ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 247

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
13. října 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2006/C 247/1

Seznam povolení k pobytu v souladu s čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

1

2006/C 247/2

Seznam vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

17

2006/C 247/3

Referenční částky potřebné pro překročení vnějších hranic stanovené v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

19

2006/C 247/4

Seznam hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

25

2006/C 247/5

Vzory průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí členských států akreditovaným členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům, jež jsou uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

85


CS

 


I Informace

Komise

13.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 247/1


Seznam povolení k pobytu v souladu s čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

(2006/C 247/01)

BELGIE:

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

Průkaz totožnosti pro cizince

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

Osvědčení potvrzující zápis do evidence cizinců

Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri

Zvláštní povolení k pobytu vydaná ministerstvem zahraničních věcí:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(diplomatický průkaz totožnosti)

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

Konzulární průkaz totožnosti

Carte d'identité spéciale – couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart – blauw

Besonderer Personalausweis – blau

Zvláštní průkaz totožnosti – modrý

Carte d'identité spéciale – couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart – rood

Besonderer Personalausweis – rot

Zvláštní průkaz totožnosti – červený

Pièce d'identité pour enfant d'étranger privilégié

(Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale – couleur bleue ou d'une carte d'identité spéciale – couleur rouge)

Identiteitsbewijs voor een kind van een bevoorrecht vreemdeling

(Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart – blauw of bijzondere identiteitskaart – rood)

Identitätsdokument für ein Kind eines bevorrechtigten Ausländers

(Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises, eines konsularischen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises – blau – oder eines besonderen Personalausweises – rot – sind)

Průkaz totožnosti pro děti cizinců s výsadním postavením

(průkaz totožnosti pro děti cizinců mladší pěti let, kteří jsou držiteli diplomatického průkazu totožnosti, konzulárního průkazu totožnosti, zvláštního modrého průkazu totožnosti nebo zvláštního červeného průkazu totožnosti)

Certificat, d'identité pour enfant âgé de moins de 12 ans

(Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans)

Bewijs, van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar

(Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto)

Ausweis für ein Kind unter 12 Jahren

(Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild)

(průkaz totožnosti s fotografií vydaný orgány belgické místní samosprávy dětem mladším dvanácti let)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

ČESKÁ REPUBLIKA

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince (zelené provedení)

Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

Cestovní doklad – Úmluva z 28. července 1951 – vydávaný azylantům (modré provedení)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU (tmavě fialové provedení)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu rodinných příslušníků občana EU (tmavě zelené provedení)

DÁNSKO

Pobytové karty

EF/EØ – opholdskort (pobytová karta EU/EHP) (poznámka na kartě)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Karta A. Dočasné povolení k pobytu EU/EHP používané pro státní příslušníky členských států EU a EHP)

Kort B. Tidsubegrænset EP/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Karta B. Povolení k pobytu EU/EHP s neomezenou dobou platnosti používané pro státní příslušníky členských států EU a EHP)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(Karta K. Dočasné povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kterým bylo uděleno povolení k pobytu podle pravidel EU/EHP)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(Karta L. Povolení k pobytu s neomezenou dobou platnosti pro státní příslušníky třetích zemí, kterým bylo uděleno povolení pobytu podle pravidel EU/EHP)

Povolení k pobytu (poznámka na kartě)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Karta C. Dočasné povolení k pobytu pro cizince, kteří nepotřebují pracovní povolení)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Karta D. Povolení k pobytu s neomezenou dobou platnosti pro cizince, kteří nepotřebují pracovní povolení)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Karta E. Dočasné povolení k pobytu pro cizince, kterým je zakázána výdělečná činnost)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge – er fritaget for arbejdstilladelse

(Karta F. Dočasné povolení k pobytu pro uprchlíky – nevyžaduje se pracovní povolení)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(Karta G. Dočasné povolení k pobytu pro státní příslušníky členských států EU/EHP, jejichž právo na pobyt vyplývá z jiného právního základu než předpisů EU – nevyžaduje se pracovní povolení)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(Karta H. Povolení k pobytu s neomezenou dobou platnosti pro státní příslušníky členských států EU/EHP, jejichž právo na pobyt vyplývá z jiného právního základu než předpisů EU – nevyžaduje se pracovní povolení)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Karta J. Dočasné povolení k pobytu a pracovní povolení pro cizince)

Od 14. září 1998 Dánsko vydává nové pobytové karty ve formátu připomínajícím kreditní kartu.

V oběhu jsou dosud některá platná povolení k pobytu typu B, D a H, která byla vydána v jiném formátu. Tyto karty jsou z laminovaného papíru o rozměrech přibližně 9 cm × 13 cm, na nichž je v bílé barvě uveden dánský státní znak. U karty B je podkladová barva béžová, u karty D světle růžová a u karty H světle fialová.

Štítky vlepované do cestovních pasů s tímto textem:

Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Štítek B. Dočasné povolení k pobytu pro cizince, jimž je zakázána výdělečná činnost)

Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Štítek C. Dočasné povolení k pobytu a pracovní povolení)

Sticker D. Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(Štítek D. Doprovázející rodinní příslušníci (povolení k pobytu pro děti, která se vkládají do cestovního pasu rodičů))

Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbjdstilladelse

(Štítek H. Dočasné povolení k pobytu pro cizince, kteří nepotřebují pracovní povolení)

Štítky vydávané ministerstvem zahraničí:

Sticker E – Diplomatisk visering

(Štítek E – diplomatické vízum) – udělované diplomatům a jejich rodinným příslušníkům uvedeným na seznamech diplomatů a zaměstnancům v rovnocenném postavení u mezinárodních organizací v Dánsku. Platné pro pobyt a více vstupů po dobu, během níž se dotyčná osoba nachází na seznamech diplomatů v Kodani.

Sticker F – Opholdstilladelse

(Štítek F – povolení k pobytu) – udělované vyslaným technickým nebo administrativním pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům a obslužnému personálu diplomatů vyslaných ministerstvem zahraničních věcí země původu se služebním pasem. Uděluje se rovněž zaměstnancům v rovnocenném postavení u mezinárodních organizací v Dánsku. Platné pro pobyt a více vstupů po dobu trvání služby.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(Štítek S (společně se štítkem E nebo F))

Povolení k pobytu pro doprovázející blízké příbuzné, jsou-li uvedeni v cestovním pasu.

Upozorňuje se, že průkazy totožnosti zahraničních diplomatů, technického nebo administrativního personálu, obslužného personálu atd. vydané ministerstvem zahraničí neopravňují držitele ke vstupu bez víza, jelikož takovéto průkazy totožnosti nepředstavují doklad o povolení k pobytu v Dánsku.

Ostatní doklady:

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

Readmisní povolení v podobě vízového štítku s národním kódem D

NĚMECKO

I.   Všeobecně

Aufenthaltserlaubnis

(povolení k pobytu)

Niederlassungserlaubnis

(povolení k usazení se)

Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind

(povolení k pobytu pro rodinné příslušníky státních příslušníků členských států EU nebo EHP, kteří nejsou státními příslušníky členských států EU nebo EHP)

Fiktionsbescheinigung

(prozatímní osvědčení), kde je na straně 3 zaškrtnuto třetí políčko „der Aufenthaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG)“ (povolení k pobytu nadále platí) (§ 81 odst. 4 zákona o pobytu). Vstup je povolen pouze ve spojení s povolením k pobytu či vízem, jejichž platnost vypršela. První a druhé zaškrtnuté políčko nepovolují výslovně vstup bez víza.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(povolení k pobytu pro švýcarské státní příslušníky a pro jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou švýcarskými státními příslušníky)

Ke vstupu bez víza opravňují jejich držitele rovněž tato povolení vydaná před 1. lednem 2005:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(povolení k pobytu pro státní příslušníky členských států EHS)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(neomezené povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo ke zvláštním účelům)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(mimořádné povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo)

Tato povolení platí namísto víz, pro účely vstupu bez víza, pouze jsou-li vystavena v pase nebo vydána společně s pasem, a nikoliv jsou-li vydána jako vnitřní doklad namísto průkazu totožnosti.

Pro vstup bez víza rovněž neplatí „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)“ (odložené vyhoštění (strpění pobytu)) nebo „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber“ (prozatímní povolení k pobytu pro žadatele o azyl).

II.   Průkazy pro členy diplomatických misí

Související výsady jsou uvedeny na zadní straně každého průkazu.

Průkazy vydávané diplomatům a jejich rodinným příslušníkům:

Označené na zadní straně „D“:

diplomatické pasy pro zahraniční diplomaty:

Diplomatenausweis

(průkaz pro diplomaty) (1999 až 31. červenec 2003)

Protokollausweis für Diplomaten

(protokolový průkaz pro diplomaty) (od 1. srpna 2003)

diplomatické průkazy pro výdělečně činné rodinné příslušníky:

Diplomatenausweis „A“

(průkaz „A“ pro diplomaty) (1999 až 31. červenec 2003)

Protokollausweis für Diplomaten „A“

(protokolový průkaz „A“ pro diplomaty) (od 1. srpna 2003)

diplomatické průkazy pro diplomaty, kteří jsou německými státními příslušníky nebo mají trvalý pobyt v Německu:

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD

(průkaz pro diplomaty podle článku 38 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích) (1999 až 31. červenec 2003)

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(protokolový průkaz pro diplomaty podle čl. 38 odst. 1 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích) (od 1. srpna 2003)

Průkazy vydávané členům administrativního nebo technického personálu a jejich rodinným příslušníkům:

Označené na zadní straně „VB“:

protokolový průkaz pro zahraniční administrativní nebo technický personál:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protokolový průkaz pro administrativní personál) (od roku 1999)

protokolový průkaz pro výdělečně činné rodinné příslušníky členů administrativního nebo technického personálu:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal „A“

(protokolový průkaz „A“ pro administrativní personál) (od 1. srpna 2003)

protokolový průkaz pro členy administrativního nebo technického personálu, kteří jsou německými státními příslušníky nebo mají trvalé bydliště v Německu:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(protokolový průkaz pro administrativní personál podle čl. 38 odst. 2 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích) (od 1. srpna 2003)

Průkazy vydávané členům obslužného personálu a jejich rodinným příslušníkům:

Označené na zadní straně „DP“:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protokolový průkaz pro obslužný personál) (od roku 1999)

Průkazy vydávané členům místního personálu a jejich rodinným příslušníkům:

Označené na zadní straně „OK“:

Protokollausweis für Ortskräfte

protokolový průkaz pro místní personál) (od roku 1999)

Průkazy vydávané soukromému domácímu personálu:

Označené na zadní straně „PP“:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protokolový průkaz pro soukromý domácí personál) (od roku 1999)

III.   Průkazy pro kariérní konzulární úředníky

Související výsady jsou uvedeny na zadní straně každého průkazu.

Průkazy vydávané konzulárním úředníkům:

Označené na zadní straně „K“:

průkazy pro zahraniční konzulární úředníky:

Ausweis für Konsularbeamte

(průkaz pro konzulární úředníky) (1999 až 31. červenec 2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte

(protokolový průkaz pro konzulární úředníky) (od 1. srpna 2003)

průkazy pro výdělečně činné rodinné příslušníky konzulárních úředníků:

Ausweis für Konsularbeamte „A“

(průkaz „A“ pro konzulární úředníky) (1999 až 31. červenec 2003)

průkazy pro konzulární úředníky, kteří jsou německými státními příslušníky nebo mají trvalý pobyt v Německu:

Ausweis für Konsularbeamte „Art. 71 WÜK“

(průkaz pro konzulární úředníky podle článku 71 Vídeňské úmluvy o konzulárních vztazích (1999 až 31. červenec 2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte „Art. 71 I WÜK“

(protokolový průkaz pro konzulární úředníky podle čl. 71 odst. 1 Vídeňské úmluvy o konzulárních vztazích) (od 1. srpna 2003)

Průkazy pro administrativní nebo technický personál konzulárních úřadů:

Označené na zadní straně „VK“:

protokolový průkaz pro zahraniční administrativní nebo technický personál:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protokolový průkaz pro administrativní personál) (od roku 1999)

protokolový průkaz pro výdělečně činné rodinné příslušníky členů administrativního nebo technického personálu:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal „A“

(protokolový průkaz „A“ pro administrativní personál) (1999 až 31. červenec 2003)

protokolové průkazy pro členy administrativního nebo technického personálu, kteří jsou německými státními příslušníky nebo mají trvalé bydliště v Německu:

Ausweis für Verwaltungspersonal „Art. 71 WÜK“

(průkaz pro administrativní personál podle článku 71 Vídeňské úmluvy o konzulárních vztazích (1999 až 31. červenec 2003)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(protokolový průkaz pro administrativní personál podle čl. 71 odst. 2 Vídeňské úmluvy o konzulárních vztazích) (od 1. srpna 2003)

Průkazy pro obslužný personál konzulárních úřadů:

Označené na zadní straně „DH“:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protokolový průkaz pro obslužný personál) (od roku 1999)

Průkazy vydávané rodinným příslušníkům konzulárních úředníků nebo členů administrativního, technického nebo obslužného personálu:

Označené na zadní straně „KF“:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(protokolový průkaz pro rodinné příslušníky (konzulární))

Tento nový typ průkazu je vydáván od 1. srpna 2003. Do té doby byl rodinným příslušníkům konzulárních úředníků nebo členů administrativního, technického nebo obslužného personálu vydáván stejný druh průkazu jako samotným konzulárním úředníkům, pokud jim nebyl z důvodu výdělečné činnosti vydán jeden z výše uvedených průkazů „A“.

Průkazy pro místní personál konzulárních úřadů:

Označené na zadní straně „OK“:

Protokollausweis für Ortskräfte

(protokolový průkaz pro místní personál) (od roku 1999)

Průkazy pro domácí personál konzulárních úředníků:

Označené na zadní straně „PP“:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protokolový průkaz pro soukromý domácí personál) (od roku 1999)

IV.   Zvláštní průkazy

Průkazy vydávané členům mezinárodních organizací a jejich rodinným příslušníkům:

Označené na zadní straně „IO“:

Sonderausweis „IO“

(zvláštní průkaz „IO“) (od roku 1999)

Poznámka: vedoucím mezinárodních organizací a jejich rodinným příslušníkům se vydává průkaz označený „D“; soukromému domácímu personálu zaměstnanců mezinárodních organizací se vydává průkaz označený „PP“.

Průkazy vydávané členům domácnosti podle § 27 odst. 1 bodu 5 Aufenthaltsverordnung (nařízení o podmínkách pobytu):

označené na zadní straně „S“:

Sonderausweis „S“

(zvláštní průkaz „S“) (od 1. ledna 2005)

V.   Seznam účastníků školního výletu uvnitř Evropské unie

ESTONSKO

Štítek s povolením k pobytu v následujících zněních:

povolení k dočasnému pobytu

povolení k trvalému pobytu

dlouhodobý pobyt v EU

Dne 1. června 2006 vstupují v platnost příslušné změny zákona o cizincích. V souladu s těmito změnami se v Estonsku udělená povolení k trvalému pobytu nahrazují povoleními k dlouhodobému pobytu. Status dlouhodobého pobytu by měl být automaticky zaručen všem cizincům, kteří mají povolení k trvalému pobytu.

Povolení k pobytu tedy může být:

dočasné (doby platnosti nejvýše 5 let) nebo

dlouhodobé.

ŘECKO

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

oprávnění k pobytu pro cizince (jednotný formát)

[Doba platnosti šest měsíců až neomezená platnost. Vydává se všem cizincům, kteří legálně pobývají v Řecku.]

Výše uvedené oprávnění k pobytu je připojeno k cestovním dokladům uznávaným Řeckem za platné. V případě, že státní příslušník třetí země není držitelem Řeckem uznávaného cestovního dokladu, příslušné řecké úřady připojí oprávnění k pobytu jednotného formátu ke zvláštnímu formuláři. Tento zvláštní formulář je vydáván řeckými orgány na základě článku 7 nařízení (ES) č. 333/2002, obsahuje bezpečnostní prvky stanovené v tomto nařízení, jsou na něm tři vertikální proužky v barvě oranžové-zelené-oranžové a nazývá se „Φύλλο επί του οποίου τίθεται άδεια διαμονής“ [Formulář pro připojení oprávnění k pobytu].

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο) (1)

(oprávnění k pobytu pro cizince) (béžovožluté)

[Tento doklad se vydává všem cizincům, kteří v Řecku pobývají legálně. Doba jeho platnosti je jeden rok až neomezená platnost.]

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό) (2)

(oprávnění k pobytu pro cizince) (bílé)

[Vydává se cizincům, kteří uzavřeli manželství s řeckými státními příslušníky. Doba jeho platnosti je pět let.]

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού) (3)

(oprávnění k pobytu pro cizince) (bílá knížka)

[Tento doklad se vydává osobám uznaným za uprchlíky ve smyslu Ženevské úmluvy z roku 1951.]

5.

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο) (4)

(průkaz totožnosti cizince) (zelený)

[Vydává se výlučně cizincům řeckého původu; doba jeho platnosti je dva roky nebo pět let.]

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ) (4)

(zvláštní průkaz totožnosti pro osoby řeckého původu) (béžový)

[Vydává se albánským státním příslušníkům řeckého původu; doba jeho platnosti je tři roky. Tentýž doklad se vydává rovněž jejich manželům nebo manželkám a potomkům nezávisle na jejich státní příslušnosti, pokud je příbuzenský vztah potvrzen úředním dokladem.]

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ) (4)

(zvláštní průkaz totožnosti pro cizince řeckého původu) (růžový)

[Tento doklad se vydává cizincům řeckého původu z bývalého SSSR. Doba jeho platnosti je neomezená.]

8.

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(zvláštní průkaz totožnosti vydávaný ředitelstvím pro protokol Ministerstva zahraničních věcí)

A.

Formát „D“ (diplomatický personál) (červený)

Tento doklad se vydává vedoucímu a členům každé diplomatické mise a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let), kteří jsou držiteli diplomatického pasu.

B.

Formát „A“ (administrativní a technický personál) (oranžový)

Tento doklad se vydává členům personálu diplomatických misí a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let), kteří jsou držiteli služebního pasu.

C.

Formát „S“ (obslužný personál) (zelený)

Tento doklad se vydává členům obslužného personálu diplomatických misí a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let).

D.

Formát „CC“ (konzulární úředník) (modrý)

Tento doklad se vydává konzulárním pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let).

E.

Formát „CE“ (konzulární zaměstnanec) (světle modrý/azurový)

Tento doklad se vydává členům administrativního personálu konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let).

F.

Formát „CH“ (honorární konzulární úředník) (šedý)

Tento doklad se vydává honorárním konzulům.

G.

Formát „IO“ (mezinárodní organizace) (tmavě fialový)

Tento doklad se vydává personálu mezinárodních organizací a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let), kteří mají diplomatický status.

H.

Formát „IO“ (mezinárodní organizace) (světle fialový)

Tento doklad se vydává administrativnímu personálu mezinárodních organizací a jejich rodinným příslušníkům (manželům nebo manželkám a potomkům do věku osmnácti let).

Je třeba vzít na vědomí, že v případě státních příslušníků členských států Evropské unie a výše uvedených kategorií A až E byla na zadní stranu nových průkazů totožnosti vytištěna vlajka Evropské unie.

9.

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

ŠPANĚLSKO

Držitelům platného oprávnění k opětovnému vstupu je umožněn vstup bez víza.

Platná povolení k pobytu, která opravňují cizince, kteří by jinak z důvodu své státní příslušnosti podléhali vízové povinnosti, vstoupit na španělské území bez víza, jsou:

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) 1030/2002 del Consejo de 13 de Junio de 2002.

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario“.

Tarjeta de extranjeros „estudiante“.

Držitelé těchto platných akreditačních průkazů vydaných ministerstvem zahraničních věcí mají povolen vstup bez víza:

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, červené barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad“ (Diplomatický sbor. Velvyslanec. Doklad totožnosti), vydává se akreditovaným velvyslancům.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, červené barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad“ (Diplomatický sbor. Doklad totožnosti), vydává se akreditovaným pracovníkům diplomatických misí, kteří mají status diplomatů. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, žluté barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad“ (Diplomatické mise. Administrativní a technický personál. Doklad totožnosti), vydává se administrativním pracovníkům u akreditovaných diplomatických misí. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, červené barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Tarjeta Diplomática de Identidad“ (Diplomatický průkaz totožnosti), vydává se pracovníkům, kteří mají status diplomatů u zastoupení Ligy arabských států, a pracovníkům akreditovaným při zastoupení Palestinské obecné delegace (Oficina de la Delegación General). Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, červené barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad“ (Mezinárodní organizace. Diplomatický status. Doklad totožnosti). Doklad totožnosti vydávaný pracovníkům akreditovaným u mezinárodních organizací, kteří mají status diplomatů. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, modré barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad“ (Mezinárodní organizace. Administrativní a technický personál. Doklad totožnosti), vydává se administrativním pracovníkům akreditovaným u mezinárodních organizací. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, zelené barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Funcionario Consular de Carrera. Documento de Identidad“ (Profesionální konzulární úředník. Doklad totožnosti), vydává se profesionálním konzulárním úředníkům akreditovaným ve Španělsku. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, zelené barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Empleado Consular. Emitido a …. Documento de Identidad“ (Konzulární pracovník. Vydáno pro ... Doklad totožnosti), vydává se administrativním konzulárním pracovníkům akreditovaným ve Španělsku. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Tarjeta especial (zvláštní průkaz, šedé barvy); na jeho vnějších deskách je nápis „Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Emitido a …. Documento de Identidad“ (Obslužný personál. Diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace. Vydáno pro … Doklad totožnosti). Vydává se pracovníkům zaměstnaným na diplomatických misích, konzulárních úřadech a v mezinárodních organizacích (obslužný personál) a pracovníkům s diplomatickým nebo konzulárním statusem (zaměstnanci v osobní službě). Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

FRANCIE

1.

Zletilí cizinci musí vlastnit tyto doklady:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(povolení k dočasnému pobytu s konkrétními údaji, které se mění podle důvodů povoleného pobytu)

Carte de résident

(průkaz o pobytu)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(osvědčení o pobytu pro Alžířany označené podle důvodů povoleného pobytu) (1 rok, 10 let)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention „membre d'un organisme officiel“) (2 ans)

(osvědčení o pobytu pro Alžířany označené nápisem „člen úředního orgánu“) (2 roky)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(povolení k pobytu pro Evropská společenství) (1 rok, 5 let, 10 let)

Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

(povolení k pobytu pro Evropský hospodářský prostor)

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(úřední povolení vydaná ministerstvem zahraničních věcí, která mají stejnou platnost jako povolení k pobytu)

a)

Titres de séjour spéciaux (zvláštní povolení k pobytu)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(zvláštní povolení k pobytu označené „CMD/A“ vydávané vedoucím diplomatických misí)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CMD/M“ vydávané vedoucím misí mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CMD/D“ vydávané vedoucím stálých zastoupení u mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(zvláštní povolení k pobytu označené „CD/A“ vydávané členům diplomatických sborů)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CD/M“ vydávané vysokým úředníkům mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „CD/D“ vydávané úředníkům srovnatelným s diplomaty, kteří jsou členy stálých zastoupení u mezinárodních organizací)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(zvláštní povolení k pobytu označené „CC/C“ vydávané úředníkům konzulárních úřadů)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/A“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu velvyslanectví)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/C“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/M“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „AT/D“ vydávané administrativnímu nebo technickému personálu zastoupení u mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/A“ vydávané obslužnému personálu velvyslanectví)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/C“ vydávané obslužnému personálu konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/M“ vydávané obslužnému personálu mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „SE/D“ vydávané obslužnému personálu zastoupení u mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/A“ vydávané soukromým pracovníkům diplomata)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/C“ vydávané soukromým pracovníkům úředníka konzulárního úřadu)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/M“ vydávané soukromým pracovníkům člena mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(zvláštní povolení k pobytu označené „PP/D“ vydávané soukromým pracovníkům člena stálého zastoupení u mezinárodní organizace)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(zvláštní povolení k pobytu označené „EM/A“ vydávané učitelům nebo vojenskému personálu se zvláštním postavením, kteří působí na velvyslanectví)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(zvláštní povolení k pobytu označené „EM/C“ vydávané učitelům nebo vojenskému personálu se zvláštním postavením, kteří působí na konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(zvláštní povolení k pobytu označené „EF/M“ vydávané mezinárodním úředníkům sídlícím v zahraničí)

b.

Monacká povolení

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(dočasné povolení k pobytu)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(obyčejné povolení k pobytu)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(zvláštní povolení k pobytu)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(povolení k pobytu pro manžela nebo manželku osoby monacké státní příslušnosti)

2.

Nezletilí cizinci musí vlastnit tyto doklady:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(cestovní doklad pro nezletilé cizince)

Titre d'identité républicain

(průkaz totožnosti Francouzské republiky)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(vízum k návratu) (nezletilí cizinci nepodléhají podmínkám státní příslušnosti a nemusí předkládat povolení k pobytu)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(diplomatický/služební/obyčejný cestovní pas pro nezletilé děti držitelů zvláštního průkazu vydaného ministerstvem zahraničních věcí s vyznačeným cestovním vízem)

3.

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

Poznámka 1:

Je třeba upozornit, že potvrzení o přijetí první žádosti o povolení k pobytu neopravňuje ke vstupu bez víza. Potvrzení žádosti o prodloužení povolení k pobytu nebo o změnu povolení se naopak považují za platná, pokud se s nimi předkládá původní povolení.

Poznámka 2:

„Attestation de foncions“ (potvrzení o službě) vydávaná odborem pro protokol ministerstva zahraničních věcí nenahrazují povolení k pobytu. Jejich držitelé musí vlastnit rovněž některá ze standardních povolení k pobytu.

ITÁLIE

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(povolení k pobytu) (neomezená platnost)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sotto elencate tipologie:

(povolení k pobytu s výjimkou těchto případů):

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(prozatímní povolení k pobytu pro žadatele o politický azyl ve smyslu Dublinské úmluvy)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(povolení k pobytu z důvodů lékařské péče)

3.

Permeso di soggiorno per motivi di giustizia

(povolení k pobytu z právních důvodů)

Carta d'identità M.A.E.

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

* Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(vzor 1 (modrý), akreditovaní členové diplomatických sborů a jejich manželé, kteří jsou držiteli diplomatického pasu)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(vzor 2 (zelený), členové konzulárních sborů, kteří jsou držiteli diplomatického pasu)

Mod. 3 (orange) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(vzor 3 (oranžový), úředníci FAO kategorie II, kteří jsou držiteli diplomatického, služebního nebo obyčejného pasu)

Mod. 4 (orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(vzor 4 (oranžový), členové technického a administrativního personálu diplomatických zastoupení, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 5 (orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(vzor 5 (oranžový), pracovníci konzulárního úřadu, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(vzor 7 (šedý), členové obslužného personálu diplomatických zastoupení, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(vzor 8 (šedý), členové obslužného personálu konzulárních zastoupení, kteří jsou držiteli služebního pasu)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(vzor 11 (béžový), úředníci mezinárodních organizací, honorární konzulové, místní zaměstnanci, obslužný personál najatý v zahraničí, který následuje svého zaměstnavatele, rodiny členů diplomatických sborů a mezinárodních organizací, kteří jsou držiteli obyčejného pasu)

Poznámka: Vzory 6 (oranžový) a 9 (zelený) pro personál mezinárodních organizací bez imunity a zahraniční honorární konzuly se již nevydávají a byly nahrazeny vzorem 11. Tyto doklady jsou však nadále platné po dobu na nich vyznačenou.

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

LOTYŠSKO

Povolení k trvalému pobytu, zelené, vydávané před 1. květnem 2004(Pastāvīgās uzturēšanās atļauja)

Povolení k dočasnému i trvalému pobytu vydávané od 1. května 2004 podle nařízení (ES) č. 1030/2002 (Uzturēšanās atļauja)

Cizinecký pas, fialový (Nepilsoņa pase)

LITVA

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(povolení k dočasnému pobytu v Litevské republice – karta)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(povolení k trvalému pobytu v Litevské republice – karta)

3.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(povolení k pobytu pro státní příslušníky členských států EU – karta)

4.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat

(povolení k trvalému pobytu pro státní příslušníky členských států EU – karta)

5.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(osvědčení o repatriaci, pouze pro návrat do Litevské republiky – žlutozelené provedení)

6.

Akreditacijos pažymėjimas „A“

(akreditační osvědčení kategorie „A“ – žlutá karta).

Vydávané diplomatickému personálu velvyslanectví a jeho rodinným příslušníkům.

Všeobecně platí, že k pobytu je nutné ještě vízum kategorie „D“ (s výjimkou některých dvoustranných dohod).

7.

Akreditacijos pažymėjimas „B“

(akreditační osvědčení kategorie „B“ – žlutá karta).

Vydávané technickému personálu velvyslanectví a jeho rodinným příslušníkům.

Všeobecně platí, že k pobytu je nutné ještě vízum kategorie „D“ (s výjimkou některých dvoustranných dohod).

LUCEMBURSKO

Carte d'identité d'étranger

(průkaz totožnosti pro cizince)

Poznámka: pouze do skončení platnosti již vydaných průkazů

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères

(diplomatický průkaz vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(legitimace vydávaná ministerstvem zahraničních věcí pro administrativní a technické pracovníky velvyslanectví)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(legitimace vydávaná ministerstvem spravedlnosti pro pracovníky mezinárodních orgánů a organizací se sídlem v Lucembursku)

Liste scolaire pour les voyages d'école dans l'Union européenne

(seznam osob účastnících se školního výletu uvnitř Evropské unie)

Carte de séjour de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

(pobytová karta pro rodinné příslušníky občanů členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace)

MAĎARSKO

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(povolení k pobytu z humanitárních důvodů) (karta) – společně s národním cestovním pasem

2.

Tartózkodási engedély

(povolení k pobytu) (karta) – společně s národním cestovním pasem

3.

Tartózkodási engedély

(povolení k pobytu) (štítek) – připojené k národnímu cestovnímu pasu

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(průkaz totožnosti pro přistěhovalce) – doprovázený národním cestovním pasem, ve kterém je uvedeno vydání přistěhovaleckého povolení

5.

Letelepedési engedély

(povolení k trvalému pobytu) – doprovázené národním cestovním pasem, ve kterém je uvedeno vydání povolení k trvalému pobytu

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(povolení k pobytu vydané osobám s trvalým pobytem) (štítek) – připojené k národnímu cestovnímu pasu

7.

Diáklista

(seznam osob účastnících se školního výletu uvnitř EU)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro diplomaty a jejich rodinné příslušníky) (průkaz totožnosti diplomata) – v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro konzulární úředníky a jejich rodinné příslušníky) (průkaz totožnosti konzulárních úředníků) – v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí a pro jejich rodinné příslušníky) – v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro členy obslužného personálu diplomatických misí, soukromého personálu a jejich rodinné příslušníky) – v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí

NIZOZEMSKO

1.

Tyto druhy cizineckých dokladů:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(řádný – omezená platnost)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(řádný – neomezená platnost)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(azyl – omezená platnost)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(azyl – neomezená platnost)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(státní příslušníci EU)

2.

Het Geprivilegeerdendocument

(doklad pro osoby s výsadním postavením)

Doklad vydávaný skupině „osob s výsadním postavením“, k nimž patří členové diplomatických sborů, konzulárních sborů a některých mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci.

3.

Visum voor terugkeer

(vízum pro návrat)

4.

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

RAKOUSKO

Sichtvermerke; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt

(Vízum v podoběrazítka vydávané do 31. 12. 1992 vnitrostátními orgány a zastupitelskými úřady v zahraničí)

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Povolení k pobytu v podobě zeleného štítku do č. 790 000)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Povolení k pobytu v podobě zelenobílého štítku od č. 790 001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel - In Österreich ausgegeben ab 1.1.1998

(Povolení k pobytu v podobě štítku v souladu se společnou akcí Evropské unie přijaté Radou dne 16. prosince 1996 o jednotném vzoru povolení k pobytu, 97/11/JAI, Úř. věst. L 7, 10. 1. 1997) - vydávané v Rakousku od 1. ledna 1998

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige - In Österreich ausgegeben ab 1.1.2005

(Povolení k pobytu v podobě štítku v souladu se společnou akcí Evropské unie přijaté na základě nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí) - vydávané v Rakousku od 1. ledna 1998

Aufenthaltstitel „Niederlassungsnachweis“ im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige - In Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2003 bis 31.12.2005

(Povolení k pobytu „osvědčení o usazení“ v podobě karty ID1 v souladu se společnou akcí Evropské unie přijaté na základě nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí) - vydávané v Rakousku od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2005

Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung“, „Familienangehöriger“, „Daueraufenthalt-EG“, „Daueraufenthalt-Familienangehöriger“ und „Aufenthaltsbewilligung“ im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige In Österreich ausgegeben ab 1.1.2006

(Povolení k pobytu „povolení k usazení“, „rodinný příslušník“, „trvalý pobyt – ES“, „trvalý pobyt – rodinný příslušník“ a „povolení k pobytu“ v podobě karty ID1 v souladu se společnou akcí Evropské unie přijaté na základě nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí) - vydávané v Rakousku od 1. června 2006

Aufenthaltstitel „Daueraufenthaltskarte“ für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

(Povolení k pobytu „karta pro trvalý pobyt“ pro rodinné příslušníky občanů EHP, kteří se mohou volně pohybovat v souladu s článkem 54 zákona o usazení a pobytu (NAG) z roku 2005)

Aufenthaltstitel „Lichtbildausweis für EWR Bürger“ gem. § 9 Abs. 2 NAG 2005

(Povolení k pobytu „průkaz totožnosti s fotografií pro občana EHP“ vydávané v souladu s čl. 9 odst. 2 zákona o usazení a pobytu (NAG) z roku 2005)

„Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels“ in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

(„Potvrzení o žádosti o prodloužení povolení k pobytu“ v podobě štítku vydávané v souladu s čl. 24, odst. 1 zákona o usazení a pobytu (NAG) z roku 2005)

Anmeldebescheinigung für EWR Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gem. § 51 bis 53 u. 57 NAG 2005 in Form eines A4 Blattes

(Potvrzení o o evidenci pro občany EHP a švýcarské státní příslušníky v podobě listu A4 vydávané v souladu s články 51 až 53 a článkem 57 zákona o usazení a pobytu (NAG) z roku 2005)

Konventionsreisepass ausgestellt ab 1.1.1996

(Cestovní doklad vydávaný po 1. lednu 1996)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Průkaz totožnosti s fotografií pro držitele výsad a imunit (červený, žlutý a modrý) vydávaný spolkovým ministerstvem zahraničních věcí)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Průkaz totožnosti s fotografií pro držitele výsad a imunit (červený, žlutý, modrý, zelený, hnědý, šedý a oranžový) vydávaný spolkovým ministerstvem zahraničních věcí)

Aufenthaltsberechtigungskarte gem. § 51 AsylG 2005 ausgegeben ab 1.1.2006

(Povolení k pobytu vydávané v souladu s článkem 51 zákona o azylu z roku 2005, vydávané od 1. ledna 2006)

Karte für subsidiär Schutzberechtigte gem. § 52 AsylG 2005

(Průkaz osob, které mají právo na podpůrnou ochranu vydávaný v souladu s článkem 52 zákona o azylu z roku 2005)

POLSKO

1.

Karta pobytu (pobytová karta, série „KP“, vydávaná od 1. července 2001, a série „PL“, vydávaná od 1. září 2003)

Pobytová karta pro cizince, který obdržel:

časově omezené povolení k pobytu,

trvalé povolení k pobytu,

dlouhodobé povolení k pobytu pro osoby sídlící na území EU (vydávané od 1. října 2005),

postavení uprchlíka,

souhlas s tolerovaným pobytem.

Jedná se o průkaz totožnosti, který společně s cestovním dokladem opravňuje držitele ke vstupu bez víza na území Polska.

2.

Karta stałego pobytu (karta trvalého pobytu, série „XS“, vydávaná do 30. června 2001)

Karta trvalého pobytu pro cizince, který získal povolení k trvalému pobytu. Jedná se o průkaz totožnosti, který společně s cestovním dokladem opravňuje držitele ke vstupu bez víza na území Polska. Její doba platnosti je deset let. Poslední karta tohoto vydání je platná do 29. června 2011.

3.

Zvláštní akreditační karty vydávané ministerstvem zahraničních věcí:

Legitymacja dyplomatyczna (diplomatický průkaz)

vydávaný akreditovaným velvyslancům a členům diplomatického personálu misí

Legitymacja konsularna (zielona) (konzulární průkaz – zelený)

vydávaný vedoucím konzulárních úřadů a pracovníkům konzulárních úřadů

Legitymacja konsularna (żółta) (konzulární průkaz – žlutý)

vydávaný honorárním konzulům

Legitymacja służbowa (služební průkaz)

vydávaný administrativním, technickým a obslužným pracovníkům misí

Zaświadczenie (osvědčení)

vydávané cizincům, kteří nepatří do kategorií uvedených v bodu 3 a kteří požívají diplomatickou nebo konzulární imunitu na základě zákonů, dohod nebo mezinárodních zvyklostí

4.

Pobytová karta – vydávaná rodinným příslušníkům občanů EU nebo členského státu Evropského hospodářského prostoru (EHP) na základě získaného povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu. Je vydávaná jako průkaz totožnosti a neopravňuje k vycestování do zahraničí.

PORTUGALSKO

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(konzulární sbor, vedoucí mise)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(konzulární sbor, úředník mise)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(pomocní pracovníci zahraniční mise)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Funcionário Admnistrativo de Missão Estrangeira

(administrativní pracovníci zahraniční mise)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(diplomatický sbor, vedoucí mise)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(průkaz totožnosti vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(diplomatický sbor, úředník mise)

Título de Residência

(povolení k pobytu)

Autorização de Residência Temporária

(oprávnění k dočasnému pobytu)

Autorizaçåo de Residência Permanente

(oprávnění k trvalému pobytu)

Autorização de Residência Vitalícia

(oprávnění k doživotnímu pobytu)

Cartão de Identidade de Refugiado

(průkaz totožnosti uprchlíka)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(oprávnění k pobytu z humanitárních důvodů)

Cartão de Residência de nacional de um Estado-membro da Comunidade Europeia

(vnitrostátní povolení k pobytu pro příslušníky členského státu ES)

Cartão de Residência Temporária

(povolení k dočasnému pobytu)

Cartão de Residência

(povolení k pobytu)

Autorização de Permanência

(oprávnění k pobytu)

SLOVENSKO

Povolenie na pobyt – vo forme nálepky (nalepená v cestovnom doklade cudzinca)

(povolení k pobytu – nálepka)

(nálepka v cestovním dokladu cizince)

Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty (polykarbonátová karta)

(povolení k pobytu – průkaz totožnosti) (polykarbonová karta)

Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov „osoba s dlhodobým pobytom – ES“ (je vydávaný cudzincom, ktorých pobyt na území SR zodpovedá dlhodobému pobytu cudzinca v Európskom hospodárskom priestore)

(povolení k pobytu – průkaz totožnosti, v němž je uvedeno: „osoba s dlouhodobým pobytem – ES“. Tento průkaz je vydávaný cizincům, jejichž pobyt na území SR odpovídá dlouhodobému pobytu cizince v Evropském hospodářském prostoru)

Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov „rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru“ (od 1. 5. 2006 bude vydávaný cudzincovi tretej krajiny, ktorý je zároveň rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru)

(povolení k pobytu – průkaz totožnosti, v němž je uvedeno: „rodinný příslušník občana Evropského hospodářského prostoru“. Tento průkaz se vydává od 1. května 2006 příslušníkům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropského hospodářského prostoru)

SLOVINSKO

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(povolení k trvalému pobytu)

b)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(povolení k dočasnému pobytu)

c)

Osebna izkaznica begunca

(průkaz totožnosti uprchlíka)

d)

Diplomatska izkaznica

(diplomatický průkaz vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

e)

Službena izkaznica

(úřední průkaz vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

f)

Konzularna izkaznica

(konzulární průkaz vydaný ministerstvem zahraničních věcí)

FINSKO

Vydávané před 1. květnem 2004:

Pysyvä oleskelulupa

(povolení k trvalému pobytu) ve formě štítku

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(povolení k dočasnému pobytu nebo dočasné povolení k pobytu a pracovní povolení) v podobě štítku, na němž je zřetelně vyznačena doba platnosti a jeden z těchto kódů:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 nebo

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 nebo

D.1 a D.2

Vydávané od 1. května 2004:

Povolení k pobytu jsou buď trvalá, nebo s omezenou platností. Povolení k pobytu s omezenou platností jsou vydávaná pro časově omezený pobyt (povolení k dočasnému pobytu) nebo pro souvislý pobyt (povolení k souvislému pobytu).

Pysyvä oleskelulupa

(povolení k trvalému pobytu) ve formě štítku s písmenem P

Jatkuva oleskelulupa

(povolení k souvislému pobytu) ve formě štítku s písmenem A

Tilapäinen oleskelulupa

(povolení k dočasnému pobytu) ve formě štítku s písmenem B

Ostatní povolení:

Oleskelulupa uppehållstillstånd

povolení k pobytu v podobě karty vydávané státním příslušníkům členského státu EU nebo EHP a jejich rodinným příslušníkům

Henkilökortti A, B, C a D

průkaz totožnosti vydávaný ministerstvem zahraničních věcí diplomatickým, administrativním a technickým pracovníkům, včetně jejich rodinných příslušníků

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai olekelulupa virkaleimaus

povolení k pobytu v podobě štítku vydávané ministerstvem zahraničních věcí, na němž je uvedeno „diplomatické“ (diplomaattileimaus) nebo „služební“ (virkaleimaus)

Seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie

ŠVÉDSKO

Povolení k trvalému pobytu ve formě štítku v cestovním pasu, na němž je uvedena poznámka „Sverige Permanent uppehållstillstånd. Utan tidsbegränsning“ (Švédsko – povolení k trvalému pobytu. Neomezená platnost)

Povolení k dočasnému pobytu v podobě štítku v cestovním pasu, na němž je uvedena poznámka „Sverige Uppehållstillstånd“ (Švédsko – povolení k pobytu)

Povolení k pobytu ve formě karty vydávané státním příslušníkům členských států EU/EHP a jejich rodinným příslušníkům, a to v těchto kategoriích:

zaměstnanci

ostatní

rodiče, kteří nejsou státními příslušníky členského státu EHP

Povolení k pobytu ve formě štítku vydávané Úřadem vlády (ministerstvem zahraničních věcí) (regeringskansliet (UD)) zahraničním diplomatům, technickým/administrativním pracovníkům, obslužnému personálu a soukromým pracovníkům, kteří pracují na velvyslanectvích nebo konzulárních úřadech ve Švédsku, a jejich rodinným příslušníkům

ISLAND

Island vydává od 1. července 2004 jednotné pobytové štítky EU. Ředitelství pro přistěhovalectví vydává tato povolení:

a)

Dalarleyfi án atvinnuþátttöku

(povolení k pobytu bez vykonávání výdělečné činnosti)

b)

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku sem er grundvöllur búsetuleyfis

(povolení k pobytu vydané z důvodu výdělečné činnosti, jež tvoří základ pro vydání povolení k pobytu)

c)

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku með takmörkunum

(povolení k pobytu vydané z důvodu výdělečné činnosti s omezenou platností)

d)

Óendurnýjanlegt dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku

(obnovitelné povolení k pobytu vydané z důvodu výdělečné činnosti)

e)

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur skv. 13. gr. útlendingalaga

(povolení k pobytu rodinných příslušníků podle oddílu 13 zákona o cizincích)

f)

Dvalarleyfi vegna námsdvalar,.

(povolení k pobytu za účelem studia)

g)

Dvalarleyfi vegna vistráðningar

(povolení k pobytu vydané pro „au pair“)

h)

Dvalarleyfi af mannúðarástæðum skv. 2. mgr. 11. gr. útlendingalaga

(povolení k pobytu vydané z humanitárních důvodů podle druhého odstavce oddílu 11 zákona o cizincích)

i)

Bráðabirgðadvalarleyfi skv. 3. mgr. 11. gr. útlendingalaga

(dočasné povolení k pobytu podle třetího odstavce oddílu 11 zákona o cizincích)

j)

Dvalarleyfi til EES- eða EFTA-útlendings

(povolení k pobytu vydané státním příslušníkům států EU nebo ESVO)

k)

Búsetuleyfi skv. 15. gr. útlendingalaga

(povolení k pobytu podle oddílu 15 zákona o cizincích)

NORSKO

Oppholdstillatelse

(povolení k pobytu)

Arbeidstillatelse

(pracovní povolení)

Bosettingstillatelse

(povolení k usazení/trvalé pracovní povolení a povolení k pobytu)

Povolení k pobytu vydávaná do 25. března 2000 mají podobu razítka (ne štítku) v cestovním dokladu držitele. U cizích státních příslušníků, kteří podléhají vízové povinnosti, jsou tato razítka doplněna štítkem s norským vízem po dobu platnosti povolení k pobytu. Povolení k pobytu vydávaná po vstupu Schengenské úmluvy v platnost dne 25. března 2001 jsou opatřena štítkem. Pokud je v cestovním dokladu cizího státního příslušníka staré razítko, je tento doklad platný do doby, než budou muset norské úřady nahradit razítka novými štítky připojovanými k povolení k pobytu.

Výše uvedená povolení nemají platnost cestovního dokladu. Potřebuje-li cizí státní příslušník cestovní doklad, je možno použít jeden z níže uvedených dvou dokladů jako doplněk pracovního povolení, povolení k pobytu nebo usazení:

cestovní doklad uprchlíka („Reisebevis“ – modrý),

pas přistěhovalce („Utlendingspass“ – zelený).

Držitelům těchto cestovních dokladů je zaručeno, že během doby platnosti dokladu mohou znovu vstoupit na území Norska.

Karta EHP vydávaná státním příslušníkům členských států EHP a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou státními příslušníky třetí země. Tyto karty jsou vždy laminované.

Identitetskort for diplomater

(průkaz totožnosti diplomata – červený)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(průkaz totožnosti pro pomocné pracovníky – hnědý)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(průkaz totožnosti pro administrativní a technické pracovníky – modrý)

Identitetskort for utsendte konsuler

(průkaz totožnosti konzula – zelený)

Pobytové vízum/štítek vydávané držitelům diplomatických, služebních a úředních pasů, kteří podléhají vízové povinnosti, a pracovníkům zahraničních misí, kteří jsou držiteli vnitrostátního cestovního pasu


(1)  Tento doklad se ode dne 1. 7. 2003 nevydává.

(2)  Tento doklad je platný až do vypršení platnosti. Ode dne 2. 6. 2001 se nevydává.

(3)  Plánuje se nahrazení tohoto druhu povolení k pobytu „samostatným“ dokladem stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 1030/2002. Členské státy budou na tuto změnu neprodleně upozorněny.

(4)  Tamtéž.


13.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 247/17


Seznam vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

(2006/C 247/02)

Vnitrostátní útvary odpovědné za ochranu hranic podle vnitrostátních právních předpisů každého členského státu podle čl. 15 odst. 2:

v Belgickém království: federální policie (Police Fédérale/Federale Politie),

v České republice: služba cizinecké a pohraniční policie, celní správa,

v Dánském království: det danske politi (dánská policie),

ve Spolkové republice Německo: Bundespolizei (spolková policie), celní a zemská policie v Bavorsku, Brémách a Hamburku,

v Estonské republice: úřad ochrany hranic (Piirivalveamet) a daňový a celní úřad (Tolliamet),

v Řecké republice: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia – řecká policie), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma – řecká pobřežní stráž), Τελωνεία (Telonia – celní stráž),

ve Španělském království: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas,

ve Francouzské republice:

a)

útvar příslušný pro hraniční kontroly na hraničních přechodech: Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects (generální ředitelství cel a nepřímých daní);

b)

útvar příslušný pro ostrahu hranic mezi hraničními přechody: services de la Direction générale de la police nationale, i.e. Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie nationale et Marine nationale,

v Italské republice: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,

v Kyperské republice, Αστυνομία Κύπρου (kyperská policie), Τμήμα Τελωνείων (oddělení pro cla a spotřební daň),

v Lotyšské republice: Valsts robežsardze (státní pohraniční stráž),

v Litevské republice: státní služba pohraniční stráže podléhající ministerstvu vnitra,

v Lucemburském velkovévodství: zvláštní policejní služba na letišti (Service de Contrôle à l'Aéroport (SCA) de la Police grand-ducale),

v Maďarské republice: pohraniční stráž (Határőrség) (a celní stráž (Vám-és Pénzügyőrség), celní stráž pouze na hraničních přechodech s Ukrajinou, Srbskem a Černou horou, Chorvatskem a Rumunskem,

v Republice Malta: imigrační policie a celní odbor,

v Nizozemském království: Koninklijke Marechaussee, celní správa (dovozní cla a spotřební daň), oblastní policie v Rotterdamu (přístav),

v Rakouské republice: Bundespolizei (federální policie),

v Polské republice: pohraniční stráž,

v Portugalské republice: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana,

ve Slovinské republice, slovenska policija (slovinská policie),

ve Slovenské republice: pohraniční policie a celní správa,

ve Finské republice: pohraniční stráž (hlavní odpovědnost), celní správa a policie,

ve Švédském království: policie (hlavní odpovědnost) za pomoci pobřežní stráže, celního a cizineckého úřadu. Kontrola námořních hranic je výlučnou odpovědností pobřežní stráže,

Za Islandskou republiku: Ríkislögreglustjóri (generální řediteství státní policie), Lögreglustjórar (oblastní ředitelství policie),

Za Norské království: policie (hlavní odpovědnost) v některých případech za asistence celní správy a ozbrojených složek (pobřežní stráž nebo jednotky umístěné v jižní části poloostrova Varanger).


13.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 247/19


Referenční částky potřebné pro překročení vnějších hranic stanovené v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

(2006/C 247/03)

BELGIE

Belgické právo stanoví, že je třeba prokázat dostatečnou výši prostředků na obživu.

V praxi se postupuje takto:

a)   Cizinci ubytovaní u soukromé osoby

Dostatečnou výši prostředků je možné prokázat závazkem o převzetí finančních nákladů pobytu podepsaným osobou, u které je cizinec v Belgii ubytován, a ověřeným obecním úřadem v místě jejího bydliště.

Závazek o převzetí finančních nákladů zahrnuje úhradu pobytu, zdravotní péče, ubytování a nákladů na vycestování ze země pro případ, že cizinec není tyto náklady schopen uhradit sám. Toto opatření má zajistit, aby tyto náklady nemusely platit státní orgány. Závazek musí být podepsán osobou, která je solventní, a pokud se jedná o cizince, musí mít povolení k pobytu nebo usídlení.

Pokud je to nutné, může být cizinec rovněž vyzván, aby doložil své osobní příjmy.

Pokud nemá vůbec žádné prostředky, musí mít k dispozici alespoň 38 EUR na každý den plánovaného pobytu.

b)   Cizinci ubytovaní v hotelu

Pokud není cizinec schopen prokázat vůbec žádné prostředky, musí mít k dispozici alespoň 50 EUR na každý den plánovaného pobytu.

Ve většině případů musí dotčená osoba navíc předložit jízdenku (letenku) na zpáteční cestu do země původu či bydliště.

ČESKÁ REPUBLIKA

Referenční částky jsou stanovené zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Podle § 5 zákona o pobytu cizinců na území České republiky musí cizinec na požádání policie předložit doklad o zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13) nebo ověřené pozvání ne starší než 90 dnů ode dne jeho ověření policií (§ 15 a 180).

Paragraf 13 stanoví:

„Peněžní prostředky k úhradě pobytu na území

1.

Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje, není-li dále stanoveno jinak, předložením:

a)

peněžních prostředků alespoň ve výši:

0,5 násobku částky životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu jako potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (dále jen ‚částka životního minima na osobní potřeby‘) na 1 den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku přesáhnout dobu 30 dnů,

15násobku částky životního minima na osobní potřeby, jestliže má pobyt na území přesáhnout dobu 30 dnů, s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek částky životního minima,

50násobku částky životního minima na osobní potřeby, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

2.

Zajištění prostředků k pobytu na území lze místo peněžních prostředků uvedených v odstavci 1 prokázat:

a)

výpisem z účtu vedeného v bance znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu v České republice disponovat s peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1, nebo

b)

jiným dokladem o finančním zajištění, například platnou mezinárodně uznávanou kreditní kartou.

3.

Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky životního minima na osobní potřeby na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou životního minima na osobní potřeby a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6násobek částky životního minima na osobní potřeby. Doklad o zajištění prostředků k pobytu je možné nahradit rozhodnutím nebo dohodou a poskytnutí grantu získaného na základě mezinárodní úmluvy, která je pro Českou republiku závazná.

4.

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu podle odstavce 1 v poloviční výši.“

Paragraf 15 stanoví:

„Pozvání

V pozvání se hostitel zavazuje, že uhradí náklady:

a)

spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z tohoto území;

b)

spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z tohoto území;

c)

spojené s poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu na území až do vycestování z tohoto území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého;

d)

vzniklé policii v souvislosti s pobytem na území a vycestováním cizince z tohoto území na základě vyhoštění.“

DÁNSKO

Podle dánského zákona o cizincích musí mít cizinci vstupující na dánské území dostatek prostředků na obživu a na zpáteční cestu.

V každém jednotlivém případě záleží na útvarech provádějících hraniční kontrolu v okamžiku vstupu, jak na základě informací o ubytování a opětném vycestování cizince posoudí jeho ekonomickou situaci.

Správní orgány stanovily částku, podle které určují, zda má cizinec dostatečné prostředky na obživu. V zásadě platí, že by měl cizinec mít k dispozici 350 DKK na období 24 hodin. Tuto částku by měl mít cizinec k dispozici.

Navíc by měl být cizinec schopen prokázat, že má dostatek prostředků na vycestování ze země, např. ve formě zpáteční jízdenky nebo letenky.

NĚMECKO

Podle čl. 15 odst. 2 zákona o pobytu ze dne 30. července 2004 může být cizinci na hranicích odepřen vstup, pokud nesplňuje podmínky vstupu na území členského státu v souladu s článkem 5 Schengenské úmluvy Je tomu tak v případě, že cizinec nemá dostatečné finanční prostředky jak na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo na průjezd do třetího státu, ve kterém je držitelem povolení k pobytu, jenž ho opravňuje k návratu do tohoto státu, nebo si tyto prostředky není schopen legálním způsobem opatřit.

Povinné referenční částky na den nebyly stanoveny. Namísto toho posuzují úředníci hraniční kontroly každou situaci individuálně. Je třeba přihlédnout k osobní situaci cizince, jako například k povaze a účelu cesty, délce pobytu, skutečnosti, zda bude ubytován u příbuzných nebo přátel, a k nákladům na pobyt.

Není-li státní příslušník třetího státu schopen svoji situaci prokázat nebo alespoň učinit věrohodná prohlášení, měl by mít k dispozici 45 EUR na den. Rovněž je nezbytné ověřit, že se státní příslušník může vrátit nebo pokračovat v další cestě. Důkazem může být například jízdenka na další nebo na zpáteční cestu.

Finanční prostředky lze prokázat prostřednictvím hotovosti, kreditních karet a šeků, ale také prostřednictvím:

právní záruky úvěrové instituce oprávněné k činnosti ve Spolkové republice Německo,

prohlášením hostitele o záruce,

telegrafické peněžní poukázky,

záruky složené hostitelem nebo třetí stranou u cizineckých úřadů příslušných pro jeho pobyt,

závazku převzetí finančních nákladů souvisejících s pobytem cizince.

Je-li důvod pochybovat o bezhotovostních prostředcích cizince, měl by být případ před jeho vstupem na území přezkoumán.

ESTONSKO

Podle estonského práva jsou cizinci přijíždějící do Estonska bez pozvání povinni na vyzvání úředníka pohraniční stráže prokázat při vstupu na území Estonska dostatečnou výši finančních prostředků potřebnou ke krytí nákladů jejich pobytu a k vycestování z Estonska. Za dostatečnou výši finančních prostředků na každý den pobytu se považuje 0,2 násobek minimální měsíční mzdy stanovené vládou, tj. 600 EEK.

Jinak se předpokládá, že hostitel přebírá odpovědnost za úhradu nákladů pobytu a vycestování cizince z Estonska.

ŘECKO

Ministerská vyhláška č. 3011/2/1f ze dne 11. ledna 1992 stanoví výši prostředků na obživu, kterou musí mít cizí státní příslušníci – s výjimkou státních příslušníků členských států Evropského společenství – k dispozici, pokud chtějí vstoupit na řecké území.

Podle výše uvedené ministerské vyhlášky odpovídá výše částky v cizí měně umožňující cizím státním příslušníkům nečlenských států Evropského společenství vstoupit na území Řecka ekvivalentu 20 EUR na osobu a den a minimální celková částka představuje 100 EUR.

Výše požadované denní částky v cizí měně je u nezletilých rodinných příslušníků cizinců snížena o 50 %.

Státní příslušníci nečlenských zemí Společenství, které ukládají řeckým státním příslušníkům výměnu peněz na hranicích, mají v rámci zásady reciprocity při vstupu do Řecka stejnou povinnost.

ŠPANĚLSKO

Cizinci musejí prokázat, že mají dostatek finančních prostředků na obživu. Minimální výše prostředků je uvedená níže:

a)

pro náklady pobytu ve Španělsku: 30 EUR nebo jejich ekvivalent v cizí měně násobený plánovaným počtem dní pobytu ve Španělsku a počtem rodinných příslušníků doprovázejících dotčenou osobu. Bez ohledu na plánovanou dobu pobytu činí minimální výše prostředků, kterou je třeba na osobu prokázat, 300 EUR;

b)

pro návrat do země původu nebo pro průjezd třetími zeměmi: nepřevoditelná jízdenka nebo jízdenky pro zamýšlený dopravní prostředek s uvedením přesného data odjezdu a jména.

Cizinci musí dostatek finančních prostředků prokázat buď jejich předložením v hotovosti, nebo ve formě šeků, cestovních šeků, zdroje příjmů, akreditivů nebo potvrzení banky prokazující existenci těchto prostředků. Pokud cizinec nemá žádný z těchto dokladů, je možné předložit jakýkoli jiný doklad, který španělská pohraniční policie uzná.

FRANCIE

Referenční částka prostředků potřebných k obživě pro plánovanou dobu pobytu cizince nebo pro jeho průjezd Francií do místa určení ve třetím státě odpovídá výši státem zaručené minimální mzdy ve Francii (SMIC) vypočtené na základě pevně stanovené sazby k 1. lednu každého roku.

Tato částka se pravidelně upravuje v závislosti na vývoji životních nákladů ve Francii, a to:

automaticky, zvýší-li se index maloobchodních cen o více než 2 %,

rozhodnutím vlády – po konzultaci se státní komisí pro kolektivní vyjednávání – v případě zvýšení o částku, která je vyšší než růst indexu maloobchodních cen.

Od 1. července 2003 činí výše minimální denní mzdy (SMIC) 50,40 EUR.

Osoby, které mají potvrzení o ubytování („attestation d'accueil“), musí mít za účelem pobytu ve Francii k dispozici alespoň polovinu SMIC. Výše této částky tedy činní 25,20 EUR na den.

ITÁLIE

Čl. 4 odst. 3 „konsolidovaného znění předpisů upravujících přistěhovalectví a postavení ‚cizince‘ č. 286 ze dne 28. července 1998“ stanoví, že Itálie v souladu se závazky přijatými v souvislosti s jejím přistoupení ke zvláštním mezinárodním dohodám umožní vstup na své území cizincům, kteří mohou prokázat, že mají potřebné doklady potvrzující účel a podmínky jejich pobytu a že mají dostatečné prostředky na obživu po dobu pobytu, a pokud nemají povolení k pobytu za účelem výkonu práce, také pro návrat do země původu. Dostatečné prostředky na obživu jsou definované v příslušné směrnici, kterou vydalo ministerstvo vnitra. Cizinci, kteří nesplňují tyto požadavky nebo kteří mohou představovat nebezpečí pro vnitrostátní bezpečnost nebo veřejný pořádek státu nebo jednoho ze států, se kterými Itálie podepsala dohody o zrušení pohraničních kontrol na vnitřních hranicích a volného pohybu osob, nesmějí při zohlednění omezení a odchylek stanovených v těchto dohodách na území Itálie vstoupit.

Uvedená směrnice, která byla vydána dne 1. března 2000 pod názvem „Definice výše prostředků potřebných pro vstup a pobyt cizinců na území státu“, stanoví, že:

dostupnost prostředků na obživu je možné prokázat hotovostí ve valutách, bankovní zárukou nebo pojištěním zaručujícím vyplacení prostředků, prostřednictvím dokladů potvrzujících předplacení služeb nebo prokazujících dostupnost zdrojů příjmů na území státu,

peněžní částky stanovené ve směrnici se každým rokem upravují na základě parametrů vztahujících se k průměrné roční odchylce vypočítané v ISTAT podle indexu spotřebitelských cen pro potraviny, nápoje, dopravu a ubytovací služby,

cizinec musí prokázat, že má na území Itálie zajištěné vhodné ubytování a že disponuje částkou potřebnou pro návrat; může rovněž předložit zpáteční jízdenku/letenku,

minimální prostředky na obživu potřebné na jednu osobu pro udělení víza a vstup na italské území za účelem turistiky jsou stanoveny v níže uvedené tabulce A.

TABULKA A

Tabulka pro stanovení prostředků na obživu potřebných pro vstup na italské území za účelem turistiky

Doba trvání zájezdu

Počet účastníků zájezdu

Jeden účastník

Dva nebo více účastníků

EUR

EUR

1 až 5 dní

celková pevná částka

269,60

212,81

6 až 10 dní

denní částka na osobu

44,93

26,33

11 až 20 dní

pevná částka

51,64

25,82

+

denní částka na osobu

36,67

22,21

více než 20 dní

pevná částka

206,58

118,79

+

denní částka na osobu

27,89

17,04

KYPR

Podle nařízení o cizincích a přistěhovalectví (nařízení 9 odst. 2 část B) je vstup cizinců za účelem přechodného pobytu v republice závislý na volné úvaze imigračních úředníků na hranicích v souladu se všeobecnými nebo zvláštními pokyny ministra vnitra nebo s ustanoveními výše uvedeného nařízení. Imigrační úředníci na hranicích rozhodují o každém jednotlivém vstupu, přičemž zohledňují účel a délku pobytu, případnou rezervaci v hotelu nebo ubytování u soukromé osoby mající obvyklé bydliště na Kypru.

LOTYŠSKO

Za účelem vstupu nebo pobytu v Lotyšské republice musí cizinec podle přistěhovaleckého zákona prokázat, že má dostatečné prostředky na obživu.

Jsou požadovány tyto částky:

denní částka ve výši 10 LVL, jestliže hostitel poskytne cizinci ubytování a nejsou-li na ubytování potřebné jiné zdroje,

má-li cizinec rezervované ubytování v hotelu, vypočítají se prostředky na obživu na základě ceny za hotel, přičemž se vezme v úvahu, že celková částka na den a cena za ubytování činí minimálně 30 LVL na den.

V případě, kdy je v elektronickém informačním systému v databázi pozvání uvedeno, že výdaje spojené se vstupem cizince a jeho pobytem v Lotyšské republice hradí hostitel nebo kterákoli jiná osoba, nemusí cizinec žádné doklady prokazující dostatek prostředků na obživu předkládat.

LITVA

Podle zákona o právním postavení cizinců musí cizinec vstupující na území Litevské republiky v případě potřeby prokázat, že má přiměřené prostředky na obživu nebo zdroje těchto prostředků po dobu pobytu v Litevské republice, na zpáteční cestu do své země nebo na pokračování cesty do země, do které má právo vstoupit.

Za účelem zjištění, zda má cizinec přiměřené prostředky na obživu, stanovilo ministerstvo sociálního zabezpečení a práce příslušnou finanční částku na 24 hodin, kterou musí mít cizinec k dispozici: tj. 550 LTL, žádá-li o udělení povolení k pobytu v Litevské republice, a 275 LTL na rodinné příslušníky mladší 18 let.

Vyhláška ministra vnitra a ministra zahraničních věcí č. 1V-280/V-109, vydaná 2. září 2004, stanoví výši prostředků na obživu, kterou musí mít cizinec vstupující na území Litvy a která odpovídá částce 40 EUR na den.

LUCEMBURSKO

V lucemburských právních předpisech nejsou uvedeny žádné referenční částky v souvislosti s hraničními kontrolami. O tom, zda má cizinec přiměřené prostředky na obživu, rozhoduje v každém jednotlivém případě úředník provádějící kontrolu při příjezdu cizince do země. Ten v této souvislosti přihlédne zejména k účelu pobytu a druhu ubytování.

MAĎARSKO

Referenční částka je stanovená v právních předpisech týkajících se cizinců: podle vyhlášky ministra vnitra č. 25/2001 (XI. 21.) je v současné době při každém vstupu požadováno alespoň 1 000 HUF.

Podle článku 5 zákona o cizincích (zákon XXXIX z roku 2001 o vstupu a pobytu cizinců) je možné prostředky potřebné pro vstup a pobyt prokázat předložením:

hotovosti v maďarské nebo zahraniční měně nebo bezhotovostních platebních prostředků (např. šeku, kreditní karty apod.),

platného zvacího dopisu podepsaného státním příslušníkem Maďarska, cizincem s povolením k pobytu nebo k usazení se nebo právnickou osobou, pokud hostitel prohlásí, že uhradí náklady na ubytování, stravu, lékařskou péči a návrat. Ke zvacímu dopisu musí být přiložen úřední souhlas orgánu cizinecké policie,

potvrzení cestovní kanceláře o předem objednaném a zaplaceném ubytování a stravování (voucher),

jakéhokoli věrohodného dokladu.

MALTA

Obvykle se prověřuje, zda osoby vstupující na území Malty mají k dispozici minimální částku ve výši 20 MTL na každý den jejich pobytu.

NIZOZEMSKO

Částka, ze které úředníci hraniční kontroly při prověřování prostředků na obživu vycházejí, představuje v současnosti 34 EUR na osobu a den.

Toto kritérium je uplatňováno flexibilně, neboť potřebná výše prostředků na obživu se stanovuje na základě plánované délky pobytu, jeho účelu a osobních poměrů dotčené osoby.

RAKOUSKO

Podle čl. 41 odst. 2 zákona o cizincích se cizinci na hranicích odepře vstup, nemá-li v Rakousku bydliště a nemá-li dostatek prostředků na úhradu pobytu a návratu.

Žádné referenční částky však nejsou stanovené. Rozhoduje se jednotlivě v závislosti na účelu, povaze a době trvání pobytu. Jako důkaz je akceptována hotovost a podle osobních poměrů také cestovní šeky, kreditní karty, bankovní záruky nebo písemné záruky podepsané solventními osobami žijícími v Rakousku.

POLSKO

Výše prostředků potřebných při překročení hranic je stanovená ve výnosu ministra vnitřních věcí a státní správy ze dne 29. září 2003 upravujícím výši prostředků na úhradu výdajů souvisejících se vstupem, tranzitem, pobytem a odjezdem cizinců překračujících hranice Polské republiky a podrobná pravidla týkající se dokladů, kterými se výše prostředků prokazuje (Dz.U. 2003, č. 178, poz. 1748 a č. 232, poz. 2341).

V tomto předpise jsou uvedené tyto částky:

100 PLN na den pobytu a na osobu starší 16 let, nejméně však 500 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně,

50 PLN na den pobytu a na osobu mladší 16 let, nejméně však 300 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně,

20 PLN na den pobytu, nejméně však 100 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně u osob – účastníků turistických zájezdů, mládežnických táborů, sportovních utkání nebo osob, které mají v Polsku placené náklady pobytu, nebo osob přijíždějících do Polska na léčení v sanatoriu,

300 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně u osob starších 16 let, jejichž pobyt v Polsku nepřesáhne 3 dny (včetně tranzitu),

150 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně u osob mladších 16 let, jejichž pobyt v Polsku nepřesáhne 3 dny (včetně tranzitu).

Cizinci musí prokázat, že mají uvedené prostředky na obživu buď předložením hotovosti, nebo:

cestovních šeků nebo kreditní karty,

bankovní záruky vystavené polskou bankou (potvrzující existenci těchto prostředků),

prohlášením hostitele o záruce,

jízdenky opravňující držitele k cestě do země původu nebo do kterékoli jiné země,

doklad opravňující držitele k použití dopravního prostředku, který dotčená osoba vlastní.

Cizinec vstupující na území Polské republiky musí mít kromě toho 300 PLN na krytí lékařského ošetření na každý den pobytu nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně. Doklady, které mohou potvrdit, že cizinec má potřebné finanční prostředky na krytí lékařského ošetření, jsou:

originál pozvání,

pojištění platné na území Polska.

Cizinec vstupující na státní území za účelem studia nebo pokračování ve studiu, účasti na vědeckém výzkumu nebo odborné přípravy musí mít:

1 600 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně ke krytí nákladů na ubytování, stravování po dobu prvních dvou měsíců pobytu na území Polské republiky,

300 PLN nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně ke krytí nákladů na lékařské ošetření na každý den pobytu po dobu jednoho měsíce ode dne vstupu.

PORTUGALSKO

Chtějí-li cizinci vstoupit na území Portugalska nebo v něm zůstat, musejí mít k dispozici tyto částky:

75 EUR na každý vstup,

40 EUR na každý den pobytu.

Cizinci, kteří mohou prokázat, že mají po dobu svého pobytu zajištěné ubytování a stravování, mohou být osvobozeni od povinnosti shora uvedené částky zaplatit.

SLOVINSKO

Podle článku 7 pokynů pro odepření vstupu cizincům, k podmínkám udělování víz na hraničních přechodech, podmínkám udělování víz z humanitárních důvodů a o postupu při zrušení víz (Úřední věstník Slovinské republiky č. 2/01 – dále jen „pokyny“) musí cizinec před vstupem do země poskytnout na žádost příslušníka policie informace o způsobu zabezpečení prostředků na obživu a návrat do vlasti nebo na cestu do třetí země po dobu svého pobytu v Republice Slovinsko.

Na důkaz existence požadovaných prostředků na obživu musí cizinec předložit stanovenou částku v hotovosti nebo cestovní šeky, mezinárodně uznávané debetní nebo kreditní karty, akreditivy nebo jiný ověřený důkaz o existenci těchto prostředků v Republice Slovinsko.

Jako přiměřený důkaz toho, že se může vrátit do své vlasti nebo že může cestovat do třetí země, musí cizinec předložit buď zaplacené jízdenky, nebo prostředky potřebné na jejich zaplacení.

Přiměřená částka v hotovosti se vypočte vynásobením výše prostředků potřebných na obživu na den počtem dní pobytu cizince v Republice Slovinsko. Nemá-li cizinec zajištěné prostředky na obživu (rodina, ubytování hrazené v rámci zájezdu atd.), je výše prostředků na obživu stanovena na 70 EUR v přepočtu na SIT podle platného denního směnného kursu.

Částka stanovená pro nezletilé děti v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců představuje 50 % částky uvedené v předchozím odstavci.

SLOVENSKO

Podle čl. 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 48/2002 Sb. o pobytu cizinců je cizinec povinen na požádání na každý den pobytu prokázat finanční prostředky ve volně směnitelné měně ve výši nejméně jedné poloviny minimální mzdy na Slovensku, která je stanovená zákonem č. 90/1996 Sb. o minimální mzdě ve znění pozdějších změn a doplňků. Cizinec mladší 16 let je povinen prokázat finanční prostředky na pobyt v poloviční výši této částky.

Částka odpovídající minimální mzdě na Slovensku představuje v současnosti 6 900 SKK.

FINSKO

Podle zákona o cizincích (301/2004 odstavec 11) cizinec při vstupu prokazuje, že má dostatek finančních prostředků na obživu s ohledem na délku plánovaného pobytu a návrat do země, ze které přijel, nebo na tranzit do třetí země, do které je oprávněn vstoupit, nebo že je schopen si tyto prostředky zákonným způsobem opatřit. Tyto prostředky jsou posuzovány individuálně. Kromě finančních prostředků nebo jízdenek potřebných k návratu a na ubytování se za potřebnou výši prostředků považuje částka 30 EUR na den v závislosti na zajištění ubytování a možném sponzorování.

ŠVÉDSKO

Od 1. října 2006 bude referenční částka potřebná pro překročení hranic stanovená ve švédských právních předpisech činit 370 SEK na den.

ISLAND

Podle islandského práva musí cizinec prokázat, že má dostatek finančních prostředků na svůj pobyt na Islandu i na zpáteční cestu. V praxi je uplatňována referenční částka 4 000 ISK na osobu. Hradí-li náklady spojené s pobytem třetí strana, referenční částka je poloviční. Celková minimální částka při každém vstupu činí 20 000 ISK.

NORSKO

Podle čl. 27 písm. d) norského přistěhovaleckého zákona může být na hranicích odepřen vstup každému cizímu státnímu příslušníku, který není schopen prokázat, že má přiměřenou výši prostředků na svůj pobyt v království a na zpáteční cestu a nebo že si může tyto prostředky zajistit.

Výše prostředků považovaných za dostatečné je stanovena individuálně případ od případu. Zohledňuje se délka pobytu, skutečnost, zda cizí státní příslušník bude ubytován v rodině nebo u přátel, zda má zpáteční jízdenku a zda byla poskytnuta záruka za převzetí úhrady pobytu (orientační částka, která se považuje za přiměřenou v případě, kdy je cizinec ubytován u příbuzných, představuje 500 NOK na den).


13.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 247/25


Seznam hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

(2006/C 247/04)

BELGIE

Vzdušné hranice

(1)

Státní letiště v Bruselu (Zaventem)

(2)

Oostende

(3)

Deurne

(4)

Bierset

(5)

Gosselies

(6)

Wevelgem (letiště)

Námořní hranice

(1)

Antverpy

(2)

Oostende

(3)

Zeebrugge

(4)

Nieuwpoort

(5)

Gent

(6)

Blankenberge

Pozemní hranice

(1)

Eurostar (tunel pod kanálem La Manche)

(2)

Stanice Brusel-jih/Bruselské nádraží–střed (Station Brussel-Zuid/Gare de Bruxelles-Midi)

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO

Pozemní hranice

(1)

Bartultovice – Trzebina

(2)

Bílý Potok – Paczków

(3)

Bohumín – Chałupki

(4)

Bohumín – Chałupki (železnice)

(5)

Bukovec – Jasnowice

(6)

Český Těšín – Cieszyn

(7)

Český Těšín – Cieszyn (železnice)

(8)

Chotěbuz – Cieszyn

(9)

Dolní Lipka – Boboszów

(10)

Dolní Marklovice – Marklowice Górne

(11)

Frýdlant v Čechách – Zawidów (železnice)

(12)

Habartice – Zawidów

(13)

Harrachov – Jakuszyce

(14)

Horní Lištná – Leszna Górna

(15)

Hrádek nad Nisou – Porajów

(16)

Královec – Lubawka

(17)

Královec – Lubawka (železnice)

(18)

Krnov – Pietrowice

(19)

Kunratice – Bogatynia

(20)

Lichkov – Międzylesie (železnice)

(21)

Meziměstí – Mieroszów (železnice)

(22)

Mikulovice – Głuchołazy

(23)

Mikulovice – Głuchołazy (železnice)

(24)

Náchod – Kudowa Słone

(25)

Nové Město p. Smrkem – Czerniawa Zdrój

(26)

Orlické Záhoří – Mostowice

(27)

Osoblaha – Pomorzowiczki

(28)

Otovice – Tłumaczów

(29)

Petrovice u Karviné – Zebrzydowice (železnice)

(30)

Píšť – Owsiszcze

(31)

Pomezní Boudy – Przełęcz Okraj

(32)

Srbská – Miloszów

(33)

Starostín – Golińsk

(34)

Sudice – Pietraszyn

(35)

Závada – Golkowice

(36)

Zlaté Hory – Konradów

Malý pohraniční styk (*) a hraniční přechody pro cestovní ruch (**)

(1)

Andělka – Lutogniewice (**)

(2)

Bartošovice v Orlických horách – Niemojów (*)/(**)

(3)

Bernartice – Dziewiętlice (*)

(4)

Beskydek – Beskidek (*)

(5)

Bílá Voda – Złoty Stok (*)

(6)

Božanov – Radków (**)

(7)

Bukovec – Istebna (**)

(8)

Černousy/Ves- Zawidów (**)

(9)

Česká Čermná – Brzozowice (**)

(10)

Chomýž – Chomiąża (*)

(11)

Chuchelná – Borucin (*)

(12)

Chuchelná – Krzanowice (*)

(13)

Harrachov – Polana Jakuszycka (**)

(14)

Hať – Rudyszwałd (*)

(15)

Hať – Tworków (*)

(16)

Hněvošice – Ściborzyce Wielkie (*)

(17)

Horní Morava – Jodłów (**)

(18)

Hrčava – Jaworzynka (*)/ (**)

(19)

Hrčava (Trojmezí) – Tróstyk (**)

(20)

Janovičky – Głuszyca Górna (**)

(21)

Karviná Ráj II – Kaczyce Górne (*)

(22)

Kojkovice – Puńców (*)

(23)

Kopytov – Olza (*)

(24)

Linhartovy – Lenarcice (*)

(25)

Luční bouda – Równia pod Śnieżką (**)

(26)

Luční bouda – Śląski Dom (**)

(27)

Machovská Lhota – Ostra Góra (**)

(28)

Malá Čermná – Czermna (*)

(29)

Malý Stožek – Stożek (*)

(30)

Masarykova chata – Zieleniec (**)

(31)

Mladkov (Petrovičky) – Kamieńczyk (**)

(32)

Nýdek – Wielka Czantorja (**)

(33)

Nýdek – Cisownice (**)

(34)

Olešnice v Orlických horách (Číhalka) – Duszniki Zdrój (**)

(35)

Olešnice v Orlických horách – Kociol (**)

(36)

Opava – Pilszcz (*)

(37)

Petrovice u Karviné (Kempy) – Jastrzebie (**)

(38)

Petrovice u Karviné – Skrbensko (**)

(39)

Petříkovice – Okreszyn (**)

(40)

Píšť – Bolesław (*)

(41)

Rohov – Ściborzyce Wielkie (*)

(42)

Rusín – Gazdowice (*)

(43)

Šilheřovice – Chałupki (*)

(44)

Smrk – Stóg Izerski (**)

(45)

Soví sedlo (Jelenka) – Sowia Przełęcz (**)

(46)

Špindlerův mlýn – Przesieka (**)

(47)

Staré Město – Nowa Morawa (*)/(**)

(48)

Strahovice – Krzanowice (*)

(49)

Travná – Lutynia (*)/(**)

(50)

Třebom – Gródczanki (*)

(51)

Třebom – Kietrz (*)

(52)

Úvalno – Branice (*)

(53)

Vávrovice – Wiechowice (*)

(54)

Velké Kunětice –Sławniowice (*)

(55)

Velký Stožec – Stożek (**)

(56)

Věřňovice – Gorzyczki (*)

(57)

Věřňovice – Łaziska (*)

(58)

Vidnava – Kałków (*)

(59)

Višňovská – Wigancice Zytawskie (**)

(60)

Vosecká bouda (Tvarožník) – Szrenica (**)

(61)

Vrchol Kralického Sněžníku – Snieznik (**)

(62)

Žacléř – Niedomirów (**)

(63)

Zdoňov – Łączna**

(64)

Zlaté Hory – Jarnołtówek (**)

ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO

Pozemní hranice

(1)

Bílá – Klokočov

(2)

Bílá-Bumbálka – Makov

(3)

Břeclav (silnice) – Brodské (silnice)

(4)

Březová – Nová Bošáca

(5)

Brumov-Bylnice – Horné Srnie

(6)

Hodonín – Holíč

(7)

Hodonín – Holíč (železnice)

(8)

Horní Lideč – Lúky pod Makytou (železnice)

(9)

Lanžhot – Brodské

(10)

Lanžhot – Kúty (železnice)

(11)

Mosty u Jablunkova – Čadca (železnice)

(12)

Mosty u Jablunkova – Svrčinovec

(13)

Nedašova Lhota – Červený Kameň

(14)

Šance – Čadca-Milošová

(15)

Starý Hrozenkov – Drietoma

(16)

Strání – Moravské Lieskové

(17)

Střelná – Lysá pod Makytou

(18)

Sudoměřice – Skalica

(19)

Sudoměřice – Skalica (železnice)

(20)

Velká nad Veličkou – Vrbovce (železnice)

(21)

Velká nad Veličkou – Vrbovce

(22)

Vlárský průsmyk – Horné Srnie (železnice)

ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO

Pozemní hranice

(1)

Břeclav – Hohenau (železnice)

(2)

České Velenice – Gmünd

(3)

České Velenice – Gmünd (železnice)

(4)

České Velenice – Gmünd 2

(5)

Chlum u Třeboně – Schlag

(6)

Čížov – Hardegg

(7)

Dolní Dvořiště – Wullowitz

(8)

Halámky – Gmünd-Neu-Nagelberg

(9)

Hatě – Kleinhaugsdorf

(10)

Hevlín – Laa an der Thaaya

(11)

Hnanice – Mitterretzbach

(12)

Horní Dvořiště – Summerau (železnice)

(13)

Ježová – Iglbach

(14)

Koranda – St. Oswald

(15)

Mikulov – Drasenhofen

(16)

Nová Bystřice – Grametten

(17)

Nové Hrady – Pyhrabruck

(18)

Plešné jezero – Plöckensteinersee

(19)

Poštorná – Reinthal

(20)

Přední Výtoň – Guglwald

(21)

Znojmo – Retz (železnice)

(22)

Slavonice – Fratres

(23)

Studánky – Weigetschlag

(24)

Valtice – Schrattenberg

(25)

Vratěnín – Oberthürnau

(26)

Zadní Zvonková – Schöneben

ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO

Pozemní hranice

(1)

Aš – Selb

(2)

Aš – Selb- Plössberg (železnice)

(3)

Boží Dar – Oberwiesenthal

(4)

Broumov – Mähring

(5)

Česká Kubice – Furth im Wald (železnice)

(6)

Cheb – Schirnding (železnice)

(7)

Cínovec – Altenberg

(8)

Cínovec – Zinnwald

(9)

Děčín – Bad Schandau (železnice)

(10)

Dolní Poustevna – Sebnitz

(11)

Doubrava – Bad Elster

(12)

Folmava – Furth im Wald

(13)

Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain

(14)

Hrádek nad Nisou – Zittau (železnice)

(15)

Hřensko – Schmilka

(16)

Hřensko – Schöna (řeka)

(17)

Jiříkov – Neugersdorf

(18)

Kraslice – Klingenthal

(19)

Kraslice/Hraničná – Klingenthal (železnice)

(20)

Lísková – Waldmünchen

(21)

Mníšek – Deutscheinsiedel

(22)

Moldava – Neurehefeld

(23)

Pavlův Studenec – Bärnau

(24)

Pomezí nad Ohří – Schirnding

(25)

Potůčky – Johanngeorgenstadt (železnice)

(26)

Potůčky – Johanngeorgenstadt

(27)

Petrovice – Bahratal

(28)

Rozvadov – Waidhaus

(29)

Rozvadov – Waidhaus (silnice)

(30)

Rožany – Sohland

(31)

Rumburk – Ebersbach – Habrachtice (železnice)

(32)

Rumburk – Neugersdorf

(33)

Rumburk – Seifhennersdorf

(34)

Stožec – Haidmühle

(35)

Strážný – Philippsreuth

(36)

Svatá Kateřina – Neukirchen b.Hl. Blut

(37)

Svatý Kříž – Waldsassen

(38)

Varnsdorf – Seifhennersdorf

(39)

Vejprty – Bärenstein

(40)

Vejprty – Bärenstein (železnice)

(41)

Vojtanov – Bad Brambach (železnice)

(42)

Vojtanov – Schönberg

(43)

Všeruby – Eschlkam

(44)

Železná – Eslarn

(45)

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

(46)

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein (železnice)

Hraniční přechody pro cestovní ruch

(1)

Brandov – Olbernhau (Grünthal)

(2)

Branka – Hermannsreuth

(3)

Bublava –Aschberg (Klingenthal)

(4)

Bublava – Klingenthal (Aschberg)

(5)

Bučina – Finsterau

(6)

Čerchov – Lehmgrubenweg

(7)

Černý Potok – Jöhstadt

(8)

České Hamry – Hammerunterwiesenthal

(9)

České Žleby – Bischofsreut (Marchhäuser)

(10)

Český Jiřetín – Deutschgeorgenthal

(11)

Český mlýn 1 – Rittersgrün (Zollstrasse)

(12)

Český mlýn 2 – Rittersgrün (Kaffenbergweg)

(13)

Cheb – Waldsassen

(14)

Debrník – Ferdinandsthal

(15)

Dolní Podluží – Waltersdorf (Herrenwalde)

(16)

Dolní Světlá – Jonsdorf

(17)

Dolní Světlá – Waltersdorf

(18)

Dolní Žleb – Elbradweg Schöna

(19)

Fleky – Hofberg

(20)

Fojtovice – Fürstenau

(21)

Hora sv. Kateřiny – Deutschkatharinenberg

(22)

Horní Paseky – Bad Brambach

(23)

Hrádek nad Nisou – Hartau

(24)

Hranice – Bad Elster/Bärenloh

(25)

Hranice – Ebmath

(26)

Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) – Oberwiesenthal

(27)

Hřebečná/Korce – Henneberg (Oberjugel)

(28)

Hřensko – Schöna

(29)

Hubertky – Tellerhäuser

(30)

Jelení – Wildenthal

(31)

Jílové/Sněžník – Rosenthal

(32)

Jiříkov – Ebersbach (Bahnhofstr.)

(33)

Jiříkov – Neugersdorf (Breitscheidstrasse)

(34)

Kalek – Rübenau

(35)

Křížový Kámen – Kreuzstein

(36)

Krompach – Jonsdorf

(37)

Krompach – Oybin/Hain

(38)

Kryštofovy Hamry – Jöhstadt (Schmalzgrube)

(39)

Libá/Dubina – Hammermühle

(40)

Libá – Liebensteiner Tor

(41)

Lipová – Sohland

(42)

Lobendava – Langburkersdorf

(43)

Lobendava/Severní – Steinigtwolmsdorf

(44)

Loučná – Oberwiesenthal

(45)

Luby – Wernitzgrün

(46)

Mikulášovice – Hinterhermsdorf

(47)

Mikulášovice (Tomášov) – Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)

(48)

Mikulášovice/Tanečnice – Sebnitz (Forellenschänke)

(49)

Moldava – Holzhau

(50)

Mýtina – Neualbenreuth

(51)

Nemanice/Lučina – Untergrafenried

(52)

Nová Ves v Horách – Deutschneudorf

(53)

Nové Domy – Neuhausen

(54)

Nové Údolí (Trojstoličník) – Dreisessel

(55)

Ostrý – Grosser Osser

(56)

Ovčí Vrch – Hochstrasse

(57)

Petrovice – Lückendorf

(58)

Pleš – Friedrichshäng

(59)

Plesná – Bad Brambach

(60)

Pod Třemi znaky – Brombeerregel

(61)

Pomezí nad Ohří – Rathsamerweg (Schirnding)

(62)

Potůčky – Breitenbrunn (Himmelswiese)

(63)

Prášily – Scheuereck

(64)

Přední Zahájí – Waldheim

(65)

Rybník – Stadlern

(66)

Stříbrná/Zadní Ostružník – Klingenthal (Kleiner Rammelsberg)

(67)

Šluknov (Fukov) – Oppach

(68)

Šluknov (Královka) – Sohland a.d. Spree (Taubenheim)

(69)

Šluknov (Království) – Fiedersdorf (Blockhaus)

(70)

Šluknov –Neusalza – Spremberg (Badstraße)

(71)

Šluknov/Rožany – Sohland (Hohberg)

(72)

Starý Hrozňatov – Hatzenreuth

(73)

Starý Spálenec – Prennetriegelweg (Prennet)

(74)

Stožec – Haidmühle

(75)

Trojmezí (Kaiserův Mlýn) – Dreiländereck

(76)

Tři znaky – Drei Wappen

(77)

Varnsdorf – Großschönau

(78)

Všeruby – Gaishof

(79)

Vysoký kámen – Erlsbach

(80)

Zadní Chalupy – Helmhof

(81)

Zadní Cínovec – Georgenfeld

(82)

Zadní Doubice – Hinterheermsdorf

(83)

Zadní Jetřichovice – Hinterhermsdorf

(84)

Ždár – Griesbach

(85)

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Vzdušné hranice

A.   Pro veřejnost (1)

(1)

Brno – Tuřany

(2)

Karlovy Vary

(3)

Klatovy

(4)

Kunovice

(5)

Mnichovo Hradiště

(6)

Olomouc

(7)

Ostrava – Mošnov

(8)

Pardubice

(9)

Praha – Ruzyně

(10)

Uherské Hradiště – Kunovice

B.   Veřejnosti uzavřená (2)

(1)

Benešov

(2)

Hosín

(3)

Hradec Králové

(4)

Otrokovice

(5)

Plzeň – Líně

(6)

Přerov

(7)

Roudnice nad Labem

(8)

Vodochody

(9)

Vysoké Mýto

DÁNSKO

Námořní hranice

Dánsko

(1)

Aabenrå Havn

(2)

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro

(3)

Allinge Havn

(4)

Asnæsværkets Havn

(5)

Assens Havn

(6)

Augustenborg Havn

(7)

Avedøreværkets Havn

(8)

Avernakke Pier

(9)

Bagenkop Havn

(10)

Bandholm Havn

(11)

Bogense Havn

(12)

Bønnerup Havn

(13)

Dansk Salt A/S' Anlægskaj

(14)

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn

(15)

Dragør Havn

(16)

Enstedværkets Havn

(17)

Esbjerg Havn

(18)

Faaborg Havn

(19)

Fakse Havn

(20)

Fakse Ladeplade Fiskeri- og Lystbådehavn

(21)

Fredericia Havn

(22)

Frederikshavn Havn

(23)

Gedser Havn

(24)

Grenå Havn

(25)

Gråsten Havn

(26)

Gudhjem Havn

(27)

Gulfhavn, Stigsnæs

(28)

Haderslev Havn

(29)

Hals Havn

(30)

Hanstholm Havn

(31)

Hasle Havn

(32)

Helsingør Statshavn

(33)

Helsingør Færgehavn

(34)

Hirtshals Havn

(35)

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

(36)

Hobro Havn

(37)

Holbæk Havn

(38)

Holstebro-Struer Havn

(39)

Horsens Havn

(40)

Hou Havn (Odder)

(41)

Hundested Havn

(42)

Hvide Sande Havn

(43)

Kalundborg Havn

(44)

Kaløvig Bådehavn

(45)

Kerteminde Havn og Marina

(46)

Klintholm Havn

(47)

Koldby Kås Havn (Samsø)

(48)

Kolding Havn

(49)

Kongsdal Havn

(50)

Korsør Havn

(51)

Kyndbyværkets Havn

(52)

Københavns Havn

(53)

Køge Havn

(54)

Lemvig Havn

(55)

Lindholm Havn

(56)

Lindø-Terminalen

(57)

Lyngs Odde Ammoniakhavn

(58)

Marstal Havn

(59)

Masnedøværkets Havn

(60)

Middelfart Havn

(61)

Nakskov Havn

(62)

Neksø Havn

(63)

NKT Trådværket A/S' Havn

(64)

Nordjyllandsværkets Havn

(65)

Nyborg Havn

(66)

Nyborg Fiskerihavn

(67)

Nyborg Fritids- og Lystbåde-Havn

(68)

Nykøbing Falster Havn

(69)

Nykøbing Mors Havn

(70)

Næstved Havn

(71)

Odense Havn

(72)

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

(73)

Orehoved Havn

(74)

Randers Havn

(75)

Rudkøbing Havn

(76)

Rødby Færge- og Trafikhavn

(77)

Rømø Havn

(78)

Rønne Havn

(79)

Skagen Havn

(80)

Skive Havn

(81)

Skærbækværkets Havn

(82)

Spodsbjerg Færgehavn

(83)

Statoil Pieren

(84)

Stege Havn

(85)

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

(86)

Stigsnæsværkets Havn

(87)

Stubbekøbing Havn

(88)

Studstrupværkets Havn

(89)

Svaneke Havn

(90)

Svendborg Trafikhavn

(91)

Sæby Havn

(92)

Søby Havn

(93)

Sønderborg Havn

(94)

Tejn Havn

(95)

Thisted Havn

(96)

Thorsminde Havn

(97)

Thyborøn Havn

(98)

Vang Havn

(99)

Vejle Havn

(100)

Vordingborg Havn

(101)

Ærøskøbing Havn

(102)

Ålborg Havn

(103)

Ålborg Portland

(104)

Århus Havn

(105)

Årø Havn

(106)

Årøsund Havn

Faerské ostrovy

(1)

Fuglafjadar Havn

(2)

Klaksvikar Havn

(3)

Kollafjardar Havn

(4)

Oyra Havn

(5)

Runavikar Havn

(6)

Torshavn Havn

(7)

Tvøroyrar Havn

(8)

Vags Havn

(9)

Miovags/Sandavags Havn

(10)

Sørvags Havn

(11)

Vestmanna Havn

Grónsko

(1)

Aasiaat Havn (Egedesminde)

(2)

Ilulissat Havn (Jakobshavn)

(3)

Illoqqortoormiit Havn (Scoresbysund)

(4)

Kangerlussauaq Havn (Søndre Strømfjord)

(5)

Maniitsoq Havn (Sukkertoppen)

(6)

Nanortalik Havn

(7)

Narsaq Havn

(8)

Narsarsuaq Havn

(9)

Nuuk Havn (Godthåb)

(10)

Paamiut Havn (Frederikshåb)

(11)

Qaanaaq Havn (Thule)

(12)

Qaqortoq Havn (Julianehåb)

(13)

Qasigiannguit Havn (Christianshåb)

(14)

Qeqertarsuaq Havn (Godhavn)

(15)

Sisimiut Havn (Holsteinsborg)

(16)

Tasiilaq Havn (Angmagssalik)

(17)

Upernavik Havn

(18)

Uummannaq Havn (Umanak)

Vzdušné hranice

Dánsko

(1)

Billund Lufthavn

(2)

Esbjerg Lufthavn

(3)

Grønholt Flyveplads

(4)

Herning Flyveplads

(5)

Karup Lufthavn

(6)

Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup

(7)

Københavns Lufthavn i Kastrup

(8)

Letiště Lolland-Falster

(9)

Lemvig Lufthavn

(10)

Odense Lufthavn

(11)

Randers Flyveplads

(12)

Roskilde Lufthavn i Tune

(13)

Rønne Lufthavn

(14)

Sindal Lufthavn

(15)

Skive Lufthavn

(16)

Stauning Lufthavn

(17)

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge

(18)

Sønderborg Lufthavn

(19)

Thisted Lufthavn

(20)

Vojens Lufthavn

(21)

Ærø Lufthavn

(22)

Ålborg Lufthavn

(23)

Århus Lufthavn

(24)

Års flyveplads i Løgstør

Faerské ostrovy

(1)

Vågø Lufthavn

Grónsko:

(1)

Aasiaat Lufthavn (Egedesminde)

(2)

Ilulissat Lufthavn (Jakobshavn)

(3)

Kangerlussuaq Lufthavn (Søndre Strømfjord)

(4)

Kulusuk Lufthavn

(5)

Maniitsoq Lufthavn (Sukkertoppen)

(6)

Nerlerit Inaat Lufthavn

(7)

Narsarsuaq Lufthavn

(8)

Pituffik Lufthavn (Thule)

(9)

Nuuk Lufthavn (Godthåb)

(10)

Qaanaaq Lufthavn (Thule)

(11)

Sisimiut Lufthavn (Holsteinsborg)

(12)

Upernavik Lufthavn

(13)

Uummannaq Lufthavn (Umanak)

NĚMECKO

NĚMECKO – POLSKO

Stanovení hraničních přechodů na německé straně:

Stanovení hraničních přechodů na polské straně:

Ahlbeck

Swinemünde (Świnoujście)

Linken

Neu Lienken (Lubieszyn)

Grambow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Pomellen Autobahn (BAB 11)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Tantow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow

Rosow (Rosowek)

Mescherin – Hafen

Greifenhagen (Gryfino)

Mescherin

Greifenhagen (Gryfino)

Gartz – Hafen

Fiddichow (Widuchowa)

Schwedt

Nieder Kränig (Krajnik Dolny)

Hohensaaten-Hafen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Hohenwutzen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin-Kietz

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin-Kietz Bahnhof

Küstrin (Kostrzyn)

Frankfurt/Oder – Hafen (přístav)

Słubice

Frankfurt/Oder Straße (silnice)

Słubice

Frankfurt/Oder Bahnhof (nádraží, železnice)

Kunersdorf (Kunowice)

Frankfurt/Oder Autobahn (dálnice)

Schwetig (Świecko)

Eisenhüttenstadt – Hafen (přístav)

Mühlow (Miłów)

Guben Straße (silnice)

Guben (Gubin)

Guben Bahnhof

Guben (Gubin)

Guben

Gubinchen (Gubinek)

Forst Bahnhof

Forst (Zasieki)

Forst Autobahn

Erlenholz (Olszyna)

Forst

Skaren (Zasieki)

Bad Muskau – Fürst Pückler Park

Lugnitz (Łęknica Park Muzakowski)

Bad Muskau

Lugnitz (Łęknica)

Podrosche

Priebus (Przewoz)

Horka Bahnhof

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Ludwigsdorf Autobahn

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Hagenwerder

Radmeritz (Radomierzyce)

Görlitz Straße

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz Bahnhof

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz/Marienthal

Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Zittau Chopin-Straße

Kleinschönau (Sieniawka)

Zittau-Friedensstraße

Poritsch (Porajow)

Malý pohraniční styk

Blankensee

Böck (Buk)

Schwennenz

Boblin (Bobolin)

Görlitz-Altstadtbrücke

Görlitz (Zgorzelec-Most Staromiejski)

NĚMECKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Stanovení hraničních přechodů na německé straně:

Stanovení hraničních přechodů na české straně:

Zittau Bahnhof

Grottau an der Neiße (Hrádek n. N.)

Seifhennersdorf (Nordstraße)

Rumburg (Rumburk)

Seifhennersdorf

Warnsdorf (Varnsdorf)

Neugersdorf

Georgswalde (Jiříkov)

Ebersbach Bahnhof

Rumburg (Rumburk)

Sohland

Rosenhain (Rožany)

Sebniz

Niedereinsiedel (Dolní Poustevna)

Schmilka

Herrnskretschen (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof

Tetschen (Děčín)

Schöna

Herrnskretschen (Hřensko)

Bahratal

Peterswald (Petrovice)

Zinnwald

Zinnwald (Cínovec)

Altenberg

Zinnwald (Cínovec)

Neurehefeld

Moldau (Moldava)

Deutscheinsiedel

Böhmischeinsiedel (Mníšek)

Reitzenhain

Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)

Bärenstein (Bahnhof)

Weipert (Vejprty)

Bärenstein

Weipert (Vejprty)

Oberwiesenthal

Gottesgab (Boží Dar)

Johanngeorgenstadt Bahnhof

Breitenbach (Potůčky)

Johanngeorgenstadt

Breitenbach (Potůčky)

Klingenthal

Graslitz (Kraslice)

Bad Brambach Bahnhof

Voitersreuth (Vojtanov)

Schönberg

Voitersreuth (Vojtanov)

Bad Elster

Grün (Doubrava)

Selb

Asch (Aš)

Selb-Plößberg Bahnhof

Asch (Aš)

Schirnding Bahnhof

Eger (Cheb)

Schirnding

Mühlbach (Pomezí)

Waldsassen

Heiligenkreuz (Svatý Kříž)

Mähring

Promenhof (Broumov)

Bärnau

Paulusbrunn (Pavlův Studenec)

Waidhaus (B 14)

Roßhaupt (Rozvadov)

Waidhaus Autobahn

Roßhaupt (Rozvadov)

Eslarn

Eisendorf (Železná)

Waldmünchen

Haselbach (Lísková)

Furth im Wald

Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof

Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)

Eschlkam

Neumark (Všeruby)

Neukirchen b. Hl. Blut

St. Katharina (Svatá Kateřina)

Bayerisch Eisenstein

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Bayerisch Eisenstein Bahnhof

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Philippsreuth

Kuschwarda (Strážný)

NĚMECKO – ŠVÝCARSKO

Stanovení hraničních přechodů na německé straně:

Stanovení hraničních přechodů na švýcarské straně:

Konstanz-Klein Venedig

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz-Schweizer Personenbahnhof

Konstanz Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Kreuzlingen

Konstanz-Emmishofer Tor

Kreuzlingen-Emmishofer

Konstanz-Paradieser Tor

Tägerwilen

Konstanz-Autobahn

Kreuzlingen-Autobahn

Gaienhofen

Steckborn

Hemmenhofen

Steckborn

Wangen

Mammern

Öhningen-Oberstaad

Stein am Rhein

Öhningen

Stein am Rhein

Rielasingen Bahnhof

Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof

Schaffhausen

Rielasingen

Ramsen-Grenze

Gasthof „Spießhof“ an der B 34

Gasthof „Spiesshof“

Gottmadingen

Buch-Grenze

Murbach

Buch-Dorf

Gailingen-Ost

Ramsen-Dorf

Gailingen-Brücke

Diessenhofen

Gailingen-West

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Randegg

Neu Dörflingen

Bietingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Thayngen-Ebringer Straße

Schlatt am Randen

Thayngen-Schlatt

Büßlingen

Hofen

Wiechs-Dorf

Altdorf

Wiechs-Schlauch

Merishausen

Neuhaus-Randen

Bargen

Fützen

Beggingen

Stühlingen

Schleitheim

Eberfingen

Hallau

Eggingen

Wunderklingen

Erzingen

Trasadingen

Erzingen Bahnhof

Trasadingen Bahnhof

Weisweil

Wilchingen

Jestetten-Wangental

Osterfingen

Jestetten-Hardt

Neuhausen

Jestetten Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Nohl

Nohl

Altenburg-Rheinbrücke

Rheinau

Nack

Rüdlingen

Lottstetten

Rafz-Solgen

Lottstetten-Dorf

Rafz-Grenze

Lottstetten Bahnhof

Rafz Bahhof

Baltersweil

Rafz-Schluchenberg

Dettighofen

Buchenloh

Bühl

Will-Grenze

Günzgen

Wasterkingen

Herdern

Rheinsfelden

Rötteln

Kaiserstuhl

Reckingen

Rekingen

Rheinheim

Zurzach-Burg

Waldshut Bahnhof

Koblenz

Waldshut-Rheinbrücke

Koblenz

Waldshut-Rheinfähre

Juppen/Full

Dogern

Leibstadt

Albbruck

Schwaderloch

Laufenburg

Laufenburg

Bad Säckingen-alte Rheinbrücke

Stein/Holzbrücke

Bad Säckingen

Stein

Rheinfelden Warmbach-Autobahn

Rheinfelden

Rheinfelden

Rheinfelden

Grenzacherhorn

Riehen-Grenzacher Straße

Inzlingen

Riehen-Inzlinger Straße

Lörrach-Wiesentalbahn

Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten

Riehen

Lörrach-Wiesenuferweg

Riehen-Weilstraße

Weil-Ost

Riehen-Weilstraße

Basel Badischer Personenbahnhof

Basel Badischer Bahnhof

Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein (spádové seřaďovací nádraží)

Basel Badischer Rangierbahnhof

Weil-Otterbach

Basel-Freiburger Straße

Weil-Friedlingen

Basel-Hiltalinger Straße

Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)

Basel

Přístavy na Bodamském jezeře

(1)

Lindau-Städtischer Segelhafen

(2)

Lindau-Hafen

(3)

Bad Schachen

(4)

Wasserburg (Bodensee)

(5)

Langenargen

(6)

Friedrichshafen-Hafen (přístav)

(7)

Meersburg

(8)

Überlingen

(9)

Mainau

(10)

Konstanz-Hafen

(11)

Insel Reichenau

(12)

Radolfzell

Přístavy na řece Rýn

(1)

Rheinfelden-Rheinhafen

(2)

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

(3)

Grenzach (Fa. Geigy)

(4)

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

(5)

Weil-Schiffsanlegestelle

(6)

Weil-Rheinhafen

Přístavy v Severním moři

(1)

List/Sylt

(2)

Hörnum/Sylt

(3)

Dagebüll

(4)

Wyk/Föhr

(5)

Wittdün/Amrum

(6)

Pellworm

(7)

Strucklahnungshörn/Nordstrand

(8)

Süderhafen/Nordstrand

(9)

Husum

(10)

Friedrichstadt

(11)

Tönning

(12)

Büsum

(13)

Meldorfer Hafen

(14)

Friedrichskoog

(15)

Helgoland

(16)

Itzehoe

(17)

Wewelsfleth

(18)

Brunsbüttel

(19)

Glückstadt

(20)

Elmshorn

(21)

Uetersen

(22)

Wedel

(23)

Hamburk

(24)

Hamburk-Neuenfelde

(25)

Buxtehude

(26)

Stade

(27)

Stadersand

(28)

Bützflether Sand

(29)

Otterndorf

(30)

Cuxhaven

(31)

Bremerhaven

(32)

Brémy

(33)

Lemwerder

(34)

Elsfleth

(35)

Brake

(36)

Großensiel

(37)

Nordenham

(38)

Fedderwardersiel

(39)

Eckwarderhörne

(40)

Varel

(41)

Wilhelmshaven

(42)

Hooksiel

(43)

Horumersiel

(44)

Carolinensiel (Harlesiel)

(45)

Neuharlingersiel

(46)

Bensersiel

(47)

Westeraccumersiel

(48)

Norddeich

(49)

Greetsiel

(50)

Wangerooge

(51)

Spiekeroog

(52)

Langeoog

(53)

Baltrum

(54)

Norderney

(55)

Juist

(56)

Borkum

(57)

Emden

(58)

Leer

(59)

Weener

(60)

Papenburg

(61)

Herbrum

Pobaltské přístavy

(1)

Flensburg-Hafen

(2)

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

(3)

Glücksburg

(4)

Langballigau

(5)

Quern-Neukirchen

(6)

Gelting

(7)

Maasholm

(8)

Schleimünde

(9)

Kappeln

(10)

Olpenitz (Hafenanlage der Bundesmarine)

(11)

Schleswig

(12)

Ostseebad Damp

(13)

Eckernförde

(14)

Eckernförde (Hafenanlage der Bundesmarine)

(15)

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(16)

Rendsburg

(17)

Strande

(18)

Schilksee

(19)

Kiel-Holtenau

(20)

Kiel

(21)

Möltenort/Heikendorf

(22)

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(23)

Laboe

(24)

Orth

(25)

Puttgarden

(26)

Burgstaaken

(27)

Heiligenhafen

(28)

Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(29)

Grömitz

(30)

Neustadt (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(31)

Niendorf

(32)

Lübeck-Travemünde

(33)

Lübeck

(34)

Timmendorf

(35)

Wolgast

(36)

Wismar

(37)

Warnemünde

(38)

Rostock Überseehafen

(39)

Stralsund

(40)

Libben

(41)

Bock

(42)

Lauterbach Hafen

(43)

Saßnitz

(44)

Ruden

(45)

Greifswald – Ladebow Hafen

(46)

Herningsdorf Seebrücke

(47)

Ahlbeck Seebrücke

Oderhaff

(1)

Anklam Hafen

(2)

Karnin

(3)

Kamminke

(4)

Ueckermünde

(5)

Altwarp Hafen

Mezinárodní letiště, menší letiště, polní letiště

Ve spolkové zemi Šlesvicko-holštýnsko

(1)

Eggebek

(2)

Flensburg-Schäferhaus

(3)

Helgoland-Düne

(4)

Hohn

(5)

Itzehoe-Hungriger Wolf

(6)

Kiel-Holtenau

(7)

Lübeck-Blankensee

(8)

Schleswig/Jagel

(9)

Westerland/Sylt

(10)

Wyk/Föhr

Ve spolkové zemi Meklenbursko-přední Pomořansko

(1)

Barth

(2)

Heringsdorf

(3)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(4)

Rostock-Laage

Ve spolkové zemi Hamburk

(1)

Hamburk

Ve spolkové zemi Brémy

(1)

Brémy

(2)

Bremerhaven-Luneort

Ve spolkové zemi Dolní Sasko

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Jever

(12)

Leer-Nüttermoor

(13)

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

(14)

Norderney

(15)

Nordholz

(16)

Nordhorn-Lingen

(17)

Osnabrück-Atterheide

(18)

Peine-Eddersee

(19)

Wangerooge

(20)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(21)

Wittmundhafen

(22)

Wunstorf

Ve spolkové zemi Braniborsko

(1)

Nauen

(2)

Schönhagen

(3)

Strausberg

Ve spolkové zemi Berlín

(1)

Berlin-Tegel

(2)

Berlin-Tempelhof

(3)

Berlin-Schönefeld

VE spolkové zemi Sasko-Anhaltsko

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburk

Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko

(1)

Cáchy-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dahlemer Binz

(6)

Dortmund-Wickede

(7)

Düsseldorf

(8)

Essen-Mülheim

(9)

Hangelar

(10)

Hopsten

(11)

Köln/Bonn

(12)

Marl/Loemühle

(13)

Meinerzhagen

(14)

Mönchengladbach

(15)

Münster-Osnabrück

(16)

Nörvenich

(17)

Paderborn-Lippstadt

(18)

Porta Westfalica

(19)

Rheine-Bentlage

(20)

Siegerland

(21)

Stadtlohn-Wenningfeld

(22)

Weeze-Lahrbruch

Ve spolkové zemi Sasko

(1)

Drážďany

(2)

Lipsko-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

Ve spolkové zemi Duryňsko

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt

Ve spolkové zemi Porýní-Falc

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz-Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Mendig

(7)

Pirmasens-Zweibrücken

(8)

Ramstein (Letecká základna USA)

(9)

Speyer

Ve spolkové zemi Sársko

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

Ve spolkové zemi Hesensko

(1)

Egelsbach

(2)

Allendorf/Eder

(3)

Frankfurt nad Mohanem

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

Ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Letiště v Badenu (Karlsruhe)

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

(7)

Laupheim

(8)

Leutkirch-Unterzeil

(9)

Mannheim-City

(10)

Mengen

(11)

Niederstetten

(12)

Schwäbisch Hall

(13)

Stuttgart

Ve spolkové zemi Bavorsko

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg-Mühlhausen

(3)

Bayreuth-Bindlacher Berg

(4)

Coburg-Brandebsteinsebene

(5)

Eggenfelden/Niederbayern

(6)

Erding

(7)

Fürstenfeldbruck

(8)

Hassfurth-Mainwiesen

(9)

Herzogenaurach

(10)

Hof-Plauen

(11)

Ingolstadt

(12)

Kempten-Durach

(13)

Landsberg/Lech

(14)

Landshut-Ellermühle

(15)

Lechfeld

(16)

Leipheim

(17)

Memmingen

(18)

Mnichov „Franz Joseph Strauß“

(19)

Neuburg

(20)

Norimberk

(21)

Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH

(22)

Passau-Vilshofen

(23)

Roth

(24)

Rothenburg o.d. Tauber

(25)

Straubing-Wallmühle

(26)

Weiden/Opf.

(27)

Würzburg am Schenkenturm

ESTONSKO

ESTONSKO – LOTYŠSKO

Pozemní hranice

Název hraničního přechodu

Místo provádění hraničních kontrol

Holdre BCP

Hranice Lotyšsko – Holdre, dálnice

Ikla BCP

Dálnice Talin – Pärnu – Ikla

Jäärja BCP

Dálnice Kilingi-Nõmme – Kiisa

Lilli BCP

Dálnice Karksi-Nuia – Lilli

Murati BCP

Dálnice Riia – Pihkva

Mõisaküla BCP

Silnice Mõisaküla

Valga-1 BCP

Dálnice Valga – Uulu

Valga-2 BCP

Město Valga

Valga-3 BCP

Město Valga

Vana-Ikla BCP

Dálnice Rannametsa – Ikla

Vastse-Roosa BCP

Dálnice Mõniste – Ape

ESTONSKO – RUSKÁ FEDERACE

Pozemní hranice

Název hraničního přechodu (BCP)

Místo provádění hraničních kontrol

Koidula BCP

Dálnice Karisilla – Petseri

Luhamaa BCP

Dálnice Riga – Pihkva

Narva-1 BCP

Dálnice Tallin – Narva

Železnice Narva BCP

Železniční stanice Narva

Železnice Orava BCP

Železniční stanice Orava

Narva-2 BCP (3)

Město Narva (3)

Saatse BCP (3)

Dálnice Saatse – Petseri (3)

Námořní hranice

Název hraničního přechodu

Místo provádění hraničních kontrol

Dirhami BCP

Přístav Dirhami

Haapsalu BCP

Přístav Haapsalu

Heltermaa BCP

Přístav Heltermaa

Kuivastu BCP

Přístav Kuivastu

Kunda BCP

Přístav Kunda

Lehtma BCP

Přístav Lehtma

Lohusalu BCP

Přístav Lohusalu

Loksa BCP

Přístav Loksa

Kuressaare-1 BCP

Přístav Kuressaare

Miiduranna BCP

Přístav Miiduranna

Muuga BCP

Přístav Muuga

Mõntu BCP

Přístav Mõntu

Narva-Jõesuu BCP

Přístav Narva-Jõesuu

Nasva BCP

Přístav Nasva

Paldiski-1 BCP

Přístav Paldiski North

Paldiski-2 BCP

Přístav Paldiski South

Praaga BCP

Praaga, okres Vara

Pärnu-2 BCP

Přístav Pärnu

Pärnu-3 BCP

Pärnu jahisadam

Rohuküla BCP

Přístav Rohuküla

Roomassaare BCP

Přístav Roomassaare

Ruhnu BCP

Přístav Ringsu

Saaremaa sadama BCP

Přístav Saaremaa

Sillamäe sadama BCP

Přístav Sillamäe

Sõru BCP

Přístav Sõru

Tallin-2 BCP

Přístav Meeruse

Tallin-3 BCP

Přístav Bekkeri

Tallin-4 BCP

Přístav Vene-Balti

Tallin-5 BCP

Přístav Paljassaare

Tallin-6 BCP

Přístav Hundipea

Tallin-7 BCP

Miinisadam

Tallin-8 BCP

Přístav Peetri

Tallin-9 BCP

Lennusadam

Tallin-10 BCP

Patareisadam

Tallin-11 BCP

Vanasadam

Tallin-12 BCP

Přístav Pirita

Veere BCP

Přístav Veere

Vergi BCP

Přístav Vergi

Virtsu BCP

Přístav Virtsu

Vzdušné hranice

Název hraničního přechodu

Místo provádění hraničních kontrol

Kuressaare-2 BCP

Letiště Kuressaare

Kärdla BCP

Letiště Kärdla

Pärnu-1 BCP

Letiště Pärnu

Tallin-1 BCP

Letiště Tallin

Tallin-13 BCP

Terminál pro helikoptéry v Linnahalle

Tartu-1 BCP

Letiště Tartu

Ämari BCP

Letiště Ämari

ŘECKO

ΕΝΑΕΡIΑ ΣΥΝΟΡΑ (4)

LETIŠTĚ (VZDUŠNÉ HRANICE)

1.

ΑΘΗΝΑ

ATÉNY

2.

ΗΡΑΚΛΕIΟ

HÉRAKLION

3.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

SOLUŇ

4.

ΡΟΔΟΣ

RHODOS

5.

ΚΕΡΚΥΡΑ

KORFU

6.

ΑΝΤIΜΑΧΕIΑ ΚΩ

ANTIMACHIA (KOS)

7.

ΧΑΝIΑ

CHANIE

8.

ΠΥΘΑΓΟΡΕIΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO, SAMOS

9.

ΜΥΤIΛΗΝΗ

MITILINI

10.

IΩΑΝΝIΝΑ

IOANNINA

11.

ΑΡΑΞΟΣ

ARAXOS

12.

ΣΗΤΕIΑ

SITIA

13.

ΧIΟΣ

CHIOS

14.

ΑΡΓΟΣΤΟΛI

ARGOSTOLI

15.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

16.

ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

17.

ΑΚΤIΟ ΒΟΝIΤΣΑΣ

AKTIO VONITSAS

18.

ΜΗΛΟΣ

MILOS

19.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTOS

20.

ΘΗΡΑ

THIRA

21.

ΣΚIΑΘΟΣ

SKIATHOS

22.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

KARPATHOS

23.

ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

24.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

25.

ΕΛΕΥΣIΝΑ

ELEFSINA

26.

ΑΝΔΡΑΒIΔΑ

ANDRAVIDA

27.

ΑΤΣIΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

ATSIKI – LIMNOS

28

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΝΕΑ AGHIALOS

29.

ΚΑΣΤΟΡΙA

KASTORIA


ΘΑΛΑΣΣIΑ ΣΥΝΟΡΑ

PŘÍSTAVY (NÁMOŘNÍ HRANICE)

1.

ΓΥΘΕIΟ

GITHIO

2.

ΣΥΡΟΣ

SIROS

3.

ΗΓΟΥΜΕΝIΤΣΑ

IGUMENICA

4.

ΣΤΥΛIΔΑ

STILIDA

5.

ΑΓIΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ

AGIOS NIKOLAOS

6.

ΡΕΘΥΜΝΟ

RETHIMNO

7.

ΛΕΥΚΑΔΑ

LEFKADA

8.

ΣΑΜΟΣ

SAMOS

9.

ΒΟΛΟΣ

VOLOS

10.

ΚΩΣ

KOS

11.

ΔΑΦNΗ ΑΓIΟΥ ΟΡΟΥΣ

DAFNI, AGIOU OROS

12.

IΒΗΡΑ ΑΓIΟ ΟΡΟΥΣ

IVIRA, AGIOU OROS

13.

ΓΕΡΑΚIΝΗ

GERAKINI

14.

ΓΛΥΦΑΔΑ

GLIFADA

15.

ΠΡΕΒΕΖΑ

PREVEZA

16.

ΠΑΤΡΑ

PATRA

17.

ΚΕΡΚΥΡΑ

KORFU

18.

ΣΗΤΕIΑ

SITIA

19.

ΧIΟΣ

CHIOS

20.

ΑΡΓΟΣΤΟΛI

ARGOSTOLI

21.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

SOLUŇ

22.

ΚΟΡIΝΘΟΣ

KORINTOS

23.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

24.

ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

25.

ΘΑΚΗ

ITHAKI

26.

ΠΥΛΟΣ

PILOS

27.

ΠΥΘΑΓΟΡΕIΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO – SAMOS

28.

ΛΑΥΡIΟ

LAVRIO

29.

ΗΡΑΚΛΕIΟ

HERAKLIO

30.

ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝIΑΣ

SAMI, KEFALONIE

31.

ΠΕIΡΑIΑΣ

PIREAS

32.

ΜΗΛΟΣ

MILOS

33.

ΚΑΤΑΚΩΛΟ

KATAKOLO

34.

ΣΟΥΔΑ ΧΑΝIΩΝ

SOUDA – CHANIE

35.

IΤΕΑ

ITEA

36.

ΕΛΕΥΣIΝΑ

ELEFSINA

37.

ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

38.

ΝΑΥΠΛIΟ

NAFPLIO

39.

ΧΑΛΚIΔΑ

CHALKIDA

40.

ΡΟΔΟΣ

RODOS

41.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTOS

42.

ΘΗΡΑ

THIRA

43.

ΚΑΛΟI ΛIΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ

KALI – LIMENES – HERAKLION

44.

ΜΥΡIΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

MYRINA – LIMNOS

45.

ΠΑΞΟI

PAXI

46.

ΣΚIΑΘΟΣ

SKIATHOS

47.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

48.

ΑIΓIΟ

AIGHIO

49.

ΠΑΤΜΟΣ

PATMOS

50.

ΣΥΜΗ

SIMI

51.

ΜΥΤIΛΗΝΗ

MITILINI

52.

ΧΑΝIΑ

CHANIE

53.

ΑΣΤΑΚΟΣ

ASTAKOS


ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ

POZEMNÍ HRANICE

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝIΑ

S ALBÁNIÍ

1.

ΚΑΚΑΒIΑ

1.

KAKAVIA

2.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

2

KRISTALOPIGI

3

ΣΑΓΙΑΔΑ

3

SAGIADA

4

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

4

MERTZANI

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ FYROM

S BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE

1.

ΝIΚΗ

1.

NIKI

2.

ΕIΔΟΜΕNΗ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

IDOMENI (ŽELEZNICE)

3.

ΕΥΖΩΝΟI

3.

EVZONI

4.

ΔΟIΡΑΝΗ

4.

DOIRANI

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡIΑ

S BULHARSKEM

1.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

1.

PROMACHONAS

2.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

PROMACHONAS (ŽELEZNICE)

3.

ΔIΚΑIΑ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

3.

DIKEA, EVROS (ŽELEZNICE)

4.

ΟΡΜΕΝIΟ

4.

ORMENIO, EVROS

5

ΕΞΟΧΗ

5

ΕΧΟΗΙ

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ

S TURECKEM

1.

ΚΑΣΤΑΝIΕΣ ΕΒΡΟΥ

1.

KASTANIES

2.

ΠΥΘIΟΥ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

PITHIO (ŽELEZNICE)

3.

ΚΗΠΟI ΕΒΡΟΥ

3.

KIPI

ŠPANĚLSKO

Vzdušné hranice

(1)

Madrid – Barajas

(2)

Barcelona

(3)

Gran Canaria

(4)

Palma de Mallorca

(5)

Alicante

(6)

Ibiza

(7)

Malaga

(8)

Sevilla

(9)

Tenerife Sur

(10)

Tenerife Norte

(11)

Valencie

(12)

Almeria

(13)

Autonomní oblast Asturie

(14)

Bilbao

(15)

Fuerteventura

(16)

Gerona

(17)

Granada

(18)

Lanzarote

(19)

La Palma

(20)

Menorca

(21)

Santander

(22)

Santiago

(23)

Vitoria

(24)

Zaragoza

(25)

Pamplona

(26)

Jerez de la Frontera

(27)

Valladolid

(28)

Reus

(29)

Vigo

(30)

La Corua

(31)

Samosprávná oblast Murcia

Námořní hranice

(1)

Algeciras (Cádiz)

(2)

Alicante

(3)

Almeria

(4)

Arrecife (Lanzarote)

(5)

Avilés (Asturie)

(6)

Barcelona

(7)

Bilbao

(8)

Cádiz

(9)

Cartagena (Murcia)

(10)

Castellón

(11)

Ceuta

(12)

Ferrol (La Corua)

(13)

Gijón

(14)

Huelva

(15)

Ibiza

(16)

La Corua

(17)

La Línea de la Concepción

(18)

La Luz (Las Palmas)

(19)

Mahón

(20)

Malaga

(21)

Melilla

(22)

Motril (Granada)

(23)

Palma de Mallorca

(24)

Sagunto (Provincie Valencie)

(25)

San Sebastian

(26)

Santa Cruz, Tenerife

(27)

Santander

(28)

Sevilla

(29)

Tarifa

(30)

Tarragona

(31)

Valencie

(32)

Vigo

Pozemní hranice

(1)

Ceuta

(2)

Melilla

(3)

La Seo de Urgel

(4)

La Línea de la Concepción (5)

FRANCIE

Vzdušné hranice

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Charleville-Mézières

(32)

Châteauroux-Déols

(33)

Cherbourg-Mauperthus

(34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(35)

Colmar-Houssen

(36)

Courchevel

(37)

Deauville-Saint-Gatien

(38)

Dieppe-Saint-Aubin

(39)

Dijon-Longvic

(40)

Dinard-Pleurtuit

(41)

Dôle-Tavaux

(42)

Epinal-Mirecourt

(43)

Figari-Sud Corse

(44)

Cap-Tallard

(45)

Geneva-Cointrin

(46)

Granville

(47)

Grenoble-Saint-Geoirs

(48)

Hyères-le Palivestre

(49)

Issy-les-Moulineaux

(50)

La Môle

(51)

Lannion

(52)

La Rochelle-Laleu

(53)

Laval-Entrammes

(54)

Le Castelet

(55)

Le Havre-Octeville

(56)

Le Mans-Arnage

(57)

Le Touquet-Paris-Plage

(58)

Lille-Lesquin

(59)

Limoges-Bellegarde

(60)

Lognes-Emerainville

(61)

Lorient-Lann-Bihoué

(62)

Lyon-Bron

(63)

Lyon-Saint-Exupéry

(64)

Marseille-Provence

(65)

Meaux-Esbly

(66)

Megève

(67)

Metz-Nancy-Lorraine

(68)

Monaco-Héliport

(69)

Montbéliard-Courcelles

(70)

Montpellier-Fréjorgues

(71)

Morlaix-Ploujean

(72)

Nancy-Essey

(73)

Nantes-Atlantique

(74)

Nevers-Fourchambault

(75)

Nice-Côte d'Azur

(76)

Nîmes-Garons

(77)

Orléans-Bricy

(78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(79)

Paříž–Charles de Gaulle

(80)

Paris-le Bourget

(81)

Paris-Orly

(82)

Pau-Pyrénées

(83)

Périgueux-Bassillac

(84)

Perpignan-Rivesaltes

(85)

Poitiers-Biard

(86)

Pontarlier

(87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(88)

Quimper-Pluguffan

(89)

Remeš-Champagne

(90)

Rennes Saint-Jacques

(91)

Roanne-Renaison

(92)

Rodez-Marcillac

(93)

Rouen-Vallée de Seine

(94)

Saint-Brieuc-Armor

(95)

Saint-Etienne-Bouthéon

(96)

Saint-Nazaire-Montoir

(97)

Saint-Yan

(98)

Strasbourg-Entzheim

(99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(100)

Toulouse-Blagnac

(101)

Tours-Saint-Symphorien

(102)

Toussus-le-Noble

(103)

Troyes-Barberey

(104)

Valence-Chabeuil

(105)

Valenciennes-Denain

(106)

Vannes-Meucon

(107)

Vesoul-Frotey

(108)

Vichy-Charmeil

Námořní hranice

(1)

Agde

(2)

Ajaccio

(3)

Anglet

(4)

Arcachon

(5)

Bastia

(6)

Bayonne