ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.193.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 193

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
15. srpna 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 193/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 180, 1.8.2009

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 193/02

Věc C-165/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 4. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals v. College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dotčená třetí strana: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Věc C-166/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 11. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotčené třetí osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Věc C-167/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 11. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotčené třetí osoby: E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Věc C-182/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Spojené království) dne 19. května 2009 — Seaport (NI) Limited v. Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Věc C-188/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 28. května 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku v. Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Věc C-191/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2009 Radou Evropské unie proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. března 2009 ve věci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Rada Evropské unie

7

2009/C 193/08

Věc C-193/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2009 Kaul GmbH proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-402/07, Kaul GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Věc C-194/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2009 Alcoa Trasformazioni Srl proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl v. Komise Evropských společenství

8

2009/C 193/10

Věc C-195/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Anglie a Wales) dne 29. května 2009 — Synthon BV v. Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Věc C-196/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Radou pro stížnosti evropských škol dne 26. května 2009 — Paul Miles a další, Robert Watson Mac Donald v. Generální tajemník evropských škol

9

2009/C 193/12

Věc C-199/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) dne 4. června 2009 — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Věc C-200/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. května 2009 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. března 2009 ve věci T-249/09, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Rada Evropské unie

10

2009/C 193/14

Věc C-204/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 8. června 2009 — Flachglas Torgau GmbH v. Spolková republika Německo

11

2009/C 193/15

Věc C-208/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 10. června 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien

12

2009/C 193/16

Věc C-209/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 10. června 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Věc C-211/09: Žaloba podaná dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

13

2009/C 193/18

Věc C-214/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. června 2009 společností Anheuser-Busch, Inc., proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Věc C-215/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Markkinaoikeus (Finsko) dne 15. června 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj v. Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Věc C-220/09: Žaloba podaná dne 16. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Republika Malta

15

 

Soud prvního stupně

2009/C 193/21

Věc T-259/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Španělsko v. Komise (EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Textilní len — Konopí — Banány — Zpráva OLAF — Zpráva Účetního dvora — Dvoustranné jednání podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1663/95 — Porušení podstatných formálních náležitostí — Zneužívající praktiky — Vznik finanční škody EZOZF)

16

2009/C 193/22

Věc T-435/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — Danjaq v. OHIM — Mission Productions (Dr. No) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Dr. No — Námitky majitele nezapsaných slovních ochranných známek a označení Dr. No a Dr. NO — Neexistence podmínky starších ochranných známek — Neexistence rozlišovacího označení užívaného v obchodním styku — Článek 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. c) a odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. c) a odstavec 4 nařízení (ES) č. 207/2009] — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 73 nařízení č. 40/94 [nyní článek 75 nařízení (ES) č. 207/2009])

16

2009/C 193/23

Věc T-273/06 a T-297/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ISD Polska a další v. Komise (Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli — Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení — Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu — Žaloba na neplatnost — Aktivní legitimace — Lhůta pro podání žaloby — Přípustnost — Legitimní očekávání — Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 — Úroková míra pro vrácení neslučitelných podpor — Povinnost úzké spolupráce se členským státem — Složená úroková míra — Článek 9 odst. 4 a článek 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004)

17

2009/C 193/24

Věc T-288/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy v. Komise (Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli — Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení — Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu — Úroková míra, která se uplatní na vrácení neslučitelných podpor — Povinnost úzké spolupráce se členským státem — Článek 9 odst. 4 a článek 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004)

17

2009/C 193/25

Věc T-291/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Operator ARP v. Komise (Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli — Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení — Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu — Žaloba na neplatnost — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Pojem příjemce — Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999)

18

2009/C 193/26

Věc T-24/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ThyssenKrupp Stainless v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Ploché výrobky z nerezové oceli — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 65 UO po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO podle nařízení (ES) č. 1/2003 — Přirážka za slévání — Pravomoc Komise — Přičitatelnost protiprávního jednání — Překážka věci rozsouzené — Právo na obhajobu — Nahlížení do spisu — Promlčení — Zásada non bis in idem — Spolupráce během správního řízení)

18

2009/C 193/27

Spojené věci T-81/07, T-82/07 a T-83/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — KG Holding a další v. Komise (Státní podpory — Podpora na restrukturalizaci poskytnutá nizozemskými orgány společnosti KG Holding NV — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje její navrácení — Žaloba na neplatnost — Částečná nepřípustnost — Navrácení podpory podniky, které jsou jejími příjemci a jsou v úpadku — Pokyny Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích)

19

2009/C 193/28

Věc T-414/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009 — Euro-Information v. OHIM (Vyobrazení ruky držící lístek se třemi trojúhelníky) (Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující ruku držící lístek se třemi trojúhelníky — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009])

19

2009/C 193/29

Věc T-419/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Okalux v. OHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství OKATECH — Částečné zrušení — Lhůta pro podání žaloby — Články 57 a 77a nařízení (ES) č. 40/94 [nyní články 58 a 80 nařízení (ES) č. 207/2009] — Zásada ochrany legitimního očekávání a zásada právní jistoty — Právo být vyslechnut)

20

2009/C 193/30

Věc T-444/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — CPEM v. Komise (ESF — Zrušení finanční pomoci — Zpráva úřadu OLAF)

20

2009/C 193/31

Věc T-16/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Perfetti Van Melle v. OHIM — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Slovní ochranná známka Společenství CENTER SHOCK — Starší národní slovní ochranné známky CENTER — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009])

20

2009/C 193/32

Věc T-311/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009 — Fitoussi v. OHIM — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství IBIZA REPUBLIC — Starší národní obrazová ochranná známka znázorňující pěticípou hvězdu v kruhu — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009])

21

2009/C 193/33

Věc T-258/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2009 — Polsko v. Komise (Žaloba na neplatnost — Přechodná opatření, která je třeba přijmout z důvodu přistoupení nových členských států — Nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru — Lhůta pro podání žaloby — Počátek plynutí — Opožděnost — Nepřípustnost)

21

2009/C 193/34

Věc T-524/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. června 2009 — AVLUX v. Parlament (Žaloba na neplatnost — Veřejné zakázky na služby — Výzva k podání nabídek týkající se rozšíření a opravy budovy Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení zadávacího řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

22

2009/C 193/35

Věc T-550/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen v. Komise (Předběžné opatření — Rozhodnutí Komise o uložení pokuty — Návrh na odklad provádění a předběžná opatření (vrácení již zaplacené pokuty a vzdání se požadavku bankovní záruky) — Neexistence fumus boni juris a nedostatek naléhavosti)

22

2009/C 193/36

Věc T-173/09 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 8. června 2009 — Z v. Komise (Předběžné opatření — Nahlédnutí dotčené třetí osoby do dosud nezveřejněného rozhodnutí Komise o uložení pokuty — Návrh na předběžné opatření — Nevydání rozhodnutí ve věci samé — Neexistence naléhavosti)

22

2009/C 193/37

Věc T-184/09: Žaloba podaná dne 14. května 2009 — Řecká republika v. Komise

23

2009/C 193/38

Věc T-212/09: Žaloba podaná dne 2. června 2009 — Dánsko v. Komise

23

2009/C 193/39

Věc T-226/09: Žaloba podaná dne 9. června 2009 — British Telecommunications v. Komise

24

2009/C 193/40

Věc T-227/09: Žaloba podaná dne 10. června 2009 — Feng Shen Technology v. OHIM — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Věc T-230/09: Žaloba podaná dne 10. června 2009 — BT Pension Scheme Trustees v. Komise

25

2009/C 193/42

Věc T-236/09: Žaloba podaná dne 8. června 2009 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

26

2009/C 193/43

Věc T-237/09: Žaloba podaná dne 17. června 2009 — Région Wallonne v. Komise

27

2009/C 193/44

Věc T-238/09: Žaloba podaná dne 23. června 2009 — Sniace v. Komise

28

2009/C 193/45

Věc T-239/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. června 2009 Luigim Marcucciem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. března 2009 ve věci F-146/07, Marcuccio v. Komise

28

2009/C 193/46

Věc T-244/09: Žaloba podaná dne 22. června 2009 — Accenture Global Services v. OHIM

29

2009/C 193/47

Věc T-245/09: Žaloba podaná dne 24. června 2009 — Shell Hellas v. Komise

29

2009/C 193/48

Věc T-246/09: Žaloba podaná dne 29. června 2009 — Insula v. Komise

30

2009/C 193/49

Věc T-250/09: Žaloba podaná dne 23. června 2009 — Cesea Group v. OHIM — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Věc T-251/09: Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Société des Pétroles Shell v. Komise

32

2009/C 193/51

Věc T-255/09: Žaloba podaná dne 30. června 2009 — Caixa Geral de Depósitos v. OHIM — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa)

32

2009/C 193/52

Věc T-218/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Lemans v. OHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Věc T-389/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Lemans v. OHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Věc T-435/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2009 — Tokita Management Service v. OHIM — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 193/55

Věc F-39/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 — Campos Valls v. Rada (Veřejná služba — Úředníci — Přijímání — Jmenování — Pracovní místo vedoucího oddělení — Zamítnutí žádosti žalobce o pracovní místo — Podmínky požadované v oznámení o volném pracovním místě — Zjevně nesprávné posouzení)

34

2009/C 193/56

Věc F-137/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 — Sergio a další v. Komise (Veřejná služba — Práva a povinnosti — Právo odborově se organizovat — Protokol o dohodě Evropská komise-odborové a profesní organizace — Individuální rozhodnutí o dočasném přidělení/zproštění služební povinnosti na základě protokolu — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Aktivní legitimace — Úředník jednající vlastním jménem, a nikoli jménem odborové organizace — Nepřípustnost — Oznámení o zamítnutí stížnosti adresované právnímu zástupci žalobců — Počátek běhu lhůty k podání žaloby)

34

2009/C 193/57

Věc F-43/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. června 2009 — Spee v. Europol (Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Volné pracovní místo — Výběrové řízení)

35

2009/C 193/58

Věc F-72/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Ketselidis v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Žaloba — Předcházející správní stížnost — Předběžná odpověď — Omluvitelné nesprávné posouzení — Neexistence — Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí — Opožděná stížnost — Nepřípustnost — Rozsudek některého ze soudů Společenství — Nová podstatná skutečnost — Neexistence)

35

2009/C 193/59

Věc F-81/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Ketselidou v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Žaloba — Rozsudek některého ze soudů Společenství — Nová podstatná skutečnost — Neexistence)

35

2009/C 193/60

Věc F-61/09: Žaloba podaná dne 25. června 2009 — Strack v. Komise

36

2009/C 193/61

Věc F-62/09: Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Strack v. Komise

36

2009/C 193/62

Spojené věci F-14/05 a F-20/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Albert-Bousquet a další a Johansson a další v. Komise

37

2009/C 193/63

Věc F-21/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — De Geest v. Rada

37

2009/C 193/64

Věc F-38/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Delplancke a Governatori v. Komise

37

2009/C 193/65

Věc F-49/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Bethuyne a další v. Komise

37

2009/C 193/66

Věc F-80/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — De Geest v. Rada

37

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/1


2009/C 193/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 180, 1.8.2009

Dřívější publikace

Úř. věst. C 167, 18.7.2009

Úř. věst. C 153, 4.7.2009

Úř. věst. C 141, 20.6.2009

Úř. věst. C 129, 6.6.2009

Úř. věst. C 113, 16.5.2009

Úř. věst. C 102, 1.5.2009

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 4. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals v. College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dotčená třetí strana: RWE Power AG

(Věc C-165/09)

2009/C 193/02

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobci: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Žalovaný: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Dotčená třetí strana: RWE Power AG

Předběžné otázky

1.

Znamená povinnost výkladu v souladu se směrnicí, že povinnosti vyplývající ze směrnice 96/61/ES (1) o integrované prevenci a omezování znečištění (nyní směrnice 2008/1/ES (2) o integrované prevenci a omezování znečištění) provedené do Wet milieubeheer mohou a musí být vykládány tak, že při rozhodování o žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí je třeba v plném rozsahu přihlížet k národnímu emisnímu stropu SO2 podle směrnice 2001/81/ES (3) o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (dále jen „směrnice NEC“), zejména pokud jde o povinnosti vyplývající z čl. 9 odst. 4 směrnice 96/61, nyní směrnice 2008/1?

2. a)

Platí povinnost členského státu zdržet se přijetí jakýchkoli opatření, jež by mohla vážně ohrozit dosažení cíle stanoveného směrnicí, i v období mezi 27. listopadem 2002 a 31. prosincem 2010 ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice NEC?

2. b)

Platí během daného období mezi 27. listopadem 2002 a 31. prosincem 2010 pro dotčený členský stát vedle nebo místo povinnosti na zdržení pozitivní povinnosti, pokud po uplynutí této lhůty dojde k překročení vnitrostátního emisního stropu pro SO2 podle směrnice NEC nebo takové překročení hrozí?

2. c)

Je pro vyřešení otázek 2 a) a 2 b) významné, že z žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí vztahujícího se na zařízení, které přispívá k překročení nebo hrozbě překročení národního emisního stropu SO2 stanoveného směrnicí NEC, vyplývá, že provoz daného zařízení bude zahájen nejdříve v roce 2011?

3. a)

Přinášejí povinnosti uvedené v otázce 2 to, že členský stát musí povolení v oblasti životního prostředí, o jehož vydání se žádá, odepřít nebo je spojit s rozsáhlými podmínkami nebo omezeními, pokud není zaručeno, že zařízení, na něž se vztahuje žádost o udělení povolení v oblasti životního prostředí, nepřispěje k překročení nebo hrozbě překročení národního emisního stropu SO2? Je pro vyřešení této otázky významné, v jaké míře dané zařízení přispívá k tomuto překročení nebo hrozícímu překročení?

3. b)

Nebo ze směrnice NEC vyplývá, že členský stát má za účelem dosažení cíle stanoveného touto směrnicí možnost přijmout jiné opatření jako jiné vyrovnání, místo aby povolení odepřel nebo je spojil s rozsáhlými podmínkami a omezeními, i pokud dojde k překročení národního emisního stropu stanoveného pro SO2 nebo pokud takové překročení hrozí?

4.

Může se jednotlivec v případě, že se na členský stát vztahují povinnosti ve smyslu otázek 2 a 3, před vnitrostátními soudy dovolávat dodržování těchto povinností?

5. a)

Může se jednotlivec dovolávat přímo článku 4 směrnice NEC?

5. b)

Pokud ano, lze se jej přímo dovolávat od 27. listopadu 2002, nebo teprve po 31. prosinci 2010? Je pro vyřešení této otázky významné, že z žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí vyplývá, že provoz daného zařízení bude zahájen nejdříve v roce 2011?

6.

Je jednotlivec v případě, že se udělením povolení v oblasti životního prostředí nebo jiným opatřením přispívá k překročení nebo hrozícímu překročení národního emisního stropu stanoveného pro SO2 podle směrnice NEC, na základě článku 4 této směrnice konkrétně oprávněn

a)

odvodit obecný nárok na to, aby dotčený členský stát stanovil balíček opatření, na jejichž základě se do roku 2010 omezí roční národní emise SO2 na množství nepřekračující národní emisní strop podle směrnice NEC, nebo pokud se toto nezdaří, balíček opatření, na jejichž základě se emise poté co nejrychleji omezí na tato množství;

b)

konkrétní nároky na to, aby dotčený členský stát přijal specifická opatření, například formou odepření povolení nebo spojením tohoto povolení s rozsáhlými podmínkami nebo omezeními, vztahující se na konkrétní zařízení, která přispívají k tomu, aby byly do roku 2010 omezeny roční národní emise SO2 na množství nepřekračující národní emisní strop podle směrnice NEC, nebo pokud se toto nezdaří, specifická opatření, která přispívají k tomu, aby se emise poté co nejrychleji omezily na tato množství?

c)

Je pro vyřešení otázek 6 a) a 6 b) významné, v jaké míře dané zařízení přispívá k překročení nebo hrozícímu překročení?


(1)  Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 257, s. 26; Zvl. vyd. 15/03, s. 80).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Úř. věst. L 24, s. 8).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, s. 22; Zvl. vyd. 15/06, s. 320).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 11. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotčené třetí osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Věc C-166/09)

2009/C 193/03

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobci: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Žalovaný: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Dotčené třetí osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Předběžné otázky

1.

Znamená povinnost výkladu v souladu se směrnicí, že povinnosti vyplývající ze směrnice 2008/1/ES (1) o integrované prevenci a omezování znečištění provedené do Wet milieubeheer mohou a musí být vykládány tak, že při rozhodování o žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí je třeba v plném rozsahu přihlížet k národním emisním stropům stanoveným pro SO2 a NOx podle směrnice 2001/81/ES (2) o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (dále jen „směrnice NEC“), zejména pokud jde o povinnosti vyplývající z čl. 9 odst. 4 směrnice 2008/1?

2. a)

Platí povinnost členského státu zdržet se přijetí jakýchkoli opatření, jež by mohla vážně ohrozit dosažení cíle stanoveného směrnicí, i v období mezi 27. listopadem 2002 a 31. prosincem 2010 ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice NEC?

2. b)

Platí během daného období mezi 27. listopadem 2002 a 31. prosincem 2010 pro dotčený členský stát vedle nebo místo uvedené povinnosti na zdržení pozitivní povinnosti, pokud po uplynutí této lhůty dojde k překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx podle směrnice NEC nebo takové překročení hrozí?

2. c)

Je pro vyřešení otázek 2 a) a 2 b) významné, že z žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí vztahujícího se na zařízení, které přispívá k překročení nebo hrozbě překročení národních emisních stropů SO2 nebo NOx stanovených směrnicí NEC, vyplývá, že provoz daného zařízení bude zahájen nejdříve v roce 2011?

3. a)

Přinášejí povinnosti uvedené v otázce 2 to, že členský stát musí povolení v oblasti životního prostředí, o jehož vydání se žádá, odepřít nebo je spojit s rozsáhlými podmínkami nebo omezeními, pokud není zaručeno, že zařízení, na něž se vztahuje žádost o udělení povolení v oblasti životního prostředí, nepřispěje k překročení nebo hrozbě překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx? Je pro vyřešení této otázky významné, v jaké míře dané zařízení přispívá k tomuto překročení nebo hrozícímu překročení?

3. b)

Nebo ze směrnice NEC vyplývá, že členský stát má za účelem dosažení cíle stanoveného touto směrnicí možnost přijmout jiné opatření jako jiné vyrovnání, místo aby povolení odepřel nebo je spojil s rozsáhlými podmínkami a omezeními, i pokud dojde k překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx nebo pokud takové překročení hrozí?

4.

Může se jednotlivec v případě, že se na členský stát vztahují povinnosti ve smyslu otázek 2 a 3, před vnitrostátními soudy dovolávat dodržování těchto povinností?

5. a)

Může se jednotlivec dovolávat přímo článku 4 směrnice NEC?

5. b)

Pokud ano, lze se jej přímo dovolávat od 27. listopadu 2002, nebo teprve po 31. prosinci 2010? Je pro vyřešení této otázky významné, že z žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí vyplývá, že provoz daného zařízení bude zahájen nejdříve v roce 2011?

6.

Je jednotlivec v případě, že se udělením povolení v oblasti životního prostředí nebo jiným opatřením přispívá k překročení nebo hrozícímu překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx podle směrnice NEC, na základě článku 4 této směrnice konkrétně oprávněn

a)

odvodit obecný nárok na to, aby dotčený členský stát stanovil balíček opatření, na jejichž základě se do roku 2010 omezí roční národní emise SO2 a NOx na množství nepřekračující národní emisní stropy podle směrnice NEC, nebo pokud se toto nezdaří, balíček opatření, na jejichž základě se emise poté co nejrychleji omezí na tato množství;

b)

konkrétní nároky na to, aby dotčený členský stát přijal specifická opatření, například formou odepření povolení nebo spojením tohoto povolení s rozsáhlými podmínkami nebo omezeními, vztahující se na konkrétní zařízení, která přispívají k tomu, aby byly do roku 2010 omezeny roční národní emise SO2 a NOx na množství nepřekračující národní emisní stropy podle směrnice NEC, nebo pokud se toto nezdaří, specifická opatření, která přispívají k tomu, aby se emise poté co nejrychleji omezily na tato množství?

c)

Je pro vyřešení otázek 6 a) a 6 b) významné, v jaké míře dané zařízení přispívá k překročení nebo hrozícímu překročení?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Úř. věst. L 24, s. 8).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, s. 22; Zvl. vyd. 15/06, s. 320).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 11. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotčené třetí osoby: E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Věc C-167/09)

2009/C 193/04

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobci: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Žalovaný: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Dotčené třetí osoby: E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Předběžné otázky

1.

Znamená povinnost výkladu v souladu se směrnicí, že povinnosti vyplývající ze směrnice 96/61/ES (1) o integrované prevenci a omezování znečištění (nyní směrnice 2008/1/ES (2) o integrované prevenci a omezování znečištění) provedené do Wet milieubeheer mohou a musí být vykládány tak, že při rozhodování o žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí je třeba v plném rozsahu přihlížet k národním emisním stropům stanoveným pro SO2 a NOx podle směrnice 2001/81/ES (3) o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (dále jen „směrnice NEC“), zejména pokud jde o povinnosti vyplývající z čl. 9 odst. 4 směrnice 96/61, nyní směrnice 2008/1?

2. a)

Platí povinnost členského státu zdržet se přijetí jakýchkoli opatření, jež by mohla vážně ohrozit dosažení cíle stanoveného směrnicí, i v období mezi 27. listopadem 2002 a 31. prosincem 2010 ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice NEC?

2. b)

Platí během daného období mezi 27. listopadem 2002 a 31. prosincem 2010 pro dotčený členský stát vedle nebo místo uvedené povinnosti na zdržení pozitivní povinnosti, pokud po uplynutí této lhůty dojde k překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx podle směrnice NEC nebo takové překročení hrozí?

2. c)

Je pro vyřešení otázek 2 a) a 2 b) významné, že z žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí vztahujícího se na zařízení, které přispívá k překročení nebo hrozbě překročení národních emisních stropů SO2 nebo NOx stanovených směrnicí NEC, vyplývá, že provoz daného zařízení bude zahájen nejdříve v roce 2011?

3. a)

Přinášejí povinnosti uvedené v otázce 2 to, že členský stát musí povolení v oblasti životního prostředí, o jehož vydání se žádá, odepřít nebo je spojit s rozsáhlými podmínkami nebo omezeními, pokud není zaručeno, že zařízení, na něž se vztahuje žádost o udělení povolení v oblasti životního prostředí, nepřispěje k překročení nebo hrozbě překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx? Je pro vyřešení této otázky významné, v jaké míře dané zařízení přispívá k tomuto překročení nebo hrozícímu překročení?

3. b)

Nebo ze směrnice NEC vyplývá, že členský stát má za účelem dosažení cíle stanoveného touto směrnicí možnost přijmout jiné opatření jako jiné vyrovnání, místo aby povolení odepřel nebo je spojil s rozsáhlými podmínkami a omezeními, i pokud dojde k překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx nebo pokud takové překročení hrozí?

4.

Může se jednotlivec v případě, že se na členský stát vztahují povinnosti ve smyslu otázek 2 a 3, před vnitrostátními soudy dovolávat dodržování těchto povinností?

5. a)

Může se jednotlivec dovolávat přímo článku 4 směrnice NEC?

5. b)

Pokud ano, lze se jej přímo dovolávat od 27. listopadu 2002, nebo teprve po 31. prosinci 2010? Je pro vyřešení této otázky významné, že z žádosti o udělení povolení v oblasti životního prostředí vyplývá, že provoz daného zařízení bude zahájen nejdříve v roce 2011?

6.

Je jednotlivec v případě, že se udělením povolení v oblasti životního prostředí nebo jiným opatřením přispívá k překročení nebo hrozícímu překročení národních emisních stropů pro SO2 nebo NOx podle směrnice NEC, na základě článku 4 této směrnice konkrétně oprávněn

a)

odvodit obecný nárok na to, aby dotčený členský stát stanovil balíček opatření, na jejichž základě se do roku 2010 omezí roční národní emise SO2 a NOx na množství nepřekračující národní emisní stropy podle směrnice NEC, nebo pokud se toto nezdaří, balíček opatření, na jejichž základě se emise poté co nejrychleji omezí na tato množství;

b)

konkrétní nároky na to, aby dotčený členský stát přijal specifická opatření, například formou odepření povolení nebo spojením tohoto povolení s rozsáhlými podmínkami nebo omezeními, vztahující se na konkrétní zařízení, která přispívají k tomu, aby byly do roku 2010 omezeny roční národní emise SO2 a NOx na množství nepřekračující národní emisní stropy podle směrnice NEC, nebo pokud se toto nezdaří, specifická opatření, která přispívají k tomu, aby se emise poté co nejrychleji omezily na tato množství?

c)

Je pro vyřešení otázek 6 a) a 6 b) významné, v jaké míře dané zařízení přispívá k překročení nebo hrozícímu překročení?


(1)  Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 257, s. 26; Zvl. vyd. 15/03, s. 80).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Úř. věst. L 24, s. 8).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, s. 22; Zvl. vyd. 15/06, s. 320).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Spojené království) dne 19. května 2009 — Seaport (NI) Limited v. Department of the Environment for Northern Ireland

(Věc C-182/09)

2009/C 193/05

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Seaport (NI) Limited

Žalovaný: Department of the Environment for Northern Ireland

Předběžné otázky

1)

Jaký je rozsah pravomoci příslušející členským státům podle čl. 13 odst. 3 směrnice 2001/42/ES (1) o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (dále jen „směrnice o posuzování vlivů“) rozhodnout, že není proveditelné vyžadovat posouzení vlivů na životní prostředí u plánu nebo programu, u nichž byl první přípravný akt učiněn přede dnem 21. července 2004, a k jakým aspektům mohou vnitrostátní orgány v jednotlivých případech přihlédnout při přijetí takového rozhodnutí?

2)

Byl vnitrostátní orgán členského státu, který v roce 2004 rozhodl, že je proveditelné, aby plán splnil požadavky směrnice o posuzování vlivů (a toto stanovisko i nadále zastával, a to i před vnitrostátním soudem), oprávněn takové rozhodnutí přehodnotit a v listopadu 2007 rozhodnout, že není proveditelné, aby uvedený plán splnil požadavky směrnice o posuzování vlivů?

3)

Představuje rozhodovací postup popsaný ve druhé otázce zpětné rozhodnutí o neproveditelnosti posouzení a, v případě kladné odpovědi, připouští čl. 13 odst. 3 směrnice o posuzování vlivů takové zpětné rozhodnutí? Je-li tomu tak, za jakých podmínek?

4)

Představují faktory, k nimž vnitrostátní orgán přihlédl v projednávané věci při přijetí rozhodnutí ze dne 6. listopadu 2007, že posouzení vlivů návrhu Northern Plan Area není proveditelné, aspekty, k nimž byl oprávněn přihlédnout při takovém rozhodnutí podle čl. 13 odst. 3 směrnice o posuzování vlivů?


(1)  Úř. věst. L 197, s. 30; Zvl. vyd. 15/06, s. 157.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 28. května 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku v. Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Věc C-188/09)

2009/C 193/06

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Odpůrce: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Předběžné otázky

1.

Vylučuje čl. 2 odst. 1 a 2 První směrnice Rady 67/227/EHS (1) ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu ve spojení s článkem 2, čl. 10 odst. 1 a 2, jakož i čl. 17 odst. 1 a 2 Šesté směrnice Rady 77/388/EHS (2) ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, možnost zavést v souladu s čl. 111 odst. 2 ve spojení s odstavcem 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (Dz. U. č. 54, částka 535, ve znění změn a doplňků) ve vztahu k osobám povinným k dani, které uskutečňují obchody s fyzickými osobami, jež nevykonávají žádnou podnikatelskou činnost a s osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost ve formě samostatného zemědělského provozu, a které porušují povinnost zaznamenávat obrat a částky splatné daně za použití registračních pokladen, přechodnou ztrátu práva na snížení částky splatné daně o částku ve výši 30 % daně účtované při nabytí zboží a služeb?

2.

Mohou „zvláštní opatření“ ve smyslu čl. 27 odst. 1 Šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, s přihlédnutím k jejich povaze a cíli spočívajícím v přechodném omezení rozsahu práva na daňový odpočet osoby povinné k dani, jak je stanoveno v čl. 111 odst. 2 ve spojení s odstavcem 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (Dz. U. č. 54, částka 535, ve znění změna doplňků), existovat ve vztahu k osobám povinným k dani, které porušují povinnost zaznamenávat obrat a částky splatné daně za použití registračních pokladen, a vyžaduje v této souvislosti zavedení těchto „zvláštní opatření“ dodržení postupu podle čl. 27 odst. 2 až 4 Šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977?

3.

Zahrnuje právo členského státu uvedené v čl. 33 odst. 1 Šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, oprávnění zavést ve vztahu k osobám povinným k dani, které porušují povinnost zaznamenávat obrat a částky splatné daně za použití registračních pokladen, sankci ve formě přechodné ztráty práva na snížení částky splatné daně o částku ve výši 30 % částky daně účtované při nabytí zboží a služeb, jak je upravena v čl. 111 odst. 2 ve spojení s odstavcem 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (Dz. U. č. 54, částka 535, ve znění změn a doplňků)?


(1)  Úř.věst. 71, s. 1301; Zvl. vyd. 09/01, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/7


Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2009 Radou Evropské unie proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. března 2009 ve věci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Rada Evropské unie

(Věc C-191/09 P)

2009/C 193/07

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix, zmocněnec, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 10. března 2009 v rozsahu, v němž Soud prvního stupně 1) zrušil článek 1 napadeného nařízení v rozsahu, v němž antidumpingové clo stanovené na vývozy výrobků vyrobených žalobkyněmi přesahovalo clo, které by bylo použito, kdyby nebyla provedena úprava vývozní ceny z důvodu provize splatné v případě, že byly prodeje uskutečněny prostřednictvím obchodníka ve spojení, Sepco SA, (bod 1 výroku napadeného rozsudku) a 2) rozhodl, že Rada ponese vlastní náklady řízení a nahradí čtvrtinu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi (bod 3 výroku rozsudku, proti němuž směřuje kasační opravný prostředek),

vydal konečné rozhodnutí ve věci, kterým se žaloba v plném rozsahu zamítá;

uložil žalobkyním v řízení v prvním stupni náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a řízení před Soudem prvního stupně.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Rada tvrdí, že se Soud prvního stupně

dopustil nesprávného právního posouzení tím, že použil obdobně judikaturu ke konceptu jediné hospodářské jednotky na čl. 2 odst. 10 písm. i) základního antidumpingového nařízení (1), neboť neuznal, že se na výpočet běžné hodnoty, výpočet vývozní ceny a problematiku úprav, vztahují jiná pravidla. Soud prvního stupně v tomto ohledu rovněž porušil povinnost uvést odůvodnění;

dopustil nesprávného právního posouzení v pojetí důkazního břemene, které nesou orgány při provádění úpravy podle čl. 2 odst. 10 písm. i) základního nařízení, tím, že nevycházel z důkazního břemene obvyklého pro antidumpingové případy, v důsledku čehož se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neprovedl ve správné míře soudní přezkum hospodářského posouzení provedeného orgány;

dopustil nesprávného právního posouzení tím, že při posuzování rozhodnutí orgánů o provedení úpravy podle čl. 2 odst. 10 písm. i) použil nesprávné právní kritérium, neboť posuzoval rozhodnutí na základě předpokladu, že se pro srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny použije koncept jediné hospodářské jednotky;

dopustil nesprávného právního posouzení tím, že konstatoval, že se orgány dopustily zjevně nesprávného posouzení při použití čl. 2 odst. 10 prvního pododstavce základního nařízení;

dopustil nesprávného právního posouzení použitím příliš restriktivního výkladu požadavků souvisejících s poskytováním informací;

dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně použil právní kritérium týkající se porušení práva na obhajobu, které (správně) rozpoznal;

dopustil nesprávného právního posouzení při posuzování dopadu namítaného nedostatku řízení vzhledem k tomu, že se opíral o z právního hlediska nesprávný závěr ohledně legality úpravy podle čl. 2 odst. 10 písm. i).


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, Úř. věst. L 56, s. 1, Zvl. vyd. 11/10, s. 45.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/8


Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2009 Kaul GmbH proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-402/07, Kaul GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) — Bayer AG

(Věc C-193/09 P)

2009/C 193/08

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Kaul GmbH (zástupci: R. Kunze, Rechtsanwalt a Solicitor, G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Bayer AG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje:

zrušit rozsudek Soudu prvního stupně Evropských Společenství ze dne 25. března 2009 ve věci T-402/07 Kaul GmbH v. OHIM — Bayer (napadený rozsudek), kterým Soud zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. srpna 2007, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí námitkového oddělení zamítající námitku proti přihlášce ochranné známky Společenství č. 000 195 370„ARCOL“;

určit po skončení písemné části řízení den jednání u Soudního dvora;

uložit odpůrci náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel tvrdí, že rozsudek Soudu prvního stupně představuje porušení relevantních ustanovení nařízení (ES) č. 40/94 (1) a krom toho porušuje základní procesní zásady. Kasační opravný prostředek proti rozsudku, který dne 25. března 2009 přijal Soud prvního stupně, je opodstatněný, protože:

Soud prvního stupně nesprávně vyložil čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství a tedy přijetím napadeného rozsudku toto ustanovení porušil;

v napadeném rozsudku se Soud prvního stupně dopustil pochybení a porušil čl. 61 odst. 2 a článek 73 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství tím, že dospěl k závěru, že porušení práva být vyslechnut není pro výsledek řízení podstatné;

Soud prvního stupně se dopustil pochybení tím, že potvrdil posouzení odvolacího senátu v souvislosti s kritériem pravděpodobnosti záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146)


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/8


Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2009 Alcoa Trasformazioni Srl proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl v. Komise Evropských společenství

(Věc C-194/09 P)

2009/C 193/09

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Alcoa Trasformazioni Srl (zástupci: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek prvního senátu Soudu prvního stupně ze dne 25. března 2009 ve věci T-332/06, Alcoa Transformazioni Srl v. Komise Evropských společenství;

zrušit rozhodnutí Komise 2006/C 214/03 oznámené Italské republice dne 19. července 2006 v rozsahu, v němž se týká sazeb za elektřinu vztahujících se na hliníkárny vlastněné společností Alcoa Transformazioni Srl;

podpůrně, vrátit věc zpět Soudu prvního stupně k novému posouzení v souladu s rozsudkem Soudního dvora;

v každém případě, uložit Komisi náhradu právních výdajů a nákladů účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek v souladu s článkem 69 jednacího řádu Soudního dvora, včetně vrácení částek zaplacených Komisi jakožto náklady řízení vynaložené v souvislosti s řízením v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Vzhledem k minulým zjištěním Komise, že sazby za elektřinu vztahující se na průmyslová odvětví s vysokou spotřebou energie v Itálii nepředstavovaly státní podporu, je otázkou, jakými kritérii ve vztahu k vyšetřování a argumentaci se má Komise za takových okolností řídit předtím, než zahájí formální vyšetřovací řízení. Alcoa tvrdí, že v případě, že Komise již dříve zjistila, že dané opatření nepředstavuje státní podporu, nemůže Komise zahájit takové řízení, aniž by nejprve provedla podrobný předběžný přezkum, aby odůvodnila, proč předchozí zjištění již není platné. Komise musí navíc v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podat dostatečně jasné odůvodnění. Alcoa tvrdí, že se Soud prvního stupně dopustil nesprávného právního posouzení, když určil, že Komise mohla zahájit formální vyšetřovací řízení, aniž by přezkoumala, zda se stal původní rozbor v rozhodnutí z roku 1996 neplatným. Dřívější zjištění Komise, že dané opatření nepředstavovalo podporu, otevírá otázku, jaký postup by měl být uplatněn v případě, že se Komise rozhodne věc opětovně přezkoumat a zahájit formální vyšetřovací řízení ve vztahu k dotčenému opatření. Jak z použitelných procesních předpisů, tak ze základních zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání vyplývá, že za takových okolností musí být uplatněn postup pro přezkum existujících podpor. Soud prvního stupně se údajně dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že Komise v rámci vyšetřování sazeb společnosti Alcoa správně postupovala v souladu s postupem pro přezkum nových podpor.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Anglie a Wales) dne 29. května 2009 — Synthon BV v. Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Věc C-195/09)

2009/C 193/10

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Synthon BV

Žalovaná: Merz Pharma Gmbh & Co KG

Předběžné otázky

1)

Rozumí se pro účely článků 13 a 19 nařízení Rady (ES) č. 1768/92 (1) registrací ‚první registrace ve Společenství‘, pokud je vydána na základě vnitrostátních právních předpisů, které jsou v souladu se směrnicí Rady 65/65/EHS (2), nebo je rovněž nutné doložit, že při vydání dotčené registrace vnitrostátní orgán provedl posouzení údajů v rámci správního řízení stanoveného uvedenou směrnicí?

2)

Zahrnuje pro účely článků 13 a 19 nařízení Rady (ES) č. 1768/92 výraz ‚první registrace ve Společenství‘ registrace, které podle vnitrostátních právních předpisů mohou být v platnosti zároveň s režimem registrace odpovídajícím směrnici Rady 65/65/EHS?

3)

Spadá výrobek, pro nějž je vydána první registrace ve Společenství, aniž by bylo provedeno správní řízení stanovené směrnicí 65/65/EHS, do rozsahu působnosti nařízení Rady (ES) č. 1768/92, jak jej vymezuje článek 2?

4)

Pokud je odpověď záporná, je dodatkové ochranné osvědčení pro takový výrobek neplatné?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 182, s. 1-5; Zvl. vyd. 13/11, s. 200)

(2)  Směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se léčivých přípravků (Úř. věst. L 22, s. 369; Anglické zvláštní vydání: řada I, kapitola 1965-1966, s. 24)


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Radou pro stížnosti evropských škol dne 26. května 2009 — Paul Miles a další, Robert Watson Mac Donald v. Generální tajemník evropských škol

(Věc C-196/09)

2009/C 193/11

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Rada pro stížnosti evropských škol

Účastníci původního řízení

Žalobci: Paul Miles a další, Robert Watson Mac Donald

Žalovaný: Generální tajemník evropských škol

Předběžné otázky

1)

Má být článek 234 Smlouvy o ES vykládán v tom smyslu, že soud, jakým je Rada pro stížnosti, zřízená článkem 27 úmluvy o statutu evropských škol (1) spadá do oblasti působnosti článku 234, a jestliže rozhoduje v posledním stupni, musí věc předložit Soudnímu dvoru?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku, mají být články 12 a 39 Smlouvy o ES vykládány v tom smyslu, že brání použití systému odměňování, který je v platnosti pro evropské školy, pokud tento systém, třebaže výslovně odkazuje na systém platný pro úředníky Společenství, neumožňuje zcela zohlednit, ani zpětně, snížení hodnoty měny, které vede ke ztrátě kupní síly učitelů dočasně vyslaných orgány dotyčného členského státu?

3)

Může v případě kladné odpovědi na druhou otázku rozdílná situace jednak učitelů dočasně vyslaných do evropských škol, jejichž odměňování je zajišťováno zároveň jejich vnitrostátními orgány a evropskou školou, ve které vyučují, a jednak úředníků Evropského společenství, jejichž odměňování je zajišťováno výlučně Evropským společenstvím, odůvodnit, s ohledem na zásady obsažené ve výše uvedených článcích, a třebaže služební řád [zaměstnanců vyslaných do evropských škol] výslovně odkazuje na služební řád úředníků Společenství, že směnné kurzy stanovené pro zajištění udržení rovnocenné kupní síly nejsou stejné?


(1)  Úř. věst. 1994, L 212, s. 3.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) dne 4. června 2009 — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests

(Věc C-199/09)

2009/C 193/12

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Schenker SIA

Žalovaný: Valsts ieņēmumu dienests

Předběžné otázky

Je třeba čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (1) ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, vykládat v tom smyslu, že na základě jediné žádosti o vydání závazné informace o sazebním zařazení se oznamuje závazná informace o totožném zboží, které sdílí obchodní označení, číslo výrobku nebo jakékoliv jiné rozlišující nebo identifikační kritérium?


(1)  Úř. věst. L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/10


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. května 2009 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. března 2009 ve věci T-249/09, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Rada Evropské unie

(Věc C-200/09 P)

2009/C 193/13

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Komise Evropských společenství (zástupci: H. van Vliet, C. Clyne, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 1 výroku rozsudku;

zamítl žalobu v celém rozsahu;

uložil žalobkyním náhradu nákladů vynaložených Komisí v souvislosti s podáním tohoto kasačního opravného prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

PRVNÍ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU — Použití konceptu jediné hospodářské jednotky při určení vývozní ceny

Komise má za to, že se Soud prvního stupně se dopustil dvojího nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že: „[p]odle ustálené judikatury týkající se výpočtu běžné hodnoty, avšak použitelné obdobně na výpočet vývozní ceny, nemůže sdílení výrobních a prodejních činností uvnitř skupiny tvořené společnostmi s odlišnou právní subjektivitou změnit nic na skutečnosti, že se jedná o jedinou hospodářskou [entitu] jednotku, která takto organizuje veškeré činnosti prováděné v jiných případech jednotkou, která je jediná rovněž z právního hlediska“.

Za prvé se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neposkytl žádné odůvodnění toho, z jakého důvodu by měl být takzvaný koncept jediné hospodářské jednotky použitelný obdobně na určení vývozní ceny při výpočtech týkajících se dumpingu.

Za druhé se Soud dopustil nesprávného posouzení tím, že se neřídil ustálenou judikaturou Soudního dvora týkající se konceptu jediné hospodářské jednotky, v níž bylo rozhodnutí opačné a kterou tvoří zejména rozsudky Sharp Corporation, Minolta Kamera, Ricoh a Canon-II.

DRUHÝ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU — Důkazní břemeno a míra přezkumu

Tento důvod kasačního opravného prostředku se týká důkazního břemene a míry soudního přezkumu. Komise má za to, že se v tomto ohledu v bodech 180–190 Soud dopustil několika nesprávných právních posouzení tím, že neprovedl přezkum v odpovídající míře. Při citaci rozsudku Kundan a Tata Soud opomněl vzít v úvahu skutečnost, že po vydání tohoto rozsudku bylo znění čl. 2 odst. 10 písm. i) základního nařízení změněno právě tak, aby bylo možné řešit právě takové situace, jaké byly předmětem řízení. To zjevně poskytuje orgánům určitý prostor pro uvážení. Soud použil nesprávné právní kritérium, v důsledku čehož vyžadoval od orgánů, aby nesly obzvláště silné důkazní břemeno v oblasti, v níž mají obvykle široký prostor pro uvážení. Soud proto právně dostačujícím způsobem nezdůvodnil závěr, že se orgány dopustily zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu.

TŘETÍ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU — Čl. 2 odst. 10 první pododstavec základního nařízení

Tento třetí důvod kasačního opravného prostředku napadá body 193-197 napadeného rozsudku. Pokud bude první nebo druhý důvod kasačního opravného prostředku uznán za opodstatněný, pak z argumentace samotného Soudu nutně vyplývá, že jeho závěr, že ze strany orgánů došlo k porušení čl. 2 odst. 10 prvního pododstavce, je po právní stránce nesprávný.

ČTVRTÝ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU — PRÁVO NA OBHAJOBU

Tento důvod kasačního opravného prostředku je namířen proti bodům 200-211 napadeného rozsudku. Komise se domnívá, že v těchto bodech Soud při posuzování práva žalobkyň na obhajobu použil příliš striktní a tedy neodůvodněné kritérium. Výše úpravy a obchodní operace, jichž se týkala, byly již žalobkyním po určitou dobu známy (od prvního dokumentu poskytujícího konečné informace). Mimoto druhým dokumentem poskytujícím konečné informace bylo provedeno upřesnění, a to v reakci na vyjádření žalobkyň po obdržení tohoto dokumentu. Komise vysvětlila, že dřívější uvedení čl. 2 odst. 9 jako právního základu pro dotčenou úpravu bylo nesprávné. Žalobkyně proto byly plně informovány o přesných důvodech, na základě nichž měla Komise v úmyslu provést úpravu, tedy zejména o tom, že Komise má za to, že Sepco vystupuje jako obchodník, který plní pro žalobkyně funkce obdobné funkcím obchodního zástupce vykonávajícího svou činnost za úplatu formou provize.

Komise má za to, že tímto poskytla žalobkyním dostatečné informace k tomu, aby mohly využít svého práva na obhajobu. Soud se tudíž dopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodě 201 uvedl, že dokumenty poskytující konečné informace měly k tomuto bodu obsahovat větší množství informací. Na rozdíl od toho, co uvádí Soud, si byly žalobkyně vědomy důvodů, na základě nichž měla Komise v úmyslu zahrnout tuto úpravu do svého návrhu Radě, zejména toho, že vztah mezi Sepco a žalobkyněmi je pokryt úpravou čl. 2 odst. 10 písm. i) druhé věty. Dále se Komise domnívá, že je její postoj podpořen předchozí judikaturou Soudního dvora (např. rozsudek EFMA).

Na posledním místě má Komise za to, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení v bodě 209 tím, že zaměnil hmotněprávní otázku legality provedené úpravy s otázkou dodržení práva žalobkyň na obhajobu. Soud uvedl: „výše bylo […] ukázáno, že [orgány jednaly při provedení úpravy protiprávně]. Je tudíž třeba dojít k závěru, že“ tím, že orgány neposkytly své konečné odůvodnění již ve druhých konečných informacích, porušily právo žalobkyň na obhajobu. Na rozdíl od toho, co uvádí Soud, však mezi těmito dvěma skutečnostmi neexistuje žádná příčinná souvislost. Pouhá skutečnost, že Soud konstatoval, že úprava byla provedena podle jeho názoru protiprávně, neznamená, že bylo porušeno právo žalobkyň na obhajobu. Otázkou je, zda orgány v průběhu správního řízení poskytly žalobkyním informace nezbytné k tomu, aby se mohly vyjádřit. Skutečnost, že Soud považuje úpravu za protiprávní neznamená, že v průběhu správního řízení bylo „tudíž“ porušeno právo žalobkyň na obhajobu.

K OTÁZCE, ZDA MŮŽE O DOTČENÝCH ŽALOBNÍCH DŮVODECH ROZHODNOUT SÁM SOUDNÍ DVŮR (nebo má-li vrátit věc zpět Soudu)

Komise je toho názoru, že pro případ, že Soudní dvůr rozhodne ve prospěch opodstatněnosti výše uvedených důvodů kasačního opravného prostředku a zrušení bodu 1 výroku napadeného rozsudku, má k dispozici spis, který je dostatečně úplný na to, aby o relevantních žalobních důvodech rozhodl sám (a zamítl je). Tato otázka je nicméně záležitostí Soudního dvora. Komise ji proto nebude dále rozvádět.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 8. června 2009 — Flachglas Torgau GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-204/09)

2009/C 193/14

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Flachglas Torgau GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1.

a)

Má se článek 2 bod 2 věta druhá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (1) vykládat tak, že jako subjekty působící v zákonodárné funkci jednají výlučně takové instituce a subjekty, kterým přísluší dle vnitrostátního práva členského státu konečné (závazné) rozhodnutí v zákonodárném procesu, nebo že v zákonodárné funkci jednají také takové instituce a subjekty, kterým právo členského státu svěřilo výkon pravomocí a práv spolurozhodování v zákonodárném procesu, zejména k podání návrhu zákona a podávání vyjádření k návrhům zákona?

b)

Mohou členské státy stanovit, že definice pojmu orgánu veřejné správy nezahrnuje instituce nebo subjekty působící v soudní nebo zákonodárné funkci, pouze tehdy, pokud jejich ústavně právní předpisy ke dni přijetí této směrnice nestanovily zároveň postup přezkoumání ve smyslu článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS?

c)

Nejsou instituce a subjekty, působící v zákonodárné funkci, zahrnuty pod pojem orgánu veřejné moci pouze po dobu, než bude ukončen zákonodárný proces?

2.

a)

Je důvěrnost řízení u orgánů veřejné správy ve smyslu čl. 4 odst. 2 věty první písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS stanovena zákonem, pokud vnitrostátní právní předpis vydaný k provedení směrnice 2003/4/ES stanoví, že žádost o informace o životním prostředí je třeba odmítnout, pokud by zveřejnění informací mělo nepříznivé účinky na důvěrnost řízení u orgánů, které mají informační povinnost, nebo je k tomuto účelu nezbytné, aby důvěrnost řízení u orgánů veřejné správy nařizovalo zvláštní zákonné ustanovení?

b)

Je důvěrnost řízení u orgánů veřejné správy ve smyslu čl. 4 odst. 2 věty první písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS stanovena zákonem v případě, kdy z vnitrostátního práva vyplývá nepsaná obecná právní zásada, že správní řízení u orgánů veřejné správy jsou neveřejná?


(1)  Úř. věst. L 41, s. 26; Zvl. vyd. 15/07, s. 375.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 10. června 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien

(Věc C-208/09)

2009/C 193/15

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Odpůrce: Landeshauptmann von Wien

Předběžné otázky

Brání článek 18 ES právní úpravě, podle které příslušné orgány členského státu odmítnou uznat příjmení (dospělého) adoptivního dítěte určené v jiném členském státě, pokud toto příjmení obsahuje šlechtický titul, který není v tomto členském státě (ani podle právních předpisů ústavního práva) přípustný?


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 10. června 2009 — Lahti Energia Oy

(Věc C-209/09)

2009/C 193/16

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lahti Energia Oy

Další účastníci řízení: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Předběžné otázky

1)

Spadá spalování plynu získaného z plynového generátoru jako přídavného paliva v kotli elektrárny do působnosti článku 3 směrnice 2000/76 (1), jestliže plyn, který je veden do spalovací jednotky, není po zplynování vyčištěn?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku: ovlivňuje povaha odpadu určeného ke spalování nebo obsah suspendovaných částic nebo jiná znečištění plynu vedeného do spalovací jednotky posouzení případu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (Úř. věst. L 332, s. 91; Zvl. vyd. 15/05, s. 353).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/13


Žaloba podaná dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

(Věc C-211/09)

2009/C 193/17

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupkyně: M. Karanasou-Apostolopoulou a L. Balta)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES (1) o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, nebo v každém případě tím, že Komisi o uvedených předpisech neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice 2006/24/ES do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 15. září 2007.


(1)  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/13


Kasační opravný prostředek podaný dne 12. června 2009 společností Anheuser-Busch, Inc., proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Budějovický Budvar, národní podnik

(Věc C-214/09 P)

2009/C 193/18

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Anheuser-Busch, Inc. (zástupci: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, B. Goebel, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Budějovický Budvar, národní podnik

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr

zrušil rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 25. března 2009 ve věci T-191/07 a

uložil náhradu nákladů řízení žalobkyni v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Anheuser-Busch předkládá tři důvody kasačního opravného prostředku, konkrétně, zaprvé, porušení čl. 41 odst. 2 třetí věty nařízení č. 207/2009 (1) ve spojení s pravidlem 16 odst. 1 a 3 a pravidlem 20 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 (2) ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 (3) o ochranné známce Společenství, zadruhé, porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, a zatřetí, porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.

První dva důvody se týkají procesních záležitostí. Anheuser-Busch tvrdí, že jsou zde důležité. Pouze kdyby odvolací senát vzal v úvahu dřívější zápis IR 238 203, mohl by rozhodnout o námitkách založených na čl. 8 písm. a) nařízení č. 207/2009 vzhledem k tomu, že se týkal piv. To rovněž vedlo k tomu, že argumenty vznesené dříve během řízení o námitkách týkající se toho, zda slovo „Budweiser“ dominuje na obrazových ochranných známkách společnosti Budvar, byly zamítnuty.

Soud prvního stupně se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že společnost Budvar neměla právní povinnost předložit důkazy o trvající platnosti (tj. obnovení) svého zápisu IR 238 203. Tato povinnost vyplývala z čl. 41 odst. 2 třetí věty nařízení č. 207/2009 ve spojení s pravidlem 16 odst. 1 a 3 a pravidlem 20 odst. 2 prováděcího nařízení z roku 1995 a oznámení vydaného OHIM dne 18. ledna 2002, které znovu vyzývalo společnost Budvar k předložení „dalších skutečností, důkazů a argumentů na podporu jejích námitek“. Povinností bylo předložit takové důkazy do konce lhůty uvedené v tomto oznámení, tj. do 26. února 2002. Do 21. ledna 2004 však tyto důkazy nebyly předloženy.

Závěr Soudu prvního stupně, že čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se nevztahuje na předložení osvědčení o obnovení zápisu, jelikož neexistuje žádná „lhůta“ pro takové předložení, byl tudíž rovněž nesprávný a vedl k porušení tohoto ustanovení. Ve skutečnosti existovala „lhůta“ a odvolací senát měl přinejmenším vykonat svou diskreční pravomoc podle čl. 76 odst. 2, pokud šlo o to, zda zohlednit důkazy. Soud prvního stupně vyložil rozhodnutí odvolacího senátu tak, že osvědčení o obnovení zápisu bylo předloženo ve lhůtě. Porušení čl. 76 odst. 2 tedy spočívá v nevyužití diskreční pravomoci odvolacího senátu a v jeho potvrzení Soudem prvního stupně.

Soud prvního stupně rovněž nepovažoval důkazy o užívání předložené společností Budvar na podporu jejích námitek za postačující a odkázal mimoto na jiné ochranné známky než na tu, na které bylo založeno napadené rozhodnutí a základní rozhodnutí odvolacího senátu, a tím porušil čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Markkinaoikeus (Finsko) dne 15. června 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj v. Oulun kaupunki

(Věc C-215/09)

2009/C 193/19

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Markkinaoikeus

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Žalovaná: Oulun kaupunki

Předběžné otázky

1)

Jedná se v případě dohody, v jejímž rámci veřejný komunální zadavatel uzavře se soukromým podnikem, ve vztahu k zadavateli samostatným a majícím právní formu obchodní společnosti, smlouvu, kterou je založen nový podnik mající právní formu akciové společnosti se stejnou kapitálovou účastí a rozhodovací pravomocí, jehož služby v oblasti zdraví a příznivých pracovních podmínek na pracovišti se veřejný komunální zadavatel při založení společnosti zavazuje nakupovat pro své zaměstnance, po celkovém posouzení o postup, který vyžaduje výběrové řízení, protože se u celkové smluvní úpravy jedná o zadávání zakázek na služby ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (1) o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, anebo lze dohodu považovat ze založení společného podniku a převedení obchodní činnosti komunálního hospodářského podniku, na který se uvedená směrnice a z ní vyplývající povinnost vypsat výběrové řízení nevztahuje?

2)

Je kromě toho v projednávaném případě nutné připsat význam okolnosti, že

a)

se město Oulu jako veřejný zadavatel zavázalo během přechodného období čtyř let úplatně přijímat výše uvedené služby a po uplynutí tohoto přechodného období zamýšlí podle svého usnesení nově vypsat výběrové řízení na služby zdravotní péče potřebné pro jeho zaměstnance?

b)

obrat komunálního hospodářského podniku, který organizačně náležel městu Oulu, před spornou dohodou sestával z největší části z jiných položek než ze služeb zdravotní péče pro zaměstnance poskytnutých zaměstnancům města?

c)

založení nového podniku je upraveno tak, že obchodní činnost komunálního hospodářského podniku, který poskytuje služby zdravotní péče pro zaměstnance jak zaměstnancům města tak soukromým zákazníkům, se převede jako nepeněžitý vklad?


(1)  Úř. věst. L 134. s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/15


Žaloba podaná dne 16. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Republika Malta

(Věc C-220/09)

2009/C 193/20

Jednací jazyk: maltština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Aquilina, W. Wils, zmocněnci)

Žalovaná: Republika Malta

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Republika Malta tím, že do vnitrostátního práva správně neprovedla přílohu zmíněnou v čl. 3 odst. 3 a třetí větě článku 5 směrnice Rady 93/13/EHS (1) ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice 93/13/EHS;

uložit Republice Malta náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise Evropských společenství tvrdí, že Republika Malta do vnitrostátního práva správně neprovedla přílohu zmíněnou v čl. 3 odst. 3 a třetí větě článku 5 směrnice Rady 93/13/EHS (dále jen „směrnice“), a tudíž nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.

Komise uvádí, že přestože k provedení směrnice není nezbytně nutná zákonodárná činnost v každém členském státě, je zásadní, aby vnitrostátní právo zaručovalo, aby vnitrostátní orgány směrnici skutečně plně uplatňovaly, aby byl právní stav podle vnitrostátního práva dostatečně přesný a jasný, aby byli jednotlivci plně obeznámeni se svými právy a aby je případně mohli uplatnit před vnitrostátními soudy.

Komise zejména s ohledem na přílohu zmíněnou v čl. 3 odst. 3 směrnice tvrdí, že provedení této přílohy do maltského práva je jak nezbytné, tak i důležité. Komise uvádí, že v rozsahu, v němž má seznam obsažený v příloze ke směrnici orientační a demonstrativní povahu, představuje zdroj informací jak pro vnitrostátní orgány příslušné k uplatňování prováděcích opatření, tak pro jednotlivce, kteří jsou těmito opatřeními dotčeni. Proto členské státy, aby dosáhly výsledku, o který usiluje směrnice, musí zvolit takovou formu a metodu provedení, které nabízejí dostatečné záruky, že se s ní může veřejnost seznámit.

Komise uvádí, že Republika Malta nepřijala opatření, která by dostatečným způsobem zaručovala, že bude veřejnost seznámena s celým seznamem v příloze ke směrnici, a zejména s ustanoveními bodu 1 písm. a), f), g), h) a q) v jejich celku. Navíc Republika Malta neuvedla, že příloha ke směrnici byla ve svém celku převzata v rámci přípravných prací k zákonu provádějícímu směrnici, které podle maltské právní tradice představují důležitou výkladovou pomůcku. Krom toho nebylo uvedeno nic dalšího ohledně poskytnutí uvedených informací veřejnosti jiným způsobem.

Pokud jde o provedení třetí věty článku 5 směrnice do maltského práva, Komise uvádí, že provedení této věty do maltského práva je jak nezbytné, tak i důležité v rozsahu, v němž ustanovení dotčené věty je závazným ustanovením právního předpisu, které spotřebitelům poskytuje práva širšího rozsahu a vyšší míru ochrany a napomáhá určit výsledek, o jehož dosažení směrnice usiluje.


(1)  Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288.


Soud prvního stupně

15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/16


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Španělsko v. Komise

(Věc T-259/05) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - Výdaje vyloučené z financování Společenství - Textilní len - Konopí - Banány - Zpráva OLAF - Zpráva Účetního dvora - Dvoustranné jednání podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1663/95 - Porušení podstatných formálních náležitostí - Zneužívající praktiky - Vznik finanční škody EZOZF“)

2009/C 193/21

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupce: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: T. van Rijn, L. Parpala a F. Jimeno Fernández, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2005/354/ES ze dne 29. dubna 2005 o vyloučení některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) z financování Společenství (Úř. věst. L 112, s. 14)

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise 2005/354/ES ze dne 29. dubna 2005 o vyloučení některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) z financování Společenství se ruší v rozsahu, v němž z financování Společenství vylučuje výdaje vynaložené Španělským královstvím v rámci podpory na produkci konopí za hospodářské roky 1996/1997 až 1999/2000.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 217, 3.9.2005.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/16


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — Danjaq v. OHIM — Mission Productions (Dr. No)

(Věc T-435/05) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Dr. No - Námitky majitele nezapsaných slovních ochranných známek a označení Dr. No a Dr. NO - Neexistence podmínky starších ochranných známek - Neexistence rozlišovacího označení užívaného v obchodním styku - Článek 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. c) a odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. c) a odstavec 4 nařízení (ES) č. 207/2009] - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 73 nařízení č. 40/94 [nyní článek 75 nařízení (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/22

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Danjaq, LLC (Santa Monica, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein a L. Berg, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Soudem: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (Mnichov, Německo) (zástupce: K. Lewinsky, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 21. září 2005 (věc R 1118/2004-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Danjaq, LLC a společností Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Danjaq, LLC se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 60, 11.3.2006.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/17


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ISD Polska a další v. Komise

(Věc T-273/06 a T-297/06) (1)

(„Státní podpory - Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli - Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení - Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu - Žaloba na neplatnost - Aktivní legitimace - Lhůta pro podání žaloby - Přípustnost - Legitimní očekávání - Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 - Úroková míra pro vrácení neslučitelných podpor - Povinnost úzké spolupráce se členským státem - Složená úroková míra - Článek 9 odst. 4 a článek 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004“)

2009/C 193/23

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně ve věci T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varšava, Polsko) a Industrial Union of Donbass Corp. (Doněck, Ukrajina) (zástupci: původně C. Rapin a E. Van den Haute, poté C. Rapin, E. Van den Haute a C. Pétermann, advokáti)

Žalobkyně ve věci T-297/06: ISD Polska sp. z o.o. (dříve Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varšava) (zástupci: původně C. Rapin a E. Van den Haute, poté C. Rapin, E. Van den Haute a C. Pétermann, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Giolito a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2006/937/ES ze dne 5. července 2005 o státní podpoře C 20/04 (ex NN 25/04) ve prospěch výrobce oceli Huta Częstochowa S.A. (Úř. věst. 2006, L 366, s. 1) v rozsahu, v jakém prohlašuje určité podpory za neslučitelné se společným trhem a nařizuje Polské republice, aby zajistila jejich vrácení

Výrok rozsudku

1)

Žaloby se zamítají.

2)

Společnostem ISD Polska sp. z o.o. a Industrial Union of Donbass Corp. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/17


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy v. Komise

(Věc T-288/06) (1)

(„Státní podpory - Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli - Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení - Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu - Úroková míra, která se uplatní na vrácení neslučitelných podpor - Povinnost úzké spolupráce se členským státem - Článek 9 odst. 4 a článek 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004“)

2009/C 193/24

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dříve Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Polsko) (zástupci: C. Sadkowski a D. Sałajewski, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Giolito a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2006/937/ES ze dne 5. července 2005 o státní podpoře C 20/04 (ex NN 25/04) ve prospěch výrobce oceli Huta Częstochowa S.A. (Úř. věst. L 366, s. 1) v rozsahu, v jakém prohlašuje určité podpory za neslučitelné se společným trhem a nařizuje Polské republice, aby zajistila jejich vrácení

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/18


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Operator ARP v. Komise

(Věc T-291/06) (1)

(„Státní podpory - Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli - Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení - Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu - Žaloba na neplatnost - Právní zájem na podání žaloby - Přípustnost - Pojem ‚příjemce‘ - Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999“)

2009/C 193/25

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Operator ARP sp. z o.o. (Varšava, Polsko) (zástupci: původně J. Szymanowska, poté J. Szymanowska a P. Rosiak a nakonec P. Rosiak, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Giolito a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2006/937/ES ze dne 5. července 2005 o státní podpoře C 20/04 (ex NN 25/04) ve prospěch výrobce oceli Huta Częstochowa S.A. (Úř. věst. L 366, s. 1) v rozsahu, v jakém prohlašuje určité podpory za neslučitelné se společným trhem a nařizuje Polské republice, aby zajistila jejich vrácení

Výrok rozsudku

1)

Článek 3 odst. 2 první pododstavec rozhodnutí Komise 2006/937/ES ze dne 5. července 2005 o státní podpoře C 20/04 (ex NN 25/04) ve prospěch výrobce oceli Huta Częstochowa S.A. se zrušuje v rozsahu, v jakém se týká společnosti Operator ARP sp. z o.o.

2)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 310, 16.12.2006.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/18


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ThyssenKrupp Stainless v. Komise

(Věc T-24/07) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Ploché výrobky z nerezové oceli - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 65 UO po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO podle nařízení (ES) č. 1/2003 - Přirážka za slévání - Pravomoc Komise - Přičitatelnost protiprávního jednání - Překážka věci rozsouzené - Právo na obhajobu - Nahlížení do spisu - Promlčení - Zásada non bis in idem - Spolupráce během správního řízení“)

2009/C 193/26

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Německo) (zástupci: M. Klusmann a S. Thomas, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: F. Castillo de la Torre, R. Sauer a O. Weber, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na úplné nebo částečné zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 v řízení podle článku 65 [UO] (Věc COMP/F/39.234 — přirážka za slévání — znovupřijetí), a podpůrně návrh na snížení pokuty uložené společnosti ThyssenKrupp Stainless uvedeným rozhodnutím.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti ThyssenKrupp Stainless AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 14.4.2007.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/19


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — KG Holding a další v. Komise

(Spojené věci T-81/07, T-82/07 a T-83/07) (1)

(„Státní podpory - Podpora na restrukturalizaci poskytnutá nizozemskými orgány společnosti KG Holding NV - Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje její navrácení - Žaloba na neplatnost - Částečná nepřípustnost - Navrácení podpory podniky, které jsou jejími příjemci a jsou v úpadku - Pokyny Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích“)

2009/C 193/27

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce ve věci T-81/07: Jan Rudolf Maas, jako insolvenční správce společnosti KG Holding NV, (Rotterdam, Nizozemsko) (zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalobci ve věci T-82/07: Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh, jako insolvenční správci společnosti Kliq BV, (Rotterdam) (zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalobce ve věci T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, jako insolvenční správce společnosti Kliq Reïntegratie, (Utrecht, Nizozemsko) (zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupce: H. van Vliet, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2006/939/ES ze dne 19. července 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko ohlásilo, na restrukturalizaci společnosti KG Holding NV (Uř. věst. L 366, s. 40)

Výrok rozsudku

1)

Článek 2 rozhodnutí Komise 2006/939/ES ze dne 19. července 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko ohlásilo, na restrukturalizaci společnosti KG Holding NV se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloby zamítají.

3)

Jan Rudolf Maas, ve svém postavení jako insolvenční správce společnosti KG Holding NV, ponese vlastní náklady řízení ve věci T-81/07.

4)

Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh, ve svém postavení jako insolvenční správci společnosti Kliq BV, ponesou vlastní náklady řízení ve věci T-82/07.

5)

Jean Leon Marcel Groenewegen, ve svém postavení jako insolvenční správce společnosti Kliq Reïntegratie, ponese vlastní náklady řízení ve věci T-83/07 a nahradí náklady řízení vynaložené ve věci T-83/07 Komisí.

6)

Komise ponese vlastní náklady řízení ve věcech T-81/07 a T-82/07.


(1)  Úř. věst. C 117, 29.5.2007.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/19


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009 — Euro-Information v. OHIM (Vyobrazení ruky držící lístek se třemi trojúhelníky)

(Věc T-414/07) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující ruku držící lístek se třemi trojúhelníky - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/28

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Štrasburk, Francie) (zástupci: P. Greffe, M. Chaminade a L. Paudrat, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: O. Montalto a R. Bianchi, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 6. září 2007 (věc R 290/2007-1), kterým se zamítá přihláška k zápisu označení znázorňujícího ruku držící lístek se třemi trojúhelníky jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 22, 26.1.2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/20


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Okalux v. OHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Věc T-419/07) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Společenství OKATECH - Částečné zrušení - Lhůta pro podání žaloby - Články 57 a 77a nařízení (ES) č. 40/94 [nyní články 58 a 80 nařízení (ES) č. 207/2009] - Zásada ochrany legitimního očekávání a zásada právní jistoty - Právo být vyslechnut“)

2009/C 193/29

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Německo) (zástupce: M. Beckensträter, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Schäffner, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Soudem: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Německo) (zástupci: původně I. Friedhoff, poté S. von Petersdorff-Campen, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. září 2007 (věc R 766/2007-2) týkajícímu se řízení o zrušení mezi Messe Düsseldorf GmbH a Okalux GmbH.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Okalux GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 8, 12.1.2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/20


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — CPEM v. Komise

(Věc T-444/07) (1)

(„ESF - Zrušení finanční pomoci - Zpráva úřadu OLAF“)

2009/C 193/30

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, Francie) (zástupce: C. Bonnefoi, avocat)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Flynn a A. Steiblytė, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise K (2007) 4645 ze dne 4. října 2007, kterým se zrušuje pomoc udělená Evropským sociálním fondem (ESF) rozhodnutím K (1999) 2645 ze dne 17. srpna 1999, jakož i návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) ponese náklady řízení, a to včetně těch, které souvisejí s řízením o předběžných opatřeních.


(1)  Úř. věst. C 37 ze dne 9. února 2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/20


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Perfetti Van Melle v. OHIM — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Věc T-16/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Slovní ochranná známka Společenství CENTER SHOCK - Starší národní slovní ochranné známky CENTER - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/31

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Itálie) (zástupci: P. Perani a P. Pozzi, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Novais Gonçalves, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Soudem: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Švédsko) (zástupci: původně J. Runsten a S. Sparring, poté M. Treis, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. listopadu 2007 (věc R 149/2006-4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Cloetta Fazer AB a Perfetti Van Melle SpA

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Perfetti Van Melle SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 64, 8.3.2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/21


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009 — Fitoussi v. OHIM — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Věc T-311/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství IBIZA REPUBLIC - Starší národní obrazová ochranná známka znázorňující pěticípou hvězdu v kruhu - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/32

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paul Fitoussi (Vincennes, Francie) (zástupci: K. Manhaeve, T. van Innis a G. Glas, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: R. Bianchi, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Španělsko)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. května 2008 (věc R 1135/2007-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi Paulem Fitoussim a Bernadette Nicole J. Loriot

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Paulu Fitoussimu se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 272, 25.10.2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/21


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2009 — Polsko v. Komise

(Věc T-258/04) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Přechodná opatření, která je třeba přijmout z důvodu přistoupení nových členských států - Nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru - Lhůta pro podání žaloby - Počátek plynutí - Opožděnost - Nepřípustnost“)

2009/C 193/33

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupci: původně J. Pietras a E. Ośniecka-Tamecka, poté T. Nowakowski, a konečně M. Dowgielewicz, zmocněnci)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně L. Visaggio a A. Stobiecka-Kuik, poté T. van Rijn, L. Visaggio a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci)

Vedlejší účastnice na podporu návrhových žádání žalobkyně: Kyperská republika (zástupce: P. Kliridis, zmocněnec)

Předmět

Zrušení článku 5, čl. 6 odst. 1 až 3, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Úř. věst. L 9, s. 8; Zvl. vyd. 03/42, s. 125)

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Polská republika ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí.

3)

Kyperská republika ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 251, 9.10.2004.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/22


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. června 2009 — AVLUX v. Parlament

(Věc T-524/08) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Veřejné zakázky na služby - Výzva k podání nabídek týkající se rozšíření a opravy budovy Konrad Adenauer v Lucemburku - Odmítnutí nabídky uchazeče - Zrušení zadávacího řízení - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2009/C 193/34

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: R. Adam, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Ecker a D. Petersheim, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 2. října 2008, kterým se odmítá nabídka žalobce předložená v rámci výzvy k podávání nabídek týkající se rozšíření a opravy budovy Konrad Adenauer v Lucemburku (Úř. věst. 2008, s. 193-254240)

Výrok

1)

O projednávané žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Evropskému parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 44, 21.2.2009.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/22


Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen v. Komise

(Věc T-550/08 R)

(„Předběžné opatření - Rozhodnutí Komise o uložení pokuty - Návrh na odklad provádění a předběžná opatření (vrácení již zaplacené pokuty a vzdání se požadavku bankovní záruky) - Neexistence fumus boni juris a nedostatek naléhavosti“)

2009/C 193/35

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hamburk, Německo) (zástupci: M. Dallmann a U. Krauthause, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Antoniadis a R. Sauer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad provádění rozhodnutí Komise K(2008) 5476 v konečném znění ze dne 1. října 2008, v řízení podle článku 81 smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP ve věci COMP/39181 — Vosky k výrobě svíček, v rozsahu, v němž žalobkyni ukládá pokutu, návrh na osvobození žalobkyně od povinnosti složit bankovní záruku jakožto podmínky zrušení povinnosti platby, další návrhy na předběžná opatření

Výrok

1)

Návrh se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/22


Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 8. června 2009 — Z v. Komise

(Věc T-173/09 R)

(„Předběžné opatření - Nahlédnutí dotčené třetí osoby do dosud nezveřejněného rozhodnutí Komise o uložení pokuty - Návrh na předběžné opatření - Nevydání rozhodnutí ve věci samé - Neexistence naléhavosti“)

2009/C 193/36

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Z (X, Německo) (zástupci: C. Grau a N. Jäger, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: R. Sauer, V. Bottka a A. Bouquet, zmocněnci)

Předmět věci

Nahlédnutí do rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2009 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/G/39.406 — Mořské potrubí) a odstranění jmenovitého uvedení navrhovatele v textu tohoto rozhodnutí

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá v části, ve které se ještě nestal bezpředmětným.

2)

Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení ze dne 6. května 2009.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/23


Žaloba podaná dne 14. května 2009 — Řecká republika v. Komise

(Věc T-184/09)

2009/C 193/37

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: B. Kontolaimos, E. Leftheriotou a V. Karra)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

přijmout žalobu a zrušit napadené rozhodnutí, nebo podpůrně změnit napadené rozhodnutí snížením finanční opravy na 5 %, nebo uplatnit 10 % opravu jen na množství cukru dováženého společností E.B.Z.;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Řecká republika ve své žalobě na neplatnost rozhodnutí Komise 2009/253/ES ze dne 19. března 2009, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [oznámeno pod číslem C(2009) 1945] (Úř. věst. L 75, s. 15) ohledně uplatnění finančních oprav na vývozní náhrady a společnou organizaci trhů s cukrem z důvodu neprovedení kontrol, uvádí tyto žalobní důvody směřující ke zrušení:

První žalobní důvod směřující ke zrušení se týká zrušení řízení o vyrovnání účtů z důvodu porušení formálních procesních náležitostí stanovených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1663/95 (1) a týkajících se dvoustranných jednání o opravách, které se mají uplatňovat v oblasti vývozních náhrad na cukr zahrnutý mezi výrobky, které jsou uvedeny v příloze I.

Druhý žalobní důvod směřující ke zrušení se týká nesprávného posouzení skutkových okolností, nedostatečného odůvodnění a překročení mezí posuzovací pravomoci Komise, pokud jde o posouzení rizika pro EZOZF.

Třetí žalobní důvod směřující ke zrušení se týká porušení zásady proporcionality.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 1663/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF (Úř. věst. L 158, s. 6; Zvl. vyd. 03/18, s. 31).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/23


Žaloba podaná dne 2. června 2009 — Dánsko v. Komise

(Věc T-212/09)

2009/C 193/38

Jednací jazyk: dánština

Účastníci řízení

Žalobce: Dánské království (zástupci: J. Bering Liisberg, zmocněnec, ve spolupráci s P. Bieringem a J. Pinborgem)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2009, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vylučuje z financování Společenství výdaje vynaložené Dánskem;

podpůrně zrušit rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2009, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vylučuje z financování Společenství výdaje vynaložené Dánskem, a to v míře, v jaké je vyloučení z financování Společenství založeno na:

tvrzeném porušení pravidel a nedostatcích při kontrole ploch vyňatých z produkce v roce 2002, 2003 a/nebo 2004 nebo

tvrzeném porušení pravidel a nedostatcích při kontrole pomocí dálkového průzkumu v roce 2003 a/nebo 2004;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí Komise 2009/253/ES ze dne 19. března 2009, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (1) v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vylučuje z financování Společenství výdaje vynaložené Dánskem.

Žalobce tvrdí, že rozhodnutí Komise je z vícero aspektů založené na nesprávném pochopení a použití právního základu, zejména pokud jde o otázku udržování ploch vyňatých z produkce a požadavek týkající se kontroly pomocí dálkového průzkumu.

Žalobce dále uvádí, že rozhodnutí obsahuje zjevně nesprávné posouzení a je z vícero hledisek v rozporu se zásadou ochrany legitimního očekávání a zásadou právní jistoty.

Na závěr žalobce tvrdí, že oprava byla vykonaná v rozporu s vlastními pokyny Komise, nezakládá se dostatečně na skutkových okolnostech, je nepřiměřená vzhledem k tomu, že Evropský zemědělský orientační a záruční fond nebyl v tomto případě vystaven žádnému finančnímu riziku.


(1)  Úř. věst. L 75, s. 15; oznámeno pod číslem K (2009) 1945.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/24


Žaloba podaná dne 9. června 2009 — British Telecommunications v. Komise

(Věc T-226/09)

2009/C 193/39

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: British Telecommunications plc (Londýn, Spojené království) (zástupci: G. Robert a M. M. Newhouse, Solicitors)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit sporné rozhodnutí;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2009, K (2009) 685 konečné, prohlašujícího, že podpora poskytnutá britskými orgány ve prospěch žalobkyně ve formě veřejné záruky pro penzijní fond BT je neslučitelná se společným trhem [státní podpora č. C 55/2007 (dříve NN 63/2007, CP 106/2006)].

Žalobkyně uplatňuje na podporu své žaloby sedm žalobních důvodů.

Zaprvé žalobkyně tvrdí, že se Komise tím, že došla k závěru, že žalobkyně získala selektivní hospodářskou výhodu, dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení při použití čl. 87 odst. 1 ES a pojmu státní podpory. Žalobkyně uvádí, že Komise nezohlednila celý hospodářský a skutkový kontext, ve kterém se žalobkyně nachází.

Zadruhé žalobkyně tvrdí, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení tím, že došla k závěru, že se žalobkyně těší selektivní hospodářské výhodě z důvodu, že správci BT Pension Scheme (dále jen „BTPS“) nepřispívají do Pension Protection Fund (záručního důchodového fondu, dále jen „PPF“), pokud jde o důchody účastníků BTPS, na které se vztahuje veřejná záruka, a porušila zásadu rovného zacházení neprovedením porovnání se srovnatelnými situacemi. Podle žalobkyně Komise nezohlednila rozdíly mezi důchodovými systémy soukromé sféry, na které se vztahuje PPF, a důchodovým systémem veřejné správy, který žalobkyně zdědila v rámci privatizace.

Zatřetí žalobkyně tvrdí, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení a porušila zásadu legitimního očekávání tím, že provedla přehodnocení opatření, které nebylo podporou v době, kdy bylo povoleno ze „zásadních důvodů“, přičemž o dvacet let později má být za podporu považováno z důvodu právních předpisů, které byly mezitím přijaty.

Začtvrté žalobkyně tvrdí, že Komise tím, že požaduje, aby správci BTPS Trustees přispívali do PPF, porušila zásady rovného zacházení a proporcionality.

Zapáté žalobkyně tvrdí, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení a neposoudila, zda selektivní hospodářská výhoda tvrzená Komisí narušuje hospodářskou soutěž a ovlivňuje obchod mezi členskými státy ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES.

Zašesté žalobkyně tvrdí, že se Komise dopustila zjevně nesprávného skutkového a právního posouzení tím, že došla k závěru o existenci převodu státních prostředků.

Zasedmé žalobkyně tvrdí, že Komise tím, že sporné rozhodnutí neodůvodnila, porušila článek 253 ES.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/24


Žaloba podaná dne 10. června 2009 — Feng Shen Technology v. OHIM — Majtczak (FS)

(Věc T-227/09)

2009/C 193/40

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Tchaj-wan) (zástupci: W. Festl-Wietek a P. Rath, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Jarosław Majtczak (Lodž, Polsko)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 1. dubna 2009 ve věci R 529/2008-4;

prohlásit ochrannou známku Společenství č. 4 431 391 za neplatnou; a

uložit OHIM náhradu nákladů vzniklých v řízení před Soudem a před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: ochranná známka „FS“ pro výrobky zařazené do třídy 26 — ochranná známka Společenství č. 4 431 391.

Majitel ochranné známky Společenství: další účastník řízení před odvolacím senátem.

Účastník řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: žalobkyně.

Ochranná známka účastníka řízení navrhujícího prohlášení neplatnosti: několik starších zápisů ochranné známky pro obrazové označení „FS“ na Taiwanu, v Číně a v Ghaně pro zipy a podobné výrobky.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 40/94 (nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009), jelikož odvolací senát řádně nevyhodnotil důkazy a dokumenty předložené účastníky řízení a nesprávně analyzoval skutečnosti, které jsou předběžnou podmínkou pro rozhodnutí, že dotčená přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/25


Žaloba podaná dne 10. června 2009 — BT Pension Scheme Trustees v. Komise

(Věc T-230/09)

2009/C 193/41

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: J. Derenne a A. Müller-Rappard, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí;

podpůrně, zrušit článek 1 rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se týká skutečnosti, že státní podpora byla poskytnuta protiprávně, jakož i článek 2, čl. 3 první odrážku a článek 4 rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se týkají vrácení podpory;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba byla podána správcem British Telecommunications Pension Scheme (dále jen „BTPS“), penzijního fondu zřízeného British Telecommunications plc (dále jen „BT“), který je odpovědný za správu fondu, zejména za shromažďování a investování příspěvků a výplatu zisků bývalým zaměstnancům BT a osobám na nich závislých, v souladu se zakládací listinou BTPS a obecnými právními předpisy.

Prostřednictvím své žaloby se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2009, K (2009) 685 konečné [státní podpora č. C 55/2007 (dříve NN 63/2007, CP 106/2006)], v rozsahu, ve kterém kvalifikuje dotčené opatření, „osvobození“ BTPS od platby příspěvků do Pension Protection Fund (záručního důchodového fondu, dále jen „PPF“), „pokud jde o důchodové závazky tohoto fondu, na které se vztahuje veřejná záruka“, jako protiprávní a neslučitelnou státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES, a v rozsahu, ve kterém rozhodlo, že státní podpora má být jejím příjemcem vrácena, navýšená o úroky stanovené ode dne jejího poskytnutí do dne jejího vrácení.

Ve svém prvním žalobním důvodu žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí ve čtyřech bodech porušilo čl. 87 odst. 1 ES:

Zaprvé podle žalobkyně byla porušena podmínka selektivity, neboť toto rozhodnutí nestanovilo jasný referenční systém a jeho cíl a Komise proto nesprávně rozhodla, že BTPS bylo poskytnuto údajné „osvobození“.

Zadruhé žalobkyně tvrdí, že byla porušena podmínka hospodářské výhody, jelikož Komise nemohla dojít k závěru, že BT byla poskytnuta hospodářská výhoda ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES, jelikož správce platí snížené příspěvky do PPF, aniž by porovnala celkovou situaci BT se situací jejích konkurentů, kteří nemají stejnou strukturální nevýhodu jako BT ve formě nákladů na důchody.

Zatřetí žalobkyně tvrdí, že byla porušena podmínka narušení hospodářské soutěže a účinku na obchod, neboť při neexistenci jakékoliv výhody, jak bylo prokázáno ve druhé části tohoto žalobního důvodu, nemohlo dojít k jakémukoliv narušení hospodářské soutěže nebo účinku na obchod.

Začtvrté žalobkyně tvrdí, že byla porušena podmínka převodu veřejných prostředků, jelikož rozhodnutí nemohlo kvalifikovat převod veřejných prostředků související s vládou poskytnutou zárukou jako převod veřejných prostředků rozhodující pro kvalifikování nemožnosti BTPS podílet se na PPF jako státní podpory.

Ve svém druhém žalobním důvodu žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí porušuje článek 253 ES, jelikož odůvodnění je nesprávné v následujících bodech:

v analýze týkající se existence selektivní výhody je odůvodnění hodnocení obecného referenčního systému rozporné;

pokud jde o přezkum podmínky selektivity, chybí podrobná analýza prováděná ve třech krocích, vyžadovaná relevantní judikaturou;

Komise nedostatečně odůvodnila, proč se domnívá, že dodatečné závazky BT, které na sebe převzala v rámci privatizace, nejsou při porovnání celkové situace BT na trhu se situací jejích konkurentů rozhodující;

Komise nevysvětlila, jak může převod veřejných zdrojů související s vládou poskytnutou zárukou představovat převod veřejných zdrojů vedoucí k poskytnutí četných osvobození (podle ustanovení Pensions Act 2004), které plynou z existence vládou poskytnutých záruk.

Ve třetím žalobním důvodu žalobkyně tvrdí, že rozhodnutím nebyl respektován pojem protiprávní podpory podle čl. 88 odst. 3 ES, ve spojení s čl. 1 písm. f) a článkem 14 nařízení (ES) č. 659/1999 (1), jelikož vzhledem k tomu, že tvrzená podpora nebyla v důsledku svěřeneckého vkladu poskytnuta, nemá dojít k vrácení žádné podpory, ať už ze strany BT nebo RPTB, či jeho správce.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. 1999, L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/26


Žaloba podaná dne 8. června 2009 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

(Věc T-236/09)

2009/C 193/42

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athény, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise o zamítnutí nabídky žalobkyně předložené v rámci vyhlášení zakázky v otevřeném řízení RTD-R4-2007-001, položka č. 1 „On-site development expertise (intra muros)“ a položka č. 2 „Off-site development projects (extra muros)“ (Úř. věst. 2007/S 238-288854), které bylo žalobkyni oznámeno dvěma samostatnými dopisy ze dne 27. března 2009 a všechna související rozhodnutí Komise včetně rozhodnutí o zadání zakázky úspěšnému uchazeči;

uložit Komisi, aby zaplatila náhradu škody způsobenou žalobkyni v rámci dotčeného zadávacího řízení ve výši 69 445 200 eur (33 271 920 eur za položku č. 1 a 36 173 280 eur za položku č. 2);

uložit Komisi náhradu nákladů řízení a výdajů vzniklých žalobkyni v souvislosti s touto žalobou, a to i pro případ jejího zamítnutí.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V projednávaném případě se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalované, jimiž byla zamítnuta její nabídka, kterou předložila v rámci vyhlášení zakázky v otevřeném řízení na poskytnutí externích služeb na rozvoj, studie a podporu informačních systémů (RTD-R4-2007-001-ISS-FP7), pokud jde o položku č. 1 „On-site development expertise (intra muros)“, jakož i o položku č. 2 „Off-site development projects (extra muros)“ a zadání zakázky úspěšnému uchazeči. Žalobkyně dále požaduje náhradu škody, která jí byla údajně způsobená při zadávacím řízení.

Na podporu svých tvrzení žalobkyně uvádí následující žalobní důvody.

Zaprvé žalobkyně tvrdí, že se žalovaná dopustila několika zjevně nesprávných posouzení a že odmítla žalobkyni poskytnout jakékoliv odůvodnění nebo vysvětlení, čímž porušila finanční nařízení (1) a jeho prováděcí pravidla, jakož i směrnici 2004/18 (2) a článek 253 ES.

Zadruhé žalobkyně tvrdí, že žalovaná porušila finanční nařízení tím, že nutila uchazeče k rozšíření jejich nabídek proti jejich vůli. Krom toho žalobkyně uvádí, že i kdyby na to měla žalovaná právo, což si žalobkyně nemyslí, tím, že se žalovaná rozhodla dokončit zadávací řízení i po uplynutí prodloužení, porušila zásadu řádné správy, zásadu transparentnosti a zásadu rovného zacházení, neboť podle názoru žalobkyně není možné zadat zakázku, když jedna nebo více nabídek již neplatí.

Zatřetí žalobkyně tvrdí, že výsledek nabídkového řízení byl zkreslený únikem informací v souvislosti s pokusem jí zabránit v uplatnění jejích práv.

Žalobkyně kromě toho uvádí specifické argumenty týkající se jednotlivých položek.

Pokud jde o položku č. 1, žalobkyně tvrdí, že žalovaná porušila zásady rovného zacházení a řádné správy, protože nedodržela kritéria vyloučení podle čl. 93 odst. 1 a článku 94 finančního nařízení, pokud jde o jednoho člena vítězného konsorcia, který vůči žalované porušil své smluvní povinnosti. Žalobkyně dále uvádí, že vítěznému uchazeči bylo umožněno protiprávně využívat zdroje pocházející od společností se sídlem v zemích, které nejsou členy dohody Světové obchodní organizace o veřejných zakázkách a že tento postup je protiprávní.

Pokud jde o položku č. 2, žalobkyně tvrdí, že žalovaná neměla umožnit uchazečům, kteří využívali subdodavatelů ze zemí, které nejsou členy dohody Světové obchodní organizace o veřejných zakázkách, aby se účastnili zadávacího řízení; i kdyby to umožnit mohla, žalobkyně tvrdí, že by měla postupovat spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem a objasnit výběrová kritéria, jež by použila k vyloučení některých společností nebo k přijetí jiných. Podle názoru žalobkyně tedy žalovaná použila zvláště diskriminační přístup, když nepopsala výběrová kritéria použitá při výběru uchazečů. Dále uvádí, že žalovaná nedodržela kritéria vyloučení uvedená v čl. 93 odst. 1 a článku 94 finančního nařízení, článcích 133a a 134 prováděcích pravidel a článku 45 směrnice 2004/18, které mají za cíl vyloučit ze zadávání veřejných zakázek společnosti, které byly odsouzené nebo byly zapojené do protiprávních aktivit jako jsou podvod, korupce, úplatkářství a profesní pochybení. Žalobkyně tvrdí, že v projednávaném případě vítězný uchazeč uznal své zapojení do výše uvedených aktivit a že byl německými soudy odsouzen.

Závěrem žalobkyně také tvrdí, že se žalovaná dopustila několika zjevně nesprávných posouzení v souvislosti s oběma položkami a s ohledem na kvalitu nabídky uchazeče, pokud jde o celkové řízení služby, objednávání služeb a dodávku služeb, jakož i technický návrh uchazeče v oblasti položek.


(1)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. 2002, L 248, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. 2004, L 134, s. 114).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/27


Žaloba podaná dne 17. června 2009 — Région Wallonne v. Komise

(Věc T-237/09)

2009/C 193/43

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Région Wallonne (zástupci: J.-M. De Backer, A. Lepièce, I. S. Brouhns, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2009 o belgickém národním alokačním plánu v rozsahu, v němž zamítá přidělení povolenek zařízení č. 116 pro období 2008-2012, a povolit přidělení v ročních splátkách v souladu s přílohou Va národního alokačního plánu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2009 o národním alokačním plánu pro povolenky na emise skleníkových plynů oznámeném Belgií na období 2008 až 2012, kterým Komise zamítla opravu tabulky „národní alokační plán povolenek“, kterou byly přiděleny povolenky zařízení č. 116.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje žalobní důvody vycházející:

z porušení čl. 44 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 (1) tím, že se Komise opírala o důvody, které použitelné ustanovení neupravuje;

z porušení povinnosti odůvodnit napadené rozhodnutí, jelikož z něj není možné určit, v čem oprava tabulky belgický „národní alokační plán povolenek“, týkající se zařízení č. 116, nebyla založena na národním alokačním plánu pro povolenky na emise skleníkových plynů dříve oznámeném Belgií a schváleném Komisí;

z porušení zásady právní jistoty a legitimního očekávání, jelikož napadené rozhodnutí je v rozporu s belgickým národním alokačním plánem pro povolenky na emise skleníkových plynů schváleném Komisí;

z porušení zásady loajality Společenství a zásady dobré správy vzhledem k tomu, že Komise přijala rozhodnutí, které je v rozporu s prvním rozhodnutím přijatým o šest měsíců dříve.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 386, s. 1).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/28


Žaloba podaná dne 23. června 2009 — Sniace v. Komise

(Věc T-238/09)

2009/C 193/44

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sniace, SA (Madrid, Španělsko) (zástupce: F. J. Moncholí Fernández, abogado)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit za přípustnou a opodstatněnou projednávanou žalobu na neplatnost podle článku 230 ES;

zrušit a prohlásit za neúčinný článek 1 rozhodnutí ze dne 10. března 2009 v rozsahu, v němž ve svém druhém pododstavci stanoví, že následující státní podpory provedené Španělskem ve prospěch společnosti Sniace nejsou slučitelné se společným trhem: i) dohoda ze dne 8. března 1996 uzavřená mezi Sniace a Správou sociálního zabezpečení o úpravě splátkového kalendáře, pokud jde o dluhy; ii) provedení dohody ze dne 5. listopadu 1999 uzavřené mezi Sniace a FOGASA, a iii) dohoda ze dne 31. října 1995 uzavřená mezi Sniace a FOGASA;

zrušit a prohlásit za neúčinné články 2 a 3 uvedené v bodě 2 rozhodnutí ze dne 10. března 2009 v rozsahu, v němž ukládají Španělsku, aby:

i)

získalo od příjemců podpor okamžité a účinné vrácení vyplacených podpor, navýšených o úroky, a

ii)

sdělilo Komisi ve lhůtě dvou měsíců celkovou částku, jež má být navrácena, opatření, která byla a mají být přijata k vyhovění rozhodnutí, a dokumenty prokazující, že příjemce byl vyzván ke vrácení podpory;

uložit Komisi, aby uhradila veškeré náklady vynaložené žalobkyní v tomto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Aktem napadeným projednávanou žalobou je rozhodnutí Komise K (2009) 1479 v konečném znění ze dne 10. března 2009 o opatření č. C5/2000 (ex NN 118/1997), provedeném Španělskem ve prospěch žalobkyně (SNIACE) a změněném rozhodnutím 1999/395/ES ze dne 28. října 1998. Toto rozhodnutí považovalo za protiprávní a neslučitelné se společným trhem podpory poskytnuté Záručním mzdovým fondem (FOGASA) a Správou sociálního zabezpečení (TGSS) ve prospěch společnosti SNIACE z důvodu, že dohody o uhrazení dluhů uzavřené mezi SNIACE a FOGASA a dohoda o úpravě splátkového kalendáře uzavřená mezi SNIACE a TGSS neodpovídají tržním podmínkám, pokud jde o použitelnou úrokovou sazbu (1).

Napadené rozhodnutí prohlásilo za neslučitelné se společným trhem podpory uvedené v bodě 2 návrhových žádání.

Na podporu svých návrhových žádání žalobkyně uvádí zaprvé, že Komise nepřesně vyložila použitelnou právní úpravu v rámci své analýzy sporných dohod a závěru, že FOGASA ani TGSS se nechovaly jako soukromý věřitel. Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí na základě srovnání mezi postavením soukromého věřitele BANESTO a FOGASA, že žalovaná došla ke zevšeobecnění spočívajícím v bezdůvodné extrapolaci chování BANESTO na veškeré chování soukromého věřitele.

V každém případě žalobkyně tvrdí, že jakožto veřejný věřitel se chovala téměř stejně jako BANESTO.

Společnost SNIACE také uplatňuje porušení povinnosti uvést odůvodnění. Komise zvláště neodůvodnila existenci „ohrožení, že hospodářská soutěž bude narušena“, které je základním kritériem k tomu, aby podpora mohla být kvalifikována za státní podporu.


(1)  Viz rozsudky ze dne 29. dubna 1999, Španělsko v. Komise (C-342/96, Recueil, s. I-2459); ze dne 22. listopadu 2007, Španělsko v. Komise (C-525/04 P, Sb. rozh. s. I-9947), a ze dne 21. října 2004, Lentzig AG v. Komise (T-36/99, Sb. rozh. s. II-3597).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/28


Kasační opravný prostředek podaný dne 16. června 2009 Luigim Marcucciem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. března 2009 ve věci F-146/07, Marcuccio v. Komise

(Věc T-239/09 P)

2009/C 193/45

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

V každém případě:

zrušit v plném rozsahu a bezvýjimečně napadené usnesení;

prohlásit, že žaloba v prvním stupni, v jejímž rámci bylo přijato napadené usnesení, je v plném rozsahu a bezvýjimečně zcela přípustná.

Hlavně:

vyhovět v plném rozsahu a bezvýjimečně návrhovým žádáním navrhovatele v jeho žalobě v prvním stupni a uložit odpůrkyni náhradu veškerých nákladů řízení, které vznikly v souvislosti s touto žalobou ve všech příslušných stupních.

Podpůrně:

vrátit projednávanou věc Soudu pro veřejnou službu v jiném složení, aby rozhodl znovu ve věci samé.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek směřuje proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. března 2009 ve věci F-146/07. Tímto usnesením byla prohlášena za částečně nepřípustnou a částečně neopodstatněnou žaloba, jejímž předmětem byl návrh na zrušení rozhodnutí žalované o nevyhovění návrhu žalobce, aby se provedlo šetření týkající se zásilky, která měla být kontaminovaná antraxem a jejíž obětí se měl stát sám žalobce v době, kdy byl přidělen k delegaci Komise v Angole, jakož i návrh na náhradu újmy, kterou utrpěl v důsledku uvedeného rozhodnutí.

Na podporu svých tvrzení navrhovatel uvádí, že Soud pro veřejnou službou se měl při hodnocení nepřípustnosti a neopodstatněnosti jeho návrhových žádání dopustit ve více směrech nesprávného právního posouzení tím, že vycházel z nepravdivého a zkresleného skutkového stavu.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/29


Žaloba podaná dne 22. června 2009 — Accenture Global Services v. OHIM

(Věc T-244/09)

2009/C 193/46

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Švýcarsko) (zástupce: R. Niebel, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 20. března 2009 ve věci R 802/2008-2;

zrušit rozhodnutí námitkového oddělení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 25. března 2008 týkající se námitkového řízení č. B 1019274; a

uložit další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „acsensa“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 35, 36, 38, 33, 41 a 42

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Německá slovní ochranná známka „ACCENTURE“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42; německá obrazová ochranná známka „accenture“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42; slovní ochranná známka Společenství „ACCENTURE“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42; obrazová ochranná známka Společenství „accenture“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady 207/2009, jelikož odvolací senát dospěl k nesprávnému závěru, že mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny; porušení článků 75 a 76 nařízení Rady 207/2009, jelikož odvolací senát neoprávněně nepřihlédl ke skutkovým okolnostem předloženým žalobkyní


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/29


Žaloba podaná dne 24. června 2009 — Shell Hellas v. Komise

(Věc T-245/09)

2009/C 193/47

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE) (Attica, Řecko) (zástupce: P. Hubert, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit v plném rozsahu nebo částečně implicitní zápornou odpověď Komise ze dne 16. dubna 2009 na žádost o přístup k dokumentům, které má Komise v držení (č. j. GESTDEM 6159/2008) a vyvodit z toho veškeré nezbytné důsledky s ohledem na přístup žalobkyně k požadovaným dokumentům;

podpůrně zrušit v plném rozsahu nebo částečně dopis Generálního sekretariátu Komise ze dne 15. dubna 2009, jestliže by jej Soud považoval za rozhodnutí, v němž bylo uvedeno, že není možné odpovědět na žádost žalobkyně o přístup k dokumentům Komise (č. j. GESTDEM 6159/2008) a vyvodit z toho veškeré nezbytné důsledky s ohledem na přístup žalobkyně k požadovaným dokumentům;

uložit Komisi náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V předložené žalobě se žalobkyně domáhá zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým jí být odepřen přístup k veškeré korespondenci týkající se vyšetřování na trhu s palivem, kterou si mezi sebou vyměnily Komise a řecký úřad pro hospodářskou soutěž podle čl. 11 odst. 4 nařízení č. 1/2003. Podpůrně, pokud by byl Soudem shledán jako explicitní zamítavé rozhodnutí, žalobkyně požaduje zrušení dopisu Generálního sekretariátu Komise, v němž je uvedeno, že Komise nemůže odpovědět na žádost o přístup k dokumentům podanou žalobkyní.

Na podporu své žaloby žalobkyně vznáší tři žalobní důvody.

Prvním žalobním důvodem vycházejícím z porušení článku 253 ES žalobkyně uvádí, že vzhledem k tomu, že odepření bylo implicitní, žalovaná neposkytla — což vyplývá ze samotné povahy rozhodnutí — odůvodnění, které by žalobkyni umožnilo se seznámit s důvody tohoto odepření.

Druhým žalobním důvodem vzneseným podpůrně, jestliže Soud shledá, buď že dopis Generálního sekretariátu Komise je napadnutelné rozhodnutí, nebo že nový dopis Generálního sekretariátu ze dne 18. června 2009 poskytuje skutečné důvody implicitního rozhodnutí, žalobkyně tvrdí, že poskytnuté odůvodnění neodpovídá požadavkům na odůvodnění uvedeným v článku 253 ES a je v rozporu s dopisem i s duchem nařízení č. 1049/2001 (1).

Třetím žalobním důvodem vycházejícím z porušení článku 255 ES a nařízení č. 1049/2001 žalobkyně uvádí, že dokumenty, ke kterým byl požadován přístup, nespadají do oblasti výjimek ze zásady transparentnosti stanovených nařízením č. 1049/2001. V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že:

Komise nepřezkoumala dokumenty jednotlivě, ale obecně posoudila výjimky uvedené v nařízení se zřetelem na kategorie dokumentů;

Komise nemohla přímo konzultovat řecký úřad pro hospodářskou soutěž na základě čl. 4 odst. 5 nařízení č. 1049/2001, aby získala jeho stanovisko na zpřístupnění dokumentů, vzhledem k tomu, že pouze členský stát je na tomto základě oprávněn zpřístupnění dokumentů odepřít;

Komise se za účelem odepření zpřístupnění veškerých dokumentů nesprávně dovolávala výjimky vztahující se k ochraně obchodních zájmů (čl. 4 odst. 2 první odrážka nařízení č. 1049/2001) v rozsahu, v němž mohla z dokumentů odstranit důvěrné informace;

Komise se nemohla dovolávat výjimky týkající se ochrany vyšetřování (čl. 4 odst. 2 třetí odrážka nařízení č.1049/2001), jelikož řecký úřad pro hospodářskou soutěž již v uvedené věci přijal konečné rozhodnutí;

se nemohla dovolávat ani výjimky týkající se ochrany rozhodovacího procesu, buď protože dokumenty, ke kterým byl požadován přístup, nespadají do oblasti rozhodovacího procesu, a nebo protože ohrožení rozhodovacího procesu nemůže být závažné.

Závěrem žalobkyně uvádí, že v každém případě existuje vyšší veřejný zájem na zpřístupnění dotčených dokumentů, a to účinně umožnit jednotné použití práva Společenství.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43).


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/30


Žaloba podaná dne 29. června 2009 — Insula v. Komise

(Věc T-246/09)

2009/C 193/48

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paříž, Francie) (zástupci: P. Marsal a J.-D. Simonet, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

určit, že požadavek Komise na vrácení částky 189 241,64 eur je neopodstatněný a následně uložit Komisi vystavit dobropis na částku 189 241,64 eur;

uložit Komisi, aby zaplatila částku 212 597 eur jako náhradu škody;

podpůrně, určit, že žalobce má právo na vyrovnávací příspěvek ve výši 230 025 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou, která byla podána na základě rozhodčí doložky, se žalobce domáhá, aby Soud určil, že oznámení o dluhu ze dne 25. září 2008, ze dne 26. března 2009 a ze dne 26. května 2009, v nichž Komise na základě zprávy o auditu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) požadovala vrácení záloh vyplacených žalobci, jsou v rozporu s ustanoveními smluv IST-2001-35077 DIAS.NET a IST-1999-20896 MEDIS uzavřených v rámci zvláštního programu pro činnost Společenství týkající se výzkumu, technologického vývoje a názorného předvádění v oblasti otevřené informační společnosti (1998–2002). Podpůrně žalobce podává návrh na náhradu škody.

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce čtyři žalobní důvody.

V prvním žalobním důvodu popírá splatnost pohledávky uplatňované Komisí a tvrdí, že všechny výdaje oznámené Komisi je nutné považovat za uznatelné

V druhém žalobním důvodu tvrdí, že Komise porušila povinnost loajality během provádění smlouvy v tom smyslu, že řádně neplnila své vlastní závazky stanovené smlouvou, konkrétně, že otálela s odpovědí na návrh na provedení dalších opatření podaný žalobcem a že neoprávněně ukončila smlouvu MEDIS z důvodu nedostatečných výsledků, ačkoli tato otázka nikdy předtím nevyvstala, a podle názoru žalobce mohla být přičítána pouze Komisi.

Třetím žalobním důvodem se žalobce dovolává nepřiměřené povahy finanční sankce uložené Komisí za domnělé porušení některých povinností týkajících se účetnictví, které by ani tehdy, pokud by byla prokázána jejich existence, nezaložilo podle zásad belgického správního a občanského práva nárok na vrácení takřka všech dohodnutých záloh. Žalobce se proto dovolává svého práva na náhradu za vykonané služby.

Ve čtvrtém žalobním důvodu žalobce tvrdí, že Komise porušila zásadu řádné správy a právo být vyslechnut v rámci vedení procesu ověřování a auditu.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/31


Žaloba podaná dne 23. června 2009 — Cesea Group v. OHIM — Mangini & C. (mangiami)

(Věc T-250/09)

2009/C 193/49

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cesea Group Srl (Řím, Itálie) (zástupci: D. De Simone, avvocato, D. Demarinis, avvocato, J. Wrede, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Itálie)

Návrhová žádání žalobkyně

Cesea Group Srl požaduje zrušit nebo podpůrně v souladu s uvedenými žalobními důvody změnit a omezit rozsah rozhodnutí přijatého dne 20. dubna 2009 a oznámeného dne 24. dubna 2009 druhým odvolacím senátem OHIM v důsledku odvolání č. R 982/2008-2, které následovalo po řízení o neplatnosti č. 2063 C zahájené společností Mangini & C. Srl.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Obrazová ochranná známka obsahující výraz „mangiami“ (přihláška č. 3 113 933) pro výrobky zařazené do třídy 29, 30 a 32

Majitelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Mangini & C. Srl

Ochranná známka účastníka řízení navrhujícího prohlášení neplatnosti: Zápis slovní ochranné známky „MANGINI“ v Itálii pod č. 819 926 pro výrobky a služby třídy 30 a 42, italská obrazová ochranná známka č. 668 388 obsahující výraz „Mangini“ pro výrobky a služby třídy 30 a 42, italská obrazová ochranná známka č. 648 507 obsahující výraz „Mangini“ pro výrobky třídy 30, mezinárodní zápis č. 738 072 slovní ochranné známky „MANGINI“ pro výrobky a služby třídy 30 a 42, slovní ochranná známka „MANGINI“ obecně známá v Itálii ve smyslu článku 6b Pařížské dohody pro „výrobu jemného pečiva, sladkostí, kávy, zmrzliny a obecně cukrárenských výrobků, barové, kavárenské a restaurační služby“ a obchodní označení „MANGINI“ používané v rámci běžného obchodního styku v Itálii pro „výrobu jemného pečiva, sladkostí, kávy, zmrzliny a obecně cukrárenských výrobků, barové, kavárenské a restaurační služby“

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí napadeného rozhodnutí a částečné přijetí návrhu na prohlášení neplatnosti

Dovolávané žalobní důvody:

Porušení čl. 40 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (1) v rozsahu, v němž odvolací senát opřel své rozhodnutí o přezkum dokumentů, které nebyly předloženy u zrušovacího oddělení, ačkoliv se jednalo o nedostupné dokumenty, které nebyly sděleny ve stanovené lhůtě zrušovacím oddělením.

Protiprávnost prohlášení neplatnosti ohledně výrobků třídy 29, které nejsou pokryty mezinárodní ochrannou známkou Mangini & C. Srl a výrobků třídy 30, které se nevztahují na bonbóny.


(1)  Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 1.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/32


Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Société des Pétroles Shell v. Komise

(Věc T-251/09)

2009/C 193/50

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, Francie) (zástupce: P. Hubert, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit v plném rozsahu nebo částečně implicitní zápornou odpověď Komise ze dne 9. května 2009 na žádost o přístup k dokumentům, které má Komise v držení (č. j. GESTDEM 372/2009) a vyvodit z toho veškeré nezbytné důsledky s ohledem na přístup žalobkyně k požadovaným dokumentům;

podpůrně zrušit v plném rozsahu nebo částečně dopis Generálního sekretariátu Komise ze dne 7. května 2009, jestliže by jej Soud považoval za rozhodnutí, v němž bylo uvedeno, že není možné odpovědět na žádost žalobkyně o přístup k dokumentům Komise (č. j. GESTDEM 372/2009) a vyvodit z toho veškeré nezbytné důsledky s ohledem na přístup žalobkyně k požadovaným dokumentům;

uložit Komisi náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V předložené žalobě se žalobkyně domáhá zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým jí být odepřen přístup k dokumentům týkajícím se vyšetřování praktik na trhu s dodávkami tryskového paliva na Reunionu, které má Komise v držení nebo k dokumentům, které si mezi sebou vyměnily Komise a francouzský úřad pro hospodářskou soutěž, zejména podle čl. 11 odst. 4 nařízení č. 1/2003. Podpůrně, pokud by byl Soudem shledán jako explicitní zamítavé rozhodnutí, žalobkyně požaduje zrušení dopisu Generálního sekretariátu Komise, v němž je uvedeno, že Komise nemůže odpovědět na žádost o přístup k dokumentům podanou žalobkyní.

Na podporu své žaloby žalobkyně vznáší stejné nebo podobné žalobní důvody, jako jsou důvody, které byly vzneseny ve věci T-245/09, Shell Helas v. Komise.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/32


Žaloba podaná dne 30. června 2009 — Caixa Geral de Depósitos v. OHIM — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona („la Caixa“)

(Věc T-255/09)

2009/C 193/51

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: F. de la Rosa a M. Lobato García-Miján, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona, Španělsko)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 24. března 2009 na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství;

podpůrně zrušit předchozí rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 24. března 2009 na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství;

uložit OHIM a případně další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA.

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka, která obsahuje slovní označení „la Caixa“ (přihláška č. 4 685 145) pro výrobky a služby tříd 9, 16, 36, 38 a 45.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Různé portugalské slovní ochranné známky obsahující prefix „caixa“ (č. 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 a 342 311), pro výrobky a služby tříd 9, 16 a 36, a portugalská obrazová ochranná známka (č. 357 310), obsahující pojem „caixa“, pro výrobky a služby tříd 9, 16 a 36.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Částečné vyhovění námitce.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění odvolání a zrušení napadeného rozhodnutí.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a podpůrně porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/33


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Lemans v. OHIM — Turner (ICON)

(Věc T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Jednací jazyk: angličtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 197, 2.8.2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/33


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Lemans v. OHIM — Turner (ICON)

(Věc T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Jednací jazyk: angličtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 301, 22.11.2008.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/33


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2009 — Tokita Management Service v. OHIM — Eminent Food (Tomatoberry)

(Věc T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Jednací jazyk: angličtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 313, 6.12.2008.


Soud pro veřejnou službu

15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/34


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 — Campos Valls v. Rada

(Věc F-39/07) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Jmenování - Pracovní místo vedoucího oddělení - Zamítnutí žádosti žalobce o pracovní místo - Podmínky požadované v oznámení o volném pracovním místě - Zjevně nesprávné posouzení“)

2009/C 193/55

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Manuel Campos Valls (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada (zástupkyně: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, zmocněnkyně)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí, kterým OOJ zamítl žádost žalobce o pracovní místo vedoucího španělského oddělení na GŘ A, Ředitelství III — Překlady a produkce dokumentů — Jazyková služba, kterého se týká sdělení zaměstnancům CP46/06, a jednak rozhodnutí, kterým OOJ na uvedené pracovní místo jmenoval jiného uchazeče

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 129, 9.6.2007, s. 28.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/34


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 — Sergio a další v. Komise

(Věc F-137/07) (1)

(„Veřejná služba - Práva a povinnosti - Právo odborově se organizovat - Protokol o dohodě Evropská komise-odborové a profesní organizace - Individuální rozhodnutí o dočasném přidělení/zproštění služební povinnosti na základě protokolu - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Aktivní legitimace - Úředník jednající vlastním jménem, a nikoli jménem odborové organizace - Nepřípustnost - Oznámení o zamítnutí stížnosti adresované právnímu zástupci žalobců - Počátek běhu lhůty k podání žaloby“)

2009/C 193/56

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giovanni Sergio (Brusel, Belgie) a další (zástupce: M. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení „Protokolu o dohodě mezi odborovými a profesními organizacemi (OSP) a generálním ředitelstvím pro personál a administrativu (GŘ ADMIN)“, jakož i zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), která byla potvrzena protokolem ze dne 19. prosince 2006, a zrušení rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2006, a jednak návrh na náhradu škody ve formě jednoho symbolického eura

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

G. Sergiovi, P. Blanchardovi, R. Marquez-Garciovi, D. Scheuerovi a R. Wurzlerovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 37.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/35


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. června 2009 — Spee v. Europol

(Věc F-43/08) (1)

(„Veřejná služba - Zaměstnanci Europolu - Volné pracovní místo - Výběrové řízení“)

2009/C 193/57

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: David Spee (Rijswijk, Nizozemsko) (zástupci: původně P. de Casparis, advokát, poté I. Blekman, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann a D. El Khoury, ve spolupráci s B. Wägenbaurem a R. Van der Houtem, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Europolu o zrušení nabídky pracovního místa, o něž se ucházel žalobce, a o jejím pozdějším opětovném zveřejnění, jakož i náhrada škody s příslušenstvím

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

D. Speeovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 183, 19.7.2008, s. 33.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/35


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Ketselidis v. Komise

(Věc F-72/08) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Žaloba - Předcházející správní stížnost - Předběžná odpověď - Omluvitelné nesprávné posouzení - Neexistence - Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí - Opožděná stížnost - Nepřípustnost - Rozsudek některého ze soudů Společenství - Nová podstatná skutečnost - Neexistence“)

2009/C 193/58

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michalis Ketselidis (Brusel, Belgie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobcem ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, které je nutno zohlednit při převodu jeho nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

M. Ketselidisovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 272, 25.10.2008, s. 51.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/35


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Ketselidou v. Komise

(Věc F-81/08) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Žaloba - Rozsudek některého ze soudů Společenství - Nová podstatná skutečnost - Neexistence“)

2009/C 193/59

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Zoe Ketselidou (Brusel, Belgie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobkyní ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, které je nutno zohlednit při převodu jejích nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

2)

Zoe Ketselidou se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 313, 6.12.2008, s. 59.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/36


Žaloba podaná dne 25. června 2009 — Strack v. Komise

(Věc F-61/09)

2009/C 193/60

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým byla žalobci odepřena možnost nahlédnout do spisu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit implicitní a explicitní rozhodnutí žalované, zejména ta, která byla vydána v rámci žádostí o nahlédnutí do spisu dne 12. září 2008, ze dne 3. října 2008 a ze dne 14. listopadu 2008, rozhodnutí pana Jansena ze dne 19. září 2008 a je-li to nezbytné, také usnesení vydané ke dni 25. března 2009 týkající se zamítnutí stížnosti žalobce R/554/08, pokud mu jimi byla odepřena nebo omezena možnost úplného nahlížení do všech podkladů a dokumentů, které jsou o jeho osobě k dispozici u žalované, jakož i do řádně vedených, jednotných, úplných a pro žalobce po jazykové stránce a stránce formy bez potíží srozumitelných a přístupných osobních a zdravotních spisů, tedy spisů, které jsou v souladu s požadavky uvedenými v článku 26 a článku 26a služebního řádu, a které, je-li to nezbytné, byly v tomto ohledu dříve vylepšeny, na základě čehož došlo alespoň k částečnému zamítnutí návrhů žalobce mimo jiné ze dne 10. července 2008, ze dne 19. září 2008 a ze dne 28. listopadu 2008;

uložit žalované, aby žalobci vyplatila přiměřenou náhradu škody z důvodu jejího protiprávního jednání vylíčeného v této žalobě, přičemž o výši této náhrady škody rozhodne Soud na základě svého spravedlivého uvážení, činit by však měla alespoň 2 500 eur;

uložit žalované, aby žalobci každý měsíc vyplácela náhradu škody, počínaje dnem doručení této žaloby až do dne, kdy bude ve skutečnosti poskytnut úplný přístup ke všem podkladům a dokumentům, které jsou předmětem sporu, a do jeho řádného osobního a zdravotního spisu, přičemž o výši této měsíční náhrady rozhodne Soud na základě svého spravedlivého uvážení, činit by však měla alespoň 200 eur;

uložit žalované, aby žalobci vyplatila náhradu nezbytných nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s dalším nezbytným nahlížením do spisu analogicky k právní úpravě žalované týkající služebních cest, podpůrně na stejném základě ty náklady, které žalobci již vznikly v souvislosti s jeho cestami do Lucemburku uskutečněnými dne 12. září 2008 a dne 14. listopadu 2008;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/36


Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Strack v. Komise

(Věc F-62/09)

2009/C 193/61

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 27. listopadu 2008 jako bezpředmětná a návrh žalobce na odškodné

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2008 o zamítnutí návrhu žalobce ze dne 8. května 2008 a v rozsahu nezbytném pro tento bod návrhového žádání nebo čtvrtý bod návrhové žádání, také rozhodnutí Komise o stížnosti ze dne 27. března 2009;

uložit žalované zaplacení přiměřeného odškodného ve výši alespoň 15 000 eur za průtahy a škody vzniklé dosavadním protiprávním jednáním Komise do dne podání této žaloby, pokud jde o řízení o hodnocení a povýšení a také neprovedení rozsudků T-85/04 a T-394/04;

krom toho uložit žalované, pokud jde o další zaviněné škody stejného druhu, povinnost zaplatit přiměřené odškodné ve výši alespoň 10 eur za den ode dne následujícího dni podání této žaloby do dne plného a řádného provedení rozsudků T-85/04 a T-394/04 prostřednictvím řádného ukončení řízení o hodnocení a povýšení týkajícího se žalobce, které je předmětem výše uvedených rozsudků, přičemž tomuto ukončení se v případě vyhovění pátému bodu návrhovému žádání 5 této žaloby rovná zaplacení plné výše odškodného;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci odškodné ve výši alespoň 5 000 eur z důvodu nepravdivých tvrzení obsažených v dopise žalované ze dne 27. března 2009, které jdou nad rámec pouhého zamítnutí stížnosti a které poškozují žalobce, pokud jde o jeho čest a profesní pověst;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci odškodné ve výši alespoň 25 000 eur z důvodu zmaření možnosti řádného provedení řízení o hodnocení a povýšení týkajícího se žalobce, zaviněného výlučně žalovanou;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Albert-Bousquet a další a Johansson a další v. Komise

(Spojené věci F-14/05 a F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí spojených věcí.


(1)  Úř. věst. C 132, 28.5.2005, s. 31; a C 171 9.7.2005, s. 27.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — De Geest v. Rada

(Věc F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 171, 9.7.2005, s. 28.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Delplancke a Governatori v. Komise

(Věc F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 193, 6.8.2005, s. 37.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Bethuyne a další v. Komise

(Věc F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 205, 20.8.2005, s. 31.


15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — De Geest v. Rada

(Věc F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 281, 12.11.2005, s. 25.