ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 32

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
14. února 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 032/01

Směnné kurzy vůči euru

1

 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 032/02

Státní podpory – Itálie — Státní podpora C 1/2004 – Regionálního zákona č. 9/98 – oprava a rozšíření probíhajícího řízení C 1/2004 podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ( 1 )

2

2007/C 032/03

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4528 – GSW/MVV/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

6

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

14.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/1


Směnné kurzy vůči euru (1)

13. února 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3022

JPY

japonský jen

157,99

DKK

dánská koruna

7,4534

GBP

britská libra

0,66995

SEK

švédská koruna

9,1660

CHF

švýcarský frank

1,6233

ISK

islandská koruna

88,54

NOK

norská koruna

8,1110

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5791

CZK

česká koruna

28,233

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

254,02

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6965

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,9100

RON

rumunský lei

3,3920

SKK

slovenská koruna

34,397

TRY

turecká lira

1,8270

AUD

australský dolar

1,6811

CAD

kanadský dolar

1,5253

HKD

hongkongský dolar

10,1756

NZD

novozélandský dolar

1,8953

SGD

singapurský dolar

2,0068

KRW

jihokorejský won

1 223,48

ZAR

jihoafrický rand

9,4280

CNY

čínský juan

10,1131

HRK

chorvatská kuna

7,3561

IDR

indonéská rupie

11 816,81

MYR

malajsijský ringgit

4,5577

PHP

filipínské peso

63,118

RUB

ruský rubl

34,3220

THB

thajský baht

44,050


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

14.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/2


STÁTNÍ PODPORY – ITÁLIE

Státní podpora C 1/2004 – Regionálního zákona č. 9/98 – oprava a rozšíření probíhajícího řízení C 1/2004 podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 32/02)

Dopisem ze dne 22. listopadu 2006 uvedeném v závazném znění na stránkách, jež následují po tomto shrnutí, oznámila Komise Itálii své rozhodnutí o opravě a rozšíření probíhajícího řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ohledně výše uvedeného opatření.

Zúčastněné strany mohou podat připomínky k opatření, v souvislosti se kterým Komise opravuje a rozšiřuje řízení, do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a následného dopisu Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž na adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Č. faxu: (32 2) 296 12 42

Připomínky budou sděleny Itálii. Zúčastněné strany podávající připomínky mohou písemně a s uvedením důvodů požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.

SHRNUTÍ

POSTUP A OKOLNOSTI

Program podpory N272/98, který poskytuje podpory na počáteční investice určené hotelovým podnikům v Itálii – Regione Sardegna, byl schválen v roce 1998.

Italské orgány přijaly po jejím schválení prováděcí předpisy, které mají podobu různých správních rozhodnutí, zejména vyhlášky č. 285/99, deliberazione č. 33/4 ze dne 27. 7. 2000 a deliberazione č. 33/6 ze dne 27. 7. 2000 spolu s č. 33/4. O vyhlášce č. 285/99 a deliberazione č. 33/6 nebyla Komise informována.

Podle správních rozhodnutí č. 285/99 a č. 33/6 lze podporu poskytnout na investice, které byly zahájeny přede dnem podání žádosti o podporu.

Komise se rozhodla reagovat na stížnost, která informovala o porušení ustanovení o státní regionální podpoře, podle které má být podpora na investice poskytnuta pouze v případě, kdy žádost o tuto podporu byla podána před zahájením prací na daném projektu, a dne 3. února 2004 zahájila formální vyšetřovací řízení ve věci „Zneužití podpory N 272/98 – rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES“ (věc C 1/2004).

DŮVODY OPRAVY A ROZŠÍŘENÍ ŘÍZENÍ

Při posuzování podpory se Komise ve své analýze zaměřila na skutečnost, že nebyla uvědomena o dvou výše uvedených prováděcích předpisech. Jeden z těchto klíčových prováděcích předpisů, deliberazione č. 33/6, není v rozhodnutí o zahájení řízení vůbec uveden.

Je třeba zdůraznit, že nejméně 28 případů, kdy podpora byla poskytnuta v rozporu se zásadou potřebnosti, by mělo být připsáno k deliberazione č. 33/6 a ne k deliberazione č. 33/4, jak bylo mylně uvedeno v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení. Deliberazione č. 33/6 „Přechodné předpisy pro první bando (oznámení)“ stanoví, že při první výzvě k podávání žádostí jsou pro získání podpory výjimečně způsobilé i případné výdaje za práce provedené po 5. dubnu 1998 (datum vstupu v platnost regionálního zákona č. 9/98).

Dále rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení poukazuje na nesprávně provádění schváleného režimu podpory podle článku 16 procesního nařízení. Článek 16 by však měl v běžné situaci poukazovat na případy, kdy příjemce schválené podpory užívá podpory v rozporu s podmínkami rozhodnutí o přiznání jednotlivé podpory nebo smlouvy o podpoře, a nevztahuje se tak na případy, kdy členský stát změnou stávajícího režimu podpory vytváří novou protiprávní podporu (čl. 1 písm. c) a f) procesního nařízení.)

POSOUZENÍ

Podle pokynů k vnitrostátní regionální podpoře (1) („pokyny“) režim podpory stanoví, že žádost o podporu musí být předložena ještě před zahájením prací na projektu (bod 4.2).

Tato povinnost je rovněž uvedena v rozhodnutí o schvalování podpor, které Komise přijala v roce 1998, které stanoví, že příjemce musí podat přihlášku ještě před zahájením prací na daném projektu.

Výše uvedená správní rozhodnutí umožňují udělit podporu na projekty, na nichž se začalo pracovat před podáním žádosti o podporu. Zdá se však, že italské orgány nedodržely ustanovení rozhodnutí Komise z roku 1998, ani požadavky uvedené v pokynech.

Komise se domnívá, že motivační účinek podpory se může oslabit tím, když se žádost o podporu podá až po zahájení prací na daném projektu. Domnívá se, že takováto podpora, jež byla přidělena mimo stávající režim podpor a bez předchozího oznámení Komisi, představuje protiprávní podporu ve smyslu čl. 1 písm. f) nařízení č. 659/99. Komise pochybuje o slučitelnosti podpory udělené investičním projektům zahájeným před podáním žádosti o podporu.

V případě neexistence motivačního účinku by se tato podpora měla považovat za provozní podporu, která má společnosti pouze zprostit běžných výdajů podniku. V souladu s bodem 4.15 pokynů je tento druh podpory obvykle zakázán. Výjimečně lze takovou podporu poskytnout v regionech, které jsou způsobilé podle čl. 87 odst. 3 písm. a), jak je tomu v současnosti v případě Sardinie, za předpokladu, že i) je oprávněná z hlediska jejího příspěvku k regionálnímu rozvoji a z hlediska jejího charakteru a ii) je úměrná znevýhodnění, které se snaží zmírnit. V této fázi řízení však italské orgány neprokázaly případná znevýhodnění ani neposoudily jejich důležitost.

Proto Komise v této fázi řízení pochybuje o tom, že by podpora mohla být považována za slučitelnou se společným trhem.

ZNĚNÍ DOPISU

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4528 – GSW/MVV/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 32/03)

1.

Komise dne 6. února 2007 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik MVV Energie AG („MVV“, Německo), kontrolovaný městem Mannheim, Německo, a podnik GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH („GSW“, Německo), společně kontrolovaný skupinou The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, USA) a skupinou Cerberus Group („Cerberus“, USA), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem cenných papírů společnou kontrolu nad podnikem WGB Wärme GmbH & Co. KG („WGB“, Německo), společností, jež byla dříve kontrolována výhradně GSW.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku GSW: pronájem a správa nemovitostí,

podniku Goldman Sachs: investiční bankovnictví,

podniku Cerberus: investice do nemovitostí a finančních aktiv v různých odvětvích na celém světě,

podniku MVV: výroba a distribuce elektrické energie, tepla, plynu a vody,

města Mannheim: komunální činnosti, pronájem a správa nemovitostí,

podniku WGB: trh s elektrickou energií a správa majetku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4528 – GSW/MVV/JVna adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.