ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CA2009.105.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 105A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
7. května 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská nadace zlepšení životních a pracovních podmínek

2009/C 105A/01

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení: programový analytik — Referenční číslo: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení: vedoucí výzkumu (řízení lidských zdrojů) — Referenční číslo: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C A ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

s3

CS

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská nadace zlepšení životních a pracovních podmínek

7.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 105/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: PROGRAMOVÝ ANALYTIK

REFERENČNÍ ČÍSLO: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) se sídlem v irském Dublinu hledá uchazeče na pozici programového analytika.

Úspěšný kandidát bude podřízen vedoucímu oddělení informačních a komunikačních technologií a bude odpovědný za plnění následujících úkolů nebo některých z nich:

Implementace Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) včetně konfigurace, integrace se stávajícími systémy, úprav na míru a programování.

Nový návrh intranetu a jeho vývoj: návrh a realizace vhodného řešení na rozšíření stávajícího intranetu Eurofoundu a souvisejících aplikací.

Analýza požadavků, specifikace a implementace provozních aplikací, úzká spolupráce se zaměstnanci Eurofoundu z příslušných oddělení.

Implementace, vytváření příslušné dokumentace a podpora aplikací založených na intranetu, to vše v úzké spolupráci s externími dodavateli programového vybavení Eurofoundu.

Úzká spolupráce s dalšími pracovníky oddělení informačních a komunikačních technologií s cílem poskytovat obecnou podporu v oblasti informačních a komunikačních technologií a odstraňovat problémy prostřednictvím služby technické podpory v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Budou moci být přidány další úkoly a další odpovědnosti.

Toto výběrové řízení je otevřené uchazečům, kteří:

jsou občany některého z členských států Evropské unie,

mohou v plné míře požívat svých občanských práv,

mají splněny veškeré zákonné povinnosti ve vztahu k vojenské službě,

jsou schopni předložit osobní posudky dokládající, že jsou vhodnými uchazeči pro plnění uvedených povinností,

mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka Evropské unie, přičemž se požaduje vynikající znalost anglického jazyka, který je hlavním jazykem Eurofoundu,

dokončili středoškolské vzdělání s maturitou doložené příslušným osvědčením, které umožňuje přístup k univerzitnímu studiu,

mají nejméně tříletou praxi po získání diplomu, včetně dvou let zkušeností z podobného pracovního místa.

Úspěšný uchazeč bude zařazen do funkční skupiny AST, platové třídy 3 jako dočasný zaměstnanec se smlouvou na dobu neurčitou.

Podrobné informace o pracovní pozici a o přihlašování a výběrovém řízení jsou ke stažení na internetové stránce Eurofoundu věnované volným pracovním místům na adrese: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Uchazeči by si měli důkladně prostudovat oznámení o volném pracovním místě, neboť neúplné přihlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

Všechny přihlášky musí být podány na úředním formuláři přihlášky, který je rovněž ke stažení na uvedené internetové stránce.

Lhůta pro podání přihlášky: 7. června 2009


7.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 105/2


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: VEDOUCÍ VÝZKUMU (ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ)

REFERENČNÍ ČÍSLO: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) se sídlem v irském Dublinu hledá uchazeče na pozici vedoucího výzkumu (muž nebo žena) v oboru řízení lidských zdrojů.

Pracovní pozice vedoucího výzkumu – řízení lidských zdrojů bude patřit do oddělení průmyslových vztahů a rozvoje pracovišť, které se zaměřuje na hnací síly změn – globalizaci, technologické změny a stárnutí populace – a zkoumá vliv těchto hnacích sil na svět práce. Toto oddělení má v plánu posílit své kapacity v otázkách týkajících se organizace práce, rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, produktivity, inovačního potenciálu, motivace a rozvoje lidského kapitálu z pohledu podniku.

Úspěšný uchazeč se bude věnovat analýze a zaznamenávání výsledků dosažených na mezinárodní úrovni řízení lidských zdrojů a bude moci uplatnit své praktické zkušenosti k navržení a zavedení výzkumných projektů ve výše uvedených oblastech. Bude podřízen/a vedoucímu oddělení průmyslových vztahů a rozvoje pracovišť a bude hrát klíčovou roli v rozvoji tohoto nového směru, který se soustředí na úroveň podniku.

Toto výběrové řízení je otevřené uchazečům, kteří:

jsou občany některého z členských států Evropské unie,

mohou v plné míře požívat svých občanských práv,

mají splněny veškeré zákonné povinnosti ve vztahu k vojenské službě,

jsou schopni předložit reference týkající se osobnostních charakteristik, které doloží vhodnost uchazeče pro výkon povinností spojených s touto funkcí,

mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka Evropské unie, přičemž se požaduje vynikající znalost anglického jazyka, který je hlavním jazykem Eurofoundu,

mají minimálně 4leté vysokoškolské vzdělání zakončené získáním titulu v oboru řízení lidských vzorů nebo podniková ekonomika,

mají nejméně šest let odpovídající odborné praxe po získání vysokoškolského titulu.

Úspěšný uchazeč bude zařazen do funkční skupiny AD, třídy 7, jako dočasný zaměstnanec se smlouvou na dobu neurčitou.

Podrobné informace o pracovní pozici a o přihlašování a výběrovém řízení jsou ke stažení na internetových stránkách Eurofoundu: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Uchazeči by si měli důkladně prostudovat oznámení o volném pracovním místě, neboť neúplné přihlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

Všechny přihlášky musí být podány na úředním formuláři přihlášky, který je rovněž ke stažení na internetových stránkách Eurofoundu.

Lhůta pro podání přihlášky: 7. června 2009


7.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 105/s3


PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C A ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

Níže najdete seznam Úředních věstníků řady C A publikovaných v tomto roce.

Pokud není uvedeno jinak, jsou Úřední věstníky publikovány ve všech jazykových verzích.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105