ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 321

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
29. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2006/C 321/1

Oznámení o vstupu v platnost smlouvy o přistoupení mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharkou republikou a Rumunskem, o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

1

 

Komise

2006/C 321/2

Směnné kurzy vůči euru

2

2006/C 321/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Seznam příslušných orgánů členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

4

2006/C 321/5

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

9

2006/C 321/6

Souhrn rozhodnutí Společenství o registraci léčivých přípravků od 1. listopadu 2006 do 30. listopadu 2006(zveřejněno podle článku 13 nebo 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)

13

2006/C 321/7

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

19

2006/C 321/8

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

23

2006/C 321/9

Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. Permis de Juan de Nova Maritime Profond) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Informační procedura – Technické předpisy ( 1 )

30

2006/C 321/2

Sdělení Komise podle postupu stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Změna závazků veřejné služby uložených ve vztahu k určité pravidelné letecké dopravě pro Španělsko ( 1 )

36

2006/C 321/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č.j. COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2006/C 321/4

Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza (KOM (2006) 269 v konečném znění) — 2006/0088 (COD)

38

 

II   Přípravné akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

2006/C 321/5

Podnět Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích

45

 

2006/C 321/6

Oznámení čtenářům

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Rada

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/1


Oznámení o vstupu v platnost smlouvy o přistoupení mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie)

a Bulharkou republikou a Rumunskem,

o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2006/C 321/01)

Po uložení všech ratifikačních listin a podle čl. 4 odst. 2 této smlouvy vstoupí smlouva o přistoupení, podepsaná v Lucemburku dne 25. dubna 2005 (1), v platnost dnem 1. ledna 2007.


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.


Komise

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

28. prosince 2006

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3173

JPY

japonský jen

156,61

DKK

dánská koruna

7,4573

GBP

britská libra

0,67115

SEK

švédská koruna

9,0463

CHF

švýcarský frank

1,6058

ISK

islandská koruna

93,60

NOK

norská koruna

8,2375

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5782

CZK

česká koruna

27,540

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

251,92

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6972

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,8305

RON

rumunský lei

3,3980

SIT

slovinský tolar

239,64

SKK

slovenská koruna

34,561

TRY

turecká lira

1,8648

AUD

australský dolar

1,6699

CAD

kanadský dolar

1,5268

HKD

hongkongský dolar

10,2387

NZD

novozélandský dolar

1,8731

SGD

singapurský dolar

2,0209

KRW

jihokorejský won

1 224,69

ZAR

jihoafrický rand

9,2590

CNY

čínský juan

10,2935

HRK

chorvatská kuna

7,3495

IDR

indonéská rupie

11 905,10

MYR

malajsijský ringgit

4,6534

PHP

filipínské peso

64,679

RUB

ruský rubl

34,6940

THB

thajský baht

47,252


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 321/03)

1.

Dne 19. prosince 2006 Komise obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), podle něhož podnik MAN Ferrostaal AG („Ferrostaal“, Německo) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Eurotecnica Melamine S.A. („Eurotecnica“, Lucembursko), který je součástí skupiny Eurotecnica Group SA.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Ferrostaal: skupina s celosvětovou působností, která se rovněž zabývá chemickým inženýrstvím;

Eurotecnica: inženýrské služby a poskytování licencí na výrobní technologie pro chemický průmysl, včetně technologie na výrobu melaminu.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.3786 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/4


Seznam příslušných orgánů členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (1)

(2006/C 321/04)

(Poznámka: Tento seznam a jeho budoucí aktualizace budou rovněž dostupné na internetu (2))

Členský stát

EU

Příslušný orgán

Belgie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Federální úřad pro veřejné zdraví, potravinový řetězec a životní prostředí)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Tel. (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

e-mail: risk@health.fgov.be

Česká republika

Ministerstvo životního prostředí – Odbor environmentálních rizik

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 – Vršovice

Tel. (420) 267 122 535

Fax (420) 267 310 013

e-mail: info@env.cz

Dánsko

Miljøstyrelsen – EPA

(Ministerstvo životního prostředí – Agentura na ochranu životního prostředí)

Strandgade 29

DK–1401 København K

Tel. (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Německo

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D–53175 Bonn

Tel. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Spolková agentura pro životní prostředí)

Wörlitzer Platz 1

D–06844 Dessau

Tel. (49-340) 21 03 33 17/ – 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ – 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D–44149 Dortmund

Tel. (49-231) 9071 – 2319

Tel. (49-231) 9071 – 2516

Estonsko

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Ministerstvo sociálních věcí/odbor veřejného zdraví)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Tel. (372) 626 91 53

Fax. (372) 699 22 09

Řecko

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Ministerstvo financí

Všeobecná státní chemická laboratoř

Oddělení surovin a průmyslových výrobků)

16, An. Tsocha Street

GR–115 21 Athina

Tel. (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Španělsko

Ministerio de Industria y Energía

(Ministerstvo průmyslu a energetiky)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana, 160

E–28071 Madrid

Tel. (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

Francie

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

F-75302 PARIS 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 12 37

Fax ( 33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje)

20, avenue de Ségur

F-75302 PARIS 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'Economie, des Finances et de  l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Ministerstvo hospodářství, financí a průmyslu)

Bâtiment Le Bervil

12, rue VILLIOT

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 53 44 94 52

Fax (33-1) 53 44 91 72

Irsko

Department of the Environment and local government

(Ministerstvo životního prostředí a místní správy)

Ireland–Dublin

Tel. (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Ministerstvo pro podniky, průmysl a zaměstnanost)

Kildare Street

Ireland–Dublin 2

Tel. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Itálie

Ministero della Salute

(Ministerstvo zdravotnictví)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tel. (39-06) 59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06) 59 94 35 54/59 94 32 27

Kypr

Υπουργείο Υγείας

(Ministerstvo zdravotnictví)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tel. (357) 22 305 339

Fax (357) 22 305 345

e-mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Lotyšsko

Veselības ministrija

(Ministerstvo zdravotnictví)

Brivibas Str., 72

LV –1011 Riga

Tel. (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Státní hygienická inspekce)

Ieriku Str., 3

LV-1084 Riga

Tel. (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

e-mail: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Lotyšská agentura pro životní prostředí, geologii a meteorologii)

Maskavas iela 165

LV-1019 Riga

Tel. (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

e-mail: lvgma@lvgma.gov.lv

Litva

Ūkio ministerija

(Ministerstvo hospodářství)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370 5) 2623863

Fax (+370 5) 2623974

e-mail: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Státní nepotravinářská inspekce při ministerstvu hospodářství)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tel. (+370-5) 2612300

Fax (+370-5) 2629413

e-mail: rastine@is.lt

Lucembursko

Administration de la Gestion de l'Eau – Direction

(Vodohospodářský úřad)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tel. (352) 26 02 86 1

Maďarsko

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Národní inspekce životního prostředí, přírody a vodohospodářství)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tel. (36-1) 224 9100

Fax (36-1) 224 9263

e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

(Ředitelství pro potraviny, chemické látky a kosmetické přípravky/Maltský normalizační úřad)

Ministry of Competitiveness and Communications

(Ministerstvo pro konkurenceschopnost a telekomunikace)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MT-Valletta VLT 03

Tel. (356) 21242420

Fax (356) 21242406

e-mail: info@msa.org.mt

Nizozemsko

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Ministerstvo pro bydlení, územní plánování a životní prostředí)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

2500 GX Den Haag, Netherlands

Tel. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Národní ústav veřejného zdraví a životního prostředí)

Postbus 1

3720 BA Bilthoven, Netherlands

Tel. (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Rakousko

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Spolkové ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodohospodářství)

Stubenbastei 5

A–1010 Wien

Tel. (43-1) 515 222 328/515 222 330

Fax (43-1) 515 227 334

Polsko

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Úřad pro chemické látky a přípravky)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Tel. (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

e-mail: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugalsko

Ministério da Economia e da Inovação

(Ministerstvo hospodářství a inovací)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Tel. (35-21) 791 91 00

e-mail: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovinsko

Ministrstvo za zdravje – Urad RS za kemikalije

(Ministerstvo zdravotnictví – Národní úřad pro chemické látky)

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

e-mail: urad.kemikalije@gov.si

Slovensko

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Centrum pro chemické látky a přípravky)

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

Slovakia

Tel. (+421) 2 59 369 608

Fax (+421) 2 59 369 602

e-mail: detergent@ccsp.sk

Finsko

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

(Finský ústav pro životní prostředí/Oddělení chemických látek)

PO Box 140

FIN–00251 Helsinki

Tel. (358-9) 40 30 05 37 or 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Švédsko

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Švédská inspekce chemických látek)

Hazard and Risk Assessment Division

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Tel. (46-8) 519 411 00

Fax: (46-8), 735 76 98

e-mail: kemi@kemi.se

Spojené království

Pesticides Safety Directorate

(Ředitelství pro bezpečnost pesticidů)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York YO1 2PX, United Kingdom

Tel. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Fax (44-1904) 455 733

e-mail: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Ministerstvo obchodu a průmyslu)

14 Park Lane

Knebworth SG3 6PF, United Kingdom

Tel. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


Členové

ESVO

Příslušný orgán

Island

Hollustuvernd ríkisins

(Islandská agentura pro životní prostředí a potraviny)

Armula 1a

IS–108 Reykjavík

Tel. (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Norsko

Statens forurensningstilsyn

(Norský úřad pro kontrolu znečištění)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

N–0032 Oslo

Tel. (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 907/2006 (Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 5).

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/9


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2006/C 321/05)

Toto zveřejnění uděluje právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 510/2006

Žádost o zápis podle článku 5 a čl. 17 odst. 2

„CASTAGNA CUNEO“

Č. ES: IT/PGI/005/0342/20.04.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Zúčastněné strany naleznou veškeré údaje v úplném znění specifikace produktu, které je možné získat od vnitrostátních orgánů uvedených v oddíle 1 nebo od útvarů Evropské komise (1).

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Telefon:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Skupina:

Název:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresa:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Telefon:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

e-mail:

Složení:

Producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce a zelenina čerstvé nebo zpracované

4.   Specifikace (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Castagna Cuneo“

4.2   Popis: CHZO „Castagna Cuneo“ mohou být označeny pouze následující odrůdy kaštanů patřící k druhu „Castanea sativa“ s výjimkou mezidruhových hybridů: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

Dále je vyloučen produkt získaný z výmladkových, sdružených nebo vysokokmenných porostů pocházejících ze vzrostlých výmladků, i kdyby se jednalo o uvedené druhy.

Pro CHZO „Castagna Cuneo“ je charakteristická sladká a jemná chuť a křupavost epikarpu, které tento kaštan činí zvláště vhodným ke spotřebě v čerstvém i zpracovaném stavu.

Čerstvý kaštan se v okamžiku uvolnění ke spotřebě vyznačuje těmito vlastnostmi: světle až tmavě hnědé vnější zbarvení epikarpu; více či méně široké hilum oříškové barvy, na bocích nikdy nepřesahující; hvězdicovitá struktura; žlutý až světle hnědý epikarp, obvykle křupavé konzistence; bílá až krémová semena; sladká a jemná chuť; množství: maximální počet nažek na kilogram = 110.

Vnitřní nebo vnější vady (prasklý, uvnitř či vně červivý, plesnivý plod) na více než 10 % plodů nejsou přípustné.

Sušené vyloupané kaštany musí být celé, nepoškozené a musí mít světle slámovou barvu. Vady (stopy červivosti, deformace, praskliny, plody se stopami perikarpu atd.) na více než 10 % sušených plodů nejsou přípustné.

Vlhkost obsažená v takto získaném celém sušeném plodu nesmí přesahovat 15 %.

4.3   Zeměpisná oblast: Oblast produkce CHZO „Castagna Cuneo“ zahrnuje přibližně 110 obcí provincie Cuneo tak, jak jsou uvedeny ve specifikaci.

4.4   Důkaz o původu: Všechny fáze produkce musejí být sledovány prostřednictvím dokumentování každého vstupu a každého výstupu. Tímto způsobem a prostřednictvím zápisu zařízení vhodných k produkci CHZO Castagna Cuneo, producentů a balíren do příslušných rejstříků, které spravuje kontrolní subjekt, a rovněž vedením rejstříků produkce a úpravy a hlášením vyprodukovaných množství a všech položek zabaleného produktu opatřeného etiketou před jeho uvedením na trh pro účely uvolnění ke spotřebě kontrolním orgánům je zaručena zpětná sledovatelnost produktu (od začátku do konce produkce a naopak). Všechny fyzické i právnické osoby, které byly zapsány do příslušných rejstříků, budou podrobeny kontrole ze strany kontrolního subjektu v souladu s ustanoveními specifikace a příslušným plánem kontroly.

4.5   Způsob produkce: Specifikace mimo jiné stanoví umístit kaštanové háje na slunném před větrem chráněném místě. Je zakázáno používat umělá hnojiva a syntetická fytofarmaka s výjimkou těch, která jsou povolena pro ekologické zemědělství (nařízení Rady č. 2092/91 v platném znění).

Hustota stromů určených k produkci nesmí přesáhnout 150 jedinců na hektar.

Půda musí být chráněna před přílišným rozšířením rostlinstva a křovin každoročním sečením trávy a odstraňováním keřů, kapradin a odumřelých rostlin ještě před sklizní plodů tak, aby byl zajištěn jejich řádný sběr. Je dovoleno pravidelné prořezávání stromů k jejich ochraně před napadením parazity.

Plody je možné sbírat ručně nebo mechanickými prostředky (sběračkami). V každém případě však musí produkt zůstat neporušený.

Období sběru začíná počátkem září a končí v listopadu.

Čerstvý produkt je možné uchovávat úpravou v teplé vodě při použití správné tradiční metody.

Je dovoleno použít metodu „úpravy“ ponořením plodu do vody o teplotě prostředí na dobu 7 – 9 dní. Tato metoda umožňuje dosáhnout lehkého mléčného kvašení, které vytváří prakticky sterilní prostředí bez přidávání přísad tím, že zamezí růstu patogenních hub. Dále je dovoleno uchovávání vyloupáním a následným zmrazením způsobem stanoveným pro mražené výrobky.

Produkt Castagna Cuneo – Secca (sušený) musí být získáván tradiční metodou sušení na mírném stálém ohni v sušárnách tvořených převážně zděnými prostorami. V těchto sušárnách se kaštany rozloží na plochý rošt (gril), pod kterým je udržován oheň, nebo lze použít výměník tepla. Jako palivo nesmí být použit odpad a vedlejší produkty zpracování dřeva ošetřené chemicky. Proces trvá v průměru 30 dní.

Provozy, ve kterých probíhá výběr, kalibrování, úprava nebo konzervování plodů, musí být umístěny v oblasti vymezené článkem 3 specifikace.

4.6   Souvislost: Žádost o registraci CHZO vychází z nesporně dobré pověsti tohoto plodu, pro který je od pradávna daná oblast produkce jeho přirozeným prostředím. V provincii Cuneo se ve skutečnosti první zmínky o kaštanovníku datují ke konci 12. století, jak dosvědčuje korespondence Certosa di Pesio týkající se nákupu pozemků, z níž je zřejmé, že v letech 1173 až 1277 představoval pětinu obdělávatelných pozemků právě kaštanovník. V zemědělské krajině provincie Cuneo se na počátku 19. století na okraj obdělávaných pozemků vysazovaly na rozsáhlé plochy kaštanové háje, většinou vysokokmenné. Kaštanové háje zůstávaly v 19. století, stejně jako ve stoletích předcházejících, centrem organizace života rolníků. Kaštanovník představoval jednu z mála možností obchodování v horách; na podzim snášeli rolníci z alpských a apeninských vesnic pytle s kaštany. Nejdůležitější byl trh ve městě Cuneo, který prožíval své významné okamžiky během svatomartinských trhů 11. listopadu, kde se kaštany prodávaly za cenu těch nejlepších hroznů. Trh v Cuneo byl velmi aktivní již od začátku 16. století a v průběhu let se stal trhem evropského významu; ve skutečnosti byl vnitřní i vnější trh stále živější právě díky neustále se zvyšující poptávce po kaštanech z Cuneo. Pověst CHZO nekončí evropským trhem, zvláště ve Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Anglii, ale má své velké obdivovatele také v jiných zemích, např. ve Spojených státech a v Argentině.

Na důkaz proslulosti kaštanů z Cuneo je možné dále zmínit četné slavnosti a setkání organizované na oslavu kvality CHZO, např. „Týden kaštanovníku“ organizovaný v Cuneo, během kterých ti nejlepší technici a osoby působící v tomto oboru diskutují o nejrůznějších problémech souvisejících s pěstováním kaštanů. V minulosti bývaly významné každoroční „Slavnosti kaštanu“ v Chiusa di Pesio bedlivě sledované i místním tiskem, který nikdy neopomněl zveřejnit přesné zprávy o této iniciativě; slavnosti byly natolik úspěšné, že se brzy přesunuly do města Cuneo, kde probíhaly oslavy ve velkém stylu doprovázené bohatým programem, jehož významnou součástí byla i výstava kaštanů. Nejstaršími a nejslavnějšími podzimními slavnostmi však zůstávají „Studené trhy v San Dalmazzo“, poslední před nástupem krutých zim, které díky své 430 let dlouhé historii odjakživa představují nesporné pouto mezi oblastí původu, obyvatelstvem a kaštany.

Samotná bohatá kuchyně provincie Cuneo, kde místní kaštan nesporně kraluje, nejlépe vyjadřuje tradici výskytu kaštanu v oblasti původu. Vedle konzumace čerstvého produktu se kaštany používají jako přísada nejrůznějších pokrmů, od těch nejprostších tradičně rolnických jídel až po nejsložitější recepty. Kromě kaštanů vařených, pečených nebo připravovaných na způsob „mundaj“, což je symbol hodování a veselí během večerních besed, mají své místo „marron glacé“, čokoládové rolky s kaštany nebo úprava naslano, např. vepřová či kůzlečí pečeně s kaštany.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresa:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Telefon:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

e-mail:

inoq@isiline.it

4.8   Označování: Produkt s CHZO „Castagna Cuneo“ v čerstvém stavu může být v okamžiku uvolnění ke spotřebě prodáván v těchto baleních:

balení v sáčcích z různých materiálů o hmotnosti 0,10 až 30 kg, z nichž hlavní balení jsou: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

dřevěné nebo plastové bedýnky o rozměrech 30 x 50 a 40 x 60;

jutové pytle o hmotnosti 5 až 100 kg (5-10-25-30-50-100).

Produkt s CHZOP „Castagna Cuneo“ – Secca (sušený) může být v okamžiku uvolnění ke spotřebě prodáván v těchto baleních:

balení v sáčcích z různých materiálů o hmotnosti 0,10 až 30 kg, z nichž hlavní balení jsou: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg.

V každém případě může být tento produkt prodáván pouze zabalený předem nebo v okamžiku prodeje.

Na etiketách určených na balení nebo obal musí být chráněné zeměpisné označení „Castagna Cuneo“ uvedeno jasně čitelným a nesmazatelným písmem, snadno odlišitelným od jakéhokoli jiného nápisu, bezprostředně následované textem „chráněné zeměpisné označení“.

Konkrétně pak na baleních musí být stejně velkým písmem natištěn text „Castagna Cuneo“ nebo „Castagna Cuneo“ – Secca bezprostředně následovaný textem „chráněné zeměpisné označení“.

Ve stejném zorném poli musí být uvedeno jméno, název a adresa balírny a také hrubá hmotnost v původním stavu.

Text „chráněné zeměpisné označení“ se může opakovat na jiném místě obalu nebo etikety také v podobě zkratky „CHZO“.

V kombinaci s chráněným zeměpisným označením je dovoleno používat označení a/nebo grafické symboly, které odkazují na obchodní jméno nebo kolektivní či individuální ochranné známky, pokud nemají pochvalný nebo klamavý charakter.

Popis loga

Obrazné prvky, které tvoří logo, představují obrys kaštanu mírně nakloněného na pravou stranu. Levý profil plodu je vymezen nápisem „kaštan“, výlučně v kaligrafickém písmu, zatímco pravý profil je určen grafickým znakem z volné ruky, který imituje rychlý a přesný tah štětcem. Známku doplňuje kaštanový list umístěný na spodní části plodu, do kterého zasahuje bílý nápis „Cuneo“, výlučně v kaligrafickém písmu. Vlevo dole se objevuje nápis CHZO, v písmu „Frutiger light“.

Produkty, pro jejichž přípravu se používá CHZO „Castagna Cuneo“, i po zpracování a transformaci, mohou být uvolněny ke spotřebě v balení odkazujícím na uvedené označení bez připojení loga Společenství pod podmínkou, že produkt s chráněným označením potvrzený jako takový je výhradní složkou příslušné kategorie zboží; uživatelé produktu s chráněným označením získali povolení od držitelů práv duševního vlastnictví vyplývajících ze zápisu do rejstříku CHZO, kteří jsou členy sdružení na ochranu uznaného ministerstvem zemědělství a lesnictví (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). Sdružení je rovněž pověřeno zápisem do příslušného rejstříku a dohledem nad správným používáním chráněného označení.

Pokud takové uznané sdružení neexistuje, provádí uvedené činnosti ministerstvo zemědělství a lesnictví (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) jakožto vnitrostátní orgán zodpovědný za provádění nařízení (ES) č. 510/2006.

4.9   Vnitrostátní požadavky: —


(1)  Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů, B-1049 Brusel.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/13


Souhrn rozhodnutí Společenství o registraci léčivých přípravků od 1. listopadu 2006 do 30. listopadu 2006

(zveřejněno podle článku 13 nebo 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1))

(2006/C 321/06)

—   vydání registrace (článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004): Přijato

Datum rozhodnutí

Název léčivého přípravku

INN (mezinárodní nechráněný název)

Držitel registrace

Číslo zápisu do registru Společenství

Léková forma

Kód ATC (anatomicko- terapeuticko-chemický kód)

Datum oznámení

20. 11. 2006

BYETTA

exenatidum

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injekční roztok

A10BX04

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Sprycel

Dasatinibum

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

potahovaná tableta

L01XX

22. 11. 2006

—   změna registrace (článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004): Přijata

Datum rozhodnutí

Název léčivého přípravku

Držitel registrace

Číslo zápisu do registru Společenství

Datum oznámení

7. 11. 2006

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9. 11. 2006

7. 11. 2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9. 11. 2006

7. 11. 2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9. 11. 2006

14. 11. 2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

16. 11. 2006

14. 11. 2006

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16. 11. 2006

20. 11. 2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

22. 11. 2006

22. 11. 2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

24. 11. 2006

22. 11. 2006

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24. 11. 2006

22. 11. 2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24. 11. 2006

24. 11. 2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Guillaumet“

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

28. 11. 2006

28. 11. 2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

4. 12. 2006

28. 11. 2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1. 12. 2006

28. 11. 2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

1. 12. 2006

—   zrušení registrace (článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)

Datum rozhodnutí

Název léčivého přípravku

Držitel registrace

Číslo zápisu do registru Společenství

Datum oznámení

14. 11. 2006

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16. 11. 2006

14. 11. 2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16. 11. 2006

—   vydání registrace (článek 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004): Přijato

Datum rozhodnutí

Název léčivého přípravku

INN (mezinárodní nechráněný název)

Držitel registrace

Číslo zápisu do registru Společenství

Léková forma

Kód ATC (anatomicko-terapeuticko-chemický kód)

Datum oznámení

14. 11. 2006

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

Perorální roztok

QA08AB90

16. 11. 2006

—   změna registrace (článek 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004): Přijata

Datum rozhodnutí

Název léčivého přípravku

Držitel registrace

Číslo zápisu do registru Společenství

Datum oznámení

20. 11. 2006

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

22. 11. 2006

Chcete-li se seznámit s veřejnou zprávou o hodnocení dotyčných léčivých přípravků a se souvisejícími rozhodnutími, obraťte se na Evropskou agenturu pro hodncení léčivých přípravků:

The European Medicines Agency

7, Westferry Circus, Canary Wharf

LONDON E14 4HB

United Kingdom


(1)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/19


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2006/C 321/07)

Tímto zveřejněním vzniká právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 510/2006

Žádost o zápis podle článku 5 a čl. 17 odst. 2

„ASPARAGO BIANCO DI BASSANO“

č. ES: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Veškeré údaje naleznou zúčastněné strany v úplném znění specifikace výrobku, které je možné získat od vnitrostátních orgánů uvedených v oddíle 1 nebo od útvarů Evropské komise (1).

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresa:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Telefon:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Skupina:

Název:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresa:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Telefon:

(39-0424) 52 13 45

Fax:

e-mail:

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) jiní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obiloviny čerstvé nebo zpracované. I – Chřest

4.   Specifikace (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Asparago Bianco di Bassano“

4.2   Popis: CHOP „Asparago Bianco di Basssano“ je určeno pro výhonky chřestu (Asparagus officinalis L.), které byly získány v oblasti produkce vymezené v bodu 4.3 z místního ekotypu „Comune – o Chiaro – di Bassano“.

Výhonky chřestu, které mohou být označovány CHOP „Asparago Bianco di Bassano“, musí mít tyto vlastnosti:

bílá barva. Je přípustné lehce narůžovělé zabarvení; případně drobné narezavělé skvrny na listenech a u kořene, za předpokladu, že nezasahují až do vrchní části výhonků (mohou se vyskytovat v maximální výšce 3 cm), a že je spotřebitel může běžným způsobem oloupat; v žádném případě nemohou pokrývat více než 10 % plochy produktů ve svazku;

pěkný tvar, tj. rovné; neporušené; na vrchu semknuté; výhonky nesmějí být duté, rozštěpené, oloupané nebo zlomené. Poměrně vláknitý charakter plodu při balení způsobuje značné popraskání výhonků na bočních stranách; z tohoto důvodu se jemné praskliny, pokud se vyskytly až po sběru a nevyskytují se u více než 15 % produktů ve svazku, tolerují; připouštějí se mírně zakřivené výhonky;

křehké, tj. nepřipouštějí se výhonky, které začínají dřevnatět;

čerstvý vzhled a svěží vůně; bez cizího pachu a/nebo chuti;

zdravé – bez jakéhokoli poškození způsobeného hlodavci nebo hmyzem;

čisté, tj. bez zeminy a jiných nečistot;

bez úniku šťáv a po umytí a ochlazení studenou vodou bez přídavku chemikálií dostatečně vysušené.

Řez na spodním konci výhonků musí být v maximální možné míře hladký a kolmý na podélnou osu.

Velikost se určuje podle délky a průměru výhonku. Příčný průměr výhonků se měří v polovině jejich délky. Minimální příčný průměr činí, včetně tolerance, 11 mm. Výhonky musí být balené tak, aby odchylky příčného řezu výhonků v každém svazku nepřesahovaly 10 mm. Svazky jsou klasifikovány podle příčného průměru výhonků, které obsahují. Délka výhonků ve svazku musí odpovídat třídění a ukazatelům v této tabulce:

4.3   Zeměpisná oblast: Zeměpisná oblast: Zeměpisná oblast, ve které se pěstuje a balí „Asparago Bianco di Bassano“, se nachází na území několika obcí v provincii Vicenza v blízkosti města Bassano del Grappa, jak je uvedeno ve specifikaci produkce.

4.4   Důkaz původu: Všechny fáze procesu produkce se monitorují pomocí registrace prováděné na začátku a na konci procesu. Tímto způsobem, pomocí zápisů pěstitelů a balíren do příslušných seznamů vedených orgánem kontroly pro obhospodařovanou půdu a rovněž také oznamováním vypěstovaného množství je možné sledovat i znovu vysledovat původ výrobku od začátku do konce procesu produkce. Všechny fyzické i právnické osoby, které byly zapsány do příslušných rejstříků, budou podrobeny kontrole ze strany kontrolního subjektu v souladu se specifikací a příslušným plánem kontroly. Tyto kontroly se především týkají zápisů do seznamu předloženému orgánu pro kontrolu pozemků, na nichž se pěstuje „Asparago Bianco di Bassano“, a to pro každý hospodářský rok produktu; dále se týkají přesného označení katastrálního území pozemků, na nichž se pěstuje „Asparago Bianco di Bassano“. Na každé katastrální parcele se uvádí vlastník, producent, oblast i plocha, na níž se pěstuje „Asparago Bianco di Bassano“. Kontroluje se rovněž registrace pořadových číselných kódů, jimiž jsou označovány svazky.

4.5   Výrobní postup: Specifikace kromě jiného stanoví, že pH pozemků musí být mezi 5,5 a 7,5. Analýza pozemků se vyžaduje před provedením nové výsadby; v ostatních případech je třeba ji provádět alespoň každých 5 let za účelem prověření hlavních parametrů (pH, dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a organické látky). V případě nové výsadby platí i analýzy provedené během předcházejících tří let. Příprava pozemku musí být provedena na podzim před výsadbou. Provádí se orba půdy maximálně do 30 cm hloubky, po níž může následovat kypření půdy do hloubky 40 – 50 cm. Při nové výsadbě musí vzdálenost mezi zdvojenými řádky činit alespoň 1,8 m a mezi jednoduchými řádky alespoň 2 m. Maximální hustota výsadby musí každopádně být 1,8 sazenice na metr čtvereční.

Řádky musí mít hloubku 15 až 20 cm. Výhonky chřestu musí být přesazeny v březnu nebo v dubnu, mladé sazenice nejpozději do konce května. Nové pěstování chřestu na tomtéž místě se může uskutečnit nejdříve po čtyřech letech.

Vyskytne-li se radikální choroba (Rizoctonia a Fusarium), může se nová výsadba na témže místě uskutečnit až po osmi letech. Před výsadbou chřestu nesmí být na pozemku pěstovány brambory, vojtěška, mrkev, jetel nebo cukrová řepa, neboť existuje nebezpečí nákazy chorobou Rizoctonia. Před výsadbou chřestu se však doporučuje na půdě pěstovat obiloviny, jako např. ječmen, pšenici nebo kukuřici.

Zemědělci sami mohou za účelem samozásobení rozmnožovat vegetativní materiál. To se však týká jen místních ekotypů, které splňují charakteristiky uvedené v bodu 2 specifikace produkce.

Před každou novou výsadbou je třeba provést komplexní analýzu hlavních parametrů (pH, N, P, K, Ca, Mg a organických látek). Analýza se provádí každých pět let. Analýzy provedené v průběhu předcházejících tří let jsou platné.

Pozemek se před výsadbou musí pohnojit hnojem ve stádiu zralosti pocházejícím od hovězího dobytka, a to v množství 600 metrických centů na hektar. Při použití jiného organického hnojiva se musí dodržet referenční hodnota určená pro hnůj pocházející od hovězího dobytka.

Minimálně 50 % dusíku musí být organického původu. Hnojení fosfátovým hnojivem a část hnojení draslíkovým hnojivem probíhá spolu s podzimními zásahy nebo spolu se zásahy na konci zimy. Hnojení dusíkovým hnojivem a zbytek hnojení draslíkovým hnojivem se provede několikrát po sběru (nejpozději do konce července). Dodávání nutričních prvků nesmí během roku přesáhnout tyto maximální limity (v jednotkách na hektar): dusík 150; fosfor 80; draslík 180. Stopové prvky se případně doplňují v průběhu podzimu a zimy.

V průběhu sběru je povoleno zakrytí slámou, a to pomocí tmavé plastové fólie určené proti plevelu, na ochranu proti světlu, nebo pomocí jiného materiálu, který umožní zachovat konečné vlastnosti produktu.

Ve fázi úplného vyschnutí části rostliny, která je nad zemí, je třeba tuto část pokosit, odstranit a spálit; po sběru je třeba urovnat půdu tak, aby nevystoupil kořen rostliny.

Ke sběru dochází mezi 1. březnem a 15. červnem.

Plody pocházející ze stabilizovaného a chráněného pěstování (tunel) je možné se souhlasem kontrolního subjektu sbírat před tímto datem, ne však dříve než 1. února.

Maximální povolená produkce záhonu chřestu v plné kapacitě představuje 80 metrických centů na hektar.

Balení tohoto produktu lze provádět pouze v oblasti produkce uvedené v bodu 3 specifikace produkce, aby byl zaručen vývoj typických charakteristik produktu a možnost zpětného vysledování a kontroly.

4.6   Souvislosti: Půdu v oblasti produkce „Asparago Bianco di Bassano“ charakterizuje bahnitá nebo bahnito-písčitá struktura a položí bohaté na štěrk. Půda je dostatečně propustná a obsahuje velké množství organických látek. Její pH se pohybuje mezi 5,5 a 7,5 (mírná kyselost až neutrální).

Příslušnou oblast tvoří naplaveniny, patří do regionu Valsugana, který zavlažuje řeka Brenta. Její charakteristické vlastnosti jsou výsledkem fyzikálního a chemického složení materiálů z úlomků, štěrku, písku a jílu, které přinesl proud vody do říční nížiny.

Klimatická situace oblastí, ve kterých se pěstuje „Asparago Bianco di Bassano“, je velmi ovlivněna řekou Brenta, která protéká regionem Valsugana, a ochranou, kterou poskytují pohoří Prealpi Venete a Grappa.

Průměrné roční srážky se pohybují kolem 1 000 mm; největší množství jich spadne v dubnu, květnu, září a říjnu.

Teplota se pohybuje od 2,5° do 23 °C; nejnižších hodnot dosahuje v lednu a nejvyšších v červenci. Jedním z meteorologických jevů, které je třeba vzít v potaz, je síla a směr větru vanoucího od Alta Valsugana na jihovýchod a vytvářejícího nad oblastí produkce místní mikroklima, které se vyznačuje nedostatkem vlhkosti, minimálním výskytem mlh, sníženým vlivem na teplotní rozpětí půdy.

Všechny uvedené charakteristiky umožňují, aby se u rostliny vytvořil složitý systém kořenů, který je široký, uložen hluboko a tvoří jej oddenky a silné kořeny. Tento systém usnadňuje příjem živin ve vysoké míře a umožňuje tvorbu cukru. V důsledku toho dochází k rychlému růstu výhonků, které mají dostatečnou a vhodnou velikost, jsou zcela vhodné ke konzumaci nebo jen minimálně vláknité.

Benátská republika považovala chřest za vzácnou potravinu, neboť jsou o něm zmínky pocházející ze 16. století z účetních dokladů recepcí organizovaných na počest významných hostů. V Orti di Terraferma se pěstuje již od 17. století. Duchovní cestující na Trentský koncil (1545 – 1563) procházeli regionem Bassano, ochutnali tento místní plod a někteří z nich popsali jeho dietní účinky. Kromě toho existuje mnoho svědectví o kvalitativních vlastnostech a účincích plodu „Asparago Bianco di Bassano“.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

CSQA S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Telefon:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

e-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolní subjekt splňuje podmínky uvedené v normě EN 45011.

4.8   Označování: Každé balení musí obsahovat stejně velké svazky; každý svazek musí být rovnoměrný. Výhonky musí být uvedeny na trh v pevně svázaných svazcích, které váží 0,5 kg až 4 kg.

Výhonky, které nejsou svázány do svazku, musí svým vzhledem a svou velikostí odpovídat průměru výhonků ve svazku; výhonky musí mít stejnou velikost.

Po zarovnání spodků se podle tradice svazky pevně svazují pomocí tzv. „stroppa“ (mladé větvičky nebo výhonku vrby). Na „stroppa“ každého svazku musí být upevněn štítek s uvedením CHOP „Asparago Bianco di Bassano“ a pořadové identifikační číslo svazku, které umožňuje zpětné vysledování produktu.

Balení by mělo být ze dřeva, igelitu nebo jakéhokoli jiného vhodného materiálu a svazky v něm musí být uloženy rovnoměrně.

Na vnější straně obalu nebo na štítcích musí být uvedeny tyto údaje: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO – D.O.P.; jméno producenta, obchodní firma a adresa balírny, datum balení a tyto obchodní údaje: kategorie kvality (norma EU), velikost, průměrný počet a váha svazků.

Značku produktu tvoří logo CHOP, identifikační pořadový kód produktu a producenta, který zároveň umožňuje zpětné vysledování produktu.

Tato značka má být připevněna na „stroppa“, a to jednorázovým uzávěrem ve vrchní části svazku a má zabezpečit CHOP produktu.

4.9   Vnitrostátní požadavky: —


(1)  Evropská komise, generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů, B–1049 Brusel.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/23


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2006/C 321/08)

Tímto zveřejněním vzniká právo vznést proti žádosti o změnu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Námitky musí být Komisi doručeny ve lhůtě do šesti měsíců od tohoto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 510/2006

Žádost o změnu podle článku 9 a čl. 17 odst. 2

„ASIAGO“

č. ES: IT/PDO/117/0001

CHOP ( X ) CHZO ( )

Požadovaná změna (požadované změny):

Záhlaví specifikace:

Image

Název produktu

Image

Popis produktu

Image

Zeměpisná oblast

Image

Důkaz původu

Image

Způsob produkce

Image

Odkaz

Image

Označování

Image

Vnitrostátní požadavky

Změna (změny):

Popis

Žádost obsahuje upřesnění specifických, chemických (vlhkost, obsah bílkovin, tuků, tuku v sušině) a mikrobiologických (patogeny, S. aureus, E. coli, koliformní bakterie 30°) vlastností u obou druhů sýra „Asiago“, lisovaného (pressato) a vyzrálého (d'allevo).

Uvádí se, že po minimální době zrání se povrch sýra může ošetřit pomocí látek schválených v souladu s vnitrostátními pravidly, s výjimkou sýrů s doplňkovým označením „Prodotto della montagna“ (výrobek pocházející z hor).

Zeměpisná oblast

Doplňuje se následující definice horské oblasti: oblast nacházející se ve výšce nejméně 600 metrů.

Způsob výroby

Vkládá se popis zakázané píce a krmiva pro zvířata. V případě sýrů s označením „Prodotto della montagna“ se upřesňuje, že je zakázán jakýkoliv druh siláže.

Pro oba druhy sýra „Asiago“, lisovaný i vyzrálý, se upřesňuje teplota, maximální doba uchovávání a složení mléka určeného k výrobě sýra.

Pro oba druhy sýra „Asiago“ se upřesňují fyzikální a časové parametry týkající se technologie jeho výroby. V případě výroby vyzrálého sýra „Asiago“ se do mléka může přidávat lyzozym (E 1105), kromě sýrů, které se doplňují označením „Prodotto della Montana“.

Rovněž pokud jde o zrání a uchovávání sýra, uvádějí se přesné mechanické údaje (teplota a vlhkost) používané při takovém postupu. Uvádí se minimální doba zrání u vyzrálého sýra „Asiago“ (60 dnů nebo 90 dnů v případě sýrů označených jako„Prodotto della montagna“).

Pro snadnější rozpoznání sýrů se zavádí používání očíslovaných kaseinových štítků a na boční okraje bochníku sýra se vyráží písmeno označující měsíc výroby.

Celé bochníky sýra „Asiago“ CHOP se mohou krájet a plátky se mohou balit tak, aby byl vidět okraj sýra s označením. Pokud při krájení sýra dochází k poškrábání a/nebo k odstranění kůry, musí se balení provádět v oblasti výroby, aby se zajistila věrohodnost výrobku.

Označování

Doplňují se upřesňující informace, podle kterých se sýr „Asiago“ dělí na dva druhy (čerstvý a vyzrálý), dále údaje o různé době zrání sýra „Asiago“ (mezzano, vecchio, stravecchio), o možnosti použít označení toho, že nebyl použit lyzozym (E 1105), a pravidla pro označení „Prodotto della montagna“, vyhrazené pro sýry vyrobené z horského mléka v mlékárnách nacházejících se v horách.

AKTUALIZOVANÝ SOUHRN

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 510/2006

„ASIAGO“

č. ES: IT/PDO/117/0001

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Veškeré údaje naleznou zúčastněné strany v úplném znění specifikace výrobku, které je možné získat od vnitrostátních orgánů uvedených v oddíle 1 nebo od útvarů Evropské komise (1).

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefon:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-mail:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Skupina žadatelů:

Název:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresa:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Telefon:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-mail:

asiago@asiagocheese.it

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) jiní ( )

3.   Druh výrobku:

Třída 1.3 – SÝR

4.   Specifikace (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Asiago“

4.2   Popis: Chráněné označení původu „Asiago“ je vyhrazeno pro sýr z polouvařené hmoty vyráběné pouze z kravského mléka v souladu se specifikací výroby; tento sýr existuje ve dvou podobách jako lisovaný sýr „Asiago“ a vyzrálý sýr „Asiago“.

 

 

měrné odchylky

vlhkost

39,5 %

+/- 4,5

bílkoviny

24,0 %

+/- 3,5

tuky

30,0 %

+/- 4,0

chlorid sodný

1,7 %

+/- 1,0

tuk v sušině

nejméně 44 %

žádné

boční okraje

rovné nebo mírně vypouklé

povrchy

rovné nebo téměř rovné

hmotnost

od 11 do 15 kg

výška

od 11 do 15 cm

průměr

od 30 do 40 cm

patogeny

nejsou přítomné

S. aureus

 (2) M < 1 000 na g

E. coli

 (2) M < 1 000 na g

koliformní bakterie 30 °C

 (2) M < 100 000 na g

 

 

měrné odchylky

vlhkost

34,50 %

+/- 4,00

bílkoviny

28,00 %

+/- 4,00

tuky

31,00 %

+/- 4,50

chlorid sodný

2,40 %

+/- 1,00

tuk v sušině

nejméně 34 %

žádné

boční okraje

rovné nebo téměř rovné

povrchy

rovné nebo téměř rovné

hmotnost

od 8 do 12 kg

výška

od 9 do 12 cm

průměr

od 30 do 36 cm

patogeny

nejsou přítomné

S. aureus

M < 10 000 na g

E. coli

M < 100 000 na g

Bochníky sýra „Asiago“ mohou být po dosažení minimální doby zrání na povrchu ošetřeny pomocí látek schválených v souladu s vnitrostátními pravidly. Povrchová část bochníku (kůra) není jedlá.

Povrchová úprava bochníků sýra musí vždy umožňovat čitelnost identifikačního kaseinového štítku a loga s chráněným označením. Ošetření povrchu pomocí barviv a fungicidních látek je u sýrů „Asiago“, které jsou označeny jako „Prodotto della montagna“, zakázané.

Celé bochníky sýra s chráněným označením původu„Asiago“ se mohou krájet a plátky se mohou balit tak, aby byl vidět okraj sýr s označením.

4.3   Zeměpisná oblast: Sýr s chráněným označením původu „Asiago“ se vyrábí z mléka hovězího dobytka žijícího ve vymezené oblasti a v mlékárnách nacházejících se na území stejné oblasti spadající do správního území provincií Vicenza, Trento, Padova a Treviso, jak je uvedeno ve specifikaci výroby. Výše zmíněné oblasti výroby, které se nacházejí v nadmořské výšce nejméně 600 metrů, jsou označeny jako horské oblasti.

4.4   Důkaz původu: Každá fáze výrobního procesu se sleduje. Kontrolní orgán spravuje seznam výrobců mléka, sběrná zařízení, zpracovatele, zařízení, ve kterých sýry zrají, a balírny sýra bez kůry, které podléhají kontrolám uvedeným ve specifikaci a v příslušném kontrolním plánu, s cílem zaručit sledovatelnost a identifikovatelnost výrobku. V případě, že se zjistí nesoulad ve výrobním procesu a výrobku, uvedení výrobku s označením „Asiago“ na trh se zakazuje.

4.5   Výrobní postup: Ve specifikaci se mimo jiné uvádí, že krmivo dobytka, z jehož mléka se vyrábí sýr s chráněným označením původu „Asiego“, nesmí obsahovat píci a krmiva, která jsou ve specifikaci výroby zakázaná. Pokud je mléko určené k výrobě sýra s chráněným označením původu „Asiago“„Prodotto della montagna“, je rovněž zakázáno krmit dobytek jakýmkoliv druhem siláže.

Pro výrobu lisovaného sýra „Asiago“ se používá mléko splňující požadavky platných hygienických norem, pocházející z jednoho nebo ze dvou dojení, syrové nebo pasterizované při teplotě 72 °C po dobu 15 sekund podle platných předpisů. Pro výrobu vyzrálého sýra „Asiago“ se používá mléko splňující požadavky platných hygienických norem, pocházející ze dvou dojení, které je částečně odtučněné vysrážením, nebo pocházející ze dvou dojení, ze kterých jedno je částečně odtučněné vysrážením, nebo pocházející pouze z jednoho dojení, které je částečně odtučněné vysrážením, syrové nebo termizované při teplotě 57/68 °C po dobu 15 sekund. Pro výrobu sýra s chráněným označením původu „Asiago“„Prodotto della montgana“ je povoleno použít mléko ze dvou nebo ze čtyř dojení, které se musí zpracovat do 18 hodin po dojení v případě použití mléka ze dvou dojení a do 24 hodin od dojení v případě použití mléka ze čtyř dojení.

V případě výroby vyzrálého sýra „Asiago“ se do mléka při výrobě může přidat lyzozym (E 1105) v rámci zákonných limitů. Při výrobě sýra „Asiago“„Prodotto della montagna“ je použití lyzozymu zakázané.

Minimální doba zrání lisovaného sýra „Asiago“ je 20 dnů ode dne výroby; v případě vyzrálého sýra „Asiago“ je to 60 dnů od posledního dne měsíce výroby; v případě sýra „Asiago“„Prodotto della montagna“ je to 90 dnů od posledního dne měsíce výroby u vyzrálého sýra „Asiago“ a 30 dnů ode dne výroby u lisovaného sýra „Asiago“.

Zrání musí proběhnout v samotné oblasti výroby.

Sýr „Asiago“„Prodotto della montagna“ musí zrát v podnicích nacházejících se v horských oblastech, v místnostech, ve kterých je teplota a vlhkost konstantní i při změnách přírodních podmínek prostředí. Pokud při krájení dojde k poškrábání a/nebo k odstranění kůry, a tedy není vidět označení původu (kostky, plátky atd.), musí se balení výrobku uskutečnit v oblasti výroby, aby se zaručila identifikovatelnost výrobku. Sýr „Asiago“ vyrobený z mléka pocházejícího z chovů v horské oblasti, zpracovaný v mlékárnách nacházejících se v horské oblasti a vyzrálý v horské oblasti se může na nálepce označit jako „Prodotto della montagna“.

4.6   Souvislosti: Díky přírodním faktorům se ve vymezené oblasti vyskytují výrazně stabilní klimatické a půdní podmínky, které mají vliv na krmiva určená k výživě dojnic. Z lidského hlediska je zřejmé, že sýr pocházející původně z planiny Altopiano di Asiago se z důvodů migrace místního obyvatelstva způsobené válečnými událostmi první světové války rozšířil do sousedních podhorských oblastí.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresa:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefon:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

4.8   Označování: Všechny bochníky sýra s chráněným označením původu „Asiago“ se označují pomocí očíslovaných kaseinových štítků a pomocí značkovacích sýrových forem, které vlastní příslušné ochranné sdružení (Consorzio di Tutela) a které mohou používat pověřené mlékárny. Tyto značkovací formy obsahují logo chráněného označení, které tvoří nedílnou součást specifikace výrobku, alfanumerickou značku mlékárny, kde byl sýr vyroben, a název označení „Asiago“, které se několikrát opakuje. Velikost písmen nápisu je 25 mm u lisovaného sýra „Asiago“ a 20 mm u vyzrálého sýra „Asiago“.

Bochníky vyzrálého sýra „Asiago“ mají kromě toho na bočních okrajích vyražené písmeno označující měsíc výroby, jak je uvedeno ve specifikaci výroby. Bochníky sýra „Asiago“„Prodotto della montagna“ se odlišují tak, že se do značkovacích forem vloží slova „Prodotto della montagna“, které se na povrchu sýra objeví jen jednou. Po skončení minimální doby zrání se nakonec bochníky sýra „Asiago“„Prodotto della montagna“ označí na bočních okrajích tepelnou značkou pomocí nástrojů, které vlastní ochranné sdružení a které mohou používat pověřené mlékárny. Označení obsahuje logo popsané ve specifikaci.

Lisovaný sýr „Asiago“ může být označen rovněž jako „fresco“ (čerstvý).

Vyzrálý sýr „Asiago“ může být označen rovněž jako „stagionato“ (uleželý).

Vyzrálý sýr „Asiago“ s dobou zrání mezi čtyřmi až šesti měsíci může být označen rovněž jako „mezzano“ (středně vyzrálý).

Vyzrálý sýr „Asiago“ s dobou zrání delší než deset měsíců může být označen rovněž jako „vecchio“ (starý).

Vyzrálý sýr „Asiago“ s dobou zrání delší než 15 měsíců může být označen rovněž jako „stravecchio“ (velmi starý).

V označení je případně povoleno uvést, že nebyl použit lyzozym (E 1105).

Případné nálepky, známky, sítotisky atd., na kterých je uvedeno označení výrobních podniků, musí vždy umožňovat úplnou čitelnost označení, které tvoří chráněné označení původu „Asiago“ (označování pomocí značkovacích forem) a identifikačních kaseinových štítků na bochnících sýra „Asiago“.

4.9   Vnitrostátní požadavky: —


(1)  Evropská komise, generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů, B-1049 Brusel.

(2)  Tyto údaje se týkají sýra vyrobeného z tepelně zpracovaného mléka.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/28


Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (1)

(Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“)

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 321/09)

Žádostí ze dne 6. dubna 2006 požádala společnost Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), se sídlem na adrese 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (Spojené státy), a společnost Roc Oil Company Limited, se sídlem na adrese 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Austrálie), na období pěti let o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“ na nespecifikovaném území o rozloze přibližně 62 000 čtverečních kilometrů, které se nacházejí v mořském podzemí ve výlučné hospodářské zóně francouzského ostrova Juan de Nova.

Toto povolení je vymezeno:

Na východě ostrova hranicí mezi francouzskou a madagaskarskou hospodářskou zónou, kterou je třeba určit.

Na západě ostrova hranicí mezi francouzskou a mozambickou hospodářskou zónou, kterou je třeba určit.

Podávání žádostí a kritéria přidělování povolení

Předkladatelé původní žádosti a konkurenčních žádostí musejí splňovat podmínky nutné k udělení oprávnění podle článků 3, 4 a 5 pozměněného nařízení 95-427 ze dne 19. dubna 1995 o těžebních oprávněních ve znění pozdějších předpisů (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 22. dubna 1995), jehož platnost byla prodloužena článkem 63 pozměněného nařízení 2006-648 ze dne 2. června 2006 o těžebních oprávněních a oprávněních k podzemnímu skladování.

Společnosti, které mají zájem, mohou do devadesáti dnů od zveřejnění tohoto oznámení předložit konkurenční žádost v souladu s postupem popsaným v „Oznámení o poskytování těžebního práva na těžbu uhlovodíků ve Francii“ zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství C 374 ze dne 30. prosince 1994, s. 11 a stanoveným pozměněným nařízením č. 95-427 ze dne 19. dubna 1995. Konkurenční žádosti se zasílají ministrovi pověřenému hornictvím na níže uvedenou adresu.

Rozhodnutí o původní žádosti a konkurenčních žádostech se uskuteční podle kritérií přidělování oprávnění na těžbu stanovených v článku 5 uvedeného pozměněného nařízení ve lhůtě dvou roků ode dne přijetí původní žádosti francouzskými orgány, tedy nejpozději dne 10. dubna 2008.

Podmínky a požadavky týkající se vykonávání činnosti a jejího ukončení

Žadatelé jsou vyzváni, aby se řídili články 79 a 79.1 důlního zákoníku a nařízení č. 2006-649 ze dne 2. června 2006 o důlních pracích, pracích podzemního úložiště a o báňském úřadu a úřadu pro podzemní úložiště (décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains). (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 3. června 2006).

Jakékoli další informace můžete získat na ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu na adrese: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière) 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [telefon: (33) 144 97 23 02, fax: (33) 144 97 05 70].

S ustanoveními výše uvedených právních a správních předpisů se můžete seznámit na internetové stránce:

Legifrance http:// www.legifrance.gouv.fr


(1)  Úř. věst. L 164, 30.6.1994.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/29


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 321/10)

1.

Komise dne 19. prosince 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1),kterým podnik UC Rusal Limited, nově vzniklá dceřiná společnost podniku EN+ Group Limited („EN+“, Jersey) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady vkladem akcií a majetku kontrolu nad určitým majetkem a majetkovými podíly podniků Sual Partner Ltd („Sual assets“) a Glencore International („Glencore assets“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku EN+: energetika, strojírenství, finanční služby, stavebnictví a developerství, těžba bauxitu, výroba a prodej hliníku a výrobků z hliníku;

podniku Sual assets: těžba bauxitu, výroba a prodej hliníku a výrobků z hliníku;

podniku Glencore assets: těžba bauxitu, výroba a prodej hliníku a výrobků z hliníku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal na následující adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/30


Informační procedura – Technické předpisy

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 321/11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37; Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

Oznámení o návrzích národních technických předpisů, které obdržela Komise

Reference (1)

Název

Konec tříměsíčního období pozastavení prací  (2)

2006/0620/F

Technické nóty pro farmaceutické látky předložené k veřejnému šetření

26. 2. 2007

2006/0621/SI

Pravidla o podmínkách, které musí splňovat potraviny bez glutenu nebo potraviny s velmi nízkým obsahem glutenu

28. 2. 2007

2006/0622/F

Nařízení o bezpečnosti některého čalouněného nábytku

28. 2. 2007

2006/0623/EE

Zákon o obalech a zákon o změně zákona o obalech podléhajících spotřební dani

1. 3. 2007

2006/0624/PL

Nařízení Ministra hospodářství, které mění nařízení ve věci bezpečnosti a hygieny práce, řízení provozu a speciálního protipožárního zabezpečení v důlních podnicích, které se zabývají těžbou nerostných surovin vrtnými otvory

1. 3. 2007

2006/0625/PL

Nařízení Ministra hospodářství ve věci bezpečnosti a hygieny práce, řízení provozu a speciálního protipožárního zabezpečení v odkrývkových důlních podnicích, které se zabývají těžbou základních nerostných surovin

1. 3. 2007

2006/0626/F

Návrh nařízení o přístupu postižených osob do budov společného bydlení, pokud jsou předmětem úprav, a do stávajících budov, v nichž byly v rámci změny jejich účelu vybudovány byty

2. 3. 2007

2006/0627/F

Návrh vyhlášky o přístupnosti do existujících veřejných zařízení a instalací otevřených pro veřejnost handicapovaným osobám

2. 3. 2007

2006/0628/D

Dodatečné technické smluvní podmínky – vodní stavitelství (něm. zkr. ZTV-W) pro zajišťování svahu a dna (Rozsah výkonu 210), vydání 2006

2. 3. 2007

2006/0629/CZ

Vyhláška ze dne …… 2006, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a podrobnosti značkování některých dalších minerálních olejů

2. 3. 2007

2006/0630/UK

Nařízení o značkách zákazu kouření pro Severní Irsko z roku 2007

2. 3. 2007

2006/0631/SI

Zákon o koexistenci geneticky modifikovaných rostlin a ostatních zemědělských rostlin

5. 3. 2007

2006/0632/D

Čtvrtý zákon ke změně daně z motorových vozidel

 (4)

2006/0633/B

Návrh textu č. LISA 14b 2006-11 o revizi Dohody o spolupráci ohledně prevence obalových odpadů a nakládání s obalovými odpady ze dne 30. května 1996 a přesněji, pokud se týká opatření zaměřených na provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

 (4)

2006/0634/S

Předpisy Dopravního inspektorátu o změně předpisů (VVFS 2004:43) o používaní evropských výpočtových norem

7. 3. 2007

2006/0635/NL

Úprava státního tajemníka pro sociální věci a zaměstnanost ke změně režimu subvencování ministerstva sociálních věcí a prac. příležitostí týkající se finančních podpor pro pracovní prostředky

 (4)

2006/0636/NL

Úprava ohledně odpočitatelných částek za energii včetně Energetického seznamu pro rok 2007

 (4)

2006/0637/CZ

Návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

8. 3. 2007

2006/0638/F

Nařízení o technických vlastnostech národního poplašného signálu

8. 3. 2007

2006/0639/CZ

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

8. 3. 2007

Komise upozorňuje na rozsudek vydaný dne 30. dubna 1996 v právní věci „CIA Security“ (C-194/94 – Sb. rozh. 1996 I, s. 2201), v němž Soudní dvůr rozhodl, že články 8 a 9 směrnice 98/34/ES (dříve 83/189/EHS) mají být interpretovány tak, že na ně osoby mohou spoléhat před národními soudy, které se musí zdržet aplikace technického předpisu, který nebyl oznámen v souladu s touto směrnicí.

Tento rozsudek potvrzuje sdělení Komise ze dne 1. října 1986 (Úř. věst. C 245, 1.10.1986, s. 4).

Z toho vyplývá, že porušení oznamovací povinnosti způsobuje neplatnost dotyčných technických předpisů, a tudíž i jejich nevynutitelnost ve vztahu k jednotlivým osobám.

Pro více informací o proceduře oznamování si můžete napsat na adresu:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

E-mail: Dir83-189-central@ec.europa.eu

Můžete též navštívit webové stránky: http://ec.europa.eu./enterprise/tris/

Pokud potřebujete další informace o těchto oznámeních, kontaktujte laskavě níže uvedené národní instituce:

SOUPIS NÁRODNÍCH INSTITUCÍ ZODPOVĚDNÝCH ZA SPRÁVU SMĚRNICE 98/34/ES

BELGIE

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Paní Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Obecný e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Webové stránky: http://www.mineco.fgov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P. O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pan Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 90 71 23

Fax: (420) 224 91 49 90

E-mail: chloupek@unmz.cz

Paní Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 90 71 39

Fax: (420) 224 90 71 22

E-mail: ruzickova@unmz.cz

Obecný e-mail: eu9834@unmz.cz

Webové stránky: http://www.unmz.cz

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (nebo DK-2100 Copenhagen OE)

Pan Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (přímý)

E-mail: bbc@ebst.dk

Paní Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (přímý)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Paní Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (přímý)

E-mail: phe@ebst.dk

Společná schránka pro oznamovací zprávy – noti@ebst.dk

Webové stránky: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NĚMECKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Paní Christina Jäckel

Tel.: (49-30) 20 14 63 53

Fax: (49-30) 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Webové stránky: http://www.bmwa.bund.de

ESTONSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pan Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372-6) 25 64 05

Fax: (372-6) 31 30 29

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Obecný e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

Webové stránky: http://www.mkm.ee

ŘECKO

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30-210) 696 98 63

Fax: (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Paní Evangelia Alexandri

Tel.: (30-210) 212 03 01

Fax: (30-210) 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

Obecný e-mail: 83189in@elot.gr

Webové stránky: http://www.elot.gr

ŠPANĚLSKO

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora“

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Pan Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Paní Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

Obecný e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Paní Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Paní Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Obecný e-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRSKO

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Pan Tony Losty

Tel.: (353-1) 807 38 80

Fax: (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Webové stránky: http://www.nsai.ie

ITÁLIE

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Pan Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Pan Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Obecný e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Webové stránky: http://attivitaproduttive.gov.it

KYPR

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-22) 40 93 10

Fax: (357-22) 75 41 03

Pan Antonis Ioannou

Tel.: (357-22) 40 94 09

Fax: (357-22) 75 41 03

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Obecný e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Webové stránky: http://www.cys.mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Fax: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Obecný e-mail: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Paní Daiva Lesickiene

Tel.: (370-5) 270 93 47

Fax: (370-5) 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Webové stránky: http://www.lsd.lt

LUCEMBURSKO

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Pan J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Webové stránky: http://www.see.lu

MAĎARSKO

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Pan Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36-1) 374 28 73

Fax: (36-1) 473 16 22

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Webové stránky: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Fax: (356) 21 24 24 06

Paní Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Obecný e-mail: notification@msa.org.mt

Webové stránky: http://www.msa.org.mt

NIZOZEMÍ

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Pan Ebel van der Heide

Tel.: (31-50) 523 21 34

Paní Hennie Boekema

Tel.: (31-50) 523 21 35

Paní Tineke Elzer

Tel.: (31-50) 523 21 33

Fax: (31-50) 523 21 59

Obecný e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

RAKOUSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Paní Brigitte Wikgolm

Tel.: (43-1) 711 00 58 96

Fax: (43-1) 715 96 51 or (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Webové stránky: http://www.bmwa.gv.at

POLSKO

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

Paní Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48-22) 693 54 07

Fax: (48-22) 693 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Paní Agata Gągor

Tel.: (48-22) 693 56 90

Obecný e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Paní Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Obecný e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Webové stránky: http://www.ipq.pt

SLOVINSKO

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Paní Vesna Stražišar

Tel.: (386-1) 478 30 41

Fax: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

SLOVENSKO

Paní Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421-2) 52 49 35 21

Fax: (421-2) 52 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINSKO

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

and

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštovní adresa:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Paní Leila Orava

Tel.: (358-9) 16 06 46 86

Fax: (358-9) 16 06 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Paní Katri Amper

Tel.: (358-9)16 06 46 48

Obecný e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Webové stránky: http://www.ktm.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Paní Kerstin Carlsson

Tel.: (46-8) 690 48 82 or (46-8) 690 48 00

Fax: (46-8) 690 48 40 or (46-8) 30 67 59

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Obecný e-mail: 9834@kommers.se

Webové stránky: http://www.kommers.se

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Pan Philip Plumb

Tel.: (44-20) 72 15 14 88

Fax: (44-20) 72 15 13 40

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Obecný e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Webové stránky: http://www.dti.gov.uk/strd

ESVO – Kontrolní úřad ESVO

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Paní Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Paní Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Obecný e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Webové stránky: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Paní Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 49

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Obecný e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Webové stránky: http://www.efta.int

TURECKO

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

Pan Mehmet Comert

Tel.: (90-312) 212 58 98

Fax: (90-312) 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Webové stránky: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Rok – registrační číslo – členský stát, z něhož návrh pochází.

(2)  Období, během kterého nemůže být návrh přijat.

(3)  Bez období pozastavení prací, protože Komise přijímá naléhavé důvody, na které se členský stát odvolává.

(4)  Bez období pozastavení prací, protože opatření se v souladu s třetí odrážkou druhého odstavce čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES týká technických specifikací nebo pravidel pro služby či jiných požadavků souvisejících s daňovými nebo finančními opatřeními.

(5)  Informační procedura byla uzavřena.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/36


Sdělení Komise podle postupu stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92

Změna závazků veřejné služby uložených ve vztahu k určité pravidelné letecké dopravě pro Španělsko

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 321/12)

Španělská vláda se rozhodla, že bude uplatňovat ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 a upraví závazky veřejné služby uložené v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou provozovanou na Kanárských ostrovech, které byly zveřejněné v Úř. věst. C 255 dne 21. října 2006.

Referenční tarif stanovený pro jednosměrný let na každou trasu:

a)

Grande Canarie – Ténériffe Nord: 53 EUR

b)

Grande Canarie – Ténériffe Sud: 53 EUR

c)

Grande Canarie – Fuerteventura: 61 EUR

d)

Grande Canarie – El Hierro: 89 EUR

e)

Grande Canarie – Lanzarote: 68 EUR

f)

Grande Canarie – La Palma: 83 EUR

g)

Ténériffe Nord – Fuerteventura: 84 EUR

h)

Tenerife Nord – El Hierro: 61 EUR

i)

Ténériffe Nord – Lanzarote: 89 EUR

j)

Ténériffe Nord – La Palma: 56 EUR

k)

La Palma – Lanzarote: 89 EUR

l)

Grande Canarie – La Gomera: 83 EUR

m)

Tenerife Nord – La Gomera: 61 EUR

Ostatní požadavky týkající se závazků veřejné služby zveřejněné v Úř. věst. C 255 dne 21. října 2006 se nemění.


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/37


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č.j. COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank)

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 321/13)

1.

Komise obdržela dne 15.12.2006 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Danske Bank A/S („Danske Bank“, Dánsko) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává na základě nákupu akcií kontrolu nad celým podnikem Sampo Bank plc („Sampo Bank“, Finsko).

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Danske Bank: finanční služby včetně pojišťovnictví, hypotečních úvěrů, služeb správy majetku, makléřských služeb, realitních služeb a leasingových služeb;

podniku Sampo Bank: bankovní a investiční služby pro soukromé, firemní a institucionální zákazníky

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank, na následující adresu:

Evropská komise

generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


Evropský inspektor ochrany údajů

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/38


Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza (KOM (2006) 269 v konečném znění) — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 286 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na článek 8 této listiny,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

s ohledem na žádost o stanovisko podle čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 obdrženou od Komise dne 19. června 2006,

ZAUJAL TOTO STANOVISKO:

1.   ÚVOD

Navrhované nařízení má dva hlavní cíle, jež oba souvisí se zavedením Vízového informačního systému:

poskytnout právní základ pro členské státy, aby od žadatelů o víza odebírali povinné biometrické identifikátory;

poskytnout právní základ pro uspořádání konzulárních úřadů členských států, zejména organizováním možné spolupráce mezi členskými státy pro zpracovávání žádostí o víza.

Z těchto dvou cílů vyplývají v souvislosti s ochranou údajů různé otázky, o kterých se bude pojednávat v oddělených odstavcích, přestože tvoří součást stejného návrhu.

Tento návrh si klade za cíl pozměnit Společnou konzulární instrukci (SKI). Tato instrukce byla přijata výkonným výborem zřízeným úmluvou, kterou se provádí Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985. Do práva EU byla začleněna jako součást schengenského acquis protokolem připojeným k Amsterodamské smlouvě a od té doby byla několikrát pozměněna. I když řada změn zůstává důvěrnými SKI byla v roce 2000 zveřejněna. Pokud jde o obsah, představuje v podstatě příručku obsahující praktická pravidla pro vydávání krátkodobých víz. Jsou to ustanovení o posuzování žádostí, postupu rozhodování, způsobu vyplňování vízových štítků, atd.

2.   ODBĚR BIOMETRICKÝCH IDENTIFIKÁTORŮ

2.1.   Poznámka na úvod: specifičnost biometrických údajů

Podle návrhu systému VIS (1) předloženého Komisí dne 28. prosince 2004 zavedou členské státy do systému VIS pro účely ověření nebo určení totožnosti otisky prstů a fotografie jako biometrické identifikátory. Cílem tohoto návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně SKI je poskytnout právní základ pro odběr biometrických identifikátorů.

Evropský inspektor ochrany údajů vydal dne 23. března 2005 stanovisko týkající se návrhu systému VIS (2). V tomto stanovisku zdůraznil jak je důležité, aby bylo zpracování biometrických údajů vzhledem k jejich specifickým vlastnostem opatřeno všemi nezbytnými bezpečnostními zárukami (3):

„Použití biometrie v informačních systémech nepředstavuje v žádném případě bezvýznamnou volbu, zejména pokud se daný systém týká tak obrovského množství osob. Biometrické údaje nezvratně mění vztah mezi tělem jedince a jeho totožností tím, že některé vlastnosti lidského těla se díky nim stávají ‚strojově čitelnými‘ a předmětem dalšího využití. I když biometrické charakteristiky nebudou čitelné lidským okem, je možné je číst a využívat vhodnými nástroji, a to navždy, kdekoli se daná osoba octne.“

Podle Evropského inspektora ochrany údajů vyžaduje tato citlivá povaha biometrických údajů, aby k zavedení povinnosti tyto údaje používat došlo pouze po důkladném posouzení příslušných rizik a probíhalo v souladu s postupem, který umožňuje plnou demokratickou kontrolu. Tyto poznámky tvoří základ pro posouzení tohoto návrhu Evropským inspektorem ochrany údajů.

2.2.   Souvislosti návrhu

Souvislosti, ve kterých je tento návrh předkládán, jej činí ještě citlivějším. Na navrhované nařízení nelze pohlížet odděleně od vývoje jiných rozsáhlých systémů IT a obecného směřování k větší interoperabilitě mezi informačními systémy. O tom se hovoří mimo jiné ve sdělení Komise ze dne 24. listopadu 2005 týkajícím se zlepšení účinnosti a posílení interoperability a synergie mezi evropskými databázemi v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (4).

Z tohoto důvodu lze očekávat, že rozhodnutí učiněné v dané souvislosti a s ohledem na daný účel bude mít vliv na rozvoj a používání jiných systémů vybudovaných k jiným účelům. Zejména biometrické údaje—pravděpodobně včetně údajů shromážděných za účelem provádění vízové politiky—by se mohly, až se stanou dostupnými, používat v různých souvislostech. Mohlo by se to týkat nejen rámce SKI, ale se vší pravděpodobností i Europolu a FRONTEXu

2.3.   Požadavek na snímání otisků prstů

Důvodová zpráva k tomuto návrhu uvádí: „Vzhledem k tomu, že biometrické identifikátory nyní budou součástí řízení o žádosti o vízum, je třeba pozměnit Společnou konzulární instrukci tak, aby pro toto opatření představovala právní základ.“

Evropský inspektor ochrany údajů má námitky k volbě zákonodárce zahrnout ustanovení o tom, zda by někteří jednotlivci nebo skupiny jednotlivců měly být osvobozeny od povinnosti poskytovat otisky prstů, do SKI místo do samotného nařízení o VIS. Zaprvé mají tato ustanovení významný dopad na soukromí velkého počtu osob a mělo by se s nimi nakládat v souvislosti se základními právními předpisy a nikoli v instrukci převážně technické povahy. Za druhé by se v zájmu srozumitelnosti právního režimu mělo o této záležitosti pojednávat ve stejném textu jako v textu, kterým se zřizuje samotný informační systém.

a)

Především vytvoření právního základu pro povinné snímání otisků prstů a biometrických identifikátorů není jen technickou otázkou; má významný dopad na soukromí dotyčných osob. Zejména volba minimálního a maximálního věku pro snímání otisků je politickým a nikoli technickým rozhodnutím. Proto Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby se o této záležitosti, a zejména o aspektech, které nejsou čistě technické povahy, pojednávalo v základním textu (návrhu VIS) a nikoli v příručce s pokyny o převážně technických a praktických aspektech vízového postupu (5)

V tomto smyslu je také užitečné poukázat na požadavky Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na její judikaturu. Podle čl. 8 odst. 2 této úmluvy je případné porušení výkonu práva na soukromí veřejným orgánem povoleno pouze v případě, že je „v souladu se zákonem“ a je pro ochranu důležitých zájmů „v demokratické společnosti nezbytné“. V judikatuře Evropského soudu pro lidská práva vedly tyto podmínky k dodatečným požadavkům, pokud jde o kvalitu právního základu pro porušení (musí vycházet z dostupných právních předpisů a musí být předvídatelný), přiměřenost případného opatření a potřebu vhodných záruk proti zneužití.

Kromě skutečnosti, že nejednotný přístup k právním předpisům zde popsaný neumožňuje vznik srozumitelného a přístupného nařízení, naskýtá se otázka, zda lze samotné SKI za takové pokládat. Mohly by se nastolit některé otázky týkající se postupu pro (případnou) budoucí změnu tohoto textu. V každém případě by mělo být zaručeno, že rozhodnutí takového významu se nebude moci měnit jinak než postupem zajišťujícím náležitou průhlednost a demokratickou konzultaci.

b)

Druhá otázka se týká srozumitelnosti právního režimu. Důvodová zpráva k návrhu neobjasňuje, proč je pro odběr biometrických identifikátorů a jejich zpracování potřeba odlišného právního základu. Uvádí, že „tento návrh … zapracovává sběr biometrických údajů, zatímco návrh o VIS upravuje předávání a výměnu údajů.“ (6) Z hlediska ochrany údajů však zpracování osobních údajů zahrnuje i jejich sběr. Regulování úkonů v řetězci činností pomocí různých právních textů může snížit srozumitelnost daného režimu. To představuje problém pro subjekty údajů (kterých se návrh dotkne) i pro demokratickou kontrolu systému. Je skutečně stále obtížnější získat úplný obraz v této oblasti, kde různé právní předpisy regulují v zásadě totožné zpracovávání údajů.

2.4.   Výjimky z požadavků snímání otisků prstů

Obavy týkající se této věci velmi dobře dokresluje otázka kategorií osob, které jsou osvobozeny od povinnosti poskytovat otisky prstů, zejména v případě mladších dětí.

Přípustnost snímání otisků prstů mladším dětem by se měla projednat s ohledem na účel VIS jako takový. Jinými slovy, podrobit některé kategorie osob odběru biometrických identifikátorů nebo osvobodit je od tohoto požadavku musí být přiměřeným opatřením v rámci vízové politiky a cílů s ní souvisejících, jak je uvedeno v návrhu o VIS. Tato přiměřenost by se měla posuzovat demokratickým postupem.

Měla by se též posuzovat s ohledem na zamýšlené použití těchto otisků prstů, jak je popsáno v návrhu o VIS. Biometrické údaje se použijí pro účely ověření nebo určení totožnosti: biometrický identifikátor by mohl být považován za technicky vyhovující pro první z těchto účelů a nikoli pro druhý. Zpracovávání otisků prstů dětí ve věku do 14 let se obvykle pokládá za spolehlivé pouze pro účely ověřování. To by mělo ovlivnit analýzu tohoto návrhu, ale nezbytné prvky je opět třeba hledat v návrhu o VIS (a není o nich dosud rozhodnuto).

Závěrem Evropský inspektor ochrany údajů silně doporučuje, aby osvobození od odebírání biometrických identifikátorů v nařízení o VIS bylo přísně regulováno, a to z důvodu srozumitelnosti a důslednosti. Na regulování odběru biometrických identifikátorů, a v tomto případě zejména otisků prstů, by se mělo nahlížet jako na doplněk hlavního právního nástroje a proto by se mělo řešit v samotném hlavním dokumentu.

2.5.   Věk žadatelů o víza

Návrh uvádí, že pouze děti ve věku do 6 let budou osvobozeny od požadavku na snímání otisků prstů. Vzniká tím mnoho otázek (bez ohledu no ta, zda to bude součástí návrhu VIS nebo SKI).

Evropský inspektor ochrany údajů je za především toho názoru, že na všeobecné snímání otisků prstů dětem nelze pohlížet pouze jako na technickou otázku, ale mělo by být předmětem vážné demokratické rozpravy v odpovídajících orgánech. Takovéto rozhodnutí by se nemělo zakládat pouze na technické proveditelnosti, ale také přinejmenším na užitku, který by snímání pro provádění VIS přineslo. Avšak s výjimkou několika málo členských států se zdá, že veřejná rozprava o této otázce v současné době neprobíhá, což je nanejvýš politováníhodné.

Je třeba poukázat na skutečnost, že systém VIS je založen v zásadě s cílem usnadnit vízové postupy pro osoby cestující v dobré víře (tj. pro většinu cestujících). Proto by se měla zvážit hlediska užitečnosti a ergonomie (7). Používáním biometrických identifikátorů při zpracovávání žádostí o víza nebo při hraničních kontrolách by se dodržování postupů pro udělování víz dětem nemělo nadměrně ztěžovat.

Závěrem je třeba připomenout, že všechny biometrické identifikační systémy mají technické nedostatky. Z vědeckých studií nevyplývají nezvratné důkazy o tom, že snímání otisků prstů dětem ve věku do 14 let může zajistit spolehlivé určení totožnosti. Jediné zkušenosti dosud získané od větší populace jsou ze systému Eurodac a US-Visit. Je zajímavé, že oba systémy používají otisky prstů dětí ve věku od 14 let. Snímání otisků prstů dětem ve věku pod touto věkovou hranicí by mělo být odůvodněno studiemi, které prokazují přesnost a užitečnost v souvislosti s tak velkou databází, jako je VIS.

V každém případě by bylo žádoucí používat otisky prstů mladších dětí pro porovnání jeden s jedním a nikoli pro porovnání jeden s více. To by mělo být výslovně stanoveno.

Závěrem je třeba si uvědomit, že většina zde učiněných poznámek se netýká pouze dětí, nýbrž i starších lidí. Stářím (8) se přesnost a použitelnost otisků prstů snižuje, přičemž jsou významná i hlediska užitečnosti a ergonomie.

2.6.   Fotografie

Totéž lze říci i o fotografiích, pro než se ani v tomto návrhu, ani v návrhu o VIS, neuvádí žádná věková hranice. Mohla by však vzniknout otázka, zda fotografie dětí před tím, než nabudou rysů dospělosti, jsou pro účely určení nebo ověření totožnosti skutečně užitečné.

Rozpoznávání tváří dětí (ať budoucí automatické nebo „lidské“) na základě referenčních fotografií pořízených před několika lety bude pravděpodobně problematické. I kdyby technologie rozpoznávání tváří významně pokročila, je jen velmi málo pravděpodobné, že programové vybavení bude v blízké budoucnosti schopno zohlednit účinek růstu na tváře dětí. Proto by mělo být v nařízení o VIS objasněno, že do doby, než se technologie rozpoznávání tváří stane dostatečně spolehlivou, což podle očekávání nastane v případě dětí až ve vzdálenější budoucnosti, fotografie se budou moci používat pouze jako podpůrný prvek pro ověření nebo určení totožnosti osob.

Obecně řečeno Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje pečlivě zvážit otázku, zda klady (boj proti nedovolenému přistěhovalectví a pašování dětí) převažují nad výše uvedenými zápory.

2.7.   Jiné výjimky

Návrh uvádí, že od požadavku na snímání otisků prstů jsou osvobozeni žadatelé, „u nichž je snímání otisků prstů fyzicky nemožné“.

Evropský inspektor ochrany údajů již ve svém stanovisku k návrhu o VIS zdůraznil, že tato situace se týká významného počtu osob: až u 5 % obyvatelstva není údajně možné údaje zanést. V databázi o dvaceti milionech záznamů ročně to znamená, že až u milionu případů ročně by mohly být potíže se zanesením údajů. Toto je zajisté třeba mít na mysli při provádění analýzy tohoto návrhu. Evropský inspektor ochrany údajů kromě toho trval na potřebě účinných záložních postupů:

„Měly by být k dispozici záložní postupy představující významná ochranná opatření pro zavádění biometrie, která není ani přístupná pro všechny, ani úplně přesná. Takové postupy by měly být zavedeny a používány v zájmu respektování důstojnosti osob, které nejsou schopny účastnit se úspěšně procesu zanášení údajů, a taktéž aby se na ně nepřenášela odpovědnost za nedokonalost systému.“

Navrhované nařízení stanovuje pro tyto případy zanést do záznamu VIS „nehodí se“. To lze zajisté uvítat. Přesto existuje obava, že nemožnost údaje zanést by mohla snáze vést k zamítnutí víza. Bylo by nepřijatelné, kdyby u velmi vysokého procenta lidí, jejichž údaje nemohou být zaneseny, došlo k zamítnutí víza.

Proto by mělo být do nařízení o VIS doplněno ustanovení o tom, že nemožnost zanést údaje nepovede automaticky k zápornému stanovisku k vydání víza. Kromě toho je třeba věnovat řešení této otázky zvláštní péči při předkládání zpráv stanovených v nařízení o VIS: mělo by se sledovat, zda se nevyskytne zvýšený počet případů, u nichž je zamítnutí víza spojené s fyzickou neschopností znemožňující zanesení údajů.

3.   ZADÁVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VÍZA EXTERNÍM SLUŽBÁM

Z důvodu snížení zatížení každého členského státu (způsobeného kromě jiného náklady na nákup a údržbu zařízení), návrh umožňuje několik mechanismů spolupráce:

společná pracoviště: pracovníci z jednoho nebo více členských států zpracovávají jim určené žádosti (včetně biometrických identifikátorů) na diplomatickém zastoupení a konzulárním oddělení jiného členského státu a sdílejí vybavení tohoto členského státu;

Společná střediska pro žádosti o vízum: pracovníci diplomatických misí jednoho nebo více členských států jsou shromážděni v jedné budově, aby přijímali jim určené žádosti o víza (včetně biometrických identifikátorů);

Návrh nakonec počítá i s tím, že příjem formulářů žádostí a odběr biometrických identifikátorů by mohl vykonávat externí poskytovatel služeb (tato možnost je patrně posledním východiskem pro členské státy, které nemohou využít jedné z výše uvedených možností, ale toto není zcela jasné).

Návrh se všemi možnými způsoby snaží zajistit, aby byly vybíráni pouze spolehliví externí poskytovatelé služeb a aby tito poskytovatelé byli schopni přijímat veškerá nezbytná opatření k ochraně údajů proti „nahodilému nebo protiprávnímu porušení nebo nahodilé ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení nebo přístupu (…)“ (Článek 1.B.2 návrhu).

Toto ustanovení je formulováno s velkou péčí a pozorností z hlediska ochrany údajů, což Evropský inspektor ochrany údajů oceňuje. Zadání žádostí o víza ke zpracování externím poskytovatelem služeb ve třetí zemi má však řadu následků, pokud jde o ochranu (někdy velmi citlivých) údajů shromážděných pro účely udělování víz.

Evropský inspektor ochrany údajů zdůrazňuje zejména tyto:

provádění prověrek zaměstnanců se může z důvodu právních předpisů nebo praxe třetího členského státu ukázat jako velmi obtížné, případně i nemožné.

uvalení sankcí na zaměstnance externího poskytovatele za porušení právních předpisů týkajících se soukromí nemusí být podobným způsobem možné (i v případě, že lze proti hlavnímu smluvnímu partnerovi uplatnit smluvní sankce);

soukromá společnost může být ovlivněna politickými nepokoji nebo změnami a nebýt s to splnit své povinnosti pokud jde o bezpečnost zpracování;

mohlo by být obtížné zavést účinný dohled, přestože u externích partnerů by tento dozor byl ještě potřebnější.

Z tohoto důvodu by měla jakákoli smlouva s externím poskytovatelem služeb obsahovat nezbytné záruky, které zajistí dodržování ochrany údajů, včetně externích auditů, pravidelných namátkových prověrek, podávání zpráv, mechanismů k zajištění odpovědnosti smluvního partnera v případě porušení předpisů týkajících se soukromí, včetně povinnosti odškodnit osoby, jimž vznikla újma způsobená činností poskytovatele služeb.

Kromě těchto připomínek je možná ještě důležitější si uvědomit, že členské státy nebudou schopny zaručit ochranu zpracování údajů zadaného externím službám (nebo prováděného ve společném středisku pro žádosti o vízum, pokud se provádí v budově mimo diplomatické prostory) proti možnému zásahu (např. prohlídce nebo zabavení) veřejnými orgány země žadatele (9).

Ve skutečnosti budou externí poskytovatelé služeb, navzdory všem ostatním smluvím ustanovením, podléhat vnitrostátním právním předpisům třetí země, ve které jsou usazeni. Nedávné události týkající se přístupu orgánů ze třetího státu k finančním údajům zpracovávaným společností EU dokazují, že zmíněné riziko není zdaleka jen teoretické. Kromě toho by to mohlo představovat významné riziko pro dotyčné osoby v některých třetích zemích, které by rády věděly, kteří z jejich občanů podali žádost o vízum (za účelem politické kontroly nad odpůrci a disidenty). Pracovníci soukromé společnosti, ve většině případů pravděpodobně místní pracovníci, by nebyli s to odolat tlaku ze strany vlády nebo donucovacích orgánů země žadatele, pokud by od nich požadovaly údaje.

To je významná slabina tohoto systému v porovnání s případem, kdy se údaje zpracovávají v prostorách konzulární kanceláře nebo diplomatické mise. V tom případě by byly údaje chráněny Vídeňskou úmluvou ze dne 18. dubna 1961 o diplomatických vztazích. Článek 21 úmluvy stanoví, že:

„Prostory mise jsou nedotknutelné. Agenti přijímajícího státu do nich nesmí bez souhlasu vedoucího mise vstoupit. (…) Prostory mise, jejich vybavení a jiný materiál v nich, jakož i dopravní prostředky nesmějí být předmětem prohlídky, zabavení, obstavení nebo exekuce.“

Kromě toho, podle čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice 95/94 ES by se vnitrostátní opatření, kterými se tato směrnice provádí, výslovně vztahovaly i na toto zpracování osobních údajů, což by vedlo k posílení ochrany.

Zdá se tudíž zjevné, že jediný účinný způsob jak ochránit údaje o žadatelích o víza a jejich sponzory (občany EU nebo obchodní společnosti) je udělit jim ochranu podle Vídeňské úmluvy. To znamená, že údaje by měly být zpracovávány v prostorách, které jsou pod diplomatickou ochranou. To by nebránilo členským, aby zadaly žádosti o udělení víza externím službám, pokud může externí smluvní partner své činnosti provádět v prostorách diplomatické mise. To by se vztahovalo i na společná střediska pro zpracovávání žádostí.

Evropský inspektor ochrany údajů by silně nedoporučoval zadávat zpracování externím poskytovatelům služeb, jak je uvedeno na stránce 15 návrhu, v novém bodě 1.B.1.b). V tomto ohledu jsou přijatelné tyto možnosti:

zadávat zpracování žádostí o vízum soukromé společnosti, pokud se odehrává v místě chráněném na základě diplomatického statutu;

zadávat kontaktnímu středisku pouze poskytování informací v souladu s bodem 1.B.1.a) návrhu.

4.   ZÁVĚR

Evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že tento návrh na změnu Společné konzulární instrukce má být přijat postupem spolurozhodování, čímž se zvýší demokratický dohled v oblasti, ve které je zajisté velmi potřebný.

V podstatě Evropský inspektor ochrany údajů navrhuje toto:

výjimky z požadavku snímání otisků prstů by měly být upraveny nařízením o VIS, a nikoli SKI, a to v zájmu zajištění srozumitelnosti a důslednosti tohoto režimu;

věkové hranice pro snímání otisků prstů a pořizování fotografií by měly být pečlivě zváženy nejen se zřetelem na aspekty proveditelnosti, ale také na etiku, užitečnost a přesnost;

fotografie by neměly být považovány za samostatnou metodu určování totožnosti, ale pouze jako podpůrný prvek;

zadávat zpracování žádosti o vízum soukromé společnosti by mělo být přípustné pouze tehdy, odehrává-li se na místě pod diplomatickou ochranou a zakládá-li se na smluvních ustanoveních o účinném dohledu a zodpovědnosti smluvního partnera.

V Bruselu dne 27. října 2006.

Peter HUSTINX

Evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (KOM(2004)835 v konečném znění) předložený Komisí dne 28. prosince 2004.

(2)  Stanovisko ze dne 23. března 2005 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy, Úř. věst. C 181, 23.7.2005, s. 13,

(3)  „[Biometrické údaje] umožňují téměř absolutní rozlišitelnost, tj. každá osoba má ojedinělou biometrii. Ta se v průběhu života osoby téměř nikdy nezmění, což poskytuje těmto charakteristikám stálost. Každý má stejné fyzické ‚prvky‘, což rovněž dává biometrii rozměr univerzálnosti.“, tamtéž.

(4)  KOM(2005) 597 v konečném znění.

(5)  Skutečnost, že je právní základ odlišný—čl. 62 odst. 2 písm. b) bod ii v případě systému SKI, článek 66 v případě návrhu VIS—nebrání zákonodárci v tom, aby se touto záležitostí zabýval ve stejném textu.

(6)  Důvodová zpráva, strana 5.

(7)  Jak zdůrazňuje studie zadaná vládou Nizozemí v J.E. DEN HARTOGH a kolektiv s názvem „Jak lze měřit dítě?“ Studie o používání biometrie u dětí, 2005, TNO

(8)  Viz např. A. HICKLIN a R. KHANNA, Úloha jakosti údajů v biometrických systémech, MTS, 9. února 2006.

(9)  Tento problém již existuje u zpracovávání žádostí cestovními agenturami; v daném případě je situace však ještě citlivější, neboť se jedná o biometrické údaje a použití cestovní kanceláře není v zásadě povinné.


II Přípravné akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/45


Podnět Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích

(2006/C 321/15)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 30, článek 32 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na podnět Rakouské republiky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 29 Smlouvy o Evropské unii se uvádí, že Unie si klade za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

(2)

Hlavy států a předsedové vlád členských států Evropské unie vyhlásili ve svém prohlášení o solidaritě proti terorismu ze dne 25. března 2004 své plné odhodlání, že členské státy mají „uvést do pohotovosti všechny nástroje, jež mají k dispozici, aby v případě teroristického útoku poskytly pomoc členskému státu nebo přistupujícímu státu na jeho území na základě žádosti jeho politických orgánů“.

(3)

Po útocích ze dne 11. září 2001 zvláštní zásahové jednotky všech donucovacích orgánů členských států zahájily činnosti spolupráce v rámci Pracovní skupiny policejních ředitelů. Tato síť pod názvem „Atlas“ uskutečnila od roku 2001 různé semináře, provedla studie, výměnu materiálů a společná cvičení.

(4)

Žádný členský stát nemá k dispozici všechny prostředky, zdroje a odborné znalosti k účinnému vyřešení všech možných druhů rozsáhlých krizových situací, jež vyžadují zvláštní zásah. Možnost členského státu požádat jiný členský stát o poskytnutí pomoci má proto zásadní význam.

(5)

Toto rozhodnutí stanoví některá obecná pravidla, včetně pravidel trestní odpovědnosti, s cílem vytvořit právní rámec pro případ, kdy dotčené členské státy souhlasí žádáním o pomoc a s jejím poskytováním. Existence tohoto právního rámce a prohlášení uvádějícího příslušné orgány umožní členským státům v případě krizových situací rychle reagovat a získat čas,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví obecná pravidla a podmínky, které zvláštním zásahovým jednotkám jednoho členského státu umožní poskytnout pomoc nebo plnit úkoly na území druhého členského státu (dále jen „žádající členský stát“) v případech, kdy tyto zásahové jednotky byly tímto druhým členským státem přizvány k vyřešení krizové situace a souhlasily s tím.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„zvláštní zásahovou jednotkou“ jakýkoliv donucovací orgán členského státu, který se specializuje na zvládání krizových situací;

2)

„krizovou situací“ jakákoliv člověkem způsobená situace v členském státě, je představuje závažné přímé fyzické ohrožení osob nebo orgánů v tomto členském státě, a to zejména braní rukojmích, únosy nebo podobné události.

Článek 3

Pomoc jinému členskému státu

1.   Členský stát může požádat o pomoc zvláštní zásahové jednotky jiného členského státu za účelem vyřešení krizové situace. Členský stát může tuto žádost přijmout nebo odmítnout nebo může navrhnout jiný druh pomoci.

2.   S výhradou dohody mezi dotčenými členskými státy může pomoc sestávat z poskytnutí vybavení nebo odborných znalostí žádajícímu členskému státu nebo z provádění činností na území tohoto členského státu.

3.   V případě činností na území žádajícího členského státu příslušníci zvláštní zásahové jednotky, která poskytuje pomoc,

a)

mají oprávnění jednat v podpůrné funkci na území žádajícího členského státu;

b)

plní svoje úkoly na odpovědnost a pod vedením žádajícího členského státu a v souladu s právními předpisy žádajícího členského státu;

c)

plní svoje úkoly v mezích svých pravomocí podle svých vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4

Obecná pravidla týkající se odpovědnosti

1.   Pokud v souladu s tímto rozhodnutím plní příslušníci zvláštních zásahových jednotek členského státu svůj úkol na území jiného členského státu, je tento jiný členský stát odpovědný za všechny škody, které tito příslušníci zvláštních zásahových jednotek způsobí během svých operací.

2.   Pokud jsou škody důsledkem činností, jež byly v rozporu s pokyny udělenými žádajícím členským státem nebo mimo meze pravomoci dotyčných příslušníků zvláštních zásahových jednotek podle jejich vnitrostátních právních předpisů, použijí se odchylně od odstavce 1 tato pravidla:

a)

členský stát, na jehož území je škoda způsobena, nahradí tuto škodu za stejných podmínek, jaké se vztahují na škody způsobené jeho vlastními příslušníky zvláštních zásahových jednotek;

b)

členský stát, jehož příslušníci zvláštních zásahových jednotek způsobí škodu jakékoli osobě na území jiného členského státu, uhradí tomuto jinému členskému státu plně částky, které vyplatil poškozeným nebo jejich právním nástupcům;

c)

aniž je dotčen výkon jeho práv vůči třetím osobám a s výjimkou ustanovení písmene b), ustoupí každý členský stát v případech uvedených v tomto odstavci od požadavku na úhradu utrpěné škody od jiného členského státu.

Článek 5

Trestní odpovědnost

Během operací uvedených v článku 3 se na příslušníky zvláštních zásahových jednotek plnící svůj úkol na území jiného členského státu pohlíží jako na příslušníky zvláštních zásahových jednotek tohoto členského státu, pokud jde o trestné činy spáchané na nich nebo jimi samými.

Článek 6

Zasedání a společné odborné vzdělávání

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány v případě potřeby pořádaly zasedání a společná odborná vzdělávání a cvičení s cílem vyměňovat si zkušenosti, odborné znalosti a obecné, praktické a technické informace týkající se poskytování pomoci v krizových situacích.

Článek 7

Náklady

Není-li mezi dotčenými členskými státy dohodnuto jinak, nese každý členský stát vlastní náklady.

Článek 8

Vztah k jiným nástrojům

1.   Členské státy mohou nadále používat dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání, které jsou v platnosti k … (3), pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prodloužení nebo rozšíření cílů tohoto rozhodnutí mezi členskými státy.

2.   Členské státy mohou po … (3) uzavírat nebo uvádět v platnost dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání, pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prodloužení nebo rozšíření cílů tohoto rozhodnutí mezi členskými státy.

3.   Dohodami a ujednáními podle odstavců 1 a 2 nesmí být v žádném případě dotčeny vztahy s členskými státy, které nejsou jejich stranami.

4.   Členské státy informují Radu a Komisi o dohodách nebo ujednáních podle odstavců 1 a 2.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Do … (3) uvede každý členský stát v prohlášení uloženém u Generálního sekretariátu Rady, na které orgány se vztahuje definice zvláštní zásahové jednotky a které příslušné orgány mohou podle článku 3 žádat o poskytnutí pomoci a udělovat povolení k jejímu poskytnutí. Toto prohlášení lze kdykoli změnit.

Článek 10

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem … (4).

V Bruselu dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. C ...

(2)  Stanovisko ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  ...

(4)  ...


29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Od 1. ledna 2007 se struktura Úředního věstníku změní s cílem poskytnout srozumitelnější klasifikaci publikovaných aktů při zachování nezbytné kontinuity.

Nová struktura, s ilustrativními příklady jejího použití při třídění aktů, je k nahlédnutí na stránce EUR-Lex na této adrese:

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm