ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 172

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
25. července 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2006/C 172/1

Závěry Rady o Evropském ukazateli jazykových kompetencí

1

 

Komise

2006/C 172/2

Směnné kurzy vůči euru

4

2006/C 172/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

5

2006/C 172/4

Výzva k předložení připomínek k předloze nařízení Komise

6

2006/C 172/5

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ( 1 )

8

2006/C 172/6

Oznámení týkající se platných vyrovnávacích opatření na dovoz bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie do Společenství: změna názvu společnosti podléhající individuální sazbě vyrovnávacího cla

21

2006/C 172/7

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

22

2006/C 172/8

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

23

 

III   Oznámení

 

Komise

2006/C 172/9

Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v rámci víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Program eContentplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Výzva k předkládání návrhů — Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

26

2006/C 172/1

Výzva k předkládání návrhů — Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Rada

25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/1


Závěry Rady o Evropském ukazateli jazykových kompetencí

(2006/C 172/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na:

strategický cíl, který byl pro Evropskou unii stanoven na zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 a který byl znovu potvrzen na zasedání Evropské rady ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001, stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším počtem pracovních míst, s lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností;

mandát udělený zasedáním Evropské rady v Lisabonu Radě ve složení pro vzdělávání, aby provedla celkovou reflexi ohledně konkrétních budoucích cílů vzdělávacích systémů se zaměřením na společné zájmy a priority při respektování národní rozmanitosti  (1);

usnesení Rady ze dne 14. února 2002 o podpoře jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání (2), které mimo jiné zdůraznilo, že:

znalost jazyků je jednou ze základních dovedností, kterou potřebuje získat každý občan, aby se mohl účinně podílet na životě evropské znalostní společnosti, a která tudíž usnadňuje začlenění do společnosti a sociální soudržnost; a že

všechny evropské jazyky mají z kulturního hlediska stejnou hodnotu a důstojnost a tvoří nedílnou součást evropské kultury a civilizace,

a které vyzvalo členské státy, aby vytvořily systémy uznávání kompetencí v oblasti jazykových znalostí na základě společného evropského referenčního rámce pro jazyky vypracovaného Radou Evropy;

závěry ze zasedání Evropské rady v Barceloně ve dnech 15. až 16. března 2002 (3), které:

potvrdily podrobný pracovní program týkající se kroků navazujících na cíle systémů vzdělávání a odborné přípravy (4),

vyzvaly k dalším opatřením ke zlepšení osvojování základních dovedností, zejména výukou alespoň dvou cizích jazyků od útlého věku a

vyzvaly k zavedení ukazatele jazykových kompetencí v roce 2003;

závěry Rady o nových ukazatelích v oblasti vzdělávání a odborné přípravy z května roku 2005 (5);

sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané Evropský ukazatel jazykových kompetencí  (6);

návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (7), které definuje komunikaci v cizím jazyce jako klíčovou kompetenci;

sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost  (8) ;

ZNOVU POTVRVZUJE, že

znalost cizích jazyků nejen pomáhá podporovat vzájemné porozumění mezi národy, ale je i předpokladem mobilní pracovní síly a přispívá ke konkurenceschopnosti hospodářství Evropské unie;

pravidelné sledování vykonané práce a pokroku za použití ukazatelů a kritérií, jež umožňuje určit osvědčené postupy s cílem zajistit strategické vedení a řízení krátkodobých i dlouhodobých opatření pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, je podstatnou součástí Lisabonského procesu;

UZNÁVÁ, že

jsou potřebná opatření pro nápravu současné situace, kdy neexistují spolehlivé srovnávací údaje o výsledcích výuky a studia cizích jazyků;

taková opatření musí být založena na shromažďování údajů pomocí objektivních testů jazykových znalostí, vypracovaných a vykonávaných tak, aby byla zajištěna spolehlivost, přesnost a platnost takových údajů;

takové údaje mají potenciál pomáhat při určování a sdílení osvědčených postupů v rámci politik jazykového vzdělávání a metod výuky jazyků prostřednictvím posílené výměny informací a zkušeností;

členské státy potřebují jasnější představu o praktických a finančních opatřeních, jež budou všechny muset učinit za účelem provádění Evropského ukazatele jazykových kompetencí;

ZDŮRAZŇUJE, že

při vývoji ukazatele by měla být plně respektována odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů a nemělo by při něm dojít k nadměrnému administrativnímu a finančnímu zatížení dotyčných organizací a institucí;

metoda shromažďování údajů by měla zohlednit předchozí práci v této oblasti na mezinárodní úrovni a na úrovni Unie a členských států a měla by být vypracována a prováděna nákladově efektivním způsobem,

Evropský ukazatel jazykových kompetencí musí být zaveden co nejdříve v souladu s těmito podmínkami:

měly by být shromažďovány údaje o kompetencích v prvním a druhém cizím jazyce:

prostřednictvím společného souboru testů zadaných reprezentativnímu vzorku cílové populace v každém členském státě;

z reprezentativního vzorku žáků v systému vzdělávání a odborné přípravy na konci úrovně ISCED 2;

pokud před koncem úrovně ISCED 2 není druhý cizí jazyk vyučován, mohou se členské státy v prvním kole shromažďování údajů rozhodnout, že pro druhý cizí jazyk shromáždí údaje od žáků na úrovni ISCED 3;

u těch jazyků, u nichž v daném členském státě existuje vhodný reprezentativní vzorek studujících;

výsledky testů by měly být založeny na stupnici společného evropského referenčního rámce pro jazyky (9);

vzhledem k tomu, že uznávání jazykové rozmanitosti je jednou z hlavních hodnot Evropské unie, měl by být ukazatel založen na údajích týkajících se znalosti všech úředních jazyků Evropské unie vyučovaných v Unii jakožto cizí jazyky; z praktických důvodů by však bylo vhodné, aby v prvním kole shromažďování údajů byly testy provedeny v těch úředních jazycích Evropské unie, které jsou v členských státech vyučovány nejvíce v takové míře, jež je dostatečná pro zajištění dostatečně velkého vzorku testovaných osob;

členské státy samy určí, které úřední jazyky budou testovány;

ukazatel by měl zhodnotit kompetenci ve čtyřech aktivních a pasivních dovednostech; z praktických důvodů by však bylo vhodné, aby v prvním kole shromažďování údajů byly testy provedeny se zaměřením na tři jazykové dovednosti, jež lze vyhodnotit nejrychleji (tj. porozumění mluvenému projevu, porozumění psanému projevu a psaný projev),

metodika používaná pro tyto testy by měla být poskytnuta těm členským státům, které ji chtějí využít pro vlastní vypracování testů v jiných jazycích;

rovněž by měly být shromažďovány vhodné kontextuální informace, jež napomohou při vyhodnocení nepřímých faktorů;

VYZÝVÁ Komisi, aby

při nejbližší příležitosti vytvořila poradní výbor („Poradní výbor pro evropský ukazatel jazykových kompetencí“) složený ze zástupců jednotlivých členských států a jednoho zástupce Rady Evropy, jehož mandátem bude radit Komisi v odborných otázkách, jako jsou:

specifikace nabídky v rámci nabídkového řízení pro vytvoření testovacích nástrojů;

hodnocení práce dodavatele;

vhodná opatření, normy a technické protokoly pro shromažďování údajů v členských státech, s ohledem na potřebu předcházet nepřiměřené administrativní a finanční zátěži členských států;

s cílem pomoci členským státům určit, co pro ně uvedená činnost znamená z organizačního hlediska a z hlediska zdrojů, nejprve pověřila uvedený výbor úkolem vypracovat harmonogram práce a podrobnější popis struktury a organizace testů, včetně:

velikosti vzorku;

preferované testovací metody a

preferovaných opatření pro provádění testů, s přihlédnutím k možnostem e-testování;

minimální velikosti vzorku, která by měla být určující pro to, zda bude test určitého jazyka poskytnut členským státům;

do konce roku 2006 podala Radě písemnou zprávu o pokroku v dané činnosti, popřípadě o jakýchkoli nevyřešených otázkách;

VYZÝVÁ členské státy, aby:

učinily všechna opatření nezbytná pro pokrok v procesu zavádění Evropského ukazatele jazykových kompetencí.


(1)  Dokument SN 100/1/00 REV 1, odstavec 27.

(2)  Úř. věst. C 50, 23.2.2002, s. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  přijatý Radou ve složení pro vzdělávání dne 14. února 2002 (Úř. věst. C 142, 14.6.2002, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 141, 10.6.2005, s. 7.

(6)  Dokument 11704/05 - KOM(2005) 356 v konečném znění.

(7)  Dokument 13425/05 - KOM(2005) 548 v konečném znění.

(8)  Dokument 14908/05 - KOM(2005) 596 v konečném znění.

(9)  „Společný evropský referenční rámec pro jazyky: učení, výuka, hodnocení“, vypracovaný Radou Evropy.


Komise

25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

24. července 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2633

JPY

japonský jen

147,32

DKK

dánská koruna

7,4604

GBP

britská libra

0,68160

SEK

švédská koruna

9,2595

CHF

švýcarský frank

1,5746

ISK

islandská koruna

93,48

NOK

norská koruna

7,9540

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5750

CZK

česká koruna

28,435

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

276,06

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6960

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,9433

RON

rumunský lei

3,5640

SIT

slovinský tolar

239,65

SKK

slovenská koruna

38,385

TRY

turecká lira

1,9600

AUD

australský dolar

1,6773

CAD

kanadský dolar

1,4405

HKD

hongkongský dolar

9,8256

NZD

novozélandský dolar

2,0321

SGD

singapurský dolar

2,0025

KRW

jihokorejský won

1 202,41

ZAR

jihoafrický rand

8,9041

CNY

čínský juan

10,0868

HRK

chorvatská kuna

7,2540

IDR

indonéská rupie

11 603,41

MYR

malajsijský ringgit

4,667

PHP

filipínské peso

65,875

RUB

ruský rubl

34,0175

THB

thajský baht

48,030


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/5


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 172/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. července 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Fogeca Multiauto S.A. (dále jen „Fogeca“, Portugalsko) a podnik Mapfre Mutualidad de Seguros (dále jen „Mapfre“, Španělsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad nově založenou společností vytvářející společný podnik (dále jen „JV“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Fogeca: montáž vozidel, výroba autodílů, prodej vozů a náhradních dílů;

Mapfre: pojištění, finanční služby;

JV: prodej vozů, servis po koupi vozu, havarijní pojištění, správa majetku (Španělsko).

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/6


Výzva k předložení připomínek k předloze nařízení Komise

(2006/C 172/04)

Zúčastněné strany mohou předložit své připomínky ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění této předlohy nařízení na adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Předloha nařízení Komise (ES) č. …/..

ze dne […],

kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory (1)

a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) body i) ii), iv) a písm. b) uvedeného nařízení,

po zveřejnění návrhu tohoto nařízení (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. prosince 2006 uplyne doba platnosti nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (3), nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (4) a nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (5). Komise ve svém akčním plánu pro státní podpory (6) navrhla, aby uvedená nařízení byla nově sloučena do jednoho nařízení o blokových výjimkách a aby se oblast působnosti nařízení případně rozšířila o nové oblasti uvedené v článcích 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 994/98.

(2)

Obsah budoucích nařízení o blokových výjimkách se odvíjí zejména od výsledků veřejných konzultací zahájených na základě akčního plánu pro státní podpory a na základě konzultačního dokumentu Komise o státní podpoře a inovaci (7). Zároveň je třeba jednat se zástupci členských států o vymezení kategorií podpory, které lze považovat za slučitelné se Smlouvou. Platnost nařízení (ES) č. 2204/2002, č. 70/2001 a č. 68/2001 je třeba prodloužit do konce roku 2007, aby se mohlo pokračovat s probíhajícími konzultacemi a s analýzou jejich výsledků.

(3)

Nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 68/2004 a (ES) č. 70/2001 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro státní podpory,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 68/2001, věta druhá nařízení se nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. prosince 2007.“

Článek 2

Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 70/2001, věta druhá nařízení se nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. prosince 2007.“

Článek 3

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2204/2002, věta druhá nařízení se nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. prosince 2007.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne ….

Za Komisi

člen /členka Komise


(1)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. …

(3)  Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 364/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 363/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM(2005) 0107 konečném znění.

(7)  KOM(2005) 0436 v konečném znění.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/8


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(2006/C 172/05)

(Text s významem pro EHP)

Podpora č.

XS 54/04

Členský stát

Itálie

Region

Emilia-Romagna

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Vývoj průmyslových laboratoří

Právní základ

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

3 miliony(ů) EUR

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

20. 1. 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2005

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Emilia – Romagna

Adresa:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

 

Ne


Podpora č.

XS 68/05

Členský stát

Lotyšsko

Region

Lotyšsko

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Úvěry malým a středním podnikům, které zaznamenávají rychlý růst

Právní základ

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková částka (zajištěné půjčky)

20 (1) milionů LVL (28,457 milionů EUR)

Celková roční částka – průměrná výše zajištěné půjčky za rok

3 miliony LVL (4,268 milionů EUR)

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Nejvýše 15 %

 

Datum uskutečnění

1. 7. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2019

Pokud ustanovení režimu podpory již nebudou odpovídat pravidlům, jimiž se řídí kontrola podpory na obchodní činnost, ustanovení pro poskytování podpory v rámci režimu podpory budou přezkoumána v souladu s čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro podpory malým a středním podnikům

Ano

kromě:

 

výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES;

X

finančního zprostředkování a pojištění;

X

hazardních her;

X

výroby a dodávek zbraní a obchod s nimi;

X

výroby a specializovaného obchodování s tabákem;

X

těžby uhlí

X

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Státní akciová společnost „Latvijas Hipotçku un zemes banka“

Adresa:

Doma laukumā 4,

LV-1977 Rīgā

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 69/05

Členský stát

Lotyšsko

Region

Lotyšsko

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Půjčky (zahrnující drobné úvěry) pro zakládání nových podniků

Právní základ

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková částka

10,665 milionů LVL (15,175 milionů EUR (2) )

z které:

 

v roce 2005: 5,333 milionů LVL (7,588 milionů EUR)

 

v roce 2007: 5,332 milionů LVL (7,586 milionů EUR)

Přídavné zdroje zajištěny vládní zárukou:

10,665 milionů LVL (15,175 milionů EUR)

Celková roční částka – průměrná roční částka půjčky

3 miliony LVL (4,268 milionů EUR)

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Ne více než 15 %

 

Datum uskutečnění

1. 7. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2019

Pokud ustanovení programu podpory již nebudou odpovídat pravidlům pro kontrolu podpory obchodní činnosti, budou ustanovení pro poskytování podpory v rámci programu podpory obnoveny v souladu s čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

kromě:

 

výroba, zpracování a dodávky ke spotřebě výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

X

finanční zprostředkování a pojištění

X

sázení

X

výroba, dodávky a obchod se zbraněmi

X

výroba a specializovaný obchod s tabákem

X

těžba uhlí

X

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Státní akciová společnost „Latvijas Hipotçku un zemes banka“

Adresa:

Doma laukumâ 4,

LV-1977 Rīgā

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 89/05

Členský stát

Itálie

Region

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Evropský rozměr malého podniku a odměna za koncentraci

Právní základ

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

34 milionů EUR na rok 2005;

110 milionů EUR na rok 2006;

57 milionů EUR na rok 2007

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano (článek 5)

 

Datum uskutečnění

Od 17. 3. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do roku 2007

(Itálie se zavazuje, že upraví pravidla v souladu s nařízením, jež nahradí nařízení (ES) č. 70/2001)

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adresa:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 138/05

Členský stát

Řecko

Region

Celé území státu

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Poskytnutí podpor malým a středním podnikům, jež jsou určeny na pokrytí výdajů za studie a poradenství v rámci investičních programů podle zákona č. 3299/2004 (podpora soukromých investic na hospodářský rozvoj a stírání rozdílů mezi regiony)

Právní základ

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

40 milionů EUR

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 s článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

15. 6. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Motorová vozidla

Ano

Ostatní zpracovatelský průmysl

Ano

Jiné služby

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adresa:

Νίκης 5-7,

GR-ΤΚ 10180, Αθηνα

Název:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adresa:

Μεσογείων 199,

GR-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 154/05

Členský stát

Itálie

Region

Lombardie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

JPD cíl 2 2000-2006 – Opatření 1.5 „Podpora na založení nových podniků“, podopatření b) „Založení podniku“: souhrnné iniciativy

Právní základ

Docup ob.2 2000-2006

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Roky 2005/06: 3 000 000 EUR

Maximální míra podpory

Na základě maximálních měr, jež umožňuje nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001.

V daném případě:

Výdaje na hmotné a nehmotné investice:

Malé podniky 15 % HEP;

Střední podniky 7,5 % HEP;

v oblastech, kde je přípustná výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o EU jsou výše uvedené míry následující:

Malé podniky 8 % ČEP + 10 % HEP;

Střední podniky 8 % ČEP + 6% HEP;

Výdaje za služby a poradenství:

Malé a střední podniky: 50 % HEP

Celková poskytnutá podpora nemůže v žádném případě překročit 30 % nominální hodnoty celkové částky na investice a služby. Jestliže dojde k překročení uvedené maximální hodnoty, bude podpora poskytovaná na služby snížena tak, aby dosáhla uvedených 30 %

Datum uskutečnění

Datum zveřejnění odstupňovaných hodnot (3. 8. 2005)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Podpory mohou být poskytovány až do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podporovat investice do nových podnikatelských iniciativ v odvětvích průmyslu, řemeslné výroby, cestovního ruchu a služeb prostřednictvím podpor na počáteční investice a na věcné služby v kategorii souhrnných iniciativ

Dotčená hospodářská odvětví

Průmysl

Řemeslná výroba

Cestovní ruch

Služby

Jsou stanovena omezení a výjimky pro podpory v určitých odvětvích, jež jsou upravena předpisy Společenství, a to zejména:

vyňata jsou odvětví dopravy, odvětví produkce, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, odvětví rybolovu;

dalším omezením podléhají projekty v odvětví ocelářství, v odvětví stavby lodí, ve výrobě syntetických vláken a v automobilovém průmyslu.

Zásahy uvedené v tomto opatření jsou vymezeny podle článku 2 a článku 5 nařízení č. 70/2001

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresa:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Další informace

Podpora se poskytuje v rámci uskutečnění JPD cíle 2 2000/2006


Podpora č.

XS 155/05

Členský stát

Itálie

Region

Lombardie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

JPD cíl 2 2000-2006 – opatření 1.1 „Podpory na investice do podniků“, podopatření f) „Podpora konkurenceschopnosti podniků“, akce 3): Ucelené balíčky podpor na investice do technologické inovace a/nebo do ochrany životního prostředí – článek 11 zákona 598/94 a v případě nákupu nebo na nákupu na splátky nových výrobních strojů nebo nástrojů – zákon č. 1329/65

Právní základ

Docup ob.2 2000-2006

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Roky 2005/06: 3 500 000 EUR

Maximální míra podpory

Na základě maximálních měr, jež umožňuje nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001.

V daném případě:

a)

výdaje na hmotné a nehmotné investice:

Malé podniky 15 % HEP;

Střední podniky 7,5 % HEP;

v oblastech, kde je přípustná výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o EU jsou výše uvedené míry následující:

Malé podniky 8 % ČEP + 10 % HEP;

Střední podniky 8 % ČEP + 6% HEP;

b)

výdaje za služby a poradenství:

Malé a střední podniky: 50 % HEP

c)

výdaje na předkonkurenční vývoj:

Malé a střední podniky 35 % HEP

d)

výdaje na průmyslový výzkum:

Malé a střední podniky 60 % HEP

Celková poskytnutá podpora nemůže v žádném případě překročit 30 % nominální hodnoty celkové částky na investice, služby, vývoj a výzkum.

Datum uskutečnění

Nabídkové řízení: zahájeno dne 18. 4. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Podpory mohou být poskytovány až do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Souhrnně podporovat investice podniků, které se rozhodnou využít jak akci 1, tak akci 2 (článek 11 zákona č. 598/94 a zákon č. 1329/65) v případě uskutečnění souhrnných podpor na technologickou inovaci a s tím související nákup strojů a zařízení. Podniky, které hodlají uskutečnit takové souhrnné investice, mohou čerpat z uvedených podpor na základě předložení jediné žádosti týkající se investičního plánu, který je rozčleněn do dvou opatření.

Zásahy uvedené v tomto opatření jsou vymezeny podle článku 2 a článku 5 nařízení č. 70/2001

Dotčená hospodářská odvětví

Odvětví těžebního a zpracovatelského průmyslu (oddíly C a D klasifikace hospodářských činností ISTAT), stavebnictví (oddíl F klasifikace hospodářských činností ISTAT), výroby a distribuce elektrické energie, páry a teplé vody (oddíl E klasifikace hospodářských činností ISTAT) a přímých služeb pro výrobu, jež mají kladný vliv na rozvoj výše uvedených výrobních činností.

Vyňata jsou odvětví dopravy, odvětví produkce, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, odvětví rybolovu.

Ve smyslu víceodvětvového rámce pro regionální podporu na velké investiční projekty (2002/C70/04) ze dne 19. 3. 2003:

Vyňato je odvětví ocelářství uvedené v příloze B víceodvětvového rámce pro regionální podporu na velké investiční projekty (2002/C70/04) ze dne 19. 3. 2003 a odvětví syntetických vláken uvedené v příloze D téhož rámce.

V případě projektů, které zahrnují způsobilé výdaje převyšující 50 milionů EUR nebo podpory převyšující 5 milionů EUR v HEP, dosahuje maximální míra podpory 30 % odpovídající maximální míry regionální podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresa

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Další informace

Podpora se poskytuje v rámci uskutečnění JPD cíle 2 2000/2006


Podpora č.

XS 156/05

Členský stát

Itálie

Region

Lombardie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

JPD cíl 2 2000-2006 – opatření 1.2 „Podpora při žádosti o kvalifikované služby podniků“, podopatření e) „Podpory na inovaci“: souhrnné iniciativy

Právní základ

Docup ob.2 2000-2006

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Roky 2005/06 5 000 000 EUR

Maximální míra podpory

Na základě maximálních měr, jež umožňuje nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001.

V daném případě:

Výdaje na hmotné a nehmotné investice:

Malé podniky 15 % HEP;

Střední podniky 7,5 % HEP;

v oblastech, kde je přípustná výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o EU jsou výše uvedené míry následující:

Malé podniky 8 % ČEP + 10 % HEP;

Střední podniky 8 % ČEP + 6 % HEP;

Výdaje za služby a poradenství:

Malé a střední podniky 50 % HEP

Celková podpora poskytnutá na investice a na služby však nemůže překročit 30 % celkových způsobilých výdajů

Datum uskutečnění

Datum zveřejnění odstupňovaných hodnot: září 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Podpory mohou být poskytovány až do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podporovat inovace v malých a středních podnicích prostřednictvím podpor na realizaci projektů určených na zajištění věcných služeb pro organizační a obchodní inovaci, pro inovaci v oblasti výpočetní techniky, pro šíření elektronického obchodování, pro technologickou inovaci a pro činnosti spjaté s výzkumem a vývojem.

Iniciativy podniků musí spadat do kategorie souhrnných iniciativ.

Zásahy uvedené v tomto opatření jsou vymezeny podle článku 2 a článku 5 nařízení č. 70/2001

Dotčená hospodářská odvětví

Poradenské služby podniků.

Při poskytování podpor jsou stanovena omezení a výjimky pro některá odvětví upravená předpisy Společenství (doprava, rybolov, produkce, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, ocelářství, stavba lodí, syntetická vlákna, automobilový průmysl)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresa:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Další informace

Podpora se poskytuje v rámci uskutečnění JPD cíle 2 2000/2006


Podpora č.

XS 183/05

Členský stát

Itálie

Region

Autonomní region Furlandsko-Julské Benátsko

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Pobídky malým a středním podnikům, aby přijaly opatření průmyslové politiky, jimiž se podporují projekty týkající se rozvoje konkurenceschopnosti

Právní základ

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

2005: 14,5 milionu EUR

2006: 9,5 milionu EUR

2007: 9,5 milionu EUR

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

5. 10. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. 6. 2007

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní zpracovatelský průmysl

Ano

Všechny služby

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adresa:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefon (39-0432) 55 59 71

Fax (39-0432) 55 59 52

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XS 186/05

Členský stát

Spojené království

Region

West Wales a Valleys – region cíle 1

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Projekty Cotton

Právní základ

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

 

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

119 902 GBP

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od: 31. října 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do: 31. prosince 2006

Pozn.: Grant byl udělen před 31. prosincem 2006 (viz výše). Odpovídající platby lze vyplácet až do 31. prosince 2007 (v souladu s N+2)

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní služby (stavebnictví)

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

National Assembly for Wales

Adresa:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 192/05

Členský stát

Itálie

Region

Piemont

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Podpory na nákup nebo leasing nových obráběcích nebo výrobních strojů (zákon „Sabatini“)

Právní základ

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

25 milionů EUR (3)

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

27. 9. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria.

Adresa

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-011) 432 14 61 – Fax (39-011) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 193/05

Členský stát

Itálie

Region

Piemont

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Podpory na nákup nebo leasing nových obráběcích nebo výrobních strojů (zákon „Sabatini decambializzata“)

Právní základ

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

25 milionů EUR (4)

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

27. 9. 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria

Adresa

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-011)432 14 61 – Fax (39-011) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 212/05

Členský stát

Itálie

Region

Kampánie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Režim podpory malým podnikům působícím v odvětvích řemeslné výroby, obchodu, služeb a cestovního ruchu.

Kritéria a pravidla nabídkového řízení pro Integrované projekty regionálních parků

Právní základ

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory

Režim podpory

Celková roční částka

17 488 433,50 EUR

Zajištěné půjčky

NE

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 31. 1. 2006

Doba trvání režimu podpory

Do 31. 12. 2006

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Adresa:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: (39-081) 796 30 50

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


Podpora č.

XS 216/05

Členský stát

Španělsko

Region

Celé území

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Státní podpory určené nezemědělským malým a středním podnikům z odvětví pro chov koní na jeho podporu a rozvoj

Právní základ

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

0,5 milionu EUR

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Ode dne zveřejnění ve Státním úředním věstníku (Boletín Oficial del Estado) a vstupu v platnost

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. 6. 2007

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

 

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní služby

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adresa:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(3)  Zde uvedené roční výdaje zahrnují rovněž rozpočet vyplývající z jiných nařízení, jež jsou stanovena a zmíněna v právním základu a jsou předmětem zvláštního sdělení o výjimce.

(4)  Zde uvedené roční výdaje zahrnují rovněž rozpočet vyplývající z jiných nařízení, jež jsou stanovena a zmíněna v právním základu a jsou předmětem zvláštního sdělení o výjimce.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/21


Oznámení týkající se platných vyrovnávacích opatření na dovoz bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie do Společenství: změna názvu společnosti podléhající individuální sazbě vyrovnávacího cla

(2006/C 172/06)

Dovoz bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie podléhá konečnému vyrovnávacímu clu uloženému nařízením Rady (ES) č. 74/2004 ze dne 13. ledna 2004 (1).

Společnost Anunay Fab. Pvt. Ltd se sídlem v Indii, jejíž vývoz bavlněného ložního prádla do Společenství podléhá podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 74/2004 vyrovnávacímu clu ve výši 7,6 %, informovala Komisi, že v důsledku změny právní formy společnosti došlo dne 23. listopadu 2005 ke změně názvu společnosti na Anunay Fab. Ltd.

Společnost uvedla, že změna názvu neovlivňuje její právo využívat individuální celní sazby, která jí byla přidělena pod jejím předchozím názvem Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komise prověřila předložené informace a dospěla k závěru, že změna názvu nemá v žádném případě vliv na zjištění uvedená v nařízení (ES) č. 74/2004. Z těchto důvodů by měl být v příloze nařízení (ES) č. 74/2004 odkaz na společnost Anunay Fab. Pvt. Ltd. nahrazen odkazem na společnost Anunay Fab. Ltd.

Pro společnost Anunay Fab. Ltd. se použije doplňkový kód Taric A498 původně přidělený společnosti Anunay Fab. Pvt. Ltd.


(1)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 1, naposledy pozměněno nařízením Rady (ES) č. 122/2006 ze dne 23. ledna 2006 (Úř. věst. L 22, 26.1.2006, s. 3).


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 172/07)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. července 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Crédit Agricole SA („Crédit Agricole“, Francie) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady na základě veřejné nabídky zveřejněné dne 13. června 2006 kontrolu nad celým podnikem Emporiki Bank of Greece SA („Emporiki“, Řecko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Crédit Agricole: bankovní a pojišťovací služby;

podniku Emporiki: bankovní a pojišťovací služby.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/23


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 172/08)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 14. července 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Blackstone Group („Blackstone“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Travelport Inc. („Travelport“, USA).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Blackstone: soukromá obchodní bankovní společnost, jejíž hlavní činnost je v oblasti finančního poradenství, soukromých kapitálových investic a investic do nemovitostí;

podniku Travelport: společnost sdružující značky a společnosti poskytující služby v oblasti cestovního ruchu s působností po celém světě.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


III Oznámení

Komise

25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/24


Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v rámci víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Program eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Text s významem pro EHP)

1.   Cíle a popis

Evropská komise přijala pracovní program a výzvu k předkládání návrhů za účelem provádění programu eContentplus  (1).

Tato výzva je otevřena pro návrhy na nepřímé akce, které se zabývají následujícími oblastmi a činnostmi:

Zeměpisné informace

3.1

Cílené projekty pro zeměpisné informace

3.2

Tématická síť pro zeměpisné informace

Vzdělávací obsah

4.1

Cílené projekty pro vzdělávací obsah

4.2

Tématická síť pro vzdělávací obsah

Digitální knihovny (kulturní a vědecký/akademický obsah)

5.1

Cílené projekty pro digitální knihovny

5.2

Tématická síť pro digitální knihovny

Posilování spolupráce mezi zúčastněnými subjekty v oblasti digitálního obsahu

6.1.

Tématická síť pro veřejně dostupná díla („public domain“) a související otázky

2.   Způsobilí žadatelé

Program eContentplus je určen pro právnické osoby usazené v 25 členských státech.

Rovněž je určen pro právnické osoby usazené v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Turecku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii, pokud byla za tímto účelem uzavřena s příslušnou zemí dvoustranná dohoda. Mohou se jej účastnit právnické osoby usazené ve státech ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), v souladu s ustanoveními uvedené dohody (2).

Účast právnických osob usazených ve třetích zemích a mezinárodních organizací je možná, avšak bez finanční podpory ze strany Společenství.

3.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování nepřímých akcí se odhaduje na 27,3 milionu EUR.

4.   Lhůta

Lhůta pro obdržení návrhů Komisí končí dne 19. října 2006 v 17.00 hodin (lucemburského místního času).

5.   Další informace

Celé znění výzvy k předkládání návrhů a formuláře žádostí jsou k dispozici na těchto webových stránkách:

http://europa.eu.int/econtentplus

Všechny žádosti musí splňovat kritéria a podmínky uvedené ve výzvě k předkládání návrhů, pracovním programu a pokynech pro navrhovatele, jež jsou k dispozici v anglickém jazyce na uvedených internetových stránkách Komise. Tyto dokumenty rovněž obsahují informace o tom, jak vypracovávat a předkládat návrhy.

Hodnocení návrhů bude založeno na zásadě průhlednosti a zásadě rovného zacházení. Provede jej Komise s pomocí externích odborníků. Každý podaný návrh bude posouzen na základě hodnotících kritérií stanovených v pracovním programu eContentplus.

Všechny návrhy přijaté Evropskou komisí budou považovány za důvěrné.


(1)  Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. března 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 1).

(2)  Aktuální informace o zemích zařazených do programu jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství. Aktuální seznam je rovněž k dispozici na webových stránkách programu na adrese http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/26


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

(2006/C 172/10)

1.   SOUVISLOSTI

Evropská komise zahajuje výzvu k předkládání návrhů (značka ECFIN/2006/A3-03) na provádění průzkumů v rámci Společného harmonizovaného programu pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy (schváleného Komisí dne 29. listopadu 2000) v členských státech EU a v kandidátských zemích. Tato výzva k předkládání návrhů se vztahuje na Lucembursko, Maltu, Chorvatsko a Turecko.

Program je určen ke shromažďování informací o stavu hospodářství členských států Evropské unie, aby tak mohly být pro účely řízení HMU (Hospodářské a měnové unie) porovnány jejich obchodní cykly. Stal se nepostradatelným nástrojem v procesu hospodářského dohledu v rámci HMU, i pro účely všeobecné hospodářské politiky.

2.   ÚČEL A SPECIFIKACE AKCE

2.1   Cíle

Společný harmonizovaný program se týká specializovaných orgánů/institucí, které na základě společného financování provádějí průzkumy mínění. Komise má v úmyslu na uvedenou akci uzavřít roční grantovou dohodu s orgány a institucemi, které mají odpovídající kvalifikaci k tomu, aby v období květen 2007 – duben 2008 provedly jeden nebo více z následujících průzkumů:

průzkumy v oblasti maloobchodního prodeje a služeb v Lucembursku;

průzkumy v oblasti investic, stavebnictví, maloobchodního prodeje a služeb na Maltě;

průzkumy v oblasti investic, stavebnictví, maloobchodního prodeje, služeb a průmyslu v Chorvatsku;

průzkumy v oblasti investic, stavebnictví, maloobchodního prodeje, služeb, průmyslu a spotřebitelské průzkumy v Turecku;

průzkumy ad hoc k aktuálním hospodářským tématům: tyto průzkumy ad hoc jsou ze své podstaty příležitostné povahy a jsou prováděny spolu s měsíčními průzkumy s cílem získat informace o konkrétních otázkách hospodářské politiky, a to za použití stejných stanovených vzorků jako u měsíčních průzkumů.

Cílovou skupinou průzkumů jsou manažeři v oblasti průmyslu, investic, stavebnictví, maloobchodního prodeje a služeb, jakož i spotřebitelé.

2.2   Technické specifikace

2.2.1   Časový plán průzkumu a podávání zpráv o výsledcích

Následující tabulka obsahuje přehled průzkumů, jež jsou předmětem této výzvy k předkládání návrhů:

Název průzkumu

Počet zahrnutých odvětví/ velikostní třídy

Počet dotazů za měsíc

Počet dotazů za čtvrtletí

Průzkum v oblasti průmyslu

56/—

7

9

Průzkum v oblasti investic

8/6

2 dotazy v březnu/dubnu

4 dotazy v říjnu/listopadu

Průzkum v oblasti stavebnictví

5/—

5

1

Průzkum v oblasti maloobchodního prodeje

9/—

6

Průzkum služeb

19/—

6

1

Spotřebitelský průzkum

25/—

14

3

Měsíční průzkumy musí být prováděny během prvních dvou týdnů každého měsíce a výsledky musí být zaslány Komisi elektronicky nejméně čtyři pracovní dny před koncem měsíce podle časového plánu, který bude součástí grantové dohody.

Čtvrtletní průzkumy musí být prováděny během prvních dvou týdnů prvního měsíce každého čtvrtletí (leden, duben, červenec a říjen) a výsledky musí být zaslány Komisi elektronicky nejméně čtyři pracovní dny před koncem ledna, dubna, července a října podle časového plánu, který bude součástí grantové dohody.

Pololetní průzkumy v oblasti investic musí být prováděny během března/dubna a října/listopadu a výsledky musí být zaslány Komisi elektronicky nejméně čtyři pracovní dny před koncem května a prosince podle časového plánu, který bude součástí grantové dohody.

V případě průzkumů ad hoc se musí příjemce zavázat k dodržování zvláštních časových plánů, které pro něho byly stanoveny.

Podrobnější popis akce lze stáhnout z této internetové adresy:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   Metodika a dotazníky Společného harmonizovaného programu EU pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

Podrobné informace o metodice jsou uvedeny v uživatelské příručce na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf.

3.   SPRÁVNÍ PŘEDPISY A DOBA TRVÁNÍ

3.1   Správní předpisy

Orgán nebo instituce budou vybrány na maximální období 12 měsíců. K tomuto účelu bude mezi stranami uzavřena roční dohoda, která určí společné cíle a povahu plánované akce. Grantová dohoda se bude vztahovat na období květen 2007 – duben 2008.

3.2   Doba trvání

Průzkumy se budou provádět od 1. května 2007 do 30. dubna 2008. Doba trvání akce nesmí být delší než 12 měsíců (13 měsíců v případě průzkumu v oblasti investic).

4.   FINANČNÍ RÁMEC

4.1   Zdroje financování Společenství

Vybrané operace budou financovány z rozpočtového okruhu 01.02.02 – Koordinace a dohled nad hospodářskou a měnovou unií.

4.2   Odhadovaný celkový rozpočet Společenství na tuto výzvu

Celkový roční rozpočet, který je k dispozici na uvedené průzkumy, činí přibližně 360 000 EUR.

Finance může obdržet maximálně 17 příjemců.

4.3   Procento spolufinancování ze strany Společenství

Podíl Komise na společném financování nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů, které příjemci vzniknou v souvislosti s každým průzkumem.

4.4   Financování akce příjemcem a vzniklé způsobilé náklady

Způsobilé náklady mohou vzniknout pouze po podepsání grantové dohody všemi stranami, kromě výjimečných případů, a za žádných okolností nesmí vzniknout před předložením žádosti o grant. Věcné příspěvky nejsou považovány za způsobilé náklady.

Příjemce bude povinen každý rok předkládat podrobný rozpočet, který bude obsahovat odhad nákladů a financování akce, vyjádřený v eurech. Rozpočet bude přiložen ke grantové dohodě. Komise může následně tyto číselné údaje použít pro účely auditu.

5.   KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

5.1   Právní postavení žadatelů

Výzvy k předkládání návrhů se mohou zúčastnit všechny orgány a instituce (právní subjekty) s právním postavením v jedné členské zemi EU nebo v jedné z přistupujících nebo kandidátských zemí. Žadatelé musí prokázat, že existují jako právní subjekt a poskytnout požadovanou dokumentaci v podobě standardního formuláře pro právní subjekt.

5.2   Vyřazovací kritéria

Žádosti nebudou posouzeny pro účel přidělení grantu, pokud u žadatelů došlo k jedné z těchto situací (1):

a)

byl na ně prohlášen konkurz nebo jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení, zastavili podnikatelskou činnost, jsou předmětem řízení o těchto záležitostech nebo se nacházejí na základě vnitrostátních právních a správních předpisů v podobné situaci;

b)

byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním;

c)

dopustili se vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno;

d)

nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní podle právních předpisů státu, v němž jsou usazeni, nebo podle právních předpisů státu zadavatele nebo státu, ve kterém se má uskutečnit zakázka;

e)

byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné spolčení nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství;

f)

bylo u nich v souvislosti s jiným řízením o zadávání zakázek nebo řízením o udělování grantů financovaných z rozpočtu Společenství zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků;

g)

jsou ve střetu zájmů;

h)

provinili se zkreslením při poskytování požadovaných informací nebo tyto informace neposkytli.

Žadatelé musí prostřednictvím standardního formuláře prohlášení o způsobilosti potvrdit, že u nich nedošlo k žádné ze situací uvedených v bodě 5.2.

5.3   Správní a finanční sankce

1.

Aniž jsou dotčeny smluvní sankce, jsou zájemci, uchazeči a dodavatelé, kteří učinili nepravdivá prohlášení nebo u kterých bylo zjištěno vážné porušení smluvní povinnosti v rámci některé předchozí zakázky, vyloučeni z veškerého zadávání zakázek a poskytování grantů financovaných z rozpočtu Společenství na dobu nejvýše dvou let ode dne zjištění porušení potvrzeného v řízení, v němž byla dodavateli poskytnuta možnost vyjádření. Tato lhůta může být prodloužena na tři roky v případě opakování v průběhu pěti let od prvního protiprávního jednání.

Uchazečům nebo zájemcům, kteří učinili nepravdivá prohlášení, jsou rovněž uloženy finanční sankce ve výši 2 až 10 % celkové hodnoty zadávané zakázky.

Dodavatelům, kteří vážným způsobem neplnili své smluvní povinnosti, bude uložena finanční pokuta ve výši 2 % až 10 % celkové hodnoty dané zakázky. Tyto sazby mohou být zvýšeny na 4 až 20 % v případě opakování v průběhu pěti let od prvního protiprávního jednání.

2.

V případech uvedených v bodě 5.2 písm. a), c) a d) budou zájemci nebo uchazeči vyloučeni ze zadávání zakázek a poskytování grantů na dobu nejvýše dvou let ode dne zjištění porušení potvrzeného v řízení, v němž byla dodavateli poskytnuta možnost vyjádření.

V případech uvedených v bodě 5.2 písm. b) a e) budou zájemci nebo uchazeči vyloučeni ze zadávání zakázek a poskytování grantů na dobu nejméně jednoho roku a nejvýše čtyř let od oznámení rozsudku.

Tyto lhůty mohou být prodlouženy na pět let v případě opakování v průběhu pěti let od prvního protiprávního jednání nebo oznámení prvního rozsudku.

3.

Případy uvedené v bodě 5.2. písm. e) budou tyto:

a)

případy podvodu uvedené v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, stanovené aktem Rady ze dne 26. července 1995;

b)

případy korupce uvedené v článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, stanovené aktem Rady ze dne 26. května 1997;

c)

případy účasti na zločinném spolčení podle čl. 2 odst. 1 společné akce Rady 98/733/SVV;

d)

případy praní peněz podle článku 1 směrnice Rady 91/308/EHS.

6.   KRITÉRIA VÝBĚRU

Žadatelé musí disponovat stabilními a dostatečnými finančními zdroji pro udržení své činnosti během období provádění akce. Musí mít odborné schopnosti a kvalifikaci požadované pro dokončení navrhované akce nebo pracovního programu.

6.1   Finanční způsobilost žadatelů

Žadatelé musí být finančně způsobilí k dokončení navrhované akce a musí poskytnout svou rozvahu a výkazy zisku a ztrát za dva poslední rozpočtové roky, za které bylo uzavřeno účetnictví. Toto ustanovení se nevztahuje na veřejné orgány a mezinárodní organizace.

6.2   Provozní schopnost žadatelů

Žadatelé musí vykazovat provozní schopnosti pro dokončení navrhované akce a musí poskytnout vhodnou podpůrnou dokumentaci.

Pro hodnocení schopností žadatele budou použita tato kritéria:

Minimálně tři roky prokazatelné praxe při přípravě a provádění kvalitativních podnikatelských a spotřebitelských průzkumů.

Prokazatelná praxe alespoň v jedné z těchto oblastí:

1.

hodnocení výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů, metodické dotazy (vzorky, dotazníky a harmonogramy) a analýza;

2.

sestavování ukazatelů na základě výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů;

3.

využívání výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů pro cyklické a makroekonomické analýzy a výzkum s použitím statistických a ekonometrických metod, včetně analýz podle odvětví;

4.

ekonometrické modely a ostatní nástroje pro prognózy.

Schopnost uplatňovat metodiku Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy a dodržovat pokyny Komise: plnit termíny pro předkládání měsíčních zpráv, provádět zlepšení a změny v programu průzkumu podle požadavků útvarů Komise a v souladu s dohodami z koordinačních schůzích se zástupci spolupracujících orgánů/institucí.

7.   KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ ZAKÁZKY

Pro udělení dohody o zakázce úspěšným zájemcům se použijí tato kritéria:

úroveň odborných znalostí a zkušeností zájemce v oblastech uvedených v bodu 6.2;

účinnost navrhované metodiky průzkumu, včetně složení vzorku, velikosti vzorku, míry pokrytí a míry odpovědí;

úroveň schopností a znalostí zájemce v souvislosti se zvláštními rysy průzkumu v odvětví a zemi, kde mají být průzkum/ průzkumy prováděny;

účinnost organizace práce u zájemce, pokud jde o flexibilitu, infrastrukturu, kvalifikované pracovníky a zařízení pro provádění práce, podávání zpráv o výsledcích, účast na přípravě průzkumů v rámci společného harmonizovaného programu a vazeb s Komisí;

nejlepší poměr ceny a kvality.

8.   PRAKTICKÉ POSTUPY

8.1   Sestavení a předložení návrhů

Návrhy musí obsahovat vyplněný a podepsaný standardní formulář žádosti o grant a všechny podpůrné dokumenty uvedené v tomto formuláři.

Předkládané návrhy musí sestávat ze tří částí:

správního návrhu;

technického návrhu;

finančního návrhu.

Od Komise je možné obdržet tyto standardní formuláře:

standardní formulář žádosti o grant;

standardní rozpočtový výkaz pro odhady nákladů na průzkum a finanční plán;

standardní formulář pro finanční identifikaci;

standardní formulář pro právní subjekty;

standardní formulář prohlášení o způsobilosti;

standardní formulář prohlášení o ochotě podepsat standardní grantovou dohodu;

standardní formulář týkající se subdodavatelské činnosti;

jakož i dokumentaci k finančním aspektům grantu:

příručku pro sestavení finančních odhadů a finančních výkazů;

vzor grantové dohody,

a)

které lze stáhnout z této internetové adresy:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm.

b)

V případech, kdy nelze využít předchozí možnost, je možné zaslat požadavek Komisi na adresu:

Evropská komise,

Generální ředitelství ECFIN

Oddělení ECFIN-A3 (podnikatelské průzkumy)

Výzva k předkládání návrhů – ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brusel.

Fax: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komise si vyhrazuje právo změnit tyto standardní dokumenty podle potřeby společného harmonizovaného programu a/nebo rozpočtových omezení.

Návrhy musí být předloženy v jednom z úředních jazyků Evropského společenství, případně společně s překladem do anglického, francouzského nebo německého jazyka.

Žadatel musí předložit jeden podepsaný originál a dvě kopie návrhu.

Návrhy musí být odeslány v zalepené obálce, která je uložena v další zalepené obálce.

Na vnější obálce by měla být adresa uvedená níže v bodě 8.3.

Zalepená vnitřní obálka obsahující návrh musí být označena nápisem „Výzva k předkládání návrhů – ECFIN/2006/A3-03, neotevírat vnitřním poštovním oddělením“.

Komise oznámí zájemcům, že jejich návrh obdržela, odesláním potvrzení o doručení předloženým společně s návrhem.

8.2   Obsah návrhů

8.2.1   Správní návrh

Správní návrh musí obsahovat:

řádně podepsaný standardní formulář žádosti o grant;

řádně vyplněný a podepsaný standardní formulář pro právní subjekt a požadovanou podpůrnou dokumentaci prokazující právní statut orgánu nebo instituce;

řádně vyplněný a podepsaný standardní formulář pro finanční identifikaci;

řádně podepsané standardní prohlášení o způsobilosti žadatele.

organizační schéma orgánu nebo instituce, které obsahuje jména a pracovní zařazení členů managementu a pracovníků provozních služeb zodpovědných za provádění průzkumů;

řádně podepsaný standardní formulář prohlášení o ochotě podepsat grantovou dohodu, pokud bude dotyčná organizace vybrána;

doklad o zdravé finanční situaci: je nutné přiložit rozvahy a výkazy zisku a ztráty za předchozí dva finanční roky, pro které byla provedena účetní uzávěrka.

8.2.2   Technický návrh

Technický návrh musí obsahovat:

popis činností orgánu nebo instituce, umožňující hodnocení její kvalifikace, rozsahu a doby trvání její praxe v požadovaných oblastech podle bodu 6.2. Popis by měl zahrnovat jakékoli studie, smlouvy o poskytování služeb, konzultantskou činnost, průzkumy, publikace nebo jinou dříve provedenou práci, s uvedením jména zadavatele a prohlášením, zda některá z těchto prací byla provedena pro Evropskou komisi. Měly by být přiloženy nejdůležitější studie a/nebo výsledky;

podrobný popis provozní organizace pro provádění průzkumů. Je nutné přiložit související dokumentaci týkající se infrastruktury, zařízení, zdrojů a kvalifikovaných pracovníků (stručné životopisy), které má žadatel k dispozici;

podrobný popis metodiky průzkumu: metody získávání vzorků, chyby vzorků a intervaly spolehlivosti, velikost vzorků, míru pokrytí a odhadovanou míru odpovědí.

řádně vyplněný standardní formulář týkající se subdodavatelů zapojených do akce, včetně podrobného popisu úkolů, jež mají subdodavatelé zajišťovat.

8.2.3   Finanční návrh

Finanční návrh musí obsahovat:

řádně vyplněný a podrobný standardní rozpočtový výkaz (v eurech), který bude zahrnovat období 12 měsíců pro každý průzkum a který bude obsahovat finanční plán akce a podrobný rozpis celkových a jednotkových způsobilých nákladů na provedení průzkumu, včetně nákladů na subdodavatelskou činnost;

případně osvědčení o osvobození od DPH;

případně doklad, který potvrzuje finanční příspěvek od jiných organizací (spolufinancování).

8.3   Adresa a lhůta pro podávání návrhů

Žadatelé, kteří mají zájem o uvedené granty, se vyzývají k předložení svých žádostí Evropské komisi.

Žádosti se mohou odeslat:

a)

doporučeně nebo soukromou doručovatelskou službou s poštovním razítkem nejpozději do 25. září 2006 na tuto adresu:

doporučeně

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti

K rukám: p. Jean-Pierre RAES

Výzva k předkládání návrhů značka ECFIN/2006/A3-03

Oddělení R2, kancelář BU1 – 3/13

B-1049 Brusel;

soukromou doručovatelskou službou

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti

K rukám: p. Jean-Pierre RAES

Výzva k předkládání návrhů značka ECFIN/2006/A3-03

Oddělení R2, kancelář BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brusel (Evere);

b)

nebo dodáním na ústřední poštovní službu Evropské komise (osobní předání nebo předání jakýmkoli pověřeným zástupcem žadatele, včetně soukromých doručovacích služeb) na tuto adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti

K rukám: p. Jean-Pierre RAES

Výzva k předkládání návrhů značka ECFIN/2006/A3-03

Oddělení R2, kancelář BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brusel (Evere);

nejpozději do 16.00 hod. (bruselského času) dne 25. září 2006. V tomto případě bude důkaz o předložení poskytnut ve formě podepsaného potvrzení s udáním data, které vydá přejímající úředník výše uvedeného oddělení.

Jakákoli žádost, kterou Komise obdrží po termínu pro předkládání návrhů, nebude brána v úvahu.

9.   CO SE STANE S OBDRŽENÝMI ŽÁDOSTMI?

Všechny žádosti budou zkontrolovány a bude provedeno hodnocení, zda splňují formální kritéria způsobilosti.

Návrhy, které budou považovány za způsobilé, budou vyhodnoceny a budou jim přiděleny známky podle výše upřesněných kritérií.

Proces výběru návrhů se uskuteční v průběhu října/listopadu 2006. Pro tento účel bude sestavena výběrová komise pod vedením Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti. Tato komise bude složena minimálně ze tří osob, které budou zastupovat alespoň dvě různá specializovaná oddělení bez vzájemné hierarchické vazby a bude mít vlastní sekretariát zodpovědný za vyrozumění úspěšného zájemce po provedení výběru. Neúspěšní zájemci budou rovněž jednotlivě vyrozuměni.

10.   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tato výzva k předkládání návrhů nepředstavuje žádný druh smluvního závazku Komise vůči jakýmkoli orgánům/institucím, které na základě této výzvy předloží návrh. Veškerá komunikace v souvislosti s touto výzvou k předkládání návrhů musí být provedena písemně.

Žadatelé by se měli seznámit se smluvními ustanoveními, která budou závazná v případě přidělení zakázky.


(1)  V souladu s články 93 a 94 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.


25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/34


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

(2006/C 172/11)

1.   SOUVISLOSTI

Evropská komise zahajuje výzvu k předkládání návrhů (značka ECFIN/2006/A3-02) na provádění průzkumů v rámci Společného harmonizovaného programu pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy (schváleného Komisí dne 29. listopadu 2000) v členských státech EU. Tato výzva k předkládání návrhů se vztahuje na Nizozemsko a Finsko.

Program je určen ke shromažďování informací o stavu hospodářství členských států Evropské unie, aby tak mohly být pro účely řízení HMU (Hospodářské a měnové unie) porovnány jejich obchodní cykly. Stal se nepostradatelným nástrojem v procesu hospodářského dohledu v rámci HMU, i pro účely všeobecné hospodářské politiky.

2.   ÚČEL A SPECIFIKACE AKCE

2.1   Cíle

Společný harmonizovaný program se týká specializovaných orgánů/institucí, které na základě společného financování provádějí průzkumy mínění. Komise má v úmyslu na uvedenou akci uzavřít na šestnáct měsíců grantovou dohodu s orgány a institucemi, které mají odpovídající kvalifikaci k tomu, aby v období leden 2007 – duben 2008 provedly jeden nebo více z následujících průzkumů:

Průzkum v oblasti maloobchodního prodeje a služeb v Nizozemsku;

Průzkum v oblasti maloobchodního prodeje ve Finsku;

průzkumy ad hoc k aktuálním hospodářským tématům: tyto průzkumy ad hoc jsou ze své podstaty příležitostné povahy a jsou prováděny spolu s měsíčními průzkumy s cílem získat informace o konkrétních otázkách hospodářské politiky, a to za použití stejných stanovených vzorků jako u měsíčních průzkumů.

Cílovou skupinou průzkumů jsou manažeři v oblasti investic, stavebnictví, maloobchodního prodeje a v odvětví služeb.

2.2   Technické podmínky

2.2.1   Časový plán průzkumu a podávání zpráv o výsledcích

Následující tabulka obsahuje přehled průzkumů, jež jsou předmětem této výzvy k předkládání návrhů:

Název průzkumu

Počet zahrnutých odvětví/ velikostní třídy

Počet dotazů za měsíc

Počet dotazů za čtvrtletí

Průzkum v oblasti maloobchodního prodeje

9/—

6

Průzkum služeb

19/-

6

1

Měsíční průzkumy musí být prováděny během prvních dvou týdnů každého měsíce a výsledky musí být zaslány Komisi elektronicky nejméně čtyři pracovní dny před koncem měsíce podle časového plánu, který bude součástí grantové dohody.

Čtvrtletní průzkumy musí být prováděny během prvních dvou týdnů prvního měsíce každého čtvrtletí (leden, duben, červenec a říjen) a výsledky musí být zaslány Komisi elektronicky nejméně čtyři pracovní dny před koncem ledna, dubna, července a října podle časového plánu, který bude součástí grantové dohody.

V případě průzkumů ad hoc se musí příjemce zavázat k dodržování zvláštních časových plánů, které pro něho byly stanoveny.

Podrobnější popis akce lze stáhnout z této internetové adresy:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   Metodika a dotazníky Společného harmonizovaného programu EU pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

Podrobné informace o metodice jsou uvedeny v uživatelské příručce na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   SPRÁVNÍ PŘEDPISY A DOBA TRVÁNÍ

3.1   Správní předpisy

Orgán nebo instituce budou vybrány na maximální období 16 měsíců. K tomuto účelu bude mezi stranami uzavřena dohoda na šestnáct měsíců, která určí společné cíle a povahu plánované akce. Grantová dohoda se bude vztahovat na období leden 2007 – duben 2008.

3.2   Doba trvání

Průzkumy se budou provádět od 1. ledna 2007 do 30. dubna 2008. Doba trvání akce nesmí být delší než 16 měsíců.

4.   FINANČNÍ RÁMEC

4.1   Zdroje financování Společenství

Vybrané operace budou financovány z rozpočtového okruhu 01.02.02 – Koordinace a dohled nad hospodářskou a měnovou unií.

4.2   Odhadovaný celkový rozpočet Společenství na tuto výzvu

Celkový roční rozpočet, který je k dispozici na uvedené průzkumy, činí přibližně 90 000 EUR.

Finance mohou obdržet nejvýše 3 příjemci.

4.3   Procento spolufinancování ze strany Společenství

Podíl Komise na společném financování nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů, které příjemci vzniknou v souvislosti s každým průzkumem.

4.4   Financování akce příjemcem a vzniklé způsobilé náklady

Způsobilé náklady mohou vzniknout pouze po podepsání grantové dohody všemi stranami, kromě výjimečných případů, a za žádných okolností nesmí vzniknout před předložením žádosti o grant. Věcné příspěvky nejsou považovány za způsobilé náklady.

Příjemce bude povinen každý rok předkládat podrobný rozpočet, který bude obsahovat odhad nákladů a financování akce, vyjádřený v eurech. Rozpočet bude přiložen ke grantové dohodě. Komise může následně tyto číselné údaje použít pro účely auditu.

5.   KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

5.1   Právní postavení žadatelů

Výzvy k předkládání návrhů se mohou zúčastnit všechny orgány a instituce (právní subjekty) s právním postavením v jedné členské zemi EU nebo v jedné z přistupujících nebo kandidátských zemí. Žadatelé musí prokázat, že existují jako právní subjekt a poskytnout požadovanou dokumentaci v podobě standardního formuláře pro právní subjekt.

5.2   Vyřazovací kritéria

Žádosti nebudou posouzeny pro účel přidělení grantu, pokud u žadatelů došlo k jedné z těchto situací (1):

a)

byl na ně prohlášen konkurz nebo jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení, zastavili podnikatelskou činnost, jsou předmětem řízení o těchto záležitostech nebo se nacházejí na základě vnitrostátních právních a správních předpisů v podobné situaci;

b)

byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním;

c)

dopustili se vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno;

d)

nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní podle právních předpisů státu, v němž jsou usazeni, nebo podle právních předpisů státu zadavatele nebo státu, ve kterém se má uskutečnit zakázka;

e)

byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné spolčení nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství;

f)

bylo u nich v souvislosti s jiným řízením o zadávání zakázek nebo řízením o udělování grantů financovaných z rozpočtu Společenství zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků;

g)

jsou ve střetu zájmů;

h)

provinili se zkreslením při poskytování požadovaných informací nebo tyto informace neposkytli.

Žadatelé musí prostřednictvím standardního formuláře prohlášení o způsobilosti potvrdit, že u nich nedošlo k žádné ze situací uvedených v bodě 5.2.

5.3   Správní a finanční sankce

1.

Aniž jsou dotčeny smluvní sankce, jsou zájemci, uchazeči a dodavatelé, kteří učinili nepravdivá prohlášení nebo u kterých bylo zjištěno vážné porušení smluvní povinnosti v rámci některé předchozí zakázky, vyloučeni z veškerého zadávání zakázek a poskytování grantů financovaných z rozpočtu Společenství na dobu nejvýše dvou let ode dne zjištění porušení potvrzeného v řízení, v němž byla dodavateli poskytnuta možnost vyjádření. Tato lhůta může být prodloužena na tři roky v případě opakování v průběhu pěti let od prvního protiprávního jednání.

Uchazečům nebo zájemcům, kteří učinili nepravdivá prohlášení, jsou rovněž uloženy finanční sankce ve výši 2 až 10 % celkové hodnoty zadávané zakázky.

Dodavatelům, kteří vážným způsobem neplnili své smluvní povinnosti, bude uložena finanční pokuta ve výši 2 % až 10 % celkové hodnoty dané zakázky. Tyto sazby mohou být zvýšeny na 4 až 20 % v případě opakování v průběhu pěti let od prvního protiprávního jednání.

2.

V případech uvedených v bodě 5.2 písm. a), c) a d) budou zájemci nebo uchazeči vyloučeni ze zadávání zakázek a poskytování grantů na dobu nejvýše dvou let ode dne zjištění porušení potvrzeného v řízení, v němž byla dodavateli poskytnuta možnost vyjádření.

V případech uvedených v bodě 5.2 písm. b) a e) budou zájemci nebo uchazeči vyloučeni ze zadávání zakázek a poskytování grantů na dobu nejméně jednoho roku a nejvýše čtyř let od oznámení rozsudku.

Tyto lhůty mohou být prodlouženy na pět let v případě opakování v průběhu pěti let od prvního protiprávního jednání nebo oznámení prvního rozsudku.

3.

Případy uvedené v bodě 5.2. písm. e) budou tyto:

a)

případy podvodu uvedené v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, stanovené aktem Rady ze dne 26. července 1995;

b)

případy korupce uvedené v článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, stanovené aktem Rady ze dne 26. května 1997;

c)

případy účasti na zločinném spolčení podle čl. 2 odst. 1 společné akce Rady 98/733/SVV;

d)

případy praní peněz podle článku 1 směrnice Rady 91/308/EHS.

6.   KRITÉRIA VÝBĚRU

Žadatelé musí disponovat stabilními a dostatečnými finančními zdroji pro udržení své činnosti během období provádění akce. Musí mít odborné schopnosti a kvalifikaci požadované pro dokončení navrhované akce nebo pracovního programu.

6.1   Finanční způsobilost žadatelů

Žadatelé musí být finančně způsobilí k dokončení navrhované akce a musí poskytnout svou rozvahu a výkazy zisku a ztrát za dva poslední rozpočtové roky, za které bylo uzavřeno účetnictví. Toto ustanovení se nevztahuje na veřejné orgány a mezinárodní organizace.

6.2   Provozní schopnost žadatelů

Žadatelé musí vykazovat provozní schopnosti pro dokončení navrhované akce a musí poskytnout vhodnou podpůrnou dokumentaci.

Pro hodnocení schopností žadatele budou použita tato kritéria:

Minimálně tři roky prokazatelné praxe při přípravě a provádění kvalitativních podnikatelských a spotřebitelských průzkumů.

Prokazatelná praxe alespoň v jedné z těchto oblastí:

1.

hodnocení výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů, metodické dotazy (vzorky, dotazníky a harmonogramy) a analýza;

2.

sestavování ukazatelů na základě výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů;

3.

využívání výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů pro cyklické a makroekonomické analýzy a výzkum s použitím statistických a ekonometrických metod, včetně analýz podle odvětví;

4.

ekonometrické modely a ostatní nástroje pro prognózy.

Schopnost uplatňovat metodiku Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy a dodržovat pokyny Komise: plnit termíny pro předkládání měsíčních zpráv, provádět zlepšení a změny v programu průzkumu podle požadavků útvarů Komise a v souladu s dohodami z koordinačních schůzích se zástupci spolupracujících orgánů/institucí.

7.   KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ ZAKÁZKY

Pro udělení dohody o zakázce úspěšným zájemcům se použijí tato kritéria:

úroveň odborných znalostí a zkušeností zájemce v oblastech uvedených v bodu 6.2;

účinnost navrhované metodiky průzkumu, včetně složení vzorku, velikosti vzorku, míry pokrytí a míry odpovědí;

úroveň schopností a znalostí zájemce v souvislosti se zvláštními rysy průzkumu v odvětví a zemi, kde mají být průzkum/ průzkumy prováděny;

účinnost organizace práce u zájemce, pokud jde o flexibilitu, infrastrukturu, kvalifikované pracovníky a zařízení pro provádění práce, podávání zpráv o výsledcích, účast na přípravě průzkumů v rámci společného harmonizovaného programu a vazeb s Komisí;

nejlepší poměr ceny a kvality.

8.   PRAKTICKÉ POSTUPY

8.1   Sestavení a předložení návrhů

Návrhy musí obsahovat vyplněný a podepsaný standardní formulář žádosti o grant a všechny podpůrné dokumenty uvedené v tomto formuláři.

Předkládané návrhy musí sestávat ze tří částí:

správního návrhu;

technického návrhu;

finančního návrhu.

Od Komise je možné obdržet tyto standardní formuláře:

standardní formulář žádosti o grant;

standardní rozpočtový výkaz pro odhady nákladů na průzkum a finanční plán;

standardní formulář pro finanční identifikaci;

standardní formulář pro právní subjekty;

standardní formulář prohlášení o způsobilosti;

standardní formulář prohlášení o ochotě podepsat standardní grantovou dohodu;

standardní formulář týkající se subdodavatelské činnosti;

jakož i dokumentaci k finančním aspektům grantu:

příručku pro sestavení finančních odhadů a finančních výkazů;

vzor grantové dohody,

a)

které lze stáhnout z této internetové adresy:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

V případech, kdy nelze využít předchozí možnost, je možné zaslat požadavek Komisi na adresu:

Evropská komise,

Generální ředitelství ECFIN

Oddělení ECFIN-A3 (podnikatelské průzkumy)

Výzva k předkládání návrhů – ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brusel

fax: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komise si vyhrazuje právo změnit tyto standardní dokumenty podle potřeby společného harmonizovaného programu a/nebo rozpočtových omezení.

Návrhy musí být předloženy v jednom z úředních jazyků Evropského společenství, případně společně s překladem do anglického, francouzského nebo německého jazyka.

Žadatel musí předložit jeden podepsaný originál a dvě kopie návrhu.

Návrhy musí být odeslány v zalepené obálce, která je uložena v další zalepené obálce.

Na vnější obálce by měla být adresa uvedená níže v bodě 8.3.

Zalepená vnitřní obálka obsahující návrh musí být označena nápisem „Výzva k předkládání návrhů – ECFIN/2006/A3-02, neotevírat vnitřním poštovním oddělením“.

Komise oznámí zájemcům, že jejich návrh obdržela, odesláním potvrzení o doručení předloženým společně s návrhem.

8.2   Obsah návrhů

8.2.1   Správní návrh

Správní návrh musí obsahovat:

řádně podepsaný standardní formulář žádosti o grant;

řádně vyplněný a podepsaný standardní formulář pro právní subjekt a požadovanou podpůrnou dokumentaci prokazující právní statut orgánu nebo instituce;

řádně vyplněný a podepsaný standardní formulář pro finanční identifikaci;

řádně podepsané standardní prohlášení o způsobilosti žadatele.

organizační schéma orgánu nebo instituce, které obsahuje jména a pracovní zařazení členů managementu a pracovníků provozních služeb zodpovědných za provádění průzkumů;

řádně podepsaný standardní formulář prohlášení o ochotě podepsat grantovou dohodu, pokud bude dotyčná organizace vybrána;

doklad o zdravé finanční situaci: je nutné přiložit rozvahy a výkazy zisku a ztráty za předchozí dva finanční roky, pro které byla provedena účetní uzávěrka.

8.2.2   Technický návrh

Technický návrh musí obsahovat:

popis činností orgánu nebo instituce, umožňující hodnocení její kvalifikace, rozsahu a doby trvání její praxe v požadovaných oblastech podle bodu 6.2. Popis by měl zahrnovat jakékoli studie, smlouvy o poskytování služeb, konzultantskou činnost, průzkumy, publikace nebo jinou dříve provedenou práci, s uvedením jména zadavatele a prohlášením, zda některá z těchto prací byla provedena pro Evropskou komisi. Měly by být přiloženy nejdůležitější studie a/nebo výsledky;

podrobný popis provozní organizace pro provádění průzkumů. Je nutné přiložit související dokumentaci týkající se infrastruktury, zařízení, zdrojů a kvalifikovaných pracovníků (stručné životopisy), které má žadatel k dispozici;

podrobný popis metodiky průzkumu: metody získávání vzorků, chyby vzorků a intervaly spolehlivosti, velikost vzorků, míru pokrytí a odhadovanou míru odpovědí.

řádně vyplněný standardní formulář týkající se subdodavatelů zapojených do akce, včetně podrobného popisu úkolů, jež mají subdodavatelé zajišťovat.

8.2.3   Finanční návrh

Finanční návrh musí obsahovat:

řádně vyplněný a podrobný standardní rozpočtový výkaz (v eurech), který bude zahrnovat období 16 měsíců pro každý průzkum a který bude obsahovat finanční plán akce a podrobný rozpis celkových a jednotkových způsobilých nákladů na provedení průzkumu, včetně nákladů na subdodavatelskou činnost;

případně osvědčení o osvobození od DPH;

případně doklad, který potvrzuje finanční příspěvek od jiných organizací (spolufinancování).

8.3   Adresa a lhůta pro podávání návrhů

Žadatelé, kteří mají zájem o uvedené granty, se vyzývají k předložení svých žádostí Evropské komisi.

Žádosti se mohou odeslat:

a)

doporučeně nebo soukromou doručovatelskou službou s poštovním razítkem nejpozději do 25. září 2006 na tuto adresu:

doporučeně

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti

K rukám: p. Jean-Pierre RAES

Výzva k předkládání návrhů značka ECFIN/2006/A3-02

Oddělení R2, kancelář BU1 – 3/13

B-1049 Brusel

soukromou doručovatelskou službou

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti

K rukám: p. Jean-Pierre RAES

Výzva k předkládání návrhů značka ECFIN/2006/A3-02

Oddělení R2, kancelář BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brusel (Evere)

b)

nebo dodáním na ústřední poštovní službu Evropské komise (osobní předání nebo předání jakýmkoli pověřeným zástupcem žadatele, včetně soukromých doručovacích služeb) na tuto adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti

K rukám: p. Jean-Pierre RAES

Výzva k předkládání návrhů značka ECFIN/2006/A3-02

Oddělení R2, kancelář BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brusel (Evere)

nejpozději do 16.00 (bruselského času) dne 25. září 2006. V tomto případě bude důkaz o předložení poskytnut v podobě podepsaného potvrzení s udáním data, které vydá přejímající úředník výše uvedeného oddělení.

Jakákoli žádost, kterou Komise obdrží po termínu pro předkládání návrhů, nebude brána v úvahu.

9.   CO SE STANE S OBDRŽENÝMI ŽÁDOSTMI?

Všechny žádosti budou zkontrolovány a bude provedeno hodnocení, zda splňují formální kritéria způsobilosti.

Návrhy, které budou považovány za způsobilé, budou vyhodnoceny a budou jim přiděleny známky podle výše upřesněných kritérií.

Proces výběru návrhů se uskuteční v průběhu října/listopadu 2006. Pro tento účel bude sestavena výběrová komise pod vedením Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti. Tato komise bude složena minimálně ze tří osob, které budou zastupovat alespoň dvě různé specializované oddělení bez vzájemné hierarchické vazby a bude mít vlastní sekretariát zodpovědný za vyrozumění úspěšného zájemce po provedení výběru. Neúspěšní zájemci budou rovněž jednotlivě vyrozuměni.

10   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tato výzva k předkládání návrhů nepředstavuje žádný druh smluvního závazku Komise vůči jakýmkoli orgánům/institucím, které na základě této výzvy předloží návrh. Veškerá komunikace v souvislosti s touto výzvou k předkládání návrhů musí být provedena písemně.

Žadatelé by se měli seznámit se smluvními ustanoveními, která budou závazná v případě přidělení zakázky.


(1)  V souladu s články 93 a 94 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.