ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 223

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
30. srpna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2008/C 223/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unie
Úř. věst. C 209, 15.8.2008

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2008/C 223/02

Věc C-51/05 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Kasační opravný prostředek — Společná organizace trhu s vínem — Podpory na destilaci — Žaloba na náhradu škody — Mimosmluvní odpovědnost Společenství — Promlčecí doba — Začátek běhu)

2

2008/C 223/03

Věc C-371/05: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/50/EHS — Články 11 a 15 odst. 2 — Zadávání veřejných zakázek na služby — Zadání zakázky na informační služby Comune di Mantova — Přímé zadání bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce)

3

2008/C 223/04

Věc C-389/05: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika (Nesplnění povinnosti státem — Články 43 ES a 49 ES — Svoboda usazování a volný pohyb služeb — Veterinární požadavky — Inseminační stanice skotu — Vnitrostátní právní úprava přiznávající schváleným stanicím výlučné právo poskytovat služby umělé inseminace skotu na určitém území a podmiňující vydání licence inseminátora uzavřením dohody s jednou z těchto stanic)

3

2008/C 223/05

Věc C-132/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Článek 10 ES — Šestá směrnice o DPH — Povinnosti v rámci vnitřního systému — Kontrola zdanitelných plnění — Amnestie)

4

2008/C 223/06

Věc C-206/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Groningen – Nizozemsko) – Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV v. Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Vnitřní trh s elektřinou — Vnitrostátní právní předpisy umožňující výběr příplatku k ceně za přenos elektřiny ve prospěch společnosti určené zákonem, která má povinnost platit uvízlé náklady — Poplatky s účinkem rovnocenným clům — Diskriminační vnitrostátní zdanění — Podpory poskytované členskými státy)

4

2008/C 223/07

Věc C-207/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat Salzburg – Aigen – Rakousko) – Schwaninger Martin, Viehhandel – Viehexport v. Zollamt Salzburg, Erstattungen (Nařízení (ES) č. 615/98 — Vývozní náhrady — Dobré životní podmínky skotu během přepravy — Směrnice 91/628/EHS — Použitelnost předpisů o ochraně zvířat během přepravy — Předpisy o délce trvání a odpočinku a o námořní přepravě skotu s místem určení mimo Společenství — Krmení a napájení zvířat během cesty)

5

2008/C 223/08

Věc C-303/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Employment Tribunal – Spojené království) – S. Coleman v. Attridge Law, Steve Law (Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Článek 1, čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 2 odst. 3, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. c) — Přímá diskriminace na základě zdravotního postižení — Obtěžování související se zdravotním postižením — Propuštění zaměstnance, který sám není zdravotně postižen, ale má zdravotně postižené dítě — Začlenění — Důkazní břemeno)

6

2008/C 223/09

Věc C-347/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Itálie) – ASM Brescia SpA v. Comune di Rodengo Saiano (Články 43 ES, 49 ES a 86 ES — Koncese na provozování veřejné služby distribuce plynu — Směrnice 2003/55 — Předčasné ukončení ke konci přechodného období — Zásady ochrany legitimního očekávání a právní jistoty)

7

2008/C 223/10

Věc C-413/06 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. července 2008 – Bertelsmann AG, Sony Corporation of America v. Komise Evropských společenství, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kontrola spojování podniků — Společný podnik Sony BMG — Opravný prostředek proti zrušení rozhodnutí Komise, kterým se prohlašuje spojení za slučitelné se společným trhem — Soudní přezkum — Dosah — Důkazní požadavky — Úloha oznámení námitek — Posílení nebo vytvoření společného dominantního postavení — Odůvodnění rozhodnutí, která povolují spojení podniků — Použití důvěrných informací)

7

2008/C 223/11

Věc C-448/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Köln – Německo) – cp-Pharma Handels GmbH v. Spolková republika Německo (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Platnost nařízení (ES) č. 1873/2003 — Veterinární léčivé přípravky — Nařízení (EHS) č. 2377/90 — Maximální limity reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu — Progesteron — Omezení použití — Směrnice 96/22/ES)

8

2008/C 223/12

Věc C-484/06: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV v. Staatssecretaris van Financiën (Řízení o předběžné otázce — První a šestá směrnice o DPH — Zásady daňové neutrality a proporcionality — Pravidla týkající se zaokrouhlování částek DPH — Zaokrouhlování u každého kusu zboží směrem dolů)

9

2008/C 223/13

Věc C-488/06 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – L & D SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Julius Sämann Ltd (Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 73 — Obrazová ochranná známka Aire Limpio — Obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní a mezinárodní obrazové ochranné známky znázorňující jedli s různými názvy — Námitky majitele — Částečné zamítnutí zápisu — Vyvození zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky z důkazů týkajících se jiné ochranné známky)

9

2008/C 223/14

Věc C-500/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di Genova – Itálie) – Corporación Dermoestética SA v. To Me Group Advertising Media (Články 3 odst. 1 písm. g) ES, 4 ES, 10 ES, 43 ES, 49 ES, 81 ES, 86 ES a 98 ES — Vnitrostátní právní předpisy, které zakazují reklamu na léčebné postupy v oblasti lékařské kosmetiky a kosmetické chirurgie)

10

2008/C 223/15

Věc C-521/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Athinaïki Techniki AE v. Komise Evropských společenství, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Podpora poskytnutá Řeckou republikou konsorciu Hyatt Regency — Stížnost — Rozhodnutí, kterým se odkládá stížnost — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Články 4, 13 a 20 — Pojem napadnutelný akt ve smyslu článku 230 ES)

10

2008/C 223/16

Věc C-33/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Dâmbovița – Rumunsko) – Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală de Pașapoarte București v. Gheorghe Jipa (Občanství Unie — Článek 18 ES — Směrnice 2004/38/ES — Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států)

11

2008/C 223/17

Věc C-54/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Brussel – Belgie) – Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV (Směrnice 2000/43/ES — Diskriminační kritéria výběru zaměstnanců — Důkazní břemeno — Sankce)

11

2008/C 223/18

Věc C-71/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – Franco Campoli v. Komise Evropských společenství, Rad Evropské unie (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Odměna — Důchod — Použití koeficientu vypočítaného v závislosti na průměrných životních nákladech ve státě bydliště — Přechodný režim stanovený nařízením, kterým se mění služební řád úředníků — Námitka protiprávnosti)

12

2008/C 223/19

Věc C-94/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht Bonn – Německo) – Andrea Raccanelli v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Článek 39 ES — Pojem pracovník — Veřejně prospěšná nevládní organizace — Doktorandské stipendium — Pracovní smlouva — Podmínky)

12

2008/C 223/20

Spojené věci C-152/07 až C-154/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) v. Spolková republika Německo (Odvětví telekomunikací — Sítě a služby — Tarifní rovnováha — Článek 4c směrnice 90/388/EHS — Článek 7 odst. 2 směrnice 97/33/ES — Článek 12 odst. 7 směrnice 98/61/ES — Regulační orgán — Přímý účinek směrnic — Trojstranný vztah)

13

2008/C 223/21

Věc C-173/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Německo) – Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. Diether Schenkel (Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Náhrady cestujícím v případě zrušení letu — Oblast působnosti — Článek 3 odst. 1 písm. a) — Pojem let)

14

2008/C 223/22

Věc C-207/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Články 43 ES a 56 ES — Vnitrostátní právní předpisy podmiňující nabytí určitého podílu v podnicích provádějících regulované činnosti v energetickém odvětví a aktiv nezbytných k výkonu těchto činností předchozím povolením zvláštní komise)

14

2008/C 223/23

Věc C-226/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Flughafen Köln/Bonn GmbH v. Hauptzollamt Köln (Směrnice 2003/96/ES — Rámcové předpisy Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny — Článek 14 odst. 1 písm. a) — Osvobození energetických produktů používaných k výrobě elektřiny od daně — Možnost zdanění z důvodu ochrany životního prostředí — Přímý účinek osvobození od daně)

15

2008/C 223/24

Věc C-307/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 89/48/EHS — Uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy — Neuznání diplomů, které umožňují přístup k povolání farmaceuta v oboru biologické medicíny — Neprovedení)

15

2008/C 223/25

Věc C-311/07: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 89/105/EHS — Začlenění humánních léčivých přípravků do rozsahu působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění — Článek 6 bod 1 — Seznam léčiv hrazených z vnitrostátního systému zdravotního pojištění, kterým se stanoví tři odlišné kategorie z hlediska podmínek úhrady — Lhůta pro přijetí rozhodnutí týkajícího se žádosti o zápis léčivého přípravku do kategorií tohoto seznamu, které poskytují nejvýhodnější podmínky úhrady)

16

2008/C 223/26

Věc C-426/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – Polská republika) – Dariusz Krawczyński v. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Vnitrostátní zdanění — Daně z automobilů — Spotřební daň — Ojetá vozidla — Dovoz)

16

2008/C 223/27

Věc C-510/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 68/414/EHS — Článek 1 odst. 1 — Povinnost udržovat stálé minimální zásoby ropných produktů — Porušení)

17

2008/C 223/28

Věc C-543/07: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/73/ES — Rovnost zacházení pro muže a ženy — Přístup k zaměstnání — Odborné vzdělávání a postup v zaměstnání — Pracovní podmínky — Nepřijetí ve stanovené lhůtě)

18

2008/C 223/29

Věc C-66/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Stuttgart – Německo) – Řízení týkající se výkonu evropského zatýkacího rozkazu proti Szymonu Kozlowskému (Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy — Článek 4 bod 6 — Důvod, pro který je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu — Výklad pojmů má trvalé bydliště a zdržuje se ve vykonávajícím členském státě)

18

2008/C 223/30

Věc C-195/08 PPU: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litevská republika) – V řízení zahájeném Ingou Rinau (Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí — Výkon ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 — Návrh na neuznání rozhodnutí o navrácení dítěte neoprávněně zadrženého v jiném členském státě — Řízení o naléhavé předběžné otázce)

19

2008/C 223/31

Věc C-214/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. května 2008 Philippem Guigardem proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 11. března 2008 ve věci T-301/05, Guigard v. Komise

19

2008/C 223/32

Věc C-227/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca (Španělsko) dne 26. května 2008 – Eva Martín Martín v. EDP Editores, S.L. a Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Věc C-229/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 28. května 2008 – Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Věc C-231/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2008 Massimem Gianninim proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 12. března 2008 ve věci T-100/04, Massimo Giannini v. Komise

22

2008/C 223/35

Věc C-235/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Ried im Innkreis (Rakousko) dne 2. června 2008 – Trestní řízení proti Rolandu Langerovi

23

2008/C 223/36

Věc C-242/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 4. června 2008 – Swiss Re Germany Holding GmbH v. Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Věc C-247/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 9. června 2008 – Gaz de France – Berliner Investissement SA v. Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Věc C-250/08: Žaloba podaná dne 10. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

25

2008/C 223/39

Věc C-253/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

25

2008/C 223/40

Věc C-255/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

26

2008/C 223/41

Věc C-258/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. června 2008 – Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. a Ladbrokes International Ltd. v. Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Věc C-268/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2008 Christosem Michailem proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 16. dubna 2008 ve věci T-486/04, Michail v. Komise

27

2008/C 223/43

Věc C-271/08: Žaloba podaná dne 24. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

27

2008/C 223/44

Věc C-275/08: Žaloba podaná dne 24. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

28

2008/C 223/45

Věc C-277/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social č. 23 de Madrid (Španělsko) dne 26. června 2008 – Francisco Vicente Pereda v. Madrid Movilidad SA

29

2008/C 223/46

Věc C-278/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 26. června 2008 – Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni a trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Věc C-279/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. června 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 10. dubna 2008 ve věci T-233/04, Nizozemské království podporované Spolkovou republikou Německo proti Komisi Evropských společenství

30

2008/C 223/48

Věc C-280/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. června 2008 Deutsche Telekom AG proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 10. dubna 2008 ve věci T-271/03, Deutsche Telekom v. Komise Evropských společenství

31

2008/C 223/49

Věc C-283/08: Žaloba podaná dne 27. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

32

2008/C 223/50

Věc C-284/08: Žaloba podaná dne 27. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

32

2008/C 223/51

Věc C-286/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

33

2008/C 223/52

Věc C-289/08: Žaloba podaná dne 1. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

33

2008/C 223/53

Věc C-293/08: Žaloba podaná dne 2. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Finská republika

34

2008/C 223/54

Věc C-296/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Montpellier (Francie) dne 3. července 2008 – Ministère public v. Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Věc C-297/08: Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

35

2008/C 223/56

Věc C-298/08: Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

35

2008/C 223/57

Věc C-300/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. července 2008 Leche Celta, SL, proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 23. dubna 2008 ve věci T-35/07, Leche Celta v. OHIM

36

2008/C 223/58

Věc C-306/08: Žaloba podaná dne 9. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

36

2008/C 223/59

Věc C-308/08: Žaloba podaná dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

37

2008/C 223/60

Věc C-312/08: Žaloba podaná dne 14. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

37

2008/C 223/61

Věc C-313/08: Žaloba podaná dne 14. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

37

2008/C 223/62

Věc C-321/08: Žaloba podaná dne 15. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

38

2008/C 223/63

Věc C-322/08: Žaloba podaná dne 15. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

38

2008/C 223/64

Věc C-326/08: Žaloba podaná dne 16. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

38

2008/C 223/65

Věc C-334/08: Žaloba podaná dne 18. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

39

2008/C 223/66

Věc C-332/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. dubna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Josef Holzinger v. Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Soud prvního stupně

2008/C 223/67

Spojené věci T-433/03, 434/03, T-367/04 a T-244/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2008 – Gibtelecom v. Komise (Hospodářská soutěž — Telekomunikace — Rozhodnutí o odložení stížností založených na článku 86 ES — Nezaujetí stanoviska Komisí ke stížnostem založeným na článku 86 ES — Žaloba na neplatnost — Žaloba pro nečinnost — Bezpředmětnost sporu v průběhu řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

40

2008/C 223/68

Věc T-322/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Espinosa Labella a další v. Komise (Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost)

40

2008/C 223/69

Věc T-323/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Fresyga v. Komise (Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost)

41

2008/C 223/70

Věc T-345/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Complejo Agrícola v. Komise (Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost)

41

2008/C 223/71

Věc T-358/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 4. července 2008 – Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans v. Komise (Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení čl. 81 ES — Žaloba podaná podnikem uvedeným v odůvodnění rozhodnutí, které mu nebylo určeno — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nepřípustnost)

42

2008/C 223/72

Věc T-366/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Calebus v. Komise (Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost)

42

2008/C 223/73

Věc T-12/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2008 – Polimeri Europa v. Komise (Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

43

2008/C 223/74

Věc T-30/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 27. června 2008 – Denka International v. Komise (Žaloba na neplatnost — Směrnice 2006/92/ES — Maximální limity reziduí pro dichlorvos — Nepřípustnost)

43

2008/C 223/75

Spojené věci T-354/07 až T-356/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2008 – Pfizer v. OHIM – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zrušení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

43

2008/C 223/76

Věc T-451/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2008 – WellBiz v. OHIM – Wild (WELLBIZ) (Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

44

2008/C 223/77

Věc T-9/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2008 – Volkswagen v. OHIM (Silueta automobilu se světlomety) (Ochranná známka Společenství — Zřeknutí se národního zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

44

2008/C 223/78

Věc T-208/08: Žaloba podaná dne 4. června 2008 – Gosselin Word Wide Moving v. Komise

45

2008/C 223/79

Věc T-221/08: Žaloba podaná dne 6. června 2008 – Strack v. Komise

45

2008/C 223/80

Věc T-222/08: Žaloba podaná dne 9. června 2008 – Sanatur v. OHIM – Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Věc T-223/08: Žaloba podaná dne 12. června 2008 – Iranian Tobacco v. OHIM – AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Věc T-225/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. OHIM – Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Věc T-226/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. OHIM – Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Věc T-230/08: Žaloba podaná dne 17. června 2008 – Asenbaum Fine Arts v. OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Věc T-231/08: Žaloba podaná dne 17. července 2008 – Asenbaum Fine Arts v. OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Věc T-233/08: Žaloba podaná dne 16. června 2008 – MPDV Mikrolab v. OHIM (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Věc T-236/08: Žaloba podaná dne 16. června 2008 – HPA v. Komise

49

2008/C 223/88

Věc T-238/08: Žaloba podaná dne 19. června 2008 – Komise v. Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Věc T-244/08: Žaloba podaná dne 23. června 2008 – Konsum Nord v. Komise

51

2008/C 223/90

Věc T-245/08: Žaloba podaná dne 20. června 2008 – Iranian Tobacco v. OHIM – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Věc T-248/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. června 2008 Františkem Doktorem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. dubna 2008 ve věci F-73/07, Doktor v. Rada

52

2008/C 223/92

Věc T-251/08: Žaloba podaná dne 26. června 2008 – Vion v. OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Věc T-254/08: Žaloba podaná dne 26. června 2008 – Associazione Giullemanidallajuve v. Komise

53

2008/C 223/94

Věc T-257/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Biotronik v. OHIM (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Věc T-258/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Rath v. OHIM – Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Věc T-260/08: Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Indo Internacional v. OHIM – Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Věc T-262/08: Žaloba podaná dne 8. července 2008 – Canon Communications v. OHIM – Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Věc T-263/08: Žaloba podaná dne 7. července 2008 – Becker Flugfunkwerk v. OHIM – Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Věc T-265/08: Žaloba podaná dne 4. července 2008 – Německo v. Komise

56

2008/C 223/00

Věc T-274/08: Žaloba podaná dne 11. července 2008 – Itálie v. Komise

57

2008/C 223/01

Věc T-275/08: Žaloba podaná dne 11. července 2008 – Itálie v. Komise

57

2008/C 223/02

Věc T-492/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. července 2008 – Jungbunzlauer a další v. Komise

58

2008/C 223/03

Věc T-67/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. července 2008 – Elini v. OHIM – Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Věc T-237/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2008 – CityLine Hungary v. Komise

58

2008/C 223/05

Věc T-87/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

58

2008/C 223/06

Věc T-88/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

58

2008/C 223/07

Věc T-91/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

58

2008/C 223/08

Věc T-92/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

2008/C 223/09

Věc T-93/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

2008/C 223/10

Věc T-119/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

2008/C 223/11

Věc T-122/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2008/C 223/12

Věc F-60/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 – Vande Velde v. Komise (Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Pozdě podaná stížnost — Žaloba zjevně nepřípustná)

60

2008/C 223/13

Věc F-63/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 – Arana de la Cal v. Komise (Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Pozdě podaná stížnost — Žaloba zjevně nepřípustná)

60

2008/C 223/14

Věc F-123/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. června 2008 – Timmer v. Účetní dvůr (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Lhůta k podání stížnosti — Nová skutečnost — Nepřípustnost)

61

2008/C 223/15

Věc F-78/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2008 – Boudova a další v. Komise (Veřejná správa — Úředníci — Jmenování — Zařazení do platové třídy — Pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky — Výběrová řízení vyhlášená před vstupem v platnost nového služebního řádu — Akt, kterým bylo zkráceno právo — Přípustnost žaloby)

61

2008/C 223/16

Věc F-108/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 – Nijs v. Účetní dvůr (Veřejná správa — Úředníci — Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně — Stručný popis žalobních důvodů v žalobě — Neexistence předchozí stížnosti — Zjevná nepřípustnost)

61

2008/C 223/17

Věc F-136/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 – Nijs v. Účetní dvůr (Veřejná služba — Úředníci — Předchozí stížnost — Nepodání — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost)

62

2008/C 223/18

Věc F-54/08: Žaloba podaná dne 29. května 2008 – Bernard v. Europol

62

2008/C 223/19

Věc F-59/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Klug v. Evropská agentura pro léčiva

62

2008/C 223/20

Věc F-60/08: Žaloba podaná dne 25. června 2008 – Z v. Komise

63

2008/C 223/21

Věc F-62/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. února 2008 – Ghem v. Komise

63

2008/C 223/22

Věc F-64/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 2. dubna 2008 – S v. Parlament

63

2008/C 223/23

Věc F-68/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 6. března 2008 – Gering v. Europol

63

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/1


(2008/C 223/01)

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 209, 15.8.2008

Dřívější publikace

Úř. věst. C 197, 2.8.2008

Úř. věst. C 183, 19.7.2008

Úř. věst. C 171, 5.7.2008

Úř. věst. C 158, 21.6.2008

Úř. věst. C 142, 7.6.2008

Úř. věst. C 128, 24.5.2008

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/2


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari

(Věc C-51/05 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Společná organizace trhu s vínem - Podpory na destilaci - Žaloba na náhradu škody - Mimosmluvní odpovědnost Společenství - Promlčecí doba - Začátek běhu)

(2008/C 223/02)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Cattabriga a L. Visaggio, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (zástupci: C. Dore a G. Dore, avvocati)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 23. listopadu 2004, Cantina sociale di Dolianova a další v. Komise (T-166/98), kterým Soud uložil Komisi, aby nahradila škodu vzniklou žalobcům v návaznosti na rozhodnutí č. VI B-I-3 M 4/97PVP ze dne 31. července 1998, kterým byla zamítnuta žádost žalobců týkající se platby podpor na destilaci pro vinařský rok 1982/1983

Výrok

1)

Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 23. listopadu 2004, Cantina sociale di Dolianova a další v. Komise (T-166/98), se zrušuje v rozsahu, v němž prohlásil, že žaloba na určení mimosmluvní odpovědnosti podaná Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari je přípustná, a uložil Komisi Evropských společenství, aby nahradila škodu, která těmto vinařským družstvům vznikla v návaznosti na úpadek Distilleria Agricola Industriale de Terralba v důsledku neexistence mechanismu, který by v rámci režimu zavedeného v článku 9 nařízení Komise (EHS) č. 2499/82 ze dne 15. září 1982, kterým se stanoví pravidla o preventivní destilaci pro vinařský rok 1982/1983, mohl zaručit, že dotyčným producentům bude vyplacena podpora Společenství stanovená v tomto nařízení.

2)

Žaloba ve věci T-166/98 se odmítá.

3)

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari ponesou náklady řízení vztahující se k tomuto řízení a řízení před Soudem prvního stupně Evropských společenství.


(1)  Úř. věst. C 82, 2.4.2005.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/3


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

(Věc C-371/05) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 92/50/EHS - Články 11 a 15 odst. 2 - Zadávání veřejných zakázek na služby - Zadání zakázky na informační služby Comune di Mantova - Přímé zadání bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce)

(2008/C 223/03)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: X. Lewis, C. Zadra, L. Visaggio a C. Cattabriga, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika (zástupci: I. M. Braguglia, zmocněnec a G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení čl. 11 a 15 odst. 2 směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 322) – Zadání zakázky na informační služby Comune di Mantova – Přímé zadání bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 10, 14.1.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

(Věc C-389/05) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Články 43 ES a 49 ES - Svoboda usazování a volný pohyb služeb - Veterinární požadavky - Inseminační stanice skotu - Vnitrostátní právní úprava přiznávající schváleným stanicím výlučné právo poskytovat služby umělé inseminace skotu na určitém území a podmiňující vydání licence inseminátora uzavřením dohody s jednou z těchto stanic)

(2008/C 223/04)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Bordes a E. Traversa, zmocněnci)

Žalovaná: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues, A. Colomb a G. Le Bras, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 43 ES a 49 ES – Výkon činností spojených s umělou inseminací skotu vyhrazených pouze schváleným „inseminačním stanicím“ ve Francii

Výrok

1)

Francouzská republika tím, že vyhradila právo poskytovat služby umělé inseminace skotu schváleným inseminačním stanicím, které disponují územní výlučností, jakož i osobám, které vlastní licenci inseminátora, jejíž vydání je podmíněno uzavřením dohody s jednou z těchto stanic, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 43 ES a 49 ES.

2)

Francouzské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 10, 14.1.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

(Věc C-132/06) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Článek 10 ES - Šestá směrnice o DPH - Povinnosti v rámci vnitřního systému - Kontrola zdanitelných plnění - Amnestie)

(2008/C 223/05)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: E. Traversa a M. Afonso, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika (zástupci: I. Braguglia, zmocněnec a G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 2 a 22 šesté směrnice 77/388/EHS: Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1) – Povinnosti v rámci vnitrostátního režimu – Vnitrostátní zákon, který se vzdává kontroly zdanitelných plnění uskutečněných v průběhu po sobě jdoucích daňových období

Výrok

1)

Italská republika tím, že v článcích 8 a 9 zákona č. 289 o ustanoveních pro sestavení ročního a víceletého rozpočtu státu (finanční zákon na rok 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)] ze dne 27. prosince 2002 stanovila obecné a bezpodmínečné vzdání se ověřování zdanitelných plnění uskutečněných v průběhu řady po sobě jdoucích daňových období, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 a 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, jakož i z článku 10 ES.

2)

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 108, 6.5.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/4


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Groningen – Nizozemsko) – Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV v. Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

(Věc C-206/06) (1)

(Vnitřní trh s elektřinou - Vnitrostátní právní předpisy umožňující výběr příplatku k ceně za přenos elektřiny ve prospěch společnosti určené zákonem, která má povinnost platit uvízlé náklady - Poplatky s účinkem rovnocenným clům - Diskriminační vnitrostátní zdanění - Podpory poskytované členskými státy)

(2008/C 223/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Groningen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV

Žalovaní: Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Rechtbank Groningen – Výklad článků 25 ES, 87 odst. 1 ES a 90 ES – Vnitrostátní právní předpisy zavádějící tarifní příplatek z elektřiny, který dluží odběratelé usazení v Nizozemsku provozovateli sítě během přechodného období – Povinnost provozovatele sítě zaplatit tarifní příplatek zákonem určené společnosti vnitrostátních výrobců elektřiny jako kompenzaci určité částky představující částku vzniklou v důsledku přijatých povinností a investic, které tato společnost uskutečnila před liberalizací trhu – Zaplacení přeplatku společností příslušnému ministerstvu

Výrok

1)

Článek 25 ES musí být vykládán v tom smyslu, že brání zákonnému opatření, podle kterého jsou vnitrostátní odběratelé elektřiny povinni platit svému provozovateli sítě příplatek k ceně za množství k těmto odběratelům přenesené elektřiny, která byla vyrobena v členském státě a dovezena, pokud tento příplatek musí být uvedeným provozovatelem převeden na společnost určenou za tímto účelem zákonodárcem, která je společnou dceřinou společností čtyř vnitrostátních podniků vyrábějících elektřinu a dříve byla správcem nákladů veškeré vyrobené a dovezené elektřiny, a pokud tento příplatek musí být v plné výši použit na zaplacení nákladů neslučitelných s trhem, ke kterým je tato společnost osobně povinna, což má za následek, že částky vybrané touto společností zcela kompenzují zatížení nesené přenášenou domácí elektřinou.

Je tomu stejně, pokud domácí podniky vyrábějící elektřinu jsou povinny nést tyto náklady a pokud z důvodu stávajících úmluv zaplacením nákupní ceny za domácí elektřinu, zaplacením dividend jednotlivým domácím podnikům vyrábějícím elektřinu, jejichž dceřinou společností určená společnost je, nebo jakýmkoli jiným způsobem mohla být výhoda tvořená příplatkem k ceně zcela přenesena určenou společností na domácí podniky vyrábějící elektřinu.

Článek 90 ES musí být vykládán v tom smyslu, že brání témuž zákonnému opatření za okolností, kdy výnos z poplatku vybraného za přenesenou elektřinu je určen pouze částečně na zaplacení nákladů neslučitelných s trhem, to znamená pokud částka vybraná určenou společností kompenzuje pouze část zatížení neseného přenášenou domácí elektřinou.

2)

Článek 87 ES musí být vykládán v tom smyslu, že v rozsahu, v němž představují hospodářskou výhodu, a nikoli kompenzaci představující protihodnotu plnění uskutečněných určenou společností za účelem plnění povinností veřejné služby, představují částky zaplacené určené společnosti podle článku 9 přechodného zákona o odvětví výroby elektřiny (Overgangswet Elektriciteitsproduktiesector) ze dne 21. prosince 2000 státní podporu ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy o ES.


(1)  Úř. věst. C 178, 29.7.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/5


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat Salzburg – Aigen – Rakousko) – Schwaninger Martin, Viehhandel – Viehexport v. Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Věc C-207/06) (1)

(Nařízení (ES) č. 615/98 - Vývozní náhrady - Dobré životní podmínky skotu během přepravy - Směrnice 91/628/EHS - Použitelnost předpisů o ochraně zvířat během přepravy - Předpisy o délce trvání a odpočinku a o námořní přepravě skotu s místem určení mimo Společenství - Krmení a napájení zvířat během cesty)

(2008/C 223/07)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Unabhängiger Finanzsenat Salzburg – Aigen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Schwaninger Martin, Viehhandel – Viehexport

Žalovaná: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Unabhängiger Finanzsenat (Rakousko) – Výklad článku 1 nařízení Komise (ES) č. 615/98 ze dne 18. března 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim vývozních náhrad, pokud jde o ochranu živého skotu během přepravy (Úř. věst. L 82, s. 19), jakož i kapitoly VII čl. 48 odst. 7 písm. a) a b) přílohy směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS (Úř. věst. L 340, s. 17) a čl. 5 A odst. 2 písm. d) ii) první odrážky této směrnice – Použitelnost pravidel na ochranu zvířat týkajících se délky trvání cesty a odpočinku na přepravu skotu po moři do místa mimo Společenství ve vozidle naloženém na plavidle bez vyložení zvířat – Nezaznamenání hodin, kdy byla přepravovaná zvířata během přepravy skutečně krmena a napájena, do plánu cesty

Výrok

1)

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 615/98 ze dne 18. března 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim vývozních náhrad, pokud jde o ochranu živého skotu během přepravy, nelze vykládat tak, že ustanovení bodu 48 odst. 7 písm. b) přílohy směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS, ve znění směrnice Rady 95/29/ES ze dne 29. června 1995, musí být použito na námořní přepravu mezi zeměpisným bodem na území Evropského společenství a zeměpisným bodem nacházejícím se ve třetí zemi, uskutečňovanou pomocí vozidel naložených na lodě, aniž by došlo k vykládce zvířat.

2)

Bod 48 odst. 7 písm. a) přílohy směrnice 91/628, ve znění směrnice 95/29, musí být vykládán tak, že v případě námořní přepravy mezi zeměpisným bodem na území Evropského společenství a zeměpisným bodem nacházejícím se ve třetí zemi uskutečňované pomocí vozidel naložených na lodě, aniž by došlo k vykládce zvířat, nezapočítává doba trvání přepravy, jsou-li zvířata přepravována v souladu s podmínkami stanovenými v bodě 48 odst. 3 a 4 přílohy směrnice 91/628, s výjimkou délky trvání cesty a dob pro odpočinek. V takovém případě může nový časový úsek silniční přepravy začít podle odstavce 4 písm. d) uvedeného bodu 48 okamžitě po vyložení vozidla v přístavu třetí země určení.

3)

Plán cesty, který obsahuje psacím strojem předem vepsanou poznámku o tom, že jsou zvířata během přepravy po moři krmena a napájena „večer, ráno, v poledne, večer, ráno“, může splňovat požadavky směrnice 91/628, ve znění směrnice 95/29, prokáže-li se, že se tyto úkony uskutečnily. Má-li příslušný orgán za to, že s ohledem na soubor dokumentů předložených vývozcem nebyly požadavky uvedené směrnice dodrženy, je na něm, aby posoudil, zda toto porušení mělo dopad na dobré životní podmínky zvířat, zda takovéto pochybení může být případně napraveno a zda povede ke ztrátě, snížení nebo zachování nároku na vývozní náhradu.


(1)  Úř. věst. C 190, 12.8.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/6


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Employment Tribunal – Spojené království) – S. Coleman v. Attridge Law, Steve Law

(Věc C-303/06) (1)

(Sociální politika - Směrnice 2000/78/ES - Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Článek 1, čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 2 odst. 3, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. c) - Přímá diskriminace na základě zdravotního postižení - Obtěžování související se zdravotním postižením - Propuštění zaměstnance, který sám není zdravotně postižen, ale má zdravotně postižené dítě - Začlenění - Důkazní břemeno)

(2008/C 223/08)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Employment Tribunal

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: S. Coleman

Žalovaní: Attridge Law, Steve Law

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Employment Tribunal – Výklad článku 1, čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79) – Dosah pojmu „zdravotní postižení“ – Možnost rozšířit tento pojem i na osobu úzce spojenou se zdravotně postiženou osobou, která byla diskriminována z důvodu tohoto spojení – Zaměstnanec, který sám vychovává zdravotně postižené dítě

Výrok

1)

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a zejména její článek 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 písm. a) musí být vykládány v tom smyslu, že zákaz přímé diskriminace, který stanoví, není omezen pouze na osoby, které jsou samy zdravotně postiženy. Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem, který sám není zdravotně postižen, zachází méně příznivým způsobem, než zachází, zacházel nebo by zacházel s jiným zaměstnancem ve srovnatelné situaci, a je-li prokázáno, že nepříznivé zacházení, jemuž je tento zaměstnanec vystaven, se zakládá na zdravotním postižení jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, je takové zacházení v rozporu se zákazem přímé diskriminace zakotveným v uvedeném čl. 2 odst. 2 písm. a).

2)

Směrnice 2000/78, a zejména její článek 1 a čl. 2 odst. 1 a 3 musí být vykládány v tom smyslu, že zákaz obtěžování, který stanoví, není omezen pouze na osoby, které jsou samy zdravotně postiženy. Je-li prokázáno, že nežádoucí chování naplňující znaky obtěžování, jemuž je vystaven zaměstnanec, který sám není zdravotně postižen, souvisí se zdravotním postižením jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, je takové chování v rozporu se zákazem obtěžování zakotveným v uvedeném čl. 2 odst. 3.


(1)  Úř. věst. C 237, 30.9.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/7


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Itálie) – ASM Brescia SpA v. Comune di Rodengo Saiano

(Věc C-347/06) (1)

(Články 43 ES, 49 ES a 86 ES - Koncese na provozování veřejné služby distribuce plynu - Směrnice 2003/55 - Předčasné ukončení ke konci přechodného období - Zásady ochrany legitimního očekávání a právní jistoty)

(2008/C 223/09)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: ASM Brescia SpA

Žalovaná: Comune di Rodengo Saiano

Za přítomnosti: Anigas – Associazione Nazionale Industriali del Gas

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Výklad čl. 43, 49 a 86 odst. 1, ES a čl. 23 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (Úř. věst. L 176, s. 57; Zvl. vyd. 12/02, s. 230) – Automatické prodloužení koncesí na provozování veřejné služby distribuce plynu na …

Výrok

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES nebrání tomu, aby taková právní úprava členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, stanovila dle jí vymezených podmínek prodloužení přechodného období, po jehož uplynutí dojde k předčasnému ukončení takové koncese na distribuci zemního plynu, jako je koncese dotčená v původním řízení. Za těchto podmínek je rovněž třeba mít za to, že takové právní úpravě nebrání ani článek 10 ES a zásada proporcionality.

2)

Články 43 ES, 49 ES a čl. 86 odst. 1 ES nebrání tomu, aby taková právní úprava členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, stanovila dle jí vymezených podmínek prodloužení přechodného období, po jehož uplynutí dojde k předčasnému ukončení takové koncese na distribuci zemního plynu, jako je koncese dotčená v původním řízení, za předpokladu, že takové prodloužení může být považováno za nezbytné za účelem umožnit smluvním stranám rozvázat jejich smluvní vztahy za podmínek přijatelných jak z hlediska požadavků veřejné služby, tak i z ekonomického hlediska.


(1)  Úř. věst. C 281, 18.11.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/7


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. července 2008 – Bertelsmann AG, Sony Corporation of America v. Komise Evropských společenství, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV

(Věc C-413/06 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kontrola spojování podniků - Společný podnik Sony BMG - Opravný prostředek proti zrušení rozhodnutí Komise, kterým se prohlašuje spojení za slučitelné se společným trhem - Soudní přezkum - Dosah - Důkazní požadavky - Úloha oznámení námitek - Posílení nebo vytvoření společného dominantního postavení - Odůvodnění rozhodnutí, která povolují spojení podniků - Použití důvěrných informací)

(2008/C 223/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): Bertelsmann AG (zástupci: P. Chappatte a J. Boyce, solicitors), Sony Corporation of America (zástupci: N. Levy, barrister, R. Snelders, advokát, T. Graf, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) (zástupci: S. Crosby a J. Golding, solicitors, I. Wekstein-Steg, advokátka), Komise Evropských společenství (zástupci: A. Whelan a K. Mojzesowicz, zmocněnci), Sony BMG Music Entertainment BV (zástupci: N. Levy, barrister, R. Snelders, advokát, T. Graf, Rechtsanwalt)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 13. července 2006 ve věci Impala v. Komise (T-464/04), kterým Soud prvního stupně zrušil rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2004, kterým se za slučitelnou se společným trhem a s Dohodou o EHP prohlašuje fúze směřující k vytvoření společného podniku, kterým se spojují činnosti společností Sony a Bertelsmann v oblasti hudebních nahrávek (věc č. COMP/M.3333-Sony/BMG)

Výrok

1)

Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 13. července 2006, Impala v. Komise (T-464/04), se zrušuje.

2)

Věc se vrací zpět Soudu prvního stupně Evropských společenství.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/8


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Köln – Německo) – cp-Pharma Handels GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-448/06) (1)

(Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Platnost nařízení (ES) č. 1873/2003 - Veterinární léčivé přípravky - Nařízení (EHS) č. 2377/90 - Maximální limity reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu - Progesteron - Omezení použití - Směrnice 96/22/ES)

(2008/C 223/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: cp-Pharma Handels GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Verwaltungsgericht Köln – Platnost nařízení Komise (ES) č. 1873/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 9) v rozsahu, v němž omezením podmínek použití progesteronu jako účinné látky veterinárních léčivých přípravků pouze na intravaginální použití vylučuje možnost podávat tuto látku ve formě intramuskulární injekce – Otázka existence pravomoci Komise pro toto omezení s ohledem na čl. 1 písm. a) a článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1) ve vztahu k čl. 4 bodu 1 směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3)

Výrok

Přezkum položené otázky neodhalil žádnou skutečnost, která by se mohla dotknout platnosti nařízení Komise (ES) č. 1873/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/9


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV v. Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-484/06) (1)

(Řízení o předběžné otázce - První a šestá směrnice o DPH - Zásady daňové neutrality a proporcionality - Pravidla týkající se zaokrouhlování částek DPH - Zaokrouhlování u každého kusu zboží směrem dolů)

(2008/C 223/12)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobce: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Hoge Raad der Nederlanden – Výklad čl. 11 části A odst. 1 písm. a), čl. 22 odst. 3 písm. b) první věty a odst. 5 směrnice 77/388/EHS: Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23) a čl. 2 prvního a druhého pododstavec první směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. 1967, 71, s. 1301; Zvl. vyd. 09/01, s. 3) – Pravidla týkající se zaokrouhlování částek daně z přidané hodnoty

Výrok

1)

Při neexistenci zvláštní právní úpravy Společenství přísluší členským státům, aby stanovily pravidla a metody zaokrouhlování částek daně z přidané hodnoty, přičemž jsou tyto státy povinny při tomto stanovení dodržovat zásady, na kterých spočívá společný systém této daně, zejména zásady daňové neutrality a proporcionality.

2)

Právo Společenství v současné době neobsahuje žádnou zvláštní povinnost, na základě které by členské státy byly povinny povolit osobám povinným k dani zaokrouhlování částky daně z přidané hodnoty u každého kusu zboží směrem dolů.


(1)  Úř. věst. C 20, 27.1.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/9


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – L & D SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Julius Sämann Ltd

(Věc C-488/06 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 40/94 - Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 73 - Obrazová ochranná známka „Aire Limpio“ - Obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní a mezinárodní obrazové ochranné známky znázorňující jedli s různými názvy - Námitky majitele - Částečné zamítnutí zápisu - Vyvození zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky z důkazů týkajících se jiné ochranné známky)

(2008/C 223/13)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: L & D SA (zástupce: S. Miralles Miravet, abogado)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. García Murillo, zmocněnec), Julius Sämann Ltd (zástupce: E. Armijo Chávarri, abogado)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 7. září 2006, L & D v. Komise (T-168/04), kterým Soud zamítl návrh na částečné zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. března 2004 (věc R 326/2003-2), týkajícího se námitkového řízení mezi Julius Sämann Ltd a L & D SA

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

L & D SA se ukládá náhrada nákladů řízení


(1)  Úř. věst. C 20, 27.1.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/10


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di Genova – Itálie) – Corporación Dermoestética SA v. To Me Group Advertising Media

(Věc C-500/06) (1)

(Články 3 odst. 1 písm. g) ES, 4 ES, 10 ES, 43 ES, 49 ES, 81 ES, 86 ES a 98 ES - Vnitrostátní právní předpisy, které zakazují reklamu na léčebné postupy v oblasti lékařské kosmetiky a kosmetické chirurgie)

(2008/C 223/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Giudice di pace di Genova

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Corporación Dermoestética SA

Žalovaná: To Me Group Advertising Media

Za přítomnosti: Cliniche Futura Srl

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Giudice di pace di Genova – Výklad článků 43, 49, 81, 86 a 98 ES – Slučitelnost vnitrostátního ustanovení, které zakazuje na celoplošných televizních stanicích reklamu na lékařskou a chirurgickou péči prováděnou v soukromých léčebných zařízeních majících k tomu řádné povolení a které omezuje výdaje na reklamu na 5 % příjmů v předcházejícím roce

Výrok

Články 43 ES a 49 ES ve spojení s články 48 ES a 55 ES musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je úprava dotčená v původním řízení, v rozsahu, ve kterém tato úprava zakazuje reklamu na lékařskou a chirurgickou péči poskytovanou soukromými lékařskými zařízeními na celoplošných televizních stanicích a zároveň tuto reklamu za určitých podmínek povoluje na místních televizních stanicích.


(1)  Úř. věst. C 42, 24.2.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/10


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Athinaïki Techniki AE v. Komise Evropských společenství, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Věc C-521/06 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Státní podpora - Podpora poskytnutá Řeckou republikou konsorciu Hyatt Regency - Stížnost - Rozhodnutí, kterým se odkládá stížnost - Nařízení (ES) č. 659/1999 - Články 4, 13 a 20 - Pojem „napadnutelný akt“ ve smyslu článku 230 ES)

(2008/C 223/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Athinaïki Techniki AE (zástupce: S. A. Pappas, dikigoros)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství (zástupce: D. Triantafyllou, zmocněnec), Athens Resort Casino AE Symmetochon (zástupci: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 26. září 2006, Athinaïki Techniki v. Komise (T-94/05), kterým Soud zamítl jako nepřípustnou žalobu směřující ke zrušení dopisu Komise ze dne 2. prosince 2004, kterým informovala žalobkyni o odložení její stížnosti týkající se státní podpory, která byla údajně poskytnuta Řeckou republikou v rámci řízení o zadání veřejné zakázky – Pojem „napadnutelný akt“ ve smyslu článku 230 ES

Výrok

1)

Usnesení Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 26. září 2008, Athinaïki Techniki v. Komise (T-94/05), se zrušuje.

2)

Námitka nepřípustnosti vznesená Komisí Evropských společenství před Soudem prvního stupně Evropských společenství se zamítá.

3)

Věc se vrací zpět Soudu prvního stupně Evropských společenství k rozhodnutí o návrhových žádáních Athinaïki Techniki AE směřujících ke zrušení rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 2. června 2004, kterým se odkládá její stížnost týkající se údajné státní podpory poskytnuté Řeckou republikou konsorciu Hyatt Regency v rámci veřejné zakázky týkající se převodu 49 % kapitálu kasina Mont Parnès.

4)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 42, 24.2.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/11


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Dâmbovița – Rumunsko) – Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală de Pașapoarte București v. Gheorghe Jipa

(Věc C-33/07) (1)

(Občanství Unie - Článek 18 ES - Směrnice 2004/38/ES - Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států)

(2008/C 223/16)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Dâmbovița

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală de Pașapoarte București

Žalovaný: Gheorghe Jipa

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Tribunalul Dâmbovița –Výklad článku 18 Smlouvy o ES a článku 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, s. 77, Zvl. vyd. 05/05, s. 46, a oprava v Úř. věst. L 229, s. 35)

Výrok

Článek 18 ES a článek 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, nebrání vnitrostátní právní úpravě umožňující omezit právo občana členského státu odebrat se na území jiného členského státu, zejména z důvodu, že z něho již byl dříve navrácen, jelikož se tam nacházel v situaci „nezákonného pobytu“, pokud jednak osobní chování tohoto občana představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého základního zájmu společnosti, a jednak je zamýšlené omezující opatření způsobilé zaručit uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. Předkládajícímu soudu přísluší přezkoumat, zda ve věci, která mu byla předložena, tomu tak je.


(1)  Úř. věst. C 140, 23.6.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/11


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Brussel – Belgie) – Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV

(Věc C-54/07) (1)

(„Směrnice 2000/43/ES - Diskriminační kritéria výběru zaměstnanců - Důkazní břemeno - Sankce“)

(2008/C 223/17)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Arbeidshof te Brussel

Účastníci původního řízení

Žalobce: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Žalovaná: Firma Feryn NV

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Arbeidshof te Brussel – Výklad čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 8 odst. 1 a článku 15 směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, s. 22; Zvl. vyd. 20/01, s. 23) – Kritéria pro výběr zaměstnanců, která jsou přímo diskriminační z důvodu rasy nebo etnického původu – Důkazní břemeno – Posouzení a určení vnitrostátním soudem – Povinnost vnitrostátního soudu nařídit zastavení diskriminace, nebo nikoliv

Výrok

1)

Skutečnost, že zaměstnavatel veřejně prohlásí, že nepřijme zaměstnance určitého etnického nebo rasového původu, představuje přímou diskriminaci při náboru do zaměstnání ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, vzhledem k tomu, že taková prohlášení mohou skutečně odradit určité uchazeče od toho, aby se přihlásili, a tudíž působí jako překážka jejich přístupu na trh práce.

2)

Veřejná prohlášení, kterými zaměstnavatel oznámí, že v rámci své náborové politiky nepřijme zaměstnance určitého etnického nebo rasového původu, postačí ke vzniku domněnky existence přímo diskriminující náborové politiky ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 2000/43. Tomuto zaměstnavateli pak přísluší, aby prokázal, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo. Může to učinit tak, že prokáže, že skutečná náborová praxe podniku těmto prohlášením neodpovídá. Předkládajícímu soudu přísluší, aby ověřil, že vytýkané skutečnosti jsou prokázány, a posoudil, zda skutečnosti uplatněné na podporu tvrzení uvedeného zaměstnavatele, podle kterých neporušil zásadu rovného zacházení, jsou dostatečné.

3)

Článek 15 směrnice 2000/43 vyžaduje, aby systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice byl i v případě, kdy neexistuje konkrétní oběť, účinný, přiměřený a odrazující.


(1)  Úř. věst. C 82, 14.4.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/12


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – Franco Campoli v. Komise Evropských společenství, Rad Evropské unie

(Věc C-71/07 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Úředníci - Odměna - Důchod - Použití koeficientu vypočítaného v závislosti na průměrných životních nákladech ve státě bydliště - Přechodný režim stanovený nařízením, kterým se mění služební řád úředníků - Námitka protiprávnosti)

(2008/C 223/18)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Franco Campoli (zástupci: G. Vandersanden, L. Levi a S. Rodrigues, advokáti)

Další účastníci řízení: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a D. Martin, zmocněnci), Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého rozšířeného senátu) ze dne 29. listopadu 2006, Campoli v. Komise (T-135/05), kterým Soud zamítl jako částečně nepřípustný a částečně neopodstatněný návrh na neplatnost důchodových výměrů účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek za měsíce květen až červenec 2004 v rozsahu, v němž poprvé uplatňují opravný koeficient vypočítaný protiprávně v závislosti na průměrných životních nákladech v zemi bydliště účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek, a již nikoli s ohledem na životní náklady v hlavním městě této země – Dopad vstupu nového služebního řádu úředníků v platnost na režim opravných koeficientů – Přechodný režim pro úředníky, kteří odešli do důchodu před 1. květnem 2004 – Způsob výpočtu opravných koeficientů a dodržení zásady rovného zacházení – Povinnost odůvodnění

Výrok

1)

Hlavní kasační opravný prostředek a vzájemný kasační opravný prostředek se zamítají.

2)

Franco Campoli, Komise Evropských společenství a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 117, 26.5.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/12


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht Bonn – Německo) – Andrea Raccanelli v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

(Věc C-94/07) (1)

(Článek 39 ES - Pojem „pracovník“ - Veřejně prospěšná nevládní organizace - Doktorandské stipendium - Pracovní smlouva - Podmínky)

(2008/C 223/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Arbeitsgericht Bonn

Účastníci původního řízení

Žalobce: Andrea Raccanelli

Žalovaný: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Arbeitsgericht Bonn – Výklad článku 7 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 15) – Charakteristika doktoranda jako pracovníka, zaměstnaného jako stipendista veřejně prospěšnou organizací založenou podle soukromého práva usazenou v jiném členském státě, která nabízí většině vnitrostátních doktorandů možnost uzavřít pracovní smlouvu – Nezbytnost poskytnout doktorandům, kteří pocházejí z jiných členských států, možnost vybrat si mezi stipendiem a pracovní smlouvou – Pojem pracovník

Výrok

1)

Výzkumník nacházející se v takové situaci, jako je situace žalobce v původním řízení, to znamená připravující svou dizertační práci na základě stipendijní smlouvy uzavřené s Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, musí být považován za pracovníka ve smyslu článku 39 ES, pouze pokud je jeho činnost vykonávána po určitou dobu, podle pokynů ústavu patřícího k tomuto sdružení a pokud jako protihodnotu za tuto činnost pobírá odměnu. Předkládajícímu soudu přísluší, aby provedl skutková šetření nezbytná pro posouzení toho, zda tomu tak je ve věci, která mu byla předložena.

2)

Takové sdružení soukromého práva, jako je Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, musí vůči pracovníkům ve smyslu článku 39 ES dodržovat zásadu zákazu diskriminace. Předkládajícímu soudu přísluší zjistit, zda za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, došlo k nerovnému zacházení mezi tuzemskými a zahraničními doktorandy.

3)

V případě, že by se žalobce v původním řízení mohl opodstatněně dovolávat náhrady škody způsobené diskriminací vůči němu, příslušelo by předkládajícímu soudu, aby s ohledem na vnitrostátní právní předpisy použitelné v oblasti mimosmluvní odpovědnosti posoudil povahu náhrady škody, kterou může žalobce v původním řízení oprávněně uplatňovat.


(1)  Úř. věst. C 117, 26.5.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/13


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) v. Spolková republika Německo

(Spojené věci C-152/07 až C-154/07) (1)

(Odvětví telekomunikací - Sítě a služby - Tarifní rovnováha - Článek 4c směrnice 90/388/EHS - Článek 7 odst. 2 směrnice 97/33/ES - Článek 12 odst. 7 směrnice 98/61/ES - Regulační orgán - Přímý účinek směrnic - Trojstranný vztah)

(2008/C 223/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Za přítomnosti: Deutsche Telekom AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Bundesverwaltungsgericht – Výklad směrnice Komise 90/388/EHS ze dne 28. června 1990 o hospodářské soutěži na trhu telekomunikačních služeb (Úř. věst. L 192, s. 10) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/33/ES ze dne 30. června 1997 o propojení v odvětví telekomunikací s cílem zajistit univerzální službu a interoperabilitu uplatněním zásad otevřeného přístupu k síti (ONP) (Úř. věst. L 199, s. 32) – Vnitrostátní právní úprava, která vedle poplatků za propojení vypočítaných v závislosti na nákladech této služby stanoví finanční příspěvek ostatních provozovatelů k pokrytí „přístupového deficitu“ vzniklému zavedenému provozovateli z důvodu, že poskytl účastnické vedení – Povinnost členských států odstranit překážky vyrovnání tarifů historickými telekomunikačními subjekty v důsledku propojení sítí – Možnost jednotlivce dovolávat se přímého účinku směrnice před soudem členského státu, aby dosáhl zrušení správního rozhodnutí, které stanoví finanční povinnost ve prospěch jiného jednotlivce

Výrok

1)

Článek 12 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/33/ES ze dne 30. června 1997 o propojení v odvětví telekomunikací s cílem zajistit univerzální službu a interoperabilitu uplatněním zásad otevřeného přístupu k síti (OPN), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/61/ES ze dne 24. září 1998, a článek 4c směrnice Komise 90/388/EHS ze dne 28. června 1990 o hospodářské soutěži na trhu telekomunikačních služeb, ve znění směrnice Komise 96/19/ES ze dne 13. března 1996, posledně uvedený ve spojení s pátým a dvacátým bodem odůvodnění směrnice 96/19, musí být vykládány v tom smyslu, že vnitrostátní regulační orgán nemůže uložit pro rok 2003 provozovateli sítě propojené s veřejnou sítí povinnost platit provozovateli účastnické sítě, který má dominantní postavení na trhu, poplatek za připojení, jenž doplňuje poplatek za propojení a je určený k vyrovnání deficitu, který posledně uvedenému vzniká poskytováním účastnického vedení.

2)

Článek 4c směrnice 90/388, ve znění směrnice 96/19, a čl. 12 odst. 7 směrnice 97/33, ve znění směrnice 98/61, mají přímý účinek a jednotlivci se jich mohou přímo dovolávat před vnitrostátním soudem, aby zpochybnili rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu.


(1)  Úř. věst. C 140, 23.6.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/14


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Německo) – Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. Diether Schenkel

(Věc C-173/07) (1)

(Letecká doprava - Nařízení (ES) č. 261/2004 - Náhrady cestujícím v případě zrušení letu - Oblast působnosti - Článek 3 odst. 1 písm. a) - Pojem „let“)

(2008/C 223/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Emirates Airlines Direktion für Deutschland

Žalovaný: Diether Schenkel

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Výklad čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10) – Pojem „odlet“ – Letenka z členského státu do třetího státu a zpět – Zrušení letu zpět

Výrok

Článek 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že se nepoužije na případ zpáteční cesty, kdy cestující, kteří původně odletěli z letiště umístěného na území členského státu, na které se vztahují ustanovení Smlouvy, se vrátí na toto letiště letadlem, které odletělo z letiště umístěného ve třetí zemi. Okolnost, že let tam i let zpáteční jsou rezervovány současně, nemá vliv na výklad tohoto ustanovení.


(1)  Úř. věst. C 155, 7.7.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/14


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-207/07) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Články 43 ES a 56 ES - Vnitrostátní právní předpisy podmiňující nabytí určitého podílu v podnicích provádějících regulované činnosti v energetickém odvětví a aktiv nezbytných k výkonu těchto činností předchozím povolením zvláštní komise)

(2008/C 223/22)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: H. Støvlbæk a R. Vidal Puig, zmocněnci)

Žalované: Španělské království (zástupce: N. Díaz Abad, zmocněnkyně)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 43 ES a 56 ES – Vnitrostátní právní předpisy podmiňující nabytí určitého podílu v podnicích provádějících regulované činnosti v energetickém odvětví předchozím povolením zvláštní komise

Výrok

1)

Španělské království tím, že přijalo ustanovení odstavce 1 druhého pododstavce čtrnácté úlohy Národní komise pro energii stanovené ve třetí části bodu 1 jedenáctého dodatečného ustanovení zákona č. 34/1998 ze dne 7. října 1998 týkajícího se odvětví uhlovodíků (Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos), ve znění královského nařízení s mocí zákona 4/2006 (Real Decreto-ley 4/2006) ze dne 24. února 2006, za účelem podmínění nabytí určitého podílu na kapitálu podniků, jež provádějí určité regulované činnosti v energetickém odvětví, jakož i nabytí aktiv nezbytných k výkonu těchto činností, předchozím povolením Národní Komise pro energii, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 56 ES a 43 ES.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 140, 23.6.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/15


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Flughafen Köln/Bonn GmbH v. Hauptzollamt Köln

(Věc C-226/07) (1)

(Směrnice 2003/96/ES - Rámcové předpisy Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny - Článek 14 odst. 1 písm. a) - Osvobození energetických produktů používaných k výrobě elektřiny od daně - Možnost zdanění z důvodu ochrany životního prostředí - Přímý účinek osvobození od daně)

(2008/C 223/23)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Köln

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Finanzgericht Düsseldorf – Výklad čl. 14 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, s. 51) – Přímý účinek – Vnitrostátní právní úprava, která nestanoví osvobození od daně z plynového oleje používaného k výrobě elektřiny

Výrok

Článek 14 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, v rozsahu, ve kterém stanoví osvobození energetických produktů používaných k výrobě elektřiny od daně stanovené touto směrnicí, má přímý účinek v tom smyslu, že se ho může dovolávat jednotlivec před vnitrostátními soudy – pokud jde o období, během kterého dotyčný členský stát nesplnil povinnost provést ve stanovené lhůtě tuto směrnici do svého vnitrostátního práva – v rámci takového sporu, jakým je spor v původním řízení, s vnitrostátními celními orgány tohoto státu, aby zabránil použití vnitrostátní právní úpravy, která je s tímto ustanovením neslučitelná, a tak získal zpět daň, která je s ním v rozporu.


(1)  Úř. věst. C 155, 7.7.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/15


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

(Věc C-307/07) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 89/48/EHS - Uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy - Neuznání diplomů, které umožňují přístup k povolání farmaceuta v oboru biologické medicíny - Neprovedení)

(2008/C 223/24)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: H. Støvlbæk a P. Andrade, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika (zástupce: L. Fernandes, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Neprovedení směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. L 19, s. 16; Zvl. vyd. 05/01, s. 337), pokud jde o povolání farmaceuta-specialisty na klinické analýzy

Výrok

1)

Portugalská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k provedení směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, pokud jde o povolání farmaceuta-specialisty v oboru biologické medicíny, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice

2)

Portugalské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 199, 25.8.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/16


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

(Věc C-311/07) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 89/105/EHS - Začlenění humánních léčivých přípravků do rozsahu působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění - Článek 6 bod 1 - Seznam léčiv hrazených z vnitrostátního systému zdravotního pojištění, kterým se stanoví tři odlišné kategorie z hlediska podmínek úhrady - Lhůta pro přijetí rozhodnutí týkajícího se žádosti o zápis léčivého přípravku do kategorií tohoto seznamu, které poskytují nejvýhodnější podmínky úhrady)

(2008/C 223/25)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: B. Stromsky a B. Schima, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika (zástupce: C. Pesendorfer, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení čl. 6 bodu 1 směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (Úř. věst. 1989, L 40, s. 8; Zvl. vyd. 05/01, s. 345) – Vnitrostátní právní úprava sociálního zabezpečení zakládající seznam léčiv hrazených ze systému zdravotního pojištění, obsahující tři kategorie léčiv lišících se z hlediska podmínek hrazení – Nestanovení lhůty odpovídající lhůtě stanovené v čl. 6 bodě 1 směrnice 89/105/EHS pro rozhodnutí týkající se zápisu léčiv do výhodnějších kategorií.

Výrok

1)

Rakouská republika tím, že nestanovila žádnou lhůtu pro přijetí rozhodnutí ohledně žádostí o zápis léčivých přípravků do žluté nebo zelené sekce kodexu hrazených léčivých přípravků stanoveného zákonem o sociálním pojištění (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) ve znění zákona z roku 2003 o změně sociálního pojištění (Socialversicherungs-Änderungsgesetz 2003), která by byla v souladu s čl. 6 bodem 1 směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z tohoto ustanovení.

2)

Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 211, 8.9.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/16


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – Polská republika) – Dariusz Krawczyński v. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(Věc C-426/07) (1)

(Vnitrostátní zdanění - Daně z automobilů - Spotřební daň - Ojetá vozidla - Dovoz)

(2008/C 223/26)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Účastníci původního řízení

Žalobce: Dariusz Krawczyński

Žalovaný: Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – Výklad čl. 90 ES a čl. 33 odst. 1 směrnice 77/388/EHS: Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23) – Vnitrostátní právní úprava zavádějící spotřební daň, jíž jsou zatíženy všechny prodeje soukromých vozidel před jejich prvním přihlášením k registraci v tuzemsku

Výrok

1)

Článek 33 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16. prosince 1991, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání takové spotřební dani, jako je spotřební daň stanovená v Polsku zákonem o spotřební dani (ustawa o podatku akcyzowym) ze dne 23. ledna 2004, jíž jsou zatíženy všechny prodeje automobilů před jejich prvním přihlášením k registraci v tuzemsku.

2)

Článek 90 první pododstavec ES musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové spotřební dani, jako je daň ve věci v původním řízení, v rozsahu, v němž její výše zatěžující prodej ojetých vozidel dovezených z jiného členského státu před jejich první registrací přesahuje zůstatkovou výši této daně zahrnutou v prodejní hodnotě podobných vozidel, zaregistrovaných předtím v členském státě, který tuto daň stanovil. Předkládajícímu soudu přísluší, aby přezkoumal, zda právní úprava, o kterou se jedná v původním řízení, a zejména použití článku 7 vyhlášky ministra financí o snížení sazeb spotřební daně (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego) ze dne 22. dubna 2004, má takovýto důsledek.


(1)  Úř. věst. C 283, 24.11.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/17


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

(Věc C-510/07) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 68/414/EHS - Článek 1 odst. 1 - Povinnost udržovat stálé minimální zásoby ropných produktů - Porušení)

(2008/C 223/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Rozet a B. Schima, zmocněnci)

Žalované: Belgické království (zástupce: C. Pochet, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Nedodržení povinnosti udržovat zásoby ropných produktů stanovené v čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308, s. 14; Zvl. vyd. 12/01, s. 29), ve znění změn a posléze kodifikované směrnicí Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006 (Úř. věst. L 217, s. 8) – Povaha a dosah povinnosti udržovat zásoby – Rozdíl mezi čísly předanými dotyčným členským státem a údaji dodanými Eurostatem – Způsob výpočtu zásob ropných produktů a míry vnitrostátní spotřeby uvedených produktů

Výrok

1)

Belgické království tím, že nepřijalo veškeré vhodné právní a správní předpisy k udržování požadovaných stálých zásob ropných produktů na území Evropského společenství, pokud jde o druhou kategorii produktů uvedených v článku 2 směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů, ve znění směrnice Rady 98/93/ES ze dne 14. prosince 1998, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 1 odst. 1 této směrnice.

2)

Belgickému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 22, 26.1.2008


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/18


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

(Věc C-543/07) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2002/73/ES - Rovnost zacházení pro muže a ženy - Přístup k zaměstnání - Odborné vzdělávání a postup v zaměstnání - Pracovní podmínky - Nepřijetí ve stanovené lhůtě)

(2008/C 223/28)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupce: M. van Beek, zmocněnec)

Žalované: Belgické království (zástupce: D. Haven, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti členským státem – Nepřijetí právních a správních předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Úř. věst. L 269, s. 15; Zvl. vyd. 05/04, s. 255) ve stanovené lhůtě

Výrok

1)

Belgické království tím, že nepřijalo ve stanovené lhůtě právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, nesplnilo povinnosti, které pro něho vyplývají z této směrnice.

2)

Belgickému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 37, 9.2.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/18


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Stuttgart – Německo) – Řízení týkající se výkonu evropského zatýkacího rozkazu proti Szymonu Kozlowskému

(Věc C-66/08) (1)

(Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech - Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV - Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy - Článek 4 bod 6 - Důvod, pro který je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu - Výklad pojmů „má trvalé bydliště“ a „zdržuje se“ ve vykonávajícím členském státě)

(2008/C 223/29)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Stuttgart

Účastník původního řízení

Szymon Kozlowski

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Oberlandesgericht Stuttgart – Výklad čl. 4 bodu 6 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, s. 1) – Možnost vykonávajícího soudního orgánu odmítnout vykonat evropský zatýkací rozkaz vydaný pro účely výkonu trestu odnětí svobody proti osobě, která pobývá ve vykonávajícím členském státě nebo tam má bydliště – Pojem „trvalé bydliště“ nebo „pobyt“ – Výklad čl. 6 odst. 1 EU ve spojení s články 12 a 17 ES – Vnitrostátní právní předpisy umožňující rozdílné zacházení ze strany vykonávajícího soudního orgánu s požadovanou osobou, pokud ta odmítá své vydání, podle toho, zda je státním příslušníkem vykonávajícího členského státu nebo jiného členského státu

Výrok

Článek 4 bod 6 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy je nutno vykládat tak, že:

vyžádaná osoba „má trvalé bydliště“ ve vykonávajícím členském státě, pokud zřídila své skutečné bydliště v tomto státě, a „zdržuje se“ tam, pokud si v důsledku stálého pobytu po určitou dobu v tomto členském státě vytvořila pouto k tomuto státu, které je srovnatelné s poutem vzniklým v důsledku bydliště;

pro určení, zda mezi vyžádanou osobou a vykonávajícím členským státem existuje pouto, na jehož základě by bylo možné konstatovat, že se na tuto osobu vztahuje výraz „zdržuje se“ ve smyslu zmíněného čl. 4 bodu 6, vykonávajícímu justičnímu orgánu přísluší provést celkové posouzení více objektivních skutečností, kterými se vyznačuje situace této osoby, mezi něž patří zejména délka, povaha a podmínky pobytu vyžádané osoby, jakož i rodinné a hospodářské vazby, které tato osoba udržuje k vykonávajícímu členskému státu.


(1)  Úř. věst. C 107, 26.4.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/19


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litevská republika) – V řízení zahájeném Ingou Rinau

(Věc C-195/08 PPU) (1)

(Soudní spolupráce v občanských věcech - Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí - Výkon ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti - Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 - Návrh na neuznání rozhodnutí o navrácení dítěte neoprávněně zadrženého v jiném členském státě - Řízení o naléhavé předběžné otázce)

(2008/C 223/30)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastnice původního řízení

Inga Rinau

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Výklad článků 21, 23, 24, čl. 31 odst. 1, čl. 40 odst. 2 a čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243) – Návrh na neuznání rozhodnutí v členském státu A, vydaného soudem členského státu B, nařizujícího navrácení dítěte, považovaného soudem za neoprávněně zadržené v členském státu A svou matkou, jeho otci, který bydlí v členské státě B a získal dítě do své péče

Výrok

1)

Bylo-li přijato rozhodnutí o nenavrácení dítěte a byl-li o něm uvědomen soud původu, nemá pro účely vydaní osvědčení stanoveného v článku 42 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 žádný dopad, že toto rozhodnutí bylo pozastaveno, změněno, zrušeno nebo se za jakýchkoli okolností nestalo pravomocným nebo bylo nahrazeno rozhodnutím o navrácení dítěte, jestliže ke skutečnému navrácení dítěte nedošlo. Jelikož nevyvstala žádná pochybnost, pokud jde o pravost uvedeného osvědčení, které bylo vyhotoveno podle formuláře, jehož vzor se nachází v příloze IV uvedeného nařízení, opravný prostředek proti uznání rozhodnutí je zakázán a dožádanému soudu přísluší pouze konstatovat vykonatelnost osvědčeného rozhodnutí a vyhovět okamžitému navrácení dítěte.

2)

Kromě případu, kdy se řízení týká osvědčeného rozhodnutí podle článku 11 odst. 8 a článků 40 až 42 nařízení č. 2201/2003, může každá dotčená osoba navrhnout neuznání soudního rozhodnutí, i když předtím nebyl podán návrh na uznání rozhodnutí.

3)

Článek 31 odst. 1 nařízení č. 2201/2003 se v rozsahu, v němž stanoví, že osoba, vůči níž je výkon navrhován, ani dítě nejsou v tomto stadiu řízení oprávněny podat k návrhu jakékoli připomínky, nepoužije na řízení o neuznání soudního rozhodnutí zahájené, aniž by ve vztahu ke stejnému rozhodnutí byl předtím podán návrh na uznání. V takové situaci odpůrce, který se domáhá uznání rozhodnutí, může předložit vyjádření.


(1)  Úř. věst. C 171, 5.7.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/19


Kasační opravný prostředek podaný dne 22. května 2008 Philippem Guigardem proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 11. března 2008 ve věci T-301/05, Guigard v. Komise

(Věc C-214/08 P)

(2008/C 223/31)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Philippe Guigard (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

určit, že kasační opravný prostředek je přípustný;

zrušit rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 11. března 2008 ve věci T-301/05;

vyhovět návrhovým žádáním na zrušení a na náhradu škody, které navrhovatel předložil v prvním stupni;

uložit žalované v prvním stupni náhradu veškerých nákladů řízení spojených se žalobou na neplatnost a kasačním opravným prostředkem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje v zásadě tři důvody.

Jako svůj první důvod kasačního opravného prostředku, který obsahuje dvě části, uvádí, že Soud nesprávně vyložil čtvrtou úmluvu z Lomé (1).

Pochybení podle navrhovatele spočívá jednak v tom, že Soud údajně rozhodl, že podle čl. 313 odst. 2 písm. k) úmluvy z Lomé je k rozhodování o náboru poradců a odborníků na technickou pomoc příslušná vnitrostátní schvalující osoba, aniž by přihlédl k pravomoci v oblasti rozpočtové kontroly a správě finančních prostředků, kterou uvedená úmluva přiznává Komisi, a k povinnosti poskytnout vnitrostátní schvalující osobě technickou pomoc při vyjednávání smluv, která je uložena uvedenému orgánu.

Dále podle něj pochybení Soudu spočívá v tom, že rozhodl, že žádost vnitrostátní schvalující osoby adresovaná Komisi s cílem dosáhnout schválení rozhodnutí o prodloužení navrhovatelovy pracovní smlouvy musí obsahovat výslovný odkaz na článek 314 úmluvy z Lomé k tomu, aby začala běžet 30 denní lhůta stanovená v tomto článku, ačkoli takovýto požadavek z uvedeného článku nijak nevyplývá. Navrhovatel tedy tvrdí, že kdyby Soud uvedený článek vykládal správně, pak by měl konstatovat, že tato lhůta nebyla Komisí dodržena.

Jako svůj druhý důvod kasačního opravného prostředku navrhovatel uvádí, že napadený rozsudek trpí zjevným rozporem ve svém odůvodnění, neboť Soud údajně rozhodl, pokud jde o žalobní důvod vycházející z čl. 317 písm. a) úmluvy z Lomé, jednak, že je tento důvod uplatněn opožděně, a jednak, že se v podstatě shoduje s žalobním důvodem vycházejícím z porušení článku 313 odst. 2 písm. k) téže úmluvy. Podle navrhovatele nelze týž žalobní důvod odmítnout jako nepřípustný a zároveň jako neopodstatněný.

Konečně jako svůj třetí důvod navrhovatel uvádí, že Soud údajně porušil jeho práva obhajoby tím, že jednak nezohlednil veškeré argumenty, které rozvinul na jednání, a jednak, že zkreslil význam jeho žalobního důvodu vycházejícího z porušení zásad náležité péče, řádné správy a ochrany legitimního očekávání.


(1)  Čtvrtá úmluva z Lomé, uzavřená mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a Evropským hospodářským společenstvím, podepsaná v Lomé dne 15. prosince 1989 (schválená rozhodnutím Rady a Komise 91/400/ESUO, EHS ze dne 25. února 1991 o uzavření čtvrté dohody KKT-EHS, Úř. věst. L 229, s. 1), pozměněná dohodou podepsanou na Mauriciu dne 4. listopadu 1995 (Úř. věst. 1998, L 156, s. 3). (neoficiální překlad).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca (Španělsko) dne 26. května 2008 – Eva Martín Martín v. EDP Editores, S.L. a Juan Caballo Bueno

(Věc C-227/08)

(2008/C 223/32)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Salamanca

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: EDP Editores, S.L

Další účastníci řízení:. Eva Martín Martín a Juan Caballo Bueno

Předběžná otázka

Mají být článek 153 Smlouvy o založení Evropského společenství ve spojení s jejími články 3 a 95 a článkem 38 Listiny základních práv Evropské unie a směrnice Rady 85/577/EHS (1) ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, a konkrétně její článek 4, vykládány v tom smyslu, že umožňují soudu, který projednává odvolání proti rozsudku vydanému v prvním stupni, aby prohlásil z moci úřední za neplatnou smlouvu uzavřenou v oblasti upravené uvedenou směrnicí, jestliže tato neplatnost nebyla žalovaným spotřebitelem namítána v žádném okamžiku v řízení o odporu vůči rozkaznímu řízení, při ústním jednání ani v odvolání?


(1)  Úř. věst. L 372, s. 31; Zvl. vyd. 15/01, s. 262.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 28. května 2008 – Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main

(Věc C-229/08)

(2008/C 223/33)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Účastníci původního řízení

Žalobce: Colin Wolf

Žalovaný: Stadt Frankfurt am Main

Předběžné otázky

1)

Má vnitrostátní zákonodárce pro vyčerpání prostoru pro uvážení, poskytnutého čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78/ES (1), obecně široký prostor pro rozhodování a úpravu, nebo se tento prostor omezí každopádně na to, co je nezbytně nutné, pokud jde o stanovení maximálního věku pro přijetí vzhledem k minimální době služby před odchodem do důchodu v souladu s čl. 6 odst. 1 druhým pododstavcem písm. c) směrnice 2000/78/ES?

2)

Konkretizuje nezbytnost v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci písm. c) směrnice 2000/78/ES přiměřenost prostředku uvedeného v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2000/78/ES a omezuje tak rozsah působnosti tohoto obecného ustanovení?

3)

a)

Jedná se o legitimní cíl v rámci čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2000/78/ES, jestliže zaměstnavatel sleduje prostřednictvím maximálního věku pro přijetí svůj zájem na co možná nejdelší aktivní době služby úředníků, kteří mají být zaměstnáni?

b)

Je provedení takového cíle nepřiměřené již tehdy, pokud je jím způsobeno, že úředníci konají službu déle, než je nutné pro získání zákonem zaručeného minimálního zaopatření při předčasném odchodu do důchodu po uplynutí 5 let služby?

c)

Je provedení takového cíle nepřiměřené teprve tehdy, jestliže v důsledku toho úředníci slouží déle, než je nutné k tomu, aby odsloužili zákonem zaručené minimální zaopatření při předčasném odchodu do důchodu – v současné době 19,51 let?

4)

a)

Jedná se o legitimní cíl ve smyslu čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2000/78/ES, jestliže je prostřednictvím co možná nejnižšího maximálního věku pro přijetí zachováván co nejnižší celkový počet zaměstnávaných úředníků, za účelem udržení co možná nejnižšího počtu plnění v konkrétních případech, jako je úrazové pojištění nebo nemocenské pojištění (podpory, rovněž pro rodinné příslušníky)?

b)

Jaký význam může mít okolnost, že s rostoucím věkem jsou sociální dávky v případě nehod nebo podpory v případě nemoci (rovněž rodinní příslušníci) vyšší než u mladších úředníků, takže se při přijetí starších úředníků nebo úřednic mohou výdaje, které je nutno vynaložit, celkově zvýšit?

c)

Musejí v tomto ohledu existovat zaručené prognózy nebo statistiky, nebo postačují obecné pravděpodobnostní předpoklady?

5)

a)

Jedná se o legitimní cíl ve smyslu čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2000/78/ES, jestliže chce zaměstnavatel uplatnit určitý maximální věk pro přijetí, aby zabezpečil „vyváženou věkovou strukturu v rámci určitého služebního postupu“?

b)

Jaké požadavky musejí případně splňovat úvahy o podobě takové věkové struktury, aby byly splněny podmínky okolnosti vylučující protiprávnost (přiměřenost a nezbytnost)?

6)

Jedná se o legitimní úvahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2000/78/ES, jestliže zaměstnavatel v souvislosti s maximálním věkem pro přijetí odkazuje na to, že až do dosažení takového věku je zpravidla možné získat věcné předpoklady pro odbornou přípravu ve střední službě v hasičském sboru ve formě odpovídajícího školního vzdělání a řemeslnického vzdělání?

7)

Podle jakých kritérií je třeba posoudit, zda je minimální doba služby do doby odchodu do důchodu přiměřená nebo nezbytná?

a)

Lze odůvodnit nezbytnost minimální doby služby výlučně jako ekvivalent získání kvalifikace, kterou financuje výlučně zaměstnavatel (kvalifikace pro služební postup ve střední službě v hasičském sboru), aby byla vzhledem k takové kvalifikaci zajištěna přiměřená následná doba služby u tohoto zaměstnavatele, takže náklady na vzdělání úředníka se tímto způsobem pozvolna odslouží?

b)

Jak dlouhá může být doba výkonu služby, která následuje po době odborné přípravy? Může překročit 5 let, a pokud ano, za jakých podmínek?

c)

Lze odůvodnit přiměřenost nebo nezbytnost minimální doby služby nezávisle na bodě 7 písm. a) úvahou, že u úředníků, jejichž důchodové zabezpečení financuje výlučně zaměstnavatel, musí očekávaná aktivní doba služby od přijetí až do očekávaného odchodu do důchodu postačit na výsluhu zákonem zaručeného minimálního zaopatření v důchodu dobou výkonu služby, která v současné době činí 19,51 let?

d)

Je naopak odmítnutí přijetí podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78/ES odůvodněno až tehdy, jestliže byla osoba zaměstnána ve věku, který by při očekávaném odchodu do důchodu vedl k tomu, že by bylo třeba vyplatit minimální zaopatření, ačkoliv by ještě nebylo odsloužené?

8)

a)

Je třeba pro posouzení odchodu do důchodu podle čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce písm. c) směrnice 2000/78/ES vycházet z věkové hranice stanovené zákonem pro přechod do důchodu s odpovídajícím pobíráním důchodu, nebo je třeba vycházet ze statisticky průměrného věku odchodu do důchodu určité skupiny úředníků nebo profesní skupiny?

b)

V jakém rozsahu musí být případně zohledněno, že pro jednotlivé úředníky může být obvyklý odchod do důchodu odložen až o dva roky? Vede tato okolnost v odpovídajícím rozsahu ke zvýšení maximálního věku pro přijetí?

9)

Lze při výpočtu minimální doby služby v rámci čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78/ES započíst odbornou přípravu, kterou je třeba nejprve absolvovat ve služebním poměru? Je v tomto ohledu relevantní, zda je třeba dobu odborné přípravy započíst v plné délce jakožto dobu služby pro důchod, nebo je třeba vyjmout dobu odborné přípravy z období, za nějž může zaměstnavatel podle čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce písm. c) směrnice 2000/78/ES požadovat minimální dobu služby?

10)

Je úprava v § 15 odst. 1 druhé větě a odst. 3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz v souladu s článkem 17 směrnice 2000/78/ES?


(1)  Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/22


Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2008 Massimem Gianninim proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 12. března 2008 ve věci T-100/04, Massimo Giannini v. Komise

(Věc C-231/08 P)

(2008/C 223/34)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Massimo Giannini (zástupci: L. Levi a C. Ronzi, advokátky)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 12. března 2008 ve věci T-100/04;

v návaznosti na to vyhovět návrhovým žádání, která navrhovatel uplatnil v prvním stupni, a tedy:

zrušit rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení KOM/A/9/01 o nezapsání navrhovatelova jména na seznam kandidátů vhodných pro přijetí, tj. rozhodnutí, o kterém byl navrhovatel vyrozuměn dopisem ze dne 11. června 2003, a rovněž, bude-li třeba, zrušit rozhodnutí, kterým byla zamítnuta navrhovatelova žádost o přezkum, tj. rozhodnutí, o kterém byl navrhovatel vyrozuměn dopisem ze dne 8. července 2003, a zrušit rozhodnutí, kterým se zamítá navrhovatelova stížnost, tj. rozhodnutí, o kterém byl navrhovatel vyrozuměn dopisem ze dne 2. prosince 2003;

přiznat náhradu škody za majetkovou újmu, přičemž tato škoda je vyčíslena zaprvé jako rozdíl mezi příspěvkem v nezaměstnanosti pobíraným po skončení pracovní smlouvy dočasného zaměstnance a platem úředníka s platovým zařazením A 7/4, a zadruhé, po uplynutí doby nezaměstnanosti, jako částka odpovídající odměňování úředníka s platovou třídou A7/5, a za nemajetkovou újmu, která je vyčíslena na částku 1 euro;

uložit odpůrkyni náhradu veškerých nákladů řízení vynaložených v řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku v podstatě tři hlavní důvody.

Jako první důvod navrhovatel uvádí výtku, že Soud porušil právo na spravedlivý proces, a konkrétně právo na to, aby o věci bylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě. Navrhovatel tvrdí, že ode dne podání žaloby Soudu do vyhlášení napadeného rozsudku uplynuly čtyři roky. Přitom takováto délka nebyla podle navrhovatele odůvodněna žádnou mimořádnou okolností. Spis k této věci nebyl ani mimořádně obsáhlý, ani právně složitý a žalobce měl skutečný zájem na výsledku řízení.

Jako druhý důvod navrhovatel uvádí, že Soud porušil články 4, 27 a 29 služebního řádu a opomněl vzít v úvahu jak pojem „služební zájem“, tak povinnosti řádné péče, k níž jsou orgány Společenství povinny ve vztahu ke svým zaměstnancům a úředníkům. Navrhovatel je toho názoru, že Soud směšuje vstup do veřejné služby Společenství na základě otevřeného výběrového řízení, jehož cílem je vytvořit rezervu kandidátů vhodných k přijetí, a pokračování kariéry osob, které již byly přijaty na základě mechanismů přeložení a povyšování upravených ve služebním řádu.

Jako svůj třetí důvod navrhovatel uvádí, že Soud porušil povinnost uvést odůvodnění rozsudku a zásadu nediskriminace a dodržování práv obhajoby, a dále uvádí, že Soud zkreslil důkazy, které mu byly předloženy k posouzení. Uvedený důvod se dělí na tři části.

V první části svého třetího důvodu navrhovatel tvrdí, že Soud porušil jak zásadu nediskriminace, tak povinnost uvést odůvodnění a pravidla, jimiž se řídí provádění důkazů, když dospěl k závěru, že okolnost, že někteří kandidáti ve výběrovém řízení znali dokument, který byl podkladem pro písemnou zkoušku, nebyla porušením zásady nediskriminace, a nevyžadoval od odpůrkyně, aby předložila konkrétní důkazy o neexistenci diskriminace spojené s touto okolností.

V druhé části téhož důvodu tvrdí, že došlo k porušení zásady nediskriminace a ke zkreslení důkazů, které byly Soudu předloženy k posouzení, v rozsahu, v němž měl Soud za to, že složení výběrové komise bylo natolik stabilní, aby bylo zajištěno srovnání a objektivní známkování kandidátů, i když informace obsažené ve spise naopak prokazovaly nedostatek stability ve složení této výběrové komise, a to, že odpůrkyně nesdělila Soudu několik zásadních faktických informací.

Ve třetí části tohoto důvodu se navrhovatel znovu dovolává porušení zásady nediskriminace a pravidel, kterými se řídí provádění důkazů, jakož i porušení práv obhajoby, která se vážou k závěrům, k nimž dospěl Soud ohledně nestrannosti výběrové komise.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Ried im Innkreis (Rakousko) dne 2. června 2008 – Trestní řízení proti Rolandu Langerovi

(Věc C-235/08)

(2008/C 223/35)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Ried im Innkreis

Účastník původního řízení

Roland Langer

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 43 ES [Smlouva o založení Evropského společenství, ve znění ze dne 2. října 1997, naposledy pozměněném Smlouvou ze dne 25. dubna 2005 o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (Úř. věst. 2005, L 157, s. 11)] vykládat v tom smyslu, že brání předpisu, který stanoví, že provozovat hazardní hry v hernách mohou pouze společnosti ve formě akciové společnosti se sídlem na území tohoto členského státu, tedy že je třeba založit nebo nabýt kapitálovou společnost v tomto členském státě?

2)

Mají být články 43 ES a 49 ES vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu monopolu na některý druh hazardních her, jako jsou hazardní hry v hernách, jestliže v dotčeném členském státě celkově neexistuje souvislá a systematická politika omezování hazardních her, jelikož vnitrostátně koncesovaní pořadatelé vyzývají k účasti na hazardních hrách – jako jsou státní sportovní sázky a loterie – a také je propagují (v televizi, novinách a časopisech), přičemž reklama jde dokonce tak daleko, že časově krátce před losováním nabízejí hotovost na sázkový tiket („TOI TOI TOI – Glaub' ans Glück“)?

3)

Mají být články 43 ES a 49 ES vykládány v tom smyslu, že brání předpisu, podle kterého se všechny koncese upravené ve vnitrostátním právu týkající se hazardních her a heren udělují na období 15 let na základě právní úpravy, která vylučuje z výběrového řízení uchazeče z území Společenství (kteří nejsou příslušníky tohoto členského státu)?


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 4. června 2008 – Swiss Re Germany Holding GmbH v. Finanzamt München für Körperschaften

(Věc C-242/08)

(2008/C 223/36)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Swiss Re Germany Holding GmbH

Žalovaný: Finanzamt München für Körperschaften

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 9 odst. 2 písm. e) pátou odrážku a čl. 13 část B písm. a), písm. d) body 2 a 3 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (1) vykládat v tom smyslu, že na převzetí smlouvy o životním zajištění, provedeném proti zaplacení kupní ceny nabyvatelem, na jejímž základě nabyvatel smlouvy se souhlasem pojištěného přebírá pojistitelem dosud vykonávanou, od daně osvobozenou pojišťovací činnost, a namísto dosavadního pojistitele nyní vůči pojištěnému uskutečňuje pojišťovací činnost osvobozenou od daně, se pohlíží:

a)

jako na pojišťovací nebo bankovní operaci ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e) páté odrážky šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, nebo

b)

jako na zajišťovací operaci podle čl. 13 části B písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, nebo

c)

jako na operaci, jež se v podstatě skládá z převzetí závazku osvobozeného od daně na straně jedné a z operace s pohledávkami osvobozené od daně na straně druhé podle čl. 13 části B písm. d) bodů 2 a 3 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu?

2)

Změní se odpověď na první otázku, pokud úplatu za převod nezaplatí nabyvatel, nýbrž dosavadní pojistitel?

3)

V případě, že bude první otázka písm. a), b) a c) zodpovězena záporně: Je třeba čl. 13 část B písm. c) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu vykládat v tom smyslu, že

úplatný převod smluv o životním zajištění je dodáním zboží a

při použití čl. 13 části B písm. c) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu se nerozlišuje podle toho, zda se místo výkonu činností osvobozených od daně nachází v členském státě, kde došlo k dodání zboží, nebo v jiném členském státě?


(1)  Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 9. června 2008 – Gaz de France – Berliner Investissement SA v. Bundeszentralamt für Steuern

(Věc C-247/08)

(2008/C 223/37)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Gaz de France – Berliner Investissement SA

Žalovaný: Bundeszentralamt für Steuern

Předběžné otázky

1.

Je třeba čl. 2 písm. a) ve spojení s písmenem f) přílohy směrnice Rady ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (1) (90/435/EHS, Úř. věst. L 225, s. 6) vykládat v tom smyslu, že také francouzská společnost mající právní formu „société par actions simplifiée“ může být považována za „společnost členského státu“ ve smyslu této směrnice již v letech před rokem 2005, a pro zisk rozdělovaný její německou dceřinou společností v roce 1999 jí tudíž přísluší osvobození od srážkové daně podle čl. 5 odst. 1 směrnice 90/435/EHS.

2.

Pro případ záporné odpovědi na první otázku:

Je čl. 2 písm. a) ve spojení s písmenem f) přílohy směrnice Rady ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (90/435/EHS, Úř. věst. L 225, s. 6) v rozporu s článkem 43 ES a článkem 48 ES nebo čl. 56 odst. 1 ES a čl. 58 odst. 1 písm. a) a odst. 3 ES v rozsahu, ve kterém ve spojení s čl. 5 odst. 1 směrnice 90/435/EHS sice pro francouzskou mateřskou společnost mající právní formu „société anonyme“, „société en commandite par actions“ nebo „société à responsabilité limitée“, nikoli ale pro francouzskou mateřskou společnost mající právní formu „société par actions simplifiée“, stanoví při rozdělování zisku německé dceřiné společnosti osvobození od srážkové daně?


(1)  Úř. věst. L 225, 1990, s. 6.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/25


Žaloba podaná dne 10. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

(Věc C-250/08)

(2008/C 223/38)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: R. Lyal a P. van Nuffel, zmocněnci)

Žalované: Belgické království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Belgické království tím, že ve Vlámském regionu při výpočtu daňového zvýhodnění spojeného s koupí nemovitosti jako hlavního bydliště se poplatky za zápis zaplacené při předchozím nákupu hlavního bydliště zohledňují pouze tehdy, pokud se toto hlavní bydliště nalézalo ve Vlámském regionu, a nezohledňují se, pokud se nalézalo v jiném členském státě než v Belgii, nebo ve státě ESVO, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 18 ES, 43 ES a 56 ES a z článků 31a 40 Dohody o EHP.

uložit Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Belgické právní předpisy týkající se poplatků za zápis a platné ve Vlámském regionu upravují snížení poplatků za zápis v případě koupě hlavního bydliště ve Vlámském regionu na výši poplatků za zápis zaplacených při předchozí koupi hlavního bydliště ve Vlámském regionu za podmínky, že předchozí hlavní bydliště bylo během této doby prodáno. Komise má za to, že tyto právní předpisy za jinak rovnocenných okolností přiznávají daňové zvýhodnění osobám, jež se přestěhují do Vlámského regionu, které není přiznáváno osobám, jež se do vlámského regionu přistěhují z jiného členského státu než Belgie. Komise se domnívá, že tyto právní předpisy jsou diskriminační vůči občanům Unie, kteří využívají volného pohybu, a vůči občanům, kteří využívají svobody usazování, a že představuje překážku investování kapitálu pocházejícího z jiných členských států než Belgie do nemovitostí ve Vlámském regionu; a že v důsledku toho jsou tyto právní předpisy v zásadě v rozporu s články 18 ES a 43 ES a s článkem 31 Dohody o EHP, a s článkem 56 ES a článkem 40 Dohody o EHP. Komise má za to, že žádný naléhavý důvod veřejného zájmu nemůže odůvodnit tato porušení Smlouvy. Mimoto se žalovaný nemůže ani dovolávat nezbytnosti zajištění soudržnosti daňového systému vzhledem k tomu, že se v projednávané věci jedná o dvě rozdílné daňové situace, které se řídí pouze svými vlastními pravidly.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/25


Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

(Věc C-253/08)

(2008/C 223/39)

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: N. Yerrell a M. Telles Romão, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že tím, že Portugalská republika nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (1) ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS, a v každém případě tím, že je neoznámila Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z uvedené směrnice;

uložit Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního práva uplynula dne 1. dubna 2007.


(1)  Úř. věst. L 102, s. 35.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/26


Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

(Věc C-255/08)

(2008/C 223/40)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. van Beek a J.-B. Laignelot)

Žalované: Nizozemské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Nizozemské království tím, že nevydalo právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 ve spojení s přílohami II a III směrnice Rady 85/337/EHS (1) ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 97/11/ES (2) a směrnice 2003/35/ES (3), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice;

uložit Nizozemskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.

Podle čl. 249 odst. 3 ES je směrnice pro každý členský stát, kterému je určena, závazná, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.

2.

Členské státy proto musí přijmout opatření nezbytná k provedení směrnic ve vnitrostátním právu ve lhůtě stanovené v těchto směrnicích a neprodleně o těchto opatřeních uvědomit Komisi.

3.

V projednávaném případě čl. 3 odst. 1 směrnice 97/11/ES stanoví, že členské státy přijmou předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 14. března 1999 a neprodleně o tom uvědomí Komisi. Nizozemsko však tuto povinnost nesplnilo.

4.

Na základě výše uvedeného je třeba dospět k závěru, že Nizozemsko dosud nepřijalo opatření nezbytná k řádnému provedení čl. 4 odst. 2 a 3 ve spojení s přílohou II a přílohou III směrnice 85/337, ve znění směrnice 97/11 a směrnice 2003/35, jelikož nebyla uplatněna všechna kritéria podle přílohy III směrnice na veškeré záměry podle přílohy II směrnice.


(1)  Úř. věst. L 175, s. 40; Zvl. vyd. 15/01, s. 248.

(2)  Úř. věst. L 73, s. 5; Zvl. vyd. 15/03, s. 151.

(3)  Úř. věst. L 156, s. 17; Zvl. vyd. 15/07, s. 466.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. června 2008 – Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. a Ladbrokes International Ltd. v. Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Věc C-258/08)

(2008/C 223/41)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. a Ladbrokes International Ltd.

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Předběžné otázky

1.

Splňuje vnitrostátní restriktivní politika v oblasti hazardních her zaměřená na usměrňování hráčské vášně, která skutečně přispívá k tomu, že cíle sledované touto vnitrostátní právní úpravou, totiž krocení hráčské závislosti a předcházení podvodům, jsou dosaženy tím, že díky regulované nabídce hazardních her zůstává rozsah hraní (mnohem) omezenějším, než jak by tomu bylo bez tohoto vnitrostátního regulačního systému, podmínku uvedenou v judikatuře Soudního dvora Evropských společenství, zejména v rozsudku ze dne 6. listopadu 2003, Gambelli (C-243/01, Recueil, s. I-13031), že sázkové činnosti jsou koherentním a systematickým způsobem omezeny, i když je držiteli/držitelům povolení dovoleno jeho/jejich nabídku hazardních her zatraktivnit prostřednictvím zavedení nových hazardních her a přitáhnout pozornost široké veřejnosti prostřednictvím reklamy pro svoji nabídku hazardních her a izolovat tak (potenciální) hráče od ilegální nabídky hazardních her (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 6. března 2007, Placanica a další, C-338/04, C-359/04 a C-360/04, Sb. rozh. s. I-1891, bod 55 poslední část)?

2a.

Za předpokladu, že je vnitrostátní právní úprava týkající se politiky hazardních her v souladu s článkem 49 ES, musí vnitrostátní soud při jejím použití v konkrétním případě vždy zkoumat, zda opatření, které má být uloženo, jako je například příkaz znepřístupnit určitou internetovou stránku obyvatelům dotčeného členského státu prostřednictvím k tomu dostupného software, aby jim bylo zabráněno účastnit se hazardních her nabízených na této stránce, jako takové za konkrétních okolností daného případu splňuje podmínku, že skutečně slouží cílům, které byly uplatněny pro odůvodnění vnitrostátní právní úpravy, a zda omezení volného pohybu služeb, které z této právní úpravy a jejího použití vyplývá není vzhledem k těmto cílům nepřiměřené?

2b.

Má na odpověď na otázku 2a vliv to, že opatření, které má být uloženo, není navrženo a uloženo orgány provádějícími vnitrostátní právní předpisy, nýbrž v rámci občanskoprávního řízení, ve kterém organizátorka hazardních her provozující svou činnost na základě požadovaného povolení navrhuje nařízení opatření na základě jednání, které bylo vůči ní učiněno, a které je podle občanského práva nedovolené, a které spočívá v tom, že protistrana nerespektuje příslušnou vnitrostátní právní úpravu a vytváří si tím nekalou výhodu před účastníkem řízení, který svoji činnost provozuje na základě požadovaného povolení?

3.

Je třeba vykládat článek 49 ES v tom smyslu, že použití tohoto ustanovení vede k tomu, že příslušný orgán členského státu nemůže na základě uzavřeného systému povolení k nabídce služeb v oblasti hazardních her, platného v tomto členském státě, zakázat, aby poskytovatel služeb, kterému již bylo v jiném členském státě uděleno povolení k poskytování těchto služeb prostřednictvím internetu, nabízel tyto služby rovněž v prvním uvedeném členském státě prostřednictvím internetu?


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/27


Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2008 Christosem Michailem proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 16. dubna 2008 ve věci T-486/04, Michail v. Komise

(Věc C-268/08 P)

(2008/C 223/42)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Christos Michail (zástupce: C. Meïdanis, advokát)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

prohlásit kasační opravný prostředek za přípustný a opodstatněný;

v případě potřeby zrušit rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. dubna 2008 ve věci T-486/04;

rozhodnout o náhradě nákladů řízení podle práva.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek uvádí na podporu svého kasačního opravného prostředku tři důvody.

Ve svém prvním důvodu M. Michail tvrdí, že se Soud dopustil pochybení při výkladu a použití práva Společenství a porušil svou povinnost odůvodnění rozsudku tím, že v napadeném rozsudku uznal, že Komise u účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek přispěla k navození pocitu, že byl obětí psychického obtěžování ve smyslu článku 12a služebního řádu, ale jeho žádost nicméně zamítla jako neopodstatněnou.

Svým druhým důvodem vytýká účastník řízení podávající kasační opravný prostředek Soudu zkreslování skutečností, které mu byly předloženy k posouzení, zejména tím, že je zkoumal jednotlivě, a nikoli v celé jejich souvislosti, a dopustil se několika nesprávných právních posouzení těchto skutečností.

Konečně svým třetím důvodem účastník řízení podávající kasační opravný prostředek kritizuje rozhodnutí Soudu odmítnout jeho žalobu jako nepřípustnou, pro nedostatek přesnosti mnoha důvodů, které na její podporu uvedl, vycházejících zejména, z porušení článků 21a, 22a a 22b služebního řádu a zásad rovného zacházení a proporcionality. Rozdělením žaloby do několika částí Soud totiž podstatným způsobem zkreslil její předmět a její strukturu.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/27


Žaloba podaná dne 24. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

(Věc C-271/08)

(2008/C 223/43)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Wilms a D. Kukovec, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo až do 31. ledna 2006 neplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 8 ve spojení s ustanoveními hlav III až VI směrnice 92/50/EHS (1) a od 1. února 2006 povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 20 ve spojení s články 23 až 55 směrnice 2004/18/ES (2) tím, že komunální orgány a podniky s více než 1,218 zaměstnanci zadávaly smlouvy o poskytování služeb týkajících se podnikového důchodového zabezpečení bez celoevropského vyhlášení přímo institucím a podnikům, které jsou uvedeny v § 6 TV-EUmw/VKA;

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V Německu mohli zaměstnanci od zaměstnavatelů požadovat, aby z jejich budoucích nároků na odměnu za práci byla až 4 % příslušného vyměřovacího základu pro účely všeobecného důchodového pojištění použita prostřednictvím přeměny odměny na jejich podnikové důchodové zabezpečení. Podle kolektivní smlouvy o přeměně odměny pro pracovníky v komunální veřejné službě (dále jen „kolektivní smlouva“) jsou komunální orgány resp. podniky povinny provést přeměnu odměny. Přeměna odměny má být provedena u veřejných institucí zajišťujících dodatečné zabezpečení (ve stáří) resp. podniky Sparkassen-Finanzgruppe (finanční skupiny spořitelen) nebo komunálními pojišťovnami. Komunální orgány resp. podniky zpravidla uzavřely skupinové pojišťovací smlouvy pro všechny své zaměstnance, se kterými byla učiněna dohoda o přeměně odměny s výše uvedenými institucemi.

Podle poznatků Komise byly tyto smlouvy o službách podnikového důchodového zabezpečení zadány komunálními orgány resp. podniky bez provedení celoevropských vyhlášení přímo institucím a podnikům uvedeným v kolektivní dohodě.

Na služby podnikového důchodového zabezpečení se vztahuje příloha I A kategorie 6 směrnice 92/50/EHS resp. od 1. února 2006 příloha II část A směrnice 2004/18/ES. Jedná se přitom o pojišťovací služby a služby penzijních fondů, které není možné považovat za zákonné sociální pojištění. Z toho důvodu tedy jsou předmětné, komunálními orgány jako veřejnými zadavateli zadané zakázky písemnými, úplatnými a veřejnými zakázkami ve smyslu uvedených směrnicí. Z judikatury krom toho vyplývá, že čl. 1 písm. a) směrnice 92/50/EHS nerozlišuje mezi zakázkami, které zadává veřejný zadavatel, aby splnil své úkoly, které jsou ve veřejném zájmu, a zakázkami, které nemají s úkoly tohoto druhu žádnou souvislost. Soudní dvůr proto odmítl koncepci funkčního zadávání. Námitce německých orgánů, že komunální orgány resp. podniky funkčně v případě podnikového důchodového zabezpečení nejsou veřejnými zadavateli ve smyslu práva veřejných zakázek, tedy není možné vyhovět.

Komise dále zastává názor, že sporné zakázky ve značné míře překračují rozhodné prahové hodnoty. Na rozdíl od názoru žalované, při tomto výpočtu nemá být vycházeno z každé jednotlivé smlouvy. Naopak, rozhodující je doba platnosti rámcové smlouvy, protože jednotlivé dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nejsou předmětem zadání zakázky ve smyslu práva Společenství upravujícího veřejné zakázky. Hodnota rámcové dohody, kterou je nutno zohlednit, se v tomto smyslu tedy rovná odhadované celkové hodnotě bez daně z přidané hodnoty všech zakázek, které jsou během celé doby platnosti rámcové dohody plánovány. Podle výpočtů Komise překračuje minimálně 110 měst Spolkové republiky Německo prahovou hodnotu.

Komunální orgány a podniky proto neměly zadat smlouvy o poskytování služeb týkajících se podnikového důchodového zabezpečení přímo institucím a podnikům uvedeným v kolektivní smlouvě, nýbrž měly je zadat po provedení celoevropského vyhlášení. Na tomto posouzení nemůže nic změnit ani okolnost, že vyplácení odměny je upraveno prostřednictvím kolektivní smlouvy. Zaprvé judikatura Soudního dvora vychází jednoznačně z toho, že v právu Společenství neexistuje obecná výhrada smluvní autonomie sociálních partnerů, a zadruhé Komise nemůže uznat, že by smluvní autonomie sociálních partnerů, která je zakotvena v německém Základním zákoně, byla nepřípustně omezena splněním zákonných vyhlašovacích povinností, které platí pro veřejné zadavatele.


(1)  Úř. věst. L 209, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 322.

(2)  Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/28


Žaloba podaná dne 24. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

(Věc C-275/08)

(2008/C 223/44)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Wilms a D. Kukovec, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 6 ve spojení s článkem 9 směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 (1) tím, že Datenzentrale Baden-Württemberg zadala veřejnou zakázku, jejímž předmětem je přenechání a údržba softwarové aplikace, aniž by provedla zadávací řízení s celoevropským vyhlášením;

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem této žaloby je uzavření smlouvy na pořízení softwarové aplikace, která je používána pro registraci motorových vozidel, mezi Datenzentrale Baden-Württemberg a Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (dále jen „AKDB“). Předmětné rozhodnutí o udělení zakázky bylo učiněno ve vyjednávacím řízení bez zveřejnění vyhlášení zakázky, v tomto řízení bylo vyjednáváno jen s AKDB.

Podle názoru Komise je skutečnost, že smlouva v Německu již byla předmětem přezkumného řízení ve smyslu směrnice 89/665/EHS pro účely určení nesplnění povinnosti státem bezpředmětná, protože mezi přezkumným řízením před vnitrostátními soudy a řízením o nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy o ES existují jak v souvislosti s účelem, tak i v souvislosti účastníky řízení a průběhem řízení, zásadní podstatné rozdíly.

U předmětné smlouvy se jedná o veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 93/36/EHS. Hodnota zakázky představuje podle poznatků Komise přibližně jeden milion eur, a značně tedy překračuje prahovou hodnotu směrnice. Datenzentrale Baden-Württemberg je právnickou osobou veřejného práva, která byla založena za zvláštním účelem koordinovat a podporovat elektronické zpracování dat ve veřejné správě, který je ve veřejném zájmu. Krom toho je pod většinovou kontrolou spolkové země Bádensko-Württembersko, která rozhoduje o více než polovině členů správní rady. Spolková země Bádensko-Württembersko je tedy (veřejným) zadavatelem ve smyslu čl. 1 písm. b) směrnice 93/36/EHS, který je povinen při zadávání veřejných zakázek v rámci rozsahu působnosti této směrnice dodržovat postupy, které jsou stanoveny v této směrnici. Skutečnost, že Datenzentrale Baden-Württemberg je stejně jako AKDB právnickou osobou veřejného práva, nemá pro účely použitelnosti směrnice 93/36/EHS žádný význam.

Podle poznatků Komise nejsou zřejmé žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly volné zadání zakázky například formou vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení zakázky. Podle judikatury Soudního dvora má vyjednávací řízení povahu výjimky a smí být použito jen v „určitých, přesně stanovených“ případech. Důkazní povinnost týkající se výjimečných okolností má členský stát, který se chce těchto okolností dovolávat. Vzhledem k tomu, že žalovaná v tomto případě tuto důkazní povinnost nesplnila, musela Komise dojít k závěru, že Spolková republika Německo uzavřením předmětné smlouvy, bez provedení zadávacího řízení s celoevropským vyhlášením, porušila článek 6 ve spojení s článkem 9 směrnice 93/36/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky.


(1)  Úř. věst. L 199, s. 1; Zvl. vyd. 06/02, s. 110.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social č. 23 de Madrid (Španělsko) dne 26. června 2008 – Francisco Vicente Pereda v. Madrid Movilidad SA

(Věc C-277/08)

(2008/C 223/45)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social č. 23 de Madrid.

Účastníci původního řízení

Žalobce: Francisco Vicente Pereda.

Žalovaný: Madrid Movilidad SA.

Předběžné otázky

Musí být čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88/ES (1) vykládán v tom smyslu, že pokud se doba dovolené stanovené v podnikovém plánu dovolených shoduje s dobou dočasné pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu, k němuž došlo před stanoveným datem počátku dovolené, má pracovník po návratu do práceschopného stavu právo čerpat dovolenou v jiném období, než bylo stanoveno, bez ohledu na to, zda již skončil příslušný kalendářní rok či nikoli?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 26. června 2008 – Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni a trekking.at Reisen GmbH

(Věc C-278/08)

(2008/C 223/46)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

Žalovaný: Günter Guni a trekking.at Reisen GmbH

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 5 odst. 1 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen: „směrnice 89/104“) (1) vykládán v tom smyslu, že ochranná známka je užívána způsobem vyhrazeným jejímu majiteli, jestliže je ochranná známka nebo jí podobné označení (např. slovní prvek obrazové a slovní ochranné známky) objednána u provozovatele (internetového) vyhledávače k zaznamenání jako klíčové slovo, a v důsledku toho se tedy při zadání ochranné známky nebo jí podobného označení do vyhledávače jako vyhledávaného slova objeví na obrazovce reklama na totožné nebo podobné zboží nebo služby?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku:

A)

Je výlučné právo majitele ochranné známky porušeno při použití vyhledávaného slova, které je totožné s ochrannou známkou, pro reklamu na totožné zboží nebo služby, nezávisle na tom, zda se vyvolaná reklama objeví na vyhledaném seznamu odkazů nebo v některém, od něj místně odděleném, reklamním bloku a zda je označena jako „inzerce“?

B)

Je nutno při použití označení totožného s ochrannou známkou pro podobné zboží či služby nebo při použití označení podobného ochranné známce pro totožné nebo podobné zboží či služby vyloučit nebezpečí záměny již tehdy, je-li reklama označena jako „inzerce“ a objeví-li se nikoli na vyhledaném seznamu odkazů, nýbrž v reklamním bloku, který je od něj místně oddělen?


(1)  Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/30


Kasační opravný prostředek podaný dne 25. června 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 10. dubna 2008 ve věci T-233/04, Nizozemské království podporované Spolkovou republikou Německo proti Komisi Evropských společenství

(Věc C-279/08 P)

(2008/C 223/47)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Komise Evropských společenství (zástupci: H. van Vliet, K. Gross a C. Urraca Gaviedes, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Nizozemské království, Spolková republika Německo

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Komise navrhuje,

v první řadě

a)

zrušit napadený rozsudek;

b)

zamítnout žalobu na zrušení rozhodnutí jako nepřípustnou a

c)

uložit Nizozemskému království náhradu nákladů řízení před Soudem a náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku;

podpůrně,

a)

zrušit napadený rozsudek;

b)

zamítnout žalobu na zrušení rozhodnutí a

c)

uložit Nizozemskému království náhradu nákladů řízení před Soudem a náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku Komise namítá, že Soud neprávem prohlásil žalobu Nizozemského království za přípustnou.

Komise má za to, že z judikatury Soudního dvora, zejména z usnesení ve věci C-164/02 vyplývá, že členský stát se nemůže domáhat zrušení rozhodnutí Komise, kterým tato prohlásila jím oznámené opatření podpory za slučitelné se společným trhem.

Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku Komise (podpůrně) namítá, že Soud neprávem dospěl k závěru, že sporné opatření není selektivní, to znamená, že nezvýhodňuje určité podniky ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES. Komise dále uplatňuje, že Soud neprávem dospěl k závěru, že i tehdy, pokud by opatření bylo selektivní, přesto kvůli svému účelu nepředstavuje státní podporu a že toto opatření je odůvodněno povahou a obecnou systematikou systému.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/31


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. června 2008 Deutsche Telekom AG proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 10. dubna 2008 ve věci T-271/03, Deutsche Telekom v. Komise Evropských společenství

(Věc C-280/08 P)

(2008/C 223/48)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Deutsche Telekom AG (zástupci: U. Quack, advokát, S. Ohlhoff, advokát, M. Hutschneider, advokát)

Další účastníci řízení: Komise Evropských společenství, Arcor AG & Co. KG, Versatel NRW GmbH, dříve Tropolys NRW GmbH, dříve CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, dříve KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, dříve tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, dříve VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. dubna 2008 ve věci T-271/03;

prohlásit rozhodnutí Komise 2003/707/ES (1) ze dne 21. května 2003, oznámené pod číslem dokumentu K(2003) 1536 konečné, za neplatné;

podpůrně, na základě volného uvážení Soudního dvora snížit peněžitou pokutu uloženou Deutsche Telekom AG v článku 3 napadeného rozhodnutí Komise;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) zakládá svůj kasační opravný prostředek proti uvedenému rozsudku Soudu na následujících důvodech kasačního opravného prostředku:

Rozsudek porušuje článek 82 ES, jakož i zásadu ochrany legitimního očekávání, neboť se v projednávaném případě nejedná o objektivně přičitatelné porušení uvedeného předpisu a rovněž chybí zavinění navrhovatelky. Rozsudek nezohledňuje právně možným způsobem opakované zkoumání údajného nůžkového efektu Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (regulačního orgánu pro telekomunikace a poštu, dále jen „RegTP“), příslušného tehdy k regulaci navrhovatelky. RegTP opakovaně zkoumala a odmítla existenci nůžkového efektu u účastnických stanic, který by byl v rozporu s hospodářskou soutěží. V takovém případě je zvláštní odpovědnost regulovaného podniku týkající se struktury trhu překryta a omezena odpovědností příslušného regulačního orgánu. Navrhovatelka mohla vzhledem k regulačním rozhodnutím vycházet z toho, že její chování nebylo v rozporu s hospodářskou soutěží. Předpoklad, že navrhovatelka mohla zvýšením svých úplat za ADSL snížit údajný nůžkový efekt, odporuje vlastnímu výkladovému postupu Soudu, že ke „křížovému financování“ mezi různými trhy při zkoumání nůžkového efektu nelze přihlížet. Kromě toho Soud ponechal nesprávně bez výtky, že Komise nezkoumala, zda by zvýšení úplat za ADSL vůbec snížilo údajný nůžkový efekt.

Rozsudek porušuje článek 82 ES rovněž proto, že Soud nesprávně zkoumal podmínky tohoto předpisu. Analýza nůžkového efektu nemůže být důkazem zneužití. Pokud by byly tarify za mezitímní služby závazně stanoveny příslušným regulačním orgánem (jako je tomu v tomto případě), mohla by tato analýza vést dokonce k výsledkům, které jsou v rozporu s hospodářskou soutěží.

Soud porušil v této souvislosti rovněž svou povinnost odůvodnit rozsudek.

Napadený rozsudek je nesprávný rovněž v několika zásadních bodech souvisejících s přezkumem metody použité Komisí ke zjištění nůžkového efektu. Zaprvé, jelikož je takzvaný „As-Efficient-Competitor-Test“, který Soud použil jako obecně platné měřítko pro srovnání, nepřípustný každopádně tehdy, jestliže jsou podnik dominantní na trhu a jeho soutěžitelé (jako v tomto případě) činní za různých regulačních a skutečných soutěžních podmínek. Zadruhé, jelikož analýza nůžkového efektu zohledňuje pouze úplaty za stanice, přičemž úplaty za další telekomunikační služby spočívající ve stejné mezitímní službě (zejména spojení) nebyly zohledněny. Rovněž zjištění rozsudku k účinkům údajného nůžkového efektu vykazují několik právních vad a tento rozsudek neobsahoval zkoumání kauzality údajného nůžkového efektu ke zjištěním Soudu ke struktuře trhu.

Rozsudek dále nezohledňuje požadavky článku 253 ES na odůvodnění rozhodnutí Komise.

Konečně Soud rovněž nesprávně použil čl. 15 odst. 2 nařízení 17, neboť ponechal vyměření peněžité pokuty Komisí bez připomínek, ačkoliv Komise nesprávně vycházela ze závažného porušení, nedostatečně zohlednila regulaci cen v odvětví navrhovatelky a mohla případně uložit symbolickou pokutu. Tím Soud opomenul zohlednit právně náležitým způsobem všechny relevantní faktory a zabývat se právně dostačujícím způsobem argumenty navrhovatelky týkajícími se zrušení nebo snížení peněžité pokuty.


(1)  Úř. věst. L 263, s. 9.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/32


Žaloba podaná dne 27. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

(Věc C-283/08)

(2008/C 223/49)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: W. Roels a W. Wils, zmocněnci)

Žalované: Nizozemské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Nizozemské království tím, že nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) (1) a v každém případě tím, že o těchto předpisech neuvědomilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z této směrnice;

uložit Nizozemskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice uplynula dne 12. června 2007.


(1)  Úř. věst. L 149, s. 22.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/32


Žaloba podaná dne 27. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-284/08)

(2008/C 223/50)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: W. Roels a W. Wils, zmocněnci)

Žalované: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) (1), a v každém případě tím, že o těchto předpisech neuvědomilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z této směrnice na jeho území Gibraltar;

uložit Spojenému království Velké Británie a Severního Irska náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice uplynula dne 12. června 2007.


(1)  Úř. věst. L 149, s. 22.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/33


Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

(Věc C-286/08)

(2008/C 223/51)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. Patakia a J.-B. Laignelot)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, že v přiměřené lhůtě nevypracovala a nepřijala plán pro nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s požadavky relevantních právních předpisů Společenství a nezřídila jednotnou a přiměřenou síť zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů, která umožní odstraňování těchto odpadů použitím co nejvhodnějších metod k zajištění vysokého stupně ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 1 odst. 2 a článku 6 směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (1) a z čl. 5 odst. 1 a 2 a z čl. 7 odst. 1 směrnice 2006/12/ES (2) (která nahradila směrnici 75/442/EHS o odpadech, ve znění směrnice 91/156/EHS);

určit, že Řecká republika tím, že nepřijala všechna opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, co se týče nakládání s nebezpečnými odpady, dodržení článků 4 a 8 směrnice 2006/12/ES (která nahradila směrnici 75/442/EHS, ve znění směrnice 91/156/EHS), jakož i čl. 3 odst. 1 a článků 6, 7, 8, 9, 13 a 14 směrnice 99/31/ES (3) o skládkách odpadů, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 1 odst. 2 směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, z článků 4 a 8 směrnice 2006/12/ES (která nahradila směrnici 75/442/EHS o odpadech, ve znění směrnice 91/156/EHS), jakož i povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 3 odst. 1 a článků 6, 7, 8, 9, 13 a 14 směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise poté, co přezkoumala právní předpisy týkající se nakládání s nebezpečnými odpady, které jí Řecká republika oznámila, a zvláště národního plánu pro odstraňování odpadů, konstatovala, že tyto předpisy nesplňují požadavky práva Společenství, co se týče nakládání s nebezpečnými odpady.

Národní plán pro odstraňování odpadů konkrétně vykazuje nedostatky v rozsahu, v němž se omezuje na obecné směry, které vyžadují pozdější upřesnění a které nesplňují požadavek „dostatečné přesnosti“, přičemž je porušen čl. 1 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 směrnice 91/689/EHS ve vzájemném spojení s čl. 7 odst. 1 směrnice 2006/12/ES (která nahradila směrnici 75/442/EHS).

Stejně tak národní plán pro odstraňování odpadů neupravuje jednotnou a přiměřenou síť zařízení na odstraňování odpadu, jelikož chybí příslušné infrastruktury, chybí hodnocení týkající se požadované úrovně kapacity zpracování odpadů a jsou v něm nedostatky, co se týče vytvoření a zeměpisného rozmístění vhodných míst, přičemž je porušen čl. 1 odst. 2 směrnice 91/689/EHS ve vzájemném spojení s článkem 5 směrnice 2006/12/ES (která nahradila směrnici 75/442/EHS).

Krom toho bylo zjištěno, že rozšířená praxe odstraňování nebezpečných odpadů v Řecku ve formě „dočasného skládkování“ byla nicméně v důsledku obnovení příslušných povolení vzhledem k nedostatku vhodných skládek přeměněna na trvalé skládkování. Z toho vyplývá, že nebyla přijata vhodná opatření k bezpečnému a konečnému odstranění nebezpečných odpadů tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a poškozeno životní prostředí, přičemž byl porušen čl. 1 odst. 2 směrnice 91/689/EHS ve vzájemném spojení s články 4 a 8 směrnice 2006/12/ES (která nahradila směrnici 75/442/EHS) a s čl. 3 odst. 1 a články 6, 7, 8, 9, 13 a 14 směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů.


(1)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20; Zvl. vyd. 15/02, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/33


Žaloba podaná dne 1. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

(Věc C-289/08)

(2008/C 223/52)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Rozet a A. Sipos, zmocněnci)

Žalované: Lucemburské velkovévodství

Návrhová žádání žalobkyně

rozhodnout, že Lucemburské velkovévodství tím, že nevypracovalo vnější havarijní plán s opatřeními, která mají být provedena mimo závody, spadající do článku 9 směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (1), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 11 odst. 1 písm. c) této směrnice;

uložit Lucemburskému velkovévodství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně tvrdí, že vypracování vnějších havarijních plánů s opatřeními, která mají být provedena mimo závody, spadajících do článku 9 směrnice 96/82/ES, je základním požadavkem této směrnice. Lucemburské velkovévodství tím, že nevpracovalo takové plány pro osm výrobních závodů umístěných na svém území, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice.


(1)  Úř. věst. 1997, L 10, s. 13.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/34


Žaloba podaná dne 2. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Finská republika

(Věc C-293/08)

(2008/C 223/53)

Jednací jazyk: finština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. Condou-Durande, I. Koskinen)

Žalovaná: Finská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Finská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (1) tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k provedení této směrnice, respektive tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila;

uložit Finské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 10. října 2006.


(1)  Úř. věst. L 304, s. 12; Zvl. vyd. 19/07, s. 96.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/34


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Montpellier (Francie) dne 3. července 2008 – Ministère public v. Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

(Věc C-296/08)

(2008/C 223/54)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Montpellier

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ministère public

Žalovaný: Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

Předběžné otázky

1)

Jestliže členský stát, v daném případě Španělsko, podle čl. 31 odst. 2 rámcového rozhodnutí ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (1) neoznámil, že hodlá i nadále postupovat podle dvoustranných nebo mnohostranných dohod, je v důsledku toho vzhledem k výrazu „nahrazuje“ obsaženému v článku 31 tohoto rámcového rozhodnutí nepřípustné, aby tento členský stát použil ve vztahu k jinému členskému státu, v daném případě Francii, který učinil prohlášení podle článku 32 rámcového rozhodnutí, jiné postupy než evropský zatýkací rozkaz?

2)

Je přípustné, aby vykonávající členský stát, který učinil výhrady, postupoval podle úmluvy ze dne 27. září 1996, tedy úmluvy předcházející 1. lednu 2004, která však v tomto vykonávajícím státě vstoupila v platnost až po 1. lednu 2004, tj. datu uvedeném v článku 32 rámcového rozhodnutí?


(1)  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, s. 1).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/35


Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

(Věc C-297/08)

(2008/C 223/55)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Zadra, D. Recchia a J.-B. Laignelot, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že nepřijala, pokud jde o region Campania, veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby odpady byly využívány nebo odstraňovány bez ohrožení lidského zdraví a bez poškození životního prostředí, a zejména tím, že nevybudovala jednotnou a přiměřenou síť zařízení na odstraňování odpadu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze článků 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (1);

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise se touto žalobou domáhá, aby bylo rozhodnuto v neprospěch Italské republiky za to, že v regionu Campania nevybudovala jednotnou a přiměřenou síť zařízení na odstraňování odpadu, která umožňuje soběstačnost při odstraňování odpadů založenou na kritériu blízkosti. Vytýkané nesplnění povinnosti, jak v úředních sděleních uznaly samy italské orgány, ohrožuje lidské zdraví a představuje tedy porušení článků 4 a 5 směrnice 2006/12/ES.


(1)  Úř. věst. L 114, s. 9.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/35


Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

(Věc C-298/08)

(2008/C 223/56)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: N. Yerrell a I. Chatsigiannis)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 89/599/EHS (1), nebo v každém případě tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 1. dubna 2007.


(1)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/36


Kasační opravný prostředek podaný dne 7. července 2008 Leche Celta, SL, proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 23. dubna 2008 ve věci T-35/07, Leche Celta v. OHIM

(Věc C-300/08 P)

(2008/C 223/57)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Leche Celta, SL (zástupci: J. Calderón Chavero, advokát, T. Villate Consonni, advokátka)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Celia SA

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek třetího senátu Soudu prvního stupně ze dne 23. dubna 2008 ve věci T-35/07, aby bylo jasně rozhodnuto o neslučitelnosti ochranných známek CELIA/CELTA;

uložit náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek svým kasačním opravným prostředkem v podstatě zpochybňuje posouzení Soudu ohledně podobnosti dotčených ochranných známek. Podle posledně uvedené je totiž podobnost mezi těmito dvěma ochrannými známkami taková, že relevantní veřejnost není schopna rozeznat jejich odlišnost, tím více, že výrobky, které označují, jsou stejné. Soud se tedy dopustil několika nesprávných posouzení tím, že rozhodl, že stupeň slovní a konceptuální podobnosti mezi spornými označeními je malý.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/36


Žaloba podaná dne 9. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-306/08)

(2008/C 223/58)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Alcover San Pedro a D. Kukovec, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Španělské království

tím, že zadalo Programy integrované činnosti v souladu se zákonem 6/1994 ze dne 15. listopadu 1994, kterým se upravuje urbanistická činnost v Comunidad Valenciana, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice Rady 93/37/EHS (1) ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, a zvláště z jejího článku 1, čl. 6 odst. 6, článků 11 a 12, jakož i z kapitoly II hlavy IV (články 24 až 29),

a tím, že zadalo Programy integrované činnosti v souladu se zákonem 16/2005 o urbanistické činnosti ve Valencii, který je proveden regionálním nařízením Valencie 67/2006 ze dne 12. května 2006, jímž se schvaluje nařízení o územním a urbanistickém plánování a správě, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 2, 6, 24, 30, čl. 31 odst. 4 písm. a), čl. 48 odst. 2 a článku 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (2) ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise poukazuje na to, že zadávání programů integrované činnosti (PIČ), které jsou nástrojem městského rozvoje stanoveným zákonem 6/1994 ze dne 15. listopadu 1994, kterým se upravuje urbanistická činnost v Comunidad Valenciana (ZUČCV), a zákonem 16/205 o urbanistické činnosti ve Valencii (ZUČV), který jej nahradil, se týká veřejných zakázek na stavební práce, jež se mají zadat podle ustanovení směrnic 93/37/ES a 2004/18/ES. Jinými slovy Komise tvrdí, že PIČ jsou veřejnými zakázkami na stavební práce zadanými místními útvary, které zahrnují uskutečnění veřejných zakázek týkajících se infrastruktury stavebními podniky vybranými místní správou.

Komise má za to, že ZUČV porušuje směrnice Společenství o veřejných zakázkách v několika ohledech, mezi jiným pokud jde o přednostní postavení prvního uchazeče, zkušenosti uchazečů s podobnými zakázkami, předložení alternativních návrhů k návrhu prvního uchazeče v otevřené obálce, úpravu možností, kritéria zadávání PIČ, možnosti změnit zakázku po jejím zadání (například možnost zvýšit náklady na urbanizaci) a úpravy případů neúplného provedení zakázky uchazečem, jemuž byla zakázka zadána. Některá z těchto porušení se týkají jak ZUČCV, tak ZUČV, jiná pouze ZUČV.


(1)  Úř. věst. L 199, s. 54; Zvl. vyd. 06/02, s. 163.

(2)  Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/37


Žaloba podaná dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-308/08)

(2008/C 223/59)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: S. Pardo Quintillán a D. Recchia, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Španělské království nesplnilo povinnosti vyplývající pro něj ze směrnice Rady 92/43/EHS (1) ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, jak je vyložená v rozsudcích Soudního dvora ze dne 13. ledna 2005 ve věci C-117/03 a ze dne 14. září 2006 ve věci C-244/05, jakož i povinnosti vyplývající z čl. 12 odst. 4 uvedené směrnice, v souvislosti s projektem úpravy polní cesty vedoucí z Villamanrique de la Condesa (Sevilla) do El Rocío (Huelva);

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise má za to, že tím, že Španělské království provedlo projekt úpravy polní cesty vedoucí z Villamanrique de la Condesa (Sevilla) do El Rocío (Huelva), aniž by zároveň přijalo příslušná ochranná opatření, nesplnilo povinnosti vyplývající pro něj ze směrnice 92/43/EHS, jak je vyložená v rozsudcích Soudního dvora ze dne 13. ledna 2005 ve věci C-117/03 a ze dne 14. září 2006 ve věci C-244/05, jakož i povinnosti vyplývající z čl. 12 odst. 4 uvedené směrnice.


(1)  Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/37


Žaloba podaná dne 14. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-312/08)

(2008/C 223/60)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupce: H. Støvlbæk, zmocněnec)

Žalované: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spojené království tím, že nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu osob (1), a v každém případě tím, že o těchto předpisech neuvědomilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice;

uložit Spojenému království Velké Británie a Severního Irska náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice uplynula dne 1. ledna 2007.


(1)  Úř. věst. L 363, s. 141.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/37


Žaloba podaná dne 14. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

(Věc C-313/08)

(2008/C 223/61)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: E. Vesco a P. Dejmek, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání

určit, že Italská republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 1 odst. 4, 5 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na zveřejňování týkající se některých forem společností (1), nebo v každém případě tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice;

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice uplynula dne 30. prosince 2006.


(1)  Úř. věst. L 221, s. 13; Zvl. vyd. 17/01, s. 304.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/38


Žaloba podaná dne 15. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-321/08)

(2008/C 223/62)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: W. Wils a E. Adsera Ribera, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že tím, že Španělské království nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES (1) ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), nebo v každém případě tím, že o nich neinformovalo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedené směrnice.

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice 2005/29 do vnitrostátního práva uplynula dne 12. června 2007.


(1)  Úř. věst. L 149, s. 22.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/38


Žaloba podaná dne 15. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

(Věc C-322/08)

(2008/C 223/63)

Jednací jazyk: švédština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. Condou-Durande a J. Enegren, zmocněnci)

Žalované: Švédské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Švédské království tím, že nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Rady 2004/83/EC ze dne 29. dubna 2004 (1), a v každém případě tím, že o těchto předpisech neuvědomilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z této směrnice;

uložit Švédskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice uplynula dne 10. října 2006.


(1)  Směrnice Rady 2004/83/EC ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (Úř. věst. L 304, s. 12; Zvl. vyd. 19/07, s. 96).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/38


Žaloba podaná dne 16. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

(Věc C-326/08)

(2008/C 223/64)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: W. Wils a B. Kotschy, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z práva Společenství, a zejména z článku 19 směrnice 2005/29/ES (1), tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné k provedení této směrnice, respektive tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila;

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 12. června 2007.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 22).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/39


Žaloba podaná dne 18. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

(Věc C-334/08)

(2008/C 223/65)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Aresu a A. Caeiros, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že odmítla poskytnout Komisi vlastní zdroje odpovídající celnímu dluhu vyplývajícímu z protiprávního povolení na zřízení a provoz celních skladů typu C v Taranto, vydaného dne 27. února 1997 Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata se sídlem v Bari, a následných povolení k přeměně pod celním dohledem a k aktivnímu zušlechťovacímu styku až do jejich zrušení dne 4. prosince 2002, nesplnila povinnosti, které pro ní vyplývají z článku 10 ES, z článku 8 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (1), stejně jako z článků 2, 6, 10, 11 a 17 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (2);

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V projednávané žalobě vytýká Komise Evropských společenství italské vládě, že odmítla poskytnout Evropským společenstvím vlastní zdroje, přibližně 23 milionů eur, odpovídající protiprávně uděleným celním povolením vydaným v Taranto v období mezi únorem 1997 a prosincem 2002.

Předmětem sporu je v podstatě odpovědnost za částky odpovídající prostředkům, které z důvodu sporného protiprávního jednání nebyly vybrány. Italská vláda uvádí, že není zodpovědná za krácení příjmů vyplývající z výše uvedených nesrovnalostí, protože jsou za ně zodpovědní pouze úředníci, kteří tuto škodu způsobili, avšak Komise je naopak přesvědčena, že platné právní předpisy Společenství zavazují italský stát k tomu, aby nesl veškeré finanční důsledky vyplývající z jednání, i protiprávního, úředníků, kteří jednají jeho jménem a na jeho účet.


(1)  Úř. věst. L 253, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 130, s. 1.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/39


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. dubna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Josef Holzinger v. Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

(Věc C-332/07) (1)

(2008/C 223/66)

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 269, 10.11.2007.


Soud prvního stupně

30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/40


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2008 – Gibtelecom v. Komise

(Spojené věci T-433/03, 434/03, T-367/04 a T-244/05) (1)

(„Hospodářská soutěž - Telekomunikace - Rozhodnutí o odložení stížností založených na článku 86 ES - Nezaujetí stanoviska Komisí ke stížnostem založeným na článku 86 ES - Žaloba na neplatnost - Žaloba pro nečinnost - Bezpředmětnost sporu v průběhu řízení - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2008/C 223/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gibtelecom Ltd (Gibraltar) (zástupci: M. Llamas, barrister, a B. O'Connor, solicitor)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně F. Castillo de la Torre a A. Whelan, poté F. Castillo de la Torre, zmocněnec)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení údajných rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2003, 5. července 2004 a 26. dubna 2005, kterými byly odloženy dvě stížnosti vyzývající Komisi k jednání na základě čl. 86 odst. 3 ES, směřujícímu k ukončení porušování práva Společenství, kterého se údajně dopouštělo Španělské království, a jednak návrh na určení, podle článku 232 ES, že Komise tím, že nezaujala stanovisko k tomu, jak hodlá reagovat na určité aspekty jedné z výše uvedených stížností, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z práva Společenství.

Výrok

1)

Již není namístě o žalobě rozhodovat.

2)

Již není namístě rozhodovat o návrhu na vedlejší účastenství podaném Španělským královstvím ve věci T-367/04.

3)

Gibtelecom Ltd a Komise ponesou každá vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 59, 6.3.2004.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/40


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Espinosa Labella a další v. Komise

(Věc T-322/06) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Rozhodnutí 2006/613/ES - Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti - Napadnutelný akt - Nedostatek přímého vlivu - Nepřípustnost“)

(2008/C 223/68)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Manuel José Espinosa Labella (Alméria, Španělsko); Josefa Labella Dávalos (Almería); María Pilar Espinosa Labella (Almería); María José Espinosa Labella (Almería); Tomasa Peñuela Ortiz (Almería); Tomás Espinosa Peñuela (Almería); Francisco José Espinosa Peñuela (Mairena del Aljarafe, Španělsko); Juan Manuel Espinosa Peñuela (Madrid, Španělsko); María Lourdes Espinosa Peñuela, (Almería); Adela Espinosa Peñuela (Almería); Jorge Jesús Espinosa Peñuela (Almería); Dědici Rafaela Espinosy Peñuely (Almería) (zástupce: M. J. Rovira Daudí, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Alcover San Pedro a D. Recchia, zmocněnci)

Vedlejší účastník na podporu žalované: Španělské království (zástupce: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 2006, kterým se podle směrnice Rady 92/43/EHS přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 259, 21.9.2006), v rozsahu, v němž označuje lokalitu nazvanou „Artos de El Ejido“, v níž se nacházejí pozemky žalobců, za lokalitu významnou pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Manuel José Espinosa Labella, Josefa Labella Dávalos, María Pilar Espinosa Labella, María José Espinosa Labella, Tomasa Peñuela Ortiz, Tomás Espinosa Peñuela, Francisco José Espinosa Peñuela, Juan Manuel Espinosa Peñuela, María Lourdes Espinosa Peñuela, Adela Espinosa Peñuela, Jorge Jesús Espinosa Peñuela a dědici Rafaela Espinosy Peñuely ponesou kromě vlastních nákladů řízení také náklady vynaložené Komisí.

3)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/41


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Fresyga v. Komise

(Věc T-323/06) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Rozhodnutí 2006/613/ES - Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti - Napadnutelný akt - Nedostatek přímého vlivu - Nepřípustnost“)

(2008/C 223/69)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fresyga, SA (Almería, Španělsko) (zástupce: M. J. Rovira Daudí, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Alcover San Pedro a D. Recchia, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 2006, kterým se podle směrnice Rady 92/43/EHS přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 259, 21.9.2006), v rozsahu, v němž označuje lokalitu nazvanou „Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla“, v níž se nachází pozemek žalobkyně, za lokalitu významnou pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Fresyga, SA ponese kromě vlastních nákladů řízení také náklady vynaložené Komisí.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/41


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Complejo Agrícola v. Komise

(Věc T-345/06) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Rozhodnutí 2006/613/ES - Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti - Napadnutelný akt - Nedostatek přímého vlivu - Nepřípustnost“)

(2008/C 223/70)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Complejo Agrícola, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: A. Menéndez Menéndez a G. Yanguas Montero, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Alcover San Pedro a D. Recchia, zmocněnci)

Vedlejší účastník na podporu žalované: Španělské království (zástupce: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení článku 1 a přílohy 1 rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 2006, kterým se podle směrnice Rady 92/43/EHS přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 259, 21.9.2006), v rozsahu, v němž označuje lokalitu nazvanou „Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz“, v níž se nachází hospodářství, jehož majitelem je žalobkyně, za lokalitu významnou pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Complejo Agrícola SA ponese kromě vlastních nákladů řízení také náklady vynaložené Komisí.

3)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 20, 27.1.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/42


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 4. července 2008 – Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans v. Komise

(Věc T-358/06) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení čl. 81 ES - Žaloba podaná podnikem uvedeným v odůvodnění rozhodnutí, které mu nebylo určeno - Nedostatek právního zájmu na podání žaloby - Nepřípustnost“)

(2008/C 223/71)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV (Rosmalen, Nizozemsko) (zástupci: M. Smeets a A. Van den Oord, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Bouquet a A. Nijenhuis, zmocněnci, ve spolupráci s F. Wijckmansem, F. Tuytschaeverem a L. Gyselenem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2007/534/ES ze dne 13. září 2006 v řízení podle článku 81 ES [věc COMP/F/38.456 – Bitumen (Nizozemsko)] nebo podpůrně snížení pokuty uložené Heijmans NV a Heijmans Infrastructuur BV.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Komisí.


(1)  Úř. věst. C 20, 27.1.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/42


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Calebus v. Komise

(Věc T-366/06) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Rozhodnutí 2006/613/ES - Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti - Napadnutelný akt - Nedostatek přímého vlivu - Nepřípustnost“)

(2008/C 223/72)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Calebus, SA (Almería, Španělsko) (zástupci: R. Bocanegra Sierra, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Alcover San Pedro a D. Recchia, zmocněnci)

Vedlejší účastník na podporu žalované: Španělské království (zástupce: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 2006, kterým se podle směrnice Rady 92/43/EHS přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 259, s. 1, 21.9.2006), v rozsahu, v němž označuje lokalitu nazvanou „Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla“, v níž se nachází pozemek žalobkyně, za lokalitu významnou pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Calebus, SA ponese kromě vlastních nákladů řízení také náklady vynaložené Komisí.

3)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 20, 27.1.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/43


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2008 – Polimeri Europa v. Komise

(Věc T-12/07) (1)

(„Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2008/C 223/73)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Itálie) (zástupci: M. Siragusa, F. Moretti a L. Nascimbene, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Di Bucci, F. Amato a V. Bottka, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (zástupci: S. Kon a L. Farell, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise COMP/F/2/1095 ze dne 6. listopadu 2006 přijatého v rámci řízení podle článku 81 ES (věc COMP/F/38.638 BR/ESBR) předat společnosti Manufacture Française des Pneumatiques Michaelin, které byl povolen vstup do správního řízení jako třetí zúčastněné osobě, nedůvěrné znění oznámení námitek ze dne 6. dubna 2006, určeného žalobkyni.

Výrok

1)

Není již namístě vydávat rozhodnutí ve věci samé.

2)

Polimeri Europa SpA ponese kromě svých vlastních nákladů řízení i náklady řízení vynaložené Komisí a Manufacture Française des Pneumatiques Michaelin v rámci tohoto řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Komisí v rámci řízení o předběžných opatřeních.


(1)  Úř. věst. C 56, 10.3.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/43


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 27. června 2008 – Denka International v. Komise

(Věc T-30/07) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Směrnice 2006/92/ES - Maximální limity reziduí pro dichlorvos - Nepřípustnost“)

(2008/C 223/74)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Denka International BV (Barneveld, Nizozemsko) (zástupci: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Parpala a B. Doherty, zmocněnci)

Předmět

Návrh na částečné zrušení směrnice Komise 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet (Úř. věst. L 311, s. 31).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Denka International BV ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Komise.


(1)  Úř. věst. C 82, 14.4.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/43


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2008 – Pfizer v. OHIM – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

(Spojené věci T-354/07 až T-356/07) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Návrh na prohlášení neplatnosti - Zrušení - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2008/C 223/75)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pfizer Ltd (Sandwich, Kent, Spojené království) (zástupci: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde, advokáti, a M. Hawkins, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: Ó. Mondéjar Ortuño, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Soudem: Isdin, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: M. Esteve Sanz, advokát)

Předmět

Tři žaloby podané proti rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 28. června 2007 (věci R 567/2006-1, R 566/2006-1 a R 565/2006-1) týkajícím se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Pfizer Ltd a Isdin, SA.

Výrok

1.

Není důvodné vydávat rozhodnutí ve věci samé.

2.

Isdin, SA, ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). Pfizer Ltd ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 269, 10.11.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/44


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2008 – WellBiz v. OHIM – Wild (WELLBIZ)

(Věc T-451/07) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitky - Zpětvzetí námitek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2008/C 223/76)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: WellBiz Verein (Eschen, Lichtenštejnsko) (zástupce: M. Schnetzer, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Schäffner, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 2. října 2007 (věc R 1575/2006-1) týkající se námitkového řízení mezi WellBiz Verein a Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

Výrok

1.

Není již namístě o žalobě rozhodovat.

2.

Žalobkyně a žalovaný ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 37, 9.2.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/44


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2008 – Volkswagen v. OHIM (Silueta automobilu se světlomety)

(Věc T-9/08) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Zřeknutí se národního zápisu - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2008/C 223/77)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Volkswagen AG (Wolfsburg, Německo) (zástupci: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus a R. Jepsen, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: G. Schneider, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. listopadu 2007 (věc R 1306/2007-4), týkajícímu se mezinárodního zápisu, podle protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, podepsaného v Madridu dne 27. června 1989, obrazové ochranné známky znázorňující siluetu automobilu se světlomety

Výrok

1)

Není důvodné vydávat rozhodnutí ve věci samé.

2)

Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 64, 8.3.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/45


Žaloba podaná dne 4. června 2008 – Gosselin Word Wide Moving v. Komise

(Věc T-208/08)

(2008/C 223/78)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gosselin Word Wide Moving NV (Deurne, Belgie) (zástupci: F. Wijckmans, advokát, S. De Keer, advokátka)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise K(2008) 926 konečné ze dne 11. března 2008, oznámené žalobkyni dne 25. března 2008, v řízení podle článku 81 ES (věc COMP/38.543 – Mezinárodní stěhovací služby), v rozsahu týkajícím se žalobkyně;

podpůrně zrušit článek 1 uvedeného rozhodnutí v rozsahu týkajícím se žalobkyně a v rozsahu, ve kterém konstatuje dlouhodobé protiprávní jednání žalobkyně v období od 31. ledna 1992 do 18. září 2002, a snížit pokutu uloženou v článku 2 v rozsahu týkajícím se žalobkyně, vzhledem k délce trvání uvedeného protiprávního jednání;

podpůrně zrušit článek 2 písm. e) rozhodnutí v rozsahu týkajícím se žalobkyně, uložit Komisi náhradu nákladů řízení z důvodů uvedených ve druhém a/nebo třetím žalobním důvodu a odpovídajícím způsobem snížit v článku 2 uloženou pokutu v rozsahu týkajícím se žalobkyně;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V prvním žalobním důvodu žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí je v rozporu s článkem 81 ES. V jeho první části tvrdí, že Komise neprokázala, že v jednání, které bylo žalobkyni vytýkáno, bylo možné spatřovat významné omezení hospodářské soutěže ve smyslu článku 81 ES. Ve druhé části tvrdí, že Komise neprokázala, že dohoda, jejíž stranou žalobkyně byla, by mohla významně ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Ve druhé části podpůrně tvrdí, že rozhodnutí je v rozporu s článkem 23 nařízení č. 1/2003 (1), s čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17/62 (2) a s pokyny pro výpočet pokut (3). Tyto předpisy byly porušeny při určení závažnosti protiprávního jednání, při stanovení délky trvání protiprávního jednání a při určení hodnoty prodejů zohledněných při stanovení základní částky pokuty, a konečně, že při stanovení výše pokuty nebyly vzaty v úvahu polehčující okolnosti na straně žalobkyně.

Podpůrně je ve třetím žalobním důvodu uvedeno, že byla porušena zásada rovného zacházení, zejména při určení závažnosti protiprávního jednání a při stanovení hodnoty prodejů zohledněných při stanovení výše pokuty.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).

(2)  Nařízení Rady č. 17: První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. 1962, bod 13, s. 204; Zvl. vyd. 08/01, s. 3).

(3)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (ES) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/45


Žaloba podaná dne 6. června 2008 – Strack v. Komise

(Věc T-221/08)

(2008/C 223/79)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Köln, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise přijatá skutečně nebo na základě zákonné fikce zamítnutí ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1049/2001 v rámci vyřízení žádostí žalobce o přístup k dokumentům ze dne 18. a 19. ledna 2008 a jeho opakovaných žádostí ze dne 22. února 2008, 18. dubna 2008 a zejména 21. dubna 2008 a obzvláště zrušit rozhodnutí ze dne 19. května 2008, v rozsahu, v němž úplně nebo částečně zamítají žádosti žalobce;

uložit Evropské komisi zaplatit žalobci náhradu škody za majetkovou a nemajetkovou újmu, která vznikla žalobci v souvislosti s vyřízením jeho žádostí, v přiměřené výši, minimálně však v symbolické výši jednoho eura,

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce požádal dne 18. a 19. ledna 2008 Komisi o přístup k řadě dokumentů. Jelikož mu nebyl přístup k těmto dokumentům, přinejmenším částečně, poskytnut ve lhůtách stanovených za tímto účelem, podává tuto žalobu.

Na odůvodnění své žaloby žalobce zejména uplatňuje, že žalovaná porušila článek 255 ES, jakož i nařízení (ES) č. 1049/2001 (1). Krom toho žalobce vytýká porušení zásady řádné správy, porušení článků 41 a 42 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i zásady ohledně povinnosti odůvodnění zamítavých rozhodnutí podle článku 253 ES.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise Evropských společenství (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/46


Žaloba podaná dne 9. června 2008 – Sanatur v. OHIM – Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

(Věc T-222/08)

(2008/C 223/80)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sanatur GmbH (Singen, Německo) (zástupce: M. Wiume, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Trevír, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 6. března 2008 ve věci R 1257/2006-1;

změnit napadené rozhodnutí v tom smyslu, že bude odvolání zamítnuto;

uložit vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „life light“ pro výrobky spadající do třídy 32 (přihláška č. 3 192 481).

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Německá obrazová ochranná známka „LIGHT live“ pro výrobky spadající do třídy 32 (ochranná známka č. 302 00 216).

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (1), neboť mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1, Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/46


Žaloba podaná dne 12. června 2008 – Iranian Tobacco v. OHIM – AD Bulgartabac (Bahman)

(Věc T-223/08)

(2008/C 223/81)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Iranian Tobacco Company (Teherán, Írán) (zástupkyně: M. Beckensträter, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: AD Bulgartabac Holding (Sofie, Bulharsko)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2008 – R 709/2007-1, došlé dne 15. dubna 2008;

uložit žalovanému náhradu nahraditelných nákladů, včetně nákladů původního řízení, včetně nákladů vedlejší účastnice řízení;

podpůrně určit při zrušení rozhodnutí ze dne 10. dubna 2008 a ze dne 7. března 2007 – 1415C –, že návrh vedlejší účastnice řízení ze dne 8. listopadu 2005 byl nepřípustný.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Obrazová ochranná známka „Bahman“ pro výrobky zařazené do třídy 34 (ochranná známka Společenství č. 427 336).

Majitel ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Účastník řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: AD Bulgartabac Holding.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky Společenství.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání žalobkyně.

Dovolávané žalobní důvody: Podmínky přípustnosti týkající se návrhu AD Bulgartabac Holding, které bylo třeba zohlednit z úřední povinnosti, nebyly zohledněny v rozporu s právem Společenství, nařízením (ES) č. 40/94 (1) a jinými zásadami řízení.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/47


Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. OHIM – Schwarzbräu (ALASKA)

(Věc T-225/08)

(2008/C 223/82)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Německo) (zástupce: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 8. dubna 2008 (věc R 877/2004-4);

zcela vymazat ochrannou známku Společenství č. 505 552 „ALASKA“ z důvodu existence absolutních důvodů pro zamítnutí;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení;

podpůrně k prvnímu návrhu se navrhuje prohlásit ochrannou známku Společenství č. 505 552 „ALASKA“ za neplatnou alespoň pro následující výrobky: „minerální vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje třídy 32“.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Obrazová ochranná známka „ALASKA“ pro výrobky třídy 32 (ochranná známka Společenství č. 505 552)

Majitelka ochranné známky Společenství: Schwarzbräu GmbH.

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Zamítnutí návrhu na prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání žalobkyně.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (ES) č. 40/94 (1).


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, 1994, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/47


Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. OHIM – Schwarzbräu (Alaska)

(Věc T-226/08)

(2008/C 223/83)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Německo) (zástupce: P. Wadenbach, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 8. dubna 2008 (číslo jednací R 1124/2004-4);

v plném rozsahu zrušit ochrannou známku Společenství č. 505 503 „Alaska“ z důvodu existence absolutních důvodů pro zamítnutí;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení;

podpůrně je k druhému návrhu požadováno, aby byla ochranná známka Společenství č. 505 503 „Alaska“ prohlášena za neplatnou přinejmenším pro následující výrobky: „minerální vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje náležející do třídy 32“.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Slovní ochranná známka „Alaska“ pro výrobky zařazené do třídy 32 (ochranná známka Společenství č. 505 503).

Majitel ochranné známky Společenství: Schwarzbräu GmbH.

Účastník řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení:Částečné vyhovění návrhu na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení napadeného rozhodnutí a zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (ES) č. 40/94 (1).


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/48


Žaloba podaná dne 17. června 2008 – Asenbaum Fine Arts v. OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

(Věc T-230/08)

(2008/C 223/84)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Asenbaum Fine Arts Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupce: P. Vögel, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

změnit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 10. dubna 2008 (věc R 1573/2006-4) tak, aby bylo odvolání podané žalobkyní dne 29. listopadu 2006 vyhověno v celém rozsahu, nebo, podpůrně, pro třídy 6, 11 [s výjimkou svítilen (elektrických), prosvěcovacích lamp, stropních svítidel a stojacích lamp], 14 [s výjimkou bonboniér], 16, 20, 21 [s výjimkou bonboniér] a 34;

dále podpůrně, zrušit napadené rozhodnutí a vrátit věc OHIM, aby řízení doplnil;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení před uvedeným úřadem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „WIENER WERKSTÄTTE“ pro výrobky spadající do tříd 6, 11, 14, 16, 20, 21 a 34 (přihláška č. 4 133 501).

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky k zápisu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 40/94 (1), jelikož ochranná známka, která byla předmětem přihlášky, není popisná ani nepostrádá rozlišovací způsobilost.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/49


Žaloba podaná dne 17. července 2008 – Asenbaum Fine Arts v. OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

(Věc T-231/08)

(2008/C 223/85)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Asenbaum Fine Arts Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupce: P. Vögel, Rechtsanwalt

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

změnit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. dubna 2008 (věc R1571/2006-4) tak, aby bylo vyhověno odvolání podanému žalobkyní dne 29. listopadu 2006 v celém rozsahu; případně:

zrušit napadené rozhodnutí a vrátit věc OHIM, aby řízení doplnil;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „WIENER WERKSTÄTTE“ pro výrobky třídy 14 (přihláška č. 4 207 783).

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky k zápisu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 40/94 (1), jelikož ochranná známka, která byla předmětem přihlášky, není popisná ani nepostrádá rozlišovací způsobilost.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/49


Žaloba podaná dne 16. června 2008 – MPDV Mikrolab v. OHIM (ROI ANALYZER)

(Věc T-233/08)

(2008/C 223/86)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroporzessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Německo) (zástupce: W. Göpfert, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 15. dubna 2008 ve věci odvolání R 1525/2006-4;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „ROI ANALYZER“ pro výrobky a služby tříd 9, 35 a 42 (přihláška č. 4 866 042).

Rozhodnutí průzkumového referenta: částečné zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 40/94 (1), protože přihlášené ochranné známce nechybí rozlišovací způsobilost a neexistuje u ní potřeba dostupnosti.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/49


Žaloba podaná dne 16. června 2008 – HPA v. Komise

(Věc T-236/08)

(2008/C 223/87)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Hoofdproductschap Akkerbouw (Haag, Nizozemsko) (zástupce: R. J. M. van den Tweel)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit za neplatné nebo podpůrně zrušit rozhodnutí Komise C(2006) 7093/6 ze dne 19. prosince 2006, týkající se náhrady pohledávky č. 3240206544, která je vymáhána od členů evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) Euroterroirs, jakožto společně odpovědných, v rámci projektu č. 93.EU.06.002, který se týká inventarizační studie o evropském genotypu typických a regionálních zemědělských produktů a potravin (domácích produktů), v každém případě v rozsahu, v němž je jím Hoofdproductschap Akkerbouw nařízena společná a nerozdílná odpovědnost za splacení celkové částky, na niž zní tato pohledávka;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadá náhradu pohledávky proti Euroterroirs, která byla stanovena rozhodnutím Komise ze dne 14. srpna 2000. Podle žalobkyně musí být napadené rozhodnutí, alespoň v rozsahu, v němž je jím žalobkyni nařízena společná a nerozdílná odpovědnost za splacení celkové částky pohledávky, prohlášeno za neplatné, protože je stiženo zvláště závažnými a zjevnými vadami. Proto může být dle názoru žalobkyně také po uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku stanoveno, že toto rozhodnutí nemá právní účinky.

Zaprvé došlo podle názoru žalobkyně k porušení nařízení č. 2137/85 (1), protože nikdy nebyla členem evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) Euroterroirs, a tedy její odpovědnost nemohla být členstvím v EHZS odůvodněna.

Zadruhé bylo podle ní porušeno její právo být slyšena. Komise jí před vydáním napadeného rozhodnutí nedala příležitost k vyjádření a seznámila ji s odpovědností, stanovenou rozhodnutím ze dne 14. srpna 2000, teprve zasláním napadeného rozhodnutí.

Zatřetí došlo podle žalobkyně k porušení zásady proporcionality. Komise vymáhala od žalobkyně, jakožto společně a nerozdílně odpovědné, pohledávku šest let po jejím stanovení, aniž by nejprve učinila přiměřená opatření vůči Euroterroirs samotné, vůči zakládajícímu členu Euroterroirs Conseil national des Arts Culinaires (CNAC) z Francie, která je současně jejím jednatelem, nebo vůči členskému státu Francii. Kromě toho obdržel nizozemský expert za některé inventarizační práce v rámci projektu v letech 1994 až 1995 od Euroterroirs odměnu ve výši pouze 13 055 eur.

A konečně, podle názoru žalobkyně je pohledávka promlčena, poněvadž Komise zaslala dotčený dlužní úpis dne 28. září 2000 Euroterroirs, aniž by následně žalobkyni včas poučila o tom, jakými úkony může být běh promlčecí lhůty přerušen.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) (Úř. věst. L 199, s. 1, Zvl. vyd. 17/01, s. 83).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/50


Žaloba podaná dne 19. června 2008 – Komise v. Commune de Valbonne

(Věc T-238/08)

(2008/C 223/88)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Escobar Guerrero, zmocněnec, a E. Bouttier, advokát)

Žalovaná: Commune de Valbonne

Návrhové žádání žalobkyně

uložit obci Valbonne, zastoupené jejím současným starostou, zaplatit žalobkyni částku 18 619,38 eur, odpovídající částce 14 261,29 eur dluhu a částce 4 358,09 eur úroků z prodlení k 31. květnu 2008;

uložit obci Valbonne zaplatit částku 5 000 eur pro pokrytí nákladů, které jí vznikly při vymáhání pohledávky;

uložit obci Valbonne náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise uzavřela s obcí Valbonne ve Francii, obcí Fermo v Itálii a groupement européen d'intérêt économique ARCHI-MED na roky 1998 a 1999 smlouvu o výzkumu a vzdělávání týkající se projektu vzájemného vzdělávání mezi městem Valbonne a provincií Di Ascoli Piceno nazvaného „VALASPI MM 1027“.

Obce a ARCHI-MED se mimo jiné zavázaly předložit konečnou zprávu Komisi. Vzhledem k tomu, že po výzvě Komise tuto zprávu nepředložily, dospěla Komise k závěru, že smluvní partneři nedodrželi své závazky podle smlouvy, a ukončila ji žádostí o navrácení části záloh zaplacených Komisí, zvýšených o úroky.

Vzhledem k insolvenci ARCHI-MED navrhuje Komise uložit žalované, aby zaplatila dlužné částky v rozsahu, ve kterém musí smluvní strany společně a nerozdílně plnit smlouvu.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/51


Žaloba podaná dne 23. června 2008 – Konsum Nord v. Komise

(Věc T-244/08)

(2008/C 223/89)

Jednací jazyk: švédština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Švédsko) (zástupce: U. Öberg, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

Zrušit v celém rozsahu rozhodnutí Komise K(2008) 311 konečné ze dne 30. ledna 2008 o státní podpoře poskytnuté Švédskem ve prospěch Konsum Jämtland ekonomisk förening;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2008 o státní podpoře č. C 35/2006 (ex NN 37/2006) udělené Švédskem ve prospěch Konsum Jämtland, u něhož došlo v roce 2006 k fúzi s žalobkyní, Komise konstatovala, že prodej částí nezastavěného pozemku obcí Åre za 2 miliony SEK místo 6,6 milionů SEK, které byly nabídnuty konkurentem Konsum Jämtland, společností Lidl, představuje státní podporu, která je v rozporu s článkem 87 ES.

Žalobkyně na podporu své žaloby uvádí, že se Komise dopustila řady nesprávných posouzení při právní kvalifikaci sporného prodeje jakožto státní podpory, jelikož:

Komise nesprávně konstatovala, že prodej nebyl uskutečněn za tržní cenu a představuje tak pro Konsum Jämtland hospodářské zvýhodnění;

Komise nezohlednila skutečnost, že prodej byl součástí řady pozemkových transakcí uzavřených mezi různými účastníky, jejichž cílem bylo provedení podrobných plánů pro obec Åre;

Komise nesprávně usoudila, že nabídka učiněná soutěžitelem, společností Lidl, nebyla doprovázena řadou podmínek a že byla závazná a důvěryhodná; a

Komise nesprávně uplatnila zásadu soukromého investora v tržním hospodářství.

Dále žalobkyně tvrdí, že se Komise nedržela svých vlastních pokynů ve sdělení o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (1) a nesplnila svou povinnost šetření, jelikož se nezabývala všemi skutkovými okolnostmi.

Konečně žalobkyně tvrdí, že tato údajná státní podpora nenarušuje hospodářskou soutěž ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy.


(1)  Úř. věst. 1997, C 209, s. 3.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/51


Žaloba podaná dne 20. června 2008 – Iranian Tobacco v. OHIM – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Věc T-245/08)

(2008/C 223/90)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Iranian Tobacco Company (Teherán, Irán) (zástupkyně: M. Beckensträter, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: AD Bulgartabac Holding (Sofie, Bulharsko)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 11. dubna 2008 – R 708/2007-1, doručené dne 21. dubna 2008;

uložit osobě, která zahájila spor, náhradu nahraditelných nákladů, včetně nákladů původního řízení a včetně nákladů žalovaného;

podpůrně zrušit rozhodnutí ze dne 11. dubna 2008 a ze dne 7. března 2007 – 1414C- a určit, že návrh osoby, která zahájila spor, ze dne 8. listopadu 2005 byl nepřípustný.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na zrušení: obrazová ochranná známka „TIR 20 FILTER CIGARETTES“ pro výrobky třídy 34 (ochranná známka Společenství č. 400 804).

Majitelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Navrhovatelka ve zrušovacím řízení: AD Bulgartabac Holding.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Zrušení dotčené ochranné známky Společenství.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání žalobkyně.

Dovolávané žalobní důvody: Podmínky přípustnosti týkající se návrhu AD Bulgartabac Holding, které je nutno zkoumat z úřední povinnosti, zůstaly v rozporu s právem Společenství, nařízením (ES) č. 40/94 (1) a jinými procesními zásadami nezohledněny.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/52


Kasační opravný prostředek podaný dne 23. června 2008 Františkem Doktorem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. dubna 2008 ve věci F-73/07, Doktor v. Rada

(Věc T-248/08 P)

(2008/C 223/91)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): František Doktor (Bratislava, Slovensko) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Další účastník řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání navrhovatele

Zrušit rozsudek vydaný Soudem pro veřejnou službu Evropské unie dne 16. dubna 2008 ve věci F-73/07;

vyhovět návrhovým žádáním ohledně zrušení a náhrady újmy předloženým navrhovatelem v řízení v prvním stupni;

uložit žalované v prvním stupni náhradu veškerých nákladů řízení o žalobě na neplatnost a o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tímto kasačním opravným prostředkem navrhovatel požaduje zrušení rozsudku Soudu pro veřejnou službu (SVS) dne 16. dubna 2008 vydaného ve věci Doktor v. Rada, F-73/07, kterým se zamítá žaloba, ve které navrhovatel požadoval jednak zrušení rozhodnutí Rady o jeho propuštění na konci zkušební doby a jednak náhradu údajně vzniklé profesní, finanční a morální újmy.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatel uvádí, že SVS i) zkreslil některé důkazy zejména tím, že některá svá konstatování založil na nesprávném věcném posouzení písemností ve spise, které mu byly předloženy; ii) porušil právo navrhovatele na obhajobu tím, že nezohlednil několik skutečností nebo argumentů, které mu byly předloženy, nebo na ně neodpověděl; iii) dopustil se dvou nesprávných právních posouzení pokud jde o jeho výklad práva Společenství týkající se práva navrhovatele dokončit zkušební dobu za obvyklých podmínek a možnosti správního orgánu doplnit odůvodnění aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení ve fázi písemného řízení před soudy Společenství.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/52


Žaloba podaná dne 26. června 2008 – Vion v. OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

(Věc T-251/08)

(2008/C 223/92)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vion NV (Best, Nizozemsko) (zástupce: A. Kliner, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 25. dubna 2008 (odvolání R 562/2007-4);

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „PASSION FOR BETTER FOOD“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 5, 29 a 30 (přihláška č. 5 039 946).

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (1), jelikož přihlášená ochranná známka nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/53


Žaloba podaná dne 26. června 2008 – Associazione Giullemanidallajuve v. Komise

(Věc T-254/08)

(2008/C 223/93)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: L'Associazione Giullemanidallajuve (Garibaldi, Itálie) (zástupci: L. Misson, G. Ernes a A. Kettels, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

konstatovat nečinnost Evropské komise;

přikázat jí vykonávat svoji pravomoc a odpovědět na stížnost předloženou žalobcem v květnu 2007;

opatřit si veškeré údaje nezbytné k tomuto účelu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně tvrdí, že Komise nesplnila svoji povinnost jednat v rozsahu, v němž nezaujala, poté co k tomu byla vyzvána, stanovisko ke stížnosti, kterou žalobce Komisi předložil v květnu 2007, týkající se údajného porušení článků 81 ES a 82 ES, kterých se dopustily Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Union des associations européennes de football (UEFA) a Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Žalobce se domnívá, že dopis, který mu zaslala Komise v březnu 2008 v důsledku výzvy k jednání, který ho informoval o probíhajícím vyřizování jeho spisu, nepředstavuje zaujmutí stanoviska, jelikož dopis nepřinesl věcné odpovědi na žádosti vyjádřené žalobcem.

Mimoto žalobce tvrdí, že v oblasti hospodářské soutěže má stěžovatel nárok na podrobné prostudování své stížnosti Komisí, jakož i na zaujmutí odůvodněného stanoviska.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/53


Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Biotronik v. OHIM (BioMonitor)

(Věc T-257/08)

(2008/C 223/94)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH (Berlín, Německo) (zástupci: U. Sander a R. Böhm, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 24. dubna 2008 s číslem R 466/2007-4;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „BioMonitor“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 10 a 38, přičemž seznam výrobků byl dodatečně omezen na výrobky zařazené do třídy 10 (přihláška č. 4 556 023).

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (1), protože přihlašovaná ochranná známka nepostrádá rozlišovací způsobilost ani se nejedná o popisný údaj.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/54


Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Rath v. OHIM – Portela & Ca. (DIACOR)

(Věc T-258/08)

(2008/C 223/95)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Matthias Rath (Kapské město, Jižní Afrika) (zástupci: U. Vogt, C. Kleiner a S. Ziegler, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugalsko)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 30. dubna 2008 ve věci R 1630/2006-2; a

uložit žalovanému, a případně dalšímu účastníku řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobce

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „DIACOR“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 5, 16 a 41

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastník řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis portugalské ochranné známky č. 137 311 „DIACOL“ pro výrobky zařazené do třídy 79 podle vnitrostátní klasifikace výrobků, platné v době zápisu

Rozhodnutí námitkového oddělení: Přijetí námitek u všech sporných výrobků zařazených do třídy 5

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: i) porušení čl. 22 odst. 6 nařízení Komise č. 2868/95 (1), jelikož některé dokumenty předložené dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem nebyly v angličtině a nebyly ani přeloženy, takže žalobce nemohl posoudit obsah důkazu o užívání; ii) porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení Rady č. 40/94, jelikož se odvolací senát zmýlil ve svém názoru, že další účastník řízení před odvolacím senátem dostatečně prokázal užívání starší ochranné známky v Portugalsku u všech výrobků, pro které byla zapsána; a iii) porušení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady č. 40/94, jelikož kolidující ochranné známky nevykazují vizuální, fonetické nebo koncepční podobnosti, které by vedly k nebezpečí záměny.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/54


Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Indo Internacional v. OHIM – Visual (VISUAL MAP)

(Věc T-260/08)

(2008/C 223/96)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Indo Internacional, SA (Sant Cugat del Vallės, Španělsko) (zástupci: X. Fàbrega Sabaté a M. Curell Aguilà, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Visual SA (Saint Apollinaire, Francie)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 15. dubna 2008 ve věci R 700/2007-1, a

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „VISUAL MAP“ pro služby ve třídě 44 – přihláška č. 393 2936

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Francouzský zápis č. 043 303 854 slovní ochranné známky „VISUAL“ pro služby ve třídě 44

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady č. 40/94, jelikož neexistuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/55


Žaloba podaná dne 8. července 2008 – Canon Communications v. OHIM – Messe Düsseldorf (MEDTEC)

(Věc T-262/08)

(2008/C 223/97)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Canon Communications LLC (Los Angeles, Spojené státy) (zástupce: M. Mak, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 30. dubna 2008 ve věci R 817/2005-1; a

uložit žalovanému/další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „MEDTEC“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 16, 35 a 41

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Německá ochranná známka č. 39 975 563 „Metec“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 16, 35 a 41; mezinárodní slovní ochranná známka 752 637 „Metec“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 16, 35 a 41

Rozhodnutí námitkového oddělení: Přijetí námitky u všech sporných výrobků a služeb

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Rozhodnutí odvolacího senátu musí být zrušeno z toho důvodu, že existuje značné riziko, že národní ochranné známky namítané v námitkovém řízení jsou neplatné; podpůrně porušení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady č. 40/94, jelikož neexistuje žádná podobnost mezi dotčenými službami, a proto ani nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, nebo alternativně, že dotčené služby nejsou dostatečně podobné, aby mohlo být rozhodnuto, že existuje nebezpečí záměny. Alternativně je třeba rozhodnout, že se odvolací senát dopustil pochybení, jelikož nezohlednil skutečnost, že dotčená veřejnost je vysoce specializovaná a nezamění tedy kolidující ochranné známky. Konečně, jako podpůrný žalobní důvod, je třeba stanovit, že odvolací senát pochybil, jelikož nevzal v úvahu skutečnost, že další účastnice řízení před odvolacím senátem tolerovala po dobu delší než 5 let užívání dotčené ochranné známky žalobcem.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/55


Žaloba podaná dne 7. července 2008 – Becker Flugfunkwerk v. OHIM – Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

(Věc T-263/08)

(2008/C 223/98)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Becker Flugfunkwerk GmbH (Rheinmünster, Německo) (zástupce: O. Griebenow, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Harman Becker Automotive Systems GmbH (Karlsbad, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 10. dubna 2008 ve věci R 398/2007-1 a

zamítnout námitku č. B 484 503 týkající se přihlášky ochranné známky Společenství č. 1 829 563.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „BECKER AVIONIC SYSTEMS“ pro výrobky a služby třídy 9, přihláška č. 1 829 563.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastnice řízení před odvolacím senátem.

Namítaná ochranná známka nebo označení: britská slovní ochranná známka Spojeného království č. 1 258 929 „BECKER“ pro výrobky ve třídě 9, německá obrazová ochranná známka č. 1 039 843 „BECKER“ pro výrobky ve třídě 9, německá obrazová ochranná známka č. 1 016 927 „BECKER“ pro výrobky ve třídě 37, finská slovní ochranná známka č. 116 880 „BECKER“ pro výrobky ve třídě 9; řecká slovní ochranná známka č. 82339 „BECKER“ pro výrobky ve třídě 9; mezinárodní slovní ochranná známka č. 473 178 „BECKER“ pro výrobky ve třídě 9

Rozhodnutí námitkového oddělení: Přijetí námitek ohledně všech dotčených výrobků

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady č. 40/94, jelikož neexistuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/56


Žaloba podaná dne 4. července 2008 – Německo v. Komise

(Věc T-265/08)

(2008/C 223/99)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (M. Lumma, zmocněnec, a U. Karpenstein, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise K(2008) 1690 konečné ze dne 30. dubna 2008 o krácení příspěvků z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRE) pro operační program v cílovém regionu I spolkové země Durynsko ve Spolkové republice Německo (1994–1999).

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V napadeném rozhodnutí Komise zkrátila finanční příspěvek poskytnutý z EFRE pro operační program v cílovém regionu I spolkové země Durynsko ve Spolkové republice Německo (1994–1999).

Na odůvodnění své žaloby žalobkyně předkládá čtyři žalobní důvody.

V první řadě Komisi vytýká, že nesprávně posoudila důležité aspekty skutkového stavu v souvislosti s prioritou 2.1 dotčeného operačního programu (opatření na podporu malých a středních podniků: podpora výrobních investic).

Zadruhé žalobkyně poukazuje na porušení čl. 24 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4253/88 (1), jelikož nedošlo k nesrovnalostem ve smyslu tohoto ustanovení. V této souvislosti zejména uvádí, že toto ustanovení Komisi neopravňuje k finančním opravám chyb správních orgánů nebo údajně nedostatečných správních a kontrolních systémů.

Kromě toho žalobkyně uvádí, že nařízení č. 4253/88 neopravňuje Komisi k provádění extrapolovaných finančních oprav, jelikož článek 24 tohoto předpisu se vztahuje na konkrétní případy a vyčíslitelné částky, a ne na hypotetické závěry o systematických nedostatcích správních orgánů vyvozené ze zjištěné chyby administrativního orgánu.

Nakonec žalobkyně uvádí, že se jedná o porušení článků 23 a 24 nařízení č. 4253/88 i za předpokladu, že extrapolované finanční opravy jsou přípustné, jelikož extrapolace jsou nesprávné. V tomto ohledu tvrdí, že Komise nebyla oprávněna provést extrapolace na základě posouzení nedostatků Účetním dvorem Evropských společenství, že Komise sama způsobila nedostatky, které vytýká, a že extrapolace, které jsou předmětem žaloby, porušují zásadu proporcionality.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci mezi činnostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 374, s. 1).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/57


Žaloba podaná dne 11. července 2008 – Itálie v. Komise

(Věc T-274/08)

(2008/C 223/100)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupce: S. Fiorentino, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise číslo K(2008) 1711 ze dne 30. dubna 2008 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutí, které je předmětem této věci, bylo napadeno v rozsahu, v němž zaúčtovává úroky z částek k tíži rozpočtu Italského státu ve smyslu čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/05, a zvláště v rozsahu, v němž zaúčtovává úroky od okamžiku zaplacení částek, které nejsou dluženy, z částek, k jejichž zpětnému získání nedošlo během osmi let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem a probíhá vnitrostátní soudní řízení, které jdou z 50 % k tíži členského státu a z 50 % k tíži rozpočtu Společenství.

Na podporu žaloby žalující vláda uvádí, že byl porušen čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/05. Toto ustanovení nemůže být vykládáno v tom smyslu, že úroky mají být zaúčtovány v případě, v němž bylo zpětné získání zpochybněno před soudem, a to jednak proto, že to doslovné znění odstavce 5 nestanoví (na rozdíl od toho, co je uvedeno v odstavci 1), a jednak proto, že okamžik, od kterého začnou úroky běžet, může být stanoven pouze v návaznosti na výsledek soudního řízení.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/57


Žaloba podaná dne 11. července 2008 – Itálie v. Komise

(Věc T-275/08)

(2008/C 223/101)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupce: S. Fiorentino, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise číslo K(2008) 1709 konečné ze dne 30. dubna 2008 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Německu, Itálii a na Slovensku týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2006 v rozsahu, v němž zaúčtovává úroky z částek k tíži rozpočtu Italského státu ve smyslu čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/05 a zvláště v rozsahu, v němž zaúčtovává úroky od okamžiku zaplacení částek, které nejsou dluženy, z částek, k jejichž zpětnému získání nedošlo během osmi let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem a probíhá vnitrostátní soudní řízení, které jdou z 50 % k tíži členského státu a z 50 % k tíži rozpočtu Společenství.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné žalobním důvodům a hlavním argumentům uplatněným ve věci T-274/08, Italská republika v. Komise.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/58


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. července 2008 – Jungbunzlauer a další v. Komise

(Věc T-492/04) (1)

(2008/C 223/102)

Jednací jazyk: němčina

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 82, 2.4.2005.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/58


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. července 2008 – Elini v. OHIM – Rolex (Elini)

(Věc T-67/06) (1)

(2008/C 223/103)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda čtvrtého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 96, 22.4.2006.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/58


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2008 – CityLine Hungary v. Komise

(Věc T-237/07) (1)

(2008/C 223/104)

Jednací jazyk: maďarština

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 211, 8.9.2007.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/58


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-87/08) (1)

(2008/C 223/105)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/58


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-88/08) (1)

(2008/C 223/106)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/58


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-91/08) (1)

(2008/C 223/107)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/59


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-92/08) (1)

(2008/C 223/108)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/59


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-93/08) (1)

(2008/C 223/109)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/59


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-119/08) (1)

(2008/C 223/110)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/59


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

(Věc T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.


Soud pro veřejnou službu Evropské unie

30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/60


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 – Vande Velde v. Komise

(Věc F-60/05) (1)

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanec - Pozdě podaná stížnost - Žaloba zjevně nepřípustná)

(2008/C 223/112)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastnice na podporu žalované: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně, bývalé pomocné zaměstnankyně, podaná proti rozhodnutí, kterým bylo stanoveno její zařazení a odměna jakožto smluvní zaměstnankyně, a jednak návrh na náhradu škody spolu s úroky (původně T-268/05)

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 229, 17.9.2005, s. 30 (věc původně zapsaná před Soudem prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-268/05 a předaná Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/60


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 – Arana de la Cal v. Komise

(Věc F-63/05) (1)

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanec - Pozdě podaná stížnost - Žaloba zjevně nepřípustná)

(2008/C 223/113)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Miriam Arana de la Cal (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastnice na podporu žalované: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně, bývalé pomocné zaměstnankyně, podaná proti rozhodnutí, kterým bylo stanoveno její zařazení a odměna jakožto smluvní zaměstnankyně, a jednak návrh na náhradu škody spolu s úroky (původně T-271/05)

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 229, 17.9.2005, s. 31 (věc původně zapsaná před Soudem prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-271/05 a předaná Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/61


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. června 2008 – Timmer v. Účetní dvůr

(Věc F-123/06) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Lhůta k podání stížnosti - Nová skutečnost - Nepřípustnost)

(2008/C 223/114)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení všech hodnotících zpráv žalobkyně vypracovaných p. L., jakož i souvisejících nebo následných rozhodnutí, včetně rozhodnutí týkajícího se jmenování p. L., a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 84.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/61


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2008 – Boudova a další v. Komise

(Věc F-78/07) (1)

(Veřejná správa - Úředníci - Jmenování - Zařazení do platové třídy - Pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Výběrová řízení vyhlášená před vstupem v platnost nového služebního řádu - Akt, kterým bylo zkráceno právo - Přípustnost žaloby)

(2008/C 223/115)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stanislava Boudova a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Neplatnost rozhodnutí, kterým byly v případě žalobců, bývalých pomocných pracovníků jmenovaných úředníky na základě úspěšného zvládnutí otevřeného výběrového řízení pro platové třídy B5/B4, zamítnuty žádosti o změnu zařazení do platové třídy – Žaloba na náhradu škody

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 247, 20.10.2007, s. 42.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/61


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 – Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-108/07) (1)

(Veřejná správa - Úředníci - Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně - Stručný popis žalobních důvodů v žalobě - Neexistence předchozí stížnosti - Zjevná nepřípustnost)

(2008/C 223/116)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Steiner a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského účetního dvora o obnovení mandátu generálního tajemníka Účetního dvora na šestileté období začínající dne 1. července 2007 a, podpůrně, rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy LA5 v rámci hodnotícího období 2004 na základě rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 3. října 2006, Nijs v. Účetní dvůr (T-171/05)

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

2)

B. Nijsovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 22, 26.1.2008, s. 56.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/62


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 – Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-136/07) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Předchozí stížnost - Nepodání - Lhůta pro podání žaloby - Opožděnost - Zjevná nepřípustnost)

(2008/C 223/117)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupci: původně F. Rollinger, poté F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Steiner a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. září 2007 o zařazení žalobce na základě disciplinárního řízení do nižší platové třídy AD 9 platového stupně 5, a jednak rozhodnutí o zproštění jeho funkcí, zahájení správního šetření vůči jeho osobě a jeho nepovýšení do platové třídy AD 11 v roce 2007 – Žádost o náhradu morální a materiální újmy.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

2)

B. Nijsovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 37.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/62


Žaloba podaná dne 29. května 2008 – Bernard v. Europol

(Věc F-54/08)

(2008/C 223/118)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marjorie Bernard (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokátka)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Europolu o prodloužení smlouvy žalobkyně pouze na minimální období 9 měsíců.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 31. července 2007 o obnovení smlouvy žalobkyně pouze do 1. června 2008, jakož i rozhodnutí o stížnosti ze dne 29. února 2008;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/62


Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Klug v. Evropská agentura pro léčiva

(Věc F-59/08)

(2008/C 223/119)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bettina Klug (Wiesbaden, Německo) (zástupce: S. Zickgraf, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčiva

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobkyně vyhotovené žalovanou za období od 31. prosince 2004 do 31. prosince 2006 a uložení žalované zaplatit náhradu škody a bolestné.

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že hodnotící zpráva žalobkyně vyhotovená žalovanou za období od 31. prosince 2004 do 31. prosince 2006 je neplatná;

určit, že neprodloužení pracovní smlouvy žalobkyně je neplatné;

uložit žalované zaplatit žalobkyni náhradu škody ve výši 200 000 eur;

uložit žalované zaplatit žalobkyni bolestné ve výši 35 000 eur.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/63


Žaloba podaná dne 25. června 2008 – Z v. Komise

(Věc F-60/08)

(2008/C 223/120)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Z (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise uplatnit na žalobkyni, na základě stanoviska výboru pro otázky invalidity, výhradu stanovenou v článku 100 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007, kterým byly stanoveny pracovní podmínky žalobkyně jako pomocného smluvního zaměstnance, v rozsahu, v němž stanoví uplatnění výhrady uvedené v článku 100 pracovního řádu ostatních zaměstnanců;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/63


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. února 2008 – Ghem v. Komise

(Věc F-62/05) (1)

(2008/C 223/121)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 229, 17.9.2008, s. 31 (věc původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-270/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/63


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 2. dubna 2008 – S v. Parlament

(Věc F-64/07) (1)

(2008/C 223/122)

Jednací jazyk: italština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 199, 25.8.2007, s. 53.


30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/63


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 6. března 2008 – Gering v. Europol

(Věc F-68/07) (1)

(2008/C 223/123)

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 247, 20.10.2008, s. 42.