ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 103

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
8. května 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Rada

2007/C 103/01

Doporučení Rady ze dne 19. března 2007 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (6. ERF) za rozpočtový rok 2005

1

2007/C 103/02

Doporučení Rady ze dne 19. března 2007 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2005

2

2007/C 103/03

Doporučení Rady ze dne 19. března 2007 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2005

3

2007/C 103/04

Doporučení Rady ze dne 19. března 2007 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2005

4

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 103/05

Směnné kurzy vůči euru

5

2007/C 103/06

Obnovení členů Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu

6

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 103/07

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ( 1 )

7

2007/C 103/08

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ( 1 )

11

2007/C 103/09

Změna závazků veřejné služby uložených ve vztahu k určité pravidelné letecké dopravě v rámci autonomní oblasti Azory ( 1 )

14

 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2007/C 103/10

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření použitelných na dovozy kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky

15

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2007/C 103/11

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

DOPORUČENÍ

Rada

8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/1


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 19. března 2007

o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (6. ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na třetí úmluvu AKT-ES, podepsanou v Lomé dne 8. prosince 1984 (1),

s ohledem na vnitřní dohodu 86/126/EHS o financování a správě pomoci Společenství (2), a zejména na čl. 29 odst. 3 uvedené dohody,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 11. listopadu 1986 pro šestý Evropský rozvojový fond (6. ERF) (3), a zejména na články 66 až 73 uvedeného nařízení,

po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se operací 6. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2005, a zprávy Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2005 včetně odpovědí Komise (4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 29 odst. 3 vnitřní dohody uděluje Evropský parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za finanční řízení 6. ERF.

(2)

Provádění operací 6. ERF Komisí během rozpočtového roku 2005 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absolutorium za provádění operací 6. ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 86, 31.3.1986, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 86, 31.3.1986, s. 210. Dohoda ve znění rozhodnutí 86/281/EHS (Úř. věst. L 178, 2.7.1986, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 325, 20.11.1986, s. 42.

(4)  Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/2


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 19. března 2007

o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na čtvrtou úmluvu AKT-ES, podepsanou v Lomé dne 15. prosince 1989 (1), ve znění dohody podepsané na Mauriciu dne 4. listopadu 1995 (2),

s ohledem na vnitřní dohodu 91/401/EHS o financování a správě pomoci Společenství podle čtvrté úmluvy AKT-ES (3), zřizující mimo jiné sedmý Evropský rozvojový fond (7. ERF), a zejména na čl. 33 odst. 3 uvedené dohody,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 29. července 1991 o spolupráci při financování rozvoje v rámci čtvrté úmluvy AKT-ES (4), a zejména na články 69 až 77 uvedeného nařízení,

po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se operací 7. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2005, a zprávy Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2005 včetně odpovědí Komise (5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 33 odst. 3 vnitřní dohody uděluje Evropský parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za finanční řízení 7. ERF.

(2)

Provádění operací 7. ERF Komisí během rozpočtového roku 2005 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absolutorium za provádění operací 7. ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 229, 17.8.1991, s. 288.

(4)  Úř. věst. L 266, 21.9.1991, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/3


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 19. března 2007

o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/03)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na čtvrtou úmluvu AKT-ES, podepsanou v Lomé dne 15. prosince 1989 (1),ve znění dohody podepsané na Mauriciu dne 4. listopadu 1995 (2),

s ohledem na vnitřní dohodu o financování a správě pomoci Společenství podle druhého finančního protokolu ke čtvrté úmluvě AKT-ES (3), zřizující mimo jiné osmý Evropský rozvojový fond (8. ERF), a zejména na čl. 33 odst. 3 uvedené dohody,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 16. června 1998 o spolupráci při financování rozvoje v rámci čtvrté úmluvy AKT-ES (4), a zejména na články 66 až 74 uvedeného nařízení,

po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se operací 8. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2005, a zprávy Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2005 včetně odpovědí Komise (5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 33 odst. 3 uvedené vnitřní dohody uděluje Evropský parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za finanční řízení 8. ERF.

(2)

Provádění operací 8. ERF Komisí během rozpočtového roku 2004 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absolutorium za provádění operací 8. ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/4


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 19. března 2007

o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/04)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Dohodu o partnerství AKT-ES, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2),

s ohledem na vnitřní dohodu o financování a správě pomoci Společenství podle finančního protokolu k Dohodě o partnerství AKT-ES (3), zřizující mimo jiné devátý Evropský rozvojový fond (9. ERF), a zejména na čl. 32 odst. 3 uvedené dohody,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 27. března 2003 pro devátý Evropský rozvojový fond (4), a zejména na články 96 až 103 uvedeného nařízení,

po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se operací 9. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2005, a zprávy Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2005 včetně odpovědí Komise (5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 32 odst. 3 uvedené vnitřní dohody uděluje Evropský parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za finanční řízení 9. ERF.

(2)

Provádění operací 9. ERF Komisí během rozpočtového roku 2005 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absolutorium za provádění operací 9. ERF pro rozpočtový rok 2005.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 205.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

7. května 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3615

JPY

japonský jen

163,31

DKK

dánská koruna

7,4516

GBP

britská libra

0,68230

SEK

švédská koruna

9,1655

CHF

švýcarský frank

1,6471

ISK

islandská koruna

86,37

NOK

norská koruna

8,1220

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5826

CZK

česká koruna

28,167

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

246,20

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6966

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,7413

RON

rumunský lei

3,3120

SKK

slovenská koruna

33,537

TRY

turecká lira

1,8230

AUD

australský dolar

1,6483

CAD

kanadský dolar

1,5028

HKD

hongkongský dolar

10,6428

NZD

novozélandský dolar

1,8442

SGD

singapurský dolar

2,0613

KRW

jihokorejský won

1 255,85

ZAR

jihoafrický rand

9,4161

CNY

čínský juan

10,4889

HRK

chorvatská kuna

7,3458

IDR

indonéská rupie

12 096,93

MYR

malajsijský ringgit

4,6495

PHP

filipínské peso

64,331

RUB

ruský rubl

35,0260

THB

thajský baht

44,335


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/6


Obnovení členů Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu

(2007/C 103/06)

Členové Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu byli opakovaně jmenováni rozhodnutím Komise 2004/864/ES (1), kterým se mění rozhodnutí 1999/478/ES (2), kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu

Funkční období členů výboru je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Funkční období členů Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu, který byl zřízen dne 1. května 2004, tedy skončí dne 30. dubna 2007.

Komise proto rozhodla, že pro období od 1. května 2007 do 30. dubna 2010 obnoví Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu takto:

KRUHY DOTČENÉ SRP

MÍSTA

ČLENOVÉ

Výbor

 

Řádný člen

Zastupující člen

Soukromí vlastníci lodí

1

Barrie DEAS

José Manuel GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Družstevní vlastníci lodí

1

Gerard VAN BALSFOORT

José Ramón FUERTES GAMUNDI

Organizace producentů

1

Christian OLESEN

Sean O'DONOGHUE

Chovatelé měkkýšů a korýšů

1

Giovanni FUCCI

Arne BAEKGAARD

Chovatelé ryb

1

Ioannis STEPHANIS

Pier Antonio SALVADOR

Zpracovatelé

1

Guus PASTOOR

Pierre COMMERE

Obchodníci

1

Peter BAMBERGER

Tom F. GEOGHEGAN

Rybáři a placení zaměstnanci

1

Ramiro OTERO

Antonio MACEDO

Spotřebitelé

1

John GODFREY

 

Životní prostředí

1

Euan DUNN

Carol PHUA

Vývoj

1

José GOUYEN

Beatrice GOREZ

Pracovní skupiny

 

Předseda

Místopředseda

Skupina I

2

Javier GARAT PÉREZ

Jean-Luc DE FEUARDENT

Skupina II

2

Richard FLYNN

Goulven BREST

Skupina III

2

Matthias KELLER

José Antonio SUÁREZ LLANOS

Skupina IV

2

Niels WICHMANN

José Ángel MOZOS


(1)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 91.

(2)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 70.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/7


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 103/07)

Podpora č.

XS 164/06

Členský stát

Polsko

Region

Północny 1.6

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Osvobození od daní z nemovitostí pro obchodní společnosti provádějící hospodářskou činnost v katastru města Elbląg, které realizují nové investice

Právní základ

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

0,2586 milionu EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

3. 11. 2006

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro udělení podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XS 170/06

Členský stát

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (a Irsko)

Region

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Podpora konzultantských služeb v oblasti vývoje softwaru

Právní základ

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

Od 1. 12. 2006

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2007

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní služby

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XS 171/06

Členský stát

Španělsko

Region

Comunidad Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Program GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada – systémy pro použití pokročilých technologií) pro podporu průmyslových výzkumných projektů malých a středních podniků pro uskutečnění technologických cílů

Právní základ

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

3,5 milionu EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

1. 1. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2007

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XS 174/06

Členský stát

Itálie

Region

Regione Basilicata

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Podpora investic do technologické obnovy, ochrany životního prostředí, organizační a obchodní obnovy

Právní základ

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

7 milionů EUR (1)

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s článkem 4 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

21. 7. 2006

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Těžba nerostných surovin;

Zpracovatelský průmysl;

Produkce a distribuce elektrické energie, plynu a vody;

Služby

Ne

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Podpora č.

XS 181/06

Členský stát

Irsko

Region

Všechny regiony

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Režim podpory pro malé a střední hotelové podniky (XS/24/2001)

Právní základ

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

20 milionů EUR na období 1. ledna 2007 až 31. července 2008

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

2. 2. 2001

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 7. 2008

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní služby

Hotelnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


(1)  Uvedené roční výdaje jsou souhrnné pro obě opatření uvedená v právním základu.


8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/11


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 103/08)

Podpora číslo

XS 187/06

Členský stát

Spolková republika Německo

Region

Všechny regiony způsobilé pro podporu podle mapy regionální podpory pro Německo na období 2007 – 2013

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

ERP-Regionalförderprogramm

Právní základ

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

21 milionů EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

Od 1. 1. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2007, resp. do skončení platnosti nařízení o blokových výjimkách pro MSP

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XS 2/07

Členský stát

Polsko

Region

Wszystkie 16 województw

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Právní základ

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Název opatření

Režim podpory

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 387 mil. EUR; Celková částka plánované podpory: –

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Datum uskutečnění

7. 9. 2004

Délka trvání programu

30. 6. 2008

Cíl

Malé a střední podniky

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Podpora č.

XS 3/07

Členský stát

Polsko

Region

Wszystkie 16 województw

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Právní základ

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Název opatření

Režim podpory

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 19 mil. EUR; Celková částka plánované podpory: –

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Datum uskutečnění

7. 9. 2004

Délka trvání programu

30. 6. 2008

Cíl

Malé a střední podniky

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Podpora č.

XS 47/07

Členský stát

Nizozemsko

Region

Alle regio's

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Právní základ

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Název opatření

Režim podpory

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 34 mil EUR.; Celková částka plánované podpory: –

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Datum uskutečnění

1. 1. 2007

Délka trvání programu

1. 1. 2012

Cíl

Malé a střední podniky

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Podpora č.

XS 127/07

Členský stát

Španělsko

Region

Cantabria

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Právní základ

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Název opatření

Režim podpory

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 0,25 mil. EUR; Celková částka plánované podpory: –

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Datum uskutečnění

2. 3. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Cíl

Malé a střední podniky

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/14


Změna závazků veřejné služby uložených ve vztahu k určité pravidelné letecké dopravě v rámci autonomní oblasti Azory

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 103/09)

Vláda autonomní oblasti Azory provedla v souladu se sdělením Komise (Úř. věst. C 115, 16.5.2002, s. 2) ze dne 16. května 2002 aktualizaci tarifních cen týkajících se závazků veřejné služby uložených ve vztahu k pravidelné letecké dopravě v rámci autonomní oblasti Azory, a to změnou příloh A a B zmíněného sdělení podle níže uvedených tabulek.

„PŘÍLOHA A

Běžný ekonomický tarif (RT) na rok 2007 (v EUR)

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.

PŘÍLOHA B

Tarif pro osoby s trvalým pobytem (RT) na rok 2007 (v EUR)

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira“.


V Oznámení

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Komise

8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/15


Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření použitelných na dovozy kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky

(2007/C 103/10)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1) platných antidumpingových opatření uložených z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“) obdržela Komise žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (2).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podala dne 8. února 2007 Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) (dále jen „žadatel“) jménem jediného výrobce ve Společenství, který představuje veškerou výrobu kumarinu ve Společenství.

2.   Výrobek

Přezkoumávaným výrobkem je kumarin pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódu KN 2932 21 00. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 769/2002 (3), které bylo naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2272/2004 (4) a rozšířené na dovoz z Indie a Thajska nařízením Rady (ES) č. 1650/2006 (5), a na dovoz z Indonésie a Malajsie.

4.   Odůvodnění přezkumu

Žádost je odůvodněna tím, že by pozbytí platnosti opatření mělo pravděpodobně za následek pokračování nebo opakovaný výskyt dumpingu a újmy výrobního odvětví Společenství.

Žadatel předložil důkazy o tom, že je stále dováženo větší množství dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky za dumpingové ceny.

S ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 7 základního nařízení stanovil žadatel běžnou hodnotu pro Čínskou lidovou republiku na základě ceny ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím uvedené v odst. 5.1 písm. c). Tvrzení o pokračování dumpingu vychází ze srovnání takto stanovené běžné hodnoty s cenou dotčeného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Společenství.

Na základě toho je vypočítané dumpingové rozpětí značné.

Pokud jde o opakovaný výskyt dumpingu tvrdí se rovněž, že k vývozům do třetích zemí, tj. USA a Brazílii, dochází za dumpingové ceny.

Žadatel předložil důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky je stále důležitý, jak v absolutních číslech, tak i co se týče podílu na trhu.

Žadatel rovněž uvedl, že objemy a ceny dotčeného dováženého výrobku mají kromě jiných dopadů nadále nepříznivý vliv na úroveň cen ve výrobním odvětví Společenství, což má závažný nepříznivý vliv na finanční situaci výrobního odvětví Společenství a na zaměstnanost v tomto odvětví Společenství.

Žadatel dále tvrdí, že další dumping způsobující újmu je pravděpodobný. V tomto ohledu žadatel předkládá důkaz, že pokud by opatření zanikla, současná úroveň dovozu dotčeného výrobku by pravděpodobně stoupla díky nevyužité kapacitě v dotčené zemi.

Žadatel kromě toho tvrdí, že situace výrobního odvětví Společenství je taková, že jakékoliv další podstatné zvýšení dovozu za dumpingové ceny z dotčené země by pravděpodobně vedlo k dalšímu poškození výrobního odvětví Společenství, pokud by platnost těchto opatření zanikla.

Žadatel dále poukazuje na to, že během období platnosti opatření se vývozci/výrobci dotčeného výrobku v Čínské lidové republice pokusili stávající opatření obejít praktikami, kterým zabránilo rozšíření opatření stanovené nařízeními Rady (ES) č. 2272/2004 a (ES) č. 1650/2006.

5.   Postup

Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy, které opravňují k zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

5.1   Postup pro stanovení pravděpodobnosti dumpingu a újmy

Šetřením se stanoví, zda pozbytí platnosti opatření pravděpodobně povede k pokračování nebo opakovanému výskytu dumpingu a újmy, či nikoli.

a)   Výběr vzorku

S ohledem na zjevně velký počet stran účastnících se tohoto řízení může Komise rozhodnout, že v souladu s článkem 17 základního nařízení použije výběr vzorku.

i)   Výběr vzorku vývozců/výrobců v Čínské lidové republice

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vývozci/výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se přihlásili, a to tak, že se obrátí na Komisi a ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě i) a ve formátu uvedeném v odstavci 7 jí poskytnou o své společnosti nebo společnostech tyto údaje:

název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxová čísla a jméno kontaktní osoby,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v tunách, dotčeného výrobku prodaného na vývoz do Společenství za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v tunách, dotčeného výrobku prodaného na domácím trhu za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v tunách, dotčeného výrobku prodaného do třetích zemí za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

podrobnosti o činnostech společnosti, co se týče výroby dotčeného výrobku a objemu výroby dotčeného výrobku vyjádřeného v tunách, výrobní kapacity a investic do výrobní kapacity za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

názvy a podrobnosti o činnostech veškerých společností (6) ve spojení, jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji (na vývoz a/nebo v rámci domácího trhu) dotčeného výrobku,

jakékoli další podstatné informace, jež by Komisi napomohly ve výběru vzorku.

poskytnutím výše uvedených informací souhlasí společnost se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s přešetřením svých odpovědí přímo na místě. Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, má se za to, že při šetření nespolupracovala. Důsledky nedostatečné spolupráce jsou uvedeny v odstavci 8 níže.

Komise se kromě toho obrátí na orgány v zemi vývozu a jakákoli známá sdružení vývozců/výrobců s cílem získat informace, které považuje pro výběr vzorku vývozců/výrobců za nezbytné.

ii)   Výběr vzorku dovozců

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili a ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě i) a ve formátu uvedeném v odstavci 7 poskytli o své společnosti nebo společnostech tyto údaje:

název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxová čísla a jméno kontaktní osoby,

celkový obrat společnosti, vyjádřený v eurech, za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

celkový počet zaměstnanců,

podrobnosti o činnostech společnosti, co se týče výroby dotčeného výrobku,

objem, vyjádřený v tunách, a hodnotu, vyjádřenou v eurech, dovozů dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky na trh Společenství a jeho dalšího prodeje na trhu Společenství za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

názvy a podrobnosti o činnostech veškerých společností ve spojení (7), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji dotčeného výrobku,

jakékoli další podstatné informace, jež by Komisi napomohly ve výběru vzorku.

poskytnutím výše uvedených informací souhlasí společnost se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s přešetřením svých odpovědí přímo na místě. Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, má se za to, že při šetření nespolupracovala. Důsledky nedostatečné spolupráce jsou uvedeny v odstavci 8 níže.

Komise se kromě toho obrátí na jakákoli známá sdružení dovozců s cílem získat informace, které považuje pro výběr vzorku dovozců za nezbytné.

iii)   Závěrečný výběr vzorků

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli podstatné informace týkající se výběru vzorku, tak musejí učinit ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě ii).

Komise hodlá provést závěrečný výběr vzorku po konzultaci s dotčenými stranami, jež vyjádřily souhlas se zařazením do vzorku.

Společnosti zařazené do vzorků musejí ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě iii) vyplnit dotazník a musejí spolupracovat v rámci šetření.

Nedojde-li k dostatečné spolupráci, může Komise podle čl. 17 odst. 4 a článku 18 základního nařízení při svých zjištěních vycházet z dostupných údajů. Zjištění vycházející z dostupných údajů může být pro dotčenou stranu méně příznivé, jak je vysvětleno v odstavci 8.

b)   Dotazníky

S cílem získat informace, které pro své prošetřování považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky výrobnímu odvětví Společenství, všem sdružením výrobců ve Společenství, vývozcům/výrobcům v Čínské lidové republice, všem sdružením vývozcům/výrobcům, dovozcům Čínské lidové republiky, všem sdružením dovozců uvedeným v podnětu a orgánům dotčené země vývozu.

c)   Výběr země s tržním hospodářstvím

Komise hodlá jako vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty pro Čínskou lidovou republiky použít Indii. Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v odst. 6 písm. c) vyjádřily své připomínky ke vhodnosti této volby.

d)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily kromě odpovědí na dotazník další informace a poskytly příslušné důkazy. Tyto informace a důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě ii).

Komise může kromě toho vyhovět žádosti zúčastněné strany o slyšení, pokud doloží konkrétní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě iii).

5.2   Postup pro posouzení zájmu Společenství

V souladu s článkem 21 základního nařízení a v případě, že se potvrdí pravděpodobnost pokračování či opakovaného výskytu dumpingu a újmy, bude rozhodnuto, zda by zachování platnosti či zrušení antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Společenství. Z tohoto důvodu se mohou výrobní odvětví Společenství, dovozci, jejich zájmové svazy, zástupci uživatelů a zájmové organizace spotřebitelů, pokud prokáží, že mezi jejich činností a dotčeným výrobkem existuje objektivní souvislost, v obecných lhůtách stanovených v odst. 6 písm. a) bodě ii) přihlásit a sdělit Komisi příslušné informace. Strany, které již jednaly v souladu s předchozí větou, mohou ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě iii) požádat o slyšení, přičemž musejí uvést konkrétní důvody pro takové slyšení. Je třeba zdůraznit, že veškeré informace předložené podle článku 21 budou zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

6.   Lhůty

a)   Obecné lhůty

i)   Pro strany za účelem vyžádání dotazníku

Všechny zúčastněné strany, které nespolupracovaly při šetření, jehož důsledkem byla opatření, která jsou předmětem tohoto přezkumu, by si měly vyžádat dotazník nebo jiné formuláře žádostí co nejdříve, avšak nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

ii)   Pro strany za účelem přihlášení se a předložení odpovědí na dotazník a jiných informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musejí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musejí předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

Společnosti vybrané do vzorku musejí své odpovědi na dotazník předložit ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě iii).

iii)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 40 dnů rovněž požádat o slyšení.

b)   Zvláštní lhůta v souvislosti s výběrem vzorku

i)

Informace uvedené v odst. 5.1 písm. a) bodech i) a ii) by Komise měla obdržet do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie s ohledem na její úmysl konzultovat dotčené strany, jež vyjádřily souhlas se zařazením do vzorku při závěrečném výběru, ve lhůtě 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

ii)

Veškeré další informace podstatné pro výběr vzorku uvedené v odst. 5,1 písm. a) bodě iii) musí Komise obdržet do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

iii)

Odpovědi na dotazník od stran, jež byly vybrány do vzorku, musí Komise obdržet do 37 dnů ode dne, kdy jim bylo oznámeno, že byly zařazeny do vzorku.

c)   Zvláštní lhůta pro výběr země s tržním hospodářstvím

Strany účastnící se šetření mohou chtít vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Indie, která bude, jak bylo uvedeno v odst. 5 písm. c) tohoto oznámení, pravděpodobně použita jako země s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou. Komise musí tyto připomínky obdržet do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

7.   Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited (8)“a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Korespondenční adresa Komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství 3:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: Kancelář J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Nedostatečná spolupráce

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval.

9.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

10.   Možnost požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení

Vzhledem k tomu, že je tento přezkum před pozbytím platnosti zahájen v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 základního nařízení, nepovedou tato zjištění ke změně úrovně stávajících opatření, ale ke zrušení či zachování platnosti těchto opatření v souladu s čl. 11 odst. 6 základního nařízení.

Pokud se jakákoli ze zúčastněných stran domnívá, že je přezkum úrovně opatření oprávněný, aby bylo úroveň opatření možné změnit (tj. zvýšit či snížit), může tato strana požádat o přezkum v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Strany, které chtějí žádat o přezkum, jenž by byl proveden nezávisle na přezkumu před pozbytím platnosti, jak je uvedeno v tomto oznámení, se mohou obrátit na Komisi na výše uvedené adrese.


(1)  Úř. věst. C 196, 19.8.2006, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměměné nařízením (ES) č. 1854/2003 (Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 311, 10.11.2006, s. 1.

(6)  Informace o významu termínu společnosti ve spojení viz článek 143 nařízení Komise ze dne 2. července 1993 (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  Informace o významu termínu společnosti ve spojení viz článek 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

(8)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2001 (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


JINÉ AKTY

Komise

8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/20


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2007/C 103/11)

Toto zveřejnění zakládá právo vznést námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Prohlášení o námitce musejí být předložena Komisi do šesti měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„PARDUBICKÝ PERNÍK“

č. ES: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresa:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Skupina:

Název:

Sdružení Pardubický perník

Adresa:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tel.:

(420) 466 303 637

Fax:

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída: 2.4, perník

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název: „Pardubický perník“

4.2   Popis: Pardubický perník je pečený pekařský výrobek, který je vyráběn z pšeničné mouky, cukru, vaječného obsahu, včelího medu, ovocných džemů, rostlinných tuků, kakaa, směsi perníkového koření (skořice, koriandr, hřebíček, anýz, nové koření) a kypřidel. Pardubický perník je vyráběn ve dvou variantách:

4.3   Zeměpisná oblast: Zeměpisná oblast, kde je Pardubický perník vyráběn, je vymezena katastrálním územím města Pardubice včetně katastrálního území obce Spojil.

4.4.   Důkaz původu: Výroba Pardubického perníku probíhá podle platných vnitrostátních i evropských předpisů a je podrobena státnímu dozoru prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce (včetně kontroly dodržování specifikace) a vnitřnímu kontrolnímu mechanismu HACCP (systém kritických bodů). Z důvodu zákonného zajištění sledovatelnosti výrobků vedou všichni výrobci jak evidenci všech dodavatelů surovin tak i všech odběratelů hotových výrobků. Perník nespadá do kategorie čerstvých pekařských výrobků a musí být proto balen do obalu již u výrobce a opatřen minimálně údaji danými předpisy, především však názvem, hmotností, složením a identifikací výrobce.

4.5   Metoda produkce: Pardubický perník je pekařský výrobek, jehož technologie výroby je s nepatrnými obměnami používána třetí století.

Výroba Pardubického perníku probíhá ve dvou fázích, které jsou od sebe oddělené několikadenní přestávkou.

V první fázi se vyrábí základní těsto, které zraje několik dní před dalším zpracováním.

Druhá fáze začíná rozmícháním vyzrálého těsta s vaječným obsahem, džemem, kořením a kypřidlem na elastickou hmotu, ze které se vyválí plát, který je dále zpracováván buď na

perníky uvedené v bodě 4.2 odst. a), vykrájí, nebo vypíchnou se stejné těstové kusy, které se po upečení v peci naplní náplněmi a potáhnou polevami, nebo čokoládou a balí do fólií, na kterých jsou uvedeny potřebné informace o výrobku, nebo

perníky uvedené v bodě 4.2 odst. b), kdy se vykrájí, nebo vypíchnou těstové kusy, které mají předem daný tvar (viz 4.2), nebo jsou stavebním dílem pro vznik prostorového útvaru (viz 4.2). Těstové kusy se upečou v peci a po zchlazení jsou potaženy polevou, nebo čokoládou, případně nepotaženy. Takto připravené korpusy jsou ručně zdobeny cukrovou, tukovou, nebo čokoládovou hmotou, zabaleny do obalu který nese informace o výrobku.

Celý výrobní proces včetně balení probíhá v provozech ve vymezené zeměpisné oblasti. Nutnost balení přímo u výrobce je zdůvoděna povahou produktu; přepravou nezabalených hotových výrobků by docházelo ke snižování jejich kvality s ohledem na polevy a zdobení, a je dána také požadavkem zákona, kdy trvanlivý pekařský výrobek musí být balen přímo u výrobce.

4.6.   Souvislost: Historie výroby perníku v Pardubicích je vysledovatelná až do 16. století, právo vyrábět perník v Pardubicích stvrdila Marie Terezie r. 1759. Ve dvacátém století nastalo období rozkvětu výroby, kdy byla řemeslná výroba doplněna i průmyslovou formou. Současné výjimečné postavení Pardubického perníku v povědomí veřejnosti je dokumentováno např. novinovými výstřižky (Noviny Pernštejn, Blesk aj.) i fotografií z návštěvy tehdejšího prezidenta Václava Havla v provozu firmy Goldfein CZ. Z uvedeného je patrné, že v Pardubicích dlouhou dobu pracovali a byli vychováváni odborníci, kteří ovládali výrobu této speciality a že jejich duševní vlastnictví bylo předáváno následovníkům. Mezi dovednosti patří i charakteristické motivy používané při zdobení Pardubického perníku. Tyto styly i způsob zdobení nejsou nikde vyučovány a jsou předávány pouze praxí při výrobě.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adresa:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tel.:

(420) 495 454 110

Fax:

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Označování: –


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.