ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 153

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
6. července 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 153/01

Sdělení podle článku 34 Schengenského hraničního kodexu

1

2007/C 153/02

Aktualizace seznamu povolení k pobytu v souladu s čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 1

5

2007/C 153/03

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 25

9

2007/C 153/04

Aktualizace vzorů průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí členských států akreditovaným členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům, jež jsou uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 85

15

2007/C 153/05

Aktualizace seznamu vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 17

21

2007/C 153/06

Aktualizace referenčních částek potřebných pro překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 19

22

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/1


Sdělení podle článku 34 Schengenského hraničního kodexu

(2007/C 153/01)

V článku 34 Schengenského hraničního kodexu je stanoveno, že členské státy EU oznámí Komisi seznam povolení k pobytu, seznam svých hraničních přechodů, referenční částky potřebné k překročení svých vnějších hranic, stanovované každoročně vnitrostátními orgány, seznam vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic a vzory průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí.

I.   K čl. 34 odst. 1 písm. a) – seznam povolení k pobytu

Bulharské právní předpisy upravují pobyt osob na území Bulharska podle jejich státní příslušnosti – k členskému státu EU nebo ke třetím zemím.

Zákon o vstupu, pobytu a opuštění Bulharské republiky předpokládá pro občany EU a jejich rodinné příslušníky vystavení následujících dokladů:

Potvrzení o dlouhodobém pobytu – tento doklad vystaví vnitrostátní policejní orgán a potvrzuje právo občana EU na dlouhodobý pobyt v Bulharské republice.

Potvrzení o trvalém pobytu – tento doklad vystaví vnitrostátní policejní orgán a potvrzuje právo občana EU na trvalý pobyt v Bulharské republice.

Pobytová karta dlouhodobého pobytu – tento doklad vystaví odpovědný úřad a potvrzuje právo státního příslušníka třetí země, který je rodinným příslušníkem občana EU, na dlouhodobý pobyt.

Pobytová karta trvalého pobytu – tento doklad vystaví odpovědný úřad a potvrzuje právo státního příslušníka třetí země, který je rodinným příslušníkem občana EU, na trvalý pobyt.

Druhy povolení k pobytu uvedené v článku 14 zákona o bulharských osobních dokladech, které mohou být vystaveny státním příslušníkům třetí země (cizincům) a které jsou platné na území Bulharska:

1.

Pobytová karta pro cizince, který dlouhodobě pobývá v Bulharské republice

2.

Pobytová karta pro cizince, který trvale pobývá v Bulharské republice

3.

Pobytová karta pro uprchlíky

4.

Předběžné potvrzení statutu uprchlíka nebo předběžné potvrzení statutu uprchlíka urychleným postupem

5.

Potvrzení statutu uprchlíka pro cesty do zahraničí

6.

Potvrzení statutu osoby bez státní příslušnosti pro cesty do zahraničí

7.

Předběžné potvrzení o vycestování z Bulharské republiky

8.

Předběžná pobytová karta pro cizince

9.

Potvrzení umožňující návrat cizince do Bulharské republiky

10.

Pobytová karta pro cizince s humanitárním statusem

11.

Potvrzení statutu cizince s omezenou dobou ochrany

12.

Potvrzení statutu cizince s humanitárním statusem pro cesty do zahraničí

13.

Pobytová karta pro cizince, který je akreditován jako člen diplomatické mise, konzulárního zastoupení nebo spolupracovník mezinárodní organizace se sídlem na území Bulharské republiky.

Jmenované doklady jsou osobními doklady podle bulharských právních předpisů a jsou vystavovány v souladu s normami ICAO (ICAO DOC 9303).

II.   K čl. 34 odst. 1 písm. b) – seznam hraničních přechodů:

1)

Bulharsko-srbská hranice – Bregovo, Vraška Čuka, Kalotina, Strezimirovci, Otomanci;

2)

Bulharsko-makedonská hranice – Gjueševo, Stanke Lisičkovo, Zlatarevo;

3)

Bulharsko-turecká hranice – Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo;

4)

Bulharsko-řecká hranice – Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Vojvoda;

5)

Bulharsko-rumunská hranice – Vidin – trajekt, Orjahovo – trajekt, Ruse – most přes Dunaj, Silistra, Kardam, Durankulak;

6)

Říční přístavy – Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svištov, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7)

Námořní přístavy – Balčik, Varna, Burgas, Carevo;

8)

Letiště – letiště Sofia, letiště Plovdiv, letiště Gorna Orjahovica, letiště Varna, letiště Burgas.

III.   K čl. 34 odst. 1 písm. c) – referenční částky potřebné k překročení vnějších hranic země:

Podle článku 19odst. 5 nařízení o podmínkách a postupu při vystavování víz, přijatého rozhodnutím rady ministrů č. 97/11.05.2002, musí každý cizinec žádající o vystavení bulharského vstupního víza doložit, že disponuje prostředky na pokrytí životních nákladů ve výši minimální denní sazby 50 EUR, avšak celkem alespoň 500 EUR. Tento obnos je od cizince požadován při jeho vstupu na území Bulharské republiky. Neplatí to pouze v případě, že vlastní doklad o předem zaplacených turistických službách v zemi.

IV.   K čl. 34 odst. 1 písm. d) – vnitrostátní útvary odpovědné za ochranu hranic

Útvarem odpovědným za ochranu hranic Bulharské republiky je hlavní ředitelství „pohraniční policie“ vnitrostátního policejního sboru.

V.   K čl. 34 odst. 1 písm. e) – vzory průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí

Průkazy totožnosti vydávané zaměstnancům velvyslanectví nebo konzulátů na území Bulharské republiky:

1.

Diplomatické průkazy jsou vydávány pouze členům diplomatického sboru zahraničních zastoupení a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 14 do 21 let;

Přední strana

Image

Zadní strana

Image

2.

Konzulární průkazy jsou vydávány členům diplomatického sboru konzulárních zastoupení a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 14 do 21 let;

Přední strana

Image

Zadní strana

Image

3.

Průkazy pro členy administrativního a technického personálu se vydávají členům administrativního a technického personálu velvyslanectví nebo konzulátu a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 14 do 21 let;

Přední strana

Image

Zadní strana

Image

4.

Průkazy pro členy obslužného personálu se vydávají příslušným kategoriím osob a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 14 do 21 let.

Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Rodinnými příslušníky se rozumějí následující osoby, které žijí ve společné domácnosti s úředníkem:

Manžel/manželka

Svobodné děti mladší 21 let, které trvale žijí se svými rodiči

Svobodné děti ve věku od 21 do 26 let, které trvale žijí se svými rodiči a studují v Bulharsku na vysoké škole. Průkaz totožnosti je jim vydáván každoročně na základě potvrzení vysoké školy, které osvědčuje, že jsou v novém akademickém roce zapsáni ke studiu.

Zdravotně postižené svobodné děti starší 21 let, které trvale žijí se svými rodiči a jsou podle lékařského osvědčení v jejich péči

Průkaz totožnosti obsahuje tyto údaje:

Název a číslo průkazu

Fotografii

Jméno držitele

Pohlaví

Státní příslušnost

Datum narození

Diplomatické nebo konzulární zastoupení

Hodnost držitele (pouze u diplomatických průkazů)

Úřední funkci (pro ostatní tři druhy průkazů)

Podpis držitele

Vydávající orgán

Datum vydání

Dobu platnosti

Podpis ředitele diplomatického protokolu


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/5


Aktualizace seznamu povolení k pobytu v souladu s čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněného v  Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 1

(2007/C 153/02)

Zveřejnění seznamu povolení k pobytu v souladu s čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

FRANCIE:

Nahrazení seznamu zveřejněného v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

1.

Zletilí cizinci musí vlastnit tyto doklady:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(povolení k dočasnému pobytu s konkrétními údaji, které se mění podle důvodů povoleného pobytu) (1 rok)

Carte de résident (10 ans)

(průkaz o pobytu) (10 let)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(osvědčení o pobytu pro Alžířany označené podle důvodů povoleného pobytu) (1 rok, 2 roky, 10 let)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(povolení k pobytu pro Evropská společenství) (1 rok, 5/10 let, trvalé)

doklad pro státní příslušníky EU nebo jejich rodinné příslušníky (rovněž pro rodinné příslušníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí)

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(povolení k pobytu pro Evropský hospodářský prostor) (1 rok, 5 let, 10 let)

doklad pro státní příslušníky EHP nebo jejich rodinné příslušníky (rovněž pro rodinné příslušníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí)

Až do 31. prosince 2006 mohou být vystavována povolení k pobytu s platností nejvýše 1 rok v podobě štítku nalepeného do pasu.

V ostatních případech jsou od 13. května 2002 povolení k pobytu bez ohledu na svou platnost vystavována v podobě laminované karty v souladu s jednotným evropským vzorem.

Vystavování povolení k pobytu v laminované podobě v souladu s francouzským vzorem bylo ukončeno dne 12. května 2002, ale uvedená povolení jsou stále v oběhu, nejpozději však do 12. května 2012.

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(úřední povolení vydaná ministerstvem zahraničních věcí, která mají stejnou platnost jako povolení k pobytu)

a)

Titres de séjour spéciaux (zvláštní povolení k pobytu)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(zvláštní povolení k pobytu označené „CMD/A“ vydávané vedoucím diplomatických misí)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CMD/M“ vydávané vedoucím misí mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CMD/D“ vydávané vedoucím stálých zastoupení u mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(zvláštní povolení k pobytu označené „CD/A“ vydávané členům diplomatických sborů)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CD/M“ vydávané vysokým úředníkům mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CD/D“ vydávané úředníkům srovnatelným s diplomaty, kteří jsou členy stálých zastoupení u mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(zvláštní povolení k pobytu označené „CC/C“ vydávané úředníkům konzulárních úřadů)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/A“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu velvyslanectví)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/C“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/M“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/D“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu zastoupení u mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/A“ vydávané obslužnému personálu velvyslanectví)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/C“ vydávané obslužnému personálu konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/M“ vydávané obslužnému personálu mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/D“ vydávané obslužnému personálu zastoupení u mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/A“ vydávané soukromým pracovníkům diplomata)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/C“ vydávané soukromým pracovníkům úředníka konzulárního úřadu)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/M“ vydávané soukromým pracovníkům člena mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/D“ vydávané soukromým pracovníkům člena stálého zastoupení u mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(zvláštní povolení k pobytu označené „EM/A“ vydávané učitelům nebo vojenskému personálu se zvláštním postavením, kteří působí na velvyslanectví)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(zvláštní povolení k pobytu označené „EM/C“ vydávané učitelům nebo vojenskému personálu se zvláštním postavením, kteří působí na konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(zvláštní povolení k pobytu označené „EF/M“ vydávané mezinárodním úředníkům sídlícím v zahraničí)

b)

Monacká povolení

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(dočasné povolení k pobytu)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(obyčejné povolení k pobytu)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(zvláštní povolení k pobytu)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(povolení k pobytu pro manžela nebo manželku osoby monacké státní příslušnosti)

2.

Nezletilí cizinci musí vlastnit tyto doklady:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(cestovní doklad pro nezletilé cizince)

Titre d'identité républicain

(průkaz totožnosti Francouzské republiky)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(vízum k návratu) (nezletilí cizinci nepodléhají podmínkám státní příslušnosti a nemusí předkládat povolení k pobytu)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(diplomatický/služební/obyčejný cestovní pas pro nezletilé děti držitelů zvláštního průkazu vydaného ministerstvem zahraničních věcí s vyznačeným cestovním vízem)

3.

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

Poznámka 1:

Je třeba upozornit, že potvrzení o přijetí první žádosti o povolení k pobytu neopravňuje ke vstupu bez víza. Potvrzení žádosti o prodloužení povolení k pobytu nebo o změnu povolení se naopak považují za platná, pokud se s nimi předkládá původní povolení.

Poznámka 2:

„Attestation de foncions“ (potvrzení o službě) vydávaná odborem pro protokol ministerstva zahraničních věcí nenahrazují povolení k pobytu. Jejich držitelé musí vlastnit rovněž některá ze standardních povolení k pobytu.

MALTA:

Povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí jsou vydávána v jednotném vzoru v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Pro nevyplněnou kolonku vyhrazenou na každém dokument pro „Type of Permit“ (druh povolení) se používají tyto kategorie:

Xogħol (pro účely výkonu zaměstnání),

Jaħdem għal rasu (pro účely samostatně výdělečné činnosti),

Temporanju (dočasné),

Residenti fit-tul- KE (dlouhodobě pobývající rezident – ES),

Benestant (pro ekonomicky soběstačné osoby),

Adozzjoni (adopce),

Raġunijiet ta' Saħħa (zdravotní účely),

Reliġjuż (náboženské účely),

Skema- Residenza Permanenti (režim trvalého pobytu).

Pro období, kdy je žádost o povolení k pobytu vyřizována, je žadateli vydáno potvrzení o přijetí jeho žádosti. Uvedený dokument slouží jako doklad o přechodném pobytu výhradně pro vnitrostátní účely.

Státním příslušníkům třetích zemí, kteří nemají žádné jiné doklady totožnosti, vydává cizinecká policie „Přistěhovalecké osvědčení“ („Immigration Certificate“) na základě humanitárních důvodů. Tento dokument se používá ve vnitrostátním měřítku pro účely stanovení totožnosti a není možné ho použít jako cestovní doklad.

Státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky státních příslušníků EHP vykonávajících na Maltě právo vyplývající ze Smlouvy, je vydáván doklad o pobytu v podobě razítka do pasu dotyčné osoby.

Manžel / manželka / dítě mladší 21 let občana Malty a vdova/vdovec po občanu Malty jsou považováni za osoby, kterým je udělena výjimka a které proto mohou na Maltě žít a pracovat. Přistěhovalecký status takových osob je označen v jejich pasech prostřednictvím jednoho z následujících razítek:

držitel pasu má svobodu pohybu v souladu s oddílem 44 odst. 4 písm. a) Ústavy Republiky Malta,

držitel pasu je osobou, které je udělena výjimka, v souladu s oddílem 4 odst. 1 písm. g) bodem h) kapitoly 217 zákonů Republiky Malta.

NORSKO:

Nahrazení seznamu zveřejněného v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Oppholdstillatelse (povolení k pobytu)

Arbeidstillatelse (pracovní povolení)

Bosettingstillatelse (povolení k usazení / trvalé pracovní povolení a povolení k pobytu)

Povolení k pobytu vydávaná do 25. března 2000 mají podobu razítka (ne štítku) v cestovním dokladu držitele. U cizích státních příslušníků, kteří podléhají vízové povinnosti, jsou tato razítka doplněna štítkem s norským vízem po dobu platnosti povolení k pobytu. Povolení k pobytu vydávaná po vstupu Schengenské úmluvy v platnost dne 25. března 2001 jsou opatřena štítkem. Pokud je v cestovním dokladu cizího státního příslušníka staré razítko, je tento doklad platný do doby, než budou muset norské úřady nahradit razítka novými štítky připojovanými k povolení k pobytu.

Výše uvedená povolení nejsou cestovními doklady. Potřebuje-li cizí státní příslušník cestovní doklad, je možno použít jeden z níže uvedených dvou dokladů jako doplněk pracovního povolení, povolení k pobytu nebo usazení:

cestovní doklad uprchlíka („Reisebevis“ – zelený),

pas přistěhovalce („Utlendingspass“ – modrý).

Držitelům těchto cestovních dokladů je zaručeno, že během doby platnosti dokladu mohou znovu vstoupit na území Norska.

Karta EHP vydávaná státním příslušníkům členských států EHP a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou státními příslušníky třetí země. Tyto karty jsou vždy laminované.

Identitetskort for diplomater (průkaz totožnosti diplomata – červený)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (průkaz totožnosti pro pomocné pracovníky – hnědý)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (průkaz totožnosti pro administrativní a technické pracovníky – modrý)

Identitetskort for utsendte konsuler (průkaz totožnosti konzula – zelený)

Pobytové vízum/štítek vydávané držitelům diplomatických, služebních a úředních pasů, kteří podléhají vízové povinnosti, a pracovníkům zahraničních misí, kteří jsou držiteli vnitrostátního cestovního pasu


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/9


Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněného v  Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 25

(2007/C 153/03)

Zveřejnění seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

ČESKÁ REPUBLIKA:

Nový pozemní hraniční přechod:

Česká republika – Německo

Krásný les – Breitenau

FRANCIE:

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Vzdušné hranice:

1)

Abbeville

2)

Agen-la Garenne

3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

4)

Albi-le Séquestre

5)

Amiens-Glisy

6)

Angers-Marcé

7)

Angoulême-Brie-Champniers

8)

Annecy-Methet

9)

Annemasse

10)

Auxerre-Branches

11)

Avignon-Caumont

12)

Basilej-Mulhouse

13)

Bastia-Poretta

14)

Beauvais-Tillé

15)

Bergerac-Roumanière

16)

Besançon-la Vèze

17)

Béziers-Vias

18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

19)

Bordeaux-Mérignac

20)

Bourges

21)

Brest-Guipavas

22)

Caen-Carpiquet

23)

Cahors-Lalbenque

24)

Calais-Dunkerque

25)

Calvi-Sainte-Catherine

26)

Cannes-Mandelieu

27)

Carcassonne-Salvaza

28)

Castres-Mazamet

29)

Châlons-Vatry

30)

Chambéry-Aix-les-Bains

31)

Charleville-Mézières

32)

Châteauroux-Déols

33)

Cherbourg-Mauperthus

34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

35)

Colmar-Houssen

36)

Courchevel

37)

Deauville-Saint-Gatien

38)

Dieppe-Saint-Aubin

39)

Dijon-Longvic

40)

Dinard-Pleurtuit

41)

Dôle-Tavaux

42)

Epinal-Mirecourt

43)

Figari-Sud Corse

44)

Gap-Tallard

45)

Genève-Cointrin

46)

Granville

47)

Grenoble-Saint-Geoirs

48)

Hyères-le Palivestre

49)

Issy-les-Moulineaux

50)

La Môle

51)

Lannion

52)

La Rochelle-Laleu

53)

Laval-Entrammes

54)

Le Castelet

55)

Le Havre-Octeville

56)

Le Mans-Arnage

57)

Le Touquet-Paris-Plage

58)

Lille-Lesquin

59)

Limoges-Bellegarde

60)

Lognes-Emerainville

61)

Lorient-Lann-Bihoué

62)

Lyon-Bron

63)

Lyon-Saint-Exupéry

64)

Marseille-Provence

65)

Meaux-Esbly

66)

Megève

67)

Metz-Nancy-Lorraine

68)

Monaco-Héliport

69)

Montbéliard-Courcelles

70)

Montpellier-Méditérranée

71)

Morlaix-Ploujean

72)

Nancy-Essey

73)

Nantes-Atlantique

74)

Nevers-Fourchambault

75)

Nice-Côte d'Azur

76)

Nîmes-Garons

77)

Orléans-Bricy

78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79)

Paris-Charles de Gaulle

80)

Paris-le Bourget

81)

Paris-Orly

82)

Pau-Pyrénées

83)

Périgueux-Bassillac

84)

Perpignan-Rivesaltes

85)

Poitiers-Biard

86)

Pontarlier

87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88)

Quimper-Pluguffan

89)

Reims-Champagne

90)

Rennes Saint-Jacques

91)

Roanne-Renaison

92)

Rodez-Marcillac

93)

Rouen-Vallée de Seine

94)

Saint-Brieuc-Armor

95)

Saint-Etienne-Bouthéon

96)

Saint-Nazaire-Montoir

97)

Saint-Yan

98)

Strasbourg-Entzheim

99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

100)

Toulouse-Blagnac

101)

Tours-Saint-Symphorien

102)

Toussus-le-Noble

103)

Troyes-Barberey

104)

Valence-Chabeuil

105)

Valenciennes-Denain

106)

Vannes-Meucon

107)

Vesoul-Frotey

108)

Vichy-Charmeil

Námořní hranice:

1)

Ajaccio

2)

Bastia

3)

Bayonne

4)

Bonifacio

5)

Bordeaux

6)

Boulogne

7)

Brest

8)

Caen-Ouistreham

9)

Calais

10)

Calvi

11)

Cannes-Vieux Port

12)

Carteret

13)

Cherbourg

14)

Concarneau

15)

Dieppe

16)

Douvres

17)

Dunkerque

18)

Fécamp

19)

Granville

20)

Honfleur

21)

La Rochelle-La Pallice

22)

Le Havre

23)

Les Sables-d'Olonne-Port

24)

Le Tréport

25)

L'Ile-Rousse

26)

Lorient

27)

Marseille

28)

Monaco-Port de la Condamine

29)

Nantes-Saint-Nazaire

30)

Nice

31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

32)

Port-la-Nouvelle

33)

Porto-Vecchio

34)

Port-Vendres

35)

Propriano

36)

Roscoff

37)

Rouen

38)

Saint-Brieuc (námořní)

39)

Saint-Malo

40)

Sète

41)

Toulon

42)

Villefranche-sur-Mer

Pozemní hranice:

Se Švýcarskem:

1)

Letiště Basilej-Mulhouse (pěší přechod mezi letištními sektory)

2)

Bois-d'Amont

3)

Chatel

4)

Col France

5)

Delle route

6)

Evian Port

7)

Ferney-Voltaire

8)

Ferrières-sous-Jougne

9)

Nádraží Genève-Cornavin

10)

Goumois

11)

La Cure

12)

Les Verrières route

13)

Moëllesulaz

14)

Nádraží Pontalier

15)

Dálniční přechod Saint-Julien-Bardonnex

16)

Prévessin

17)

Saint-Gingolph

18)

Saint-Julien-Perly

19)

Dálnice Saint-Louis

20)

Železniční stanice Saint-Louis-Bâle

21)

Vallard-Thonex

22)

Vallorbe (mezinárodní vlaky)

23)

Vallorcine

24)

Veigy

Se Spojeným královstvím:

(pravidelná linka pro přejezd přes kanál La Manche)

1)

Mezinárodní nádraží Ashford

2)

Nádraží Avignon-Centre

3)

Cheriton/Coquelles

4)

Nádraží Chessy Marne la Vallée

5)

Nádraží Fréthun

6)

Nádraží Lille-Europe

7)

Nádraží London-Waterloo

8)

Nádraží Paris-Nord

S Andorrou:

Pas de la Case-Porta

MAĎARSKO:

Maďarsko – Srbsko

Pozemní hranice:

Bácsalmás – Bajmok: přechod otevřen dočasně od 1. září 2006

Tiszasziget – Đjala (Gyála): přechod uzavřen dočasně od 1. září 2006

Maďarsko – Ukrajina

Pozemní hranice:

Barabás – Kosino: přechod uzavřen dočasně od 15. září 2006

POLSKO:

Nový námořní hraniční přechod:

Międzyzdroje: pouze pro občany EU, EHP a Švýcarské konfederace cestující na plavidlech registrovaných v EU, EHP či Švýcarské konfederaci

SLOVENSKO:

Nové pozemní hraniční přechody:

Slovensko – Česká republika:

Skalica prístavisko – Hodonín přístaviště (říční hraniční přechod)

1. 4.–31. 10. – provozní doba: 9:30–10:00; 11:30–12:00; 13:30–14:00; 15:30–16:00

Skalica prístavisko – Rohatec přístaviště (říční hraniční přechod)

1. 4.–31. 10. – provozní doba: 10:30–11:30; 14:30–15:30

Skalica prístavisko – Sudoměřice (Výklopník) (říční hraniční přechod)

1. 4.–31. 10. – provozní doba: 10:45–11:15; 14:45–15:15

SLOVINSKO:

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Slovinsko – Itálie

Pozemní hranice:

1.

Fernetiči – Fernetti

2.

Kozina – Pese

3.

Lazaret – S. Bartolomeo

4.

Lipica – Basovizza

5.

Neblo – Venco

6.

Nova Gorica – Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica – Gorizia (železnice)

8.

Predel – Passo Predil

9.

Rateče – Fusine Laghi

10.

Robič – Stupizza

11.

Sežana – Villa Opicina (železnice)

12.

Škofije – Rabuiese

13.

Učeja – Uccea

14.

Vrtojba – S. Andrea

Pozemní hranice – malý pohraniční styk:

1.

Britof – Molino Vechio (1)

2.

Čampore – Chiampore (1)

3.

Golo Brdo – Mernico

4.

Gorjansko – S. Pelagio (1)

5.

Hum – S. Floriano (1)

6.

Kaštelir – S. Barbara

7.

Klariči – Jamiano (1)

8.

Livek – Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica – Devetachi

10.

Miren – Merna (1)

11.

Most na Nadiži – Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I – S. Gabriele (1)

13.

Osp – Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje – Noghere

15.

Plešivo – Plessiva (1)

16.

Pristava – Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor – Monrupino (1)

18.

Robidišče – Robedischis

19.

Socerb – S. Servolo (1)

20.

Solkan – Salcano (1)

21.

Šempeter – Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže – Castelleto Versa (1)

Slovinsko – Rakousko

Pozemní hranice:

1.

Gederovci – Sicheldorf

2.

Gornja Radgona – Bad Radkersburg

3.

Holmec – Grablach

4.

Jesenice – Rosesnbach (železnice)

5.

Jezersko – Seebergsattel

6.

Jurij – Langegg

7.

Karavanke – Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo – Wurzenpass

9.

Kuzma – Bonisdorf

10.

Libeliče – Leifling

11.

Ljubelj – Loibltunnel

12.

Maribor – Spiefeld (železnice)

13.

Mežica – Raunjak

14.

Pavličevo sedlo – Paulitschsattel

15.

Převalme – Bleiburg (železnice)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu – Großwalz

17.

Radlje – Radlpass

18.

Šentilj – Spielfeld

19.

Šentilj – Spielfeld (dálnice)

20.

Trate – Mureck

21.

Vič – Lavamünd

Pozemní hranice – malý pohraniční styk:

1.

Cankova – Zelting

2.

Fikšinci – Gruisla

3.

Gerlinci – Pölten

4.

Gradišče – Schloßberg

5.

Kapla – Arnfels

6.

Korovci – Goritz

7.

Kramarovci – St. Anna

8.

Matjaševci – Tauka

9.

Muta – Soboth

10.

Pernice – Laaken

11.

Plač – Ehrenhausen

12.

Remšnik – Oberhaag

13.

Sladki Vrh – Weitersfeld (přívoz přes řeku Mur)

14.

Sotina – Kalch

15.

Špičnik – Sulztal

16.

Svečina – Berghausen

Slovinsko – Maďarsko

Pozemní hranice:

1.

Čepinci – Kétvölgy

2.

Dolga vas – Rédics

3.

Hodoš – Bajánsenye

4.

Hodoš – Bajánsenye (železnice)

5.

Kobilje – Nemesnép

6.

Martinje – Felsőszölnök

7.

Pince – Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci – Magyarszombatfa

Slovinsko – Chorvatsko

Pozemní hranice:

1.

Babno Polje – Prezid

2.

Bistrica ob Sotli – Razvor

3.

Dobova – Savski Marof (železnice)

4.

Dobovec – Lupinjak

5.

Dragonja – Kaštel

6.

Gruškovje – Macelj

7.

Ilirska Bistrica – Šapjane (železnice)

8.

Imeno – Kumrovec (železnice)

9.

Jelšane – Rupa

10.

Lendava – Čakovec (železnice)

11.

Metlika – Jurovski brod

12.

Metlika – Kamanje (železnice)

13.

Obrežje – Bregana

14.

Petišovci – Mursko središče

15.

Petrina – Brod na Kupi

16.

Podgorje – Jelovice

17.

Rakitovec – Buzet (železnice)

18.

Rogatec – Đurmanec (železnice)

19.

Sečovlje – Plovanija

20.

Sočerga – Požane

21.

Središče ob Dravi – Čakovec (železnice)

22.

Središče ob Dravi – Trnovec

23.

Starod – Pasjak

24.

Vinica – Pribanjci

25.

Zavrč – Dubrava Križovljanska

Pozemní hranice – hraniční přechody pro mezistátní provoz otevřené rovněž pro občany EU, EHP a Švýcarské konfederace:

1.

Gibina – Bukovje

2.

Imeno – Miljana

3.

Orešje – Mihanović Dol

4.

Ormož – Otok Virje

5.

Podplanina – Čabar

6.

Razkrižje – Banfi

7.

Rigonce – Harmica

8.

Rogatec – Hum na Sutli

9.

Slovenska vas – Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec – Cvetlin

Pozemní hranice – malý pohraniční styk:

1.

Božakovo – Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu – Lucija

3.

Brezovica – Brezovica

4.

Drenovec – Gornja Voća

5.

Hotiza – Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec – Pravutina

7.

Krmačina – Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli – Draše

9.

Novi Kot – Prezid I

10.

Novokračine – Lipa

11.

Osilnica – Zamost

12.

Planina v Podboču – Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek – Luke Poljanske

14.

Radovica – Kašt

15.

Rajnkovec – Mali Tabor

16.

Rakitovec – Slum

17.

Rakovec – Kraj Donji

18.

Sedlarjevo – Plavić

19.

Sodevci – Blaževci

20.

Središče ob Dravi I – Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko – Donji Čemehovec

22.

Žuniči – Prilišće

Námořní hranice:

1.

Izola – Isola (sezonní)

2.

Koper – Capodistria

3.

Piran – Pirano

Vzdušné hranice:

1.

Ljubljana – Brnik

2.

Maribor – Slivnica

3.

Portorož – Portorose


(1)  Přístupný rovněž pro občany EU, EHP a Švýcarské konfederace.

Ostatní hraniční přechody jsou otevřeny pouze pro majitele povolení pro malý pohraniční styk.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/15


Aktualizace vzorů průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí členských států akreditovaným členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům, jež jsou uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněných v  Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 85

(2007/C 153/04)

Zveřejnění vzorů průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí členských států akreditovaným členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům, jež jsou uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

ESTONSKO:

Nahrazení vzorů zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Diplomatický průkaz totožnosti

Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – modrá

Kategorie A – vedoucí mise a jejich rodinní příslušníci

 


Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – modrá

Kategorie B – diplomaté a jejich rodinní příslušníci

 

Služební průkaz

Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – červená

Kategorie C – administrativní pracovníci a jejich rodinní příslušníci

 


Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – zelená

Kategorie D – obslužný personál a jeho rodinní příslušníci

 


Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – zelená

Kategorie E – soukromá služebná osoba

 


Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – zelená

Kategorie F – místní zaměstnanci

 


Přední strana

Image

Zadní strana

Image

Barva – šedá

Kategorie HC – honorární konzul

 

ITÁLIE:

Nahrazení vzorů zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Carta d'identità M.A.E.

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(vzor 1 (modrý) Akreditovaní členové diplomatických sborů a jejich manželé/manželky, kteří jsou držiteli diplomatického pasu)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(vzor 2 (zelený) Členové konzulárních sborů, kteří jsou držiteli diplomatického pasu)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(vzor 3 (oranžový) Úředníci FAO kategorie II, kteří jsou držiteli diplomatického, služebního nebo obyčejného pasu)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(vzor 4 (oranžový) Členové technického a administrativního personálu diplomatických zastoupení, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(vzor 5 (oranžový) Pracovníci konzulárního úřadu, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(vzor 7 (šedý) Členové obslužného personálu diplomatických zastoupení, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(vzor 8 (šedý) Členové obslužného personálu konzulárních zastoupení, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(vzor 11 (béžový) Úředníci mezinárodních organizací, honorární konzulové, místní zaměstnanci, obslužný personál najatý v zahraničí, který následuje svého zaměstnavatele, rodiny členů diplomatických sborů a mezinárodních organizací, kteří jsou držiteli obyčejného cestovního pasu)

Poznámka: Vzory 6 (oranžový) a 9 (zelený) pro personál mezinárodních organizací bez imunity a zahraniční honorární konzuly se již nevydávají a byly nahrazeny vzorem 11. Tyto doklady jsou však nadále platné po dobu na nich vyznačenou.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/21


Aktualizace seznamu vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněného v  Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 17

(2007/C 153/05)

Zveřejnění seznamu vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

MALTA:

Nový vnitrostátní útvar odpovědný za ochranu hranic:

Ozbrojené síly Republiky Malta.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/22


Aktualizace referenčních částek potřebných pro překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), zveřejněných v  Úředním věstníku Evropské unie C 247 ze dne 13. října 2006, strana 19

(2007/C 153/06)

Zveřejnění referenčních částek potřebných pro překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

FRANCIE:

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Referenční částka prostředků potřebných k obživě pro plánovanou dobu pobytu cizince nebo pro jeho průjezd Francií do místa určení ve třetím státě odpovídá výši státem zaručené minimální mzdy ve Francii (SMIC) vypočtené na základě pevně stanovené sazby k 1. lednu každého roku.

Tato částka se pravidelně upravuje v závislosti na vývoji životních nákladů ve Francii, a to:

automaticky, zvýší-li se index maloobchodních cen o více než 2 %,

rozhodnutím vlády – po konzultaci se státní komisí pro kolektivní vyjednávání – v případě zvýšení o částku, která je vyšší než růst indexu maloobchodních cen.

Od 1. července 2005 činí výše minimální denní mzdy (SMIC) 56,20 EUR.

Osoby, které mají potvrzení o ubytování („attestation d'accueil“), musí mít za účelem pobytu ve Francii k dispozici alespoň polovinu SMIC. Výše této částky tedy činí 28,10 EUR na den.