ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 271

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
14. listopadu 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 271/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

2

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2007/C 271/04

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

4

 

Komise

2007/C 271/05

Směnné kurzy vůči euru

8

2007/C 271/06

Oznámení Komise o datu použití protokolů o pravidlech původu umožňujících diagonální kumulaci mezi Společenstvím, Alžírskem, Egyptem, Faerskými ostrovy, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Norskem, Švýcarskem (včetně Lichtenštejnska), Sýrií, Tuniskem, Tureckem a západním břehem Jordánu a pásmem Gazy

9

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 271/07

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob ( 1 )

11

2007/C 271/08

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Úř. věst. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Úř. věst. C 182 z 4.8.2007, s. 18)

14

2007/C 271/09

Aktualizace seznamu hraničních přechodů uvedených v čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247 z 13.10.2006, s. 25, Úř. věst. C 153 z 6.7.2007, s. 9)

15

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 271/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

16

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 271/01)

Dne 27. září 2007 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32007M4880. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 271/02)

Dne 31. října 2007 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32007M4807. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/2


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 271/03)

Datum přijetí rozhodnutí

27. 6. 2007

Podpora č.

N 900/06

Členský stát

Portugalsko

Region

Figueira da Foz

Název (a/nebo jméno příjemce)

CELBI, S.A.

Právní základ

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Půjčka za zvýhodněných podmínek, daňová úleva

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 89,93 mil. EUR

Míra podpory

18,60 %

Délka trvání programu

1. 1. 2008-31. 12. 2017

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

13. 6. 2007

Podpora č.

N 156/07

Členský stát

Belgie

Region

Vlaanderen

Název (a/nebo jméno příjemce)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Právní základ

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj letiště v Antverpách

Forma podpory

Snížení nákladů na marketing, reklamu a zařízení

Rozpočet

4 116 279 EUR

Míra podpory

Maximálně 30 %

Doba trvání

1. 1. 2007-1. 1. 2010

Hospodářská odvětví

Letecká doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Rada

14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(2007/C 271/04)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

s ohledem na seznam návrhů na jmenování předložený Radě vládami členských států,

s ohledem na seznamy návrhů na jmenování předložené Radě předsedou Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti s návrhy skupin členů zastupujících organizace zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců v uvedeném výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 3. června 2002 (2) jmenovala Rada členy a náhradníky správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období od 3. června 2002 do 2. června 2005.

(2)

Rozhodnutím ze dne 15. listopadu 2004 (3) jmenovala Rada členy a náhradníky zastupující nové členské státy.

(3)

Členové správní rady zůstali ve funkci až do vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1112/2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2062/94.

(4)

Správní rada byla za základě nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 nahrazena řídící radou.

(5)

Členové a náhradníci této řídící rady by měli být jmenováni na období tří let,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členy a náhradníky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období od 8. listopadu 2007 do 7. listopadu 2010 jsou jmenováni:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

pan Willy IMBRECHTS

pan Christian DENEVE

Bulharsko

pan Atanas KOLCHAKOV

pan Petar HADJISTOJKOV

Česká republika

paní Daniela KUBÍČKOVÁ

paní Martina KAJÁNKOVÁ

Dánsko

paní Charlotte SKJOLDAGEROVÁ

paní Tove LOFTOVÁ

Německo

pan Ulrich RIESE

pan Kai SCHÄFER

Estonsko

paní Egle KÄÄRATSOVÁ

Irsko

pan Daniel KELLY

paní Mary DORGANOVÁ

Řecko

pan Trifon GINALAS

pan Konstantinos PETINIS

Španělsko

pan Mario GRAU-RIOS

paní Pilar CASLA-BENITOVÁ

Francie

paní Mireille JARRYOVÁ

pan Yvan DENION

Itálie

paní Lea BATTISTONIOVÁ

pan Mario ALVINO

Kypr

pan Leandros NICOLAIDES

pan Marios KOURTELLIS

Lotyšsko

pan Renārs LŪSIS

paní Jolanta KANČA

Litva

paní Aldona SABAITIENĖ

paní Aušra STANKIUVIENĖ

Lucembursko

pan Paul WEBER

pan Robert HUBERTY

Maďarsko

pan András BÉKÉS

paní Mária GROSZMANNOVÁ

Malta

pan Mark GAUCI

pan Vincent ATTARD

Nizozemsko

pan R. FERINGA

pan M.G. DEN HELD

Rakousko

paní Gertrud BREINDLOVÁ

paní Eva-Elisabeth SZYMANSKIOVÁ

Polsko

paní Danuta KORADECKA

pan Daniel PODGÓRSKI

Portugalsko

Rumunsko

paní Daniela MARINESCUOVÁ

pan Dan Ion OPREA

Slovinsko

paní Tatjana PETRIČEKOVÁ

pan Jože HAUKO

Slovensko

pan Miloš JANOUŠEK

paní Elena PALIKOVÁ

Finsko

pan Mikko HURMALAINEN

paní Anna-Liisa SUNDQUISTOVÁ

Švédsko

pan Bertil REMAEUS

paní Anna-Lena HULTGÅRD SANCINIOVÁ

Spojené království

paní Elizabeth HODKINSONOVÁ

pan Malcolm DARVILL

II.   ZÁSTUPCI ODBOROVÝCH SVAZŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

pan François PHILIPS

pan Herman FONCK

Bulharsko

pan Aleksandar ZAGOROV

pan Ivan KOKALOV

Česká republika

pan Miroslav KOSINA

pan Jaroslav ZAVADIL

Dánsko

pan Jan KAHR FREDERIKSEN

paní Lone JACOBSENOVÁ

Německo

paní Marina SCHROEDEROVÁ

pan Maximilian ANGERMAIER

Estonsko

pan Argo SOON

pan Ülo KRISTJUHAN

Irsko

pan Sylvester CRONIN

pan Fergus WHELAN

Řecko

pan Ioannis ADAMAKIS

Španělsko

pan Fernando RODRIGO CENCILLO

pan Dionis OÑA

Francie

pan Gilles SEITZ

pan Henri FOREST

Itálie

paní Cinzia FRASCHERIOVÁ

pan Diego ALHAIQUE

Kypr

pan Nicos ANDREOU

paní Maria THEOCHARIDOU

Lotyšsko

pan Ziedonis ANTAPSONS

pan Mārtiņš PUŽULS

Litva

Lucembursko

pan Claude FORGET

pan Marcel GOEREND

Maďarsko

pan Károly GYÖRGY

pan Pál GERGELY

Malta

pan Anthony CASARU

pan Salv SAMMUT

Nizozemsko

pan Willem VAN VEELEN

pan Arie WOLTMEIJER

Rakousko

paní Julia LISCHKOVÁ

paní Karin ZIMMERMANNOVÁ

Polsko

paní Anita NOWAKOWSKA

paní Iwona PAWLACZYKOVÁ

Portugalsko

pan Armando DA COSTA FARIAS

Rumunsko

pan Adrian COJOCARU

paní Maria GHIMPĂUOVÁ

Slovinsko

paní Lučka BÖHMOVÁ

paní Spomenka GERŽELJOVÁ

Slovensko

pan Bohuslav BENDÍK

pan Jaroslav BOBELA

Finsko

paní Raili PERIMÄKIOVÁ

pan Erkki AUVINEN

Švédsko

pan Sven BERGSTRÖM

pan Börje SJÖHOLM

Spojené království

pan Hugh ROBERTSON

paní Liz SNAPOVÁ

III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

pan André PELEGRIN

pan Ir. Kris DE MEESTER

Bulharsko

Česká republika

pan Karel PETRŽELKA

pan Miroslav BURIŠIN

Dánsko

pan Thomas PHILBERT NIELSEN

paní Anne-Marie RØGE KRAGOVÁ

Německo

pan Thomas HOLTMANN

pan Herbert BENDER

Estonsko

paní Heddi LUTTERUSOVÁ

pan Ilmar LINK

Irsko

pan Tony BRISCOE

pan Kevin ENRIGHT

Řecko

pan Pavlos KYRIAKONGONAS

paní Natascha AVLONITOUOVÁ

Španělsko

paní Pilar IGLESIAS VALCARCOVÁ

pan Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Francie

paní Nathalie BUETOVÁ

pan Patrick LÉVY

Itálie

Kypr

pan Lefteris KARYDIS

paní Christina VASILOVÁ

Lotyšsko

paní Liene VANCĀNE

Litva

Lucembursko

pan François ENGELS

Maďarsko

pan Géza BOMBERA

pan Antal SZABADKAI

Malta

pan Joe DELIA

Nizozemsko

pan Bob KONING

pan Mario VAN MIERLO

Rakousko

paní Christa SCHWENGOVÁ

pan Heinrich BRAUNER

Polsko

pan Jacek MECINA

Portugalsko

pan Marcelino PENA E COSTA

pan José COSTA TAVARES

Rumunsko

pan Ovidiu NICOLESCU

pan Adrian IZVORANU

Slovinsko

pan Igor ANTAUER

Slovensko

pan Boris MICHALÍK

Finsko

pan Jyrki HOLLMÉN

pan Rauno TOIVONEN

Švédsko

paní Bodil MELLBLOMOVÁ

Spojené království

paní Janet ASHERSONOVÁ

pan Keith SEXTON

Článek 2

Členy dosud nenavržené jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno pro informaci v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1112/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  Úř. věst. C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. C 24, 29.1.2005, s. 2.


Komise

14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/8


Směnné kurzy vůči euru (1)

13. listopadu 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,4607

JPY

japonský jen

160,96

DKK

dánská koruna

7,4525

GBP

britská libra

0,70470

SEK

švédská koruna

9,2805

CHF

švýcarský frank

1,6436

ISK

islandská koruna

88,22

NOK

norská koruna

7,9090

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5842

CZK

česká koruna

26,691

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

254,27

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7023

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,6445

RON

rumunský lei

3,4430

SKK

slovenská koruna

32,866

TRY

turecká lira

1,7601

AUD

australský dolar

1,6294

CAD

kanadský dolar

1,3945

HKD

hongkongský dolar

11,3708

NZD

novozélandský dolar

1,9220

SGD

singapurský dolar

2,1159

KRW

jihokorejský won

1 342,09

ZAR

jihoafrický rand

9,8775

CNY

čínský juan

10,8581

HRK

chorvatská kuna

7,3457

IDR

indonéská rupie

13 415,07

MYR

malajsijský ringgit

4,8933

PHP

filipínské peso

62,788

RUB

ruský rubl

35,8350

THB

thajský baht

46,221


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/9


Oznámení Komise o datu použití protokolů o pravidlech původu umožňujících diagonální kumulaci mezi Společenstvím, Alžírskem, Egyptem, Faerskými ostrovy, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Norskem, Švýcarskem (včetně Lichtenštejnska), Sýrií, Tuniskem, Tureckem a západním břehem Jordánu a pásmem Gazy

(2007/C 271/06)

Za účelem vytvoření diagonální kumulace původu mezi Společenstvím, Alžírskem, Egyptem, Faerskými ostrovy, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Norskem, Švýcarskem (včetně Lichtenštejnska), Sýrií, Tuniskem, Tureckem a západním břehem Jordánu a pásmem Gazy se Společenství a dotčené země prostřednictvím Evropské komise vzájemně informují o platných pravidlech původu s ostatními zeměmi.

Níže uvedená tabulka založená na oznámeních od dotčených zemí podává přehled protokolů o pravidlech původu, které umožňují diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci uplatnit. Tato tabulka nahrazuje předchozí tabulku (Úř. věst. C 229, 29.9.2007).

Připomíná se, že kumulaci lze použít pouze tehdy, když mají země konečné výroby a země konečného určení uzavřené dohody o volném obchodu obsahující totožná pravidla původu, a to se všemi zeměmi podílejícími se na získání statusu původu, tj. se všemi zeměmi, z nichž pocházejí všechny použité materiály. Materiály pocházející ze země, která se zeměmi konečné výroby a zeměmi konečného určení příslušnou dohodu neuzavřela, se považují za nepůvodní. Konkrétní příklady jsou obsaženy ve vysvětlivkách k evropsko-středomořským protokolům o pravidlech původu (1).

Připomíná se také, že:

Švýcarsko a Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii,

v Evropském hospodářském prostoru, který sestává z EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska, je datum použití 1. listopadu 2005.

ISO-alfabetické dvoumístné kódy pro země uvedené v tabulce jsou:

Alžírsko

DZ

Egypt

EG

Faerské ostrovy

FO

Island

IS

Izrael

IL

Jordánsko

JO

Libanon

LB

Lichtenštejnsko

LI

Maroko

MA

Norsko

NO

Švýcarsko

CH

Sýrie

SY

Tunisko

TN

Turecko

TR

západní břeh Jordánu a pásmo Gazy

PS


Datum použití protokolů o pravidlech původu ustanovujících diagonální kumulaci v celoevropsko-středomořské oblasti

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1. 11. 2007

1. 1. 2006

1. 3. 2006

1. 12. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2006

1. 7. 2006

 

1. 1. 2006

1. 12. 2005

1. 1. 2006

 

 

1. 8. 2006

 (2)

DZ

1. 11. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1. 1. 2006

 

 

1. 8. 2007

1. 1. 2006

1. 7. 2005

1. 8. 2005

17. 7. 2007

1. 1. 2007

 

1. 3. 2005

1. 8. 2005

 

 

1. 6. 2005

 

EG

1. 3. 2006

 

1. 8. 2007

 

 

 

1. 8. 2007

6. 7. 2006

 

1. 8. 2007

6. 7. 2006

1. 8. 2007

 

 

6. 7. 2006

1. 3. 2007

FO

1. 12. 2005

 

1. 1. 2006

 

 

 

1. 11. 2005

 

 

1. 1. 2006

 

1. 12. 2005

 

 

 

 

IL

1. 1. 2006

 

1. 7. 2005

 

 

 

1. 7. 2005

9. 2. 2006

 

1. 7. 2005

 

1. 7. 2005

 

 

 

1. 3. 2006

IS (EFTA)

1. 1. 2006

 

1. 8. 2005

1. 8. 2007

1. 11. 2005

1. 7. 2005

 

17. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 8. 2005

1. 3. 2005

1. 8. 2005

 

 

1. 3. 2006

 

JO

1. 7. 2006

 

17. 7. 2007

6. 7. 2006

 

9. 2. 2006

17. 7. 2007

 

 

17. 7. 2007

6. 7. 2006

17. 7. 2007

 

 

6. 7. 2006

 

LB

 

 

1. 1. 2007

 

 

 

1. 1. 2007

 

 

1. 1. 2007

 

1. 1. 2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1. 1. 2006

 

 

1. 8. 2007

1. 1. 2006

1. 7. 2005

1. 8. 2005

17. 7. 2007

1. 1. 2007

 

1. 3. 2005

1. 8. 2005

 

 

1. 6. 2005

 

MA

1. 12. 2005

 

1. 3. 2005

6. 7. 2006

 

 

1. 3. 2005

6. 7. 2006

 

1. 3. 2005

 

1. 3. 2005

 

 

6. 7. 2006

1. 1. 2006

NO (EFTA)

1. 1. 2006

 

1. 8. 2005

1. 8. 2007

1. 12. 2005

1. 7. 2005

1. 8. 2005

17. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 8. 2005

1. 3. 2005

 

 

 

1. 8. 2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1. 8. 2006

 

1. 6. 2005

6. 7. 2006

 

 

1. 3. 2006

6. 7. 2006

 

1. 6. 2005

6. 7. 2006

1. 8. 2005

 

 

 

1. 7. 2005

TR

 (2)

 

 

1. 3. 2007

 

1. 3. 2006

 

 

 

 

1. 1. 2006

 

 

 

1. 7. 2005

 


(1)  Úř. věst. C 83, 17.4.2007, s. 1.

(2)  U zboží, na něž se vztahuje celní unie mezi ES a Tureckem, je datum použití 27. července 2006.

U zemědělských produktů je datum použití 1. července 2007.

U výrobků z uhlí a oceli se diagonální kumulace zatím nepoužije.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/11


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

(Poznámka 1)

CEN

EN 1709:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

 

CEN

EN 1908:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení

 

CEN

EN 1909:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obnovení provozu a evakuace

 

CEN

EN 12385-8:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

 

CEN

EN 12385-9:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

 

CEN

EN 12397:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

 

CEN

EN 12927-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

 

CEN

EN 12927-2:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 2: Součinitele bezpečnosti

 

CEN

EN 12927-3:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

 

CEN

EN 12927-4:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 4: Upevnění konců lan

 

CEN

EN 12927-5:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

 

CEN

EN 12927-6:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 6: Kritéria vyřazení

 

CEN

EN 12927-7:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 7: Kontrola, oprava a údržba

 

CEN

EN 12927-8:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

 

CEN

EN 12929-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení

 

CEN

EN 12929-2:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

 

CEN

EN 12930:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty

 

CEN

EN 13107:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty

 

CEN

EN 13223:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

 

CEN

EN 13243:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, uzavřené vozy, sedačky, vozy, údržba vozů, vlečné závěsy

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu proti skluzu uchycení

 

CEN

EN 13796-3:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 3: Únavová zkouška

 

Pozn. 1

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 3

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Poznámka:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/14


Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Úř. věst. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Úř. věst. C 182 z 4.8.2007, s. 18)

(2007/C 271/08)

Zveřejnění seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (1), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

ESTONSKO

Nahrazení seznamu zveřejněného v Úř. věst. C 247, 13.10.2006:

Dokumenty prokazující právo pobytu:

1)

průkaz totožnosti;

2)

nálepka pro povolení k pobytu (nalepená v cestovním dokladu vydaném Estonskem nebo zemí).

1.

Na průkazu totožnosti vydaném občanu třetí země mohou být uvedeny následující poznámky:

povolení k dočasnému pobytu platné do dd.mm.rr/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

dlouhodobý pobyt v ES/pikaajaline elanik EÜ;

povolení k trvalému pobytu/alaline elamisluba – vydáváno do 31. května 2006.

Průkaz totožnosti neplatí jako cestovní doklad k překročení státní hranice. Pro cestovní účely musí být průkaz totožnosti předložen zároveň s platným cestovním pasem.

2.

Na nálepce pro povolení k pobytu mohou být uvedeny následující poznámky:

povolení k dočasnému pobytu/tähtajaline elamisluba;

dlouhodobý pobyt v ES/pikaajaline elanik EÜ;

povolení k trvalému pobytu/alaline elamisluba – vydáváno do 31. května 2006.

Povolení k pobytu mohou být:

dočasná (s maximální dobou platnosti pět let) nebo

trvalá.

Veškeré poznámky, s výjimkou těch, které se týkají povolení k trvalému pobytu, se uvádějí v anglickém jazyce.


(1)  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.


14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/15


Aktualizace seznamu hraničních přechodů uvedených v čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247 z 13.10.2006, s. 25, Úř. věst. C 153 z 6.7.2007, s. 9)

(2007/C 271/09)

Zveřejnění seznamu hraničních přechodů uvedených v čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

ŠPANĚLSKO

Námořní hranice

Nový námořní hraniční přechod:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORSKO

Vzdušné hranice

Nový letištní hraniční přechod (otevřen dne 1. října 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/16


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 271/10)

1.

Komise obdržela dne 31. října 2007 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik 3i Group plc („3i Group“, UK) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává kontrolu nad celým podnikem Global Garden Products B S. à r. l. („Global Garden Products“, Lucembursko) na základě na nákupu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku 3i Group: investování, poskytnutí konzultací pro správu investičních fondů a správa investicí ve prospěch investičních fondů,

podniku Global Garden Products: výroba a prodej různých druhů poháněného zahradního náčiní a nářadí na domácí a profesionální použití.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst . C 56, 5.3.2005, s. 32.