ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 111

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
6. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Evropský parlament
Rada

2008/C 111/01

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení ( 1 )

1

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 111/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 111/03

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 4,26 % 1. května 2008 — Směnné kurzy vůči euru

9

2008/C 111/04

Směnné kurzy vůči euru

10

2008/C 111/05

Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

11

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 111/06

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

13

2008/C 111/07

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

18

2008/C 111/08

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

22

2008/C 111/09

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

25

2008/C 111/10

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení ( 1 )

26

2008/C 111/11

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Bruselem (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Amsterodamem (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Londýnem (LTN) ( 1 )

44

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2008/C 111/14

Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu Kapacity sedmého rámcového programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

45

 

Evropská agentura pro životní prostředí

2008/C 111/15

Výzva k vyjádření zájmu 2008 pro odborníky, kteří budou jmenováni členy vědeckého výboru Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)

46

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2008/C 111/16

Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti některých antidumpingových opatření

50

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2008/C 111/17

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

51

 

Opravy

2008/C 111/18

Zápis o opravě — Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007(Úř. věst. C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

DOPORUČENÍ

Evropský parlament Rada

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/1


DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 23. dubna 2008

o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 111/01)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 a čl. 150 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozvoj a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí občanů je rozhodující pro osobní rozvoj, konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální soudržnost ve Společenství. Takový rozvoj a uznávání znalostí by měly usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovníků a studujících a přispívat ke splnění požadavků nabídky a poptávky na evropském pracovním trhu. Na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství je proto třeba podporovat a zlepšovat přístup všech, a to i znevýhodněných osob, k celoživotnímu učení a účast na něm, stejně jako využívání kvalifikací.

(2)

Evropská rada na zasedání v Lisabonu v roce 2000 dospěla k závěru, že větší průhlednost kvalifikací by měla být jedním z hlavních prvků, jež jsou nezbytné k tomu, aby se systémy vzdělávání a odborné přípravy ve Společenství přizpůsobily požadavkům společnosti založené na znalostech. Na zasedání v Barceloně v roce 2002 pak Evropská rada vyzvala k užší spolupráci v odvětví vysokých škol a ke zlepšení průhlednosti a metod uznávání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

(3)

V usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení (4) byla Komise vyzvána, aby v úzké spolupráci s Radou a členskými státy na základě výsledků boloňského procesu rozvíjela rámec pro uznávání kvalifikací v oblasti vzdělávání i odborné přípravy a aby podobnou činnost podporovala i v oblasti odborného vzdělávání.

(4)

Společné zprávy Rady a Komise o provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, přijaté v letech 2004 a 2006, zdůraznily potřebu rozvíjet evropský rámec kvalifikací.

(5)

V souvislosti s kodaňským procesem bylo v závěrech Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 15. listopadu 2004 o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy za přednostní úkol označeno vypracování otevřeného a flexibilního evropského rámce kvalifikací, který by byl založen na průhlednosti a vzájemné důvěře a který by měl představovat společný referenční rámec pro vzdělávání i odbornou přípravu.

(6)

V souladu se závěry Rady o společných evropských zásadách identifikace a validace neformálního a informálního učení ze dne 28. května 2004 je třeba podporovat validaci výsledků neformálního a informálního učení.

(7)

Evropská rada na zasedáních v Bruselu v březnu 2005 a v březnu 2006 vyzdvihla význam přijetí evropského rámce kvalifikací.

(8)

Toto doporučení zohledňuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass) (5) a doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (6).

(9)

Toto doporučení je v souladu s rámcem pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a s deskriptory jednotlivých cyklů, na nichž se dohodli ministři příslušní pro vysokoškolské vzdělávání ze 45 evropských zemí na setkání v Bergenu ve dnech 19. a 20. května 2005 v rámci boloňského procesu.

(10)

Závěry Rady ze dne 23. a 24. května 2004 o zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě, doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/143/ES ze dne 15. února 2006 o další evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (7) a normy a pokyny týkající se zajišťování kvality Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, na nichž se dohodli ministři pro vysokoškolské vzdělávání na zasedání v Bergenu, obsahují společné zásady zajišťování kvality, které by měly být základem provádění evropského rámce kvalifikací.

(11)

Tímto doporučením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (8), která přiznává práva a ukládá povinnosti jak příslušnému vnitrostátnímu orgánu, tak migrující osobě. Odkazem na úrovně evropského rámce kvalifikací by neměl být dotčen přístup na trh práce v případech, kdy byla profesní kvalifikace uznána v souladu se směrnicí 2005/36/ES.

(12)

Cílem tohoto doporučení je vytvořit společný referenční rámec, který by měl sloužit jako pomůcka ke srovnávání různých systémů kvalifikací a jejich úrovní, a to pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání i pro odborné vzdělávání a přípravu. Tím se zlepší průhlednost, srovnatelnost a přenosnost kvalifikací získaných podle zvyklostí v různých členských státech. Každé úrovně kvalifikace by mělo být v zásadě možno dosáhnout různými způsoby vzdělávání a různými profesními postupy. Evropský rámec kvalifikací by měl rovněž mezinárodním odvětvovým organizacím umožnit, aby své systémy kvalifikací uvedly do vztahu se společným evropským referenčním rámcem, a tak ukázaly, jaký mají mezinárodní odvětvové kvalifikace vztah k vnitrostátním systémům kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá k dosažení širšího cíle, kterým je podpora celoživotního učení a zvyšování zaměstnatelnosti, mobility a sociální integrace pracovníků a studujících. Jeho provedení napomohou průhledné zásady zajištění kvality a výměna informací díky budování vzájemné důvěry.

(13)

Toto doporučení by mělo přispět k modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, k propojení vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání a k budování mostů mezi formálním, neformálním a informálním učením, což povede rovněž k validaci výsledků učení nabytých praxí.

(14)

Toto doporučení nenahrazuje ani nedefinuje vnitrostátní systémy kvalifikací ani vnitrostátní kvalifikace. Evropský rámec kvalifikací nepopisuje jednotlivé kvalifikace ani schopnosti jednotlivců a konkrétní kvalifikace by měla být přiřazena k příslušné úrovni evropského rámce kvalifikací prostřednictvím odkazu na příslušné vnitrostátní systémy kvalifikací.

(15)

Vzhledem ke své právně nezávazné povaze je toto doporučení v souladu se zásadou subsidiarity, neboť podporuje a doplňuje činnosti členských států usnadňováním jejich další spolupráce za účelem zvýšení průhlednosti a podpory mobility a celoživotního učení. Mělo by být provedeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.

(16)

Jelikož cíle tohoto doporučení, totiž vytvořit společný referenční rámec, který by měl sloužit jako pomůcka ke srovnávání různých systémů kvalifikací a jejich úrovní, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků zamýšlené akce lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto doporučení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

DOPORUČUJÍ ČLENSKÝM STÁTŮM, ABY:

1)

používaly evropský rámec kvalifikací jako referenční nástroj pro srovnávání úrovní kvalifikací v různých systémech kvalifikací a pro podporu jak celoživotního učení, tak i rovných příležitostí ve znalostní společnosti a další integrace evropského trhu práce při zohlednění různorodosti vzdělávacích systémů jednotlivých států;

2)

do roku 2010 uvedly své vnitrostátní systémy kvalifikací do vztahu s evropským rámcem kvalifikací, především stanovením průhledných odkazů mezi vlastními úrovněmi kvalifikací a úrovněmi uvedenými v příloze II, v případě potřeby vytvořením vnitrostátních rámců kvalifikací v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí;

3)

přijaly potřebná opatření, aby do roku 2012 zajistily, aby všechna nová kvalifikační osvědčení, diplomy a doklady Europassu vydávané příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz, učiněný prostřednictvím vnitrostátních systémů kvalifikací, na příslušnou úroveň evropského rámce kvalifikací;

4)

při definování a popisu kvalifikací využívaly přístup založený na výsledcích učení a podporovaly validaci neformálního a informálního učení v souladu se společnými evropskými zásadami schválenými v závěrech Rady ze dne 28. května 2004 a věnovaly přitom zvláštní pozornost občanům, kterým nejvíce hrozí nezaměstnanost nebo nejistá forma zaměstnání, neboť tento přístup by mohl zlepšit jejich účast na celoživotním učení a jejich přístup na trh práce;

5)

při vytváření vazby mezi vysokoškolskými kvalifikacemi, kvalifikacemi z oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci vnitrostátních systémů kvalifikací na jedné straně a evropským rámcem kvalifikací na straně druhé podporovaly a uplatňovaly zásady pro zajišťování kvality ve vzdělávání a odborné přípravě stanovené v příloze III;

6)

určily svá koordinační střediska s vazbou na struktury a požadavky jednotlivých členských států, která budou podporovat a ve spolupráci s dalšími příslušnými vnitrostátními orgány vést vztah mezi vnitrostátními systémy kvalifikací a evropským rámcem kvalifikací za účelem zvyšování kvality a průhlednosti tohoto vztahu.

Koordinační střediska by měla plnit tyto úkoly:

a)

opatřit úrovně kvalifikací v rámci vnitrostátního systému kvalifikací odkazy na úrovně evropského rámce kvalifikací popsané v příloze II;

b)

zajistit, aby se při uvádění vnitrostátních úrovní kvalifikací do vztahu s evropským rámcem kvalifikací používala průhledná metodika, která umožní jednotlivé úrovně snáze porovnávat, a dále zajistit, aby výsledná rozhodnutí byla zveřejněna;

c)

poskytovat zainteresovaným subjektům přístup k informacím a pokyny, jak vnitrostátní kvalifikace uvádět do vztahu s evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím vnitrostátních systémů kvalifikací;

d)

podporovat účast všech příslušných zainteresovaných subjektů, k nimž v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí patří i instituce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, sociální partneři, odvětví a odborníci v oblasti srovnávání a využívání kvalifikací na evropské úrovni;

SCHVALUJÍ ZÁMĚR KOMISE:

1)

podporovat členské státy při provádění výše uvedených úkolů a mezinárodní odvětvové organizace při používání referenčních úrovní a zásad evropského rámce kvalifikací v souladu s tímto doporučením, zejména usnadňováním spolupráce, výměnou osvědčených postupů a testováním – mimo jiné prostřednictvím dobrovolného vzájemného hodnocení a pilotních projektů v rámci programů Společenství, provádění informačních akcí a konzultací s výbory sociálního dialogu – a přípravou podpůrných materiálů a pokynů;

2)

zřídit do 23. dubna 2009 poradní skupinu pro evropský rámec kvalifikací tvořenou zástupci členských států a zahrnující evropské sociální partnery a popřípadě jiné zainteresované subjekty, která bude odpovídat za zajištění celkové soudržnosti a za podporu průhlednosti procesu vztahování systémů kvalifikací k evropskému rámci kvalifikací;

3)

ve spolupráci s členskými státy a po konzultaci se zainteresovanými subjekty posuzovat a hodnotit opatření přijatá v reakci na toto doporučení, včetně působnosti a doby trvání poradní skupiny, a do 23. dubna 2013 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o získaných zkušenostech a důsledcích pro budoucnost, případně též včetně přezkoumání a přepracování tohoto doporučení;

4)

podporovat úzké vazby mezi evropským rámcem kvalifikací a stávajícími nebo budoucími evropskými systémy převodu kreditů a kumulace ve vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě, aby se zlepšila mobilita občanů a usnadnilo uznávání výsledků učení.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LANARČIČ


(1)  Úř. věst. C 175, 27.7.2007, s. 74.

(2)  Úř. věst. C 146,30.6.2007, s. 77.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(4)  Úř. věst. C 163, 9.7.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10.

(7)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 60.

(8)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice ve znění směrnice Rady 2006/100/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 141).


PŘÍLOHA I

Definice

Pro účely tohoto doporučení se rozumí:

a)

„kvalifikací“ formální výsledek hodnocení a validace, který je získán v okamžiku, kdy příslušný subjekt stanoví, že jedinec dosáhl výsledků učení podle daných standardů;

b)

„vnitrostátním systémem kvalifikací“ všechny aspekty činnosti členského státu v souvislosti s uznáváním vzdělávacích a jiných mechanismů, jež vzdělávání a odbornou přípravu spojují s trhem práce a občanskou společností. To zahrnuje přípravu a provádění institucionálních ujednání a procesů souvisejících se zajišťováním kvality, hodnocením a udělováním kvalifikací. Vnitrostátní systém kvalifikací může být složen z řady podsystémů a může zahrnovat vnitrostátní rámec kvalifikací;

c)

„vnitrostátním rámcem kvalifikací“ nástroj pro klasifikaci kvalifikací podle souboru kritérií pro určité úrovně dosaženého vzdělání, jehož cílem je integrovat a koordinovat vnitrostátní podsystémy kvalifikací a zlepšovat průhlednost, přístupnost, vývoj a kvalitu kvalifikací ve vztahu k trhu práce a občanské společnosti;

d)

„odvětvím“ soubor odborných činností vytvořený podle jejich hlavní ekonomické funkce, produktu, služby nebo technologie;

e)

„mezinárodní odvětvovou organizací“ sdružení vnitrostátních organizací zahrnující například zaměstnavatele a profesní organizace, které zastupuje zájmy vnitrostátních odvětví;

f)

„výsledky učení“ vyjádření toho, co dotyčná osoba zná, čemu rozumí a co je schopna vykonávat po ukončení vzdělávacího procesu, což je vymezeno na základě znalostí, dovedností a kompetencí;

g)

„znalostmi“ výsledek osvojování informací prostřednictvím učení. Znalosti jsou souborem faktů, zásad, teorií a praktických postupů, které souvisí s oborem studia nebo práce. V evropském rámci kvalifikací jsou znalosti označovány jako teoretické nebo faktické;

h)

„dovednostmi“ schopnost uplatnit znalosti a použít know-how při plnění úkolů a řešení problémů. V evropském rámci kvalifikací jsou dovednosti popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů);

i)

„kompetencemi“ prokazatelná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální nebo metodické schopnosti při práci a studiu a v profesním nebo osobním rozvoji. V evropském rámci kvalifikací jsou kompetence popsány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti.


PŘÍLOHA II

Deskriptory definující úrovně v evropském rámci kvalifikací (ERK)

Každá z osmi úrovní je definována souborem deskriptorů označujících výsledky učení, které odpovídají kvalifikacím na dané úrovni v jakémkoli systému kvalifikací.

 

Znalosti

Dovednosti

Kompetence

 

Znalosti jsou v souvislosti s ERK popisovány jako teoretické nebo faktické.

Dovednosti jsou v souvislosti s ERK popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů)

Kompetence jsou v souvislosti s ERK popisovány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti

Úroveň 1

Výsledky učení odpovídající úrovni 1

základní všeobecné znalosti

základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých úkolů

pracovat nebo studovat pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředí

Úroveň 2

Výsledky učení odpovídající úrovni 2

základní faktické znalosti v oboru práce nebo studia

základní kognitivní a praktické dovednosti požadované při používání relevantních informací za účelem plnění úkolů a řešení běžných problémů s použitím jednoduchých pravidel a nástrojů

pracovat nebo studovat pod dohledem s určitou mírou samostatnosti

Úroveň 3

Výsledky učení odpovídající úrovni 3

znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu

při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

Úroveň 4

Výsledky učení odpovídající úrovni 4

faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení konkrétních problémů v oboru práce nebo studia

schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit

dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či studijních činností

Úroveň 5 (1)

Výsledky učení odpovídající úrovni 5

rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a uvědomování si mezí těchto znalostí

rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních problémů

řídit pracovní či studijní činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám, a dohlížet na ně

posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních

Úroveň 6 (2)

Výsledky učení odpovídající úrovni 6

pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad

pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia

řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo studijní náplně

nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

Úroveň 7 (3)

Výsledky učení odpovídající úrovni 7

vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru práce nebo studia, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu

kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi

speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí

řídit a transformovat pracovní nebo studijní kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy

nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům nebo za posuzování strategických výkonů týmů

Úroveň 8 (4)

Výsledky učení odpovídající úrovni 8

znalosti na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia a na rozhraní mezi obory

vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů

vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia, včetně výzkumu

Rámec pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání stanoví deskriptory pro jednotlivé cykly.

Každý deskriptor cyklu poskytuje obecně použitelné vyjádření obvykle očekávaných výsledků a schopností, jež jsou spojovány s kvalifikací, která představuje konec tohoto cyklu.


(1)  Deskriptor pro krátký cyklus vysokoškolského vzdělávání (v rámci prvního cyklu nebo ve spojitosti s ním), který byl vypracován v rámci společné iniciativy pro kvalitu při boloňském procesu, odpovídá výsledkům učení pro pátou úroveň ERK.

(2)  Deskriptor pro první cyklus v rámci pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, na němž se dohodli ministři příslušní pro vysokoškolské vzdělávání na svém zasedání v Bergenu v květnu roku 2005 v rámci boloňského procesu, odpovídá výsledkům učení pro šestou úroveň ERK.

(3)  Deskriptor pro druhý cyklus v rámci pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, na němž se dohodli ministři příslušní pro vysokoškolské vzdělávání na svém zasedání v Bergenu v květnu roku 2005 v rámci boloňského procesu, odpovídá výsledkům učení pro sedmou úroveň ERK.

(4)  Deskriptor pro třetí cyklus v rámci pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, na němž se dohodli ministři příslušní pro vysokoškolské vzdělávání na svém zasedání v Bergenu v květnu roku 2005 v rámci boloňského procesu, odpovídá výsledkům učení pro osmou úroveň ERK.


PŘÍLOHA III

Společné zásady zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě v souvislosti s evropským rámcem kvalifikací

Při provádění evropského rámce kvalifikací by zajišťování kvality, které je nezbytné pro účely odpovědnosti a zlepšení vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy, mělo být prováděno v souladu s těmito zásadami:

Politiky a postupy zajišťování kvality by měly být základem všech úrovní evropského rámce kvalifikací.

Zajišťování kvality by mělo být nedílnou součástí vnitřního řízení institucí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Zajišťování kvality by mělo zahrnovat pravidelné hodnocení institucí, jejich programů nebo jejich systémů zajišťování kvality externími monitorovacími subjekty nebo agenturami.

Externí monitorovací subjekty nebo agentury, které zajišťují kvalitu, by měly být pravidelně kontrolovány.

Při zajišťování kvality by se měly sledovat souvislosti, vstupy, proces a výstup, přičemž důraz by měl být kladen na výstupy a výsledky učení.

Systémy zajišťování kvality by měly zahrnovat tyto prvky:

jasné a měřitelné cíle a normy,

pokyny pro provádění, včetně účasti zainteresovaných subjektů,

odpovídající zdroje,

důsledné metody hodnocení zahrnující sebehodnocení i externí hodnocení,

mechanismy zpětné vazby a postupy zlepšování,

všeobecně dostupné výsledky hodnocení.

Iniciativy týkající se zajišťování kvality na mezinárodní, státní a regionální úrovni by měly být koordinovány, aby se zajistil přehled, soudržnost, součinnost a analýza systému v celé šíři.

Zajišťování kvality by měl být proces založený na spolupráci mezi úrovněmi a systémy vzdělávání a odborné přípravy, včetně všech příslušných zainteresovaných subjektů, v členských státech a v celém Společenství.

Pokyny pro zajišťování kvality na úrovni Společenství mohou obsahovat referenční kritéria pro hodnocení a vzájemné učení ve skupinách (tzv. peer-learning).


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/8


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 111/02)

Dne 3. dubna 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M4999. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/9


Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace (1):

4,26 % 1. května 2008

Směnné kurzy vůči euru (2)

5. května 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,5460

JPY

japonský jen

162,73

DKK

dánská koruna

7,4624

GBP

britská libra

0,78520

SEK

švédská koruna

9,3485

CHF

švýcarský frank

1,6305

ISK

islandská koruna

118,32

NOK

norská koruna

7,9150

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,227

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

252,14

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6985

PLN

polský zlotý

3,4423

RON

rumunský lei

3,6350

SKK

slovenská koruna

32,243

TRY

turecká lira

1,9538

AUD

australský dolar

1,6424

CAD

kanadský dolar

1,5717

HKD

hongkongský dolar

12,0510

NZD

novozélandský dolar

1,9738

SGD

singapurský dolar

2,1041

KRW

jihokorejský won

1 557,98

ZAR

jihoafrický rand

11,7728

CNY

čínský juan

10,8033

HRK

chorvatská kuna

7,2569

IDR

indonéská rupie

14 243,30

MYR

malajsijský ringgit

4,8807

PHP

filipínské peso

65,218

RUB

ruský rubl

36,7400

THB

thajský baht

48,993

BRL

brazilský real

2,5596

MXN

mexické peso

16,1858


(1)  

Míra použití při poslední operaci provedené před uvedeným dnem. V případě obchodní soutěže s proměnlivou mírou se jako úroková míra použije mezní míra.

(2)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/10


Směnné kurzy vůči euru (1)

2. května 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,5458

JPY

japonský jen

161,94

DKK

dánská koruna

7,4618

GBP

britská libra

0,77900

SEK

švédská koruna

9,3555

CHF

švýcarský frank

1,6238

ISK

islandská koruna

116,22

NOK

norská koruna

7,9260

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,265

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

251,93

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6985

PLN

polský zlotý

3,4518

RON

rumunský lei

3,6395

SKK

slovenská koruna

32,237

TRY

turecká lira

1,9532

AUD

australský dolar

1,6554

CAD

kanadský dolar

1,5715

HKD

hongkongský dolar

12,0498

NZD

novozélandský dolar

1,9772

SGD

singapurský dolar

2,1058

KRW

jihokorejský won

1 563,19

ZAR

jihoafrický rand

11,7563

CNY

čínský juan

10,8013

HRK

chorvatská kuna

7,2600

IDR

indonéská rupie

14 260,01

MYR

malajsijský ringgit

4,8909

PHP

filipínské peso

65,233

RUB

ruský rubl

36,7635

THB

thajský baht

49,025

BRL

brazilský real

2,5588

MXN

mexické peso

16,2085


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/11


SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

(2008/C 111/05)

Čl. 107 odst. 1, 2 a 4 nařízení (EHS) č. 574/72

Referenční období: duben 2008

Období pro podávání žádostí: červenec, srpen, září 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Nařízení (EHS) č. 574/72 stanoví, že přepočet částek v určité měně do jiné měny se uskuteční podle přepočítacího koeficientu vypočteného Komisí na základě měsíčního průměru, během referenčního období uvedeného v článku 2, referenčních směnných kurzů měn zveřejněných Evropskou centrální bankou.

2.

Referenčním obdobím bude:

měsíc leden pro přepočítací koeficienty platné od 1. dubna,

měsíc duben pro přepočítací koeficienty platné od 1. července,

měsíc červenec pro přepočítací koeficienty platné od 1. října,

měsíc říjen pro přepočítací koeficienty platné od 1. ledna.

Přepočítací koeficienty měn budou zveřejněny ve druhém Úředním věstníku Evropské unie (řada C) v měsících únoru, květnu, srpnu a listopadu.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/13


Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

(2008/C 111/06)

Číslo XA: XA 411/07

Členský stát: Slovinsko

Region: Območje občine Brda

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Právní základ: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Maximální míra podpory:

1.   Investice v zemědělských podnicích do prvovýroby:

na modernizaci zemědělských podniků a správu zemědělské půdy a přístupových cest nesmí míra podpory překročit 40 % způsobilých nákladů bez DPH.

2.   Zachování krajiny a tradičních staveb:

na investice do neprodukčních objektů do výše 100 % způsobilých nákladů bez DPH,

na investice do produkčního majetku v zemědělských podnicích do výše 60 % způsobilých nákladů bez DPH pod podmínkou, že investice nebude mít za následek zvýšení produkční kapacity zemědělského podniku,

může být poskytnuta dodatečná podpora až do výše 100 % mimořádných nákladů vzniklých použitím tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků budov.

3.   Podpora na platby pojistného:

částka místního spolufinancování představuje rozdíl mezi částkou spolufinancování pojistného ze státního rozpočtu a až 50 % způsobilých nákladů na pojistné na pojištění plodin a ovoce a na pojištění zvířat proti chorobám.

4.   Podpora na přeparcelování pozemků:

až do výše 100 % způsobilých právních a správních nákladů.

5.   Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů:

až do výše 100 % způsobilých nákladů bez DPH ve formě dotovaných služeb; podpora nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.

6.   Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství:

až do výše 100 % způsobilých nákladů bez DPH ve formě dotovaných služeb; podpora nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.

Datum uskutečnění: Říjen 2007 (podpora nebude poskytnuta dříve, než budou souhrnné údaje zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do 31. prosince 2013

Cíl podpory: podpora malým a středním podnikům

Odkaz na články nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilé náklady: Kapitola III návrhu Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007-2013 obsahuje opatření, jež představují státní podporu podle těchto článků nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):

článek 4: Investice v zemědělských podnicích do prvovýroby,

článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,

článek 12: Podpora na platby pojistného,

článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,

článek 14: Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů,

článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství

Dotčené/á odvětví: Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Adresa internetových stránek: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Další údaje: Opatření týkající se platby pojistného na pojištění plodin a ovoce zahrnují tyto nepříznivé klimatické jevy, které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní mráz, kroupy, blesky, požáry způsobené blesky, bouře a povodně.

Pravidla obce splňují požadavky nařízení (ES) č. 1857/2006, pokud se jedná o opatření, která mají být obcí přijata, a všeobecná ustanovení, která mají být použita (kroky předcházející přidělení podpory, kumulace podpor, transparentnost podpory a dohled nad ní)

Andrej MARKOČIČ

Ředitel místní správy

Číslo XA: XA 412/07

Členský stát: Republika Slovinsko

Region: Območje občine Kobarid

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Právní základ: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Maximální míra podpory:

1.   Investice v zemědělských podnicích do prvovýroby:

až do výše 50 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech a až do výše 40 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech.

2.   Zachování krajiny a tradičních staveb:

až do výše 100 % způsobilých nákladů na neprodukční objekty,

až do výše 60 % (nebo 75 % v případě znevýhodněných oblastí) způsobilých nákladů u produkčních objektů v zemědělském podniku za podmínky, že investice nebude mít za následek zvýšení produkční kapacity zemědělského podniku,

dodatečnou podporu až do výše 100 % lze poskytnout na pokrytí mimořádných nákladů vzniklých použitím tradičních materiálů nezbytných pro zachování kulturního stavebního dědictví.

3.   Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství:

až do výše 100 % způsobilých nákladů na vzdělávání, poradenské služby, na organizaci akcí, soutěží, výstav a veletrhů, na publikace, katalogy a internetové stránky, jakož i na šíření odborných znalostí

Datum uskutečnění: Říjen 2007 (podpora nebude poskytnuta dříve, než budou souhrnné údaje zveřejněny na internetových stránkách Komise)

Doba trvání režimu podpory: Do 31. prosince 2013

Cíl podpory: podpora malým a středním podnikům

Odkaz na články nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 a způsobilé náklady: Kapitola III návrhu Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013 obsahuje opatření, jež představují státní podporu podle těchto článků nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):

článek 4: Investice v zemědělských podnicích,

článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,

článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství,

Dotčené/á odvětví: Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Adresa internetových stránek: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Další údaje: Místní právní předpisy splňují požadavky nařízení (ES) č. 1857/2006, pokud se jedná o opatření, která mají být místními orgány přijata, a všeobecná ustanovení (kroky předcházející přidělení podpory, kumulace podpor, transparentnost podpory a dohled nad ní)

Robert KAVČIČ

starosta obce Kobarid

Číslo XA: XA 413/07

Členský stát: Republika Slovinsko

Region: Območje občine Starše

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Právní základ: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Maximální míra podpory:

1.   Investice v zemědělských podnicích určených pro prvovýrobu:

do výše 40 % způsobilých nákladů,

do výše 50 % způsobilých nákladů v případě investic provedených mladými zemědělci do pěti let od zahájení činnosti,

do výše 50 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech v případě investic provedených mladými zemědělci do pěti let od zahájení činnosti. Tyto investice musí být uvedeny v podnikatelském plánu a mladý zemědělec musí splňovat kritéria stanovená článkem 22 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Účelem podpory jsou investice do renovace zemědělských objektů, na nákup zařízení užívaného k zemědělské produkci, do hospodaření na pastvinách a zemědělské půdě a investice do trvalých kultur.

2.   Zachování krajiny a tradičních staveb:

do výše 60 % způsobilých nákladů nebo 75 % ve znevýhodněných oblastech na investice do zachování kulturního dědictví produktivního majetku (zemědělských staveb), pokud dotyčná investice nevede ke zvýšení produkční kapacity hospodářství,

do výše 100 % způsobilých nákladů na investice do zachování neproduktivního dědictví nacházejícího se v hospodářstvích (místa archeologického a historického zájmu),

dodatečná podpora do výše 100 % na krytí mimořádných nákladů vzniklých použitím tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků staveb.

3.   Podpora na platby pojistného:

částka spolufinancování obce odpovídá rozdílu mezi částkou spolufinancování plateb pojistného ze státního rozpočtu a částkou až do výše 50 % způsobilých nákladů na pojistné na pojištění plodin a ovoce a na pojištění zvířat proti chorobám.

4.   Podpora na přeparcelování pozemků:

do výše 70 % způsobilých právních a správních nákladů.

5.   Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů:

do výše 100 % skutečně vynaložených nákladů; tato podpora se poskytne ve formě dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.

6.   Zajištění technické pomoci

do výše 100 % nákladů na vzdělávání a školení, poradenské služby poskytované třetími stranami a na organizování akcí, soutěží, výstav, veletrhů a nákladů na publikace a internetové stránky. Tato podpora se poskytne ve formě dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům

Datum uskutečnění: listopad 2007 (podpora nebude poskytnuta do doby zveřejnění souhrnných údajů na internetových stránkách Evropské komise)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2013

Cíl podpory: podpora malých a středních podniků

Odkazy na články nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 a způsobilé náklady: Kapitola II návrhu Pravidel pro poskytování státní podpory a podpory de minimis a provedení dalších opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v obci Starše obsahuje ustanovení, jež představují státní podporu podle těchto článků nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):

článek 4: Investice v zemědělských podnicích,

článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,

článek 12: Podpora na platby pojistného,

článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,

článek 14: Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů,

článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství

Dotčené/á odvětví: Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Adresa internetových stránek: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Další údaje: Opatření týkající se platby pojistného na pojištění plodin a ovoce zahrnují tyto nepříznivé klimatické jevy, které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní mráz, kroupy, blesky, požáry způsobené blesky, vichřice a povodně.

Pravidla obce splňují požadavky nařízení (ES) č. 1857/2006, pokud se jedná o opatření, která mají být obcí přijata, a všeobecná ustanovení, která mají být provedena (kroky předcházející přidělení podpory, kumulace podpor, transparentnost podpory a dohled nad ní)

Vili DUCMAN

starosta obce Starše

Číslo XA: XA 415/07

Členský stát: Irsko

Region: členský stát

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Breeding Information Campaign 2008

Právní základ: National Development Plan 2007-2013

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 100 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 %

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 1. ledna 2008–31. prosince 2008

Cíl podpory: Cílem kampaně je informovat zemědělce o výsledcích testování a genetického hodnocení, které provedlo Irské sdružení chovatelů skotu s cílem motivovat zemědělce působící v odvětví chovu skotu a produkce mléka, aby akceptovali moderní plemenné hodnoty zjištěné na základě vědeckých postupů, a přispěli tím k dlouhodobé životaschopnosti zemědělců.

Tato podpora je poskytnuta v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. d) a čl. 15 odst. 2 písm. e) nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 – „Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství“

Způsobilé jsou náklady na:

organizování seminářů,

reklamu,

provádění průzkumů

Dotčená hospodářská odvětví: chov skotu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Adresa internetových stránek: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Podmínky režimu budou dostupné na této internetové adrese, jakmile režim vstoupí v platnost.)

Číslo XA: XA 416/07

Členský stát: Nizozemsko

Region: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Právní základ: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Indien het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zal de rechtsgrondslag wijzigen in artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001 (1).

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Daňové ztráty činí podle tohoto režimu 8,7 milionu EUR ročně

Maximální míra podpory: Podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006 může být podpora udělena až do výše 100 % vzniklých nákladů, pokud přemístění spočívá pouze v rozebrání, přenesení a novém sestavení stávajících zařízení. Režim podpory č. XA-62/05 spočívá v poskytnutí podpory na přemístění zemědělských staveb určených k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat, které se nacházejí ve stanovených oblastech obnovy podle zákona o obnově oblastí s vysokou koncentrací zemědělského podnikání (Reconstructiewet concentratiegebieden). Při výpočtu základu pro náhrady v rámci tohoto režimu se ovšem neberou v úvahu daňové dopady přemístění zemědělských staveb pro dotčené podnikatele. Podnikatelé, kteří z důvodu přemístění svého podniku ukončí platbu daně, musí totiž do státní pokladny odvést skryté rezervy a podobné účetní položky (původního) podniku. Podnikatelům tak vzniká nákladová položka, která přímo a neoddělitelně souvisí s přemístěním jejich podniku. Aby podnikatelé mohli uhradit přemístění podniku i odvod daně, budou muset získat cizí kapitál. Vzniknou jim tak další finanční náklady. Tento režim podpory proto doplňuje podporu č. XA-62/05. Kombinací těchto dvou režimů je možné udělit podporu až na 100 % vzniklých nákladů, což je v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006

Datum uskutečnění: K uskutečnění dojde po zveřejnění rozhodnutí o vstupu v platnost rozhodnutí ze dne 3. září 2001 o úpravě prováděcího rozhodnutí o dani z příjmu na rok 2001, Sbírka zákonů 2007, str. 328 (besluit tot inwerkingtreding van het besluit van 3 september 2007 houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328). Toto rozhodnutí o vstupu v platnost bude vypracováno po zveřejnění režimu podpory v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1857/2007

Doba trvání režimu podpory nebo jednotlivé podpory: V závislosti na zahájení režimů podpory v provinciích Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland a Overijssel, nejpozději však do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Jak již bylo uvedeno v údajích k režimu č. XA-62/05, podpora se týká přemístění zemědělských staveb (ve veřejném zájmu), kde probíhá intenzivní chov hospodářských zvířat. Cílem tohoto režimu podpory je v rámci zákona o obnově oblastí se zvýšenou koncentrací zemědělského podnikání usnadnit přemístění podniků zaměřených na chov hospodářských zvířat. Pro účely přemístění těchto podniků poskytují provincie Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland a Overijssel řadu režimů podpory (viz režim podpory č. XA-62/05), ovšem podnikatelům, kteří tyto režimy využívají, vznikají při přemístění mimořádné nákladové položky v důsledku ukončení platby daně. Tyto nákladové položky sestávají z cizího kapitálu, jakož i z finančních nákladů v podobě povinného odvodu skrytých rezerv a podobných účetních položek do státní pokladny v důsledku ukončení platby daně. Z těchto důvodů je pro dotčené podnikatele mnohdy přemístění jejich hospodářství finančně neúnosné, takže podniky s chovem hospodářských zvířat zůstanou v původní lokalitě (například poblíž zranitelných přírodních oblastí). Tímto režimem podpory se zamezí vzniku uvedených nákladových položek. Podpora je omezena na podnikatele, kteří využívají režimy uvedené v režimu podpory XA-62/05

Dotčené/á odvětví: odvětví chovu hospodářských zvířat

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Adresa internetových stránek: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Další údaje: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, nr. A, viz:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/18


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(2008/C 111/07)

Podpora č.

XA 7051/07

Členský stát

Portugalsko

Region

Região Autónoma dos Açores

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Právní základ

Nařízení (ES) č. 70/2001 ve znění nařízení (ES) č. 364/2004 a 1857/2006;

opatření 1.7 programu rozvoje venkova autonomní oblasti Azory vycházející z článku 28 nařízení (ES) č. 1698/2005; poté, co bude uvedený program schválen Komisí, budou k tomuto opatření vypracována vnitrostátní prováděcí pravidla

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

85 000 EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 70/2001

Ano.

Podpora má být udělena maximálně ve výši 75 % způsobilých nákladů na investice

Datum uskutečnění

2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2013

Cíl podpory

Podpora lesnickým podnikům s cílem zvýšit hodnotu lesnických produktů Podpora se týká pouze činností zpracování lesnických produktů a jejich uvádění na trh

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Jednotlivé podpory velké výše

Ne

Řídící orgán

(Fátima Amorim)

Podpora č.

XA 7052/07

Členský stát

Portugalsko

Region

Região Autónoma dos Açores

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Právní základ

Nařízení (ES) č. 70/2001 ve znění nařízení (ES) č. 364/2004 a (ES) č. 1857/2006;

opatření 1.8 programu rozvoje venkova autonomní oblasti Azory vycházející z článku 29 nařízení (ES) č. 1698/2005; poté, co bude uvedený program schválen Komisí, budou k tomuto opatření vypracována vnitrostátní prováděcí pravidla

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

672 269 EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 70/2001

Ano.

Výše podpor se bude pohybovat mezi 45 % a 100 % částky způsobilých nákladů, přičemž úroveň podpory se rozlišuje podle fáze výzkumu a vývoje, s níž jsou náklady spojeny. Jestliže projekt zahrnuje různé fáze výzkumu a vývoje, je povolená míra podpory stanovena na základě váženého průměru různých povolených měr podpor vypočtených na základě odpovídajících způsobilých nákladů

Datum uskutečnění

2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31.12.2013

Cíl podpory

Posílit spolupráci mezi subjekty v jednotlivých odvětvích a partnerstvími veřejného a soukromého sektoru s cílem vyvíjet, předávat a šířit nové produty, postupy a technologie

Dotčená hospodářská odvětví

Zemědělsko-potravinářské odvětví a lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Jednotlivé podpory velké výše

Ne

Řídící orgán

(Fátima Amorim)

Podpora č.

XA 7057/07

Členský stát

Španělsko

Region

Galicia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Právní základ

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

Rok 2007

0,2 milionu EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

24. 8. 2008

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ne

Podpora omezená pro určitá odvětví

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářský průmysl

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Ano

Všechny služby

 

nebo

 

Dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XA 7060/07

Členský stát

Španělsko

Region

Cataluña

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Právní zákĺad

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

0,478 milionu EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková částka podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

30. 10. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. 6. 2008

Cíl podpory

Podpora MSP

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro podporu MSP

 

Podpora omezená na zvláštní odvětví

Ano

Těžba uhlí

 

Všechna průmyslová odvětví

 

nebo

 

Výroba ocele

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Další průmyslová odvětví

 

Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (1)

Ano

Všechny služby

 

nebo

 

Dopravní služby

 

Finanční služby

 

Jiné služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Velká jednotlivá podpora

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


(1)  Definováno v čl. 2 písm. k) nařízení.


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/22


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(2008/C 111/08)

Podpora č.: XA 7054/07

Členský stát: Itálie

Region: Umbria

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Právní základ: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Tento režim podpory musí být chápán jako přizpůsobení předchozího režimu podpory vyňatého podle nařízení (ES) č. 1/2004 a zaevidovaného Komisí pod č. XA 02/05. Režim bude zahájen zvláštním veřejným oznámením, které stanoví lhůty a způsob předkládání žádostí o podporu, které bude vydáno až po potvrzení přijetí tohoto shrnutí ze strany Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 70/2001 a jeho zveřejnění na internetové stránce Komise.

Pro kategorie podpory týkající se zpracování a uvádění produktů uvedených v příloze I Smlouvy na trh se zdůrazňuje, že právní základ představovaný zmíněným vyňatým režimem podpory č. XA 02/05 byl upraven podle ustanovení nařízení (ES) č. 1857/2006. Proto se ve smyslu článku 20 zmíněného nařízení Komisi ES spolu s tímto dokumentem předkládá příslušný přehled, který obsahuje souhrnné údaje a který představuje právní předpoklad pro zahájení vyňatého režimu podpory v daném odvětví

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 5 450 000 EUR, z toho:

přednostně 5 000 000 EUR pro podniky spadající do bonifikační oblasti Lago Trasimeno – PG (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR ve fázi prvotního přidělení a v rámci vymezení programu rozvoje venkova regionu Umbrie 2007–2013, u nějž probíhá schvalování ze strany Evropské komise, o udělení podpory integrovaným projektům zemědělsko-potravinářského odvětví pro zbylé území regionu

Maximální míra podpory:

1.

Pro odvětví prvovýroby se podpora ve formě kapitálového příspěvku poskytuje do následující maximální výše:

40 % vynaložených výdajů na následující opatření/úkony:

a)

výstavba nebo vylepšení nemovitého majetku, jakož i nákup zemědělské půdy v maximální míře 10 % úhrnných nákladů podpory každého prováděcího subjektu. Je rovněž dovoleno pořízení nemovitého majetku, pokud je nezbytný pro účely projektu, do maximální částky způsobilých výdajů 516 EUR na každý využitelný metr čtvereční;

b)

výdaje na zavedení podnikových systémů jakosti podle kritérií normy ISO 9000;

20 % výdajů vynaložených na nákup strojního zařízení a vybavení, včetně počítačového vybavení,

12 % obecných výdajů spojených s výdaji podle písmen a) a b), včetně pořízení patentů a licencí.

Výše uvedené sazby se zvyšují o 10 bodů, pokud opatření/úkon spadá do horských nebo znevýhodněných oblastí vymezených v programu rozvoje venkova regionu Umbrie 2007–2013 podle článků 50 a 94 nařízení (ES) č. 1698/2005, a o dalších 10 bodů, pokud jsou opatření/úkony prováděny mladými zemědělci.

Ve všech případech celková částka podpory přiznané jednotlivému podniku nesmí přesáhnout 400 000 EUR během období tří fiskálních let nebo 500 000 EUR, pokud se podnik nachází v horské nebo znevýhodněné oblasti vymezené v programu rozvoje venkova regionu Umbrie 2007–2013 podle článků 50 a 94 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Do odvětví prvovýroby jsou zahrnuty i investice uskutečněné v zemědělském podniku nezbytné k přípravě produktu živočišného nebo rostlinného původu k prvnímu prodeji. Prvním prodejem se rozumí prodej uskutečněný prvovýrobcem obchodníkům nebo zpracovatelům a veškeré nezbytné činnosti, kterými se produkt na tento první prodej připravuje, jakož i prodej konečným spotřebitelům, pokud k uvádění na trh dochází v prostorách, které nejsou odděleny od prostor určených k prvovýrobě.

Z podpory jsou vyloučeny tyto položky:

nákup produkčních práv, zvířat a jednoletých rostlin,

odvodňovací zařízení nebo zavlažovací vybavení a zařízení,

výsadba jednoletých rostlin,

pouhé náhradní investice,

investice pro produkci produktů napodobujících nebo nahrazujících mléko a mléčné výrobky a jejich uvádění na trh.

2.

Pro odvětví zpracování a uvádění na trh se podpora ve formě kapitálového příspěvku poskytuje do maximální výše 40 % vynaložených výdajů na následující opatření/úkony:

a)

výstavba nebo vylepšení nemovitého majetku. Je rovněž dovoleno pořízení nemovitého majetku, pokud je nezbytný pro účely projektu, do maximální částky způsobilých výdajů 516 EUR na každý využitelný metr čtvereční;

b)

výdaje na zavedení podnikových systémů jakosti podle kritérií normy ISO 9000;

c)

nákup strojního zařízení a vybavení, včetně počítačového vybavení a technologického zařízení;

d)

obecné výdaje spojené s výdaji podle písmen a), b) a c) do maximální výše 12 %, včetně pořízení patentů a licencí.

Z podpory jsou vyloučeny:

investice pro fázi následující po prvním zpracování, pokud se v podniku neprovádí první zpracování produktu uvedeného v příloze I Smlouvy,

investice na úrovni maloobchodu,

investice na zpracování nebo uvádění produktů, které pocházejí ze zemí mimo Společenství, na trh.

Pro každý podnik jsou maximální způsobilé výdaje omezeny na 40 % obratu vykázaného v poslední rozvaze schválené k datu předložení žádosti nebo na desetinásobek upsaného základního kapitálu ke stejnému datu.

V každém případě u podniků působících ve zpracování a uvádění zemědělských produktů podle přílohy I Smlouvy na trh jsou výdaje způsobilé pro podporu pouze tehdy, jsou-li v souladu s nařízením (ES) č. 70/2001.

3.

Pro odvětví integrovaného řízení v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti práce se podpora ve formě kapitálového příspěvku poskytuje do následující maximální výše

až do výše 100 % nákladů vynaložených jednotlivými producenty nebo producenty ve sdružení a do maximální částky 30 000 EUR na podnik pro následující opatření:

a)

výdaje související s kontrolami spojenými s vydáním první certifikace pro jakostní produkty uznané na úrovni Společenství (DOC, DOCG, DOP (CHOP), IGT, IGP (CHZO), SGT a ekologický);

až do výše 50 % vynaložených výdajů a do maximální částky 100 000 EUR na podnik pro následující opatření:

b)

výdaje na zavedení podnikových systémů environmentálního řízení podle kritérií normy ISO 14000 nebo EMAS;

až do výše 80 % vynaložených výdajů a do maximální částky 100 000 EUR na podnik pro opatření:

c)

výdaje na zavedení systémů certifikace potravinářského odvětví;

až do výše 70 % výdajů vynaložených jednotlivými podniky nebo podniky ve sdružení a do maximální částky 200 000 EUR pro opatření týkající se služeb na podporu prodeje, jako:

d)

publikace jako například katalogy nebo internetové stránky s informacemi o dotčeném produktu z daného odvětví, pokud jsou informace neutrální a pokud všechny subjekty z daného odvětví mají rovnou příležitost být v publikaci uvedeny;

e)

organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí mezi podniky, soutěží, výstav a veletrhů a účast na nich s omezením na výdaje na: poplatek za účast, cestovné, publikace, pronájem stánku, symbolické ceny až do hodnoty 250 EUR na cenu a vítěze;

f)

pro jakostní produkty uznané na úrovni Společenství (DOC, DOCG, DOP (CHOP), IGT, IGP (CHZO), SGT a ekologický):

i)

rozšiřování vědeckých znalostí,

ii)

informace o systémech jakosti a o nutričních výhodách takových produktů a o jejich využití za podmínky, že odkazy na původ přesně odpovídají odkazům zaevidovaným Společenstvím.

Příslušná podpora týkající se technické pomoci v žádném případě nevede k přímým platbám zemědělcům, s výjimkou případů stanovených v čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1857/2006

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory:

Cíl podpory: Opatření na podporu malých a středních podniků působících v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů podle přílohy I Smlouvy o ES na trh (kromě odvětví lesního hospodářství, bioenergetiky a rybolovu) určené k posílení konkurenceschopnosti hlavních zemědělsko-potravinářských odvětví v regionu Umbrie prostřednictvím zavedení inovací produktů a postupů a integrovaného řízení v oblasti jakosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a služeb na podporu prodeje přednostně jakostních zemědělských produktů.

V odvětví produkce se pro vynětí tohoto režimu použijí tyto články nařízení (ES) č. 1857/2006: 4, 14 a 15.

V odvětví zpracování a uvádění na trh se pro vynětí tohoto režimu použijí tyto články nařízení (ES) č. 70/2001: 4 a 5.

Způsobilé náklady pokryté režimem podpory jsou uvedeny výše v odstavci „Maximální míra podpory“

Dotčená hospodářská odvětví: Odvětví dotčená režimem podpory jsou odvětví produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů podle přílohy I Smlouvy o ES na trh (kromě odvětví lesního hospodářství, bioenergetiky a rybolovu).

Všechny iniciativy stanovené tímto režimem podpory musí prokázat, že v budoucnosti existuje pro dotyčné produkty běžný tržní odbyt. Nejsou způsobilé takové investice, z nichž vyplývá zvýšení produkční kapacity v odvětvích, u nichž existují zvláštní omezení v rámci společných organizací trhu, pokud nejsou doloženy nabytím příslušných podílů na produkci

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Adresa internetových stránek: www.regione.umbria.it

kliknout na „aree tematiche“,

kliknout vlevo na „agricoltura e foreste“,

v odkazu „ultime notizie“ kliknout na „D.G.R. del“,

kliknout na „clicca qui“.

Adresa elektronické pošty: fgarofalo@regione.umbria.it

Další údaje: Podpora plánovaná pro odvětví produkce zemědělských produktů podle přílohy I Smlouvy se použije v režimu vynětí podle nařízení (ES) č. 1857/2006. Proto je v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení přehled vztahující se na souhrnné údaje o podpoře v režimu vynětí v takovém odvětví předán Komisi spolu s těmito souhrnnými údaji


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/25


Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

(2008/C 111/09)

Číslo XA

XA 6/08

Členský stát

Rakousko

Region

Bundesland Salzburg

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Právní základ

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Plánované roční výdaje: ročně přibližně 85 000 EUR;

Celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:max. 10 000 EUR ročně

Maximální míra podpory

Maximální míra podpory: 50 %

Maximální částka podpory: 10 000 EUR na podnik ročně

Datum uskutečnění

Od schválení podpory

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

31. 12. 2013

Cíl podpory

Použitelné ustanovení: článek 5 nařízení (ES) č. 1857/2006 (zachování krajiny a tradičních staveb).

Cíl podpory: zřizování tradičních prvků charakteristických pro krajinu využívanou k zemědělství.

Způsobilé náklady na podnik ročně: max. 20 000 EUR

Dotčené/á odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/26


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

(2008/C 111/10)

Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

(Poznámka 1)

CEN

EN 19:2002

Průmyslové armatury – Značení kovových armatur

 

CEN

EN 287-1:2004

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 9. 2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení – Všeobecné zásady

 

EN 473:2000/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2006)

CEN

EN 593:2004

Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky

 

CEN

EN 764-5:2002

Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

 

CEN

EN 1092-1:2007

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

 

CEN

EN 1092-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

 

CEN

EN 1171:2002

Průmyslové armatury – Litinová šoupátka

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod –80°C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi –80 °C a –20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Regulační armatury pro průmyslové procesy

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

 

CEN

EN 1626:1999

Kryogenické nádoby – Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

 

CEN

EN 1653:1997

Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 3: Příruby ze slitin mědi

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogenické nádoby – Kompatibilita plynu s materiálem

EN 1797-1:1998

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2002)

CEN

EN 1866:2005

Pojízdné hasicí přístroje

 

CEN

EN 1983:2006

Průmyslové armatury – Ocelové kulové kohouty

 

CEN

EN 1984:2000

Průmyslové armatury – Ocelová šoupátka

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů s bezpečnostním zařízením s průtržnými membránami (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

EN 10028-2:1992

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

EN 10028-3:1992

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10028-4:1994

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované

EN 10028-5:1996

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

EN 10028-6:1996

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

 

CEN

EN 10213:2007

Ocelové odlitky pro tlakové nádoby

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31. 5. 2008

CEN

EN 10216-1:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

EN 10216-2:2002

Datum ukončení platnosti

(29. 2. 2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

 

CEN

EN 10217-1:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

 

CEN

EN 10222-1:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

CEN

EN 10222-4:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků ptro kontrolu

 

CEN

EN 10253-4:2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 4: Tvářené austenitické a austeniticko-feritické oceli se stanovením požadavků na kontrolu

 

CEN

EN 10269:1999

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

 

EN 10269:1999/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

 

CEN

EN 10305-6:2005

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické energetické systémy

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Specifikace pro součásti a systém (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Hladinoznaky – Požadavky, zkoušení a značení

 

CEN

EN 12263:1998

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku – Požadavky a zkoušky

 

CEN

EN 12266-1:2003

Průmyslové armatury – Zkoušení armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky

 

CEN

EN 12284:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení

 

CEN

EN 12288:2003

Průmyslové armatury – Šoupátka ze slitin mědi

 

CEN

EN 12334:2001

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z litiny

 

EN 12334:2001/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Hliník a slitiny hliníku – Tvářené výrobky – Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

 

CEN

EN 12420:1999

Měď a slitiny mědi – Výkovky

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogenické nádoby – Kryogenické ohebné hadice

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

 

CEN

EN 12452:1999

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla

 

CEN

EN 12516-1:2005

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 3: Experimentální metoda

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu pro pláště armatur z kovových materiálů jiných než ocel

 

CEN

EN 12542:2002

Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně – Návrh a výroba

 

EN 12542:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 5. 2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2005)

CEN

EN 12778:2002

Nádobí – Tlakové hrnce pro domácí použití

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 7: Požadavky na výstroj kotle

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

 

CEN

EN 12952-11:2007

Válcové kotle – Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

 

CEN

EN 12953-1:2002

Válcové kotle – Část 1: Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 12953-2:2002

Válcové kotle – Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12953-3:2002

Válcové kotle – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12953-4:2002

Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12953-5:2002

Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

 

CEN

EN 12953-6:2002

Válcové kotle – Část 6: Požadavky na výstroj kotle

 

CEN

EN 12953-7:2002

Válcové kotle – Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

 

CEN

EN 12953-8:2001

Válcové kotle – Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

 

CEN

EN 12953-9:2007

Válcové kotle – Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

 

CEN

EN 12953-12:2003

Válcové kotle – Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

 

CEN

EN 13121-1:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 1: Výchozí materiály – Technické přejímací a podmínky

 

CEN

EN 13121-2:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 2: Sendvičové materiály – Chemická odolnost

 

CEN

EN 13133:2000

Tvrdé pájení – Zkouška páječe

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé pájení – Zkouška postupu pájení

 

CEN

EN 13136:2001

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

 

EN 13136:2001/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

EN 13175:2003

Datum ukončení platnosti

(30. 9. 2007)

CEN

EN 13348:2001

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

 

EN 13348:2001/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2005)

CEN

EN 13371:2001

Kryogenické nádoby – Spojky pro provoz při nízkých teplotách

 

CEN

EN 13397:2001

Průmyslové armatury – Membránové armatury z kovových materiálů

 

CEN

EN 13445-1:2002

Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(29. 2. 2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(15. 8. 2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 8. 2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Pozn. 3

30. 9. 2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Všeobecně

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

 

CEN

EN 13480-3:2002

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 5. 2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž

 

CEN

EN 13480-5:2002

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

 

CEN

EN 13480-6:2004

Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky na potrubí z hliníku a hliníkových slitin

 

CEN

EN 13611:2007

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 3: Stanovení požadovaného výtoku – Kapacita a dimenzování

 

CEN

EN 13709:2002

Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

 

CEN

EN 13789:2002

Průmyslové armatury – Litinové uzavírací ventily

 

CEN

EN 13799:2002

Měřidla obsahu pro zásobníky LPG

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Slévárenství – Austenitické litiny

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Sklolaminátové vinuté tlakové nádoby – Materiál, konstrukce, výroba a zkoušení

 

CEN

EN 14071:2004

Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) – Příslušenství

 

CEN

EN 14075:2002

Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m3 včetně – Návrh a výroba

 

EN 14075:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2005)

CEN

EN 14129:2004

Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 14341:2006

Průmyslové armatury – Ocelové zpětné armatury

 

CEN

EN 14359:2006

Plynem plněné akumulátory pro energetické aplikace

 

CEN

EN 14382:2005

Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

 

CEN

EN 14570:2005

Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro skladování LPG

 

EN 14570:2005/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31. 8. 2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Soupravy kovových vlnitých hadic pro tlakové účely – Část 1: Požadavky

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Pozn. 3

31. 8. 2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 4: Oprava hliníkových odlitků svařováním (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkoušky postupu svařování – Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a jejich slitin (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svařování – Třecí svařování kovových materiálů (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury – Kulové ventily z termoplastů (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury – Klapka z termoplastů (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z termoplastů (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury – Membránové armatury z termoplastů (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury – Šoupátka z termoplastů (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury – Uzavírací ventily z termoplastů (ISO 21787:2006)

 

Pozn. 1

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 3

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/42


Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92

Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Bruselem (BRU)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 111/11)

1.

Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/1992 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství, uložila Česká republika závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Ostravou (OSR) a Bruselem (BRU).

2.

Závazky veřejné služby jsou následující:

Minimální frekvence – trasa a minimální počet rotací týdně:

Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letiště Brusel (BRU/EBBR): 3 rotace.

Požadované minimální parametry letadla:

Letoun s přetlakovanou kabinou s minimální kapacitou 30 sedaček.

Nepřetržitost provozu:

Připouští se maximálně 2 % zrušených rotací z celkového počtu nabízených spojení na jednotlivých tratích za celé provozované období s výjimkou zrušených letů z vnějších příčin jako jsou zejména počasí, stávky, provozní omezení ze strany letišť.

Letový řád a struktura spojení:

Připouští se maximálně 30 % spojení, realizovaných v rámci závazku veřejné služby, jako spojení s přestupem.

První let z letiště Ostrava nesmí být před 4 hod. 30 min. místního času (LT), poslední přílet nesmí být později než 23 hod. 55 min. LT.

Připouští se dva nebo více kódů na jednom letu – code share – jednotlivých účastníků.

Spolupráce formou interline agreement s ostatními dopravci není přímo požadována, ale přípustná.

Tarify:

Maximální cena jednosměrné letenky nepřekročí na trase OSR – BRU: 200 EUR.

Maximální cena jednosměrné letenky zahrnuje jednosměrný tarif v ekonomické třídě bez daně z přidané hodnoty.

Je požadován globální rezervační systém distribuce letenek.


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/43


Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92

Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Amsterodamem (AMS)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 111/12)

1.

Podle článku 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/1992 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství, uložila Česká republika závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Ostravou (OSR) a Amsterodamem (AMS).

2.

Závazky veřejné služby jsou následující:

Minimální frekvence – trasa a minimální počet rotací týdně:

Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letiště Amsterodam (AMS/EHAM): 2 rotace.

Požadované minimální parametry letadla:

Letoun s přetlakovanou kabinou s minimální kapacitou 30 sedaček.

Nepřetržitost provozu:

Připouští se maximálně 2 % zrušených rotací z celkového počtu nabízených spojení na jednotlivých tratích za celé provozované období s výjimkou zrušených letů z vnějších příčin jako jsou zejména počasí, stávky, provozní omezení ze strany letišť.

Letový řád a struktura spojení:

Připouští se maximálně 30 % spojení, realizovaných v rámci závazku veřejné služby, jako spojení s přestupem.

První let z letiště Ostrava nesmí být před 4 hod. 30 min. místního času (LT), poslední přílet nesmí být později než 23 hod. 55 min. LT.

Připouští se dva nebo více kódů na jednom letu – code share – jednotlivých účastníků.

Spolupráce formou interline agreement s ostatními dopravci není přímo požadována, ale je přípustná.

Tarify:

Maximální cena jednosměrné letenky nepřekročí na trase OSR – AMS: 200 EUR.

Maximální cena jednosměrné letenky zahrnuje jednosměrný tarif v ekonomické třídě bez daně z přidané hodnoty.

Je požadován globální rezervační systém distribuce letenek.


6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/44


Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92

Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Londýnem (LTN)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 111/13)

1.

Podle článku 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/1992 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství, uložila Česká republika závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Ostravou (OSR) a Londýnem (LTN).

2.

Závazky veřejné služby jsou následující:

Minimální frekvence – trasa a minimální počet rotací týdně:

Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letiště Londýn-Luton (LTN/EGGW): 5 rotací.

Požadované minimální parametry letadla:

Letoun s přetlakovanou kabinou s minimální kapacitou 30 sedaček.

Nepřetržitost provozu:

Připouští se maximálně 2 % zrušených rotací z celkového počtu nabízených spojení na jednotlivých tratích za celé provozované období s výjimkou zrušených letů z vnějších příčin jako jsou zejména počasí, stávky, provozní omezení ze strany letišť.

Letový řád a struktura spojení:

Připouští se maximálně 30 % spojení, realizovaných v rámci závazku veřejné služby, jako spojení s přestupem.

První let z letiště Ostrava nesmí být před 4 hod. 30 min. místního času (LT), poslední přílet nesmí být později než 23 hod. 55 min. LT.

Připouští se dva nebo více kódů na jednom letu – code share – jednotlivých účastníků.

Spolupráce formou interline agreement s ostatními dopravci není přímo požadována, ale je přípustná.

Tarify:

Maximální cena jednosměrné letenky nepřekročí na trase OSR – LTN: 200 EUR.

Maximální cena jednosměrné letenky zahrnuje jednosměrný tarif v ekonomické třídě bez daně z přidané hodnoty.

Je požadován globální rezervační systém distribuce letenek.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Komise

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/45


Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

(2008/C 111/14)

Tímto se oznamuje zahájení výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013).

Očekávají se návrhy v rámci níže uvedené výzvy.

Specifický program „Kapacity“:

Část

:

Výzkumné infrastruktury

Identifikátor výzvy

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Tato výzva k předkládání návrhů se vztahuje k pracovnímu programu přijatému rozhodnutím Komise K(2007) 5759 ze dne 29. listopadu 2007.

Informace o přidělených rozpočtových prostředcích, lhůtě pro předkládání návrhů a prováděcích pravidlech k výzvě, o pracovním programu a pokyny pro žadatele týkající se způsobu předkládání návrhů jsou k dispozici na internetové stránce CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Evropská agentura pro životní prostředí

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/46


Výzva k vyjádření zájmu 2008 pro odborníky, kteří budou jmenováni členy vědeckého výboru Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)

(2008/C 111/15)

Evropská agentura pro životní prostředí

Hlavním cílem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je podporovat udržitelný rozvoj a napomáhat k dosažení podstatného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým činitelům i veřejnosti.

Agentura EEA shromažďuje a šíří údaje a informace prostřednictvím Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Eionet je společná síť agentury EEA a jejích 32 členských zemí, která propojuje národní koordinátory (National Focal Points, NFP) v členských státech EU a spolupracujících zemích, Evropská tématická střediska (European Topic Centres, ETC), národní referenční centra (NRC) a odborníky z Evropské komise.

Práce EEA zahrnuje shromažďování a analýzu sdílených údajů z oblasti životního prostředí z oddělení Evropské komise, z členských zemí agentury EEA, mezinárodních organizací, úmluv a dohod a dále poskytování poradenství v oblasti tvorby politik a zveřejňování a šíření těchto informací.

EEA organizuje tuto výzvu (EEA/SC/2008/001-014) s cílem jmenovat devět členů vědeckého výboru, kteří mají zkušenosti v oblastech stanovených v rámci této výzvy.

Úloha vědeckého výboru EEA

Vědecký výbor (Scientific Committee, SC) napomáhá správní radě a výkonnému řediteli EEA v poskytování vědeckého poradenství a předkládání profesionálních stanovisek k jakýmkoli vědeckým záležitostem v rámci činnosti agentury.

Vědecký výbor agentury EEA byl zřízen na základě článku 10 nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí. Hlavní úkoly vědeckého výboru spočívají v předkládání stanovisek k ročním a víceletým pracovním programům agentury, ke jmenování vědeckých pracovníků a k vědeckým záležitostem týkajícím se činnosti agentury.

Rozsah výzvy

Níže uvedené oblasti jsou považovány za oblasti zájmu, jimiž se bude vědecký výbor zabývat:

1)

procesy probíhající v atmosféře, znečištění ovzduší, strategie zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám;

2)

biologická rozmanitost;

3)

podnikatelská sféra a podnikání v oblasti životního prostředí;

4)

ekologická ekonomika;

5)

energie (včetně strategií zmírňování a přizpůsobování);

6)

environmentální historie;

7)

evropské a mezinárodní právo životního prostředí;

8)

sladká voda (včetně podzemní);

9)

integrované hodnocení v oblasti životního prostředí a ukazatele;

10)

územní plánování a řízení přírodních zdrojů;

11)

zemědělství;

12)

suchozemské ekosystémy včetně půd, lesů, travinných porostů;

13)

moderní technologie (včetně nanotechnologií, geneticky modifikovaných organismů atd);

14)

doprava a životní prostředí.

Složení vědeckého výboru agentury EEA

Vědecký výbor agentury EEA se skládá z nezávislých vědeckých pracovníků ze 32 členských zemí EEA, jejichž odborné zaměření pokrývá všechny oblasti ochrany životního prostředí, které spadají do pole působnosti agentury. Členové vědeckého výboru jsou jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení.

Předseda a dva místopředsedové vědeckého výboru jsou voleni z řad jeho členů.

Počet členů vědeckého výboru činí maximálně 20 odborníků.

U jednotlivých odborníků v rámci výboru se vedle znalosti jejich hlavního oboru velmi cení i důkladná znalost ještě jedné anebo více oblastí ochrany životního prostředí, poněvadž cílem vědeckého výboru je společně pokrýt co možná největší počet vědeckých disciplín.

Účast na zasedáních

Od členů vědeckého výboru se očekává, že se budou pravidelně účastnit zasedání vědeckého výboru, a to alespoň třikrát ročně. Zasedání vědeckého výboru se obvykle konají v prostorách agentury EEA v Kodani.

Členové vědeckého výboru nejsou odměňováni, mají však nárok na finanční náhradu za každý celý den zasedání. Členové výboru rovněž získávají nárok na cestovní a denní příspěvky v souladu s předpisy agentury pro náhradu cestovních výdajů a výdajů za ubytování.

Předseda a zpravodajové mají nárok na náhradu výdajů souvisejících s koordinací vypracování návrhů stanovisek.

Způsobilost

Uchazeči musí mít:

vysokoškolský diplom v odpovídající vědecké oblasti, pokud možno na postgraduální úrovni,

alespoň 10letou odbornou praxi na úrovni, která odpovídá jejich kvalifikaci,

státní příslušnost jedné z členských zemí EEA (členské státy Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

Kritéria výběru

Způsobilí uchazeči budou vybráni pomocí srovnávacího hodnocení na základě těchto kritérií:

zkušenosti s vyhotovováním vědeckých posudků a/nebo poskytováním vědeckého poradenství v požadovaných oblastech působnosti a odbornosti,

zkušenosti s odborným posuzováním publikací a vědecké práce kolegů, zejména v oblastech spadajících do pole působnosti agentury,

schopnost analyzovat komplexní informace a dokumentaci a připravovat návrhy odborných stanovisek a zpráv,

zkušenosti s postupy zajištění kvality,

doložené důkladné odborné znalosti a výsledky v oboru, který uchazeč uvede v přihlášce,

profesní zkušenosti s prostředím, v němž jsou zastoupeni pracovníci z různých oborů, zejména v mezinárodním kontextu,

dobrá znalost angličtiny bude považována za výhodu, neboť angličtina je pracovním jazykem výboru. Za výhodu bude rovněž považována schopnost používat moderní elektronické prostředky pro výměnu dokumentů a komunikaci, jelikož agentura si klade za cíl tyto techniky maximálně využívat.

Výkonný ředitel se při posuzování odborné praxe uchazečů může obrátit na poradní komisi.

Jmenování do funkce, funkční období a seznam vhodných uchazečů

Odborníci, kteří nejlépe vyhoví výše uvedeným kritériím, budou jmenováni na čtyřleté funkční období, které může být jednou prodlouženo o další maximálně čtyři roky.

Odborníci, kteří splní požadavky na členství ve vědeckém výboru, ale nebudou jmenováni, zůstanou na seznamu vhodných uchazečů. Seznam vhodných uchazečů lze použít pro obdobné činnosti a bude platit po dobu dvou let až do (například) 31. prosince 2010 (s možným prodloužením). Platnost seznamu vhodných uchazečů lze prodloužit.

Nezávislost a prohlášení o zájmech

Vybraní odborníci budou jmenováni individuálně. Žádá se od nich, aby podepsali prohlášení o závazcích a každoročně předkládali prohlášení o zájmech, které by mohly být považovány za škodící jejich nezávislosti.

Rovné příležitosti

EEA se ve vztahu k zaměstnancům řídí zásadou rovných příležitostí a bedlivě se vyhýbá jakékoli formě diskriminace.

Postup pro podání přihlášky

Uchazeči musí podat své vyjádření zájmu tak, že vyplní on-line přihlášku a šablonu životopisu, které najdou na níže uvedených odkazech.

Životopis musí obsahovat seznam vědeckých publikací uchazeče, pokud možno v angličtině, a další odbornou praxi.

Vedle znalosti svého hlavního oboru by uchazeči měli rovněž uvést znalost druhé a třetí oblasti odborné způsobilosti, které je možno vzít v úvahu při zajišťování lepší podpory v průřezových a tematických oblastech činnosti EEA.

Platný jednací řád vědeckého výboru EEA lze nalézt na následujícím odkazu:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument v angličtině)

Při podávání vyjádření zájmu prostřednictvím on-line přihlášky postupujte takto:

1)

Při podávání přihlášky nezapomeňte vzít v úvahu časová pásma.

2)

Po podání přihlášky obdržíte automatickou odpověď.

3)

Automatickou odpověď si schovejte jako důkaz, že jste přihlášku podali.

4)

Pokud automatickou odpověď nedostanete, podejte přihlášku znova.

Agentura EEA podporuje podávání vyjádření zájmu prostřednictvím on-line přihlášek.

Vyjádření zájmu zaslaná poštou budou akceptována za předpokladu, že uchazeči na obálce jasně vyznačí svou odbornou specializaci, tedy obor, ve kterém by chtěli v rámci výboru působit.

On-line přihlášky (v angličtině) a šablony životopisu (v angličtině) pro jednotlivé oblasti najdete na níže uvedených odkazech:

 

Oblast 1. Procesy probíhající v atmosféře, znečištění ovzduší, strategie zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Oblast 2. Biologická rozmanitost

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Oblast 3. Podnikatelská sféra a podnikání v oblasti životního prostředí

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Oblast 4. Ekologická ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Oblast 5. Energie (včetně strategií zmírňování a přizpůsobování)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Oblast 6. Environmentální historie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Oblast 7. Evropské a mezinárodní právo životního prostředí

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Oblast 8. Sladká voda (včetně podzemní)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Oblast 9. Integrované hodnocení v oblasti životního prostředí a ukazatele

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Oblast 10. Územní plánování a řízení přírodních zdrojů

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Oblast 11. Zemědělství

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Oblast 12. Suchozemské ekosystémy včetně půd, lesů, travinných porostů

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Oblast 13. Moderní technologie (včetně nanotechnologií, geneticky modifikovaných organismů atd.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Oblast 14. Doprava a životní prostředí

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Přihlášky zasílané poštou pošlete na adresu:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (uveďte prosím příslušné číslo oblasti)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Jakékoli případné dotazy týkající se této výzvy laskavě zasílejte na tuto e-mailovou adresu:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Agentura si může v průběhu výběrového řízení vyžádat další podpůrné dokumenty a doklady.

Se všemi přihláškami bude nakládáno jako s důvěrnými materiály.

Dovolujeme si vás upozornit, že EEA vyjádření zájmu uchazečům nevrací. Osobní údaje, které EEA od uchazečů vyžaduje, budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Účelem zpracování osobních údajů předložených uchazeči je utřídění vyjádření zájmu s ohledem na možný předběžný výběr, výběr a jmenování členů vědeckého výboru EEA.

Datum uzávěrky

Vyjádření zájmu je třeba zaslat prostřednictvím zvláštní on-line přihlášky (do 12:00 hodin SEČ) nebo poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) na výše uvedenou adresu nejpozději 30. června 2008.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Komise

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/50


Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti některých antidumpingových opatření

(2008/C 111/16)

1.

Jak stanoví čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), Komise oznamuje, že dnem níže uvedeným v tabulce skončí platnost výše uvedených antidumpingových opatření, pokud nebude v souladu s následujícím postupem zahájen přezkum.

2.   Postup

Výrobci ve Společenství mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat postačující důkazy o tom, že by ukončení platnosti daných opatření pravděpodobně vedlo k přetrvávání dumpingu a újmy či k jejich obnovení.

Rozhodne-li se Komise daná opatření přezkoumat, bude dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům ve Společenství poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci ve Společenství mohou písemnou žádost o přezkum v souladu s výše uvedenými informacemi zaslat Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod na adresu: European Commission, Directorate-General for Trade (Oddělení H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussels (2), kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem níže uvedeným v tabulce.

4.

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96.

Produkt

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum ukončení platnosti

Furfurylalkohol

Čínská lidová republika

Antidumpingové clo

Nařízení Rady (ES) č. 1905/2003 (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 1)

1. 11. 2008


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1, nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Telefax: (32-2) 295 65 05.


JINÉ AKTY

Komise

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/51


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2008/C 111/17)

Tímto zveřejněním vzniká právo vznést proti žádosti o změnu námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

ŽÁDOST O ZMĚNU PODLE ČLÁNKU 9

„GORGONZOLA“

č. ES: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image CHZOImage CHOP

1.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká

Image

Název produktu

Image

Popis produktu

Image

Zeměpisná oblast

Image

Důkaz původu

Image

Metoda produkce

Image

Souvislost

Image

Označování

Image

Vnitrostátní požadavky

Image

Jiná

2.   Druh změny (změn)

Image

Změna jednotného dokumentu nebo přehledu

Image

Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehled

Image

Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006)

Image

Dočasná změna specifikace vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 510/2006)

3.   Změna (změny)

Popis produktu

Ve stávající specifikaci byla uvedena hmotnost mezi 6 a 13 kg, aniž by byly upřesněny organoleptické vlastnosti pro různé velikosti konečného produktu.

Aby měl zákazník možnost produkt lépe identifikovat, upřesňují se organoleptické vlastnosti podle velikosti bochníku:

„velký“ bochník o hmotnosti mezi 10 a 13 kg, jemné nebo lehce výrazné chuti, minimální doba zrání: 50 dnů,

„střední“ bochník o hmotnosti mezi 9 a 12 kg, zřetelně výrazné chuti, minimální doba zrání: 80 dnů,

„malý“ bochník o hmotnosti mezi 6 a 8 kg, zřetelně výrazné chuti, minimální doba zrání: 60 dnů.

Dále se podle skutečných podmínek produkce aktualizují rozměry řezu a průměr bochníku, a to následovně:

rovný řez o minimální výšce 13 cm,

průměr bochníku mezi 20 a 32 cm.

Co se týče kůry, považuje se za vhodné výslovně uvést, že kůra není určena ke spotřebě, aby měl spotřebitel jasné informace, a namísto „načervenalé“ barvy kůry byla uvedena „narůžovělá“ barva, která se jeví jako vhodnější pro účely popisu vnějšího vzhledu produktu.

Zeměpisná oblast

Doplňuje se území správní oblasti Varese, které bylo v dokumentu o zápisu opomenuto, ač má historicky doložené předpoklady a stejné půdní a klimatické vlastnosti jako vymezená oblast, nehledě na to, že v této oblasti se produkuje sýr stejných vlastností jako sýr, u nějž se žádalo o uznání jako „Gorgonzola“.

Mimo jiné se aktualizuje jmenný seznam dotčených správních oblastí. Tato aktualizace nezakládá změnu, neboť nové správní vymezení nepřineslo žádnou změnu u oblasti produkce podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu CHOP „Gorgonzola“ a jedná se pouze o změnu v názvu.

Do textu se tudíž doplňují následující správní oblasti, jejichž území, jak již bylo řečeno, bylo již zahrnuto v území správních oblastí, které tvořily oblast produkce podle nařízení (ES) č. 1107/96:

 

Biella, v té době na území správní oblasti Vercelli;

 

Lecco, Lodi a Monza, v té době na území správní oblasti Milano;

 

Verbano-Cusio-Ossola, v té době na území správní oblasti Novara.

Důkaz původu

Do specifikace produkce byl vložen odstavec týkající se původu, tj. prvku, který nebyl stanoven pro produkty, jako je „Gorgonzola“, uznávané podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92.

Metoda produkce

Vzhledem k tomu, že stávající specifikace neposkytuje žádnou informaci o tom, že by mléko mělo být syrové nebo pasterizované, bylo považováno za vhodné upřesnit (i proto, aby byla umožněna příslušná kontrola), že používané plnotučné kravské mléko je pasterizované. To se ostatně při produkci sýra „Gorgonzola“ používalo vždy.

V části po pasterizaci mléka se specifikace doplňuje o obohacení mléčnými kulturami a naočkování mléčných kultur a suspenzí penicilinových spor a vybraných kvasnic.

Použití mléčných kultur coby katalyzátorů kyselosti umožňuje vytvořit otvory v těstu příhodné pro vývoj penicilinových kultur, a tudíž klasického modrozeleného žilkování, toto bylo doplněno, aby se zabránilo mechanickému vytváření otvorů smícháním těst, které by vedle podpory vývoje penicilinových kultur mohlo způsobit kontaminaci kulturami Listeria.

Místo ponechání obecného znění o době zrání mezi dvěma a třemi měsíci, které je v platné specifikaci, je vhodné stanovit dobu zrání ve vztahu k druhu produktu.

Maximální teplota srážení mléka, která byla v platné specifikaci 32 °C, byla zvýšena na 36 °C, aby zůstaly zachovány typické vlastnosti sýra „Gorgonzola“. V důsledku toho vzrostla také maximální teplota solení za sucha z 20 °C na 24 °C.

Dále byly mírně sníženy hodnoty teploty v prostředí zrání, a to z 5–8 °C podle platné specifikace na 2–7 °C podle současného znění, což se logicky pojí s dalšími požadovanými úpravami, neboť umožňuje zpomalit biochemické reakce během zrání a zabránit tak příliš výrazné chuti produktů.

Nově se doplňuje údaj o relativní procentní vlhkosti (85–99 %), který nebyl ve specifikaci předložené pro účely uznání uveden, ale který se považuje za velmi důležitý.

Odstavec platné specifikace, který se týká umístění značek, byl přeformulován, aby se jasněji vymezilo umístění dvou značek, první v místě původu a druhé, umísťované pomocí ražené hliníkové fólie, v okamžiku uvedení na trh, a aby se stanovilo, že uvedené značky se umisťují až po té, co kontrolní subjekt ověřil, že produkt vykazuje organoleptické a jakostní vlastnosti stanovené specifikací.

Označování

Opět s cílem umožnit spotřebiteli uvědomělejší výběr byla zavedena možnost uvést na etiketě specifikaci druhu „jemný“ nebo „výrazný“.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„GORGONZOLA“

č. ES: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adresa:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68

Fax:

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Skupina:

Název:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adresa:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Tel.:

(39) 0321 62 66 13

Fax:

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.3 – Sýry

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název: „Gorgonzola“

4.2   Popis: Gorgonzola je měkký, tučný, syrový sýr, produkovaný výhradně z plnotučného kravského mléka.

Konečný produkt musí mít tyto vlastnosti:

Tvar: válcovitý, s plochou horní a dolní stranou a vysokým a rovným řezem.

Rozměry: minimální výška řezu je 13 cm; průměr mezi 20 a 32 cm.

Hmotnost:

velký bochník – jemný druh: 10–13 kg sladké nebo lehce výrazné chuti,

střední bochník – výrazný druh: 9–12 kg zřetelně výrazné chuti,

malý bochník – výrazný druh: 6–8 kg zřetelně výrazné chuti.

Kůra: barvy šedé a/nebo narůžovělé, není určená ke spotřebě.

Sýrová hmota: homogenní, bílá nebo bleděžlutá, strakatá v důsledku vývoje plísní dávajících sýru charakteristickou modrozelenou barevnou žilnatost.

Podíl tuku v sušině: minimálně 48 %.

4.3   Zeměpisná oblast: Oblast produkce a zrání zahrnuje celé území správních oblastí:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli.

Alessandria: pouze území obcí Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino a Frassineto Po.

4.4   Důkaz původu: Každou fázi procesu produkce je třeba sledovat a zaznamenat výchozí i cílové produkty. Tímto způsobem a prostřednictvím zápisu do příslušných rejstříků chovatelů, výroben sýra a míst zrání, které spravuje kontrolní subjekt, vedením rejstříků produkce a hlášením vyprodukovaných množství je zaručena zpětná sledovatelnost produktu. Také surovina podléhá důkladné kontrole subjektem k tomu určeným, a to ve všech fázích produkce. Všechny fyzické i právnické osoby, které byly zapsány do příslušných rejstříků, budou podrobeny kontrole ze strany kontrolního subjektu v souladu se specifikací produkce a příslušným plánem kontroly.

CHOP „Gorgonzola“ se odlišuje pomocí dvou značek, které se umisťují v oblasti produkce a zrání, aby kontrolní subjekt mohl před umístěním těchto značek ověřit, že produkt vykazuje organoleptické a jakostní vlastnosti popsané v bodě 4.2.

Tyto dvě značky jsou následující:

jedna z místa původu, která se umisťuje na obě ploché strany a obsahuje identifikační číslo výrobny sýra a která se provádí otiskem matric distribuovaných sdružením na ochranu Consorzio di Tutela, které je pověřeno ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství,

druhá značka se umístí v okamžiku, kdy produkt dosáhl vlastností pro uvedení na trh, a sestává z ražené hliníkové fólie, která obtáčí bochník, resp. půlbochník s vodorovným řezem; tato fólie umožňuje, aby značka, která byla vyražena v místě původu a nese identifikační číslo výrobny sýra, zůstala dobře viditelná na ploché straně a aby na druhé půlce sýra byla ražená identifikační značka, která je umístěna na hliníkové fólii a zaručuje pravost a zpětnou sledovatelnost produktu.

4.5   Metoda produkce:

Produkce: produkce sýra CHOP „Gorgonzola“ se provádí podle tohoto postupu:

plnotučné kravské mléko, pocházející z oblasti produkce, se pasterizuje.

Srážení: plnotučné kravské mléko se po pasterizaci naočkuje pomocí mléčných kultur a suspenzí penicilinových spor a vybraných kvasnic, poté se při teplotě 28–36 °C přidá syřidlo.

Sýřenina se vloží do perforovaných válcovitých nádob fasceruoli a na obě ploché strany se vyrazí značka původu, která obsahuje identifikační číslo výrobny sýra.

Získaný bochník se za sucha solí po dobu několika dnů při teplotě mezi 18–24 °C.

Během zrání se vytvoří různé druhy penicilinových kmenů charakteristických pro sýr „Gorgonzola“, které jsou rozhodující pro modrozelenou barvu (žilkování).

Zrání: minimální doba zrání je 50 dnů:

velký bochník – jemný druh: 10–13 kg, jemné nebo lehce výrazné chuti, minimální doba zrání: 50 dnů.

střední bochník – výrazný druh: 9–12 kg, zřetelně výrazné chuti, minimální doba zrání: 80 dnů.

malý bochník – výrazný druh: 6–8 kg, zřetelně výrazné chuti, minimální doba zrání: 60 dnů.

Pro všechny druhy probíhá zrání v prostorách, jejichž teplota se pohybuje mezi 2 a 7 °C a vlhkost vzduchu je 85 až 99 %.

Během doby zrání se několikrát provádí děrování sýrové hmoty, aby se podpořil vývoj penicilinových druhů a kmenů, které charakterizují sýr „Gorgonzola“ (žilkování).

Na konci období zrání kontrolní subjekt ověří, že produkt dosáhl vlastností pro uvedení na trh, a přiloží se ražená hliníková fólie s rozlišovací značkou označení.

4.6   Souvislost: Přírodní činitelé souvisejí s klimatickými podmínkami oblasti produkce, které jsou příznivé pro dostatek krmiva pro dojnice a jeho jakost, jakož i vývoj mikrobiologických původců, kteří určují organoleptické vlastnosti sýra a jeho zbarvení.

Pokud jde lidské činitele, je třeba zdůraznit, že tento mléčný produkt je velmi rozšířen na spotřebitelských trzích, zejména díky jeho používání v tradičních obilných recepturách, které jsou příznačné pro oblast produkce.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39) 0445 36 60 94

Fax:

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolní subjekt splňuje podmínky uvedené v normě EN 45011.

4.8   Označování: Na bochnících musí být identifikační značky vydané sdružením.

„Velký“ bochník, který má vlastnosti umožňující jej vymezit jako „jemný“, a „střední“ a „malý“ bochník, které mají vlastnosti umožňující je vymezit jako „výrazné“, mohou mít na etiketě uvedená označení umístěná vedle označení „Gorgonzola“ nebo pod ním, přičemž velikost písma musí být podstatně menší.


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Opravy

6.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/56


ZÁPIS O OPRAVĚ

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007

( Úřední věstník Evropské unie C 306, 17. prosince 2007 )

(2008/C 111/18)

Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Římě dne 30. dubna 2008, uloženým u vlády Italské republiky.

1.   ZMĚNY SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a)

Strana 15, čl. 1 bod 12 – nový čl. 8b odst. 4 druhý pododstavec

Místo:

„Postup a podmínky požadované pro tuto iniciativu jsou stanoveny v souladu s čl. 21 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být:

„Postup a podmínky požadované pro tuto iniciativu se stanoví v souladu s čl. 21 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie.“

b)

Strana 20, čl. 1 bod 18 – nový čl. 9d odst. 4

Místo:

„4.

Komise jmenovaná v době mezi dnem vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a dnem 31. října 2014 se skládá z jednoho státního příslušníka z každého členského státu, ...“

má být:

„4.

Komise jmenovaná v době mezi dnem vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a dnem 31. října 2014 se skládá z jednoho státního příslušníka každého členského státu, ...“

c)

Strana 27, čl. 1 bod 31 písm. b)

Místo:

„b)

dosavadní odstavec 2 se stává druhým pododstavcem odstavce 1, v jeho první větě se slova ‚společné akce‘ nahrazují slovy ‚rozhodnutí podle odstavce 1‘ a slova ‚této akce‘ se nahrazují slovy ‚tohoto rozhodnutí‘ a poslední věta se zrušuje;“

má být:

„b)

dosavadní odstavec 2 se stává druhým pododstavcem odstavce 1, v jeho první větě se slova ‚společné akce‘ nahrazují slovy ‚rozhodnutí podle prvního pododstavce‘ a slova ‚této akce‘ se nahrazují slovy ‚tohoto rozhodnutí a poslední věta se zrušuje;‘.“

d)

Strana 28, čl. 1 bod 31 písm. e)

Místo:

„e)

v dosavadním odstavci 5, nově označeném jako odstavec 3, první větě se slova ‚v rámci společné akce, se oznámí s dostatečným předstihem‘ nahrazují slovy ‚na základě rozhodnutí podle odstavce 1, oznámí dotčený členský stát s dostatečným předstihem‘;“

má být:

„e)

v dosavadním odstavci 5, nově označeném jako odstavec 3, první větě se slova ‚Každý národní postoj nebo opatření, které jsou plánovány v rámci společné akce, se oznámí s dostatečným předstihem‘ nahrazují slovy ‚Dotčený členský stát oznámí každý svůj postoj nebo opatření, které plánuje na základě rozhodnutí podle odstavce 1, s dostatečným předstihem‘;“.

e)

Strana 37, čl. 1 bod 50 – nový čl. 28d odst. 2 první věta

Místo:

„Evropské obranná agentura je otevřena všem členským státům, které si přejí podílet se na její činnosti.“

má být:

„Evropská obranná agentura je otevřena všem členským státům, které si přejí podílet se na její činnosti.“

f)

Strana 42, čl. 2 bod 2 písm. a)

Místo:

„a)

slova ‚Společenství‘ nebo ‚Evropské společenství‘ nahrazují slovem ‚Unie‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru, slova ‚Evropská společenství‘ nahrazují slovy ‚Evropská unie‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje; tento bod se netýká čl. 136 prvního pododstavce (druhý výskyt) a čl. 299 odst. 6 písm. c), nově čl. 311a odst. 5 písm. c);“

má být:

„a)

slova ‚Společenství‘ nebo ‚Evropské společenství‘ nahrazují slovem ‚Unie‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru, slova ‚Evropská společenství‘ nebo ‚Evropské hospodářské společenství‘ nahrazují slovy ‚Evropská unie‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje; tento bod se netýká čl. 136 prvního pododstavce (druhý výskyt) a čl. 299 odst. 6 písm. c), nově čl. 311a odst. 5 písm. c), ani odkazů na Evropské společenství pro atomovou energii;“.

g)

Strana 42, čl. 2 bod 2 písm. g)

Místo:

„g)

slova ‚společný trh‘ nahrazují slovy ‚vnitřní trh‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a případná předložka ‚s‘ se nahrazuje předložkou ‚se‘;“

má být:

„g)

slova ‚společný trh‘ nahrazují slovy ‚vnitřní trh‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a případná předložka ‚se‘ se nahrazuje předložkou ‚s‘;“.

h)

Strana 42, čl. 2 bod 2 písm. i)

Místo:

„i)

slova ‚členské státy, na které se nevztahuje výjimka,‘ nahrazují slovy ‚členské státy, jejichž měnou je euro,‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;“

má být:

„i)

slova ‚členské státy, na které se nevztahuje výjimka,‘ nebo ‚členské státy, na které se výjimka nevztahovala,‘ nahrazují slovy ‚členské státy, jejichž měnou je euro,‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;“.

i)

Strana 43, čl. 2 bod 2 písm. l)

Místo:

„l)

slova ‚výbor zřízený článkem 114‘ a ‚výbor uvedený v článku 114‘ nahrazují slovy ‚Hospodářský a finanční výbor‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;“

má být:

„l)

slova ‚výbor zřízený článkem 114‘, ‚výbor uvedený v článku 114‘ a ‚výbor uvedený v článku 114 této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Hospodářský a finanční výbor‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;“.

j)

Strana 45, čl. 2 bod 8 druhá odrážka

Místo:

„–

čl. 97b odst. 1:“

má být:

„–

čl. 4, nově čl. 97b, odst. 1:“.

k)

Strana 53, čl. 2 bod 36

Místo:

„Rada může zvláštním legislativním postupem a po konzultaci Evropského parlamentu přijímat směrnice o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce nezbytných pro usnadnění této ochrany.“

má být:

„Rada může zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem přijímat směrnice o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce nezbytných pro usnadnění této ochrany.“

l)

Strana 63, čl. 2 bod 67 – nový čl. 69a odst. 1 první pododstavec

Místo:

„1.

Justiční spolupráce v trestních věcech je v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních a správních předpisů členských států v oblastech uvedených v odstavci 2 a v článku 69b.“

má být:

„1.

Justiční spolupráce v trestních věcech je v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních předpisů členských států v oblastech uvedených v odstavci 2 a v článku 69b.“

m)

Strana 67, čl. 2 bod 68

Místo:

„68)

Vkládají se následující nový nadpis hlavy a nové články. Články 69f a 69g nahrazují článek 30 dosavadní Smlouvy o Evropské unii a článek 69 nahrazuje článek 32 uvedené smlouvy, jak je uvedeno v čl. 1 bodě 51 této smlouvy:“

má být:

„68)

Vkládají se následující nový nadpis hlavy a nové články. Články 69f a 69g nahrazují článek 30 dosavadní Smlouvy o Evropské unii a článek 69h nahrazuje článek 32 uvedené smlouvy, jak je uvedeno v čl. 1 bodě 51 této smlouvy:“.

n)

Strana 70, čl. 2 bod 77 písm. b)

Místo:

„b)

v odst. 3 písm. a) se doplňují slova ‚jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 299 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci,‘.“

má být:

„b)

v odst. 3 písm. a) se doplňují slova ‚..., jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 299 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci‘ a v písm. e) se slova ‚rozhodnutím přijatým kvalifikovnou většinou‘ nahrazují slovem ‚rozhodnutím‘.“

o)

Strana 70, čl. 2 bod 81 písm. c)

Místo:

„c)

v odstavci 5 se slova ‚poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření,‘ nahrazují slovy ‚po přijetí harmonizačního opatření Evropským parlamentem a Radou, Radou nebo Komisí‘;“

má být:

„c)

v odstavci 5 se před slova ‚Rada nebo Komise‘ vkládají slova ‚Evropský parlament a Rada,‘;“

p)

Strana 73, čl. 2 bod 90 písm. c)

Místo:

„c)

v odstavci 7 se první věta nahrazuje tímto: ‚Rozhodne-li Rada podle odstavce 6, že nadměrný schodek existuje, přijme bez zbytečného odkladu na doporučení Komise doporučení, která podá dotyčnému členskému státu, aby tento členský stát mohl do dané lhůty tuto situaci ukončit.‘;“

má být:

„c)

v odstavci 7 se první věta nahrazuje tímto: ‚Rozhodne-li Rada podle odstavce 6, že nadměrný schodek existuje, přijme bez zbytečného odkladu na doporučení Komise doporučení, která podá dotyčnému členskému státu, aby tento členský stát mohl ve stanovené lhůtě tuto situaci ukončit.‘;“

q)

Strana 75, čl. 2 bod 99 písm. d)

Místo:

„d)

v odstavci 4 se slova ‚v článcích 122 a 123‘ nahrazují slovy ‚v článku 116a‘.“

má být:

„d)

v odstavci 4 se slova ‚článků 122 a 123‘ nahrazují slovy ‚článku 116a‘.“

r)

Strana 80, čl. 2 bod 106 písm. a)

Místo:

„a)

v odstavci 1 se slova ‚dotyčný členský stát‘ nahrazují slovy ‚členský stát, na který se vztahuje výjimka,‘;“

má být:

„a)

v odstavci 1 se slova ‚členského státu‘ nahrazují slovy ‚členského státu, na který se vztahuje výjimka,‘;“.

s)

Strana 82, čl. 2 bod 124 písm. d)

Místo:

„d)

v odstavci 4 návětí se slova ‚Rada, aby přispěla‘ nahrazují slovy ‚Ve snaze přispět‘, na začátek první odrážky se vkládají slova ‚Evropský parlament a Rada‘ a slovo ‚přijímá‘ se nahrazuje slovem ‚přijímají‘ a ve druhé odrážce se slova ‚vydává na návrh Komise‘ nahrazují slovy ‚Rada na návrh Komise přijme‘.“

má být:

„d)

v odstavci 4 návětí se slova ‚Rada, aby přispěla‘ nahrazují slovy ‚Ve snaze přispět‘, na začátek první odrážky se vkládají slova ‚Evropský parlament a Rada‘ a slovo ‚přijímá‘ se nahrazuje slovem ‚přijímají‘ a ve druhé odrážce se slova ‚vydává na návrh Komise‘ nahrazují slovy ‚Rada na návrh Komise přijímá‘.“

t)

Strana 82, čl. 2 bod 125

Místo:

„125)

V čl. 150 odst. 4 se doplňují slova ‚a Rada na návrh Komise přijme doporučení‘.“

má být:

„125)

V čl. 150 odst. 4 se doplňují slova ‚..., a Rada na návrh Komise přijímá doporučení‘.“

u)

Strana 83, čl. 2 bod 126 písm. b) a c)

Místo:

„b)

v první odrážce se na začátek první věty vkládají slova ‚Rada a Evropský parlament‘, slovo ‚přijímá‘ se nahrazuje slovem ‚přijímají‘ a druhá věta se zrušuje;“

„c)

v druhé odrážce se slova ‚vydává na návrh Komise jednomyslně‘ nahrazují slovy ‚Rada na návrh Komise přijme‘.“

má být:

„b)

v první odrážce se na začátek první věty vkládají slova ‚Evropský parlament a Rada‘, slovo ‚přijímá‘ se nahrazuje slovem ‚přijímají‘ a druhá věta se zrušuje;“

„c)

v druhé odrážce se slova ‚vydává na návrh Komise jednomyslně‘ nahrazují slovy ‚Rada na návrh Komise přijímá‘.“

v)

Strana 83, čl. 2 bod 127 písm. d) podbod i)

Místo:

„i)

v návětí se slova ‚Rada přispívá‘ nahrazují slovy ‚Odchylně od čl. 2a odst. 5 a čl. 2e písm. a) a v souladu s čl. 2c odst. 2 písm. k) přispívá Rada‘ a doplňují se slova ‚…, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti‘;“

má být:

„i)

v návětí se slova ‚Rada přispívá‘ nahrazují slovy ‚Odchylně od čl. 2a odst. 5 a čl. 2e písm. a) a v souladu s čl. 2c odst. 2 písm. k) přispívají Evropský parlament a Rada‘ a doplňují se slova ‚…, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti‘;“.

w)

Strana 92, čl. 2 bod 158 – nový čl. 188c odst. 4 druhý pododstavec

Místo:

„Při sjednávání a uzavírání dohod v oblasti obchodu službami a v oblastech obchodních aspektů duševního vlastnictví jakož i přímých zahraničních investic rozhoduje Rada jednomyslně, pokud dané dohody obsahují ustanovení, pro která je při přijímání vnitřních předpisů vyžadována jednomyslnost.“

má být:

„Při sjednávání a uzavírání dohod týkajících se obchodu službami, obchodních aspektů duševního vlastnictví a přímých zahraničních investic rozhoduje Rada jednomyslně, pokud dané dohody obsahují ustanovení, pro která je při přijímání vnitřních předpisů vyžadována jednomyslnost.“

x)

Strana 95, čl. 2 bod 168 – nový čl. 188j odst. 4 druhý pododstavec

Místo:

„Prvním pododstavcem nejsou dotčeny pravomoci členských států vést jednání na mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.“

má být:

„První pododstavec se nedotýká pravomoci členských států vést jednání na mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.“

y)

Strana 96, čl. 2 bod 168 – nový čl. 188j odst. 7

Místo:

„7.

Unie zajišťuje, aby její akce humanitární pomoci s činnostmi mezinárodních organizací a institucí, především těch, které jsou součástí systému Organizace spojených národů, a aby s těmito činnostmi byly slučitelné.“

má být:

„7.

Unie zajišťuje, aby její akce humanitární pomoci byly koordinovány s činnostmi mezinárodních organizací a institucí, především těch, které jsou součástí systému Organizace spojených národů, a aby s těmito činnostmi byly slučitelné.“

z)

Strana 108, čl. 2 bod 211 písm. c)

Místo:

„c)

ve třetím pododstavci se slovo ‚rozhodnutí‘ nahrazuje slovem ‚nařízení‘;“

má být:

„c)

ve třetím pododstavci se slova ‚rozhodnutí o zřízení‘ nahrazují slovy ‚nařízení o zřízení‘;“.

aa)

Strana 111, čl. 2 bod 224

Místo:

„Dotýká-li se spor aktu s obecnou působností přijatého orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie, může se každá strana, i když lhůta stanovená v čl. 230 pátém pododstavci uplynula, domáhat z důvodů stanovených v čl. 230 druhém pododstavci před Soudním dvorem Evropské unie nepoužitelnosti tohoto aktu.“

má být:

„Dotýká-li se spor aktu s obecnou působností přijatého orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie, může se každá strana, i když lhůta stanovená v čl. 230 šestém pododstavci uplynula, domáhat z důvodů stanovených v čl. 230 druhém pododstavci před Soudním dvorem Evropské unie nepoužitelnosti tohoto aktu.“

ab)

Strana 112, čl. 2 bod 231

Doplňuje se toto nové písmeno:

„d)

v dosavadním odstavci 8, nově označeném jako odstavec 7, se slova ‚Stejnou většinou rovněž stanoví‘ nahrazují slovy ‚Stanoví rovněž‘.“

ac)

Strana 119, čl. 2 bod 251 písm. c)

Místo:

„c)

ve třetím pododstavci se zrušují slova ‚a příslušné odborné skupiny‘;“

má být:

„c)

ve třetím pododstavci se zrušují slova ‚a příslušné odborné skupiny‘ a slova ‚z jejich jednání‘ se nahrazují slovy ‚z jeho jednání‘;“.

ad)

Strana 124, čl. 2 bod 265 (nový čl. 272 odst. 7 písm. c))

Místo:

„c)

Evropský parlament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů, zamítne společný návrh, zatímco Rada ji schválí, předloží Komise nový návrh rozpočtu; nebo“

má být:

„c)

Evropský parlament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů, zamítne společný návrh, zatímco Rada jej schválí, předloží Komise nový návrh rozpočtu; nebo“.

ae)

Strana 127, čl. 2 bod 274 (nový článek 279b první věta)

Místo:

„V rámci rozpočtového procesu podle této kapitoly jsou z podnětu Komise svolávána pravidelná setkání předsedů Evropského parlamentu, Rady a Komise.“

má být:

„V rámci rozpočtového procesu podle této hlavy jsou z podnětu Komise svolávána pravidelná setkání předsedů Evropského parlamentu, Rady a Komise.“

2.   PROTOKOLY PŘIPOJENÉ K LISABONSKÉ SMLOUVĚ

a)

Strana 165, čl. 1 bod 3 písm. a) první pododstavec první věta

Místo:

„a)

v preambuli se poslední pododstavec, který zmiňuje smlouvu nebo smlouvy, k nimž je příslušný protokol připojen, nahrazuje slovy ‚SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie:‘.“

má být:

„a)

v preambuli se poslední pododstavec, který zmiňuje smlouvu nebo smlouvy, k nimž je příslušný protokol připojen, nahrazuje slovy ‚SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie:‘; v případě protokolu o umístění sídel znějí první dvě slova ‚SE DOHODLI‘.“

b)

Strana 166, čl. 1 bod 4 uvozující věta

Místo:

„4)

V následujících protokolech se slovo ‚Smlouva‘ nahrazuje slovem ‚Smlouvy‘ (množné číslo) v odpovídajícím mluvnickém tvaru a odkazy na Smlouvu o Evropské unii nebo na Smlouvu o založení Evropského společenství nebo obojí se nahrazují odkazem na ‚Smlouvy‘:“

má být:

„4)

V následujících protokolech se slovo ‚Smlouva‘ nahrazuje slovem ‚Smlouvy‘ (množné číslo) v odpovídajícím mluvnickém tvaru, odkazy na Smlouvu o Evropské unii nebo na Smlouvu o založení Evropského společenství nebo obojí se nahrazují odkazem na ‚Smlouvy‘ a příslušná věta se v případě potřeby odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje:“.

c)

Strana 166, čl. 1 bod 4 písm. b)

Místo:

„b)

(netýká se českého znění);“

má být:

„b)

Protokol o statutu Evropské investiční banky:

článek 9, nově označený jako článek 7, odstavec 4;“.

d)

Strana 172, čl. 1 bod 11 písm. e)

Místo:

„e)

v článku 2 první větě se slova ‚Podle čl. 105 odst. 1 této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Podle čl. 105 odst. 1 a čl. 245a odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie‘; v druhé větě se slova ‚této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Smlouvy o Evropské unii‘; a ve větě se slova ‚této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Smlouvy o fungování Evropské unie‘;“

má být:

„e)

v článku 2 první větě se slova ‚Podle čl. 105 odst. 1 této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Podle čl. 105 odst. 1 a čl. 245a odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie‘; v druhé větě se slova ‚této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Smlouvy o Evropské unii‘; a ve třetí větě se slova ‚této smlouvy‘ nahrazují slovy ‚Smlouvy o fungování Evropské unie‘;“.

e)

Strana 173, čl. 1 bod 11 písm. u) podbod ii) – nový článek 40.2 první věta Protokolu o statutu ESCB a ECB

Místo:

„Evropská rada může změnit čl. 10 odst. 2 jednomyslně rozhodnutím na doporučení Evropské centrální banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí, anebo na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou.“

má být:

„Evropská rada může změnit článek 10.2 jednomyslně rozhodnutím na doporučení Evropské centrální banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí, anebo na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou.“

f)

Strana 174, čl. 1 bod 11 písm. w)

Místo:

„w)

v dosavadních článcích 43.1, 43.2 a 43.3, nově označených jako články 42.1, 42.2 a 42.3, se odkaz na článek 122 nahrazuje odkazem na článek 166a; v dosavadním článku 43.3, nově označeném jako článek 42.3, se zrušují odkazy na články 34.2 a 50; a v dosavadním článku 43.4, nově označeném jako článek 42.4, se odkaz na článek 10.1 nahrazuje odkazem na článek 10.2;“

má být:

„w)

v dosavadních článcích 43.1, 43.2 a 43.3, nově označených jako články 42.1, 42.2 a 42.3, se odkaz na článek 122 nahrazuje odkazem na článek 116a; v dosavadním článku 43.3, nově označeném jako článek 42.3, se zrušují odkazy na články 34.2 a 50; a v dosavadním článku 43.4, nově označeném jako článek 42.4, se odkaz na článek 10.1 nahrazuje odkazem na článek 10.2;“.

g)

Strana 174, čl. 1 bod 11 písm. y)

Místo:

„y)

v dosavadním článku 47.3, nově označeném jako článek 46.3, se slova ‚vůči měnám nebo jednotné měně členských států, na které se výjimka v čl. 123 odst. 5 této smlouvy nevztahuje‘ nahrazují slovy ‚vůči euru, jak je uvedeno v čl. 123 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie‘;“

má být:

„y)

v dosavadním článku 47.3, nově označeném jako článek 46.3, se slova ‚vůči měnám nebo jednotné měně členských států, na které se výjimka v čl. 123 odst. 5 této smlouvy nevztahuje‘ nahrazují slovy ‚vůči euru, jak je uvedeno v čl. 117a odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie‘;“.

h)

Strana 174, čl. 1 bod 11 písm. aa)

Místo:

„aa)

v dosavadním článku 52, nově označeném jako článek 49, se za slova ‚Po neodvolatelném stanovení směnných kurzů‘ vkládají slova ‚v souladu s čl. 116a odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie‘;“

má být:

„aa)

v dosavadním článku 52, nově označeném jako článek 49, se v nadpise slova ‚v měnách Společenství‘ nahrazují slovy ‚v měnách členských států‘ a před slova ‚přijme Rada guvernérů‘ se vkládají slova ‚v souladu s čl. 117a odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie‘;“.

i)

Strana 175, čl. 1 bod 12 písm. j) bod ii) – nový čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec

Místo:

„Správní rada dozírá na řádnou správu banky; zajišťuje, že banka je řízena v souladu s ustanoveními Smluv a statutu, jakož i s obecnými směrnicemi vydanými Radou guvernérů.“

má být:

„Správní rada dozírá na řádnou správu banky; zajišťuje, že banka je řízena v souladu s ustanoveními Smluv a tohoto statutu, jakož i s obecnými směrnicemi vydanými Radou guvernérů.“

j)

Strana 176, čl. 1 bod 12 písm. l) bod ii) – nový čl. 12 odst. 2 druhá věta

Místo:

„Za tímto účelem ověřuje, zda byly operace banky provedeny v souladu s požadavky a postupy stanovenými statutem a jednacím řádem.“

má být:

„Za tímto účelem ověřuje, zda byly operace banky provedeny v souladu s požadavky a postupy stanovenými tímto statutem a jednacím řádem.“

k)

Strana 180, čl. 1 bod 15 písm. b)

Místo:

„b)

v prvním bodě preambule se slova ‚Společenství řídit při rozhodování o vstupu do třetí etapy hospodářské a měnové unie,‘ nahrazují slovy ‚Unie řídit při rozhodování o ukončení výjimek členských států, na které se vztahuje výjimka,‘;“

má být:

„b)

v prvním bodě preambule se slova ‚v čl. 121 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, kterými se bude Společenství řídit při rozhodování o vstupu do třetí etapy hospodářské a měnové unie,‘ nahrazují slovy ‚v článku 117a Smlouvy o fungování Evropské unie, kterými se bude Unie řídit při rozhodování o ukončení výjimek členských států, na které se vztahuje výjimka,‘;“.

l)

Strana 192, čl. 1 bod 23 písm. b) podbod ii)

Místo:

„PŘIPOMÍNAJÍCE, že článek 2 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje cíl podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy a že tato soudržnost patří mezi oblasti sdílené pravomoci Unie podle čl. 2c odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii,;“

má být:

„PŘIPOMÍNAJÍCE, že článek 2 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje cíl podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy a že tato soudržnost patří mezi oblasti sdílené pravomoci Unie podle čl. 2c odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie,;“.

m)

Strana 193, čl. 1 bod 27

Místo:

„27)

V jediném ustanovení Protokolu k článku 17 Smlouvy o Evropské unii se zrušují slova ‚do jednoho roku od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost‘.“

má být:

„27)

V Protokolu k článku 17 Smlouvy o Evropské unii se v prvním bodě preambule slova ‚čl. 17 odst. 1 druhého pododstavce a odst. 3‘ nahrazují slovy ‚čl. 28a odst. 2‘ a v jediném ustanovení se zrušují slova ‚do jednoho roku od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost‘.“

n)

Strana 194, článek 1

Doplňuje se tento nový bod:

„PŘÍLOHY

34)

V příloze I, tabulce, řádku pro položku ex 22.08, ex 22.09 se zrušuje slovo ‚Smlouvy‘.“

3.   SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY

Smlouva o Evropské unii

Strana 206, dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii odpovídající článku 47

Místo:

„Článek 47 (přemístěn)“

má být:

„Článek 47 (nahrazen)“.

Smlouva o fungování Evropské unie

a)

Strana 214, nové číslování Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídající článku 113 (přemístěn)

Místo:

„Článek 294“

má být:

„Článek 284“.

b)

Strana 226, chybějící nové číslování Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídající článku 279b

„Článek 324“

c)

Strana 226, chybějící nové číslování Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídající článku 280g

„Článek 332“

d)

Strana 228, staré číslování Smlouvy o založení Evropského společenství, poznámky pod čarou týkající se článků 8 a 10 (označené (6) a (7)

Místo:

„(6)

Věcně nahrazen článkem 9 (nově 13) Smlouvy o Evropské unii a čl. 245a (nově 282) Smlouvy o fungování Evropské unie.

(7)

Věcně nahrazen čl. 3a (nově 3) odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.“

má být:

„(6)

Věcně nahrazen článkem 9 (nově 13) Smlouvy o Evropské unii a čl. 245a (nově 282) odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(7)

Věcně nahrazen čl. 3a (nově 4) odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.“

e)

Strana 228, staré číslování Smlouvy o založení Evropského společenství, poznámka pod čarou týkající se čl. 63 bodů 1 a 2 a čl. 64 odst. 2 (označená (1) v CIG 14/07 – (12) v Úředním věstníku)

Místo:

„(1)/(12)

Čl. 63 body 1 a 2 Smlouvy o založení Evropského společenství se nahrazují čl. 63 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a č. 64 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství se nahrazuje čl. 63 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být:

„(1)/(12)

Čl. 63 body 1 a 2 Smlouvy o založení Evropského společenství se nahrazují čl. 63 (nově 78) odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 64 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství se nahrazuje čl. 63 (nově 78) odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

f)

Strana 229, staré číslování Smlouvy o založení Evropského společenství, poznámka pod čarou týkající se článku 178 (označená (1) v CIG 14/07 – (21) v Úředním věstníku)

Místo:

„(1)/(21)

Věcně nahrazen čl. 188d odst. 1 prvním pododstavcem druhou větou Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být:

„(1)/(21)

Věcně nahrazen čl. 188d (nově 208) odst. 1 prvním pododstavcem druhou větou Smlouvy o fungování Evropské unie.“

g)

Strana 229, staré číslování Smlouvy o založení Evropského společenství, poznámka pod čarou týkající se článku 224 (označená (7) v CIG 14/07 – (37) v Úředním věstníku)

Místo:

„(7)/(37)

První věta prvního pododstavce věcně nahrazena čl. 9d (nově 17) odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii.“

má být:

„(7)/(37)

První věta prvního pododstavce věcně nahrazena čl. 9f (nově 19) odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii.“

h)

Strana 229, staré číslování Smlouvy o založení Evropského společenství, poznámka pod čarou týkající se článku čl. 263 prvního a pátého pododstavce (označená (1) v CIG 14/07 – (41) v Úředním věstníku)

Místo:

„(1)/(41)

Věcně nahrazen čl. 268 (nově 310) odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být:

„(1)/(41)

Věcně nahrazen čl. 256a (nově 300) odst. 3 a 4 Smlouvy o fungování Evropské unie.“