ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 270E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
13. listopadu 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

RADA

2007/C 270E/01

Společný postoj (ES) č. 14/2007 ze dne 20. září 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

1


CS

 


III Přípravné akty

RADA

13.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 270/1


SPOLEČNÝ POSTOJ (ES) č. 14/2007

přijatý Radou dne 20. září 2007

k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/…/ES ze dne … o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

(2007/C 270 E/01)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru (3) stanoví na úrovni Společenství pravidla pro smlouvy o spotřebitelském úvěru.

(2)

V roce 1995 předložila Komise zprávu o uplatňování směrnice 87/102/EHS a vedla rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty. V roce 1997 Komise předložila souhrnnou zprávu o reakcích na zprávu z roku 1995. V roce 1996 byla vypracována druhá zpráva o uplatňování směrnice 87/102/EHS.

(3)

Tyto zprávy a konzultace odhalily významné rozdíly mezi právními předpisy jednotlivých členských států v oblasti úvěrů pro fyzické osoby obecně a spotřebitelských úvěrů zvláště. Analýza vnitrostátních právních předpisů provádějících směrnici 87/102/EHS ukazuje, že z důvodu rozdílů v právní nebo hospodářské situaci na vnitrostátní úrovni používají členské státy vedle směrnice 87/102/EHS řadu nástrojů na ochranu spotřebitele.

(4)

Situace de facto a de iure vyplývající z těchto rozdílů mezi vnitrostátními právními úpravami vede v některých případech k narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli ve Společenství a vytváří překážky na vnitřním trhu tam, kde členské státy přijaly různá kogentní ustanovení přísnější než ustanovení podle směrnice 87/102/EHS. To omezuje schopnost spotřebitele přímo využít postupně rostoucí dostupnost přeshraničních úvěrů. Tato narušení a omezení mohou mít opět následky, pokud jde o poptávku po zboží a službách.

(5)

V posledních letech došlo ke značnému vývoji v druzích úvěrů nabízených spotřebitelům a jimi využívaných. Objevily se nové úvěrové nástroje a jejich využití se dále rozvíjí. Stávající předpisy je proto nutné změnit a případně rozšířit jejich působnost.

(6)

V souladu se Smlouvou zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Pro podporu rozvoje přeshraničních aktivit je nezbytný vývoj průhlednějšího a efektivnějšího úvěrového trhu v prostoru bez vnitřních hranic.

(7)

Pro usnadnění vzniku dobře fungujícího vnitřního trhu spotřebitelských úvěrů je nezbytné zajistit harmonizovaný rámec Společenství v celé řadě klíčových oblastí. Právní předpisy Společenství zaměřené na budoucnost, schopné přizpůsobit se budoucím formám úvěrů a umožňující členským státům odpovídající stupeň pružnosti při jejich provádění by měly s ohledem na neustále se vyvíjející trh spotřebitelských úvěrů a vzrůstající mobilitu evropských občanů napomoci při zavedení moderní právní úpravy spotřebitelského úvěru.

(8)

Je důležité, aby trh nabízel dostatečný stupeň ochrany spotřebitele, a zajistil tak důvěru spotřebitelů. Mělo by proto být možné, aby volný pohyb úvěrových nabídek probíhal za optimálních podmínek jak pro ty, kdo úvěr nabízejí, tak pro ty, kdo o něj žádají, a to s řádným přihlédnutím ke specifické situaci v jednotlivých členských státech.

(9)

Úplná harmonizace je nezbytná pro zajištění vysoké a rovnocenné úrovně ochrany zájmů všech spotřebitelů ve Společenství a pro vytvoření skutečného vnitřního trhu. Členským státům by proto nemělo být povoleno zachovávat ani zavádět jiná vnitrostátní ustanovení, než která jsou stanovena v této směrnici. Toto omezení by se však mělo vztahovat pouze na ustanovení harmonizovaná tuto směrnicí. Kde tato harmonizovaná ustanovení nejsou, měly by mít členské státy i nadále možnost zachovávat nebo zavádět vnitrostátní právní předpisy. Členské státy tak mohou například zachovávat nebo zavádět vnitrostátní předpisy o společné a nerozdílné odpovědnosti prodávajícího nebo poskytovatele služeb a věřitele. Jiným příkladem této možnosti členských států by mohlo být zachování nebo zavedení vnitrostátních předpisů o zrušení kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby, jestliže spotřebitel uplatní své právo odstoupit od úvěrové smlouvy. V této souvislosti by mělo být členským státům dovoleno, aby u úvěrových smluv na dobu neurčitou stanovily minimální dobu mezi okamžikem, kdy věřitel požádá o splacení úvěru, a okamžikem, kdy musí být úvěr splacen.

(10)

Definice obsažené v této směrnici určují rozsah harmonizace. Povinnost členských států provést ustanovení této směrnice by se tedy měla omezovat na oblast její působnosti stanovenou uvedenými definicemi. Touto směrnicí by však nemělo být dotčeno uplatňování ustanovení této směrnice členskými státy v oblastech, které nespadají do oblasti její působnosti, je-li to v souladu s právem Společenství. Členské státy by tak mohly zachovat nebo zavést vnitrostátní právní předpisy, které odpovídají této směrnici nebo některým z jejích ustanovení na úvěrové smlouvy mimo oblast její působnosti, například na úvěrové smlouvy na částky nižší než 200 EUR nebo vyšší než 100 000 EUR. Členské státy by dále mohly uplatňovat ustanovení této směrnice na vázané úvěry, které nepokrývá definice smlouvy o vázaném úvěru stanovená v této směrnici. Ustanovení o smlouvách o vázaném úvěru by tedy mohla být uplatňována i na úvěrové smlouvy, které jen zčásti slouží k financování kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby.

(11)

V případě zvláštních úvěrových smluv, na které se vztahují pouze některá ustanovení této směrnice, by členským státům nemělo být povoleno přijímat vnitrostátní právní předpisy provádějící jiná ustanovení této směrnice. Členské státy by však měly mít i nadále možnost upravit ve svých vnitrostátních právních předpisech tyto druhy úvěrových smluv, pokud jde o jiné otázky neharmonizované touto směrnicí.

(12)

Smlouvy o průběžném poskytování služeb nebo o dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel po dobu poskytování nebo dodávání platí ve splátkách, se mohou od úvěrových smluv, na něž se vztahuje tato směrnice, značně lišit co do zájmů dotčených smluvních stran a způsobu a předmětu plnění. Proto by mělo být upřesněno, že takové smlouvy se pro účely této směrnice nepovažují za úvěrové smlouvy. Mezi tyto druhy smluv patří pojistná smlouva, kdy se pojištění platí v měsíčních splátkách.

(13)

Úvěrové smlouvy týkající se poskytnutí úvěru zajištěného nemovitostí by měly být z oblasti působnosti této směrnice vyňaty. Tento druh úvěru má velmi specifickou povahu. Z oblasti působnosti této směrnice by měly být rovněž vyňaty úvěrové smlouvy, jejichž účelem je financování nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované budově. Úvěrové smlouvy by však neměly být z oblasti působnosti této směrnice vyňaty jen proto, že jejich účelem je obnova nebo zvýšení hodnoty stávající budovy.

(14)

Tato směrnice se použije nezávisle na tom, zde je věřitelem právnická nebo fyzická osoba. Nedotýká se však práva členských států omezit, v souladu s právem Společenství, poskytování spotřebitelského úvěru pouze na právnické osoby nebo na některé právnické osoby.

(15)

Některá ustanovení této směrnice by se měla použít na fyzické a právnické osoby (zprostředkovatele úvěru), které v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za úplatu předkládají nebo nabízejí úvěrové smlouvy spotřebitelům, pomáhají spotřebitelům prováděním přípravných prací pro uzavření úvěrové smlouvy nebo uzavírají úvěrové smlouvy se spotřebiteli jménem věřitele. Organizace, které umožní použití své totožnosti při propagaci úvěrových produktů, jako například úvěrových karet, a které mohou tyto produkty také doporučovat svým členům, by neměly být považovány za zprostředkovatele úvěru pro účely této směrnice.

(16)

Tato směrnice upravuje pouze některé povinnosti zprostředkovatelů úvěru ve vztahu ke spotřebitelům. Členské státy by proto měly mít i nadále možnost zachovávat nebo zavádět dodatečné povinnosti pro zprostředkovatele úvěru.

17)

V souladu se směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (4) by měli být spotřebitelé chráněni proti nekalým nebo zavádějícím praktikám, zejména pokud jde o poskytování informací věřitelem. Tato směrnice by však měla obsahovat zvláštní ustanovení o reklamách na úvěrové smlouvy a o určitých standardních informacích, které by měly být spotřebitelům poskytovány, aby jim bylo umožněno zejména srovnávat různé nabídky. Tyto informace by měly být poskytovány jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Kromě toho by měly mít členské státy i nadále možnost upravit ve svém vnitrostátním právu požadavky týkající se reklamy, která informace o nákladech úvěru neobsahuje.

(18)

Aby se mohli spotřebitelé rozhodovat na základě úplné znalosti věci, měli by před uzavřením úvěrové smlouvy získat přiměřené informace o podmínkách a nákladech úvěru a o svých povinnostech. Pro zajištění co největší průhlednosti a srovnatelnosti nabídek by tyto informace měly zahrnovat především roční procentní sazbu nákladů úvěru určovanou stejným způsobem v celém Společenství. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v této fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové částce úvěru poskytnutého pro uvažovaný druh úvěrové smlouvy a případně koupenému zboží. Při určování reprezentativního příkladu by se mělo rovněž přihlédnout k četnosti určitých druhů úvěrových smluv na konkrétním trhu. Pokud jde o výpůjční úrokovou sazbu, četnost splátek a kapitalizaci úroků, měli by věřitelé používat svou obvyklou metodu výpočtu pro dotyčný spotřebitelský úvěr.

(19)

Celkové náklady úvěru pro spotřebitele by měly zahrnovat veškeré náklady, včetně úroku, provizí, daní, poplatků pro zprostředkovatele úvěru a veškerých poplatků, které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti s úvěrovou smlouvou, s výjimkou nákladů na notáře. Zda věřitel skutečně zná náklady, by mělo být posouzeno objektivně, přičemž se zohlední požadavky náležité profesionální péče.

(20)

Úvěrové smlouvy, podle kterých se výpůjční úroková sazba pravidelně reviduje na základě změn referenční sazby uvedené v úvěrové smlouvě, by se neměly považovat za úvěrové smlouvy s pevnou výpůjční úrokovou sazbou.

(21)

Členské státy by měly mít i nadále možnost zachovávat nebo zavádět vnitrostátní předpisy zakazující věřiteli požadovat od spotřebitele v souvislosti s úvěrovou smlouvou otevření bankovního účtu nebo uzavření smlouvy o jiné doplňkové službě nebo požadovat zaplacení nákladů nebo poplatků souvisejících s takovými bankovními účty nebo jinými doplňkovými službami. V členských státech, v nichž jsou takové kombinované nabídky povoleny, by spotřebitelé měli být před uzavřením úvěrové smlouvy informováni o všech doplňkových službách, které jsou povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek. Náklady na tyto doplňkové služby by měly být zahrnuty do celkových nákladů úvěru; nemůže-li však být výše těchto nákladů určena předem, měli by spotřebitelé v předsmluvní fázi obdržet přiměřené informace o existenci nákladů. Předpokládá se, že věřitel má znalosti o nákladech na doplňkové služby, které on sám nebo v zastoupení třetí osoby spotřebiteli nabízí, ledaže jejich výše závisí na zvláštních charakteristických rysech nebo situaci spotřebitele.

(22)

U zvláštních druhů úvěrových smluv je však současně, v zájmu zajištění náležité úrovně ochrany spotřebitele a bez nadměrného zatížení věřitele nebo případně zprostředkovatele úvěru, vhodné omezit požadavky na předsmluvní informace podle této směrnice s přihlédnutím ke zvláštní povaze těchto druhů smluv.

(23)

Spotřebitel musí před uzavřením úvěrové smlouvy obdržet podrobné informace bez ohledu na to, zda je do uvádění úvěru na trh zapojen zprostředkovatel úvěru či nikoliv. Proto by se měly požadavky na předsmluvní informace obecně vztahovat rovněž na zprostředkovatele úvěru. Jestliže však dodavatelé zboží a poskytovatelé služeb jednají jako zprostředkovatelé úvěru ve vedlejší činnosti, není vhodné je zatěžovat právní povinností poskytnout předsmluvní informace v souladu s touto směrnici. Dodavatele zboží a poskytovatele služeb je možné například považovat za osoby jednající jako zprostředkovatelé úvěru ve vedlejší činnosti, když jejich činnost zprostředkovatele úvěru nepředstavuje hlavní cíl jejich živnosti, podnikání nebo povolání. V těchto případech je i nadále dosaženo dostatečné úrovně ochrany spotřebitele vzhledem k tomu, že věřitel je odpovědný za to, že spotřebitel obdrží úplné předsmluvní informace, a to buď od zprostředkovatele, dohodnou-li se tak věřitel a zprostředkovatel, nebo jiným vhodným způsobem.

(24)

Případnou závaznost informací poskytnutých spotřebiteli před uzavřením úvěrové smlouvy a obdobím, během něhož je věřitel těmito informacemi vázán, mohou upravit členské státy.

(25)

Členské státy by při zohlednění zvláštních charakteristických rysů svých úvěrových trhů měly přijmout vhodná opatření pro podporu odpovědných praktik ve všech fázích úvěrového vztahu. Tato opatření mohou zahrnovat například informování a vzdělávání spotřebitelů, včetně upozornění na rizika spojených s prodlením při splátkách a s nadměrným zadlužením. Především na rozšiřujícím se úvěrovém trhu je důležité, aby se věřitelé nepouštěli do nezodpovědného půjčování, přičemž členským států by mělo být dovoleno stanovit pro tyto případy sankce. Aniž jsou dotčena ustanovení o úvěrovém riziku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (5), měli by mít věřitelé povinnost kontrolovat v jednotlivých případech úvěruschopnost spotřebitele. Za tímto účelem by jim mělo být dovoleno využívat informace poskytnuté spotřebitelem nejen během přípravy dané úvěrové smlouvy, ale i v průběhu dlouhodobého obchodního vztahu. Orgány členských států by mohly rovněž vydávat vhodné pokyny a obecné směry pro věřitele. Rovněž spotřebitel by měl jednat obezřetně a dodržovat své smluvní povinnosti.

(26)

I když mají být poskytnuty předsmluvní informace, může spotřebitel stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která úvěrová smlouva z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Proto by měly členské státy zajistit, aby věřitelé u úvěrových produktů, jež nabízejí spotřebiteli, takovou pomoc poskytovali. Příslušné předsmluvní informace a základní charakteristiky nabízených produktů by měly být případně spotřebiteli vysvětleny individuálně tak, aby mohl pochopit možné dopady těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Tato povinnost poskytnout spotřebiteli pomoc by se případně měla vztahovat i na zprostředkovatele úvěru. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů.

(27)

K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele by měl věřitel rovněž vyhledávat v příslušných databázích; právní a faktické okolnosti mohou vyžadovat, aby se toto vyhledávání lišilo co do rozsahu. Aby se předešlo narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli, mělo by se zajistit, aby věřitelé měli přístup do soukromých nebo veřejných databází týkajících se spotřebitelů v členském státě, ve kterém nejsou usazeni, za podmínek nevedoucích k diskriminaci oproti věřitelům v tomto členském státě.

(28)

Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na vyhledávání v databázi, měl by věřitel spotřebitele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit mu údaje o použité databázi. Věřitel by však neměl být povinen podávat takovou informaci, pokud je to zakázáno jinými právními předpisy Společenství, například právními předpisy o praní peněz nebo financování terorismu. Tyto informace by dále neměly být poskytovány, pokud by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo s veřejnou bezpečností, například s předcházením trestným činům a jejich odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním.

(29)

Tato směrnice neupravuje otázky smluvního práva související s platností úvěrových smluv. Členské státy proto v této oblasti smějí zachovávat nebo zavádět vnitrostátní předpisy, které jsou v souladu s právem Společenství. Členské státy mohou právně upravit nabídku na uzavření úvěrové smlouvy, zejména kdy má být předložena a jak dlouho je pro věřitele závazná. Je-li nabídka předložena ve stejný okamžik jako předsmluvní informace uvedené v této směrnici, měla by být obsažena ve zvláštním dokumentu, který může být připojen ke standardním evropským informacím o spotřebitelském úvěru, stejně jako veškeré dodatečné informace, jež si věřitel přeje spotřebiteli poskytnout.

(30)

Aby se spotřebitel mohl seznámit se svými právy a povinnostmi podle úvěrové smlouvy, měla by tato smlouva jasně a výstižně uvádět veškeré nezbytné informace.

(31)

K zajištění plné průhlednosti by měly být spotřebiteli poskytnuty informace o výpůjční úrokové sazbě, a to jak v předsmluvní fázi, tak při uzavírání úvěrové smlouvy. V průběhu smluvního vztahu by měl být spotřebitel dále informován o změnách pohyblivé výpůjční úrokové sazby a změnách plateb jimi způsobených. Tím nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které nesouvisí s informacemi pro spotřebitele a které stanoví podmínky nebo důsledky změn nesouvisejících s platbami, výpůjčními úrokovými sazbami a dalšími ekonomickými podmínkami úvěru, například pravidla o právu věřitele změnit výpůjční úrokovou sazbu pouze tehdy, pokud k tomu existuje opodstatněný důvod, nebo o právu spotřebitele ukončit platnost smlouvy v případě změny výpůjční úrokové sazby nebo jiné ekonomické podmínky úvěru.

(32)

Smluvní strany by měly mít právo obvyklým způsobem ukončovat platnost úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Je-li to dohodnuto v úvěrové smlouvě, měl by mít věřitel navíc právo pozastavit z objektivně opodstatněných důvodů právo spotřebitele na čerpání z úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Tyto důvody mohou zahrnovat například podezření na neoprávněné nebo podvodné použití úvěru nebo podstatně zvýšené riziko, že spotřebitel nebude schopen plnit svou povinnost úvěr splatit. Tato směrnice se nedotýká vnitrostátního smluvního práva upravujícího právo smluvních stran odstoupit od úvěrové smlouvy z důvodu jejího porušení.

(33)

S cílem sblížit postupy pro výkon práva na odstoupení od smlouvy v podobných oblastech je nezbytné upravit právo na odstoupení od smlouvy bez sankcí a bez povinnosti předložit zdůvodnění, a to za podmínek podobných podmínkám, které stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (6).

(34)

Pokud spotřebitel odstoupí od úvěrové smlouvy, v souvislosti s níž obdržel zboží, zejména od koupě na splátky nebo od smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy předpokládající povinnost odkupu, neměly by být touto směrnicí dotčeny žádné právní předpisy členských států týkající se vrácení zboží nebo jakýchkoliv souvisejících otázek.

(35)

V případě smluv o vázaném úvěru existuje mezi koupí zboží nebo služeb a úvěrovou smlouvou uzavřenou pro tento účel vzájemná závislost. Proto uplatní-li spotřebitel podle práva Společenství své právo odstoupit od kupní smlouvy, neměl by být nadále vázán smlouvou o vázaném úvěru. Tím by neměla být dotčena vnitrostátní právní úprava smlouvy o vázaném úvěru v případech, kdy byla kupní smlouva zrušena nebo kdy spotřebitel uplatnil své právo odstoupit od smlouvy podle vnitrostátního práva. Rovněž by neměla být dotčena práva spotřebitele podle vnitrostátních předpisů, z nichž vyplývá, že ve vztahu mezi spotřebitelem a dodavatelem zboží či poskytovatelem služeb nemůže být přijat žádný závazek ani nemůže být uskutečněna žádná platba, pokud spotřebitel nepodepsal úvěrovou smlouvu za účelem financování koupě daného zboží nebo služeb.

(36)

Za určitých podmínek by spotřebiteli mělo být umožněno uplatnit prostředky nápravy vůči věřiteli v případě problémů souvisejících s kupní smlouvou. Členské státy by však měly určit, v jakém rozsahu a za jakých podmínek musí spotřebitel uplatnit prostředky nápravy vůči dodavateli, zejména podat na něj žalobu, předtím, než je oprávněn uplatnit je vůči věřiteli. Tato směrnice by neměla zbavovat spotřebitele jejich práv zaručených vnitrostátními předpisy o společné a nerozdílné odpovědnosti prodávajícího nebo poskytovatele služeb a věřitele.

(37)

Spotřebitel by měl mít právo splnit své povinnosti před uplynutím lhůty stanovené v úvěrové smlouvě. V případě předčasného splacení, ať už částečného nebo úplného, by věřitel měl mít nárok na odškodnění za náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru, a to s přihlédnutím k případným souvisejícím úsporám věřitele. Při stanovování metody výpočtu odškodnění je však důležité dodržovat několik zásad. Výpočet odškodnění, na něž má věřitel nárok, by měl být průhledný a srozumitelný spotřebiteli již v předsmluvní fázi a v každém případně v průběhu plnění úvěrové smlouvy. Metoda výpočtu by navíc měla být snadno použitelná pro věřitele a měla by usnadnit kontrolu odškodnění příslušnými orgány. Z těchto důvodů a s ohledem na to, že spotřebitelský úvěr není vzhledem k délce svého trvání a výši financován pomocí nástrojů dlouhodobého financování, by měl být strop pro výši odškodnění stanoven paušální sazbou. Tento přístup odráží zvláštní povahu úvěrů určených spotřebitelům a neměl by jím být dotčen možný odlišný přístup k dalším produktům, které jsou financovány pomocí nástrojů dlouhodobého financování, jakými jsou například hypoteční úvěry s pevnou úrokovou sazbou.

(38)

Členské státy by měly mít právo stanovit, že v případě předčasného splacení může věřitel uplatňovat nárok na odškodnění pouze tehdy, pokud částka splacená za dvanáct měsíců přesáhne hranici stanovenou členskými státy. Při stanovení této hranice, která by neměla být vyšší než 10 000 EUR, by členské státy měly zohlednit například průměrnou výši spotřebitelských úvěrů na svém trhu.

(39)

Postoupení práv věřitele podle úvěrové smlouvy by nemělo způsobit, že se spotřebitel ocitne v méně výhodné pozici. Spotřebitel by měl také být řádně vyrozuměn v případě, že je úvěrová smlouva postoupena třetí osobě. Pokud však původní věřitel po dohodě s postupníkem i nadále spravuje úvěr ve vztahu ke spotřebiteli, nemá spotřebitel žádný významný zájem na tom, aby byl o postoupení vyrozuměn. Proto by požadavek na úrovni EU, aby byl spotřebitel v těchto případech o postoupení vyrozuměn, nebyl přiměřený.

(40)

Členské státy by měly mít i nadále možnost zachovávat nebo zavádět vnitrostátní předpisy, které stanoví hromadné formy komunikace, pokud je to nezbytné pro účely související s efektivitou složitých operací, jakými jsou sekuritizace nebo likvidace aktiv, k nimž dochází při nucené správní likvidaci bank.

(41)

Na podporu vytvoření a fungování vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitelů v celém Společenství je nutné zajistit srovnatelnost informací týkajících se ročních procentních sazeb nákladů v rámci celého Společenství. I přes jednotný matematický vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů stanovený směrnicí 87/102/EHS není tato sazba v rámci celého Společenství dosud plně srovnatelná. V jednotlivých členských státech se při výpočtu roční procentní sazby nákladů přihlíží k různým nákladovým faktorům. Tato směrnice by proto měla jasně a vyčerpávajícím způsobem definovat celkové náklady úvěru pro spotřebitele.

(42)

K zajištění průhlednosti a stability trhu by členské státy měly až do další harmonizace zajistit zavedení vhodných opatření pro regulaci věřitelů nebo dohled nad nimi.

(43)

Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Usiluje především o zajištění plného dodržování pravidel o ochraně osobních údajů, vlastnických právech, zákazu diskriminace, ochraně rodiny a profesionálního života a ochraně spotřebitele podle Listiny základních práv Evropské unie.

(44)

Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společných pravidel pro některé aspekty právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(45)

Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a zajistit jejich uplatňování. I když je volba sankcí i nadále na členských státech, měly by být stanovené sankce účinné, přiměřené a odrazující.

(46)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(47)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí dodatečných předpokladů pro výpočet roční procentní sazby nákladů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(48)

V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (8) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(49)

Z tohoto důvodu a s přihlédnutím k počtu změn, které musí být ve směrnici 87/102/EHS provedeny s ohledem na vývoj v oblasti spotřebitelských úvěrů, jakož i v zájmu zajištění jasnosti právních předpisů Společenství by měla být uvedená směrnice zrušena a nahrazena touto směrnicí,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Účelem této směrnice je harmonizovat některé aspekty právních předpisů a správních postupů členských států, které se týkají smluv o spotřebitelském úvěru.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na úvěrové smlouvy.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na

a)

úvěrové smlouvy, které jsou zajištěny hypotékou nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitý majetek nebo které jsou zajištěny právem souvisejícím s nemovitým majetkem;

b)

úvěrové smlouvy, jejichž účelem je nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované budově;

c)

úvěrové smlouvy na celkovou výši úvěru nižší než 200 EUR nebo vyšší než 100 000 EUR;

d)

smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, u kterých není stanovena povinnost odkupu předmětu smlouvy ani ve smlouvě samotné, ani v jiné samostatné smlouvě; má se za to, že povinnost existuje, pokud o tom věřitel jednostranně rozhodne;

e)

úvěrové smlouvy ve formě možnosti přečerpání, kde úvěr musí být splacen do jednoho měsíce;

f)

úvěrové smlouvy, kde je úvěr poskytnut bez úroků a jakýchkoli jiných poplatků, a úvěrové smlouvy, podle jejichž podmínek musí být úvěr splacen do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky;

g)

úvěrové smlouvy, kde úvěr nabízí zaměstnavatel svým zaměstnancům jako vedlejší činnost bez úroků nebo s ročními procentními sazbami nákladů nižšími, než jsou sazby převažující na trhu, a které nejsou nabízeny obecně veřejnosti;

h)

úvěrové smlouvy, jež jsou uzavírány s investičními podniky vymezenými v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (9) nebo s úvěrovými institucemi vymezenými v článku 4 směrnice 2006/48/ES proto, aby investor mohl provést operaci v souvislosti s jedním nebo více nástroji uvedenými v oddíle C přílohy I směrnice 2004/39/ES, je-li investiční podnik nebo úvěrová instituce poskytující úvěr do této operace zapojen;

i)

úvěrové smlouvy, které jsou výsledkem urovnání dosaženého před soudem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem;

j)

úvěrové smlouvy, které se vztahují k bezplatně odložené platbě stávajícího dluhu;

k)

úvěrové smlouvy, při jejichž uzavření se po spotřebiteli žádá, aby jako záruku složil věřiteli do úschovy nějakou věc, a v nichž je odpovědnost spotřebitele přísně omezena na tuto zastavenou věc;

l)

úvěrové smlouvy související s půjčkami poskytovanými omezenému okruhu veřejnosti na základě právního předpisu pro účely obecného zájmu a za nižších úrokových sazeb, než jaké převažují na trhu, nebo zcela bezúročně, nebo na základě jiných podmínek, jež jsou pro spotřebitele výhodnější než podmínky převažující na trhu, a za úrokových sazeb, které nejsou vyšší, než jaké převažují na trhu.

3.   V případě úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání, kde úvěr musí být splacen na požádání nebo do tří měsíců, se použijí pouze články 1, 2 a 3, čl. 4 odst. 1, odst. 2 písm. a) až e) a odst. 4, články 6 až 9, čl. 10 odst. 1, odst. 2 písm. a) až g), l), p) a r) až u) a odst. 3, články 12 a 15, čl. 16 odst. 1 první věta, článek 17 a články 19 až 32.

Informace, které mají být v těchto úvěrových smlouvách obsaženy, zahrnují i údaje o poplatcích použitelných od okamžiku uzavření těchto úvěrových smluv a případně podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit.

4.   V případě úvěrových smluv ve formě překročení se použijí pouze články 1, 2, 3, 18, 20 a 22 až 32.

5.   Členské státy mohou stanovit, že pouze články 1 až 4, 6, 7 a 9, čl. 10 odst. 1, odst. 2 písm. a) až h) a l) a odst. 3 a články 11, 13 a 16 až 32 se použijí v případě úvěrových smluv uzavřených organizací, která:

a)

je založena pro vzájemný prospěch svých členů;

b)

nevykazuje zisk ve prospěch jiných osob, než jsou její členové;

c)

plní společenské poslání požadované vnitrostátním právem;

d)

přijímá a spravuje úspory a poskytuje úvěrové zdroje pouze svým členům; a

e)

poskytuje úvěr na základě roční procentní sazby nákladů, která je nižší než sazba převládající na trhu nebo která podléhá stropu stanovenému vnitrostátním právem,

a jejíž členství je omezeno na osoby bydlící nebo zaměstnané v konkrétní oblasti nebo zaměstnance konkrétního zaměstnavatele včetně jeho bývalých zaměstnanců, kteří jsou v důchodu, nebo osoby splňující jiné podmínky stanovené podle vnitrostátního práva jako základ pro existenci společné vazby mezi členy.

Členské státy mohou vyjmout z oblasti působnosti této směrnice úvěrové smlouvy uzavřené takovou organizací, pokud celková hodnota všech existujících úvěrových smluv uzavřených danou organizací není významná ve vztahu k celkové hodnotě všech existujících úvěrových smluv v členském státě, v němž má organizace sídlo, a celková hodnota všech existujících úvěrových smluv uzavřených všemi takovými organizacemi v daném členském státě je nižší než 1 % celkové hodnoty všech existujících úvěrových smluv uzavřených v tomto členském státě.

Členské státy každoročně posoudí, zda jsou podmínky pro uplatňování jakékoli takové výjimky nadále splněny, a přijmou opatření ke zrušení výjimky v případech, kdy se domnívají, že tyto podmínky již splněny nejsou.

6.   Členské státy mohou stanovit, že pro úvěrové smlouvy, které stanoví možnost ujednání mezi věřitelem a spotřebitelem o odložení platby nebo metodách splácení, pokud je spotřebitel již v prodlení podle původní úvěrové smlouvy, se použijí pouze články 1 až 4, 6, 7 a 9, čl. 10 odst. 1, odst. 2 písm. a) až i), l) a q) a odst. 3 a články 11, 13, 16 a 18 až 32, jestliže:

a)

je pravděpodobné, že by tato ujednání mohla odvrátit případné soudní řízení týkající se tohoto prodlení; a

b)

spotřebitel by tím nepodléhal méně výhodným podmínkám, než byly stanoveny v původní úvěrové smlouvě.

Jestliže však úvěrová smlouva spadá do oblasti působnosti odstavce 3, použijí se pouze ustanovení uvedená ve zmíněném odstavci.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„spotřebitelem“ fyzická osoba, která při operacích, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem nesouvisejícím s její živností, podnikáním nebo povoláním;

b)

„věřitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr;

c)

„úvěrovou smlouvou“ smlouva, na jejímž základě věřitel poskytuje nebo slibuje poskytnout spotřebiteli úvěr ve formě odložené platby, půjčky nebo jiné podobné finanční služby; s výjimkou smluv o průběžném poskytování služeb nebo dodávání zboží stejného druhu, kdy spotřebitel za tyto služby nebo zboží po dobu jejich poskytování nebo dodávání platí ve splátkách;

d)

„možností přečerpání“ výslovná úvěrová smlouva, na jejímž základě věřitel zpřístupňuje spotřebiteli finanční prostředky, které přesahují aktuální zůstatek na běžném účtu spotřebitele;

e)

„překročením“ mlčky uznané přečerpání, na jehož základě věřitel zpřístupňuje spotřebiteli finanční prostředky, které přesahují aktuální zůstatek na běžném účtu spotřebitele, nebo smluvenou možnost přečerpání;

f)

„zprostředkovatelem úvěru“ fyzická nebo právnická osoba, která nejedná jako věřitel a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za odměnu, která může mít peněžitou podobu anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční podobu:

i)

spotřebitelům předkládá nebo nabízí úvěrové smlouvy, nebo

ii)

pomáhá spotřebitelům v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy prováděním jiných přípravných prací, než jsou činnosti uvedené v bodě i), nebo

iii)

uzavírá úvěrové smlouvy se spotřebiteli jménem věřitele;

g)

„celkovými náklady úvěru pro spotřebitele“ veškeré náklady, včetně úroku, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti s úvěrovou smlouvou a které jsou věřiteli známy, s výjimkou nákladů na notáře; náklady související s doplňkovými službami týkajícími se dané úvěrové smlouvy, zejména pojistné, jsou rovněž zahrnuty, pokud je navíc uzavření smlouvy o poskytnutí služby povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek;

h)

„celkovou částkou splatnou spotřebitelem“ součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru pro spotřebitele;

i)

„roční procentní sazbou nákladů“ celkové náklady úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru;

j)

„výpůjční úrokovou sazbou“ úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši úvěru;

k)

„pevnou výpůjční úrokovou sazbou“ skutečnost, že se věřitel a spotřebitel v úvěrové smlouvě dohodnou na jediné výpůjční úrokové sazbě po celou dobu trvání úvěrové smlouvy nebo na více výpůjčních úrokových sazbách stanovených pro dílčí období výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou. Nejsou-li v úvěrové smlouvě stanoveny všechny výpůjční úrokové sazby, považuje se výpůjční úroková sazba za pevně stanovenou pouze pro dílčí období, pro která jsou výpůjční úrokové sazby stanoveny výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou sjednanou při uzavření úvěrové smlouvy;

l)

„celkovou výší úvěru“ strop nebo souhrn všech částek, jež jsou dány k dispozici podle úvěrové smlouvy;

m)

„trvalým nosičem“ každý nástroj, který umožňuje spotřebiteli ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;

n)

„smlouvou o vázaném úvěru“ úvěrová smlouva, kde:

i)

dotyčný úvěr slouží výhradně k financování smlouvy o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétní služby; a

ii)

tyto dvě smlouvy tvoří z objektivního hlediska obchodní celek; má se za to, že se jedná o obchodní celek, pokud úvěr pro spotřebitele financuje sám dodavatel zboží nebo poskytovatel služby nebo, v případě úvěru financovaného třetí osobou, pokud věřitel využije služeb dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.

KAPITOLA II

INFORMACE A POSTUPY PŘEDCHÁZEJÍCÍ UZAVŘENÍ ÚVĚROVÉ SMLOUVY

Článek 4

Standardní informace uváděné v reklamě

1.   Jakákoli reklama týkající se úvěrových smluv, jež uvádí úrokovou sazbu nebo jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, musí uvádět standardní informace v souladu s tímto článkem. Tato povinnost neplatí, pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby v reklamách týkajících se úvěrových smluv, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, byla uváděna roční procentní sazba nákladů.

2.   Standardní informace musí obsahovat v níže uvedeném pořadí a jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu:

a)

výpůjční úrokovou sazbu, pevnou, pohyblivou nebo obojí, podle okolností, spolu s údaji o veškerých použitelných poplatcích;

b)

celkovou výši úvěru;

c)

roční procentní sazbu nákladů; v případě úvěrové smlouvy druhu uvedeného v čl. 2 odst. 3 mohou členské státy rozhodnout, že roční procentní sazbu nákladů není třeba poskytnout;

d)

dobu trvání úvěrové smlouvy;

e)

v případě úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu cenu v hotovosti a výši případné zálohy; a

f)

případně celkovou částku splatnou spotřebitelem a výši jednotlivých splátek.

3.   Je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě související s úvěrovou smlouvou, zejména pojištění, povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem, musí být jasným, výstižným a zřetelným způsobem uvedena rovněž povinnost uzavřít smlouvu o této službě spolu s roční procentní sazbou nákladů.

4.   Tímto článkem není dotčena směrnice 2005/29/ES.

Článek 5

Předsmluvní informace

1.   S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou smlouvou nebo nabídkou, poskytne věřitel a případně zprostředkovatel úvěru spotřebiteli na základě věřitelem nabízených úvěrových podmínek a případně spotřebitelem vyjádřených preferencí a poskytnutých údajů informace potřebné ke srovnání různých nabídek, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře. Tyto informace se poskytují na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ obsaženého v příloze II. Pokud věřitel poskytl „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“, má se za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací podle tohoto odstavce a podle čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2002/65/ES.

Dotyčné informace zahrnují:

a)

druh úvěru;

b)

totožnost a poštovní adresu věřitele a případně totožnost a poštovní adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru;

c)

celkovou výši úvěru a podmínky jeho čerpání;

d)

dobu trvání úvěrové smlouvy;

e)

v případě úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu a smluv o vázaném úvěru dané zboží nebo službu a jeho cenu v hotovosti;

f)

výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně jakýkoli index nebo referenční sazbu použitelnou pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu, jakož i doby, podmínky a postupy pro změnu výpůjční úrokové sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé výpůjční úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech použitelných sazbách;

g)

roční procentní sazbu nákladů a celkovou částku splatnou spotřebitelem, ilustrovanou reprezentativním příkladem s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby; pokud spotřebitel informoval věřitele o jednom nebo více aspektech jím preferovaného úvěru, jako například o době trvání úvěrové smlouvy a celkové částce úvěru, musí věřitel tyto aspekty zohlednit;

h)

výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými výpůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení;

i)

případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební operace a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné, poplatky za používání platebních prostředků pro platební operace i čerpání a veškeré ostatní poplatky vyplývající z úvěrové smlouvy a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit;

j)

případnou existenci nákladů, které má spotřebitel hradit při uzavření úvěrové smlouvy notáři;

k)

případnou povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě související s úvěrovou smlouvou, zejména pojištění, je-li uzavření této smlouvy povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek;

l)

úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb a podmínky pro její úpravu a veškeré případné poplatky z prodlení;

m)

upozornění na důsledky opomenutí plateb;

n)

případné požadované záruky;

o)

existenci nebo neexistenci práva na odstoupení od smlouvy;

p)

právo na předčasné splacení a informace o případném právu věřitele na odškodnění a o způsobu, kterým se toto odškodnění stanoví;

q)

právo spotřebitele být v souladu s čl. 9 odst. 2 okamžitě a bezplatně vyrozuměn o výsledku vyhledávání v databázích za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti;

r)

právo spotřebitele obdržet bezplatně na požádání kopii návrhu úvěrové smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije, pokud v okamžiku žádosti není věřitel ochoten přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy se spotřebitelem; a

s)

případně dobu, po kterou je věřitel předsmluvními informacemi vázán.

Veškeré dodatečné informace, jež věřitel poskytne spotřebiteli, se předávají v samostatném dokumentu, který může být ke „standardním evropským informacím o spotřebitelském úvěru“ připojen.

2.   V případě hlasové telefonní komunikace uvedené v čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES však popis hlavních znaků finanční služby, který má být poskytnut podle čl. 3 odst. 3 písm. b) druhé odrážky uvedené směrnice, zahrnuje alespoň položky uvedené v odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) tohoto článku, roční procentní sazbu nákladů, ilustrovanou reprezentativním příkladem, a celkovou částku splatnou spotřebitelem.

3.   Pokud je na žádost spotřebitele smlouva uzavírána prostřednictvím dálkové komunikace, která neumožňuje poskytnutí informací v souladu s odstavcem 1, a zejména v případě uvedeném v odstavci 2, poskytne věřitel spotřebiteli úplné „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy.

4.   Vedle „standardních evropských informací o spotřebitelském úvěru“ obdrží spotřebitel na požádání bezplatně kopii návrhu úvěrové smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije, pokud věřitel není v okamžiku žádosti ochoten přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy se spotřebitelem.

5.   V případě úvěrové smlouvy, podle které platby spotřebitele nevedou k okamžitému odpovídajícímu umořování celkové výše úvěru, a místo toho jsou použity pro tvorbu kapitálu po dobu a za podmínek, jež jsou stanoveny v úvěrové smlouvě nebo v doplňkové smlouvě, uvádějí předsmluvní informace požadované podle odstavce 1 jasně a výstižně, že tyto úvěrové smlouvy zaručují splacení celkové částky úvěru čerpané podle úvěrové smlouvy, pouze je-li tato záruka poskytnuta.

6.   Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru poskytli spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná úvěrová smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to případně vysvětlením předsmluvních informací, které mají být poskytnuty podle odstavce 1, základních charakteristik nabízených produktů a jejich možných konkrétních dopadů na spotřebitele, včetně důsledků nezaplacení platby spotřebitelem. Členské státy mohou upravit způsob a rozsah poskytování této pomoci, jakož i to, kdo ji poskytuje, a to podle konkrétních okolností souvisejících se situací, za které je úvěrová smlouva nabízena, komu je nabízena a jaký druh úvěru je nabízen.

Článek 6

Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv

1.   S dostatečným předstihem před tím, než se spotřebitel stane vázán úvěrovou smlouvou nebo nabídkou týkající se úvěrové smlouvy uvedené v čl. 2 odst. 3, 5 nebo 6, poskytne věřitel a případně zprostředkovatel úvěru spotřebiteli na základě věřitelem nabízených úvěrových podmínek a případně spotřebitelem vyjádřených preferencí a poskytnutých údajů informace potřebné ke srovnání různých nabídek, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře.

Tyto informace zahrnují:

a)

druh úvěru;

b)

totožnost a poštovní adresu věřitele a případně totožnost a případně totožnost a poštovní adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru;

c)

celkovou výši úvěru;

d)

dobu trvání úvěrové smlouvy;

e)

v případě úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu dané zboží nebo službu a jeho cenu v hotovosti;

f)

výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby, jakýkoli index nebo referenční sazbu použitelnou pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu, poplatky použitelné od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a případně podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit;

g)

roční procentní sazbu nákladů, ilustrovanou reprezentativními příklady s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby;

h)

podmínky a postup pro ukončení platnosti úvěrové smlouvy;

i)

případně poznámku, že spotřebitel může být kdykoli vyzván ke splacení plné výše úvěru;

j)

úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb a ujednání o její úpravě a případné poplatky z prodlení;

k)

právo spotřebitele být v souladu s čl. 9 odst. 2 okamžitě a bezplatně vyrozuměn o výsledku vyhledávání v databázích za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti;

l)

právo spotřebitele obdržet bezplatně na požádání kopii návrhu úvěrové smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije, pokud v okamžiku žádosti není věřitel ochoten přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy se spotřebitelem;

m)

podmínky a postup pro provádění plateb; a

n)

případně dobu, po kterou je věřitel předsmluvními informacemi vázán.

Tyto informace se poskytují na papíře nebo na jiném trvalém nosiči. Mohou být poskytnuty prostřednictvím formuláře „evropské informace o spotřebitelském úvěru“ obsaženém v příloze III. Pokud věřitel poskytl „evropské informace o spotřebitelském úvěru“, má se za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací podle tohoto odstavce a podle čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2002/65/ES.

2.   V případě úvěrové smlouvy druhu uvedeného v čl. 2 odst. 3 mohou členské státy rozhodnout, že roční procentní sazbu nákladů není třeba poskytnout.

3.   V případě úvěrové smlouvy podle čl. 2 odst. 5 a 6 informace poskytnuté spotřebiteli podle odstavce 1 tohoto článku také zahrnují:

a)

výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými výpůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení; a

b)

právo na předčasné splacení a informace o případném právu věřitele na odškodnění a o způsobu, kterým se toto odškodnění stanoví.

Jestliže však úvěrová smlouva spadá do oblasti působnosti čl. 2 odst. 3, použijí se pouze ustanovení uvedená v odstavci 1 tohoto článku.

4.   Avšak v případě hlasové telefonní komunikace, a pokud spotřebitel žádá, aby mu byla možnost přečerpání zpřístupněna s okamžitým účinkem, obsahuje popis hlavních znaků finanční služby alespoň položky uvedené v odst. 1 písm. c), f), g), a i). U úvěrových smluv druhu uvedeného v odstavci 3 navíc popis hlavních znaků obsahuje údaj o době trvání úvěrové smlouvy.

5.   Bez ohledu na vynětí podle čl. 2 odst. 2 písm. e) uplatňují členské státy alespoň požadavky první věty odstavce 4 tohoto článku na úvěrové smlouvy ve formě možnosti přečerpání, u kterých musí být úrok splacen do jednoho měsíce.

6.   Vedle informací uvedených v odstavcích 1 až 4 obdrží spotřebitel bezplatně na požádání kopii návrhu úvěrové smlouvy obsahujícího smluvní informace stanovené v článku 10, pokud se uvedený článek použije. Toto ustanovení se nepoužije, pokud věřitel není v okamžiku žádosti ochoten přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy se spotřebitelem.

7.   Pokud je na žádost spotřebitele smlouva uzavírána prostřednictvím dálkové komunikace, která neumožňuje poskytnutí informací v souladu s odstavci 1 a 3, včetně případů uvedených v odstavci 4, musí věřitel okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy splnit své povinnosti podle odstavců 1 a 3 tím, že poskytne smluvní informace podle článku 10, pokud se uvedený článek použije.

Článek 7

Výjimky z požadavků na předsmluvní informace

Články 5 a 6 se nevztahují na dodavatele zboží a poskytovatele služeb jednající jako zprostředkovatelé úvěru ve vedlejší činnosti. Tím však není dotčena povinnost věřitele zajistit, aby spotřebitel obdržel předsmluvní informace podle uvedených článků.

Článek 8

Povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele

1.   Před uzavřením úvěrové smlouvy posoudí věřitel úvěruschopnost spotřebitele na základě dostatečných informací získaných případně od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, na základě vyhledávání v příslušné databázi.

2.   Pokud se strany dohodnou na změně celkové výše úvěru po uzavření úvěrové smlouvy, aktualizuje věřitel finanční informace týkající se spotřebitele, jež má k dispozici, a posoudí úvěruschopnost spotřebitele před jakýmkoli významným zvýšením celkové výše úvěru.

KAPITOLA III

PŘÍSTUP K DATABÁZÍM

Článek 9

Přístup k databázím

1.   Aniž je dotčeno použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (10), zajistí každý členský stát v případě přeshraničního úvěru přístup pro věřitele z jiných členských států k databázím používaným v tomto členském státě k posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů. Podmínky přístupu nesmějí být diskriminační.

2.   Pokud je žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi, věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí spotřebitele o výsledku tohoto vyhledávání a sdělí mu údaje o použité databázi, není-li poskytnutí těchto informací zakázáno jinými právními předpisy Společenství nebo není-li v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

KAPITOLA IV

INFORMACE A PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ÚVĚROVÝCH SMLUV

Článek 10

Informace, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách

1.   Úvěrové smlouvy se vypracovávají na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení úvěrové smlouvy. Tímto článkem nejsou dotčena žádná vnitrostátní pravidla ohledně platnosti uzavírání úvěrových smluv, jež jsou v souladu s právem Společenství.

2.   Úvěrová smlouva jasně a výstižně uvádí:

a)

druh úvěru;

b)

totožnosti a poštovní adresy smluvních stran a případně také totožnost a poštovní adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru;

c)

dobu trvání úvěrové smlouvy;

d)

celkovou výši úvěru a podmínky čerpání;

e)

v případě úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu dané zboží nebo službu a jeho cenu v hotovosti;

f)

výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně jakýkoli index nebo referenční sazbu použitelnou pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro změnu výpůjční úrokové sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé výpůjční úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech použitelných sazbách;

g)

roční procentní sazbu nákladů a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vypočtené v okamžiku uzavření úvěrové smlouvy; uvedeny musí být veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby; v případě úvěrové smlouvy druhu uvedeného v čl. 2 odst. 3 mohou členské státy rozhodnout, že roční procentní sazbu nákladů není třeba poskytnout;

h)

výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými výpůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení;

i)

je-li zahrnuto umoření jistiny úvěrové smlouvy s pevně stanovenou dobou trvání, výpis z účtu v podobě tabulky umoření uvádějící dlužné platby a lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek; tabulka obsahuje rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě výpůjční úrokové sazby a veškeré případné dodatečné náklady; pokud není úroková sazba stanovena nebo je podle úvěrové smlouvy možné dodatečné náklady měnit, musí tabulka umoření jasně a stručně uvádět, že údaje tabulky platí pouze do změny výpůjční úrokové sazby nebo dodatečných nákladů v souladu s úvěrovou smlouvou;

j)

mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny, soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškerých souvisejících opakujících se či jednorázových poplatků;

k)

popřípadě poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební operace a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné, poplatky za používání platebních prostředků pro platební operace i čerpání a veškeré ostatní poplatky vyplývající z úvěrové smlouvy a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit;

l)

úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a podmínky pro její úpravu a veškeré případné poplatky z prodlení;

m)

upozornění na důsledky opomenutí plateb;

n)

případné požadované záruky a pojištění;

o)

existenci nebo neexistenci práva na odstoupení od smlouvy, období, během něhož může být takové právo vykonáno, a jiné podmínky pro výkon tohoto práva, včetně informací o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. b), jakož i o částce úroku splatné za den;

p)

informace týkající se práv vyplývajících z článku 15 a podmínky pro uplatnění těchto práv;

q)

právo na předčasné splacení, postup předčasného splacení a informace o případném právu věřitele na odškodnění a o způsobu, kterým se toto odškodnění stanoví;

r)

postup, jenž má být použit při uplatnění práva na ukončení platnosti úvěrové smlouvy;

s)

zda existuje pro spotřebitele mechanismus mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy, a pokud ano, způsob přístupu k němu;

t)

případně další smluvní podmínky;

u)

případně název a adresu příslušného orgánu dozoru.

3.   V případě úvěrové smlouvy, podle které platby spotřebitele nevedou k okamžitému odpovídajícímu umořování celkové výše úvěru, a namísto toho jsou použity pro tvorbu kapitálu po dobu a za podmínek, jež jsou stanoveny v úvěrové smlouvě nebo v doplňkové smlouvě, uvádějí informace požadované podle odstavce 2 jasně a výstižně, že tyto úvěrové smlouvy zaručují splacení celkové částky úvěru čerpané podle úvěrové smlouvy, pouze je-li tato záruka poskytnuta.

Článek 11

Informace o výpůjční úrokové sazbě

1.   Spotřebitel musí být na papíře nebo na jiném trvalém nosiči informován o případné změně výpůjční úrokové sazby ještě před jejím vstupem v platnost. Informace zahrnují výši splátek po vstupu nové výpůjční úrokové sazby v platnost v případě, že dochází k jejich změně, i údaje o počtu a četnosti splátek.

2.   Smluvní strany se však v úvěrové smlouvě mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je změna výpůjční úrokové sazby způsobena změnou referenční sazby, nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele.

Článek 12

Úvěrové smlouvy ve formě možnosti přečerpání

1.   Pokud se úvěrová smlouva vztahuje na úvěr ve formě možnosti přečerpání, je spotřebitel pravidelně informován prostřednictvím výpisu z účtu na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, který obsahuje tyto údaje:

a)

přesné období, na které se výpis z účtu vztahuje;

b)

částky a data čerpání;

c)

zůstatek z předchozího výpisu a jeho datum;

d)

nový zůstatek;

e)

data a výše plateb provedených spotřebitelem;

f)

použitou výpůjční úrokovou sazbu;

g)

veškeré poplatky, které byly uplatněny;

h)

případně minimální částku, která má být zaplacena.

2.   Spotřebitel je navíc informován na papíře nebo na jiném trvalém nosiči o každém zvýšení výpůjční úrokové sazby nebo jakýchkoli splatných poplatků ještě před vstupem dané změny v platnost.

Smluvní strany se však mohou v úvěrové smlouvě dohodnout, že informace o změnách výpůjční úrokové sazby mají být spotřebiteli poskytovány způsobem stanoveným v odstavci 1 v případech, kdy změna výpůjční úrokové sazby je způsobena změnou referenční sazby, nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele.

Článek 13

Úvěrové smlouvy na dobu neurčitou

1.   Spotřebitel může platnost úvěrové smlouvy na dobu neurčitou kdykoliv bezplatně ukončit obvyklým způsobem, pokud se strany nedohodly na výpovědní lhůtě. Tato lhůta nesmí překročit jeden měsíc.

Je-li tak dohodnuto v úvěrové smlouvě, může věřitel platnost úvěrové smlouvy na dobu neurčitou ukončit obvyklým podáním výpovědi spotřebiteli s nejméně dvouměsíční výpovědní lhůtou, vyhotovené na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

2.   Je-li to dohodnuto v úvěrové smlouvě, může věřitel z objektivně opodstatněných důvodů ukončit právo spotřebitele na čerpání z úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Věřitel uvědomí spotřebitele o tomto ukončení a jeho důvodech na papíře nebo na jiném trvalém nosiči pokud možno před tímto ukončením a nejpozději neprodleně po něm, není-li poskytnutí těchto informací zakázáno právními předpisy Společenství nebo není-li v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Článek 14

Právo na odstoupení od smlouvy

1.   Spotřebitel má k dispozici lhůtu čtrnácti kalendářních dnů na odstoupení od úvěrové smlouvy bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

a)

buď dnem uzavření úvěrové smlouvy; nebo

b)

dnem, kdy spotřebitel obdrží smluvní podmínky a informace v souladu s článkem 10, pokud tento den nastane později než den uvedený v písmenu a) tohoto pododstavce.

2.   Jestliže spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy:

a)

aby účinky jeho odstoupení nastaly před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, musí to spotřebitel oznámit věřiteli na základě informací poskytnutých věřitelem podle čl. 10 odst. 2 písm. o) způsobem, jenž je prokazatelný podle vnitrostátního práva. Má se za to, že lhůta pro oznámení byla dodržena, je-li toto oznámení, pokud je vyhotoveno na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, jenž je věřiteli k dispozici a k němuž má přístup, odesláno před jejím uplynutím;

b)

musí spotřebitel zaplatit věřiteli jistinu a úrok z ní vzniklý ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy věřiteli. Úrok se vypočítá na základě dohodnuté výpůjční úrokové sazby. Věřitel nemá v případě odstoupení od smlouvy nárok na žádné jiné odškodnění od spotřebitele s výjimkou odškodnění za případné nevratné poplatky zaplacené věřitelem orgánu veřejné správy.

3.   Pokud věřitel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a věřitelem poskytuje doplňkovou službu související s úvěrovou smlouvou, není spotřebitel nadále smlouvou o doplňkové službě vázán, jestliže uplatní své právo na odstoupení od úvěrové smlouvy podle tohoto článku.

4.   Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku, článků 6 a 7 směrnice 2002/65/ES a článku 5 směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (11) se nepoužijí.

5.   Členské státy mohou stanovit, že odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku se nepoužijí na úvěrové smlouvy, u nichž právní úprava vyžaduje, aby byly uzavřeny prostřednictvím notáře, potvrdí-li notář, že spotřebiteli jsou zaručena práva stanovená články 5 a 10.

6.   Tímto článkem není dotčeno žádné pravidlo vnitrostátního práva, které stanoví dobu, během které nemůže být plnění smlouvy zahájeno.

Článek 15

Smlouvy o vázaném úvěru

1.   Pokud spotřebitel na základě práva Společenství uplatnil právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo od smlouvy o poskytnutí služby, není nadále vázán smlouvou o vázaném úvěru.

2.   Pokud nejsou zboží nebo služby, na které se vztahuje smlouva o vázaném úvěru, dodány či poskytnuty nebo pokud jsou dodány či poskytnuty pouze zčásti, anebo pokud nejsou v souladu s kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytnutí služby, má spotřebitel právo uplatnit prostředky nápravy vůči věřiteli, pokud uplatnil své prostředky nápravy vůči dodavateli nebo poskytovateli, avšak jeho nároky podle práva nebo kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby nebyly uspokojeny. Členské státy určí rozsah a podmínky pro uplatnění těchto prostředků nápravy.

3.   Tímto článkem nejsou dotčena vnitrostátní pravidla, podle kterých věřitel společně a nerozdílně ručí za veškeré nároky, jež spotřebitel případně uplatňuje vůči dodavateli nebo poskytovateli, je-li koupě zboží nebo poskytnutí služeb od dodavatele nebo poskytovatele financována úvěrovou smlouvou.

Článek 16

Předčasné splacení

1.   Spotřebitel má právo kdykoli zcela nebo zčásti splnit své závazky plynoucí z úvěrové smlouvy. V těchto případech má nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestávají z úroku a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy.

2.   Věřitel má nárok na odškodnění za případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru, pokud předčasné splacení spadá do období, pro které je stanovena pevná výpůjční úroková sazba, a věřitel prokáže, že referenční úroková sazba, kterou použila Evropská centrální banka při své poslední hlavní refinanční operaci uskutečněné před prvním kalendářním dnem dotyčného pololetí, je v okamžiku předčasného splacení nižší než v okamžiku uzavření úvěrové smlouvy. Pro členský stát, který se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie, je referenční sazbou rovnocenná sazba stanovená jeho národní centrální bankou.

Odškodnění stanoví věřitel a jeho výše nesmí přesáhnout 1 % předčasně splacené výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěrové smlouvy jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše odškodnění přesáhnout 0,5 % předčasně splacené výše úvěru.

Výše odškodnění nesmí přesáhnout výši úroků, kterou by spotřebitel zaplatil v době mezi předčasným splacením a sjednaným koncem platnosti úvěrové smlouvy.

3.   Žádné odškodnění za předčasné splacení nelze požadovat:

a)

pokud splacení bylo provedeno v rámci pojistné smlouvy určené k zajištění splacení úvěru;

b)

v případě přečerpání; nebo

c)

pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná výpůjční úroková sazba.

4.   Členské státy mohou stanovit, že tento nárok na odškodnění může věřitel uplatňovat pouze tehdy, pokud předčasně splacená částka přesáhne hranici stanovenou vnitrostátním právem. Tato hranice nepřesáhne 10 000 EUR za kterékoli období dvanácti měsíců.

Článek 17

Postoupení práv

1.   Jsou-li práva věřitele plynoucí z úvěrové smlouvy nebo samotná smlouva postoupeny třetí osobě, může spotřebitel uplatnit vůči postupníkovi veškeré právní prostředky, které měl k dispozici vůči původnímu věřiteli, včetně vzájemného započtení pohledávek, pokud je v dotyčném členském státě povoleno.

2.   Spotřebitel musí být o postoupení uvedeném v odstavci 1 vyrozuměn, s výjimkou případů, kdy původní věřitel po dohodě s postupníkem i nadále spravuje úvěr ve vztahu ke spotřebiteli.

Článek 18

Překročení

1.   Existuje-li možnost, že je spotřebiteli povoleno překročení v případě smlouvy o otevření běžného účtu, musí smlouva obsahovat navíc informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. f). V každém případě poskytuje věřitel tyto informace na papíře nebo na jiném trvalém nosiči pravidelně.

2.   Při výrazném překročení trvajícím déle než jeden měsíc věřitel bezodkladně uvědomí spotřebitele na papíře nebo na jiném trvalém nosiči:

a)

o překročení;

b)

o příslušné částce;

c)

o výpůjční úrokové sazbě;

d)

o všech použitelných sankcích, poplatcích nebo úrocích z prodlení.

3.   Tímto článkem není dotčeno jakékoli pravidlo vnitrostátního práva požadující po věřiteli, aby nabídl jiný druh úvěrového produktu, pokud je doba trvání překročení příliš dlouhá.

KAPITOLA V

ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ

Článek 19

Výpočet roční procentní sazby nákladů

1.   Roční procentní sazba nákladů, která se za rok rovná současné hodnotě všech závazků (čerpání, plateb a poplatků) budoucích nebo stávajících a dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem, se počítá podle matematického vzorce uvedeného v části I přílohy I.

2.   Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se stanoví celkové náklady úvěru pro spotřebitele, s výjimkou veškerých nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některého ze závazků stanovených v úvěrové smlouvě a jiných nákladů než kupní ceny, kterou je povinen za koupi zboží nebo poskytnutí služeb zaplatit bez ohledu na to, zda je transakce uskutečněna v hotovosti nebo na úvěr.

Náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební operace a čerpání, náklady na používání platebních prostředků pro platební operace a čerpání a další náklady spojené s platebními operacemi se zahrnují do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, s výjimkou případů, kdy je zřízení účtu nepovinné a náklady na tento účet byly jasně a samostatně uvedeny v úvěrové smlouvě nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

3.   Výpočet roční procentní sazby nákladů je založen na předpokladu, že úvěrová smlouva zůstane platná po dohodnutou dobu a že věřitel a spotřebitel splní závazky podle podmínek a ve lhůtách stanovených v úvěrové smlouvě.

4.   V případě úvěrových smluv obsahujících doložky umožňující odchylky od výpůjční úrokové sazby a případné poplatky, které jsou zahrnuté do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, se roční procentní sazba nákladů počítá s využitím předpokladu, že výpůjční úroková sazba a další poplatky zůstanou pevné ve vztahu k původní úrovni a budou se uplatňovat až do konce platnosti úvěrové smlouvy.

5.   V případě potřeby mohou být při výpočtu roční procentní sazby nákladů použity dodatečné předpoklady uvedené v příloze I.

Pokud předpoklady uvedené v tomto článku a v části II přílohy I nestačí k jednotnému výpočtu roční procentní sazby nákladů, může Komise stanovit pro výpočet roční procentní sazby nákladů nezbytné dodatečné předpoklady. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 2.

KAPITOLA VI

VĚŘITELÉ A ZPROSTŘEDKOVATELÉ ÚVĚRU

Článek 20

Dohled nad věřiteli

Členské státy zajistí, aby věřitelé podléhali dohledu vykonávanému subjektem nebo orgánem nezávislým na finančních institucích, nebo aby byli regulováni. Tím není dotčena směrnice 2006/48/ES.

Článek 21

Některé povinnosti zprostředkovatelů úvěru vůči spotřebitelům

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel úvěru:

a)

v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele uváděl rozsah svých oprávnění, zejména zda pracuje výhradně s jedním nebo s více věřiteli nebo jako nezávislý makléř;

b)

nepřijímal od spotřebitele, který ho požádal o služby, žádnou odměnu, nejsou-li splněny všechny tyto podmínky:

i)

výše odměny je dohodnuta mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči,

ii)

zprostředkovatel úvěru nepřijímá odměnu od věřitele,

iii)

úvěrová smlouva, v souvislosti s níž jednal, je skutečně uzavřena,

iv)

zprostředkovatel úvěru sdělí výši odměny věřiteli pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů.

KAPITOLA VII

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

Článek 22

Harmonizace a kogentní povaha směrnice

1.   Pokud tato směrnice obsahuje harmonizovaná ustanovení, nesmějí členské státy ve svém vnitrostátním právu zachovávat ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice.

2.   Členské státy zajistí, aby se spotřebitelé nemohli vzdát práv, která jsou jim přiznána ustanoveními vnitrostátních právních předpisů provádějícími tuto směrnici nebo jí odpovídajícími.

3.   Členské státy dále zajistí, aby předpisy, které přijmou k provedení této směrnice, nemohly být obcházeny v důsledku formulace smluv, zejména zahrnutím čerpání nebo úvěrových smluv spadajících do oblasti působnosti této směrnice do úvěrových smluv, jejichž povaha nebo účel by umožnily vyhnout se použití směrnice.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby spotřebitelé v důsledku volby práva třetí země jako práva použitelného pro úvěrovou smlouvu neztratili ochranu, kterou jim poskytuje tato směrnice, má-li úvěrová smlouva úzký vztah s územím jednoho nebo více členských států.

Článek 23

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 24

Mimosoudní řešení sporů

1.   Členské státy zajistí zavedení vhodných a účinných postupů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s úvěrovými smlouvami, případně s využitím stávajících subjektů.

2.   Členské státy podporují tyto subjekty, aby spolupracovaly také při řešení přeshraničních sporů týkajících se úvěrových smluv.

Článek 25

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 26

Informace předávané Komisi

Pokud členský stát využije jakoukoliv z možností regulace podle čl. 2 odst. 5 a 6, čl. 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c), čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a odst. 2 písm. g) a čl. 16 odst. 4, uvědomí o tom a o veškerých následných změnách Komisi. Komise tyto informace zveřejní prostřednictvím internetových stránek nebo jiným snadno přístupným způsobem. Členské státy přijmou vhodná opatření k rozšíření těchto informací mezi vnitrostátními věřiteli a spotřebiteli.

Článek 27

Provedení

1.   Členské státy do … (12) přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od … (12).

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Komise každých pět let a poprvé … (13) přezkoumá limity stanovené v této směrnici a procentní hodnoty používané k výpočtu maximální výše odškodnění v případě předčasného splacení a posoudí je s ohledem na hospodářské trendy ve Společenství a situaci na příslušném trhu. Komise rovněž sleduje účinky možností právní úpravy zvolených podle čl. 2 odst. 5 a 6, čl. 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c), čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a odst. 2 písm. g) a čl. 16 odst. 4 na vnitřní trh a na spotřebitele. Výsledky předloží Evropskému parlamentu a Radě, případně spolu s návrhem na odpovídající změnu limitů a procentních hodnot a výše uvedených možností právní úpravy.

Článek 28

Přepočet částek vyjádřených v eurech na národní měnu

1.   Pro účely této směrnice použijí členské státy, které převádějí částky vyjádřené v eurech na svou národní měnu, při přepočtu zpočátku směnný kurz platný ke dni přijetí této směrnice.

2.   Členské státy mohou částky vzniklé přepočtem zaokrouhlovat, nepřesáhne-li takové zaokrouhlení částku 10 EUR.

KAPITOLA VIII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Zrušení

Směrnice 87/102/EHS se zrušuje s účinkem ode dne … (12).

Článek 30

Přechodná ustanovení

1.   Tato směrnice se nevztahuje na úvěrové smlouvy již existující v den vstupu vnitrostátních prováděcích opatření v platnost.

2.   Členské státy však zajistí, aby se články 11, 12, 13 a 17 a čl. 18 odst. 1 druhá věta a odst. 2 použily i pro úvěrové smlouvy na dobu neurčitou existující ke dni vstupu vnitrostátních prováděcích opatření v platnost.

Článek 31

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 32

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V … dne …

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 234, 30.9.2003, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 (Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 233), společný postoj Rady ze dne 20. září 2007 a postoj Evropského parlamentu ze dne …

(3)  Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 48. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 2007/18/ES (Úř. věst. L 87, 28.3.2007, s. 9).

(6)  Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16. Směrnice ve znění směrnice 2005/29/ES.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/31/ES (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 60).

(10)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/203 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 31.

(12)  Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

(13)  Pět let po dni vstupu této směrnice v platnost.


PŘÍLOHA I

I.   Základní rovnice vyjadřující ekvivalenci mezi čerpáním na jedné straně a splátkami a poplatky na straně druhé

Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů (RPSN), odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé, tj.:

Formula

kde:

X

je RPSN,

m

je číslo posledního čerpání,

k

je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

Ck

je částka čerpání k,

tk

je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,

m′

je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,

l

je číslo splátky nebo platby poplatků,

Dl

je výše splátky nebo platby poplatků,

sl

je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.

Poznámky:

a)

Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.

b)

Počátečním datem je datum prvního čerpání.

c)

Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.

d)

Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvýší o jednu.

e)

Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude kladná nebo záporná, jinými slovy buď zaplacena, nebo obdržena v obdobích 1 až k, vyjádřeno v letech, tj.:

Formula,

S představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, hodnota bude nulová.

II.   Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů

a)

dává-li úvěrová smlouva spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši;

b)

stanoví-li úvěrová smlouva různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě;

c)

dává-li úvěrová smlouva spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání;

d)

není-li pevně stanoven rozvrh splátek a není-li možné jej odvodit z podmínek úvěrové smlouvy a prostředků pro splacení poskytnutého úvěru, považuje se za dobu trvání úvěru jeden rok a výše úvěru se pokládá za splacenou dvanácti stejně vysokými splátkami jistiny placenými měsíčně;

e)

je-li rozvrh splátek pevně stanoven, avšak výše těchto splátek pevná není, má se za to, že výše každé splátky je ta nejnižší, jakou smlouva stanoví;

f)

není-li stanoveno jinak, stanoví-li úvěrová smlouva více než jedno datum splátky, má být úvěr k dispozici a splátky mají být provedeny k nejbližšímu datu uvedenému ve smlouvě;

g)

pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice úvěru, předpokládá se ve výši 1 000 EUR;

h)

v případě možnosti přečerpání se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Není-li doba trvání úvěrové smlouvy známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce;

i)

jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokové sazby a poplatky, považuje se za příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší sazba za celou dobu trvání úvěrové smlouvy;

j)

u smluv o spotřebitelském úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku.


PŘÍLOHA II

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1.   Totožnost a kontaktní údaje věřitele/zprostředkovatele úvěru

Věřitel

Adresa

Telefonní číslo (1)

E-mailová adresa (1)

Číslo faxu (1)

Adresa internetových stránek (1)

[Totožnost]

[Poštovní adresa, kterou má spotřebitel používat]

Připadá-li v úvahu:

Zprostředkovatel úvěru

Adresa

Telefonní číslo (1)

E-mailová adresa (1)

Číslo faxu (1)

Adresa internetových stránek (1)

[Totožnost]

[Poštovní adresa, kterou má spotřebitel používat]

Všude, kde je uvedeno „připadá-li v úvahu“, musí věřitel vyplnit příslušnou rubriku, jestliže se informace týká daného úvěrového produktu, nebo příslušné informace či celou řádku vymazat, jestliže se informace daného druhu úvěru netýká.

Údaje v hranatých závorkách představují vysvětlivky pro věřitele a musí být nahrazeny příslušnými informacemi.

2.   Popis základních vlastností úvěrového produktu

Druh úvěru

 

Celková výše úvěru

To znamená strop nebo celková částka poskytnutá v rámci úvěrové smlouvy.

 

Podmínky čerpání

To znamená jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

 

Doba trvání úvěrové smlouvy

 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:

[Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést]

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

Celková částka, kterou budete muset zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

[Součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru]

Připadá-li v úvahu:

Úvěr se poskytuje ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby

Název zboží/služby

Cena v hotovosti

 

Připadá-li v úvahu:

Požadované záruky

Jedná se o popis záruky, kterou máte v souvislosti s úvěrovou smlouvou poskytnout.

[Druh záruk]

Připadá-li v úvahu:

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny.

 

3.   Náklady úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na úvěrovou smlouvu vztahují

[%

pevná, nebo

proměnlivá (s indexem nebo referenční sazbou použitelnými pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu)

období]

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

[% Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby]

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

pojištění úvěru nebo

smlouvu o jiné doplňkové službě?

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh pojištění]

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh doplňkové služby]

Související náklady

 

Připadá-li v úvahu:

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební operace a čerpání

 

Připadá-li v úvahu:

Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty)

 

Připadá-li v úvahu:

Veškeré další náklady vyplývající z úvěrové smlouvy

 

Připadá-li v úvahu:

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související s úvěrovou smlouvou změnit

 

Připadá-li v úvahu:

Povinnost zaplatit notářské poplatky

 

Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej) a způsobit potíže při získávání úvěru.

Za opomenuté platby Vám bude účtováno [… (použitelná úroková sazba a podmínky pro její úpravu a případně poplatky z prodlení)]

4.   Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od úvěrové smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Ano/ne

Předčasné splacení

Máte právo splatit úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Připadá-li v úvahu:

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na odškodnění

[Určení odškodnění (způsob výpočtu) podle ustanovení, kterými se provádí čl. 16 odst. 2 směrnice 2007/…/ES]

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace zakázáno právem Evropského společenství nebo je v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

Právo na návrh úvěrové smlouvy

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu úvěrové smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy s Vámi.

 

Připadá-li v úvahu:

Doba, po kterou je věřitel předsmluvními informacemi vázán

Tyto informace platí od … do …

Připadá-li v úvahu:

5.   Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a)

o věřiteli

 

Připadá-li v úvahu:

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Adresa

Telefonní číslo (2)

E-mailová adresa (2)

Číslo faxu (2)

Adresa internetových stránek (2)

[Totožnost]

[Poštovní adresa, kterou má spotřebitel používat]

Připadá-li v úvahu:

Zápis v rejstříku

[Obchodní rejstřík, v němž je věřitel zapsán, a jeho registrační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku]

Připadá-li v úvahu:

Orgán dohledu

 

b)

o úvěrové smlouvě

 

Připadá-li v úvahu:

Výkon práva na odstoupení od smlouvy

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení od smlouvy, uvádějící mimo jiné lhůtu pro výkon tohoto práva; adresa, na kterou by oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy mělo být zasláno; následky neuplatnění tohoto práva]

Připadá-li v úvahu:

Právo, které bere věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Vámi před uzavřením úvěrové smlouvy

 

Připadá-li v úvahu:

Doložka o právu rozhodném pro úvěrovou smlouvu a/nebo příslušném soudu

[Zde se uvede příslušná doložka]

Připadá-li v úvahu:

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání úvěrové smlouvy máme v úmyslu s Vámi komunikovat v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte.

c)

o prostředcích nápravy

 

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

[Zda existuje mechanismus mimosoudního řešení stížností a prostředků nápravy pro spotřebitele, který je stranou smlouvy uzavřené na dálku, a pokud ano, podmínky pro přístup k němu]


(1)  Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.

(2)  Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.


PŘÍLOHA III

EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PRO

1)

přečerpání

2)

úvěry nabízené některými úvěrovými organizacemi (čl. 2 odst. 5 směrnice …/…/ES)

3)

konverzi dluhů

1.   Totožnost a kontaktní údaje věřitele/zprostředkovatele úvěru

Věřitel

Adresa

Telefonní číslo (1)

E-mailová adresa (1)

Číslo faxu (1)

Adresa internetových stránek (1)

[Totožnost]

[Poštovní adresa, kterou má spotřebitel používat]

Připadá-li v úvahu:

Zprostředkovatel úvěru

Adresa

Telefonní číslo (1)

E-mailová adresa (1)

Číslo faxu (1)

Adresa internetových stránek (1)

[Totožnost]

[Poštovní adresa, kterou má spotřebitel používat]

Všude, kde je uvedeno „připadá-li v úvahu“, musí věřitel vyplnit příslušné políčko, jestliže se informace týká daného úvěrového produktu, nebo příslušné informace či celou řádku vymazat, jestliže se informace daného druhu úvěru netýká.

Údaje v hranatých závorkách představují vysvětlivky pro věřitele a musí být nahrazeny příslušnými informacemi.

2.   Popis základních vlastností úvěrového produktu

Druh úvěru

 

Celková výše úvěru

To znamená strop nebo celková částka poskytnutá v rámci úvěrové smlouvy.

 

Doba trvání úvěrové smlouvy

 

Jakým způsobem a kdy musíte úvěr splatit?

 

Připadá-li v úvahu:

Můžete být kdykoli vyzváni ke splacení plné výše úvěru

 

Připadá-li v úvahu:

Úvěr se poskytuje ve formě odložené platby za zboží nebo službu

Název zboží/služby

Cena v hotovosti

 

3.   Náklady úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na úvěrovou smlouvu vztahují

[%

pevná, nebo

proměnlivá (s indexem nebo referenční sazbou vztahující se na počáteční výpůjční úrokovou sazbu)]

Připadá-li v úvahu:

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) (2)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

[% Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby]

Připadá-li v úvahu:

Náklady

Připadá-li v úvahu:

Podmínky, za nichž lze tyto náklady změnit

[Náklady platné od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy]

Náklady v případě opožděných plateb

Za opomenuté platby Vám bude účtováno [… (použitelná úroková sazba a podmínky pro její úpravu a případně poplatky z prodlení)]

4.   Další důležité právní aspekty

Ukončení platnosti úvěrové smlouvy

[Podmínky a postup pro ukončení platnosti úvěrové smlouvy]

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace zakázáno právem Evropského společenství nebo je v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

Právo na návrh úvěrové smlouvy

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu úvěrové smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy s Vámi.

 

Připadá-li v úvahu:

Doba, po kterou je věřitel předsmluvními informacemi vázán.

Tyto informace platí od … do …

Připadá-li v úvahu:

5.   Dodatečné informace, které mají být poskytnuty, pokud jsou předsmluvní informace poskytovány některými úvěrovými organizacemi (čl. 2 odst. 5 směrnice …/…/ES) nebo se týkají spotřebitelského úvěru za účelem konverze dluhů

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:

[Reprezentativní příklad splátkového kalendáře včetně výše, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést]

Celková částka, kterou budete muset zaplatit

 

Předčasné splacení

Máte právo splatit úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Připadá-li v úvahu:

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na odškodnění

[Určení odškodnění (způsob výpočtu) podle ustanovení, kterými se provádí čl. 16 odst. 2 směrnice …/…/ES]

Připadá-li v úvahu:

6.   Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a)

o věřiteli

 

Připadá-li v úvahu:

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Adresa

Telefonní číslo (3)

E-mailová adresa (3)

Číslo faxu (3)

Adresa internetových stránek (3)

[Totožnost]

[Poštovní adresa, kterou má spotřebitel používat]

Připadá-li v úvahu:

Zápis v rejstříku

[Obchodní rejstřík, v němž je věřitel zapsán, a jeho registrační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku]

Připadá-li v úvahu:

Orgán dohledu

 

b)

o úvěrové smlouvě

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od úvěrové smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Připadá-li v úvahu:

Výkon práva na odstoupení od smlouvy

Ano/ne

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení od smlouvy, uvádějící mimo jiné adresu, na niž by oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy mělo být zasláno; následky neuplatnění tohoto práva]

Připadá-li v úvahu:

Právo, které bere věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Vámi před uzavřením úvěrové smlouvy

 

Připadá-li v úvahu:

Doložka o právu rozhodném pro úvěrovou smlouvu a/nebo příslušném soudu

[Zde se uvede příslušná doložka]

Připadá-li v úvahu:

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání úvěrové smlouvy máme v úmyslu s Vámi komunikovat v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte

c)

o prostředcích nápravy

 

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

[Zda existuje mechanismus mimosoudního řešení stížností a prostředků nápravy pro spotřebitele, který je stranou smlouvy uzavřené na dálku, a pokud ano, podmínky pro přístup k němu]


(1)  Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.

(2)  Nevztahuje se na evropské informace o spotřebitelském úvěru pro přečerpání v těch členských státech, které se na základě čl. 6 odst. 2 směrnice …/…/ES rozhodnou, že RPSN pro přečerpání není třeba poskytnout.

(3)  Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Dne 12. září 2002 předložila Komise Radě návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů (1).

2.

Hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 17. července 2003 (2).

3.

Evropský parlament vydal stanovisko dne 20. dubna 2004 (první čtení) (3).

4.

Na základě stanoviska Evropského parlamentu předložila Komise dne 29. října 2004 pozměněný návrh (4).

5.

V listopadu roku 2004 se Komise rozhodla uskutečnit další konzultace o návrhu směrnice, načež Radě dne 10. října 2005 předložila podruhé pozměněný návrh v podobě pozměněného (5) návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

6.

V tomto konsolidovaném pozměněném návrhu založeném na článku 95 Smlouvy Komise náležitě zohlednila postoj, který ve svém stanovisku v prvním čtení vyjádřil Evropský parlament, a zapracovala 110 ze 152 jím navržených změn.

7.

Dne 20. září 2007 přijala Rada v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy společný postoj.

II.   CÍL

Komise se domnívala, že v důsledku provádění směrnice 87/102/EHS členské státy překročily v různé míře rámec uvedené směrnice. Tyto rozdíly ve vnitrostátním právu představují v některých případech překážky vnitřního trhu a odrazují podniky od toho, aby své produkty nabízely i za hranicemi daného členského státu. Trh spotřebitelských úvěrů zůstává do velké míry roztříštěn do 27 národních trhů členských států, v důsledku čehož je evropským spotřebitelům a věřitelům bráněno předkládat přeshraniční nabídky a uzavírat přeshraniční smlouvy, a tím využívat výhod jednotného trhu.

Na základě výše uvedeného předložila Komise návrh, jenž byl v říjnu roku 2005 po prvním čtení v Evropském parlamentu podstatně změněn a jehož cílem bylo:

zavést podmínky pro skutečný vnitřní trh,

zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, a

zlepšit jasnost právních předpisů Společenství přepracováním tří stávajících směrnic o spotřebitelském úvěru (87/102/EHS, 90/88/EHS a 98/7/ES).

III.   ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

1.   Obecně

Rada při svém jednání vycházela z pozměněného návrhu, který Komise předložila v říjnu roku 2005. Celkově potvrdila stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení, které již bylo do návrhu ve značné míře promítnuto.

Rada se rovněž připojila k názoru, že směrnice by měla zajistit vysokou úroveň harmonizace v důležitých oblastech, na něž se vztahuje, a že by měla představovat „evropskou přidanou hodnotu“ pro vnitřní trh, nabídku určenou spotřebitelům i jejich ochranu. Rada určila pět hlavních oblastí, v nichž by mělo být dosaženo „evropské přidané hodnoty“:

předsmluvní informace (články 5 a 6),

smluvní informace (článek 10),

právo na odstoupení od smlouvy (článek 14),

předčasné splacení (článek 16), a

výpočet roční procentní sazby nákladů (článek 19).

Rada provedla rovněž další změny týkající se:

oblasti působnosti návrhu směrnice, kdy na jedné straně vyloučila řadu situací uvedených v článcích 2 a 20 a na druhé straně podrobněji rozpracovala úpravu určitých zvláštních otázek jako reklama (článek 4), přečerpání (články 6 a 12) nebo překročení (článek 18),

úrovně harmonizace, zejména návrhu Komise spojit úplnou harmonizaci s cíleným vzájemným uznáváním (článek 22),

použití postupu projednávání ve výboru (článek 25),

transparentnosti v souvislosti s možnostmi právní úpravy, které si členské státy zvolí v oblastech, jež nejsou plně harmonizovány, a souvisejícího ustanovení o přezkumu (čl. 27 odst. 2).

Komise přijala společný postoj dohodnutý Radou.

2.   Hlavní změny, které Rada v pozměněném návrhu Komise provedla

Ve svém společném postoji Rada provedla řadu změn, které se týkají těchto záležitostí:

A.   Oblast působnosti (článek 2)

Rada zjednodušila oblast působnosti návrhu směrnice (která již byla omezena po vyloučení smluv o hypotečním úvěru, smluv o ručení a ručitelů a po zavedení volnějšího režimu pro přečerpání).

V souvislosti s oblastí působnosti návrhu směrnice se Rada dohodla na těchto změnách:

úplné vyloučení úvěrů souvisejících s nemovitým majetkem (odst. 2 písm. a) a b)) a smluv o ručení, jelikož ty souvisejí s problematikou hypotečního úvěru,

vyloučení drobných úvěrů (nižších než 200 EUR) a širší pokrytí větších úvěrů zvýšením horní hranice z 50 000 na 100 000 EUR (odst. 2 písm. c)),

vyloučení krátkodobého přečerpání, které má být splaceno do jednoho měsíce (odst. 2 písm. e)),

vyloučení úvěrů, s nimiž nejsou spojeny žádné úroky ani poplatky, a vyloučení krátkodobých úvěrů s velmi nízkými poplatky (odst. 2 písm. f)).

Rada se rovněž dohodla na zvláštních, „volnějších“ režimech pro určité druhy úvěrů, konkrétně pro možnosti přečerpání (odstavec 3), překročení (odstavec 4), úvěry nabízené některými organizacemi s omezeným členstvím a založenými pro vzájemný prospěch svých členů (odstavec 5) a úvěry s možností odložení plateb (odstavec 6).

Na základě souhlasu s výše uvedenými změnami Rada ve společném postoji:

i)

převzala zcela nebo zčásti 24 změn (2, 4, 5, 8, 10, 34, 38, 39, 47, 48 a 178, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 121, 145, 184, 185), včetně změn 184 a 185, které Komise nepřijala, a to takto:

 

změna 184: Rada potvrdila vypuštění v novém čl. 2 odst. 2 písm. e);

 

změna 185: Rada převzala hranici 100 000 EUR v čl. 2 odst. 2 písm. c), avšak nikoli ostatní změny;

ii)

neprovedla 4 změny (11, 57, 60, 123).

B.   Předsmluvní informace (články 5 a 6)

Rada se domnívala, že by spotřebitelé měli před podpisem smlouvy obdržet dostatečné informace, které jim umožní se informovaně a odpovědně rozhodnout. Za tímto účelem provedla Rada tyto změny:

vypustila zásadu odpovědného půjčování z článku 5, u níž se mělo za to, že vytváří určitou právní nejistotu. Namísto toho byla v novém článku 8 zavedena povinnost věřitelů posuzovat úvěruschopnost spotřebitelů,

rozšířila seznam předsmluvních informací, jež mají být spotřebiteli poskytnuty podle čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1,

vytvořila formulář „standardních evropských informací o spotřebitelském úvěru“ (nová příloha II) a „evropských informací o spotřebitelském úvěru pro přečerpání“ (nová příloha III) pro poskytování předsmluvních informací. Tyto standardní formuláře obsahující informace stanovené v článcích 5 a 6 spotřebitelům usnadní srovnání dvou různých nabídek, včetně nabídek přeshraničních,

vyjasnila, jaké předsmluvní informace se musí poskytovat v případě hlasové telefonní komunikace podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES (prodej finančních služeb na dálku) a jaké v případě, že zákazník žádá, aby mu byla poskytnuta možnost přečerpání s okamžitým účinkem (čl. 6 odst. 4),

poskytla určitý prostor členským státům, pokud jde o uvádění roční procentní sazby nákladů v případě přečerpání (čl. 6 odst. 2),

zavedla povinnost (čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 6) poskytnout spotřebiteli na požádání kopii návrhu úvěrové smlouvy (přičemž informace o tomto právu je uvedena ve výše uvedeném standardním formuláři).

Na základě souhlasu s výše uvedenými změnami Rada ve společném postoji:

i)

převzala zcela nebo zčásti 6 změn (16, 17, 18, 65 a 188, 179);

ii)

neprovedla 2 změny (19, 28).

C.   Smluvní informace (článek 10)

V návaznosti na změny v seznamu předsmluvních informací rozšířila Rada také seznam informací, které mají být spotřebiteli poskytnuty v okamžiku uzavření úvěrové smlouvy (většinou souběžně s doplněními v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1). Podle čl. 10 odst. 2 musejí být spotřebiteli poskytnuty tyto dodatečné informace:

druh úvěru: písmeno a),

v případě úvěru ve formě odložené platby popis produktu nebo služby a jejich cena v hotovosti: písmeno e),

tabulka umoření, a to i v případě pohyblivé úrokové sazby: písmeno i),

obsáhlejší informace o poplatcích souvisejících s úvěrovou smlouvou a podmínky pro jejich účtování: písmeno k),

upozornění na důsledky opomenutí plateb: písmeno m),

obsáhlejší informace o právu na odstoupení od smlouvy: písmeno q),

informace o existenci alternativních prostředků nápravy: písmeno s),

odkaz na další smluvní podmínky: písmeno t), a

název a adresa příslušného orgánu dozoru: písmeno u).

Na základě souhlasu s výše uvedenými změnami Rada ve společném postoji:

i)

převzala zcela nebo zčásti 10 změn (77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89);

ii)

neprovedla 3 změny (76, 79, 84), včetně změny 84, kterou Komise přijala.

D.   Právo na odstoupení od smlouvy (článek 14)

Rada souhlasila s tím, aby byla pro právo na odstoupení od smlouvy stanovena jednotná lhůta 14 kalendářních dnů. Rada vyjasnila povinnosti spotřebitelů při výkonu práva na odstoupení od smlouvy a souvislost s ustanoveními o právu na odstoupení obsaženými ve směrnicích 85/577/EHS (podomní prodej) a 2002/65/ES (prodej finančních služeb na dálku). Vyjasnění se týkalo těchto záležitostí:

doplnění povinnosti spotřebitele splatit věřiteli do 30 dní ode dne, kdy bylo odstoupení oznámeno, částku již vyčerpaného úroku včetně úroků (odst. 2 písm. b)),

doplnění ustanovení o zrušení doplňkové služby související s úvěrovou smlouvou v případě odstoupení od úvěrové smlouvy (odstavec 3),

v případě prodeje spotřebitelských úvěrů na dálku nebo podomního prodeje se bude právo na odstoupení řídit ustanoveními směrnice o spotřebitelském úvěru, nikoli směrnicí 85/577/EHS nebo 2002/65/ES,

členské státy mohou stanovit, že se právo na odstoupení neuplatní, pokud byla smlouva o úvěru uzavřena prostřednictvím notáře.

Na základě souhlasu s výše uvedenými změnami Rada ve společném postoji:

i)

převzala zcela nebo zčásti 3 změny (20, 192, 193), včetně změny 193, kterou Komise nepřijala a kterou Rada po formulačních úpravách vložila do nového znění čl. 14 odst. 4;

ii)

neprovedla jednu změnu (107).

E.   Předčasné splacení (článek 16)

Rada uznala právo spotřebitele na to, aby úvěr splatil dříve, ale současně souhlasila s tím, aby bylo věřitelům poskytnuto určité omezené právo na odškodnění za náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru (odstavec 2).

Odškodnění se uplatí pouze tehdy, pokud:

se týká úvěrových smluv s pevnou výpůjční úrokovou sazbou, a

příslušná referenční úroková sazba mezi okamžikem uzavření úvěrové smlouvy a předčasným splacením klesne.

Odškodnění je dále omezeno na 1 % předčasně splacené výše úvěru (nebo na 0,5 %, jestliže k předčasnému splacení dojde v posledním roce úvěrové smlouvy) a nesmí být vyšší než úrok, který by spotřebitel zaplatil, pokud by k předčasnému splacení nedošlo.

Navíc byl členským státům ponechán prostor, aby ve svém vnitrostátním právu stanovily hranici, pod jejíž úrovní se odškodnění platí nemusí. Tato hranice může být stanovena mezi 0 a 10 000 EUR částky předčasně splacené během 12 měsíců (odstavec 4).

V souvislosti s předčasným splacením Rada ve společném postoji:

i)

převzala jednu změnu (201);

ii)

neprovedla jednu změnu (25), kterou Komise přijala, neboť Rada chtěla zvýšit úroveň harmonizace v souvislosti se stanovením výše odškodnění, které má být věřiteli v případě předčasného splacení úvěru uhrazeno.

F.   Výpočet roční procentní sazby nákladů (článek 19)

Rada stanovila jednotný způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů a doplnila jej o standardní soubor předpokladů, který mají poskytovatelé úvěrů používat k výpočtu této sazby za různých podmínek (soubor předpokladů je uveden v části II přílohy I). Ve snaze zohlednit inovace produktů a potřebu vypočítávat roční procentní sazbu nákladů pro možné nové druhy úvěrů v budoucnosti doplnila Rada pro stanovení dalších předpokladů, pokud to bude nezbytné, ustanovení o projednávání ve výboru regulativním postupem s kontrolou (nový odstavec 5). V důsledku toho zřídila v článku 25 příslušný výbor.

V souvislosti s roční procentní sazbou nákladů Rada ve společném postoji:

i)

provedla zcela nebo zčásti 10 změn (23, 24, 40, 42, 43, 151, 152, 195, 198, 199);

ii)

neprovedla 7 změn (148, 149, 150, 183, 194, 196, 197).

G.   Ustanovení o vzájemném uznávání (článek 22)

Rada se domnívala, že provádění ustanovení o vzájemném uznávání, jak je navrhuje Komise, tj. ustanovení, které by doplňovalo minimální harmonizaci některých specifických otázek, by neplnilo cíle navrhované směrnice. Spotřebitelé by to velmi obtížně chápali a mohlo by to vést k právní nejasnosti s ohledem na uplatňování daného právního ustanovení v různých členských státech. Rada tudíž toto ustanovení vypustila (bývalý čl. 21 odst. 2).

Za tímto účelem Rada ve společném postoji:

i)

provedla jednu změnu (6);

ii)

neprovedla 3 změny (30, 140, 204).

Jako doplňující opatření Rada vložila nový článek 26 s cílem zajistit transparentnost, pokud jde o možnosti právní úpravy, které členské státy mají v souvislosti s těmi otázkami, u nichž nebylo dosaženo úplné harmonizace a členským státům byl ponechán určitý prostor (čl. 2 odst. 5 a 6, čl 4 odst. 1, čl. 4 odst. 2 písm. c), čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 1, čl. 10 odst. 2 písm. g) a čl. 16 odst. 4).

H.   Přezkum Komisí (čl. 27 odst. 2)

Rada se dohodla na tom, že pravidelný přezkum prováděný Komisí každých pět let by měl rovněž zahrnovat:

přezkum procentních hodnot používaných k výpočtu maximální výše odškodnění v případě předčasného splacení, a

sledování dopadů na vnitřní trh a spotřebitele a zveřejnění zvoleného způsobu právní úpravy, který členské státy oznámily podle článku 26.

I.   Ostatní

Kromě změn v článku 2 navrhované směrnice, které již byly zmíněny v části A, Rada potvrdila pozměněný návrh Komise z října roku 2005, pokud jde o omezení oblasti působnosti dalších ustanovení, zejména jednodušší formulaci ustanovení o přístupu k databázím (článek 9) a postoupení práv (článek 17) a vypuštění řady článků (konkrétně o společné a nerozdílné odpovědnosti, což ovšem vyústilo v potřebu nového článku 15 o smlouvách o vázaném úvěru).

Rada se dále domnívala, že některé další záležitosti by měly být upraveny méně normativním způsobem, a zejména vypustila určitá ustanovení v článku 20 týkající se povinnosti dohledu nad zprostředkovateli úvěru nebo jejich regulace.

V důsledku toho Rada ve společném postoji:

i)

provedla zcela nebo zčásti 45 níže uvedených změn (1, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 29, 37, 46, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 136 a 162, 138, 139, 143, 144, 146, 147, 176, 180, 182):

 

změna 1: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění 3. bodu odůvodnění;

 

změna 3: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění 4. bodu odůvodnění;

 

změna 7: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění 7. bodu odůvodnění;

 

změna 9: zohledněna, s formulačními úpravami, v novém znění 6. bodu odůvodnění;

 

změna 12: přijata v plném rozsahu (vypuštění bodu odůvodnění);

 

změna 13: přijata v plném rozsahu (vypuštění bodu odůvodnění);

 

změna 14: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění 27. bodu odůvodnění;

 

změna 15: přijata v plném rozsahu (vypuštění bodu odůvodnění);

 

změna 27: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění 39. bodu odůvodnění;

 

změna 29: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami (částečné vypuštění), v novém znění 42. bodu odůvodnění;

 

změna 37: zohledněna, s formulačními úpravami, v novém znění čl. 3 písm. f);

 

změna 46: přijata v plném rozsahu (vypuštění písmene v článku 3);

 

změna 64: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změna 67: přijata v plném rozsahu (nový nadpis kapitoly III);

 

změna 68: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změna 69: zohledněna, s formulačními úpravami, v novém nadpisu článku 9;

 

změna 70: přijata v plném rozsahu (vypuštění pododstavce);

 

změna 71: přijata v plném rozsahu (vypuštění pododstavce);

 

změna 72: zohledněna, s formulačními úpravami, v čl. 9 odst. 1;

 

změna 74: přijata v plném rozsahu (vypuštění pododstavce);

 

změna 75: přijata v plném rozsahu (vypuštění pododstavce);

 

změna 102: zohledněna v plném rozsahu, s formulačními úpravami, v novém znění článku 17;

 

změna 104: přijata v plném rozsahu (nový nadpis článku 15);

 

změna 105: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění čl. 15 odst. 1;

 

změna 106: zohledněna zčásti v novém znění čl. 15 odst. 1;

 

změna 108: zohledněna zčásti v novém znění čl. 15 odst. 2;

 

změna 109: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změna 124: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

 

změna 125: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změna 132: přijata v plném rozsahu (vypuštění nadpisu);

 

změna 133: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

 

změna 134: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

 

změna 135: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změny 136 a 162: zohledněny zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění článku 20;

 

změna 138: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změna 139: zohledněna, s formulačními úpravami, v novém znění článku 21;

 

změna 143: zohledněna v plném rozsahu, s formulačními úpravami, v novém znění článku 24;

 

změna 144: přijata v plném rozsahu (vypuštění článku);

 

změna 146: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

 

změna 147: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

 

změna 176: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění čl. 3 písm. n);

 

změna 180: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění čl. 9 odst. 2;

provedené změny rovněž zahrnují dvě změny, které Komise nepřijala:

 

změna 21: vypuštění textu uvedeného v této změně bylo potvrzeno;

 

změna 182: vypuštění textu uvedeného v této změně bylo potvrzeno;

ii)

neprovedla 13 změn (26, 31, 33, 44, 45, 95, 126, 137, 141, 142, 161, 165, 181).

Rada dále potvrdila názor Komise obsažený v jejím pozměněném návrhu z října roku 2005, a to že řada konkrétních otázek by měla být upravena přesněji. V důsledku toho Rada souhlasila:

se zahrnutím vázaných transakcí (nový článek 15) do směrnice,

s normativnějším režimem pro reklamu, pokud jde o standardní informace (čl. 4 odst. 2), a současně s ponecháním určitého prostoru členským státům ohledně některých úvěrových smluv a ohledně uvádění roční procentní sazby nákladů (viz čl. 4 odst. 2 písm. c) a vypuštění bývalých odstavců 3 a 4 z článku 4),

s konkrétními ustanoveními o možnosti přečerpání v případě zvýšení výpůjční sazby (článek 12),

se zahrnutím překročení do režimu podobného úvěrovým smlouvám a přečerpání (zejména pokud jde o předsmluvní informace) ve snaze vytvořit právní jistotu. Rada rovněž vypustila ustanovení o nápravě situace formou nové úvěrové smlouvy v případě výrazného překročení, které je delší než tři měsíce, a vložila ustanovení (čl. 18 odst. 3) poskytující větší pružnost tím, že úpravu této situace ponechává vnitrostátním právním předpisům,

se zpřesněním ustanovení o informacích o výpůjční úrokové sazbě (článek 11) a o úvěrových smlouvách na dobu neurčitou (článek 12) v zájmu lepší ochrany spotřebitelů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Rada ve společném postoji:

i)

provedla zcela nebo částečně těchto 9 změn (62, 94, 111, 113, 115, 116, 117, 129, 130):

 

změna 62: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění článku 4;

 

změna 94: přijata v plném rozsahu (vypuštění pododstavce);

 

změna 111: přijata v plném rozsahu (vypuštění písmene v článku 12);

 

změna 113: přijata v plném rozsahu (vypuštění písmene v článku 12);

 

změna 115: přijata v plném rozsahu (vypuštění písmene v článku 12);

 

změna 116: přijata v plném rozsahu (vypuštění písmene v článku 12);

 

změna 117: zohledněna zčásti, s formulačními úpravami, v novém znění čl. 12 odst. 2;

 

změna 129: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

 

změna 130: přijata v plném rozsahu (vypuštění odstavce);

ii)

neprovedla 9 změn (92, 93, 110, 112, 114, 120, 131, 175, 187).

Ke třem změnám, které Komise přijala, avšak ve společném postoji nebyly provedeny:

 

změna 120: tuto změnu Rada nepřevzala vzhledem k povaze úvěrových smluv na dobu neurčitou a dostatečné úrovni ochrany spotřebitele v článku13;

 

změna 131: vypuštění textu uvedeného v této změně Rada potvrdila;

 

změna 187: Rada vypustila bývalý čl. 4 odst. 4, avšak posílila informace o výpůjční úrokové sazbě v čl. 4 odst. 2 písm. a).

3.   Změny přijaté Evropským parlamentem

Na svém plenárním zasedání konaném dne 20. dubna 2004 přijal Evropský parlament 152 změn původního návrhu Komise. Komise do svého pozměněného návrhu zahrnula 110 změn.

Rada ve společném postoji provedla 104 změn přijatých Komisí a 5 změn, které Komise nepřijala.

Ve společném postoji Rada neprovedla 6 změn přijatých Komisí a 37 změn, které Komise nepřijala.

IV.   ZÁVĚR

Rada se domnívá, že společný postoj, v němž je obsaženo 109 změn uvedených v části III, dostatečně zohledňuje stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení.

S ohledem i na ostatní nové změny, na kterých se Rada dohodla, představuje společný postoj rovnováhu obav a zájmů a zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitele i dobré fungování vnitřního trhu v souladu se stanoviskem Evropského parlamentu v prvním čtení a pozměněným návrhem Komise.


(1)  Úř. věst. C 331E, 31.12.2002, s. 200.

(2)  Úř. věst. C 234, 30.9.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 104E, 30.4.2004, s. 35 a 233–260, a dokument 8493/04.

(4)  Dokument 14246/04.

(5)  Dokument 13193/05.