ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 73

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
25. března 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2006/C 073/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2006/C 073/2

Ministerská vyhláška o revizi maximálních sazeb na leteckých trasách mezi Kanárskými ostrovy, na které se vztahují závazky veřejné služby ( 1 )

2

2006/C 073/3

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

3

2006/C 073/4

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

9

2006/C 073/5

Sdělení v souladu s článkem 12 odst. 5 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992 o informacích poskytnutých celními orgány členských států týkajících se zařazení zboží do celní nomenklatury

12

2006/C 073/6

Správní dohoda mezi Evropskou komisí a Španělským královstvím

14

2006/C 073/7

Informační procedura – Technické předpisy ( 1 )

16

 

Evropská centrální banka

2006/C 073/8

Dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Komise

25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/1


Směnné kurzy vůči euro (1)

24. března 2006

(2006/C 73/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1969

JPY

japonský jen

141,52

DKK

dánská koruna

7,4610

GBP

britská libra

0,69080

SEK

švédská koruna

9,3730

CHF

švýcarský frank

1,5763

ISK

islandská koruna

87,80

NOK

norská koruna

7,9690

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5757

CZK

česká koruna

28,700

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

264,48

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6961

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,9075

RON

rumunský lei

3,5107

SIT

slovinský tolar

239,56

SKK

slovenská koruna

37,583

TRY

turecká lira

1,6149

AUD

australský dolar

1,6894

CAD

kanadský dolar

1,3995

HKD

hongkongský dolar

9,2875

NZD

novozélandský dolar

1,9571

SGD

singapurský dolar

1,9400

KRW

jihokorejský won

1 172,42

ZAR

jihoafrický rand

7,5827

CNY

čínský juan

9,6157

HRK

chorvatská kuna

7,3250

IDR

indonéská rupie

10 915,73

MYR

malajsijský ringgit

4,424

PHP

filipínské peso

61,281

RUB

ruský rubl

33,3360

THB

thajský baht

46,765


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/2


Ministerská vyhláška o revizi maximálních sazeb na leteckých trasách mezi Kanárskými ostrovy, na které se vztahují závazky veřejné služby

(2006/C 73/02)

(Text s významem pro EHP)

Vzhledem ke zvýšení nákladů způsobenému vývojem cen pohonných hmot, indexu spotřebitelských cen i poplatků a daní v odvětví letectví požádaly letecké společnosti o zvýšení maximálních sazeb stanovených rozhodnutím Rady ministrů ze dne 10. července 1998, kterým se stanoví závazky veřejné služby na trasách mezi Kanárskými ostrovy.

Příloha tohoto rozhodnutí stanoví, že v případě zvýšení provozních nákladů leteckých služeb může Ministerstvo infrastruktury na základě žádosti leteckých společností změnit maximální sazby poměrně ke zvýšení nákladů, a to postupem přesně stanoveným k tomuto účelu.

Podle této přílohy a v souladu s uvedeným rozhodnutím přijímám následující ustanovení:

Maximální sazby uvedené v bodě 1.2 přílohy rozhodnutí Rady ministrů ze dne 10. července 1998 se pro každou trasu za jednosměrnou letenku stanoví na:

a)

Gran Canaria – Tenerife Norte: 52 EUR

b)

Gran Canaria – Tenerife Sur: 52 EUR

c)

Gran Canaria – Fuerteventura: 60 EUR

d)

Gran Canaria – El Hierro: 88 EUR

e)

Gran Canaria – Lanzarote: 67 EUR

f)

Gran Canaria – La Palma: 82 EUR

g)

Tenerife Norte – Fuerteventura: 83 EUR

h)

Tenerife Norte – El Hierro: 60 EUR

i)

Tenerife Norte – Lanzarote: 88 EUR

j)

Tenerife Norte – La Palma: 55 EUR

k)

La Palma – Lanzarote: 88 EUR

l)

Gran Canaria – La Gomera: 82 EUR

m)

Tenerife Norte – La Gomera: 60 EUR

Tuto změnu je nutno oznámit dopravcům, kteří provozují spoje na těchto trasách.


25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/3


Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

(2006/C 73/03)

Podpora č.: XA 65/05

Členský stát: Španělské království

Region: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Udělování podpor na rok 2005 za účelem provádění projektů a realizace studií a auditů v oblasti energetických úspor, energetické účinnosti a energetické diverzifikace

Právní základ: Orden de 28 de julio de 2005 de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, de modificación de la Orden de 20 de enero de 2005, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por la que se establecen las bases y la convocatoria para la concesión de ayudas para el año 2005 con destino a la ejecución de proyectos y realización de estudios y auditorias en materia de ahorro, eficiencia y diversificación energética

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Pro podniky: 485 000 EUR

Maximální míra podpory: 40 % hrubé podpory odpovídající způsobilým nákladům

Datum uskutečnění: Podpora se bude poskytovat od data zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku regionu Murcie (Boletín Oficial de la Región de Murcia)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: prosinec 2005

Cíl podpory:

Poskytnutí podpory na rok 2005 malým a středním podnikům na území regionu Murcie za účelem provádění projektů a realizace studií a auditů v oblasti energetických úspor, energetické účinnosti a energetické diverzifikace.

Poskytnout malým a středním podnikům v regionu zabývajícím se produkcí, zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh podporu za účelem provádění projektů a realizace studií a auditů v oblasti energetických úspor, energetické účinnosti a energetické diverzifikace na hospodářský rok 2005, jak je uvedeno v nařízení Regionálního ministerstva hospodářství, průmyslu a inovace ze dne 20. ledna 2005, zveřejněném v Úředním věstníku regionu Murcie č. 25 ze dne 1. února 2005

Podpory jsou v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1/2004 a způsobilé náklady pro tento režim podpory jsou tyto:

Projekty: Jako způsobilý náklad se považuje část investice týkající se hmotného majetku (inženýrské stavby, vybavení, montáž a instalace), jejichž majitelem je příjemce podpory.

Studie proveditelnosti a energetické audity: Za způsobilý náklad se považuje celková výše investice spojená s provedením studie nebo auditu, kromě DPH.

Dotčená odvětví: Odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Consejería de Industria y Medio Ambiente

C/San Lorenzo, no 6

E-30071 Murcia

Adresa internetových stránek: www.carm.es (Consejería de Industria y Medio Ambiente/ Ayudas y subvenciones:

http://www.carm.es/ceii/subv_detalle_ini.asp?S=TODOS)

Podpora č.: XA 69/05

Členský stát: Spolková republika Německo

Název režimu podpory: Pokyny Spolkového ministerstva pro ochranu spotřebitelů, výživu a zemědělství (BMVEL) k použití účelového fondu státu u Landwirtschaftliche Rentenbank, bod 2.2 Uvádění na trh a do praxe

Právní základ: § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Zweckvermögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank vom 12. August 2005 (BGBl. I, S. 2363)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 5 mil. EUR jako zvýhodněná půjčka, z toho 1 mil. EUR s vyjmutím z odpovědnosti

Maximální míra podpor: 40 %

Datum uskutečnění: Ode dne následujícího po dni zveřejnění uvedených pokynů ve Spolkovém věstníku. Proces zveřejnění ve Spolkovém věstníku již byl zahájen; ke zveřejnění dojde nejdříve 10 pracovních dní poté, co Komise oznámí číslo podpory

Doba trvání režimu podpory:

Cíl podpory: Podpora malých a středních podniků při uvádění inovací na trh a do praxe prostřednictvím podpory investic v zemědělství a v zahradnictví (čl. 4 a 7 nařízení (ES) č. 1/2004)

Dotčená hospodářská odvětví: zemědělství a zahradnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Adresa internetových stránek: http://www.rentenbank.de/d/Kredite/Richtlinie_Zweckvermoegen.pdf

Podpora č.: XA 70/05

Členský stát: Itálie

Region: Lombardie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Služby pro technickou pomoc zemědělským podnikům při využívání výhod zemědělské politiky

Právní základ:

Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» e, in particolare, i seguenti articoli:

art. 3, «Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale»;

art. 10, «Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale»;

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia — Misura «n»;

Delibera di Giunta Regionale n. VIII/791 del 19 settembre 2005.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 775 000 EUR na rok 2005

Na další roky bude částka stanovena v regionálním rozpočtu a nepřekročí 1 000 000 EUR za rok

Maximální míra podpory: Podle čl. 14 odst. 13 nařízení (ES) č. 1/2004 nepřekročí částka podpory na jednotlivý zemědělský podnik 100 000 EUR

Při prvém uplatnění může podpora vyjádřená v ekvivalentu podpory představovat 8 EUR na hospodářský podnik

Datum uskutečnění: Od provedení ustanovení článku 3 nařízení č. 1/2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 5 let

Cíl podpory: Režim podpory má za cíl lépe informovat lombardské zemědělce o možnostech, které poskytují nové programy Společenství pro období 2007/13.

Nástroje Společenství pro technickou pomoc při využívání podpor Společenství neumožňují zemědělcům prohloubit informace o nových možnostech, které nabízejí podpory Společenství a vnitrostátní podpory.

Je třeba mobilizovat ostatní odborné subjekty, které představují zemědělskou veřejnost, aby podpořily iniciativy technické pomoci a poskytování informací, které jsou po kvantitativní a kvalitativní stránce doplňkem iniciativ ze strany institucí, a aby je přizpůsobily požadavkům vyplývajícím z otevření trhů a z globalizace zemědělského hospodářství.

Subjekty pověřené řízením podpory je možné identifikovat i na základě výše uvedeného regionálního zákona v zemědělských oborových organizacích považovaných za nejreprezentativnější na území Lombardie, které mají širokou členskou základnu na celém území regionu a disponují rozsáhlou sítí provozních středisek v různých pododvětvích lombardského zemědělského a zemědělsko-potravinářského odvětví.

Subjekty pověřené řízením podpory budou vybrány prostřednictvím nabídkového řízení, které stanoví kritéria výběru a způsob poskytování technické pomoci malým a středním zemědělským podnikům.

V souladu s předpisy Společenství je podpora poskytována malým a středním zemědělským podnikům vykonávajícím činnost na území Lombardie, které jsou stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 70/2001.

Tento režim podpor se zavádí podle článku 14 nařízení (ES) č. 1/2004 za účelem pokrytí výdajů spojených s poskytováním služeb technické pomoci

Dotčené odvětví /dotčená odvětví: Malé a střední podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano

Adresa internetových stránek: www.regione.lombardia.it

www.agricoltura.regione.lombardia.it

Podpora č: XA 71/05

Členský stát: Lotyšsko

Název režimu podpory nebo název podniku přijímajícího individuální podporu: Režim podpory: „Podpora na uznání a podporu činností nových skupin pěstitelů ovoce a zeleniny“

Právní základ: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 7. pielikuma 4. nodaļa.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková částka podpory na rok 2005 představuje 26 000 LVL (36 995 EUR)

Maximální míra podpory: 30 % způsobilých nákladů, tj. nákladů na pronájem kancelářských prostorů, nákup počítačů, hardwaru a softwaru, platy pro zaměstnance atd

Datum provedení: Říjen 2005

Doba trvání podpory nebo jednotlivé podpory: Do 30. prosince 2005

Cíl podpory: Cílem podpory je podpořit vznik a provoz skupin pěstitelů ovoce a zeleniny a jejich činností

Dotčené(-á) odvětví: Podpora je určena pro malé a střední zemědělské podniky

Podpora pro ovocnářsko-zelinářské odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

Internetová adresa: www.zm.gov.lv

Podpora č: XA 72/05

Členský stát: Lotyšsko

Název režimu podpory nebo název podniku přijímajícího jednotlivou podporu: Režim podpory: „Podpora investic do zemědělství“

Právní základ: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 13. pielikums.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková částka podpory v roce 2005 představuje 3 579 426 LVL (5 093 064 EUR)

Maximální míra podpory: Maximální míra podpory je vypočítaná na pokrytí 30 % výdajů na nákup prvozpracovatelského zařízení a zařízení na uskladnění obilovin, olejnin a přadných rostlin (včetně instalace automatických vah a laboratorního vybavení), rekonstrukce a renovace budov, nákup materiálů k tomuto účelu, stavebních materiálů, vyasfaltování a vybetonování prostorů v prvozpracovatelských závodech ve výši do 20 LVL na čtvereční metr, stroje na sběr lnu, na rekonstrukci budov určených na výrobu mléka a medu a nákup materiálů na stavbu těchto budov; na nákup strojů používaných v zemědělské výrobě (k obdělávání půdy, hnojení, setí a sadbě, chemickému ošetření, nákup speciálních vozidel na převoz mléka a/nebo nákup cisteren na mléko, na nákup zařízení na lisování oleje, nákup vybavení k setí, sadbě a pěstování ovoce a zeleniny, zařízení na zpracování ovoce a bobulovin, zařízení na přípravu krmiva pro chovatelské odvětví. Celková částka poskytnutá jednomu žadateli je 30 000 LVL, ale pro schválená družstva tato částka představuje 100 000 LVL. Celková částka použitých prostředků, na základě nichž se podpora vypočítá, se stanoví podle počátečních cen uvedených na potvrzeních o nákupu (bez DPH). Přepravní náklady nejsou zahrnuty do podpory

Datum provedení:

Doba trvání režimu podpory nebo jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Účelem je podpořit investice do zemědělství s cílem zvýšit přidanou hodnotu a zvýšit jakost zemědělských produktů

Dotčené (-á) hospodářské (-á) odvětví: Podpora je určena pro malé a střední podniky zabývající se zemědělskou činností

Je určena pro odvětví chovu dobytka a pěstování rostlin

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Zemkopības ministrija

Rīga. 4.10.2005.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

Internetová adresa: www.zm.gov.lv

Další informace: Po vstupu tohoto režimu v platnost se ruší režim podpor XA-29/05

Podpora č.: XA 73/05

Členský stát: Spojené království

Region: Severozápadní Anglie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Collaborative Advisory Service (severozápadní Anglie)

Právní základ: Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

Výdaje plánované v rámci režimu podpory: Celková výše 280 000 GBP v průběhu 20 měsíců. Financování se poskytuje na tyto tři rozpočtové roky:

Maximální míra podpory: Míra podpory je 100 %

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude ukončen dne 31. března 2007. Podpora bude vyplácena do 30. června 2007

Cíl podpory: Rozvoj odvětví. Režim umožní poskytovat poradenské služby zemědělcům, podnikům řízeným zemědělci (FCB) a dalším družstevním podnikům v rámci zemědělského dodavatelského řetězce v severozápadní Anglii. Režim umožní poskytovat poradenství o tom, jak zlepšit výkonnost a účinnost zemědělských podniků prostřednictvím spolupráce a účinného dodavatelského řetězce.

Podpora bude vyplácena v souladu s článkem 14 nařízení č. 1/2004 a způsobilými náklady budou výdaje na poradenské služby

Dotčená hospodářská odvětví: Tento režim je v první řadě určen podnikům působícím v oblasti zemědělské produkce. Způsobilými se však mohou stát i některé podniky působící v jiných částech šířeji chápaného dodavatelského řetězce (včetně zpracování a uvádění na trh). Režim je otevřen podnikům, které vyrábějí (či zpracovávají nebo uvádějí na trh) jakýkoli typ zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

North West Regional Development Agency

PO Box 37

Renaissance House

Centre Park

Warrington

Cheshire WA1 1XB

United Kingdom

Internetové stránky: www.effp.org.uk/intradoc-cgi/idc_cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=EFFP_NORTH_WEST_PAGE. Klikněte na „Collaborative Advisory Service (North West England)“.

Případně můžete informace o tomto režimu získat prostřednictvím ústředního webového seznamu Spojeného království, v němž jsou uvedeny režimy státních podpor v zemědělství, na které se vztahuje výjimka (www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm)

Další informace: Tento režim bude k dispozici všem podnikům, které působí v šířeji chápaném dodavatelském řetězci zemědělských produktů. Některé podniky proto nemusí působit ve výrobě nebo zpracování produktů uvedených v příloze 1 nebo jejich uvádění na trh (např. podniky, které zpracovávají produkty uvedené v příloze 1 na produkty, které zde uvedeny nejsou). Podpora nezemědělským podnikům bude vyplácena v souladu s nařízením Komise č. 69/2001 o podpoře de minimis.

Příjemci si nebudou moci vybrat poskytovatele služby. Poskytovatelem služby bude společnost English Farming and Food Partnerships, která vzešla z výběrového řízení na základě tržních zásad podle čl. 14 odst. 5 nařízení č. 1/2004

Podpora č.: XA 74/2005

Členský stát: Itálie

Region: Regionální vláda KAMPÁNIE – Regionální ministerstvo zemědělství a produkce –Všeobecná koordinace rozvoje činností v primárním sektoru – Oblast příspěvků ve prospěch zemědělské a zemědělsko-potravinové činnosti, zemědělských trhů a poradenských služeb v obchodu.

Název režimu podpory: Pobídky ve prospěch malých a středních podniků působících v odvětví produkce, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů za účelem produkce a využívání obnovitelných zdrojů energie a pro zlepšení energetické účinnosti v zemědělství

Právní základ:

art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Gazzetta ufficiale n. 129 del 5.6.1998) che ha istituito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici;

DM n. 401 dell'11.9.1999 (GU 260 del 5.11.1999), che ha emanato le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

Decisione della Commissione europea SG (99) D/981, del 9 novembre 1999, relativa al regime di aiuto n. 307/B/98, approvato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Gazzetta ufficiale L 1 del 3.1.2004)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: Předpokládá se využití finančních zdrojů ve výši 1 990 941,22 EUR přidělených Ministerstvem pro zemědělskou a lesnickou politiku (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) regionu Kampánie na základě ministerského dekretu č. 156409 ze dne 8. listopadu 2001 za účelem provádění iniciativy podle čl. 1 odst. 3 a 4 legislativního dekretu č. 173/98 v souladu s kritérii provádění stanovenými v ministerském dekretu č. 401/99.

Maximální výdaje způsobilé pro jednotlivé podpory poskytnuté tímto režimem pro hospodářství činná v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh nesmí překročit maximální limity stanovené v čl. 1 odst. 3 nařízení 1/2004

Maximální míra podpory: Hrubá míra podpory nesmí překročit 40 % způsobilých nákladů s možným zvýšením na 50 % ve znevýhodněných oblastech ve smyslu článku 17 nařízení (ES) č. 1257/1999.

V případě, že investice uskuteční mladí zemědělci do pěti let od zahájení činnosti, se maximální výše podpory zvyšuje na 60 % ve znevýhodněných oblastech a 50 % v ostatních oblastech. „Mladými zemědělci“ se rozumí producenti zemědělských produktů, jak jsou definováni v článku 8 nařízení (ES) č. 1257/1999

Datum uskutečnění: Režim podpory vstoupí v platnost třicátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku regionu Kampánie (BURC), nejpozději však do 10 pracovních dnů následujících po zaslání tohoto dokumentu podle čl. 19 odst 1 nařízení (ES) č. 1/2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režimu je možno využít až do vyčerpání fondů, nesmí se však překročit období platnosti nařízení (ES) č. 1/2004

Cíl podpory: Režim podpor je určen malým a středním zemědělským podnikům působícím samostatně nebo ve sdružení ve smyslu nařízení (ES) č. 70/2001, které jsou hospodářsky rentabilní na základě kritérií stanovených v DRD č. 183 ze dne 5. dubna 2005 přijatých na základě ustanovení obsažených v koordinovaném textu Programového doplňku POR Campania 2000 – 2006 schváleného v DGR 1855 ze dne 22. října 2004 a na základě změn uvedeného dokumentu schválených v DGR 846/2005.

Cílem je podpora investic zaměřených na produkci a využívání obnovitelných zdrojů energie ve výše uvedených zemědělských podnicích, v nichž jsou tyto investice (obnovitelné zdroje a snížení nákladů na produkci energie) považované za vedlejší ve srovnání s vlastní zemědělskou nebo zemědělsko-průmyslovou činností a jsou používané výlučně na uspokojení vlastních energetických potřeb podniku.

Iniciativa stanoví podporu zemědělsko-lesní produkce a/nebo produkce vedlejších produktů nebo zpracovatelských zbytků, s výjimkou odpadu, za účelem produkce tepelné energie určené výhradně pro potřeby podniku a podporu úspor energie s cílem snížit používání fosilních paliv v rámci podnikových výrobních procesů a nahradit je obnovitelnou energií

Výslovný odkaz na nařízení Komise (ES) č. 1/2004

Režim podpor odkazuje na článek 4 nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (Úř. věst. L 1, 3.1.2004)

Způsobilé výdaje

Jedná se o tyto způsobilé výdaje:

Dotčená odvětví: Tento režim podpory se použije na zemědělskou a zemědělsko-průmyslovou regionální produkci. Patří sem všechna odvětví živočišné a rostlinné výroby

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Giunta Regionale della Campania

Assessorato all'Agricoltura ed Attività Produttive

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.

Centro Direzionale – Isola A/6

I-80143 Napoli

tel. (39-81) 796 74 25-4

fax: (39-81) 796 75 30

Adresa internetových stránek: www.regione.campania.it

Podpora č.: XA 75/2005

Členský stát: Nizozemsko

Region: Provincie Overijssel

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Prováděcí rozhodnutí o subvencích pro Overijssel na rok 2005, odstavec 4.2. nazvaný Rozvoj perspektivního zemědělství

Právní základ: Algemene Wet Bestuursrecht; Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 721 000 EUR ročně

Maximální míra podpory:

Na investice do zemědělských podniků ve výši 40 %, v maximální výši 100 000 EUR na investici, přičemž investice musí být zaměřena na jeden nebo více z následujících cílů:

a)

snížení výrobních nákladů;

b)

zlepšení a další rozvinutí produkce;

c)

zlepšení jakosti;

d)

zachování a zlepšení přirozeného životního prostředí, hygienických podmínek a norem týkajících se dobrých životních podmínek zvířat,

e)

podporu diverzifikace činností v zemědělství.

Na technickou pomoc zemědělským podnikům na nejvýše 80 % způsobilých nákladů v maximální částce 100 000 EUR na konečného příjemce podpory na období tří let.

Datum uskutečnění: Prováděcí rozhodnutí o subvencích pro Overijssel na rok 2005 vstupuje v platnost dne 1. října 2005

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Část „Rozvoj perspektivního zemědělství“ Prováděcího rozhodnutí o subvencích pro Overijssel na rok 2005 má platnost do 31. prosince 2006

Cíl podpory: Cílem podpory na základě Prováděcího rozhodnutí o subvencích pro Overijssel na rok 2005, části „Rozvoj perspektivního zemědělství“ je:

zlepšení územní struktury zemědělství založeného na využití zemědělské půdy;

zlepšení a posílení hospodářského základu zemědělství prostřednictvím pobídek v oblasti podnikání se zaměřením na budoucnost a v oblasti inovací.

K dosažení uvedeného cíle se podpora poskytuje na:

K tomuto účely se použijí tyto články nařízení Komise (ES) č. 1/2004:

Článek 4: Investice do zemědělských podniků;

Článek 14: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství

Dotčené hospodářské odvětví: Prováděcí rozhodnutí o subvencích pro Overijssel na rok 2005, část „Rozvoj perspektivního zemědělství“ se použije na zemědělská seskupení, tzv. „agroclusters“ (pro produkci, zpracování a uvádění na trh) u chovu hospodářských zvířat za využití zemědělské půdy (skotu, pasoucích se hospodářských zvířat, koz, ovcí), u intenzivního chovu hospodářských zvířat (drůbež, prasata a telata), pěstování rostlin na orné půdě, zahradnictví na nekrytých plochách a skleníková zahradnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Gedeputeerde Staten van Overijssel

Adresa internetových stránek: www.prv-overijssel.nl

Podpora č.: XA 76/05

Členský stát: Lotyšsko

Název režimu podpory nebo název podniku přijímajícího jednotlivou podporu: Režim podpory: „Podpora na rekonstrukci odvodňovacích systémů půdy“

Právní základ: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 7. pielikuma 1. nodaļa.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková částka na rok 2005 představuje 500 000 LVL

Maximální míra podpory: Podpora je určena na rekonstrukci odvodňovacích systémů půdy: na výměnu tranzitních potrubí, nahrazení odvodňovacích systémů odvodňovacími kanály, instalaci dodatečných odvodňovacích větví. Podpora kryje 40 % nákladů na stavební práce. Míra podpory se zvýší o 10 %, jestliže se příslušné hospodářství nachází ve znevýhodněné oblasti, definované v nařízení o rozvoji venkova, a o 5 %, pokud je žadateli méně než 40 let

Datum provedení:

Doba trvání režimu podpory nebo jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Zlepšit podmínky vlhkosti půdy.

Dotčené (-á) hospodářské (-á) odvětví: Podpora je určena pro malé a střední podniky zabývající se zemědělskou činností

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Zemkopības ministrijas Valsts sekretāre L. Straujuma

Rīga. 08.09.2005.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

Internetová adresa: www.zm.gov.lv


25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/9


Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

(2006/C 73/04)

Podpora č.: XA 77/2005

Členský stát: Itálie

Region: Piemonte

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Podpory investicím do technologické inovace a ochrany životního prostředí, organizační a obchodní inovace a bezpečnosti na pracovištích

Právní základ: Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» modificativa della L. 598/84-art. 11 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N/487/95

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 25 milionů EUR

Maximální míra podpory: Příspěvěk na úroky

Výše financování může dosáhnout až 100 % investičního programu po dobu 7 let, včetně doby s odkladem splátek nepřekračující 2 roky.

Výška příspěvku představuje 100 % referenční sazby uvedené a aktualizované vyhláškou ministerstva průmyslu, obchodu a řemeslné výroby (čl. 2 odst. 2 legislativního dekretu č. 123/98) platné v den uzavření smlouv a nepřekračující míru podpory povolenou Evropskou unií

Datum uskutečnění: 27. září 2005: v každém případě se podpora poskytne až po oznámení identifikačního čísla přiděleného Komisí po přijetí souhrnných informací

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Článek 4 a článek 7 nařízení (ES) č. 1/2004. Druhy přijatelných investic a nákladů: zvýhodnění pro investice do technologické inovace a ochrany životního prostředí, organizační a obchodní inovace a bezpečnosti na pracovištích podle článku 4 nebo 7 nařízení (ES) č. 1/2004

Dotčené odvětví/dotčená odvětví: Režim se vztahuje na malé a střední podniky působící v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, které jsou uvedené v příloze I Smlouvy o ES

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Piemonte

Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio

Direzione Industria.

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-11) 432 14 61

Fax (39-11) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Adresa internetových stránek: www.regione.piemonte.it/industria/index.htm

Další informace: Uvedené roční výdaje jsou kumulativní pro oba předpisy uvedené v právním základě a jsou v nich obsaženy rovněž roční výdaje plánované v rámci režimu založeném na stejném právním základě a určeném všem malým a středním podnikům, které nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1/2004, ale do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 70/2001

Podpora č.: XA 78/2005

Členský stát: Nizozemsko

Region: Zeeuws-Vlaanderen (provincie Zeeland)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Vlasverwerkend bedrijf P.A. van Looij en Zn. B.V. te Sint-Jansteen (podnik na zpracování lnu P.A. van Looij en Zn. B.V. se sídlem v Sint-Jansteen )

Právní základ: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), programma Doelstelling 5B-phasing out voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen (7,5 % subsidie), alsmede provinciale co-financiering Vitaal Platteland Zeeland (eveneens 7,5 %)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté: Celková výše podpory činí 33 525 EUR

Maximální míra podpory: Podle předpisů EU (dodatek k programu Doelstelling 5B-phasing out) činí maximální výše podpory 15 %. Tato výše se shoduje se procentním podílem skutečné podpory pro podnik P.A. van Looij en Zn. B.V., jež činí 15 %

Datum uskutečnění: Podpora se s konečnou platností přidělí a realizuje od 10 dnů po odeslání přislušných informací (očekávané období – prosinec 2005)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Celková částka jednotlivé podpory bude poskytnuta jednorázově

Cíl podpory: Investice do zemědělských podniků (článek 4). Podpora představuje příspěvek na investice do inovativních zařízení v zemědělském podniku na provoz, jenž by byl ohleduplnější k životnímu prostředí. Účelem podpory není zvýšení produkce, ani nejde o investiční podporu poskytnutou výhradně na konkrétní zemědělské produkty

Dotčené hospodářské odvětví (dotčená hospodářská odvětví): Zpracování lnu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincie Zeeland

Postbus 153

4330 AD Middelburg

Nederland

Kontaktní osoba: V.B. van Dijk, manažer programu Doelstelling 5B phasing out Zeeuwsch-Vlaanderen

Adresa internetových stránek: www.zeeland.nl

Podpora č.: XA 79/2005

Členský stát: Nizozemsko

Region: Zeeuws-Vlaanderen (provincie Zeeland)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Vlasverwerkend bedrijf J. van Gremberghe & Zn te Koewacht (Podnik na zpracování lnu J. van Gremberghe & Zn se sídlem v Koewachtu)

Právní základ: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), programma Doelstelling 5B-phasing out voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen (7,5 % subsidie), alsmede provinciale co-financiering Vitaal Platteland Zeeland (eveneens 7,5 %)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková výše podpory činí 27 000 EUR

Maximální míra podpory: Podle předpisů EU (dodatek k programu Doelstelling 5B-phasing out programma) činí maximální výše podpory 15 %. Tato výše se shoduje se procentním podílem skutečné podpory pro podnik J. van Gremberghe & Zn, jež činí 15 %.

Datum uskutečnění: Podpora bude s konečnou platností přidělena a realizována od 10 dnů po odeslání příslušných informací (očekávané období – prosinec 2005)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Celková částka jednotlivé podpory bude poskytnuta jednorázově

Cíl podpory: Investice do zemědělských podniků (článek 4). Podpora představuje příspěvek na investice do inovativních zařízení v zemědělském podniku na provoz, jenž by byl ohleduplnější k životnímu prostředí. Účelem podpory není zvýšení produkce, ani nejde o investiční podporu poskytnutou výhradně na konkrétní zemědělské produkty

Dotčené hospodářské odvětví (dotčená hospodářská odvětví): Zpracování lnu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincie Zeeland

Postbus 15

4330 AD Middelburg

Nederland

Kontaktní osoba: V.B. van Dijk, manažer programu Doelstelling 5B phasing out Zeeuwsch-Vlaanderen

Adresa internetových stránek: www.zeeland.nl

Podpora č.: XA 80/05

Členský stát: Francie

Region: Provence – Alpes – Côte d'Azur (PACA)

Název režimu podpory: Investiční podpora na výstavbu zemědělských skladovacích prostor pro družstva CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole – Družstva užívání společné zemědělské techniky).

Právní základ:

Article 4 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission européenne susvisé

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Délibération no 05-110 du 24/06/2005 du Conseil régional de la région PACA

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 200 000 EUR

Maximální míra podpory: Podpora bude poskytnuta formou příspěvku ve výši 20 % částky způsobilých investic bez daně do maximální výše příspěvku 40 000 EUR. Je určena Družstvům užívání společné zemědělské techniky (CUMA)

Datum uskutečnění: Jakmile dojde k zápisu a potvrzení o přijetí od Evropské komise

Doba trvání režimu podpory: Až do 31. prosince 2006

Cíl podpory: Cílem tohoto opatření, které je v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003, je podporovat investice, které přispívají k uskladňování techniky družstev CUMA v místě usnadňujícím jejich údržbu a bezpečnost, čehož mohou využívat všichni členové družstev CUMA.

Podpora umožní zaplatit část investičních nákladů, které vynaložily družstva CUMA na výstavbu zemědělských skladovacích prostor (z lepenky, dřeva nebo plechu: zdi a krov) a na jejich zapojení (elektrika, voda, kanalizace). Jde o to podpořit skladování vybavení v družstvech CUMA

Dotčené odvětví: Odvětví zemědělské produkce omezené na družstva užívání společné zemědělské techniky. Družstva CUMA sdružují zemědělské podniky

O podporu mohou požádat pouze družstva CUMA, která vlastní pozemky pod budoucími skladovacími prostorami nebo která je mají v dlouhodobém pronájmu na 25 let, pokud pozemek patří obci, nebo na 50 let, pokud pozemek patří soukromé osobě. Družstva CUMA musejí mít nejméně čtyři členy, je-li dlouhodobý pronájem uzavřen s obcí, a nejméně šest členů, je-li dlouhodobý pronájem uzavřen s jednotlivcem

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Monsieur le Président du Conseil régional de la région PACA

Hôtel de région

27, place Jules Guesde

F-13481 Marseille

Cedex 20

Internetové stránky: www.cr-paca.fr

Podpora č.: XA 81/05

Členský stát: Španělsko

Region: Autonomní oblast Asturie.

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: „Podpory na provádění inovačních projektů“

Právní základ: Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen ayudas a empresas en el marco del programa INNOVA EMPRESAS

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 3 000 100 EUR na období od roku 2005 do roku 2007 (na rok 2005 se roční výdaje plánují na 1 000 000 EUR, na rok 2006 se roční výdaje plánují na 1 000 050 EUR, na rok 2007 se roční výdaje plánují na 1 000 050 EUR)

Maximální míra podpory: 100 000 EUR na období tří let na příjemce

Datum uskutečnění: Od data oficiálního zveřejnění režimu podpor

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Předmětné podpory mají za cíl podporovat malé a střední podniky v tom, aby prováděly inovační projekty za účelem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku, přičemž podle článku 14 uvedeného nařízení se za způsobilé považují náklady na smluvní zabezpečení externího poradenství při provádění projektu

Dotčená hospodářská odvětví: Odvětví zaměřená na zpracování produktů, které jsou vyjmenovány v příloze I Smlouvy, kromě produktů rybolovu a akvakultury

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Parque Tecnológico de Asturias

E-33412-Llanera, Asturias

Internetová adresa: www.idepa.es

Podpora č.: XA 83/2005

Členský stát: Nizozemsko

Název organizace, která je příjemcem podpory: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), organizace poboček nizozemských supermarketů

Právní základ: Subsidiebeschikking op basis van de Kaderwet LNV-subsidies

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory poskytnuté organizaci: 2005: v maximální výši 100 000 EUR

2006: v maximální výši 100 000 EUR

2007: v maximální výši 100 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 %

Datum uskutečnění: závěr roku 2005

Doba poskytování jednotlivé podpory: 3 roky

Cíl podpory: obeznámení chovatelů hospodářských zvířat a producentů zemědělských plodin s dodacími podmínkami supermarketů (EurepGap) v souvislosti s novými právním předpisy v oblasti hygienických pravidel pro potraviny („balíček předpisů o hygieně“) a jinými systémy (zajišťování) jakosti, jakými je u masa Integrale Ketenbeheersing (IKB), systémy v oblasti mlékárenských podniků a systém British Retail Consortium (BRC).

Projekt je slučitelný se společným trhem a spadá pod výjimku podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 1/20004 (zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství) a zahrnuje vzdělávání a školení zemědělců

Dotčené odvětví/dotčená odvětví: prvovýrobci (zemědělci), zpracovatelé zemědělských produktů, obchodníci a supermarkety.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministerstvo zemědělství přírody a jakosti potravin

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Adresa internetových stránek: www.minlnv.nl/loket

Různé: Primární cílová skupina zahrnuje přibližně 50 000 chovatelů hospodářských zvířat a producentů zemědělských plodin v Nizozemsku


25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/12


Sdělení v souladu s článkem 12 odst. 5 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992 o informacích poskytnutých celními orgány členských států týkajících se zařazení zboží do celní nomenklatury

(2006/C 73/05)

Závazná informace o sazebním zařazení zboží pozbývá platnosti ode dne, kdy již není v souladu s výkladem celní nomenklatury v důsledku následujících mezinárodních tarifních opatření:

Změny vysvětlivek k Harmonizovanému systému a seznamu stanovisek k sazebnímu zařazení zboží, schválených Radou pro celní spolupráci (CCC dok. NC0892, NC0938 – zpráva z 34. a 35. zasedání Výboru pro HS):

ZMĚNY VYSVĚTLIVEK K HS URČENÉ NA ZAPRACOVÁNÍ V SOULADU S ČLÁNKEM 8 PROCEDURY ÚMLUVY O HS A STANOVISKA K SAZEBNÍMU ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ UPRAVENÁ VÝBOREM PRO HS SVĚTOVÉ CELNÍ ORGANIZACE

(34. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO HS V ZÁŘÍ 2004, 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO HS V BŘEZNU 2005)

DOK. NC0892, DOK. NC0938

Změny vysvětlivek nomenklatury uvedené v příloze k Úmluvě o HS

HSC/35 – březen 2005

0210.9

O/25

15.16

O/5

15.17

O/5

15.18

O/5

29.36

O/16

29.41

O/6

Kapitola 29: (seznam III. Prekurzory)

O/8

34.07

O/4

42.02

O/11

73.04

O/23

73.12

O/12

83.06

O/13

84.24

O/9

84.79

O/9

85.24

O/24

Třída XVII: Všeobecné vysvětlivky

O/12

95.07

O/13

96.03

O/22

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží schválená Výborem pro HS

HSC/34 – září 2004

8471.80/7

IJ/10

8471.80/8

IJ/10

8525.30/1

IJ/10

HSC/35 – březen 2005

2106.90/24

O/15

3926.90/9

O/17

3926.90/10

O/17

4418.30/3

O/18

4418.30/4

O/18

4418.30/5

O/18

6405.20/1

O/19

8533.29/1

O/20

9503.90/3

O/14

9503.90/4

O/14

9504.90/1

O/21

Informace týkající se obsahu těchto opatření je možno získat na Generálním ředitelství pro daňovou a celní unii Evropské Komise (rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels) nebo na internetové stránce tohoto Generálního ředitelství:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/14


SPRÁVNÍ DOHODA

MEZI EVROPSKOU KOMISÍ A ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM

(2006/C 73/06)

Evropská komise na jedné straně a Španělské království na straně druhé,

s ohledem na závěry přijaté Radou Evropské unie pro obecné záležitosti a vnější vztahy dne 13. června 2005, které se týkají úředního používání dalších jazyků v Radě a případně v dalších orgánech Evropské unie,

vzhledem k tomu, že:

(1)

Snaha přiblížit Unii občanům vyžaduje, aby měli občané i jejich zástupci možnost v co nejvyšší míře komunikovat s orgány EU ve svém mateřském jazyce, což je důležitou skutečností posilující jejich ztotožnění se s politickým projektem Unie.

(2)

V Unii existují kromě jazyků uvedených v nařízení Rady č. 1/1958 jazyky, jejichž statut je uznaný ústavou členského státu na celém jeho území, nebo jeho části, anebo jejichž používání jako státního jazyka povoluje zákon,

SE DOHODLY na uzavření této SPRÁVNÍ DOHODY, kterou se v Evropské unii umožní úřední používání jiných jazyků než španělštiny nebo kastilštiny, které mají ve Španělsku statut uznaný španělskou ústavou z roku 1978.

Článek 1

Občané Španělska anebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby s pobytem anebo sídlem ve Španělsku jsou oprávněni, za podmínek stanovených španělským zákonem a v souladu se závěry Rady ze dne 13. června 2005, používat v písemné komunikaci s Evropskou komisí jakýkoli jazyk, který je na území Španělska podle španělské státní ústavy úředním jazykem.

1.1

Pokud se využije možnost komunikovat v jiném než španělském/kastilském jazyce, uplatní se tento postup:

Podle španělského zákona se občan písemně obrátí na příslušný orgán, který tuto písemnou zprávu spolu s ověřeným překladem do španělštiny/kastilštiny, provedeným tímto orgánem, zašle Evropské komisi.

Za datum přijetí této zprávy se, zejména v případě, že Komise musí občanovi odpovědět do určité lhůty, považuje datum, kdy Komise obdrží ověřený překlad provedený příslušným orgánem.

Evropská komise vypracuje návrh své odpovědi ve španělštině/kastilštině a zašle jej uvedenému příslušnému orgánu.

Tento orgán zašle co nejdříve příslušné osobě odpověď Komise spolu s jejím ověřeným překladem do jazyka, ve kterém byla zpráva původně napsána.

Pokud se příslušné útvary Komise rozhodnou odpovědět v jazyce, ve kterém je zpráva napsána, mohou tak učinit a odpověď zaslat přímo příslušné osobě.

Komise není v žádném případě odpovědná za případné chyby v překladu do jiného jazyka než je španělština/kastilština anebo za případné nesprávné pochopení odpovědi v důsledku takových chyb. Tato skutečnost musí být v přeložených textech jasně uvedena.

1.2

Pokud nejsou útvary Komise schopny anebo ochotny samy přeložit dokument, vrátí Komise odesílateli všechny zprávy, které od něj dostala v jiných jazycích než španělštině/kastilštině, které jsou ve Španělsku uznané španělskou ústavou z roku 1978 úředními jazyky, a ke kterým nejsou přiloženy ověřené překlady do španělštiny/kastilštiny.

V takovém případě informuje Komise příslušnou osobu, že své právo na oslovení orgánu EU a získání odpovědi ve stejném jazyce může uplatnit zasláním zprávy v daném jazyce orgánu určenému k tomuto účelu španělským zákonem.

1.3

Pokud musí občan, který je autorem této zprávy, jednat v souvislosti s odpovědí Komise do určité časové lhůty, a bez ohledu na ustanovení článku 1.1, zašle Komise svou odpověď ve španělštině/kastilštině přímo občanovi i příslušnému orgánu. Ve své odpovědi Komise upozorní občana, že časová lhůta, ve které musí jednat v souvislosti s odpovědí, začne od data přijetí odpovědi ve španělštině/kastilštině. Komise zašle kopii své odpovědi příslušnému orgánu, aby tento orgán mohl občanovi poskytnout její překlad do jazyka, ve kterém byly zpráva napsána; Komise ve své odpovědi upozorní občana i na tuto skutečnost. Komise není za tyto překlady v žádném případě odpovědná; tato skutečnost musí být v přeložených textech jasně uvedena.

1.4

Pokud musí Komise odpovědět do určité lhůty, začíná tato lhůta dnem přijetí původního dokumentu, ke kterému je přiložen ověřený překlad do španělštiny/kastilštiny. Tato lhůta uplyne ve chvíli, kdy Komise zašle svou písemnou odpověď ve španělštině/kastilštině příslušnému orgánu určenému španělským zákonem anebo ve chvíli, kdy Komisi zašle svou odpověď v jazyce původního dokumentu přímo příslušné osobě.

1.5

Strany této správní dohody se zavazují přijmout potřebná opatření, která umožní vždy zachovat důvěrnost uvedených zpráv, zejména pokud jde o překlady prováděné příslušným orgánem určeným španělským zákonem.

Článek 2

Španělská vláda nese přímé anebo nepřímé náklady Evropské komise, které vzniknou v souvislosti s uplatňováním této dohody.

Jednou za rok požádají příslušné útvary Komise španělské orgány o proplacení vzniklých výdajů, v celkové částce na základě počtu stran, které přeložily v souladu s postupem stanoveným v této dohodě.

Závěrečné ustanovení

Tato dohoda vstoupí v platnost poté, co španělská vláda oznámí generálnímu sekretariátu Komise orgány určené španělským zákonem jako příslušné orgány odpovědné za překlady uvedené v článku 1.

V Bruselu dne 21. prosince 2005.

Komise Evropských společenství a Španělské království

Carlos BASTARRECHE

velvyslanec

stálý zástupce

Catherine DAY

generální tajemnice


25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/16


Informační procedura – Technické předpisy

(2006/C 73/07)

(Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37; Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

Oznámení o návrzích národních technických předpisů, které obdržela Komise

Reference (1)

Název

Konec tříměsíčního období pozastavení prací (2)

2006/0116/GR

Návrh zákona – Výroba a distribuce pekárenských výrobků a návazná nařízení

29. 5. 2006

2006/0117/PL

Návrh nařízení ministra dopravy a stavebnictví ve věci podmínek technického dozoru, kterým musí vyhovovat zařízení pro plnění a vyprazdňování přepravních nádrží

2. 6. 2006

2006/0118/S

Návrh zákona o změně v zákonu (2001:1080) o čištění výfukových plynů motorových vozidel a motorových palivech

 (4)

2006/0119/S

Návrh zákona o změně v zákonu o silniční dani (2006:000)

 (4)

2006/0120/S

Návrh zákona o změně v zákonu (2006:000) se zvláštními ustanoveními o dani z vozidel

 (4)

Komise upozorňuje na rozsudek vydaný dne 30. dubna 1996 v právní věci „CIA Security“ (C-194/94 – Sb. rozh. 1996 I, s. 2201), v němž Soudní dvůr rozhodl, že články 8 a 9 směrnice 98/34/ES (dříve 83/189/EHS) mají být interpretovány tak, že na ně osoby mohou spoléhat před národními soudy, které se musí zdržet aplikace technického předpisu, který nebyl oznámen v souladu s touto směrnicí.

Tento rozsudek potvrzuje sdělení Komise ze dne 1. října 1986 (Úř. věst. C 245, 1.10.1986, s. 4).

Z toho vyplývá, že porušení oznamovací povinnosti způsobuje neplatnost dotyčných technických předpisů, a tudíž i jejich nevynutitelnost ve vztahu k jednotlivým osobám.

Pro více informací o proceduře oznamování si můžete napsat na adresu:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Můžete též navštívit webové stránky: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Pokud potřebujete další informace o těchto oznámeních, kontaktujte laskavě níže uvedené národní instituce:

SOUPIS NÁRODNÍCH INSTITUCÍ ZODPOVĚDNÝCH ZA SPRÁVU SMĚRNICE 98/34/ES

BELGIE

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Paní Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Obecný e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Webové stránky: http://www.mineco.fgov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P. O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pan Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 90 71 23

Fax: (420) 224 91 49 90

E-mail: chloupek@unmz.cz

Paní Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 90 71 39

Fax: (420) 224 90 71 22

E-mail: ruzickova@unmz.cz

Obecný e-mail: eu9834@unmz.cz

Webové stránky: http://www.unmz.cz

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (nebo DK-2100 Copenhagen OE)

Pan Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (přímý)

E-mail: bbc@ebst.dk

Paní Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (přímý)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Společná schránka pro oznamovací zprávy – noti@ebst.dk

Webové stránky: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NĚMECKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Paní Christina Jäckel

Tel.: (49-30) 20 14 63 53

Fax: (49-30) 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Webové stránky: http://www.bmwa.bund.de

ESTONSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pan Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372-6) 25 64 05

Fax: (372-6) 31 30 29

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Obecný e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

Webové stránky: http://www.mkm.ee

ŘECKO

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30-210) 696 98 63

Fax: (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Paní Evangelia Alexandri

Tel.: (30-210) 212 03 01

Fax: (30-210) 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

Obecný e-mail: 83189in@elot.gr

Webové stránky: http://www.elot.gr

ŠPANĚLSKO

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora“

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Pan Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Paní Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

Obecný e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Paní Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Paní Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Obecný e-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRSKO

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Pan Tony Losty

Tel.: (353-1) 807 38 80

Fax: (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Webové stránky: http://www.nsai.ie

ITÁLIE

Ministero delle attività produttive

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Pan Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Pan Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Obecný e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Webové stránky: http://www.minindustria.it

KYPR

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-22) 40 93 10

Fax: (357-22) 75 41 03

Pan Antonis Ioannou

Tel.: (357-22) 40 94 09

Fax: (357-22) 75 41 03

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Obecný e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Webové stránky: http://www.cys.mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Fax: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Obecný e-mail: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Paní Daiva Lesickiene

Tel.: (370-5) 270 93 47

Fax: (370-5) 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Webové stránky: http://www.lsd.lt

LUCEMBURSKO

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Pan J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Webové stránky: http://www.see.lu

MAĎARSKO

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Pan Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36-1) 374 28 73

Fax: (36-1) 473 16 22

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Webové stránky: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Fax: (356) 21 24 24 06

Paní Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Obecný e-mail: notification@msa.org.mt

Webové stránky: http://www.msa.org.mt

NIZOZEMÍ

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Pan Ebel van der Heide

Tel.: (31-50) 523 21 34

Paní Hennie Boekema

Tel.: (31-50) 523 21 35

Paní Tineke Elzer

Tel.: (31-50) 523 21 33

Fax: (31-50) 523 21 59

Obecný e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

RAKOUSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Paní Brigitte Wikgolm

Tel.: (43-1) 711 00 58 96

Fax: (43-1) 715 96 51 or (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Webové stránky: http://www.bmwa.gv.at

POLSKO

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Paní Barbara Nieciak

Tel.: (48-22) 693 54 07

Fax: (48-22) 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Paní Agata Gągor

Tel.: (48-22) 693 56 90

Obecný e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Paní Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Obecný e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Webové stránky: http://www.ipq.pt

SLOVINSKO

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Paní Vesna Stražišar

Tel.: (386-1) 478 30 41

Fax: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

SLOVENSKO

Paní Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421-2) 52 49 35 21

Fax: (421-2) 52 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINSKO

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

and

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštovní adresa:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Paní Leila Orava

Tel.: (358-9) 16 06 46 86

Fax: (358-9) 16 06 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Paní Katri Amper

Tel.: (358-9)16 06 46 48

Obecný e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Webové stránky: http://www.ktm.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Paní Kerstin Carlsson

Tel.: (46-8) 690 48 82 or (46-8) 690 48 00

Fax: (46-8) 690 48 40 or (46-8) 30 67 59

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Obecný e-mail: 9834@kommers.se

Webové stránky: http://www.kommers.se

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Pan Philip Plumb

Tel.: (44-20) 72 15 14 88

Fax: (44-20) 72 15 15 29

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Obecný e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Webové stránky: http://www.dti.gov.uk/strd

ESVO – Kontrolní úřad ESVO

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Paní Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Paní Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Obecný e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Webové stránky: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Paní Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 49

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Obecný e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Webové stránky: http://www.efta.int

TURECKO

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

Pan Mehmet Comert

Tel.: (90-312) 212 58 98

Fax: (90-312) 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Webové stránky: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Rok – registrační číslo – členský stát, z něhož návrh pochází.

(2)  Období, během kterého nemůže být návrh přijat.

(3)  Bez období pozastavení prací, protože Komise přijímá naléhavé důvody, na které se členský stát odvolává.

(4)  Bez období pozastavení prací, protože opatření se v souladu s třetí odrážkou druhého odstavce čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES týká technických specifikací nebo pravidel pro služby či jiných požadavků souvisejících s daňovými nebo finančními opatřeními.

(5)  Informační procedura byla uzavřena.


Evropská centrální banka

25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/21


DOHODA

ze dne 16. března 2006

mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

(2006/C 73/08)

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA (ECB) A NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY ČLENSKÝCH STÁTŮ, KTERÉ SE K 16. BŘEZNU 2006 NACHÁZEJÍ MIMO EUROZÓNU (DÁLE JEN „NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY MIMO EUROZÓNU“),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ze dne 1. září 1998 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (1) (dále jen „dohoda ze dne 1. září 1998“) byla třikrát změněna. Zavedení nového kritéria pro protistrany způsobilé k provádění intervencí na hranicích fluktuačního pásma přímo s ECB by vyžadovalo další změnu přílohy I dohody ze dne 1. září 1998. V zájmu jasnosti a transparentnosti by proto měla být dohoda ze dne 1. září 1998 nahrazena novou dohodou.

(2)

Evropská rada ve svém usnesení ze dne 16. června 1997 (dále jen „usnesení“) rozhodla o zřízení mechanismu směnných kurzů (dále jen „ERM II“) na počátku třetí etapy hospodářské a měnové unie dne 1. ledna 1999.

(3)

V souladu s usnesením

ERM II nahrazuje Evropský měnový systém;

stabilní hospodářské prostředí je nezbytné pro dobré fungování jednotného trhu a pro vyšší investice, růst a zaměstnanost, a je proto v zájmu všech členských států. Jednotný trh nesmí být ohrožován výchylkami reálných směnných kurzů ani nadměrnými výkyvy nominálních směnných kurzů mezi eurem a ostatními měnami EU, jež by narušovaly obchodní toky mezi členskými státy. Kromě toho je podle článku 124 Smlouvy o založení Evropského společenství každý členský stát povinen pokládat svou kurzovou politiku za věc společného zájmu;

ERM II pomáhá zajistit, aby členské státy mimo eurozónu, které se ERM II účastní (dále jen „zúčastněné členské státy mimo eurozónu“), směřovaly své politiky ke stabilitě, podporuje konvergenci, a tím těmto státům pomáhá v jejich snaze o přijetí eura;

účast v ERM II je pro členské státy mimo eurozónu dobrovolná. Od členských států, na které se vztahuje výjimka, však lze očekávat, že se do mechanismu zapojí. Členský stát, který se ERM II neúčastní od počátku, se do něj bude moci zapojit později;

fungováním ERM II není dotčen prvořadý cíl ECB a národních centrálních bank mimo eurozónu, kterým je udržování cenové stability;

pro měnu každého zúčastněného členského státu mimo eurozónu (dále jen „zúčastněná měna mimo eurozónu“) se stanoví centrální parita vůči euru;

existuje jedno standardní fluktuační pásmo ± 15 % okolo centrálních parit;

je třeba zajistit, aby se k jakýmkoli úpravám centrálních parit přistupovalo včas, aby bylo zamezeno významným výchylkám. Všechny strany vzájemné dohody o centrálních paritách, včetně ECB, mají právo iniciovat důvěrné jednání zaměřené na přehodnocení centrálních parit;

intervence na hranicích fluktuačního pásma jsou v zásadě automatické a neomezené s dostupným velmi krátkodobým financováním. ECB a národní centrální banky mimo eurozónu, které se ERM II účastní (dále jen „zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu“), však mohou intervenci pozastavit, pokud by byla v rozporu s jejich prvořadým cílem cenové stability. Při rozhodování náležitě zohlední všechny relevantní faktory, zejména nezbytnost udržovat stabilitu a spolehlivé fungování ERM II;

spolupráce v oblasti kurzové politiky může být dále posílena, například povolením užšího kurzového napojení mezi eurem a zúčastněnými měnami mimo eurozónu, pokud je to vhodné s ohledem na pokrok dosažený v oblasti konvergence.

(4)

Intervence by měla být užívána jako podpůrný nástroj ve spojení s ostatními opatřeními, včetně vhodné měnové a fiskální politiky, přispívající k hospodářské konvergenci a kurzové stabilitě. Na základě vzájemné dohody mezi ECB a příslušnou zúčastněnou národní centrální bankou mimo eurozónu lze provádět koordinované intervence uvnitř fluktuačního pásma, a to souběžně s dalšími vhodnými opatřeními této národní centrální banky, včetně pružného využití úrokových měr.

(5)

Je třeba umožnit dostatečnou flexibilitu, zejména s cílem zohlednit rozdílné stupně, tempa a strategie hospodářské konvergence členských států mimo eurozónu.

(6)

Tato dohoda nevylučuje, aby členské státy mimo eurozónu bilaterálně stanovily dodatečná fluktuační pásma a intervenční mechanismy.

SE DOHODLY NA TOMTO:

I.   CENTRÁLNÍ PARITY A FLUKTUAČNÍ PÁSMA

Článek 1

Dvoustranné centrální parity a intervenční kurzy mezi eurem a zúčastněnými měnami mimo eurozónu

1.1

Smluvní strany společně oznamují trhu dvoustranné centrální parity mezi zúčastněnými měnami mimo eurozónu a eurem, které byly dohodnuty společným postupem podle bodu 2.3 usnesení, a všechny jejich změny.

1.2

V souladu s fluktuačními pásmy stanovenými podle bodů 2.1, 2.3 a 2.4 usnesení stanoví ECB a každá zúčastněná národní centrální banka mimo eurozónu vzájemnou dohodou dvoustranné horní a spodní kurzy eura k zúčastněným měnám mimo eurozónu pro automatickou intervenci. Tyto kurzy, které se kotují v souladu s konvencí uvedenou v příloze I, oznamují trhu ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu společně.

II.   INTERVENCE

Článek 2

Obecná ustanovení

2.1

Intervence se v zásadě provádějí v euru a v zúčastněných měnách mimo eurozónu. ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu se navzájem informují o všech devizových intervencích, jejichž cílem je ochrana soudržnosti ERM II.

2.2

ECB a národní centrální banky mimo eurozónu se navzájem informují o všech ostatních devizových intervencích.

Článek 3

Intervence na hranicích fluktuačního pásma

3.1

Intervence na hranicích fluktuačního pásma jsou v zásadě automatické a neomezené. ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu však mohou automatickou intervenci pozastavit, pokud by byla v rozporu s jejich prvořadým cílem udržovat cenovou stabilitu.

3.2

Při rozhodování o případném pozastavení intervence ECB nebo zúčastněná národní centrální banka mimo eurozónu náležitě zohlední všechny další relevantní faktory, včetně spolehlivého fungování ERM II. ECB i příslušná zúčastněná národní centrální banka mimo eurozónu rozhodují na základě konkrétních skutečností a v této souvislosti přihlížejí také k závěrům, ke kterým případně dospěly ostatní příslušné orgány. ECB nebo příslušná zúčastněná národní centrální banka mimo eurozónu oznamují záměr pozastavit intervenci s co největším předstihem a přísně důvěrně ostatním dotčeným měnovým orgánům a měnovým orgánům všech ostatních zúčastněných členských států mimo eurozónu.

3.3

V případě intervencí na hranicích fluktuačního pásma se uplatní postup „platba po připsání“ uvedený v příloze I.

Článek 4

Koordinované intervence uvnitř fluktuačního pásma

ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu se mohou dohodnout na koordinovaných intervencích uvnitř fluktuačního pásma.

Článek 5

Postupy při intervencích a jiných operacích

5.1

Má-li jiná centrální banka Evropského systému centrálních bank v úmyslu použít měnu, kterou vydává národní centrální banka mimo eurozónu, v objemu přesahujícím vzájemně dohodnutá omezení v souvislosti s nepovinnými intervencemi, včetně jednostranných intervencí uvnitř fluktuačního pásma, vyžaduje se vždy předchozí souhlas centrální banky mimo eurozónu, která intervenční měnu vydává.

5.2

Použije-li národní centrální banka mimo eurozónu euro v souvislosti s nepovinnými intervencemi, včetně jednostranných intervencí uvnitř fluktuačního pásma, v objemu přesahujícím vzájemně dohodnutá omezení, oznámí tuto skutečnost vždy neprodleně ECB.

5.3

Strana, jež má v úmyslu provést operace (jiné než intervence), při kterých se používá alespoň jedna měna mimo eurozónu nebo euro a které přesahují vzájemně dohodnutá omezení, oznámí tuto skutečnost dotčené centrální bance (dotčeným centrálním bankám) před provedením těchto operací. V těchto případech se dotčené centrální banky dohodnou na postupu, který minimalizuje možné problémy, včetně možnosti úplného nebo částečného vypořádání operace přímo mezi oběma centrálními bankami.

III.   VELMI KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ FACILITY

Článek 6

Obecná ustanovení

6.1

Pro potřeby intervencí v euru a v zúčastněných měnách mimo eurozónu si ECB a všechny zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu vzájemně otevřou velmi krátkodobé úvěrové facility. Původní splatnost velmi krátkodobé finanční operace je tři měsíce.

6.2

Finanční operace v rámci těchto facilit mají formu promptních prodejů a nákupů zúčastněných měn mezi ECB a zúčastněnými národními centrálními bankami, z nichž vznikají odpovídající pohledávky a závazky denominované v měně věřitele. Den připsání (valuta) finančních operací je shodný se dnem připsání (valutou) intervence na trhu. ECB vede záznamy o všech transakcích provedených v rámci těchto facilit.

Článek 7

Financování intervencí na hranicích fluktuačního pásma

7.1

Velmi krátkodobá finanční facilita se v zásadě otevírá automaticky a v neomezeném objemu pro potřeby financování intervencí v zúčastněných měnách na hranicích fluktuačního pásma.

7.2

Před čerpáním facility dlužnická centrální banka náležitě využije své devizové rezervy.

7.3

ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu mohou pozastavit další automatické financování, pokud by bylo v rozporu s jejich prvořadým cílem udržovat cenovou stabilitu. Na pozastavení dalšího automatického financování se vztahuje článek 3.2 této dohody.

Článek 8

Financování intervencí uvnitř fluktuačního pásma

Pro intervence uvnitř fluktuačního pásma může být se souhlasem centrální banky, která vydává intervenční měnu, otevřena velmi krátkodobá finanční facilita za těchto podmínek:

a)

celkový objem takového financování, jež bylo otevřeno pro dlužnickou centrální banku, nepřesáhne horní mez stanovenou pro tuto banku v příloze II;

b)

před čerpáním facility dlužnická centrální banka náležitě využije své devizové rezervy.

Článek 9

Úročení

9.1

Neuhrazené zůstatky z velmi krátkodobého financování se úročí reprezentativní tříměsíční sazbou obvyklou na domácím peněžním trhu měny věřitele v den sjednání původní finanční operace nebo, v případě obnovení podle článků 10 a 11 této dohody, tříměsíční sazbou obvyklou na peněžním trhu měny věřitele dva obchodní dny přede dnem splatnosti obnovované původní finanční operace.

9.2

Přirostlé úroky jsou splatné v měně věřitele v den původní splatnosti facility nebo případně v den předčasného vyrovnání dlužného zůstatku. V případě obnovení facility podle článků 10 a 11 této dohody se úrok kapitalizuje vždy na konci tříměsíčního období a platí se v den konečného splacení dlužného zůstatku.

9.3

Pro účely článku 9.1 této dohody sdělí každá zúčastněná národní centrální banka mimo eurozónu ECB reprezentativní tříměsíční sazbu na domácím peněžnímu trhu. ECB použije reprezentativní tříměsíční sazbu na domácím peněžním trhu s eurem a sdělí ji zúčastněným národním centrálním bankám mimo eurozónu.

Článek 10

Automatické obnovování

Na žádost dlužnické centrální banky může být původní splatnost finanční operace prodloužena o tři měsíce.

Avšak:

a)

původní splatnost lze automaticky prodloužit pouze jednou o nejvýše tři měsíce,

b)

celková zadluženost dlužnické centrální banky vyplývající z uplatnění tohoto článku nesmí v žádném okamžiku přesáhnout horní mez stanovenou pro každou centrální banku v příloze II.

Článek 11

Obnovování vzájemnou dohodou

11.1

Dluh, který přesahuje horní mez stanovenou v příloze II, může být se souhlasem věřitelské centrální banky jedenkrát obnoven na tři měsíce.

11.2

Dluh, který již byl automaticky obnoven na tři měsíce, může být se souhlasem věřitelské centrální banky obnoven podruhé na další tři měsíce.

Článek 12

Předčasné splacení

Každý dlužný zůstatek zaznamenaný v souladu s články 6, 10 a 11 této dohody může být na žádost dlužnické centrální banky vyrovnán kdykoli před dobou splatnosti.

Článek 13

Započtení vzájemných pohledávek a závazků

Vzájemné pohledávky a závazky ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu z operací podle článků 6 až 12 této dohody mohou být na základě dohody obou stran vzájemně započteny.

Článek 14

Způsob vyrovnání

14.1

Nastane-li splatnost finanční operace nebo dojde-li k předčasnému splacení, uskuteční se vyrovnání v zásadě v měně věřitele.

14.2

Tímto ustanovením nejsou dotčeny jiné formy vyrovnání dohodnuté mezi věřitelskou a dlužnickou centrální bankou.

IV.   UŽŠÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SMĚNNÝCH KURZŮ

Článek 15

Užší spolupráce v oblasti směnných kurzů

15.1

Spolupráci mezi zúčastněnými národními centrálními bankami mimo eurozónu a ECB v oblasti kurzové politiky lze dále posilovat; zejména je možné v jednotlivých případech dojednat na podnět zainteresovaného zúčastněného členského státu mimo eurozónu užší propojení směnných kurzů.

15.2

Na žádost dotčeného zúčastněného členského státu mimo eurozónu lze v jednotlivých případech postupem podle bodu 2.4 usnesení stanovit formálně dohodnutá fluktuační pásma, která jsou užší než standardní fluktuační pásmo a která jsou v zásadě zajišťována automatickou intervencí a financováním.

15.3

Mezi ECB a zúčastněnými národními centrálními bankami mimo eurozónu lze na neformálním základě zavést též další formy užší spolupráce v oblasti směnných kurzů.

V.   DOHLED NAD FUNGOVÁNÍM SYSTÉMU

Článek 16

Úkoly Generální rady ECB

16.1

Generální rada ECB dohlíží na fungování ERM II a slouží jako fórum pro koordinaci měnové a kurzové politiky a pro řízení mechanismu intervencí a financování upraveného touto dohodou. Nepřetržitě pozorně sleduje udržitelnost dvoustranných kurzových vztahů mezi jednotlivými zúčastněnými měnami mimo eurozónu a eurem.

16.2

Generální rada ECB pravidelně vyhodnocuje provádění této dohody na základě získaných zkušeností.

Článek 17

Přehodnocení centrálních parit a účast v užších fluktuačních pásmech

17.1

Všechny strany vzájemné dohody uzavřené podle bodu 2.3 usnesení, včetně ECB, mají právo iniciovat důvěrné jednání zaměřené na přehodnocení centrálních parit.

17.2

U formálně dohodnutých fluktuačních pásem, která jsou užší než standardní fluktuační pásmo, mají všechny strany, které přijaly společné rozhodnutí podle bodu 2.4 usnesení, včetně ECB, právo iniciovat důvěrné přezkoumání vhodnosti účasti příslušné měny v užším pásmu.

VI.   NEÚČAST

Článek 18

Použitelnost

Články 1, 2.1, 3, 4, 6 až 15 a 17 této dohody se nepoužijí na národní centrální banky mimo eurozónu, které se ERM II neúčastní.

Článek 19

Spolupráce při slaďování

Národní centrální banky mimo eurozónu, které se ERM II neúčastní, spolupracují s ECB a zúčastněnými národními centrálními bankami mimo eurozónu při slaďování nebo jiných formách výměny informací, které jsou nezbytné pro řádné fungování ERM II.

VII.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Závěrečná ustanovení

20.1

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2006.

20.2

Dohoda ze dne 1. září 1998 se zrušuje s účinkem ode dne 1. dubna 2006. Odkazy na zrušenou dohodu se považují za odkazy na tuto dohodu.

20.3

Tato dohoda je vyhotovena v anglickém jazyce a stranami řádně podepsána. ECB, která uschová originál dohody, zašle každé národní centrální bance eurozóny a každé národní centrální bance mimo eurozónu ověřený opis originálu dohody. Dohoda se přeloží do všech ostatních úředních jazyků Společenství a zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. března 2006.

Za

Evropskou centrální banku

Za

Českou národní banku

Za

Danmarks Nationalbank

Za

Eesti Pank

Za

Central Bank of Cyprus

Za

Latvijas Banka

Za

Lietuvos bankas

Za

Magyar Nemzeti Bank

Za

Central Bank of Malta

Za

Narodowy Bank Polski

Za

Banka Slovenije

Za

Národnú banku Slovenska

Za

Sveriges Riksbank

Za

The Bank of England


(1)  Úř. věst. C 345, 13.11.1998, s. 6. Dohoda naposledy pozměněná dohodou ze dne 16. září 2004 (Úř. věst. C 281, 18.11.2004, s. 3).


PŘÍLOHA I

KONVENCE PRO KOTACI KURZŮ MĚN, KTERÉ SE ÚČASTNÍ ERM II, A POSTUP „PLATBA PO PŘIPSÁNÍ“ PŘI INTERVENCI NA HRANICÍCH FLUKTUAČNÍHO PÁSMA

A.   Konvence pro kotaci kurzů

Referenční měnou pro kotaci dvoustranných centrálních parit všech měn členských států mimo eurozónu, které se účastní ERM II, je euro. Směnný kurz se u všech měn udává jako hodnota 1 eura s přesností na šest platných číslic.

Stejná konvence se použije pro kotaci horních a spodních intervenčních kurzů měn členských států mimo eurozónu, které se účastní ERM II, vůči euru. Intervenční kurzy se určují přičtením dohodnuté šíře fluktuačního pásma, vyjádřené v procentech, k dvoustranným centrálním paritám nebo odečtením této šíře od těchto parit. Výsledné kurzy se zaokrouhlí na šest platných číslic.

B.   Postup „platba po připsání“

V případě intervence na hranicích fluktuačního pásma použijí ECB i národní centrální banky eurozóny postup „platba po připsání“. Národní centrální banky mimo eurozónu, které se účastní ERM II, použijí postup „platba po připsání“, jsou-li v souladu s touto přílohou korespondenty národních centrálních bank eurozóny a ECB; národní centrální banky mimo eurozónu, které se účastní ERM II, mohou podle svého uvážení použít týž postup „platba po připsání“ v případech, kdy vypořádávají intervenci na hranicích fluktuačního pásma, kterou provedly svým jménem.

i)   Všeobecné zásady

Postup „platba po připsání“ se použije při intervenci na hranicích fluktuačního pásma v rámci ERM II mezi eurem a měnami členských států mimo eurozónu, které se účastní ERM II.

Protistrany jsou způsobilé k intervenci na hranicích fluktuačního pásma v rámci ERM II, mají-li zřízen účet u příslušné národní centrální banky. Podmínkou je rovněž zřízení adresy SWIFT, případně výměna ověřených telexových klíčů s příslušnou národní centrální bankou či s ECB.

Protistrany způsobilé k provádění intervencí na hranicích fluktuačního pásma v rámci ERM II mohou tyto intervence provádět též přímo s ECB za podmínky, že jsou způsobilými protistranami pro provádění devizových operací s ECB podle obecných zásad ECB/2000/1 ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (1).

Národní centrální banky mimo eurozónu, které se účastní ERM II, jsou korespondenty národních centrálních bank eurozóny a ECB.

Při intervenci na hranicích fluktuačního pásma uvolní dotčená národní centrální banka nebo ECB svou platbu pro účely dané transakce až poté, co obdrží potvrzení od svého korespondenta, že příslušná částka byla připsána na její účet. Protistrany musí zaplatit včas, aby mohly příslušné národní centrální banky a ECB dostát svým platebním závazkům. Proto jsou protistrany povinny zaplatit před uplynutím předem určené lhůty.

ii)   Lhůta pro připsání plateb od protistran

Protistrany provádějí intervenční platby nejpozději ve 13 hodin místního času ECB (SEČ) v den připsání.


(1)  Úř. věst. L 207, 17.8.2000, s. 24. Obecné zásady naposledy pozměněné obecnými zásadami ECB/2005/15 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 33).


PŘÍLOHA II

HORNÍ MEZE PRO PŘÍSTUP K VELMI KRÁTKODOBÝM FINANČNÍM FACILITÁM PODLE ČLÁNKŮ 8, 10 A 11 DOHODY CENTRÁLNÍCH BANK

s účinkem od 1. května 2004

(v milionech eur)

Centrální banky, které jsou účastníky této dohody

Horní meze (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Evropská centrální banka

neuplatňuje se


Národní centrální banky eurozóny

Horní meze

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

neuplatňuje se

Deutsche Bundesbank

neuplatňuje se

Bank of Greece

neuplatňuje se

Banco de España

neuplatňuje se

Banque de France

neuplatňuje se

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

neuplatňuje se

Banca d'Italia

neuplatňuje se

Banque centrale du Luxembourg

neuplatňuje se

De Nederlandsche Bank

neuplatňuje se

Oesterreichische Nationalbank

neuplatňuje se

Banco de Portugal

neuplatňuje se

Suomen Pankki

neuplatňuje se


(1)  Pro centrální banky, které nejsou účastníky ERM II, jsou uvedené hodnoty pouze teoretické.