze dne 10.3.2009.

18.   Statut evropské soukromé společnosti * — Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu – Small Business Act — Účast zaměstnanců ve společnostech sevropským statutem (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti [KOM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Zpráva s doporučeními Komisi o přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu [2008/2196(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Zpráva o iniciativě „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Prohlášení Komise: Účast zaměstnanců ve společnostech s evropským statutem

Klaus-Heiner Lehne uvedl zprávy.

Edit Herczog uvedla zprávu.

Ján Figeľ (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Gunnar Hökmark (navrhovatel výboru ECON), Harald Ettl (navrhovatel výboru ECON), Donata Gottardi (navrhovatelka výboru ECON), Harald Ettl (navrhovatel výboru EMPL), Anja Weisgerber (navrhovatelka výboru EMPL), Othmar Karas (navrhovatel výboru JURI), Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Roberto Fiore nezařazený, Georgios Papastamkos a Manuel Medina Ortega.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

místopředsedkyně

Vystoupili: Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoș Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon a Martí Grau i Segú (navrhovatel výboru IMCO).

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Richard Corbett a Ieke van den Burg.

Vystoupili: Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne a Edit Herczog.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 103 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 10.3.2009, bod 8.5 zápisu ze dne 10.3.2009, bod 8.19 zápisu ze dne 10.3.2009 a bod 7.7 zápisu ze dne 12.3.2009.

19.   Budoucnost společného evropského azylového systému (rozprava)

Zpráva o budoucnosti společného evropského azylového systému [2008/2305(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Giusto Catania uvedl zprávu.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE

místopředsedkyně

Vystoupili: Danutė Budreikaitė (navrhovatelka výboru DEVE), Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström, Gerard Batten, Simon Busuttil, Daciana Octavia Sârbu, Alin Lucian Antochi a Katrin Saks.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Zuzana Roithová.

Vystoupili: Jacques Barrot a Giusto Catania.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 10.3.2009.

20.   Sociální situace Romů azlepšení jejich přístupu na pracovní trh vEU (krátké přednesení)

Zpráva o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU [2008/2137(INI)] — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zpravodajka: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Magda Kósáné Kovács předložila návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise)

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 5.17 zápisu ze dne 11.3.2009.

21.   Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (krátké přednesení)

Zpráva o akčním plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly [2008/2150(INI)] — Výbor pro rozpočtovou kontrolu.

Zpravodajka: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Gabriele Stauner předložila návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 10.3.2009.

22.   Nebezpečnost hazardních her poskytovaných on-line (krátké přednesení)

Zpráva o nebezpečnosti hazardních her poskytovaných on-line [2008/2215(INI)] — Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Zpravodajka: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

Christel Schaldemose předložila návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 10.3.2009.

23.   Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem (krátké přednesení)

Zpráva: Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem [2008/2220(INI)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodajka: Maria Petre (A6-0088/2009)

Maria Petre předložil návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 10.3.2009.

24.   Spolupráce soudů členských států při dokazování vobčanských nebo obchodních věcech (krátké přednesení)

Zpráva o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech [2008/2180(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

Manuel Medina Ortega předložil návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 10.3.2009.

25.   Provádění směrnice 2006/43/ES opovinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (krátké přednesení)

Zpráva o provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek [2008/2247(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Bert Doorn předložil návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 10.3.2009.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA

místopředseda

26.   Řešení ropné krize (krátké přednesení)

Zpráva o řešení ropné krize [2008/2212(INI)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj: Herbert Reul (A6-0035/2009)

Herbert Reul předložil návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 5.18 zápisu ze dne 11.3.2009.

27.   Zpráva opolitice hospodářské soutěže za rok 2006 a2007 (krátké přednesení)

Zpráva o zprávách o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 [2008/2243(INI)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

Jonathan Evans předložil návrh.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Bod je uzavřen.

Hlasování: bod 8.18 zápisu ze dne 10.3.2009.

28.   Pořad jednání

Předseda oznámil, že z důvodu nepřítomnosti zpravodajky se nebude konat krátké přednesení zprávy Claire Gibault o rovném zacházení a přístupu mužů a žen v oblasti divadelních umění (A6-0003/2009), a dodal, že o zprávě se bude hlasovat zítra.

29.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 420.647/OJMA).

30.   Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 22:55.

31.   Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2008–2009 Evropského parlamentu bylo ukončeno.

V souladu se Smlouvou se Parlament sejde následující den v úterý 10. března 2009 v 9:00.

Harald Rømer

generální tajemník

Adam Bielan

místopředseda


Pondělí 9. března 2009
PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka


ZASEDÁNÍ 2009–2010 Dílčí zasedání od 10. do 12. března 2009

29.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 234/25


Úterý 10. března 2009
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 10. BŘEZNA 2009

2009/C 234 E/02

Obsah

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

1.

Zahájení ročního zasedání

2.

Zahájení zasedání

3.

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

4.

Rozhodnutí o naléhavém postupu

5.

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (rozprava)

6.

Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (rozprava)

7.

Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (rozprava)

8.

Hlasování

8.1.

Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.2.

Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.3.

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.4.

Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.5.

Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.6.

Budoucnost společného evropského azylového systému (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.7.

Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.8.

Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.9.

Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.10.

Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti divadelních umění (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.11.

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (hlasování)

8.12.

Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (hlasování)

8.13.

Statut evropské soukromé společnosti * (hlasování)

8.14.

Rozpočtové pokyny na rok 2010, Oddíl III – Komise (hlasování)

8.15.

Rozpočtové pokyny na rok 2010 – Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (hlasování)

8.16.

Nebezpečnost hazardních her poskytovaných on-line (hlasování)

8.17.

Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem (hlasování)

8.18.

Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 (hlasování)

8.19.

„Small Business Act“ (hlasování)

9.

Vysvětlení hlasování

10.

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

11.

Schválení zápisu z předchozího zasedání

12.

Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III — Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III — Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III — Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III — Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III — Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III — Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II — Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (rozprava)

13.

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (rozprava)

14.

Pořad jednání

15.

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I — Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (pokračování rozpravy)

16.

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

17.

Zařízení péče o děti předškolního věku – barcelonské cíle (rozprava)

18.

Děti migrantů (rozprava)

19.

Riziko zavření podniku Qimonda v Německu a v Portugalsku a ztráta tisíců pracovních míst v Evropě (rozprava)

20.

Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři * (rozprava)

21.

Pořad jednání příštího zasedání

22.

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

1.

Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb *

2.

Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb *

3.

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikous ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii ***

4.

Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemív obdobné situaci

5.

Přeshraniční přemisťování sídel společností

6.

Budoucnost společného azylového systému EU

7.

Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly

8.

Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

9.

Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

10.

Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti herectví

11.

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I

12.

Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I

13.

Statut evropské soukromé společnosti *

14.

Rozpočtové pokyny na rok 2010, Oddíl III – Komise

15.

Rozpočtové pokyny na rok 2010 – Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX

16.

Rizika hazardních her na internetu

17.

Zajištění kvality potravin – harmonizace nebo vzájemné uznání norem

18.

Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007

19.

„Small Business Act“

PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.

Zpráva Costa A6-0049/2009 — Usnesení

2.

Zpráva Costa A6-0059/2009 — Usnesení

3.

Zpráva Borrell Fontelles A6-0073/2009 — Usnesení

4.

Zpráva Hennis-Plasschaert A6-0061/2009 — Usnesení

5.

Zpráva Lehne A6-0040/2009 — Usnesení

6.

Zpráva Catania A6-0050/2009 — Usnesení

7.

Zpráva Stauner A6-0022/2009 — Usnesení

8.

Zpráva Medina Ortega A6-0058/2009 — Usnesení

9.

Zpráva Doorn A6-0014/2009 — Usnesení

10.

Zpráva Gibault A6-0003/2009 — Usnesení

11.

Zpráva Schwab A6-0482/2008 — Legislativní usnesení

12.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 5/1

13.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 5/2

14.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 11

15.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 57

16.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 62/1

17.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 62/2

18.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 72

19.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 73

20.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 74

21.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 75

22.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 119S

23.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 120S

24.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 121S

25.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 122S

26.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 96S

27.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 114

28.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 123S

29.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 116

30.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 133/rev

31.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 128/rev

32.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 141

33.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 131/rev

34.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 117

35.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrhy 93 + 115

36.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 142

37.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 97

38.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 143

39.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Pozměňovací návrh 78

40.

Zpráva Krahmer A6-0046/2009 — Legislativní usnesení

41.

Zpráva Lehne A6-0044/2009 — Legislativní usnesení

42.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 12

43.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 3

44.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 13

45.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 20

46.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 5 + 14

47.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 15

48.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 19

49.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 6

50.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 7

51.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 16/1

52.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 16/2

53.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 16/3

54.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 16/4

55.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 9

56.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 10

57.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Pozměňovací návrh 18

58.

Zpráva Surján A6-0111/2009 — Usnesení

59.

Zpráva Maňka A6-0057/2009 — Pozměňovací návrh 2

60.

Zpráva Maňka A6-0057/2009 — Usnesení

61.

Zpráva Schaldemose A6-0064/2009 — Pozměňovací návrh 1

62.

Zpráva Schaldemose A6-0064/2009 — Usnesení

63.

Zpráva Petre A6-0088/2009 — Usnesení

64.

Zpráva Jonathan Evans A6-0011/2009 — Usnesení

65.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 8/1

66.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 8/2

67.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 29

68.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 31

69.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 36

70.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 37

71.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 39

72.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 44

73.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 47

74.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 51

75.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 53

76.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 54/1

77.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 54/2

78.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 59

79.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 67

80.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 68/1

81.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 68/2

82.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 69

83.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 78

84.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 80

85.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Bod 82

86.

Zpráva Herczog A6-0074/2009 — Usnesení

PRUBEH ZASEDÁNÍ

PREDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE

místopredsedkyne

1.   Zahájení rocního zasedání

Podle cl. 196 odst. 1 Smlouvy o ES a cl. 127 odst. 2 jednacího rádu bylo zahájeno zasedání Evropského parlamentu 2009–2010.

2.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.

3.   Rozprava o prípadech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení predložených návrhu usnesení)

Podle clánku 115 jednacího rádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.

GUINEA-BISSAU

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikiene a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o Guineji-Bissau (B6-0115/2009);

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o situaci v Guineji-Bissau (B6-0116/2009);

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymanski a Mieczyslaw Edmund Janowski za skupinu UEN o Guineji-Bissau (B6-0117/2009);

Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL o situaci v Guineji-Bissau (B6-0118/2009);

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Guineji-Bissau (B6-0119/2009);

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o Guineji-Bissau (B6-0120/2009);

II.

FILIPÍNY

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Filipínách (B6-0121/2009);

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o stavu lidských práv na Filipínách (B6-0122/2009);

Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL o situaci na Filipínách (B6-0123/2009);

Marios Matsakis, Jules Maaten a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Filipínách (B6-0124/2009);

Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczyslaw Edmund Janowski, Konrad Szymanski, Gintaras Didžiokas a Adam Bielan za skupinu UEN o situaci na Filipínách (B6-0125/2009);

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o situaci na Filipínách (B6-0126/2009);

III.

VYHOŠTENÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ Z DÁRFÚRU

José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikiene, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o vyhoštení agentur humanitární pomoci ze Súdánu (B6-0127/2009);

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Alain Hutchinson za skupinu PSE o vyhoštení agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0128/2009);

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o vyhoštení agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0129/2009);

Thierry Cornillet, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Dárfúru (B6-0130/2009);

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczyslaw Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymanski a Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN o vyhoštení agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0131/2009);

Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o vyhoštení agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0132/2009).

Recnická doba bude rozdelena podle clánku 142 jednacího rádu.

4.   Rozhodnutí o naléhavém postupu

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (clánek 134 jednacího rádu):

Návrh narízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tunáka obecného ve východním Atlantiku a Stredozemním mori [KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Vystoupil Philippe Morillon (predseda výboru PECH).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.

Tento bod je zarazen na porad jednání tohoto zasedání (bod 51 OJ dne 10. brezna 2009).

Lhuta pro predložení pozmenovacích návrhu k projednání na zasedání je stanovena na stredu 11. brezna 2009 v 10:00.

Hlasování se bude konat ve ctvrtek 12. brezna ve 12:00.

*

* *

Vystoupil José Ribeiro e Castro ke skutecnosti, že na poradu jednání zasedání, které se bude konat dne 11. brezna 2009, chybí bod týkající se Evropského dne uctení památky obetí teroristických útoku (predsedající odpovedela, že predsednictví zítra na toto téma uciní prohlášení).

5.   Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledne obecné bezpecnosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledne obecné bezpecnosti [KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Výbor pro vnitrní trh a ochranu spotrebitelu.

Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopredseda Komise).

Vystoupili: Jorgo Chatzimarkakis (navrhovatel výboru ITRE), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Gary Titley za skupinu PSE, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Jim Allister nezarazený, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon a Toine Manders.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Avril Doyle.

Vystoupili: Günter Verheugen a Andreas Schwab.

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 10. 3. 2009.

6.   Prumyslové emise (integrovaná prevence a omezování znecištení) (prepracované znení) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o prumyslových emisích (integrované prevenci a omezování znecištení) (prepracované znení) [KOM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Výbor pro životní prostredí, verejné zdraví a bezpecnost potravin.

Zpravodaj: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer uvedl zprávu.

Vystoupil Stavros Dimas (clen Komise).

Vystoupil Marcello Vernola za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO

místopredseda

Vystoupili: Guido Sacconi za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola a Anders Wijkman.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová a Robert Sturdy.

Vystoupili: Stavros Dimas a Holger Krahmer.

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 10. 3. 2009.

7.   Prístup verejnosti k dokumentum Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady o prístupu verejnosti k dokumentum Evropského parlamentu, Rady a Komise (prepracované znení) [KOM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)] — Výbor pro obcanské svobody, spravedlnost a vnitrní veci.

Zpravodaj: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman uvedl zprávu.

Vystoupila Margot Wallström (místopredsedkyne Komise).

Vystoupili: Monica Frassoni (navrhovatelka výboru JURI), Anneli Jäätteenmäki (navrhovatelka výboru AFCO), David Hammerstein (navrhovatel výboru PETI), Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Costas Botopoulos za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezarazený, Manfred Weber, Inger Segelström, Boguslaw Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen a Andrzej Jan Szejna.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupily: Mairead McGuinness a Danute Budreikaite.

Vystoupili: Margot Wallström a Michael Cashman.

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 11. 3. 2009.

(Zasedání bylo prerušeno v 11:45 pred hlasováním a pokracovalo v 12:05)

PREDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT

místopredseda

8.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozmenovací návrhy, oddelené a dílcí hlasování atd.) budou zverejneny v príloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v príloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické forme a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Predsedající pred zacátkem hlasování oznámil, že v jednacím sále byl zaveden nový systém oznamování výsledku hlasování.

Vystoupili: Graham Watson za skupinu ALDE k organizaci hlasování o zprávách Holger Krahmer (A6-0046/2009) a Michael Cashman (A6-0077/2009) (bod 8.12 zápisu ze dne 10. 3. 2009), Thomas Mann k novému elektronickému systému oznamování výsledku hlasování, k 50. výrocí okupace Tibetu a rovnež k možnosti vyvesit v jednacím sále tibetskou vlajku (predsedající tuto možnost potvrdil a privítal Kcha-su-ra Tcha-š’ Wang-tiho, zástupce Jeho Svátosti dalajlamy, který je usazen na galerii pro návštevníky) a Zbigniew Zaleski k masakru tisícovek Poláku v Katyni v roce 1940.

8.1.   Dohoda mezi ES a Arménií o nekterých aspektech leteckých služeb * (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavrení Dohody mezi Evropským spolecenstvím a Arménskou republikou o nekterých aspektech leteckých služeb [KOM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0082)

8.2.   Dohoda mezi ES a Izraelem o nekterých aspektech leteckých služeb * (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavrení Dohody mezi Evropským spolecenstvím a Státem Izrael o nekterých aspektech leteckých služeb [KOM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0083)

8.3.   Dodatkový protokol k Dohode mezi Evropským spolecenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na pristoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii *** (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Doporucení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavrení Dodatkového protokolu k Dohode o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským spolecenstvím a jeho clenskými státy na jedné strane a Jihoafrickou republikou na strane druhé s ohledem na pristoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)] — Výbor pro rozvoj.

Zpravodaj: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0084)

Parlament proto vyslovil souhlas.

8.4.   Príprava dalších kroku v oblasti správy vnejších hranic Evropské unie a zkušenosti tretích zemí v obdobné situaci (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o príprave dalších kroku v oblasti správy vnejších hranic Evropské unie a zkušenosti tretích zemí v obdobné situaci [2008/2181(INI)] — Výbor pro obcanské svobody, spravedlnost a vnitrní veci.

Zpravodajka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(potrebná kvalifikovaná vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0085)

8.5.   Premístení sídla obchodních spolecností do jiného clenského státu (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva s doporuceními Komisi o premístení sídla obchodních spolecností do jiného clenského státu [2008/2196(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0086)

8.6.   Budoucnost spolecného evropského azylového systému (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o budoucnosti spolecného evropského azylového systému [2008/2305(INI)] — Výbor pro obcanské svobody, spravedlnost a vnitrní veci.

Zpravodaj: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0087)

8.7.   Akcní plán Komise na zrízení integrovaného rámce vnitrní kontroly (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o akcním plánu Komise na zrízení integrovaného rámce vnitrní kontroly [2008/2150(INI)] — Výbor pro rozpoctovou kontrolu.

Zpravodajka: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0088)

8.8.   Spolupráce soudu clenských státu pri dokazování v obcanských nebo obchodních vecech (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o spolupráci soudu clenských státu pri dokazování v obcanských nebo obchodních vecech [2008/2180(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0089)

8.9.   Provádení smernice 2006/43/ES o povinném auditu rocních a konsolidovaných úcetních záverek (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o provádení smernice 2006/43/ES o povinném auditu rocních a konsolidovaných úcetních záverek [2008/2247(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0090)

8.10.   Rovné zacházení a rovný prístup žen a mužu v oblasti divadelních umení (clánek 131 jednacího rádu) (hlasování)

Zpráva o rovném zacházení a prístupu mužu a žen v oblasti divadelních umení [2008/2182(INI)] — Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví.

Zpravodajka: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

prijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0091)

Vystoupení

Claire Gibault (zpravodajka) ucinil prohlášení podle cl. 131 odst. 4 jednacího rádu.

8.11.   Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledne obecné bezpecnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledne obecné bezpecnosti [KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Výbor pro vnitrní trh a ochranu spotrebitelu.

Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozmeneném znení (P6_TA(2009)0092)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0092)

8.12.   Prumyslové emise (integrovaná prevence a omezování znecištení) (prepracované znení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o prumyslových emisích (integrované prevenci a omezování znecištení) (prepracované znení) [KOM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Výbor pro životní prostredí, verejné zdraví a bezpecnost potravin.

Zpravodaj: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozmeneném znení (P6_TA(2009)0093)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0093)

Vystoupení

Graham Watson za skupinu ALDE se pozastavil nad použitím clánku 80a jednacího rádu na zprávy Holger Krahmer (A6-0046/2009) a Michael Cashman (A6-0077/2009) a požádal, aby bylo hlasování o první zpráve odloženo na stredu.

K žádosti o odložení hlasování a k prípustnosti PN vystoupili: Guido Sacconi za skupinu PSE, Caroline Jackson za skupinu PPE-DE, a Holger Krahmer (zpravodaj).

Parlament žádost zamítl EH (301 pro, 311 proti, 28 zdržení se).

Poté vystoupili Avril Doyle, Monica Frassoni a Anders Wijkman k postupu „Prepracování“ stanovenému clánkem 80a jednacího rádu (predsedající oznámil, že se k této záležitosti zítra vyjádrí predseda Evropského parlamentu) a Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer a Chris Davies.

8.13.   Statut evropské soukromé spolecnosti * (hlasování)

Zpráva o návrhu narízení Rady o statutu evropské soukromé spolecnosti [KOM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozmeneném znení (P6_TA(2009)0094)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0094)

Vystoupení

Zbigniew Zaleski k novému systému oznamování výsledku hlasování a k vyhlašování výsledku hlasování.

8.14.   Rozpoctové pokyny na rok 2010, Oddíl III – Komise (hlasování)

Zpráva o pokynech pro rozpoctový proces na rok 2010 Oddíl III – Komise [2009/2005(BUD)] — Rozpoctový výbor.

Zpravodaj: László Surján (A6-0111/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0095)

Vystoupení

László Surján (zpravodaj) predložil ústní PN k bodu 13, který byl vzat v potaz, a Anne E. Jensen, aby upresnila podstatu tohoto PN.

Hannes Swoboda za skupinu PSE predložil ústní PN (vzat v potaz) k první cásti PN 16 (zamítnuta) a László Surján vystoupil k ústnímu PN, prubehu hlasování a puvodnímu znení bodu 24 (predsedající objasnil postup, který byl použit).

László Surján predložil ústní PN k bodu 31, který byl vzat v potaz.

8.15.   Rozpoctové pokyny na rok 2010 – Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (hlasování)

Zpráva o pokynech pro rozpoctový proces na rok 2010; Oddíl I – Evropský parlament, Oddíl II – Rada, Oddíl IV – Soudní dvur, Oddíl V – Úcetní dvur, Oddíl VI – Evropský hospodárský a sociální výbor, Oddíl VII – Výbor regionu, Oddíl VIII – Evropský ochránce lidských práv, Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údaju [2009/2004(BUD)] — Rozpoctový výbor.

Zpravodaj: Vladimír Manka (A6-0057/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0096)

Vystoupení

Christopher Beazley se vyjádril k – podle jeho názoru prehnanému – využívání jmenovitého hlasování (predsedající vzal jeho vystoupení na vedomí).

8.16.   Nebezpecnost hazardních her poskytovaných on-line (hlasování)

Zpráva o nebezpecnosti hazardních her poskytovaných on-line [2008/2215(INI)] — Výbor pro vnitrní trh a ochranu spotrebitelu.

Zpravodajka: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0097)

8.17.   Zajištení kvality potravin – harmonizace ci vzájemné uznávání norem (hlasování)

Zpráva Zajištení kvality potravin – harmonizace ci vzájemné uznávání norem [2008/2220(INI)] — Výbor pro zemedelství a rozvoj venkova.

Zpravodajka: Maria Petre (A6-0088/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0098)

8.18.   Zpráva o politice hospodárské souteže za rok 2006 a 2007 (hlasování)

Zpráva o zprávách o politice hospodárské souteže za rok 2006 a 2007 [2008/2243(INI)] — Hospodárský a menový výbor.

Zpravodaj: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0099)

8.19.   „Small Business Act“ (hlasování)

Zpráva o iniciative „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] — Výbor pro prumysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(potrebná jednoduchá vetšina)

(výsledek hlasování: príloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

prijat (P6_TA(2009)0100)

Vystoupení

Alexander Alvaro k predchozímu vystoupení, které ucinil Christopher Beazley.

9.   Vysvetlení hlasování

Písemná vysvetlení hlasování:

Vysvetlení hlasování podaná písemne se zahrnou do doslovného záznamu podle cl. 163 odst. 3 jednacího rádu.

Ústní vysvetlení hlasování:

Zpráva Klaus-Heiner Lehne — A6-0040/2009: Daniel Hannan

Zpráva Giusto Catania — A6-0050/2009: Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker a Daniel Hannan

Zpráva Andreas Schwab — A6-0482/2008: Mairead McGuinness a James Nicholson

Zpráva Holger Krahmer — A6-0046/2009: Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill a James Nicholson

*

* *

Vystoupil Richard Corbett, který se vrátil k postupu „prepracování“(bod 8.12 zápisu ze dne 10. 3. 2009)

*

* *

Zpráva Holger Krahmer — A6-0046/2009: Jim Allister

Zpráva László Surján — A6-0111/2009 a zpráva Vladimír Maňka — A6-0057/2009: ChristopherHeaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys a Richard Corbett

Zpráva Christel Schaldemose — A6-0064/2009: Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo,Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

Zpráva Maria Petre — A6-0088/2009: Jim Allister

Zpráva Jonathan Evans — A6-0011/2009: Syed Kamall

Zpráva Edit Herczog — A6-0074/2009: Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley,Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

10.   Opravy hlasování a sdelení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdelení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištené forme jsou soucástí prílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelne aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnu po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhuty bude seznam oprav hlasování a sdelení o úmyslu hlasovat uzavren tak, aby mohl být preložen a zverejnen v Úredním vestníku.

(Zasedání, které bylo prerušeno v 13:50, pokracovalo v 15:05.)

PREDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN

místopredseda

11.   Schválení zápisu z predchozího zasedání

Zápis z predchozího zasedání byl schválen.

12.   Spolecná pravidla a normy pro subjekty poverené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související cinnosti námorní správy (prepracované znení) ***III — Spolecná pravidla a normy pro subjekty poverené inspekcemi a prohlídkami lodí (prepracované znení) ***III — Státní prístavní inspekce (prepracované znení) ***III — Kontrolní a informacní systém Spolecenství pro provoz plavidel ***III — Vyšetrování nehod v odvetví námorní dopravy ***III — Odpovednost dopravcu k cestujícím po mori v prípade nehod ***III — Pojištení majitelu lodí pro námorní nároky ***II — Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (rozprava)

Zpráva o spolecném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke smernici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví spolecná pravidla a normy pro subjekty poverené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související cinnosti námorní správy (prepracované znení) [PE-CONS 3719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD)] — delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru

Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Zpráva o spolecném návrhu schváleném dohodovacím výborem k narízení Rady, kterým se stanoví spolecná pravidla a normy pro subjekty poverené inspekcemi a prohlídkami lodí (prepracované znení) [PE-CONS 3720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD)] — delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru

Zpravodaj Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Zpráva o spolecném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke smernici Evropského parlamentu a Rady o státní prístavní inspekci (prepracované znení) [PE-CONS 3721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD)] — delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru

Zpravodaj: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Zpráva o spolecném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke smernici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mení smernice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informacní systém Spolecenství pro provoz plavidel [PE-CONS 3722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD)] — delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru

Zpravodaj: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Zpráva o spolecném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke smernici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetrování nehod v odvetví námorní dopravy a kterou se mení smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES [PE-CONS 3723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD)] — delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru

Zpravodaj: Jaromír Kohlícek (A6-0101/2009)

Zpráva o spolecném návrhu schváleném dohodovacím výborem k narízení Evropského parlamentu a Rady o odpovednosti dopravcu k cestujícím po mori v prípade nehod [PE-CONS 3724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)] — delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru

Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Doporucení pro druhé ctení o spolecném postoji prijatém Radou k prijetí smernice Evropského parlamentu a Rady o pojištení majitelu lodí pro námorní nároky [14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Doporucení pro druhé ctení o spolecném postoji prijatém Radou k prijetí smernice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky [14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (zpravodaj), Dominique Vlasto (zpravodajka), Dirk Sterckx (zpravodaj), Jaromír Kohlícek (zpravodaj) a Paolo Costa (zpravodaj) uvedli zprávy.

Gilles Savary (zpravodaj) a Emanuel Jardim Fernandes (zpravodaj) uvedli doporucení pro druhé ctení.

Vystoupil Antonio Tajani (místopredseda Komise).

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel nezarazený, Ioannis Kasoulides a Michel Teychenné.

PREDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

místopredseda

Vystoupili: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva a Marian-Jean Marinescu.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jim Higgins, Silvia-Adriana ?icau, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle a Brian Simpson.

Vystoupili: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlícek, Paolo Costa, Gilles Savary a Emanuel Jardim Fernandes.

Vystoupili: Georg Jarzembowski a Inés Ayala Sender.

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 11. 3. 2009, bod 5.6 zápisu ze dne 11. 3. 2009, bod 5.7 zápisu ze dne 11. 3. 2009, bod 5.8 zápisu ze dne 11. 3. 2009, bod 5.9 zápisu ze dne 11. 3. 2009, bod 5.10 zápisu ze dne 11. 3. 2009, bod 5.11 zápisu ze dne 11. 3. 2009 a bod 5.12 zápisu ze dne 11. 3. 2009.

13.   Výber poplatku za užívání urcitých pozemních komunikací težkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnejší k životnímu prostredí a internalizace vnejších nákladu (rozprava)

Zpráva o návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mení smernice 1999/62/ES o výberu poplatku za užívání urcitých pozemních komunikací težkými nákladními vozidly [KOM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Zpráva o doprave šetrnejší k životnímu prostredí a internalizaci vnejších nákladu [2008/2240(INI)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui a Georg Jarzembowski uvedli zprávy.

Vystoupil Antonio Tajani (místopredseda Komise).

Vystoupili: Claude Turmes (navrhovatel výboru ITRE) a Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE-DE.

14.   Porad jednání

Výbor AFET na své schuzi dne 9. brezna 2009 schválil návrh usnesení o zhoršování humanitární situace na Srí Lance a s ohledem na naléhavost situace požádal, aby byl návrh usnesení zarazen na porad jednání tohoto dílcího zasedání podle clánku 91 jednacího rádu.

Pokud zítra do 12:00 nevyjádrí nejméne ctyricet poslancu písemne svuj nesouhlas s prijetím tohoto návrhu usnesení, návrh bude prijat. V tomto prípade bude návrh usnesení zarazen na porad jednání tohoto dílcího zasedání k rozprave a hlasování.

15.   Výber poplatku za užívání urcitých pozemních komunikací težkými nákladními vozidly ***I — Doprava šetrnejší k životnímu prostredí a internalizace vnejších nákladu (pokracování rozpravy)

Zpráva o návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mení smernice 1999/62/ES o výberu poplatku za užívání urcitých pozemních komunikací težkými nákladními vozidly [KOM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Zpráva o doprave šetrnejší k životnímu prostredí a internalizaci vnejších nákladu [2008/2240(INI)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Vystoupili: Silvia-Adriana ?icau za skupinu PSE, a Dirk Sterckx za skupinu ALDE.

PREDSEDNICTVÍ: Mario MAURO

místopredseda

Vystoupili: Roberts Zile za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wieslaw Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Boguslaw Liberadzki, Luis de Grandes Pascual a Emanuel Jardim Fernandes.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare a Jörg Leichtfried.

Vystoupili: Antonio Tajani (místopredseda Komise), Saïd El Khadraoui a Georg Jarzembowski.

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 11. 3. 2009 a bod 5.19 zápisu ze dne 11. 3. 2009.

(Zasedání bylo prerušeno v 18:10 pred dobou vyhrazenou pro otázky a pokracovalo v 18:30)

PREDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS

místopredseda

16.   Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal radu otázek Komisi (B6-0009/2009).

První cást

Otázka 31 (Silvia-Adriana ?icau): Opatrení na podporu produktu a služeb, které prispívají ke zlepšení energetické úcinnosti a k rozvoji obnovitelných energií.

Otázka a doplnující otázky: Silvia-Adriana ?icau a Reinhard Rack. Odpoved: Viviane Reding (clenka Komise).

Otázka 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Pro pružnejší pojetí paktu hospodárské stability.

Otázka a doplnující otázky: Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried a Avril Doyle. Odpoved: Viviane Reding.

Otázka 33 (Pedro Guerreiro): Konec danových ráju.

Otázka a doplnující otázky: Pedro Guerreiro a Robert Evans. Odpoved: Viviane Reding.

Druhá cást

Otázka 34 (Claude Moraes): Internet a zlociny z nenávisti.

Otázka a doplnující otázky: Claude Moraes a Jim Allister. Odpoved: Viviane Reding.

Otázka 35 (Eoin Ryan): Informacní a komunikacní technologie a informacní spolecnost.

Otázka a doplnující otázky: Eoin Ryan, Silvia-Adriana Țicau a Reinhard Rack. Odpoved: Viviane Reding.

Otázka 36 (Gay Mitchell): Kontrola internetu.

Otázka a doplnující otázka: Gay Mitchell. Odpoved: Viviane Reding.

Autori otázek 37 až 40 obdrží písemné odpovedi.

Otázka 41 (Bernd Posselt): Statut kandidátské zeme pro Srbsko.

Otázka a doplnující otázka: Bernd Posselt. Odpoved: Leonard Orban (clen Komise).

Otázka 42 (Sarah Ludford): Pristoupení Srbska.

Otázka a doplnující otázky: Sarah Ludford a Bernd Posselt. Odpoved: Leonard Orban.

Autori otázek 43 až 44 obdrží písemné odpovedi.

Otázka 45 (Yiannakis Matsis): Zabavení majetku – financované Tureckem – kyperských Reku v okupované cásti Kypru.

Otázka a doplnující otázka: Yiannakis Matsis. Odpoved: Leonard Orban.

Otázka 46 (Vural Öger): Zahájení jednání o kapitole „Energie“ v rámci jednání o pristoupení Turecka k EU.

Otázka a doplnující otázka: Vural Öger. Odpoved: Leonard Orban.

Autori otázek 47 až 48 obdrží písemné odpovedi.

Otázka 49 (Marian Harkin): Podpora trhu.

Otázka 51 (Seán Ó Neachtain): Odvetví mléka v EU.

Otázky a doplnující otázky: Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister a Jim Higgins. Odpoved: Mariann Fischer Boel (clenka Komise).

Otázka 50 (Liam Aylward): Oznacování výrobku ze skopového masa.

Otázka a doplnující otázka: Liam Aylward. Odpoved: Mariann Fischer Boel.

Autori otázek, které nebyly zodpovezeny pro nedostatek casu, obdrží písemné odpovedi (viz príloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skoncila.

(Zasedání, které bylo prerušeno v 20:05, pokracovalo v 21:00.)

PREDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS

místopredsedkyne

17.   Zarízení péce o deti predškolního veku – barcelonské cíle (rozprava)

Prohlášení Komise: Zarízení péce o deti predškolního veku – barcelonské cíle

Vladimír Špidla (clen Komise) ucinil prohlášení.

Vystoupili: Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Zita Gurmai za skupinu PSE, Karin Resetarits za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezarazená, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Cre?u, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová a Katrin Saks.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Flaviu Calin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana ?icau, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski a José Ribeiro e Castro.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavrena.

18.   Deti migrantu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovezení (O-0023/2009), kterou pokládá Jan Andersson za výbor EMPL Komisi: Deti migrujících pracovníku (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (zástupce autora) rozvinula otázku k ústnímu zodpovezení.

Vladimír Špidla (clen Komise) odpovedel na otázku k ústnímu zodpovezení.

Vystoupili: Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, a Alessandro Battilocchio.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Flaviu Calin Rus, Gabriela Crețu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicau a Anna Záborská.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Návrh usnesení predložený v souladu s cl. 108 odst. 5 jednacího rádu na ukoncení rozpravy:

Jan Andersson za výbor EMPL o detech migrantu, které byly zanechány v zemi puvodu (B6-0112/2009)

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 12. 3. 2009.

19.   Riziko zavrení podniku Qimonda v Nemecku a v Portugalsku a ztráta tisícu pracovních míst v Evrope (rozprava)

Prohlášení Komise: Riziko zavrení podniku Qimonda v Nemecku a v Portugalsku a ztráta tisícu pracovních míst v Evrope

Vladimír Špidla (clen Komise) ucinil prohlášení.

Vystoupili: José Albino Silva Peneda za skupinu PPE-DE, a Edite Estrela za skupinu PSE.

PREDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS

místopredseda

Vystoupili: Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira a Ilda Figueiredo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Colm Burke a José Ribeiro e Castro.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavrena.

20.   Víceletý plán obnovy populace tunáka obecného ve východním Atlantiku a Stredozemním mori * (rozprava)

Návrh narízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tunáka obecného ve východním Atlantiku a Stredozemním mori [KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)] — výbor PECH

Vystoupil Philippe Morillon (predseda výboru PECH).

Vystoupil Joe Borg (clen Komise).

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis a Sebastiano Sanzarello.

Vystoupil Joe Borg.

Rozprava byla uzavrena.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 12. 3. 2009.

21.   Porad jednání príštího zasedání

Porad jednání na další den byl schválen (dokument „Porad jednání“ PE 420.647/OJME).

22.   Ukoncení zasedání

Zasedání skoncilo v 23:20.

Harald Rømer

generální tajemník

Gérard Onesta

místopredseda


Úterý 10. března 2009
PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


Úterý 10. března 2009
PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (…, …, …)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (…, …, …)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

odstavec

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

návrh usnesení

SNÚ

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb *

Zpráva: Paolo COSTA (A6-0049/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

638, 10, 14

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závěrečné hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

2.   Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb *

Zpráva: Paolo COSTA (A6-0059/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

615, 23, 23

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

3.   Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii ***

Zpráva: Josep BORRELL FONTELLES (A6-0073/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

643, 7, 10

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

4.   Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci

Zpráva: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0061/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

600, 46, 30

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závěrečné hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

5.   Přeshraniční přemisťování sídel společností

Zpráva: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0040/2009) (požadovaná kvalifikovaná většina)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

608, 51, 13

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závěrečné hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

6.   Budoucnost společného azylového systému EU

Zpráva: Giusto CATANIA (A6-0050/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

593, 65, 18

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

7.   Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly

Zpráva: Gabriele STAUNER (A6-0022/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

647, 8, 19

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

8.   Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

Zpráva: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0058/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

646, 18, 9

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

9.   Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

Zpráva: Bert DOORN (A6-0014/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

645, 11, 18

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

10.   Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti herectví

Zpráva: Claire GIBAULT (A6-0003/2009)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

jediné hlasování

JH

+

604, 18, 43

11.   Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I

Zpráva: Andreas SCHWAB (A6-0482/2008)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

celé znění svazek č. 1 – kompromisní pozměňovací návrhy

56rev

výbor, PPE-DE, PSE, UEN

 

+

 

svazek č. 2 – pozměňovací návrhy příslušného výboru

1-55

výbor

 

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

610, 34, 20

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování (legislativní usnesení)

12.   Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I

Zpráva: Holger KRAHMER (A6-0046/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

pozměňovací návrhy příslušného výboru – jako celek

1-4

6-10

12-14

16-19

21

24-26

28

30

32-36

38-39

43-56

58-61

63

65

67-68

71

76-77

79-80

výbor

 

+

 

pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělená hlasování

5

výbor

dílč./JH

 

 

1

+

623, 52, 6

2

+

374, 278, 11

11

výbor

JH

+

367, 297, 10

57

výbor

JH

+

394, 271, 8

62

výbor

dílč./JH

 

 

1

+

554, 107, 17

2

+

348, 314, 14

64

výbor

odděl./EH

+

371, 298, 11

70

výbor

odděl./EH

+

362, 300, 11

72

výbor

JH

+

594, 81, 4

73

výbor

JH

+

594, 79, 6

74

výbor

JH

-

328, 337, 11

75

výbor

JH

+

558, 116, 7

čl. 3 § 15

119Z

PPE-DE

JH

-

332, 341, 6

15

výbor

 

+

 

čl. 3 § 26

82

IND/DEM

 

-

 

čl. 6 § 1

118

PPE-DE

 

nepřípustný

viz Různé

čl. 8 § 1

126rev

PPE-DE

 

-

 

20

výbor

 

+

 

100

Verts/ALE

 

 

článek 10

138

+ 40 poslanců

 

nepřípustný

viz Různé

čl. 12 § 8

120Z

PPE-DE

JH

-

319, 355, 7

22

výbor

 

+

 

čl. 13 odst. 1 písm. e)

121Z

PPE-DE

JH

-

332, 332, 8

23

výbor

 

+

 

čl. 14 § 1

27OČ

výbor

 

+

 

čl. 14 § 2

134rev

PPE-DE

 

-

 

27OČ

výbor

EH

+

419, 237, 14

čl. 15 § 1 písm. d)

122Z

PPE-DE

JH

-

326, 332, 5

29

výbor

 

+

 

čl. 15 § 3

102

Verts/ALE

 

-

 

čl. 16 § 2 pododst. 2

103

Verts/ALE

 

-

 

31

výbor

 

+

 

čl. 16 § 4

96Z

ALDE

JH

-

224, 432, 24

114

PPE-DE

JH

+

422, 243, 5

čl. 22 odst. 3 pododst. 2

105

Verts/ALE

 

-

 

37

výbor

EH

+

359, 277, 9

125rev

PPE-DE

 

 

140

+ 40 poslanců

 

 

článek 23

123Z

PPE-DE

JH

-

332, 338, 6

40-41

výbor

 

+

 

116

PPE-DE

JH

-

305, 363, 9

42

výbor

 

+

 

čl. 31 za § 2

133rev

PPE-DE

JH

+

327, 319, 19

čl. 33 za § 2

84

IND/DEM

 

nepřípustný

viz Různé

čl. 33 za § 6

128rev

PPE-DE

JH

-

321, 328, 13

130rev

PPE-DE

 

-

 

141

+ 40 poslanců

JH

-

272, 389, 17

za článek 33

106

Verts/ALE

JH

nepřípustný

viz Různé

139

+ 40 poslanců

 

nepřípustný

viz Různé

čl. 38 odst. 1 pododst. 2

88

IND/DEM

 

-

viz Různé

čl. 39 písm. b)

89

IND/DEM

 

nepřípustný

viz Různé

čl. 73 § 3

131rev

PPE-DE

JH

-

322, 350, 10

příloha 1 za bod 1

129rev

PPE-DE

EH

+

471, 169, 12

příloha 1 bod 1.1

132rev

PPE-DE

 

-

 

příloha 1 bod 3.1

90

IND/DEM

 

nepřípustný

viz Různé

příloha 1 bod 3.5

117

PPE-DE

JH

+

354, 318, 7

příloha 1 bod 5.3 návětí

91

IND/DEM

 

-

 

příloha 1 bod 5.3 písm. a) a b)

127rev

PPE-DE

 

-

 

66

výbor

 

+

 

příloha 1 bod 6.4 písm. b)

92

IND/DEM

 

-

 

příloha 1 bod 6.6 písm. a)

93=

IND/DEM

JH

+

439, 224, 8

115

PPE-DE

příloha 1 bod 6.6 pododst. 2

144Z

+ 40 poslanců

 

-

 

69

výbor

 

+

 

příloha 5 část 1 bod 2 za bod 2

142

+ 40 poslanců

JH

-

287, 370, 15

příloha 5 část 1 bod 5 tabulka za poznámkou pod čarou s. 4

135rev

PPE-DE

 

-

 

97

ALDE

JH

+

342, 304, 18

příloha 5 část 2 bod 2 tabulka

110

Verts/ALE

 

-

 

příloha 5 část 2 bod 2 za bod 2

143

+ 40 poslanců

JH

-

262, 405, 16

příloha 6 část 4 bod 3.1

94

IND/DEM

 

-

 

příloha 6 část 4 bod 3.2

95

IND/DEM

 

-

 

příloha 6 část 6 bod 2.5

78

výbor

JH

+

362, 295, 15

124rev2

PPE-DE

 

 

odův. 7

136

+ 40 poslanců

 

-

 

za odův. 19

137

+ 40 poslanců

 

nepřípustný

viz Různé

za odův. 22

81

IND/DEM

 

-

 

hlasování: pozměněný návrh

EH

+

410, 213, 51

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

402, 189, 54

PN 83, 85, 86, 87, 98, 99, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113 byly staženy.

PN 138, 139, 136, 137 předložil Anders Wijkman a další.

PN 140 předložil Lambert van Nistelrooij a další.

PN 141, 142, 143 předložil Christian Ehler a další.

PN 144 předložil Glenis Willmott a další.

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: pn. 57, 72, 73, 74, 75, závěrečné hlasování (legislativní usnesení)

PPE-DE: pn. 5, 11, 62, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123

Verts/ALE a GUE/NGL: pn. 62, 78, 93/115, 96, 97, 106, 117, 128, 131, 133, 141, 142, 143

Žádosti o dílčí hlasování

PPE-DE:

pn. 5

1. část:„Je třeba zajistit, aby … právních předpisech.“

2. část:„Jakmile vstoupí v platnost … zabránilo se překrývání.“

pn. 62

1. část: § 1 a 2

2. část: § 3

Žádosti o oddělené hlasování

PPE-DE: pn. 11, 64, 70

Různé

PN 84, 89, 90, 106, 118, 137, 138, 139 jsou považovány za nepřípustné podle čl. 80a a byly předloženy předsedovi k rozhodnutí.

13.   Statut evropské soukromé společnosti *

Zpráva: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0044/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

návrh na zamítnutí společného postoje

78

GUE/NGL

 

-

 

pozměňovací návrhy příslušného výboru – jako celek

1-7

9-10

12-15

18-19

21-25

27-54

56-69

výbor

 

+

 

pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělené hlasování

26

výbor

odděl.

-

 

čl. 3 § 1 za písm. e)

16-17

výbor

 

-

 

70

PPE-DE, PSE

 

+

 

čl. 8 § 2

20OČ

výbor

 

-

 

79

ALDE

EH

+

351, 274, 10

čl. 8 § 3

20OČ

výbor

 

+

 

článek 34

71

PPE-DE, PSE

 

+

 

55

výbor

 

 

za článek 34

72

PPE-DE, PSE

 

+

 

článek 38

73

PPE-DE, PSE

 

+

 

odův. 15

74

PPE-DE, PSE

 

+

 

8

výbor

 

 

za odův. 15

75

PPE-DE, PSE

 

+

 

76

PPE-DE, PSE

 

+

 

odův. 17

77

PPE-DE, PSE

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

578, 72, 25

Pozměňovací návrh 11 se netýkal všech jazykových znění, proto se o něm nehlasovalo (čl. 151 odst. 1 písm. d) jednacího řádu).

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování (legislativní usnesení)

Žádosti o oddělené hlasování

ALDE: pn. 26

14.   Rozpočtové pokyny na rok 2010, Oddíl III – Komise

Zpráva: László SURJÁN (A6-0111/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

§ 1

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 9

12

PSE

JH

+

628, 29, 13

§ 11

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 13

3

Verts/ALE

JH

-

260, 403, 5

13

PSE

JH

-

269, 394, 7

§

původní znění

 

+

ústní pn.

§ 16

20

PSE

JH

+

604, 63, 8

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 17

5=

Verts/ALE

JH

-

285, 358, 27

14

PSE

§ 18

15

PSE

JH

-

284, 353, 9

za § 18

21

GUE/NGL

 

-

 

za § 21

19

PSE

JH

+

596, 64, 10

§ 22

6

Verts/ALE

JH

-

273, 387, 11

§ 24

7

Verts/ALE

JH

-

251, 404, 8

16

PSE

dílč./JH

 

 

1

-

259, 382, 14

2

+

600, 46, 11

3

-

254, 373, 15

4

-

219, 420, 18

§

původní znění

dílč.

 

1

 

 

2

 

 

§ 27

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 29

9

Verts/ALE

JH

-

276, 379, 19

17

PSE

 

+

 

název před § 31

11

Verts/ALE

 

-

 

§ 31

10

Verts/ALE

JH

-

290, 379, 9

18

PSE

JH

 

230, 390, 39

§

původní znění

 

+

ústní pn.

§ 36

§

původní znění

odděl./EH

+

445, 208, 9

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

537, 73, 59

Žádosti o jmenovité hlasování

PSE: pn. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20

Verts/ALE: pn. 3, 5, 6, 7, 9, 10

PPE-DE: závěrečné hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

Žádosti o dílčí hlasování

PSE:

§ 1

1. část: celé znění kromě slova „významný“

2. část: toto slovo

§ 24

1. část: celé znění kromě slov „očekává, že Komise navrhne … projektu Nabucco;“

2. část: toto slovo

PSE, PPE-DE:

pn. 16

1. část:„přeje si, aby byly … projektu Nabucco“ kromě slova „včetně“

2. část: slovo „včetně“

3. část:„musí být tato opatření neutrální z hlediska hospodářské soutěže“

4. část:„v této souvislosti zdůrazňuje … podpořila tak hospodářský růst“

Žádost o oddělená hlasování

PSE: § 36

Různé

Zpravodaj předložil ústní PN k § 13 a 31:

§ 13

Netýká se českého znění.

§ 31

Slovo „obavy“ nahradit slovem „znepokojení“.

15.   Rozpočtové pokyny na rok 2010 – Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX

Zpráva: Vladimír MAŇKA (A6-0057/2009) *

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

§ 4

3

PPE-DE

EH

+

375, 258, 14

§ 11

4

PPE-DE

 

+

 

§ 21

5

PPE-DE

 

+

 

2

PSE

JH

-

290, 362, 18

§ 24

6rev

PPE-DE

 

-

 

§ 25

7

PPE-DE

 

-

 

za § 25

8

PPE-DE

EH

+

491, 136, 16

§ 27

9

PPE-DE

 

+

 

§ 33

1

Verts/ALE

 

-

 

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

610, 21, 41

Žádosti o jmenovité hlasování

PSE: pn. 2

IND/DEM: závěrečné hlasování

16.   Rizika hazardních her na internetu

Zpráva: Christel SCHALDEMOSE (A6-0064/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

náhradní návrh usnesení

1

+ 40 poslanců

JH

-

74, 570, 13

hlasování: usnesení výboru IMCO (celé znění)

JH

+

544, 36, 66

PN1 předložil Malcolm Harbour a další.

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování (usnesení příslušného výboru)

PSE: pn. 1 závěrečné hlasování (usnesení příslušného výboru)

17.   Zajištění kvality potravin – harmonizace nebo vzájemné uznání norem

Zpráva: Maria PETRE (A6-0088/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

547, 37, 49

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování

18.   Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007

Zpráva: Jonathan EVANS (A6-0011/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

náhradní návrh usnesení

1

Verts/ALE

 

-

 

PN zpravodaje (hlasování najednou)

3-6

zpravodaj

 

+

 

hlasování: usnesení výboru ECON (celé znění)

JH

+

570, 84, 9

Žádosti o jmenovité hlasování

IND/DEM: závěrečné hlasování (usnesení výboru ECON)

Různé

Skupina PSE stáhla svůj alternativní návrh usnesení (pn. 2).

19.   „Small Business Act“

Zpráva: Edit HERCZOG (A6-0074/2009)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – připomínky

§ 4

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 8

§

původní znění

dílč./JH

 

 

1

+

619, 12, 18

2

+

354, 250, 30

§ 29

§

původní znění

JH

+

588, 6, 29

§ 31

§

původní znění

JH

+

563, 25, 51

§ 32

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 36

§

původní znění

JH

+

565, 81, 14

§ 37

§

původní znění

JH

+

558, 15, 11

§ 39

§

původní znění

JH

+

614, 13, 11

§ 44

§

původní znění

JH

+

635, 5, 11

§ 47

§

původní znění

JH

+

604, 16, 11

§ 51

§

původní znění

JH

+

634, 6, 11

§ 53

§

původní znění

JH

+

608, 22, 14

§ 54

§

původní znění

dílč./JH

 

 

1

+

646, 6, 11

2

+

581, 44, 14

§ 59

§

původní znění

JH

+

629, 9, 8

§ 67

§

původní znění

JH

+

552, 80, 19

§ 68

§

původní znění

dílč./JH

 

 

1

+

545, 84, 17

2

+

590, 35, 11

§ 69

§

původní znění

JH

+

613, 17, 19

§ 78

§

původní znění

JH

+

623, 9, 13

§ 80

§

původní znění

JH

+

566, 8, 19

§ 82

§

původní znění

JH

+

604, 16, 20

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

536, 47, 47

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: § 8, 29, 31, 36, 37, 39, 44, 47, 51, 53, 54, 59, 67, 68, 69, 78, 80, 82

IND/DEM: závěrečné hlasování

Žádosti o dílčí hlasování

PPE-DE:

§ 8

1. část:„domnívá se, že návrhům … postavení srovnatelné se zaměstnanci;“

2. část:„vyzývá Komisi, aby samostatně … slabší potenciální zákazníky a nenaruší trh;“

§ 54

1. část:„připomíná, že každý čtvrtý … ve své veřejné správě;“

2. část:„vyzývá k vytvoření harmonizované … za nedodržení této lhůty;“

§ 68

1. část:„je přesvědčen o nezbytnosti … daně z příjmů právnických osob;“

2. část:„vyzývá k vytvoření centrálního … plnit své povinnosti v původní zemi podnikání;“


Úterý 10. března 2009
PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.   Zpráva Costa A6-0049/2009

Usnesení

Pro: 638

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Allister, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Zdržel se: 14

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Zpráva Costa A6-0059/2009

Usnesení

Pro: 615

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 23

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Guidoni, Musacchio, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Titford

NI: Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Burke, Higgins

PSE: Ford, Napoletano

UEN: Masiel

Verts/ALE: Smith

Zdržel se: 23

ALDE: Chatzimarkakis, Deprez

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Morgantini, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Lang, Mote

PPE-DE: McGuinness, Mitchell

PSE: Chiesa, El Khadraoui, Evans Robert, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, van Buitenen, Flautre, Frassoni

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Gérard Onesta

Proti : Elizabeth Lynne

Zdržel se : Colm Burke

3.   Zpráva Borrell Fontelles A6-0073/2009

Usnesení

Pro: 643

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 7

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Zdržel se: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Binev, Fiore, Le Rachinel, Mölzer, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Zpráva Hennis-Plasschaert A6-0061/2009

Usnesení

Pro: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 46

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

UEN: Camre

Zdržel se: 30

IND/DEM: Krupa

NI: Claeys, Hannan, Martinez

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Zpráva Lehne A6-0040/2009

Usnesení

Pro: 608

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Hannan, Kozlík, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 51

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Titford

NI: Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Wohlin

Zdržel se: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Krupa

NI: Allister, Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Zpráva Catania A6-0050/2009

Usnesení

Pro: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 65

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Purvis, Rack, Rübig, Seeber, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Zdržel se: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Dahl, Krupa

PPE-DE: Jackson, Záborská, Zvěřina

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: Auken, Beer, van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Margrete Auken

Proti : Agnes Schierhuber

7.   Zpráva Stauner A6-0022/2009

Usnesení

Pro: 647

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 8

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Zdržel se: 19

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Fajmon

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Zpráva Medina Ortega A6-0058/2009

Usnesení

Pro: 646

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 18

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Wohlin

Zdržel se: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Zpráva Doorn A6-0014/2009

Usnesení

Pro: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Zdržel se: 18

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Triantaphyllides

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Zpráva Gibault A6-0003/2009

Usnesení

Pro: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 18

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Callanan, Ehler, Fajmon, Heaton-Harris, Strejček, Wohlin

UEN: Camre, Grabowski, Piotrowski, Speroni

Zdržel se: 43

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Piskorski, Schuth

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch

PPE-DE: Cabrnoch, Caspary, Duchoň, Hybášková, Jałowiecki, Koch, De Lange, Lauk, Lechner, Liese, Reul, Roithová, Škottová, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Borghezio, Libicki, Pęk, Robusti, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Zpráva Schwab A6-0482/2008

Legislativní usnesení

Pro: 610

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 34

ALDE: Alvaro, Bowles, Drčar Murko, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lebech, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Prodi, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Veraldi, Watson

IND/DEM: Clark, Coûteaux

NI: Belohorská, Bobošíková, Kilroy-Silk, Knapman, Kozlík, Mote, Wise

Zdržel se: 20

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Colman, Dahl, Krupa, Titford

NI: Giertych, Hannan, Mölzer

UEN: Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 5/1

Pro: 623

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 52

ALDE: Pohjamo, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ayuso

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Pedro Guerreiro

13.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 5/2

Pro: 374

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Brepoels, Busuttil, Casa, del Castillo Vera, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, Garriga Polledo, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kušķis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Pietikäinen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Siitonen, Sógor, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Basile

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 278

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Siwiec, Szejna

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Zdržel se: 11

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Bobošíková, Dillen, Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Peterle, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Luis de Grandes Pascual

14.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 11

Pro: 367

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Esteves, Hennicot-Schoepges, Kastler, Sanzarello, Sógor, Vlasto, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Mussa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 297

ALDE: Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Kirilov, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Zdržel se: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Vlasák

PSE: Paparizov

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Sebastiano Sanzarello

15.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 57

Pro: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Berger, Crețu Gabriela, Falbr, Goebbels, Grabowska, Kósáné Kovács, Mann Erika, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Schapira, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 271

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Doorn, Gardini, Hennicot-Schoepges, Jeggle, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Urutchev, Ventre, Vernola, Visser

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 8

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Elisabetta Gardini

Proti : Corien Wortmann-Kool, Francisca Pleguezuelos Aguilar

16.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 62/1

Pro: 554

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Giertych, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 107

ALDE: Csibi, Dăianu, Harkin, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Bobošíková, Hannan, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, de Grandes Pascual, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, Korhola, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schwab, Seeber, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Toubon, Van Orden, Vidal-Quadras, Vlasto, Zappalà

PSE: Berman, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Schapira, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Zdržel se: 17

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Pierre Schapira

Proti : Robert Evans

17.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 62/2

Pro: 348

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Esteves, Grosch, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 314

ALDE: Csibi, Harkin

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Evans Robert, Ford, Gill, Herczog, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Zdržel se: 14

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Riccardo Ventre

18.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 72

Pro: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Hammerstein, Voggenhuber

Proti: 81

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Beňová, Färm, Hedh, Rouček, Segelström, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Zdržel se: 4

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 73

Pro: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 79

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Gräßle, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 74

Pro: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul, Esteves, Gauzès, Jarzembowski, Langendries, Mathieu, Mauro, Vlasto

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott

UEN: Zapałowski

Verts/ALE: Frassoni

Proti: 337

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Jean-Paul Gauzès

21.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 75

Pro: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella, Zapałowski

Proti: 116

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Garriga Polledo, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Morin, Nicholson, Olbrycht, Parish, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Van Orden, Vidal-Quadras, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Corbett, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 7

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

22.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 119S

Pro: 332

ALDE: Birutis, Busk, Cornillet, Duff, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Fraile Cantón, Goebbels, Golik, Madeira, Saks, dos Santos, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, Hannan, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 6

ALDE: Degutis

NI: Allister, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jim Allister

Proti : Juan Fraile Cantón, Graham Watson

23.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 120S

Pro: 319

ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Harkin, Pohjamo, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jöns, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 355

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 7

ALDE: Bușoi, Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Karin Jöns

24.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 121S

Pro: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Davies, De Sarnez, Donnici, Duff, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jensen, Lehideux, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Watson, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Golik, Pinior, Siwiec

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 8

ALDE: Degutis

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Martí Grau i Segú, Dan Jørgensen

25.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 122S

Pro: 326

ALDE: Busk, Degutis, Donnici, Ek, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Neyts-Uyttebroeck, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: van den Burg, Carnero González, De Vits, Grabowska, Martínez Martínez, Siwiec, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 5

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

PSE: Antinucci

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Ieke van den Burg, Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Carnero González

26.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 96S

Pro: 224

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, De Lange, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pinheiro, Purvis, Roithová, Sanz Palacio, Schnellhardt, Siitonen, Silva Peneda, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Thyssen, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Weisgerber

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berès, Borrell Fontelles, Cashman, Cercas, Corbett, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gill, Grau i Segú, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan

Verts/ALE: Smith

Proti: 432

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fjellner, Fontaine, Fouré, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kuc, Masiel, Mussa, Musumeci, Robusti, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 24

GUE/NGL: Flasarová, Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Esteves, Vlasák

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jim Allister, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

27.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 114

Pro: 422

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Cercas, Falbr, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 243

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Dover, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 5

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Raimon Obiols i Germà, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

28.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 123S

Pro: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Donnici, Duff, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Ludford, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hyusmenova, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, van Nistelrooij, Pietikäinen, Pleštinská, Vlasák

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 6

ALDE: Ek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 116

Pro: 305

ALDE: Donnici, Harkin, Jäätteenmäki, Piskorski, Pohjamo

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Goebbels, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Proti: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deß, Esteves, Fajmon, Friedrich, Garriga Polledo, Kastler, Niebler, Pietikäinen, Posselt, Stauner, Strejček, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 9

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Brepoels, Ferber, Weisgerber

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Ieke van den Burg

30.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 133/rev

Pro: 327

ALDE: Chatzimarkakis, Donnici, Piskorski, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Bullmann, Capoulas Santos, De Vits, Ferreira Elisa, França, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kuhne, Le Foll, Lyubcheva, Paparizov, Poignant, Prets, Rapkay, Stockmann, Walter

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 319

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Trakatellis, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 19

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Wise

PPE-DE: Fajmon, Strejček

PSE: van den Burg, Dobolyi, Gierek, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Edite Estrela, Jo Leinen

Proti : Enrique Barón Crespo, Jorgo Chatzimarkakis, Jorgo Chatzimarkakis, Dan Jørgensen

31.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 128/rev

Pro: 321

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Kazak, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Knapman, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Capoulas Santos, Corbett, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Gill, Honeyball, Hughes, Iotova, Kirilov, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz, Smith

Proti: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 13

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PSE: Gierek

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Edite Estrela, Peter Skinner

Proti : Alain Lipietz, Silvia-Adriana Țicău

32.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 141

Pro: 272

ALDE: Donnici, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Binev, Claeys, Knapman, Martinez, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Capoulas Santos, Cashman, Corbett, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Severin, Simpson, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Kuc, Zapałowski

Proti: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Bowis, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Friedrich, Higgins, Hołowczyc, Hybášková, Ibrisagic, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 17

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Edite Estrela, Gunnar Hökmark

33.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 131/rev

Pro: 322

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Kazak, Panayotov, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Iotova, Kirilov, Lyubcheva, Öger, Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 10

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Rivera, Wise

PSE: Giuntini

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 117

Pro: 354

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Donnici, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cercas, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grau i Segú, Harangozó, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Esteves, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 7

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Freitas, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Manuel Medina Ortega

35.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrhy 93 + 115

Pro: 439

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gierek, Gill, Glante, Grau i Segú, Honeyball, Howitt, Hughes, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Țicău, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith, Trüpel

Proti: 224

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Lebech, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berès, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: Pafilis, Remek, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Christine De Veyrac, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

Proti : Silvia-Adriana Țicău

36.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 142

Pro: 287

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Mănescu, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gröner, Groote, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lienemann, Prets, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Proti: 370

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, Mann Thomas, Mitchell, Olbrycht, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Vakalis, Wijkman, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 15

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Schenardi, Wise

PPE-DE: Bonsignore, Fajmon, Strejček

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jo Leinen, Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff

37.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 97

Pro: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Kozlík, Mölzer, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Galeote, Garriga Polledo, Gräßle, de Grandes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Langendries, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nazare, Nicholson, Parish, Pirker, Purvis, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wieland, Wohlin

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Berlato, Camre

Proti: 304

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Schmidt Olle, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Christensen, Jørgensen, Kindermann, Pittella, Rasmussen, Schaldemose, Siwiec, Szejna, Tarand, Thomsen

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 18

NI: Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Varvitsiotis, Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Jean-Paul Gauzès

38.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 143

Pro: 262

ALDE: Bușoi, Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Binev, Dillen, Hannan

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Douay, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kuhne, Masip Hidalgo, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

Proti: 405

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Seeber, Siekierski, Trakatellis, Vakalis, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 16

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wise

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jo Leinen, Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff

Proti : Antonio Masip Hidalgo

39.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Pozměňovací návrh 78

Pro: 362

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Bauer, Bodu, Esteves, Hennicot-Schoepges, Mauro, Pietikäinen, Pomés Ruiz, Spautz, Wijkman, Zahradil

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 295

ALDE: Andrejevs, Kazak

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berman, Castex, Giuntini, Madeira, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Zdržel se: 15

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček

PSE: Borrell Fontelles

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Thijs Berman, Frieda Brepoels, Josep Borrell Fontelles

40.   Zpráva Krahmer A6-0046/2009

Legislativní usnesení

Pro: 402

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ayuso, Brepoels, Burke, Busuttil, Casa, Cederschiöld, Dehaene, Deva, Doyle, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Klaß, Langendries, Liese, Manole, Nazare, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rus, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Seeber, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 189

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Kilroy-Silk, Knapman, Mölzer, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Caspary, del Castillo Vera, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Ferber, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Herranz García, Hołowczyc, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kastler, Kelam, Koch, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lechner, Lehne, Lo Curto, Lulling, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Varvitsiotis, Vatanen, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Hedh, Segelström

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Masiel, Muscardini, Musumeci, Szymański

Zdržel se: 54

ALDE: Degutis, Kazak, Lynne

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Hannan, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bauer, Belet, Callanan, Chichester, Coelho, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Hoppenstedt, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Morin, Panayotopoulos-Cassiotou, Pinheiro, Queiró, Rübig, Stavreva, Stevenson, Tannock, Van Orden

PSE: Andersson, Corbey, Färm, Westlund

UEN: Chruszcz, Didžiokas, Grabowski, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Schlyter, Schmidt Frithjof, Smith, Trüpel

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Cristina Gutiérrez-Cortines, Hans-Peter Martin, Tokia Saïfi, Riccardo Ventre, Jas Gawronski, Paolo Bartolozzi, Ambroise Guellec

Proti : Adam Bielan, Åsa Westlund, Jan Andersson, Göran Färm, Stefano Zappalà, Maddalena Calia

Zdržel se : Nirj Deva, Colm Burke, Ewa Tomaszewska

41.   Zpráva Lehne A6-0044/2009

Legislativní usnesení

Pro: 578

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 72

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, De Blasio, Duka-Zólyomi, Glattfelder, Olajos, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Strejček, Surján, Szájer, Wohlin

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Zdržel se: 25

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Kohlíček, Remek

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Toubon, Vlasák, Wieland, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Christensen, Färm, Hedh, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jacques Toubon

Zdržel se : Dan Jørgensen

42.   Zpráva Surján A6-0111/2009

Pozměňovací návrh 12

Pro: 628

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 29

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Wise

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Zdržel se: 13

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Kilroy-Silk, Martinez, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Grech

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

43.   Zpráva Surján A6-0111/2009

Pozměňovací návrh 3

Pro: 260

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Binev, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Guellec, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 403

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Botopoulos, Jørgensen, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Plumb, Podimata, Tzampazi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Zdržel se: 5

GUE/NGL: Guerreiro

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Esteves

PSE: Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Dan Jørgensen

Proti : Stavros Arnaoutakis

44.   Zpráva Surján A6-0111/2009

Pozměňovací návrh 13

Pro: 269

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, in 't Veld, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Binev, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Guellec, Herranz García, Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Zdržel se: 7

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Belet, Dehaene, Thyssen

PSE: Myller

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Zdržel se : Riitta Myller

45.   Zpráva Surján A6-0111/2009

Pozměňovací návrh 20

Pro: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 63

ALDE: Donnici, Watson

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Clark, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Galeote, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Zdržel se: 8

ALDE: Starkevičiūtė

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Krupa

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Graham Watson

46.   Zpráva Surján A6-0111/2009

Pozměňovací návrh 5 + 14

Pro: 285

ALDE: Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Jäätteenmäki, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Morillon, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Binev, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Belet, Bonsignore, Brepoels, Dehaene, Járóka, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Foltyn-Kubicka, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 358

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Knapman, Kozlík, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Didžiokas, Krasts, Kuc, Masiel, Mussa, Musumeci, Pęk, Robusti, Speroni, Tatarella

Zdržel se: 27

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

UEN: Bielan, Chruszcz, Grabowski, Janowski, Libicki, Piotrowski, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jean Marie Beaupuy

47.   Zpráva Surján A6-0111/2009

Pozměňovací návrh 15

Pro: 284

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Morillon, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Bielan, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 353