ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.156.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 156

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
9. července 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 156/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

1

2009/C 156/02

Sdělení Komise o prodloužení platnosti pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích

3

2009/C 156/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia) ( 1 )

4

2009/C 156/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) ( 1 )

4

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 156/05

Směnné kurzy vůči euru

5

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 156/06

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu pro malé astřední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

6

2009/C 156/07

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

9

2009/C 156/08

Aktualizace seznamu celních úřadů, ve kterých lze navrhnout v celním prohlášení produkty uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 k propuštění do volného oběhu v Evropském společenství

12

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2009/C 156/09

Sdělení Kontrolního úřadu ESVO o aktuálních úrokových sazbách při vracení prostředků státní podpory a o referenčních/diskontních sazbách, které platí pro tři státy ESVO od 1. března 2009(Zveřejněno v souladu s článkem 10 rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněno v Úř. věst. L 139 ze dne 25.5.2006, s. 37 a v dodatku EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

15

2009/C 156/10

Schválení státní podpory podle článku 61 Dohody o EHP a čl. 1 odst. 3 části 1 protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru

16

2009/C 156/11

Kontrolní úřad ESVO zjistil, že následující opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 61 Dohody o EHP

17

2009/C 156/12

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO ze dne 5. listopadu 2008 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle aktu uvedeného v bodě 5cl přílohy XI Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), přizpůsobeného protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody

18

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2009/C 156/13

Výzva k předkládání návrhů Spotřebitelská politika

24

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2009/C 156/14

Sdělení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (omezení přístupu na trh s plynem) ( 1 )

25

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2009/C 156/15

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 8 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

2009/C 156/01

Datum přijetí rozhodnutí

22.7.2008

Odkaz na číslo státní pomoci

N 683/07

Členský stát

Litva

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Nuostoliø, patirtø dël gyvûnø uþkreèiamøjø ligø, kompensavimas

Právní základ

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin.,2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Žin., 1992, Nr. 2-15;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemes ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo;

Projektas. Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, įvertinimo ir atlyginimo taisyklės.

Typ opatření

Eradikace nákaz zvířat

Cíl

Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímá dotace a dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet 115 000 000 LTL (přibližně 33,3 milionu EUR)

Míra podpory

100 %

Doba trvání

Do 31. prosince 2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum přijetí rozhodnutí

28.5.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 48/09

Členský stát

Estonsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Meetod riigiabi elemendi arvutamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse garantiide andmisel

Právní základ

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Metodika pro výpočet státní podpory poskytnuté formou úvěrové záruky

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Intenzita podpory

Doba trvání

31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství a malé a střední podniky působící ve venkovských oblastech

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/3


Sdělení Komise o prodloužení platnosti pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích

2009/C 156/02

Platnost pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (1) vyprší dne 9. října 2009 (2).

Od přijetí těchto pokynů v roce 2004 je Komise v četných případech uplatnila a praxe ukázala, že poskytují spolehlivý základ pro kontrolu tohoto druhu státních podpor.

Hospodářská krize měla za následek obtížnou a nestabilní hospodářskou situaci. S ohledem na potřebu zajištění kontinuity a právní jistoty při zpracovávání státních podpor ve prospěch podniků v obtížích se Komise rozhodla prodloužit platnost stávajících pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích do dne 9. října 2012.


(1)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2–17.

(2)  Viz odstavec 102 pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 15.


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 156/03

Dne 29. června 2009 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32009M5553. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 156/04

Dne 26. června 2009 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32009M5510. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

8. července 2009

2009/C 156/05

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3901

JPY

japonský jen

131,02

DKK

dánská koruna

7,4469

GBP

britská libra

0,86495

SEK

švédská koruna

11,0600

CHF

švýcarský frank

1,5162

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,0770

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

26,047

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

278,10

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7000

PLN

polský zlotý

4,4338

RON

rumunský lei

4,2178

TRY

turecká lira

2,1623

AUD

australský dolar

1,7728

CAD

kanadský dolar

1,6206

HKD

hongkongský dolar

10,7738

NZD

novozélandský dolar

2,2168

SGD

singapurský dolar

2,0323

KRW

jihokorejský won

1 776,14

ZAR

jihoafrický rand

11,3450

CNY

čínský juan

9,4984

HRK

chorvatská kuna

7,3430

IDR

indonéská rupie

14 248,39

MYR

malajsijský ringgit

4,9522

PHP

filipínské peso

67,049

RUB

ruský rubl

44,1250

THB

thajský baht

47,368

BRL

brazilský real

2,7686

MXN

mexické peso

18,7010

INR

indická rupie

67,9620


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/6


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu pro malé astřední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2009/C 156/06

Pomoc č.: XA 387/08

Členský stát: Nizozemsko

Region: De provincies Groningen en Drenthe

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Provinciale Agrarische bedrijfsverplaatsings regelingen, zie onder rechtsgrondslag voor de exacte benamingen.

Právní základ:

Wet inrichting landelijk gebied

Provinciewet

Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.54

následující režimy subvencování pro provincie:

Provincie

Název režimu

Groningen

Programma landelijk gebied PMJP 2007-2013 Groningen; deel 3 kader voor subsidies en overeenkomsten; paragraaf 9.3 Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven

Drenthe

Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe, deel 3 subsidiegids, 2. subsidies voor natuur, verwerving EHS, Agrarische bedrijfsverplaatsingen

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory v milionech EUR:

Provincie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem (1)

Groningen

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

3 milionu

Drenthe

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

maximálně 4,8 milionu

Maximální míra podpory: Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 se podpora podnikům závislým na využití půdy poskytne ve formě:

Podnikatelé, kteří za účelem přemístění svého podniku ukončí platbu daně, musí do státní pokladny odvést daň ze skrytých rezerv a podobných účetních položek (původního) podniku. Podnikatelům tak vzniká nákladová položka, která přímo a neoddělitelně souvisí s přemístěním jejich podniku. Prostřednictvím tohoto opatření je možné udělit podporu až na 100 % vzniklých nákladů, což je v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Za náklady na přemístění (podle písmene a)) se považují:

skutečné náklady na přemístění (například přestěhování podnikových prostředků a zvířat do nové lokality);

náklady na notářské služby, náklady v souvislosti se zpracováním na katastru;

daň z převodu v souvislosti s přemístěním;

náklady na poradenství v souvislosti s přemístěním (například odměny makléřům a účetním).

Investiční náklady v nové lokalitě (podle písmene b)) zahrnují:

náklady na investice do zemědělských budov a zařízení v nové lokalitě;

režijní (poradenské) náklady, jako jsou odměna architektům, inženýrům a poradcům, studie proveditelnosti související s přemístěním do nové lokality. Do těchto nákladů nepatří právní poplatky (za povolení, změny územního plánu, postup podle článku 19, prohlášení o nezávadnosti půdy atd.).

Náhrada podle písmene b) a c) se vypočítá na základě reprezentativní tržní hodnoty. Podpora činí 40 % případného kladného rozdílu mezi reprezentativní tržní hodnotou lokality a budov podniku, který má být přestěhován, na jedné straně a na straně druhé součtem těchto nákladů:

reprezentativní tržní hodnoty nové lokality a budov podniku;

případných investic na výstavbu, modernizaci, výměnu a/nebo rozšíření nově získaných budov podniku.

Datum uskutečnění: Uskutečnění bude zahájeno po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1857/2006, respektive po tom, co bude zveřejněno rozhodnutí o vstupu v platnost rozhodnutí ze dne 3. září 2007 o úpravě prováděcího rozhodnutí o dani z příjmu na rok 2001, sbírka zákonů 2007, str. 328 (besluit tot inwerkingtreding van het besluit van 3 september 2007 houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328).

Doba trvání režimu: Do 31. prosince 2013 včetně

Cíl podpory: Přemístění perspektivních zemědělských podniků ve veřejném zájmu, jejichž půda je zapotřebí pro zajištění dobré územní a zemědělské struktury, jakož i zkvalitnění přírody, krajiny, vody či životního prostředí.

Dotčené/á odvětví: Veškeré podniky zemědělské prvovýroby produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincie

Adresa

Groningen

Postbus 610, 9700 AP Groningen

Drenthe

Postbus 122, 9400 AC Assen

Adresa internetových stránek:

Provincie

Adresa internetových stránek

Groningen

http://www.provinciegroningen.nl/boa/documenten/boerderijverplaatsingr0901.pdf

Drenthe

www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/?ActItmIdt=12790

Další údaje: Výkaz 125 pro opatření programu pro rozvoj venkova na období 2007–2013 umožňuje poskytnutí státní podpory pro přemístění podniku. Provincie rozhodly, že této možnosti nevyužijí, neboť uvedený výkaz k opatřením umožňuje pouze podporu na snižování emisí a depozice amoniaku, zatímco pro účinné uskutečnění cílů politiky ve vztahu k přírodě, vodě a zemědělským strukturám je na celostátní úrovni i na úrovni provincií zapotřebí širšího pojetí režimu subvencování.

Pomoc č.: XA 442/08

Členský stát: Španělsko

Region: Castilla-La Mancha

Název režimu podpory: Ayudas para la realización de auditorías, análisis y estudios

Právní základ: Výzvy k podání návrhů na podpory určené pro zemědělská družstva:

Orden de 8.6.2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková částka ve výši 200 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 % způsobilých výdajů:

Výdaje účtované externími podniky, které provádí audity, analýzy či studie a které zavádí jakostní normy.

Při účasti na výstavách, veletrzích či výstavách se za způsobilé náklady považují náklady na účast, publikace a nájem prostor.

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění registračního čísla žádosti o výjimku na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006) a produkce jakostních zemědělských produktů (článek 14 nařízení (ES) č. 1857/2006).

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, chov hospodářských zvířat, lesnictví a rybolov

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

C/Pintor Matías Moreno, no 4

45004 Toledo

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: Prozatímně na:

http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm

po zveřejnění lze informace nalézt na stránce:

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3


(1)  Částky na rok jsou orientační; celkový plánovaný rozpočet zůstává ve stejné výši.


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/9


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2009/C 156/07

Pomoc č.: XA 82/09

Členský stát: Španělsko

Region: Comunitat Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Intercitrus

Právní základ: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la linea «Promoción Agroalimentaria de los cítricos»

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 250 000 EUR

Maximální intenzita podpory: 100 %

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění evidenčního čísla žádosti o vynětí na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: prosinec 2009

Cíl podpory: Účast na veletrzích; organizace fór pro výměnu znalostí mezi podniky; informační kampaně na propagaci pomerančů a klementinek, jejichž cílem je zvýšit spotřebu, s důrazem na nutriční hodnotu a příznivé účinky na zdraví, v žádném případě však nejsou uvedeny odkazy na podniky, značky či původ; propagační akce ve školách zaměřené na děti školního věku; přezkum vědeckých údajů a jejich analýza za účelem předložení návrhů na zařazení do seznamů, které jsou vypracovávány v rámci nařízení Společenství (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin; zlepšení znalostí o vývoji trhů. Způsobilé činnosti odpovídají činnostem uvedeným v článku 15 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Dotčené/á odvětví: Malé a střední podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví v regionu Comunitat Valenciana.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/INTERCITRUS%202009.pdf

Další údaje: —

Generální ředitelka pro uvádění produktů na trh

Marta VALSANGIACOMO GIL

Pomoc č.: XA 96/09

Členský stát: Španělsko

Region: Comunitat Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos.

Právní základ: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Generalitat 2009

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 604 750,00 EUR.

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění evidenčního čísla žádosti o vynětí na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Prosinec 2009.

Cíl podpory: Organizace výstav, soutěží, veletrhů a fór na vzájemnou výměnu poznatků mezi podniky a účast na těchto akcích (způsobilé náklady jsou: pronájem pozemku, stánku či prostor, kde se prezentace uskuteční; poplatky za účast; cestovní náklady a náklady na publikace týkající se činnosti). Náklady na publikace (jako např. katalogy) v tištěné nebo elektronické podobě s informacemi o producentech působících ve stanovené oblasti nebo o producentech určitých výrobků za podmínky, že uvedené informace nebudou zavádějící a zájemci z řad výrobců budou mít stejné možnosti prezentace v těchto publikacích. Věcné informace o generických produktech, jejich nutričních výhodách a o jejich navrhovaném využití. Lze uvést původ produktu, pokud údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u Evropského společenství (článek 15 odst. 2 písm. e) bod ii)).

Činnosti uvedené v článku 15 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006.

Dotčené/á odvětví: Malé a střední podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví v regionu Comunitat Valenciana.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/Consejo_Regulador_IGP_CITRICOS_VALENCIANOS.pdf

Další údaje: —

Generální ředitelka pro uvádění produktů na trh

Marta VALSANGIACOMO GIL

Pomoc č.: XA 99/09

Členský stát: Francie

Region: département de la Haute-Garonne

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Indemnisation des pertes entraînées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Haute-Garonne: réduction des surcoûts de mise en «quarantaine» des jeunes bovins en surplus sur les exploitations.

Právní základ: Articles L 1511-2-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006,

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton,

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti,

Délibération du Conseil général de la Haute-Garonne du 28 janvier 2009

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 1 milion EUR

Maximální míra podpory: Maximálně 100 %

Tato podpora by byla určena pouze pro zvířata, která vyhovují všem následujícím kritériím:

narodila se v zemědělském podniku mezi 1. lednem 2008 a 1. červnem 2008 a byla zaregistrovaná v departementu Haute-Garonne,

byla přítomna v zemědělském podniku po 22. srpnu 2008,

byla očkována proti sérotypům 1 a 8 katarální horečky ovcí

byla uvedena na trh před 1. březnem 2009.

Podpora je určená na pokrytí skutečných dodatečných nákladů na umístění mladého hovězího dobytka do karantény v rámci dvojího stropu 100 % dodatečných nákladů a 105 EUR na každé zvíře.

Minimální náklady na karanténu se odhadují na 161,44 EUR na období izolace 62 dnů s negativním nálezem virologického vyšetření) a 202,72 EUR na období izolace 81 dnů:

—   krmivo: 1,70 EUR/den

—   náklady na stelivo a veterinární péči: 0,42 EUR/den

—   náklady na odklad likvidity: 30 EUR/zvíře.

Náklady na 62 dnů:

= (1,70 + 0,42) × 62 + 30 = 161,44 EUR

náklady na 81 dnů

= (1,7 + 0,42) × 81 + 30 = 201,72 EUR

V prvním případě ponese chovatel náklady v minimální výši 56,44 EUR.

V druhém případě ponese chovatel náklady v minimální výši 96,72 EUR.

Datum uskutečnění: 27. březen 2009, ode dne zveřejnění registračního čísla žádosti o výjimku na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do konce roku 2009

Cíl podpory: Vzhledem k tomu, že se departement Haute-Garonne stal:

20. června 2008 regulovanou oblastí pro sérotyp 8 katarální horečky ovcí,

a následně 22. srpna 2008 pro sérotypy 1 a 8 katarální horečky ovcí,

museli chovatelé z tohoto departementu ponechat mladý hovězí dobytek v zemědělských podnicích do té doby, než získal imunitu vůči tomuto onemocnění, avšak v rámci chovatelské praxe v departementu Haute-Garonne se na vývoz prodávají hubená zvířata (průměrně ve věku 5 měsíců).

Podpora ze strany dotyčného okresního úřadu (Conseil général de la Haute-Garonne) je určena na kompenzaci části dodatečných nákladů způsobených umístněním zvířat do karantény.

V souladu s národním programem boje proti katarální horečce ovcí a jako doplněk k různým opatřením přijatým na monitorování tohoto onemocnění umožní tato podpora jako výjimečné opatření chovatelům nést dodatečné náklady na umístění mladých zvířat hovězího dobytka samčího a samičího pohlaví do karantény. Karanténa byla v důsledku opakované izolace zvířat od 20. června 2008 a následně od 22. srpna 2008, a to rovněž v důsledku času potřebného na očkování a získání imunity s cílem umožnit vývoz zvířat, opodstatněná.

Všechna kritéria způsobilosti týkající se mladého hovězího dobytka, jakož i kumulativní charakter těchto kritérií způsobilosti, umožní zaručit, že je tato podpora zacílena výlučně na zvířata, která skutečně musela být umístěna do karantény.

Dotčené/á odvětví: odvětví hovězího dobytka

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conseil général de la Haute-Garonne

1 boulevard de la Marquette

31090 Toulouse Cedex

FRANCE

Adresa internetových stránek: http://www.cg31.fr/upload/pdf_dadre_fco/aide_au_maintien_quarantaine_bovins.pdf


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/12


Aktualizace seznamu celních úřadů (1), ve kterých lze navrhnout v celním prohlášení produkty uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 (2) k propuštění do volného oběhu v Evropském společenství

2009/C 156/08

Členský stát

Celní úřady

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE — voie maritime

Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre

Bruxelles DE — voie aérienne

Zaventem D — voie aérienne

БЪЛГАРИЯ

Varna and Bourgas ports

Sofia, Varna and Bourgas airports

ČESKÁ REPUBLIKA

Všechny celní úřady

DANMARK

Všechny přístavy a letiště v Dánsku

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach–ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart–ZA Flughafen

HZA Ulm–ZA Aalen

Bayern

HZA München–ZA Flughafen

HZA Regensburg–ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt–ZA Bayreuth

HZA Nürnberg–ZA Erlangen-Tennenlohe

Berlin

HZA Berlin–ZA Marzahn

HZA Potsdam–ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder)–ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder)–ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam–ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen–ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven–ZA Bremerhaven

Hamburg

HZA Hamburg-Hafen–ZA Waltershof-Abfertigung Köhlfleetdamm

HZA Hamburg-Stadt–ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen–ZA Waltershof

HZA Itzehoe–ZA Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund–ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

Niedersachsen

HZA Hannover–ZA Hannover-Nord

HZA Braunschweig–ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund–ZA Ost

HZA Düsseldorf–ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz–ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel–ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen

HZA Kiel–ZA Travemünde

EESTI

Narva, Koidula, Luhamaa Frontier Posts, Tallinn Airport, Tallinn, Paljassaare and Muuga Ports

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Bordeaux: transport aérien

Brive: transport terrestre

Dunkerque: transport maritime

Lille: transport aérien et terrestre

Lyon-Satolas: transport aérien

Le Puy-en-Velay: transport terrestre

Marseille: transport aérien, terrestre et maritime

Nice-aéroport: transport aérien

Orly: transport aérien

Roissy: transport aérien et terrestre

Rungis: transport terrestre

Saint-Julien-en-Genevois: transport terrestre

Saint-Louis/Bâle: transport aérien et terrestre

Strasbourg: transport terrestre

Thionville: transport terrestre

Toulouse-Blagnac: transport aérien

Valence: transport terrestre

IRELAND

Všechny celní úřady

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino–Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma–Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Varese–Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna–Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΎΠΡΟς

Všechny celní úřady

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pãternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rĭga, Ventspils; Airport: Rĭga; Post: Rĭga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Všechny celní úřady

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier–Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport–Niederanven

MAGYARORSZÁG

Všechny celní úřady

MALTA

The Air Freight Section at Malta International Airport, Luqa

The Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, Valletta

The Parcel Post Office at Customs Office, Qormi

NEDERLAND

Všechny celní úřady

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien–Flughafen Schwechat

POLSKA

Všechny celní úřady

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Všechny celní úřady

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road bordercrossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Všechny celní úřady

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoaseman

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Aktualizace je uvedena proloženým písmem.

(2)  Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Kontrolní úřad ESVO

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/15


Sdělení Kontrolního úřadu ESVO o aktuálních úrokových sazbách při vracení prostředků státní podpory a o referenčních/diskontních sazbách, které platí pro tři státy ESVO od 1. března 2009

(Zveřejněno v souladu s článkem 10 rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněno v Úř. věst. L 139 ze dne 25.5.2006, s. 37 a v dodatku EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

2009/C 156/09

Základní sazby se vypočítávají v souladu s kapitolou o metodě stanovování referenčních úrokových sazeb a diskontních sazeb v pokynech Kontrolního úřadu ohledně státní podpory ve znění rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 788/08/KOL ze dne 17. prosince 2008. Pro stanovení příslušné referenční sazby je třeba připočíst odpovídající marži podle pokynů pro státní podporu. V případě diskontní sazby to znamená, že k základní sazbě musí být připočtena příslušná marže ve výši 100 bazických bodů. Úroková sazba pro vracení prostředků státní podpory se běžně také vypočte tak, že se k základní sazbě přičte 100 bazických bodů, jak předpokládá rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 789/08/KOL ze dne 17. prosince 2008, kterým se upravuje rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněno v Úř. věst. L 139 ze dne 25.5.2006, s. 37 a v dodatku EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1).

 

Island

Lichtenštejnsko

Norsko

1.1.2009–31.1.2009

16,42

2,95

6,43

1.2.2009–28.2.2009

16,42

2,33

5,41

od 1.3.2009

16,42

1,58

4,26


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/16


Schválení státní podpory podle článku 61 Dohody o EHP a čl. 1 odst. 3 části 1 protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru

2009/C 156/10

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči následujícímu opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí:

Věc číslo: 64824

Stát ESVO: Norsko

Region: —

Název (a/nebo jméno příjemce): The Bioenergy Scheme (Systém pro bioenergii)

Právní základ: Norský státní rozpočet, kapitola 1150, bod 50, a roční dohoda o zemědělství

Typ opatření: Režim podpory

Cíl: Ochrana životního prostředí

Forma podpory: Přímé granty

Rozpočet: 35 milionů NOK (přibližně 3,9 milionu EUR) ročně. Roční rozpočet podléhá parlamentnímu rozpočtovému řízení.

Míra podpory: V souladu s pokyny

Trvání: D.o 1. ledna 2014

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministry of Agriculture and Food

P.O. Box 8007

0030 Oslo

NORWAY

Další informace: —

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze najít na stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/17


Kontrolní úřad ESVO zjistil, že následující opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 61 Dohody o EHP

2009/C 156/11

Datum přijetí rozhodnutí:

Věc čislo: 65833

Stát ESVO: Norsko

Region: —

Název (a/nebo jméno příjemce): Státní financování Eksportfinans

Právní základ: Čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP

Typ opatření: Úvěrová facilita

Cíl: Poskytování dlouhohodobého financování ústavu Eksportfinans

Forma podpory: Přímé půjčky

Rozpočet: 30 miliard NOK, přibližně 3,1 miliardy EUR

Míra podpory: —

Trvání: Do 31. prosince 2010

Hospodářská odvětví: Eksportfinans financuje celé norské vývozní odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Norský stát, Ministerstvo a průmyslu

Einar Gerhardsensplass 1

0030 Oslo

NORWAY

Další informace: —

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze najít na stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/18


DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

ze dne 5. listopadu 2008

o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle aktu uvedeného v bodě 5cl přílohy XI Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), přizpůsobeného protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody

2009/C 156/12

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

S OHLEDEM na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1),

S OHLEDEM na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) této dohody,

S OHLEDEM na akt uvedený v bodě 5cl přílohy XI Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací) (2), přizpůsobený protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody, a zejména na článek 15 uvedeného aktu,

S OHLEDEM na rozhodnutí úřadu č. 194/04/KOL ze dne 14. července 2004, jímž bylo přijato doporučení o relevantních trzích v rámci odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante, a pokyny k analýze trhu a posouzení významné tržní síly,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rámcová směrnice stanoví legislativní rámec pro odvětví elektronických komunikací, jehož účelem je reagovat na konvergenční trendy tak, že do své oblasti působnosti zahrne všechny sítě a služby elektronických komunikací. Cílem předpisového rámce je postupně omezit zvláštní oborová pravidla ex ante v závislosti na vývoji hospodářské soutěže na trhu.

(2)

Podle článku 15 rámcové směrnice přijme Kontrolní úřad ESVO (dále jen „úřad“) po veřejné konzultaci a po konzultaci s vnitrostátními regulačními orgány ve státech ESVO doporučení o relevantních trzích produktů a služeb.

(3)

Účelem tohoto doporučení je identifikovat takové trhy produktů a služeb, na kterých se smí oprávněně použít regulace ex ante v souladu s čl. 15 odst. 1 rámcové směrnice. Konečným cílem jakéhokoliv regulačního zásahu ex ante je přinést prospěch konečným uživatelům tím, že vede k udržitelné konkurenceschopnosti maloobchodních trhů. Vymezení relevantních trhů se v průběhu času může měnit a také se mění tak, jak se vyvíjejí vlastnosti produktů a služeb a mění možnosti náhrady na straně poptávky a nabídky. Vzhledem k tomu, že doporučení ze dne 14. července 2004 (3) je v platnosti již více než čtyři roky, je nyní vhodná doba k jeho revizi na základě vývoje trhu v EHP. Toto doporučení proto nahrazuje doporučení ze dne 14. července 2004, přijaté rozhodnutím č. 194/04/KOL.

(4)

Článek 15 odst. 1 rámcové směrnice požaduje, aby úřad vymezil trhy v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže. Proto jsou v tomto doporučení použity zásady práva hospodářské soutěže pro stanovení hranic trhu produktů v odvětví elektronických komunikací, zatímco identifikace nebo výběr vymezených trhů pro regulaci ex ante závisí na trzích s vlastnostmi, které mohou být důvodem pro uložení regulačních povinností ex ante. Terminologie použitá v tomto doporučení vychází z terminologie použité v rámcové směrnici a směrnici 2002/22/ES (4). V souladu s rámcovou směrnicí vymezí vnitrostátní regulační orgány relevantní trhy podle situace v konkrétním členském státě, zejména relevantní zeměpisné trhy na svém území.

(5)

Výchozím bodem pro identifikaci trhů v doporučení je vymezení maloobchodních trhů z hlediska budoucnosti s přihlédnutím k nahraditelnosti na straně poptávky a nabídky. Po vymezení maloobchodních trhů je dále vhodné identifikovat relevantní velkoobchodní trhy. Zajišťuje-li velkou část dodávek na navazující trh vertikálně integrovaný podnik či podniky, mohlo by být pro potenciální neintegrované podniky obtížné získat nezbytné vstupy. Pro určení, připadá-li daný trh v úvahu pro regulaci ex ante, tedy může být nezbytné uvažovat teoretický předcházející velkoobchodní trh. Trhy v odvětví elektronických komunikací jsou často dvojí povahy, protože zahrnují služby poskytované přes sítě nebo platformy spojující uživatele na obou stranách trhu, například konečné uživatele, kteří vzájemně komunikují, nebo odesílatele a příjemce informací nebo obsahu. Tato hlediska je nutno vzít v úvahu při zvažování identifikace a vymezení trhů, protože mohou ovlivnit jak způsob, jakým jsou trhy vymezeny, tak to, zda mají vlastnosti, které mohou odůvodnit uložení regulačních povinností ex ante.

(6)

Pro identifikaci trhů, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante, je vhodné použít následující kumulativní kritéria. Prvním kritériem je přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh. Ty mohou být strukturální, právní nebo regulační povahy. Vzhledem k dynamickému charakteru a fungování trhů elektronických komunikací by se však při provádění výhledové analýzy pro identifikaci relevantních trhů pro možnou regulaci ex ante měly brát v úvahu také možnosti překonání překážek vstupu na trh v příslušném časovém úseku. Proto druhé kritérium připouští pouze takové trhy, jejichž struktura nesměřuje v příslušném časovém úseku k účinné hospodářské soutěži. Použití tohoto kritéria zahrnuje prověření stavu hospodářské soutěže za překážkami vstupu. Třetí kritérium spočívá v tom, že uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené(á) selhání trhu.

(7)

Hlavní ukazatele, které je nutno vzít v úvahu při posuzování prvního a druhého kritéria, jsou podobné těm, které jsou prověřovány v rámci analýzy trhu zaměřené na budoucnost, zejména ukazatelům překážek vstupu na trh v případě neuplatnění regulace (včetně výše zapuštěných nákladů), struktury trhu, výkonnosti trhu a dynamiky trhu včetně ukazatelů, jako jsou podíly na trhu a směry vývoje trhu, tržní ceny a jejich směry vývoje a rozsah a pokrytí konkurenčních sítí nebo infrastruktur. Jakýkoliv trh, který splňuje tato tři kritéria v případě neuplatnění regulace ex ante, připadá v úvahu pro regulaci ex ante.

(8)

Z hlediska hospodářské soutěže by na nově vznikajících trzích neměly být v souladu s rámcovou směrnicí ukládány nepřiměřené povinnosti ani v případě, kdy existuje výhoda vyplývající z včasného jednání. Nově vznikající trhy zahrnují produkty nebo služby, u kterých je kvůli jejich novosti velmi obtížné předpovídat podmínky poptávky nebo vstupu na trh a nabídky, a tudíž je obtížné uplatňovat tato tři uvedená kritéria. Důvodem pro to, aby na nově vznikajících trzích nebyla ve jménu hospodářské soutěže ukládána regulační opatření, je podpora inovace vyžadovaná článkem 8 rámcové směrnice; zároveň by se mělo zabránit uzavření vstupu na tyto trhy vedoucím podnikem, jak je rovněž uvedeno v pokynech úřadu k analýze trhu a posouzení významné tržní síly podle předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací (5). Postupná modernizace stávající síťové infrastruktury zřídka vede k novému nebo vznikajícímu trhu. Chybějící nahraditelnost produktu je nutno určit jak z pohledu poptávky, tak nabídky před konstatováním, že tento produkt není součástí již existujícího trhu. Vznik nových maloobchodních služeb může vyvolat vznik nového odvozeného velkoobchodního trhu v rozsahu, ve kterém tyto maloobchodní služby nemohou být poskytovány při použití stávajících velkoobchodních produktů.

(9)

Pokud jde o překážky vstupu, jsou pro účely tohoto doporučení významné dva druhy překážek vstupu: strukturální překážky a právní nebo regulační překážky.

(10)

Strukturální překážky vstupu vyplývají z původních podmínek nákladů nebo poptávky, které vytvářejí asymetrické podmínky mezi současnými a novými soutěžiteli a brání nebo znemožňují novým soutěžitelům vstup na trh. Za velké strukturální překážky lze například považovat situaci, kdy je trh charakterizován absolutními nákladovými výhodami, podstatnými množstevními úsporami a/nebo úsporami z rozsahu trhu, kapacitními omezeními a vysokými zapuštěnými náklady. Takovéto překážky lze zjistit i dnes u rozsáhlého rozmisťování a/nebo poskytování místních přístupových sítí v pevných místech. Související strukturální překážky mohou také existovat tam, kde poskytování služby vyžaduje část sítě, kterou nelze technicky okopírovat nebo ji lze okopírovat pouze za cenu nevýhodnou pro soutěžitele.

(11)

Právní nebo regulační překážky nejsou založeny na hospodářských podmínkách, ale vyplývají z legislativních, administrativních nebo jiných státních opatření, která mají přímý vliv na podmínky vstupu a/nebo postavení operátorů na relevantním trhu. Příkladem právní nebo regulační překážky zabraňující vstupu na trh je stanovení konečného počtu podniků, které mají přístup ke spektru pro poskytování základních služeb. Dalšími příklady právních nebo regulačních překážek je regulace cen nebo jiná cenová opatření uložená podnikům, která mají dopad nejen na vstup, ale i na postavení podniků na trhu. Právní nebo regulační překážky, které lze odstranit v příslušném časovém úseku, by běžně neměly být považovány za hospodářské překážky vstupu na trh ve smyslu splnění prvního kritéria.

(12)

Překážky vstupu se mohou stát méně závažnými na inovačních trzích vyznačujících se nepřetržitým technologickým pokrokem. Na takovýchto trzích vznikají konkurenční tlaky často díky inovačním hrozbám potenciálních konkurentů, kteří v současné době nepůsobí na trhu. Na inovačních trzích může dynamická nebo dlouhodobější hospodářská soutěž probíhat mezi firmami, které nejsou nezbytně konkurenty na existujícím „statickém“ trhu. Toto doporučení neidentifikuje trhy, u kterých se nepředpokládá, že překážky vstupu budou v dohledné době přetrvávat. Při posuzování, zda je pravděpodobné, že překážky vstupu budou v případě neuplatnění regulace přetrvávat, je nutno prověřit, zda v daném odvětví došlo k častým a úspěšným vstupům a zda tyto vstupy jsou nebo v budoucnu pravděpodobně budou dostatečně rychlé a trvalé, aby omezily tržní sílu. Význam překážek vstupu bude mimo jiné záviset na minimálním efektivním rozsahu výkonu a na výši zapuštěných nákladů.

(13)

I když se trh vyznačuje velkými překážkami vstupu, mohou jiné strukturální faktory na tomto trhu znamenat, že trh směřuje k účinnému fungování hospodářské soutěže v příslušném časovém období. Dynamika trhu může být například způsobena technologickým vývojem nebo sbližováním produktů a trhů, které mohou vyvolat konkurenční tlaky mezi operátory, kteří působí na různých trzích výrobků. K tomu může dojít také na trzích s omezeným, ale dostatečným počtem podniků s odchylnými strukturami nákladů, které se potýkají s poptávkou cenově pružného trhu. Na trhu může být také přebytek kapacit, který by normálně konkurenčním firmám umožnil velmi rychle zvýšit výkon v reakci na jakékoliv zvýšení ceny. Na takovýchto trzích se podíly na trhu mohou měnit v závislosti na čase a/nebo dochází ke snižování cen. Tam, kde se rychle mění dynamika trhu, měla by se věnovat pozornost výběru příslušného časového období, aby se takový vývoj trhu zohlednil.

(14)

Rozhodnutí o tom, zda nějaký trh připadá v úvahu pro regulaci ex ante, by mělo dále záviset na posouzení dostatečné schopnosti práva hospodářské soutěže řešit selhání trhu, která jsou důsledkem splnění prvních dvou kritérií. Zásahy z titulu práva hospodářské soutěže nebudou pravděpodobně dostatečné v případech, kdy jsou požadavky na zajištění shody pomocí zásahu pro nápravu selhání trhu rozsáhlé nebo kde jsou nevyhnutné časté a/nebo včasné zásahy.

(15)

Uplatnění uvedených tří kritérií by mělo omezit počet trhů v odvětví elektronických komunikací, kde jsou uloženy regulační povinnosti ex ante, čímž by se mělo přispět k zajištění cíle předpisového rámce postupně snižovat počet zvláštních oborových pravidel ex ante s rozvíjející se konkurencí na trzích. Tato kritéria by se měla uplatňovat kumulativně tak, aby při nesplnění kteréhokoliv z nich bylo zřejmé, že trh by neměl být identifikován jako připadající v úvahu pro regulaci ex ante.

(16)

Regulační zásahy do maloobchodních služeb by se měly provádět pouze v případě, kdy se vnitrostátní regulační orgány domnívají, že by příslušnými opatřeními na úrovni velkoobchodu nebo opatřeními, která se týkají volby nebo předvolby operátora, nebylo dosaženo cíle, kterým je zajištění účinné hospodářské soutěže a ochrana veřejného zájmu. Při zásahu na úrovni velkoobchodu včetně opatření, která mohou mít vliv na maloobchodní trhy, mohou státy EHP zajistit, aby byla co největší část hodnotového řetězce otevřená běžnému konkurenčnímu procesu, a tím aby koneční uživatelé obdrželi co nejlepší výstupy. Toto doporučení tudíž identifikuje hlavně velkoobchodní trhy, jejichž přiměřená regulace má řešit nedostatek účinné hospodářské soutěže, který se projevuje na trzích konečných uživatelů. Pokud by vnitrostátní regulační orgán prokázal, že zásahy na velkoobchodní úrovni byly neúspěšné, může příslušný maloobchodní trh připadat v úvahu pro regulaci ex ante za předpokladu, že jsou splněna tři výše uvedená kritéria.

(17)

Dne 17. prosince 2007 vydala Evropská komise nové doporučení 2007/879/ES o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle rámcové směrnice. (6)

(18)

Východiskem pro revizi doporučení úřadu o relevantních trzích je toto nové doporučení Komise a její úvahy ve vysvětlujících poznámkách k tomuto doporučení. Během revize zaujímal úřad stanovisko, že vývoj na trhu by měl být srovnáván na základě určité referenční hodnoty EHP, a nikoli jen na základě pouhého posouzení situace na trhu v jednotlivých státech ESVO.

(19)

Na základě vývoje na trhu ve státech ESVO, připomínek předložených během veřejné konzultace a dalších informací, jež má úřad k dispozici, se nejeví jako pravděpodobné, že by se obecné fungování trhů elektronických komunikací ve třech státech ESVO odchylovalo od průměrného fungování těchto trhů v Evropské unii či celém EHP více, než se od tohoto průměru odchyluje fungování příslušných trhů v jednotlivých členských státech EU.

(20)

Cílem Dohody o EHP je vytvořit „dynamický a stejnorodý Evropský hospodářský prostor, založený na společných pravidlech a rovných podmínkách hospodářské soutěže“ (7). Na základě tohoto cíle a výše uvedených úvah přijímá úřad doporučení sladěné s doporučením Komise, tak aby bylo zajištěno jednotné používání společného předpisového rámce a právní jistota pro zúčastněné strany na trzích elektronických komunikací v EHP. Z tohoto důvodu je v tomto doporučení snížen počet trhů, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante, z 18 na 7.

(21)

Ze snížení počtu trhů, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante, však nutně nevyplývá, že na trzích, které byly z původního seznamu vyřazeny, existuje v každém státu ESVO účinná hospodářská soutěž a že regulace těchto trhů ex ante již není oprávněná. Podle příspěvků předložených úřadu během revize může být v případě určitých trhů odůvodněná pokračující regulace.

(22)

Trhy uvedené v příloze byly identifikovány na základě uvedených tří kumulativních kritérií. V případě trhů, které nejsou v tomto doporučení uvedeny, by měly vnitrostátní regulační orgány použít test tří kritérií. V případě trhů uvedených v příloze doporučení 194/04/KOL ze dne 14. července 2004, které nejsou uvedeny v příloze tohoto doporučení, by měly mít vnitrostátní regulační orgány pravomoc uplatnit test tří kritérií za účelem posouzení, připadá-li určitý trh nadále v úvahu pro regulaci ex ante s ohledem na situaci v konkrétním státě. U trhů uvedených v tomto doporučení se může vnitrostátní regulační orgán rozhodnout, že neuplatní postup pro analýzu trhu, jestliže zjistí, že pro určitý trh nejsou tato tři kritéria splněna. Vnitrostátní regulační orgány mohou identifikovat trhy, které se liší od těch, které jsou uvedeny v tomto doporučení, za předpokladu, že jednají ve shodě s článkem 7 rámcové směrnice. Nesplnění povinnosti oznámit návrh opatření, které ovlivňuje obchod mezi státy ESVO, jak je popsáno ve 38. bodě odůvodnění rámcové směrnice, může mít za následek řízení proti dotyčnému státu pro porušení práva. Jiné trhy než trhy uvedené v tomto doporučení by měly být vymezeny na základě zásad hospodářské soutěže stanovených v oznámení úřadu o vymezení relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže EHP (8), být v souladu s pokyny úřadu k analýze trhu a posouzení významné tržní síly a splňovat výše uvedená tři kritéria.

(23)

Skutečnost, že toto doporučení identifikuje takové trhy produktů a služeb, na nichž se oprávněně smí použít regulace ex ante, neznamená, že je taková regulace oprávněná vždy nebo že tyto trhy budou podléhat uložení regulačních povinností stanovených v konkrétních směrnicích. Regulace nemůže být zejména uložena nebo musí být ukončena, jestliže na těchto trzích v případě neuplatnění regulace existuje účinná hospodářská soutěž, to znamená, jestliže žádný operátor nemá významnou tržní sílu ve smyslu článku 14 rámcové směrnice. Regulační povinnosti musí být vhodné a musí vycházet z podstaty zjištěného problému, musí být přiměřené a ospravedlnitelné ve světle cílů stanovených v rámcové směrnici a zejména musí zajistit, aby uživatelé získali maximální výhody, nesmí dopustit žádné narušování nebo omezování hospodářské soutěže a musí podpořit účinné investice do infrastruktury, inovaci a účinné využívání a řízení rádiových frekvencí a číslovacích zdrojů.

(24)

Identifikací trhů v tomto doporučení není dotčeno vymezení trhů v určitých případech podle práva hospodářské soutěže. Kromě toho není rozsahem regulace ex ante dotčen rozsah činností, které mohou být analyzovány z hlediska práva hospodářské soutěže.

(25)

Toto doporučení bylo předmětem veřejných konzultací a konzultací s vnitrostátními regulačními orgány a dalšími vnitrostátními úřady ve státech ESVO.

(26)

Toto doporučení by mělo být vykládáno na základě vysvětlujících poznámek k doporučení Komise 2007/879/ES o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle rámcové směrnice. Tyto vysvětlující poznámky zahrnují mimo jiné popis vyvíjejících se technologií ve vztahu k trhům vymezeným v doporučení.

PŘIJAL TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Při vymezení relevantních trhů podle situace v konkrétním státě v souladu s čl. 15 odst. 3 aktu uvedeného v bodu 5cl přílohy XI Dohody o EHP, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, přizpůsobeného dohodě protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody, by vnitrostátní regulační orgány měly analyzovat trhy produktů a služeb identifikované v příloze tohoto doporučení.

2.

Při identifikaci jiných trhů než trhů uvedených v příloze by se vnitrostátní regulační orgány měly ubezpečit, že jsou kumulativně splněna následující tři kritéria:

a)

přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh. Tyto překážky mohou být strukturální, právní nebo regulační povahy;

b)

struktura trhu, která v příslušném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži. Použití tohoto kritéria zahrnuje prověření stavu hospodářské soutěže za překážkami vstupu;

c)

neschopnost práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně řešit selhání příslušných trhů.

3.

Tímto doporučením nejsou dotčeny definice trhu, výsledky analýz trhu a regulační povinnosti přijaté vnitrostátními regulačními orgány v souladu s čl. 15 odst. 3 a článkem 16 aktu uvedeného v bodu 5cl přílohy XI Dohody o EHP a přizpůsobeného této dohodě protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), před datem přijetí tohoto doporučení.

4.

Toto doporučení je určeno státům ESVO.

V Bruselu dne 5. listopadu 2008.

Za Kontrolní úřad ESVO

Per SANDERUD

předseda

Kurt JAEGER

člen sboru


(1)  Dále jen „Dohoda o EHP“.

(2)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 717/2007 (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32). Dále jen „rámcová směrnice“.

(3)  Doporučení Kontrolního úřadu ESVO ze dne 14. července 2004 o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, a sice na základě začlenění do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 113, 27.4.2006, s. 18 a dodatek EHP č. 21 ze dne 27.4.2006, s. 33). Přijato rozhodnutím č. 194/04/KOL.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51), na základě vložení do bodu 5cm přílohy XI Dohody o EHP na základě rozhodnutí Smíšeného výboru č. 11/2004 (Úř. věst. L 116, 22.4.2004, s. 60 a Dodatek EHP č. 20, 22.4.2004, s. 14).

(5)  Pokyny Kontrolního úřadu ESVO ze dne 14. července 2004 k analýze trhu a posouzení významné tržní síly podle předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací uvedeného v příloze XI Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. C 101, 27.4.2006, s. 1 a dodatek EHP č. 21, 27.4.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 344, 28.12.2007, s. 65.

(7)  4. bod odůvodnění v preambuli Dohody o EHP.

(8)  Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 46/98/KOL ze dne 4. března 1998 o vydání dvou oznámení v oblasti hospodářské soutěže týkajících se vymezení relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a dohod malého významu, které nespadají do působnosti čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP (Úř. věst. L 200, 16.7.1998, s. 46 a dodatek EHP č. 28, 16.7.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Maloobchodní úroveň

1.

Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro bytové a nebytové stanice.

Velkoobchodní úroveň

2.

Původ volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Pro účely tohoto doporučení původ volání zahrnuje vedení volání vymezené takovým způsobem, aby bylo vnitrostátně v souladu s vymezenými hranicemi trhu pro přenos volání a pro ukončení volání ve veřejné telefonní síti poskytované v pevném místě.

3.

Ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Pro účely tohoto doporučení ukončení volání zahrnuje vedení volání vymezené takovým způsobem, aby bylo vnitrostátně v souladu s vymezenými hranicemi trhu pro původ volání a přenos volání ve veřejné telefonní síti poskytované v pevném místě.

4.

Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení („unbundled access“)) v pevném místě.

5.

Velkoobchodní širokopásmový přístup.

Tento trh zahrnuje nefyzický nebo virtuální přístup k síti včetně přístupu k bitovému toku („bit-stream“) v pevném místě. Tento trh navazuje na fyzický přístup zahrnutý ve výše uvedeném trhu 4, ve kterém může být vybudován velkoobchodní širokopásmový přístup s využitím tohoto vstupu v kombinaci s jinými prvky.

6.

Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých vedení bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity.

7.

Ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Komise

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/24


Výzva k předkládání návrhů „Spotřebitelská politika“

2009/C 156/13

Výzva k předkládání návrhů na financování evropských organizací spotřebitelů v roce 2009 byla zveřejněna na internetových stránkách Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na adrese:

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/25


Sdělení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (omezení přístupu na trh s plynem)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 156/14

1.   ÚVOD

(1)

Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí, kterým by nařizovala ukončení protiprávního jednání, a dotčené strany navrhnou Komisi závazky, kterými reagují na její výhrady vyjádřené v předběžném posouzení, může Komise podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) svým rozhodnutím prohlásit tyto závazky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že důvody pro zásah Komise pominuly. Podle čl. 27 odst. 4 stejného nařízení zveřejní Komise shrnutí případu a hlavní obsah závazků. Zúčastněné třetí strany mohou vznést připomínky ve lhůtě, kterou stanoví Komise.

2.   SHRNUTÍ PŘÍPADU

(2)

Dne 22. června 2009 Komise přijala podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 předběžné posouzení údajného protiprávního jednání podniku Gaz de France Suez S.A. a jeho dceřiných společností GRTgaz S.A. („GRTgaz“) a Elengy S.A. (společně, „GDF Suez“) na francouzských trzích s plynem.

(3)

Podle předběžného posouzení je podnik GDF Suez dominantním hospodářským subjektem na trzích dovozních kapacit a dodávek plynu ve dvou vyrovnávacích zónách, Sever a Jih, přenosové soustavy GRTgaz. Komise se na základě svého předběžného posouzení domnívá, že GDF Suez mohl zneužít svého dominantního postavení ve smyslu článku 82 Smlouvy o ES tím, že omezil přístup ke kapacitám pro dovoz plynu do Francie, což mohlo omezit hospodářskou soutěž na dodavatelských trzích. Toto omezení přístupu na trh údajně spočívá v rezervaci většiny kapacit pro dovoz plynu do Francie, ve způsobu přidělování kapacit v novém methanovém terminálu ve Fos Cavaou a ve strategickém omezení investic do dodatečných dovozních kapacit v methanovém terminálu v Montoir de Bretagne.

3.   HLAVNÍ BODY NABÍDNUTÝCH ZÁVAZKŮ

(4)

Podnik GDF nesouhlasí s předběžným posouzením Komise. Přesto nabídl podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 závazky, kterými reagoval na obavy Komise související s hospodářskou soutěží. Hlavní body závazků jsou shrnuty níže (pro podrobnosti viz znění závazků).

(5)

Od 1. října 2010 a po zbytek doby platnosti subskripcí GDF Suez existujících k datu oznámení rozhodnutí, které by Komise mohla přijmout podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, GDF Suez převede na třetí subjekty dlouhodobé pevné kapacity ve vstupních bodech Obergailbach (80 GWh/den) a Taisnières-H (10 GWh/den).

(6)

GDF Suez rovněž převede na třetí subjekty rovnocenné nadřazené přenosové kapacity nejpozději do 30. září 2027 ve vstupním bodě Waidhaus a výstupním bodě Medelsheim, nejpozději do 30. září 2025 ve vstupním bodě Zeebruge a výstupním bodě Blaregnies a v případě žádosti nabyvatelů do 30. září 2018 na plynovodu Interconnector ve vstupním bodě „výstup NBP“ a výstupním bodě „vstupní zóna Zeebruge IZT“.

(7)

GDF Suez rovněž převede na třetí subjekty dlouhodobé pevné kapacity v methanových terminálech v Montoir de Bretagne (1 Gm3/rok s účinností od 1. října 2010 a 1 Gm3/rok s účinností od 1. října 2011) a ve Fos Cavaou (2,175 Gm3/rok s účinností od 1. ledna 2011 (2)).

(8)

Nejpozději od 1. října 2014 a na dobu deseti let GDF Suez omezí své subskripce kapacit na méně než 50 % celkových dlouhodobých pevných vstupních kapacit pro plyn typu H ve vyrovnávacích zónách Sever a Jih sítě GRTgaz a na celém francouzském území (3).

(9)

Od 1. října 2014 do 1. října 2021 se GDF Suez zavazuje, že v období mezi 1. říjnem 2024 a 1. říjnem 2029 omezí své subskripce dlouhodobých pevných vstupních kapacit pro plyn typu H v zařízeních, která budou existovat k 1. říjnu 2014, v míře nižší než 50 % celkových dlouhodobých pevných kapacit, které jsou v daných zařízeních k dispozici.

(10)

GDF Suez se rovněž zavazuje, že bude za podmínek, které budou v podstatě rovnocenné současným podmínkám, pokračovat ve službě výměny plynu typu H za plyn typu B poskytované společnosti GTRgaz, aby tato společnost mohla pokračovat v regulované službě přeměny plynu typu H na plyn typu B.

(11)

Dodržováním závazků GDF bude pověřen nezávislý kontrolor.

(12)

Plné znění závazků je zveřejněno ve francouzském jazyce na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

4.   VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

(13)

Komise má v úmyslu přijmout po konzultaci tržních subjektů rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí závazky, jejichž shrnutí je uvedeno výše a jež jsou zveřejněny na internetové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, za závazné.

(14)

Podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby se vyjádřily k navrženým závazkům. Komise zúčastněné strany vyzývá, aby ve svých připomínkách uvedly, zda se domnívají, že předložené návrhy GDF Suez umožní odstranit popsané obavy. Připomínky musí být Komisi doručeny do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Zúčastněné třetí strany se dále vyzývají k předložení takové verze připomínek, která neobsahuje důvěrné informace a v níž jsou obchodní tajemství a další důvěrné části podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“. Oprávněné žádosti budou zohledněny.

(15)

Připomínky lze s uvedením čísla jednacího COMP/B-1/39.316 – GDF (omezení přístupu na trh s plynem) Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), nebo faxem na číslo +32 22950128 či poštou na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

(2)  Kapacita 0,175 Gm3/rok bude přednostně určena pro přepravce, kteří získali krátkodobé kapacity v terminálu Fos Cavaou.

(3)  Pro účely závazků patří mezi vstupní body všechny existující či budoucí vstupní body pro dovoz plynu ve Francii, včetně vstupních bodů mezi Španělskem a Francií.


JINÉ AKTY

Komise

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/27


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 8 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality

2009/C 156/15

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti zápisu námitky podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 509/2006. Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZÁPIS ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 509/2006

„KABANOSY“

č. ES: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007

1.   Název a adresa skupiny žadatelů:

Název: Związek „Polskie Mięso”

Adresa:

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warsaw

POLSKA/POLAND

Tel. +48 228302657

Fax +48 228301648

E-mail: info@polskie-mieso.pl

2.   Členský stát nebo třetí země:

Polsko

3.   Specifikace produktu:

3.1   Název, který má být zapsán/názvy, které mají být zapsány (článek 2 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007):

„Kabanosy“

3.2   Jedná se o název, který:

 je zvláštní sám o sobě

Image

Název „kabanosy“ vyjadřuje zvláštní povahu produktu. Na území Polska a Litvy se v 19. století výrazem „kaban“ či zdrobnělinou „kabanek“ označovalo mladé prase, jež bylo v té době vydatně vykrmováno zejména bramborami, přičemž maso z něj získávané se obvykle nazývalo „kabanina“. Název „kabanos“ je odvozen od názvu používaného k označení specifického druhu prasete.

3.3   Žádáte o výhradu názvu podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 509/2006:

 Zápis s výhradou názvu

Image

3.4   Druh produktu:

Třída 1.2 –

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

3.5   Popis zemědělského produktu nebo potraviny, na něž se vztahuje název podle bodu 3.1 (čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007):

„Kabanosy“ jsou dlouhé a tenké suché tyčinkovité klobásky, na jedné straně přetočené a na povrchu rovnoměrně vrásčité. Klobásky jsou přeloženy napůl a v záhybu jsou patrné stopy po zavěšení.

Barva „kabanosů“ na povrchu je tmavě červená s višňovým odstínem. Na šikmém řezu jsou patrné tmavě červené kousky masa a světle krémové kousky tuku.

Hmatový vjem určuje hladký, suchý a rovnoměrně vrásčitý povrch.

„Kabanosy“ se vyznačují výraznou chutí pečeného a nasoleného vepřového masa i jemnou chutí po kmínu, pepři a uzení.

Chemické složení:

obsah bílkovin – nejméně 15,0 %

obsah vody – nejvýše 60,0 %

obsah tuku – nejvýše 35,0 %

obsah soli – nejvýše 3,5 %

obsah dusičnanů (III) a dusičnanů (V) v přepočtu na NaNO2 – nejvýše 0,0125 %

Takto nastavené hodnoty v rámci chemického složení zajišťují tradiční kvalitu výrobku. Výtěžnost hotového výrobku v poměru k použitým masným surovinám musí být nižší než 68 %.

3.6   Popis metody produkce zemědělského produktu nebo potraviny, na něž se vztahuje název podle bodu 3.1 (čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007):

Složení

 

Maso (100 kg suroviny)

vepřové maso tř. I s obsahem tuku do 15 % – 30 kg

vepřové maso tř. IIA s obsahem tuku do 20 % – 40 kg

vepřové maso tř. IIB – šlachovité maso s obsahem tuku do 40 % – 30 kg

 

Přísady (na 100 kg masa):

černý pepř – 0,15 kg

muškátový oříšek – 0,05 kg

kmín – 0,07 kg

cukr – 0,20 kg

 

Ostatní:

solicí směs (na základě směsi jedlé soli (NaCl) a dusitanu sodného NaNO2 – cca 2 kg

Potrava prasat v rámci produkce vepřového masa určeného k výrobě „kabanosů“:

Potrava prasat souvisí se sádelno-masným výkrmem. Cílem je vyprodukovat prasata o hmotnosti těla do 120 kg, jež se vyznačují obsahem vnitrosvalového tuku vyšším než 3 %.

Vykrmují se pomalu rostoucí plemena, díky čemuž se při odpovídajícím výkrmu podaří docílit požadovaného obsahu vnitrosvalového tuku. Plemena k výkrmu nemají gen RN- a četnost výskytu genu RYR 1T u prasat dosahuje 20 %.

Výkrm se provádí ve třech fázích: 1. fáze do cca 60 kg, 2. fáze do cca 90 kg a 3. fáze do 120 kg.

K výkrmu zvířat do hmotnosti těla 90 kg se používají dva druhy směsí. Směsi (dávky) obsahují:

energetické složky: obilný šrot – pšeničný, ječmenný, žitný, ovesný, pšenično-žitný nebo kukuřičný; kukuřičný šrot a šrot z nahých odrůd ovsa tvoří nejvýše 30 % směsi;

bílkovinné složky: šrot z lupiny, bobů a hrachu, sójový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, řepková semínka, krmné kvasnice či sušená zelená píce

Směsi (dávky) pro zvířata s hmotností 90–120 kg obsahují:

energetické složky: pšeničný, ječmenný, žitný a pšenično-žitný šrot. Směsi nesmějí obsahovat kukuřičný šrot ani šrot z nahých odrůd ovsa.

bílkovinné složky: šroty z luštěnin (lupiny, boby, hrách), sójový extrahovaný šrot, řepková semínka, řepkový extrahovaný šrot a sušená zelená píce.

Po celý průběh výkrmu nesmějí směsi a dávky obsahovat: rostlinné oleje, krmiva zvířecího původu – mléko v prášku, sušenou syrovátku, rybí moučku.

Množství metabolické energie ve směsích ve všech fázích výkrmu činí 12 až 13 MJ EM/kg směsi. Obsah bílkovin ve směsích činí v 1. fázi výkrmu přibližně 16–18 %, ve 2. fázi výkrmu 15–16 % a ve 3. fázi výkrmu zhruba 14 %.

Dávky pro krmná prasata musí tvořit pouze jadrné směsi nebo jadrné směsi a objemová krmiva – brambory a zelená píce.

Fáze výroby „kabanosů“

Fáze 1

Úvodní nařezání všech masných surovin na stejné, zhruba 5 cm kousky.

Fáze 2

Tradiční nasolování (suché) po dobu přibližně 48 hodin za použití solicí směsi.

Fáze 3

Rozmělnění masa tř. I na zhruba 10mm kousky, rozmělnění masa tř. IIA a tř. IIB na 8 mm kousky.

Fáze 4

Promíchání všech masných surovin a přidání koření a přísad: černý pepř, muškátový oříšek, kmín a cukr.

Fáze 5

Plnění do tenkých ovčích střívek o průměru 20–22 mm a přetáčení na jedné straně do klobásových nožiček dlouhých zhruba 25 cm.

Fáze 6

Uložení na 2 hodiny při teplotě nepřesahující 30 °C. Úvodní sušení povrchu, „rozložení“ jednotlivých složek uvnitř klobásy.

Fáze 7

Sušení povrchu a tradiční uzení teplým kouřem (přibližně 150 minut) a pečení do dosažení teploty uvnitř klobásy nejméně 70 °C.

Fáze 8

Ponechání ve vyhaslé udírně přibližně 1 hodinu, poté ochlazování vzduchem a chlazení až na teplotu nižší než 10 °C.

Fáze 9

Sušení po dobu 3–5 dní při teplotě 14–18 °C a vlhkosti 80 % až do dosažení požadované výtěžnosti (nejvýše 68 %).

3.7   Zvláštní povaha zemědělského produktu nebo potraviny (čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007):

Zvláštní povaha „kabanosů“ vyplývá z několika vlastností typických pro tento produkt:

křehkost, šťavnatost a specifičnost masa,

vynikající chuť a vůně,

jednotný, charakteristický tvar.

Křehkost, šťavnatost a specifičnost masa

Hlavní složkou „kabanosů“, jež má vliv na jejich zvláštní povahu, je vepřové maso z pomalu rostoucích plemen prasat, jež jsou vykrmována do 120 kg hmotnosti těla a mají genetické vlastnosti popsané v bodě 3.6. Dodržením těchto požadavků se získá obsah vnitrosvalového tuku větší než 3 %, což masu zajistí odpovídající chuťové a technologické hodnoty, jež jsou pro výrobu „kabanosů“ nezbytné. Použitím této suroviny a dodržením tradičního způsobu výroby se zvláštním ohledem na jednotlivé fáze, tj. kutrování, nasolování a uzení, je zajištěna vynikající křehkost a šťavnatost „kabanosů“. Charakteristickou vlastností „kabanosů“ je rovněž výrazně slyšitelné křupnutí při jejich lámání. Tento efekt je způsoben křehkostí masa a odpovídající přípravou „kabanosů“, zejména sušením a uzením.

Výjimečná chuť a vůně

Vlastností, jíž se „kabanosy“ liší od jiných klobás, je jejich chuť a vůně. Tyto vlastnosti se v procesu výroby získávají díky použití a odpovídajícímu množství příslušného koření a přísad, tj. černého pepře, muškátového oříšku, kmínu a cukru, a díky uzení, kterým se chuťové hodnoty produktu dále umocňují.

Jednotný, charakteristický tvar

Zvláštní povaha „kabanosů“ souvisí především s jejich jedinečným tvarem. „Kabanosy“ jsou dlouhé a tenké suché klobásky, na jedné straně přetočené a na povrchu rovnoměrně vrásčité.

3.8   Tradiční povaha zemědělského produktu nebo potraviny (čl. 3 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007):

Tradiční způsob výroby a složení

„Kabanosy“, čili tenké sušené a uzené vepřové klobásky v ovčím střívku, byly všeobecně rozšířenou potravinou na polském území již ve 20. a 30. letech 20. století. Vyráběly se v malých lokálních uzenářstvích či řeznictvích pod jedním názvem, ale v různých regionálních variantách. Lišily se hlavně použitým kořením, ale i kvalitou samotných klobás. Díky knihám o vaření a výživě z té doby, jako např. Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym („Domácí výroba uzenin a jiných masných produktů“, Varšava 1937) od M. Karczewské, se rozšířila receptura a ustálená technologie výroby „kabanosů“, což přispělo k posílení jejich značky a zvýšení kvality. Předností těchto klobás byly chuťové vlastnosti a prodloužená trvanlivost, které se dosahovalo konzervačními postupy, jako jsou uzení a sušení.

Po roce 1945 byly v zájmu zlepšování kvality produktu přijaty standardizované výrobní normy. V roce 1948 se nařízením ministrů výživy a průmyslu a obchodu ze dne 15.9.1948 (Sb. č. 44, bod 334, 1948) kabanosy oficiálně staly obchodním artiklem, posléze byly standardizovány technologicko-výrobní otázky na základě normy č. RN-54/MPMIM1-Mięs-56 ze dne 30. prosince 1954. V roce 1964 byla stanovena jednotná receptura, jež vychází z historických tradic a jež byla vydána jako norma centrály masného průmyslu ve Varšavě – Vnitřní předpisy č. 21 – Kabanosy – receptura.

„Kabanosy“ získaly v době Polské lidové republiky (1945–1989) velkou popularitu. Kupovali je všichni. Nechyběly na svátečním stole, skvěle se hodily jako svačina na cestu, jako dárek či pochutina k vodce. Staly se také – vedle šunky a slaniny – polskou vývozní specialitou.

Tradiční surovina – vepřové maso

„Kabanosy“ se vyrábějí z masa speciálně vykrmovaných prasat, dříve nazývaných „kabany“. Výraz „kaban“ se objevuje v eposu „Pan Tadeáš“ (1834) polského národního básníka Adama Mickiewicze. Původně výraz označoval kance, prase i koně, avšak v 19. století se již všeobecně používal pro označení dobře krmeného, tlustého mladého prasete, o čemž svědčí Encyklopedyja Powszechna („Všeobecná encyklopedie“, sv. 13, Varšava 1863). Prase bylo speciálně vykrmováno s cílem získat jemné a prvotřídní maso s vysokým podílem obsaženého vnitrosvalového tuku, díky čemuž se produkty vyznačují výraznou, specifickou chutí, šťavnatostí a křehkostí. Od slova „kaban“ bylo odvozen stejně populární výraz „kabanina“, který v souladu s definicí Slovníku polského jazyka (Vilnius, 1861) označuje zpravidla vepřové maso.

Maso prasat chovaných za účelem výroby kabanosů se musí vyznačovat obsahem vnitrosvalového tuku vyšším než 3 %, takzvanou mramorovostí, díky níž má produkt požadovanou křehkost, šťavnatost a výbornou chuť. Použití takového masa má jednoznačně vliv na kvalitu konečného produktu a na jeho zvláštní povahu a je v souladu s tradičním způsobem výroby.

3.9   Minimální požadavky a postupy pro kontrolu zvláštní povahy (článek 4 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007):

S ohledem na zvláštní povahu „kabanosů“ je třeba kontrolovat zejména:

1)

kvalitu suroviny používané k produkci (vepřové maso, koření), včetně

kontroly technologických vlastností masa

druhu výkrmu

délky nasolení

koření a přísad použitých k výrobě „kabanosů“ a jejich množství

2)

uzení „kabanosů“

Během kontroly je třeba dohlédnout na:

dodržení teploty tradičního uzení teplým kouřem a teploty, na kterou se maso zahřívá

dodržení délky a teploty opakovaného uzení studeným kouřem

používání bukových stěpků při uzení studeným kouřem

3)

kvalitu hotového výrobku:

obsah bílkovin,

obsah vody,

obsah tuku,

obsah chloridu sodného,

obsah dusičnanů (III) a dusičnanů (V),

chuť a vůni,

4)

tvar produktu

Frekvence kontrol

Kontrolu výše uvedených fází je třeba provádět jednou za dva měsíce. Pokud budou všechny fáze probíhat podle pravidel, je možné frekvenci omezit na dvě kontroly ročně.

Pokud se vyskytnou v jedné fázi nesrovnalosti, je třeba kontrolu této fáze provádět častěji (jednou za dva měsíce). Ostatní fáze mohou být nadále kontrolovány jednou za půl roku.

4.   Orgány nebo subjekty ověřující soulad se specifikací produktu:

4.1   Název a adresa:

Název: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adresa:

ul. Wspólna 30

00-930 Warsaw

POLSKA/POLAND

Tel. +48 226232901

Fax +48 226232099

E-mail: —

Imageveřejný soukromý

4.2   Zvláštní úkoly orgánu nebo subjektu:

Výše uvedený kontrolní orgán odpovídá za kontrolu celé specifikace.