ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 124E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
25. května 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Evropský parlament

 

Pondělí 6. června 2005

2006/C 124E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Složení Parlamentu

Členství v politických skupinách

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Předložení dokumentů

Texty smluv dodané Radou

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (rozprava)

Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (rozprava)

Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (rozprava)

Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (rozprava)

Zajištění ***I (rozprava)

Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Úterý 7. června 2005

2006/C 124E/2

ZÁPIS

13

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (oznámení předložených návrhů usnesení)

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Boj proti terorismu (rozprava)

Hlasování

Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (hlasování)

Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (hlasování)

Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (hlasování)

Zajištění ***I (hlasování)

Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (hlasování)

Výměna informací, především v případě závažných trestných činnů včetně teroristických aktů * (hlasování)

Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (rozhodnutí) * (hlasování)

Prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu * (hlasování)

Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (hlasování)

Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu (hlasování)

Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď (hlasování)

Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (hlasování)

Boj proti financování terorismu (hlasování)

Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství ve výborech a delegacích

Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013 (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (rozprava)

Vazby mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců (rozprava)

Kontrola pohybu peněz ***II (rozprava)

Výrobky podléhající spotřební dani * (rozprava)

Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

29

PŘÍLOHA I

31

PŘÍLOHA II

43

PŘIJATÉ TEXTY

68

P6_TA(2005)0211Transevropské energetické sítě ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí č. 96/391/ES a 1229/2003/ES (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2005/ES, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí 96/391/ES a č. 1229/2003/ES

68

PŘÍLOHA ITRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

78

PŘÍLOHA IITRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚDalší kritéria pro projekty společného zájmu podle čl. 6 odst. 2

81

PŘÍLOHA IIITRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚProjekty společného zájmu a jejich specifikace, v současné době určené podle kritérií stanovených v příloze II

85

P6_TA(2005)0212Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o účinnosti využití energie koncovými uživateli a o energetických službách (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o účinnosti využití energie koncovými uživateli a o službách energetické účinnosti

95

PŘÍLOHA IMETODIKA PRO VÝPOČET CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI U KONCOVÉHO UŽIVATELE

109

PŘÍLOHA IIZÁKLADNÍ OBSAH ENERGIE VYBRANÝCH PALIV PRO KONCOVOU SPOTŘEBU – TABULKA PRO PŘEPOČET

109

PŘÍLOHA IIIVHODNÉ PROGRAMY A DALŠÍ OPATŘENÍ NA ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

110

PŘÍLOHA IVZÁSADY PRO MĚŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE

112

PŘÍLOHA V

115

P6_TA(2005)0213Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vybudování prostorové informační infrastruktury ve Společenství (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o vybudování prostorové informační infrastruktury ve Společenství (INSPIRE)

116

PŘÍLOHA ITÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 10 ODST. 1 A ČL. 11 PÍSM. A)

129

PŘÍLOHA IITÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 10 ODST. 1 A ČL. 11 PÍSM. B)

129

PŘÍLOHA IIITÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. B) A ČL. 11 PÍSM. B)

130

P6_TA(2005)0214Zajištění ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC-COD(2004)0097Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES

132

PŘÍLOHA I

183

PŘÍLOHA II

184

P6_TA(2005)0215Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Výměna údajů o závažných trestných činech včetně teroristických útoků *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Švédského království k přijetí rámcového rozhodnutí Rady o zjednodušení výměny informací a zpráv mezi orgány činnými v trestním řízení členských států Evropské unie, zejména pokud jde o závažné trestné činy, včetně teroristických činů (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o výměně informací a o spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodůmUsnesení Evropského parlamentu o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismuDoporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o akčním plánu Evropské unie pro boj proti terorismu (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověďDoporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k prevenci, přípravě a reakci na teroristické útoky (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismuDoporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o ochraně kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222Boj proti financování terorismuDoporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k boji proti financování terorismu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útokůLegislativní usnesení Evropského parlamentu obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k výměně informací a ke spolupráci, pokud jde o teroristické útoky (2005/2046(INI))

258

 

Středa 8. června 2005

2006/C 124E/3

ZÁPIS

262

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Příprava Evropské rady, včetně budoucnosti Evropské unie po referendech o Evropské ústavě (Brusel, 16. – 17. června 2005) (rozprava)

Přivítání

Členství v politických skupinách

Hlasování

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (hlasování)

Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013 (hlasování)

Kontrola pohybu peněz ***II (hlasování)

Výrobky podléhající spotřební dani * (hlasování)

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (hlasování)

Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Reforma OSN (rozprava)

Transatlantické vztahy (rozprava)

Situace v Uzbekistánu (rozprava)

Dohoda mezi Komisí – členskými státy/Philip Moris ve věci boje proti podvodu (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I — Nadměrné schodky * (rozprava)

Posílení evropské konkurenceschopnosti (rozprava)

Polycyklické aromatické uhlovodíky v olejových plnidlech a pneumatikách ***I (rozprava)

Patent Společenství (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

273

PŘÍLOHA I

275

PŘÍLOHA II

288

PŘIJATÉ TEXTY

373

P6_TA(2005)0224Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013Usnesení Evropského parlamentu o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007 – 2013 (2004/2209(INI))

373

PŘÍLOHAFinanční rámec v roce 2007 – 2013

389

P6_TA(2005)0225Kontrola pohybu peněz ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující

390

P6_TA(2005)0226Výrobky podléhající spotřební dani *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227Prostor svobody, bezpečnosti a právaUsnesení Evropského parlamentu o pokroku v roce 2004 při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU)

398

P6_TA(2005)0228Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaciRozhodnutí Evropského parlamentu o ochraně menšin a politikách proti diskriminaci v rozšířené Evropě (2005/2008(INI))

405

 

Čtvrtek 9. června 2005

2006/C 124E/4

ZÁPIS

416

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Členství v politických skupinách

Předložení dokumentů

Převody prostředků

Udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři * (rozprava)

Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů * (rozprava)

Sociální začleňování v nových členských státech (rozprava)

Žádost o zbavení parlamentní imunity

Hlasování

Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Posílení evropské konkurenceschopnosti (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I (hlasování)

Polycyklické aromatické uhlovodíky v olejových plnidlech a pneumatikách ***I (hlasování)

Nadměrné schodky * (hlasování)

Udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři * (hlasování)

Uvádění na trh a používání nebezpečných látek a přípravků (hlasování)

Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče (hlasování)

Reforma OSN (hlasování)

Transatlantické vztahy (hlasování)

Situace v Uzbekistánu (hlasování)

Příspěvek zaměstnanosti a produktivity k hospodářskému růstu (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Pořad jednání příštího dílčího zasedání

Sociální začleňování v nových členských státech (pokračování rozpravy)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Hlasování

Bolívie (hlasování)

Svoboda tisku v Alžírsku (hlasování)

Ázerbájdžán (hlasování)

Sociální začleňování v nových členských státech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Složení Parlamentu (oprava k zápisu ze dne 6. června 2005)

Písemná prohlášení zapsaná v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

433

PŘÍLOHA I

435

PŘÍLOHA II

454

PŘIJATÉ TEXTY

507

P6_TA(2005)0229Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů Evropským společenstvím (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)

507

P6_TA(2005)0230Posílení evropské konkurenceschopnostiUsnesení Evropského parlamentu o posílení evropské konkurenceschopnosti: důsledky průmyslových změn na politiku a roli malých a středních podniků (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231Dohled nad stavy rozpočtů a nad hodpodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232Polycyklické aromatické uhlovodíky ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejových plnidlech a pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 2005/.../ES o omezení uvádění na trh a používání některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejích používaných jako změkčovadla a v pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS)

521

PŘÍLOHA

524

P6_TA(2005)0233Nadměrné schodky *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234Vytěžování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o řídících opatřeních pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 973/2001 (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235Vazby mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalcůUsnesení Evropského parlamentu o vazbách mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péčeUsnesení Evropského parlamentu o pohybu pacientů a vývoji zdravotní péče v Evropské unii (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237Reforma OSNUsnesení Evropkého parlamentu k reformě OSN

549

P6_TA(2005)0238Transatlantické vztahyUsnesení Evropského parlamentu o zajištění úspěchu nadcházející schůzky na nejvyšší úrovni EU–USA ve Washingtonu DC dne 20. června 2005

556

P6_TA(2005)0239UzbekistánUsnesení Evropského parlamentu o Uzbekistánu

560

P6_TA(2005)0240Příspěvek zaměstnanosti a produktivity k hospodářskému růstuUsnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti a produktivitě a jejich přínosu k hospodářskému růstu (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BolívieUsnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

566

P6_TA(2005)0242Svoboda tisku v AlžírskuUsnesení Evropského parlamentu o svobodě tisku v Alžírsku

567

P6_TA(2005)0243ÁzerbájdžánUnsesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu

569

P6_TA(2005)0244Sociální začleňování v nových členských státechUsnesení Evropského parlamentu o sociálním začleňování v nových členských státech (2004/2210(INI))

572

 

2006/C 124E/5

s17

CS

 


I Informace

Evropský parlament

Pondělí 6. června 2005

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 124/1


ZÁPIS

(2006/C 124 E/01)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod.

2.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Opravy hlasování:

Datum zasedání: 12. 4. 2005

Zpráva Glenys Kinnock — A6-0075/2005

usnesení (najednou)

proti: Zbigniew Zaleski

Datum zasedání: 26. 5. 2005

Zpráva Philippe Morillon — A6-0113/2005

usnesení (najednou)

pro: Henri Weber

Zpráva Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

pozměňovací návrh 29

pro: Hartmut Nassauer

pozměňovací návrh 47

proti: Anders Samuelsen

pozměňovací návrh 48

proti: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

pozměňovací návrh 55

pro: Henrik Dam Kristensen

pozměňovací návrh 57

proti: Poul Nyrup Rasmussen

pozměňovací návrh 58

proti: Poul Nyrup Rasmussen

pozměňovací návrh 66

proti: Henrik Dam Kristensen

pozměňovací návrh 69

proti: Henrik Dam Kristensen

pozměňovací návrh 70

pro: Henrik Dam Kristensen

pozměňovací návrh 109

proti: Henrik Dam Kristensen

pozměňovací návrh 101

pro: Poul Nyrup Rasmussen

pozměňovací návrh 99 (1. část)

pro: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

pozměňovací návrh 102 (1. část)

pro: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

pozměňovací návrh 29

pro: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

proti: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

pozměňovací návrh 104

pro: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

pozměňovací návrh 108

proti: Henrik Dam Kristensen

usnesení (najednou)

proti: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Zpráva Cecilia Malmström — A6-0135/2005

pozměňovací návrh 43

proti: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

pozměňovací návrh 16 (1. část)

proti: Britta Thomsen

pozměňovací návrh 16 (2. část)

pro: Poul Nyrup Rasmussen

usnesení (najednou)

proti: Henrik Dam Kristensen

Zpráva Robert Goebbels — A6-0150/2005

pozměňovací návrh 6

proti: Henri Weber

pozměňovací návrh 11 (2. část)

proti: Ole Christensen, Dan Jørgensen

usnesení (najednou)

proti: Henrik Dam Kristensen

zdržení se: Henri Weber

Zpráva Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

usnesení (najednou)

pro: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska informovala předsednictvo, že se zúčastnila zasedání 25. 5. 2005, ale její jméno nebylo na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

3.   Prohlášení předsednictva

Předseda vystoupil s krátkým prohlášením, ve kterém uvedl, že nositelka Sacharovovy ceny za rok 1991 Aung San Suu Kyi stále zůstavá na pokyn barmského vedení v domacím vězení a že barma tímto neustále porušuje lidská práva. Opakovaně jménem Parlamentu vyzývá k propuštění Aung San Suu Kyi a osob, které jsou spolu s ní vězněny, a rovněž jménem Parlamentu kategoricky odsuzuje zneužívání, kterého se barmský režim dopouští.

4.   Složení Parlamentu

Brice Hortefeux byl dekretem prezidenta Francouzské republiky ze dne 2. června 2005 jmenován členem francouzské vlády.

Vzhledem k tomu, že podle 7 odst.1 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Parlamentu oznámí uvolnění mandátu s účinností od 2. června 2005 a informuje o tom dotyčný členský stát.

5.   Členství v politických skupinách

Giovanni Rivera se stal nezařazeným poslancem s účinností od 6. června 2005.

6.   Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Předseda oznámil, že André Brie vzal zpět svůj podpis pod návrhem na vyslovení nedůvěry Komisi (seznam poslanců, kteří návrh podepsali: viz zápisu ze dne 12. 5. 2005)

Hlasování proběhne ve středu.

7.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1)

z parlamentních výborů

1.1)

zprávy:

Zpráva o zaměstnanosti a produktivitě a jejich přínosu k hospodářskému růstu (2004/2188(INI)) — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví plán obnovy pro platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Zpráva o sociálním začleňování v nových členských státech (2004/2210(INI)) — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Zpráva o pohybu pacientů a vývoji zdravotní péče v Evropské unii (2004/2148(INI)) — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti při konečném použití a energetických službách (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušuje rozhodnutí č. 96/391/ES a 1229/2003/ES (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Zpráva o „Posílení evropské konkurenceschopnosti: důsledky průmyslových změn pro politiku a roli malých a středních podniků (MSP)“ (2004/2154(INI)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům (2004/2198(INI)) — Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Zpráva o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007-2013 (2004/2209(INI)) — Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013

Zpravodaj: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o mezinárodním programu pro ochranu delfínů Evropským společenstvím (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě k potírání financování terorismu (2005/2065(INI)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o výměně informací a o spolupráci týkající se teroristických trestných činů (KOM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o ochraně kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (2005/2044(INI)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Zpráva o podnětu Švédského království k přijetí rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a zpráv mezi orgány členských států Evropské unie činnými v trestním řízení, zejména pokud jde o závažné trestné činy, včetně teroristických akcí (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se akčního plánu Evropské unie pro boj proti terorismu (2004/2214(INI)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě k výměně informací a ke spolupráci, pokud jde o teroristické útoky (2005/2046(INI)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k prevenci, přípravě a reakci na teroristické útoky (2005/2043(INI)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o náhradách v případech nesplnění smluvních požadavků na kvalitu služeb v oblasti nákladní železniční dopravy (KOM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Zpráva o podnětu Francouzské republiky, Irska, Švédského království a Spojeného království k přijetí rámcového rozhodnutí Rady o uchovávání údajů zpracovaných a uložených v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo údajů ve veřejných komunikačních sítích za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

doporučení pro druhé čtení:

***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Peillon Vincent (A6-0167/2005).

2)

od poslanců

2.1)

otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 109) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Alyn Smith o vymýcení chudoby (33/2005)

Richard Corbett o UEFA (34/2005)

Glenys Kinnock a Catherine Stihler o dosažení pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí (35/2005)

Glenys Kinnock o situaci Aung San Suu Kyiové a o podpoře demokracie v Barmě (36/2005)

8.   Texty smluv dodané Radou

Rada předala ověřenou kopii těchto dokumentů:

Protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 (Název neexistuje v českém jazyce).

9.   Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akt, který byl přijat postupem spolurozhodování:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií s ohledem na prodloužení doby pro přechodná opatření (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10.   Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního a druhého červnového zasedání (PE 357.269/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 6. 6. 2005 až 9. 6. 2005

v pondělí

beze změn

v úterý

beze změn

ve středu

žádost skupiny PSE týkající se zrušení Doby vyhrazené pro otázky Radě (bod 40 KNPJ).

Vystoupili tito poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE, který uvedl, že žádost se týká omezení doby trvání Doby vyhrazené pro otázky na 30 minut s cílem věnovat čas do 18.30 hod. odpoledním rozpravám, a Bill Newton Dunn za skupinu ALDE k žádosti.

Parlament žádost schválil.

Vystoupili tito poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, který požádal, aby byl název rozpravy o přípravě Evropské rady (Brusel, 16. – 17. června 2005) (bod 28 KNPJ) doplněn o „budoucnost Evropské unie poté, co proběhla referenda o Ústavní smlouvě“, a Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, který žádost podpořil.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil: Bernd Posselt, který nesouhlasil s omezením doby trvání Doby vyhrazené pro otázky.

ve čtvrtek

beze změn

Zasedání 22. a 23. 6. 2005

beze změn

*

* *

Plán práce byl tímto schválen.

11.   Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß a Geoffrey Van Orden.

12.   Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušuje rozhodnutí č. 96/391/ES a č. 1229/2003/ES [KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Vystoupil: Andris Piebalgs (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

místopředsedkyně

Anne Laperrouze (zpravodajka) předložila zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Guntars Krasts (navrhovatel výboru ECON), María del Pilar Ayuso González za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Angelika Niebler, Reino Paasilinna a Andris Piebalgs

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

13.   Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti při konečném použití a o energetických službách [KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Vystoupil: Andris Piebalgs (člen Komise).

Mechtild Rothe (zpravodajka) předložila zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Corien Wortmann-Kool (navrhovatelka výboru ECON), Eija-Riitta Korhola (navrhovatelka výboru ENVI), Alejo Vidal-Quadras Roca za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos a Catherine Stihler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS

místopředseda

Vystoupil: Andris Piebalgs.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

14.   Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (rozprava)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům [2004/2198(INI)] — Výbor pro rozpočtovou kontrolu.

Zpravodaj Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (zpravodaj) předložil zprávu.

Vystoupil: Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili tito poslanci: Katerina Batzeli (navrhovatelka výboru AGRI), Simon Busuttil za skupinu PPE-DE, Szabolcs Fazakas za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Mogens N.J. Camre za skupinu UEN, Hans-Peter Martin nezařazený, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin a Siim Kallas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

15.   Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vybudování prostorové informační infrastruktury ve Společenství (INSPIRE) [KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodajka Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Vystoupil: Stavros Dimas (člen Komise).

Frederika Brepoels (zpravodajka) předložila zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Richard Seeber za skupinu PPE-DE, María Isabel Salinas García za skupinu PSE, Vittorio Prodi za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa a Stavros Dimas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

16.   Zajištění ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES [KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj Peter Skinner (A6-0146/2005).

Vystoupil: Stavros Dimas (člen Komise).

Peter Skinner (zpravodaj) předložil zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, a Harald Ettl za skupinu PSE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Sarah Ludford za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (člen Komise) a Peter Skinner s otázkou, na kterou odpověděl Charlie McCreevy.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

17.   Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) [KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodajka Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Vystoupil: Charlie McCreevy (člen Komise).

Agnes Schierhuber (zpravodajka) předložila zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Armando Dionisi za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Kyösti Tapio Virrankoski za skupinu ALDE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, James Hugh Allister nezařazený, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (členka Komise) a Agnes Schierhuber k vystoupení, které učinila Mariann Fischer Boel.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

18.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 357.269/OJMA)

19.   Konec zasedání

Zasedání skončilo ve 22.10 hod.

Julian Priestley

generální tajemník

Josep Borrell Fontelles

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Úterý 7. června 2005

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 124/13


ZÁPIS

(2006/C 124 E/02)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS

místopředseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9.00 hod.

2.   Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (KOM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)).

předáno

příslušný: AGRI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí, pokud jde o funkční období výkonného ředitele (KOM(2005)0190 [01] — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: ENVI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, pokud jde o funkční období ředitele (KOM(2005)0190 [02] — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: EMPL

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, pokud jde o funkční období ředitele a náměstka ředitele (KOM(2005)0190 [03] — C6-0143/2005 — 2005/0074(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: EMPL

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání, pokud jde o funkční období ředitele (KOM(2005)0190 [04] — C6-0144/2005 — 2005/0075(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: EMPL

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, pokud jde o funkční období ředitele (KOM(2005)0190 [05] — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: LIBE

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, pokud jde o funkční období výkonného ředitele Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (KOM(2005)0190 [10] — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: ENVI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, pokud jde o funkční období ředitele (KOM(2005)0190 [11] — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: ENVI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky (Text s významem pro EHP) (KOM(2005)0190 [12] — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: ENVI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, pokud jde o funkční období ředitele (KOM(2005)0190 [14] — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: EMPL

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost, pokud jde o funkční období výkonného ředitele (Text s významem pro EHP) (KOM(2005)0190 [15] — C6—0150/2005 — 2005/0086(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: TRAN

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002, pokud jde o funkční období výkonného ředitele a ředitelů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP) (KOM(2005)0190 [16] — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD)).

předáno

:

příslušný: JURI

stanovisko: TRAN

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice, pokud jde o funkční období výkonného ředitele (KOM(2005)0190 [17] — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD)).

předáno

příslušný: JURI

stanovisko: TRAN

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti odstranění následků znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 (KOM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

předáno

příslušný: TRAN

stanovisko: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Návrh nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2010 stanoví rybolovná práva na lov tuňáků a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor (KOM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

předáno

příslušný: PECH

stanovisko: DEVE, BUDG

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (KOM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

předáno

příslušný: IMCO

stanovisko: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Návrh nařízení Rady o přístupu k zahraniční pomoci Společenství (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

předáno

příslušný: DEVE

stanovisko: AFET, INTA, BUDG

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)).

předáno

příslušný: TRAN

3.   Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (oznámení předložených návrhů usnesení)

Rozprava se konala 11. 4. 2005 (bod 15 zápisu ze dne 11. 4. 2005).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Jean-Marie Cavada za výbor LIBE k sur les progrès enregistrés en 2004 dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE) (B6-0327/2005)

4.   Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.

BOLÍVIE

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o situaci v Bolívii (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano a Margrietus van den Berg za skupinu PSE o situaci v Bolívii (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda a Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE o situaci v Bolívii (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo a Athanasios Pafilis za skupinu GUE/NGL o situaci v Bolívii (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o situaci v Bolívii (B6-0376/2005).

II.

SVOBODA TISKU V ALŽÍRSKU

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o Alžírsku (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE o svobodě tisku v Alžírsku (B6-0363/2005);

Hélène Flautre a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o svobodě tisku v Alžírsku (B6-0366/2005);

Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL o svobodě tisku v Alžírsku (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o svobodě tisku v Alžírsku (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda za skupinu PPE-DE o svobodě tisku v Alžírsku (B6-0381/2005).

III.

ÁZERBÁJDŽÁN

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o Ázerbájdžánu (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE o Ázerbájdžánu (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o situaci v Ázerbájdžánu (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o Ázerbájdžánu (B6-0375/2005);

Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM o Ázerbájdžánu (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o porušování lidských práv v Ázerbájdžánu (B6-0379/2005);

Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN o lidských právech a demokracii v Ázerbájdžánu (B6-0382/2005).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.

5.   Boj proti terorismu (rozprava)

Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o akčním plánu Evropské unie v boji proti terorismu [2004/2214(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodajka Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k předcházení teroristických útoků, přípravě a reakci na ně [2005/2043(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k ochraně kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu [2005/2044(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Boj proti financování terorismu

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě v boji proti financování terorismu [2005/2065(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Výměna informací, především v případě závažných trestných činnů včetně teroristických aktů *

Zpráva na podnět Švédského království pro přijetí rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a zpravodajských informací mezi orgány členských států Evropské unie činnými v trestním řízení, zejména pokud jde o závažné trestné činy, včetně teroristických aktů [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (rozhodnutí) *

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o výměně informací a spolupráci týkající se teroristických útoků [15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k výměně informací a zpravodajských informací, pokud jde o teroristické útoky [2005/2046(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu *

Zpráva na podnět Francouzské republiky, Irska, Švédského království a Spojeného království pro přijetí rámcového rozhodnutí o uchovávání údajů zpracovaných a uložených v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo údajů ve veřejných komunikačních sítích za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterorismus

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Karl-Heinz Florenz za výbor ENVI, Radě: Možnosti Evropské unie čelit hrozbám pro veřejné zdraví, které jsou důsledkem bioterorismu (B6-0243/2005)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Karl-Heinz Florenz za výbor ENVI, Komisi: Možnosti Evropské unie čelit hrozbám pro veřejné zdraví, které jsou důsledkem bioterorismu (B6-0244/2005)

Rosa Díez González předložila zprávu (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja předložil zprávu (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis předložil zprávu (A6-0161/2005).

Mario Borghezio předložil zprávu (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne předložil zprávy (A6-0162/2005, A6-0160/2005 a A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro předložil zprávu (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení (B6-0243/2005 a B6-0244/2005).

Vystoupil: Franco Frattini (místopředseda Komise).

Vystoupili tito poslanci: Jaime Mayor Oreja (navrhovatel výboru AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (navrhovatel výboru AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (navrhovatel výboru JURI) (A6-0160/2005) a Angelika Niebler (navrhovatelka výboru ITRE) (A6-0174/2005).

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Manuel Medina Ortega (navrhovatel výboru JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Johannes Voggenhuber za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, James Hugh Allister nezařazený, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann a Carlos Coelho.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Franco Frattini.Vystoupil: Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady).Vystoupil: Franco Frattini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI

místopředseda

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 7. 6. 2005, bod 6.11 zápisu ze dne 7. 6. 2005, bod 6.12 zápisu ze dne 7. 6. 2005, bod 6.13 zápisu ze dne 7. 6. 2005, bod 6.6 zápisu ze dne 7. 6. 2005, bod 6.7 zápisu ze dne 7. 6. 2005, bod 6.14 zápisu ze dne 7. 6. 2005 a bod 6.8 zápisu ze dne 7. 6. 2005.

6.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, jednotlivé a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze 1 zápisu.

6.1.   Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušuje rozhodnutí č. 96/391/ES a č. 1229/2003/ES [KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0211)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0211)

6.2.   Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti při konečném použití a o energetických službách [KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0212)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0212)

6.3.   Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vybudování prostorové informační infrastruktury ve Společenství (INSPIRE) [KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodajka Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0213)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0213)

6.4.   Zajištění ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES [KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj Peter Skinner (A6-0146/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0214)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0214)

6.5.   Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) [KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodajka Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0215)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0215)

6.6.   Výměna informací, především v případě závažných trestných činnů včetně teroristických aktů * (hlasování)

Zpráva na podnět Švédského království pro přijetí rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a zpravodajských informací mezi orgány členských států Evropské unie činnými v trestním řízení, zejména pokud jde o závažné trestné činy, včetně teroristických aktů [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 6)

PODNĚT ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0216)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0216)

6.7.   Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (rozhodnutí) * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o výměně informací a spolupráci týkající se teroristických útoků [15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0217)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0217)

6.8.   Prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu * (hlasování)

Zpráva na podnět Francouzské republiky, Irska, Švédského království a Spojeného království pro přijetí rámcového rozhodnutí o uchovávání údajů zpracovaných a uložených v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo údajů ve veřejných komunikačních sítích za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 8)

PODNĚT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, IRSKA, ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

zamítnut

Vystoupil: Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a uvedl, že Rada svůj návrh nevezme zpět.

Věc byla vrácena příslušnému výboru podle čl. 52 odst. 3 jednacího řádu.

6.9.   Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (hlasování)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům [2004/2198(INI)] — Výbor pro rozpočtovou kontrolu.

Zpravodaj Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0218)

6.10.   Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o akčním plánu Evropské unie v boji proti terorismu [2004/2214(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodajka Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 10)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2005)0219)

K hlasování vystoupili:

Martine Roure uvedla, že skupina PSE vzala zpět pozměňovací návrh 14.

6.11.   Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k předcházení teroristických útoků, přípravě a reakci na ně [2005/2043(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 11)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2005)0220)

K hlasování vystoupili:

Vytautas Landsbergis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění C, který nebyl vzat v potaz, protože proti bylo více než 37 poslanců.

6.12.   Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k ochraně kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu [2005/2044(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 12)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2005)0221)

6.13.   Boj proti financování terorismu (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě v boji proti financování terorismu [2005/2065(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 13)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2005)0222)

K hlasování vystoupili:

Giusto Catania k pozměňovacímu návrhu 1;

Sarah Ludford za skupinu ALDE předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 4/rev, který byl vzat v potaz;

Rosa Díez González za skupinu PSE podpořila ústní pozměňovací návrh, který předložila Sarah Ludford.

6.14.   Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k výměně informací a zpravodajských informací, pokud jde o teroristické útoky [2005/2046(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1, bod 14)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2005)0223)

7.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Antoine Duquesne — A6-0162/2005

Andreas Mölzer

8.   Opravy hlasování

Tito poslanci navrhli opravy hlasování:

Zpráva Mechtild Rothe — A6-0130/2005

pozměňovací návrh 28

pro: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

proti: Maria Martens

Zpráva Agnes Schierhuber — A6-0145/2005

pozměňovací návrh 114

pro: Claude Turmes

pozměněný návrh

pro: Claude Turmes

legislativní usnesení

pro: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Zpráva Antoine Duquesne — A6-0160/2005

legislativní usnesení

pro: John Attard-Montalto

Zpráva Jaime Mayor Oreja — A6-0166/2005

pozměňovací návrh 13

pro: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

proti: Othmar Karas

pozměňovací návrh 5

proti: Othmar Karas

pozměňovací návrh 10

pro: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

pozměňovací návrhy 1/11 (stejné)

proti: Luis de Grandes Pascual

(Zasedání, které bylo přerušeno v 12.50 hod., pokračovalo v 15.00 hod.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

9.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

Marie-Hélène Descamps informovala předsednictvo, že byla přítomna, ale její jméno nebylo na prezenční listině.

10.   Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politické skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

výbor AFET: Pasqualina Napoletano, kterou je nahrazen Massimo D'Alema.

výbor INTA: Massimo D'Alema, kterým je nahrazena Pasqualina Napoletano.

Delegace pro vztahy se zeměmi Jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Vincenzo Lavarra.

11.   Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013 (rozprava)

Zpráva o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013 [2004/2209(INI)] — Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007 – 2013.

Zpravodaj Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge předložil zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise).

Vystoupili tito poslanci: Véronique De Keyser (navrhovatelka výboru AFET), Margrietus van den Berg (navrhovatel výboru DEVE), Pierre Jonckheer (navrhovatel výboru INTA), Enrico Letta (navrhovatel výboru ECON), Jamila Madeira (navrhovatelka výboru EMPL), Jutta D. Haug (navrhovatelka výboru ENVI), Paul Rübig (navrhovatel výboru ITRE), Phillip Whitehead (navrhovatel výboru IMCO), Etelka Barsi-Pataky (navrhovatelka výboru TRAN), Constanze Angela Krehl (navrhovatelka výboru REGI), Albert Jan Maat (navrhovatel výboru AGRI), Ruth Hieronymi (navrhovatelka výboru CULT), Gérard Deprez (navrhovatel výboru LIBE), Johannes Voggenhuber (navrhovatel výboru AFCO), Ilda Figueiredo (navrhovatelka výboru FEMM), Jan Mulder (navrhovatel výboru CONT), Paulo Casaca (navrhovatel výboru PECH), Alain Lamassoure za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, a Dariusz Maciej Grabowski za skupinu IND/DEM.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Wojciech Roszkowski za skupinu UEN, Jana Bobošíková nezařazená, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend a James Elles.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

místopředsedkyně

Vystoupili tito poslanci: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso a Reimer Böge.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 8. 6. 2005.

12.   Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0246/2005).

První část

Otázka 31 (Alfredo Antoniozzi): Podpora italštiny v Evropě (zpráva Erydice 2005) a stanovení jazykového režimu v evropských orgánech a institucích.

Ján Figeľ (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Alfredo Antoniozzi a Paul Rübig.

Otázka 32 (Yiannakis Matsis): Účast Kypru v Partnerství pro mír a vztahy s NATO

Ján Figeľ odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Yiannakis Matsis a Georgios Papastamkos.

Otázka 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometrické údaje a víza

Franco Frattini (místopředseda Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Paul Rübig, David Martin a Alexander Nuno Alvaro.

Druhá část

Otázka 34 (Mairead McGuinness): Poplatky za veřejné služby v oblasti rádiového vysílání

Viviane Reding (členka Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Mairead McGuinness.

Otázka 35 (Manolis Mavrommatis): Program MEDIA

Viviane Reding odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Manolis Mavrommatis.

Otázka 36 (Åsa Westlund): Veřejné služby v rámci příští směrnice o rádiovém a televizním vysílání

Viviane Reding odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Åsa Westlund.

Otázka 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opatření pro ulatňování Evropského paktu mládeže

Ján Figeľ odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka 38 (Bernd Posselt): Přeshraniční podpora kultury

Ján Figeľ odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bernd Posselt.

Otázky 39 až 44 budou zodpovězeny písemně.

Otázka 45 (Bart Staes): Pozpočet pro výzkum a rozvoj v oblasti obnovitelných energií

Janez Potočnik (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bart Staes.

Vystoupil: autor otázky 47 Gay Mitchell k průběhu Doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 46 (John Bowis): Výzkum týkající se hluchoty a sluchových postižení

Janez Potočnik odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je John Bowis.

Otázky 47 až 88 budou zodpovězeny písemně.

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 19.45 hod., pokračovalo v 21.00 hod.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miroslav OUZKÝ

místopředseda

13.   Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (rozprava)

Zpráva o ochraně menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě [2005/2008(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes předložil zprávu.

Vystoupil: Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili tito poslanci: Maria Matsouka (navrhovatelka výboru EMPL), Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Romano Maria La Russa za skupinu UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa a Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 8. 6. 2005.

14.   Vazby mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců (rozprava)

Zpráva o vazbách mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců [2004/2137(INI)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert předložil zprávu.

Vystoupil: Franco Frattini (místopředseda Komise).

Vystoupili tito poslanci: Martine Roure za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel nezařazený, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil a Franco Frattini.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 9. 6. 2005.

15.   Kontrola pohybu peněz ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující [14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Vystoupil: László Kovács (člen Komise).

Vincent Peillon předložil doporučení pro druhé čtení.

Vystoupili tito poslanci: Gerard Batten za skupinu IND/DEM, a László Kovács.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 8. 6. 2005.

16.   Výrobky podléhající spotřební dani * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodaj Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati předložil zprávu.

Vystoupil: László Kovács (člen Komise)

Vystoupili tito poslanci: Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Katerina Batzeli za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács a Othmar Karas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 8. 6. 2005.

17.   Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče (rozprava)

Zpráva o mobilitě pacientů a vývoj zdravotní péče v Evropské unii [2004/2148(INI)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis předložil zprávu.

Vystoupil: Markos Kyprianou (člen Komise).

Vystoupili tito poslanci: Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Karin Jöns za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas a Markos Kyprianou.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 9. 6. 2005.

18.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 357.269/OJME)

19.   Konec zasedání

Zasedání skončilo v 0.05 hod.

Julian Priestley

generální tajemník

Ingo Friedrich

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (…, …, …)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH ( …, …, …)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

bod

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

návrh usnesení

SNÚ

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I

Zpráva: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-17

22-30

výbor

 

+

 

Čl. 4 odst. 1 za písm. a)

34

Verts/ALE

 

-

 

Čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 za písm. b)

35

Verts/ALE

 

-

 

Článek 8

32

Verts/ALE

 

-

 

18

výbor

 

+

 

19

výbor

 

+

 

Článek 9

36

Verts/ALE

 

-

 

Článek 10

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

výbor

 

 

21

výbor

 

+

 

Příloha 1

37

PPE-DE

EH

-

141, 392, 35

Příloha 2

39

PPE-DE

 

-

 

Odův. 9

31

Verts/ALE

 

-

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

2.   Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I

Zpráva: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-18

20-27

30-34

38

40-41

43-51

53-60

63-66

68-72

74-79

81-96

98-99

výbor

 

+

 

 

28

výbor

JH

+

458, 148, 27

§

původní znění

(čl. 4 odst. 1)

 

 

42

výbor

odděl.

-

 

52

výbor

odděl./

EH

+

344, 275, 5

61

výbor

odděl.

+

 

62

výbor

odděl.

+

 

67

výbor

odděl./

EH

+

370, 265, 3

80

výbor

odděl.

+

 

Čl. 3 písm. c)

101

PPE-DE

 

+

 

19

výbor

 

 

Čl. 4 odst. 2

103

Verts/ALE

 

-

 

29

výbor

 

+

 

Čl. 4 odst. 6

104

Verts/ALE

EH

+

335, 292, 7

35

výbor

 

 

Čl. 4 za odst. 7

108

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

výbor

 

 

107

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

výbor

 

 

73

výbor

 

 

Čl. 5 odst. 2

105

Verts/ALE

 

-

 

39

výbor

 

+

 

Čl. 6 za písm. b)

102

PPE-DE

 

-

 

Příloha 3

106

Verts/ALE

 

-

 

97

výbor

 

-

 

Za přílohu 4

109

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Pozměňovací návrh 100 byl vzat zpět

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE pn. 28

Žádosti o oddělené hlasování

PPE-DE pn. 35, 52, 61, 62, 67, 80

ALDE pn. 42

3.   Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE)***I

Zpráva: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-3

5-6

8-13

16-20

23-47

49

výbor

 

+

 

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — oddělené hlasování

7

výbor

odděl.

+

 

Čl. 8 odst. 3

14

výbor

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

Článek 9

15

výbor

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

Článek 14

21

výbor

 

+

 

52/

rev

IND/DEM

 

-

 

Článek 15

53

IND/DEM

 

-

 

22

výbor

 

+

 

Příloha 3 bod 12

55

IND/DEM

 

-

 

48

výbor

 

+

 

Odův. 22

4

výbor

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Žádosti o oddělené hlasování

IND/DEM: pn. 7

4.   Zajištění ***I

Zpráva: Peter SKINNER (A6-0146/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-54

výbor

 

+

 

Příloha 1

56

PSE

 

+

 

55

výbor

 

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

5.   Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD *

Zpráva: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-14

16-48

50-61

63-65

67-78

80-113

115-129

výbor

 

+

 

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — oddělené hlasování

15

výbor

odděl.

+

 

66

výbor

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

114

výbor

JH

+

520, 91, 38

Čl. 19 písm. c) podbod ii)

130

PSE+Verts/ALE

 

+

 

49

výbor

 

 

Čl. 26 odst. 1

132/

rev

WOJCHIECHOWSKI a další

 

-

 

62

výbor

 

+

 

Čl. 30 odst. 1 písm. b)

131

PSE+Verts/ALE

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

JH

+

570, 23, 57

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

559, 26, 61

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE pozměněný návrh a závěrečné hlasování

IND/DEM pn. 114 a pozměněný návrh

Žádosti o dílčí hlasování

ALDE

pn. 66

1. část:„Podpora uvedená … a vodohospodářstvím,“

2. část:„a finanční … agro-potravinářský sektor.“

pn. 79

1. část: Vypuštění slov „uskutečněné v hospodářství“

2. část: Zbylá část textu

Žádosti o oddělené hlasování

ALDE pn. 15

6.   Výměna informací, především v případě závažných trestných činů včetně teroristických aktů *

Zpráva: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-17

19-23

výbor

 

+

 

Za článek 9

27

PSE

 

-

 

18

výbor

 

+

 

Článek 11 za jediný odstavec

25

PPE-DE

 

+

 

Odův. 1

24

PPE-DE

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Pozměňovací návrh 26 byl vzat zpět

7.   Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (rozhodnutí)*

Zpráva: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem — hlasování najednou

1-9

12-26

28-31

výbor

 

+

 

Za článek 9

32

PSE

 

-

 

27

výbor

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

581, 28, 37

Pozměňovací návrhy 10 a 11 byly vzaty zpět

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závěrečné hlasování

8.   Prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu *

Zpráva: Nuno ALVARO (A6-0174/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

hlasování: text podnětu

 

-

 

Věc byla vrácena příslušnému výboru podle čl. 52 odst. 3.

9.   Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům

Zpráva: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

§ 31

7

Verts/ALE

 

-

 

§ 32

1

PSE

 

+

 

§ 46

2

PSE

 

+

 

Za § 51

5

Verts/ALE

EH

+

362, 269, 14

§ 55

3

PSE

 

+

 

Za § 55

6

Verts/ALE

 

-

 

Za § 75

8

Verts/ALE

 

+

 

Za práv. východ. 6

4

Verts/ALE

 

-

 

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

10.   Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu

Zpráva: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

§ 1 písm. a)

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

§ 1 písm. b)

2=

16=

ALDE

PSE

EH

+

392, 249, 8

§

původní znění

 

 

§ 1 písm. c)

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

3/EH

+

473, 164, 11

§ 1 písm. d)

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 1 písm. e)

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1 písm. g)

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 1 písm. k)

9

GUE/NGL

 

-

 

§ 1 písm. m)

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1 písm. n)

3/rev

ALDE

EH

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

§

původní znění

 

 

§ 1 písm. p)

4=

10=

18=

ALDE

GUE/NGL

PSE

EH

+

357, 281, 10

§ 1 za písm. r)

11

GUE/NGL

 

-

 

Odův. J

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

Odův. L

8

GUE/NGL

 

-

 

Za odův. L

13

PSE

JH

+

598, 8, 48

Odův. Q

14D

PSE

JH

VZ

 

hlasování: doporučení (najednou)

 

+

 

Žádosti o jmenovité hlasování

PSE: pn. 13

PPE-DE: pn. 14

Žádosti o dílčí hlasování

IND/DEM:

§ 1 písm. m)

1. část:„v duchu … hlasování většinou v Radě“

2. část:„aby podléhala soudní kontrole Soudního dvora“

GUE/NGL:

§ 1 písm. c)

1. část:„‚mezi vnitrostátními orgány … teroristických trestných činů‘ beze slov ‚v duchu … Ústavy pro Evropu‘“

2. část:„v duchu … Ústavy pro Evropu“

3. část:„a právních předpokladů … dosažení těchto cílů“

§ 1 písm. e)

1. část:„přednostně … ochrany údajů“

2. část:„podporovat spolupráci … mezi nimi“

Žádosti o oddělené hlasování

GUE/NGL: § 1 písm. d) a § 1 písm. g)

11.   Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď

Zpráva: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

§ 1 část A písm. f)

13

PSE

JH

+

323, 307, 7

§ 1 část A písm. h)

5

PSE

JH

+

350, 267, 12

§ 1 část B písm. b)

14

PSE

EH

+

349, 286, 7

§ 1 část B písm. c)

15

PSE

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

čl. 1 odst. 2 za písm. d)

8

GUE/NGL

 

-

 

Odův. A

§

původní znění

odděl.

+

 

Odův. B

9D

PSE

JH

+

395, 243, 9

Za odův. B

7

GUE/NGL

 

-

 

Odův. E

10

PSE

JH

+

324, 299, 24

Za odův. E

6

GUE/NGL

 

-

 

Odův. I

1Z

11Z=

ALDE

PSE

JH

+

363, 277, 12

§

původní znění

 

 

Odův. K

3

PSE

 

-

 

Odův. M

12

PSE

EH

+

352, 283, 12

Odův. N

4

PSE

JH

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

hlasování: doporučení (najednou)

JH

+

540, 92, 19

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE pn. 13, 5, 9D, 10, 1Z/11Z, 4 a závěrečné hlasování

Žádosti o oddělené hlasování

GUE/NGL Bod odůvodnění A

Žádosti o dílčí hlasování

PPE-DE

pn. 15

1. část:„podpořila … evropské instituce;“

2. část: zbylá část pozm. návrhu

12.   Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu

Zpráva: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

hlasování: doporučení (najednou)

 

+

 

13.   Boj proti financování terorismu

Zpráva: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

§1 písm. a)

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 1 písm. b)

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 1 písm. e)

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 1 písm. h)

§

původní znění

dílčí/

JH

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341, 9

§ 1 písm. i)

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2/EH

+

335, 296, 8

3

-

 

§ 1 písm. l)

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 1 písm. p)

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1 písm. t)

§

původní znění

odděl.

+

 

Za odův. A

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

Odův. D

§

původní znění

odděl.

+

 

Odův. E

§

původní znění

odděl./

EH

+

339, 281, 27

Za odův. E

1

GUE/NGL

EH

+

325, 273, 14

Odův. F

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

Odův. H

4/rev

PPE-DE

JH

+

ústní pn.

505, 26, 98

Odův. I

§

původní znění

odděl.

+

 

Odův. J

§

původní znění

odděl.

+

 

Odův. L

§

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

hlasování: doporučení (najednou)

 

+

 

Žádosti o jmenovité hlasování

PSE: § 1 písm. h)

PPE-DE pn. 4/rev

Žádosti o dílčí hlasování

IND/DEM

Odův. L

1. část:„vzhledem k tomu, že v boji … Listina základních práv“

2. část:„aby se předešlo … vše kontrolováno“

PPE-DE

§ 1 písm. h)

1. část: Celé znění kromě výrazů „uvnitř a vně Evropské unie“

2. část: Tyto výrazy

GUE/NGL, IND/DEM

§ 1 písm. i)

1. část:„přijmout opatření … teroristickým organizacím,“

2. část:„ve využívání … kontrolu účetnictví“ bez slov „a samoregulaci“

3. část:„slova a samoregulaci“

GUE/NGL

§ 1 písm. p)

1. část: Celé znění textu kromě výrazů „a neziskové organizace“

2. část: Tyto výrazy

Odův. F

1. část:„vzhledem k tomu, že organizování … jako např. ‚hawala‘“

2. část:„nebo využívání některých dobročinných organizací,“

Žádosti o oddělené hlasování

PPE-DE Body odůvodnění D, E

GUE/NGL Body odůvodnění I, J, § 1 písm. a), b), e) a l)

IND/DEM Bod odůvodnění E, § 1 písm. t)

Paní Ludford předložila následující ústní pozměňovací návrh k pozměńovacímu návrhu 4/rev, který se týká bodu odůvodnění H

„H ….

organizované trestné činnnosti a z činnosti mafie, včetně pašování drog, zbraní a z obchodování s lidmi a financování prostřednictvím vydírání, včetně tzv. revolucionářské daně.

14.   Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků

Zpráva: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

hlasování: doporučení (najednou)

 

+

 


PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.   Zpráva Rothe A6-0130/2005

Pozměňovací návrh 28

Pro: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Zdržel se: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Zpráva Schierhuber A6-0145/2005

Pozměňovací návrh 114

Pro: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Zdržel se: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Zpráva Schierhuber A6-0145/2005

Návrh Komise

Pro: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Zdržel se: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Zpráva Schierhuber A6-0145/2005

Usnesení

Pro: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Zdržel se: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Zpráva Duquesne A6-0160/2005

Usnesení

Pro: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Zdržel se: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Zpráva Diez Gonzalez A6-0164/2005

Pozměňovací návrh 13

Pro: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Zdržel se: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Pozměňovací návrh 13

Pro: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržel se: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Pozměňovací návrh 5

Pro: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Zdržel se: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Pozměňovací návrh 9

Pro: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržel se: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Pozměňovací návrh 10

Pro: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Proti: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Pozměňovací návrh 1+11

Pro: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Zdržel se: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Pozměňovací návrh 4

Pro: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Zdržel se: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Zpráva Mayor Oreja A6-0166/2005

Usnesení

Pro: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Zdržel se: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   Zpráva Borghezio A6-0159/2005

Bod 1 písm. h) 1. část

Pro: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Zdržel se: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Zpráva Borghezio A6-0159/2005

Bod 1 písm. h) 2. část

Pro: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Zdržel se: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Zpráva Borghezio A6-0159/2005

Pozměňovací návrh 4/rev.

Pro: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Proti: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Zdržel se: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


PŘIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0211

Transevropské energetické sítě ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí č. 96/391/ES a 1229/2003/ES (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0742) (1),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 Smlouvy o ES, v souladu s kterými mu byl návrh předložen Komisí (C5-0064/2004),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0134/2005),

1.

schvaluje návrh Komise v jeho pozměněné podobě;

2.

žádá Komisi, aby mu návrh znovu předložila k posouzení, jestliže zamýšlí tento návrh podstatně upravit nebo ho nahradit jiným zněním;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

P6_TC1-COD(2003)0297

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2005/ES, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí 96/391/ES a č. 1229/2003/ES

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 156 této smlouvy.

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (1), po konzultaci s Výborem regionů, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se stanoví soubor hlavních směrů pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí č. 1254/96/ES (3), vznikla potřeba plně zapojit přistupující země do těchto směrů, a podle potřeby tyto směry dále přizpůsobit nové sousedské politice Evropské unie.

(2)

Priority transevropských energetických sítí vyplývají z vytvoření otevřenějšího a konkurenceschopnějšího vnitřního trhu s energií v důsledku provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech vnitřního trhu s elektrickou energií (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem (5). Tyto priority vycházejí ze závěrů zasedání Evropské rady ve Stockholmu v březnu 2001 týkajících se vývoje infrastruktury potřebné pro fungování trhu s energií. Mělo by být vynaloženo zvláštní úsilí o to, aby se více využívaly obnovitelné zdroje energie jako příspěvek k politice udržitelného rozvoje. Tohoto cíle by však mělo být dosaženo, aniž by byla neúměrně narušena obvyklá rovnováha trhu. Patřičná pozornost by měla být věnována rovněž cílům dopravní politiky Společenství, a zejména možnosti omezit silniční dopravu využitím potrubí pro zemní plyn a olefiny.

(3)

Toto rozhodnutí je krokem k naplnění cíle schváleného na zasedání Evropské rady v Barceloně, který spočívá v dosažení minimální úrovně elektrického propojení mezi členskými státy odpovídající 10 % instalované výrobní kapacity v každém členském státě, a tedy ke zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti sítí a bezpečnosti dodávek a fungování vnitřního trhu.

(4)

Výstavba a údržba energetické infrastruktury by měly vycházet z tržních zásad. To je rovněž v souladu se společnými pravidly pro dokončení vnitřního trhu s energií a se společnými pravidly v oblasti hospodářské soutěže, jejichž cílem je vytvoření otevřenějšího a konkurečnějšího trhu s energií. Finanční pomoc Společenství určená na výstavbu a údržbu by proto měla být nadále poskytována výjimečně . Tyto výjimky by měly být řádně odůvodněné.

(5)

Energetická infrastruktura by měla být budována a udržována tak, aby umožnila trhu s energií fungovat účinně, s dodržením postupů konzultace s dotčeným obyvatelstvem a při respektování podmínek strategické a univerzální služby a závazků veřejné služby .

(6)

Priority transevropských energetických sítí tedy vyplývají z rostoucího významu, který tyto sítě mají pro zabezpečení dodávek energie ve Společenství a jejich diverzifikaci, pro začlenění energetických sítí nových členských států a přistupujících zemí pro zajištění koordinace provozu energetických sítí ve Společenství a v sousedních zemích, po konzultaci s dotčenými členskými státy . Země, které sousedí s Evropskou unií, hrají v energetické politice Unie významnou úlohu. Dodávají významnou část spotřeby zemního plynu v EU, jsou klíčovým partnerem pro tranzit primární energie do EU a stanou se postupně významnými činiteli na vnitřním trhu Společenství s plynem a elektrickou energií.

(7)

Mezi projekty, které se týkají transevropských energetických sítí, je nezbytné vyzdvihnout prioritní projekty, které jsou velmi důležité z hlediska fungování vnitřního trhu s energií nebo bezpečnosti dodávek energie. Pro projekty, které mají nejvyšší prioritu a které jsou popřípadě vyšší měrou koordinovány, je třeba rovněž vypracovat „prohlášení o evropském zájmu“.

(8)

Postup pro určování, které projekty transevropských energetických sítí jsou ve společném zájmu, by měl být takový, aby bylo zajištěno bezproblémové uplatňování nařízení Rady (ES) č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí (6). Tento postup by měl rozlišovat dvě úrovně: na první úrovni se stanoví omezený počet kritérií pro určování projektů společného zájmu, na druhé úrovni se projekty popisují podrobně v tzv. specifikacích.

(9)

Protože specifikace projektů podléhají změnám, jsou pouze orientační. Komise by proto měla být oprávněna je aktualizovat. Protože projekty mohou mít významné politické, environmentální a hospodářské důsledky, je důležité najít přijatelnou rovnováhu mezi legislativní kontrolou a pružností při určování projektů, které si zasluhují podporu Společenství.

(10)

Mělo by být možné, aby v zájmu zlepšení přípravy a provádění některých prioritních projektů, úseků prioritních projektů nebo skupin prioritních projektů byl na dobu realizace příslušného prioritního projektu vytvořen koordinační tým, v němž by byl zastoupeno Společenství. Komise by proto měla mít v zájmu rozvoje spolupráci mezi uživateli a hospodářskými subjekty jmenovat evropského koordinátora pro tento projekt nebo projekty a měla by zajistit provádění nezbytného dohledu, aby mělo Společenství vždy dostatek informací o průběhu projektu.

(11)

Je třeba vytvořit příznivější prostředí pro rozvoj a budování transevropských energetických sítí, a to zejména pobídkami k technické spolupráci mezi subjekty odpovědnými za provoz a kontrolu systémů pro dodávky elektřiny a plynu , podporou zavádění schvalovacích postupů pro projekty energetických sítí v členských státech s cílem zkrátit lhůty a přiměřeným způsobem využívat fondy, nástroje a finanční programy Společenství, které mohou být použity v případě projektů sítí. Evropská unie by měla podporovat opatření přijatá za tímto účelem členskými státy.

(12)

Protože je rozpočet Společenství vyhrazený na transevropské energetické sítě poměrně skromný a určený především k financování studií proveditelnosti, je úkolem strukturálních fondů, finančních programů a nástrojů Společenství, aby v případě potřeby pokryly financování těchto propojovacích sítí, zejména sítí meziregionálních.

(13)

Určování projektů společného zájmu a stanovení jejich specifikací a prioritních projektů , zejména projektů evropského zájmu, by mělo probíhat, aniž jsou dotčeny výsledky hodnocení vlivu těchto projektů a plánů nebo programů na životní prostředí.

(14)

Opatření nezbytná pro provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(15)

Komise pravidelně předkládá zprávu o provádění tohoto rozhodnutí.

(16)

Vzhledem k tomu, že se toto rozhodnutí týká stejného předmětu ve stejném rozsahu jako rozhodnutí Rady 96/391/ES ze dne 28. března 1996, kterým se stanoví řada opatření za účelem vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských sítí v odvětví energií (8), a rozhodnutí č. 1229/2003/ES, měla by být obě tato rozhodnutí zrušena,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět úpravy

Toto rozhodnutí vymezuje povahu a rozsah činnosti Společenství při stanovení hlavních směrů pro transevropské energetické sítě. Stanoví řadu hlavních směrů zahrnujících cíle, priority a hlavní rysy opatření Společenství v oblasti transevropských energetických sítí. Tyto hlavní směry určují projekty společného zájmu a prioritní projekty včetně projektů evropského zájmu v oblasti transevropských sítí pro přenos elektřiny a přepravu plynu.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se vztahuje:

1)

u sítí pro přenos elektřiny na

a)

všechna vedení vysokého a velmi vysokého napětí, s výjimkou distribučních soustav a podmořských vedení, pokud se tato infrastruktura používá pro přenos či propojení mezi jednotlivými oblastmi nebo pro přenos či propojení mezinárodní;

b)

veškerá vybavení nebo zařízení nutná pro řádné fungování uvedeného systému, včetně ochranných, monitorovacích a kontrolních systémů;

2)

u sítí pro přepravu plynu (zemního plynu nebo olefinů) na:

a)

vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody, s výjimkou distribučních soustav, které umožňují zásobování jednotlivých oblastí Společenství z vnitřních nebo vnějších zdrojů;

b)

podzemní zásobníky napojené na výše uvedené vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody;

c)

předávací stanice, zásobníky a znovuzplyňovací zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a také lodě na přepravu LNG v závislosti na objemech dodávek;

d)

veškerá vybavení nebo zařízení nutná pro řádné fungování uvedeného systému, včetně ochranných, monitorovacích a kontrolních systémů.

Článek 3

Cíle

Společenství podporuje propojování, interoperabilitu a rozvíjení transevropských energetických sítí a přístup k těmto sítím v souladu s platnými právními předpisy Společenství s cílem:

a)

podpořit účinné fungování a rozvoj vnitřního trhu obecně, a zejména vnitřního trhu v odvětví energií, při současné podpoře racionální výroby , přepravy, distribuce a využívání zdrojů energie a rozvíjení obnovitelných zdrojů energie s cílem snižovat cenu energie pro spotřebitele a přispívat k diverzifikaci energetických zdrojů;

b)

usnadnit rozvoj a snížit izolaci znevýhodněných a ostrovních regionů Společenství, a tím pomoci upevnit hospodářskou a sociální soudržnost;

c)

posílit bezpečnost zásobování energií, např. prohloubením vztahů s třetími zeměmi v odvětví energií v oboustranném zájmu, zejména v rámci smlouvy o energetické chartě a v rámci dohod o spolupráci uzavřených Společenstvím;

d)

posílit udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí, zejména využitím kogenerace, energetické účinnosti, energetických služeb a obnovitelných zdrojů energie a snížením sociálních a environmentálních rizik spojených s přepravou a přenosem energie.

Článek 4

Priority činnosti

Priority činnosti Společenství v oblasti transevropských energetických sítí musí být slučitelné s udržitelným rozvojem. Jsou to tyto priority:

1)

pro sítě pro přenos elektřiny i přepravu zemního plynu, zvláště pro sítě pro přepravu plynných olefinů :

a)

úprava a rozvoj energetických sítí v zájmu podpory fungování vnitřního trhu s energií, a zejména překonávání snížené průchodnosti, především přeshraniční, odstraňování přetížení a dodávání chybějících spojů, jakož i zohlednění potřeb vznikajících na základě fungování vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem a na základě rozšíření Evropské unie;

b)

zřizování energetických sítí v ostrovních, izolovaných, okrajových a nejvzdálenějších regionech a podporování diverzifikace energetických zdrojů a využívání obnovitelných energetických zdrojů, jakož i případné propojení těchto sítí;

2)

pro sítě pro přenos elektřiny:

a)

úprava a rozvoj sítí v zájmu usnadnění integrace či propojení výroby obnovitelné energie;

b)

interoperabilita elektrizačních soustav v rámci Společenství s elektrizačními soustavami v přistupujících zemích a v ostatních zemích Evropy a oblastech Středozemního a Černého moře;

3)

pro sítě pro přepravu zemního plynu:

c)

rozvoj plynárenských soustav nezbytných pro pokrytí spotřeby zemního plynu ve Společenství a kontrola systémů v oblasti zásobování plynem;

d)

zajištění interoperability plynárenských sítí se sítěmi třetích zemí v Evropě a v oblastech Středozemního, Černého a Kaspického moře, na Středním východě a v oblasti Perského zálivu a diverzifikace zdrojů zemního plynu a zásobovacích tras;

e)

rozvoj a integrace sítí pro přepravu olefinů pro pokrytí spotřeby olefinů v průmyslových odvětvích Společenství.

Článek 5

Hlavní směry činnosti

Hlavními směry činnosti Společenství v oblasti transevropských energetických sítí jsou:

a)

určování projektů společného zájmu a prioritních projektů , včetně projektů evropského zájmu ;

b)

vytváření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj těchto sítí.

Článek 6

Kritéria pro projekty společného zájmu

1.   Obecně použitelná kritéria, která se mají uplatnit při rozhodování o projektech společného zájmu, jejich změnách, specifikacích nebo žádostech o jejich aktualizaci, jsou tato:

a)

projekty spadají do oblasti působnosti článku 2;

b)

projekty odpovídají cílům a prioritám činnosti stanoveným v článcích 3 a 4;

c)

projekty vykazují potenciální hospodářskou životaschopnost.

Hodnocení hospodářské životaschopnosti je založeno na analýze efektivnosti nákladů, která zohlední veškeré náklady a zisky, včetně střednědobých nebo dlouhodobých, souvisejících s veškerými vnějšími dopady v oblasti životního prostředí a dalšími hledisky ochrany životního prostředí, bezpečností zásobování a přínosem pro hospodářskou a sociální soudržnost. Projekty společného zájmu týkající se území členského státu vyžadují souhlas dotyčného členského státu.

2.   Dodatečná kritéria pro určování projektů společného zájmu jsou stanovena v příloze II.

O veškerých změnách dodatečných kritérií pro určování projektů společného zájmu stanovených v příloze II se rozhoduje postupem podle článku 251 Smlouvy.

3.   Na finanční pomoc Společenství poskytovanou podle nařízení (ES) č. 2236/95 mají nárok pouze projekty uvedené v příloze III, které splňují kritéria uvedená v odstavci 1 a v příloze II.

4.   Orientační specifikace projektů, včetně jejich podrobného popisu a popřípadě geografického popisu, jsou stanoveny v příloze III. Tyto specifikace jsou aktualizovány postupem podle čl. 14 odst. 2. Aktualizace jsou technické povahy a musí se omezovat na technické změny v projektech, úpravu určité části konkrétního vedení trasy nebo na omezenou úpravu místa realizace projektu.

5.   Členské státy přijmou veškerá opatření, která považují za nezbytná, aby bylo usnadněno a urychleno dokončení projektu společného zájmu a minimalizováno jeho prodlení při současném dodržení právních předpisů Společenství a mezinárodních úmluv o životním prostředí. Zejména musí být rychle dokončeny povolovací postupy.

6.   Jsou-li části projektů společného zájmu prováděny na území třetích zemí, může Komise po konzultaci s dotyčnými členskými státy, popřípadě v rámci provádění dohod mezi Společenstvím a těmito třetími zeměmi a v souladu se smlouvou o energetické chartě, pokud jsou tyto státy signatáři této smlouvy, navrhnout, aby dotyčné třetí země uznaly tyto projekty za projekty vzájemného zájmu a byla tak usnadněna jejich realizace.

Článek 7

Prioritní projekty

1.   Projekty společného zájmu, které jsou uvedeny v příloze I, budou mít prioritu při udělování finanční pomoci Společenství poskytované podle nařízení (ES) č. 2236/95.

O úpravách přílohy I se rozhoduje postupem podle článku 251 Smlouvy.

2.   Příslušné členské státy a Komise se zasadí, v rámci svých pravomocí, o podporu při provádění prioritních projektů, zejména přeshraničních projektů.

Pokud jde o přeshraniční investiční projekty, členské státy učiní nezbytná opatření, aby v rámci národních povolovacích postupů byla určujícím kritériem pro vyhodnocování příslušnými vnitrostátními orgány ta skutečnost, že tyto projekty zvyšují kapacitu propojení mezi dvěma nebo několika členskými státy, a zvyšují tak bezpečnost evropského zásobování.

3.   Prioritní projekty musí být v souladu s udržitelným rozvojem a splňovat tato kritéria:

a)

musí mít významný dopad na konkurenční fungování vnitřního trhu nebo

b)

musí posilovat bezpečnost zásobování ve Společenství nebo

c)

vést ke zvýšenému využívání obnovitelných energií, služeb energické účinnosti nebo kogenerace .

Článek 8

Projekty evropského zájmu

1.   Některé projekty odpovídající prioritám podle článku 7, které mají přeshraniční povahu nebo mají významný dopad na kapacity přeshraničního přenosu, se prohlašují za projekty evropského zájmu. Tyto projekty jsou stanoveny v příloze I .

2.   Při předkládání projektů, které mají být financovány z Fondu soudržnosti podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (9), upřednostňují členské státy projekty prohlášené za projekty evropského zájmu.

3.   Při předkládání projektů, které mají být financovány z rozpočtu určeného na transevropské sítě podle článku 10 nařízení (ES) č. 2236/95, upřednostňují členské státy projekty prohlášené za projekty evropského zájmu.

4.   Při předkládání projektů, které mají být financovány ze strukturálních fondů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (10), upřednostňují členské státy projekty prohlášené za projekty evropského zájmu.

5.   Komise zajistí, aby země způsobilé k přijetí pomoci z nástroje předvstupních strukturálních politik náležitě upřednostňovaly při předkládání projektů v souladu s články 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (11) projekty prohlášené za projekty evropského zájmu.

6.   Pokud dojde k výraznému prodlení při zahájení práce na některém z projektů, které byly prohlášeny za projekty evropského zájmu, nebo se takové zpoždění očekává, Komise požádá příslušné členské státy, aby do tří měsíců toto prodlení zdůvodnily.

Po obdržení a posouzení odpovědí příslušných členských států může Komise s přihlédnutím k zásadě proporcionality rozhodnout o stažení prohlášení projektu za projekt evropského zájmu.

7.   Pět let po dokončení projektu, který byl prohlášen za projekt evropského zájmu, nebo jednoho z jeho úseků provede příslušný členský stát hodnocení socioekonomických dopadů tohoto projektu a jeho dopadů na životní prostředí včetně vlivu na obchod mezi členskými státy, územní soudržnost a udržitelný rozvoj.

Členské státy informují Komisi o výsledcích tohoto hodnocení.

8.   Pokud je určitý projekt prohlášen za projekt evropského zájmu, koordinují příslušné členské státy před schválením projektu svá hodnocení enviromentálních a socioekonomických dopadů a veřejné konzultace všech úseků daného projektu s cílem zajistit, aby postupy schvalování projektů proběhly v rozumných lhůtách .

9.   Pokud je součástí projektu, který byl prohlášen za projekt evropského zájmu, přeshraniční úsek, který je z technického a finančního hlediska nedělitelný, provedou oba dotčené členské státy před schválením projektu nadnárodní šetření s cílem zhodnotit přeshraniční úsek a provést konzultace s veřejností.

10.   Koordinované nebo nadnárodní šetření uvedené v článcích 8 a 9 nemá vliv na povinnosti stanovené právními předpisy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, zejména hodnocení dopadů na životní prostředí.

Dotčené členské státy informují Komisi o zahájení těchto koordinovaných nebo nadnárodních šetření a o jejich výsledcích.

Článek 9

Provádění projektů evropského zájmu

1.   Projekty evropského zájmu jsou prováděny rychle.

Do … (12) předloží členské státy Komisi časový plán dokončení těchto projektů a poskytnou údaje o:

a)

plánované dokončení schvalovacího řízení,

b)

harmonogram pro studii proveditelnosti a projektování,

c)

harmonogram výstavby,

d)

zahájení provozu.

2.   Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o průběhu realizace projektů uvedených v odstavci 1.

Pokud realizace projektů probíhá se zpožděním oproti časovému plánu, který byl předložen Komisi, musí členské státy předložit Komisi upravený časový plán.

3.   Členské státy přijmou vhodná opatření, aby byl schvalovací postup projektů evropského zájmu efektivní a aby neobsahoval zbytečné prodlevy.

Článek 10

Evropský koordinátor

1.   Komise může se souhlasem daných členských států a po konzultaci s Evropským parlamentem jmenovat pro projekty, jejichž uskutečňování představuje problémy, evropského koordinátora.

Evropský koordinátor jedná jménem Komise, je jmenován pro jeden prioritní projekt nebo pro určitý úsek prioritního projektu. Působnost evropského koordinátora může být případně rozšířena na jiné související prioritní projekty.

2.   Evropský koordinátor je vybírán na základě zkušeností s činností evropských institucí a znalostí otázek souvisejících s technickým, finančním, socioekonomickým a environmentálním hodnocením významných projektů.

3.   V rozhodnutí o jmenování evropského koordinátora musí být uvedeno, jakým způsobem bude koordinátor plnit své úkoly.

4.   Evropský koordinátor:

a)

rozvíjí společné metody hodnocení projektů; poskytuje poradenství řešitelům projektů v otázkách finančního zabezpečení projektů; popřípadě se vyslovuje k otázkám provozu sítí;

b)

každoročně předkládá zprávu Komisi o pokroku dosaženém při provádění projektu resp. projektů, pro něž byl jmenován, o novém vývoji mimo jiné v oblasti regulačního prostředí, který by mohl mít vliv na významné rysy projektů, a o obtížích, které by mohly způsobit výrazné zpoždění;

c)

přispívá k dialogu s hospodářskými subjekty, uživateli, regionálními a místními orgány a představiteli občanské společnosti s cílem získat úplnější informace o poptávce po službách přenosu energie, o omezeních a parametrech, které jsou nutné pro optimalizaci využívání dané infrastruktury.

5.   Dotčené členské státy spolupracují s evropským koordinátorem a poskytují mu informace, které potřebuje pro plnění úkolů uvedených v odstavci 4.

6.   Při posuzování žádostí o financování projektů resp. skupiny projektů, pro něž byl jmenován evropský koordinátor, z rozpočtu Společenství může Komise požádat evropského koordinátora o stanovisko.

7.     Úroveň koordinace musí proporcionálně odpovídat nákladům na projekt, aby se zamezilo zbytečné administrativní zátěži.

Článek 11

Příznivější rámcové podmínky

1.   Společenství přispívá k vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí a jejich interoperability tím, že zohledňuje snahy členských států v souladu s tímto cílem a přikládá maximální důležitost následujícím opatřením a v případě potřeby je podporuje:

a)

technická spolupráce mezi subjekty odpovědnými za transevropské energetické sítě, zejména za řádné fungování propojení uvedených v příloze II, bodech 1, 2 a 7;

b)

usnadnění zavádění schvalovacích řízení projektů v oblasti transevropských energetických sítí s cílem zkrátit přípravné období projektů;

c)

podpora projektů společného zájmu z fondů, nástrojů a finančních programů vztahujících se na tyto sítě.

2.   Komise přijme v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy veškeré iniciativy na podporu koordinace opatření uvedených v odstavci 1.

3.   O opatřeních nutných pro provádění činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) a b) rozhoduje Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Článek 12

Dopad na hospodářskou soutěž a bezpečnost zásobování

Při posuzování projektů se přihlíží k jejich dopadu na hospodářskou soutěž a bezpečnost zásobování . Je třeba podporovat soukromé financování nebo financování ze strany hospodářských subjektů, aniž by byla narušena hospodářská soutěž a ostatní pravidla EU. Narušením hospodářské soutěže mezi účastníky trhu je nutno v souladu s ustanoveními Smlouvy zabránit.

Článek 13

Omezení

1.   Toto rozhodnutí se nedotýká žádných finančních závazků členských států nebo Společenství.

2.   Toto rozhodnutí nepředjímá výsledky hodnocení dopadu projektů a plánů nebo programů, které vymezí rámec pro budoucí schvalování daných projektů, na životní prostředí. Výsledky hodnocení dopadu na životní prostředí, je-li nutné v souladu s použitelnými právními předpisy Společenství, je nutno zvážit dříve, než se v souladu s odpovídajícími právními předpisy Společenství rozhodne o provedení těchto projektů.

Článek 14

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Zpráva

Každé dva roky vypracuje Komise zprávu o provádění tohoto rozhodnutí, kterou předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Tato zpráva věnuje pozornost provádění a pokroku učiněnému při uskutečňování prioritních projektů týkajících se přeshraničních propojení uvedených v příloze II bodech 1, 2 a 7, jakož i způsobům jejich financování, zejména pokud jde o příspěvek z prostředků Společenství.

Článek 16

Zrušení

Zrušují se rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V … dne …

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda/předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 241, 28.9.2004, s. 17.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze 7. června 2005.

(3)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37. Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/85/ES (Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 10).

(5)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

(6)  Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 807/2004 (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 46).

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 154.

(9)  Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno aktem o přistoupení z roku 2003.

(10)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 3).

(11)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2257/2004 (Úř. věst. L 389, 30.12.2004, s. 1).

(12)  Šest měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

PŘÍLOHA I

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

Osy pro prioritní projekty , včetně projektů evropského zájmu, stanovené v článcích 7 a 8

Výčet prioritních projektů, včetně projektů evropského zájmu, stanovených na každé prioritní ose:

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY

EL.1.

Francie – Belgie – Nizozemsko – Německo:

posílení elektrizačních soustav, aby se vyřešilo přetížení, pokud jde o tok elektřiny přes země Beneluxu.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Vedení Avelin (FR) – Avelgem (BE)

 

Vedení Moulaine (FR) – Aubange (BE)

EL.2.

Hranice Itálie s Francií, Rakouskem, Slovinskem a Švýcarskem:

zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Vedení Lienz (AT) – Cordignano (IT)

 

Nové propojení mezi Itálií a Slovinskem

 

Vedení Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI)

 

Vedení S. Fiorano (IT) – Nave (IT) – Gorlago (IT)

 

Vedení Venezia Nord (IT) – Cordignano (IT)

 

Vedení St. Peter (AT) – Tauern (AT)

 

Vedení Südburgenland (AT) – Kainachtal (AT)

 

Propojení mezi Rakouskem a Itálií (Thaur-Brixen) vedené brennerským železničním tunelem

EL.3.

Francie – Španělsko – Portugalsko:

zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav mezi těmito zeměmi a pro Iberský poloostrov a rozvoj elektrizačních soustav v ostrovních oblastech.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Vedení Sentmenat (ES) – Becanó (ES) – Baixas (FR)

 

Vedení Valdigem (PT) – Douro Internacional (PT) – Aldeadávila (ES) a zařízení Douro Internacional

EL.4.

Řecko – balkánské země – soustava UCTE:

rozvoj elektrizační infrastruktury pro připojení Řecka k soustavě UCTE a zajištění řádného fungování trhu s elektrickou energií v jihovýchodní Evropě.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Vedení Filippi (EL) – Hamidabad (TR)

EL.5.

Spojené království – kontinentální Evropa a severní Evropa:

zřizování/zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav a možná integrace pobřežní větrné energie.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Podmořský kabel mezi Anglií (UK) a Nizozemskem

EL.6.

Irsko – Spojené království:

zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav a možná integrace pobřežní větrné energie.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Podmořský kabel mezi Irskem a Walesem (UK)

EL.7.

Dánsko – Německo – baltský okruh (včetně Norska – Švédska – Finska Dánska – Německa – Polska – baltských zemí – Ruska):

zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav a možná integrace pobřežní větrné energie.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Vedení Kassø (DK) – Hamburg/Dollern (DE)

 

Vedení Hamburg/Krümmel (DE) – Schwerin (DE)

 

Vedení Kassø (DK) – Revsing (DK) – Tjele (DK)

 

Vedení V.Hassing (DK) – Trige (DK)

 

Podmořský kabel Skagerrak 4 (DK) – (NO)

 

Propojení mezi Polskem a Litvou, včetně nezbytného posílení polské elektrické sítě a profilu PL-DE, aby byla umožněna účast na vnitřním trhu s energií.

 

Podmořský kabel mezi Finskem a Estonskem (Estlink)

 

Podmořský kabel Fennoscan mezi Finskem a Švédskem

 

Halle/Saale (DE) – Schweinfurt (DE)

EL.8.

Německo – Polsko – Česká republika – Slovensko – Rakousko – Maďarsko – Slovinsko:

zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Vedení Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL)

 

Vedení Dürnrohr (AT) – Slavětice (CZ)

 

Nové propojení mezi Německem a Polskem

 

Veľké Kapušany (SK) – Lemešany (SK) – Moldava (SK) – Sajoivanka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) – Veľký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) – jihovýchodní Vídeň (AT)

EL.9.

Středomořské členské státy –středomořský elektrizační okruh:

zvyšování kapacit propojení elektrizačních soustav mezi středomořskými členskými státy a Marokem – Alžírskem – Tuniskem – Libyí – Egyptem – blízkovýchodními zeměmi – Tureckem.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Elektrizační propojení mezi Tuniskem a Itálií

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

NG.1.

Spojené království – severní kontinentální Evropa, včetně Nizozemska, Belgie, Dánska, Švédska a Německa – Polsko – Litva – Lotyšsko – Estonsko – Finsko – Rusko:

Plynovody spojující některé z hlavních zdrojů plynu v Evropě, zlepšující vzájemnou operativnost soustav a zvyšující bezpečnost dodávek, včetně plynovodů „North Transgas“ a „Jamal – Evropa“ na přepravu zemního plynu, výstavba nových plynovodů a zvyšování kapacity soustav v Německu, v Dánsku a ve Švédsku, i mezi těmito zeměmi, a v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rakousku, jakož i mezi těmito zeměmi.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Plynovod „North Transgas“

 

Plynovod „Jamal-Evropa“

 

Plynovod na přepravu zemního plynu spojující Dánsko, Švédsko a Německo

 

Posílení přepravní kapacity na ose Německo – Belgie – Spojené království .

NG.2.

Alžírsko – Španělsko – Itálie – Francie – severní kontinentální Evropa:

stavba nových plynovodů z Alžírska do Španělska, Francie a Itálie a zvyšování síťových kapacit ve Španělsku, Itálii a Francii a mezi těmito státy.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Plynovod Alžírsko – Tunisko – Itálie

 

Plynovod Alžírsko – Itálie přes Sardinii a Korsiku s větví do Francie

 

Plynovod Medgas Alžírsko – Španělsko – Francie – kontinentální Evropa

NG.3.

Země Kaspického moře – Střední východ – Evropská unie:

nové sítě plynovodů do Evropské unie z nových zdrojů, včetně plynovodů Turecko – Řecko, Řecko – Itálie a Turecko – Rakousko a Řecko – Slovinsko – Rakousko (přes západní balkánské země) .

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Plynovod Turecko – Řecko – Itálie

 

Plynovod Turecko – Rakousko

NG.4.

Zařízení LNG v Belgii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, v Řecku, na Kypru a v Polsku:

diverzifikace zdrojů dodávek a vstupních bodů, včetně propojení terminálů LNG s přenosovou soustavou.

NG.5.

Podzemní zásobníky zemního plynu ve Španělsku, Portugalsku, Francii , Itálii, Řecku a v oblasti Baltského moře:

zvyšování kapacity ve Španělsku, Francii , Itálii a v oblasti Baltského moře a výstavba prvních zařízení v Portugalsku, Řecku a v Litvě .

NG.6.

Středomořské členské státy – plynárenský okruh východního Středomoří:

zřízení/zvyšování kapacit plynovodů mezi středomořskými státy a Libyí – Egyptem – Jordánskem – Sýrií – Tureckem.

Z toho projekty evropského zájmu:

 

Plynovod Libye – Itálie

PŘÍLOHA II

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

Další kritéria pro projekty společného zájmu podle čl. 6 odst. 2

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY

1.

Rozvoj elektrizačních soustav v ostrovních, vklíněných , izolovaných, okrajových a nejvzdálenějších regionech a podporování diverzifikace energetických zdrojů a využívání obnovitelných energetických zdrojů, jakož i propojení elektrizačních soustav těchto oblastí v případě potřeby.

Irsko – Spojené království (Wales)

Řecko (ostrovy)

Itálie (Sardinie) – Francie (Korsika) – Itálie (kontinentální)

Propojení ostrovních oblastí včetně propojení s pevninou

Propojení nejvzdálenějších regionů Francie, Španělska a Portugalska

2.

Rozvoj elektrických propojení mezi členskými státy potřebných pro fungování vnitřního trhu a pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizačních soustav.

Francie – Belgie – Nizozemsko – Německo

Francie – Německo

Francie – Itálie

Francie – Španělsko

Portugalsko – Španělsko

Finsko – Švédsko

Finsko – Estonsko – Lotyšsko – Litva

Rakousko – Itálie

Itálie – Slovinsko

Rakousko – Itálie – Slovinsko – Maďarsko

Německo – Polsko

Německo – Polsko – Česká republika – Rakousko – Slovensko – Maďarsko

Maďarsko Slovensko

Maďarsko Rakousko

Polsko – Litva

Irsko – Spojené království (Severní Irsko)

Rakousko – Německo – Slovinsko Maďarsko

Nizozemsko – Spojené království

Německo – Dánsko – Švédsko

Řecko – Itálie

Maďarsko Slovinsko

Malta Itálie

Finsko Estonsko

Itálie Slovinsko

3.

Rozvoj elektrických propojení uvnitř členských států tam, kde jsou potřebná pro využití propojení mezi členskými státy, fungování vnitřního trhu nebo propojení obnovitelných energetických zdrojů

všechny členské státy

4.

Rozvoj elektrických propojení s třetími zeměmi, zejména s kandidátskými zeměmi, s cílem přispět k interoperabilitě, provozní spolehlivosti a bezpečnosti elektrizačních soustav nebo dodávek elektřiny uvnitř Evropského společenství.

Německo – Norsko

Nizozemsko – Norsko

Švédsko – Norsko

Spojené království – Norsko

baltský elektrizační okruh: Německo – Polsko – Bělorusko – Rusko – Litva – Lotyšsko – Estonsko – Finsko – Švédsko Norsko – Dánsko

Norsko – Švédsko – Finsko – Rusko

středomořský elektrizační okruh: Francie – Španělsko – Maroko – Alžírsko – Tunisko – Libye – Egypt – země Středního východu – Turecko – Řecko – Itálie

Řecko – Turecko

Itálie – Švýcarsko

Rakousko – Švýcarsko

Maďarsko – Rumunsko

Maďarsko – Srbsko

Maďarsko – Chorvatsko

Itálie – Tunisko

Řecko – balkánské země

Španělsko – Maroko

Španělsko – Andorra – Francie

EU – balkánské země – Bělorusko – Rusko – Ukrajina

černomořský elektrizační okruh: Rusko – Ukrajina – Rumunsko – Bulharsko – Turecko – Gruzie

Bulharsko – Bývalá jugoslávská republika Makedonie/Řecko – Albánie – Itálie nebo Bulharsko – Řecko – Itálie

5.

Opatření zlepšující provoz propojených elektrizačních soustav v rámci vnitřního trhu, a zejména směřující k určení snížené průchodnosti a chybějících propojení, k vyvíjení řešení umožňujících vypořádat se s přetížením a k úpravě metod plánování a provozu elektrizačních soustav.

určení snížené průchodnosti a chybějících propojení, zejména přeshraničních, uvnitř elektrizačních soustav

vyvíjení řešení pro řízení toku elektřiny, s cílem vypořádat se s problémy přetížení elektrizačních soustav

úprava metod plánování a provozu elektrizačních soustav nutných pro fungování vnitřního trhu a používání vysokého podílu obnovitelných energetických zdrojů

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

6.

Zavádění zemního plynu do nových oblastí, zejména ostrovních, izolovaných, okrajových a nejvzdálenějších regionů, a rozvoj plynárenských soustav v těchto oblastech.

Spojené království (Severní Irsko)

Irsko

Španělsko

Portugalsko

Řecko

Švédsko

Dánsko

Itálie (Sardinie)

Francie (Korsika)

Kypr

Malta

nejvzdálenější regiony Francie, Španělska a Portugalska

7.

Rozvoj plynárenských propojení za účelem uspokojení potřeb vnitřního trhu a posílení bezpečnosti dodávek, včetně propojení oddělených sítí pro přepravu zemního plynu a plynných olefinů .

Irsko – Spojené království

Francie – Španělsko

Francie – Švýcarsko

Portugalsko – Španělsko

Rakousko – Německo

Rakousko – Maďarsko

Rakousko – Maďarsko – Slovensko – Polsko

Polsko – Česká republika

Slovensko – Česká republika – Německo – Rakousko

Rakousko – Itálie

Řecko – ostatní balkánské státy

Rusko – Ukrajina – Rumunsko – Bulharsko – Řecko – Turecko

Francie – Itálie

Řecko – Itálie

Rakousko – Česká republika

Německo – Česká republika – Rakousko – Itálie

Rakousko – Slovinsko – Chorvatsko

Maďarsko Chorvatsko

Maďarsko Rumunsko

Maďarsko Slovensko

Maďarsko Ukrajina

Slovinsko balkánské státy

Belgie – Nizozemsko Německo

Spojené království – Nizozemsko – Německo

Německo – Polsko

Dánsko – Spojené království

Německo – Dánsko – Švédsko

Dánsko Nizozemsko

8.

Rozvoj kapacit odběru LNG a pro skladování zemního plynu potřebných pro uspokojení poptávky a regulaci systémů dodávek plynu, včetně diverzifikace zdrojů a zásobovacích tras.

všechny členské státy

9.

Rozvoj přepravních plynárenských kapacit (zásobovací plynovody) potřebných pro uspokojení poptávky a diverzifikaci dodávek z domácích i zahraničních zdrojů, jakož i zásobovacích tras.

skandinávská plynárenská distribuční soustava: Norsko – Dánsko – Německo – Švédsko – Finsko – Rusko – pobaltské státy – Polsko

Alžírsko – Španělsko – Francie

Rusko – Ukrajina – EU

Rusko – Bělorusko – Ukrajina – EU

Rusko – Bělorusko – EU

Rusko – Baltské moře – Německo

Rusko – baltské státy – Polsko – Německo

Německo – Česká republika – Polsko – Německo – ostatní členské státy

Libye – Itálie

Tunisko – Libye – Itálie

země Kaspické oblasti – EU

Rusko – Ukrajina – Moldavsko – Rumunsko – Bulharsko – Řecko – Slovinsko – ostatní balkánské země

Rusko – Ukrajina – Slovensko – Maďarsko – Slovinsko – Itálie

Nizozemsko – Německo – Švýcarsko – Itálie

Belgie – Francie – Švýcarsko – Itálie

Dánsko – (Švédsko) – Polsko

Norsko – Rusko – EU

Irsko

Alžírsko – Itálie – Francie

Alžírsko – Tunisko – Itálie

Střední východ – plynárenský okruh východního Středomoří – EU

Mísicí stanice v Winksele na severojižní ose (směs plynu H s dusíkem)

Zvýšení kapacity na ose východ – západ: Zeebrugge-Eynatten

10.

Opatření zlepšující provoz propojených plynárenských soustav v rámci vnitřního trhu a v tranzitních zemích, a zejména určení snížené průchodnosti a chybějících propojení, vyvíjení řešení umožňujících vypořádat se s přetížením a úprava metod plánování a provozu plynárenských soustav.

určení snížené průchodnosti a chybějících propojení, zejména přeshraničních, uvnitř plynárenských soustav

vyvíjení řešení pro řízení toku zemního plynu, s cílem vypořádat se s problémy přetížení plynárenských soustav

úprava metod plánování a provozu plynárenských soustav nutných pro fungování vnitřního trhu.

zvýšení celkové výkonnosti a bezpečnosti sítí zemního plynu v tranzitních zemích.

11.

Rozvoj a integrace kapacit pro přepravu olefinů v zájmu uspokojení poptávky v rámci vnitřního trhu.

všechny členské státy

PŘÍLOHA III

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

Projekty společného zájmu a jejich specifikace, v současné době určené podle kritérií stanovených v příloze II

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY

1.1

Vývoj elektrizačních soustav ve vklíněných oblastech

1.1

Podmořský kabel Irsko – Wales (UK)

1.2

Propojení Jižních Kyklad ( EL )

1.3

Podvodní kabelový spoj 30 kV mezi ostrovy Faial, Pico a São Jorge (Azory, PT )

1.4

Propojení a posílení distribuční soustavy na ostrovech Terceira, Faial a São Miguel (Azory, PT )

1.5

Propojení a posílení distribuční soustavy na ostrově Madeira ( PT )

1.6

Podmořský kabel Sardinie ( IT ) – kontinentální Itálie

1.7

Podmořský kabel Korsika ( FR ) – Itálie

1.8

Propojení kontinentální Itálie – Sicílie ( IT ): zdvojení propojení Sorgente (IT) - Rizziconi (IT)

1.9

Nová propojení na Baleárech a Kanárských ostrovech ( ES )

2.2

Vývoj elektrických propojení mezi členskými státy

2.1

Vedení Moulaine ( FR ) – Aubange ( BE )

2.2

Vedení Avelin ( FR ) – Avelgem ( BE )

2.3

Propojení mezi Německem a Belgií

2.4

Vedení Vigy ( FR ) – Marlenheim ( FR )

2.5

Vedení Vigy ( FR ) – Uchtelfangen ( DE )

2.6

Fázový transformátor La Praz ( FR )

2.7

Další zvyšování kapacity prostřednictvím existujícího propojení mezi Francií a Itálií

2.8

Nové propojení mezi Francií a Itálií

2.9

Nové transpyrenejské propojení mezi Francií a Španělskem

2.10

Propojení přes východní Pyreneje mezi Francií a Španělskem

2.11

Propojení mezi severním Portugalskem a severozápadním Španělskem

2.12

Vedení Sines (PT) – Alqueva (PT) – Balboa (ES)

2.13

Propojení mezi jihem Portugalska a severozápadem Španělska

2.14

Vedení Valdigem ( PT ) – Douro Internacional ( PT ) – Aldeadávila ( ES ) a zařízení Douro Internacional

2.15

Propojení severně od Botnického zálivu a podmořského kabelu Fennoscan mezi Finskem a Švédskem

2.16

Vedení Lienz ( AT ) - Cordignano ( IT )

2.17

Propojení Somplago (IT) - Wuermlach (AT)

2.18

Propojení Rakousko – Itálie (Thaur-Brixen) železničním tunelem v Brennerském průsmyku

2.19

Propojení mezi Irskem a Severní Irskem

2.20

Vedení St.Peter ( AT ) – Isar ( DE )

2.21

Podmořský kabel mezi jihovýchodní Anglií a středním Nizozemskem

2.22

Posílení propojení mezi Dánskem a Německem, např. vedení Kasso – Hamburk

2.23

Posílení propojení mezi Dánskem a Švédskem

2.24

Nové propojení mezi Slovinskem a Maďarskem: Cirkovce (SI) – Heviz (HU)

2.25

Sajoivanka (HU) – Rimavská Sobota (SK)

2.26

Moldava – Sajoivanka (HU)

2.27

Stupava (SK) – jihovýchod Vídně (AT)

2.28

Vedení Polsko – Německo (Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL))

2.29

Spojení Polsko – Litva (Elk -Alytus)

2.30

Podmořský kabel mezi Finskem a Estonskem

2.31

Zavedení flexibilních systémů na přenos střídavého proudu mezi Itálií a Slovinskem

2.32

Nová propojení mezi systémy UCTE a CENTREL

2.33

Dürnrohr (AT) – Slavětice (CZ)

2.34

Podmořské elektrické propojení mezi Maltou (MT) a Sicílií (IT)

2.35

Nová propojení mezi Itálií a Slovinskem

2.36

Vedení Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI)

3.3

Rozvoj elektrických propojení uvnitř členských států

3.1

Propojení v západovýchodní ose Dánska: propojení mezi dánskou západní sítí (UCTE) a východní sítí (NORDEL)

3.2

Propojení v severojižní ose Dánska

3.3

Nová propojení v severní Francii

3.4

Nová propojení v jihozápadní Francii

3.5

Vedení Trino Vercellese ( IT ) – Lacchiarelle ( IT )

3.6

Vedení Turbigo ( IT ) – Rho–Bovisio ( IT )

3.7

Vedení Voghera ( IT ) – La Casella ( IT )

3.8

Vedení S. Fiorano ( IT ) – Nave (IT) – Gorlago (IT)

3.9

Vedení Benátky Sever (IT) – Cordignano ( IT )

3.10

Vedení Redipuglia ( IT ) – Udine Ouest ( IT )

3.11

Nová propojení v západovýchodní ose Itálie

3.12

Vedení Tavarnuzze ( IT ) – Casellina (IT)

3.13

Vedení Tavarnuzze (IT) – S. Barbara ( IT )

3.14

Vedení Rizziconi ( IT ) – Feroleto ( IT ) – Laino ( IT )

3.15

Nová propojení v severojižní ose Itálie

3.16

Úpravy sítí pro usnadnění propojení obnovitelných zdrojů v Itálii

3.17

Nová větrná energetická propojení v Itálii

3.18

Nová propojení v severní ose Španělska

3.19

Nová propojení ve středomořské ose Španělska

3.20

Nová propojení v ose Galicie ( ES ) – Centro ( ES )

3.21

Nová propojení v ose Centro ( ES ) – Aragonie ( ES )

3.22

Nová propojení v ose Aragonie ( ES ) – Levante ( ES )

3.23

Nová propojení v ose španělský jih a střed (ES)

3.24

Nová propojení v ose španělský východ a střed (ES)

3.25

Nová propojení v Andalusii ( ES )

3.26

Vedení Pedralva ( PT ) – Riba d'Ave ( PT ) a zařízení Pedralva

3.27

Vedení Recarei ( PT ) – Valdigem ( PT )

3.28

Vedení Picote ( PT ) – Pocinho ( PT ) (modernizace)

3.29

Úprava současného vedení Pego ( PT ) – Cedillo ( ES )/Falagueira ( PT ) a zařízení Falagueira

3.30

Vedení Pego ( PT ) – Batalha ( PT ) a zařízení Batalha

3.31

Vedení Sines ( PT ) – Ferreira do Alentejo ( PT ) I (modernizace)

3.32

Nová větrná energetická propojení v Portugalsku

3.33

Spojovací vedení Pereiros ( PT ) – Zzere ( PT ) – Santarém ( PT ) a zařízení Zzere

3.34

Vedení Batalha ( PT ) – Rio Maior ( PT ) I a II (modernizace)

3.35

Vedení Carrapatelo ( PT ) – Mourisca ( PT ) (modernizace)

3.36

Vedení Valdigem ( PT ) – Viseu ( PT ) – Anadia ( PT )

3.37

Odklon současného vedení Rio Maior ( PT ) – Palmela ( PT ) směrem k Ribatejo ( PT ) a zařízení Ribatejo

3.38

Rozvodny Thessaloniki ( EL ), Lamia ( EL ) a Patras ( EL ) a spojovací vedení

3.39

Propojení oblastí Euboia ( EL ), Lakónie ( EL ) a Trácie ( EL )

3.40

Posílení existujících propojení okrajových regionů v kontinentálním Řecku

3.41

Vedení Tynagh ( IE ) – Cashla ( IE )

3.42

Vedení Flagford ( IE ) – East Sligo ( IE )

3.43

Propojení sever – východ a západ Španělska, zejména za účelem propojení k síti větrných výrobních kapacit

3.44

Propojení v Baskicku ( ES ), Aragonii ( ES ) a Navaře ( ES )

3.45

Propojení v Galicii ( ES )

3.46

Propojení ve středním Švédsku

3.47

Propojení v jižním Švédsku

3.48

Vedení Hamburg (DE) - region Schwerin (DE)

3.49

Vedení region Halle/Saale (DE) - region Schwerin (DE)

3.50

Nová propojení větrné energie mezi pobřežím a pevninou v Německu

3.51

Zesílení sítě 380 kV v Německu s cílem propojení pobřežních polí na výrobu větrné energie

3.52

Propojení v Severním Irsku, v souvislosti s propojeními s Irskem

3.53

Propojení na severozápadě Spojeného království

3.54

Propojení ve Skotsku a Anglii za účelem vyššího využití obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny

3.55

Nová pobřežní větrná energetická propojení v Belgii , včetně posílení sítě 380 kV

3.56

Rozvodna Borssele (NL)

3.57

Realizace reaktivního energetického kompenzačního zařízení (NL)

3.58

Instalace fázových transformátorů nebo kondenzátorů v Belgii

3.59

Zesílení sítě 380 kV v Belgii, aby se zvýšila dovozní kapacita

3.60

Vedení St.Peter (AT) – Tauern (AT)

3.61

Vedení Süd-Burgenland (AT) - Kainachtal (AT)

3.62

Dunowo (PL) – Zydowo (PL) – Krzewina (PL) – Plewiska (PL)

3.63

Patnow (PL) – Grudziadz (PL)

3.64

Ostrow (PL – Plewiska (PL)

3.65

Ostrow (PL) – Trebaczew (Rogowiec)(PL)

3.66

Plewiska (PL) – Patnow (PL)

3.67

Tarnow (PL) – Krosno (PL)

3.68

Elk (PL) – Olsztyn Matki (PL)

3.69

Elk (PL) – Narew (PL)

3.70

Mikulowa (PL) – Swiebodzice-Dobrzen (Groszowice) (PL)

3.71

Patnow (PL) – Sochaczew (PL) – Varšava (PL)

3.72

Krsko (SI) – Bericevo (SI)

3.73

Zesílení slovinského přenosového systému z 220 kV na 400 kV

3.74

Medzibrod (SK) – Liptovská Mara (SK)

3.75

Lemešany (SK) – Moldava (SK)

3.76

Lemešany (SK) – Veľké Kapušany (SK)

3.77

Gabčíkovo (SK) – Veľký Ďur (SK)

3.78

Propojení v severním Švédsku

3.79

Převod zásobování Saaremaa (ET) na 110 kV

3.80

Zlepšení energetického zásobování v Tartu (ET)

3.81

Obnova rozvodny Eesti (300 kV)

3.82

Obnova rozvoden Kiisa (ET), Püssi (ET) a Viljandi (ET)(110 kV)

3.83

Nošovice (CZ) – Prosenice (CZ): rekonstrukce jednoduchého vedení (400 kV) na vedení dvojité 400 kV

3.84

Krasíkov (CZ) – Horní Životice (CZ): nové jednoduché vedení 400 kV

3.85

Nová propojení větrné energie na Maltě (MT)

4. 4

Rozvoj elektrických propojení s třetími zeměmi

4.1

Nové propojení Itálie – Švýcarsko

4.2

Vedení Filippi ( EL ) – Marica 3 (Bulharsko)

4.3

Vedení Amintaio ( EL ) – Bitolja (Bývalá jugoslávská republika Makedonie)

4.4

Vedení Kardia ( EL ) – Elbasan (Albánie)

4.5

Vedení Elbasan (Albánie) – Podgorica (Srbsko a Černá hora)

4.6

Rozvodna a spojovací vedení Mostar (Bosna a Hercegovina)

4.7

Rozvodna a spojovací vedení Ernestinovo (Chorvatsko)

4.8

Nová propojení mezi Řeckem a Albánií, Bulharskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií

4.9

Vedení Filippi ( EL ) – Hamidabad (TR)

4.10

Podmořský kabel mezi severovýchodem/východem Anglie a jižním Norskem

4.11

Propojení Eemshaven (NL) – Feda (NO)

4.12

Podmořský kabel mezi jižním Španělskem a Marokem (posílení existujícího propojení)

4.13

Propojení pro baltský elektrizační okruh: Německo – Polsko – Rusko – Estonsko – Lotyšsko – Litva – Švédsko – Finsko – Dánsko – Bělorusko

4.14

Propojení jižní Finsko – Rusko

4.15

Nová propojení mezi severním Švédskem a severním Norskem

4.16

Nová propojení mezi středním Švédskem a středním Norskem

4.17

Vedení Borgvik ( SE ) – Hoesle (NO) – oblast Osla (NO)

4.18

Nová propojení mezi soustavou UCTE/CENTREL a balkánskými zeměmi

4.19

Propojení a rozhraní mezi rozšířenou soustavou UCTE a Běloruskem, Ruskem a Ukrajinou, včetně přemístění měníren HVDC dříve provozovaných mezi Rakouskem a Maďarskem, Rakouskem a Českou republikou a Německem a Českou republikou

4.20

Propojení v elektrickém okruhu Černého moře: Rusko – Ukrajina – Rumunsko – Bulharsko – Turecko – Gruzie

4.21

Nová propojení v oblasti Černého moře za účelem zajištění spolupráce rozšířené soustavy UCTE se sítěmi v příslušných zemích

4.22

Nová propojení v středomořském elektrickém okruhu: Francie – Španělsko – Maroko – Alžírsko – Tunisko – Libye – Egypt – země Středního východu – Turecko – Řecko – Itálie

4.23

Podmořský kabel mezi jižním Španělskem a severozápadním Alžírskem

4.24

Podmořský kabel mezi Itálií a severní Afrikou (Alžírsko, Tunisko, Libye)

4.25

Elektrické propojení mezi Tuniskem a Itálií

4.26

Nová propojení v oblasti Barentsova moře

4.27

Posílení propojení mezi Dánskem a Norskem

4.28

Obermoorweiler (DE) – Meiningen (AT) – Bonaduz (CH): nové zvýšení kapacity

4.29

Bekescsaba (HU) – Oradea (RO)

4.30

Pecs (HU) – Sombor (YU)

4.31

Pecs (HU) – Ernestinovo (HR)

4.32

Hranice Veľké Kapušany (SK) – Ukrajina

4.33

Andrall (ES) – Encamp (AND) – zvýšení kapacity na 220 kV

4.34

Španělsko – Andorra – Francie: posílení jednotlivých propojení

5.5

Opatření zlepšující provoz propojených elektrizačních soustav v rámci vnitřního trhu

(Dosud nebyly definovány žádné specifikace)

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

6.6

Zavedení zemního plynu do nových oblastí

6.1

Rozvoj plynárenských soustav z Belfastu směrem do severozápadního oblasti Severního Irska (UK) a v případě potřeby na západní pobřeží Irska

6.2

LNG v Santa Cruz de Tenerife, Kanárské ostrovy (