ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 309

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
19. prosince 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Účetní dvůr

2007/C 309/01

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

1

2007/C 309/02

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva (dříve Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie) za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

6

2007/C 309/03

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

13

2007/C 309/04

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

18

2007/C 309/05

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

24

2007/C 309/06

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

29

2007/C 309/07

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

34

2007/C 309/08

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

40

2007/C 309/09

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

47

2007/C 309/10

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

55

2007/C 309/11

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

62

2007/C 309/12

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

67

2007/C 309/13

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu

72

2007/C 309/14

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu

80

2007/C 309/15

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi střediska

86

2007/C 309/16

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi střediska

94

2007/C 309/17

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi střediska

99

2007/C 309/18

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi akademie

105

2007/C 309/19

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi Eurojustu

111

2007/C 309/20

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi nadace

116

2007/C 309/21

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi nadace

122

2007/C 309/22

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi centra

128

2007/C 309/23

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu

135

2007/C 309/24

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu

141

 

Opravy

2007/C 309/25

Oprava výroční zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi orgánů (Úř. věst. C 273, 15.11.2007)

147

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/1


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/01)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–9

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) byla ustavena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 (1). Hlavním úkolem agentury je v návaznosti na úsilí členských států a Společenství zvyšovat schopnost Společenství předcházet obtížím v oblasti bezpečnosti sítí a informací a reagovat na ně.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky centra za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 460/2004 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a zákonnosti a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Při plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006 dosáhla agentura u prostředků na závazky míry čerpání 90 % a u prostředků na platby 76 %. V posledním čtvrtletí roku došlo k určité koncentraci operací. Kromě toho vedly nedostatky v postupech pro sestavování rozpočtu k vysokému počtu převodů (4). Nebyly tak důsledně dodrženy rozpočtové zásady ročního rozpočtu a specifikace.

8.

Programové vybavení pro obecné účetnictví, které agentura používá, umožňuje opravovat záznamy bez zanechání auditní stopy. Dosud také nebyl zaveden systém zaúčtování faktur, který by zajišťoval přesnost finančních údajů v konečných účtech.

9.

Zatím nebyly zdokumentovány všechny postupy vnitřní kontroly, které požaduje finanční nařízení a které mají zajistit průhlednost a řádné finanční řízení. Správní rada formálně nepřijala standardy vnitřní kontroly a etický kodex. Chyběly písemné pokyny pro archivaci podkladové dokumentace k operacím. Nebyla ustavena komise pro finanční nesrovnalosti.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 1. července 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 5. července 2007.

(4)  Během roku 2006 bylo provedeno více než 45 převodů.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion)

Oblasti pravomocí Společenství

Pravomoci agentury

(nařízení (ES) č. 460/2004)

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici

Dodané produkty a služby

Představitelé vlád členských zemí přijali jednomyslně prohlášení o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Agentura by měla fungovat jako referenční rámec a být zárukou důvěry na základě své nezávislosti, kvality poskytovaného poradenství a rozšiřovaných informací, průhlednosti svých pracovních postupů a metod a vytrvalosti při vykonávání svěřených úkolů.

(Rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2004 přijaté na základě článku 251 Smlouvy)

Cíle

1.

Agentura zvyšuje schopnost Společenství, členských států i průmyslu předcházet obtížím v oblasti bezpečnosti sítí a informací, zvládat je a reagovat na ně.

2.

Agentura poskytuje podporu a poradenství Komisi a členským státům v otázkách, které souvisejí s bezpečností sítí a informací a které spadají do její působnosti.

3.

Agentura zajišťuje vysokou úroveň odbornosti a této odbornosti využívá k tomu, aby podněcovala širokou spolupráci subjektů veřejného a soukromého sektoru.

4.

Agentura na žádost podporuje Komisi při rozvíjení právních předpisů Společenství v oblasti bezpečnosti sítí a informací.

Úkoly

Agentura:

a)

shromažďuje informace o stávajících a vznikajících nebezpečích, která mohou mít vliv na sítě elektronických komunikací;

b)

poskytuje Evropskému parlamentu, Komisi, evropským subjektům nebo příslušným vnitrostátním subjektům poradenství a podporu;

c)

podporuje spolupráci různých subjektů činných v této oblasti;

d)

usnadňuje spolupráci na společných metodách zvládání obtíží v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

e)

přispívá ke zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti sítí a informací pro všechny uživatele;

f)

je nápomocna Komisi a členským státům ve vztazích s průmyslem;

g)

sleduje vývoj norem;

h)

poskytuje Komisi poradenství při výzkumných pracích v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

i)

podporuje opatření pro posuzování rizika a řešení v oblasti prevence;

j)

přispívá ke spolupráci se třetími zeměmi.

1.   Správní rada

1.

Skládá se z jednoho zástupce za každý členský stát, tří zástupců jmenovaných Komisí a tří zástupců bez hlasovacího práva, z nichž každý zastupuje jednu z těchto skupin:

a)

průmysl informačních a komunikačních technologií;

b)

organizace spotřebitelů;

c)

vědecké odborníky.

2.

Zástupci mohou být nahrazeni náhradníky.

2.   Výkonný ředitel

1.

Agenturu řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý.

2.

Výkonný ředitel je jmenován na funkční období nejvýše pěti let.

3.   Externí audit

Účetní dvůr

4.   Interní audit

interní auditor Komise

5.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady

Konečný rozpočet na rok 2006:

6,9 (6,3) milionu EUR (dotace Společenství 100 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

44 (38) pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst,

z toho obsazených pracovních míst: 38 (35)

8 (15) jiných pracovních míst

Celkový počet zaměstnanců: 46 (50)

S následujícím rozložením povinností:

provozní: 24 (22)

správní: 22 (28)

Pracovní skupiny

Tři pracovní skupiny pro a) řízení/hodnocení rizik, b) týmy pro řešení nouzových situací v oblasti IT (CERT), c) regulační aspekty bezpečnosti sítí a informací (RANIS).

Publikace

výroční zpráva

Čtvrtletní zpravodaj ENISA (čtyři čísla)

databáze „Kdo je kdo v bezpečnosti sítí a informací“

1 CD-ROM „Soupis činností CERT v Evropě vypracovaný agenturou ENISA“

1 CD-ROM „Zvyšování povědomí o bezpečnosti informací, přehled a pokyny pro členské státy“

šest přehledů základních informací o agentuře ENISA a jejích činnostech

30 tiskových zpráv

„Vize pro agenturu ENISA“ (Vision for ENISA) stálé skupiny zainteresovaných subjektů (The Permanent Stakeholders Group – PSG) – dokument

návrh strategie agentury ENISA na období 2008–2011, vypracovaný PSG a správní radou

příručka pro ustavení týmu CERT

zpráva o spolupráci CERT

„Uživatelská příručka: Jak zvýšit povědomí o bezpečnosti informací“

informační složka „Programy zvyšování povědomí o bezpečnosti informací v EU – přehled a pokyny pro členské státy“

sbírka osvědčených postupů – báze znalostí agentury ENISA

studie o bezpečnostních a protispamových opatřeních poskytovatelů

Spolupráce s členskými státy a ostatními orgány a institucemi

15 společných akcí s členskými státy

osm reakcí na žádosti členských států a orgánů a institucí

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tyto tabulky shrnují údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

6 940

6 600

Hlava I

Zaměstnanci

4 249

3 989

3 728

253

268

257

257

178

79

Ostatní příjmy

12

12

Hlava II

Správa

859

779

653

126

80

1 065

1 065

863

202

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

1 844

1 542

989

538

317

790

790

271

519

Celkem

6 952

6 612

Celkem

6 952

6 310

5 370

917

665

2 112

2 112

1 312

800

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tyto tabulky shrnují údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.


Tabulka 3

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

5 476

4 251

Ostatní příjmy

12

Celkem (a)

5 488

4 251

Provozní výdaje

Celkem

3 100

1 040

Výdaje na dlouhodobý majetek

103

31

Ostatní správní výdaje

1 515

1 563

Provozní činnosti

1 236

518

Celkem (b)

5 954

3 152

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

– 466

1 099

Příjmy z finančních operací (e)

Výdaje na finanční operace (f)

–2

–1

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

–2

–1

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

– 468

1 098


Tabulka 4

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

33

12

Hmotný dlouhodobý majetek

312

332

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

56

13

Celkem

2 519

2 510

Aktiva celkem

2 920

2 867

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

66

45

Závazky

2 224

1 724

Pasiva celkem

2 290

1 769

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

1 098

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

– 468

1 098

Čistá aktiva celkem

630

1 098

Pasiva a čistá aktiva celkem

2 920

2 867


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Vzhledem k tomu, že daný rok byl prvním úplným rokem fungování agentury, došlo v jeho druhé polovině ke zintenzivnění práce agentury, a potažmo tedy i ke koncentraci operací do posledního čtvrtletí roku. V roce 2006 nebyla navíc po dobu více než pěti měsíců obsazena pozice úředníka pro rozpočtové záležitosti, což ovlivnilo schopnost agentury optimálně plánovat a omezit převody pro daný rok na minimum.

8.

ENISA již požádala o zavedení programu ABAC, účetního softwaru, který Komise používá již od roku 2005. Na základě časového rozvrhu Komise by měl být projekt zahájen počátkem roku 2008. Systém pro účtování faktur byl před vypracováním účetní závěrky přezkoušen a od té doby se používá.

9.

ENISA předloží své správní radě ke schválení standardy vnitřní kontroly a etický kodex. Výkonný ředitel agentury zajistí organizační strukturu a veškeré postupy a kontroly nutné k jejich zavedení.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/6


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva (dříve Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie) za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/02)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–10

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Agentura Evropské unie pro základní práva (dříve Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie) (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997 (1) a pozměněna nařízením Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 (2), které rozšířilo její pravomoci. Hlavním úkolem agentury je poskytovat Evropské unii a členským státům spolehlivé informace o rasismu, xenofobii a antisemitismu v Evropské unii a spolupracovat v těchto oblastech s Radou Evropy.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (4) sestavil v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 1035/97 její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Agentura převedla z provozní rezervy (hlava III) do hlavy I (zaměstnanci) částku ve výši 235 000 EUR, aby pokryla zvýšené náklady na dočasné zaměstnance. Odůvodnění tohoto převodu nebylo, v rozporu s požadavky čl. 23 odst. 3 finančního nařízení agentury, zdokumentováno.

8.

V roce 2006 se agentura rozhodla nést náklady svých zaměstnanců na školní docházku jejich dětí v plné výši, aniž by se řídila článkem 3 přílohy VII služebního řádu. V roce 2006 tak byly provedeny platby, přestože správní rada nepřijala příslušné rozhodnutí a s vyhovujícími místními školami nebyly uzavřeny žádné formální dohody (5).

9.

V květnu 2006 ředitel schválil postupy pro najímání zaměstnanců agentury. Tyto postupy byly v několika ohledech v rozporu s pravidly a cíli služebního řádu: nebyl dodržen princip parity ve složení výběrové komise, seznam úspěšných uchazečů byl vytvořen v abecedním pořadí a odmítnutým uchazečům nebyla během předběžného hodnocení poskytnuta skutečná možnost odvolání.

10.

Agentura obdržela v rámci jednoho zadávacího řízení na rámcovou smlouvu (6) dvě nabídky. Komise pro otvírání nabídek jednu nabídku odmítla s tím, že ji obdržela pozdě, ačkoliv tomu tak nebylo. Zakázka byla udělena druhému uchazeči, přestože jeho nabídka při posuzování kvality získala velmi nízké bodové hodnocení.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Tato účetní závěrka byla sestavena 11. května 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 1. července 2007.

(5)  Výše školného (školní rok 2006/07) přijatého k proplacení v roce 2006: 31 340 EUR.

(6)  Odhadovaná hodnota za 4 roky: 400 000 EUR.


 

Tabulka 1

Agentura Evropské unie pro základní práva (Vídeň)

Oblast pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci střediska, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1035/97

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(2005)

Produkty a služby dodané v rozpočtovém roce 2006

Sběr informací

K plnění úkolů, které jí jsou svěřeny, může Komise shromažďovat veškeré informace a provádět veškeré potřebné průzkumy v mezích a za podmínek stanovených Radou v souladu s touto smlouvou.

(Článek 284)

Cíle

Poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a na evropské úrovni srovnatelné informace o fenoménech rasismu, xenofobie a antisemitismu.

Úzce spolupracovat s Radou Evropy s cílem zabránit zdvojování činností a získat přidanou hodnotu.

Úkoly

Studovat rozsah a vývoj fenoménů rasismu a xenofobie.

Shromažďovat a analyzovat informace, a to zvláště prostřednictvím Evropské informační sítě o rasismu a xenofobii (RAXEN).

Realizovat vědecké studie.

Podporovat šíření těchto informací.

Formulovat stanoviska určená Společenství a členským státům.

Vyvíjet ukazatele a kritéria s cílem zlepšit srovnatelnost údajů.

Publikovat výroční zprávu o stavu rasismu a xenofobie.

1.   Správní rada

Složení

Nezávislé osobnosti jmenované po jedné každým členským státem, jedna nezávislá osobnost jmenovaná Evropským parlamentem, jedna nezávislá osobnost jmenovaná Radou Evropy a jeden zástupce Komise.

Úkoly

Správní rada přijímá plán práce a obecnou výroční zprávu. Přijímá konečný rozpočet a plán pracovních míst a vyjadřuje své stanovisko ke konečné účetní závěrce.

2.   Výkonná rada

Složení

předseda správní rady

jeden zástupce Rady Evropy

jeden zástupce Komise

další dva členové správní rady

3.   Ředitel

Jmenován správní radou na návrh Komise.

4.   Externí audit

Evropský účetní dvůr.

5.   Vnitřní kontrola

Útvar interního auditu Komise.

6.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet:

9,5 milionu EUR (8,3 milionu EUR) včetně příspěvku Společenství: 100 % (100 %).

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

37 (37) pracovních míst v plánu pracovních míst,

z toho obsazených pracovních míst: 35 (35)

+10 (4) ostatních zaměstnanců (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci a pracovníci zprostředkovatelských agentur)

Celkový počet zaměstnanců: 47 (41)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 28 (24)

správní: 15 (13)

smíšené: 4 (4)

Raxen:

Počet příspěvků prostřednictvím 25 národních kontaktních míst: 375

Počet jednání: 2

Zprávy o Výzkumu:

Počet zpráv: 9

Počet jednání: 5

Výroční zprávy: 2

Bulletin monitorovacího střediska Evropské unie: 6

Časopis Equal Voices: 3

Spolupráce s členskými státy a ostatními Orgány a Institucemi

(počet společně organizovaných akcí):

členské státy: 15

Komise: 29

Evropský parlament: 7

Výbor regionů: 2

EHSV: 1

Rada Evropy: 10

OBSE: 4

OSN: 1

meziagenturní: 4

NRT: 4

ERT: 1

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Agentura Evropské unie pro základní práva (Vídeň) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

k přenesení

zrušeno

Vlastní příjmy

0

0

Hlava I

Zaměstnanci

3 923

3 743

3 693

50

180

70

70

53

0

17

Dotace Společenství

8 800

8 800

Hlava II

Správa

969

923

640

283

46

581

581

570

0

11

Účelově vázané příjmy (Phare) (1)

484

484

Hlava III

Provozní činnosti

3 908

3 695

2 753

942

213

667

667

647

0

20

Ostatní příjmy

0

132

Účelově vázané příjmy

(Phare a jiné) (1)

484

325

239

245

0

90

90

90

0

0

Celkem

9 284

9 416

Celkem

9 284

8 686

7 325

1 520

439

1 408

1 408

1 360

0

48

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Agentura Evropské unie pro základní práva (Vídeň) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

8 609

7 466

Ostatní příjmy

8

14

Celkem (a)

8 618

7 480

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

3 051

2 729

Výdaje na dlouhodobý majetek

52

52

Ostatní správní výdaje

1 403

977

Provozní činnosti

3 556

3 304

Celkem (b)

8 061

7 062

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (c = a – b)

556

418


Tabulka 4

Agentura Evropské unie pro základní práva (Vídeň) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

84

25

Hmotný dlouhodobý majetek

388

128

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

70

 

Krátkodobé pohledávky

453

360

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

2 288

2 832

Aktiva celkem

3 282

3 345

Krátkodobé závazky

Rezerva na rizika a náklady

48

56

Závazky

1 535

2 146

Pasiva celkem

1 582

2 202

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

1 143

725

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

556

418

Čistá aktiva celkem

1 700

1 143

Pasiva a čistá aktiva celkem

3 282

3 345


(1)  V rozpočtu byla původně zapsána částka ve výši 648 000 EUR, z čehož Komise nezaplatila 164 000 EUR. V zájmu jednoznačnosti a správnosti tabulka uvádí opravenou částku ve výši 484 000 EUR.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Rezerva byla zahrnuta do Hlavy III a byla vyhrazena pro všeobecné účely. Rozdělení rezervy mezi různé hlavy bylo upřesněno ve rozpočtu agentury na rok 2007. Agentura však vyvine zvláštní úsilí, aby pro provedené převody poskytla úplnější zdůvodnění a dokumentaci.

8.

Agentura přistoupí k podpisu smluv s vhodnými místními školami. Rozhodnutí bude předloženo správní radě ke schválení v říjnu 2007.

9.

Ačkoli se příloha III služebního řádu na ostatní zaměstnance Evropských společenství nevztahuje, navrhne agentura své správní radě, budou-li konzultace s útvary Komise včas dokončeny, aby během svého zasedání v říjnu 2007 přijala nová prováděcí pravidla služebního řádu, která by v maximální míře zohledňovala připomínky Účetního dvora.

10.

Agentura přijme opatření, aby se situace popsaná Účetním dvorem již neopakovala.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/13


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/03)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7

PŘIPOMÍNKA

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „agentura“) byla zřízena rozhodnutím Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 (1). Agentura byla zřízena na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008. Cílem agentury je na základě rozhodnutí Komise spravovat programy v oblasti vzdělávání, kultury a audiovizuálních děl, včetně provádění technických projektů. Agentura se stala plně nezávislou v roce 2006.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 58/2003 její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení:

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínka uvedená v následující části nezpochybňuje prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKA

7.

Plnění rozpočtu se vyznačovalo především zrušením téměř 10 % prostředků na daný rok. Do dalšího roku bylo přeneseno více než 50 % prostředků na správní výdaje.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 5.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 29. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 17. července 2007.


 

Tabulka 1

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Brusel

Oblast pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak jsou definovány v rozhodnutí 2005/56/ES (1)

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

Hlavní produkty a služby dodané v roce 2006

Společenství přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání.

(Čl. 149 odst. 1)

Společenství provádí politiku odborného vzdělávání.

(Čl. 150 odst. 1)

Společenství přispívá k rozkvětu kultur členských států.

(Čl. 151 odst. 1)

Společenství a členské státy zajistí, aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Společenství.

(Čl. 157 odst. 1)

Cíle

V rámci politik v oblasti vzdělávání, kultury a průmyslu byla přijata řada opatření na podporu vzdělávání, odborného vzdělávání, audiovizuálních děl, kultury, mládeže a aktivního občanství v Evropské unii. Hlavním cílem těchto opatření je posílit sociální soudržnost a přispět ke konkurenceschopnosti, hospodářskému růstu a užšímu svazku mezi národy Evropy.

Součástí takových opatření jsou nejrůznější programy Společenství.

Agentura zodpovídá za správu některých částí těchto programů („Socrates“, „e-Learning“, „Leonardo da Vinci“, „Akce Jean Monnet, Studijní a výzkumní centra“, „Erasmus Mundus“, „Kultura“, „Mládež“, „Občanství“, „Vzdělávání Media“ a „Media Plus“).

Úkoly

Spravovat projekty, jež byly agentuře svěřeny.

Přijímat nástroje pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a v případech, kdy ji Komise pověří, vykonávat některé nebo všechny činnosti nezbytné pro správu programů Společenství, a zejména činnosti související s přidělováním grantů a zadáváním zakázek.

Shromažďovat a analyzovat všechny informace nezbytné pro usměrňování provádění programů Společenství a předávat tyto informace Komisi.

1.   Řídící výbor

Skládá se z pěti členů, které jmenuje Komise.

Přijímá roční pracovní program agentury schválený Komisí. Dále přijímá správní rozpočet agentury a její výroční zprávu o činnosti.

2.   Ředitel

Jmenován Komisí.

3.   Externí audit

Evropský účetní dvůr.

4.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet:

1.

310,2 milionu EUR na správu programů a projektů Společenství, které agentura provádí z pověření Komise a na její odpovědnost a které jsou v celém rozsahu financovány ze souhrnného rozpočtu EU.

2.

29,2 milionu EUR na správu agentury jako nezávislého subjektu (100 % dotace zapsaná do souhrnného rozpočtu Evropských společenství).

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

75 pracovních míst pro dočasné zaměstnance v plánu pracovních míst,

z toho počet obsazených míst: 64

Ostatní pracovní místa:

(smluvní a pomocní zaměstnanci): 221 smluvních zaměstnanců

Počet obsazených míst: 214

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2006: 278

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 227

správní: 49

smíšené: 2

V souladu s cíli stanovenými v rozhodnutí o zřízení agentury, pověřovacím aktem a plánem řízení na rok 2006 agentura dne 1. ledna 2006 převzala správu některých částí programů Společenství v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, audiovizuálních děl, občanství a mládeže.

Co se týká projektů před rokem 2006, agentura převzala správu celkem 10 655 neuzavřených projektů převedených z generálních ředitelství, která za ně původně nesla odpovědnost (GŘ EAC a GŘ INFSO). Tyto projekty byly většinou zahájeny mezi lety 2002 a 2005, kromě programu MEDIA (2001) a projektu Jean Monnet (1999–2001). K 31. prosinci 2006 agentura uzavřela 3 155 projektů (závazky, v souvislosti s nimiž bylo zrušeno přidělení prostředků) zahájených před rokem 2006, tj. 30 % všech převedených projektů.

Během roku 2006 agentura uskutečnila 114 monitorovacích návštěv u probíhajících projektů.

Dále převzala 183 nedokončených auditů zahájených GŘ EAC a 46 z nich (25 %) uzavřela v roce 2006.

U projektů pro rok 2006 agentura na základě selekce vybrala 4 813 projektů a prakticky u všech došlo do konce roku 2006 k udělení zakázky.

Agentura vypracovala plán auditu pro rok 2006, který počítá s 99 audity; v roce 2006 bylo provedeno 84 auditů na místě.

V roce 2006 agentura připravila a zveřejnila 20 výzev k předkládání nabídek.

V posledním čtvrtletí roku 2006 agentura pomohla vytvořit a finalizovat výzvy k předkládání nabídek na novou generaci programů pro období 2007–2013.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Brusel) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

Dotace společenství (2)

29 199

27 749

Hlava I

Zaměstnanci

17 498

16 311

14 806

1 220

1 472

Hlava II

Správa

11 701

10 371

4 903

5 468

1 330

Celkem

29 199

27 749

Celkem

29 199

26 682

19 709

6 688

2 802

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Brusel) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Provozní příjmy

Dotace Společenství

26 397

Celkem (a)

26 397

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance (3)

13 071

Výdaje na dlouhodobý majetek

57

Ostatní správní výdaje

9 724

Celkem (b)

22 852

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (c = a – b)

3 545


Tabulka 4

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Brusel) – Rozvaha k 31. prosinci 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

159

Hmotný dlouhodobý majetek

243

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

1 253

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

7 886

Aktiva celkem

9 541

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

310

Závazky

5 686

Pasiva celkem

5 996

Čiistá aktiva

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

3 545

Čistá aktiva celkem

3 545

Pasiva a čistá aktiva celkem

9 541


(1)  Toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

(2)  Včetně dotací z titulu Evropského hospodářského prostoru.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.

(3)  Výdaje na zaměstnance byly nižší, než se očekávalo.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Vzhledem k tomu, že agentura vrátila určité prostředky v průběhu roku, rušení prostředků k 31. prosinci 2006 bylo omezeno. Je dáno vysokým počtem dohod o rozsahu služeb a smluv, které mohly být uzavřeny až koncem roku 2006. To mělo za následek rozsáhlý převod prostředků, aby bylo, v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení, který umožňuje platbu administrativních výdajů až do konce roku n + 1, zajištěno proplácení dosud neobdržených faktur.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/18


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/04)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Výkonná agentura pro inteligentní energii (dále jen „agentura“) byla zřízena rozhodnutím Komise 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 (1). Agentura byla zřízena na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 pro řízení činnosti Společenství v oblasti energetiky. Agentura se stala finančně nezávislou 1. ledna 2006.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínka uvedená v následující části nezpochybňuje prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKA

7.

V roce 2006 dosáhla míra čerpání prostředků na závazky 97 %. Míra rušení prostředků na závazky však byla 8 % a více než 20 % prostředků na závazky pro rok 2006 bylo přeneseno do dalšího roku. Více než 48 % prostředků na provozní činnosti (hlava III) bylo přiděleno na závazek v prosinci, takže 43 % závazků muselo být přeneseno do roku 2007; 32 % prostředků přenesených z roku 2005 bylo v roce 2006 zrušeno. Několik rozpočtových položek pro administrativní podporu nebylo v roce 2006 vůbec využito a přibližně 94 000 EUR bylo přeneseno bez náležitého odůvodnění (4). Nebyla tak důsledně dodržena zásada ročního rozpočtu.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 85.

(2)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 5.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 21. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 5. července 2007.

(4)  Článek 9 finančního nařízení.


 

Tabulka 1

Výkonná agentura pro inteligentní energii (Brusel)

Oblast pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak jsou definovány v rozhodnutí 2004/20/ES

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(2005 irelevantní)

Hlavní produkty a služby dodané v rozpočtovém roce 2006

Politika Společenství v oblasti životního prostředí přispívá k udržování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí; ochraně lidského zdraví; obezřetnému a racionálnímu využívání přírodních zdrojů a podpoře opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí.

(Čl. 174 odst.1)

Cíle

V rámci strategie udržitelného rozvoje přijala Evropská unie opatření určená k podpoře a rozvoji obnovitelné energie a energetické účinnosti, aby tak vyrovnaným způsobem přispěla k dosažení těchto obecných cílů: bezpečnost energetického zásobování, konkurenceschopnost a ochrana životního prostředí.

Tato opatření zahrnují víceletý program činnosti v oblasti energie: „Inteligentní energie – Evropa“ 2003–2006 – IEE 1 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003).

Agentura je na základě tohoto programu Společenství pověřena plněním úkolů týkajících se podpory Společenství, s výjimkou hodnocení programu, legislativního sledování a strategických studií a veškeré jiné činnosti, která by mohla spadat do výlučné pravomoci Komise.

Úkoly

V rámci provádění programu Společenství IEE 1:

řídit všechny fáze cyklu konkrétních projektů,

přijímat akty k plnění příjmů a výdajů rozpočtu a v případech, kdy ji Komise pověří, uskutečňovat všechny operace nezbytné pro řízení programu Společenství, a zejména operace související se zadáváním zakázek a přidělováním grantů,

sbírat a analyzovat všechny informace nezbytné pro řízení provádění programu Společenství a předávat je Komisi.

1.   Řídící výbor

Skládá se z pěti členů, které jmenuje Komise.

Přijímá roční pracovní program agentury schválený Komisí. Dále přijímá provozní rozpočet agentury a její roční zprávu o činnosti.

2.   Ředitel

Jmenován Evropskou komisí.

3.   Externí audit

Evropský účetní dvůr.

4.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet

A.

53,2 milionu EUR (100 % ze souhrnného rozpočtu EU) na rozpočet programu IEE 1, který provádí agentura a za který odpovídá Komise.

B.

5,2 milionu EUR (100 % dotace Společenství) na provozní rozpočet, za který plně odpovídá agentura

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

16 dočasných zaměstnanců v plánu pracovních míst,

z toho počet obsazených míst: 16.

Ostatní zaměstnanci:

smluvní zaměstnanci: plánováno 30 pracovních míst, z toho počet obsazených míst: 25.

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2006: 41

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 31,

správní: 10.

Agentura monitorovala 218 probíhajících projektů, na něž byly uděleny granty na základě výzvy k předkládání nabídek v rámci programu IEE v letech 2003 a 2004. Celkově bylo schváleno 168 zpráv o pokroku, 36 předběžných a 20 konečných zpráv a příjemcům byly vyplaceny příslušné částky. Dále se agentura podílela na více než 100 projektových setkáních, zorganizovala 14 workshopů pro koordinátory projektů a dalších souvisejících programů Komise za účasti zastřešujícího generálního ředitelství.

Řízení výzvy k předkládání nabídek v roce 2005 v rámci programu IEE (zveřejněné v roce 2005 s termínem předložení nabídek na začátku roku 2006). Agentura obdržela celkem 265 nabídek z 29 zemí a od přibližně 2 000 organizací. Stejně jako v předchozím roce agentura při hodnocení nabídek spolupracovala s externími odborníky. Celkem bylo uzavřeno 125 grantových dohod.

Řízení výzvy k předkládání nabídek v roce 2006 v rámci programu IEE. Výzva byla zveřejněna koncem května 2006 s termínem předložení nabídek do 31. října 2006. Agentura vyvinula značné úsilí na její propagaci mezi relevantními cílovými skupinami v Evropě – mimo jiné zorganizovala Evropský informační den (Brusel, 31. května 2006, 450 účastníků, přenášeno živě po internetu), podpořila více než 40 informačních dnů v jednotlivých zemích, rozeslala emailová upozornění a pravidelně aktualizovala webové stránky. V reakci na výzvu z roku 2006 agentura obdržela celkem 351 nabídek. Jejich hodnocení ve spolupráci s externími experty proběhlo počátkem roku 2007.

Zveřejnění a šíření informací o programu IEE a o agentuře: v roce 2006 internetové stránky programu zaznamenaly přes 500 000 případů stažení informací a jeden milión návštěv.

Do databáze kontaktů IEE, obsahující koncem roku více než 5 000 subjektů, byla zasílána pravidelná upozornění o nových publikacích.

Informace a novinky o projektech IEE byly předávány prostřednictvím tří vydání „Zpravodaje o inteligentní energii“ (44 000 případů stažení z internetu během roku 2006) a faktografických přehledů ke konkrétním projektům (100 000 případů stažení z internetu).

Agentura iniciovala poskytování zpětné vazby o výsledcích projektů v oblasti klíčových politik zastřešujícího generálního ředitelství, a to formou kulatých stolů a účasti zástupců projektů na nejdůležitějších konferencích.

Agentura poskytla Komisi doporučení týkající se implementace programu IEE a přípravy jeho pokračování – programu IEE II (2007–2013). Na základě výzvy zastřešujícího generálního ředitelství se agentura účastnila pracovní skupiny odpovídající za přípravu návrhu pracovního programu pro IEE II. Příprava návrhu zahrnovala analýzu zkušeností a statistických údajů o pravidlech účasti, návrh budoucích témat a provedení a analýzu veřejné ankety. Dále agentura, rovněž na základě výzvy zastřešujícího generálního ředitelství, zužitkovala své zkušenosti z řízení externí části programu IEE (COOPENER) při přípravě koncepce energetického projektu GŘ DEV/AIDCO a následného programu COOPENER II.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Výkonná agentura pro inteligentní energii (Brusel) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let (1)

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

5 168

5 168

Hlava I

Zaměstnanci

2 959

2 944

2 561

118

280

66

2

64

Ostatní dotace (2)

 

461

Hlava II

Správa

784

718

651

67

66

324

309

15

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti (3)

1 425

1 346

549

797

79

70

1

69

Celkem

5 168

5 629

Celkem

5 168

5 008

3 762

982

425

461

313

148

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Výkonná agentura pro inteligentní energii (Brusel) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Provozní příjmy

Dotace Společenství

5 057

Ostatní příjmy

105

Celkem (a)

5 162

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

2 616

Výdaje na dlouhodobý majetek

38

Ostatní správní výdaje

1 305

Celkem (b)

3 959

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

1 203

Poplatky za rok 2005 (d)

273

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (e = c – d)

930


Tabulka 4

Výkonná agentura pro inteligentní energii (Brusel) – Rozvaha k 31. prosinci 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

13

Hmotný dlouhodobý majetek

88

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

95

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

1 509

Aktiva celkem

1 705

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

48

Závazky

727

Pasiva celkem

775

Čistá aktiva

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

930

Čistá aktiva celkem

930

Pasiva a čistá aktiva celkem

1 705


(1)  Zbývající prostředky z roku 2005, které Komise převedla na agenturu.

(2)  Dotace Evropské komise na krytí závazků přenesených z roku 2005 do roku 2006.

(3)  Výdaje na setkání odborníků v souvislosti s implementací projektů.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Agentura zavede koncem roku postup, který zajistí, že přeneseny budou pouze rozpočtové položky, u kterých je tento krok náležitě odůvodněn.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/24


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/05)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–8

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro životní prostředí (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 (1). Agentura je odpovědná za zřízení pozorovací sítě, jež poskytuje Komisi, členským státům a v obecnější míře rovněž veřejnosti spolehlivé informace o stavu životního prostředí. Tyto informace by měly umožnit Evropské unii a členským státům přijímat opatření na ochranu životního prostředí a hodnotit jejich účelnost.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1210/90 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení:

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Přes 30 % závazků na daný rok muselo být přeneseno do následujícího roku. U provozních výdajů byl objem přenosu více než 50 % (hlava III a účelově vázané příjmy). V některých případech byl přenos neopodstatněný: během posledních dvou měsíců roku 2006 agentura přijala závazky ve výši 1,3 milionu EUR, přičemž odpovídající prostředky na platby v rámci těchto závazků byly přeneseny do roku 2007. Audit vzorku (4) takto přenesených částek ukázal, že se všechny týkaly činností, které mají být realizovány v roce 2007. Nebyla tak důsledně uplatněna zásada ročního rozpočtu.

8.

Jedna a tatáž dále pověřená schvalující osoba prováděla nejen předběžné kontroly (kontroly ex-ante), ale i správu přístupových práv do informačního systému pro rozpočtové účetnictví, což je v rozporu se zásadou oddělení funkcí.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 120, 11.5.1990.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 29. května 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 3. července 2007.

(4)  Hodnota vzorku: přibližně 500 000 EUR.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro životní prostředí (Kodaň)

Oblasti pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak jsou definovány v nařízení (EHS) č. 1210/90

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici

(2005)

Hlavní produkty a služby dodané v roce 2006

Politika v oblasti životního prostředí

Politika Společenství v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Společenství. Je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“. (…) Při přípravě politiky (…) přihlédne Společenství k dostupným vědeckým a technickým údajům (…).

(Článek 174 Smlouvy)

Cíle

Zřídit Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí s cílem poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace tak, aby byly schopny:

a)

přijímat nezbytná opatření na ochranu životního prostředí;

b)

posuzovat realizaci těchto opatření;

c)

zajišťovat, aby veřejnost byla řádně informována o stavu životního prostředí.

Úkoly

Poskytovat Společenství a členským státům informace nezbytné k formulování a provádění řádné a účelné politiky životního prostředí.

Zaznamenávat, třídit a posuzovat údaje o stavu životního prostředí, vypracovávat zprávy o kvalitě životního prostředí a o tlacích na životní prostředí na území Společenství.

Pomoci zajistit srovnatelnost údajů o životním prostředí na evropské úrovni, a je-li to nezbytné, vhodnými prostředky podporovat zlepšení harmonizace měřicích metod.

Podporovat začlenění evropských údajů o životním prostředí do mezinárodních programů.

V pětiletých intervalech vydávat zprávy o stavu životního prostředí, jeho změnách a výhledu.

Podporovat rozvoj environmentálních předpovědních metod, metod posuzování výše škod na životním prostředí a výměnu informací v oblasti technologií pro předcházení škodám.

Podporovat rozvoj metod posuzování výše škod na životním prostředí a nákladů na předcházení těmto škodám, nákladů na ochranná opatření a na obnovu životního prostředí.

1.   Správní rada

Složení

Jeden zástupce za každý členský stát,

dva zástupci Komise,

dva vědečtí pracovníci jmenovaní Evropským parlamentem.

Úkoly

Přijmout pracovní program a zajistit jeho plnění.

2.   Výkonný ředitel

Jmenován správní radou na návrh Komise.

3.   Poradní fórum

Skládá se ze zástupců členských států, přičemž na jeden stát připadá jeden zástupce. Radí výkonnému řediteli.

4.   Vědecký výbor

Skládá se z osob kvalifikovaných v oblasti životního prostředí.

5.   Externí audit

Evropský účetní dvůr.

6.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet na rok 2006

37,1 milionu EUR (32,1 milionu EUR)

dotace Společenství: 75 % (84 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

115 (115) pracovních míst v plánu pracovních míst,

z toho počet obsazených pracovních míst: 110 (107)

+47 (34) ostatních zaměstnanců (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci, pracovníci zprostředkovatelských agentur)

Celkový počet zaměstnanců: 115 (115)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 72 (72)

správní: 42 (42)

smíšené: 1 (1)

Zahájení studie Prelude (Prospektivní environmentální analýza vývoje využití půdy v Evropě – z angl. Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe).

Aktualizace Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER).

Vydávání zpráv o (mimo jiné) dopravě a životním prostředí, zemědělství a životním prostředí, energii a životním prostředí, bioenergii, kvalitě ovzduší, emisi skleníkových plynů, stavu evropského pobřeží, rozrůstání měst a řízení přírodních zdrojů.

Semináře organizované v rámci předsednictví Rady.

Pomoc při harmonizaci údajů.

Správa sítě EIONET (Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí).

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro životní prostředí (Kodaň) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

27 650

27 650

Hlava I

Zaměstnanci

16 013

16 013

15 692

308

13

508

386

122

Ostatní dotace

5 264

5 115

Hlava II

Správa

2 926

2 912

2 623

283

19

895

836

59

Ostatní příjmy

4 200

1 798

Hlava III

Provozní činnosti

13 975

13 971

8 681

5 290

4

4 069

3 671

398

Příjmy určené na zvláštní účely

4 200

781

356

3 844

2 167

931

115

Celkem

37 114

34 563

Celkem

37 114

33 677

27 352

9 725

36

7 639

5 824

694

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro životní prostředí (Kodaň) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

27 650

26 900

Ostatní dotace

5 673

5 633

Ostatní příjmy (1)

2 277

0

Celkem (a)

35 601

32 533

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

14 500

13 423

Výdaje na dlouhodobý majetek

795

621

Ostatní správní výdaje

4 843

4 700

Provozní činnosti

15 000

15 618

Celkem (b)

35 138

34 363

Přebytek/deficit z neprovozních činností (c = a – b)

462

–1 830

Příjmy z finančních operací (e)

72

29

Výdaje na finanční operace (f)

7

7

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

66

22

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

528

–1 808


Tabulka 4

Evropská agentura pro životní prostředí (Kodaň) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

330

456

Hmotný dlouhodobý majetek

1 866

1 649

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování (2)

1 151

598

Krátkodobé pohledávky

2 611

1 581

Dlouhodobé pohledávky

494

482

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty (3)

6 097

4 491

Aktiva celkem

12 548

9 258

Krátkodobé závazky

Závazky

7 779

5 016

Pasiva celkem

7 779

5 016

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

4 242

6 050

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

528

–1 808

Čistá aktiva celkem

4 770

4 242

Pasiva a čistá aktiva celkem

12 548

9 258


(1)  Vrácená daň ze staveb za období 2000–2004 (905 000 EUR).

(2)  Zejména předběžné financování poskytnuté evropským tematickým střediskům.

(3)  Vrácená daň ze staveb za období 2000–2004 (905 000 EUR).


ODPOVĚDI AGENTURY

Vysoká míra prostředků přenesených do roku 2007 byla zejména důsledkem mimořádných událostí, k nimž došlo v průběhu roku 2006 a které nás přinutily odložit průběžné platby určené tematickým střediskům až do doby, kdy budeme spokojeni s dodávkami. Uvedené zpožděné závazky vyplývají jednak z povinnosti disponovat licenčními smlouvami před 1. lednem každého roku v zájmu zachování kontinuity a jednak doby potřebné ke stanovení a projednání nákladů a časových harmonogramů na realizaci nových činností komplexního charakteru. V této souvislosti bude agentura pokračovat ve svém úsilí o snížení míry přenesených prostředků.

Rizika spojená s popisovanou situací byla vyhodnocena vedením a došlo k uplatnění opatření na jejich zmírnění. Přetrvávající míra rizika byla shledána přijatelnou. Situace bude opětovně vyhodnocena v rámci přezkoumání citlivých míst, které je plánováno na polovinu roku 2007.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/29


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/06)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–9

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 (1). Plně nezávislou se stala dne 1. ledna 2006 (2). Hlavním úkolem agentury je koordinovat činnosti členských států v oblasti řízení vnějších hranic (podpora operativní spolupráce, technická a operativní pomoc, analýza rizik).

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (3). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (4) sestavil v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 2007/2004 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Za rozpočtový rok 2006 byla míra přidělování prostředků na závazky 85 %. Míra přenesených prostředků dosáhla více než 70 % celkově a téměř 85 % v případě provozních výdajů. Během roku překročily převody rozpočtových prostředků mezi kapitolami nebo hlavami celkový strop 10 %, který stanoví finanční nařízení. Nebyly tak zcela přesně dodrženy rozpočtové zásady ročního rozpočtu a specifikace.

8.

Právní závazky (5) byly přijímány před rozpočtovými závazky, což je v rozporu s finančním nařízením agentury.

9.

Kritéria a postupy pro přijímání zaměstnanců nebyly v souladu s obecnými prováděcími pravidly ke služebnímu řádu: porušení se týkala především požadavku na minimální praxi pro danou platovou třídu, omezené role výběrové komise a dokumentace k předběžnému výběru.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(2)  Do 1. září 2006 vyplácela platy Komise.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Tato účetní závěrka byla sestavena 25. května 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 11. července 2007.

(5)  Šest případů v přibližné celkové hodnotě 30 000 EUR.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích – Frontex (Varšava)

Oblasti pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury uvedené v nařízení (ES) č. 2007/2004

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici

Produkty a služby dodané v roce 2006

Cílem politiky Společenství v této oblasti je vytvářet společná pravidla a postupy pro provádění kontrol osob, které překračují vnější hranice členských států. Dále se přijímají opatření k zajištění spolupráce mezi složkami příslušných orgánů členských států v oblastech podle této hlavy, jakož i spolupráce mezi členskými státy a Komisí.

(Čl. 62 odst. 2 písm. a) a článek 66 Smlouvy)

Cíle

Agentura Frontex byla zřízena za účelem zdokonalení integrovaného řízení vnějších hranic členských států Evropské unie.

Agentura Frontex:

a)

usnadňuje a zefektivňuje uplatňovaní stávajících a budoucích opatření Společenství týkajících se řízení vnějších hranic;

b)

zajišťuje koordinaci činností členských států při provádění těchto opatření, a tím přispívá k účinné, vysoké a jednotné úrovni kontroly osob a ostrahy na vnějších hranicích členských států;

c)

poskytuje Komisi a členským státům nezbytnou technickou podporu a odborné znalosti v řízení vnějších hranic a podporuje solidaritu mezi členskými státy.

Hlavní úkoly

1.

Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic;

2.

napomáhá členským státům při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže a vypracování společných standardů odborné přípravy;

3.

provádí analýzu rizik;

4.

pokračuje v rozvoji výzkumu v oblasti kontroly a ostrahy;

5.

napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc;

6.

poskytuje členským státům nezbytnou podporu při organizaci společných návratových operací.

1.   Správní rada

Skládá se z:

jednoho zástupce každého členského státu,

dvou zástupců Komise,

jednoho zástupce země přidružené k schengenskému acquis (Norsko, Island) s omezenými hlasovacími právy.

2.   Výkonný ředitel

Jmenován správní radou na návrh Komise.

3.   Externí audit

Evropský účetní dvůr.

4.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet na rok 2006

Celkový rozpočet:

19,2 milionu EUR

Příspěvek Společenství:

18,9 milionu EUR (98,8 %)

Příspěvek Spojeného království:

0,2 milionu EUR (1,2 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

Počet pracovních míst v plánu pracovních míst na rok 2006: 28

Celkový počet zaměstnanců: 72

25 dočasných zaměstnanců

+47 jiných zaměstnanců (dočasně přidělení národní experti, smluvní zaměstnanci, pomocní zaměstnanci)

S následujícím rozložením povinností:

provozní: 43

správní: 29

Operativní spolupráce:

uskutečnilo se 15 společných operací koordinovaných agenturou Frontex, bylo spuštěno sedm pilotních projektů.

Odborná příprava:

byly přezkoumány a rozpracovány společné hlavní osnovy; vytvořila se síť partnerských akademií a koordinátorů odborné přípravy; byl vytvořen program odborné přípravy pro třetí země a nástroj pro odhalování „padělaných dokumentů“; byly vytvořeny normy odborné přípravy pro společné návratové operace a taktické odborné přípravy pilotů vrtulníků; agentura spoluorganizovala Evropský den odborné přípravy.

Analýza rizika:

bylo vydáno pět zpráv o analýze rizika; byl zveřejněn jeden věstník týkající se prosazování zákonnosti; byl aktualizován model společné integrované analýzy rizik; byla vytvořena síť agentury Frontex pro analýzu rizik (experti členských států).

Výzkum a vývoj:

zveřejněny dvě zprávy, vydány čtyři věstníky, jeden společný seminář se Společným výzkumným střediskem.

Pomoc členským státům:

koordinace dvou operací pomoci.

Pomoc při návratových operacích:

tři společné návratové operace.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2 Frontex

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Varšava) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje (1)

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

Dotace Společenství

18 940

19 504

Hlava I

Zaměstnanci

2 685

2 173

1 017

1 065

603

Ostatní dotace

226

226

Hlava II

Správa

1 275

363

69

931

275

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

13 135

11 687

1 856

9 936

831

Celkem

19 166

19 730

Celkem

17 095

14 223

2 942

11 932

1 709

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3 Frontex

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Varšava) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Provozní příjmy

Dotace Společenství

15 129

Ostatní příjmy

253

Celkem (a)

15 382

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

860

Výdaje na dlouhodobý majetek

7

Ostatní správní výdaje

615

Provozní činnosti

4 348

Celkem (b)

5 830

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

9 552

Výdaje na finanční operace (d)

5

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (e = – d)

–5

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (f = c + e)

9 547

Tato tabulka se týká období říjen–prosinec 2006, kdy byla agentura finančně nezávislá.


Tabulka 4 Frontex

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Varšava) – Rozvaha k 31. prosinci 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Dlouhodobý majetek

Hmotný dlouhodobý majetek

31

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

75

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

14 236

Aktiva celkem

14 342

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

84

Závazky

4 711

Pasiva celkem

4 795

Čistá aktiva

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

9 547

Čistá aktiva celkem

9 547

Pasiva a čistá aktiva celkem

14 342


(1)  Údaje o výdajích se týkají pouze oblasti, za kterou byla agentura odpovědná (v období říjen–prosinec 2006 za hlavu I a hlavu II, po celý rok za hlavu III). Za zbývající výdaje odpovídala Komise.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Vysoká míra přenosu prostředků do rozpočtu na rok 2007 byla způsobena obtížemi spojenými s obdobím počátku fungování agentury a dále také skutečností, že významné finanční zdroje byly agentuře v průběhu roku 2006 dány k dispozici až velice pozdě. Pokud jde o převody, vzala agentura připomínku Účetního dvora na vědomí a od dubna 2007 uplatňuje přísný výklad pravidel, kterými se převody řídí.

8.

Agentura si byla vědoma situace, kterou Účetní dvůr popisuje, a již přijala opatření k nápravě. Agentura zahájila řadu kroků, jejichž cílem je připomenout těm, kdo se podílí na jejích finančních záležitostech, že postupy je třeba přísně dodržovat. Byl také zaveden seznam výjimek, jehož obsah se každý měsíc předkládá výkonnému řediteli.

9.

V důsledku nedostatku finančních prostředků na počátku fungování agentury, obtíží při získávání zájemců o práci v agentuře a kvůli nutnosti zajistit co nejrychleji svou provozuschopnost nebyla agentura schopna u většiny výběrových řízení zahájených v roce 2006 zcela provést běžné postupy. V roce 2007 se situace postupně znormalizovala.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/34


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/07)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–8

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) byla ustavena nařízením Rady (EHS) č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, které bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004 (1). Agentura funguje prostřednictvím sítě a koordinuje vědecké zdroje, které jsou jí dány k dispozici vnitrostátními orgány, s cílem zajistit hodnocení humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 68 nařízení (ES) č. 726/2004 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Co se týče plnění rozpočtu v oblasti správních výdajů (hlava II), míra čerpání prostředků na závazky byla nižší než 60 %. Více než 40 % závazků, zejména v oblasti informačních technologií, bylo přeneseno do rozpočtového roku 2007. Nebyla tak důsledně dodržena zásada ročního rozpočtu.

8.

Čl. 12 čtvrtý pododstavec nařízení o poplatcích (4) uvádí: „Každý přezkum poplatků musí vycházet z hodnocení nákladů agentury a ze souvisejících nákladů za služby poskytované členskými státy. Uvedené náklady se počítají v souladu s obecně přijatými mezinárodními metodami hodnocení nákladů, které budou přijaty v souladu s čl. 11 odst. 2.“ Prozatím je zákazníkům agentury účtována částka rozdělená na dvě části: jedna část pokrývá náklady agentury a druhá se vyplácí zpravodajům členských států na pokrytí jejich vlastních nákladů. Vzhledem k tomu, že zpravodajové členských států nikdy neposkytli úplné důkazy nebo dokumentaci ke svým skutečným nákladům, představuje uvedená situace porušení nářízení o poplatcích. Agentura zatím neměla možnost provést komplexní analýzu nákladů zpravodajů členských států, jejímž cílem by bylo získat objektivní a zdokumentované odůvodnění pro úpravu částek vyplácených zpravodajům, a tedy i poplatků účtovaných zákazníkům.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 18Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1. Přijetím nového nařízení se původní jméno agentury, Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků, změnilo na Evropská agentura pro léčivé přípravky.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 21. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 17. července 2007.

(4)  Ve znění nařízení Rady (ES) č. 1905/2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95 (Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 1).


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro léčivé přípravky (Londýn)

Oblasti pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak je definuje nařízení (ES) č. 726/2004 a nařízení (ES) č. 141/2000

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(2005)

Produkty a služby v roce 2006

(2005)

Při vymezování a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany zdraví lidí.

Činnost Společenství doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví. (…)

(článek 152 Smlouvy)

Cíle

koordinovat vědecké zdroje, které orgány členských států poskytly agentuře za účelem registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad jejich užíváním,

poskytovat členským státům a orgánům a institucím Evropské Unie vědecké poradenství týkající se použití humánních nebo veterinárních léčiv.

Úkoly

koordinovat vědecké hodnocení léčivých přípravků, které podléhají postupům registrace Společenství,

koordinovat dozor nad léčivými přípravky, které byly registrovány ve Společenství (farmakovigilance),

doporučovat maximální limity reziduí veterinárních léčivých přípravků přijatelných v potravinách živočišného původu,

koordinovat ověřování dodržování zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe,

zaznamenávat stav registrace léčivých přípravků.

1.

Výbor pro humánní léčivé přípravky. Skládá se z jednoho člena a jednoho zastupujícího člena za každý členský stát a poskytuje poradenství v otázkách týkajících se hodnocení humánních léčivých přípravků.

2.

Výbor pro veterinární léčivé přípravky. Skládá se z jednoho člena a jednoho zastupujícího člena za každý členský stát a poskytuje poradenství v otázkách týkajících se hodnocení veterinárních léčivých přípravků.

3.

Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění. Skládá se z jednoho člena a jednoho zastupujícího člena za každý členský stát a poskytuje poradenství v otázkách týkajících se hodnocení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění.

4.

Výbor pro rostlinné léčivé přípravky. Skládá se z jednoho člena a jednoho zastupujícího člena za každý členský stát a poskytuje poradenství v otázkách týkajících se hodnocení rostlinných léčivých přípravků.

5.

Správní rada se skládá z jednoho člena a jednoho zastupujícího člena za každý členský stát, dvou zástupců Komise, dvou zástupců jmenovaných Evropským parlamentem, dvou zástupců organizací pacientů, jednoho zástupce organizací lékařů a jednoho zástupce organizací veterinárních lékařů. Správní rada přijímá pracovní program a výroční zprávu.

6.

Výkonný ředitel je jmenován správní radou na návrh Komise.

7.

Externí audit: Evropský účetní dvůr.

8.

Orgán udělující absolutorium: Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet na rok 2006:

138,7 (111,8) milionu EUR

Příspěvek Společenství (kromě dotace na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění): 21,63 % (22,7 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

424 (379) pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst,

z toho počet obsazených pracovních míst: 395 (337,5)

+77 (34) ostatních zaměstnanců (pomocní zaměstnanci, smluvní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, pracovníci zprostředkovatelských agentur)

Celkový počet zaměstnanců: 472 (371,5)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 406 (302,5)

správní: 66 (69)

Humánní léčivé přípravky

Žádosti o registraci: 79 (43)

Příznivá stanoviska: 51 (24)

Průměrná doba hodnocení: 171 dní (203 dní)

Stanoviska po registraci: 1 380 (1 148)

Farmakovigilance: 94 081 zpráv (91 565 zpráv)

Periodické zprávy o spolehlivosti: 273 (279)

Vědecká stanoviska: 193 (135)

Uznávací řízení: 9 241 (8 451)

Veterinární léčivé přípravky

Nové žádosti: 5 (11)

Žádosti týkající se variant: 56 (40)

Inspekce: 128 (114)

Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

Žádosti: 104 (118)

Příznivá stanoviska: 81 (88)

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro léčivé přípravky (Londýn) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

uhrazeno

zrušeno

Vlastní příjmy

92 580

94 556

Hlava I

Zaměstnanci

44 921

43 709

42 941

768

1 212

700

563

136

Dotace Společenství

30 650

32 551

Ostatní dotace

8 160

7 374

Hlava II

Správa

34 454

34 007

18 946

15 061

447

10 041

8 535

1 505

Ostatní příjmy

7 286

6 820

Hlava III

Provozní činnosti

59 301

58 431

44 846

13 585

870

8 092

7 603

490

Celkem

138 676

141 301

Celkem

138 676

136 147

106 733

29 414

2 529

18 833

16 701

2 131

Pozn: Případné rozdíly v konečných součtech jsou důsledkem zaokrouhlování.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro léčivé přípravky (Londýn) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005 (1)

Provozní příjmy

Poplatky a jiné příjmy

119 039

72 979

Dotace Společenství

31 503

28 957

Celkem (a)

150 542

101 936

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

45 150

40 057

Ostatní správní výdaje

26 607

22 459

Provozní činnosti

63 437

37 849

Celkem (b)

135 194

100 365

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

15 348

1 571

Příjmy z finančních operací (e)

1 433

2 257

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (f = e)

1 433

2 257

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (g = c + f)

16 781

3 828


Tabulka 4

Evropská agentura pro léčivé přípravky (Londýn) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005 (1)

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

14 889

10 492

Hmotný dlouhodobý majetek

6 695

6 945

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

26 045

14 490

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

37 508

29 934

Aktiva celkem

85 138

61 861

Krátkodobé závazky

Rezervy na náklady a rizika

2 699

1 214

Závazky

38 550

33 539

Pasiva celkem

41 249

34 753

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

27 108

23 280

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

16 781

3 828

Čistá aktiva celkem

43 889

27 108

Pasiva a čistá aktiva celkem

85 138

61 861


(1)  Ve zveřejněné účetní závěrce za rozpočtový rok 2005 nebyl v plné míře uplatněn princip akruálního účetnictví.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Celkový automatický přenos do roku 2007 v rámci Hlavy 2 činil 15 000 000 EUR, z nichž bylo 8 000 000 EUR určeno na informační technologie (kapitola 21). Agentura právě vyvíjí a zavádí víceletý program telematiky EU týkající se nařízení o léčivých přípravcích. Vzhledem k procesu řízení a povaze projektů je náročné striktně dodržet zásadu ročního rozpočtu, zejména z toho důvodu, že mnoho opatření týkajících se řízení nemůže EMEA ovlivnit. Vyvíjí se veškeré úsilí, aby v budoucnu došlo ke snížení úrovně automatického přenosu.

8.

Agentura společně s příslušnými vnitrostátními orgány vyvinula veliké úsilí, aby odhadla náklady, které vznikly zpravodajům členských států. Správní rada agentury na svém zasedání v prosinci 2006 přijala „…rozhodnutí zásadně revidovat systém sazebníku…“ a rozhodla se vytvořit skupinu pro kalkulaci nákladů, která by „…připravila a schválila obecně přijaté mezinárodní metody hodnocení nákladů uvedené v článku 12 nařízení o poplatcích…“. K účasti na tomto úkolu budou přizváni zástupci všech příslušných vnitrostátních orgánů.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/40


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/08)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–8

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro obnovu (dále jen „agentura“) byla ustavena nařízením Rady (ES) č. 1628/96 (1), naposledy pozměněným nařízením Rady (ES) č. 1756/2006 ze dne 28. listopadu 2006 (2). Agentura byla zřízena v roce 2000 a zpočátku odpovídala za řízení programů pomoci EU v Kosovu. Později byl její mandát rozšířen o Srbsko a Černou Horu a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii. Agentura sídlí v Soluni a má provozní střediska v Bělehradě, Podgorici, Prištině a ve Skopji. Realizuje programy, jejichž cílem je podporovat budování institucí a dobrou správu, prosazovat rozvoj tržní ekonomiky a základní infrastruktury a přispívat k upevňování občanské společnosti. Její mandát má skončit 31. prosince 2008.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení o věrohodnosti se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (4) sestavil v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2667/2000 (5) její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je vydat výrok k její spolehlivosti a k legalitě a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Plnění rozpočtu bylo uspokojivé. Agentura se nicméně upozorňuje na objem prostředků, které mají ještě být přiděleny na závazek. Vzhledem k tomu, že mandát agentury uplyne na konci roku 2008, bude to vyžadovat důkladné monitorování jejích programů.

8.

Účetní dvůr zjistil, že ve srovnání s předešlými lety se zlepšil účetní systém a systém vnitřní kontroly, zejména pokud je o monitorování prostředků spravovaných externími subjekty a dodržování postupů pro veřejné zakázky. Z auditu Účetního dvora nevyplývají v těchto oblastech významné připomínky.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 204, 14.8.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Tato účetní závěrka byla sestavena 13. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 6. července 2007.

(5)  Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro rekonstrukci (Soluň)

Oblasti pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 2667/2000

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici

(údaje za rok 2005 jsou v závorkách)

Činnosti a služby poskytnuté v roce 2006

Společenství provádí v rámci svých pravomocí činnosti hospodářské, finanční a technické spolupráce se třetími zeměmi. Tyto činnosti doplňují činnosti prováděné členskými státy a jsou v souladu s rozvojovou politikou Společenství.

(článek 181a)

Cíle

Poskytovat pomoc Společenství:

i)

v oblasti obnovy a návratu uprchlíků a vysídlených osob;

ii)

propagovat řádnou správu, silnější instituce a právní řád;

iii)

podporovat rozvoj tržní ekonomiky a investice do základní fyzické infrastruktury a opatření na ochranu životního prostředí;

iv)

podporovat sociální rozvoj a upevňování občanské společnosti.

Uplatnění

Agentura řídí hlavní programy pomoci v Srbsku a Černé Hoře (Republika Srbsko, Kosovo a Republika Černá Hora) a v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (FYROM). Příjemci pomoci mohou být státy, subjekty spadající pod správu OSN, federální, regionální a místní orgány, veřejné a poloveřejné orgány, organizace zaměstnanců i zaměstnavatelů, organizace na podporu obchodu, družstva, podílové společnosti, charitativní organizace, nadace a nevládní organizace.

Úkoly:

informovat Komisi o prioritních potřebách,

připravovat programy obnovy a návratu uprchlíků a vysídlených osob,

všemožně usilovat o poskytování pomoci Evropské unie.

Správní rada:

se skládá z jednoho zástupce za každý členský stát, dvou zástupců Komise a pozorovatele Evropské investiční banky.

Ředitel:

jmenován správní radou na návrh Komise.

Provozní střediska v Bělehradě, Prištině, Podgorici a ve Skopji s vysokou mírou správní autonomie.

Externí audit:

Evropský účetní dvůr.

Orgán udělující absolutorium:

Evropský parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet:

268,8 milionu EUR (318,9 milionu EUR) včetně grantu EU

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

108 (114) dočasných pracovních míst v plánu pracovních míst

Počet dočasných obsazených pracovních míst: 90 (88)

Ostatní pracovní místa:

Místní zaměstnanci: 164 (170) pracovních míst Počet obsazených pracovních míst: 157 (162)

Smluvní zaměstnanci: 29 (28) pracovních míst Počet obsazených pracovních míst: 26 (26)

Celkový počet zaměstnanců: 273 (276)

s následujícím rozložením povinností:

provozní úkoly: 171 (169)

správní úkoly: 102 (107)

Podle provozního střediska (hlavní vývoj):

KOSOVO: a) pomoc začínajícím podnikům, půjčky, odborná příprava a poradenství pro malé podniky menšin a navrátilců; b) podpora privatizace; c) rekonstrukce dálkového vytápění (v severní) a budov společnosti pro zpracování odpadů a vodárenské společnosti v (jižní) Mitrovici; d) zlepšení správy hranic; e) vytvoření nového systému pro programování veřejných investic; f) odborné poradenství a odborná příprava pro kosovské shromáždění; g) podpora ministerstvům spravedlnosti a vnitra a statistickému úřadu; h) zlepšení v oblasti životního prostředí, včetně výstavby oblastní skládky odpadů v Prištině; i) podpora při sestavování plánu rozvoje venkova pro Kosovo.

SRBSKO: a) návrhy zákonů v rámci reformy veřejné správy; b) dodávky vybavení pro pohraniční policii; c) dokončení moderní laboratoře DNA; d) modernizace soudů a dodávky vybavení pro soudy; e) program modernizace nemocnic; f) vytvoření nových pracovních míst díky půjčkám z fondu revolvingových úvěrů; g) podpora odborné přípravy pro podniky; h) oblastní školicí střediska pro dospělé; i) programy hospodářského rozvoje pro nejchudší obce; j) předání nových hraničních přechodů s Maďarskem a Chorvatskem; k) obnova obecní infrastruktury; l) reforma statistického úřadu; m) podpora řízení přímých zahraničních investic; n) podpora skupin zranitelných osob, včetně uprchlíků a vysídlených osob; o) dokončení projektů rekonstrukce elektráren; p) instalace vzduchového filtru v elektrárně v Kostolaci.

ČERNÁ HORA: a) výstavba mezinárodního letiště v Podgorici a rekonstrukce letiště v Tivatu; b) centrální počítačová databáze ministerstva vnitra; c) podpora agentuře pro řízení lidských zdrojů; d) nové ředitelství pozemních komunikací a nové zákony v oblasti dopravy; e) právní oddělení/restrukturalizace podniků v oblasti energetiky, strategie energetické efektivity; f) zřízení agentury pro ochranu životního prostředí; g) poskytování poradenství v oblasti řízení společnostem; h) podpora Soudního vzdělávacího střediska; i) reforma vězeňství; j) podpora při vypravovávání strategie pro zemědělství a rozvoj venkova.

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE: a) pomoc v oblasti posilování a vytváření nových orgánů veřejné správy (např. státní statistický úřad, oddělení pro občanskou společnost v rámci generálního sekretariátu; úřad pro veřejné zakázky); b) podpora rozvoje trhu elektronických komunikací; c) podpora reformy policie, včetně modernizace policejní akademie; d) podpora prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a renovace soudu prvního stupně ve Skopji; e) otevření nové státní fytosanitární laboratoře; f) výstavba národního koordinačního střediska pro správu hranic; g) pomoc při decentralizaci obcí; h) modernizace infrastruktury obcí; i) odborná příprava zaměstnanců veřejné správy z nevětšinových společenství; k) odborná přípravy v oblasti řízení pro malé a střední podniky.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro obnovu (Soluň) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

Disponibilní rozpočtové prostředky

(prostředky běžného rozpočtového roku a předchozích rozpočtových let)

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

Dotace Společenství

24 795

20 200

Hlava I

Zaměstnanci

18 540

17 304

17 117

187

1 236

495

 

385

 

109

19 035

17 304

17 502

187

1 345

Ostatní příjmy

p.m.

877

Hlava II

Správa

6 255

4 705

4 198

507

1 550

500

 

453

 

47

6 755

4 705

4 651

507

1 597

Účelově vázané příjmy

244 000

256 008

Hlava III

Provozní činnosti

244 000

32 760

4 007

239 992

0

701 681

153 923

249 952

438 814

12 915

945 681

186 683

253 959

678 806

12 915

Celkem

268 795

277 085

Celkem

268 795

54 769

25 322

240 686

2 786

702 676

153 923

250 790

438 814

13 071

971 471

208 692

276 112

679 500

15 857

Poznámka: částka disponibilní pro závazky na konci roku činí 746 922 EUR (z toho 211 240 EUR z rozpočtových prostředků na rok 2006 a 535 682 EUR z předchozích let).

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro obnovu (Soluň) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

273 192

261 009

Ostatní příjmy

239

1 832

Celkem (a)

273 432

262 841

Provozní výdaje

Zaměstnanci

16 164

15 727

Výdaje na dlouhodobý majetek

581

703

Ostatní správní výdaje

5 510

6 509

Provozní činnosti

247 509

243 442

Celkem (b)

269 764

266 381

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

3 668

3 540

Příjmy z finančních operací (e)

Výdaje na finanční operace (f)

25

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

–25

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

3 643

–3 540


Tabulka 4

Evropská agentura pro obnovu (Soluň) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

70

84

Hmotný dlouhodobý majetek

743

1 192

Dlouhodobé pohledávky

10 175

40 002

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

166 885

135 285

Krátkodobé pohledávky

24 562

29 574

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

51 991

57 917

Aktiva celkem

254 425

264 055

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

1 986

2 100

Závazky

85 496

98 655

Pasiva celkem

87 482

100 755

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

163 300

166 840

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

3 643

–3 540

Čistá aktiva celkem

166 943

163 300

Pasiva a čistá aktiva celkem

254 425

264 055


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Agentura provádí programy pomoci velice rychle. Naposledy byly v roce 2006 vyčleněny agentuře prostředky na pomoc ve výši 250 milionů EUR, které je třeba smluvně zavázat v průběhu 3 let, tedy do roku 2009. V průběhu prvních 6 měsíců roku 2007 agentura smluvně zavázala 185 milionů EUR, tedy 74 % prostředků vyčleněných na jeden rok. Z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že na konci tohoto období bude částka zbývající na uzavírání smluv nízká.

8.

Agentura bere na vědomí připomínky Účetního dvora.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/47


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/09)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–10

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 (1). Úkolem agentury je udržovat vysokou úroveň bezpečnosti civilního letectví, zajišťovat řádný rozvoj bezpečnosti civilního letectví, stanovovat specifikace pro vydání osvědčení a vystavovat osvědčení výrobkům letecké techniky.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 49 nařízení (ES) č. 1592/2002 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Na konci roku 2006 činily prostředky přenesené v rámci hlavy II (správa) přibližně 40 % závazků a prostředky přenesené v rámci hlavy III (nerozlišené provozní činnosti) přibližně 50 % závazků. Více než 15 % prostředků v těchto hlavách bylo zrušeno. Agentura v rozporu se svým finančním nařízením používala rozlišené prostředky na platby přenesené z roku 2005, přestože měla dostatek prostředků na platby pro rok 2006. Nebyla tedy důsledně dodržena zásada ročního rozpočtu.

8.

Systém analýzy nákladů agentury uvádí u činností souvisejících s vydáním osvědčení za rok 2006 náklady v přibližné výši 48 milionů EUR oproti příjmům kolem 35 milionů EUR. Agentura musí ve spolupráci s Komisí (4) přezkoumat stávající systémy poplatků s cílem zajistit, aby náklady agentury na činnosti související s vydáním osvědčení byly oprávněné a pokryté poplatky.

9.

V rozvaze agentury jsou vykázány krátkodobé pohledávky v přibližné výši 14 milionů EUR, přičemž 20 % těchto pohledávek bylo starší tří měsíců. Agentura dosud nezavedla účelný systém řízení pohledávek, který by případně zahrnoval úrok za pozdní platby.

10.

U smlouvy s externím konzultantem (221 000 EUR) a u prodloužení dohody o cestovních službách podepsané v roce 2004 (přibližná roční tržní hodnota 1,5 milionu EUR) se agentura z naléhavých důvodů, které však nebyly odůvodněné a spíše odrážely nedostatečné plánování, uchýlila k vyjednávacím řízením (5).

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 29. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 11. července 2007.

(4)  Poplatky a platby pevně stanoví za tímto účelem vydané nařízení Komise.

(5)  Čl. 126 odst. 1 písm. c) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení o souhrnném rozpočtu.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem)

Oblasti pravomoci Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak je definuje nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(2005)

Produkty a služby

Společná dopravní politika

„Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnout, zda, do jaké míry a jakým postupem bude možno stanovit vhodná ustanovení pro dopravu námořní a leteckou.“

(článek 80 Smlouvy)

Cíle

udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě a zajišťovat řádné působení a rozvoj bezpečnosti civilního letectví

Opatření, která agentura přijímá

1.

vydávat stanoviska určená Komisi;

2.

vydávat specifikace pro vydání osvědčení, včetně kodexů letové způsobilosti a přijatelných prostředků prokazování shody, a pokyny pro provádění politiky Společenství;

3.

rozhodovat o letecké způsobilosti a vydávání environmentálních osvědčení;

4.

provádět normalizační inspekce u příslušných úřadů členských států;

5.

provádět nutná vyšetřování v podnicích.

1.

Správní rada se skládá z jednoho zástupce za každý členský stát a jednoho zástupce Komise, zřizuje poradní orgán zúčastněných stran.

2.

Výkonný ředitel řídí agenturu a je jmenován správní radou na návrh Komise.

3.

Odvolací senát rozhoduje o rozhodnutích agentury ve věcech souvisejících s vydáváním osvědčení, s poplatky a platbami a s kontrolami v podnicích.

4.

Finanční kontrola Evropský účetní dvůr

5.

Absolutorium uděluje Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet

Celkový rozpočet: 66,8 (31,5) milionu EUR, včetně:

příjmů z poplatků a plateb: 33,2 (8,6) milionu EUR, (50 %)

Dotace Společenství: 31,4 (18,9) milionu EUR (47 %),

Příspěvek Spolkové rebubliky Německo (ministerstvo dopravy): 1,2 milionu EUR (2 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

328 (200) dočasných zaměstnanců v plánu pracovních míst,

z toho obsazených pracovních míst: 276 (132)

Ostatní zaměstnanci: 33 (21) smluvní a pomocní zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců

309 (153) s následujícím rozložením povinností:

provozní: 227 (86)

správní: 57 (38)

smíšené: 25 (29)

Stanoviska

pět stanovisek týkajících se změn nařízení č. 1592/2002, č. 1702/2003 a č. 2042/2003

Normotvorná rozhodnutí:

tři změny ve specifikacích pro vydání osvědčení CS 25, CS-P a CS-ETSO

šest změn přijatelných prostředků prokazování shody a vysvětlujících pokynů k nařízením (ES) č. 1702/2003 a č. 2042/2003

jedno rozhodnutí k organizaci schvalovacích čísel

Mezinárodní spolupráce:

jeden protokol k dohodě s Čínou o konečné výrobní lince Airbusu A320 v Číně a jedna dohoda s Čínou o spolupráci v oblasti výrobků společnosti Airbus obecně

jeden dohoda o spolupráci s Japonskem v oblasti exportu evropských produktů

13 dohod o spolupráci uzavřených se všemi zeměmi ECAC (Evropská konference pro civilní letectví), které nejsou členskými státy EU, v rámci pokračování programu SAFA (program posuzování bezpečnosti zahraničních letadel)

prodloužení dohody o spolupráci s výborem pro letectví Společenství nezávislých států u výrobků společnosti Beriev

Rozhodnutí o vydání osvědčení:

Osvědčení typu: 70

Doplňková osvědčení typu: 803

Směrnice o letové způsobilosti: 382

Evropské technické specifikace: 178

Přijatelné prostředky prokazování shody: 97

Zásadní změny: 1 125

Drobné změny: 1 830

Větší opravy: 1 009

Menší opravy: 372

AFM/RFM (= Revize letového manuálu): 430

Schválení projektových organizací (1): 377

Schválení organizací zajišťujících údržbu (bilaterální) (1): 1 293

Schválení organizací zajišťujících údržbu (zahraniční) (1): 201

Schválení organizací zajišťujících školení v oblasti údržby (1): 16

Schválení výrobních organizací (1): 6

Normalizační inspekce (počet zemí podle typu):

Schválení výrobních organizací: 12 zemí

Schválení organizací zajišťujících údržbu: 26 zemí

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky na rozpočtový rok

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

uhrazeno

zrušeno

Vlastní příjmy

30 700

33 236

Hlava I

Zaměstnanci (NP)

25 211

23 881

23 595

286

1 330

214

160

54

Dotace Společenství

32 899

31 454

Hlava II

Správa (NP)

6 812

6 222

3 637

2 585

590

782

690

92

Ostatní dotace

635

453

Hlava III

Provozní činnosti (NP)

7 380

5 625

2 763

2 862

1 756

1 276

1 130

146

Hlava III

Provozní činnosti (RP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní příjmy

156

308

— PZ

25 680

23 219

 

 

2 461

 

 

 

— PP

24 880

 

11 362

13 518

0

4 334

4 334

0

Účelově vázané příjmy

1 273

1 380

Účelově vázané příjmy

1 380

1 365

1 357

0

22

0

0

0

Celkem

65 663

66 831

Celkem PZ

66 463

60 312

 

5 733

6 159

2 272

 

292

Celkem PP

65 663

 

42 714

19 251

3 698

6 606

6 314

292

NP

:

nerozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se rovná výši prostředků na platby).

RP

:

rozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se může od výše prostředků na platby lišit).

PZ

:

prostředky na závazky v režimu rozlišených prostředků.

PP

:

prostředky na platby v režimu rozlišených prostředků.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

Poznámka

2006

2005

Provozní příjmy

Poplatky a platby

 (2)

35 173

10 888

Dotace Společenství

 

26 401

17 417

Ostatní dotace

 

2 021

2 138

Ostatní příjmy

 

340

26

Celkem (a)

 

63 935

30 469

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

 (3)

23 778

13 636

Výdaje na dlouhodobý majetek

 

573

341

Ostatní správní výdaje

 (4)

6 436

3 675

Provozní činnosti

 

27 798

11 660

Celkem (b)

 

58 586

29 312

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

 

5 349

1 157

Příjmy z finančních operací (e)

 

263

41

Výdaje na finanční operace (f)

 

19

14

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

 

243

27

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

 

5 593

1 184


Tabulka 4

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

Poznámka

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

 

268

182

Hmotný dlouhodobý majetek

 

1 719

1 348

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

 (5)

13 881

8 816

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

 (6)

24 056

11 746

Aktiva celkem

 

39 924

22 094

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

 (7)

639

Závazky

 (8)

30 663

19 065

Pasiva celkem

 

31 302

19 065

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

 

3 029

1 845

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

 

5 593

1 184

Čistá aktiva celkem

 

8 622

3 029

Pasiva a čistá aktiva celkem

 

39 924

22 094


(1)  Celkový počet prvotních a kontrolních schválení k 31.12.2006.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

(2)  Silný nárůst příjmů je odrazem skutečnosti, že nařízení Komise (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných v souvislosti s vydáváním osvědčení se poprvé provádělo po celý rok.

(3)  V roce bylo do pracovního poměru přijato 126 osob.

(4)  Náklady na výstavbu potřebných nových prostor.

(5)  Krátkodobé pohledávky odrážejí nárůst příjmů z poplatků a plateb.

(6)  Nárůst hotovosti odráží jednak zlepšení inkasa příjmů, jednak výdaje příštích období značné výše neuhrazené v důsledku zpožděné fakturace hlavních dodavatelů.

(7)  Rezervy na rizika a náklady roku 2006 odpovídají výdajům na zaměstnance v souvislosti s nárůstem roční dovolené. Související výdaje v roce 2005, ve výši 237 180 EUR, byly vykázány v rámci závazků.

(8)  Nárůst závazků souvisí s platbami dodavatelům osvědčení v důsledku zintenzivnění činnosti a zpožděné fakturace na straně externích poskytovatelů.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Přenesené rozlišené položky plateb souvisely s činnostmi, které je třeba zaplatit z příjmu z poplatků.

Agentura musela použít rozlišené položky plateb přenesené z roku 2005, protože příjmy z poplatků v roce 2006 nedostačovaly k pokrytí nákladů na vydávání osvědčení a k vyvážení vlivu změny z rozlišených položek na položky nerozlišené, a to od 1. ledna 2007 (finanční nařízení neuvádí postup k provádění takovéto změny).

8.

Nové nařízení o poplatcích a platbách (ES) č. 593/2007, které vstoupilo v platnost dne 1. června 2007, by mělo zajistit dostatečný příjem k pokrytí nákladů na vydávání osvědčení. Agentura se rozhodla, že v letech 2007 a 2008 zavede integrovaný systém řízení, který bude dále zvyšovat detailnost monitorování nákladů jejích činností.

9.

V průběhu roku 2006 bylo sledování pohledávek negativně ovlivněno existencí proplatitelných částek z předchozího roku 2005, pro které ještě nebylo k dispozici dostatek informací. Agentura pokračuje ve svém úsilí o zkvalitnění těchto informací a ke zkrácení lhůt při dobývání pohledávek. Kromě toho agentura od prosince 2006 systematicky posílá upomínky a v případě pozdních plateb účtuje úroky z prodlení.

10.

Agentura bere připomínky Účetního dvora na vědomí. V prvním případě byla předchozí studie objednána v naléhavé situaci, která vyvstala v posledním čtvrtletí roku 2005 a kdy rychlý přehled o poplatcích a platbách byl klíčový k tomu, aby zaručil dostatečné příjmy agentury. V druhém případě byla smlouva prodloužena v očekávání výsledků externí analýzy objednané k přijetí rozhodnutí o internalizaci nebo externalizaci služeb souvisejících s pracovními cestami. Agentura v současné době vypracovává zadávací dokumentaci z pohledu zahájení podrobného výběrového řízení.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/55


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/10)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–10

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002 (1). Úkolem agentury je zajišťovat vysokou úroveň námořní bezpečnosti a zabraňovat znečišťování loděmi, poskytovat Komisi a členským státům technickou pomoc, sledovat provádění souvisejících právních předpisů Společenství a vyhodnocovat jejich účinnost.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 1406/2002 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Více než 43 % prostředků na platby muselo být na konci roku 2006 zrušeno. Během posledního čtvrtletí běžného roku došlo také ke koncentraci operací. Nebyla tak důsledně dodržena zásada správnosti rozpočtu.

8.

Postupy pro sestavování rozpočtu a plánu pracovních míst nebyly dostatečně přesné, což vedlo k mnoha rozpočtovým převodům (4), špatnému plánování najímání zaměstnanců (5) a nesprávnostem v předloženém rozpočtu (6).

9.

Právní závazky byly přijaty dříve než odpovídající rozpočtové závazky (7). Některé smlouvy umožňovaly 100 % předběžné financování, což není v souladu se zásadou řádného finančního řízení (8).

10.

Inventární systém má nedostatky. Inventární záznamy neumožňují fyzicky vysledovat veškeré zboží a v systému není zaneseno počítačové vybavení.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 13. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 27. června 2007.

(4)  Více než 35 převodů prostředků v roce 2006.

(5)  V důsledku nesplnění cílů pro najímání zaměstnanců došlo k převodu, který snížil rozpočtovou položku 1 100 (mzdy) o 1,2 milionu EUR.

(6)  Rozpočet má uvádět souhrnný výkaz časového rozpisu plateb v následujících rozpočtových letech ke splnění rozpočtových závazků z minulých rozpočtových let (čl. 31 odst. 2 písm. c) finančního nařízení agentury).

(7)  Čtyři případy v přibližné celkové hodnotě 345 000 EUR.

(8)  Článek 67 finančního nařízení (nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002).


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Lisabon)

Oblast pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak je definuje nařízení (ES) č. 1406/2002 ve znění nařízení (ES) č. 1644/2003 a nařízení č. 724/2004

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(údaje za rok 2005)

Produkty a služby dodané v roce 2006

Společná dopravní politika

„Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnout, zda, do jaké míry a jakým postupem bude možno stanovit vhodná ustanovení pro dopravu námořní a leteckou.“

(článek 80 Smlouvy)

Cíle

zajišťovat vysokou, jednotnou a účinnou úroveň námořní bezpečnosti a zabraňovat znečišťování loděmi,

poskytovat členským státům a Komisi technickou a vědeckou pomoc,

sledovat provádění souvisejících právních předpisů Společenství a vyhodnocovat účelnost zavedených opatření,

zavést operativní prostředky boje proti znečišťování evropských vod.

Úkoly

napomáhat Komisi při vypracovávání právních předpisů Společenství a při jejich uplatňování,

sledovat fungování režimu státní přístavní inspekce ve Společenství, včetně případných kontrolních návštěv v členských státech,

poskytovat Společenství technickou pomoc při státní přístavní inspekci lodí,

pracovat s členskými státy na rozvoji technických řešení a poskytovat technickou pomoc vztahující se k uplatňování právních předpisů Společenství

podporovat spolupráci mezi pobřežními státy v příslušných oblastech,

vyvíjet a provozovat potřebné informační systémy

usnadňovat spolupráci mezi členskými státy a Komisí při rozvoji společné metodiky vyšetřování nehod,

poskytovat Komisi a členskými státům spolehlivé informace o námořní bezpečnosti a znečišťování loděmi,

pomáhat Komisi a členským státům při identifikaci a stíhání lodí provádějících nezákonná vypouštění nečistot,

monitorovat klasifikační společnosti uznávané Evropskou unií a podávat Komisi odpovídající zprávy,

napomáhat Komisi při zadávání a plnění úkolů vyplývajících ze směrnice o námořním vybavení,

poskytovat Komisi údaje o zavádění směrnice o zařízeních pro sběr lodního odpadu v evropských přístavech.

1.   Správní rada

Složení

Jeden zástupce za každý členský stát, čtyři zástupci Komise a čtyři zástupci z dotčených odborných odvětví bez hlasovacích práv.

Úkoly

přijímat rozpočet a plán práce,

zkoumat žádosti členských států o pomoc.

2.   Výkonný ředitel

jmenován správní radou na návrh Komise

3.   Externí audit

Evropský účetní dvůr

4.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady

Konečný rozpočet na rok 2006

44,7 (35,3) milionu EUR Příspěvek Společenství: 100 % (100 %)

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

132 (95) pracovních míst v plánu pracovních míst,

z toho obsazených pracovních míst:

111 (80)

20 (20) ostatních pracovních míst (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci, pracovníci zprostředkovatelských agentur)

Celkový počet zaměstnanců: 131 (100)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 83 (65)

správní povinnosti a podpora: 41 (27)

smíšené: 7 (8)

Počet specifikací a pokynů: 49 (zahrnuje zprávy a/nebo studie)

Inspekce/audity: 47 (přes 600 člověkodní při kontrolních návštěvách)

Námořní cvičení (provozní činnosti): 7

Semináře, školení a workshopy 59 (102 dní a 1 440 účastníků)

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Lisabon) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

44 738

32 030

Hlava I

Zaměstnanci (NP)

13 459

12 705

10 387

664

2 408

161

62

99

Hlava II

Správa (NP)

2 972

2 550

1 944

606

422

333

248

85

Ostatní příjmy

0

362

Hlava III

Provozní činnosti (RP)

 

 

 

 

 

 

 

 

— PZ

28 308

19 033

0

0

9 275

0

0

0

— PP

28 308

0,00

11 638

0

16 669

0

0

0

Celkem

44 738

32 392

Celkem PZ

44 738

34 287

0

1 270

12 105

0

0

0

Celkem PP

44 738

0

23 969

1 270

19 499

494

310

184

NP

:

nerozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se rovná výši prostředků na platby).

RP

:

rozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se může od výše prostředků na platby lišit).

PZ

:

prostředky na závazky v režimu rozlišených prostředků.

PP

:

prostředky na platby v režimu rozlišených prostředků.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Lisabon) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

24 716

15 666

Ostatní dotace

678

0

Celkem (a)

25 394

15 666

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

9 616

6 099

Výdaje na dlouhodobý majetek

236

151

Ostatní správní výdaje

3 548

2 042

Provozní činnosti (1)

14 151

2 925

Celkem (b)

27 551

11 217

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

–2 157

4 439

Příjmy z finančních operací (e)

0

0

Výdaje na finanční operace (f)

0

3

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

0

–3

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

–2 157

4 435


Tabulka 4

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Lisabon) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(V tis. Eur)

 

2006

2005

Dlouhodobá aktiva

Nehmotný dlouhodobý majetek

55

69

Hmotný dlouhodobý majetek

523

455

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

4 849

5 351

Krátkodobé pohledávky

270

105

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

11 633

8 866

Aktiva celkem

17 330

14 847

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

191

107

Závazky

12 111

7 555

Pasiva celkem

12 301

7 661

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

7 185

2 750

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

–2 157

4 435

Čistá aktiva celkem

5 028

7 185

Pasiva a čistá aktiva celkem

17 330

14 847


(1)  Podpis nových smluv na tankery.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Více než 50 % rozpočtu agentury bylo věnováno na „opatření proti znečištění“. Agentura v této oblasti vydala výzvy k podávání nabídek s cílem uzavřít čtyři smlouvy o plavidlech pro zásahy proti znečištění. Ke konci řízení se však dvě společnosti v poslední chvíli rozhodly své nabídky stáhnout, takže nakonec byly uzavřeny pouze dvě smlouvy. V důsledku toho byla na konci roku značná část položek plateb zrušena.

8.

Přemístění agentury z Bruselu do Lisabonu v roce 2006 mělo pro rozpočet obtížně předvídatelné důsledky, včetně odchodu téměř 20 % smluvních pracovníků.

9.

Postupy, jejichž cílem je zabránit vytváření právních závazků před přijetím rozpočtových prostředků, jsou zlepšování. Podmínky pro předběžné financování jsou přehodnocování na základě připomínky Účetního dvora.

10.

Od června 2007 bude starý inventární systém nahrazen novým systémem ABAC Assets, díky čemuž budou problémy zmíněné Účetním dvorem odstraněny.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/62


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/11)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 (1). Úkolem agentury je shromažďovat a šířit informace o prioritách členských států a Společenství v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, podporovat organizace členských států a Společenství, které se podílejí na formulaci a provádění příslušné politiky, a poskytovat informace o preventivních opatřeních.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 2062/94 její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

V roce 2006 podepsal ředitel 19 rozhodnutí schvalujících převody mezi články v rámci rozpočtových kapitol v přibližné výši 880 000 EUR. V rozporu s finančním nařízením neobdržela řídící rada požadované informace (4). Nebyla tedy striktně dodržena zásada specifikace.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 4. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 2. července 2007.

(4)  Článek 23 finančního nařízení.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu při práci (Bilbao)

Oblasti pravomoci Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 2062/94 naposledy pozměněném nařízením Rady (ES) č. 1112/2005

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(údaje za rok 2005)

Produkty a služby dodané v roce 2006

Sociální ustanovení

Společenství a členské státy (…) mají za cíl (…) zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a současně je stále zlepšovat (…).

Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 136 Společenství podporuje a doplňuje činnost členských států v těchto oblastech: a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků; b) pracovní podmínky. (…)

(výtah z článků 136 a 137 Smlouvy)

Cíle

Cílem agentury je poskytovat subjektům Společenství, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v této oblasti technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno ve Smlouvě a v následných strategiích a akčních programech Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Úkoly

shromažďovat, analyzovat a šířit informace o prioritách členských států a Společenství a výzkumu,

podporovat spolupráci a výměnu informací včetně informací o vzdělávacích programech,

poskytovat institucím Společenství a členským státům informace, které jsou nezbytné pro určení a provádění politik, zejména pokud jde o jejich dopad na malé a střední podniky,

poskytovat informace o preventivních činnostech,

přispívat k rozvoji strategií a budoucích akčních programů Společenství,

zřídit síť zahrnující národní kontaktní místa a tématická střediska.

1.   Řídící rada

Složení

jeden zástupce vlády za každý členský stát

jeden zástupce organizací zaměstnavatelů za každý členský stát

jeden zástupce organizací zaměstnanců za každý členský stát

tři zástupci Komise

Úkol

přijmout plán činnosti, rozpočet a obecnou výroční zprávu agentury

2.   Předsednictvo

Složení

předseda a tři místopředsedové řídící rady

koordinátoři z každé ze tří zájmových skupin

jeden další zástupce každé skupiny a Komise

Úkol

dohlížet na přípravu rozhodnutí řídící rady a provádět jejich následnou kontrolu

3.   Ředitel

jmenovaný řídící radou na návrh Komise

4.   Výbory

povinné konzultace s Komisí a Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti s plánem činnosti a rozpočtem

5.   Externí audit

Evropský účetní dvůr

6.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet:

14,1 milionu EUR (13,7 milionu EUR),

z toho:

dotace Společenství, GŘ EMPL: 93,5 % (96 %)

dotace Společenství, GŘ ELARG: 4,5 % (3 %)

různé příjmy: 2 % (1 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

40 (40) pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst,

z toho: obsazených pracovních míst: 33 (32)

neobsazených pracovních míst: 7 (8)

26 (20) ostatních zaměstnanců (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci)

Celkový počet zaměstnanců: 59 (52)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 42 (35)

správní: 9 (9)

smíšené: 8 (8)

Navazování vztahů – vytváření sítí

posilování tripartismu v sítích agentury

budování institucionálních kapacit v přistupujících a kandidátských zemích (program PHARE)

Poskytování informací:

Bezpečný start! – Evropský týden 2006 kampaň zaměřená na mladé pracovníky

Iniciativa za zdravé pracoviště – kampaň zaměřená na malé a střední podniky v EU-10, Rumunsku a Bulharsku

vícejazyčné informační služby na internetu i v tištěné podobě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Rozvíjení znalostí:

informační produkty určené pro národní kampaně a pro kampaně v rámci Evropských týdnů 2006 (o mládeži) a 2007 (muskuloskeletální poruchy)

informační produkty o stárnoucí pracovní síle, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a ekonomické výkonnosti a pohostinství (sektor HORECA – hotely, restaurace, kavárny)

informační produkty Střediska pro monitorování rizik, včetně zpráv o prioritách výzkumu v oblasti BOZP, biologických činitelích a ultrafialovém záření; sběr údajů o stresu, vibracích a kožních problémech a o mladých pracovnících a musculoskeletálních poruchách pro účely Evropských týdnů 2006 a 2007, studií proveditelnosti a průzkumu společností

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

konečné prostředky

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

13 200

11 900

Hlava I

Zaměstnanci

4 556

4 080

3 831

125

600

75

28

47

Ostatní příjmy

247

248

Hlava II

Správa

1 524

1 481

1 083

381

61

331

313

17

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

7 367

7 025

5 060

1 963

344

2 213

1 814

400

Účelově vázané příjmy (1)

518

312

Účelově vázané příjmy (1)

518

407

324

194

0

206

0

206

Celkem

13 965

12 460

celkem

13 965

12 993

10 298

2 663

1 005

2 825

2 155

670

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

11 730

11 021

Ostatní dotace

238

284

Ostatní výnosy

1 580

2 460

Celkem (a)

13 548

13 765

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

3 640

3 312

Výdaje na dlouhodobý majetek (2)

139

–14

Ostatní správní výdaje

1 825

1 692

Ostatní provozní činnosti

8 028

8 584

Celkem (b)

13 632

13 575

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

–84

190

Finanční výdaje (d)

6

7

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (e = d)

–6

–7

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (f = c + e)

–90

183


Tabulka 4

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bilbao) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobá aktiva

Nehmotný majetek

71

88

Hmotný majetek

247

247

Dlouhodobé pohledávky

4

4

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

435

454

Krátkodobé pohledávky

27

142

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

2 990

3 392

Aktiva celkem

3 774

4 327

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

63

58

Závazky

1 981

2 448

Pasiva celkem

2 044

2 507

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

1 820

1 637

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

–90

183

Čistá aktiva celkem

1 730

1 820

Pasiva a čistá aktiva celkem

3 774

4 327


(1)  Částka zapsaná do rozpočtu u účelově vázaných příjmů je 661 000 EUR, z této částky agentura obdržela 518 000 EUR.

V zájmu přesné prezentace se zde uvádí částka 518 000 EUR.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.

(2)  Záporná částka uváděná za rok 2005 je výsledkem oprav.


ODPOVĚDI AGENTURY

1.

Agentura připomínku přijímá. Od července 2007 se prostřednictvím extranetu správní radě oznamuje každé rozhodnutí o převodu, které ředitel přijme.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/67


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/12)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–10

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) byla ustavena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 (1). K 1. lednu 2006 získala nezávislost. Cílem agentury je zvyšovat úroveň interoperability železničních systémů a vypracovávat společný přístup k bezpečnosti, a tak přispívat k lepšímu konkurenčnímu postavení železničního sektoru a vysoké úrovni bezpečnosti.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 39 nařízení (ES) č. 881/2004 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíS výjimkou případů uvedených v bodě 10 jsou uskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury ve svém souhrnu legální a správné.

PŘIPOMÍNKY

7.

Agentura v průběhu prvního roku své finanční samostatnosti použila 72 % svých prostředků na závazky. Míra přenosu u správy (hlava II) byla 37,5 % a u provozních činností (hlava III) činila 85 %. Nebyla tedy důsledně dodržena zásada ročního rozpočtu.

8.

Agentura sídlí ve dvou městech: její správní sídlo se nachází ve Valenciennes, zatímco zasedání se konají v Lille. Agentura zatím nenašla způsob kompenzace nákladů, které jí vznikají v souvislosti s povinností sídlit na dvou místech.

9.

Systém vnitřní kontroly vykazoval nedostatky. Jmenování dále pověřených subjektů neprobíhalo podle pravidel. Byly zjištěny případy nesouladu v rozhodnutích o pověření a přístupových právech k systému pro rozpočtové řízení S12. Agentura nepřijala prováděcí pravidla ke svému finančnímu nařízení.

10.

Prověrka postupů používaných při veřejných soutěžích odhalila různé odchylky: používání smluv, jejichž platnost uplynula (4), a neoprávněné prodlužování platnosti stávajících smluv (5). Agentura tedy musí zahájit zadávací řízení pro oblasti, k nímž se vztahují v současné době smlouvy, u nichž se postupovalo nesprávně.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 19. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 2. července 2007.

(4)  Jeden zjištěný případ: 49 000 EUR.

(5)  Dva zjištěné případy: 630 000 EUR.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro železnice (Lille/Valenciennes)

Oblast pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak je definuje nařízení (ES) č. 881/2004

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

Produkty a služby dodané v roce 2006

Společná dopravní politika

K provedení článku 70 a s přihlédnutím ke zvláštnostem dopravy stanoví Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů:

a)

společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského státu anebo procházející přes území jednoho nebo několika členských států;

b)

podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, provozovat dopravu uvnitř nějakého členského státu;

c)

opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy;

d)

veškeré jiné potřebné předpisy.

(článek 71)

Cíle

V technických záležitostech přispívat k provádění právních předpisů Společenství usilujících o:

1.

zlepšení konkurenčního postavení železničního sektoru;

2.

vypracování společného přístupu k bezpečnosti evropského železničního systému,

aby byl vytvořen evropský železniční prostor bez hranic a zaručena vysoká úroveň bezpečnosti.

Úkoly

1.

Podávat Komisi doporučení týkající se:

společných bezpečnostních metod (CSM) a společných bezpečnostních cílů (CST) stanovených ve směrnici o bezpečnosti železnic (2004/49/ES),

osvědčení o bezpečnosti a dalších opatřeních v oblasti bezpečnosti,

rozvoje, zavádění a sledování železniční interoperability,

sledování interoperability,

certifikace opravárenských dílen,

odborné způsobilosti,

registrace kolejových vozidel.

2.

Vydávat stanoviska k:

vnitrostátním bezpečnostním předpisům,

sledování činnosti oznámených subjektů,

interoperabilitě transevropské sítě.

3.

Koordinace vnitrostátních orgánů:

koordinace vnitrostátních bezpečnostních a inspekčních orgánů (jak stanoví články 17 a 21 směrnice 2004/49/ES).

4.

Zveřejňování zpráv a databáze:

zpráva o stavu bezpečnosti (každé dva roky),

zpráva o pokroku dosaženém v oblasti interoperability (každé dva roky),

veřejná databáze dokumentů o bezpečnosti,

veřejný registr dokumentů o interoperabilitě.

1.   Správní rada

se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, ze čtyř zástupců Komise a ze šesti zástupců bez hlasovacího práva z dotčených odborných odvětví.

2.   Výkonný ředitel

je jmenován správní radou na návrh Komise.

3.   Externí audit

Účetní dvůr.

4.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet:

14,4 milionu EUR

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

pracovní místa v plánu pracovních míst: 95

z toho obsazených pracovních míst: 80

Ostatní zaměstnanci: 5

Celkový počet zaměstnanců: 85

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 58,5

správní: 26,5

Bezpečnost:

Doporučení Komisi týkající se harmonizovaného formátu osvědčení o bezpečnosti a harmonizovaných formulářů žádosti, které mají železniční společnosti a vnitrostátní bezpečnostní orgány používat.

Doporučení týkající se oznamování vnitrostátních bezpečnostní předpisů na žádost Komise v souvislosti s dalšími opatřeními v oblasti bezpečnosti.

Výroční zprávy o pokroku určené Komisi a týkající se těchto oblastí:

Interoperability:

Doporučení týkající se registrace kolejových vozidel a zpráva o specifikacích pro celostátní registr vozidel.

ERTMS (Evropský systém řízení železniční dopravy):

Doporučení Komisi týkající se aktualizace přílohy A technických specifikací pro interoperabilitu, řízení zabezpečení a signalizace pro vysokorychlostní a konvenční železniční systémy.

Ekonomického hodnocení:

Komisi byly poskytnuty metodologické pokyny pro posuzování dopadu, které se použijí pro všechna doporučení agentury. Použité pokyny vycházejí z různých návrhů doporučení. Posouzení dopadu se připravují paralelně s doporučeními.

Na žádost Komise bylo rovněž poskytnuto posouzení dopadu ke zdokonalenému vzájemnému schvalování kolejových vozidel (lokomotiv).

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro železnice (Lille/Valenciennes) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

14 398

12 385

Hlava I

Zaměstnanci

9 649

6 816

6 688

129

2 833

12

4

4

8

Ostatní příjmy

 

20

Hlava II

Správa

1 349

1 062

664

398

287

1 048

347

337

711

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

3 400

2 543

390

2 153

857

2 245

1 389

1 157

1 089

Celkem

14 398

12 406

Celkem

14 398

10 422

7 742

2 680

3 976

3 305

1 741

1 498

1 807

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro železnice (Lille/Valenciennes) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Provozní příjmy

Dotace Společenství

11 920

Ostatní dotace

364

Celkem (a)

12 284

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

6 694

Výdaje na dlouhodobý majetek

168

Ostatní správní výdaje

1 322

Provozní činnosti

1 330

Celkem (b)

9 514

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

2 770

Příjmy z finančních operací (e)

3

Výdaje na finanční operace (f)

2

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

1

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

2 771


Tabulka 4

Evropská agentura pro železnice (Lille/Valenciennes) – Rozvaha k 31. prosinci 2006

(v tis. EUR)

 

2006

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

506

Hmotný dlouhodobý majetek

378

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

18

Krátkodobé pohledávky

188

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

3 299

Aktiva celkem

4 389

Krátkodobé závazky

Závazky

1 618

Pasiva celkem

1 618

Čistá aktiva

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

2 771

Čistá aktiva celkem

2 771

Pasiva a čistá aktiva celkem

4 389


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Během roku 2006 nebyly plánované činnosti plně realizovány, jelikož se agentura stále ještě nacházela v počáteční fázi svého fugnování. V roce 2007 agentura přistoupí k hloubkové analýze plánování svých činností, potřebných zdrojů a rozpočtových porstředků, které je třeba přidělit společně s plánem výzev k předkládání nabídek.

8.

Agentura v současné chvíli vyjednává s úřady hostitelské země o možnosti uzavřít smlouvu o sídle. V této souvislosti hostitelský stát souhlasil s tím, že se na nájmu budoucí nové budovy ve Valenciennes bude významným dílem podílet. To částečně vyrovná roční náklady (odhadované na 450 000 EUR), které plynou ze skutečnosti, že má agentura dvojí sídlo.

9.

Na počátku roku 2007 agentura zavedla bezpečnostní funkci, jejímž účelem je ověřovat soulad mezi pověřenými osobami a dále pověřenými subjekty zapojenými do systému rozpočtového řízení na jedné straně a příslušnými podepsanými akty na straně druhé. Agentura plánuje předložit svá prováděcí pravidla ke schválení správní radě do konce roku 2007.

10.

Situace popsané Účetním dvorem byly důsledkem nedostatku pracovníků na počátku fungování agentury. Aby se zabránilo opakování těchto případů v budoucnosti, byla v červnu 2007 zřízena funkce pro zadávání veřejných zakázek. Jejím úkolem je koordinovat postupy zadávání veřejných zakázek a dohlížet na ně.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/72


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu

(2007/C 309/13)

OBSAH

1–5

ÚVOD

6–9

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

10–11

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi úřadu

ÚVOD

1.

Evropský úřad pro dohled nad GNSS (globální navigační družicový systém – z anglického Global Navigation Satellite System) (dále jen „úřad“) byl ustaven jako agentura Společenství nařízením Rady (ES) č. 1321/2004 (1) ze dne 12. července 2004, aby řídil veřejný zájem ve vztahu k evropským programům GNSS a byl pro tyto programy regulačním orgánem během zaváděcí a provozní fáze programu Galileo. Cíle a činnosti úřadu shrnuje tabulka 1.

2.

Nařízení Rady (ES) č. 1942/2006 (2) ze dne 12. prosince 2006 rozšířilo mandát úřadu na činnosti fáze vývoje (první fáze programu Galileo (3)), které nebyl společný podnik Galileo schopen finalizovat před svou likvidací ke 31. prosinci 2006.

3.

Úřad zahájil činnost v roce 2006. Zpočátku provádělo všechny finanční operace úřadu jeho jménem generální ředitelství pro energetiku a dopravu. Úřad převzal odpovědnost za své finanční operace po zavedení nutných finančních systémů v září 2006 (4).

4.

Převod činností ze společného podniku Galileo na úřad začal v prosinci 2006 převodem 70 milionů EUR a převodem práv a povinností souvisejících s FP6 (5), programem MEDA (6), programem EGNOS (7) a dalšími smlouvami. Proto i když dotace Společenství a ostatní příjmy úřadu v roce 2006 pouze mírně převýšily částku 7 milionů EUR, ke konci roku 2006 dosahovala souhrnná výše aktiv úřadu 76,6 milionů EUR.

5.

Klíčové informace z účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2006 jsou uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

6.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (8). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky úřadu.

7.

Účetní závěrku úřadu za rozpočtový rok 2006 sestavil v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 1321/2004 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací. Finanční výkazy se vztahují na období od 18. září (datum zahájení samostatných finančních operací) do 31. prosince 2006.

8.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

9.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2006 jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

10.

Účetní dvůr provedl testy reprezentativního vzorku 80 operací, které odhalily nedostatky ve fungování systémů řízení a kontroly. Ve 12 případech nebyl úředník zahajující operaci k tomuto kroku pověřen a nebyl dodržen příslušný finanční postup. Ve dvou případech schvalující osoba úřadu neschválila rozpočtový závazek před přijetím právního závazku, což je v rozporu s požadavky finančního nařízení.

11.

Podle tohoto nařízení je úřad od 1. ledna 2007 vlastníkem veškerého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného či vyvinutého v průběhu zaváděcí fáze programu Galileo (9). V prosinci 2006 byla část tohoto majetku převedena ze společného podniku Galileo na úřad (viz výše bod 4). Vzhledem k neexistenci dohody mezi třemi členy společného podniku (10) a úřadem byl převod dalších vybraných aktiv ve výši 65 milionů EUR (11) odložen na polovinu roku 2007.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 20. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 18.

(3)  Program Galileo je rozdělen na tři fáze: fáze vývoje a ověřování (2001–2005), zaváděcí fáze (2006–2007) a provozní fáze (od roku 2008).

Komise ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006) 272 v konečném znění ze dne 7. června 2006) nazvaném „Situace programu Galileo“ pozměnila plán programu Galileo. Vývoj a ověřování budou pokračovat až do začátku roku 2009, zaváděcí fáze proběhne v letech 2009 a 2010 a provozní fáze bude zahájena ke konci roku 2010.

(4)  Dohoda o způsobu převodu mezi generálním ředitelstvím pro energetiku a dopravu a úřadem z 15. září 2006.

(5)  FP6 je šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006) – (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 – Úř. věst. L 232, 29.8.2002).

(6)  Program MEDA je hlavním nástrojem hospodářské a finanční spolupráce v rámci evropsko-středomořského partnerství (nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. července 1996 – Úř. věst. L 189, 30.7.1996).

(7)  Program EGNOS (evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací z angl. European Geostationary Navigation Overlay Service) – evropský satelitní navigační systém, jenž usiluje o opravu a zdokonalování údajů systému GPS, byl na základě závěrů Rady ze dne 5. června 2003 integrován do programu Galileo.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ve znění čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1942/2006.

(10)  Evropská kosmická agentura, Čínské národní středisko pro dálkový průzkum (National Remote Sensing Centre of China) a izraelské průmyslové centrum pro výzkum a vývoj MATIMOP.

(11)  Tato částka nezahrnuje zůstatek peněžních prostředků z likvidace společného podniku Galileo, které budou na úřad převedeny až v konečné fázi procesu likvidace.


 

Tabulka 1

Evropský úřad pro dohled nad GNSS (Brusel)

Oblasti pravomocí Společenství podle Smlouvy

Pravomoci úřadu, jak je definuje nařízení Rady (ES) č. 1321/2004, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1942/2006

Správa

Zdroje, jež byly úřadu k dispozici

Hlavní produkty a služby dodané v roce 2006

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Cíle

řídit veřejný zájem ve vztahu k evropským programům GNSS

být regulačním orgánem pro evropské programy GNSS

Úkoly

uzavřít koncesní smlouvu se soukromým držitelem koncese odpovědným za provádění a řízení zaváděcí a provozní fáze programu Galileo

zajistit, aby držitel koncese plnil koncesní smlouvu a technické požadavky k ní připojené

přijmout veškerá vhodná opatření, aby bylo zajištěno nepřetržité poskytování služeb v případě selhání držitele koncese

spravovat finanční prostředky zvlášť mu přidělené pro evropské programy GNSS

sledovat celkové finanční řízení za účelem poskytování poradenství v oblasti příspěvků veřejného sektoru

převzít správu dohody s hospodářským subjektem pověřeným provozováním systému EGNOS

předložit rámec pro budoucí strategická rozhodnutí týkající se systému EGNOS

koordinovat činnosti členských států v oblasti kmitočtů potřebné k zajištění fungování systému

vypracovávat předlohy, aby byl Komisi nápomocen při přípravě návrhů evropských programů GNSS, které mají být předloženy Evropskému parlamentu a Radě, a při přijímání prováděcích pravidel

modernizovat systém a vyvíjet jeho další generace

plnit úkoly při plnění rozpočtu, které mu Komise svěří ve spojitosti s evropskými programy GNSS

zajistit, aby prvky systému měly řádná osvědčení, a zmocnit příslušné oprávněné osvědčující orgány vydávat odpovídající osvědčení a sledovat plnění souvisejících norem a technických požadavků

1.   Správní rada

Složení

jeden zástupce za každý členský stát

jeden zástupce Komise

Úkoly

jmenuje výkonného ředitele

přímá roční pracovní program

sestavuje výkaz odhadovaných příjmů a výdajů pro úřad na následující rozpočtový rok a zasílá ho Komisi, která ho předkládá rozpočtovému orgánu

přijímá rozpočet

vydává stanovisko k roční účetní závěrce úřadu

rozhoduje o všech otázkách spojených s bezpečností a zabezpečením systému

vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem

přijímá zvláštní předpisy potřebné pro zavedení práva na přístup k dokumentům úřadu

přijímá výroční zprávu o činnostech a výhledech úřadu a postupuje ji do 15. června členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru

přijímá svůj jednací řád

Konečný rozpočet

7,0 milionů EUR, včetně dotace Společenství: 100 %

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

39 pracovních míst v plánu pracovních míst

Počet obsazených pracovních míst: 18

+5 ostatních zaměstnanců (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci, zaměstnanci zprostředkovatelských agentur)

Celkový počet zaměstnanců: 23

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 9

správní činnosti: 9

smíšené: 5

Ustavení GSA (Úřad pro dohled GALILEO – z. angl. GALILEO Supervisory Authority):

finanční autonomie v září 2006

18 pracovních míst zaplněno a k 31.12.2006 přijato 13 dalších pracovníků

bylo naplánováno a připraveno stěhování do nových prostor

plán pro zřízení výboru pro bezpečnost a zabezpečení systému byl schválen 30.11.2006 a výzva k nominování zástupců byla zveřejněna 13.12.2006

příprava dokumentace a podpis převodu činností společného podniku Galileo (s výjimkou fáze ověřování na oběžné dráze a mezinárodních aktivit)

zavedení základních komunikačních prvků (logo, grafika)

Systém Galileo a systém EGNOS:

návrh plánu pro získání osvědčení pro systém EGNOS

příprava schválení dohody mezi ESA (Evropská kosmická agentura – z angl. European Space Agency) a GSA správní radou

přispění k definici politiky pro řízení práv duševního vlastnictví GNSS

Koncese:

poskytnutí podpory vyjednávacímu týmu společného podniku Galileo pro jednání o koncesní smlouvě

zahájení konzultací o zavedení účetních pravidel pro účtování o hmotném a nehmotném majetku

 

 

prosazovat a ověřovat plnění pokynů vydaných v souladu se společnou akcí 2004/552/SZBP držitelem koncese

řídit veškeré aspekty vztahující se k bezpečnosti a zabezpečení systému

nejpozději na konci doby trvání společného podniku Galileo převzít úkoly, které byly tomuto společnému podniku svěřeny články 2, 3 a 4 přílohy nařízení (ES) č. 876/2002, s cílem dokončit fázi vývoje programu Galileo

provádět veškeré výzkumné činnosti ve prospěch rozvoje a podpory programů evropského GNSS

2   Výkonný ředitel

jmenován správní radou

3   Výbor pro vědu a techniku

je složen z uznávaných odborníků z členských států a z Komise

4   Výbor pro bezpečnost a zabezpečení systému

je složen z jednoho zástupce za každý členský stát a jednoho zástupce za Komisi

5   Externí audit

Evropský účetní dvůr

6   Orgán udělující absolutorium

Evropský parlament na doporučení Rady

 

 

Zdroj: Údaje poskytl úřad.

Zdroj: Údaje poskytl úřad. Tato tabulka shrnuje údaje, které úřad uvedl ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropský úřad pro dohled nad GNSS (Brusel) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

7 026

7 026

Hlava I

Zaměstnanci

2 510

921

522

398

1 589

37

0

37

Ostatní dotace

 

 

Hlava II

Správa

1 353

1 060

182

878

293

27

0

27

Ostatní příjmy

3

0

Hlava III

Provozní činnosti

3 100

1 127

0

1 127

1 973

0

0

0

 

 

 

Příjmy určené na zvláštní účely

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

7 029

7 026

Celkem

6 963

3 108

704

2 403

3 855

64

0

64

Pozn.: Případné rozdíly v konečných součtech jsou důsledkem zaokrouhlování.

Zdroj: Údaje poskytl úřad. Tato tabulka shrnuje údaje, které úřad uvedl ve své účetní závěrce.

Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropský úřad pro dohled nad GNSS (Brusel) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Vlastní zdroje

0,00

0,00

Dotace Společenství

1 981,00

0,00

Ostatní dotace

0,00

0,00

Ostatní příjmy

60,00

0,00

Celkem (a)

2 041,00

0,00

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

564,00

0,00

Výdaje na dlouhodobý majetek

4,00

0,00

Ostatní správní výdaje

595,00

0,00

Provozní činnosti

53,00

0,00

Celkem (b)

1 216,00

0,00

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

825,00

0,00

Příjmy z finančních operací (e)

0,00

0,00

Výdaje na finanční operace (f)

0,00

0,00

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

0,00

0,00

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

825,00

0,00


Tabulka 4

Evropský úřad pro dohled nad GNSS (Brusel) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

0,00

0,00

Hmotný dlouhodobý majetek

65,00

0,00

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

0,00

0,00

Krátkodobé pohledávky

59,00

0,00

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

76 485,00

0,00

Aktiva celkem

76 609,00

0,00

Dlouhodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobé závazky

0,00

0,00

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

29,00

0,00

Závazky (1)

75 755,00

0,00

Pasiva celkem

75 784,00

0,00

Čistá aktiva

Rezervy

0,00

0,00

Kumulovaný přebytek/deficit

0,00

0,00

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

825,00

0,00

Čistá aktiva celkem

825,00

0,00

Pasiva a čistá aktiva celkem

76 609,00

0,00


(1)  Včetně částky ve výši 70 069 962,04 EUR ze společného podniku Galileo na činnosti převedené s účinností od 1. ledna 2007. Tato částka bude v účetní závěrce za rok 2007 přeúčtována.


ODPOVĚDI ÚŘADU

10.

S ohledem na připomínku č. 10 prosím vezměte na vědomí skutečnost, že zmiňované operace proběhly v počátečním období existence úřadu, kdy disponoval jen omezeným počtem pracovníků a teprve čerpal zkušenosti, přičemž však zároveň musel čelit velkému pracovnímu zatížení. Situace úřadu se od té doby výrazně zlepšila a zvláštní pozornost byla a je i nadále věnována školení zaměstnanců a zdokonalování i zdokumentování postupů.

11.

Účetní dvůr rovněž vznesl připomínku týkající se skutečnosti, že k 1. lednu 2007 nedošlo k převodu části majetku společného podniku Galileo o hodnotě 65 milionů EUR. S potěšením potvrzuji, že do dnešního dne úřad obdržel 97 % této částky a že byly zdárně vyřešeny problémy, které měly za následek zpomalení převodu.


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/80


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu

(2007/C 309/14)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–11

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi úřadu

ÚVOD

1.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) byl ustaven nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 (1). Jeho hlavním úkolem je dodávat vědecké informace potřebné pro přípravu právních předpisů Společenství, shromaždovat a analyzovat údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika a dále poskytovat nezávislé informace o těchto rizicích.

2.

Pravomoci a činnosti úřadu jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky úřadu.

4.

Účetní závěrku úřadu za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 44 nařízení (ES) č. 178/2002 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky úřadu jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

V roce 2006 dosahovala míra plateb u rozpočtových prostředků na správu (hlava II) 56 % a u prostředků na provozní činnosti (hlava III) 50 %. Dvacet procent rozpočtových prostředků přenesených z roku 2005 bylo ke konci roku 2006 zrušeno. Počet převodů byl značný, koncentrovaly se hlavně ke konci roku (4). Nebyla tedy přísně dodržována rozpočtová zásada ročního rozpočtu a zásada specifikace.

8.

Úřad neprovedl komplexní analýzu rizika, nestanovil vhodné ukazatele výkonnosti ani formálně nevymezil systémy a postupy vnitřní kontroly, kterými se řídí. Tento stav předem vylučuje zavedení účelné politiky řízení rizika, jež je pro rozpočtové řízení podle činností nezbytná.

9.

Konečné platby (5) se prováděly i přes to, že pokladová dokumentace byla nedostatečná. Navíc bylo obtížné posoudit adekvátnost kontrol prováděných za účelem ověření správnosti a úplnosti finančních informací předkládaných dodavatelem.

10.

Úřad si nestanovil realistické cíle pro najímání zaměstnanců, nedefinoval priority, pokud jde o volná místa, ani nestanovil pevné konečné termíny pro jednotlivá přijímací řízení. Do konce roku byly podle plánu pracovních míst úřadu na rok 2006 obsazeny pouze dvě třetiny z 250 volných míst.

11.

Pokud jde o postupy zadávání veřejných zakázek, byly zjištěny tyto nesrovnalosti (6): nebyla uvedena nebo použita kritéria výběru; metoda pro hodnocení cen byla stanovena až v průběhu samotného hodnocení; příliš vágní popis kritérií kvality. Složení hodnotícího výboru nebylo v souladu se zásadou hierarchické nezávislosti členů výboru. Tento stav je především důsledkem skutečnosti, že úřad nepoužil jasně stanovené postupy pro zadávání veřejných zakázek.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 19. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 27. června 2007.

(4)  31 ze 49 převodů, které úřad provedl, bylo realizováno v průběhu posledního čtvrtletí.

(5)  Hodnota zjištěných případů byla přibližně 500 000 EUR.

(6)  Sedm případů v přibližné celkové hodnotě 670 000 EUR.


 

Tabulka 1

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Parma)

Oblasti pravomoci Společenství podle Smlouvy

Pravomoci úřadu

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002)

Správa

Zdroje, jež byly úřadu k dispozici v roce 2006

(2005)

Poskytnuté produkty a služby

Volný pohyb potravin

(článek 37 Smlouvy)

Přispívání k vysoké úrovni ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a spotřebitelů s přihlédnutím k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích

(článek 95 Smlouvy)

Společná obchodní politika

(článek 133 Smlouvy)

Veřejné zdraví

(čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy)

Cíle

poskytovat vědecká stanoviska a vědeckou a technickou podporu pro legislativní a politickou činnost Společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv

poskytovat nezávislé informace o rizicích souvisejících s bezpečností potravin

přispívat k dosažení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a života

shromažďovat a analyzovat údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika

Úkoly

vydávat vědecká stanoviska a studie

podporovat jednotné metodiky hodnocení rizik

poskytovat podporu Komisi

vyhledávat, analyzovat a shrnovat vyžadované vědecké a technické údaje

identifikovat a charakterizovat nově vznikající rizika

vytvořit síť organizací s působností v podobných oblastech

poskytovat vědeckou a technickou pomoc při řízení krizí

zdokonalovat mezinárodní spolupráci

poskytovat veřejnosti a zúčastněným osobám spolehlivé, objektivní a srozumitelné informace

podílet se na systému včasného varování Komise

1.   Správní rada

Složení

14 členů jmenovaných Radou (ve spolupráci s Evropským parlamentem a Komisí) a jeden zástupce Komise

Úkol

přijímat pracovní program a rozpočet a zajistit jejich plnění

2.   Výkonný ředitel

jmenovaný správní radou po slyšení před Evropským parlamentem na základě seznamu kandidátů navržených Komisí

3.   Poradní fórum

Složení

jeden zástupce za každý členský stát

Úkol

poskytovat poradenství řediteli

4.   Vědecký výbor a vědecké skupiny

připravovat vědecká stanoviska úřadu

5.   Externí audit

Evropský účetní dvůr

6.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady

Konečný rozpočet

40,2 milionu EUR (36,9 milionu EUR); dotace Společenství: 100 % (100 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

Počet míst v plánu pracovních míst: 250 (194)

Počet obsazených pracovních míst: 173 (124)

+57 (36) ostatních zaměstnanců (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci)

Celkový počet zaměstnanců: 230 (160)

S následujícím rozložením povinností:

provozní: 150 (104)

správní: 80 (56)

Na základě 323 žádostí o vědecké stanovisko předložených úřadu v roce 2006 bylo přijato a zveřejněno 132 stanovisek a čtyři zprávy. Stanoviska se týkala řady oblastí, jimiž se zabývalo devět vědeckých komisí, včetně aromatických rostlin, geneticky modifikovaných organismů (se Světovou zdravotnickou organizací), bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) nebo přenosné spongiformní encefalopatie (TSE).

Úřadu se díky 4 600 článků o jeho vědecké práci dostalo za jeho působení a za informování veřejnosti o rizicích všeobecného uznání. Návštěvnost internetových stránek úřadu rovněž vzrostla na 1,33 milionů návštěvníků, zpravodaj EFSA Highlights měl 12 200 předplatitelů. Díky poradnímu fóru a organizovaným seminářům byla posílena koordinace sdělování rizik.

Budování vazeb mezi úřadem a zúčastněnými subjekty, vnitrostátními orgány a institucionálními protějšky bylo posíleno mimo jiné činnostmi fóra zúčastněných subjektů a programy zaměřenými na nové členské státy nebo kandidátské země. Poradní fórum se pětkrát sešlo, aby utužilo spolupráci s vnitrostátními úřady v konkrétních otázkách, jako např. koordinace v případě krize nebo větší využití extranetu, který propojuje vnitrostátní orgány, Komisi a úřad.

Pokud jde o posouzení úřadu provedené v roce 2005, správní rada předložila svá doporučení v létě roku 2006. Od té doby probíhá jejich realizace.

Zdroj: Údaje poskytl úřad.

Zdroj: Údaje poskytl úřad. Tato tabulka shrnuje údaje, které úřad uvedl ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Parma) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

40 249

37 520

Hlava I

Zaměstnanci

18 505

17 722

17 238

483

783

546

546

480

66

Ostatní příjmy

0

23

Hlava II

Správa

7 375

7 037

4 144

2 894

338

2 285

2 285

2 100

185

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

14 369

11 649

7 137

4 512

2 720

3 476

3 476

2 464

1 012

Celkem

40 249

37 543

Celkem

40 249

36 408

28 519

7 889

3 841

6 308

6 308

5 044

1 264

Pozn.: Případné rozdíly v konečných součtech jsou důsledkem zaokrouhlování.

Zdroj: Údaje poskytl úřad. Tato tabulka shrnuje údaje, které úřad uvedl ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Parma) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Vlastní zdroje

 

 

Dotace Společenství

35 117

27 405

Ostatní dotace

 

 

Ostatní příjmy

23

0

Celkem (a)

35 140

27 405

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

16 014

13 012

Výdaje na dlouhodobý majetek

771

603

Ostatní správní výdaje

8 303

5 833

Provozní činnosti

8 950

8 718

Celkem (b)

34 038

28 166

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

1 102

– 761

Příjmy z finančních operací (e)

3

0

Výdaje na finanční operace (f)

4

7

přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

–1

–7

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

1 101

– 768


Tabulka 4

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Parma) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

687

615

Hmotný dlouhodobý majetek

950

972

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

224

171

Krátkodobé pohledávky

43

100

Ostatní pohledávky

112

28

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

10 607

10 879

Aktiva celkem

12 624

12 766

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

388

0

Závazky

7 451

9 082

Pasiva celkem

7 839

9 082

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

3 684

4 452

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

1 101

– 768

Čistá aktiva celkem

4 785

3 684

Pasiva a čistá aktiva celkem

12 624

12 766


ODPOVĚDI ÚŘADU

7.

Míra plateb v roce 2006, zejména pokud jde o platby spadající do hlavy III, odráží narůstající víceletý charakter operací. V roce 2007 úřad zlepší svoje plánování rozpočtu a jeho sledování, aby omezil počet i objem převodů. Zlepšená kontrola v oblasti přenesených prostředků se pro rok 2007 odrazí v účetní závěrce.

8.

Aby se zvýšilo povědomí o vnitřních kontrolách uvnitř úřadu, byl zaveden akční plán vnitřní kontroly. Vlastní hodnocení vnitřní kontroly i hodnocení vysoké úrovně podnikového rizika jsou navíc součástí pracovního plánu na rok 2007.

9.

K auditu konečných plateb došlo v průběhu první části roku 2006, nicméně v průběhu prvního čtvrtletí 2007 úřad posílil tým pracovníků finančního ověřování o dva další zaměstnance a v průběhu druhého čtvrtletí 2007 zavedl kontrolní seznamy, aby bylo možné posuzovat správnost a úplnost finančních informací předkládaných dodavatelem.

10.

V listopadu 2006 přijalo vedení úřadu přesný plán náboru pracovníků na rok 2007 tak, aby bylo možné přijmout takový počet pracovníků, jaký byl původně předpokládán v plánu pracovních míst.

11.

Uváděné postupy zadávání veřejných zakázek nepocházejí z poslední doby, některé z nich byly zahájeny již před delší dobou, např. v roce 2004, přičemž v rámci dalších zakázek byly smlouvy uzavřeny v roce 2005 a 2006. Úřad i nadále zlepšuje soulad s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zejména posilováním útvaru centrální podpory, aktualizací metodologických dokumentů a od roku 2007 náborem nových pracovníků, kteří se budou věnovat podpoře nabídkových řízení. Úřad navíc vyvinul veliké úsilí, aby vyškolil své pracovníky v otázkách zadávání zakázek (v letech 2006 a 2007 bylo organizováno několik obecných i specializovaných školení – zúčastnilo se jich více než 100 pracovníků).


19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/86


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi střediska

(2007/C 309/15)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–13

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi střediska

ÚVOD

1.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) bylo zřízeno nařízením Rady (EHS) č. 337/75 (1). Jeho hlavním posláním je přispívat k rozvoji odborného vzdělávání na úrovni Společenství. Za tímto účelem středisko připravuje a šíří dokumentaci k systémům odborného vzdělávání.

2.

Pravomoci a činnosti střediska jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky střediska.

4.

Účetní závěrku střediska za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 12a nařízení (EHS) č. 337/75 její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíS výjimkou situace popsané v bodu 13 jsou uskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky střediska ve svém souhrnu legální a správné.

PŘIPOMÍNKY

7.

Více než 43 % přijatých závazků z rozpočtu správních výdajů na rok 2006 (hlava II) bylo přeneseno do následujícího rozpočtového roku. V případě provozních činností (rozlišené prostředky v rámci hlavy III) bylo zrušeno více než 20 % prostředků na platby. Účetní dvůr zaznamenal značný počet rozpočtových převodů – z hlavy I (výdaje na zaměstnance) byla převedena značná částka do hlavy III (provozní činnosti) – a koncentraci převodů ke konci roku. Nebyla tedy důsledně dodržena zásada specifikace.

8.

Středisko správně a vyčerpávajícím způsobem nedefinovalo ani nezdokumentovalo inventární postup pro identifikaci, registraci a aktivaci majetku.

9.

Přestože bylo v roce 2006 dosaženo pokroku, dokumentace hlavních postupů včetně procesů vnitřní kontroly nebyla dokončena.

10.

Středisko v plné výši proplatilo zaplacené školné dětí některých zaměstnanců. Tyto náhrady neměly žádný právní základ.

11.

Ve dvou případech středisko v předvýběrovém kole řádně nezkontrolovalo nutné odborné zkušenosti uchazečů požadované v oznámení o volném místě, a po vyslovení formální nabídky zaměstnání muselo tyto úspěšné uchazeče odmítnout. Středisko neprovádí účelnou kontrolu toho, zda dokumenty předložené uchazeči poskytují skutečný důkaz o jejich odborných zkušenostech; takové kontroly by předešly vzniku zbytečných nákladů a právních rizik.

12.

Složitost systému hodnocení nabídek a neexistence jasných a úplných informací týkajících se kritérií pro zadání zakázky a jejich konkrétní váhy vedlo u jednoho zadávacího řízení (4) k tomu, že situace nebyla pro uchazeče transparentní. U jedné rámcové smlouvy (5) středisko ani v oznámení o vyhlášení zakázky, ani v dokumentaci k veřejné soutěži nezveřejnilo dostatečné informace o odhadované celkové tržní hodnotě zakázky. Smlouva o poskytování služeb v oblasti správy informačních systémů (6) podepsaná v prosinci 2003 osobou, jež k tomuto kroku nebyla oprávněna, zůstala v platnosti až do konce roku 2006, a to navzdory skutečnosti, že množství a cena poskytovaných služeb nebyly přesně stanoveny.

13.

Ve svém prohlášení o věrohodnosti za rok 2005