ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 8

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
12. ledna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2008/C 008/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unie
Úř. věst. C 315, 22.12.2007

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2008/C 008/02

Věc C-525/04 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Španělské království v. Komise Evropských společenství, Lenzing AG (Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Nevymáhání dlužných příspěvků, poplatků z prodlení a úroků — Přípustnost — Kritérium soukromého věřitele)

2

2008/C 008/03

Věc C-260/05 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Sniace SA v. Komise Evropských společenství, Rakouská republika, Lenzing Fibers GmbH (původně Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), spolková země Burgendlandsko (Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Přípustnost — Akt, který se žalobkyně osobně dotýká)

2

2008/C 008/04

Věc C-319/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo (Žaloba pro nesplnění povinnosti — Články 28 ES a 30 ES — Směrnice 2001/83/ES — Česnekový přípravek ve formě tobolek — Přípravek legálně uváděný v určitých členských státech na trh jako doplněk stravy — Přípravek zařazený jako léčivý přípravek v členském státě dovozu — Pojem léčivý přípravek — Překážka — Odůvodnění — Veřejné zdraví — Proporcionalita)

3

2008/C 008/05

Věc C-330/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hovrätten för Övre Norrland – Švédsko) – Trestní řízení proti Fredriku Granbergovi (Spotřební daně — Minerální oleje — Neobvyklý způsob přepravy)

3

2008/C 008/06

Věc C-162/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – International Mail Spain SL v. Administración del Estado, Correos (Směrnice 97/67/ES — Společná pravidla pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb — Liberalizace poštovních služeb — Možnost vyhradit přeshraniční zásilky poskytovateli všeobecných poštovních služeb v míře nutné pro zajištění zachování všeobecných služeb)

4

2008/C 008/07

Věc C-59/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/109/ES — Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

4

2008/C 008/08

Věc C-465/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nederlandse Raad van State (Nizozemsko) dne 17. října 2007 – M. a N. Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Věc C-466/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Německo) dne 22. října 2007 – Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Věc C-469/07: Žaloba podaná dne 22. října 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

6

2008/C 008/11

Věc C-477/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Antwerpen (Belgie) dne 29. října 2007 – Gerlach & Co. NV v. Belgický stát

6

2008/C 008/12

Věc C-482/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank te 's-Gravenhage (Nizozemsko) dne 2. listopadu 2007 – AHP Manufacturing BV v. Bureau voor de Industriële Eigendom, který vystupuje zároveň pod jménem Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Věc C-483/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. listopadu 2007 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG proti usnesení Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 28. srpna 2007 ve věci T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG v. Komise Evropských společenství

7

2008/C 008/14

Věc C-484/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank te 's-Gravenhage, zasedající v Roermond (Nizozemsko) dne 31. října 2007 – Fatma Pehlivan v. Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Věc C-487/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Civil Division) (Spojené království) dne 5. listopadu 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem Honey pot cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Věc C-488/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Session (Skotsko), Edinburgh (Spojené království) dne 5. listopadu 2007 – Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Věc C-494/07: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

10

2008/C 008/18

Věc C-507/07: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

10

 

Soud prvního stupně

2008/C 008/19

Spojené věci T-3/00 a T-337/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. listopadu 2007 – Pitsiorlas v. Rada a ECB (Přístup k dokumentům — Basilejsko-nyborgská dohoda — Žaloba na neplatnost — Napadnutelné akty — Odůvodnění — Námitka protiprávnosti — Rozhodnutí 93/731/ES — Jednací řád Evropské centrální banky — Žaloba na náhradu škody — Mimosmluvní odpovědnost Společenství za protiprávní jednání jeho orgánů — Škoda — Příčinná souvislost)

11

2008/C 008/20

Věc T-205/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Ianniello v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2001/2002 — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody)

11

2008/C 008/21

Věc T-308/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Ianniello v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2001/2002 — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody)

12

2008/C 008/22

Věc T-103/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – P v. Komise (Úředníci — Odměna — Neoprávněná nepřítomnost — Ztráta nároku na odměnu — Článek 59 statutu — Lékařské potvrzení)

12

2008/C 008/23

Věc T-214/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 28. listopadu 2007 – Vounakis v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2003 — Vymezení cílů, kterých má být dosaženo — Povinnost uvést odůvodnění — Nesoudržnost mezi známkami a komentáři — Zjevně nesprávné posouzení)

12

2008/C 008/24

Věc T-434/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. listopadu 2007 – Gateaway v. OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky ACTIVY Media Gateway — Starší slovní a obrazové národní ochranné známky a ochranné známky Společenství Gateway a GATEWAY — Relativní důvody pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení ES č. 40/94 — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94)

13

2008/C 008/25

Věc T-458/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Tegometall Internatinal v. OHIM – Wupermann (TEK) (Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Přihláška slovní ochranné známky Společenství TEK — Předmět řízení — Dodržování práv na obhajobu — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94)

13

2008/C 008/26

Věc T-111/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 21. listopadu 2007 – Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství VITAL FIT — Starší národní slovní ochranná známka VITAFIT — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Právo být vyslechnut — Povinnost uvést odůvodnění)

14

2008/C 008/27

Věc T-149/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Castellani v. OHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství CASTELLANI — Starší národní slovní ochranné známky CASTELLUM a CASTELLUCA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94)

14

2008/C 008/28

Věc T-418/05: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 22. listopadu 2007 – Investire Partecipazioni v. Komise (Žaloba na neplatnost — EFRR — Nenapadnutelný akt — Přípravný akt — Nepřípustnost)

15

2008/C 008/29

Věc T-102/06: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 22. listopadu 2007 – Investire Partecipazioni v. Komise (Žaloba na neplatnost — EFRR — Snížení finanční podpory — Nedostatek osobní dotčenosti — Nepřípustnost)

15

2008/C 008/30

Věc T-183/07 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 9. listopadu 2007 – Polsko v. Komise (Předběžné opatření — Směrnice (ES) 2003/87 — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 — Zamítavé rozhodnutí Komise — Žádost o odklad výkonu rozhodnutí — Nedostatek naléhavosti)

16

2008/C 008/31

Věc T-215/07 R: Usnesení soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 15. listopadu 2007 – Donnici v. Parlament (Předběžné opatření — Rozhodnutí Evropského parlamentu — Ověřování mandátů volených zástupců — Zrušení platnosti poslaneckého mandátu vyplývající z použití vnitrostátních volebních předpisů — Návrh na odklad vykonatelnosti — Přípustnost — Fumus boni juris — Naléhavost — Vážení zájmů)

16

2008/C 008/32

Věc T-398/07: Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Španělsko v. Komise

17

2008/C 008/33

Věc T-401/07: Žaloba podaná dne 2. listopadu 2007 – Caixa Geral de Depósitos v. Komise

17

2008/C 008/34

Věc T-402/07: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2007 – Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Věc T-403/07: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2007 – Union Nationale de L'Apiculture Française a další v. Komise Evropských společenství

19

2008/C 008/36

Věc T-404/07: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2007 – Ryanair v. Komise

20

2008/C 008/37

Věc T-405/07: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe v. OHIM (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Věc T-406/07: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe v. OHIM (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Věc T-407/07: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2007 – CMB a Christof v. Komise a EAR

22

2008/C 008/40

Věc T-408/07: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2007 – Crunch Fitness International v. OHIM – ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Věc T-409/07: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Cohausz v. OHIM – Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Věc T-410/07: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Jurado Hermanos v. OHIM (JURADO)

23

2008/C 008/43

Věc T-411/07: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – Aer Lingus Group v. Komise

24

2008/C 008/44

Věc T-413/07: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2007 – Bayern Innovativ v. OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Věc T-415/07: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2007 – RedEnvelope v. OHIM – Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Věc T-416/07: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2007 – RedEnvelope v. OHIM – Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Věc T-417/07: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Lodato & C. v. Komise

26

2008/C 008/48

Věc T-418/07: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – LIBRO v. OHIM – Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Věc T-419/07: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – Okalux v. OHIM – Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Věc T-423/07: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2007 – Ryanair v. Komise

28

2008/C 008/51

Věc T-424/07: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2007 – Pioneer Hi-Bred International v. OHIM (OPTIMUM)

29

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2008/C 008/52

Věc F-67/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Michail v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Zpráva o vývoji služebního postupu — Hodnotící období roku 2003 — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody)

30

2008/C 008/53

Věc F-34/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Michail v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Zpráva o vývoji služebního postupu — Hodnotící období roku 2004 — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody)

30

2008/C 008/54

Věc F-109/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Dittert v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Přednostní body — Neúplný osobní spis — Opomenutí přednostních bodů z informatizovaného spisu pro účely povyšování Sysper 2 — Technická závada — Výbor pro povyšování A* — Přiznání nižšího počtu bodů, než bylo navrhováno nadřízenými)

31

2008/C 008/55

Věc F-110/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Carpi Badía v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Přednostní body — Neúplný osobní spis — Opomenutí přednostních bodů z informatizovaného spisu pro účely povyšování Sysper 2 — Technická závada — Výbor pro povyšování A* — Přiznání nižšího počtu bodů, než bylo navrhováno nadřízenými)

31

2008/C 008/56

Věc F-128/07: Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Menidiatis v. Komise

32

2008/C 008/57

Věc F-129/07: Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Kremlis v. Komise

32

2008/C 008/58

Věc F-130/07: Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Vinci v. Evropská centrální banka

32

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/1


(2008/C 8/01)

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 315, 22.12.2007

Dřívější publikace

Úř. věst. C 297, 8.12.2007

Úř. věst. C 283, 24.11.2007

Úř. věst. C 269, 10.11.2007

Úř. věst. C 247, 20.10.2007

Úř. věst. C 235, 6.10.2007

Úř. věst. C 223, 22.9.2007

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/2


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Španělské království v. Komise Evropských společenství, Lenzing AG

(Věc C-525/04 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Státní podpory - Nevymáhání dlužných příspěvků, poplatků z prodlení a úroků - Přípustnost - Kritérium soukromého věřitele)

(2008/C 8/02)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Španělské království (zástupce: J. M. Rodríguez Cárcamo, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Kreuschitz a J. L. Buendía Sierra, zmocněnci, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt), Lenzing AG (zástupce: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 21. října 2004, Lenzing v. Komise (T-36/99), kterým Soud zrušil čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 1999/395/ES ze dne 28. října 1998 o státní podpoře poskytnuté Španělskem Sniace SA, se sídlem v Torrelavega, Cantabria (Úř. věst. 1999, L 149, s. 40) ve znění rozhodnutí Komise 2001/43/ES ze dne 20. září 2000 (Úř. věst. L 11, s. 46) – Přípustnost žaloby na neplatnost podané konkurenčním podnikem příjemce podpory – Pojem osoby osobně dotčené napadeným rozhodnutím – Dohody o stanovení splátkového kalendáře a splácení dluhů – Kritérium soukromého věřitele

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Lenzing AG.

3)

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení


(1)  Úř. věst. C 69, 19.3.2005.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/2


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Sniace SA v. Komise Evropských společenství, Rakouská republika, Lenzing Fibers GmbH (původně Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), spolková země Burgendlandsko

(Věc C-260/05 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Státní podpory - Přípustnost - Akt, který se žalobkyně osobně dotýká)

(2008/C 8/03)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Sniace SA (zástupce: J. Baró Fuentes, abogado)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Kreuschitz a J. L. Buendía Sierra, zmocněnci), Rakouská republika (zástupce: H. Dossi, zmocněnec), Lenzing Fibers GmbH (původně Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) (zástupce: U. Soltész, Rechtsanwalt), spolková země Burgendlandsko (zástupce: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Předmět věci

Opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) ze dne 14. dubna 2005, Sniace v. Komise (T-88/01), kterým byla prohlášena za nepřípustnou žaloba navrhovatelky směřující ke zrušení rozhodnutí Komise 2001/102/ES ze dne 19. července 2000 o státní podpoře Rakouska ve prospěch Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Úř. věst. 2001, L 38, s. 33)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Sniace SA se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Rakouská republika ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 193, 6.8.2005.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/3


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

(Věc C-319/05) (1)

(Žaloba pro nesplnění povinnosti - Články 28 ES a 30 ES - Směrnice 2001/83/ES - Česnekový přípravek ve formě tobolek - Přípravek legálně uváděný v určitých členských státech na trh jako doplněk stravy - Přípravek zařazený jako léčivý přípravek v členském státě dovozu - Pojem „léčivý přípravek“ - Překážka - Odůvodnění - Veřejné zdraví - Proporcionalita)

(2008/C 8/04)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: B. Stromsky a B. Schima, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: M. Lumma a C. Schulze-Bahr, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 28 ES a 30 ES – Vnitrostátní správní praxe klasifikující česnekový preparát v kapslích jako léčivý přípravek – Pojem léčivého přípravku v právní úpravě Společenství

Výrok

1)

Spolková republika Německo tím, že zařadila jako léčivý přípravek česnekový přípravek ve formě tobolek, jenž neodpovídá definici léčivého přípravku ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 28 ES a 30 ES.

2)

Spolkové republice Německo se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 257, 15.10.2005.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/3


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hovrätten för Övre Norrland – Švédsko) – Trestní řízení proti Fredriku Granbergovi

(Věc C-330/05) (1)

(Spotřební daně - Minerální oleje - Neobvyklý způsob přepravy)

(2008/C 8/05)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Hovrätten för Övre Norrland

Účastník původního trestního řízení

Fredrik Granberg

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Hovrätten för Övre Norrland – Výklad čl. 3 odst. 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 76, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 179) – Dovoz minerálních olejů, které byly již propuštěny pro domácí spotřebu v jiném členském státě, uskutečňovaný jednotlivci – Neobvyklý způsob přepravy

Výrok

1)

Článek 9 odst. 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, neumožňuje, aby topná nafta nabytá v jiném členském státě jednotlivcem pro vlastní potřebu a jím přepravená do uvedeného členského státu spotřeby obecně podléhala spotřební dani ve členském státě spotřeby bez ohledu na způsob, jímž tento jednotlivec uskutečňuje tuto přepravu.

2)

Přeprava 3 000 l topné nafty ve třech nádržích běžně nazývaných „velké nádrže pro volně ložené zboží“ naložených v malém nákladním vozidle, uskutečněná jednotlivcem, představuje „neobvyklý způsob přepravy“ ve smyslu čl. 9 odst. 3 směrnice 92/12, ve znění směrnice 92/108.

3)

Článek 7 odst. 4 směrnice 92/12, ve znění směrnice 92/108, nebrání tomu, aby právní předpis členského státu určení, v němž existuje daňová povinnost ke spotřební dani, jak to umožňuje čl. 9 odst. 3 této směrnice, uložil všem jednotlivcům, kteří nabyli sami a pro vlastní potřebu topnou naftu v jiném členském státě, kde bylo toto zboží propuštěno pro domácí spotřebu, a kteří sami uvedené zboží přepravili do tohoto členského státu určení „neobvyklým způsobem přepravy“ ve smyslu uvedeného čl. 9 odst. 3, aby zřídili záruku k zajištění platby spotřební daně a měli u sebe průvodní doklad, jakož i důkaz o zřízení této záruky.


(1)  Úř. věst. C 271, 29.10.2005.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/4


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – International Mail Spain SL v. Administración del Estado, Correos

(Věc C-162/06) (1)

(Směrnice 97/67/ES - Společná pravidla pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb - Liberalizace poštovních služeb - Možnost vyhradit přeshraniční zásilky poskytovateli všeobecných poštovních služeb „v míře nutné pro zajištění zachování všeobecných služeb“)

(2008/C 8/06)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: International Mail Spain SL

Žalovaný: Administración del Estado, Correos

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Tribunal Supremo – Výklad čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby ve znění před změnou provedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002 (Úř. věst. L 15, s. 14; Zvl. vyd. 06/03, s. 71) – Poštovní služby vyhrazené poskytovateli všeobecných poštovních služeb – Přeshraniční zásilky – Kritéria posouzení – Zohlednění výlučně dosažení finanční rovnováhy poskytovatele všeobecných poštovních služeb

Výrok

Článek 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby musí být vykládán v tom smyslu, že členským státům umožňuje vyhradit přeshraniční zásilky poskytovateli všeobecných poštovních služeb pouze tehdy, pokud prokáží,

že bez takového vyhrazení by tyto všeobecné služby nebyly úspěšně poskytovány nebo

že toto vyhrazení je nutné k tomu, aby tyto služby mohly být poskytovány za hospodářsky přijatelných podmínek.


(1)  Úř. věst. C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/4


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-59/07) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2003/109/ES - Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty - Neprovedení ve stanovené lhůtě)

(2008/C 8/07)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. Condou-Durande a A. Alcover San Pedro, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království (zástupce: F. Díez Moreno, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. 2004, L 16, s. 44)

Výrok

1)

Španělské království tím, že nepřijalo nezbytná ustanovení pro dosažení souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedené směrnice.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 69, 24.3.2007.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nederlandse Raad van State (Nizozemsko) dne 17. října 2007 – M. a N. Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie

(Věc C-465/07)

(2008/C 8/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Nederlandse Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobci: M. Elgafaji, N. Elgafaji

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 15 písm. c) směrnice 2004/83/ES o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (1) vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení poskytuje ochranu pouze v situaci, na kterou se vztahuje také článek 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tak jak je vykládán judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, nebo poskytuje prvně uvedené ustanovení ve srovnání s článkem 3 Úmluvy doplňující nebo jinou ochranu?

2)

V případě, že čl. 15 písm. c) směrnice poskytuje ve srovnání s článkem 3 Úmluvy doplňující nebo jinou ochranu, jaká jsou v tomto případě kritéria pro to, zda se osoba, která uplatňuje, že přichází v úvahu pro podpůrnou ochranu, skutečně vystavuje nebezpečí, že bude ve smyslu čl. 15 písm. c) ve spojení s čl. 2 písm. e) směrnice vážně individuálně ohrožena v důsledku svévolného násilí?


(1)  Úř. věst. L 304, s. 12.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Německo) dne 22. října 2007 – Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH

(Věc C-466/07)

(2008/C 8/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobce: Dietmar Klarenberg

Žalovaná: Ferrotron Technologies GmbH

Předběžná otázka

Jedná se o převod části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (1) pouze tehdy, jestliže je část podniku nebo závodu u nového zaměstnavatele nadále vedena jako organizačně samostatná část podniku nebo závodu?


(1)  Úř. věst. L 82, s. 16.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/6


Žaloba podaná dne 22. října 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

(Věc C-469/07)

(2008/C 8/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupce: H. Kraemer, zmocněnec)

Žalovaný: Lucemburské velkovévodství

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Lucemburské velkovévodství tím, že nesdělilo Komisi seznam soudů pro (průmyslové) vzory Společenství, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 80 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (1);

uložit Lucemburskému velkovévodství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lucemburské velkovévodství nesplnilo povinnost stanovenou v čl. 80 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, podle kterého každý členský stát sdělí Komisi nejpozději do 6. března 2005 seznam soudů pro (průmyslové) vzory Společenství s označením jejich názvu a místní příslušnosti.


(1)  Úř. věst. L 3, s. 1.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Antwerpen (Belgie) dne 29. října 2007 – Gerlach & Co. NV v. Belgický stát

(Věc C-477/07)

(2008/C 8/11)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Gerlach & Co. NV

Žalovaný: Belgický stát

Předběžné otázky

1.

Je zaúčtování ve smyslu čl. 221 odst. 1 celního kodexu Společenství (vydaného nařízením Rady [EHS] č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, [kterým se vydává celní kodex Společenství]) (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307, dále jen „celní kodex“)] zaúčtováním ve smyslu článku 217 celního kodexu, které spočívá v tom, že celní orgány zapíší částku cla do účetních dokladů nebo na jiný rovnocenný nosič údajů, a je třeba toto zaúčtování odlišit od zapsání částky cla do účtování vlastních zdrojů ve smyslu článku 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 ze dne 29. května 1989, kterým se provádí rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 1) [nyní článek 6 nařízení Rady [ES, Euratom] č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1; Zvl. vyd. 01/03, s. 169)]?

2.

Musí být čl. 221 odst. 2 celního kodexu vykládán v tom smyslu, že sdělení částky cla dlužníkovi celními orgány odpovídajícím postupem může být považováno za sdělení částky cla dlužníkovi upravené v čl. 221 odst. 1 celního kodexu pouze v případě, že částka cla byla zaúčtována již před tím, než ji celní orgány sdělily dlužníkovi?

3.

Musí být čl. 221 odst. 1 celního kodexu vykládán v tom smyslu, že nelze požadovat částku cla, pokud byla celními orgány odpovídajícím postupem sdělena dlužníkovi, avšak aniž by byla zaúčtována celními orgány před jejím sdělením dlužníkovi, takže celní orgány mohou dodatečně vybírat částku cla pouze v případě, že je opět dlužníkovi sdělena odpovídajícím postupem poté, co byla zaúčtována, a pokud toto nastane během platné promlčecí lhůty?


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank te 's-Gravenhage (Nizozemsko) dne 2. listopadu 2007 – AHP Manufacturing BV v. Bureau voor de Industriële Eigendom, který vystupuje zároveň pod jménem Octrooicentrum Nederland

(Věc C-482/07)

(2008/C 8/12)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank te 's-Gravenhage

Účastníci původního řízení

Žalobce: AHP Manufacturing BV

Žalovaný: Bureau voor de Industriële Eigendom, který vystupuje zároveň pod jménem Octrooicentrum Nederland

Předběžné otázky

1)

Brání nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky (1) (Úř. věst. L 182, s. 1, ve znění změn) a zejména jeho čl. 3 odst. 1 písm. c) tomu, aby majiteli základního patentu bylo vydáno osvědčení pro produkt, který v okamžiku podání žádosti o osvědčení již byl předmětem jednoho nebo více osvědčení jednoho nebo více majitelů základních patentů?

2)

Vede nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (2) (Úř. věst. L 198, s. 30, ve znění změn) a zejména jeho bod 17 odůvodnění a jeho čl. 3 odst. 2 druhá věta k tomu, že první otázku je třeba zodpovědět jinak?

3)

Záleží zodpovězení předchozích otázek na tom, zda žádost podaná jako poslední, stejně jako dříve podaná žádost či podané žádosti byly podány ve lhůtě čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 nebo ve lhůtě čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1768/92?

4)

Záleží zodpovězení předchozích otázek na tom, zda doba ochrany poskytnutá při vydání osvědčení podle článku 13 nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 vyprší ke stejnému nebo k pozdějšímu okamžiku, než je tomu na základě jednoho nebo více osvědčení, která byla vydána pro tentýž produkt ?

5)

Záleží zodpovězení předchozích otázek na tom, že nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 nestanoví, do jaké lhůty musí příslušný úřad ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení žádost o osvědčení zpracovat a nakonec ho vydat, čímž může rozdílná rychlost zpracování příslušnými úřady ve členských státech vést k odpovídajícím rozdílům v možnosti vydání osvědčení?


(1)  Úř. věst. L 182, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 198, s. 30.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/7


Kasační opravný prostředek podaný dne 5. listopadu 2007 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG proti usnesení Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 28. srpna 2007 ve věci T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG v. Komise Evropských společenství

(Věc C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (zástupce: K. Bott, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

1.

zrušit usnesení Soudu prvního stupně Evropských společenství (druhého senátu) ze dne 28. srpna 2007 a

2.

zrušit rozhodnutí žalované o vyhrazení domény galileo.eu;

3.

uložit žalované náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a řízení před Soudem prvního stupně;

4.

pouze podpůrně podle návrhů v bodě 2) a 3) vrátit věc k rozhodnutí Soudu prvního stupně a uložit žalované náklady řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje tímto kasačním opravným prostředkem porušení práva Společenství (čl. 58 odst. 1 druhá věta statutu Soudního dvora), a to čl. 230 odst. 4 Smlouvy o ES. Takového porušení práva se dopustil Soud prvního stupně podle názoru navrhovatelky tím, že zamítl její žalobu jako nepřípustnou s odůvodněním, že navrhovatelka není „osobně dotčena“ rozhodnutím odpůrkyně, které bylo žalobou napadeno, o vyhrazení domény galileo.eu pro sebe. Navrhovatelka se považuje na základě práv, které jí náleží ke slovní ochranné známce Galileo, na základě svého postavení, které je jí přiznáno na základě nařízení Komise č. 874/2004 v řízení o zápis ochranné známky, jakož i na základě skutečnosti, že doména galileo.eu je obchodovatelné zboží a může být udělena pouze jednou, ve smyslu judikatury Soudního dvora, osobně dotčena rozhodnutím Komise o vyhrazení domény galileo.eu pro sebe.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank te 's-Gravenhage, zasedající v Roermond (Nizozemsko) dne 31. října 2007 – Fatma Pehlivan v. Staatssecretaris van Justitie

(Věc C-484/07)

(2008/C 8/14)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank te's-Gravenhage, zasedající v Roermond

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Fatma Pehlivan

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie

Předběžné otázky

1.a

Je třeba čl. 7 první pododstavec první odrážku rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 vykládat tak, že se tento článek použije již tehdy, jestliže rodinný příslušník skutečně pobýval po dobu tří let společně s tureckým pracovníkem, aniž by právo k pobytu tohoto rodinného příslušníka bylo zpochybněno příslušnými vnitrostátními orgány během těchto tří let?

1.b

Brání čl. 7 první pododstavec první odrážka rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 tomu, aby členský stát mohl během těchto tří let rozhodnout, že rodinný příslušník, který se připojil k tureckému pracovníkovi, nenabude, pokud uzavře manželství, žádné z práv, která jsou stanovena v tomto ustanovení, i když nadále pobývá společně s tureckým pracovníkem?

2.

Brání čl. 7 první pododstavec první odrážka nebo také jiné ustanovení práva Společenství nebo jiná zásada práva Společenství tomu, aby příslušné orgány po uplynutí tří let zpochybnily se zpětnou účinností právo k pobytu dotčeného cizince na základě vnitrostátních právních předpisů vztahujících se k otázce, zda se jedná o rodinného příslušníka nebo zda měl řádný pobyt po dobu těchto tří let?

3.a

Je pro zodpovězení výše uvedených otázek ještě rozhodující, zda cizinec neuvedl, úmyslně nebo z nedbalosti, údaje, které jsou pro přiznání práva k pobytu podle vnitrostátního práva zásadní? Pokud ano, v jakém smyslu?

3.b

Existuje přitom rozdíl v tom, zda byly tyto údaje zjištěny během výše uvedených tří let nebo teprve po uplynutí tohoto období? Přitom je třeba zohlednit skutečnost, že příslušné vnitrostátní orgány budou možná povinné po zjištění těchto údajů provést ještě (přesnější) šetření před tím, než bude možné přijmout rozhodnutí. Pokud ano, v jakém smyslu?


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Civil Division) (Spojené království) dne 5. listopadu 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd

(Věc C-487/07)

(2008/C 8/15)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (Civil Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Žalované: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd

Předběžné otázky

1)

Užívá-li obchodník v reklamě na vlastní zboží nebo služby zapsanou ochrannou známku, jejímž majitelem je soutěžitel, pro účely srovnání vlastností (konkrétně vůně) zboží, které uvádí na trh, s vlastnostmi (konkrétně vůní) zboží uváděného na trh soutěžitelem pod touto ochrannou známkou, způsobem, který nevede k záměně nebo jinak neohrožuje základní funkci ochranné známky jakožto údaje o původu, spadá takové užívání do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice 89/104?

2)

Užívá-li obchodník při obchodování (konkrétně na srovnávacím seznamu) velmi známou zapsanou ochrannou známku pro účely uvedení vlastnosti vlastního výrobku (konkrétně jeho vůně) způsobem, který:

a)

nezpůsobuje žádné nebezpečí záměny; a

b)

nemá vliv na prodej výrobků, na něž se vztahuje velmi známá zapsaná ochranná známka; a

c)

neohrožuje základní funkci zapsané ochranné známky jakožto záruky původu a nepoškozuje dobré jméno této známky, buď pošpiněním jejího image nebo jeho zeslabením nebo jakýmkoliv jiným způsobem, a

d)

hraje významnou roli při propagaci výrobku obchodníka, spadá takové užívání do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104?

3)

Co znamená „protiprávně netěží z“ v kontextu čl. 3a písm. g) směrnice o klamavé reklamě (84/450), ve znění směrnice o srovnávací reklamě (97/55), a, konkrétně, těží obchodník protiprávně z dobré pověsti velmi známé ochranné známky, pokud na srovnávacím seznamu srovnává svůj výrobek s výrobkem, na něž se vztahuje velmi známá ochranná známka?

4)

Co znamená „nepředstavuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci“ v kontextu čl. 3a písm. h) uvedené směrnice a, konkrétně, zahrnuje tento výraz případ, kdy bez toho, aby byla způsobena záměna nebo podvod, obchodník pouze pravdivě uvádí, že jeho výrobek má důležitou vlastnost (vůni) velmi známého výrobku, který je chráněn ochrannou známkou?

5)

Užívá-li obchodník označení, které je podobné zapsané ochranné známce, která má dobré jméno, a toto označení není podobné ochranné známce tak, aby došlo k záměně, takovým způsobem, že:

a)

základní funkce zapsané ochranné známky, tedy poskytnutí záruky původu, není narušena nebo ohrožena;

b)

nedochází k pošpinění nebo zastření zapsané ochranné známky nebo jejího dobrého jména nebo jakémukoli riziku s tímto spojeným;

c)

prodeje majitele ochranné známky nejsou narušeny; a

d)

majitel ochranné známky neztrácí prospěch z propagace, udržování nebo šíření své ochranné známky;

e)

ale obchodník získává užíváním svého označení obchodní výhodu z důvodu jeho podobnosti se zapsanou ochrannou známkou,

rovná se takové užívání „[protiprávnímu těžení]“ z dobrého jména zapsané ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách?


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Session (Skotsko), Edinburgh (Spojené království) dne 5. listopadu 2007 – Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-488/07)

(2008/C 8/16)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Session (Skotsko), Edinburgh.

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Royal Bank of Scotland plc.

Žalovaný: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.

Předběžné otázky

1.

Stanoví čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec šesté směrnice Rady 77/388/EHS (1), že podíl odpočitatelný osobou povinnou k dani podle čl. 17 odst. 5 musí být stanoven ročně jako procentní podíl a zaokrouhlen nahoru na celé procento, pokud:

a)

takový podíl odpovídá podílu, který byl určen pro oblast činnosti osoby povinné k dani v souladu buď s písmenem a) nebo s písmenem b) čl. 17 odst. 5 třetího pododstavce, nebo

b)

takový podíl odpovídá podílu, který byl určen na základě použití veškerého zboží a služeb nebo jejich části osobou povinnou k dani v souladu s čl. 17 odst. 5 třetím pododstavcem písm. c), nebo

c)

takový podíl odpovídá podílu, který byl určen s ohledem na veškeré zboží a služby použité osobou povinnou k dani pro veškerá plnění uvedená v čl. 17 odst. 5 prvním pododstavci v souladu s písmenem d) třetího pododstavce uvedeného článku?

2.

Mohou členské státy na základě čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce vyžadovat zaokrouhlení podílu odpočitatelného osobou povinnou k dani podle čl. 17 odst. 5 nahoru na jinou hodnotu než je nejbližší celé číslo?


(1)  Úř. věst. L 145, s. 1.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/10


Žaloba podaná dne 12. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

(Věc C-494/07)

(2008/C 8/17)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. Patakia a D. Recchia, zmocněnci)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, že nepřijala nezbytná opatření pro správné provedení povinností vyplývajících z čl. 6 odst. 4, článku 12 a článku 13 (celá příloha IV) směrnice Rady 92/43/EHS (1) ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do vnitrostátního práva, nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z tohoto ustanovení;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise přezkoumala slučitelnost opatření přijatých Řeckou republikou k provedení směrnice 92/43/EHS.

Tento přezkum ukázal, že některá ustanovení směrnice nebyla provedena úplně nebo správně.

Konkrétně se Komise domnívá, že použití v řecké právní úpravě výrazu „λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος“ („zásadní důvody veřejného zájmu“) namísto výrazu „επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος“ („naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“) použitého v čl. 6 odst. 4 směrnice, představuje nesprávné provedení tohoto ustanovení, jelikož rozšiřuje možnost výjimky, která je v něm stanovena a je neslučitelné s nezbytností striktního výkladu směrnice.

Navíc se Komise domnívá, že zahrnutí do řecké právní úpravy důvodů „zvláštního hospodářského významu“ v rámci „naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu“, kterými čl. 6 odst. 4 směrnice podmiňuje výjimku stanovenou tímtéž ustanovením, představuje nesprávné provedení čl. 6 odst. 4 směrnice v rozsahu, v němž vytváří dodatečné možnosti pro výjimky.

Konečně Komise konstatovala, že, jak to uznávají řecké orgány, ustanovení řeckých právních předpisů provádějících články 12 a 13 směrnice neodkazují na přílohu, která upřesňuje jejich oblast působnosti, takže výše citované články směrnice nebyly správně provedeny.

Komise se v důsledku toho domnívá, že Řecká republika správně neprovedla čl. 6 odst. 4, článek 12 a článek 13 směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.


(1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/10


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

(Věc C-507/07)

(2008/C 8/18)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupce: H. Kraemer, zmocněnec)

Žalovaná: Francouzská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Francouzská republika tím, že Komisi nesdělila soudy pro (průmyslové) vzory Společenství, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 80 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (1);

uložit Francouzské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Francouzská republika nesplnila povinnost stanovenou v čl. 80 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, podle něhož každý členský stát sdělí Komisi nejpozději do 6. března 2005 seznam soudů pro (průmyslové) vzory Společenství s označením jejich názvu a místní příslušnosti.


(1)  Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142.


Soud prvního stupně

12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/11


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. listopadu 2007 – Pitsiorlas v. Rada a ECB

(Spojené věci T-3/00 a T-337/04) (1)

(„Přístup k dokumentům - Basilejsko-nyborgská dohoda - Žaloba na neplatnost - Napadnutelné akty - Odůvodnění - Námitka protiprávnosti - Rozhodnutí 93/731/ES - Jednací řád Evropské centrální banky - Žaloba na náhradu škody - Mimosmluvní odpovědnost Společenství za protiprávní jednání jeho orgánů - Škoda - Příčinná souvislost“)

(2008/C 8/19)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Athanasios Pitsiorlas (Soluň, Řecko) (zástupce: D. Papafilippou, advokát)

Žalované: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Bauer, S. Kyriakopoulou a D. Zachariou, poté M. Bauer a D. Zachariou, zmocněnci) a Evropská centrální banka (zástupci: ve věci T-3/00 původně C. Zilioli, C. Kroppenstedt a P. Vospernik, poté C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou a S. Vuorensola a nakonec C. Zilioli, C. Kroppenstedt a F. Athanasiou, a ve věci T-337/04 C. Kroppenstedt, F. Athanasiou a P. Papapaschalis, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí Rady a Evropské centrální banky, jimiž byly zamítnuty žádosti žalobce o přístup k dokumentům týkajícím se Basilejsko-nyborgské dohody ze září 1987, a jednak žádost o náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 21. října 1999 v podobě, v jaké s ním byl Athanasios Pitsiorlas seznámen dopisem Evropské centrální banky ze dne 8. listopadu 1999, se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba na neplatnost zamítá.

3)

Žaloba na náhradu škody se zamítá.

4)

ECB, Rada i žalobce ponesou vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech T-3/00 a T-337/04. Rada ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem ve věci C-193/01 P.


(1)  Úř. věst. C 122, 29.4.2000.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/11


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Ianniello v. Komise

(Věc T-205/04) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2001/2002 - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody“)

(2008/C 8/20)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Ianniello (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období 2001/2002, jakož i rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 18. února 2004 o zamítnutí jeho stížnosti, a jednak platba náhrady utrpěné nemateriální újmy.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 217, 28.8.2004.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/12


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Ianniello v. Komise

(Věc T-308/04) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2001/2002 - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody“)

(2008/C 8/21)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Francesco Ianniello (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období 2001/2002, jakož i platba náhrady utrpěné nemateriální újmy.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí obsahující přijetí posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období 2001/2002 se zrušuje.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

Komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení žalobce.


(1)  Úř. věst. C 262 ze dne 23.10.2004.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/12


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – P v. Komise

(Věc T-103/05) (1)

(„Úředníci - Odměna - Neoprávněná nepřítomnost - Ztráta nároku na odměnu - Článek 59 statutu - Lékařské potvrzení“)

(2008/C 8/22)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: P (Barcelona, Španělsko) (zástupce: M. Griful i Ponsati, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně J. Currall a L. Lozano Palacios, poté J. Currall a I. Martínez del Peral, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2004, kterým byla nepřítomnost žalobkyně prohlášena od 16. března 2004 za neoprávněnou a kterým jí bylo od 15. dubna 2004 zastaveno vyplácení její odměny až do doby, kdy nastoupí do své funkce na generálním ředitelství „Tisk a Komunikace“ v Bruselu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 132, 28.5.2005.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/12


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 28. listopadu 2007 – Vounakis v. Komise

(Věc T-214/05) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2003 - Vymezení cílů, kterých má být dosaženo - Povinnost uvést odůvodnění - Nesoudržnost mezi známkami a komentáři - Zjevně nesprávné posouzení“)

(2008/C 8/23)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgie) (zástupci: původně S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, poté S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2004 o vyhotovení konečného posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. ledna do 31. prosince 2003

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí ze dne 13. července 2004 o vyhotovení posudku o vývoji služebního postupu Hippocrata Vounakise za období od 1. ledna do 31. prosince 2003 se zrušuje v rozsahu, v němž se týká části „Výkonnost“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 205, 20.8.2005.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/13


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. listopadu 2007 – Gateaway v. OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Věc T-434/05) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky ACTIVY Media Gateway - Starší slovní a obrazové národní ochranné známky a ochranné známky Společenství Gateway a GATEWAY - Relativní důvody pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Neexistence podobnosti označení - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení ES č. 40/94 - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94“)

(2008/C 8/24)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gateaway, Inc. (Irvine, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: původně C. R. Jones a P. Massey, poté C. R. Jones a E. S. Mackenzie, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Laporta Insa, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Mnichov, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 14. září 2005 (věc R 1068/2004-1), týkajícího se námitkového řízení mezi Fujitsu Siemens Computers GmbH a Gateaway, Inc.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Gateway, Inc. ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/13


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Tegometall Internatinal v. OHIM – Wupermann (TEK)

(Věc T-458/05) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Přihláška slovní ochranné známky Společenství TEK - Předmět řízení - Dodržování práv na obhajobu - Absolutní důvody pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94“)

(2008/C 8/25)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Švýcarsko) (zástupce: H. Timmann, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Weberndörfer, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem: Wuppermann AG (Leverkusen, Německo) (zástupci: původně H. Huisken, poté I. Friedhoff, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 21. října 2005 (věc R 1063/2004-2), ve znění opravy ze dne 16. listopadu 2005, týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Wuppermann AG a Tegometall International AG.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení, s výjimkou nákladů řízení vynaložených vedlejší účastnicí.

3)

Vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/14


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 21. listopadu 2007 – Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT)

(Věc T-111/06) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství VITAL FIT - Starší národní slovní ochranná známka VITAFIT - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 - Právo být vyslechnut - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2008/C 8/26)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Německo) (zástupci: P. Goldenbaum, T. Melchert a I. Rohr, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: G. Schneider, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Německo) (zástupce: M. Schaffer, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. února 2006 (věc R 3/2005-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Lidl Stiftung & Co. KG a Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/14


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2007 – Castellani v. OHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Věc T-149/06) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství CASTELLANI - Starší národní slovní ochranné známky CASTELLUM a CASTELLUCA - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

(2008/C 8/27)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Castellani SpA (Campagna Gello, Itálie) (zástupci: A. Di Maso a M. Di Masi, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. García Murillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 22. února 2006 (věc R 449/2005-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Markant Handels und Service GmbH a Castellani SpA.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 22. února 2006 (věc R 449/2005-1) se zrušuje.

2)

OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 178, 29.7.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/15


Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 22. listopadu 2007 – Investire Partecipazioni v. Komise

(Věc T-418/05) (1)

(„Žaloba na neplatnost - EFRR - Nenapadnutelný akt - Přípravný akt - Nepřípustnost“)

(2008/C 8/28)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Investire Partecipazioni SpA (Řím, Itálie) (zástupci: G. M. Roberti a A. Franchi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Flynn a M. Velardo, zmocněnci, ve spolupráci s G. Faedem, advokátem)

Předmět věci

Návrhy na zrušení rozhodnutí, která byla obsažena ve dvou dopisech generálního ředitelství „Regionální politika“ Komise ze dne 11 a 23. srpna 2005, které byly určeny stálému zastoupení Italské republiky u Evropské unie a které se týkaly nezpůsobilosti, pro podporu Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), opatření stanoveného v jednotném programovém dokumentu pro období 1997–1999 týkajícího se regionu Piemont (Itálie) na základě cíle č. 2

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Investire Partecipazioni SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 22, 28.1.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/15


Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 22. listopadu 2007 – Investire Partecipazioni v. Komise

(Věc T-102/06) (1)

(„Žaloba na neplatnost - EFRR - Snížení finanční podpory - Nedostatek osobní dotčenosti - Nepřípustnost“)

(2008/C 8/29)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Investire Partecipazioni SpA (Řím, Itálie) (zástupci: G. M. Roberti a A. Franchi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: M. Velardo a L. Flynn, agents, ve spolupráci s G. Faedem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise K(2005) 4683 ze dne 25. listopadu 2005 o snížení finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) týkající se velkého projektu na základě rozhodnutí K(97) 2199 o poskytnutí podpory EFRR pro opatření stanovená v jednotném programovém dokumentu pro období 1997–1999 týkajícím se regionu Piemont (Itálie) na základě cíle č. 2

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Investire Partecipazioni SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 121, 20.5.2006.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/16


Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 9. listopadu 2007 – Polsko v. Komise

(Věc T-183/07 R) (1)

(„Předběžné opatření - Směrnice (ES) 2003/87 - Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 - Zamítavé rozhodnutí Komise - Žádost o odklad výkonu rozhodnutí - Nedostatek naléhavosti“)

(2008/C 8/30)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupce: T. Nowakowski, zmocněnec)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: U. Wölker a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Žádost o odklad výkonu rozhodnutí K(2007) 1295 konečné ze dne 26. března 2007 o národním alokačním plánu pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů oznámeném Polskem na období 2008–2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32; Zvl. vyd. 15/07, s. 631)

Výrok

1)

Žádost o předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 155, 7.7.2007.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/16


Usnesení soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 15. listopadu 2007 – Donnici v. Parlament

(Věc T-215/07 R)

(Předběžné opatření - Rozhodnutí Evropského parlamentu - Ověřování mandátů volených zástupců - Zrušení platnosti poslaneckého mandátu vyplývající z použití vnitrostátních volebních předpisů - Návrh na odklad vykonatelnosti - Přípustnost - Fumus boni juris - Naléhavost - Vážení zájmů)

(2008/C 8/31)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italie) (zástupci: M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego a P. Salvatore, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: H. Krück, N. Lorenz a A. Caiola, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobce: Italská republika (zástupci: I. Braguglia, zmocněnec, ve spolupráci P. Gentilim, avvocato dello Stato)

Vedlejší účastník podporující žalovaného: Achille Occhetto (Řím, Itálie) (zástupci: P. De Caterini a F. Paola, advokáti)

Předmět věci

Návrh na odklad [2007/2121(REG)], do doby, než Soud rozhodne o žalobě v hlavním řízení

Výrok

1)

Vykonatelnost rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007, o ověření mandátu Beniamina Donniciho [2007/2121(REG)] se odkládá.

2)

O náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto později.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/17


Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Španělsko v. Komise

(Věc T-398/07)

(2008/C 8/32)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupce: N. Díaz Abad, zmocněnkyně)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 týkající se zahájení řízení podle článku 82 ES (Věc COMP/38.784 – Wanadoo España v. Telefónica) a

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Projednávaná žaloba směřuje proti rozhodnutí ze dne 4. července 2007 týkajícímu se zahájení řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (Věc COMP/38.784 – Wanadoo España v. Telefónica), jímž Komise uložila Telefónica, S.A., společně a nerozlučně s Telefónica de España S.A.U. pokutu ve výši 151 875 000 eur za porušení článku 82 ES. Podle Komise tyto dvě společnosti od září 2001 do prosince 2006 uplatňovaly sazby neodpovídající poskytování velkoobchodních a maloobchodních služeb přístupu do širokého pásma.

Na podporu svých tvrzení žalobce uvádí následující důvody:

porušení povinnosti spolupráce podle článku 10 ES a čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/21/ES (1) v rozsahu, v jakém Komise nedala španělskému regulačnímu orgánu možnost s ní spolupracovat při přezkumu možností, jak co nejúčinněji vyřešit údajné porušení práva;

porušení článku 82 ES na základě zjevně nesprávných posouzení ohledně nezbytnosti velkoobchodních výrobků, výpočtu nákladů a účinků jednání společnosti Telefónica na soutěžitele a spotřebitele;

uplatnění ultra vires článku 82 ES, neboť napadené rozhodnutí je v rozporu s regulačním rámcem pro elektronické komunikace platným ve Španělsku, čímž narušuje rovnováhu mezi právní úpravou ex ante a právní úpravou hospodářské soutěže. Krom toho nesoudržnost výsledků dosažených Komisí ve vztahu k mezinárodní zkušenosti a realitě španělského trhu brání španělskému národnímu regulačnímu orgánu dosáhnout cílů stanovených uvedeným regulačním rámcem, a porušuje zásadu speciality;

porušení zásady právní jistoty, neboť napadnuté rozhodnutí předpokládá změnu ex post v konceptu regulačního rámce vymezeného ex ante;

porušení zásady legitimního očekávání ve vztahu k sankcionovanému operátorovi, jakož i ostatním operátorům na daném trhu, nedodržením regulačního rámce v oblasti, která již byla pro trh telekomunikací upravena Komisí.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, s. 33; Zvl. vyd. 13/29, s. 349).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/17


Žaloba podaná dne 2. listopadu 2007 – Caixa Geral de Depósitos v. Komise

(Věc T-401/07)

(2008/C 8/33)

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Caixa Geral de Depósitos SA (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro a Carla Farinhas, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

rozhodnout o řádně podané žalobě na neplatnost podle článku 230 ES a zároveň a kumulativně o žalobě podle článku 238 ES na základě rozhodčí doložky stanovené v článku 18 dohody uzavřené dne 15. listopadu 1995 mezi Komisí a CGD;

zrušit článek 1 rozhodnutí K(2007) 3772 ze dne 31. července 2007 v souladu s článkem 230 ES;

nezávisle na tom, zda bude žaloba podaná na základě článku 230 ES přijata, nebo zamítnuta, posoudit žalobu podanou na základě článku 238 ES a návrh, který se k ní vztahuje, a v důsledku toho uložit Komisi zaplacení 1 962 858,61 eur, i s úroky za prodlení, vypočítanými ode dne oznámení žádosti ze dne 7. března 2003 až do dne 30. dubna 2003 v zákonné výši 7 % podle Portaria (nařízení) č. 263/99 ze dne 12. dubna 1999 a ode dne 1. května 2003 do úplného zaplacení v zákonné výši 4 % podle Portaria č. 291/03 ze dne 8. dubna 2003;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

I když stát se teoreticky může zdržet toho, aby vyžadoval od CGD navrácení částky požadované Komisí, napadené rozhodnutí nevychází bez dalšího z tohoto předpokladu poskytnutí zbývající částky, kterou Komise dluží CGD.

Jelikož Komise v napadeném rozhodnutí nečiní rozdíl mezi právním postavením státu a právním postavením žalobkyně, CGD se snaží získat zrušení napadeného rozhodnutí, které přesto, že je určené Portugalské republice, se jí individuálně a bezprostředně dotýká. Napadené rozhodnutí je postiženo následujícími vadami:

nedostatek odůvodnění: v napadeném rozhodnutí není vůbec vysvětlen způsob, jakým Komise vypočítala částku finančního příspěvku EFRR předem vyplaceného, jež má být podle ní navrácen EFRR. Kromě toho odůvodnění je rozporuplné, obsahuje opomenutí, nepřesnosti a chyby;

nesprávné posouzení skutkového stavu: napadené rozhodnutí vychází z předpokladu, že zprostředkovatel platí příjemcům podpory úrokové subvence, které jsou předmětem globálních grantů, pokud tomu tak není, zmíněné úrokové subvence jsou odpočítány od úroků, které příjemci dluží CGD;

nesprávné právní posouzení: porušení právních předpisů týkajících se použití Smlouvy o ES a porušení dohody uzavřené mezi Komisí a CGD vzhledem k tomu, že skutečnost, že dne 31. prosince 2001 finanční příspěvek EFRR odpovídal 82 % všech splatných úrokových subvencí, není v projednávaném případě v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2052/88 (1). Je sice pravda, že čl. 21 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4253/88 (2) odkazuje na zálohy nebo na konečné platby vztahující se ke „skutečným výdajům“, které byly vynaloženy, ale náklady (nikoliv platby) vztahující se k úrokovým subvencím vznikly až po 31. prosinci 2001. Dluhy odpovídající toku zbývajících úrokových subvencí EFRR (nesplatných) každé půjčky mohou být potvrzeny Komisí jako výdaje EFRR, které byly skutečně vynaložené a zaplacené. Prokázání, že výdaje nebo náklady byly skutečně vynaloženy, se neprovádí tak, že se předem zaplatí tyto úrokové subvence konečným příjemcům, ale provedením povinností, které vyplývají nebo jinými slovy jsou „převzaty“ na základě smluv o půjčce, které jsou závazné a byly provedeny do tohoto dne. Neexistuje žádná povinnost předem zaplatit „platbu úrokových subvencí“, které nebyly splatné do 31. prosince 2001, ani podpůrně založit zvláštní účet k tomu, aby tam byly uloženy odpovídající veřejné finanční prostředky;

porušení zásad proporcionality, právní jistoty a ochrany legitimního očekávání: v bodech 19 a 26 napadeného rozhodnutí Komise tvrdí, že obě alternativní podmínky, které mají být splněny, aby se mohlo mít za to, že výdaje byly skutečně vynaloženy před 31. prosincem 2001, byly uvedeny v obecných pokynech oznámených na schůzi CDRR (Výbor pro rozvoj a přeměnu regionů), která se dne 29. května 2002, zatímco tyto obecné pokyny byly oznámeny CDRR až po 31. prosinci 2001. Žalobkyně připouští, že tyto obecné pokyny mohou přispět k zajištění ukončení globálních grantů určených k úrokovým subvencím a ke skutečnosti, že na úroky, které dluží vypůjčovatel se nevztahují úrokové subvence. Přesto je také nutné, aby použitelná rozhodnutí a dohody uzavřené za tímto účelem byly v souladu s těmito řešeními, čemuž tak není v případě rozhodnutí SGAIA a dotčené dohody. V těchto obecných pokynech Komise připouští, že existují jiné metody, které umožňují zohlednit dotčené výdaje. Jednou z těchto metod je úplné „převzetí“ financování úrokových subvencí, které nebyly splatné po skončení programu. Přitom k tomuto převzetí skutečně dochází od okamžiku, kdy CGD nemůže vyžadovat od příjemců, aby jí zaplatili více než úroky bez úrokových subvencí. Napadené rozhodnutí tak ponechává bez povšimnutí řešení, která jsou více v souladu se SGAIA, lépe proveditelná a méně nevýhodná pro zprostředkovatele a příjemce a také ta, jež mohou zajistit dotčené úroky. Kromě toho Portugalská republika a CGD legitimně očekávaly, že mohou počítat se subvencí za jiných podmínek, než jsou podmínky vyplývající z těchto obecných pokynů, které jim byly sděleny až po skončení programu.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci mezi jejich činnostmi navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 185, s. 9).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí ustanovení k nařízení č. 2052/88 týkající se koordinace mezi činnostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 374, s. 1).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/19


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2007 – Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL)

(Věc T-402/07)

(2008/C 8/34)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kaul GmbH (Elmshorn, Německo) (zástupce: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Bayer AG (Leverkusen, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. srpna 2007 ve věci R 782/200-2 o námitkách založených na ochranné známce Společenství č. 49 106, „CAPOL“, podaných proti přihlášce ochranné známky č. 195 370, „ARCOL“;

vyhovět námitkám podaným proti přihlášce ochranné známky č. 195 370, „ARCOL“;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Bayer AG

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka Společenství „ARCOL“ pro výrobky zařazené do tříd 1, 17 a 20 – přihláška č. 195 370

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Kaul GmbH

Namítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranná známka Společenství „CAPOL“ pro výrobky zařazené do třídy 1

Rozhodnutí námitkového oddělení: zamítnutí námitek v plném rozsahu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: porušení č. 8 odst. 1 písm. b), čl. 63 odst. 6 a článků 73 a 74 nařízení Rady (ES) č. 40/94 (dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství“).

Podle žalobkyně tím, že odvolací senát nezohlednil obecné směry poskytnuté Soudním dvorem ve věci C-29/05 P a tím, že odmítl použít posuzovací pravomoc vyplývající z čl. 74 odst. 2 zmíněného nařízení, porušil povinnosti uvedené v čl. 63 odst. 6 a v článku 73 nařízení o ochranné známce Společenství. Žalobkyně kromě toho tvrdí, že odvolací senát neodůvodnil své rozhodnutí.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/19


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2007 – Union Nationale de L'Apiculture Française a další v. Komise Evropských společenství

(Věc T-403/07)

(2008/C 8/35)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Union Nationale de L'Apiculture Française (Paříž, Francie), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Německo), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Itálie) a Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Španělsko) (zástupce: B. Fau, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

Prohlásit za přípustnou žalobu na zrušení směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007;

zrušit směrnici Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou se žalobkyně domáhají zrušení směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil. (1)

Na podporu své žaloby na neplatnost uvádějí žalobkyně tři žalobní důvody.

Nejprve uvádějí, že napadená směrnice porušila procesní pravidla, která podle žalobkyň jsou Komisi uložena. Podle názoru žalobkyň, i kdyby Komise mohla být Radou zmocněna, prostřednictvím směrnice, k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 91/414/EHS, Komise nemá pravomoc změnit uvedenou směrnici, zejména pokud jde o povinnosti uložené členským státům. Žalobkyně uvádí, že napadená směrnice není pouze prováděcí směrnicí, ale směrnicí, která mění směrnici 91/414/EHS, a jako taková musela být přijata podle postupu, který vyžaduje předchozí konzultaci Evropského parlamentu. V případě chybějící konzultace došlo při jejím přijetí k procesnímu pochybení.

Žalobkyně krom toho tvrdí, že napadená směrnice porušuje, pod záminkou změn vnitrostátních řízení o udělování povolení k uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin, ve skutečnosti jednotná pravidla pro posouzení stanovená v základní směrnici 91/414/EHS na zařazení účinné látky do její přílohy I.


(1)  Úř. věst. L 214, s. 3.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/20


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2007 – Ryanair v. Komise

(Věc T-404/07)

(2008/C 8/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ryanair Ltd (Dublin, Irsko) (zástupce: E. Vahida, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

Určit v souladu s článkem 232 ES, že Komise opomněla jednat v souladu s povinnostmi, které pro ni vyplývají ze Smlouvy o ES, tím, že nezaujala stanovisko ke stížnosti žalobkyně podané Komisi dne 8. května 2006, následované výzvou dopisem ze dne 31. července 2007;

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení, včetně nákladů řízení žalobkyně, i kdyby Komise po podání žaloby přijala opatření, v jehož důsledku by podle názoru Soudu již nebylo třeba vydávat rozhodnutí, nebo kdyby Soud žalobu odmítl jako nepřípustnou, a

přijmout další opatření, která Soud může považovat za vhodná.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně tvrdí, že Komise opomněla jednat tím, že nezaujala stanovisko ke stížnosti žalobkyně podané Komisi dne 8. května 2006, poté, co k tomu byla vyzvána podle článku 232 ES; uvedená stížnost se týkala: i) protiprávní státní podpory údajně poskytnuté Francií ve prospěch Air France ve formě rozdílných letištních poplatků vybíraných francouzskými letišti podle cílového místa letu, nebo, ii) podpůrně, pokud by se Soud domníval, že francouzská letiště jednala nezávisle, diskriminace protisoutěžní povahy v rozporu s článkem 82 ES ve prospěch Air France.

Na podporu své žaloby žalobkyně tvrdí, že Komise měla povinnost s řádnou péčí a nestranně přezkoumat obdrženou stížnost a:

přijmout rozhodnutí, kterým by buď prohlásila, že dotčená opatření nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES, nebo by prohlásila, že je třeba tato opatření považovat státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES, ale slučitelnou se společným trhem podle čl. 87 odst. 2 a 3 ES, nebo

zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES.

Podpůrně žalobkyně tvrdí, že Komise byla povinna v okamžiku přijetí dodatečné stížnosti žalobkyně v tom smyslu, že bylo porušeno právo hospodářské soutěže, buď zahájit řízení v souvislosti s předmětem stížnosti, nebo přijmout konečné rozhodnutí, kterým by byla stížnost zamítnuta, poté, co měla být žalobkyni poskytnuta možnost vyjádřit se.

Žalobkyně dále uvádí, že za daných okolností a vzhledem ke znalosti případu ze strany Komise byla doba čtrnácti měsíců, která uplynula mezi stížností žalobkyně a její výzvou dopisem, nepřiměřeně dlouhá a že nečinnost Komise během této doby představuje nečinnost ve smyslu článku 232 ES.

Konečně, žalobkyně tvrdí, že článek 232 ES umožňuje podniku podat žalobu proti Komisi, pokud nepřijala opatření, kterými by byl uvedený podnik bezprostředně a osobně dotčen, a že opatření, která Komise v tomto případě nepřijala, by se žalobkyně jako soutěžitelky Air France bezprostředně a osobně dotýkala.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/21


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe v. OHIM (P@YWEB CARD)

(Věc T-405/07)

(2008/C 8/37)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Štrasburk, Francie) (zástupci: P. Greffe a J. Schouman, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 10. července 2007 ve věci R 119/2007-1, doručené dne 14. září 2007, v rozsahu, ve kterém zamítlo zápis její přihlášky ochranné známky Společenství P@YWEB CARD, přihláška č. 3 861 044, pro všechny požadované výrobky a služby ze tříd 9, 36 a 38;

zápis přihlášky ochranné známky Společenství P@YWEB CARD č. 3 861 044 pro všechny požadované výrobky a služby.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „P@YWEB CARD“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 36 a 38 (přihláška č. 3 861 044)

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí zápisu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Rady č. 40/94 (1) v tom, že podle žalobkyně a v rozporu s úvahami napadeného rozhodnutí pojem „PAYWEB CARD“ není popisný, ale naopak rozlišující ve vztahu k požadovaným výrobkům a službám


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/21


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe v. OHIM (PAYWEB CARD)

(Věc T-406/07)

(2008/C 8/38)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Štrasburk, Francie) (zástupci: P. Greffe a J. Schouman, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 12. září 2007 ve věci R 120/2007-1, doručené dne 17. září 2007, v rozsahu, ve kterém zamítlo zápis její přihlášky ochranné známky Společenství PAYWEB CARD, přihláška č. 3 861 051, pro všechny požadované výrobky a služby ze tříd 9, 36 a 38;

zápis přihlášky ochranné známky Společenství PAYWEB CARD č. 3 861 051 pro všechny požadované výrobky a služby.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „PAYWEB CARD“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 36 a 38 (přihláška č. 3 861 051)

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí zápisu.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Rady č. 40/94 (1) v tom, že podle žalobkyně a v rozporu s úvahami napadeného rozhodnutí pojem „PAYWEB CARD“ není popisný, ale naopak rozlišující ve vztahu k požadovaným výrobkům a službám.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/22


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2007 – CMB a Christof v. Komise a EAR

(Věc T-407/07)

(2008/C 8/39)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Rakousko) a J. Christof GmbH (Štýrský Hradec, Rakousko) (zástupci: A. Petsche, N. Niejahr a Q. Azau, advokáti a F. Young, solicitor)

Žalované: Komise Evropských společenství a Evropská agentura pro obnovu

Návrhové žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí;

uložit EAR, aby předložila určité dokumenty;

uložit EAR náhradu škod, které utrpěly žalobkyně ve výši 26 862,17 eur a 3 197 986,80 eur na nákladech a ušlém zisku, zvýšené o vyrovnávací úroky vypočítané ode dne vzniku této škody;

uložit EAR zaplacení úroků z částky náhrady škody ode dne vydání rozsudku ve věci;

uložit EAR a Komisi, aby nesly vlastní náklady řízení, a uložit jim náhradu nákladů tohoto řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadají rozhodnutí Evropské agentury pro obnovu ze dne 29. srpna 2007 potvrzující odmítnutí nabídky žalobkyň a zadání zakázky jinému uchazeči v souvislosti s výzvou k podávání nabídek EuropeAid/124192/D/SUP/YU (Úř. věst. 2006/S 233-248823) na pořízení, dodávku, instalaci, záruční servis a školení o používání zařízení pro nakládání a zpracování zdravotnického odpadu v Srbské republice (s výjimkou Kosova). Žalobkyně dále požadují náhradu škody údajně způsobené tímto rozhodnutím.

Na podporu své žaloby žalobkyně uvádějí, že zadavatel porušil kritéria pro zadání zakázky, protože nabídka úspěšného uchazeče nesplňovala technické specifikace.

Dále žalobkyně tvrdí, že zadavatel porušil platná procesní pravidla zadávacího řízení, neboť své rozhodnutí neodůvodnil, a porušil tak zásadu řádné správy.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/22


Žaloba podaná dne 7. listopadu 2007 – Crunch Fitness International v. OHIM – ILG (CRUNCH)

(Věc T-408/07)

(2008/C 8/40)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Crunch Fitness International Inc. (New York, Spojené státy) (zástupce: J. Barry, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irsko)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve vztahu ke třídě 41 ochranné známky Společenství;

ponechat zápis ochranné známky Společenství ve třídě 41 a

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Obrazová ochranná známka „CRUNCH“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 25 a 41 – Ochranná známka Společenství č. 62 083

Majitel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: ILG Ltd

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Částečné prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství pro výrobky a služby ve třídách 9 a 25

Rozhodnutí odvolacího senátu: Prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství rovněž pro služby ve třídě 41

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 50 odst. 1 písm. a), podpůrně čl. 50 odst. 2, nařízení Rady č. 40/94, jelikož odvolací senát nesprávně posoudil, že dotčená ochranná známka nebyla ve Společenství řádně užívána pro služby ve třídě 41.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/23


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Cohausz v. OHIM – Izquierdo Faces (acopat)

(Věc T-409/07)

(2008/C 8/41)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Německo) (zástupce: I. Friedhoff, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: José Izquierdo Faces (Bilbao, Španělsko)

Návrhová žádání žalobce

zrušit napadený akt [rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 6. září 2007 ve věci R 289/2006-1];

uložit žalovanému [OHIM] náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Obrazová ochranná známka „acopat“ pro služby ve třídách 35 a 42 – Ochranná známka Společenství č. 1 643 782

Majitel ochranné známky Společenství: José Izquierdo Faces

Účastník řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Žalobce

Ochranná známka účastníka řízení navrhujícího prohlášení neplatnosti: Národní slovní ochranná známka „COPAT“ pro výrobky a služby ve třídách 9, 35, 41 a 42

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení a zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení Rady č. 40/94 a pravidel 22 odst. 2 a 40 odst. 5 nařízení Komise č. 2868/95, jelikož odvolací senát nesprávně posoudil, že národní ochranná známka nebyla používána v Německu během období od roku 1996 do roku 2001.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/23


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Jurado Hermanos v. OHIM (JURADO)

(Věc T-410/07)

(2008/C 8/42)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante, Španělsko) (zástupce: C. Martín Álvarez, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 3. září 2007 ve věci R 866/2007-2;

rozhodnout ve věci samé tak, že JURADO HERMANOS S.L., majitelce výhradní licence k ochranné známce Společenství č. 240 218, bude přiznáno postavení zúčastněné strany v řízení o obnovení zmíněné ochranné známky a tak, že bude vyhověno žádosti o navrácení do původního stavu podané JURADO HERAMANOS S.L., pokud jde o obnovení ochranné známky Společenství č. 240 218 a

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „JURADO“ (přihláška č. 240 218).

Výrobek nebo služba: výrobek třídy 30.

Majitel dotčené ochranné známky: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Rozhodnutí napadané před odvolacím senátem: zamítnutí oddělením správy ochranných známek a právních záležitosti žádosti o navrácení do původního stavu podané žalobkyní, která je majitelkou dotčené ochranné známky, poté, co byl zrušen zápis této ochranné známky z toho důvodu, že její majitelka nepožádala o její obnovení.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: porušení práv obhajoby a nesprávný výklad v projednávaném případě článku 47 a čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/24


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – Aer Lingus Group v. Komise

(Věc T-411/07)

(2008/C 8/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irsko) (zástupci: A. Burnside, solicitor, B. van de Walle de Ghelcke, advokát, T. Snels, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit napadené rozhodnutí přijaté Evropskou komisí dne 11. října 2007;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na základě této žaloby se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí Komise K(2007) 4600 ze dne 11. října 2007, kterým Komise zamítla žádost žalobkyně o zahájení řízení podle čl. 8 odst. 4 a o přijetí předběžných opatření podle čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (dále jen „nařízení ES o spojování podniků“), které následovalo po rozhodnutí Komise K(2007) 3104 ze dne 27. června 2007 (dále jen „rozhodnutí o zákazu“) prohlašujícím spojení za neslučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (věc č. COMP/M.4439 – Ryanair – Aer Lingus).

Žalobkyně tvrdí, že Komise nesprávně vyložila a použila čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení ES o spojování podniků tím, že rozhodla, že neměla pravomoc požadovat, aby se Ryanair, po rozhodnutí o zákazu, zbavil svého minoritního podílu v Aer Lingus, nebo přijmout další opatření k obnovení status quo ante nebo přijmout v mezidobí předběžná opatření.

Žalobkyně zejména tvrdí, že vzhledem k tomu, že Komise výlučně zacházela s tímto minoritním podílem a související veřejnou nabídkou Ryanair za Aer Lingus jako s nedílnou součástí stejného spojení, vyplývá z toho, že zakázané spojení bylo částečně uskutečněno. Mimoto, žalobkyně tvrdí, že čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení ES o spojování podniků zplnomocňuje Komisi za těchto okolností jednat, aby se zaměřila na nepříznivé účinky na hospodářskou soutěž vyplývající z tohoto akciového podílu spojujícího dvě společnosti, o kterých bylo rozhodnuto, že jsou navzájem nejbližšími konkurenty v leteckých spojích z Irska a nazpátek.

Žalobkyně dále tvrdí, že Komise jednala v rozporu s čl. 21 odst. 3 nařízení ES o spojování podniků tím, že neprosadila svou výhradní příslušnost a místo toho ponechala možnost zásahu za strany členských států.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/24


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2007 – Bayern Innovativ v. OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Věc T-413/07)

(2008/C 8/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberk, Německo) (zástupci: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterodam, Nizozemsko)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu č. R 1545/2006 ze dne 2. sprna 2007 týkající se ochranné známky Společenství č. 3 585 957 „LifeScience“;

zamítnout námitky č. B 795 270, které podala osoba podávající námitky, v plném rozsahu;

nařídit OHIM, aby provedl zápis ochranné známky Společenství č. 3 585 957 „LifeScience“, tak jak byla zveřejněna;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení vzniklých v řízení před Soudem a uložit osobě, která podala námitky náhradu nákladů správního řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Bayern Innovativ.

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka Společenství tvořená barevným vyobrazením spirálovitého řetězce DNA, oválu a mřížky a obsahující slovní prvek „LifeScience“, napsaný pod vyobrazením, pro výrobky a služby zařazené do tříd 16, 35, 36, 41, 42 – přihláška č. 3 585 957.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Obrazová ochranná známka Společenství tvořená vyobrazením nahé ženy zahalené do řetězce DNA a obsahující slovní prvky „Life Sciences Partners“ pro služby zařazené do tříd 35 a 36 – přihláška č. 2 136 026.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitkám.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/25


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2007 – RedEnvelope v. OHIM – Red Letter Days (redENVELOPE)

(Věc T-415/07)

(2008/C 8/45)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Spojené státy) (zástupce: A. Poulter, Solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Red Letter Days Ltd (Londýn, Spojené království)

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 14. září 2007 č. R 1117/2005-1 v rozsahu, v němž rozhodnutí připouští nové důkazy na podporu důvodů námitek;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „redENVELOPE“ pro služby zařazené do tříd 35 a 42 – přihláška č. 1 601 327

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Red Letter Days Ltd

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zapsaná a nezapsaná národní slovní a obrazová ochranná známka „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ a „RED LETTER DAYS PLC“ pro zboží a služby zařazené do tříd 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 a 44

Rozhodnutí námitkového oddělení: Částečné vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a vrácení věci námitkovému oddělení k dalšímu posouzení co se týče čl. 8 odst. 4 nařízení Rady č. 40/94

Žalobní důvody: Porušení čl. 74 odst. 2 nařízení Rady č. 40/94 tím, že odvolací senát připustil nový důkaz, což umožní námitkovému oddělení rozhodnout na základě důkazu, který nebyl v řízení dříve dostupný a ke kterému neměla žalobkyně možnost se vyjádřit před námitkovým oddělením


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/26


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2007 – RedEnvelope v. OHIM – Red Letter Days (REDENVELOPE)

(Věc T-416/07)

(2008/C 8/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Spojené státy) (zástupce: A. Poulter, Solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Red Letter Days Ltd (Londýn, Spojené království)

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 14. září 2007 č. R 765/2005-1 v rozsahu, v němž rozhodnutí stanoví připuštění nových důkazů na podporu důvodů námitek;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „REDENVELOPE“ pro služby zařazené do tříd 35 a 42 – přihláška č. 1 601 392

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Red Letter Days Ltd

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zapsaná a nezapsaná národní slovní a obrazová ochranná známka „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ a „RED LETTER DAYS PLC“ pro zboží a služby zařazené do tříd 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 a 44

Rozhodnutí námitkového oddělení: Částečné vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a vrácení věci námitkovému oddělení k dalšímu posouzení co se týče čl. 8 odst. 4 nařízení Rady č. 40/94

Žalobní důvody: Porušení čl. 74 odst. 2 nařízení Rady č. 40/94 tím, že odvolací senát připustil nový důkaz, který umožní námitkovému oddělení rozhodnout na základě důkazu, který nebyl v řízení dostupný dříve a ke kterému neměla žalobkyně možnost se vyjádřit před námitkovým oddělením


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/26


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Lodato & C. v. Komise

(Věc T-417/07)

(2008/C 8/47)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Itálie) (zástupce: M. A. Calabrese, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Komise SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690 ze dne 8. října 2007;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou je napadeno rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2007, kterým byl odmítnut přístup k některým dokumentům, které italská vláda zaslala Komisi v průběhu předběžného přezkumu státní podpory č. 701/98 a státní podpory č. 824/01, s odkazem na stanovisko týkající se odmítnutí zpřístupnění, které italská vláda zaujala po konzultaci s útvary Komise.

Na podporu svých návrhových žádání žalobkyně uplatňuje porušení a nesprávný výklad čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (1). Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že žalovaná toto ustanovení vyložila nesprávně v tom smyslu, že přiznává členským státům pravomoc zakázat zpřístupnění originálních dokumentů členského státu, které mají k dispozici orgány Společenství.


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/27


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – LIBRO v. OHIM – Causley (LiBRO)

(Věc T-418/07)

(2008/C 8/48)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Rakousko) (zástupce: G. Prantl, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Německo)

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 3. září 2007 (odvolací věc 1454/2005-4) a změnit je v tom smyslu, že odvolání podané žalobkyní u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu je opodstatněné, a že se námitky tudíž v plném rozsahu zamítají;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a případně dalším účastníkům řízení společně a nerozdílně náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová a slovní ochranná známka „LiBRO“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 (přihláška č. 2 616 753).

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Dagmar Causley.

Namítaná ochranná známka nebo označení: Obrazová ochranná známka „LIBERO“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 38 a 42 (ochranná známka Společenství č. 401 141).

Rozhodnutí námitkového oddělení: Částečné zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Částečné zrušení rozhodnutí námitkového oddělení.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (1), jelikož neexistuje nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/27


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – Okalux v. OHIM – Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Věc T-419/07)

(2008/C 8/49)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Německo) (zástupkyně: M. Beckensträter, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Messe Düsseldorf GmbH

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 3. září 2007, č.j. R 766/2007-2, doručené dne 18. září 2007, a na základě odůvodnění odvolání ze dne 16. května 2007 zamítnout návrh ze dne 16. prosince 2006 na částečné zrušení ochranné známky Společenství č. 915 058;

podpůrně, vrátit věc zrušovacímu oddělení k rozhodnutí o odvolání ze dne 16. května 2007;

uložit žalovanému, respektive další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nahraditelných nákladů, včetně nákladů předchozího řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Slovní ochranná známka „OKATECH“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 6, 19 a 42 (ochranná známka Společenství č. 915 058).

Majitel ochranné známky Společenství: Žalobkyně.

Účastník řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: Messe Düsseldorf GmbH.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky pro služby zařazené do třídy 42; zrušení tohoto rozhodnutí v části týkající se nákladů řízení.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Odmítnutí odvolání z důvodu nepřípustnosti.

Dovolávané žalobní důvody: Zejména porušení článků 57 a 77a nařízení (ES) č. 40/94 (1), jakož i porušení práva být vyslechnut.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/28


Žaloba podaná dne 15. listopadu 2007 – Ryanair v. Komise

(Věc T-423/07)

(2008/C 8/50)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ryanair Ltd (Dublin, Irsko) (zástupce: E. Vahida, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

V souladu s článkem 232 ES určit, že Komise tím, že se nevyjádřila ke stížnosti, jež jí byla doručena dne 3. listopadu 2005, následované formální výzvou dopisem ze dne 31. července 2007, nesplnila povinnost jednat, která pro ni vyplývá ze Smlouvy o ES;

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených žalobkyní, a to i v případě, že Komise po podání žaloby přijme opatření, čímž podle názoru Soudního dvora zanikne potřeba vydat rozhodnutí, či v případě, že Soudní dvůr žalobu zamítne jako nepřípustnou;

přijmout další opatření, která Soudní dvůr považuje za vhodná.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Ve své žalobě žalobkyně tvrdí, že Komise nesplnila povinnost jednat, když se nevyjádřila, ačkoli o to byla požádána podle článku 232 ES prostřednictvím stížnosti, kterou žalobkyně podala dne 3. listopadu 2005, ve věci protiprávní státní podpory poskytnuté společnosti Lufthansa a jejím Star Alliance partnerům prostřednictvím výlučného využívání Terminálu 2 letiště Mnichov, nebo podpůrně, pokud by bylo určeno, že letiště Mnichov jednalo samostatně, ve věci protisoutěžní diskriminace ve prospěch společnosti Lufthansa a jejích Star Alliance partnerů. Vyhrazení uvedeného terminálu ze strany letiště Mnichov možným konkurentům žalobkyně představuje zneužití dominantního postavení, a tudíž porušení článku 82 ES.

Na podporu prvního žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že Komise měla povinnost provést důkladný a nestranný přezkum stížnosti v souladu s nařízením Rady (ES) 659/1999 (1), nařízením Rady (ES) č. 1/2003 (2) a nařízením Komise (ES) 773/2004 (3), s cílem buď přijmout rozhodnutí o tom, že státní opatření nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES, nebo že tato opatření mají být klasifikována jako státní podpora ve smyslu uvedeného ustanovení, ale že jsou slučitelná se společným trhem na základě čl. 87 odst. 2 a 3 ES, a nebo zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES.

Žalobkyně podpůrně tvrdí, že Komise po obdržení doplňující stížnosti ve věci údajného zneužití dominantního postavení měla buď zahájit řízení týkající se předmětu stížnosti, nebo, po poskytnutí příležitosti k vyjádření stěžovatelce, přijmout konečné rozhodnutí o zamítnutí stížnosti.

Žalobkyně dále tvrdí, že období dvaceti dvou měsíců, jež uplynulo mezi její stížností a její formální výzvou dopisem, bylo neodůvodněně dlouhé, a nedostatek jednání ze strany Komise v tomto období je nečinností ve smyslu článku 232 ES.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 123, s. 18; Zvl. vyd. 08/03, s. 81).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/29


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2007 – Pioneer Hi-Bred International v. OHIM (OPTIMUM)

(Věc T-424/07)

(2008/C 8/51)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, Spojené státy) (zástupci: G. Würtenberger, R. Kunze a T. Wittmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 11. září 2007 ve věci R 288/2007-2 týkající se přihlášky ochranné známky Společenství č. 4 893 053 „OPTIMUM“;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „OPTIMUM“ pro výrobky a služby zařazené do třídy 1 – přihláška č. 4 893 053.

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), čl. 7 odst. 2, článků 73 a 74 nařízení Rady (ES) č. 40/94 tím, že nebyla zohledněna skutečnost, že dotčené výrobky jsou určeny specializované veřejnosti a v rozhodnutí nebyl zohledněn důkaz o užívání přihlašované ochranné známky.


Soud pro veřejnou službu Evropské unie

12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/30


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Michail v. Komise

(Věc F-67/05) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období roku 2003 - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody“)

(2008/C 8/52)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Christos Michail (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Meïdanis)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: H. Tserepa-Lacombe, zmocněnkyně, ve spolupráci s E. Bourtzalasem, advokát)

Předmět věci

Jednak žaloba směřující ke zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za hodnotící období od 1. dubna 2003 do 31. prosince 2003, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1)

Zpráva o vývoji služebního postupu M. Michaila za období od 1. dubna do 31. prosince 2003 se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 229, 17.9.2005, s. 33 (věc původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-284/05 a postoupená Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/30


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Michail v. Komise

(Věc F-34/06) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období roku 2004 - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody“)

(2008/C 8/53)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Christos Michail (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Meïdanis)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, zmocněnkyně, poté H. Tserepa-Lacombe, zmocněnkyně, ve spolupráci s E. Bourtzalasem, advokát)

Předmět věci

Jednak zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za hodnotící období 2004, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 24.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/31


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Dittert v. Komise

(Věc F-109/06) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Přednostní body - Neúplný osobní spis - Opomenutí přednostních bodů z informatizovaného spisu pro účely povyšování „Sysper 2“ - Technická závada - Výbor pro povyšování A* - Přiznání nižšího počtu bodů, než bylo navrhováno nadřízenými)

(2008/C 8/54)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel Dittert (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ, kterým se žalobci, úředníkovi Komise, jehož jméno bylo omylem opomenuto v seznamech pro účely povýšení jeho GŘ, přiznává nižší počet přednostních bodů, než jaký mu zamýšlela Komise přiznat a který nepostačoval k jeho povýšení v rámci hodnotícího období 2005

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterým se D. Dittertovi přiznává počet přednostních bodů, který nepostačuje k jeho povýšení v rámci hodnotícího období 2005, se zrušuje.

2)

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterou se stanoví seznam povýšených úředníků v rámci hodnotícího období 2005, zveřejněný v administrativních sděleních č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005, se zrušuje v rozsahu, v němž neuvádí jméno D. Ditterta.

3)

Komise Evropských společenství ponese náklady řízení D. Ditterta, jakož i vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 47.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/31


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 – Carpi Badía v. Komise

(Věc F-110/06) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Přednostní body - Neúplný osobní spis - Opomenutí přednostních bodů z informatizovaného spisu pro účely povyšování „Sysper 2“ - Technická závada - Výbor pro povyšování A* - Přiznání nižšího počtu bodů, než bylo navrhováno nadřízenými)

(2008/C 8/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José María Carpi Badía (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ, kterým se žalobci, úředníkovi Komise, který byl omylem opomenut v seznamech pro účely povýšení jeho GŘ, přiznává nižší počet přednostních bodů, než jaký mu zamýšlela Komise přiznat, a který nepostačoval k jeho povýšení v rámci hodnotícího období 2005

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterým se J. M. Carpi Badíovi přiznává počet přednostních bodů, který nepostačuje k jeho povýšení v rámci hodnotícího období 2005, se zrušuje.

2)

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterou se stanoví seznam povýšených úředníků v rámci hodnotícího období 2005, zveřejněný v administrativních sděleních č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005, se zrušuje v rozsahu, v němž neuvádí jméno J. M. Carpi Badíi.

3)

Komise Evropských společenství ponese náklady řízení J. M. Carpi Badíi, jakož i vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 48.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/32


Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Menidiatis v. Komise

(Věc F-128/07)

(2008/C 8/56)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Řecku a kterým byl jmenován na toto místo jiný kandidát;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje několik žalobních důvodů směřujících proti rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Řecku. Nejprve uplatňuje nezákonnost a nerespektování zásad výběrového řízení. Dále uvádí nezákonnost a nerespektování oznámení o volném pracovním místě.

Další žalobní důvod vychází z porušení článku 11a služebního řádu. Žalobce krom toho uplatňuje nezákonnost přeřazení do nižší platové třídy místa vedoucího zastoupení Komise v Aténách a nezákonnost rozhodnutí ze dne 7. července 2004 o podmínkách obsazování míst vedoucích zastoupení.

Krom toho uvádí, že oznámení o volném pracovním místě bylo zveřejněno pozdě a že odmítnutí přístupu k dokumentům požadovaných žalobcem v jeho stížnosti nebylo odůvodněno. Žalobce konečně uplatňuje porušení pravidel o rotaci personálu působícího na tzv. citlivých místech a tvrdí, že vícero indicií nasvědčuje tomu, že došlo ke zneužití pravomoci.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/32


Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Kremlis v. Komise

(Věc F-129/07)

(2008/C 8/57)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georges-Stavros Kremlis (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Řecku a kterým byl na toto pracovní místo jmenován jiný kandidát;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce uplatňuje žalobní důvody, které jsou velmi podobné žalobním důvodům uplatněným ve věci F-128/07, jejíž oznámení je zveřejněno v témže čísle Úředního věstníku Evropské unie.


12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/32


Žaloba podaná dne 31. října 2007 – Vinci v. Evropská centrální banka

(Věc F-130/07)

(2008/C 8/58)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Fiorella Vinci (Schöneck, Německo) (zástupce: B. Karthaus, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání žalobce

Určit, že uložení dopisu žalované ze dne 5. března 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL a dopisu ze dne 5. března 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, jakož i uložení „Medical Certificate“ Dr. Schöna ze dne 24.dubna 2007 do osobního spisu, jakož i uložení výsledku vyšetření Deutsche Klinik für Diagnostik ze dne 2. dubna 2007 týkajícího se zdravotního stavu žalobkyně do zdravotních záznamů je protiprávní;

určit, že rozhodnutí žalované ze dne 3. září 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, ve kterém odmítla vymazat osobní údaje obsažené v dokumentech uvedených v bodě 1 je protiprávní;

určit, že rozhodnutí žalované ze dne 5. března 2007 podrobit žalobkyni lékařskému vyšetření je neplatné;

uložit žalované, aby žalobkyni zaplatila 10 000,00 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se prvním návrhem domáhá, aby Soud určil, že uložení dokumentů uvedených v návrhu do jejího osobního spisu, resp. do odděleně vedených zdravotních záznamů, je protiprávní. Druhý návrh směřuje k určení, že odmítnutí žalované vymazat protiprávně získané osobní údaje je protiprávní. K odůvodnění se uvádí, že Staff Rule 5.13.4. Evropské centrální banky (ECB), která jednak nezmocňuje ke zpracování kategorií osobních údajů uvedených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení č. 45/2001“), a jednak nestanoví v rozporu s čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení č. 45/2001 účel, který by činil zpracování nezbytným, brání získávání zdravotních údajů, jakož i jejich ukládání.

Ve třetím návrhu se navrhuje zrušení rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2007, kterým bylo nařízeno, aby se žalobkyně podrobila lékařskému vyšetření. Žalobkyně dovozuje neplatnost z námitky zneužití pravomoci, jakož i z nerespektování zásadních formálních předpisů, které vyplývají ze Staff Rule 5.13.4. Staff Rule 5.13.4. stanoví, že další zdravotní opatření, jako např. prohlídky, může nařídit pouze „Medical Adviser“ ustanovený ECB, nikoliv přímý nadřízený žalobkyně.

Krom toho žalobkyně požaduje náhradu nemateriální újmy, která jí vznikla tím, že se musela podrobit obsáhlému lékařskému vyšetření, aniž by pro to existoval dostatečný právní základ.