ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 134

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
31. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 134/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2008/C 134/02

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen ( 1 )

4

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

2008/C 134/03

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 23. května 2008 k návrhům dvou nařízení Komise, kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2008/22)

10

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 134/04

Směnné kurzy vůči euru

12

2008/C 134/05

Sdělení Komise o současných úrokových sazbách pro navrácení státní podpory a referenčních/diskontních sazbách pro 27 členských států platných od 1. ledna 2007(Publikováno podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1) a sdělení Komise o způsobu stanovení referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 273, 9.9.1997, s. 3))

13

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 134/06

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18.8.2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14.11.2007, s. 14; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 31)

14

2008/C 134/07

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1)

16

2008/C 134/08

Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 22; Úř. věst. C 182, 4.8.2007, s. 18; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 38)

19

2008/C 134/09

Rozhodnutí Francie o změně závazků veřejné služby uložených na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes a letištěm v Mulhouse ( 1 )

20

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 134/10

Státní podpora – Španělsko — Státní podpora C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) – filmové studio Ciudad de la Luz, Alicante — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ( 1 )

21

2008/C 134/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

40

2008/C 134/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV) ( 1 )

41

2008/C 134/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5176 – CVC/Schuitema) ( 1 )

42

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2008/C 134/14

Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES — Žádost členského státu

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/01)

Datum přijetí rozhodnutí

11. 3. 2008

Podpora č.

N 326/07

Členský stát

Itálie

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Riduzione della tassazione sul biodiesel

Právní základ

La base giuridica è la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, paragrafi da 368 a 371

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 384 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

1. 1. 2007-31. 12. 2010

Hospodářská odvětví

Energetika

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Customs Agency

Via Carucci, 71

I-00143 Roma

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

7. 4. 2008

Podpora č.

N 621/07

Členský stát

Rakousko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften

Právní základ

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007, Körperschaftsteuergesetz 1988, Einkommensteuergesetz 1988

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rizikový kapitál, malé a střední podniky

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 10 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

25. 3. 2008-31. 12. 2012

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraße 2b

A-1030 Wien

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

18. 3. 2008

Podpora č.

N 52/08

Členský stát

Kypr

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Καθεστώς ενίσχυσης για την ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών 2008-2012

(Kathestos enischisis gia tin anaptiksi aeroporikon grammon 2008-2012)

Právní základ

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj, zlepšení spojení

Forma podpory

Grant

Rozpočet

18 mil. EUR

Míra podpory

Podle čl. 79 písm. f) Pokynů Společenství pro financování letišť a pro podporu na zahájení činnosti leteckých společností s odlety z regionálních letišť (2005/C 312/01)

Doba trvání

1. 4. 2008-31. 3. 2012

Hospodářská odvětví

Doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kupriakos Organismos Tourismou)

Λεωφόρος Λεμεσού 19 (Leophoros Lemesou 19)

CY-2112 Αγλαντζιά (CY-2112 Aglantzia)

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/4


Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/02)

Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1) zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek.

V rámci nařízení (EHS) č. 793/93 byly jako prioritní látky pro hodnocení v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2364/2000, které se týká čtvrtého seznamu (2) prioritních látek podle nařízení (EHS) č. 793/93, určeny následující látky:

2-nitrotoluen,

2,4-dinitrotoluen.

Členský stát zpravodaj určený v souladu s uvedenými nařízeními dokončil pro tyto látky hodnocení rizik s ohledem na člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí (3), a navrhl strategii omezování těchto rizik v souladu s nařízením (EHS) č. 793/93.

Proběhly konzultace s Vědeckým výborem pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER), který vydal stanovisko, pokud se jedná o hodnocení rizik provedená zpravodajem. Tato stanoviska jsou k dispozici na internetových stránkách uvedeného vědeckého výboru.

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EHS) č. 793/93 stanoví, že výsledky hodnocení rizik a doporučená strategie omezování rizik budou přijaty na úrovni Společenství a zveřejněny Komisí. Toto sdělení společně s příslušným doporučením Komise (4) 2008/405/ES poskytuje výsledky hodnocení rizik (5) a strategie omezování rizik pro výše uvedené látky.

Výsledky hodnocení rizik a strategie omezování rizik stanovené v tomto sdělení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 793/93.


(1)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 273, 26.10.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 141, 31.5.2008.

(5)  Úplnou zprávu o hodnocení rizik, stejně jako její shrnutí, lze nalézt na internetových stránkách Evropského úřadu pro chemické látky:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


PŘÍLOHA

ČÁST 1

č. CAS: 88-72-2

 

č. Einecs: 201-853-3

Strukturní vzorec:

Image

Název podle Einecs:

2-nitrotoluen

Název podle IUPAC:

2-nitrotoluen

Zpravodaj:

Španělsko

Klasifikace (1):

Karc. kat. 2; R45

Mut. kat. 2; R46

Repr. kat. 3; R62

Xn; R22

N; R51-53

Hodnocení rizik (2) je založeno na současné praxi související s životním cyklem látky vyráběné v Evropském společenství nebo do něho dovážené, jak je popsán v hodnocení rizik, které členský stát zpravodaj předal Komisi.

Na základě dostupných informací hodnocení rizik stanovilo, že v Evropském společenství se 2-nitrotoluen používá v syntéze meziproduktů pro výrobu agrochemikálií a gumárenských chemikálií, výbušnin, barviv citlivých na teplo, azobarviv a sirných barviv a v organické syntéze široké škály sloučenin, mimo jiné petrochemikálií, pesticidů a léčivých přípravků. Látka 2-nitrotoluen se syntetizuje především nitrací toluenu a po vyrobení se většinou v témže závodě používá k výrobě o-toluidinu nebo 2,4-dinitrotoluenu.

Látka nebyla podrobena zkouškám senzibilizace, a proto hodnocení rizika nezohledňuje rizika tohoto druhu u žádné populace. Tato zkouška nebyla požadována, neboť látka byla identifikována jako bezprahový karcinogen, jenž si vyžádá kontrolní opatření, která nebudou ovlivněna dalšími informacemi o tom, zda látka působí jako senzibilizátor.

HODNOCENÍ RIZIK

A.   Lidské zdraví

Závěr hodnocení rizik pro

PRACOVNÍKY

je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik při výrobě a dalším zpracování. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:

obav z mutagenity a karcinogenity následkem inhalační a dermální expozice,

obav z toxicity po opakované dávce a z toxicity pro reprodukci (plodnost a vývoj) následkem dermální expozice.

Závěr hodnocení rizik pro

SPOTŘEBITELE

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

se má za to, že k expozici spotřebitelů nedochází.

Závěr hodnocení rizik pro

OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:

obav z karcinogenity následkem inhalační a perorální expozice v případě jedné lokality a z mutagenity následkem inhalační a perorální expozice v případě všech lokalit a v případě regionální expozice plynoucí z výroby a dalšího zpracování látky.

Závěr hodnocení rizik pro

LIDSKÉ ZDRAVÍ (fyzikálně-chemické vlastnosti)

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují za dostatečná.

B.   Životní prostředí

Závěr hodnocení rizik pro

ATMOSFÉRU, VODNÍ EKOSYSTÉM (včetně ČOV a sedimentu) a SUCHOZEMSKÝ EKOSYSTÉM

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika související s výše uvedenými složkami životního prostředí. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují za dostatečná.

Závěr hodnocení rizik pro

MIKROORGANISMY V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika související s výše uvedenými složkami životního prostředí. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují za dostatečná.

STRATEGIE OMEZOVÁNÍ RIZIK

Pro PRACOVNÍKY

Má se všeobecně za to, že právní předpisy na ochranu pracovníků platné v současnosti na úrovni Společenství poskytují odpovídající rámec pro omezení rizik způsobených danou látkou v potřebném rozsahu a je nutné je uplatňovat.

Pro OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Má se za to, že existující právní opatření na ochranu osob exponovaných prostřednictvím životního prostředí, zejména ustanovení směrnice Rady 2008/1/ES (3), dostatečně řeší zjištěná rizika pro obyvatelstvo.

ČÁST 2

č. CAS: 121-14-2

 

č. Einecs: 204-450-0

Strukturní vzorec:

Image

Název podle Einecs:

2,4-dinitrotoluen

Název podle IUPAC:

4-methyl-1,3-dinitrobenzen

Zpravodaj:

Španělsko

Klasifikace (4):

Karc. kat. 2; R45

Mut. kat.3; R68

Repr. kat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R51-53

Hodnocení rizik (2) je založeno na současné praxi související s životním cyklem látky vyráběné v Evropském společenství nebo do něho dovážené, jak je popsán v hodnocení rizik, které členský stát zpravodaj předal Komisi.

Na základě dostupných informací hodnocení rizik stanovilo, že v Evropském společenství se 2,4-dinitrotoluen používá především jako chemický meziprodukt při výrobě toluen-2,4-diisokyanátu (TDI) z toluen-2,4-diaminu (TDA). Na tuto aplikaci se spotřebuje přibližně 99 % produkce 2,4-dinitrotoluenu.

HODNOCENÍ RIZIK

A.   Lidské zdraví

Závěr hodnocení rizik pro

PRACOVNÍKY

je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:

obav z mutagenity a karcinogenity následkem inhalační a dermální expozice plynoucí ze všech scénářů pro pracovníky,

obav z toxicity po opakované dávce a z toxicity pro reprodukci (plodnost) následkem dermální expozice při výrobě a používání výbušnin,

obav z toxicity po opakované dávce a z toxicity pro reprodukci (plodnost) následkem inhalace při výrobě výbušnin.

Závěr hodnocení rizik pro

SPOTŘEBITELE

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

se má za to, že k expozici spotřebitelů nedochází.

Závěr hodnocení rizik pro

OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:

obav z mutagenity a karcinogenity následkem inhalační a perorální expozice plynoucí z jednoho místního scénáře.

U všech ostatních scénářů expozice nelze rizika vyloučit, protože látka byla identifikována jako bezprahový karcinogen. Je třeba zvážit adekvátnost existujících kontrol a proveditelnost a praktičnost dalších zvláštních opatření. Hodnocení rizik však ukazuje, že rizika jsou již nízká. To je třeba zohlednit při posuzování adekvátnosti existujících kontrol a proveditelnosti a praktičnosti dalších specifických opatření na snižování rizik.

Závěr hodnocení rizik pro

LIDSKÉ ZDRAVÍ (fyzikálně-chemické vlastnosti)

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují za dostatečná.

B.   Životní prostředí

Závěr hodnocení rizik pro

ATMOSFÉRU a SUCHOZEMSKÝ EKOSYSTÉM

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika související s výše uvedenými složkami životního prostředí. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují za dostatečná.

Závěr hodnocení rizik pro

VODNÍ EKOSYSTÉM (včetně sedimentu)

je takový, že je zapotřebí snížit rizika; je nutné vzít v úvahu opatření na snižování rizik, která se již uplatňují.

Hodnocení rizik ukazuje, že v jedné lokalitě je zapotřebí opatření na snižování rizik pro vodní prostředí a pro organismy žijící v sedimentech. Předpokládá se, že opatření na snižování rizik pro povrchovou vodu sníží také rizika pro sedimenty.

Závěr hodnocení rizik pro

MIKROORGANISMY V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD

je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch, která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:

hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují za dostatečná.

STRATEGIE OMEZOVÁNÍ RIZIK

Pro PRACOVNÍKY

Má se všeobecně za to, že právní předpisy na ochranu pracovníků platné v současnosti na úrovni Společenství poskytují odpovídající rámec pro omezení rizik způsobených danou látkou v potřebném rozsahu a je nutné je uplatňovat.

Pro OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Má se za to, že existující právní opatření na ochranu osob exponovaných prostřednictvím životního prostředí, zejména ustanovení směrnice Rady 2008/1/ES, dostatečně řeší zjištěná rizika pro obyvatelstvo.

Pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Za účelem usnadnění povolování a monitorování podle směrnice Rady 2008/1/ES (integrovaná prevence a omezování znečištění) by 2,4-dinitrotoluen měl být začleněn do pokračující práce na tvorbě pokynů k „nejlepším dostupným technikám“ (BAT).


(1)  Tato chemická látka je uvedena v příloze I směrnice 67/548/EHS. Klasifikace látky je stanovena směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3).

(2)  Úplnou zprávu o hodnocení rizik, stejně jako její shrnutí, lze nalézt na internetových stránkách Evropského úřadu pro chemické látky:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(3)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(4)  Klasifikace látky je stanovena směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3).


III Přípravné akty

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/10


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 23. května 2008

k návrhům dvou nařízení Komise, kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Úvod a právní základ

Dne 13. května 2008 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Evropské Komise o stanovisko k návrhům dvou nařízení Komise, kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 (1) o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, z nichž první upravuje postupy očištění od sezónních vlivů a zprávy o kvalitě statistických údajů (dále jen „navrhované nařízení č. 1“) a druhé definici volného pracovního místa, referenční data pro sběr údajů, specifikace týkající se předávání údajů a studie proveditelnosti (dále jen „navrhované nařízení č. 2“).

Pravomoc ECB předložit stanovisko je založena čl. 105 odst. 4 první odrážkou Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné poznámky

1.

Údaje o volných pracovních místech ve Společenství, kterých se týkají obě navrhovaná nařízení, jsou pro ECB důležité. ECB uveřejnila své požadavky na konjunkturální statistiku, kterou vyžaduje pro účely provádění měnové politiky (2); tyto požadavky zahrnují i statistické údaje o volných pracovních místech. Potřeba statistiky volných pracovních míst plyne kromě toho i z Akčního plánu pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie (HMU), který byl vypracován na žádost Rady Ecofin Evropskou komisí (Eurostat) v úzké spolupráci s ECB. Na jeho základě byly vytvořeny i hlavní evropské hospodářské ukazatele přijaté Radou Ecofin 18. února 2003, mezi něž se řadí i statistika volných pracovních míst.

Navrhované nařízení č. 1

2.

Vývoj sezónně očištěných řad, jak jej zamýšlí navrhované nařízení č. 1, má význam v kontextu údajů o volných pracovních místech, které se používají v hospodářské analýze týkající se období do jednoho roku. Obdobně i vypracovávání a uveřejňování zpráv o kvalitě těchto údajů tvoří integrální součást rámce pro zajištění kvality.

3.

ECB vítá skutečnost, že údaje o volných pracovních místech očištěné od sezónních vlivů a vlivu počtu pracovních dnů budou dostupné, jakmile budou uveřejněny příslušné údaje za období 16 čtvrtletí. Dále by bylo užitečné, kdyby se tato činnost opírala o metodiku uvedenou v pokynech Evropského statistického systému k očištění od sezónních vlivů (3).

4.

Zprávy o kvalitě, jak je upravuje příloha navrhovaného nařízení č. 1, představují cenné vodítko pro uživatele údajů, pokud jde o konkrétní kvalitu statistik. ECB by uvítala větší rozšíření národních zpráv mezi uživatele údajů.

Navrhované nařízení č. 2

5.

ECB podporuje cíl navrhovaného nařízení č. 2, kterým je zavedení definic a referenčních dat, jež povedou k dosažení patřičné rovnováhy mezi potřebami uživatelů údajů a zatížením respondentů.

6.

ECB vítá, že preferované referenční období pro sběr údajů představuje průměr za toto období, přičemž i nadále trvá možnost použít bodový odhad, pokud jej lze považovat za reprezentativní ve vztahu k příslušnému období. Studie ukázaly, že načasování sběru údajů může mít na údaje velký vliv. Proto ECB navrhuje, aby byla tomuto aspektu věnována náležitá pozornost ve zprávách o kvalitě vyžadovaných podle navrhovaného nařízení č. 1.

7.

ECB by chtěla zdůraznit význam dvou studií proveditelnosti zmíněných v příloze k navrhovanému nařízení č. 2:

a)

Význam studie proveditelnosti zaměřené na zjištění, jakým způsobem lze získávat čtvrtletní statistiku volných pracovních míst pro sekce O, P, Q, R a/nebo S klasifikace NACE Rev. 2, spočívá v tom, že zaměstnanost v rámci těchto sekcí NACE představuje více než 35 % zaměstnanosti v eurozóně.

b)

Význam studie proveditelnosti zaměřené na zjištění, jakým způsobem lze získávat čtvrtletní statistiku volných pracovních míst od obchodních jednotek s méně než 10 zaměstnanci, spočívá v tom, že tyto obchodní jednotky zajišťují velkou většinu celkové zaměstnanosti v mnoha členských zemích. Kromě toho studie ukazují, že tyto podniky vytvářejí více nových pracovních míst než větší obchodní jednotky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. května 2008.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Předpis byl prezidenty Evropského parlamentu a Rady spolupodepsán dne 23. dubna 2008, dosud však nebyl uveřejněn; z tohoto důvodu prozatím nemá oficiální číslo.

(2)  Statistické požadavky Evropské centrální banky v oblasti všeobecné hospodářské statistiky, Evropská centrální banka, srpen 2000 (revize prosinec 2004), k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu

(3)  Viz „Pokyny ESS k očištění od sezónních vlivů“, duben 2008, k dispozici na internetových stránkách Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance http://www.cmfb.org


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/12


Směnné kurzy vůči euru (1)

30. května 2008

(2008/C 134/04)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,5508

JPY

japonský jen

163,74

DKK

dánská koruna

7,4588

GBP

britská libra

0,786

SEK

švédská koruna

9,328

CHF

švýcarský frank

1,6276

ISK

islandská koruna

115,53

NOK

norská koruna

7,908

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,088

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

241,33

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7013

PLN

polský zlotý

3,3749

RON

rumunský lei

3,6256

SKK

slovenská koruna

30,28

TRY

turecká lira

1,8834

AUD

australský dolar

1,6212

CAD

kanadský dolar

1,5382

HKD

hongkongský dolar

12,1049

NZD

novozélandský dolar

1,9812

SGD

singapurský dolar

2,1183

KRW

jihokorejský won

1 595,39

ZAR

jihoafrický rand

11,8211

CNY

čínský juan

10,7657

HRK

chorvatská kuna

7,2498

IDR

indonéská rupie

14 445,7

MYR

malajsijský ringgit

5,0246

PHP

filipínské peso

67,824

RUB

ruský rubl

36,8

THB

thajský baht

50,405

BRL

brazilský real

2,5391

MXN

mexické peso

16,0105


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/13


Sdělení Komise o současných úrokových sazbách pro navrácení státní podpory a referenčních/diskontních sazbách pro 27 členských států platných od 1. ledna 2007

(Publikováno podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1) a sdělení Komise o způsobu stanovení referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 273, 9.9.1997, s. 3))

(2008/C 134/05)

Od

Do

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1. 6. 2008

30. 6. 2008

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

8,72

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

1. 1. 2008

31. 5. 2008

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

7,58

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

1. 10. 2007

31. 12. 2007

5,42

5,42

8,30

5,74

4,90

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

6,83

1. 9. 2007

30. 9. 2007

5,42

5,42

8,30

5,74

4,24

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

5,90

1. 7. 2007

31. 8. 2007

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

9,10

4,68

4,62

5,20

5,90

1. 6. 2007

30. 6. 2007

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90

1. 1. 2007

31. 5. 2007

4,62

4,62

8,30

5,49

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/14


Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18.8.2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14.11.2007, s. 14; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 31)

(2008/C 134/06)

Zveřejnění seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

ESTONSKO

Nahrazení seznamu zveřejněného v Úř. věst. C 271, 14.11.2007, s. 14

Dokumenty prokazující právo pobytu:

1)

průkaz totožnosti;

2)

nálepka pro povolení k pobytu (nalepená v cestovním dokladu vydaném Estonskem nebo jinou zemí).

1)

Na průkazu totožnosti vydaném občanu třetí země mohou být uvedeny následující poznámky:

povolení k dočasnému pobytu platné do dd.mm.rr/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

dlouhodobý pobyt v EU/pikaajaline elanik EL,

povolení k trvalému pobytu/alaline elamisluba – vydáváno do 31. května 2006.

Průkaz totožnosti neplatí jako cestovní doklad k překročení státní hranice. Pro cestovní účely musí být průkaz totožnosti předložen zároveň s platným cestovním pasem.

2)

Na nálepce pro povolení k pobytu mohou být uvedeny následující poznámky:

povolení k dočasnému pobytu/tähtajaline elamisluba,

dlouhodobý pobyt v EU/pikaajaline elanik EL,

povolení k trvalému pobytu/alaline elamisluba – vydáváno do 31. května 2006.

Povolení k pobytu mohou být:

dočasná (s maximální dobou platnosti pět let), nebo

trvalá.

Veškeré poznámky, s výjimkou těch, které se týkají povolení k trvalému pobytu, se uvádějí v anglickém jazyce.

3)

Diplomatické nebo služební průkazy vydané ministerstvem zahraničních věcí:

Diplomaadikaart

(diplomatický průkaz totožnosti: Kategorie A – Vedoucí mise a jejich rodinní příslušníci; modrá barva),

Diplomaadikaart

(diplomatický průkaz totožnosti: Kategorie B – Diplomaté a jejich rodinní příslušníci; modrá barva),

Teenistuskaart

(Služební průkaz: Kategorie C – Administrativní pracovníci a jejich rodinní příslušníci; červená barva),

Teenistuskaart

(Služební průkaz: Kategorie D – Obslužný personál a jejich rodinní příslušníci; zelená barva),

Teenistuskaart

(Služební průkaz: Kategorie E – Soukromá služebná osoba; zelená barva),

Teenistuskaart

(Služební průkaz: Kategorie F – Místní zaměstnanec; zelená barva),

Teenistuskaart

(Služební průkaz: Kategorie HC – Honorární konzul; šedá barva).


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/16


Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1)

(2008/C 134/07)

Zveřejnění seznamu hraničních přechodů uvedených v čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

ŠPANĚLSKO

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1

Námořní hranice

Nový námořní hraniční přechod:

 

Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma).

RAKOUSKO

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1

Letiště a letiště, která nemají status mezinárodního letiště

Letiště

1)

Graz-Thalerhof

2)

Innsbruck-Kranebitten

3)

Klagenfurt-Wörthersee

4)

Linz-Hörsching

5)

Salzburg-Maxglan

6)

Wien-Schwechat

Letiště, která nemají status mezinárodního letiště

1)

Bad Kleinkirchheim

2)

Dobersberg

3)

Eferding

4)

Feldkirchen-Ossiacher See

5)

Ferlach

6)

Ferlach (Hubschrauberplatz Glock)

7)

Ferlach-Glainach

8)

Freistadt

9)

Friesach-Hirt

10)

Fürstenfeld

11)

Gmunden

12)

Goldeck Talstation

13)

Halleg

14)

Hofkirchen

15)

Hohenems-Dornbirn

16)

Kapfenberg

17)

Kappl

18)

Kitzbühel

19)

Krems-Langenlois

20)

Kufstein-Langkampfen

21)

Lanzen-Turnau

22)

Leoben-Timmersdorf

23)

Leopoldsdorf

24)

Lienz-Nikolsdorf

25)

Linz-Ost

26)

Mariazell

27)

Mauterndorf

28)

Mayerhofen

29)

Micheldorf

30)

Niederöblarn

31)

Nötsch im Gailtal

32)

Ottenschlag

33)

Pinkafeld

34)

Pöchlarn-Wörth

35)

Pongau Heliport (Hubschrauberplatz)

36)

Punitz-Güssing

37)

Reutte-Höfen

38)

Ried-Kirchheim

39)

Schärding-Suben

40)

Scharnstein

41)

Seitenstetten

42)

Spitzerberg

43)

St. Andrä im Lavanttal

44)

St. Donat-Mairist

45)

St. Georgen am Ybbsfeld

46)

St. Johann/Tirol

47)

St. Pölten

48)

Stockerau

49)

Trieben

50)

Villach

51)

Völkermarkt

52)

Völtendorf

53)

Vöslau

54)

Waidring

55)

Wattens

56)

Weiz-Unterfladnitz

57)

Wels

58)

Wiener Neudorf

59)

Wiener Neustadt/Ost

60)

Wietersdorf

61)

Wolfsberg

62)

Zell am See

63)

Zeltweg

64)

Zwatzhof (Hubschrauberflugplatz)

Přístavy

Přístavy na Bodamském jezeře

1)

Hafen Bregenz (1)

2)

Hafen Hard (1)

Pozemní hranice se Švýcarskem (a Lichtenštejnskem)

1)

Bangs (2)

2)

Bregenz – St. Margrethen (Eisenbahn)

3)

Feldkirch – Buchs (Eisenbahn)

4)

Feldkirch – Mauren (Radweg)

5)

Fimberpass

6)

Gaissau (einschließlich Radweg Gaissau)

7)

Höchst

8)

Hohenems

9)

Koblach

10)

Lustenau

11)

Lustenau – Schmitterbrücke

12)

Lustenau – Wiesenrain

13)

Mäder

14)

Martinsbruck

15)

Meiningen

16)

Nofels

17)

Nofels–Fresch

18)

Pfunds

19)

Spiss

20)

Tisis

21)

Tosters

22)

Tschagguns (3)

23)

Zeblas

SLOVENSKO

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1

SLOVENSKO – UKRAJINA

Pozemní hranice

1)

Čierna nad Tisou – Čop (železnice)

2)

Ubľa – Malyj Bereznyj

3)

Veľké Slemence – Mali Selmenci

4)

Vyšné Nemecké – Užhorod

5)

Maťovské Vojkovce – Pavlovo (železnice; pouze nákladní přeprava)

Vzdušné hranice

1)

Letiště Bratislava

2)

Letiště Košice

3)

Letiště Poprad

Letiště, která nemají status mezinárodního letiště

1)

Nitra

2)

Piešťany

3)

Prievidza

4)

Sliač

5)

Žilina


(1)  Přístav na Bodamském jezeře s nepravidelnou lodní dopravou; slouží pouze pro dopravu v oblasti cestovního ruchu.

(2)  Hraniční přechod Bangs slouží zároveň jako společné označení hraničních přechodů Nofels – Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Haberweg, Rheindammweg a Jägersteig – Feldbandweg.

(3)  Hraniční přechod „Tschagguns“ slouží zároveň jako společné označení hraničních přechodů Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpass a Sarottlpass.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/19


Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 22; Úř. věst. C 182, 4.8.2007, s. 18; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 38)

(2008/C 134/08)

Zveřejnění referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

SLOVENSKO

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19

V souladu s § 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobytu cizinců a o změně a doplnění některých zákonů jsou finanční prostředky potřebné k pokrytí nákladů na pobyt státního příslušníka třetí země na území Slovenské republiky stanoveny na částku 1 700 SKK na osobu a den.

Do částky 1 700 SKK je zahrnuto:

a)

1 000 SKK na ubytování;

b)

100 SKK na snídani;

c)

200 SKK na oběd;

d)

200 SKK na večeři;

e)

200 SKK jako kapesné.

Pokud budou náklady na pobyt státního příslušníka třetí země na území Slovenské republiky částečně pokryty, bude se k této skutečnosti přihlížet.

Pozvání potvrzené policejním oddělením může nahradit dokazování požadovaných finančních prostředků.

ŘECKO

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19

Společné ministerské rozhodnutí č. 3021/22/10-f ze dne 24. prosince 2007 stanoví výši prostředků na obživu, kterou musí mít cizí státní příslušníci – s výjimkou státních příslušníků členských států Evropské unie – k dispozici, pokud chtějí vstoupit na řecké území.

U státních příslušníků zemí, které nejsou členy Evropské unie, je v souladu s výše uvedeným rozhodnutím pro vstup do Řecka potřebná částka v cizí měně odpovídající 50 EUR na osobu a den nebo minimálně 300 EUR na osobu a pobyt nepřesahující 5 dní.

U cizích státních příslušníků, kteří nedosáhli plnoletosti, se výše uvedených částek snižuje o 50 %.

Státní příslušníci zemí, které ukládají řeckým státním příslušníkům výměnu peněz na hranicích, mají v rámci zásady reciprocity při vstupu do Řecka stejnou povinnost.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/20


Rozhodnutí Francie o změně závazků veřejné služby uložených na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes a letištěm v Mulhouse

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/09)

1.

Na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství rozhodla Francie změnit závazky veřejné služby uložené na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes (Saint-Jacques) a letištěm v Basileji-Mulhouse, zveřejněné v  Úředním věstníku Evropské unie C 52 ze dne 2. března 2006.

2.

V bodě 2 se uvedené závazky veřejné služby, pokud jde o počet minimálních frekvencí, nahrazují těmito závazky:

„Služby musí být provozovány 220 dní v roce, s výjimkou svátků, v rozsahu nejméně dvou každodenních zpátečních letů ráno a večer od pondělí do čtvrtka a jednoho zpátečního letu v pátek večer.“


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/21


STÁTNÍ PODPORA – ŠPANĚLSKO

Státní podpora C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) – filmové studio Ciudad de la Luz, Alicante

Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/10)

Dopisem ze dne 13. února 2008 uvedeným v závazném znění na stránkách následujících za tímto shrnutím oznámila Komise Španělsku své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve věci výše uvedeného opatření.

Zúčastněné strany mohou zaslat své připomínky k opatření, kvůli němuž Komise řízení zahajuje, do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a připojeného dopisu, na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

SPA-3 6/5

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 12 42

Připomínky budou sděleny španělským orgánům. Zúčastněné strany podávající připomínky mohou písemně a s uvedením důvodů požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.

SHRNUTÍ

ŘÍZENÍ

Komise zahájila formální vyšetřovací řízení na základě stížností obdržených nezávisle na sobě v únoru a červenci 2007 od dvou klíčových hráčů na poli evropského filmového průmyslu, sídlících ve dvou různých členských státech mimo Španělsko. V obou stížnostech se tvrdí, že nezákonná státní podpora poskytnutá regionální vládou Valencie na výstavbu a provoz filmových studií Ciudad de la Luz v Alicante přispěla k narušení tržního prostředí. Komise přitom do té doby od španělských orgánů neobdržela žádné oznámení o státní podpoře týkající se příslušných státních prostředků.

Dne 10. dubna 2007 a opětovně dne 13. července 2007 Komise zaslala španělským orgánům žádost o informace. Se svolením stěžovatelů Komise španělským orgánům předala také obě stížnosti. Španělské orgány odpověděly dne 15. června 2007 a 8. října 2007.

POPIS

Komplex Ciudad de la Luz je rozsáhlé filmové studio v Alicante (Valencie). Stavební náklady a provozní ztráty studia Ciudad de la Luz k dnešnímu dni byly plně hrazeny ze státních prostředků. Podle prognózy z roku 2006 poskytnuté španělskými orgány se předpokládalo, že stavební náklady samotné do konce roku 2007 překročí částku 270 milionů EUR.

Majetek komplexu Ciudad de la Luz je ve vlastnictví akciové společnosti Ciudad de la Luz SAU, nyní 100 % vlastněné akciovou společností Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencia SAU (SPTCV). Samotná společnost SPTCV je plně ve vlastnictví regionální vlády Valencie. Filmový komplex spravuje společnost Producciones Aguamarga SL. Španělské orgány mají v úmyslu vyhlásit v roce 2014 na správu komplexu výběrové řízení.

POSOUZENÍ

Podle španělských orgánů by uvedené státní prostředky neměly být považovány za státní podporu, neboť investice do projektu odpovídala zásadě tržního investora. Komise ovšem po předběžném posouzení obchodního plánu daných projektů vážně pochybuje, že tržní investor by do takového vysoce rizikového nového podniku investoval za podmínek a v rozsahu, v jakém tak učinila regionální vláda Valencie.

Komise pochybuje o správnosti předpokladů, na nichž byly postaveny prognózy z roku 2002 předložené španělskými orgány jako odůvodnění investičního rozhodnutí. V prognózách se počítá s kapitálovou hodnotou nižší, než byl v té době kurz dluhopisů španělské vlády ve výši 4,96 %. Dále se počítá s přírůstkem hotovosti v roce 2014 vyšším než očekávané stavební náklady, pocházejícím zřejmě z výběrového řízení na správu komplexu.

Španělské orgány také uvedly, že státní prostředky byly investovány do projektu na zlepšení veřejné infrastruktury. Ovšem filmový komplex od jeho otevření využívají téměř výhradně audiovizuální produkční společnosti. Komise proto pochybuje, že tento komplex poskytuje služby, které patří k běžným povinnostem orgánů veřejné správy a které nezvýhodňují konkrétní a snadno identifikovatelné podniky.

S ohledem na výše uvedené se Komise v této fázi domnívá, že společnost Ciudad de la Luz SAU obdržela státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

Španělské orgány navrhly, že i kdyby byly státní prostředky považovány za státní podporu, mohlo by být financování Ciudad de la Luz slučitelné s podporou na rozvoj kultury nebo s regionální podporou.

Komise se však nedomnívá, že by v tomto případě mohl být použit čl. 87 odst. 3 písm. d) o výjimce vztahující se na podporu kultury. Ve skutečnosti Komise silně pochybuje, že lze výstavbu a provoz filmového komplexu Ciudad de la Luz považovat za pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví.

Jelikož byl komplex vybudován v podporované oblasti Alicante, španělské orgány tvrdí, že podle pravidel pro poskytování regionální podpory by byla možná státní podpora ve výši až 40 % objemu investic způsobilých k podpoře v letech 2000–2006. Bez dalších informací od španělských orgánů není Komise schopna přesněji stanovit, jak velká část podpory, pokud vůbec nějaká, by byla podle pravidel pro poskytování regionální podpory oprávněná.

Rozsáhlost komplexu Ciudad de la Luz (1) jej na evropském trhu řadí mezi velká filmová studia. Zákazníky takovýchto zařízení jsou především velké filmové produkce, a řada z těch, které se natáčejí v Evropě, se vyrábí v produkci či koprodukci největších amerických společností. Ve snaze přilákat tyto produkce se vede celosvětový konkurenční boj a zmíněné produkční společnosti operují po celém světě a jsou schopné přemísťovat své produkce tak, aby získaly výhodu nižších produkčních nákladů, případně i pobídek. V důsledku toho, a jelikož takové filmy většinou představují rozpočet kolem 100 milionů USD, je pravděpodobné, že státní podpora poskytnutá Ciudad de la Luz ovlivňuje obchod mezi členskými státy a narušuje hospodářskou soutěž.

ZÁVĚR

Komise pochybuje, že tržní investor by do filmového komplexu Ciudad de la Luz investoval za podmínek a v rozsahu, v jakém tak učinila regionální vláda Valencie. Komise také pochybuje o tom, že by filmové studio mohlo být považováno za veřejnou infrastrukturu nebo že by státní podpora Ciudad de la Luz mohla být slučitelná s výjimkou vztahující se na kulturu podle čl. 87 odst. 3 písm. d). Pochybuje také, že by převážná část této státní podpory odpovídala pravidlům pro poskytování regionální podpory.

Podle článku 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 může být od příjemce požadováno navrácení všech protiprávních podpor.

ZNĚNÍ DOPISU

„(1)

La Comisión desea informar al Reino de España de que, tras examinar la información facilitada por sus autoridades en relación a la ayuda financiera del Gobierno autonómico de Valencia al complejo de estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz” de Alicante, ha decidido incoar un procedimiento de investigación formal de la misma en virtud del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

1.   PROCEDIMIENTO

(2)

El 22 de febrero de 2007, la Comisión recibió del denunciante A (2) una denuncia relativa a la ayuda presuntamente concedida por el Gobierno de Valencia a los estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz”. El 15 de marzo de 2007, el denunciante A confirmó que la denuncia podía remitirse a las autoridades españolas.

(3)

El 10 de abril de 2007, la Comisión remitió la denuncia completa a las autoridades españolas, solicitando información sobre la presunta ayuda. Previamente, la Comisión no había recibido de las autoridades españolas, para su aprobación como ayudas de Estado, notificación alguna de medidas de apoyo al cine en Valencia.

(4)

Tras pedir una extensión del plazo el 18 de abril de 2007 (concedida el 24 de abril), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 15 de junio de 2007.

(5)

El 30 de abril de 2007, el denunciante A facilitó enlaces de artículos publicados en “Variety” que referían subvenciones de producción al cine en Valencia y confirmaban que los estudios “Ciudad de la Luz” estaban atrayendo producciones cinematográficas de gran presupuesto (3).

(6)

El 13 de julio de 2007, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades españolas. Tras pedir una extensión del plazo el 18 de julio de 2007 (concedida el 19 de julio), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 8 de octubre de 2007.

(7)

El 15 de julio de 2007, la Comisión recibió una denuncia del denunciante B (4). Después de obtener el acuerdo del denunciante, la Comisión remitió su denuncia a las autoridades españolas el 2 de agosto de 2007.

2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

2.1.   Ciudad de la Luz

(8)

“Ciudad de la Luz” es un importante complejo de estudios cinematográficos de Alicante. El 24 de octubre de 2000, el Gobierno autonómico de Valencia adoptó su decisión inicial de invertir en el proyecto “Ciudad de la Luz”. “Ciudad de la Luz SA” se constituyó el 2 de noviembre de 2000. Su objetivo es llevar a cabo las actividades necesarias para la promoción, organización y gestión de centro “Ciudad de la Luz”, incluidas la construcción, gestión y explotación de las instalaciones audiovisuales y cinematográficas, así como otras actividades de ocio y alojamiento.

(9)

75 % del capital social inicial de 600 000 EUR de “Ciudad de la Luz SA” era propiedad de la “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana” (SPTCV), entidad pública que lleva a cabo actividades de inversión en nombre del Gobierno autonómico de Valencia. El 25 % restante pertenecía a “Aguamarga Producciones”, una empresa privada.

(10)

En noviembre de 2001, el capital social se amplió a 9 millones de EUR y SPTCV adquirió todas las nuevas acciones, elevando su participación hasta el 98,4 %. SPTCV aumentó aun más su participación en febrero de 2003 y mayo de 2004 a través de compras similares del nuevo capital social. En julio de 2004, “Aguamarga Producciones” vendió su participación en “Ciudad de la Luz SA” (5) a SPTCV por 139,059 EUR. Desde entonces, la Comunidad Valenciana, a través de SPTCV, ha detentado el 100 % del capital social de “Ciudad de la Luz”. Sin embargo, “Aguamarga Producciones” continúa siendo responsable del trabajo de construcción restante, de la promoción de “Ciudad de la Luz” y de la gestión de los estudios.

(11)

Los estudios iniciaron su actividad de rodaje de películas a finales de 2005. La construcción, que arrancó en 2002, se había dividido en tres fases:

fase 1 (finalizada): 6 estudios de sonido con aire acondicionado y una superficie conjunta de 11 000 m2, edificios de apoyo a la producción, 15 050 m2 de talleres y almacenes, y 2 zonas de rodaje de exteriores de 14 hectáreas en total,

fase 2 (cuya finalización estaba prevista para final de 2007): incluye una tercera zona de rodaje de exteriores de 5 hectáreas, instalaciones de restauración, un tanque de rodaje acuático y un gran estanque de agua profunda con horizonte natural,

la fase 3 (finalización prevista para 2009/2010) incluye un estudio de sonido de 5 000 m2.

(12)

Ciertos aspectos de las instalaciones “último modelo” de “Ciudad de la Luz” la ponen muy por delante del limitado número de estudios europeos importantes en cuanto a capacidad para grandes producciones. Así, por ejemplo, el estudio de sonido de 5 000 m2, actualmente en construcción en “Ciudad de la Luz”, será, al parecer, el mayor del mundo (6). La Comisión observa que las grandes estudios de sonido sólo tienen interés para grandes producciones.

2.2.   Plan de negocios de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

(13)

En su escrito de 13 de junio de 2007, las autoridades españolas incluyeron la siguiente previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz SA” para el período 2002-2014.

Previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

 

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

INGRESOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos directos de producciones

[…] (7)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

INGRESOS INDIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos indirectos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

OTROS INGRESOS

Total otros ingresos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total gastos directos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS INDIRECTOS

Total gastos indirectos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

AMORTAZACIONES

Total amortizaciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] 5

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de impuestos (EBT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio neto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(14)

Como muestran las partidas del cuadro, el período de 13 años se dividió en cuatro fases: preparación (2002-2003), pruebas (2004-2005), explotación experimental (2006-2010) y consolidación (2011-2014). Según las autoridades españoles, el cuadro refleja el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(15)

En su escrito, las autoridades españolas señalan que el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” prevé (preveía) un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) positivo antes de […], que alcanzaría […] millones de EUR antes de […]. Sin embargo, tras incluir en el cálculo la depreciación de edificios y equipo técnico, “Ciudad de la Luz” sólo podría arrojar ganancias positivas netas para […] ([…] millones), que aumentarían hasta […] millones para […].

(16)

Las autoridades españolas han presentado también las proyecciones correspondientes hechas en 2002 de las inversiones y los flujos de tesorería de “Ciudad de la Luz SA” previstos entre 2002 y 2014.

Previsión de flujo de tesorería para “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

Cash flow — Inversión necesaria

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

 

Caja inicial

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

EBITDA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Inversiones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Impuestos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

Aportación de capital requerida

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Caja Final

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Aportación necesaria acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Flujo de fondos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

lad

TIR

[…] %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN

[…] EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% deuda/capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Amortización acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Valor contable del activo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(17)

Según las autoridades españolas, las proyecciones arriba mostradas se realizaron empleando el coste medio ponderado del capital (WACC) del […] % como factor de descuento. El WACC se calculó según la fórmula usual que pondera los costes y el porcentaje de recursos financieros reales o previstos para el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” a partir de la deuda y los recursos propios, respectivamente. Los cálculos WACC presentados por las autoridades españoles indican lo siguiente:

los costes de la deuda se calcularon en […] % pero, dado que no se previó financiación alguna de la deuda, la contribución de ésta al WACC fue del 0 %,

los costes del capital, que en 2002 se preveía que cubrieran el 100 % de las necesidades de financiación, se calcularon en […] %. Dicho porcentaje se deducía únicamente de un cálculo de una tasa libre de riesgo del […] % a la que no se añadía ninguna prima de riesgo específica de inversión o de liquidez.

(18)

Sobre la base de la previsión de tesorería, se estimó que la inversión generaría una tasa interna de rentabilidad del […] % y un valor actual neto positivo de […] millones de EUR. El rendimiento de […] % previsto excede del […] % del coste del capital calculado por las autoridades españolas.

(19)

Estos resultados positivos globales dependen en primer lugar de la entrada neta acumulativa de […] millones de EUR que muestra la previsión de tesorería para 2014. La entrada neta de tesorería procedente del funcionamiento de “Ciudad de la Luz” en 2014 es, según las previsiones, de […] millones de EUR (8). Las autoridades españolas no han indicado claramente ni la fuente de la entrada adicional de tesorería de […] millones de EUR (9) en 2014 ni el modo en que se calculó dicha cifra. A este respecto, la Comisión observa que las autoridades españolas afirman que sus previsiones de 2002 reflejaban el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(20)

La Comisión entiende que las previsiones de tesorería y de pérdidas y beneficios de 2002 presentadas por las autoridades españolas y aquí reproducidas constituyen el plan de negocios en que se basó el Gobierno Autónomo de Valencia para invertir en la construcción y explotación del complejo “Ciudad de la Luz”.

2.3.   Apoyo público a “Ciudad de la Luz”

2.3.1.   Financiación del capital social y los créditos

(21)

Los datos de las previsiones iniciales de tesorería de 2002 muestran que la inversión total requerida era de 204 millones de EUR (10) a precios de 2002. Se esperaba que la mayor parte de esta inversión estuviera en construcción, junto con las obras públicas correspondientes, en los años 200-2007. Hasta la fecha, la inversión se ha financiado principalmente de dos maneras:

i)

inversiones de capital que ya han alcanzado los 104 millones de EUR, incluidos terrenos por un valor de 9,8 millones de EUR, aportados en especie al capital social por el SPTCV,

ii)

en abril de 2005, SPTCV concedió a “Ciudad de la Luz SAU” un crédito de 95 millones de EUR. Dicho crédito se concedió por un período de 10 años a interés fijo ajustado al tipo EURIBOR de un año más un 1 % y una tasa de interés variable del 1,25 % de beneficios después de impuestos.

(22)

Los informes de 2004 y 2005 realizados sobre SPTCV y “Ciudad de la Luz SAU” por la Sindicatura de Cuentas hacen referencia a un acuerdo de préstamo participativo concedido por SPTCV en abril de 2005. En opinión de la Comisión, un préstamo participativo es un híbrido de capital y deuda que sitúa al beneficiario debajo de los demás deudores si la compañía suspende su actividad, aunque lo sitúa por encima de los accionistas. Los préstamos participativos pueden no reembolsarse pronto a menos que el capital de la empresa aumente en un importe igual.

(23)

En la previsión de pérdidas y ganancias de 2002, no se contabilizaron intereses. Por ello, es posible que, cuando se adoptó la decisión de inversión original, no se hubiera pensado en la posibilidad del crédito.

(24)

Las autoridades españolas han presentado a la Comisión una previsión revisada, parece que de 2006, que muestra que las contribuciones públicas a los costes de construcción hasta finales de 2007 se habían calculado en 273,5 millones de EUR. Dado que la tercera fase de la construcción no estará finalizada hasta finales de 2009, la mera contribución pública final a la construcción del complejo podría superar dicha cifra.

(25)

Basándose en los datos aportados hasta ahora por las autoridades españolas, la Comisión no ha podido conciliar las cifras de las previsiones de 2002 con las de las previsiones de 2006.

2.3.2.   Descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU”

(26)

En la práctica, SPTCV es la única que ha financiado hasta ahora “Ciudad de la Luz SAU”. La mayoría de las pérdidas de explotación sufridas durante este período se originaron en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz” y estaban incluidas en las previsiones de 2002. Sin embargo, según las autoridades españolas, los descuentos que se consideraron necesarios para atraer producciones cinematográficas durante la explotación del complejo antes de 2005/2006 no se incluyeron en las previsiones de 2002.

(27)

En su solicitud de información de 13 de julio de 2007, la Comisión recordó a las autoridades españolas que las medidas que emplean recursos públicos para apoyar la producción de obras cinematográficas o audiovisuales se consideran ayudas de Estado y deben notificarse a la Comisión Europea. Todos los incentivos concedidos (también los concedidos por las autoridades regionales y locales) deben notificarse a la Comisión Europea. Pese a ello, la Comisión no había recibido notificación alguna de un proyecto valenciano de apoyo al cine.

(28)

La Comisión había citado un artículo de “Screen Finance” (11) de febrero de 2007 que parecía indicar que el Gobierno regional de Valencia había preparado dicho proyecto sin notificarlo a la Comisión. En su respuesta, las autoridades españolas alegaron que el apoyo al cine en cuestion no se notificó porque creyeron que los recursos públicos se aportaban según el principio del inversor en una economía de mercado, por lo que no constituían ayuda de Estado.

(29)

Sin embargo, las autoridades españolas proporcionaron a la Comisión detalles confidenciales de los descuentos ofrecidos a diversas producciones cinematográficas rodadas en “Ciudad de la Luz”. En octubre de 2007 se habían rodado en “Ciudad de la Luz” 19 películas y 3 anuncios publicitarios. Casi todas las películas (pero ninguno de los anuncios) se beneficiaron de descuentos, que totalizaron 12 millones de EUR, IVA no incluido. Según las autoridades españolas, los planes iniciales de “Ciudad de la Luz” no preveían la necesidad de dichos incentivos para atraer producciones. Hacen observar que, para 2006, la diferencia entre las pérdidas reales de explotación ([…] (12) millones de EUR) y las pérdidas iniciales previstas ([…] millones de EUR en las proyecciones de 2002) se produce porque en aquel momento no se tuvieron en cuenta los costes de los incentivos. En su opinión, el hecho de que las previsiones hubieran sido equivalentes a los resultados reales si se hubieran calculado los incentivos, demuestra la precisión y fiabilidad del plan de negocios inicial.

(30)

A este respecto, las autoridades españolas consideran también que el objetivo original de “Ciudad de la Luz” era ofrecer estudios a precios competitivos y que, aun siendo inferiores a los de las empresas que lideran el mercado, los precios de “Ciudad de la Luz” siguen siendo superiores a los de estudios comparables.

(31)

Como apunta el denunciante A, el 16 de noviembre de 2005, “Ciudad de la Luz SAU” publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana un anuncio en el que ofrecía ayudas a la producción (supuestamente mediante acuerdos con patrocinadores) a cualquiera que estuviera interesado en utilizar “Ciudad de la Luz” para el rodaje de largometrajes, series de televisión, espacios publicitarios, etc.

(32)

En febrero de 2006, la revista especializada “Screen International” publicó un artículo sobre el complejo de “Ciudad de la Luz” titulado “La carga de la brigada ligera”. Empezaba observando que la “apertura de los estudios ‘Ciudad de la Luz’ proporciona a España instalaciones para competir con las mayores de Europa”. A continuación detallaba el paquete de ofertas que se ofrecían a los productores internacionales de películas.

(33)

Según el artículo, para competir con los “bien establecidos superestudios” Babelsberg de Alemania, Pinewood/Shepperton del Reino Unido y Cinecittà de Italia, la Comunidad Valenciana ha ideado un sistema provisional de ayudas financieras para propulsar el inicio de la producción en las instalaciones (13).

(34)

Según el denunciante A, el único requisito significativo para aspirar al incentivo es que el productor/coproductor esté inscrito en el Registro de Empresas Audiovisuales de Valencia. El Denunciante A aducía además que los dos únicos criterios principales para beneficiarse de las subvenciones eran:

cuanto más tiempo se utilicen las instalaciones de “Ciudad de la Luz”, mayor es la posibilidad de obtener subvenciones (por ejemplo: cada semana de utilización de las instalaciones se contabilizará en favor del solicitante), y

cuanto mayor sea el prepresunto de la producción, mayor posibilidad hay de obtener la subvención (por ejemplo: las producciones con presupuestos inferiores a 4 millones de EUR obtendrán 10 puntos, mientras que las producciones con presupuestos superiores a 40 millones de EUR obtendrán 40 puntos).

(35)

La Comisión señala que el informe de la Sindicatura de 2005 critica a “Ciudad de la Luz SAU” por no haber adjudicado sus cinco primeros acuerdos de patrocinio con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad que regulan la concesión de subvenciones y la adjudicacion de contratos públicos.

(36)

Por las razones expuestas, la Comisión no tiene seguridad de estar plenamente al corriente de todos los incentivos que puede obtener el rodaje de una producción en “Ciudad de la Luz”, sean del Gobierno autonómico de Valencia sean de “Ciudad de la Luz SAU” u otro organismo valenciano. La Comisión tampoco ha recibido de las autoridades españolas información sobre el cálculo de las cantidades concedidas a las películas ni sobre las condiciones que implicaban los incentivos.

2.3.3.   Otros incentivos para el rodaje en “Ciudad de la Luz”

(37)

La Comisión observa también que las producciones cinematográficas a las que “Ciudad de la Luz SA” adjudicó acuerdos de patrocinio han podido haberse beneficiado asimismo de otros incentivos que la Comisión evalúa por separado.

(38)

Por ejemplo, en julio de 2007, el Gobierno autonómico de Valencia notificó un plan de ayuda para primar a las películas que tuvieran éxito comercial en las salas valencianas. La Comisión cree que las grandes producciones cinematográficas que pudieran rodarse en “Ciudad de la Luz” se las ingeniarían probablemente para cumplir los criterios del plan.

(39)

Paralelamente, tales películas pueden también beneficiarse de los planes españoles de apoyo al cine.

3.   COMENTARIOS DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.1.   Alegaciones de los denunciantes

3.1.1.   Diversas formas de apoyo público

(40)

Ambos denunciantes alegan que diversas formas de apoyo proporcionadas por el Gobierno regional de Valencia para facilitar la construcción y explotación de “Ciudad de la Luz” podrían distorsionar significativamente la competencia en el mercado europeo de superproducciones. Las formas del presunto apoyo reseñadas por los denunciantes son:

aportaciones de capital por un valor de al menos 104 millones de EUR (14),

uso libre de coste de terrenos de propiedad pública valorados en 9 millones de EUR (15), y

subvenciones de producción que permiten utilizar las instalaciones de “Ciudad de la Luz” a precios inferiores a los practicados en el mercado.

(41)

El denunciante A observa que los grandes estudios cinematográficos compiten a escala internacional y que hay una ardua pugna entre ellos para atraer y retener grandes producciones. A la vez que reconoce las ventajas de la competencia, el denunciante A se muestra preocupado de que la competencia ceda terreno en favor de “Ciudad de la Luz” a consecuencia no de una real disputa de méritos sino de los beneficios que reportan a “Ciudad de la Luz” ayudas de Estado presuntamente ilegales.

(42)

El denunciante B alega que el Gobierno autonómico de Valencia ha contribuido muy sustancialmente a la financiación del proyecto mediante esas tres formas de apoyo. Hace notar también, citando un artículo de “El País” de 21 de mayo de 2006, que el presupuesto inicial del proyecto, 100 millones de EUR, alcanzaba ya los 340 millones.

3.1.2.   Presunto falseamiento del mercado

(43)

Según el denunciante A, la mayoría de los actuales proveedores de instalaciones de estudio son empresas del sector privado y la gran mayoría funciona sin el nivel de apoyo de estado que presuntamente recibe “Ciudad de la Luz”. Alega también que montar un nuevo complejo de estudios cinematográficos como “Ciudad de la Luz” es una empresa de alto riesgo teniendo en cuenta el contexto de ardua competencia del mercado. En opinión del denunciante A, los riesgos eran más elevados en Valencia, que no disponía de un plantel de personas y empresas con suficiente capacidad para impulsar la realización de grandes producciones.

(44)

Consiguientemente, el denunciante A considera que es muy poco probable que un inversor privado apoyara un proyecto como “Ciudad de la Luz”, y mucho menos en las condiciones que parece ofrecer el Gobierno autonómico de Valencia.

(45)

El denunciante A apunta también que el rendimiento normal del capital en una inversión cinematográfica es del 15 %. En su opinión, el rendimiento que un inversor privado esperaría de un nuevo estudio cinematográfico sería más elevado, vistos los escollos adicionales y la incertidumbre de lograr capital riesgo.

(46)

El denunciante A concluye que la existencia misma del complejo “Ciudad de la Luz” distorsiona la competencia en el mercado de instalaciones cinematográficas, especialmente de los estudios más grandes. Además, el denunciante A considera que la presunta ayuda de Estado permite realmente a “Ciudad de la Luz” batir los precios de competidores eficaces del sector privado.

(47)

Teniendo en cuenta esto, el denunciante A considera que, sobre todo a largo plazo, la presunta ayuda de Estado puede llegar a socavar tanto la propia viabilidad comercial del proyecto como la de otros proveedores.

(48)

A corto plazo, según el denunciante A, la pérdida, por exigua que fuera, de un pequeño número de grandes producciones en beneficio de “Ciudad de la Luz” podría tener una incidencia signicativa en sus competidores, entre los que se incluye el denunciante A. El denunciante A sugiere además que la presunta ayuda de Estado podría contribuir a expulsar directamente del mercado a algunos operadores del sector privado.

(49)

En apoyo de su afirmación, el denunciante A ha aportado ejemplos de estudios europeos que se han visto forzados a cerrar estos últimos años o que han renunciado a planes de construcción o renovación.

(50)

La argumentación del denunciante B, que ha estado considerando la eventualidad de introducirse en el mercado de estudios cinematográficos, refleja la misma visión. Alude a la altísima competencia del medio y subraya que la construcción y el lanzamiento de un estudio es una empresa arriesgada. En su opinión, la posibilidad de que un un inversor privado se embarcara en un proyecto similar, sobre todo en proporciones similares a las del Gobierno autonómico de Valencia, es extremadamente baja, por no decir nula.

(51)

Para confirmarlo, el denunciante B cita la negativa del inversor privado minoritario inicial a participar en la ampliación de capital de 2003. Esto redujo su participación en el proyecto a menos del 1 %. El denunciante B cita asimismo varios artículos de “El País” entre mayo de 2003 y diciembre de 2006 que reiteradamente cuestionaban la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

(52)

El denunciante B alega además que la ayuda de Estado de la que se ha beneficiado “Ciudad de la Luz”, y de la que continúa beneficiándose, permite al complejo mantenerse al margen de la competencia del mercado, ofreciendo, en particular, tarifas un 25 % inferiores aproximadamente a las de sus competidores, que no se benefician de dicha ayuda de Estado. Como ilustración de ello, el denunciante B cita una intrevista realizada al productor de “Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos”, una producción de 78 millones de EUR, la más cara del cine europeo hasta la fecha. Presuntamente dicha producción recibió 4 millones de EUR en contribución de “Ciudad de la Luz”. En declaraciones del productor, eligieron rodar en “Ciudad de la Luz” en vez de en estudios del norte de África porque la ayuda de la región de Valencia abarataba el precio hasta el nivel del precio de Marruecos (16).

(53)

Por último, el denunciante B considera que sus propios planes para lanzar un complejo de estudios cinematográficos se ven afectados directamente por la presunta distorsión de la competencia que crea la presunta ayuda de Estado a “Ciudad de la Luz”. Por ello cree que las condiciones en las que se ha desarrollado el complejo “Ciudad de la Luz” deben examinarse atentamente, pues parecen sugerir que la presunta ayuda de Estado concedida a “Ciudad de la Luz” (pero no notificada a la Comisión) pudiera distorsionar la competencia y debería ser considerada una infracción del artículo 87 del Tratado CE.

3.2.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la existencia de la ayuda de Estado

3.2.1.   Aplicación del principio de inversor en una economía de mercado

(54)

Las autoridades españolas argumentan que, considerando la estrategia subyacente y las proyecciones, las expectativas de rentabilidad de SPTCV eran comparables a las de un inversor privado en el momento de llevar a cabo el proyecto de “Ciudad de la Luz”. En su opinión, la intervención de SPTCV estuvo dirigida por criterios económicos encaminados a obtener los beneficios que arrojaría un rendimiento del capital invertido a medio plazo. Esta afirmación se apoya previsiblemente en el cálculo de un valor actual neto positivo de la tesorería de […] millones de EUR y una tasa interna de rendimiento (TIR) de […] % entre 2002 y 2014, que superaba el […] %, supuesto coste del capital.

(55)

Las autoridades españolas subrayan que, aunque las proyeccciones pueden mostrar un período de reembolso muy largo, la cuantía de la inversión no supone que la duración sea excesiva. La razón aducida es que, según la jurisprudencia, el comportamiento que debe guiar la aplicación del inversor en una economía de mercado es la de un consorcio o un grupo de empresas privadas que persiguen una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de lucro a más largo plazo (17). Amén de ello, las autoridades españolas argumentan que, antes de octubre de 2007, las proyecciones iniciales quedaron superadas por beneficios mayores de los previstos inicialmente, lo que exigía reducir el período de reembolso calculado al principio.

3.2.2.   Proyecto general de infraestructura

(56)

Las autoridades españolas alegan también que el complejo de estudios de “Ciudad de la Luz” es una infraestructura pública de interés general. Pues los estudios están abiertos a todas las empresas audiovisuales o de producción cinematográfica en condiciones de mercado no discriminatorias independientemente de la nacionalidad de las mismas. En su escrito, esta opinión se apoya en la calificación de infraestructura pública incluida en el plan regulador urbano aplicable al centro, que está ratificada en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las autoridades españolas afirman que ni la empresa a la que se confiaron la construcción y la explotación del complejo, Aguamarga Producciones, ni las empresas que produjeron material audiovisual o películas en “Ciudad de la Luz” recibieron trato de favor.

3.3.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda de Estado

(57)

Las autoridades españolas alegan, como argumento subsidiario en caso de que la Comisión considerase que las medidas en cuestión constituyen una ayuda de Estado, que dichas medidas serían compatibles con el artículo 87, apartado 3, del Tratado, en cuanto ayudas regionales y en cuanto ayudas encaminadas a promover la cultura.

3.3.1.   Ayudas regionales

(58)

Las autoridades españolas alegan que al menos el 40 % de los fondos públicos inyectados por el SPTCV en “Ciudad de la Luz” serían compatibles con las disposiciones del Tratado en aplicación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional aplicables entre 2000 y 2006, en el momento en que se constituyó e inició sus actividades “Ciudad de la Luz” (18). En aquel momento, la provincia de Alicante era una región que se podía acoger al artículo 87, apartado 3, letra a). Las autoridades españolas alegan que, en términos de desarrollo y cohesión regionales, la contribución a la renta y al empleo de la provincia eran considerables y estaban documentados por una evaluación de impacto económico.

3.3.2.   Ayuda al fomento de la cultura

(59)

Las autoridades españolas consideran que un análisis de la compatibilidad de las medidas que se investigan debe incluir la aplicación de la excepción cultural establecida en el artículo 87, apartado 3, letra d). El apoyo a la producción audiovisual en general y a la industria del cine en particular que implicaban las medidas que se investigan, justifican, en su opinión, la consideración de que las medidas satisfacen las condiciones de dicha excepción.

(60)

Más concretamente, las autoridades españolas subrayan que la excepción cultural prevista en el Tratado no distingue entre medidas de estado de apoyo a la producción cultural y medidas de estado de apoyo a la infraestructura cultural. En el caso presente, hay medidas que afectan tanto a la producción de películas como a la infraestructura audiovisual. Se argumenta que los incentivos al cine en “Ciudad de la Luz” satisfacen todos los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión, pese a que las autoridades españolas no los notificaran a la Comisión. No obstante, en opinión de las autoridades españolas, el hecho de que los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión se circunscribieran al apoyo a la producción audiovisual no excluye que la excepción invocada se aplique también a la inversión en infraestructura cultural.

4.   Evaluación de la medida

(61)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece:

“Salvo que en el Tratado presente se disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”.

(62)

Para la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, se necesita: i) una medida de ayuda atribuible al Estado, que ii) se conceda con cargo a los fondos públicos, iii) afecte al comercio entre Estados miembros, iv) falsee o amenace falsear la competencia en el mercado común, y v) otorgue una ventaja selectiva a alguna empresa.

4.1.   Existencia de ayuda

(63)

Los recursos detallados en la descripción de la medida, a saber, la inversión de capital, el préstamo y los incentivos al cine aportados por el Gobierno autonómico de Valencia a través de SPTCV a “Ciudad de la Luz”, son recursos públicos.

(64)

No obstante, en el caso presente es necesario confirmar si dichos recursos públicos se han aportado en condiciones que hubieran sido aceptables para un inversor en una economía de mercado. A este respecto, las cifras de previsiones de beneficios y pérdidas y la contabilidad de tesorería presentada por las autoridades españolas pueden considerarse representativas de las proyecciones realizadas en el momento en que se tomó la decisión más significativa de inversión en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz”. Permiten, por consiguiente, evaluar la aplicación del principio de inversor en una economía del mercado a la inversión de recursos públicos en “Ciudad de la Luz”.

(65)

Las ulteriores desviaciones, positivas o negativas, de dichas proyecciones deben sólo tenerse en consideración en la medida en que hubiera un riesgo que pudiera contabilizarse en aquel momento. Como quiera que las autoridades españolas no alegan haber contabilizado ingresos superiores a los inicialmente previstos en el momento de decidir la inversión, la tesis de que beneficios reales superiores a los previstos en la explotación de “Ciudad de la Luz” antes de octubre de 2007 obliguen a reducir el período real de reembolso de la inversión no es pertinente a efectos de aplicar el principio del inversor en una economía del mercado. En todo caso, debe tenerse en cuenta que todo beneficio superior al inicialmente previsto puede depender, al menos parcialmente, de los incentivos financieros, no previstos en el plan inicial, ofrecidos a los clientes de “Ciudad de la Luz”. Amén de ello, las autoridades españolas pasan por alto que el período de devolución previsto en 2002 debía ampliarse para incorporar las pérdidas, superiores a lo previsto, que soportó “Ciudad de la Luz” en 2006 (véase punto 29).

4.1.1.   Principio del inversor en una economía de mercado

(66)

Según se detallará a continuación, hay dudas fundadas en cuanto a que las bases del cálculo de la rentabilidad esperado del proyecto fuesen adecuada e independientes del hecho de que los ingresos y costes de la operación previstos hasta 2014 se consideraran razonables en 2002. Lo que debe evaluarse es si las bases del cálculo son las que guiarían la implicación de un inversor privado en el proyecto de “Ciudad de la Luz” y, en caso contrario, basándose en cifras corregidas si fuera necesario, si un inversor privado hubiera invertido casi 200 millones de EUR en el proyecto entre 2002 y 2007 como hizo SPTCV.

Rentabilidad del proyecto

(67)

Las cifras presentadas por las autoridades españolas señalan que, antes de 2002, la explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz” se preveía deficitaria hasta […] incluido. Hay pocos indicios, o ninguno, de que inversores privados acepten a sabiendas inyectar fondos en una empresa durante ocho años, es decir, hasta 2010 en el caso que nos ocupa. Para el siguiente período de 2010-2014, los indicadores de rentabilidad de la explotación recogidos a continuación muestran igualmente resultados muy pobres tanto en valores absolutos como en comparación con los registrados por los estudios de la competencia en un período reciente.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de Ciudad de la Luz: 2010-2014 (19)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Período completo

Rendimiento por ventas (ROS)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital (ROCE)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital accionarial (%)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fuente: Presentación de información del 13 de junio y 10 de octubre de 2007, cálculos de la Comisión.

(68)

En términos absolutos, la explotación de “Ciudad de la Luz” muestra un bajo rendimiento en las ventas, del 5 %, incluso durante el período 2010-2014, cuando se esperaban los primeros beneficios contables de la operación tras una fase inusualmente larga de implantación de ocho años, fase durante la que el rendimiento en las ventas es negativo.

(69)

En la medida en que la rentabilidad de la explotación de los estudios de la competencia pueda servir de referencia adecuada para evaluar las previsiones de explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz”, los datos disponibles indican que, ni siquiera a largo plazo, se esperaba que el complejo aventajara a sus competidores. En prácticamente todos los indicadores, las proyecciones de “Ciudad de la Luz” son sensiblemente inferiores a las de los demás estudios de la competencia.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de estudios de la competencia

 

2006

2005

2004

2003

Período completo

Pinewood Shepperton plc

ROS

15,0 %

1,2 %

11,8 %

4,9 %

8,6 %

ROCE

6,2 %

0,3 %

4,6 %

1,9 %

3,2 %

ROES

10,5 %

0,8 %

8,8 %

68,6 %

7,8 %

Studio Babelsberg AG

ROS

21,7 %

27,8 %

– 21,0 %

No disponible

16,4 %

ROCE

6,7 %

10,0 %

– 3,9 %

No disponible

4,8 %

ROES

4,3 %

6,5 %

– 2,5 %

No disponible

3,1 %

Fuente: Informes anuales de empresa, cálculos de la Comisión.

(70)

En particular, en lo referente al indicador en que haría más hincapié un hipotético inversor privado, las proyecciones de 10 % de rentabilidad sobre el capital accionarial en “Ciudad de la Luz” para el período de explotación comercial plena de 2010-2014 son, respectivamente, tres veces y casi ocho veces más bajas que las ofrecidas por los estudios de la competencia, a saber, Studio Babelsberg AG (3,1 %) y Pinewood Shepperton plc (7,8 %). Por consiguiente, podría parecer dudoso que un inversor privado hubiera deseado entrar o ampliar su actividad en el negocio de estudios cinematográficos, hubiera apoyado la explotación del proyecto ni siquiera para 2010, cuando estaba previsto que se generaran los primeros ingresos netos.

(71)

Se podría, no obstante, alegar, que, incluso con una rentabilidad inferior a la de la competencia, un inversor privado hubiera apoyado “Ciudad de la Luz” de contar con perspectivas suficientes de rentabilidad de su inversión. A este respecto, las cifras presentadas por las autoridades españolas indican que las expectativas eran que el proyecto fuera rentable en su conjunto. La TIR de […] % hasta 2014 supera el […] % del WACC en […] %. Esto supone que un inversor cuyo coste de financiación fuera igual a un […] % de WACC habría logrado una rentabilidad de […] % para los fondos invertidos.

(72)

Además, los descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU” no estaban previstos en dichas cifras, según las autoridades españolas. En esta fase, la Comisión no está en condiciones de asegurar si a SPTCV se le concedieron otros recursos aparte de los comprometidos en base a las previsiones de 2002. Si tal fuera el caso, la Comisión pediría a las autoridades españolas que proporcionaran toda la información necesaria, incluido el plan de negocios correspondiente, para que la Comisión pudiera evaluar los recursos adicionales, por ejemplo los recursos necesarios para financiar los descuentos no previstos.

(73)

Sin embargo, la Comisión tiene serias dudas sobre si dichas cifras son realistas. En particular, la Comisión duda de que el WACC y el valor terminal del proyecto se hayan calculado correctamente.

Coste de financiación del proyecto (WACC)

(74)

En el cálculo que realizan, las autoridades españolas presumen que el WACC lo determina únicamente el coste de capital, fijado al […] %. Pero no justifican este valor.

(75)

En primer lugar, atendiendo exclusivamente al coste del capital, la Comisión considera que el WACC de […] % utilizado en la previsión financiera de “Ciudad de la Luz” es extremadamente bajo y muy inferior a los costes de financiación, no sólo de un inversor privado sino también de un inversor público y, con toda probabilidad, de la misma SPTCV.

(76)

La Comisión considera que el coste de capital debe equivaler a la suma de la tasa libre de riesgo (es decir, la de bonos de Estado a 10 años) más una prima de riesgo que depende de la situación del mercado, de factores sectoriales y de factores específicos de la empresa.

(77)

El coste de capital social presentado por las autoridades españoles es incluso inferior a la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, para 2002, la rentabilidad media de los bonos españoles a 10 años era del 4,96 %. Esto supone que, si la SPTCV hubiera tenido la misma certificación crediticia que el Reino de España y hubiera financiado con emisiones de bonos su inversión en “Ciudad de la Luz”, sus costes de financiación hubieran sido un […] % superiores al WACC empleado en el plan de negocios. En otras palabras, el menor WACC aceptado por la SPTCV supone que la inversión en “Ciudad de la Luz” se consideraba más segura que la inversión en bonos de Estado españoles. Sin embargo, la referencia de un bono público a 10 años se considera una inversión prácticamente sin riesgo, a diferencia de la inversión en la construcción y explotación de un estudio cinematográfico.

(78)

El coste de financiación sería perceptiblemente superior al 4,96 % para cualquier inversor en una economía de mercado, y, por ello, los costes de financiación serían muy superiores a los del WACC aducido.

(79)

Además, de los datos presentados se deduce que las autoridades españolas no han exigido ninguna prima de riesgo, liquidez y volatilidad sobre la inversión libre de riesgo de referencia para su inversión de capital, como hubiera hecho cualquier inversor sensato en una economía de mercado. Las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que apoye esta opción. Amén de ello, las autoridades españolas no aportaron ningún elemento que permitiera a la Comisión determinar en qué medida los factores específicos del sector (por ejemplo, la evolución del negocio de estudios cinematográficos) y los factores específicos de la empresa (por ejemplo, el hecho de que “Ciudad de la Luz” fuese una empresa en período de lanzamiento) influirían en la prima de riego y consiguientemente en el coste de capital del proyecto.

(80)

Como conclusión preliminar, la Comisión tiene dudas sobre si un WACC de […] % refleja adecuadamente el coste de capital del proyecto. En consecuencia, el cálculo basado en este valor de WACC puede no haber reflejado de una forma realista las perspectivas de rentabilidad ofrecidas por “Ciudad de la Luz”.

(81)

En segundo lugar, la Comisión no entiende que el WACC se base exclusivamente en el coste de capital sin tener en cuenta el coste de la deuda. A este respecto, la Comisión hace observar que “Ciudad de la Luz” tiene que devolver intereses por el crédito de 95 millones de EUR obtenido de SPTCV (20).

Condiciones de reembolso del crédito

(82)

Además de ello, las condiciones aplicadas a este crédito plantean interrogantes. El interés sobre el crédito se calcula en una parte fija y una parte variable. La parte fija se calcula a un tipo de interés fijo EURIBOR a un año más un punto porcentual, lo que parece un diferencial muy bajo para un crédito a 10 años no garantizado (21).

(83)

La parte fija, inusualmente baja, del crédito podría, en teoría, compensarse con la perspectiva de una rentabilidad adecuada del crédito participativo gracias a la parte variable ligada a la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, éste no es el caso del proyecto que examinamos, ya que es poco probable que el proyecto arroje beneficios significativos durante la duración del crédito. En realidad, la parte variable se fija al […] % de los beneficios antes de impuestos, lo que, según las cifras del plan de explotación, equivaldría a menos de […] EUR para todo el período 2005-2014.

(84)

Por último, la Comisión considera inusitado que se previera una devolución del crédito antes de abril de 2015, es decir, después de la fecha de finalización del proyecto (y posiblemente de la cesión del mismo), estimada para 2014.

(85)

Basándose en estos elementos, la Comisión duda de que las condiciones aplicadas al crédito de 95 millones concedido por SPTCV fueran las que hubiera reclamado un inversor privado.

Valor de cesión final en 2014

(86)

Según se comentó en el punto 14, la previsión de tesorería muestra entradas netas de […] millones de EUR en 2014, de los que […] millones provienen de la explotación del complejo. Las autoridades españolas no han explicqado claramente la base de la entrada de tesorería de los restantes […] millones en 2014. Como las autoridades españolas han declarado su objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014, la Comisión sólo puede deducir que la cifra de […] millones representa el valor de cesión del negocio previsto en 2014 (a precios de 2002) o el precio que se prevea vaya a pagar el beneficiario de la adjudicación por la gestión de “Ciudad de la Luz”.

(87)

En términos financieros, dicha distinción no altera la estimación de la posible rentabilidad. Sin embargo, la Comisión hace notar que, en 2002, las autoridades españolas estimaron las previsiones del valor del activo para 2014 en […] millones de EUR. Por consiguiente, una entrada de tesorería casi el doble de esta cuantía previsto para 2014 hace suponer a la Comisión que el futuro explotador de “Ciudad de la Luz” será también su propietario.

(88)

En otras palabras, la TIR de […] % que apoya la afirmación de que SPTCV actuó con arreglo al principio del inversor privado en una economía del mercado, se basa en el supuesto de que el negocio de “Ciudad de la Luz” tendría un valor de […] millones de EUR en 2014. La Comisión entiende que las autoridades españolas consideran que serían capaces de vender el negocio en una licitación pública antes de 2014 a un comprador que ofreciera dicha cantidad.

(89)

La Comisión cree que esta pretensión es discutible. Las autoridades españolas no han aportado información sobre la metodología ni sobre las premisas específicas que han utilizado para calcular el valor de cesión final del proyecto. Resulta, pues, imposible a la Comisión evaluar los elementos específicos que han contribuido a fijar dicho valor. Ello no obstante, la Comisión considera que la cifra de […] millones de EUR está probablemente sobreevaluada si se atiende a las perspectivas financieras del proyecto incluidas en las previsiones de 2002 y comunicadas a la Comisión.

(90)

Ciertamente, contemplando las previsiones de rentabilidad, el valor de cesión de […] millones de EUR supone una proporción precio/beneficios (o período de reembolso) desusadamente alta de 117 años y representa casi el doble del valor contable de los activos de “Ciudad de la Luz” para 2014, según los cálculos de las autoridades españolas ([…] millones de EUR). Aunque las proyecciones del valor futuro de un negocio que se piensa vender doce años después estén cargadas de incertidumbres, las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que justifique dichas cifras. En realidad, tampoco han presentado razones plausibles que expliquen por qué un eventual comprador pudiera ofrecer en 2014 una cantidad 117 veces superior a la de los ingresos anuales netos generados por “Ciudad de la Luz” ese mismo año (el mejor año en términos de rentabilidad), ni explicación alguna de la enorme diferencia existente entre el valor contable de los activos y la entrada de tesorería prevista en 2014 (22).

(91)

En apoyo de estas reservas, la Comisión hace notar que, de acuerdo con informes de prensa, en julio de 2004, la venta por Vivendi Universal Group de los estudios Babelsberg GmbH, un negocio comparable en muchos aspectos a “Ciudad de la Luz” y en competencia con ésta, se realizó por el precio simbólico de un euro. Así pues, no está claro en qué se basaban las autoridades españolas para, dos años antes, en 2002, prever un valor de cesión de […] millones de EUR en 2014 para “Ciudad de la Luz”. En la industria, era bien sabido que los estudios Babelberg habían resultado deficitarios al grupo Vivendi Universal desde su adquisición en 1992.

(92)

En conclusión, la Comisión duda de que un inversor privado en una economía de mercado que hubiese operado en el lugar de SPTCV en 2002 y con posterioridad, hubiera aceptado el valor de cesión final del proyecto en el plan de negocios y aportado el capital necesario para explotar el negocio hasta 2014.

Conclusión sobre el principio del inversor privado en una economía de mercado

(93)

Basándose en los elementos expuestos en esta sección, la Comisión tiene serias dudas de que la intervención pública en el proyecto sea conforme con el principio de inversor privado en una economía del mercado y no aporte a “Ciudad de la Luz” una ventaja a tenor del artículo 87, apartado 1.

Otros incentivos a la producción de películas

(94)

Como se observó en la sección 2.3.3, es posible que se hayan ofrecido otros incentivos a la producción de películas. Si tal fuera el caso, además de las consideraciones anteriores sobre la financiación de “Ciudad de la Luz SAU”, la Comisión precisaría considerar si dichos incentivos procedían o no de recursos públicos.

4.1.2.   Ventaja económica para las empresas y selectividad de la medida

(95)

“Ciudad de la Luz SAU” es el único beneficiario de los fondos públicos concedidos para la construcción y explotación del complejo de estudios “Ciudad de la Luz”.

(96)

La cuestión central es determinar si el complejo de estudios desarrolla una actividad económica. Al haber varios estudios cinematográficos comerciales de propiedad privada en Europa, el complejo “Ciudad de la Luz” se une a un mercado existente en que ya compiten otros. Además, según las autoridades españolas, “Ciudad de la Luz” no ofrece sus servicios a título gratuito. Por consiguiente, la Comisión considera que “Ciudad de la Luz” desarrolla una actividad económica.

(97)

Como ya se ha señalado, las autoridades españolas argumentan que un inversor en una economía de mercado hubiera apoyado el proyecto basándose en sus perspectivas de rentabilidad y, a la vez, que el proyecto corresponde a una infraestructura general. Ello plantea la cuestión de saber si el apoyo público de un complejo de estudios no es selectivo sino que beneficia a la sociedad en general. La financiación, construcción y explotación de un complejo de estudios cinematográficos va en beneficio exclusivo de las empresas activas en el sector audiovisual. Por consiguiente, dicho apoyo público favorece selectivamente a una categoría muy específica e identificable de empresas.

(98)

En el caso de los incentivos a la producción de películas con recursos públicos, la Comisión tiende a considerar que son de índole selectivo pues los únicos beneficiarios probables son las empresas productoras de películas. Ello supondría que el Estado estaría favoreciendo a ciertas empresas y la producción de determinados productos, por lo que la Comisión consideraría que dichos incentivos amenazan falsear la competencia en la UE. La Comisión hace notar que los productores de películas pueden haber combinado dichos incentivos con ayudas a la producción tales como las del régimen español de apoyo a las películas nacionales y el plan de primas a la exhibición rentable de películas en salas valencianas, que las autoridades españolas han notificado recientemente a la Comisión.

4.1.3.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio entre Estados miembros

(99)

De la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” parece deducirse que se ideó pensando en superproducciones. Su conceptor Gary Bastien, residente en California, es un conocido arquitecto de estudios de Hollywood. Cada uno de los cuatro estudios de sonido más pequeños es de 1 620 m2, con una altura libre de 12,5 m y puertas descomunales de 10 m de ancho y 8 m de alto. Los estudios de sonido más grandes tienen cada uno 2 340 m2, una altura libre de 15 m y puertas de 24 m de ancho por 8 m de alto. Parece que, en la última fase del complejo, está construyéndose un super estudio de 5 000 m2. Según la prensa especializada, las medidas lo convertirían en el estudio de sonido mayor del mundo.

(100)

Las instalaciones de “Ciudad de la Luz” parecen, pues, primar la capacidad del lugar para atraer a grandes producciones cinematográficas de Europa. Los principales clientes de grandes estudios cinematográficos son grandes productoras internacionales, basadas principalmente en Estados Unidos (por ejemplo, Fox, Universal, Time Warner, Columbia, Paramount & Disney). Los presupuestos de producción de sus películas oscilan con frecuencia en torno a los 100 millones de USD. Dado que estas empresas tienen una actividad global, pueden elegir entre los grandes estudios cinematográficos de todo el mundo.

(101)

Los grandes estudios cinematográficos europeos que competirían con “Ciudad de la Luz” incluyen probablemente los Estudios Korda de Hungría, construidos recientemente, Babelsberg en Alemania, Barrandov en República Checa, Cinecittà en Italia y Pinewood en el Reino Unido.

(102)

En este contexto competitivo, la presunta ayuda de Estado a favor de “Ciudad de la Luz SAU” ha permitido ofrecer tarifas bajas e incentivos considerables. Como se ha reseñado, la Comisión duda de que “Ciudad de la Luz” hubiera podido competir en este mercado sin una financiación continua proviniente de fondos públicos. Por consiguiente, “Ciudad de la Luz” parece falsear la competencia de precios de mercado en la prestación de servicios de estudios cinematográficos en la UE.

(103)

Además, dado que las grandes producciones cinematográficas pueden trasladarse fácilmente y que hay otros grandes estudios competidores en otros Estados miembros, la ayuda a “Ciudad de la Luz” podría falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros de la UE.

(104)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, dado que las películas se comercializan internacionalmente, las ventajas financieras concedidas a los beneficiarios afectan al comercio entre Estados miembros.

4.1.4.   Legalidad de la ayuda

(105)

Los fondos públicos a favor de “Ciudad de la Luz SAU” pueden constituir ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Si se confirma la ayuda de Estado, dicha ayuda, que no ha sido notificada, sería ilegal.

(106)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, muy probablemente, dicho incentivo constituiría ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. La compatibilidad de la ayuda debería, pues, examinarse. Además, dado que la ayuda no se ha notificado, sería ilegal.

4.2.   Compatibilidad de la ayuda

4.2.1.   Ayuda regional

(107)

“Ciudad de la Luz” se ha construido en la zona asistida de Alicante con la máxima intensidad de ayuda posible del 40 % para inversiones subvencionables en 2000-2006. En cualquier caso, la ayuda regional sólo se concedería a inversiones subvencionables si se cumplen las condiciones establecidas en las Directrices. Según la información disponible, parece que la ayuda entraría dentro del marco multistorial de 1998, lo que podría tener como efecto una reducción de la intensidad de la ayuda por debajo del 40 %. Consiguientemente, en el momento actual, y a la espera de la información más detallada que deben proporcionar las autoridades españolas, no es, por ello, posible afirmar si, y en qué proporción precisa, parte de la ayuda podría acabar siendo compatible con el espíritu, si no con la letra, de las normas de ayuda aplicables en el momento en que se adoptó la decisión de inversión.

4.2.2.   Ayuda a la promoción de la cultura

(108)

La Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE debe, como toda excepción a las normas generales del Tratado, interpretarse restrictivamente.

(109)

En el caso presente, la Comisión estima que no hay elementos que indiquen que tal excepción pueda aplicarse a una ayuda de Estado que facilite los costes de construcción y explotación de un nuevo gran complejo de estudios cinematográficos.

(110)

En primer lugar, es evidente que el proyecto se crea de la nada y que no fomenta la conservación del patrimonio.

(111)

En segundo lugar, el complejo “Ciudad de la Luz” es un medio en el que prácticamente puede desarrollarse todo tipo de obras audiovisuales, independientemente del contenido de las mismas. En consecuencia, resulta difícil mantener que las películas realizadas en “Ciudad de la Luz” fomenten cualquier aspecto de la cultura europea. Por tanto, la Comisión considera que sería difícil demostrar que la construcción y la explotación de “Ciudad de la Luz” con una base comercial —un nuevo complejo importante de estudios cinematográficos muy alejado de las empresas audiovisuales existentes en España— eran necesarias para el fomento de la cultura

(112)

En tercer lugar, la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” tiene como objetivo las grandes producciones internacionales. La Comisión hace notar que ya hay en Europa un cierto número de grandes estudios cinematográficos que compiten entre sí, y otros estudios en España. Las películas españolas más conocidas, incluyendo “Mar adentro”, ganadora de un Oscar en 2004, han sido todas ellas realizadas en instalaciones más pequeñas. Por consiguiente, la construcción del complejo de “Ciudad de la Luz” no parece ser proporcionada al objetivo de promover la cultura valenciana, española o incluso europea.

(113)

En cuarto lugar, “Ciudad de la Luz” no limita sus servicios a las producciones cinematográficas: en efecto, en el complejo se han rodado también espacios publicitarios. Tampoco las autoridades españolas argumentan que la selección de películas rodadas en “Ciudad de la Luz” haya estado, o vaya a estar, basada en criterios culturales verificables previamente establecidos. Además, la información disponible hasta la fecha no señala que “Ciudad de la Luz” compita por atraer películas basadas en consideraciones culturales sino más bien en criterios estrictamente comerciales.

(114)

Por ello, la Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado CE sólo podía, en principio, aplicarse a la financiación ofrecida a producciones que se rodasen en “Ciudad de la Luz” (12 millones de EUR en octubre de 2007, aportados directamente por “Ciudad de la Luz SAU”, según la información presentada por las autoridades españolas; posiblemente más, según las publicaciones especializadas disponibles (23).

(115)

La Comunicación sobre el Cine de 2001 (24) establece la base para que la Comisión aplique la excepción cultural del artículo 87, apartado 3, letra d), a los planes de ayuda a la producción de obras audiovisuales.

(116)

Sin embargo, al no haber aportado las autoridades españolas detalles sobre la cuantía de la financiación ni sobre las condiciones en que se proporcionó la misma, la Comisión carece de elementos para evaluar su compatibilidad con el Tratado CE. En este estadio, la Comisión se limita a observar que un plan de apoyo al cine que requiere que las películas, para ser subvencionables, se rueden en un estudio cinematográfico determinado y durante un período de tiempo determinado, sería considerado ayuda a una actividad de producción específica y no sería, pues, considerado compatible con arreglo a la Comunicación sobre el Cine (25).

5.   CONCLUSIÓN

(117)

Habida cuenta de las consideraciones precedentes y de conformidad con el procedimiento establecido en artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión insta al Reino de España a presentar sus observaciones y a facilitar toda la información que pueda contribuir a evaluar las ayudas. La Comisión pide también a las autoridades españolas que proporcionen sus datos reales y sus previsiones más recientes relativos al complejo “Ciudad de la Luz” hasta la finalización de su construcción.

(118)

La Comisión insta a sus autoridades a que transmitan inmediatamente una copia de la presente carta a los beneficiarios potenciales.

(119)

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

(120)

Por la presente, la Comisión comunica al Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados de los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.“


(1)  Viz www.ciudaddelaluz.com

(2)  El denunciante A es un importante estudio de cine europeo. Ha pedido que no se divulgara su identidad.

(3)  “Un nuevo estudio de Valencia ofrece rebajas de película”:

http://www.variety.com/article/VR1117958591.html?categoryid=19&cs=1

“La Pompeya de Polanski cobra forma”:

http://mobile.variety.com/article/VR1117963040.html?categoryid=13&cs=1

(4)  El denunciante B es una figura importante del sector cinematográfico europeo. También ha pedido que no se divulgara su identidad.

(5)  Con la transferencia de capital correspondiente de 7 de octubre de 2004, “Ciudad de la Luz SA” se convirtió en “Ciudad de la Luz SAU”, una empresa con un solo accionista (sociedad anónima unipersonal) con la totalidad de su capital social en manos de SPTCV.

(6)  Fuente: “Hágase la luz” en “Hollywood Reporter”, 31 de octubre de 2006:

http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/international/features/eí45879d0f68a3095f5df04bc254cf9f3

(7)  A través de esta versión pública de esta decisión, los datos cubiertos por la obligación del secreto profesional se han substituido cerca […].

(8)  El movimiento de tesorería neto de las operaciones es el movimiento entre la apertura y el cierre de los balances de tesorería previstos en 2014: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(9)  Ésta es la diferencia entre la entrada acumulativa neta de tesorería en 2014 y la tesorería neta de operaciones: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(10)  Esta cifra es la aportación necesaria acumulada máxima para el proyecto según la previsión de tesorería de 2002. Se produce a finales de 2007, después de lo cual la aportación acumulada disminuye, según la previsión.

(11)  “Valencia (España) ofrece a los productores subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR (3,7 millones de GBP) por película. Para optar a ellas, los proyectos deben rodarse tres semanas en Valencia —dos en los nuevos estudios ‘Ciudad de la Luz’ de Alicante—, pasando allí entre el 30 y el 50 % del tiempo total de rodaje. A cambio, los productores pueden reclamar una ayuda de hasta 18 % del gasto local, un 90 % de la cual se abonará durante la filmación.” — “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007.

(12)  19 millones de EUR según el informe 2006 del Sindicatura de Cuentas:

http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/DDED7B9A9251B641C12573B10045371E/$file/06CVIII.pdf

(13)  

“Para tener acceso a estos fondos, un productor necesita asociarse con un coproductor de Valencia. Los fondos se conceden según un sistema de puntos, que contabilizan desde el número de semanas de rodaje en estudio al número de coproductores extranjeros o a la repercusión mediática calculada para la película y sus participantes. Las producciones de presupuesto inferior a 4,8 millones de USD (4 millones de EUR) pueden obtener hasta el 10 % de su presupuesto total; las que cuesten entre 4,8 y 48 millones de USD (de 4 a 40 millones de EUR) podrán recuperar hasta un 7,5 %; y las producciones con un presupuesto superior a 48 millones de USD (40 millones de EUR), hasta el 5 % de su presupuesto. Se espera que los productores gasten el doble de los fondos recibidos en la Comunidad Valenciana y también que reembolsen un porcentaje de la financiación a partir de los beneficios.”.

(14)  Como se observó en el punto 21, esta cifra corresponde sólo a las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA”.

(15)  Como se observó en el punto 21, esta cantidad se trata como parte de las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA” y debe, pues, incluirse en la cifra antes citada de 104 millones de EUR.

(16)  “La ayuda de la región de Valencia ha puesto el precio español al nivel del precio de Marruecos” — Jérôme Seydoux, “La Tribune”, 21 de mayo de 2007.

(17)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión (Alfa Romeo), Rec. 1603, 20.

(18)  DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(19)  Los indicadores se definen del siguiente modo:

Rendimiento por ventas= ingresos netos/ingresos directos e indirectos

Rendimiento por capital= ingresos netos/valor contable neto de los activos

Rendimiento por capital accionarial= ingresos netos/capital accionarial (aportación de capital 2002-2007).

(20)  Por la misma razón, la Comisión no comprende que no se incluyera ningún coste financiero en la previsión de pérdidas y beneficios del período 2002-2014.

(21)  En lo que respecta a la parte fija, la Comisión no ha podido comprender, de la información proporcionada por las autoridades españolas, qué tipo de interés se utilizará. Efectivamente, las autoridades españolas mencionan “un tipo de interés un punto diferencial de interés fijo por EURIBOR a un año más un diferencial de un punto porcentual”, sin especificar si el índice anual EURIBOR se actualiza anualmente o simplemente se mantiene al nivel de de abril de 2005. En el último caso, el índice pertinente sería el 3,3 %. Si dicho índice se tuviera que fijar para 10 años, además de presentar un diferencial muy reducido, beneficiaría al prestatario a expensas del prestamista, porque los vencimientos a largo plazo (y el riesgo para el prestamista) se remuneran normalmente con un tipo de interés más alto que los vencimientos a corto plazo. Efectivamente, cualquier prestamista que hubiera aceptado un tipo de interés fijo basado en el EURIBOR anual de abril de 2005 (un momento de tipos de interés históricamente bajos) hubiera renunciado a los ingresos procedentes de los aumentos posteriores del EURIBOR de referencia.

(22)  Si, en una primera aproximación, el valor contable de los activos se adoptara como el precio de venta prospectivo en 2014, las previsiones del total de la explotación de “Ciudad de la Luz” entre 2002 y 2014 hubieran sido deficitarias para un inversor, con una TIR negativa de […] %.

(23)  Véase “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007, y “Variety”, 7 de febrero de 2007. Los artículos reseñan subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR por un rodaje mínimo de tres semanas en Valencia, con dos semanas, al menos, en “Ciudad de la Luz”. Supuestamente, todas las películas reciben automáticamente 12 % de los gastos que realicen en la regional y un 6 % adicional, dependiente del “impacto mediático, económico e industrial de la producción”:

http://www.variety.com/article/VR117958591.html?categoryid=19&cs=1

(24)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual [COM(2001) 534 final de 26 de septiembre de 2001 (DO C 43 de 16.2.2002, p. 6); prorrogada en 2004 (DO C 123 de 30.4.2004, p. 1) y 2007 (DO C 134 de 16.6.2007, p. 7)].

(25)  Véase el cuarto criterio de compatibilidad de la sección 2.3 b)(4) de la Comunicación sobre el Cine.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/40


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/11)

1.

Komise dne 22. května 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Sofinco S.A. („Sofinco“, Francie), dceřiná společnost v plném vlastnictví společnosti Crédit Agricole S.A. („CA“, Francie), a podnik Saracen HoldCo AB („Saracen“, Švédsko), dceřiná společnost v plném vlastnictví společnosti FCE Bank Plc kontrolovaná společností Ford Motor Company, získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik společnou kontrolu nad podnikem Forso Nordic AB („Forso“, Švédsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Sofinco: spotřebitelské financování,

podniku CA: bankovnictví, soukromé bankovnictví, finanční služby, životní a neživotní pojištění,

podniku Saracen: holdingová společnost Ford Motor Company činná v oblasti výroby a prodeje motorových vozidel,

podniku Forso: finanční a administrativní služby.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1. 2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/41


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/12)

1.

Komise dne 23. května 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky STMicroelectronics N.V. („STM“, Nizozemsko) a NXP B.V. („NXP“, Nizozemsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad nově založenou společností vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku STM: polovodiče,

podniku NXP: polovodiče,

společného podniku: polovodiče pro mobilní telekomunikace.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5173 – STM/NXP/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/42


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5176 – CVC/Schuitema)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/13)

1.

Komise dne 22. května 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik CVC Fund IV („CVC Fund IV“, Kajmanské ostrovy) patřící do skupiny CVC Capital Partners Group S.a.r.l. („CVC“, Lucembursko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Schuitema N.V („Schuitema“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

CVC/CVC Fund IV: investiční a manažerské poradenství pro investiční fondy a/nebo správa investic jménem investičních fondů,

Schuitema: nákup a velkoobchodní i maloobchodní prodej zboží každodenní spotřeby a související služby v Nizozemsku.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5176 – CVC/Schuitema na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


JINÉ AKTY

Komise

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/43


Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES

Žádost členského státu

(2008/C 134/14)

Dne 19. května 2008 obdržela Komise žádost podle čl. 30 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1). Prvním pracovním dnem po obdržení žádosti je 20. květen 2008.

Tato žádost, kterou podala Polská republika, se týká výroby a velkoobchodního prodeje elektrické energie v této zemi. Výše uvedený článek 30 stanoví, že se směrnice 2004/17/ES nepoužije, pokud je příslušná činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Hodnocení podmínek probíhá výlučně podle směrnice 2004/17/ES a není jím dotčeno použití pravidel hospodářské soutěže.

Komise má k rozhodnutí o této žádosti tři měsíce od výše uvedeného pracovního dne. Lhůta tedy končí dne 20. srpna 2008.

Použije se ustanovení uvedeného odst. 4 třetího pododstavce. Lhůta, kterou má Komise k dispozici, tak může být případně prodloužena o měsíc. Prodloužení lhůty musí být zveřejněno.


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.