ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 285E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
22. listopadu 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 - 2006

 

Středa 30. listopadu 2005

2006/C 285E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Členství ve výborech a delegacích

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Převody prostředků

Předložení dokumentů

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Pořad jednání

Příprava ministerské konference WTO (rozprava)

Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu (rozprava)

Olympijská přestávka — Rozvoj a sport (rozprava)

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Ptačí chřipka * — Výdaje ve veterinární oblasti * (rozprava)

Ptačí chřipka * — Výdaje ve veterinární oblasti * (pokračování rozpravy)

Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I (rozprava)

Schvalování Evropské komise (rozprava)

Udělování trestních sankcí v případě porušení práva Společenství (rozprava)

Uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy (rozprava)

Elektronické komunikace (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Čtvrtek 1. prosince 2005

2006/C 285E/2

ZÁPIS

14

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Společný systém DPH * - Vrácení DPH * - DPH na služby s vysokým podílem lidské práce (rozprava)

Vývoj na Slovensku týkající se situace policejních sil (rozprava)

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Hlasování

Nástroj pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda ES/Jihoafrická republika *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Euroregiony (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje Pęczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Giovanniho Claudia Favy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Rozpočtová kázeň a proces (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I (hlasování)

Ptačí chřipka * (hlasování)

Výdaje ve veterinární oblasti * (hlasování)

Rozšíření eurozóny * (hlasování)

Společný systém DPH * (hlasování)

Vrácení DPH * (hlasování)

Evropské regulační agentury (hlasování)

Příprava ministerské konference WTO (hlasování)

Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu (hlasování)

Olympijská přestávka (hlasování)

Rozvoj a sport (hlasování)

Schvalování Evropské komise (hlasování)

Uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy

Elektronické komunikace (hlasování)

DPH na služby s vysokým podílem lidské práce (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Členství ve výborech

Ověření pověřovacích listin

Složení Parlamentu

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

25

PŘÍLOHA I

27

PŘÍLOHA II

37

PŘIJATÉ TEXTY

71

P6_TA(2005)0447Dohoda ES/Jihoafrická republika ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448EuroregionyUsnesení Evropského parlamentu o úloze Euroregionů v rozvoji regionální politiky (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje PęczakaRozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Andrzeje Pęczaka, bývalého poslance Evropského parlamentu (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450Ochrana imunity a výsad Giovanniho Claudia FavyRozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Giovanniho Claudia Favy (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (Změna)Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — zřízení Soudu pro veřejnou službu, znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005Usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — zřízení Soudu pro veřejnou službu — znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453Rozpočtová kázeňUsnesení Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454Výroba farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2005 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví

79

P6_TA(2005)0455Ptačí chřipka *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456Výdaje ve veterinární oblasti *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457Rozšíření eurozóny *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458Společný systém DPH *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459Vracení DPH *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807 (CNS))

122

P6_TA(2005)0460Evropské regulační agenturyUsnesení Evropského parlamentu k návrhu interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační agentury, který předložila Komise

123

P6_TA(2005)0461Příprava ministerské konference WTOUsnesení Evropského parlamentu o přípravách šesté ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu

126

P6_TA(2005)0462Lidská právaUsnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu

129

P6_TA(2005)0463Příměří během zimních olympijských her 2006 v TuríněUsnesení Evropského parlamentu k příměří během zimních olympijských her 2006 v Turíně

133

P6_TA(2005)0464Rozvoj a sportUsnesení Evropského parlamentu o rozvoji a sportu

135

P6_TA(2005)0465Schvalování Evropské komiseUsnesení Evropského parlamentu o pravidlech pro schvalování Evropské komise (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466Uplatňování pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravyUsnesení Evropského parlamentu o uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467Elektronické komunikaceUsnesení Evropského parlamentu o regulaci a elektronických komunikačních trzích v Evropě 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468DPH na služby s vysokým podílem lidské práceUsnesení Evropského parlamentu k ukončení platnosti směrnice 1999/85/ES o snížených sazbách DPH na služby s vysokým podílem lidské práce

149

CS

 


I (Sdělení)

EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2005 - 2006

Středa 30. listopadu 2005

22.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 285/1


ZÁPIS

(2006/C 285 E/01)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 15:05.

2.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Umberto Pirilli informoval předsednictvo, že se zúčastnil zasedání 17.11. 2005, ale jeho jméno nebylo na prezenční listině.

*

* *

Opravy hlasování, které byly předloženy po uplynutí stanovené lhůty (více než dva týdny po dni, kdy se konalo hlasování) a které nemohly být zveřejněny v konečné verzi zápisu:

Datum zasedání: 26.10. 2005

Návrh usnesení RC-B6-0551/2005: Biotechnologie

bod odůvodnění M

proti: Nathalie Griesbeck

Datum zasedání: 27.10. 2005

Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2006

pozměňovací návrh 460, 2. část

pro: Lars Wohlin

*

* *

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

3.   Prohlášení předsednictva

Předseda učinil prohlášení k únosům civilistů, ke kterým dochází v Iráku a zejména k nedávným únosům dvou státních příslušníků Evropské unie. Vyjádřil přesvědční, že by se měl Parlament aktivně podílet na osvětové kampani za jejich propuštění.

Učinil rovněž prohlášení, ve kterém připomněl, že zítřek je Světovým dnem boje proti AIDS. Zdůraznil, že je nezbytné, aby Evropský parlament v rámci tohoto dne mobilizoval své síly zejména proto, aby občany EU upozornil na skutečnost, že počet nakažených osob neustále roste.

4.   Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny PPE-DE schválil Parlament toto jmenování:

Delegace pro vztahy s Kanadou: Iles Braghetto.

5.   Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor BUDG:

Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového postupu (2005/2237(INI))

(stanovisko: AFCO)

6.   Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 34/2005 Evropské komise (C6-0308/2005 — SEK(2005)1188 v konečném znění).

Výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC38/2005 Evropské komise (C6-0325/2005 — SEK(2005)1274 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 39/2005 Evropské komise (C6-0325/2005 — SEK(2005)1274 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 45/2005 Evropské komise (C6-0370/2005 — SEK(2005)1360 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 2 finančního nařízení ze dne 25. června 2002.

7.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1)

z Rady a Komise

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program „Boj proti násilí (Daphné)“ pro období 2007-2013 (KOM(2005)0122 [05] — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)).

předáno

příslušný: FEMM

 

stanovisko: BUDG, LIBE

Návrh na převod položek DEC 61/2005 — Oddíl III — Komise (SEK(2005)1411 — C6-0400/2005 — 2005/2235(GBD)).

předáno

příslušný: BUDG

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (KOM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD)).

předáno

příslušný: ENVI

 

stanovisko: ITRE, IMCO

Návrh na převod položek DEC 62/2005 — Oddíl III — Komise (SEK(2005)1485 — C6-0402/2005 — 2005/2236(GBD)).

předáno

příslušný: BUDG

Návrh opravného rozpočtu č. 6 na rozpočtový rok 2005 — Souhrnný výkaz příjmů a výdajů — Oddíl IV — Soudní Dvůr (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)).

předáno

příslušný: BUDG

 

stanovisko: JURI

Návrh nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 (KOM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)).

předáno

příslušný: AFET

2)

z parlamentních výborů

2.1)

zprávy:

* Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

* Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě (KOM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (KOM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)) — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

* Zpráva o návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (KOM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)) — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Parish Neil (A6-0327/2005).

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)) — Výbor pro rozvoj

Zpravodaj: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad Andrzeje Pęczaka, bývalého poslance Evropského parlamentu (2005/2128(IMM)) — Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Berger Maria (A6-0330/2005).

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad Giovanniho Claudia Favy (2005/2174(IMM)) — Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005 — Oddíl IV — Soudní dvůr — Zřízení Soudu pro veřejnou službu ve znění pozměněném Radou (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)) (A6-0336/2005).

Zpráva o interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (B6-0615/2005 — 2005/2237(INI)) — Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Böge Reimer (A6-0356/2005).

2.2)

doporučení pro druhé čtení:

***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti (předpis ISM) ve Společenství, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (06919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD)) — Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3)

od poslanců

3.1)

otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

(O-0106/2005) Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Vypršení platnosti směrnice 1999/85/ES týkající se sazeb DPH ze služeb s vysokým obsahem lidské práce (B6-0342/2005)

3.2)

návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu):

Garriga Polledo Salvador — Návrh usnesení o flexibilitě při stanovení věkové hranice pro odchod do důchodu (B6-0614/2005).

předáno

příslušný: EMPL

Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele — Návrh usnesení o znovuzahájení procesu přijímání evropské ústavy (B6-0617/2005).

předáno

příslušný: AFCO

3.3)

návrh doporučení (článek 114 jednacího řádu):

Kudrycka Barbara za skupinu PPE-DE — Návrh doporučení Radě k boji proti obchodování s lidmi - integrovaný přístup a návrh na akční plán (B6-0613/2005).

předáno

příslušný: LIBE

 

stanovisko: FEMM

3.4)

návrhy změn jednacího řádu (článek 202 jednacího řádu):

Corbett Richard — Návrh na změnu článku 158 jednacího řádu (B6-0616/2005).

předáno

příslušný: AFCO

3.5)

písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer a Luca Romagnoli o nedostatku demokracie a rovného zacházení s politickými stranami v Bulharsku (67/2005);

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck a Konrad Szymański o nových informačních technologiích a o jejich vlivu na děti (68/2005);

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir a Alexander Nuno Alvaro o potírání rasismu při fotbalových utkáních (69/2005);

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta a Sergio Berlato o nezbytnosti prosadit na jednáních WTO v Hongkongu ustanovení o sociální ochraně a o ochraně životního prostředí (70/2005).

8.   Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě postojů a usnesení přijatých Parlamentem na prvním a druhém zářijovém zasedání roku 2005 bylo rozdáno.

9.   Pořad jednání

Byl schválen plán práce (bod 16 zápisu ze dne 17. 11. 2005) a k pořadu jednání byly rozdány tiskové opravy (PE 364.133/OJ/COR), k nimž byly navrženy tyto změny:

čtvrtek

37 poslanců předložilo na základě článku 168 jednacího řádu žádost, aby byla zpráva Mitchell (A6-0060/2005 — Nástroj pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce) vrácena výboru (bod 68 OJ). O této žádosti se bude hlasovat v rámci hlasování o zprávě.

Parlament vyslovil souhlas s tímto postupem.

Martin Schulz za skupinu PSE požádal, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení Komise k rozhodnutí slovenské vlády podřídit v některých případech policii vojenské autoritě.

K žádosti vystoupili: Peter Mandelson (člen Komise), který upozornil na skutečnost, že místopředseda Komise příslušný pro tyto otázky pan Frattini se nebude moci zúčastnit zítřejšího zasedání, a proto v této věci nebude moci učinit prohlášení a který rovněž uvedl, že pokud si to poslanci Parlamentu přejí, pan Frattini by mohl s prohlášením vystoupit během některého z příštích dílčích zasedání, Monika Beňová, Peter Šťastný a Hannes Swoboda, posledně jmenovaný k vystoupení, které učinil Peter Mandelson.

Parlament žádost schválil EH (181 pro, 130 proti, 5 zdržení se).

Tento bod je zařazen na čtvrteční pořad jednání.

Vystoupil Jean-Marie Cavada s žádostí, aby byla rozprava o otázce k ústnímu zodpovìzení (O-0085/rev.2 — Udìlování trestních sankcí v pøípadì porušení práva Spoleèenství (B6-0336/2005)) (bod 5 OJ) ukonèena pøedložením návrhù usnesení a aby se o otázce hlasovalo bìhem lednového dílèího zasedání (pøedseda vzal žádost na vìdomí a postoupí ji pøedsedùm politických skupin).

Poøad jednání je tímto schválen.

*

* *

Pøedseda oznámil, že jednominutová vystoupení jsou zaøazena na poøad jednání poté, co skonèí spoleèná rozprava o sportu (body 52 a 82 OJ).

10.   Pøíprava ministerské konference WTO (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Šestá ministerská konference WTO (Hongkong, 13.-18. prosince 2005)

Ian Pearson (úøadující pøedseda Rady) a Peter Mandelson (èlen Komise) uèinili prohlášení.

Vystoupil Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE.

PØEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS

místopøedseda

Vystoupili: Harlem Désir za skupinu PSE, Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, James Hugh Allister nezaøazený, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna a Glenys Kinnock.

PØEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

místopøedsedkynì

Vystoupili: Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson a Peter Mandelson.

Návrhy usnesení pøedložené v souladu s èl. 103 odst. 2 jednacího øádu na ukonèení rozpravy:

Harlem Désir a Erika Mann za skupinu PSE o pøípravì šesté ministerské konference WTO v Honkongu (B6-0619/2005);

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens a Paul Rübig za skupinu PPE-DE o pøípravì šesté ministerské konference WTO v Honkongu (B6-0620/2005);

Cristiana Muscardini za skupinu UEN o pøípravì šesté ministerské konference WTO v Honkongu (B6-0621/2005);

Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE o pøípravì šesté ministerské konference WTO v Honkongu (B6-0623/2005);

Sajjad Karim za skupinu ALDE o pøípravì konference WTO v Honkongu (B6-0624/2005);

Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin a Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL o pøípravì šesté ministerské konference WTO v Honkongu (B6-0628/2005).

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

11.   Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu

Ian Pearson (úøadující pøedseda Rady) a Ján Figeľ (èlen Komise) uèinili prohlášení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, María Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki nezaøazený, a Simon Coveney.

PØEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

místopøedsedkynì

Vystoupili: Glyn Ford, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Eluned Morgan, Ursula Stenzel, Eija-Riitta Korhola, Patrick Gaubert, Ian Pearson a Ján Figeľ.

Návrhy usnesení pøedložené v souladu s èl. 103 odst. 2 jednacího øádu na ukonèení rozpravy:

Inese Vaidere a Konrad Szymañski za skupinu UEN o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu (B6-0622/2005);

Graham Watson a István Szent-Iványi za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu (B6-0625/2005);

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu (B6-0626/2005);

Vittorio Agnoletto a Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu (B6-0627/2005);

Charles Tannock, Jas Gawronski, Mario Mauro, Antonio Tajani a Marcello Vernola za skupinu PPE-DE o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu u pøíležitosti 30. výroèí „komunistických revolucí“ (B6-0629/2005);

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu (B6-0631/2005).

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.17 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

12.   Olympijská pøestávka — Rozvoj a sport (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovìzení (O-0084/2005), kterou položil Nikolaos Sifunakis za výbor CULT Radì: Olympijské pøímìøí (B6-0335/2005)

Otázka k ústnímu zodpovìzení (O-0078/2005), kterou položila Maria Martens za výbor DEVE Radì: Rozvoj a sport (B6-0340/2005)

Otázka k ústnímu zodpovìzení (O-0079/2005), kterou položila Maria Martens za výbor DEVE Komisi: Rozvoj a sport (B6-0341/2005)

Nikolaos Sifunakis a Maria Martens rozvinuli otázky k ústnímu zodpovìzení.

Ian Pearson (úøadující pøedseda Rady) odpovìdìl na otázky.

Vystoupil Christopher Beazley, aby položil doplòující otázku Radì.

Ján Figeľ (èlen Komise) odpovìdìl na otázky.

Vystoupili: Manolis Mavrommatis za skupinu PPE-DE, Margrietus van den Berg za skupinu PSE, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Georgios Karatzaferis za skupinu IND/DEM, Eoin Ryan za skupinu UEN, Pál Schmitt, Glyn Ford, Jas Gawronski, Maria Badia I Cutchet a Ivo Belet.

PØEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT

místopøedseda

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri, Vito Bonsignore, Gyula Hegyi, Stavros Lambrinidis, Ján Figeľ a Ian Pearson

Návrhy usnesení pøedložené v souladu s èl. 108 odst. 5 jednacího øádu na ukonèení rozpravy:

Nikolaos Sifunakis za výbor CULT k pøímìøí bìhem zimních olympijských her 2006 v Turínì (B6-0618/2005);

Maria Martens, Manolis Mavrommatis za skupinu PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis za skupinu UEN, Luisa Morgantini, Feleknas Uca a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o rozvoji a sportu (B6-0633/2005).

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.18 zápisu ze dne 1. 12. 2005 a bod 6.19 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

13.   Jednominutové projevy k dùležitým otázkám politické povahy

Tito poslanci, kteøí chtìli upozornit Parlament na dùležitou otázku politické povahy, pøednesli podle èlánku 144 jednacího øádu jednominutový projev:

Laima Liucija Andrikienė, Hannes Swoboda, Marian Harkin, David Hammerstein Mintz, Roberto Musacchio, Bernard Piotr Wojciechowski, James Hugh Allister, Tunne Kelam, David Martin, Derek Roland Clark, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Sylwester Chruszcz, Eluned Morgan, Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Andrzej Tomasz Zapałowski, Proinsias De Rossa, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Gaľa, Georgios Karatzaferis a Ryszard Czarnecki.

14.   Ptaèí chøipka * — Výdaje ve veterinární oblasti * (rozprava)

Zpráva o návrhu smìrnice Rady o opatøeních Spoleèenství pro tlumení influenzy ptákù [KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Výbor pro zemìdìlství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Neil Parish (A6-0327/2005)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mìní rozhodnutí Rady 90/424/EHS o nìkterých výdajích ve veterinární oblasti [KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Výbor pro zemìdìlství a rozvoj venkova.

Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

Vystoupil Markos Kyprianou (èlen Komise).

Neil Parish pøedstavil zprávu (A6-0327/2005).

Ilda Figueiredo pøedstavila zprávu (A6-0326/2005).

Vystoupili: Jan Mulder (navrhovatel výboru BUDG) a Robert Sturdy (navrhovatel výboru ENVI).

Rozprava byla pøerušena v tomto bodu.

Rozprava bude pokraèovat v 21:00.

(Zasedání, které bylo pøerušeno v 20:15, pokraèovalo v 21:00.)

PØEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS

místopøedseda

15.   Ptaèí chøipka * — Výdaje ve veterinární oblasti * (pokraèování rozpravy)

Vystoupili: Albert Jan Maat za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Irena Belohorská nezaøazená, Péter Olajos, Phillip Whitehead, Michl Ebner, Thijs Berman, Karsten Friedrich Hoppenstedt a Markos Kyprianou.

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 1. 12. 2005 a bod 6.11 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

16.   Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobkù na vývoz do zemí s problémy v oblasti veøejného zdraví ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu naøízení Evropského parlamentu a Rady o povinných licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobkù na vývoz do zemí s problémy v oblasti veøejného zdraví [KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Výbor pro mezinárodní obchod.

Zpravodaj: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

Vystoupil Charlie McCreevy (èlen Komise).

Johan Van Hecke pøedstavil zprávu.

Vystoupili: Kader Arif za skupinu PSE, Thomas Ulmer (navrhovatel výboru ENVI), Maria Martens za skupinu PPE-DE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Hans-Peter Mayer a Giuseppe Gargani (navrhovatel výboru JURI).

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

17.   Schvalování Evropské komise (rozprava)

Zpráva o hlavních pravidlech schvalování Evropské komise [2005/2024(INI)] — Výbor pro ústavní záležitosti.

Zpravodaj: Andrew Duff (A6-0179/2005)

Andrew Duff pøedstavil zprávu.

Vystoupil Franco Frattini (místopøedseda Komise).

Vystoupili: Maria da Assunção Esteves za skupinu PPE-DE, Richard Corbett za skupinu PSE, a Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL.

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.20 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

18.   Udìlování trestních sankcí v pøípadì porušení práva Spoleèenství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovìzení (O-0085/2005/rév.2), kterou položili Martine Roure, Maria Berger za skupinu PSE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Diana Wallis a Sarah Ludford za skupinu ALDE Komisi: Udìlování trestních sankcí v pøípadì porušení práva Spoleèenství (B6-0336/2005)

Martine Roure a Kathalijne Maria Buitenweg rozvinuli otázku k ústnímu zodpovìzení.

Franco Frattini (místopøedseda Komise) odpovìdìl na otázku k ústnímu zodpovìzení

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Giuseppe Gargani, Gerard Batten, Timothy Kirkhope a Franco Frattini.

Rozprava byla uzavøena.

19.   Uplatòování evropských pravidel hospodáøské soutìže v oblasti námoøní dopravy (rozprava)

Zpráva o uplatòování evropských pravidlech hospodáøské soutìže v oblasti námoøní dopravy [2005/2033(INI)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

Vystoupil Charlie McCreevy (èlen Komise).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pøedstavila zprávu.

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Robert Navarro za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Sylwester Chruszcz za skupinu IND/DEM, Marta Vincenzi a Charlie McCreevy.

Rozprava byla uzavøena.

Hlasování: bod 6.21 zápisu ze dne 1.12. 2005.

20.   Elektronické komunikace (rozprava)

Zpráva o regulaci a elektronických komunikačních trzích v Evropě v roce 2004 [2005/2052(INI)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

Patrizia Toia představila zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (členka Komise).

Vystoupili: Piia-Noora Kauppi (navrhovatelka výboru JURI), Lorenzo Cesa za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, András Gyürk, Reino Paasilinna a Viviane Reding.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.22 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

21.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 364.133/OJJE)

22.   Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 0:05.

Julian Priestley

generální tajemník

Pierre Moscovici

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelé

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


Čtvrtek 1. prosince 2005

22.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 285/14


ZÁPIS

(2006/C 285 E/02)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH

místopředseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.

2.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty z Rady a Komise:

Předloha nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (SEK(2005)1240 — C6-0355/2005 — 2005/0904(CNS)).

předáno

příslušný: CONT

 

stanovisko: BUDG

Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii (KOM(2005)0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS)).

předáno

příslušný: INTA

 

stanovisko: AFET, BUDG

3.   Společný systém DPH * — Vrácení DPH * — DPH na služby s vysokým podílem lidské práce (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty [KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě [KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0106/2005), kterou položila Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Vypršení platnosti směrnice 1999/85/ES týkající se sazeb DPH ze služeb s vysokým obsahem lidské práce (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey představil zprávy.

Pervenche Berès rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil László Kovács (člen Komise).

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezařazený, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis a José Manuel García-Margallo y Marfil.

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ

místopředseda

Vystoupili: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle a László Kovács.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, Eoin Ryan a Guntars Krasts za skupinu UEN o ukončení platnosti směrnice 1999/85/ES o snížených sazbách DPH na služby náročné na pracovní sílu (B6-0630/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 1. 12. 2005, bod 6.14 zápisu ze dne 1. 12. 2005 a bod 6.23 zápisu ze dne 1. 12. 2005.

4.   Vývoj na Slovensku týkající se situace policejních sil (rozprava)

Prohlášení Komise: Vývoj na Slovensku týkající se situace policejních sil

László Kovács (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Ján Hudacký za skupinu PPE-DE, Monika Beňová za skupinu PSE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Sergej Kozlík nezařazený, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács a Poul Nyrup Rasmussen, který se vrátil ke svému vystoupení.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:40 před hlasováním a pokračovalo v 11:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI

místopředseda

5.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Phillip Whitehead informoval předsednictvo, že byl přítomen, ale jeho jméno nebylo na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

6.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.

6.1.   Nástroj pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce [KOM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)] — Výbor pro rozvoj.

Zpravodaj: Gay Mitchell (A6-0060/2005)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

Vystoupili: Gay Mitchell (zpravodaj) s prohlášením na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu a s žádostí o vrácení věci výboru na základě článku 168 jednacího řádu, Hannes Swoboda, který tuto žádost podpořil.

Parlament žádost schválil.

Věc byla opětovně postoupena příslušnému výboru.

6.2.   Dohoda ES/Jihoafrická republika *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii [KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)] — Výbor pro rozvoj.

Zpravodaj: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0447)

Parlament proto vyslovil souhlas.

6.3.   Euroregiony (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o úloze „Euroregionů“ v rozvoji regionální politiky [2004/2257(INI)] — Výbor pro regionální rozvoj.

Zpravodaj: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0448)

6.4.   Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje Pęczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad Andrzeje Pęczaka, bývalého poslance Evropského parlamentu [2005/2128(IMM)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodajka: Maria Berger (A6-0330/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0449)

6.5.   Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Giovanniho Claudia Favy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad pana Giovanniho Claudia Favy [2005/2174(IMM)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0450)

6.6.   Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok — Oddíl IV — Soudní dvůr — Zřízení soudu pro veřejnou službu, znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 1

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0451)

6.7.   Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 pro rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr, zřízení Soudu pro veřejnou službu, znění pozměněné Radou [13784/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)] — Rozpočtový výbor.

Zpravodajka: Anne E. Jensen (A6-0336/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0452)

6.8.   Rozpočtová kázeň a proces (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu [2005/2237(INI)] — Rozpočtový výbor.

Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0356/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0453)

6.9.   Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinných licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví [KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Výbor pro mezinárodní obchod.

Zpravodaj: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0454)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0454)

K hlasování vystoupili:

Johan Van Hecke (zpravodaj) k pozměňovacím návrhům.

6.10.   Ptačí chřipka * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků [KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Neil Parish (A6-0327/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0455)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0455)

K hlasování vystoupili:

Neil Parish (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod odůvodněné 11b, který byl vzat v potaz.

6.11.   Výdaje ve veterinární oblasti * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti [KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0456)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0456)

6.12.   Rozšíření eurozóny * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura [KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj: Dariusz Rosati (A6-0329/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0457)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0457)

6.13.   Společný systém DPH * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty [KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0458)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0458)

6.14.   Vrácení DPH * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě [KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0459)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0459)

6.15.   Evropské regulační agentury (hlasování)

Rozprava se konala 15.11. 2005(bod 15 zápisu ze dne 15.11. 2005).

Návrh usnesení B6-0634/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0460)

K hlasování vystoupili:

Jo Leinen, předseda výboru AFCO, předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 4 písm. f), který byl vzat v potaz.

6.16.   Příprava ministerské konference WTO (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 a B6-0628/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0619/2005

(nahrazující B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 a B6-0624/2005):

předložen těmito poslanci:

Robert Sturdy a Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE,

Harlem Désir a Erika Mann za skupinu PSE,

Johan Van Hecke a Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2005)0461)

K hlasování vystoupili:

Harlem Désir upozornil na chybu ve franouzském znění bodu 13, platné je anglická znění;

Robert Sturdy předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 19,

Harlem Désir k ústnímu pozměňovacímu návrhu.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl přijat, protože s ním nesouhlasilo více než 37 poslanců.

(Návrhy usnesení B6-0623/2005 a B6-0628/2005 se neberou v potaz.)

6.17.   Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 a B6-0631/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0622/2005

(nahrazující B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 a B6-0631/2005):

předložen těmito poslanci:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro a Jas Gawronski za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant a María Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella a Jules Maaten za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto a Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL,

Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2005)0462)

K hlasování vystoupili:

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5 odrážce 2, který byl vzat v potaz.

6.18.   Olympijská přestávka (hlasování)

Návrh usnesení B6-0618/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0463)

6.19.   Rozvoj a sport (hlasování)

Návrh usnesení B6-0633/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0464)

K hlasování vystoupili:

Jana Hybášková předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 10, který byl vzat v potaz.

6.20.   Schvalování Evropské komise (hlasování)

Zpráva o hlavních pravidlech schvalování Evropské komise [2005/2024(INI)] — Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Andrew Duff (A6-0179/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0465)

6.21.   Uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy

Zpráva o uplatňování evropských pravidlech hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy [2005/2033(INI)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0466)

6.22.   Elektronické komunikace (hlasování)

Zpráva o regulaci a elektronických komunikačních trzích v Evropě v roce 2004 [2005/2052(INI)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0467)

6.23.   DPH na služby s vysokým podílem lidské práce (hlasování)

Návrh usnesení B6-0630/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0468)

7.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Kyriacos Triantaphyllides — A6-0311/2005

Zita Pleštinská

Příprava ministerské konference WTO — RC-B6-0619/2005

Mairead McGuinness

Olympijská přestávka — B6-0618/2005

Mario Borghezio

Zpráva Andrew Duff — A6-0179/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys.

8.   Opravy hlasování

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy II „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Opravy hlasování na internetových stránkách Europarl budou pravidelně aktualizovány po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Přítomní poslanci, kteří se nezúčastnili hlasování:

Karl-Heinz Florenz byl přítomen, avšak nezúčastnil se všech hlasování.

9.   Členství ve výborech

Na žádost politické skupiny PPE-DE schválil Parlament toto jmenování:

výbor CONT: Béla Glattfelder, kterým je nahrazen István Pálfi.

Na žádost politické skupiny UEN schválil Parlament toto jmenování:

výbor AFET: Michał Tomasz Kamiński, kterým je nahrazena Anna Elzbieta Fotyga.

10.   Ověření pověřovacích listin

Na návrh Výboru pro právní záležitosti Parlament potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci a Bernard Piotr Wojciechowski.

11.   Složení Parlamentu

Příslušné polské orgány oznámily, že Anna Elzbieta Fotyga byla jmenována státní tajemnicí v polské vládě, a to s účinností od 23. listopadu 2005.

Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst.1 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Parlamentu oznámí uvolnění mandátu s účinností od 23.11. 2005 a informuje o tom dotyčný členský stát.

12.   Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.

13.   Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 12 do 15.12. 2005.

14.   Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 11:50.

Julian Priestley

generální tajemník

Josep Borrell Fontelles

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelé

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruianã Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlãţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morþun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangã Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvìtlivky ke zkratkám a symbolùm

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpìt

JH (..., ..., ...)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

oddìl.

oddìlené hlasování

pn

pozmìòovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

bod

čl.

článek

odùv.

bod odùvodnìní

návrh usnesení

SNÚ

spoleèný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Nástroj pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce ***I

Zpráva: Gay MITCHELL (A6-0060/2005)

Vráceno výboru (článek 168 jednacího řádu).

2.   Dodatkový protokol k Dohodì mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci s ohledem na rozšíření ***

Doporučení: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (A6-0328/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - pøipomínky

jediné hlasování

 

+

 

3.   Úloha „euroregionù“ v rozvoji regionální politiky

Zpráva: Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (A6-0311/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

jediné hlasování

 

+

 

4.   Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje PĘCZAKA

Zpráva: Maria BERGER (A6-0330/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

jediné hlasování

 

+

 

5.   Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Giovanniho Claudia FAVY

Zpráva: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0331/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

jediné hlasování

 

+

 

6.   Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 (pozměněný Radou)

(C6-0404/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

celé znění

1

výbor

 

+

požadovaná kvalifikovaná většina

7.   Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005

Zpráva: Anne E. JENSEN (A6-0336/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

jediné hlasování

 

+

 

8.   Rozpočtová kázeň a proces

Zpráva: Reimer BÖGE (A6-0356/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

jediné hlasování

 

+

 

9.   Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobkù na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I

Zpráva: Johan VAN HECKE (A6-0242/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Svazek č. 1 - kompromis

62-136

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE

 

+

 

Svazek č. 2 - pozměňovací návrhy příslušného výboru

1-52

výbor

 

 

článek 4

54

PPE-DE

 

 

58

GUE/NGL

 

 

čl. 8 odst. 2

59

GUE/NGL

 

 

čl. 8 odst. 7

55

PPE-DE

 

 

čl. 12 odst. 5

56

PPE-DE

 

 

čl. 14 odst. 1

57

PPE-DE

 

 

článek 17

60

GUE/NGL

 

 

za článek 17

61

GUE/NGL

 

-

 

za odùv. 10

53

PPE-DE

 

VZ

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

543, 21, 35

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závìrečné hlasování

10.   Ptačí chřipka *

Zpráva: Neil PARISH (A6-0327/2005)

Předmět

Pn. è.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Pozměňovací návrhy příslušného výboru - hlasování najednou

1-45

48-49

51-55

58-105

107-108

110-118

výbor

 

+

 

Pozměňovací návrhy příslušného výboru - oddìlená hlasování

46

výbor

oddìl.

+

 

47

výbor

oddìl.

+

 

50

výbor

oddìl.

+

 

56

výbor

oddìl.

+

 

57

výbor

oddìl.

+

 

106

výbor

oddìl.

+

 

109

výbor

oddìl.

+

 

èl. 3 za bod 35

125

PPE-DE

 

+

 

èlánek 39

119

PPE-DE

JH

+

297, 296, 14

120

PPE-DE

JH

+

299, 264, 11

121

PPE-DE

JH

-

293, 305, 9

122

PPE-DE

JH

+

302, 298, 7

123

PPE-DE

JH

-

288, 310, 9

124

PPE-DE

JH

+

303, 302, 7

hlasování: pozmìnìný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Žádosti o jmenovité hlasování

ALDE: pn. 119-124

PPE-DE: pn. 120 a 121

Žádosti o oddìlené hlasování

ALDE: pn. 46, 50, 56, 57 a 106

PPE-DE: pn. 119, 122, 123 a 124

VertsALE: pn. 47 a 109

Různé

Neil Parish (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod odùvodnìní 11b:

11b. Vzhledem k tomu, že by se mìlo podporovat, aby myslivci v Evropì monitorovali propuknutí influenzy ptákù mezi volnì žijícími ptáky tím, že budou oznamovat příslušným orgánùm podezření na infikování ptákù,

11.   Výdaje ve veterinární oblasti *

Zpráva: Ilda FIGUEIREDO (A6-0326/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Pozměňovací návrhy příslušného výboru - hlasování najednou

1-8

10-11

výbor

 

+

 

čl. 3a odst. 3 odrážka 1

12

GUE/NGL

 

-

 

9

výbor

 

+

 

čl. 3a odst. 3 za odrážku 2

13/rev

GUE/NGL

 

-

 

hlasování: pozmìnìný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

12.   Rozšíření eurozóny *

Zpráva: Dariusz ROSATI (A6-0329/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Pozměňovací návrhy příslušného výboru - hlasování najednou

1-6

výbor

 

+

 

čl. 15 odst. 3 odrážka 1

7

výbor

 

+

 

8

UEN

 

-

 

čl. 15 odst. 3 odrážka 2

9

UEN

 

-

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

13.   Společný systém DPH *

Zpráva: Zsolt László BECSEY (A6-0323/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Pozměňovací návrhy příslušného výboru

1

výbor

odděl.

+

 

2

výbor

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Žádosti o oddělené hlasování

PSE: pn. 1

14.   Vrácení DPH *

Zpráva: Zsolt László BECSEY (A6-0324/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Pozměňovací návrhy příslušného výboru - hlasování najednou

1-4

výbor

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

JH

+

512, 81, 10

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Žádosti o jmenovité hlasování

ALDE: pozměněný návrh

15.   Evropské regulační agentury

Návrh usnesení: B6-0634/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Návrh usnesení B6-0634/2005

(výbor AFCO a výbor BUDG)

odst. 4 písm. f)

§

původní znění

 

+

ústní pn.

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

Různé

Jo LEINEN, předseda výboru AFCO, předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 4 písm. f):

f)

do dozorčího orgánu a správní rady vyšle Rada odborné zástupce, které může Parlament pozvat před jejich jmenováním ke slyšení, pokud to bude považovat za účelné, počet těchto vyslaných zástupců bude přiměřený úkolům a významu agentury, přičemž dlouhodobě se z důvodu efektivity bude usilovat o snížení počtu členů správní rady; pokud bude počet zástupců ve správní radě odpovídat počtu členských států, Parlament navrhne dva členy správní rady;

16.   Příprava ministerské konference WTO

Návrhy usnesení: B6-0619/2005, 0620/2005, 0621/2205, 0623/2005, 0624/2005 a 0628/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Společný návrh usnesení RC- B6-0619/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE a UEN)

§ 5

1

PSE

JH

-

267, 334, 11

§ 6

2

PSE

JH

-

230, 372, 13

§13

3

PSE

JH

-

275, 301, 31

§ 14

4

PSE

JH

-

253, 338, 32

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

5

PSE

JH

-

270, 313, 26

§ 19

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2/EH

+

346, 243, 14

hlasování: usnesení (najednou)

JH

+

475, 106, 14

Návrhy usnesení podle politických skupin

B6-0619/2005

 

PSE

 

 

B6-0620/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0621/2005

 

UEN

 

 

B6-0623/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0624/2005

 

ALDE

 

 

B6-0628/2005

 

GUE/NGL

 

 

Paní Roberta Angelilli rovněž podepsala návrh usnesení za skupinu UEN.

Pan Jorgo Chatzimarkakis rovněž podepsal návrh usnesení za skupinu ALDE.

Paní Erika Mann rovněž podepsala 5 pozměňovacích návrhů za skupinu PSE.

Žádosti o dílčí hlasování

PSE:

§ 14

1. část: celé znění textu bez slov „následného otevírání trhu“

2. část: tato slova

§ 19

1. část: celé znění textu bez slov „a TRIMS (obchodně orientovaná investiční opatření)“

2. část: tato slova

Žádosti o jmenovité hlasování

ALDE: pn. 1-5 a závěrečné hlasování

17.   Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu

Návrhy usnesení: B6-0622/2005, 0625/2005, 0626/2005, 0627/2005, 0629/2005 a 0631/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Společný návrh usnesení RC- B6-0622/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

§ 5 odrážka 2

§

původní znění

 

+

ústní pn.

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

Návrhy usnesení podle politických skupin

B6-0622/2005

 

UEN

 

 

B6-0625/2005

 

ALDE

 

 

B6-0626/2005

 

PSE

 

 

B6-0627/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0629/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0631/2005

 

Verts/ALE

 

 

Různé

Pan Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5 s cílem nahradit druhou odrážku:

navrhly a uskutečnily co nejdříve veškeré nezbytné reformy vedoucí k demokratizaci země, zaručily právo na mírové vyjádření politické opozice a zajistily brzké konání voleb za účasti více politických stran a mezinárodních pozorovatelů s cílem dosažení národního usmíření;

18.   Příměří během zimních olympijských her

Návrh usnesení: B6-0618/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Návrh usnesení B6-0618/2005 (výbor CULT)

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

19.   Rozvoj a sport

Návrh usnesení: B6-0633/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Návrh usnesení B6-0633/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

§ 10

§

původní znění

 

+

ústní pn.

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

Různé

Paní Jana Hybášková předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 10:

10. uznává plné právo žen svobodně se účastnit sportovních činností a vybízí k většímu zapojení žen v oblasti sportu a rozvoje, vymezuje rovnost pohlaví ve sportu jako cíl rozvojových iniciativ a zdůrazňuje, že Světová konference o ženách a sportu vedla k velkému pokroku v oblasti ženského sportu v celosvětovém měřítku;

20.   Schvalování Evropské komise

Zpráva: Andrew DUFF (A6-0179/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

celé znění

1-7

ALDE

 

+

 

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

21.   Uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy

Zpráva: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0314/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

§ 1

6

ALDE, Verts/ALE

JH

-

171, 430, 3

§ 3

7

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

17

PPE-DE, PSE

JH

+

428, 148, 26

§ 5

8

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

§ 8

9

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

§ 9

10

ALDE, Verts/ALE

JH

-

176, 405, 17

§ 10

11Z

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

§ 11

19

PSE, PPE-DE

JH

+

443, 153, 16

12

ALDE, Verts/ALE

JH

-

169, 428, 16

§ 12

13

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

20

PSE, PPE-DE

JH

+

455, 131, 31

za § 12

21

PSE, PPE-DE

 

+

 

§ 17

14

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

za práv. východ. 11

18

PPE-DE, PSE

 

+

 

odův. D

1

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

odův. F

2

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

za odův. F

3

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

odův. H

4=

15=

ALDE, Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

odův. I

5

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

odův. J

16

PPE-DE, PSE

 

+

 

hlasování: usnesení (najednou)

JH

+

408, 139, 62

Žádosti o jmenovité hlasování

ALDE: pn. 6, 10, 17, 19, 20 a závěrečné hlasování

UEN: pn. 6, 12, 17, 19 a 20

22.   Regulace a elektronické komunikační trhy v Evropě v roce 2004

Zpráva: Patrizia TOIA (A6-0305/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

23.   DPH na služby s vysokým podílem lidské práce

Návrh usnesení: B6-0630/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH - připomínky

Návrh usnesení B6-0630/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

§ 2

§

původní znění

odděl.

+

 

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

Žádosti o oddělené hlasování

ALDE: § 2


PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.   Zpráva Van Hecke A6-0242/2005

Pro: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 21

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Morgantini, Musacchio, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Konrad

Zdržel se: 35

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Deß, Gomolka, Gräßle, Jarzembowski, Koch, Mayer, Niebler, Reul

PSE: Masip Hidalgo

UEN: Camre

Opravy hlasování

Pro: Alyn Smith

Proti: Paul Rübig

2.   Zpráva Parish A6-0327/2005

Pro: 297

ALDE: Gentvilas, Lynne, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Busquin, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Szejna, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Proti: 296

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gutiérrez-Cortines, Lehne, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 14

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel, Ventre

UEN: Bielan, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Szymański

Opravy hlasování

Proti: Hélène Flautre, Maria Martens, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Daniel Marc Cohn-Bendit

3.   Zpráva Parish A6-0327/2005

Pro: 299

ALDE: Di Pietro, Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Castex, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Graefe zu Baringdorf

Proti: 264

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 11

IND/DEM: Borghezio

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

UEN: Camre

Opravy hlasování

Pro: Pedro Guerreiro

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Pervenche Berès

4.   Zpráva Parish A6-0327/2005

Pro: 293

ALDE: Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 305

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 9

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Ebner, Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Opravy hlasování

Pro: Pedro Guerreiro

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

5.   Zpráva Parish A6-0327/2005

Pro: 302

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 298

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Opravy hlasování

Pro: Pedro Guerreiro

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

6.   Zpráva Parish A6-0327/2005

Pro: 288

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Proti: 310

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 9

IND/DEM: Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, McGuinness, Rübig, Seeber, Stenzel

Opravy hlasování

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Thomas Wise

7.   Zpráva Parish A6-0327/2005

Pro: 303

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 302

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bloom

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 7

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Stenzel

Opravy hlasování

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

8.   Zpráva Becsey A6-0324/2005

Pro: 512

ALDE: Davies, Polfer, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 81

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Doyle, Strejček, Vlasák

PSE: Carnero González

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Zdržel se: 10

GUE/NGL: Catania

IND/DEM: Borghezio

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík, Mote

PPE-DE: Gewalt, Pleštinská, Sonik

Opravy hlasování

Proti: Graham Watson, Chris Davies

9.   RC B6-0619/2005 — Konference WTO

Pro: 267

ALDE: Bourlanges, Chiesa, Ek, Guardans Cambó, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brok, Brunetta, Cederschiöld, Fjellner, Galeote Quecedo, Grosch, Hökmark, Hybášková, Mayor Oreja, Oomen-Ruijten, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Seeberg, Surján, Ventre, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 334

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Lambrinidis, Matsouka, Tzampazi

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Zdržel se: 11

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Podestà

Opravy hlasování

Pro: Anna Ibrisagic

Proti: Bruno Gollnisch, Ignasi Guardans Cambó

10.   RC B6-0619/2005 — Konference WTO

Pro: 230

ALDE: Chiesa, Resetarits, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Seeberg, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 372

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Zdržel se: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Castex

11.   RC B6-0619/2005 — Konference WTO

Pro: 275

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Chiesa, Davies, Drčar Murko, Duff, Hall, Kułakowski, Lynne, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Dehaene, Gawronski, Grosch, Korhola, Pomés Ruiz, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 301

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Zdržel se: 31

ALDE: Harkin, Manders

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Schenardi

PPE-DE: De Veyrac, Landsbergis, Langendries, Ventre, Wijkman

Opravy hlasování

Pro: Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Marie Le Pen

12.   RC B6-0619/2005 — Konference WTO

Pro: 253

ALDE: Chiesa, Karim, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Pęk, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Papastamkos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Zdržel se: 32

ALDE: Samuelsen, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

13.   RC B6-0619/2005 — Konference WTO

Pro: 270

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Davies, Duff, Guardans Cambó, Hall, Karim, Letta, Ludford, Lynne, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Toia, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis

PPE-DE: Belet, Berend, Florenz, Seeberg, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Laperrouze, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Zdržel se: 26

ALDE: Cavada, Manders

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ventre

Opravy hlasování

Pro: Hans-Peter Martin

Proti: Ignasi Guardans Cambó

14.   RC B6-0619/2005 — Konference WTO

Pro: 475

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 106

ALDE: Griesbeck

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Deß, Gál, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Surján, Szájer

PSE: Bösch, Ettl, Leichtfried, Peillon, Pinior, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 14

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

PPE-DE: Lauk

PSE: Castex, Lienemann, Muscat, Patrie

Verts/ALE: Auken

Opravy hlasování

Pro: David Martin, Pierre Schapira, Åsa Westlund

Proti: Pedro Guerreiro

15.   Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 171

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Cederschiöld, Dover, Duchoň, Elles, Fatuzzo, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lechner, Liese, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Pleštinská, Podkański, Purvis, Roithová, Seeberg, Škottová, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berger, Busquin, Casaca, Christensen, Ford, Jørgensen, Kristensen, Madeira, Maňka, Martin David, Thomsen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 430

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Davies, Deprez, Gibault, Laperrouze, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Zdržel se: 3

ALDE: Chatzimarkakis

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Opravy hlasování

Pro: Poul Nyrup Rasmussen

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

16.    Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 428

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Cramer, Horáček, Isler Béguin

Proti: 148

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Becsey, Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Garriga Polledo, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pomés Ruiz, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen, Thomsen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 26

ALDE: Chatzimarkakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Sinnott

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Konrad, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Opravy hlasování

Pro: Ilda Figueiredo, Patrick Gaubert

Proti: Maria Martens

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

17.   Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 176

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Elles, Fjellner, Gál, Harbour, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Nicholson, Niebler, Parish, Pieper, Purvis, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Casaca, Christensen, Corbey, Désir, Glante, Guy-Quint, Haug, Jöns, Jørgensen, Kristensen, Maňka, Rasmussen, Szejna

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 405

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gała, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Zdržel se: 17

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

Opravy hlasování

Pro: Sarah Ludford

Proti: Roselyne Bachelot-Narquin

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

18.   Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 443

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Letta, Ludford, Polfer, Ries, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Pęk, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Janowski, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Proti: 153

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Ehler, Eurlings, Fjellner, Goepel, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Lavarra, Rasmussen, Tarabella

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 16

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

UEN: Foglietta

Opravy hlasování

Proti: Maria Martens, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

19.   Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Giertych

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Florenz, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Liese, McMillan-Scott, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Weber Manfred, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Pahor, Rasmussen, Szejna

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 428

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Beer, Cohn-Bendit

Zdržel se: 16

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mussolini

Opravy hlasování

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

20.   Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 455

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Onyszkiewicz, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Krupa, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Proti: 131

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 31

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Opravy hlasování

Proti: Maria Martens

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

21.   Zpráva Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Pro: 408

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Costa, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Polfer, Ries, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Proti: 139

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Langen, Lauk, Maat, Martens, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 62

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Pflüger, Strož

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karas, Kirkhope, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Rack, Rübig, Schierhuber, Škottová, Stenzel, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey, Patrie, Peillon

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain

Opravy hlasování

Pro: Sharon Margaret Bowles

Zdržel se: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias


PŘIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0447

Dohoda ES/Jihoafrická republika ***

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2005)0372) (1),

s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/206/ES ze dne 28. února 2005 (2) o podpisu a prozatímním provádění výše uvedeného protokolu,

s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem a s článkem 310 a s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem Smlouvy o ES (C6-0350/2005),

s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení Výboru pro rozvoj (A6-0328/2005),

1.

souhlasí s uzavřením výše uvedeného protokolu;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Jihoafrické republiky.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 32.

P6_TA(2005)0448

Euroregiony

Usnesení Evropského parlamentu o úloze „Euroregionů“ v rozvoji regionální politiky (2004/2257(INI))

Evropský parlament,

s ohledem na čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 158 Smlouvy o ES,

s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních o zřízení Evropského nástroje sousedství a partnerství (KOM(2004)0628),

s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj (KOM(2004)0495),

s ohledem na návrh nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (KOM(2004)0492),

s ohledem na návrh nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti (KOM(2004)0494),

s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) (KOM(2004)0496),

s ohledem na Evropskou rámcovou úmluvu Rady Evropy o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady (Madrid, 21. května 1980) a její dodatkové protokoly a na Evropskou chartu místní samosprávy Rady Evropy (Štrasburk, 15. října 1985),

s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0311/2005),

A.

vzhledem k tomu, že následkem rozšíření Evropské unie na 25 členských států dne 1. května 2004 se zvýšily rozdíly mezi evropskými regiony, vzhledem k tomu, že nadcházející rozšíření mohou tyto rozdíly ještě dále zvýšit, a vzhledem k tomu, že rozšíření vedlo rovněž k podstatnému zvýšení počtu příhraničních regionů, je třeba poznamenat, že euroregiony rozhodujícím způsobem přispěly k překonání hranic v Evropě, k budování dobrých sousedských vztahů, spojování lidí na obou stranách hranic a rozbíjení předsudků, zejména prostřednictvím spolupráce na místní a regionální úrovni přesahující hranice států,

B.

vzhledem k tomu, že v rozšířené Unii je třeba regionální rozdíly snížit a je třeba, aby se na ně zaměřila účinná politika soudržnosti usilující o harmonický rozvoj v rámci EU,

C.

vzhledem k tomu, že součástí účinné politiky soudržnosti a evropské integrace je zajištění udržitelného rozvoje přeshraniční spolupráce a v konečném důsledku překonání obtíží, které se až dosud vyskytovaly při financování společných projektů rovnoměrně prospěšných místním úřadům a regionům na obou stranách hranice,

D.

vzhledem k tomu, že euroregiony a podobné struktury představují důležitý nástroj přeshraniční spolupráce, který je nicméně nutno dále rozvíjet a zlepšovat, a že by měly mít určitý právní statut,

E.

vzhledem k tomu, že bytostným posláním euroregionů je podporovat přeshraniční spolupráci příhraničních regionů či místních subjektů a regionálních úřadů i sociálních partnerů a všech dalších činitelů, kterými nutně nemusejí být členské státy EU, v oblastech, jako jsou kultura, vzdělání, cestovní ruch a hospodářské záležitosti a jakékoli další aspekty každodenního života,

F.

vzhledem k tomu, že Sdružení evropských příhraničních regionů předložilo několik zpráv o statutu přeshraniční spolupráce v Evropě a připravilo studie o přeshraničním právním nástroji pro decentralizovanou spolupráci Komise a Výboru regionů,

1.

domnívá se, že přeshraniční spolupráce má pro evropskou soudržnost a integraci zásadní význam, a tudíž musí být široce podporována;

2.

vyzývá členské státy, aby podporovaly využívání euroregionů jako jednoho z nástrojů přeshraniční spolupráce;

3.

poukazuje na to, že euroregion nebo podobná struktura plní významné přeshraniční úkoly jako např.:

informační místa a střediska služeb pro občany, instituce, regionální a místní orgány;

ohnisko společných hodnot, cílů a strategií;

hnací motor řešení přeshraničních problémů;

mluvčí ve všech přeshraničních otázkách;

4.

bere na vědomí, že euroregiony jsou platformou pro všechny přeshraniční vztahy, kontakty, přenosy znalostí, operační programy a projekty, a že potřebují mít určitý právní statut, aby mohly plnit své úkoly;

5.

zdůrazňuje, že přeshraniční spolupráce poskytuje vhodný přístup k řešení každodenních problémů na obou stranách hranice, zejména v hospodářské, sociální a kulturní oblasti a v oblasti životního prostředí;

6.

zdůrazňuje, že přeshraniční spolupráce významně přispívá k provádění Lisabonské strategie pomocí:

společných inovací a výzkumu;

přeshraničních sítí pro výzkum a vývoj;

výměny osvědčených postupů a zkušeností;

7.

bere na vědomí, že euroregiony prohlubují úzké vazby pomocí projektů výměny místních osvědčených postupů; proto považuje za zvláště důležité, aby byla v rámci strukturálních fondů zachována pomoc v podobě mikroprojektů, jak to stanoví sdělení Komise k INTERREG III (1);

8.

bere na vědomí legislativní práci probíhající na Evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS), jejímž cílem je zjednodušit nástroje přeshraniční spolupráce (usnadnit jejich činnosti, racionalizovat postupy a snížit provozní náklady), a tím zajistit platformu pro rozvoj euroregionů;

9.

zdůrazňuje, že je třeba upřednostnit odstranění nerovností mezi regiony v nových členských státech a ve starých členských státech;

10.

zdůrazňuje, že pojetí euroregionů a podobných struktur, i když nutně nemají právní pravomoci, je třeba rozšířit tak, aby zahrnovalo více aspektů spolupráce; příklady možných oblastí společného zájmu mohou být oblasti související s podporou kultury, vzdělání, cestovního ruchu a hospodářské záležitosti, a případně i boj s organizovaným zločinem, obchodem s drogami a podvody ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány;

11.

poukazuje na potřebu integrace mezi projekty naplánovanými ve státech, které mají společnou hranici;

12.

vítá úsilí Komise zjednodušit nástroje přeshraniční spolupráce;

13.

vyzývá, aby euroregiony a podobné struktury navržené v právním rámci Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) mohly v EU zpracovávat, uplatňovat a řídit přeshraniční programy EU, jakož i programy v souladu s Evropským nástrojem sousedství a partnerství a s předvstupním nástrojem (IPA), a to od roku 2007, v partnerství s vnitrostátními institucemi;

14.

zdůrazňuje význam přeshraniční spolupráce a euroregionů pro členské státy s přírodním znevýhodněním, včetně malých ostrovních států;

15.

zdůrazňuje, že je třeba podporovat přeshraniční spolupráci a zřizování euroregionů včetně regionů z citlivých oblastí Blízkého východu ve snaze o podporu přátelských vztahů, stability, bezpečnosti a hospodářských zájmů, při vzájemné úctě a k oboustrannému prospěchu;

16.

upozorňuje na odstavec 1 (xxvii) svého usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Fond soudržnosti (2), přijatém dne 6. července 2005 a vyzývá Komisi, aby stejným způsobem zavedla režim odměn v podobě „rezervy Společenství pro jakost a účinnost“, konkrétně zaměřený na podporu opatření s přeshraničním dopadem nebo potenciálně těsně spjatých se stávající infrastrukturou v euroregionech;

17.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


(1)  Sdělení Komise členským státům ze dne 2. září 2004, kterým se stanoví obecné zásady pro iniciativu Společenství týkající se celoevropské spolupráce s cílem podporovat harmonický a vyvážený rozvoj evropského území - INTERREG III (Úř. věst. C 226, 10.9.2004, s. 2).

(2)  Přijaté texty, P6_TA(2005)0278.

P6_TA(2005)0449

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje Pęczaka

Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Andrzeje Pęczaka, bývalého poslance Evropského parlamentu (2005/2128(IMM))

Evropský parlament,

s ohledem na žádost Andrzeje Pęczaka o ochranu imunity v souvislosti s trestním řízením, které proti němu vede obvodní soud v Lodži v Polsku, předloženou dne 18. dubna 2005 a oznámenou na plenárním zasedání dne 25. května 2005,

s ohledem na články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986 (1),

s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0330/2005),

A.

vzhledem k tomu, že Andrzej Pęczak byl zvolen do polského parlamentu (do Sejmu) dne 23. září 2001; vzhledem k tomu, že se po podpisu Smlouvy o přistoupení dne 16. dubna 2003 stal pozorovatelem; vzhledem k tomu, že poslancem Evropského parlamentu byl od 1. května 2004 do 19. července 2004; vzhledem k tomu, že jeho mandát v polském parlamentu vypršel dne 19. října 2005,

B.

vzhledem k tomu, že si Andrzej Pęczak stěžuje, že úřad polského veřejného žalobce v tomto řízení porušil zákon a že rozhodnutí obvodního soudu o jeho držení ve vazbě a zatčení i následné prodloužení předběžného zadržení jsou politicky motivované,

C.

vzhledem k tomu, že si Andrzej Pęczak stěžuje, že toto trestní řízení vedené proti němu porušuje presumpci neviny a že podmínky jeho držení ve vazbě a zatčení omezují jeho možnosti vlastní obhajoby,

D.

vzhledem k tomu, že si Andrzej Pęczak stěžuje, že řízení, kterým ho Sejm zbavil imunity, bylo „právně neplatné“ a založené na údajích zveřejněných v médiích a že výzvy, které zaslal různým osobám (například veřejnému ochránci práv), neměly žádný účinek,

E.

vzhledem k tomu, že na základě získaných informací Andrzej Pęczak v souvislosti s žádným z tvrzení, na která byl předseda Evropského parlamentu upozorněn, parlamentní imunitou chráněn není,

1.

rozhodl, že neochrání imunitu a výsady Andrzeje Pęczaka.


(1)  Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 383, a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.

P6_TA(2005)0450

Ochrana imunity a výsad Giovanniho Claudia Favy

Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Giovanniho Claudia Favy (2005/2174(IMM))

Evropský parlament,

s ohledem na žádost Giovanniho Claudia Favy o ochranu imunity předloženou dne 1. července 2005 a oznámenou na plenárním zasedání dne 6. července 2005,

poté, co Giovanni Claudio Fava dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

s ohledem na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986 (1),

s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0331/2005),

1.

rozhodl, že ochrání imunitu a výsady, kterých požívá Giovanni Claudio Fava;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným orgánům Italské republiky.


(1)  Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.

P6_TA(2005)0451

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (Změna)

Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — zřízení Soudu pro veřejnou službu, znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

Změna 1

ODDÍL IV — Soudní dvůr

Plán pracovních míst: vytvoření 2 stálých míst ve třídě B*3, 2 stálých míst ve třídě C*1 a 4 dočasných míst ve třídě B*3.

Zaměstnanci v činné službě

Rozpočtová položka

Rozpočet 2005

NOR 6/2005

Změna

Rozpočet 2005 + NOR 6 (změněno)

 

Závazky

Závazky

Závazky

Závazky

1 1 0 0

Základní platy

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Rodinné přídavky

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu úředníků ESUO)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Náklady na stěhování

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Předběžná položka

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Odůvodnění

Vytvoření 8 pracovních míst (2 stálých ve třídě B*3, 2 stálých ve třídě C*1 a 4 dočasných ve třídě B*3), která neschválila Rada a obnovení částek z předběžného návrhu opravného rozpočtu č. 7/2005.

P6_TA(2005)0452

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — zřízení Soudu pro veřejnou službu — znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

Evropský parlament,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 272 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005, schválený s konečnou platností dne 16. prosince 2004 (2),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (3),

s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005, který předložila Komise dne 5. září 2005 (KOM(2005)0419),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2005, který sestavila Rada dne 3. října 2005 (12180/2005 — C6-0304/2005),

s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2005 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — Soud pro veřejnou službu (4),

s ohledem na svou změnu návrhu opravného rozpočtu č. 6/2005 ze dne 25. října 2005 (5),

s ohledem na to, že Rada dne 21. listopadu 2005 odmítla změnu návrhu opravného rozpočtu č. 6/2005 přijatou Parlamentem (SGS5/13784),

s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0336/2005),

1.

bere na vědomí druhé čtení v Radě;

2.

potvrzuje své rozhodnutí přijaté v prvním čtení;

3.

pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2005 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a Soudnímu dvoru.


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 60, 8.3.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).

(4)  Přijaté texty, P6_TA(2005)0392.

(5)  Přijaté texty, P6_TA(2005)0391.

P6_TA(2005)0453

Rozpočtová kázeň

Usnesení Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (2005/2237(INI))

Evropský parlament,

s ohledem na Smlouvu o ES, zejména na článek 272 této smlouvy,

s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 26. února 2004 nazvané „Vytváření společné budoucnosti: Politický výzva a rozpočtové prostředky v rozšířené Unii 2007-2013“ (KOM(2004)0101), a ze dne 14. července 2004 nazvané „Finanční výhledy 2007-2013“ (KOM(2004)0487) a na pracovní dokument Komise ze dne 12. dubna 2005 nazvaný „Technické úpravy návrhu Komise na víceletý finanční rámec 2007-2013“ (SEK(2005)0494),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (1), a zejména na bod 26 této dohody,

s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie pro období 2007-2013 (2),

s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0356/2005),

A.

vzhledem k tomu, že stávající finanční výhled v zásadě skončí v roce 2006,

B.

vzhledem k tomu, že většina právních předpisů Společenství pro víceleté programy s finančními dopady musí být po roce 2007 obnovena,

C.

vzhledem k tomu, že stávající finanční výhled je součástí interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu, která může být uzavřena pouze na základě společné dohody mezi oběma složkami rozpočtového orgánu,

D.

vzhledem k tomu, že při neexistenci finančního výhledu stanoví článek 272 Smlouvy roční rozpočty,

E.

vzhledem k tomu, že přijal jednací pozici, která stanoví jeho politické priority pro budoucí finanční výhled, a dále návrh na změnu struktury rozpočtu EU a zlepšení kvality jeho plnění díky zdokonalení postupů,

1.

znovu potvrzuje svůj postoj obsažený ve výše uvedeném usnesení ze dne 8. června 2005;

2.

potvrzuje svou vůli učinit vše proto, aby dosáhl dohody o příštím finančním výhledu a interinstitucionální dohodě, která by Evropské unii umožnila pokračovat v plnění úkolů a cílů v novém víceletém období;

3.

sdílí zájem Komise na tom, aby dohoda byla uzavřena včas za účelem zajištění kontinuity a zlepšení programů a přípravy příštího období před zahájením rozpočtového procesu pro rok 2007 (duben 2007);

4.

bere na vědomí dopis předsedy Barrosa ze dne 20. října 2005, který obsahuje příspěvek Komise k závěrečné etapě jednání, a domnívá se, že některé aspekty těchto návrhů jsou užitečné, připomíná však Radě a Komisi význam všech bodů, které uvádí ve svém usnesení ze dne 8. června 2005 o doplnění finančního výhledu na období 2007-2013 a domnívá se, že jejich začlenění do interinstitucionální dohody je pro nový finanční výhled nezbytné;

5.

vyzývá Komisi, aby předložila oficiální přepracované znění návrhu interinstitucionální dohody, který by obsahoval návrhy Parlamentu týkající se rezerv a pružnosti a jiné kvalitativní prvky uvedené ve výše uvedeném usnesení ze dne 8. června 2005;

6.

zdůrazňuje, že finanční výhled nevznikne bez dohody o interinstitucionální dohodě; znovu připomíná, že v tomto směru přijal Parlament body, o nichž nelze diskutovat, jako je vytvoření revizní doložky, rezervy pro pružnost, zvýšení kvality plnění na základě revize finančního nařízení, zjednodušení administrativní zátěže, vydávání osvědčení ze strany členských států a respektování práv Parlamentu, pokud jde o externí programy;

7.

konstatuje, že rozpory, které znemožnily dosažení dohody v Evropské radě dne 17. června 2005, se netýkaly tolik výše nebo rozdělení výdajů jako spíše způsobu jejich financování, což potvrzuje, že všeobecná shoda ohledně finančního výhledu by měla obsahovat dohodu o zásadách reformy současného systému vlastních zdrojů;

8.

vyzývá Radu, aby ve svém společném postoji a mandátu pro jednání vyjádřila po vzoru jednací pozice Parlamentu svou pevnou vůli jednat nejen o návrhu finančního rámce, ale také o prvcích zlepšování truktury rozpočtu a kvality jeho provádění a o způsobu, jak vyhovět cílům Lisabonské strategie;

9.

připomíná Radě, že bez dohody mezi Evropským parlamentem a Radou nevznikne finanční výhled ani interinstitucionální dohoda; dále připomíná, že vzhledem k tomu, že vyjednávací pozici přijal ve stanovené lhůtě dne 8. června 2005, odmítne jakékoli pokusy činit jej zodpovědným za zpoždění při dosažení dohody;

10.

připomíná Radě, že při neexistenci finančního výhledu 2007-2013 a nové interinstitucionální dohody mohou být finanční potřeby Evropské unie, včetně potřeb víceletých programů, zajištěny na základě článku 272 Smlouvy nebo na základě pozměněného bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999;

11.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).

(2)  Přijaté texty, P6_TA(2005)0224.

P6_TA(2005)0454

Výroba farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0737) (1),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 95 a 133 Smlouvy o ES, podle kterého Komise předložila návrh Parlamentu (C6-0168/2004),

s ohledem na článek 51 svého jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a s ohledem na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro právní záležitosti (A6-0242/2005),

1.

schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předložil jeho postoj Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TC1-COD(2004)0258

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2005 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 95 a 133 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. listopadu 2001 přijala čtvrtá ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) prohlášení z Dohá o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“) a veřejném zdraví. Prohlášení uznává, že každý člen WTO má právo udělit nucenou licenci a může sám určit důvody, na základě kterých se takové licence udělují. Uznává rovněž, že by členové WTO s nedostatečnými nebo neexistujícími výrobními kapacitami ve farmaceutickém odvětví mohli čelit obtížím při účinném využívání nucených licencí.

(2)

Dne 30. srpna 2003 přijala Generální rada WTO ve světle prohlášení, které přednesl její předseda, rozhodnutí o provedení odstavce 6 prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví (dále jen „rozhodnutí“). Rozhodnutí s výhradou některých podmínek upouští od některých závazků týkajících se vydávání nucených licencí vymezených v dohodě TRIPS, aby reagovalo na potřeby členů WTO s nedostatečnou výrobní kapacitou.

(3)

Vzhledem k aktivní úloze Společenství při přijímání rozhodnutí, jeho závazku plně přispívat k provádění rozhodnutí, který byl přijat v rámci WTO, a k jeho výzvě všem členům WTO, aby zajistili vytvoření podmínek umožňujících účinné fungování režimu zavedeného rozhodnutím, je pro Společenství důležité provést rozhodnutí ve svém právním řádu.

(4)

Aby se ve všech členských státech zajistily stejné podmínky pro udělování nucených licencí na výrobu a prodej farmaceutických výrobků, pokud jsou tyto výrobky určeny na vývoz, a aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty na jednotném trhu, je třeba provést rozhodnutí jednotně. Také by se měla používat jednotná pravidla pro zamezení zpětného dovozu farmaceutických výrobků, které se vyrobí na základě rozhodnutí, na území Společenství.

(5)

Toto nařízení má být součástí širšího evropského a mezinárodního postupu zaměřeného na řešení problémů v oblasti veřejného zdraví, jimž čelí nejméně rozvinuté země a další rozvojové země, a zejména určeného ke zlepšení přístupu k dostupným lékům, jež jsou bezpečné a účinné, včetně kombinovaných preparátů s fixní dávkou, a jejichž jakost je zaručena. V této souvislosti budou k dispozici postupy stanovené právními předpisy Společenství pro farmaceutické výrobky zaručující vědeckou kvalitu těchto výrobků, zejména postup uvedený v článku 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (3).

(6)

Poněvadž režim nucených licencí zavedený tímto nařízením je určen k řešení problémů týkajících se veřejného zdraví, měl by být využíván v dobré víře. Tento režim by neměly země využívat ke sledování cílů průmyslové nebo obchodní politiky. Toto nařízení je určeno k vytvoření bezpečného právního rámce a k předcházení sporům.

(7)

Jelikož je toto nařízení součástí širšího postupu zabývajícího se otázkou přístupu rozvojových zemí k dostupným lékům, jsou doplňkové akce stanoveny v akčním programu Komise: Urychlená opatření proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snižování chudoby a ve sdělení Komise o jednotném evropském politickém rámci pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze. Je nezbytný další trvalý a naléhavý pokrok včetně akcí na podporu výzkumu pro boj s těmito nemocemi a na posílení kapacity v rozvojových zemích.

(8)

Je naprosto nezbytné, aby se výrobky vyrobené v souladu s tímto nařízením dostaly pouze k těm, kteří je potřebují, a aby nebyly odkloněny od těch, pro něž byly určeny. Vydávání nucených licencí na základě tohoto nařízení musí proto nabyvateli licence vymezovat jasné podmínky týkající se činností, na které se licence vztahuje, identifikace farmaceutického výrobku vyráběného na základě licence a zemí, do kterých budou tyto výrobky vyváženy.

(9)

Pro nakládání s výrobky vyráběnými a prodávanými na vývoz na základě nucené licence, které se nějaká osoba pokouší dovézt zpět na území Společenství, by měla být přijata celní opatření na vnějších hranicích.

(10)

V případech, kdy jsou farmaceutické výrobky vyrobené na základě nucené licence podle tohoto nařízení zabaveny, může příslušný orgán v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s cílem zajistit, aby zabavené farmaceutické výrobky byly použity v souladu s jejich určením, rozhodnout o zaslání těchto výrobků do příslušné dovážející země v souladu s udělenou nucenou licencí.

(11)

Aby nebyla podporována nadvýroba a možné přesměrování výrobků, měly by příslušné orgány přihlížet ke stávajícím nuceným licencím pro tytéž výrobky a země, jakož i k souběžným žádostem, které žadatel uvedl.

(12)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zavést harmonizovaná řízení pro udělování nucených licencí, která přispějí k účinnému provádění režimu zavedeného rozhodnutím, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států vzhledem k možnostem, které mají vyvážející země podle rozhodnutí k dispozici, a proto jich může být z důvodů možných dopadů na hospodářské subjekty na vnitřním trhu lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(13)

Společenství uznává nejvyšší potřebu podporovat převedení technologie a budování kapacit v zemích s nedostatečnými nebo žádnými výrobními kapacitami ve farmaceutickém odvětví, aby bylo možno usnadnit a zvýšit výrobu farmaceutických výrobků v těchto zemích.

(14)

Za účelem zajištění účinného zpracování žádostí o nucené licence podle tohoto nařízení by členské státy měly mít možnost předepisovat čistě formální nebo správní požadavky, jako jsou pravidla týkající se jazyku žádosti, formuláře, který se má používat, identifikace patentů nebo dodatkových ochranných osvědčení, pro které se nucená licence žádá, a pravidla pro žádosti podávané v elektronické podobě.

(15)

Pro zrychlení postupu udělení nucené licence v případech vnitrostátní tísně nebo za jiných okolností mimořádné naléhavosti nebo v případech veřejného nekomerčního použití podle článku 31 písm. b) dohody TRIPS je určen jednoduchý vzorec pro stanovení náhrady. Údaj 4% by mohl být použit jako referenční bod pro jednání o přiměřené náhradě za jiných okolností, než jsou uvedeny výše,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví postup pro udělování nucených licencí v souvislosti s patenty a dodatkovými ochrannými osvědčeními týkajícími se výroby a prodeje farmaceutických výrobků, jestliže jsou tyto výrobky určeny pro vývoz do způsobilých dovážejících zemí, které tyto výrobky potřebují k řešení problémů v oblasti veřejného zdraví.

Členské státy udělí nucenou licenci komukoliv, kdo o to požádá v souladu s článkem 6, a to s výhradou podmínek uvedených v článcích 6 až 10.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„farmaceutickým výrobkem“ jakýkoliv výrobek farmaceutického odvětví včetně léčivých přípravků definovaných čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (4), účinné látky a diagnostické soupravy ex vivo;

2)

„držitelem práv“ majitel jakéhokoliv patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení, v souvislosti s nimiž bylo požádáno o nucenou licenci na základě tohoto nařízení;

3)

„dovážející zemí“ země, kam se má farmaceutický výrobek vyvézt;

4)

„příslušným orgánem“ pro účely článků 1 až 11, 16 a 17 jakýkoli vnitrostátní orgán, který je příslušný pro udělování nucených licencí podle tohoto nařízení v daném členském státě.

Článek 3

Příslušný orgán

Příslušný orgán, jak je definován v čl. 2 bodu 4, je orgán příslušný pro udělování nucených licencí podle vnitrostátního patentového práva, neurčí-li členský stát jinak.

Členské státy oznámí Komisi jmenovaný příslušný orgán, jak je definován v čl. 2 bodu 4.

Oznámení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Způsobilé dovážející země

Způsobilými dovážejícími zeměmi jsou:

a)

jakákoliv nejméně rozvinutá země, která je jako taková uvedena na seznamu Organizace spojených národů,

b)

jakýkoliv člen WTO, mimo nejméně rozvinutých členských zemí uvedených v písmenu a), který oznámil Radě pro TRIPS svůj záměr využívat režim jako dovozce včetně toho, zda jej bude využívat zcela nebo omezeně,

c)

jakákoli země, která není členem WTO, ale je uvedena na seznamu výboru pro rozvojovou pomoc OECD mezi zeměmi s nízkým příjmem s hrubým domácím produktem na osobu nižším než 745 USD, a oznámila Komisi svůj záměr využívat režim jako dovozce včetně toho, zda jej bude využívat zcela nebo omezeně.

Nicméně člen WTO, který před WTO prohlásil, že nebude režim využívat jako dovážející člen WTO, není způsobilou dovážející zemí.

Článek 5

Rozšíření na nejméně rozvinuté země a rozvojové země, které nejsou členy WTO

Následující ustanovení se použijí na způsobilé země podle článku 4, které nejsou členy WTO:

a)

dovážející země učiní oznámení uvedené v čl. 8 odst. 1 přímo Komisi;

b)

dovážející země v oznámení uvedeném v čl. 8 odst. 1 uvede, že bude režim využívat k řešení problémů týkajících se veřejného zdraví a nikoli jako nástroj ke sledování cílů průmyslové a obchodní politiky a že přijme opatření uvedená v odstavci 4 rozhodnutí;

c)

příslušný orgán může na žádost držitele práv nebo z vlastního podnětu, pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují příslušnému orgánu jednat z vlastního podnětu, ukončit platnost nucené licence udělené podle tohoto článku, jestliže dovážející země nebyla schopna dostát povinnostem uvedeným v písmenu b). Před ukončením platnosti nucené licence příslušný orgán zohlední veškerá hlediska vyjádřená subjekty uvedenými v čl. 6 odst. 3 písm. f).

Článek 6

Žádost o nucenou licenci

1.   Žádost o nucenou licenci na základě tohoto nařízení je oprávněna podat každá osoba u příslušného orgánu v členském státě nebo v členských státech, kde mají patenty nebo dodatková ochranná osvědčení mají účinky a zahrnují jí zamýšlené činnosti výroby a prodeje na vývoz.

2.   Pokud osoba žádající o nucenou licenci podává žádosti týkající se téhož výrobku u orgánů ve více než jedné zemi, vyznačí tuto skutečnost v každé žádosti a uvede informace o množství a dotyčných dovážejících zemích.

3.   V žádosti podle odstavce 1 se uvede:

a)

jméno žadatele nebo jednatele nebo zástupce, kterého žadatel určil, aby za něj jednal před příslušným orgánem, a příslušný kontakt;

b)

nechráněný název farmaceutického výrobku nebo farmaceutických výrobků, které má žadatel v úmyslu vyrábět a prodávat na vývoz na základě nucené licence;

c)

množství farmaceutického výrobku, které hodlá žadatel vyrobit na základě nucené licence;

d)

dovážející země;

e)

případně důkaz o předchozím jednání s držitelem práv podle článku 9;

f)

doklad o konkrétním požadavku:

i)

zmocněných zástupců dovážející země nebo dovážejících zemí, nebo

ii)

nevládní organizace jednající s formálním pověřením jednou nebo více dovážejícími zeměmi, nebo

iii)

subjektů OSN nebo jiných mezinárodních zdravotnických organizací jednajících s formálním pověřením jednou nebo více dovážejícími zeměmi,

s uvedením požadovaného množství výrobku.

4.   Podle vnitrostátních právních předpisů mohou být předepsány čistě formální nebo správní požadavky nezbytné pro účinné vyřízení žádosti. Tyto požadavky nesmí zbytečně zvyšovat náklady nebo zatěžovat žadatele a v žádném případě nesmí být na jejich základě postup pro udělení nucené licence podle tohoto nařízení obtížnější než postup pro udělení jiné nucené licence podle vnitrostátních právních předpisů.

Článek 7

Práva držitele práv

Příslušný orgán neprodleně uvědomí držitele práv o žádosti o nucenou licenci. Před udělením nucené licence poskytne příslušný orgán držiteli práv možnost vyjádřit se k žádosti a poskytnout příslušnému orgánu všechny důležité informace týkající se žádosti.

Článek 8

Ověřování

1.   Příslušný orgán ověří, zda:

a)

každá dovážející země uvedená v žádosti, která je členem WTO, podala WTO oznámení v souladu s rozhodnutím,

nebo zda:

b)

každá dovážející země uvedená v žádosti, která není členem WTO, podala Komisi oznámení v souladu s tímto nařízením v souvislosti s každým výrobkem uvedeným v žádosti, ve kterém:

i)

blíže určuje názvy a předpokládaná množství potřebného výrobku či výrobků;

ii)

jestliže dovážející země není nejméně rozvinutou zemí, potvrzuje, že tato země zjistila, že nemá dostatečné nebo žádné výrobní kapacity ve farmaceutickém odvětví z hlediska určitého výrobku nebo výrobků, a to jedním ze způsobů stanovených v příloze rozhodnutí;

iii)

potvrzuje, že v případě, kdy je farmaceutický výrobek patentován na území dovážející země, dovážející země udělila nebo hodlá udělit nucenou licenci na dovoz dotyčného výrobku v souladu s článkem 31 dohody TRIPS a s rozhodnutím.

Tímto odstavcem není dotčena pružná úprava, která se vztahuje na nejméně rozvinuté země podle rozhodnutí Rady pro TRIPS ze dne 27. června 2002.

2.   Příslušný orgán ověří, zda množství výrobku uvedené v žádosti nepřekračuje množství oznámené WTO dovážející zemí, která je členem WTO, nebo množství oznámené Komisi dovážející zemí, která není členem WTO, a zda s přihlédnutím k ostatním nuceným licencím uděleným jinde celkové množství výrobku, které je pro dovážející zemi dovoleno vyrábět, podstatným způsobem nepřekračuje množství oznámené dotyčnou zemí WTO, pokud se jedná o dovážející zemi, která je členem WTO, nebo Komisi, pokud se jedná o dovážející zemi, která není členem WTO.

Článek 9

Předchozí jednání

1.   Žadatel doloží příslušnému orgánu, že usiloval o získání oprávnění od držitele práv a že toto úsilí se ve lhůtě třiceti dnů před podáním žádosti nesetkalo s úspěchem.

2.   Požadavek uvedený v odstavci 1 se neuplatní v situacích vnitrostátní tísně nebo za jiných okolností mimořádné naléhavosti nebo v případech veřejného nekomerčního využití podle čl. 31 písm. b) dohody TRIPS.

Článek 10

Podmínky nucené licence

1.   Udělená licence je nepřevoditelná, ledaže je převáděna zároveň s částí podniku nebo goodwillu, které licence využívají, a není výlučná. Osahuje konkrétní podmínky vymezené v odstavcích 2 až 9, které je nabyvatel licence povinen splnit.

2.   Množství výrobku či výrobků vyrobených na základě licence nepřekročí množství nezbytné ke splnění potřeb dovážející země nebo dovážejících zemí uvedených v žádosti, s přihlédnutím k množství výrobku či výrobků vyrobených na základě nucených licencí udělených jinde.

3.   Uvede se doba platnosti licence.

4.   Licence je přísně omezena na veškerou činnost nezbytnou pro účely výroby dotyčného výrobku na vývoz a distribuci v zemi nebo v zemích uvedených v žádosti. Výrobek vyrobený nebo dovezený na základě nucené licence nesmí být nabízen k prodeji nebo k uvedení na trh v jiné zemi než v zemích uvedených v žádosti, s výjimkou případů, kdy dovážející země využije možností podle odst. 6 bodu i) rozhodnutí vyvážet do zemí, které jsou spolu s ní členy regionálních obchodních dohod a které s ní sdílí stejný problém týkající se zdraví.

5.   Výrobky vyrobené na základě licence musí být zřetelně rozpoznatelné podle zvláštního označení jako vyrobené na základě tohoto nařízení. Výrobky musí být zvláštními obaly nebo zvláštním barevným provedením či tvarem odlišeny od výrobků vyráběných držitelem práv, je-li takové odlišení proveditelné a nemá výrazný dopad na cenu. Na obalech a v příslušné dokumentaci se vyznačí, že výrobek podléhá nucené licenci podle tohoto nařízení, uvede se název příslušného orgánu a jakékoliv identifikační číslo a výslovně se upřesní, že výrobek je výlučně určen na vývoz a distribuci v dotyčné dovážející zemi nebo zemích. Podrobné informace o charakteristice výrobku se poskytnou celním orgánům členských států.

6.   Před přepravou do dovážející země nebo dovážejících zemí uvedených v žádosti zveřejní nabyvatel licence na internetových stránkách tyto informace:

a)

množství dodávaná základě licence a dovážející země, do nichž se tato množství dodávají;

b)

rozlišovací znaky dotyčného výrobku nebo výrobků.

Adresa internetové stránky se sdělí příslušnému orgánu.

7.   Jestliže jsou výrobky, na něž se nucená licence vztahuje, patentovány v dovážejících zemích uvedených v žádosti, vyvezou se tyto výrobky pouze tehdy, pokud dané země vydaly nucenou licenci pro dovoz, prodej nebo distribuci těchto výrobků.

8.   Příslušný orgán může na žádost držitele práv nebo z vlastního podnětu, pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují příslušnému orgánu jednat z vlastního podnětu, požádat o přístup k účetnictví a evidenci, které nabyvatel licence vede, a to pouze za účelem kontroly splnění podmínek licence, zejména podmínek týkajících se konečného místa určení výrobků. Účetnictví a evidence obsahují důkaz o vývozu výrobku ve formě prohlášení o vývozu potvrzeného příslušným celním orgánem a důkaz o dovozu od některého ze subjektů uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. f).

9.   Nabyvatel licence odpovídá za uhrazení přiměřené náhrady držiteli práv, jak ji určil příslušný orgán, takto:

a)

v případech uvedených v čl. 9 odst. 2 činí náhrada nejvýše 4% celkové ceny splatné dovážející zemí nebo jejím jménem;

b)

ve všech ostatních případech se náhrada určí s přihlédnutím k hospodářské hodnotě použití, k němuž jsou dotyčné dovážející země oprávněny na základě licence, a k humanitárním a nekomerčním okolnostem vztahujícím se k udělení licence.

10.   Podmínky licence se nedotýkají způsobu distribuce v dovážející zemi.

Distribuce může probíhat například prostřednictvím některého ze subjektů uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. f), na komerčním i nekomerčním základě, a to i zcela bezplatně.

Článek 11

Zamítnutí žádosti

Příslušný orgán žádost zamítne, jestliže není splněna některá z podmínek uvedených v článcích 6 až 9 nebo pokud žádost neobsahuje náležitosti nezbytné k tomu, aby příslušný orgán mohl udělit licenci v souladu článkem 10. Před zamítnutím žádosti poskytne příslušný orgán žadateli příležitost k nápravě a k vyjádření stanoviska.

Článek 12

Oznámení

Byla-li udělena nucená licence, oznámí členský stát Radě pro TRIPS prostřednictvím Komise udělení licence a konkrétní podmínky s ní související.

Poskytnuté informace obsahují tyto údaje o licenci:

a)

název a adresu nabyvatele licence;

b)

dotyčný výrobek nebo výrobky;

c)

množství, jež má být dodáno;

d)

země, kam se výrobek nebo výrobky mají vyvézt;

e)

dobu platnosti licence;

f)

adresu internetové stránky uvedené v čl. 10 odst. 6.

Článek 13

Zákaz dovozu

1.   Do Společenství se zakazuje dovážet výrobky vyrobené na základě nucené licence udělené podle rozhodnutí nebo tohoto nařízení za účelem propuštění do volného oběhu, zpětného vývozu, propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla nebo umístění do svobodného pásma nebo do svobodného skladu.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě zpětného vývozu do dovážející země uvedené v žádosti a vyznačené na obalu a v dokumentaci k výrobku nebo v případech režimu tranzitu, uskladnění v celním skladu nebo umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu pro účely zpětného vývozu do této dovážející země.

Článek 14

Činnost celních orgánů

1.   Pokud existují dostatečné důvody pro podezření, že v rozporu s čl. 13 odst. 1 se do Spoleèenství dovážejí výrobky vyrobené na základì nucené licence udìlené podle rozhodnutí nebo tohoto naøízení, pozastaví celní orgány propuštìní dotyèných výrobkù nebo je zadrží na nezbytnou dobu, než obdrží rozhodnutí pøíslušného orgánu o povaze zboží. Èlenské státy zajistí, aby mìl orgán pravomoc pøezkoumat, zda k tomuto dovozu dochází. Doba pozastavení nebo zadržení nepøekroèí 10 pracovních dnù, ledaže se uplatní zvláštní okolnosti, kdy lze dobu prodloužit o nejvýše 10 pracovních dnù. Po uplynutí uvedené doby se výrobky propustí za pøedpokladu, že byly splnìny veškeré celní náležitosti.

2.   Pøíslušný orgán, držitel práv a výrobce èi vývozce dotyèných výrobkù jsou neprodlenì informováni o pozastaveném propuštìní nebo zadržení výrobkù a obdrží veškeré dostupné informace o dotyèných výrobcích. Øádnì se pøihlédne k vnitrostátním pøedpisùm o ochranì osobních údajù, obchodního a prùmyslového tajemství a profesního a úøedního tajemství.

Dovozci a pøípadnì vývozci se poskytne dostateèná pøíležitost, aby pøíslušnému orgánu dodal informace, které tento orgán považuje v souvislosti s výrobky za náležité.

3.   Jestliže se potvrdí, že výrobky, jejichž propuštìní bylo pozastaveno nebo jež byly zadrženy celními orgány, byly zamýšleny na vývoz do Spoleèenství v rozporu se zákazem uvedeným v èl. 13 odst. 1, pøíslušný orgán zajistí, aby tyto výrobky byly zabaveny a bylo s nimi naloženo v souladu s vnitrostátními právními pøedpisy.

4.   Pozastavení, zadržení èi zabavení zboží se provede na náklady dovozce. Jestliže není možné získat tyto prostøedky od dovozce, mohou být v souladu s vnitrostátními právními pøedpisy získány od jakékoli další osoby odpovìdné za pokus o nedovolený dovoz.

5.   Jestliže se následnì zjistí, že výrobky, jejichž propuštìní bylo pozastaveno nebo jež byly zadrženy celními orgány, neporušují zákaz uvedený v èl. 13 odst. 1, propustí celní orgány výrobky k adresátovi za pøedpokladu, že byly splnìny veškeré celní formality.

6.   Pøíslušný orgán uvìdomí Komisi o jakémkoli rozhodnutí o zabavení nebo znièení pøijatém na základì tohoto naøízení.

Článek 15

Výjimka vztahující se na osobní zavazadla

Èlánky 13 a 14 se nevztahují na zboží neobchodní povahy v osobních zavazadlech cestujících pro osobní potøebu v mezích stanovených pro osvobození od cla.

Článek 16

Ukončení platnosti a přezkum licence

1.   S výhradou pøimìøené ochrany oprávnìných zájmù nabyvatele licence lze rozhodnutím pøíslušného orgánu nebo nìkterého ze subjektù uvedených v èlánku 17 ukonèit platnost nucené licence udìlené podle tohoto naøízení, jestliže nabyvatel licence nedodržuje podmínky licence.

Pøíslušný orgán má pravomoc pøezkoumat na základì zdùvodnìné žádosti držitele práv nebo nabyvatele licence, zda byly dodrženy podmínky licence. Tento pøezkum se pøípadnì zakládá na hodnocení provedeném v dovážející zemi.

2.   Ukonèení platnosti licence udìlené podle tohoto naøízení se oznámí Radì pro TRIPS prostøednictvím Komise.

3.   Po ukonèení platnosti licence má pøíslušný orgán nebo jakýkoli jiný subjekt urèený èlenským státem právo stanovit pøimìøenou lhùtu, v jejímž rámci nabyvatel licence zaøídí, aby jakýkoliv výrobek v jeho vlastnictví, úschovì nebo pod jeho kontrolou byl na jeho náklady zaslán zpìt do potøebných zemí podle èlánku 4, nebo aby s ním bylo naloženo zpùsobem, který po konzultaci s držitelem práv stanoví pøíslušný orgán nebo jiný subjekt jmenovaný èlenským státem.

4.   Pokud dovážející zemì oznámí, že je množství farmaceutického výrobku vzhledem k jejím potøebám nedostateèné, mùže pøíslušný orgán na žádost nabyvatele licence pozmìnit podmínky licence tak, aby bylo povolena výroba a vývoz dodateèného množství výrobku v rozsahu nezbytném pro splnìní potøeb dotyèné dovážející zemì. V tìchto pøípadech se žádost nabyvatele licence vyøídí zjednodušeným urychleným postupem, pøi kterém se, pokud nabyvatel licence urèí, o kterou pùvodní nucenou licenci se jedná, nevyžadují informace uvedené v èl. 6 odst. 3 písm. a) a b). V pøípadech, na nìž se vztahuje èl. 9 odst. 1, nikoli však odchylka uvedená v èl. 9 odst. 2, nebudou požadovány další dùkazy o jednáních s držitelem práv, pokud dodateèné požadované množství nepøesáhne 25 % množství poskytnutého na základì pùvodní licence.

V pøípadech, na nìž se vztahuje èl. 9 odst. 2, nebudou dùkazy o jednáních s držitelem práv požadovány.

Článek 17

Odvolání

1.   Odvolání proti rozhodnutí pøíslušného orgánu a spory týkající se dodržení podmínek licence projednává pøíslušný subjekt odpovìdný podle vnitrostátního práva.

2.   Èlenské státy zajistí, aby pøíslušný orgán nebo subjekt uvedený v odstavci 1 mìl pravomoc rozhodnout o odkladném úèinku odvolání proti rozhodnutí o udìlení nucené licence.

Článek 18

Bezpečnost a účinnost léčivých přípravků

1.   Pokud se žádost o nucenou licenci týká léèivého pøípravku, mùže žadatel využít:

a)

postup vydání vìdeckého stanoviska podle èlánku 58 naøízení (ES) è. 726/2004 nebo

b)

obdobn ých postupù podle vnitrostátního práva, jako jsou vìdecká stanoviska a osvìdèení o vývozu urèená výluènì pro trhy mimo Spoleèenství.

2.   Týká-li se žádost o nìkterý z výše uvedených postupù výrobku, který je generikem referenèního léèivého pøípravku, který je nebo byl registrován podle èlánku 6 smìrnice 2001/83/ES, doby ochrany stanovené v èl. 14 odst. 11 naøízení (ES) è. 726/2004 a v èl. 10 odst. 1 a 5 smìrnice 2001/83/ES se nepoužijí.

Článek 19

Přezkum

Tøi roky po vstupu tohoto naøízení v platnost a poté každé tøi roky pøedloží Komise Evropskému parlamentu, Radì a Evropskému hospodáøskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatòování tohoto naøízení, vèetnì jakýchkoli vhodných návrhù zmìn. Tato zpráva se bude týkat zejména:

a)

použití èl. 10 odst. 9 o stanovení náhrady pro držitele práv;

b)

použití zjednodušeného urychleného postupu podle èl. 16 odst. 4;

c)

dostateènosti požadavkù podle èl. 10 odst. 5 k zabránìní pøesmìrování obchodu a

d)

pøínosu tohoto naøízení k provádìní režimu zavedeného rozhodnutím.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto naøízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úøedním vìstníku Evropské unie.

Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo použitelné ve všech èlenských státech.

V... dne...

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo pøedsedkynì


(1)  Úř. věst. C 286, 17.11.2005, s. 4.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/24/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 85).

P6_TA(2005)0455

Ptaèí chøipka *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu smìrnice Rady o opatøeních Spoleèenství pro tlumení influenzy ptákù (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament

s ohledem na návrh Komise pøedložený Radì (KOM(2005)0171) (1),

s ohledem na èlánek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0195/2005),

s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

s ohledem na èlánek 51 jednacího øádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemìdìlství a rozvoj venkova a na stanoviska Rozpoètového výboru a Výboru pro životní prostøedí, veøejné zdraví a bezpeènost potravin (A6-0327/2005),

1.

schvaluje pozmìnìný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s èl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES zmìnila odpovídajícím zpùsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znìní schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatnì zmìnit návrh Komise;

5.

povìøuje svého pøedsedu, aby pøedal postoj Parlamentu Radì a Komisi.

ZNÌNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMÌÒOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmìòovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) Influenza ptákù je závažná, velmi nakažlivá choroba drùbeže a jiného ptactva zpùsobovaná rùznými typy virù influenzy. Tyto viry se mohou rozšíøit i na savce, vèetnì prasat a lidí.

(1) Influenza ptákù je závažná, velmi nakažlivá choroba drùbeže a jiného ptactva zpùsobovaná rùznými typy virù influenzy. Tyto viry se mohou rozšíøit i na savce, vèetnì prasat a lidí a Svìtová zdravotnická organizace (WHO) je považuje za vážnou hrozbu pro lidské zdraví, protože mohou rovnìž znamenat skryté nebezpeèí vzniku pandemie chøipky.

Pozmìòovací návrh 2

Bod odůvodnění 7

(7) Infekce urèitými kmeny influenzy ptaèího pùvodu mùže vyvolat mezi domácími ptáky ohniska epizootických rozmìrù a zapøíèinit mortalitu a obtíže takového rázu, že mohou ohrozit zejména výnosnost drùbežáøského odvìtví jako celku. Viry influenzy ptákù mohou postihnout též lidi a mohou pøedstavovat vážné ohrožení veøejného zdraví.

(7) Infekce urèitými kmeny influenzy ptaèího pùvodu mùže vyvolat mezi domácími ptáky ohniska epizootických rozmìrù a zapøíèinit mortalitu a obtíže takového rázu, že mohou ohrozit drùbežáøské odvìtví jako celek. Viry influenzy ptákù mohou postihnout též lidi a vypuknutí pandemie chøipkového onemocnìní lidí pocházejícího z kmene influenzy ptákù považuje WHO za vážné ohrožení veøejného zdraví.

Pozmìòovací návrh 3

Bod odůvodnění 7a (nový)

 

(7a) Èlenské státy by mìly podpoøit posílení logistické pomoci, vèetnì kontrol na požádání, sousedním zemím a zemím zasaženým influenzou ptákù s cílem zvýšit jejich schopnost posoudit rizika a zamezit jejich šíøení, zejména pokud jde o vybavení laboratoøí a používání metod u nichž je zabezpeèena a ovìøena kvalita odpovídající mezinárodnì platným normám, zvýšené používání oèkovacích látek proti epidemii a cílené používání vhodných antivirotik, a tím usnadnit komerènì nezatížené, øádné a nákladovì efektivní øízení rizik.

Pozmìòovací návrh 4

Bod odůvodnění 7b (nový)

 

(7b) Èlenské státy by mìly podpoøit intenzivnìjší výzkum v EU s cílem lépe porozumìt vztahu mezi adaptaèními mechanismy virù, tj. mutací, rekombinací a pøestavbou genù, s posouzením rizik a cest pøenosu mezi jednotlivými druhy a metodik zamìøených zejména na vývoj vakcín, které budou proti jednotlivým zkøíženým podtypùm dlouhodobì k dispozici.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7c (nový)

 

(7c) Veterinární a zdravotnické orgány by měly prohloubit spolupráci v oblasti lidské chřipky a chřipky přenosné ze zvířat na člověka, která by měla zahrnovat laboratorně prováděný dozor, jenž je dlouhodobě zabezpečen dostatečnými rozpočtovými prostředky a řádným právním základem, a zapojení struktur referenční laboratoře Společenství s oprávněním pro oba sektory.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 9

(9) Právní předpisy Společenství pro tlumení influenzy ptáků by měly dávat členským státům možnost přijmout přiměřená a flexibilní opatření pro tlumení choroby, která zohlední rizikovost jednotlivých kmenů virů, pravděpodobný společenský a ekonomický dopad dotyčných opatření na zemědělství a další příslušná odvětví, a současně by měly zajistit, aby v každém konkrétním případě byla přijata nejvhodnější možná opatření.

(9) Právní předpisy Společenství pro tlumení influenzy ptáků by měly dávat členským státům možnost přijmout přiměřená a flexibilní opatření pro tlumení choroby, která zohlední rizikovost jednotlivých kmenů virů, pravděpodobný společenský a ekonomický dopad dotyčných opatření na zemědělství a další příslušná odvětví, a současně by měly zajistit, aby v každém konkrétním případě byla přijata a náležitě koordinována nejvhodnější opatření.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Reakce Evropské unie a členských států by měly být stanoveny v souladu s mezinárodními směrnicemi a v úzké spolupráci s příslušnými mezinárodními orgány (tj. WHO, Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE)).

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 9b (nový)

 

(9b) Boj proti influenze ptáků a proti případné pandemii chřipky překračuje hranice členských států a vyžaduje proto vytvoření plánů připravenosti a pohotovostních plánů s cílem chránit zdraví lidí a zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 10

(10) V zájmu zajištění prevence a předvídání problémů, které může znamenat influenza ptáků pro veřené zdraví, by se měly veterinární a hygienické služby v členských státech snažit o účinnou komunikaci a úzkou spolupráci, aby mohly příslušné orgány v případě potřeby přijmout vhodná opatření na ochranu zdraví lidí.

(10) V zájmu zajištění prevence a předvídání problémů, které může znamenat influenza ptáků pro veřejné zdraví je naprosto nezbytná účinná a koordinovaná komunikace na posílení důvěry a jistoty veřejnosti a úzká spolupráce mezi veterinární a hygienickou službou v členských státech, aby mohly příslušné orgány přijmout vhodná opatření a zajistit lepší koordinaci těchto opatření, plánů připravenosti a pohotovostních plánů s cílem chránit zdraví lidí. Pohotovostní plány musí stanovit prostředky a opatření, která se v případě epidemie okamžitě použijí.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 10a (nový)

 

(10a) S cílem maximalizovat účinnost a minimalizovat náklady by Společenství a členské státy měly společně monitorovat migrační chování volně žijících ptáků a zkoumat míru ohrožení, kterou představují, pokud jde o šíření influenzy ptáků v EU a ostatní relevantní oblasti.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 10b (nový)

 

(10b) Společenství a členské státy by měly pomoci třetím zemím, v nichž došlo k výskytu influenzy ptáků, v boji proti této chorobě. Těmto zemím by měla být poskytnuta pomoc v podobě odborného poradenství a finančních prostředků prostřednictvím vhodných programů, v úzké spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi (FAO, OIE a WHO).

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 11

Vzhledem ke schopnosti virů nízkopatogenní influenzy ptáků přeměnit se ve viry vysoce patogenní influenzy ptáků by měly být podniknuty kroky pro včasné odhalení infekce u drůbeže zaměřené na rychlou reakci a přijetí vhodných opatření, mezi něž by měl patřit systém aktivního dozoru prováděného členskými státy. Tento dozor by se měl řídit obecnými zásadami, které by měly být přizpůsobeny na základě nových vědomostí a vývoje v této oblasti.

Vzhledem ke schopnosti virů nízkopatogenní influenzy ptáků přeměnit se ve viry vysoce patogenní influenzy ptáků by měly být podniknuty kroky pro včasné odhalení infekce u drůbeže a jiných zvířat, a také u lidí zaměřené na rychlou reakci a přijetí vhodných opatření, mezi něž by měl patřit systém aktivního dozoru prováděného členskými státy. Tento dozor by se měl řídit obecnými zásadami, které by měly být přizpůsobeny na základě nových vědomostí a vývoje v této oblasti.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 11a (nový)

 

(11a) Komise by měla koordinovat a monitorovat vědecký výzkum zaměřený na vývoj nových očkovacích látek proti influenze ptáků v členských státech s cílem podnítit vědce k vývoji očkovacích látek, které:

a)

lze použít pro více kmenů influenzy ptáků,

b)

jsou účinné u všech relevantních ptačích druhů, a

c)

se aplikují orálně.

Ústní pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 11b (nový)

 

(11b) Mělo by se podporovat, aby myslivci v Evropě monitorovali propuknutí influenzy ptáků mezi volně žijícími ptáky tím, že budou oznamovat příslušným orgánům podezření na infikování ptáků.

Pozměňovací návrh 14

Bod odůvodnění 12

(12) Jakékoli podezření na infekci influenzou ptáků, které může vzniknout z klinických nebo laboratorních vyšetření, nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k podezření na výskyt infekce, by měl uvést do pohybu okamžité úřední šetření, aby bylo dle potřeby možno podniknout včasné a účinné kroky. Tato opatření by měla být zesílena, jakmile dojde k potvrzení infekce, a rozšířena o depopulaci infikovaného hospodářství a těch, která jsou ohrožena infekcí.

(12) Jakékoli podezření na infekci influenzou ptáků, které může vzniknout z klinických nebo laboratorních vyšetření, nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k podezření na výskyt infekce, by měl uvést do pohybu okamžité úřední šetření, aby bylo možno automaticky podniknout včasné a účinné kroky v rámci systému rychlé reakce EU pokud jde o zdraví a bezpečnost v potravinovém řetězci . Tato opatření by měla být zesílena, jakmile dojde k potvrzení infekce, a rozšířena o depopulaci infikovaného hospodářství a těch, která jsou ohrožena infekcí. Úředně prováděná vyšetření by měla zahrnovat klinické a laboratorní vyšetření zdraví zvířat a lidí.

Pozměňovací návrh 15

Bod odůvodnění 13

(13) V případě zjištění infekce virem nízkopatogenní influenzy ptáků nebo v případě sérologických důkazů infekce, kde nelze přítomnost viru potvrdit zkouškami izolace viru, se mohou opatření pro tlumení lišit od těch, která by měla být použita v případě zjištění viru vysoce patogenní influenzy ptáků, s přihlédnutím k odlišné míře ohrožení v těchto dvou situacích.

(13) V případě zjištění infekce virem nízkopatogenní influenzy ptáků nebo v případě sérologických důkazů infekce, kde nelze přítomnost viru potvrdit zkouškami izolace viru, by se měla opatření pro tlumení lišit od těch, která by měla být použita v případě zjištění viru vysoce patogenní influenzy ptáků, s přihlédnutím k odlišné míře ohrožení v těchto dvou situacích.

Pozměňovací návrh 16

Bod odůvodnění 14

(14) Opatření pro tlumení choroby a zejména vymezování uzavřených pásem by též měla být upravována s přihlédnutím k hustotě výskytu drůbeže a dalším rizikovým faktorům v oblasti, kde byla infekce zjištěna.

(14) Opatření pro tlumení choroby a zejména vymezování uzavřených pásem by též měla být upravována s přihlédnutím k hustotě výskytu drůbeže a dalším rizikovým faktorům v oblasti, kde byla infekce zjištěna, například v blízkosti vodních ploch, které přitahují tažné ptáky.

Pozměňovací návrh 17

Bod odůvodnění 17

(17) Očkování proti influenze ptáků může být účinným nástrojem, který může doplnit opatření pro tlumení choroby a předejít rozsáhlému vybíjení a odstraňování drůbeže a ptactva. Současné vědomosti ukazují, že očkování může být užitečné nejenom v naléhavých případech, ale též k prevenci onemocnění v prostředích, kde hrozí vyšší riziko zavlečení kmenů influenzy ptáků z volně žijících zvířat nebo jiných zdrojů. Měla by proto být přijata ustanovení umožňující nouzové i ochranné očkování.

(17) Kontroly, namátková preventivní vyšetření zvířat a očkování proti influenze ptáků mohou být účinným nástrojem, který může doplnit opatření pro tlumení choroby a předejít rozsáhlému vybíjení a odstraňování drůbeže a ptactva. Současné vědomosti ukazují, že očkování může být užitečné nejenom v naléhavých případech, ale též k prevenci onemocnění v prostředích, kde hrozí vyšší riziko zavlečení kmenů influenzy ptáků z volně žijících zvířat nebo jiných zdrojů. Měla by proto být přijata ustanovení umožňující kontroly, namátková preventivní vyšetření zvířat, nouzové a ochranné očkování.

Pozměňovací návrh 18

Bod odůvodnění 18a (nový)

 

(18a) Komise by měla optimálním způsobem využít dostupné prostředky na vývoj očkovacích látek a metod testování. Tento výzkum by měl být v souladu se strategií DIVA a měl by být zaměřen na usnadnění kontroly této choroby a prodeje produktů získaných z očkovaných zvířat.

Pozměňovací návrh 19

Bod odůvodnění 19

(19) Společenství a členské státy by měly mít též možnost vytvářet si zásoby očkovacích látek proti influenze ptáků určené pro použití k očkování drůbeže a jiného ptactva v naléhavých případech.

(19) Společenství a členské státy by si měly vytvářet zásoby očkovacích látek proti influenze ptáků určené pro použití k očkování drůbeže a jiného ptactva v naléhavých případech.

Pozměňovací návrh 20

Bod odůvodnění 19a (nový)

 

(19a) Aby se snížilo zatížení rozpočtu EU způsobené finanční pomocí členským státům prováděním této směrnice, měla by Komise veřejnosti poskytnout objektivní informace o absenci rizik při konzumaci masa pocházejícího z očkovaných zvířat, jelikož se neliší, pokud je očkování provedeno náležitě, od rizik při konzumaci masa pocházejícího z neočkovaných zvířat.

Pozměňovací návrh 21

Bod odůvodnění 20

(20) Mělo by být zajištěno, aby při diagnostice influenzy ptáků byly používány harmonizované postupy a metody, včetně fungování referenční laboratoře Společenství a příslušných aboratoří v členských státech.

(20) Měla by být přijata a naléhavě provedena ustanovení, která zajistí , aby při diagnostice influenzy ptáků byly používány harmonizované postupy a metody, včetně fungování referenční laboratoře Společenství a příslušných laboratoří v členských státech a státech sousedících s EU.

Pozměňovací návrh 22

Bod odůvodnění 20a (nový)

 

(20a) Měla by být přijata opatření k zajištění spolupráce mezi referenční laboratoří Společenství a referenčními laboratořemi členských států a obdobnými zařízeními zaměřenými na lidskou chřipku (tj. referenční laboratoří Společenství a národními laboratořemi pro chřipková onemocnění lidí uvedenými v příloze VIII, bod 2 písm. c) a v)).

Pozměňovací návrh 23

Bod odůvodnění 20b (nový)

 

(20b) Společenství a členské státy by měly zajistit lepší spolupráci a zvýšené úsilí v oblasti vývoje očkovacích látek a testovacích metod.

Pozměňovací návrh 24

Bod odůvodnění 21

(21) Mělo by být zajištěno, aby členské státy provedly potřebnou přípravu, která jim umožní účinně zvládat naléhavé situace způsobené výskytem jednoho nebo více ohnisek influenzy ptáků, zejména formou vypracování pohotovostních plánů a zřízení nouzových center. Tyto pohotovostní plány by měly zohlednit zdravotní rizika představovaná influenzou ptáků pro osoby pracující s drůbeží a jiné pracovníky.

Mělo by být zajištěno, aby členské státy provedly potřebnou přípravu, která jim umožní účinně zvládat naléhavé situace způsobené výskytem jednoho nebo více ohnisek influenzy ptáků, zejména formou vypracování pohotovostních plánů a zřízení koordinovaných nouzových center. Tyto pohotovostní plány by měly zohlednit zdravotní rizika představovaná influenzou ptáků pro osoby pracující s drůbeží a jiné pracovníky a národní plány připravenosti na pandemii chřipky a pohotovostní plány.

Pozměňovací návrh 25

Bod odůvodnění 21a (nový)

 

(21a) Komise a členské státy by měly vypracovat plán postupu a podpory v případě států, které nesousedí s EU a v nichž došlo k výskytům choroby, které by mohly vést k jejímu výskytu v Evropě.

Pozměňovací návrh 26

Bod odůvodnění 21b (nový)

 

(21b) Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (2) , je zásadně důležité, aby Komise a členské státy spolupracovaly se střediskem s cílem připravit opatření pro boj s influenzou ptáků a vypracovat plány připravenosti a pohotovostní plány.

Pozměňovací návrh 27

Bod odůvodnění 21c (nový)

 

(21c) Komise by měla s členskými státy usilovat o harmonizaci rozdělení nákladů mezi vlády států a zemědělský sektor ve vnitrostátně spolufinancované části nákladů na ohniska nakažlivých chorob zvířat.

Pozměňovací návrh 28

Bod odůvodnění 21d (nový)

 

(21d) Aby se snížilo zatížení rozpočtu EU způsobené finanční pomocí členským státům prováděním této směrnice, měla by Komise převzít aktivní úlohu při podněcování účastníků řetězce výroby masa k tomu, aby spolupracovali při neomezeném prodeji masa pocházejícího z očkovaných zvířat.

Pozměňovací návrh 29

Bod odůvodnění 21e (nový)

 

(21e) Aby se snížilo zatížení rozpočtu EU způsobené finanční pomocí členským státům provádšním této směrnice, měla by Komise převzít aktivní úlohu ve snaze o změnu pravidel OIE týkajících se obchodních omezení po provedení očkování.

Pozměňovací návrh 30

Bod odůvodnění 22

(22) Je-li při dovozu zjištěna v karanténním zařízení nebo středisku ve smyslu rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze dne 16. října 2000 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o karanténních podmínkách influenza ptáků, měla by být tato skutečnost oznámena Komisi. V případě ohnisek v členských státech by nicméně nebylo vhodné použít hlášení ve smyslu směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství.

(22) Je-li při dovozu zjištěna v karanténním zařízení nebo středisku ve smyslu rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze dne 16. října 2000 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o karanténních podmínkách influenza ptáků, měla by být tato skutečnost oznámena Komisi. Členské státy by měly zintenzívnit kontroly legálních i nelegálních dovozů vojně žijících ptáků v zájmu snížení rizika šíření influenzy ptáků dovozem vojně žijících ptáků . V případě ohnisek v členských státech by nicméně nebylo vhodné použít hlášení ve smyslu směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství.

Pozměňovací návrh 31

Bod odůvodnění 23

Očista a dezinfekce by měly být nedílnou součástí zásad Společenství pro tlumení influenzy ptáků. Dezinfekční prostředky by měly být používány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.

Očista a dezinfekce by měly být jednou z nedílných součástí zásad Společenství pro tlumení influenzy ptáků. Dezinfekční prostředky by měly být používány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.

Pozměňovací návrh 32

Bod odůvodnění 29

(29) Tato směrnice stanoví minimální opatření pro tlumení, která je třeba uplatnit v případě výskytu influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva. Členské státy však mohou přijmout přísnější správní a hygienická opatření v oblasti působnosti této směrnice. Tato směrnice navíc stanoví, že orgány členských států mohou přijímat opatření úměrná zdravotnímu riziku představovanému různými nákazovými situacemi.

(29) Tato směrnice stanoví minimální opatření pro tlumení, která je třeba uplatnit v případě výskytu influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva. Členské státy však mohou přijmout přísnější správní a hygienická opatření v oblasti působnosti této směrnice. Tato směrnice navíc stanoví, že orgány členských států by měly přijímat opatření úměrná zdravotnímu riziku představovanému různými nákazovými situacemi.

Pozměňovací návrh 33

Bod odůvodnění 30

(30) V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné pro dosažení základního cíle, kterým je zajištění rozvoje drůbežářského odvětví a přispění k ochraně zdraví zvířat, stanovit prováděcí pravidla ke konkrétním opatřením a minimální opatření usilující o prevenci a tlumení influenzy ptáků. Tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s třetím odstavcem článku 5 Smlouvy.

V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné pro dosažení základního cíle, kterým je přispění k ochraně zdraví lidí a zvířat a zajištění rozvoje drůbežářského odvětví , stanovit prováděcí pravidla ke konkrétním opatřením a minimální opatření usilující o prevenci a tlumení influenzy ptáků. Tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s třetím odstavcem článku 5 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 34

Bod odůvodnění 32a (nový)

 

(32a) Komise a členské státy mají povinnost informovat veřejnost prostřednictvím všech dostupných sdělovacích prostředků o epizootickém a epidemiologickém ohrožení.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 3 bod 7 písm. ba)

 

ba)

pro vědecké účely nebo pro účely související se zachováním ohrožených druhů nebo oficiálně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiných ptáků, např. v cirkusu, v zoologické zahradě nebo v přírodním parku;

Pozměňovací návrh 36

Čl. 3 bod 15 písm b)

b)

v případě druhého a dalšího ohniska influenzy ptáků jakákoli drůbež nebo jiné ptactvo , u nichž se projevily klinické příznaky, postmortální změny nebo reakce na laboratorní testy provedené v laboratořích schválených v souladu s prvním pododstavcem čl. 51 odst. 3 („schválená laboratoř“) odpovídající diagnóze influenzy ptáků dle diagnostické příručky;

b)

v případě druhého a dalšího ohniska influenzy ptáků, u nichž se projevily klinické příznaky, postmortální změny nebo reakce na laboratorní testy provedené v laboratořích schválených v souladu s prvním pododstavcem čl. 51 odst. 3 („schválená laboratoř“) odpovídající diagnóze influenzy ptáků dle diagnostické příručky;

Pozměňovací návrh 37

Čl. 3 bod 30

30.

„ohniskem“ hospodářství, kde byla příslušným orgánem potvrzena influenza ptáků;

30.

„ohniskem“ hospodářství, ve kterém se nachází drůbež a jiné ptactvo, a ve kterém byla příslušným orgánem potvrzena influenza ptáků;

Pozměňovací návrh 38

Čl. 3 bod 35

30.

„kadávery“ drůbež nebo jiné ptactvo, které uhynulo nebo bylo usmrceno.

30.

„kadávery“ drůbež nebo jiné ptactvo, které uhynulo nebo bylo usmrceno v důsledku podezření nebo potvrzení influenzy ptáků.

Pozměňovací návrh 125

Čl. 3 bod 35a (nový)

 

35a.

„přiměřenými opatřeními biologické bezpečnosti“ opatření, která jsou určena ke snížení rizika šíření původců chorob;

Pozměňovací návrh 39

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

a)

umožní detekovat výskyt infekcí virem influenzy ptáků podtypu H5 a H7 u různých druhů drůbeže;

a)

umožní detekovat výskyt infekcí virem influenzy ptáků podtypu H5 a H7 u různých druhů drůbeže a savců ;

Pozměňovací návrh 40

Čl. 4 odst. 1 písm. aa) (nové)

 

aa)

příslušným orgánům provádět kontroly a namátková preventivní vyšetření;

Pozměňovací návrh 41

Čl. 4 odst. 3a (nový)

 

3a. Komise poskytne Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí informace o provádění ročních programů dozoru.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 5 odst. 1

Členské státy zajistí, aby byl každý případ infikované drůbeže, infikovaného jiného ptactva nebo drůbeže či jiného ptactva s podezřením na infekci okamžitě oznámen příslušnému orgánu.

Členské státy zajistí, aby byl každý případ infikované drůbeže, infikovaného jiného ptactva nebo drůbeže či jiného ptactva s podezřením na infekci okamžitě oznámen příslušnému orgánu , ať je povaha nebo patogenita viru, který ji způsobil, jakákoli .

Pozměňovací návrh 43

Čl. 5 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise poskytne Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí souhrnné údaje o předložení zpráv a hlášení uvedených v příloze II.

Pozměňovací návrh 44

Čl. 6 odst. 4

Naznačuje-li epizootologické šetření, že se influenza ptáků mohla rozšířit z nebo do jiných členských států, musí být o všech výsledcích šetření okamžitě informována Komise a ostatní členské státy, jichž se to týká.

Naznačuje-li epizootologické šetření, že se influenza ptáků mohla rozšířit z nebo do jiných členských států, musí být o všech výsledcích šetření okamžitě informována Komise , ostatní členské státy, jichž se to týká a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí .

Pozměňovací návrh 45

Čl. 7 odst. 2 písm. b)

b)

musí být proveden soupis drůbeže a jiného ptactva a domácích savců všech kategorií s přibližným uvedením počtu nemocných, mrtvých nebo pravděpodobně infikovaných kusů v hospodářství; tento soupis musí být každý den aktualizován, aby zahrnoval počet kusů narozených a uhynulých v průběhu období podezření, a musí být poskytnut na vyžádání příslušnému orgánu;

b)

musí být proveden soupis drůbeže a jiného ptactva a domácích savců všech kategorií s přibližným uvedením počtu nemocných, mrtvých nebo pravděpodobně infikovaných kusů v hospodářství; tento soupis musí být každý den aktualizován, aby zahrnoval počet kusů vylíhnutých, narozených a uhynulých v průběhu období podezření, a musí být poskytnut na vyžádání příslušnému orgánu;

Pozměňovací návrh 46

Čl. 7 odst. 2 písm. f)

f)

hospodářství nesmí opustit žádná vejce s výjimkou vajec, včetně násadových, která budou na základě povolení příslušného orgánu převezena přímo do schváleného zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle kapitoly II oddílu X přílohy III nařízení (ES) 853/2004 a s nimiž bude manipulováno a která budou ošetřena v souladu s kapitolou IX přílohy II nařízení (ES) 852/2004; povolení vydaná příslušný orgán s výhradou podmínek stanovených v příloze III této směrnice;

f) hospodářství nesmí opustit žádná vejce;

Pozměňovací návrh 47

Čl. 10 odst. 2 první pododstavec

2. Může být zavedeno dočasné omezení pohybu drůbeže, jiného ptactva a vajec a pohybu vozidel souvisejících s drůbežářským odvětvím na velké části území nebo v celém členském státě.

2. Může být zavedeno dočasné omezení pohybu drůbeže, jiného ptactva a vajec a pohybu vozidel souvisejících s drůbežářským odvětvím na velké části území nebo v celém členském státě až do provedení epidemiologického šetření a získání zbývajících laboratorních výsledků .

Pozměňovací návrh 48

Čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec

Dovolují-li to však podmínky, mohou být tato opatření omezena pouze na drůbež s podezřením na infekci a jejich produkční jednotky.

vypouští se

Pozměňovací návrh 49

Čl. 11 odst. 2 první pododstavec

2. Veškerá drůbež a jiné ptactvo druhů , u nichž byla v hospodářství potvrzena HPAI, musí být za úředního dohledu neprodleně usmrceny. Usmrcení se provádí takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření influenzy ptáků, zejména během přepravy nebo usmrcení v souladu se směrnicí Rady 93/119/EHS.

2. Veškerá drůbež a jiné ptactvo v hospodářství, u nichž byla potvrzena HPAI, musí být za úředního dohledu neprodleně usmrceny. Usmrcení se provádí takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření influenzy ptáků, zejména během přepravy nebo usmrcení v souladu se směrnicí Rady 93/119/ES.

Pozměňovací návrh 50

Čl. 11 odst. 5 druhý pododstavec

Příslušný orgán však může udělit povolení k zaslání konzumních vajec přímo do zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle kapitoly II oddílu X přílohy III nařízení (ES) 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s kapitolou XI přílohy II nařízení (ES) 852/2004. Každé takové povolení se vydává s výhradou podmínek stanovených v příloze III této směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh 51

Čl. 13 odst. 2 písm. b)

b)

byly podrobeny dalšímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou, dokud laboratorní testy neukáží, že již nepředstavují významné riziko dalšího šíření HPAI; a

b)

byly podrobeny dalšímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou a nebyly přemístěny z objektu, z něhož pocházejí , dokud laboratorní testy neukáží, že již nepředstavují významné riziko dalšího šíření HPAI; a

Pozměňovací návrh 52

Čl. 16 odst. 1a (nový)

 

1a. Ihned po výskytu HPAI v drůbežářském hospodářství jiném než komerční drůbežářské hospodářství může příslušný orgán uzavřít ochranné pásmo a pásmo dozoru, a to na základě posouzení rizika a s přihlédnutím přinejmenším ke kritériím uvedeným v příloze V.

Pozměňovací návrh 53

Čl. 16 odst. 2 písm. c)

c) umístění a blízkost dalších hospodářství;

c)

umístění, blízkost a hustota dalších hospodářství a hustota výskytu drůbeže ;

Pozměňovací návrh 54

Čl. 16 odst. 2 písm. e)

e)

dostupné kapacity a lidské zdroje potřebné pro udržení kontroly nad každým pohybem drůbeže a jiného ptactva, jejich kadáverů, hnoje, steliva nebo použité podestýlky v ochranném pásmu a pásmu dozoru, zejména tehdy, musí li dojít k přesunu drůbeže nebo jiného ptactva určeného k usmrcení a neškodnému odstranění z jejich hospodářství původu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 55

Čl. 16 odst. 2a (nový)

 

2a. Pokud je výskyt HPAI omezen na nekomerční hospodářství/místo držení ptactva v zájmovém chovu, cirkus, zoologickou zahradu, obchod se zvířaty v zájmovém chovu nebo přírodní park, nebo ohrazený prostor, v němž jsou chováni jiní ptáci pro vědecké účely nebo pro účely související se zachováním ohrožených druhů nebo oficiálně registrovaných vzácných plemen jiných ptáků, v nichž se nechová drůbež, může se příslušný orgán po veterinárním posouzení rizika odchýlit v nezbytné míře od ustanovení oddílů 3 až 5 týkajících se uzavření ochranného pásma a pásma dozoru a opatření, které se mají provést v těchto pásmech, za předpokladu, že takové odchylky neohrozí kontrolu choroby.

Pozměňovací návrh 56

Čl. 16 odst. 3

3. Příslušný orgán může vymezit další uzavřená pásma kolem nebo v sousedství ochranného pásma a pásma dozoru, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v odstavci 2.

3. Pokud má příslušný orgán důkazy o tom, že existuje riziko rozšíření HPAI mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, může vymezit další uzavřená pásma kolem nebo v sousedství ochranného pásma a pásma dozoru, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 57

Čl. 16 odst. 4

4. Nacházejí-li se ochranná pásma, pásma dozoru nebo další uzavřená pásma na území více členských států, spolupracují na vymezení těchto pásem příslušné orgány těchto členských států.

4. Nacházejí-li se ochranná pásma, pásma dozoru nebo další uzavřená pásma na území více členských států, spolupracují na vymezení těchto pásem příslušné orgány těchto členských států. Platí to rovněž pro země, které bezprostředně sousedí s EU.

Pozměňovací návrh 58

Čl. 19 písm. h)

h)

vlastník musí vést evidenci všech osob, které navštívily hospodářství, aby usnadnil dozor nad chorobou a její tlumení, a tuto evidenci musí na vyžádání poskytnout příslušnému orgánu.

h)

vlastník musí vést evidenci všech osob, které navštívily hospodářství nebo jasně vymezené prostory v nekomerčním hospodářství, v nichž jsou chováni ptáci v zajetí, např. v zoologických zahradách nebo přírodních parcích , aby usnadnil dozor nad chorobou a její tlumení, a tuto evidenci musí na vyžádání poskytnout příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh 59

Čl. 23 návětí

Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu drůbeže za účelem její okamžité porážky, a to za těchto podmínek:

Odchylně od článku 22 může příslušný orgán, se souhlasem vlastníka a určených jatek, povolit přímou přepravu drůbeže za účelem její okamžité porážky, a to za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh 60

Čl. 24 odst. 1 návětí

1. Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu jednodenních kuřat do hospodářství nebo do chléva hospodářství ve stejném členském státě, kde se nenachází žádná jiná drůbež, nacházejícího se nejlépe mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, a to za těchto podmínek:

1. Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu jednodenních kuřat do hospodářství nebo do chléva hospodářství ve stejném členském státě, kde se nenachází žádná jiná drůbež, není-li to výslovně příslušným orgánem povoleno , nacházejícího se nejlépe mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, a to za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh 61

Čl. 25 návětí

Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu drůbeže připravené ke snášce do hospodářství nebo do chléva hospodářství v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, kde se nenachází žádná jiná drůbež, a to za těchto podmínek:

Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu drůbeže připravené ke snášce do hospodářství nebo do chléva hospodářství v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, nebo do hospodářství mimo pásma podléhající posouzení rizika, kde se nenachází žádná jiná drůbež, není-li to výslovně příslušným orgánem povoleno , a to za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh 62

Čl. 26 odst. 2a (nový)

 

2a. Odchylně od článku 22 může příslušný orgán udělit povolení k přímé přepravě vajec, včetně násadových vajec do zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle kapitoly II oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a zacházeno v souladu s kapitolou IX přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004.

Pozměňovací návrh 63

Čl. 30 písm. c) návětí

c)

zákaz pohybu drůbeže, drůbeže připravené ke snášce, jednodenních kuřat a násadových a konzumních vajec do hospodářství, jatek nebo balíren nacházejících se mimo pásmo dozoru; příslušný orgán nicméně může povolit přímou přepravu:

c)

zákaz pohybu drůbeže, drůbeže připravené ke snášce, jednodenních kuřat a násadových a konzumních vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo zpracovatelských závodů nacházejících se uvnitř pásma dozoru nebo mimo ; příslušný orgán nicméně může povolit přímou přepravu:

Pozměňovací návrh 64

Čl. 30 písm. c) podbod ii)

ii)

drůbeže připravené ke snášce do hospodářství, které leží ve stejném členském státě a v němž se nenachází žádná další drůbež; na toto hospodářství musí být uvalen od okamžiku obdržení drůbeže připravené ke snášce úřední dozor;

ii)

drůbeže připravené ke snášce do hospodářství, které leží ve stejném členském státě a v němž se nenachází žádná další drůbež, není-li to výslovně příslušným orgánem povoleno , na toto hospodářství musí být uvalen od okamžiku obdržení drůbeže připravené ke snášce úřední dozor;

Pozměňovací návrh 65

Čl. 30 písm. c) podbod iii) první odrážka

do hospodářství nebo do chléva hospodářství ve stejném členském státě, kde se nenachází žádná jiná drůbež, jsou-li uplatněna vhodná opatření k zajištění biologické bezpečnosti a je-li na hospodářství po obdržení kuřat uvalen úřední dozor, nebo

do hospodářství nebo do chléva hospodářství ve stejném členském státě, kde se nenachází žádná jiná drůbež, není-li to výslovně příslušným orgánem povoleno, jsou-li uplatněna vhodná opatření k zajištění biologické bezpečnosti a je-li na hospodářství po obdržení kuřat uvalen úřední dozor, nebo

Pozměňovací návrh 66

Čl. 30 písm. c) podbod va) (nový)

 

va)

vajec, včetně násadových vajec do zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle kapitoly II oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a zacházeno v souladu s kapitolou IX přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004;

Pozměňovací návrh 67

Čl. 38 písm. a)

a)

žádná drůbež ani jiné ptactvo se nesmí dostat do prostor jatek, stanoviště hraniční kontroly nebo dopravního prostředku dříve než 24 hodin po provedení očisty a dezinfekce dle písm. b) podle článku 49; v případě stanovišť hraniční kontroly může být tento zákaz rozšířen i na další zvířata;

a)

žádná drůbež ani jiné ptactvo se nesmí dostat do prostor jatek nebo dopravního prostředku dříve než 24 hodin po provedení očisty a dezinfekce dle písm. b) podle článku 49; v případě stanovišť hraniční kontroly musí obdobný zákaz trvat 48 hodin a může být rozšířen i na další zvířata;

Pozměňovací návrh 68

Čl. 38 písm. b)

b)

pod dohledem úředního veterinárního lékaře se provede očista a dezinfekce budov, vybavení a vozidel podle článku 49;

b)

pod dohledem úředního veterinárního lékaře se provede očista a dezinfekce budov, vybavení a vozidel a poté se vydá potvrzení o zdravotní nezávadnosti podle článku 49;

Pozměňovací návrh 119

Čl. 39 odst. 1

1. Aniž jsou dotčena opatření stanovená v čl. 7 odst. 2 písm. a), b), c), e), g) a h), příslušný orgán zajistí, aby v případě výskytu LPAI byla na základě posouzení rizika a po uvážení přinejmenším kritérií stanovených v příloze V uplatněna opatření stanovená v odstavcích 2 až 6 tohoto článku.

1. Aniž jsou dotčena opatření stanovená v čl. 7 odst. 2 písm. a), b), c), e), g) a h), příslušný orgán zajistí, aby v případě výskytu LPAI byla uplatněna opatření stanovená v odstavcích 2 až 6 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 120

Čl. 39 odst. 2

2. Příslušný orgán zajistí, aby byla za úředního dohledu provedena depopulace veškeré drůbeže v hospodářství a veškerého jiného ptactva druhů, u nichž byla potvrzena LPAI, a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření influenzy ptáků.

2. Příslušný orgán zajistí, aby byla za úředního dohledu usmrcena veškerá drůbež v hospodářství a veškeré ptactvo jiných druhů, u nichž byla potvrzena LPAI, a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření influenzy ptáků.

Depopulace může být rozšířena i na jiné ptactvo v hospodářství na základě jeho rizikovosti s ohledem na další šíření influenzy ptáků a na jiná hospodářství, která mohou být na základě epizootologického šetření vyhodnocena jako kontaktní hospodářství.

Usmrceno musí být i jiné ptactvo v hospodářství a v jiných hospodářstvích, která mohou být vyhodnocena jako kontaktní hospodářství, na základě jejich rizikovosti s ohledem na další šíření influenzy ptáků.

Před depopulací je zakázán pohyb veškeré drůbeže a jiného ptactva do hospodářství a z něj bez povolení příslušného orgánu.

Před usmrcením drůbeže nebo jiného ptactva je zakázán pohyb veškeré drůbeže a jiného ptactva do hospodářství a z něj bez povolení příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 122

Čl. 39 odst. 5 písm. c)

c)

konzumní vejce nacházející se v hospodářství a dále zpracovávaná v hospodářství před depopulací dle odstavce 2 musí být buď převezena do určené balírny, nebo ošetřena, nebo neškodně odstraněna;

c)

konzumní vejce nacházející se v hospodářství a dále zpracovávaná v hospodářství před usmrcením drůbeže nebo jiného ptactva dle odstavce 2 musí být neškodně odstraněna;

Pozměňovací návrh 124

Čl. 39 odst. 6

6. Příslušný orgán může uplatnit doplňující opatření, která zabrání šíření LPAI, včetně určení osudu a ošetření vajec a ošetření získaného masa za předpokladu, že je dodržen postup stanovený v odst. 3 písm. b).

vypouští se

Pozměňovací návrh 69

Článek 43

Okamžitě po propuknutí LPAI vymezí příslušný orgán kolem hospodářství uzavřené pásmo o poloměru nejméně tří kilometrů.

Okamžitě po propuknutí LPAI vymezí příslušný orgán kolem hospodářství uzavřené pásmo o poloměru nejméně tří kilometrů nebo přijme odpovídající opatření, a to na základě posouzení rizika .

Pozměňovací návrh 70

Čl. 44 odst. 1 písm. d) podbod ii)

ii)

drůbeže připravené ke snášce do hospodářství, které leží ve stejném členském státě a v němž se nenachází žádná další drůbež, za úředního dohledu; na toto hospodářství musí být uvalen od okamžiku obdržení drůbeže připravené ke snášce úřední dozor;

ii)

drůbeže připravené ke snášce do hospodářství, které leží ve stejném členském státě a v němž se nenachází žádná další drůbež, není-li to výslovně příslušným orgánem povoleno, za úředního dohledu; na toto hospodářství musí být uvalen od okamžiku obdržení drůbeže připravené ke snášce úřední dozor;

Pozměňovací návrh 71

Čl. 44 odst. 1 písm. d) podbod iii) první odrážka

do hospodářství nebo do chléva hospodářství ve stejném členském státě, kde se nenachází žádná jiná drůbež, jsou-li uplatněna vhodná opatření k zajištění biologické bezpečnosti a je-li na hospodářství po obdržení kuřat uvalen úřední dozor; nebo

do hospodářství nebo do chléva hospodářství ve stejném členském státě, kde se nenachází žádná jiná drůbež, není-li to výslovně příslušným orgánem povoleno, jsou-li uplatněna vhodná opatření k zajištění biologické bezpečnosti a je-li na hospodářství po obdržení kuřat uvalen úřední dozor; nebo

Pozměňovací návrh 72

Čl. 44 odst. 1 písm. d) pobod va) (nový)

 

va)

vajec, včetně násadových vajec do zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle kapitoly II oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a zacházeno v souladu s kapitolou IX přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004;

Pozměňovací návrh 73

Čl. 46 odst. 1a (nový)

 

1a. Pokud je LPAI potvrzena v jednom hospodářství, může příslušný orgán na základě posouzení rizika učinit výjimku z některých nebo všech opatření stanovených v článcích 43 a 44.

Pozměňovací návrh 74

Kapitola Va (nová) (za článkem 46)

 

KAPITOLA Va

OPATŘENÍ, KTERÁ JE NUTNO PROVÉST V PŘÍPADECH SÉROLOGICKÉHO NÁLEZU LPAI NEBO HPAI, KTERÉ NELZE POTVRDIT ZKOUŠKAMI IZOLACE VIRU NEBO POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)

Článek 46a

Přijetí opatření založených na posouzení rizika

Aniž jsou dotčena opatření podle čl. 7 odst. 2 písm. a). b), c), e), g) a h), zajistí příslušný orgán v případech sérologického nálezu LPAI nebo HPAI, které nelze potvrdit zkouškami izolace viru nebo PCR, aby byla přijata odpovídající opatření, a to na základě posouzení rizika. Příslušný orgán o tom informuje Komisi.

Pozměňovací návrh 75

Čl. 47 odst. 2a (nový)

 

2a. V tomto rámci je třeba předem stanovit nouzové plány pro případ nákazy lidí. Tyto nouzové plány mají za cíl:

nezbytnou koordinaci mezi členskými státy,

zabránit panice mezi obyvatelstvem,

zabránit nezákonnému obchodování, k němuž může dojít, pokud vznikne skutečně vážné nebezpečí,

určit místa, která je nutno přednostně izolovat,

vytvořit seznam obyvatel, které je nutno přednostně očkovat,

zajistit, aby prostředky pro boj proti epidemii byly distribuovány spravedlivě a všem.

Pozměňovací návrh 76

čl. 47 odst. 2b (nový)

 

2b. Pokud vznikne v EU nebo v sousedních státech pandemie chřipky, musí být Komise schopna zavést do 24 hodin krizová opatření, jako je karanténa, dezinfekční opatření na letištích při příletu letadel z určitých regionů a omezení možnosti cestovat.

Pozměňovací návrh 77

čl. 47 odst. 2c (nový)

 

2c. Komise podnikne kroky k tomu, aby pomohla zajistit, že pokud se v jednom nebo více členských státech tento virus vyskytne, bude osobám vystaveným riziku nákazy poskytnuto dostatečné množství antivirotik a očkovacích látek.

Pozměňovací návrh 78

Čl. 47 odst. 2d (nový)

 

2d. Členské státy a Komise dbají na to, aby v případě pandemie byly dostupná antivirotika a očkovací látky efektivně rozdělovány mezi členské státy a země sousedící s EU.

Pozměňovací návrh 79

Čl. 47 odst. 3a (nový)

 

3a. Členské státy zajistí:

efektivní systém informování chovatelů, pracovníků v drůbežářském odvětví a veřejnosti o riziku na základě strategie a plánů opatření sladěných mezi orgány odpovědnými za zdraví zvířat a lidí na úrovni místní, národní a na úrovni EU;

aby pracovníci provádějící brakování drůbeže nosili za účelem prevence ochranný oděv a brali antivirové léky; doporučuje se očkování proti běžné sezonní chřipce ke snížení možnosti, že se tato vysoce riziková skupina souběžně nakazí virem influenzy ptáků a lidským chřipkovým virem, a poskytne tak virům příležitost k výměně genů a vytvoření pandemických kmenů viru.

Pozměňovací návrh 80

Čl. 47 odst. 3b (nový)

 

3b. Členské státy zajistí:

dostupnost pohotovostní zásoby antivirotik, aby v případě pandemie mohla být preventivní ochrana rychle rozšířena mezi všechny osoby, které jsou v EU nejvíce ohroženy;

dostatečnou kapacitu výroby očkovacích látek, aby bylo zajištěno, že všechny osoby, které jsou v případě pandemie nejvíce ohroženy, mohou být preventivně očkovány proti danému kmenu, a bude-li třeba, zvýšením očkování proti sezonnímu chřipkovému onemocnění lidí.

 

Členské státy podají Komisi zprávu o velikosti pohotovostní zásoby antivirotik a své výrobní kapacitě očkovacích látek s cílem pomoci Komisi při vypracování plánů reakce pro celé Společenství pro distribuci antivirotik mezi členskými státy v případě pandemie. Velikost zásob antivirotik a požadovaná kapacita výroby očkovacích látek se vypočítá na základě spolehlivých epidemiologických modelů.

Pozměňovací návrh 81

Čl. 47 odst. 3c (nový)

 

3c. Komise vypracuje pro celé Společenství plány připravenosti na pandemii týkající se distribuce očkovacích látek a antivirotik mezi členskými státy podle postupu uvedeného v čl. 65 odst. 3. Tyto plány budou založeny na velikosti a umístění zásob antivirotik a výrobních kapacit očkovacích látek členských států. Plány stanoví rozdělení jak očkovacích látek, tak antivirotik mezi obyvatele EU, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku styku s infekcí influenzy ptáků. Tyto plány budou zveřejnňny do jednoho roku po přijetí této směrnice.

Pozměňovací návrh 82

Čl. 47 odst. 4a (nový)

 

4a. Členské státy zajistí komunikaci a koordinaci s Komisí a s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí v souvislosti s plány připravenosti a s pohotovostními plány zaměřenými na boj s pandemií chřipky, a to v souladu s postupem podle čl. 65 odst. 3.

Pozměňovací návrh 83

Čl. 49 písm. ba) (nové)

 

ba)

jakmile je dokončena očista, dezinfekce a uvedení do původního stavu, je vydáno potvrzení, že byly splněny hygienické podmínky k tomu, aby budovy, vozidla nebo stanoviště hraniční kontroly obnovily běžný provoz.

Pozměňovací návrh 84

Čl. 50 odst. 5

5. Repopulace drůbeže nebo jiného ptactva v kontaktních hospodářstvích se provádí podle pokynů příslušného orgánu.

5. Repopulace drůbeže nebo jiného ptactva v kontaktních hospodářstvích se provádí podle pokynů příslušného orgánu na základě posouzení rizika.

Pozměňovací návrh 85

Čl. 51 odst. 1 druhý pododstavec

Diagnostická příručka musí být přijata postupem stanoveným v čl. 65 odst. 2 do šesti měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost. Každá následná změna příručky musí být přijata stejným postupem.

Diagnostická příručka musí být přijata postupem stanoveným v čl. 65 odst. 2 do tří měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost. Každá následná změna příručky musí být přijata stejným postupem.

Pozměňovací návrh 86

Čl. 52 odst. 3a (nový)

 

3a. Komise zajistí komunikaci a spolupráci mezi referenční laboratoří Společenství a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.

Pozměňovací návrh 87

Čl. 53 odst. 1 písm. a)

a)

na jejich území bylo zakázáno očkování proti influenze ptáků, s výjimkou očkování podle oddílů 2 a 3;

a)

na jejich území bylo zakázáno očkování proti influenze ptáků, s výjimkou očkování podle oddílů 2 a 3 a s výjimkou případu, kdy FAO předpokládá mezinárodní hrozbu influenzy ptáků nebo kdy bude mít členský stát v úmyslu zavést zvláštní opatření pro drůbež;

Pozměňovací návrh 88

Čl. 54 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

 

Členské státy mohou rovněž zavést nouzové očkování drůbeže a jiného ptactva v souladu s tímto oddílem, pokud je choroba potvrzena v sousední zemi a hrozí značné nebezpečí šíření choroby z této země do EU.

Pozměňovací návrh 89

Čl. 57 odst. 2 písm. b)

b)

rozsah zeměpisné oblasti, v níž má být ochranné očkování provedeno, a počet hospodářství v této oblasti;

b)

zeměpisná oblast nebo riziková skupina , v níž má být ochranné očkování provedeno, a počet hospodářství v této oblasti;

Pozměňovací návrh 90

Čl. 57 odst. 2 podbod i)

i)

údaje o klinických a laboratorních zkouškách, s jejichž rovedením se počítá v hospodářstvích, kde má být provedeno ochranné očkování, a v dalších hospodářstvích nacházejících se v pásmu ochranného očkování, za účelem monitorování nákazové situace, účinnosti nouzové očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže a jiného očkovaného ptactva.

i)

údaje o klinických a laboratorních zkouškách, s jejichž provedením se počítá v hospodářstvích, kde má být provedeno ochranné očkování, a v dalších hospodářstvích nacházejících se v pásmu ochranného očkování, za účelem monitorování nákazové situace, účinnosti nouzové očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže a jiného očkovaného ptactva. V případě potřeby může být v plánu učiněn odkaz na ustanovení národního programu dozoru influenzy ptáků týkající se zkoušek prováděných v hospodářstvích.

Pozměňovací návrh 91

Čl. 57 odst. 3a (nový)

 

3a. Členské státy, které mají ptactvo vysoké ochranářské, genetické nebo vědecké hodnoty, zajistí, aby příslušný orgán získal a použil preventivní očkovací látky se svolením výboru a bez povinnosti obrátit se na Komisi.

Pozměňovací návrh 92

Článek 57a (nový)

 

Článek 57a

Diferencované ochranné očkování

Členské státy zavedou zvláštní plány ochranného očkování pro zvířata v zoologických zahradách a oficiálně registrovaná vzácná plemena drůbeže v souladu s článkem 57 s cílem zabránit zbytečnému utrácení těchto zvířat. Takto očkovaná zvířata mohou podléhat zvláštním omezením pohybu.

Pozměňovací návrh 93

Čl. 58 odst. 2 druhý pododstavec

Schválení plánu ochranného očkování může být vázáno podmínkami omezujícími pohyb drůbeže nebo jiného ptactva a jejich produktů. Tato omezení se mohou vztahovat na konkrétní oblasti chovu drůbeže a jiného ptactva a mohou též zahrnovat vymezení uzavřených pásem.

Schválení plánu ochranného očkování může být vázáno podmínkami omezujícími pohyb drůbeže nebo jiného ptactva. Tato omezení se mohou vztahovat na konkrétní oblasti chovu drůbeže a jiného ptactva a mohou též zahrnovat vymezení uzavřených pásem.

Pozměňovací návrh 94

Čl. 58 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise povolí členským státům použít ochranné očkování pro rizikové skupiny a rizikové oblasti, pokud vznikne mezinárodní situace představující hrozbu, a to jako alternativu k obecnému požadavku držet ptáky v uzavřených prostorách, aniž by toto opatření vedlo k omezení obchodu ve Společenství.

Pozměňovací návrh 95

Článek 58a (nový)

 

Článek 58a

Zákaz propagace a označování masa, pokud jde o charakteristiky týkající se očkování proti influenze ptáků u zvířat, z nichž maso pochází

Obchody a jiné firmy mají zákaz propagovat nebo označovat maso na základě charakteristik týkajících se očkování proti influenze ptáků u zvířat, z nichž maso pochází.

Pozměňovací návrh 96

Čl. 59 odst. 1

Postupem podle čl. 65 odst. 2 může být zřízena banka očkovacích látek Společenství.

Postupem podle čl. 65 odst. 2 bude zřízena banka očkovacích látek Společenství.

Pozměňovací návrh 97

Čl. 59 odst. 2a (nový)

 

2a. Evropská unie poskytne při vývoji očkovacích látek logistickou i finanční pomoc. V rámci Evropské unie rovněž zaručí rychlý a bezproblémový vývoz vyrobených očkovacích látek ze zemí, které je vyrábějí, do zemí, které je nevyrábějí.

Pozměňovací návrh 98

Čl. 59 odst. 3 první pododstavec

3. Je-li to v zájmu Společenství, může Komise distribuovat očkovací látky třetím zemím.

3. Je-li to v zájmu Společenství, může Komise distribuovat očkovací látky třetím zemím a zařadí mezi své povinnosti poskytování pomoci třetím zemím, které nejsou schopny nebo dostatečně schopny bojovat proti výskytu influenzy ptáků, všemi dostupnými prostředky, pokud možno ve spolupráci s mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 99

Čl. 63 odst. 1

1. Každý členský stát vypracuje pohotovostní plán v souladu s přílohou X, v němž určí opatření, která zavede v případě výskytu ohniska influenzy ptáků, a předloží tento plán Komisi ke schválení.

1. Každý členský stát vypracuje pohotovostní plán v souladu s přílohou X, v němž určí opatření, která zavede v případě výskytu ohniska influenzy ptáků, a předloží tento plán Komisi ke schválení. Plány zohlední národní plány připravenosti na chřipkovou pandemii a pohotovostní plány.

Pozměňovací návrh 100

Čl. 63 odst. 4a (nový)

 

4a. Musí být vypracován specifický akční plán pro evropské orgány, pokud omezení možnosti cestovat brání účasti na mezinárodních jednáních, například na zasedáních Rady nebo Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 101

Čl. 63 odst. 5

5. Vedle opatření stanovených v odstavcích 1 až 4 mohou být postupem podle čl. 65 odst. 2 přijata další pravidla, která zajistí rychlou a účinnou eradikaci influenzy ptáků, včetně ustanovení o nouzových centrech, expertních skupinách a pohotovostních nácvicích v reálném čase.

5. Vedle opatření stanovených v odstavcích 1 až 4 se postupem podle čl. 65 odst. 2 přijímají další pravidla, která zajistí rychlou a účinnou eradikaci influenzy ptáků, včetně ustanovení o nouzových centrech, expertních skupinách a pohotovostních nácvicích v reálném čase. Členské státy aktualizují své pohotovostní plány v souladu s výsledky zkoušek v reálném čase a aktualizované plány předají Komisi.

Pozměňovací návrh 102

Čl. 63 odst. 5a (nový)

 

5a. Kromě pohotovostních plánů vypracují členské státy účinné plány připravenosti na pandemii onemocnění lidí, jejichž součástí budou pravidla pro výrobu, skladování a distribuci antivirotik nejvíce ohroženým osobám, koordinace snah o vývoj a velkovýrobu očkovacích látek a také ustanovení o povinných pohotovostních nácvicích v reálném čase včetně přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení, například systematické virologické sledování vzduchových filtrů z letadel. Národní plány připravenosti, výsledky simulací v reálném čase a aktualizace plánů na základě simulací v reálném čase budou sděleny Komisi a zveřejněny do šesti měsíců po přijetí této směrnice.

Pozměňovací návrh 103

Čl. 65 odst. 2 druhý pododstavec

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

Pozměňovací návrh 104

Čl. 67 odst. 2

2. Až do data použitelnosti této směrnice mohou být postupem podle čl. 65 odst. 2 přijímána další přechodná ustanovení o tlumení influenzy ptáků

2. Až do data použitelnosti této směrnice může být postupem podle čl. 65 odst. 2 proveden přechod k ustanovením této směrnice o kontrole influenzy ptáků.

Pozměňovací návrh 105

Článek 68a (nový)

 

Článek 68a

Vztahy s OIE

Komise zahájí diskusi v rámci OIE s cílem rozšířit na mezinárodní úrovni opatření pro boj proti influenze ptáků a dozor nad touto chorobou rovnocenná opatřením, která zavedla Evropská unie, a také požadavek systematického hlášení nízce patogenní influenzy ptáků. Komise bude rovněž jednat o zavedení povinného systému monitorování volně žijících ptáků. Komise předloží v tomto ohledu návrhy této mezinárodní organizaci.

Pozměňovací návrh 106

Příloha III

 

Tato příloha se vypouští.

Pozměňovací návrh 107

Příloha V písm. ca) (nové)

 

ca) hustotě výskytu drůbeže;

Pozměňovací návrh 108

Příloha VI oddíl 1 písm. b)

b)

dezinfekční prostředky a jejich koncentrace musejí být před použitím úředně schváleny příslušným orgánem, aby bylo zaručeno zničení viru influenzy ptáků;

b)

metody a postupy dezinfekce a dezinfekční prostředky a jejich koncentrace musejí být před použitím úředně schváleny příslušným orgánem, aby bylo zaručeno zničení viru influenzy ptáků;

Pozměňovací návrh 109

Příloha VI oddíl 2 písm. a) podbod ii)

ii)

usmrcená drůbež nebo jiné usmrcené ptactvo musejí být ošetřeny dezinfekčním prostředkem;

ii)

usmrcená drůbež nebo jiné usmrcené ptactvo musejí být ošetřeny dezinfekčním prostředkem nebo dezinfikovány jinou metodou schválenou příslušnými orgány, např. kompostací ;

Pozměňovací návrh 110

Příloha VI oddíl 2 písm. a) podbod v)

v)

všechny tkáně nebo krev, která vytekla při usmrcování nebo porážce nebo po smrti, nebo silné znečištění staveb, výběhů, nástrojů apod. musí být pečlivě shromážděny a neškodně odstraněny spolu s mrtvou drůbeží nebo jiným mrtvým ptactvem;

v)

všechny tkáně nebo krev, která vytekla při usmrcování nebo po smrti, nebo silné znečištění staveb, výběhů, nástrojů apod. musí být pečlivě shromážděny a neškodně odstraněny spolu s mrtvou drůbeží nebo jiným mrtvým ptactvem;

Pozměňovací návrh 111

Příloha IX oddíl 2 písm. b) podbod iii)

iii) být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde:

iii)

být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde byla provedena očista a dezinfekce v souladu s pokyny příslušného orgánu;

alespoň tři týdny nebyla chována žádná drůbež; a

byla provedena očista a dezinfekce v souladu s pokyny příslušného orgánu;

 

Pozměňovací návrh 112

Příloha IX oddíl 2 písm. c) podbod iii)

iii)

být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde alespoň tři týdny nebyla chována žádná drůbež a kde byla provedena očista a dezinfekce;

iii)

být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde byla provedena očista a dezinfekce v souladu s pokyny příslušného orgánu;

Pozměňovací návrh 113

Příloha IX oddíl 3 písm. b) podbod iii)

ii) být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde:

ii)

být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde byla provedena očista a dezinfekce v souladu s pokyny příslušného orgánu;

alespoň tři týdny nebyla chována žádná drůbež; a

byla provedena očista a dezinfekce v souladu s pokyny příslušného orgánu;

 

Pozměňovací návrh 114

Příloha IX oddíl 4 písm.b) podbod iii)

iii)

být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde:

alespoň tři týdny nebyla chována žádná drůbež; a

byla provedena očista a dezinfekce v souladu s pokyny příslušného orgánu;

vypouští se

Pozměňovací návrh 115

Příloha IX oddíl 4 písm. c) podbod iii)

iii)

musí být umístěna v drůbežárně nebo chlévě, kde alespoň tři týdny nebyla chována žádná drůbež a kde byla provedena očista a dezinfekce;

vypouští se

Pozměňovací návrh 116

Příloha X návětí

Pohotovostní plány musí splňovat alespoň následující kritéria:

Pohotovostní plány jsou založeny na v ědeckých poznatcích a posouzení rizika, jsou dostatečně finančně zajištěny a splňují alespoň následující kritéria:

Pozměňovací návrh 117

Příloha X oddíl 4a (nový)

 

4a. Příslušný orgán musí provést posouzení socioekonomického dopadu důsledků pohotovostního plánu na ekonomiku venkova v širším měřítku.

Pozměňovací návrh 118

Příloha X oddíl 13

13. Existence ustanovení umožňujících úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány v oblasti veterinární medicíny, veřejného zdraví a životního prostředí.

13. Existence ustanovení umožňujících úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány v oblasti veterinární medicíny, veřejného zdraví a životního prostředí, zejména k zajištění náležité informovanosti chovatelů, pracovníků v drůbežářském odvětví a veřejnosti o riziku nákazy.


(1)  Dosud nezveøejnìný v Úøedním vìstníku.

(2)   Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

P6_TA(2005)0456

Výdaje ve veterinární oblasti *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0171) (1),

s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0196/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0326/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení z 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.

žádá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Na základě přijetí směrnice xxx je vhodné změnit rozhodnutí 90/424/EHS tak, aby finanční pomoc Společenství mohla být udělena na opatření pro eradikaci provedená členskými státy k boji s kmeny virů influenzy ptáků s nízkou patogenitou, které by se mohly změnit na vysoce patogenní kmeny

(4) Na základě přijetí směrnice 2005/.../ES je vhodné změnit rozhodnutí 90/424/EHS tak, aby finanční pomoc Společenství mohla být udělena na opatření pro vymýcení provedená členskými státy k boji s kmeny virů ptačí chřipky s nízkou patogenitou, které by se mohly změnit na vysoce patogenní kmeny. Kvůli riziku mutace viru je vhodné zajistit stejnou výši finanční podpory Společenství jak pro případ vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI), tak pro případ ptačí chřipky s nízkou patogenitou (LPAI).

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) Možné důsledky epidemie ptačí chřipky pro veřejné zdraví vyžadují, aby byla posílena prevence a monitorování, zejména určením rizikových oblastí v každé zemi a prováděním systematických sérologických kontrol v těchto zónách jednou měsíčně, jejichž výsledky se sdělí osobám s přímou odpovědností za tuto oblast.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 5B (nový)

 

(5b) Měla by se urychleně přijmout opatření s cílem podpořit vývoj očkovací látky přijímané ústy schopné působit na jednotlivé druhy ptačí chřipky a její použití v případě nutnosti.

Pozměňovací návrhy 4

ČL. 1 BOD -1 (nový)

Čl. 1 pododstavec 2a, 2b a 2c (nové) (rozhodnutí 90/424/EHS)

 

-1)

V článku 1 se za odstavec 2 vkládají tyto 3 pododstavce:

Komise prověří možnost zřízení Evropského fondu pro zdraví zvířat vzhledem k tomu, že rozpočtová opatření nemusí být v případě nové epidemie dostačující. Z tohoto fondu by mohly být hrazeny náklady související se vznikem ohniska nakažlivých chorob zvířat. Mohli by do něj přispívat chovatelé skotu a další dotčení jednotlivci a podniky z Evropské unie.

Komise vypracuje návrh na vyvážené rozdělení nákladů souvisejících se vznikem ohnisek nakažlivých chorob zvířat mezi sektor zemědělství a vlády členských států.

Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 (2), (EHS) č. 2771/75 (3), (EHS) č. 2777/75 (4), (ES) č. 1254/1999 (5), (ES) č. 1255/1999 (6) a (ES) č. 2529/2001 (7) týkající se mimořádných opatření na podporu trhu se přizpůsobí rozhodnutí Rady 90/424/EHS v jeho platném znění.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 1 PÍSM. B)

Čl. 3 odst. 2 odrážka 1 (rozhodnutí 90/424/EHS)

„poražení zvířat vnímavých druhů, která jsou postižena nebo infikována nebo podezřelá z choroby nebo infekce, a jejich zničení a, v případě influenzy ptáků, zničení vajec,“

poražení zvířat vnímavých druhů, která jsou postižena nebo infikována nebo podezřelá z choroby nebo infekce a jejich zničení a v případě ptačí chřipky zničení vajec a hodnotová ztráta v případě, že se pro vejce či drůbež najde jiné použití, za něž se utrží méně, než je běžná hodnota vajec a drůbeže,

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 2

Čl. 3a odst. 1 (rozhodnutí 90/424/EHS)

1. Tento článek se použije v případě vzniku ohniska influenzy ptáků na území členského státu.

1. Tento článek se použije v případě vzniku ohniska ptačí chřipky na území členského státu; týká se rovněž pomoci Společenství určené na preventivní opatření, spolupráci a technickou pomoc poskytovanou třetím zemím.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 BOD 2

Čl. 3a odst. 2 (rozhodnutí 90/424/EHS)

2. Dotčený členský stát obdrží finanční příspěvek od Společenství na eradikaci influenzy ptáků, jestliže budou plně a účinně provedena minimální opatření pro tlumení stanovená směrnicí xxx v souladu s právními předpisy Společenství a v případě zabití zvířat vnímavých druhů, která jsou postižena nebo infikována nebo podezřelá z choroby nebo infekce, dostanou vlastníci hospodářských zvířat rychlou a přiměřenou náhradu.

2. Dotčený členský stát obdrží finanční příspěvek od Společenství na vymýcení ptačí chřipky, jestliže budou plně a účinně provedena minimální kontrolní opatření stanovená směrnicí 2005/.../ES v souladu s právními předpisy Společenství a v případě zabití zvířat vnímavých druhů, která jsou postižena nebo infikována nebo podezřelá z choroby nebo infekce zničení vajec a hodnotové ztráty v případě, že se pro vejce či drůbež najde jiné použití, za než se utrží méně, než je běžná hodnota vajec a drůbeže, a zabití zvířat, dostanou vlastníci hospodářských zvířat rychlou a přiměřenou náhradu. Mimo jiné to znamená, že náhrady za různé druhy vajec je třeba vyplácet diferencovaně .

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 BOD 2

Čl. 3a odst. 2a (nový) (rozhodnutí 90/424/EHS)

 

2a. Členské státy obdrží podporu Společenství pro vytvoření systému sledování nebo vyhledávání nemoci, včetně laboratorních diagnostik, vývoje vhodných očkovacích látek, přípravy studií, pořádání odborných seminářů, zavádění opatření pro šíření informací a vydávání publikací a veškerých opatření přijatých za účelem posouzení dopadu přemisťování stěhovavých ptáků na šíření nakažlivých chorob v Evropě a zajištění sledování jejich tras.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 1 BOD 2

Čl. 3a odst. 3 odrážka 1 (rozhodnutí 90/424/EHS)

v případě vysoce patogenní formy influenzy ptáků 50 % a v případě nízkopatogenní formy influenzy ptáků 30% výdajů vynaložených členským státem jako náhrada vlastníkům za poražení, zničení zvířat a jejich produktů, za očistu a dezinfekci hospodářství a vybavení a za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného vybavení, jestliže ho nelze dezinfikovat,

v případě vysoce patogenní formy ptačí chřipky 50 % a v případě nízkopatogenní formy ptačí chřipky rovněž 50% výdajů vynaložených členským státem jako náhrada vlastníkům za poražení, zničení zvířat a jejich produktů, za hodnotovou ztrátu v případě, že se pro vejce či drůbež najde jiné použití, za něž se utrží méně, než je běžná hodnota vajec a drůbeže, za očistu a dezinfekci hospodářství a vybavení a za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného vybavení, jestliže ho nelze dezinfikovat,

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 BOD 2

Čl. 3a odst. 3 odrážka 2a (nová) (rozhodnutí 90/424/EHS)

 

100% výdajů spojených s očkováním .

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 BOD 2

Čl. 3a odst. 3a (nový) (rozhodnutí 90/424/EHS)

 

3a. Společenství rovněž podporuje rozvoj opatření zaměřených na spolupráci a technickou pomoc poskytovanou třetím zemím (zejména asijským) s cílem zajistit prevenci a diagnózu v zemích, odkud ptačí chřipka pochází.


(1)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)   Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1).

(3)   Nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49).

(4)   Nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77).

(5)   Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21).

(6)   Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48).

(7)   Nařízení Rady(ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3).

P6_TA(2005)0457

Rozšíření eurozóny *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0357) (1),

s ohledem na Smlouvu o ES, podle které Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0374/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0329/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

 

(3a) Je vhodné vypracovat seznam zúčastněných členských států, který může být rozšířen, jakmile další členské státy přijmou euro za svou národní měnu.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Nebude-li členský stát považovat přechodné období za nezbytné , eurobankovky a euromince se v tomto členském státě stanou zákonným platidlem v den přijetí eura. Takový členský stát by však měl mít možnost využít období „útlumu“ v trvání jednoho roku, během něhož bude moci v nově vydaných právních nástrojích uvádět svou národní měnu. Hospodářské subjekty v tomto členském státě tak získají více času na přípravu k zavedení eura a usnadní se tím i samotný přechod.

(5) Přechodné období může být omezeno k nule , nebude-li členský stát považovat delší přechodné období za nezbytné. V tomto případě se eurobankovky a euromince v tomto členském státě stanou zákonným platidlem v den přijetí eura. Takový členský stát by však měl mít možnost využít období „útlumu“ v trvání jednoho roku, během něhož bude moci v nově vydaných právních nástrojích uvádět svou národní měnu. Hospodářské subjekty v tomto členském státě tak získají více času na přípravu k zavedení eura a usnadní se tím i samotný přechod.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) Budoucí členové eurozóny by měli včas vypracovat národní plán zavedení eurobankovek a euromincí a stažení bankovek a mincí původní národní měny z oběhu. Měli by rovněž vytvořit strategii vyvážené a aktivní komunikace s občany, firmami, zákazníky a dodavateli. V rámci těchto plánů by rovněž měli zvážit vyvinutí strategie souběžného uvádění cen v eurech a v původní národní měně, s dostatečným předstihem před datem výměny hotového oběživa a končící vhodnou dobu poté, aby měli občané dost času přizpůsobit se nové cenové stupnici.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Během období dvojího oběživa by banky měly mít povinnost bezplatně měnit bankovky a mince národní měny za eurobankovky a euromince až do určité výše.

(6) Nejvýše po dobu tří měsíců od skončení období dvojího oběživa by banky měly mít povinnost bezplatně měnit bankovky a mince národní měny za eurobankovky a euromince až do určité výše.

Pozměňovací návrh 5

ČL.1 BOD 1

Čl. 1 písm. h) (nařízení (ES) č. 974/98)

h)

„přechodným obdobím“ rozumí období počínající v 00:00 hodin v den přijetí eura a končící v 00:00 hodin v den výměny hotového oběživa;

h)

„přechodným obdobím“ rozumí období v délce nejvýše jednoho roku počínající v 00:00 hodin v den přijetí eura a končící v 00:00 hodin v den výměny hotového oběživa;

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 8 PÍSM. A)

Čl. 15 odst. 1 a 2 (nařízení (ES) č. 974/98)

a)

V odst. 1 a 2 se slova „po skončení přechodného období“ nahrazují slovy „od data výměny hotového oběživa“.

a)

V odstavcích 1 a 2 se slova „po skončení přechodného období“ nahrazují slovy „od data výměny hotového oběživa“. V odstavci 1 se mezi slova „období;“ a „toto období“ vkládají a na konci odstavce 2 doplňují slova „v zúčastněných členských státech, které přijmou euro po 1. lednu 2002 toto období trvá nejdéle dva měsíce“.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 BOD 8 PÍSM B)

Čl. 15 odst. 3 první pododstavec (nařízení (ES) č. 974/98)

Během období, o němž hovoří odstavec 1, vymění banky v zúčastněných členských státech, které přijmou euro po 1. lednu 2002, svým klientům bankovky a mince národní měny za banky a mince eura, a to bezplatně a bez omezení až do částky, kterou případně stanoví vnitrostátní právní předpisy. Banky mohou požadovat předběžné oznámení, jestliže vyměňovaná částka převyšuje horní limit stanovený bankou pro jednu domácnost.

V období nejvýše tří měsíců od skončení období dvojího oběživa , vymění banky v zúčastněných členských státech, které přijmou euro po 1. lednu 2002, svým klientům bankovky a mince národní měny za banky a mince eura bezplatně a bez omezení až do částky, kterou případně stanoví vnitrostátní právní předpisy. Banky mohou požadovat předběžné oznámení, jestliže vyměňovaná částka převyšuje horní limit stanovený bankou pro jednu domácnost.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0458

Společný systém DPH *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0136) (1),

s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0113/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0323/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Pozměňovací návrh 1

Článek 1

Čl. 12 odst. 3 písm. a) první pododstavec (Směrnice 77/388/EHS)

a)

Základní sazbu daně z přidané hodnoty stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu daně a je stejná pro dodání zboží i pro poskytování služeb. Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 nesmí být základní sazba nižší než 15 %.

a)

Základní sazbu daně z přidané hodnoty stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu daně a je stejná pro dodání zboží i pro poskytování služeb. Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 nesmí být základní sazba nižší než 15 % a vyšší než 25 %.

Pozměňovací návrh 2

Článek 3A (nový)

 

Článek 3a

Komise provede do 1. ledna 2007 celkové hodnocení makroekonomických dopadů implicitních a základních sazeb daně z přidané hodnoty a dopadů na rozpočtové příjmy členských států.

Při tomto hodnocení bude pozornost zaměřena na to, aby byly členským státům poskytnuty stejné možnosti pro uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty na zboží a služby.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0459

Vracení DPH *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807 (CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM (2004)0728) (1),

s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0251/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0324/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Pozměňovací návrh 1

Čl. 7 odst. 1

1. Členský stát, ve kterém byla odvedena daň z přidané hodnoty, oznámí rozhodnutí o žádosti o vrácení daně žadateli do tří měsíců ode dne jejího podání.

1. Členský stát, ve kterém byla odvedena daň z přidané hodnoty, oznámí rozhodnutí o žádosti o vrácení daně žadateli do tří měsíců ode dne jejího podání. Členský stát usazení uvědomí členský stát vrácení daně o podání žádosti o vrácení DPH osobou povinnou k dani příslušnému daňovému úřadu.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

 

Tříměsíční lhůta začíná běžet ode dne, kdy daňový úřad v členském státě vrácení daně obdrží od daňového úřadu členského státu usazení ověřovací dokumenty týkající se osoby povinné k dani, která je o tom automaticky informována.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 7 odst. 3 pododstavec 2a (nový)

 

Lhůta pro převod vrácené částky daně je jeden týden po uplynutí tříměsíční lhůty pro vydání rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 7 odst. 4 první pododstavec

4. V určitých případech si může členský stát, v němž vnikla daňová povinnost, do tří měsíců ode dne podání žádosti vyžádat poskytnutí dodatečných údajů. Po uplynutí této lhůty již nelze o poskytnutí dodatečných údajů žádat.

4. Pokud daňový úřad členského státu vrácení daně požádá o provedení dalšího šetření, může být lhůta ke zjištění, zda má osoba povinná k dani na vrácení nárok prodloužena. Avšak doba mezi dnem podání žádosti o vrácení daně a dnem převodu vrácené částky daně nesmí přesáhnout čtyři měsíce.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0460

Evropské regulační agentury

Usnesení Evropského parlamentu k návrhu interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační agentury, který předložila Komise

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise (KOM(2005)0059),

s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2004 ke sdělení Komise „Rámec pro evropské regulační agentury“ (1),

s ohledem na prohlášení k článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství, které bylo přijato na mezivládní konferenci v Nice, kde se stanoví, že orgány Společenství jsou povinny loajálně spolupracovat,

s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ze dne 11.října 2005 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí s ohledem na funkční období výkonného ředitele,

s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení, kterou Radě položil Výbor pro ústavní záležitosti a Rozpočtový výbor a na odpověď Rady na zasedání dne 15. listopadu 2005,

s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že odůvodnění uvedená v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2004 platí obecně i nadále, že zejména racionalizace a zjednodušení struktury současných i budoucích agentur jsou v zájmu jasnosti, průhlednosti a právní jistoty, ale také z pohledu Unie s 25 a více členskými státy nepostradatelné, a že o zřízení nových agentur se musí rozhodovat podle nejpřísnějších kritérií, které mimo jiné posuzují vhodnost a účelnost jejich činností,

B.

vzhledem k tomu, že Komise předložením své předlohy interinstitucionální dohody navazuje na požadavek Parlamentu uzavřít před přijetím rámcového nařízení interinstitucionální dohodu, která jednoznačně stanoví hlavní společné směry,

C.

vzhledem k tomu, že se ve výše uvedeném prohlášení k článku 10 Smlouvy stanoví, že Evropský parlament, Rada a Komise mohou uzavřít interinstitucionální dohody, pokud bude v rámci jejich závazku k loajální spolupráci nutné usnadnit uplatnění ustanovení Smlouvy,

1.

vítá předlohu předloženou Komisí;

2.

vyjadřuje politování nad tím, že Rada není připravena přistoupit k jednání o uzavření dohody na základě předlohy Komise;

3.

vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o to, aby Rada změnila názor;

4.

upozorňuje na to, že při posuzování budoucích návrhů na zřízení agentur je nutno vycházet zejména z těchto zásad:

a)

zřízení agentury musí být provedeno na základě řádného legislativního postupu, zpravidla tedy v rámci postupu spolurozhodování; uplatnění postupu dle článku 308 Smlouvy je možné pouze ve výjimečných případech, kdy příslušná ustanovení Smlouvy neposkytují dostatečný právní základ;

b)

ke každému návrhu na zřízení agentury musí být přiložena analýza nákladů a přínosů a přesné hodnocení dopadů, které prokáží také rentabilitu zřízení agentury ve srovnání s tím, jak dané úkoly řeší příslušná oddělení Komise;

c)

samostatnost, která bude agentuře přidělena dle jejího rozsahu povinností, nezbavuje Komisi povinnosti nést politickou zodpovědnost za její činnost;

d)

úlohu Komise při výběru a jmenování výkonného orgánu, zpravidla ředitele je nutno chápat v souladu s tímto požadavkem politické zodpovědnosti a příslušnosti;

e)

Parlament bude provádět „kontrolu ex-ante“ formou slyšení kandidáta nebo kandidátů na funkci ředitele, „kontrolu ex-post“ formou schvalování čerpání rozpočtu a průběžnou kontrolu činnosti agentury prostřednictvím svých příslušných výborů; o prodloužení funkčního období ředitele rozhoduje pouze správní rada na základě hodnocení prvního funkčního období ředitele;

f)

do dozorčího orgánu a správní rady vyšle Rada odborné zástupce, které může Parlament pozvat před jejich jmenováním ke slyšení, pokud to bude považovat za účelné, počet těchto vyslaných zástupců bude přiměřený úkolům a významu agentury, přičemž dlouhodobě se z důvodu efektivity bude usilovat o snížení počtu členů správní rady; pokud bude počet zástupců ve správní radě odpovídat počtu členských států, Parlament navrhne dva členy správní rady;

g)

proti úkonům agentury s právními důsledky vůči třetím stranám lze vznést stížnosti u Komise, která je může změnit nebo zrušit, přičemž rozhodnutí Komise lze napadnout u Soudního dvora;

5.

je znepokojen stálým nárůstem počtu decentralizovaných agentur (v současné době jich je dvacet tři, zatímco v roce 1995 jich bylo pět), neboť tím vzniká riziko, že výkonná funkce Komise bude oslabena a roztříští se do mnoha úřadů, které budou z větší části pracovat na mezivládním základě a požaduje, aby alespoň v době reflexe nad procesem ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu nebyly předkládány nové návrhy na zřizování agentur;

6.

vítá skutečnost, že z důvodu narůstajícího rozpočtového zatížení, které pro rozpočet Společenství představuje zřizování decentralizovaných agentur, musí být podle předlohy Komise každý návrh na zřízení agentury podložen hodnocením dopadů, které nebude zohledňovat pouze princip subsidiarity a přiměřenosti, nýbrž bude obsahovat také co nejúplnější hodnocení ex-ante předpokládaných nákladů souvisejících s kontrolou a koordinací, odhad požadavků na lidské zdroje a odhad nákladů na správu;

7.

konstatuje, že agentury jsou sice dotovány z rozpočtu Společenství, avšak zástupci vyslaní členskými státy do správních rad činí politická rozhodnutí, jež se týkají provádění práva Společenství;

8.

lituje, že Komise není zjevně ochotna předložit jasný přehled finančních dopadů souvisejících s existencí a dalším rozvojem stávajících agentur v období příštího finančního výhledu;

9.

požaduje, aby byla v interinstitucionální dohodě uvedena zásada maximálního navýšení sazby určené na správní výdaje agentur, aby byla srovnatelná se sazbou požadovanou Komisí;

10.

žádá, aby na rozdíl od textu předlohy byla interinstitucionální dohoda postupně uplatňována na již existující agentury;

11.

žádá Konferenci předsedů výborů, aby pro Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu sestavila hodnocení spolupráce stálých výborů v rámci sledování činnosti agentur, které jim byly přiděleny, a aktualizovala „hlavní směry“ přijaté v červenci 1998;

12.

vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti, aby sledoval další vývoj předlohy Komise, a aby se jí v případě potřeby opět zabýval;

13.

žádá předsedy a zpravodaje Výboru pro ústavní záležitosti a Rozpočtového výboru, aby na politické úrovni navázali neformální kontakty se zástupci Rady a Komise, aby zjistili, v jaké fázi jsou v Radě horizontální opatření, která se zabývají budoucí strukturou regulačních agentur;

14.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.


(1)