ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 169

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
21. července 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Komise

2007/C 169/01

Stanovisko Komise ze dne 19. července 2007 k pozměněnému plánu na zneškodnění radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny Dampierre ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

1

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2007/C 169/02

Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k podnětu Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky německo, Španělského království, Francouzské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Italské republiky, Finské republiky, Portugalské republiky, Rumunska a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

2

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 169/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4646 – AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) ( 1 )

15

2007/C 169/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4728 – Red & Black/Valentino Fashion Group) ( 1 )

15

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

2007/C 169/05

Rozhodnutí

16

 

Komise

2007/C 169/06

Směnné kurzy vůči euru

17

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 169/07

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory ( 1 )

18

2007/C 169/08

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání ( 1 )

26

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ POSTUPY

 

Rada

2007/C 169/09

Otevřená výzva — Evropská spolupráce v oblasti vědecko-technického výzkumu (COST)

27

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 169/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4709 – Apax Partners/Telenor Satellite Services) ( 1 )

29

2007/C 169/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4748 – T-Mobile/Orange Netherlands) ( 1 )

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

STANOVISKA

Komise

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/1


STANOVISKO KOMISE

ze dne 19. července 2007

k pozměněnému plánu na zneškodnění radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny Dampierre ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2007/C 169/01)

Dne 17. listopadu 2006 obdržela v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu Evropská komise od vlády Francie obecné údaje o pozměněném plánu na zneškodnění radioaktivního odpadu z atomové elektrárny Dampierre.

Na základě těchto údajů a po poradě se skupinou odborníků vypracovala Komise následující stanovisko:

1)

Vzdálenost mezi daným objektem a nejbližším bodem na území jiného členského státu, v tomto případě Belgie, je přibližně 275 km.

2)

Plánovaná úprava povede k obecnému snížení přípustných hodnot plynných a kapalných výpustí, s výjimkou kapalného tritia, u něhož se předpokládá zvýšení.

3)

Za běžného provozu nezpůsobí plánovaná úprava vystavení vlivu záření, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva v jiných členských státech.

4)

V případě neplánovaného uvolnění radioaktivního odpadu následkem havárie typu a rozsahu uvedeného v původních obecných údajích nezpůsobí plánovaná úprava systému řízení paliva v jiných členských státech takové dávky záření, jež by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatel.

Komise tedy zastává stanovisko, že provedení pozměněného plánu na zneškodnění radioaktivního odpadu v jakékoli podobě z jaderné elektrárny Dampierre za běžného provozu ani v případě havárie typu a rozsahu uvedených v obecných údajích nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy nebo vzdušného prostoru jiného členského státu.


Evropský inspektor ochrany údajů

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/2


Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k podnětu Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky německo, Španělského království, Francouzské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Italské republiky, Finské republiky, Portugalské republiky, Rumunska a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

(2007/C 169/02)

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 286 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na článek 8 této listiny,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

I.   Úvodní poznámky

Podnět a stanovisko EIOÚ

1.

V únoru roku 2007 učinilo 15 členských států podnět k přijetí rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (3). Tento podnět se zabývá otázkami týkajícími se zpracování osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů je odpovědný za poradenství k tomuto podnětu, protože spadá do rozsahu úkolů, kterými byl pověřen zejména v článku 41 nařízení (ES) č. 45/2001. EIOÚ vydává toto stanovisko z úřední povinnosti, neboť mu nebyla zaslána žádná žádost o poskytnutí poradenství (4). Podle EIOÚ by mělo být toto stanovisko uvedeno v preambuli rozhodnutí Rady (5).

Pozadí a obsah tohoto podnětu

2.

Pozadí tohoto podnětu je v rámci spolupráce ve třetím pilíři ojedinělé. Cílem podnětu je, aby podstatné části Prümské smlouvy, která byly podepsána dne 27. května 2005 sedmi členskými státy (6), byly použitelné na všechny členské státy. Tyto podstatné části již byly ratifikovány některými z těchto sedmi členských států, zatímco v ostatních těchto členských státech procházejí procesem ratifikace. Je proto zřejmé, že většina těchto podstatných částí nemá být změněna (7).

3.

V souladu s jeho body odůvodnění je třeba na podnět nahlížet jako na provádění zásady dostupnosti, která byla uvedena v Haagském programu z roku 2004 jako inovativní přístup k přeshraniční výměně informací týkajících se vymáhání práva (8). Tento podnět je předložen jako alternativa k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o výměně informací podle zásady dostupnosti, ke kterému předložil EIOÚ své stanovisko dne 28. února 2006 (9); tento návrh nebyl projednán v Radě za účelem jeho přijetí.

4.

Tento podnět obsahuje zcela odlišný přístup, než měl výše uvedený návrh rámcového rozhodnutí Rady. V případech, kdy uvedený návrh stanoví přímý přístup k dostupným informacím, má tento podnět za cíl nepřímý přístup prostřednictvím referenčních údajů. Podnět navíc vyžaduje od členských států, aby sbíraly a uchovávaly některé informace, i když zatím nejsou dostupné v rámci státní jurisdikce.

5.

Podnět se zaměřuje zejména na výměnu biometrických informací mezi policejními a justičními orgány členských států, zejména na výměnu údajů ze složek analýzy DNA a automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci (systémů obsahujících otisky prstů) (10).

6.

Podnět obsahuje kapitolu 6 nazvanou „Obecná ustanovení o ochraně údajů“. Tato kapitola obsahuje řadu ustanovení o ochraně údajů, jež jsou přizpůsobena zvláštní povaze výměny informací, kterou upravují (11). Kapitola 6 rovněž odkazuje na Úmluvu Rady Evropy č. 108 (12) a související dokumenty Rady Evropy jako obecný rámec pro ochranu údajů i v případě nepřijetí rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (13).

II.   Zaměření stanoviska EIOÚ

7.

Toto stanovisko zohlední jedinečnou povahu podnětu, přesněji skutečnost, že nejsou zamýšleny velké změny podstaty ustanovení. EIOÚ se proto zaměří na řadu obecnějších otázek spojených s podnětem a na jeho kontext. Změny, které EIOÚ navrhuje, slouží především ke zlepšení znění, aniž by byl změněn systém výměny informací jako takový.

8.

První otázka je procesní povahy. Tento podnět znamená, že malý počet členských států určuje politická rozhodnutí všech členských států v oblasti, na kterou se vztahují ustanovení Smlouvy o EU, zejména hlava VI Smlouvy o EU (třetí pilíř). Nebyl dodržen postup hlavy VI pro posílenou spolupráci.

9.

Druhá otázka se týká zásady dostupnosti. Přestože je třeba na podnět pohlížet jako na provádění této zásady, nevede k dostupnosti jako takové, ale je jen jedním krokem kupředu směrem k dostupnosti informací týkajících se vymáhání práva přes hranice členských států. Je částí postupného přístupu, který má za cíl usnadnit výměnu informací týkajících se vymáhání práva.

10.

Třetí otázka může být vymezena jako otázka proporcionality. Je těžké posoudit, zda jsou ustanovení podnětu k rozhodnutí Rady odůvodněná potřebou boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. EIOÚ připomíná, že Prümská smlouva byla vypracována jako „zkušební laboratoř“ pro přeshraniční výměnu informací, zejména složek analýzy DNA a otisků prstů. Tento podnět je však předložen před tím, než byly pokusy s výměnou informací účinně provedeny do praxe (14).

11.

Čtvrtá otázka se týká biometrických údajů. Podnět vyžaduje sběr, uchovávání a (omezenou) výměnu složek analýzy DNA a otisků prstů. Používání těchto biometrických údajů v oblasti vymáhání práva představuje specifická rizika pro subjekty údajů a vyžaduje zvláštní záruky za účelem ochrany jejich práv.

12.

Pátá otázka vyplývá ze skutečnosti, že rozhodnutí Rady by mělo vycházet z odpovídajícího obecného rámce pro ochranu údajů ve třetím pilíři, který doposud na úrovni EU neexistuje. V tomto stanovisku objasní EIOÚ význam takového obecného rámce jako nezbytné podmínky pro výměnu osobních údajů donucovacími orgány založenou na tomto podnětu.

III.   Postup a právní základ

13.

Prümská smlouva je často ze zřejmých důvodů srovnávána se Schengenskou dohodou z roku 1985 a Schengenskou úmluvou z roku 1990. Zahrnují víceméně stejné země, předmět úpravy je podobný a je zde úzké spojení se spoluprací v rámci EU (15). Existuje však zásadní rozdíl oproti Schengenu. V současné době existuje evropský právní rámec, který umožňuje Evropské unii upravovat dotyčné záležitosti, a bylo skutečně zamýšleno použít tento rámec na (hlavní) záležitosti spadající do Prümské smlouvy. Konkrétněji v době uzavírání Prümské smlouvy připravovala Komise návrh na rámcové rozhodnutí Rady (16).

14.

Dotyčné členské státy se nicméně rozhodly pro mnohostrannou smlouvu, která jim umožňuje vyhnout se nejisté cestě právních předpisů třetího pilíře přijímaných jednomyslnou dohodou. Vyhnuly se rovněž hmotným a procesním požadavkům posílené spolupráce, obsaženým v článcích 40, 40A, 43 a 43A Smlouvy o EU (17). To vše je o to důležitější, že postup posílené spolupráce je povinný, pokud se účastní nejméně osm členských států. Prümskou smlouvu sice podepsalo pouze sedm členských států, ty však následně podpořily ostatní členské státy, aby se připojily. Vzhledem k důvodům uvedeným výše by bylo možno tvrdit, že Prümská smlouva porušuje právo Evropské unie. Tento argument je však především teoretické povahy, vzhledem k omezeným pravomocem Komise zajistit dodržování práva Evropské unie členskými státy v rámci třetího pilíře a k omezeným pravomocem Evropského soudního dvora, jakož i dalších soudů, v rámci téhož pilíře.

15.

Ve stávající situaci učinilo 15 členských států podnět s cílem nahradit Prümskou smlouvu rozhodnutím Rady. Přestože možnost změny podstaty ustanovení není a nemůže být formálně vyloučena, je jasným cílem členských států, které předložily tento podnět, žádné podstatné změny neumožnit. Tento cíl vyplývá ze skutečnosti, že sedm zemí, které jsou stranami Prümské smlouvy, pouze provedlo Prümskou smlouvu do vnitrostátního práva (nebo se nachází v pokročilé fázi jejího provedení) a nepřeje si znovu měnit jejich vnitrostátní právní předpisy. Způsob, jakým německé předsednictví Rady postupuje, názorně ukazuje sledování tohoto cíle. Například časový harmonogram pro přijetí je velmi těsný a podnět nebude přezkoumáván v pracovní skupině Rady, ale pouze ve Výboru článku 36 (Koordinační výbor vyšších úředníků založený na článku 36 Smlouvy o EU).

16.

Výsledkem je, že členské státy nemají skutečnou možnost vyjádřit se k volbě pravidel. Mohou si vybrat pouze mezi účastí a neúčastí. Protože třetí pilíř vyžaduje jednomyslnost, neschválení znění jedním členským státem může vyústit v to, že ostatní členské státy budou postupovat na základě postupu posílené spolupráce.

17.

Toto pozadí má dopad i na demokratickou legitimitu návrhu, protože stanovisko Evropského parlamentu podle článku 39 Smlouvy o EU může mít stěží jakýkoli dopad na volbu pravidel. Rovněž toto stanovisko může mít pouze omezený účinek.

18.

Podle názoru EIOÚ bylo zvolení uvedeného postupu nešťastné. Popírá veškeré potřeby demokratického a transparentního legislativního procesu, neboť nerespektuje ani už tak velmi omezené požadavky v rámci třetího pilíře. V této fázi EIOÚ uznává skutečnost, že tento postup byl zvolen, a toto stanovisko se proto dále zaměří hlavně na podstatu podnětu.

19.

EIOÚ vzal na vědomí skutečnost, že podnět předpokládá jako nástroj rozhodnutí Rady a nikoli rámcové rozhodnutí Rady, přestože se podnět týká účelu sbližování právních předpisů členských států. Tato volba nástroje by mohla být spojena s možností přijmout prováděcí ustanovení kvalifikovanou většinou v případě rozhodnutí Rady podle čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU. Článek 34 podnětu se zabývá těmito prováděcími opatřeními.

20.

EIOÚ doporučuje doplnit k článku 34 podnětu k rozhodnutí Rady větu, která zní: „Rada konzultuje EIOÚ před přijetím takového prováděcího opatření.“ Důvod tohoto doplnění je zřejmý. Prováděcí opatření nejčastěji ovlivní zpracování osobních údajů. Navíc pokud Komise nepodává návrh na taková opatření, čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 se nepoužije.

21.

V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že těch sedm členských států, které podepsaly Prümskou smlouvu, rovněž dne 5. prosince 2006 uzavřelo prováděcí dohodu obsahující nezbytná ustanovení pro správní a technické provádění a uplatňování této smlouvy (18). Lze předpokládat, že tato prováděcí dohoda bude vzorem pro prováděcí opatření podle článku 34 podnětu k rozhodnutí Rady. Toto stanovisko bude odkazovat na uvedenou prováděcí dohodu, pokud by to mohlo přispět k lepšímu porozumění podnětu jako takovému.

IV.   Podnět a zásada dostupnosti

22.

Na zásadu dostupnosti lze pohlížet jako na významný prostředek k uskutečnění oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti bez vnitřních hranic. Volné sdílení informací mezi donucovacími orgány je významným krokem při odstraňování územních omezení v boji proti trestné činnosti, která jsou důsledkem stále přetrvávajících vnitřních hranic vyšetřování.

23.

Podle Haagského programu tato zásada znamená „že kdekoliv v Unii úředník donucovacího orgánu v jednom členském státě, který potřebuje pro výkon svých povinností určitou informaci, ji může získat z jiného členského státu, a že donucovací orgán druhého členského státu, který tuto informaci má k dispozici, mu ji pro uvedený účel poskytne, (…)“. Tento program dále zdůrazňuje, že „metody výměny informací by měly plně využívat nové technologie a musejí být přizpůsobeny každému typu informace, ve vhodných případech prostřednictvím vzájemného přístupu k národním databázím nebo interoperability národních databází nebo přímého (online) přístupu“.

24.

Vzhledem k tomuto pozadí je podnět pouze malým krokem. Jeho ambice jsou mnohem menší než ambice návrhu rámcového rozhodnutí Rady o výměně informací podle zásady dostupnosti, který předložila Komise. Tento podnět lze označit jako krok směrem k dostupnosti, avšak v úzkém slova smyslu zásadu dostupnosti neprovádí. Doplňuje jiná opatření, která mají za cíl usnadnit výměnu informací týkajících se vymáhání práva, například rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (19), které musí zajistit, že operativní a jiné informace budou na žádost poskytnuty orgánům jiných členských států.

25.

Ve svém stanovisku k uvedenému návrhu Komise zastával EIOÚ názor, že zásada dostupnosti by měla být prováděna prostřednictvím opatrnějšího, postupného přístupu. V takovém přístupu by měly být druhy údajů vyměňovaných v rámci zásady dostupnosti omezeny a měl by být povolen pouze nepřímý přístup, prostřednictvím rejstříkových údajů (20). Takový postupný přístup umožňuje zainteresovaným osobám sledovat účinnost výměny informací pro účely vymáhání práva, jakož i dopady na ochranu osobních údajů občanů.

26.

Tyto připomínky zůstávají platné i v současné situaci. EIOÚ vítá, že stávající podnět obsahuje opatrnější, postupný přístup jako způsob provádění zásady dostupnosti.

27.

Článek 5 a článek 10 podnětu lze považovat za názorný příklad tohoto přístupu. Zabývají se poskytováním dalších osobních údajů (a jiných informací) v návaznosti na nalezení shody mezi profily DNA, resp. otisky prstů. Oba případy se řídí vnitrostátním právem dožádaného členského státu, včetně pravidel právní pomoci. Právní účinek těchto dvou článků je omezený. Jsou pravidlem při kolizi práva (deklaratorní povahy; nemění současnou situaci), avšak neprovádějí zásadu dostupnosti (21).

V.   Nezbytnost a proporcionalita

28.

Efektivní výměna informací týkajících se vymáhání práva je klíčovou otázkou policejní a justiční spolupráce. Pro rozvoj oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti bez vnitřních hranic je zásadní, aby byly informace dostupné i přes vnitrostátní hranice. Pro usnadnění výměny je třeba odpovídající právní rámec.

29.

Jinou otázkou je stanovení toho, zda jsou ustanovení tohoto podnětu odůvodněna potřebou boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, nebo, jinak řečeno, zda jsou nezbytná a přiměřená.

30.

Za prvé, na úrovni Evropské unie byla přijata řada opatření za účelem usnadnění výměny informací týkajících se vymáhání práva. V některých případech zahrnují tato opatření zřízení centralizované organizace, jako je Europol nebo Eurojust, nebo centralizovaného informačního systému, jako je Schengenský informační systém. Jiná opatření se jako tento podnět týkají přímé výměny mezi členskými státy. Teprve nedávno bylo přijato rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/JAI jako nástroj, který má za cíl zjednodušit výměnu informací týkajících se vymáhání práva.

31.

Nové právní nástroje v oblasti policejní a justiční spolupráce by obecně měly být přijímány pouze po vyhodnocení již existujících legislativních opatření, které vedlo k závěru, že daná existující opatření nejsou dostatečná. Odůvodnění tohoto podnětu neprokazuje úplné vyhodnocení stávajících opatření. Zmiňuje rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/JAI a uvádí, že plně by měly být plně využívány nové technologie a že by měl být usnadněn přístup k vnitrostátním databázím na základě vzájemnosti. Měly by být rychle a účinně vyměňovány přesné informace. To je vše. Není uveden například žádný odkaz na výměnu informací mezi členskými státy prostřednictvím Schengenského informačního systému, který je základním nástrojem pro výměnu informací mezi členskými státy.

32.

EIOÚ vyjadřuje politování nad skutečností, že tento podnět je předložen bez řádného vyhodnocení stávajících opatření v oblasti výměny informací týkajících se vymáhání práva a vyzývá Radu k začlenění takového vyhodnocení do postupu přijetí.

33.

Za druhé, jak je uvedeno výše, Prümská smlouva byla vypracována jako „zkušební laboratoř“ pro přeshraniční výměnu informací, zejména DNA a otisků prstů. Umožnila dotyčným členským státům vyzkoušet takovou výměnu. V den vydání předloženého podnětu k rozhodnutí Rady nebyly tyto zkoušky účinně provedeny v praxi v širším měřítku, kromě první výměny mezi Německem a Rakouskem (22).

34.

EIOÚ není přesvědčen, že ačkoliv by první výsledky této omezené výměny trvající krátkou dobu a s účastí pouze dvou členských států byly přínosné, bylo by možné je použít jako dostatečný empirický základ pro zavedení tohoto systému ve všech členských státech.

35.

Je značný rozdíl mezi zavedením systému výměny informací mezi několika málo členskými státy, které již mají zkušenost s databázemi DNA, a zavedením systému v celé EU, včetně členských států, které s ním nemají žádnou zkušenost. Navíc malé měřítko umožňuje úzké kontakty mezi zapojenými členskými státy; tyto kontakty by mohly být rovněž využívány k monitorování rizik pro ochranu osobních údajů dotčených osob. V malém měřítku se navíc mnohem snáze vykonává dohled. Takže i když Prümská smlouva jako taková by byla nezbytná a přiměřená, to samo o sobě neznamená, že tento podnět by měl být vyhodnocen stejně.

36.

Za třetí, jak bude ukázáno dále v tomto stanovisku, existují značné rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech členských států týkajících se shromažďování a využívání biometrických údajů pro účely vymáhání práva. Harmonizovány nejsou ani vnitrostátní postupy. V této souvislosti je rovněž třeba si uvědomit, že harmonizovaný právní rámec pro ochranu údajů ve třetím pilíři dosud nebyl přijat.

37.

Tento podnět neharmonizuje podstatné prvky shromažďování a výměny různých druhů údajů zahrnutých v podnětu. Podnět například přesně nestanoví účely shromažďování a výměny. Použijí se ustanovení o profilech DNA na veškeré trestné činy, nebo může členský stát omezit jejich použití na závažnější trestnou činnost? Podnět jasně nestanoví ani okruh subjektů údajů, kterých se shromažďování a výměna týká. Obsahují databáze pouze (biometrický) materiál podezřelých nebo odsouzených osob, nebo rovněž materiál jiných subjektů údajů, například svědků či jiných osob, které se nalézaly v okolí místa činu? Podle EIOÚ by byla vhodnější minimální harmonizace těchto podstatných prvků, rovněž z důvodu zajištění souladu se zásadami nezbytnosti a proporcionality.

38.

EIOÚ došel k těmto závěrům: Jsou zde jasné znaky toho, že tento podnět bude pravděpodobně užitečným nástrojem pro policejní spolupráci. Svědčí o tom i první zkušenosti s Prümskou smlouvou v Německu a Rakousku. Posouzení nezbytnosti a proporcionality tohoto podnětu ovšem není snadno proveditelné. EIOÚ vyjadřuje lítost nad skutečností, že tento podnět je předložen bez řádného posouzení dopadů zohledňujícího připomínky uvedené v této části stanoviska. Vyzývá Radu, aby zahrnula takové posouzení do postupu přijetí a jako součást tohoto posouzení přezkoumala jiné politické možnosti, které pokud možno méně zasahují do soukromí (23).

39.

EIOÚ rovněž navrhuje zahrnout do kapitoly 7 podnětu („Prováděcí a závěrečná ustanovení“) ustanovení o hodnocení. Toto ustanovení o hodnocení by mohlo znít: „Nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí Rady předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení používání tohoto rozhodnutí Rady za účelem stanovení, zda je nezbytné změnit ustanovení tohoto rozhodnutí Rady.“

40.

Takové ustanovení o hodnocení je zvláště užitečným nástrojem v současném kontextu, kdy nezbytnost a proporcionalita tohoto podnětu nejsou (dosud) jasně stanoveny a kdy je zaváděn systém pro výměnu informací v rámci celé EU, založený na omezených zkušenostech.

VI.   Různé druhy údajů: profily DNA, otisky prstů a údaje o registraci vozidla

Obecné poznámky

41.

Kapitola 2, přístup on-line a následné žádosti, rozlišuje tři druhy údajů: profily DNA, otisky prstů a údaje o registraci vozidla. Toto rozlišení vede ke dvěma obecným poznámkám.

42.

Za prvé je třeba vzít na vědomí, že všechny údaje zpracované podle tohoto rozhodnutí Rady, s výjimkou údajů uvedených v článku 13 (24), jsou osobními údaji ve smyslu směrnice 95/46/ES (25) a jiných nástrojů práva Společenství. Podle čl. 2 písm. a) směrnice znamenají „osobní údaje“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, který by se, jakmile bude přijat, vztahoval na výměnu informací podle tohoto podnětu, používá shodnou definici. EIOÚ vyjadřuje lítost nad skutečností, že podnět neposkytuje definici osobních údajů a navrhuje z důvodu právní srozumitelnosti takovou definici zahrnout do článku 24.

43.

V každém případě podle definice uvedené v předchozím bodě je nepochybné, že rovněž databáze, které obsahují pouze profily DNA a referenční údaje ze složek analýzy DNA a ze systémů identifikace otisků prstů, jsou zcela nebo z velké části považovány za shromažďování osobních údajů.

44.

Za druhé se účel výměny údajů liší pro každý ze tří druhů osobních údajů: profily DNA, otisky prstů a údaje o registraci vozidla. Pokud jde o DNA, členské státy vytvoří a uchovávají národní složky analýzy DNA za účelem vyšetřování trestných činů (čl. 2 odst. 1), pokud jde o otisky prstů, tak zajistí dostupnost referenčních údajů ze složky pro národní automatizované systémy identifikace otisků prstů zřízené pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování (článek 8), a v případě údajů o registraci vozidla výměna zahrnuje nejen předcházení trestným činům a jejich vyšetřování, ale i některé jiné než trestné činy, jakož i účel zachování veřejného pořádku a bezpečnosti (čl. 12 odst. 1).

45.

Rovněž výměna údajů o DNA a otiscích prstů a přístup k nim podléhají přísnějším zárukám než výměna údajů o registraci vozidla a přístup k nim. Pokud jde o údaje o DNA a otiscích prstů, přístup je nejprve omezen na referenční údaje, z nichž nelze přímo určit totožnost subjektu údajů. Podnět uvádí zásadu rozdělení do dvou odlišných databází mezi biometrickými údaji na jedné straně a textovými identifikačními údaji na straně druhé. Přístup do druhé databáze je možný pouze, pokud byla v první databázi nalezena shoda. Takové oddělení mezi databázemi neexistuje v případě údajů o registraci vozidla, kdy je poskytnut automatizovaný a přímý přístup a není vyžadována žádná dvojitá databáze.

46.

EIOÚ podporuje toto odstupňování a považuje jej za užitečný nástroj na ochranu subjektu údajů: čím citlivější údaje, tím omezenější účely, pro které je lze použít, a tím omezenější přístup. Ve zvláštním případě DNA, možná nejcitlivějším z osobních údajů, na něž se podnět vztahuje, lze údaje vyměňovat pouze z důvodů trestního stíhání a nikoli z preventivních důvodů. Navíc profily mohou být založené pouze na nekódované části DNA.

Zvláštní poznámky k údajům o DNA

47.

Pokud jde o údaje o DNA, lze odkázat na dřívější stanoviska EIOÚ (26). Je zásadní, aby byl pojem údajů o DNA jasně definován a aby bylo rozlišováno mezi profily DNA a údaji o DNA, které mohou poskytnout informace o genetických vlastnostech nebo zdravotním stavu dané osoby. Rovněž je třeba zohlednit vědecký pokrok: co je považováno v určité době za „nevinný“ profil DNA, může později odhalit mnohem více informací, než bylo očekáváno a než bylo potřeba.

48.

Podnět omezuje dostupnost na profily DNA založené na nekódované části DNA. Nicméně přesné definice profilů DNA, jakož i postup pro stanovení takových společných definic na základě stupně vědeckého pokroku ve znění podnětu chybí. Prováděcí dohoda k Prümské smlouvě (27) definuje nekódovanou část takto: úseky chromozomů, které neobsahují žádnou genovou expresi, tj. o nichž není známo, že by poskytovaly informace o určitých dědičných znacích. EIOÚ navrhuje zahrnout definici nekódované části do samotného podnětu a stanovit postup, který by zajistil, že skutečně v současné době ani později nelze získat z nekódované části žádné další informace.

49.

Podnět je založen na předpokladu, že srovnávání profilů DNA je klíčovým nástrojem v policejní spolupráci. Z tohoto důvodu musí všechny členské státy zřídit databáze DNA pro účely trestního soudnictví. S ohledem na náklady na tyto databáze a rizika z hlediska ochrany údajů je třeba, aby jim předcházelo důkladné posouzení účinnosti tohoto nástroje. Omezené zkušenosti z výměny údajů o DNA mezi Německem a Rakouskem nestačí.

50.

EIOÚ v tomto ohledu uvádí, že podnět zavazuje všechny členské státy ke zřízení národních složek analýzy DNA. Je důležité zdůraznit, že několik členských států již má dobře zavedené národní databáze DNA, zatímco ostatní členské státy mají zkušeností v této oblasti méně nebo žádné. Nejvyvinutější databází v Evropě (a na světě) je databáze DNA ve Spojeném království. Obsahuje více než 3 miliony záznamů, což z ní činí nejrozsáhlejší sbírku profilů DNA. Databáze se vztahuje na ty osoby, které byly odsouzena za trestné činy, jakož i na ty, které byly zatčeny a ty, které poskytly vzorky dobrovolně pro účely vyloučení (28). V ostatních zemích je situace odlišná. Například v Německu jsou složky vedeny pouze v případě osob, které byly odsouzeny za závažné trestné činy. Lze předpokládat, že v Německu by bylo shromažďování DNA za širším účelem neslučitelné s judikaturou ústavního soudu (29).

51.

EIOÚ vyjadřuje lítost nad skutečností, že podnět neupřesňuje kategorie osob, které budou zahrnuty v databázích DNA. Takové upřesnění by nejen harmonizovalo vnitrostátní ustanovení v této oblasti, což by mohlo přispět k účinnosti přeshraniční spolupráce, ale mohlo by rovněž posílit přiměřenost shromažďování a výměny těchto osobních údajů, pokud by kategorie osob byly omezeny.

52.

Související otázkou, která je ponechána vnitrostátnímu právu členských států, je doba uchovávání údajů ve složkách analýzy DNA. Vnitrostátní právo může stanovit, že profily, které jsou vytvořeny v těchto složkách, jsou uchovávány po dobu života subjektu údajů bez ohledu na výsledek soudního řízení, ale rovněž může stanovit, že profily jsou uchovávány, ledaže osoba nebyla obviněna a není tedy soudem odsouzena, nebo že potřeba dalšího uchovávání je pravidelně přezkoumávána (30).

53.

EIOÚ na závěr poukazuje na článek 7 o odběru buněčného materiálu a předávání profilů DNA. Podobné ustanovení pro otisky prstů se nepředpokládá. Toto ustanovení ukládá členským států, aby na žádost jiného členského státu a v souvislosti s probíhajícími vyšetřováními a trestními řízeními odebraly a analyzovaly buněčný materiál určité osoby a následně předaly profil DNA za určitých podmínek uvedenému jinému členskému státu. Tento článek zachází poměrně daleko. Ukládá členským státům povinnost aktivního odběru (a analýzy) biometrického materiálu určité osoby pod podmínkou, že takový odběr a analýza by byly v žádajícím členském státě dovoleny (podmínka b).

54.

Nejen, že toto ustanovení zachází daleko, ale je i neurčité. Na jedné straně neexistuje omezení na závažnější trestný čin a ani na osoby podezřelé z trestných činů, na druhé straně požadavky práva dožádaného členského státu musí být splněny (podmínka c), aniž je uvedeno, čeho se tyto požadavky mohou týkat. Podle EIOÚ je třeba více objasnit tento článek, nejlépe upřesněním znění článku. V každém případě zásada proporcionality vyžaduje omezenější výklad tohoto článku.

VII.   Rámec ochrany údajů

55.

Tato část stanoviska se bude zabývat těmito otázkami souvisejícími s ochranou údajů:

potřebou obecného rámce pro ochranu údajů ve třetím pilíři.

příklady toho, proč je potřeba obecný rámec, bez ohledu na ustanovení kapitoly 6 podnětu.

krátkým přezkumem samotné kapitoly 6.

56.

Jako předběžný bod EIOÚ poznamenává, že článek 1 podnětu, který popisuje cíl a oblast působnosti, neobsahuje odkaz na kapitolu 6, přestože rozhodnutí Rady obsahuje kapitolu o ochraně údajů. EIOÚ proto doporučuje doplnit do znění takový odkaz.

Potřeba obecného rámce

57.

Jak bylo uvedeno již několikrát (31), pro EIOÚ je zásadní, aby zvláštní právní nástroje, které usnadňují výměny informací týkajících se vymáhání práva, jako je tento podnět k rozhodnutí Rady, nebyly přijímány dříve, než Rada přijme rámec pro ochranu údajů, který na odpovídající úrovni zaručí ochranu údajů v souladu se závěry EIOÚ uvedenými v jeho dvou stanoviscích k návrhu Komise na rámcové rozhodnutí Rady o ochraně údajů ve třetím pilíři (32).

58.

Právní rámec pro ochranu údajů je nezbytnou podmínkou pro výměnu osobních údajů donucovacími orgány, jak je vyžadována čl. 30 odst. 1 písm. b) Smlouvy o EU a znovu potvrzena v několika politických dokumentech EU. Nicméně v praxi se právní předpisy usnadňující výměnu údajů přijímají před tím, než je zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Toto pořadí by mělo být obrácené.

59.

Obrácení pořadí je důležité rovněž vzhledem k tomu, že podrobnější pravidla ohledně ochrany údajů v tomto podnětu mohou být v rozporu s budoucím společným rámcovým rozhodnutím na ochranu údajů ve třetím pilíři, které se ještě projednává. Také není efektivní začít provádět ustanovení o ochraně údajů tohoto podnětu, která zahrnují přijetí norem na ochranu údajů a zavedení správních postupů, jakož i určení příslušných orgánů, před přijetím rámcového rozhodnutí o ochraně údajů, které by mohlo obsahovat odlišné požadavky a tím by vyžadovalo změny právě přijatých vnitrostátních ustanovení.

60.

Článek 25 odst. 1 tohoto podnětu nyní odkazuje na úmluvu Rady Evropy č. 108, její dodatkový protokol ze dne 8. listopadu 2001 a doporučení č. R (87) 15 o používání osobních údajů v policejní oblasti. Uvedené nástroje přijaté Radou Evropy by měly stanovit minimální úroveň ochrany osobních údajů. Nicméně, jak již EIOÚ dříve uvedl (33), úmluva, kterou jsou vázány všechny členské státy, neposkytuje nezbytnou přesnost, jak bylo uvedeno už v době přijetí směrnice 95/46/ES. Uvedené doporučení není závazné povahy.

Příklady potřeby obecného rámce bez ohledu na kapitolu 6

61.

Za prvé, ustanovení kapitoly 6 podnětu mají vycházet z obecného rámce pro ochranu údajů (viz článek 25 podnětu). Na tato ustanovení je třeba nahlížet jako na lex specialis použitelný na údaje předané podle tohoto rozhodnutí Rady. Stávající obecný rámec úmluvy Rady Evropy č. 108 a souvisejících dokumentů je bohužel nedostatečný. Nicméně záměr samotný ukazuje, že je třeba odpovídající obecný rámec stanovený v rámcovém rozhodnutí Rady. To však není jediný příklad potřeby takového rámce.

62.

Za druhé, podnět zahrnuje pouze část zpracovávání osobních údajů pro účely vymáhání práva a jen část výměny těchto údajů mezi členskými státy. Kapitola 6 podnětu je svou povahou omezená na zpracování spojené s výměnou informací, kterou stanoví tento podnět. Veškerá další výměna jiných policejních a justičních informací v rámci oblasti působnosti tohoto podnětu, zejména informací nespojených s profily DNA, otisky prstů a údaji o registraci vozidla, je tak vyloučena. Jiný příklad částečného rozsahu kapitoly 6 podnětu se vztahuje k přístupu pro účely vymáhání práva k údajům shromážděným soukromými společnostmi, protože podnět má za cíl výměnu informací mezi orgány odpovědnými za předcházení trestným činům a jejich vyšetřování (článek 1 podnětu).

63.

Za třetí, pokud jde o oblast použití ustanovení kapitoly 6, je znění podnětu nejednoznačné a chybí tudíž právní jistota. Podle čl. 24 odst. 2 podnětu se jeho ustanovení použijí na údaje, které jsou předávány nebo byly předány podle tohoto rozhodnutí Rady. Podle názoru EIOÚ toto znění zajišťuje, že je zahrnut přímý přístup k profilům DNA, otiskům prstů a údajům o registraci vozidla, jakož i zvláštní situace podle článku 7 podnětu (34). Dále je nepochybné, že je zahrnuto rovněž předávání osobních údajů podle článku 14 (významné události) a článku 16 (předcházení teroristickým trestným činům).

64.

Není však jasné, zda se kapitola 6 použije pouze na osobní údaje, které jsou nebo byly vyměněny mezi členskými státy, nebo zda se použije i na shromažďování a zpracování materiálu DNA a otisků prstů ve členském státě podle článků 2 a 8 podnětu. Jinými slovy, použije se kapitola 6 na osobní údaje, které byly shromážděny podle tohoto rozhodnutí Rady, ale nebyly (dosud) předány orgánům v jiném členském státě? Navíc není jasné, zda je zahrnuto předání dalších osobních údajů v návaznosti na nalezení shody mezi profily DNA či otisky prstů, neboť na jedné straně 11. bod odůvodnění uvádí, že předávání dalších informací (prostřednictvím postupů pro vzájemnou pomoc) spadá do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí Rady, zatímco na druhé straně články 5 a 10 zdůrazňují, že takové předávání se řídí vnitrostátním právem. Konečně je třeba si povšimnout, že čl. 24 odst. 2 obsahuje výjimku z použitelnosti kapitoly 6. Tato ustanovení se použijí „není-li v předchozích kapitolách stanoveno jinak“. Podle EIOÚ nemá toto ustanovení velkou hodnotu (EIOÚ nenalezl v předchozích kapitolách žádné ustanovení, které by stanovilo jinak), avšak mohlo by přesto posílit nejednoznačnost znění, pokud jde o použitelnost kapitoly 6.

65.

EIOÚ doporučuje, aby čl. 24 odst. 2 upřesnil, že kapitola 6 se použije na shromažďování a zpracovávání materiálu DNA a otisků prstů ve členském státě a že je rovněž zahrnuto předávání dalších osobních údajů v rámci oblasti působnosti tohoto rozhodnutí. Navíc část uvádějící „není-li v předchozích kapitolách stanoveno jinak“ by měla být vypuštěna. Tato vyjasnění by zajistila, že ustanovení kapitoly 6 budou mít podstatné důsledky.

66.

Za čtvrté, povaha samotných ustanovení o ochraně údajů v kapitole 6 v míře, v jaké se zakládají na tradičním pojetí vzájemné právní pomoci v trestních věcech, je příkladem potřeby obecného rámce. Sdílení informací předpokládá minimální harmonizaci základních pravidel o ochraně údajů, nebo alespoň vzájemné uznávání vnitrostátních právních předpisů, aby se vyloučilo, že účinnost spolupráce bude narušena rozdíly v právních předpisech členských států.

67.

Přestože podnět stanoví harmonizaci ohledně některých důležitých otázek v oblasti práva na ochranu údajů, v jiných důležitých otázkách ustanovení o ochraně údajů v kapitole 6 neharmonizují vnitrostátní právo ani nepředpisují vzájemné uznávání. Namísto toho vycházejí ze souběžného použití dvou (nebo více) právních systémů: předávání údajů je poměrně často povoleno pouze, pokud jsou respektovány právní předpisy obou členských států, předávajícího i přijímajícího. Jinými slovy v uvedených otázkách podnět nepřispívá k oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti bez hranic, ale poskytuje základ pro tradiční systém vzájemné právní pomoci v trestních věcech, založený na svrchnosti států (35).

68.

Podle EIOÚ tato povaha kapitoly 6 neusnadňuje výměnu osobních údajů, avšak posiluje celistvost, s ohledem na skutečnost, že podnět má za cíl učinit systém Prümské smlouvy použitelným na všech 27 členských států a vzhledem k tomu, že obecný společný rámec pro ochranu údajů nebyl přijat. Článek 26 odst. 1 například umožňuje zpracování pro jiné účely pouze, je-li to povoleno podle vnitrostátního práva obou členských států, předávajícího i přijímajícího. Jiným příkladem je čl. 28 odst. 3, který uvádí, že osobní údaje, které neměly být předány (nebo přijaty), se vymažou. Jakým způsobem se však přijímající členský stát dozví, že tyto údaje nebyly předány v souladu s právními předpisy předávajícího členského státu? To by mohlo vést k závažným otázkám, pokud se tyto záležitosti objeví v řízeních před vnitrostátními soudy.

69.

Za páté, tento společný rámec pro ochranu údajů je o to důležitější, že existují velké rozdíly mezi právními předpisy členských států, a to jak v trestním právu hmotném, tak trestním právu procesním. Vedle důsledků pro spolupráci mezi orgány členských států se tyto rozdíly rovněž přímo dotýkají subjektů údajů v případech, kdy jsou mezi orgány dvou nebo více členských států vyměňovány údaje, které se jich týkají. Například jejich účinné soudní opravné prostředky nemusí být ve všech členských státech stejné.

70.

Závěrem, návrh harmonizuje některé prvky výměny údajů mezi příslušnými orgány a zahrnuje z tohoto důvodu kapitolu o ochraně údajů, avšak zdaleka neharmonizuje všechny záruky ochrany údajů. Ustanovení nejsou ani srozumitelná (jak by obecný rámec – lex generalis – měl být), ani úplná (protože důležité prvky chybí, jak bude ukázáno v bodě 75).

71.

Je zjevné, že mimo oblast působnosti podnětu je potřeba společný obecný rámec pro ochranu údajů. Občan má právo spoléhat na minimální harmonizovanou úroveň ochrany údajů bez ohledu na to, kde v Evropské unii jsou údaje, které se jej týkají, zpracovávány pro účely vymáhání práva.

72.

Tento společný rámec je potřeba rovněž v rámci oblasti působnosti podnětu. Podnět upravuje mimo jiné shromažďování, zpracovávání a výměnu potenciálně citlivých biometrických údajů, jako je materiál DNA. Navíc okruh subjektů údajů, které mohou být zahrnuty do tohoto systému, se neomezuje na údaje osob podezřelých z konkrétních trestných činů (nebo odsouzených za ně). Za těchto okolností by mělo být o to víc možné spolehnout se na jasný a odpovídající systém ochrany údajů.

73.

V této souvislosti je třeba zopakovat, že oblast působnosti podnětu a jeho kapitola 6 nejsou jasně vymezeny. Je to důležité z důvodu právního zajištění toho, že osobní údaje jsou řádně chráněny bez ohledu na skutečnost, zda a kdy spadají do oblasti působnosti. Ze stejných důvodů by měla být zaručena soudržnost mezi použitelnými pravidly v rámci oblasti působnosti a mimo ni.

Ustanovení kapitoly 6

74.

Ustanovení o ochraně údajů v kapitole 6 tohoto podnětu se použijí na údaje, které jsou nebo byly předány podle tohoto rozhodnutí. Upravují řadu důležitých otázek a byla pečlivě vypracována jako specifická ustanovení na vrcholu obecného rámce pro ochranu údajů. EIOÚ dochází k závěru, že v obecném pohledu tato ustanovení poskytují v podstatě odpovídající ochranu.

75.

Nicméně vedle toho, co bylo uvedeno výše o povaze ustanovení kapitoly 6, EIOÚ nalezl v ustanoveních hlavy 6 některé další nedostatky (36):

článek 30 o dokumentování se použije pouze na výměnu osobních údajů, nikoli na přístup k těmto údajů, pro účely vymáhání práva. Bylo by lepší vypracovat článek tak, aby zajistil, že veškeré činnosti ohledně uvedených údajů musí být dokumentovány.

Článek 31 omezuje právo subjektu údajů na informace na právo být informován na základě žádosti. Tento požadavek je v rozporu s podstatným prvkem ochrany údajů, tj. že správce údajů poskytuje subjektu údajů, od nějž jsou údaje, které se jej týkají, shromážděny, určité základní informace o tomto shromažďování, aniž by o to byl uvedeným subjektem údajů žádán (37). Ve skutečnosti nebude subjekt údajů v mnoha případech vědět o shromažďování údajů, které se jej týkají. Samozřejmě výkon práva na informace může podléhat výjimkám, podmínkám nebo omezením, například za účelem ochrany probíhajícího vyšetřování, avšak nemůže vyústit v to, že právo samotné bude zbaveno svého podstatného obsahu tím, že jako obecné pravidlo bude požadována žádost od subjektu údajů (38).

Kapitola 6 nestanoví oddělení údajů vztahujících se k různým kategoriím osob (oběti, podezřelí, jiné osoby, jejichž údaje jsou zahrnuty v databázi). Takové oddělení kategorií osob podle stupně jejich zapojení v trestném činu bylo zahrnuto v návrhu Komise na rámcové rozhodnutí Rady o ochraně údajů ve třetím pilíři a je ještě důležitější v souvislosti s tímto podnětem, neboť umožňuje zpracování někdy citlivých osobních údajů osob, které nebyly přímo zapojeny v trestném činu.

Již byla učiněna jedna připomínka: chybí definice osobních údajů (39).

76.

EIOÚ doporučuje, aby se Rada zabývala těmito nedostatky a to tak, že změní znění podnětu nebo zahrne tyto prvky do rámcového rozhodnutí Rady o ochraně údajů ve třetím pilíři. Podle EIOÚ nevede první možnost nezbytně ke změně systému výměny informací jako takového a není v rozporu se záměrem 15 členských států, které předložily podnět, neměnit podstatné části Prümské smlouvy.

VIII.   Závěry

77.

Toto stanovisko zohledňuje jedinečnou povahu podnětu, přesněji skutečnost, že nejsou zamýšleny velké změny podstaty ustanovení. Změny, které EIOÚ navrhuje, slouží především ke zlepšení znění, aniž by byl změněn systém výměny informací jako takový.

78.

EIOÚ vítá, že stávající podnět obsahuje opatrnější, postupný přístup jako způsob provádění zásady dostupnosti. Nicméně vyjadřuje lítost nad tím, že podnět neharmonizuje podstatné prvky shromažďování a výměny různých druhů údajů, aby rovněž zajistil soulad se zásadami nezbytnosti a proporcionality.

79.

EIOÚ lituje skutečnosti, že tento podnět je předložen bez řádného posouzení dopadů a vyzývá Radu, aby zahrnula takové posouzení do postupu přijetí a jako součást tohoto posouzení přezkoumala jiné politické možnosti, které pokud možno méně zasahují do soukromí.

80.

EIOÚ podporuje přístup podnětu související s různými druhy osobních údajů: čím citlivější údaje, tím omezenější účely, pro které je lze použít, a tím omezenější přístup.

81.

EIOÚ vyjadřuje lítost nad skutečností, že podnět nespecifikuje kategorie osob, které budou zahrnuty v databázích DNA, a že neomezuje dobu, po kterou budou údaje uchovávány.

82.

Toto rozhodnutí Rady by nemělo být přijato před přijetím rámcového rozhodnutí Rady o ochraně údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, které poskytne odpovídající úroveň ochrany.

83.

Ustanovení o ochraně údajů v kapitole 6 podnětu neusnadňují výměnu osobních údajů, ale posilují celistvost této výměny v míře, v jaké se zakládají na tradičním pojetí vzájemné právní pomoci v trestních věcech.

84.

EIOÚ doporučuje tyto změny znění podnětu:

vložit odkaz na kapitolu 6 o ochraně údajů do článku 1;

vložit definici nekódované části DNA a stanovit postup, který by zajistil, že v současné době ani později nelze z nekódované části získat žádné další informace;

upřesnit znění článku 7 s ohledem na skutečnost, že zásada proporcionality vyžaduje omezenější výklad tohoto článku;

vložit definici osobních údajů do článku 24;

upřesnit v čl. 24 odst. 2, že kapitola 6 se použije na shromažďování a zpracovávání materiálu DNA a otisků prstů ve členském státě a že je rovněž zahrnuto předávání dalších osobních údajů v rámci oblasti působnosti tohoto rozhodnutí;

vypustit slova „není-li v předchozích kapitolách stanoveno jinak“ z čl. 24 odst. 2;

změnit článek 30 o dokumentování tak, aby zajistil, že veškeré činnosti ohledně uvedených údajů musí být dokumentovány;

změnit článek 31 tak, aby bylo zaručeno právo subjektu údajů na informace, aniž je požadováno podání žádosti;

vložit do kapitoly 6 oddělení údajů vztahujících se k různým kategoriím osob (oběti, podezřelí, jiné osoby, jejichž údaje jsou zahrnuty v databázi);

doplnit k článku 34 podnětu k rozhodnutí Rady větu, která zní: „Rada konzultuje EIOÚ před přijetím takového prováděcího opatření.“;

vložit ustanovení o hodnocení do kapitoly 7 podnětu.

85.

EIOÚ obecněji doporučuje, aby se Rada zabývala nedostatky podnětu a to tak, že změní znění podnětu nebo zahrne tyto prvky do rámcového rozhodnutí Rady o ochraně údajů ve třetím pilíři. Podle EIOÚ nevede první možnost (vztahující se k prvkům uvedeným v předchozím bodě) nezbytně ke změně systému výměny informací jako takového a není v rozporu se záměrem 15 členských států, které předložily podnět, neměnit podstatné části Prümské smlouvy.

86.

Toto stanovisko by mělo být uvedeno v preambuli rozhodnutí Rady.

V Bruselu dne 4. dubna 2007.

Peter HUSTINX

Evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Tyto členské státy jsou uvedeny v názvu tohoto stanoviska. Podnět byl zveřejněn dne 28. března 2007 v Úř. věst. C 71, s. 35.

(4)  Komise je podle čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 povinna konzultovat EIOÚ při přijímání návrhů právních předpisů týkajících se ochrany individuálních práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V případě podnětu jednoho nebo více členských států se tato povinnost neuplatní; konzultace EIOÚ těmito členskými státy je nepovinná.

(5)  V souladu s praxí Komise v jiných (nedávných) případech. Viz nedávné stanovisko EIOÚ ze dne 12. prosince 2006 k návrhu na změnu finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství a jeho prováděcí pravidla (KOM(2006) 213 v konečném znění a SEK(2006) 8666 v konečném znění), zveřejněné na www.edps.europa.eu.

(6)  Smlouva ze dne 27. května 2005 mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím a Rakouskou republikou o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu, přeshraniční trestné činnosti a nedovolené migraci.

(7)  Viz bod 15 níže.

(8)  Haagský program na posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii, schválený Evropskou radou dne 5. listopadu 2004.

(9)  KOM(2005) 490 v konečném znění. Stanovisko EIOÚ je zveřejněno v Úř. věst. C 116, [2006], s. 8.

(10)  Toto stanovisko bude používat běžnější pojem „otisky prstů“ namísto pojmu „daktyloskopické údaje“, který je používán v podnětu.

(11)  Viz 17. bod odůvodnění podnětu.

(12)  Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, 28. ledna 1981.

(13)  Viz dále část VII. tohoto stanoviska.

(14)  Kromě první zkušenosti s výměnou informací mezi Německem a Rakouskem uvedené v bodě 33.

(15)  V době Schengenu se jednalo o spolupráci v rámci Evropského hospodářského společenství. O Prümské smlouvě se často hovoří jako o Schengenu III.

(16)  Návrh (uvedený v bodě 3) byl přijat Komisí po přijetí Prümské smlouvy.

(17)  Tyto články mimo jiné vyžadují zahrnutí Komise a Evropského parlamentu a musí zaručit, že posílená spolupráce se použije pouze jako poslední východisko.

(18)  Tuto dohodu lze nalézt v dokumentu Rady 5473/07 ze dne 22. ledna 2007.

Viz: http://www.statewatch.org/news/2007/jan/prum-implementing-agreement.pdf.

(19)  Úř. věst. L 386, s. 89. Toto rámcové rozhodnutí je přijato na podnět Švédska.

(20)  Stanovisko EIOÚ ze dne 28. února 2006Úř. věst. C 116, 17.5.2006, s. 8, bod 69.

(21)  EIOÚ vítá postupný přístup obecně (bod 26). Nicméně, jak bude uvedeno v bodě 37, v tomto zvláštním případě by byla vhodnější minimální harmonizace podstatných prvků shromažďování a výměny různých druhů údajů.

(22)  Výsledky automatizovaného srovnání profilů DNA v německé a rakouské databázi DNA byly představeny na neformální schůzce ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci v Drážďanech (14. –16. ledna 2007) a zveřejněny na webových stránkách německého předsednictví (www.bmi.bund.de). Zahrnují přibližně listopad a prosinec roku 2006. Výsledky první výměny uvádějí působivý počet více než 2000 nalezených shod za dva měsíce, v některých případech jasně spojených se závažnou trestnou činností.

(23)  „Posouzení dopadů na soukromí“.

(24)  A rovněž pravděpodobně neidentifikované profily DNA uvedené v čl. 2 odst. 2 podnětu.

(25)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, s. 31.

(26)  Viz například stanovisko EIOÚ o zásadě dostupnosti citované v poznámce pod čarou č. 9, body 59 – 60.

(27)  Viz poznámka pod čarou č. 18.

(28)  Viz dokument předložený zmocněncem Spojeného království pro informace zvláštnímu výboru Sněmovny lordů na žádost podvýboru F (vnitřní věci) pro problematiku Evropské unie do Prümské smlouvy (bod 10 dokumentu). Účely vyloučení znamenají vyloučení osob ze skupiny osob podezřelých ze spáchání trestného činu.

(29)  Viz například rozsudek ze dne 14. prosince 2000, BvR 1741/99, v němž použití vzorků DNA pro méně závažné trestné činy nebylo považováno za slučitelné se zásadou proporcionality.

(30)  K této možnosti viz čl. 20 odst. 1 návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) (KOM(2006) 817 v konečném znění) a stanovisko EIOÚ ze dne 16. února 2007 (bod 26).

(31)  Posledně viz stanovisko EIOÚ ze dne 16. února 2007 k návrhu na rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL).

(32)  Stanoviska EIOÚ ze dne 19. prosince 2005 (Úř. věst. C 47, [2006], s. 27) a ze dne 29. listopadu 2006, zveřejněná na webových stránkách EIOÚ.

(33)  Viz například (první) stanovisko k návrhu Komise na rámcové rozhodnutí Rady o ochraně údajů ve třetím pilíři, bod 4.

(34)  Viz bod 53 tohoto stanoviska.

(35)  Viz rovněž 11. bod odůvodnění podnětu, který uvádí, že členské státy mohou „požádat o další informace prostřednictvím postupů pro vzájemnou pomoc“.

(36)  Tento bod neobsahuje taxativní výčet nedostatků; zmiňuje pouze nejdůležitější z nich z pohledu ochrany údajů.

(37)  Viz například článek 10 směrnice 95/46/ES (odkaz v poznámce pod čarou č. 25).

(38)  EIOÚ poznamenává, že článek 31 odkazuje na směrnici 95/46/ES, zatímco v nástroji třetího pilíře by byl logičtější odkaz na právní nástroj použitelný v této oblasti, v tomto případě tedy protokol k úmluvě Rady Evropy č. 108.

(39)  Viz bod 42 výše.


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/15


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4646 – AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 169/03)

Dne 16. července 2007 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32007M4646. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/15


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4728 – Red & Black/Valentino Fashion Group)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 169/04)

Dne 17. července 2007 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32007M4728. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/16


ROZHODNUTÍ

(2007/C 169/05)

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a na pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 a naposledy pozměněný nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004, a zejména na článek 30 služebního řádu,

s ohledem na rozhodnutí předsednictva o určení orgánu oprávněného ke jmenování naposledy pozměněné dne 26. října 2004,

s ohledem na vyhlášení výběrového řízení EUR/A/151,

s ohledem na stanovisko smíšeného výboru přijaté na schůzi dne 27. června 2007,

ROZHODL

Jediný článek

Doba platnosti seznamu způsobilých uchazečů všeobecného výběrového řízení č. EUR/A/151 se prodlužuje do 31. srpna 2007.

V Lucemburku dne 9. července 2007

Harald RØMER

generální tajemník


Komise

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/17


Směnné kurzy vůči euru (1)

20. července 2007

(2007/C 169/06)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3803

JPY

japonský jen

168,46

DKK

dánská koruna

7,4409

GBP

britská libra

0,6722

SEK

švédská koruna

9,1677

CHF

švýcarský frank

1,662

ISK

islandská koruna

82,1

NOK

norská koruna

7,902

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5842

CZK

česká koruna

28,253

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

245,63

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6978

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,7568

RON

rumunský lei

3,1365

SKK

slovenská koruna

33,136

TRY

turecká lira

1,752

AUD

australský dolar

1,5676

CAD

kanadský dolar

1,4405

HKD

hongkongský dolar

10,7946

NZD

novozélandský dolar

1,7339

SGD

singapurský dolar

2,0856

KRW

jihokorejský won

1 262,97

ZAR

jihoafrický rand

9,51

CNY

čínský juan

10,4544

HRK

chorvatská kuna

7,289

IDR

indonéská rupie

12 502,07

MYR

malajsijský ringgit

4,7068

PHP

filipínské peso

61,837

RUB

ruský rubl

35,081

THB

thajský baht

41,057


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/18


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 169/07)

Podpora č.

XR 19/07

Členský stát

Německo

Region

Nordrhein-Westfalen

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP.NRW) Richtlinie für die Gewährung von Finanzierungshilfen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes vom 15.12.2006

Právní základ

1.

36. Rahmenplan der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

2.

Landeshaushaltsordnung NRW

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

24 mil. EUR

Maximální míra podpory

15 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

1. 1. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

NRW.BANK

Johanniterstraße 3

D-48145 Münster

Tel. (49-251) 91741-0

info-westfalen@nrwbank.de

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.wirtschaft.nrw.de/400/200/200/RWP_Endfassung.pdf

http://www.nrwbank.de/pdf/dt/RWP/12_06_RWP_Richtlinien_mit_Anlagen.pdf

Další informace


Podpora č.

XR 22/07

Členský stát

Spojené království

Region

England, Wales

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Regional Investment Aid for Speculative and Bespoke developments

Právní základ

England: Sections 126-128 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996; the Regional Development Agencies Act 1998; the Greater London Authority Act 1999; the Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993; the Local Government, Planning and Land Act 1980; the Local Government Acts

Wales: Sections 126-128 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, the functions concerning being exercisable by the National Assembly for Wels by virtue of the National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999; the Local Government Acts

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

70 mil. GBP

Maximální míra podpory

30 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

1. 1. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

 

The Secretary of State

 

Regional Development Agencies

 

Government Offices

 

The Urban Regeneration Agency

 

The Urban Development Cooperations

 

Local Authorities in England and Wales

 

dti.enquires@dti.gsi.gov.uk

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.erdf.communities.gov.uk/Repository/WordDocuments/RegInvest2912

Další informace


Podpora č.

XR 32/07

Členský stát

Česká republika

Region

87(3)(a), 87(3)(c)

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Investment incentives

Právní základ

Act No. 72/2000 Coll., on Investment Incentives, as amended

Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended

Government Decree No. 310/2004, on the permissible level of state aid

Act No. 435/2004 Coll., on Employment, as amended

Government Decree No. 515/2004 Coll., on financial support for job creation and financial support for retraining or training within the framework of investment incentives, as amended

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

2,68 mil. CZK

Maximální míra podpory

40 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

1. 1. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2008

Hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

D

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel. (420) 224 853 319

kavka@mpo.cz

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/investovani/

Další informace


Podpora č.

XR 59/07

Členský stát

Španělsko

Region

Extremadura

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Incentivos Industriales Extremeños

Právní základ

Decreto 20/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos industriales extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma (D.O.E. no 18 de 13 de febrero)

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

11 mil. EUR

Maximální míra podpory

40 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

14. 2. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

CB; D; H; O 9211

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Junta de Extremadura

Consejería de Economía y Trabajo

Dirección General de Promoción Empresarial e Industrial

Paseo de Roma, s/n

E-06800 Mérida-Badajoz

Correo electrónico: dgpei@eco.juntaex.es

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/180O/07040021.pdf

Další informace


Podpora č.

XR 62/07

Členský stát

Španělsko

Region

Murcia

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Programa de Instalación en Parques Tecnológicos de Empresas de base Tecnológica

Právní základ

Orden de 15 de febrero de 2007, por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria para 2007 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a las empresas (anexo 9)

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

0,6 mil. EUR

Maximální míra podpory

30 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

23. 2. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avda. de la Fama, 3

E-30003 Murcia

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/PublicacionAyudas2007.pdf

Další informace


Podpora č.

XR 70/07

Členský stát

Španělsko

Region

87.3.a – 87.3.c

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Régimen de ayudas a actuaciones de reindustrialización

Právní základ

Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ITC/643/2007, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC 3098/2006 de 2 de octubre

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

270 mil. EUR

Maximální míra podpory

40 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

20. 3. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 160

E-28071 Madrid

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.mityc.es/ReindusGeneral/contenido/normativa/bases/

Další informace


Podpora č.

XR 73/07

Členský stát

Španělsko

Region

La Rioja

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la inversión de finalidad regional.

Právní základ

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se modifican las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la inversión de finalidad regional con objeto de su adecuación a la normativa comunitaria de Ayudas de Estado de finalidad regional (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo)

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

6,475 mil. EUR

Maximální míra podpory

10 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

10. 3. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2008

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home

Další informace


Podpora č.

XR 88/07

Členský stát

Španělsko

Region

Murcia

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Programa de ayudas a la financiación de empresas en la Región de Murcia mediante el apoyo a operaciones financiadas con fondos procedentes del Instituto de Crédito Oficial

Právní základ

Orden de 28 de marzo de 2007, por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria para 2007 de las ayudas del Instituto de Fomento a las empresas de la Región de Murcia mediante el apoyo a operaciones financiadas con fondos procedentes del Instituto de Crédito Oficial (anexo I)

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

1,8 mil. EUR

Maximální míra podpory

30 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

8. 4. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avda. de la Fama, 3

E-30003 Murcia

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.ifrm-murcia.es

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/PublicacionAyudas2007-2.pdf

Další informace


Podpora č.

XR 101/07

Členský stát

Polsko

Region

Wrocław

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Uchwała nr III/15/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia

Právní základ

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

2 mil. PLN

Maximální míra podpory

40 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

19. 1. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Prezydent Wrocławia

Sukiennice 9

PL-50-107 Wrocław

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=III/15/06

Další informace


Podpora č.

XR 121/07

Členský stát

Španělsko

Region

Navarra

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Ayudas regionales a la inversión industrial, excepto a las industrias agroalimentarias

Právní základ

Orden Foral 155/2007, de 17 de mayo, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo. B.O.N. no 71 de 8.6.2007

Orden Foral 177/2007, de 7 de junio, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo. B.O.N. no 74 de 15.6.2007

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

15 mil. EUR

Maximální míra podpory

10 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

11. 6. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

C, D, K, 60, 61, 62, 63

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Gobierno de Navarra

Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

Parque Tomás Caballero 1, Edificio «Fuerte del Príncipe, II»

E-31005 Pamplona

E-mail: spromoci@cfnavarra.es

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708462.htm

http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0709439.htm

Další informace


21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/26


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 169/08)

Podpora č.

XT 63/07

Členský stát

Belgie

Region

Vlaanderen

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

PSA Hesse-Noord Natie

Právní základ

Decreet van 31.1.2003

Název opatření

Individuální podpora

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: – ; Celková částka plánované podpory: 0,892 mil. EUR

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 7 nařízení

Datum uskutečnění

8. 6. 2007

Délka trvání programu

1. 9. 2008

Cíl

Obecné vzdělávání

Hospodářská odvětví

Ostatní služby

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Agentschap Economie

Koning Albert II-laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


V Oznámení

SPRÁVNÍ POSTUPY

Rada

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/27


OTEVŘENÁ VÝZVA

Evropská spolupráce v oblasti vědecko-technického výzkumu (COST)

(2007/C 169/09)

COST sdružuje výzkumné pracovníky a odborníky z různých zemí, kteří pracují na konkrétních tématech. Financuje tvorbu sítí, pokud jde o vnitrostátně financované činnosti tím, že podporuje setkání, konference, krátkodobé vědecké výměny a informační činnosti. COST tedy NEFINANCUJE výzkum jako takový. V současnosti podporuje více než 200 vědeckých sítí (akcí).

COST vyzývá k předkládání návrhů na akce přispívající k vědeckému, technologickému, hospodářskému, kulturnímu nebo společenskému rozvoji Evropy. Vítány jsou zejména návrhy, které slouží jako východisko pro jiné evropské programy nebo které byly předloženy mladými výzkumnými pracovníky.

Vytvoření pevnějších vazeb mezi evropskými výzkumnými pracovníky je klíčové pro budování evropského výzkumného prostoru. COST podporuje nové, inovativní, mezioborové a rozsáhlé výzkumné sítě v Evropě. Činnost v rámci COST je prováděna výzkumnými týmy a jejím cílem je posílit základy, na nichž je budována excelentnost v oblasti vědy v Evropě.

COST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst). Na adrese www.cost.esf.org je uvedeno, co budou jednotlivé oblasti zahrnovat.

Navrhovatelé se vyzývají, aby svá témata zařazovali pouze do jedné oblasti. Mezioborové návrhy, které není možné zařadit pouze do jedné oblasti, jsou nicméně rovněž vítány s tím, že budou posouzeny zvlášť.

Návrhy by měly zahrnovat účast výzkumných pracovníků nejméně z pěti zemí COST. Lze očekávat finanční podporu v řádu 100 000 EUR ročně obvykle na období 4 let.

Návrhy budou posouzeny ve dvou fázích. Předběžné návrhy (nejvýše 1 500 slov/3 strany), podané prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.cost.esf.org/opencall, by měly obsahovat stručné shrnutí návrhu a jeho zamýšleného dopadu. Návrhy, které nesplní kritéria způsobilosti COST (např. požadavek financování výzkumu), budou vyřazeny. Způsobilé návrhy budou posouzeny příslušnými výbory pro jednotlivé oblasti v souladu s kritérii zveřejněnými na adrese www.cost.esf.org. K předložení úplného návrhu budou vyzvány jednotlivé předběžné návrhy, které byly posouzeny jako nejlepší. Úplné návrhy budou posouzeny prostřednictvím vzájemného hodnocení v souladu s hodnotícími kritérii uvedenými na adrese www.cost.esf.org/opencall. Rozhodnutí bude za normálních okolností přijato do šesti měsíců ode dne uzávěrky a zahájení akcí lze očekávat do tří měsíců.

Uzávěrka předkládání předběžných návrhů je stanovena na 30. září 2007. Za účelem konečného výběru zhruba 25 nových akcí bude vydána výzva k předložení přibližně 75 úplných návrhů.

Výzva k předložení úplných návrhů bude vydána do 10. listopadu 2007, přičemž návrhy by měly být předloženy do 15. února 2008 a rozhodnutí přijata v červnu roku 2008.

Navrhovatelé mohou v případě zájmu kontaktovat svého národního koordinátora COST a požádat ho o informace a o radu – viz adresa www.cost.esf.org/cnc

Návrhy musí být předloženy on-line prostřednictvím webové stránky úřadu COST.

COST získává finanční podporu na svou koordinační činnost z rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Úřad COST, který je spravován Evropskou nadací pro vědu (ESF), působí jako prováděcí subjekt COST a zajišťuje vědecký sekretariát pro oblasti a akce COST.


POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/29


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4709 – Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 169/10)

1.

Dne 13. července 2007 Komise obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 22 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Apax Partners S.A. („Apax“, Francie) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Telenor Satellite Services AS („TSS“, Norsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Apax: investiční fond. Apex zejména ovládá společnost France Telecom Mobile Satellite Communications („FTMSC“, Francie), která poskytuje satelitní telekomunikační služby,

podniku TSS: poskytování satelitních telekomunikačních služeb.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky je možné Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4709 – Apax Partners/Telenor Satellite Services na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


21.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/30


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4748 – T-Mobile/Orange Netherlands)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 169/11)

1.

Dne 13. července 2007 Komise obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik T-Mobile Netherlands Holding B.V., holdingová společnost podniku T-Mobile Netherlands B.V. („T-Mobile“, Nizozemsko), patřícího do skupiny Deutsche Telekom AG (Německo), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celými podniky Orange Nederland N.V. („ONL“, Nizozemsko) a Orange Nederland Breedband B.V. („ONB“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku T-Mobile: poskytování mobilních telefonních služeb a provoz mobilních telefonních sítí;

podniku ONL: poskytování mobilních telefonních služeb a provoz mobilních telefonních sítí;

podniku ONB: poskytování přístupu k širokopásmovým službám.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4748 – T-Mobile/Orange Netherlands na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.