ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 311

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
9. prosince 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2005/C 311/1

Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení

1

 

Komise

2005/C 311/2

Směnné kurzy vůči euro

13

2005/C 311/3

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3959 – Goldman Sachs/Ihr Platz) ( 1 )

14

2005/C 311/4

Sdělení Komise kterým se stanoví formální uznání, že nařízení Komise (EHS) č. 2677/75 ze dne 6. října 1975, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3254/74, kterým se provádí nařízení (EHS) č. 1055/72 o povinnosti informovat Komisi o dovozech uhlovodíků na ropné produkty podpoložek 27.10 A, B, C I a C II společného celního sazebníku, zastaralo

15

2005/C 311/5

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

16

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Rada

9.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/1


Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení

(2005/C 311/01)

1.

V oddílu 1.7.1. Haagského programu byly Rada a Komise vyzvány, aby v roce 2005 vypracovaly plán za účelem vytvoření společných norem, osvědčených postupů a mechanismů k předcházení a potírání obchodu s lidmi.

Obecné zásady pro provádění akčního plánu

Plán by měl být zaměřen na posílení závazku EU a členských států v oblasti předcházení obchodu s lidmi a boje proti němu, zaměřené na všechny podoby vykořisťování a na ochranu a podporu obětí obchodu s lidmi a jejich opětné začlenění do společnosti. Plán by měl být založen na uznání toho, že pro účinné řešení problému obchodu s lidmi je zapotřebí jednotného přístupu, který staví na dodržování lidských práv a který bere ohled na komplexní povahu tohoto problému. Tento přístup vyžaduje koordinovanou politickou reakci, především pokud jde o prostor svobody, bezpečnosti a práva, vnější vztahy, rozvojovou spolupráci, sociální věci a zaměstnanost, rovnost žen a mužů a nediskriminaci; měl by čerpat také z širšího dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem. Na výše uvedené byl brán ohled při vypracování přiloženého přehledu opatření.

Akční plán bude pravidelně přezkoumáván, revidován a aktualizován. Provádění přehledu opatření se bude řídit obecnými zásadami a bude rovněž pravidelně přezkoumáváno a aktualizováno. Obecné zásady (…) mohou být také pravidelně přezkoumávány, aby bylo zajištěno, že budou stále přesně odrážet postoj členských států při pokračování provádění akčního plánu.

2.

Činnost EU by se měla zaměřit na zlepšení našeho společného porozumění dané problematice a na spojení našeho úsilí pro dosažení co největší možné účinnosti.

i)

Činnost na úrovni EU vyžaduje neustálé zlepšování společné představy členských států a Komise o rozsahu a povaze obchodu s lidmi, včetně porozumění jeho nejzákladnějším příčinám v zemích původu stejně jako faktorům v cílových zemích, které usnadňují obchod s lidmi a s ním spojené druhy vykořisťování, zapojení konkrétních skupin, obětí a pachatelů a vazeb na jiné druhy trestné činnosti. Tato představa je nezbytným základem pro vypracování strategie pro prevenci a potírání obchodu s lidmi. Zkušenosti z praxe a závěry průzkumu by měly být ve velkém rozsahu vhodným způsobem sdíleny v celé EU. V otázkách obchodu s lidmi by členské státy a Komise měly ve vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v co největší možné míře zastávat přístup založený na prokázaných faktech.

3.

EU uznává, že je důležité pokračovat v přístupu, který bere ohled především na lidská práva a na oběti.

i)

Je nezbytné, aby členské státy EU zajistily, že lidská práva obětí obchodování jsou ve všech fázích procesu plně chráněna.

ii)

Členské státy by měly zajistit, v potřebné míře a v souladu s vnitrostátní praxí a právními předpisy, existenci vhodných mechanismů pro předávání obětí obchodu s lidmi příslušným službám pomoci, které umožní brzké odhalení osob, jež jsou předmětem obchodování, a jejich předání těmto službám. Členské státy by měly, v souladu s vnitrostátními tradicemi, podmínkami a praxí, pracovat na vytvoření příslušné státní koordinační struktury, jejímž posláním by bylo koordinovat a hodnotit vnitrostátní politiky a zajišťovat odpovídající nakládání s jednotlivci.

iii)

Členské státy a Komise by měly aktivně provádět politiky posilující trestnost obchodu s lidmi, včetně ochrany (…) potenciálních obětí na vnitrostátní, regionální, evropské a širší mezinárodní úrovni. Tyto politiky by měly zahrnovat, pokud je to vhodné a důležité, zvláštní strategie prevence týkající se ohrožených skupin jako jsou ženy a děti.

iv)

Členské státy a Komise by měly posílit politický dialog se třetími zeměmi na dvoustranné a mnohostranné úrovni o aspektech politik boje proti obchodu s lidmi, které souvisí s lidskými právy, a pokračovat v nastolování této otázky na příslušných regionálních a mnohostranných fórech.

v)

Členské státy a Komise by měly zajistit, aby politika EU pro boj proti obchodu s lidmi odrážela přístup zaměřený na práva dětí, který je založen na celosvětově uznávaných zásadách, dodržovala zejména zásady obsažené v Úmluvě OSN o právech dítěte a přihlížela k Akčnímu programu Rady Evropy týkajícímu se dětí a násilí (2006-2008). Takový přístup musí být následně použit pro každou osobu mladší 18 let.

vi)

Orgány EU a členské státy by měly podporovat strategie prevence zaměřené podle pohlaví jako klíčový prvek boje proti obchodu se ženami a dívkami. To zahrnuje provádění zásad rovnosti žen a mužů a odstranění poptávky po všech podobách vykořisťování, včetně pohlavního vykořisťování a vykořisťování při práci v domácnosti.

vii)

Členské státy by měly v případě potřeby urychlit transpozici směrnice 2004/81/ES a při rozpracovávání svých vnitrostátních strategií by měly přihlížet k právně závazným nástrojům, politickým závazkům a jiným příslušným dokumentům, zejména k nedávno uzavřené Úmluvě Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi.

4.

EU by měla posílit svoji operační reakci na obchod s lidmi.

i)

Zvýšení operativní spolupráce by mělo být prioritou při posilování činností EU v boji proti obchodu s lidmi.

ii)

Obchod s lidmi je závažným zločinem páchaným na lidech, jehož potírání musí být jasnou prioritou v oblasti vynucování práva. Obchod s lidmi musí přestat být „pro organizovaný zločin vysoce výnosným podnikem s nízkým rizikem“ a stát se vysoce riskantním a málo výnosným. Trestní řízení musí používat všechny dostupné zdroje a kapacity, aby prosadilo zákaz obchodu s lidmi, zbavilo ho jakékoli ekonomické výhodnosti a v případě již vzniklého finančního zisku zastavilo a zabavilo majetek. Vyšetřování obchodování s lidmi by měla být přikládána stejná priorita jako ostatním oblastem organizovaného zločinu a měly by v něm být používány odborné vyšetřovací postupy a strategie rozbíjení sítí.

iii)

Členské státy by měly svým orgánům činným v trestním řízení poskytnout na účinné potírání obchodu s lidmi potřebné organizační struktury, odborný personál a odpovídající finanční zdroje. Rada by měla vhodným způsobem a v úzké spolupráci s Komisí co nejvíce podporovat pravidelné sledování na základě jasných a měřitelných kritérií.

iv)

Obchod s lidmi za účelem nucené práce vyžaduje nové druhy specializace a spolupráce s partnery, např. orgány zodpovědnými za kontrolu pracovních podmínek a finanční vyšetřování v oblasti nezákonné práce.

v)

Strategie členských států v oblasti represe by případně měly zahrnovat opatření na konfiskaci výnosů z trestné činnosti.

vi)

Měla by být nadále přijímána opatření, která umožní rychlejší odhalení potenciálních obětí obchodu s lidmi na hranicích EU. Členské státy by měly zvážit přezkum svých politik pro nezletilé osoby bez doprovodu, aby byla tato zvláště ohrožená skupina chráněna.

vii)

Jako součást vyváženého, účinného trestního stíhání by členské státy měly, vhodným způsobem a v souladu s vnitrostátními podmínkami a praxí, poskytovat ochranu a pomoc obětem. Členské státy by měly dále rozvíjet proaktivní způsoby vyšetřování založené na zpravodajských informacích, které nejsou nezbytně závislé na svědectví obětí.

viii)

Členské státy by měly zajistit, aby vnitrostátní orgány činné v trestním řízení pravidelně zapojovaly do výměny informací, společných operací a společných vyšetřovacích týmů Europol a aby využívaly potenciálu Eurojustu, což usnadní stíhání obchodníků s lidmi.

ix)

Členské státy by měly boj proti obchodu s lidmi prosazovat jako prioritní otázku v rámci svých vztahů s třetími zeměmi v oblasti vynucování práva. Měla by být posílena policejní spolupráce mezi zvláštními jednotkami pro boj proti obchodu s lidmi v členských státech a v zemích původu. Měly by být vytvořeny společné projekty na posílení schopností zvláštních jednotek v zemích původu, aby boj proti obchodu s lidmi probíhal v souladu s normami EU.

x)

Strategie pro boj proti korupci a na odstraňování chudoby by měly být nedílnou součástí strategií boje proti obchodování s lidmi.

5.

Členské státy by měly nalézt další a intenzivnější způsoby spolupráce.

i)

Členské státy by měly upevnit spolupráci veřejných orgánů s organizacemi občanské společnosti, pokud jde o ochranu obětí, prevenci a boj proti obchodování s lidmi, například stanovením oboustranně přijatelných pravidel na podporu vzájemného porozumění a důvěry.

Ve vhodných případech by do této spolupráce měly být zapojeny také organizace zaměstnavatelů, odbory a zástupci konkrétních průmyslových/hospodářských odvětví.

ii)

Členské státy a orgány EU by měly pokračovat ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi (např. OSN, OBSE a Rada Evropy) a na vnitrostátní úrovni by mělo dojít, vhodným způsobem a pokud je to nutné, k posílení a institucionalizování vztahů s příslušnými nevládními organizacemi a ke zlepšení schopností těchto organizací.

iii)

Je nezbytné, aby na regionální úrovni byla nalezena řešení pro prevenci obchodu s lidmi, pro ochranu a pomoc osobám v nouzi a pro zajištění bezpečného návratu a účinného a bezpečného opětného začlenění obětí do společnosti. Členské státy a Komise by měly nadále podporovat regionální iniciativy, které doplňují a podněcují širokou spolupráci na úrovni EU (mimo jiné Severobaltská zvláštní skupina pro boj proti obchodování s lidmi, Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě, Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě, panevropský Budapešťský proces, „Dialog 5+5“ mezi zeměmi západního Středomoří a Středomořský dialog o tranzitní migraci, „Aliance proti obchodu s lidmi“, jakož i další fóra nebo organizace).


PŘÍLOHA

PŘEHLED OPATŘENÍ PRO PLÁN EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ, NOREM A ZPŮSOBŮ PRÁCE PRO BOJ PROTI OBCHODU S LIDMI A JEHO PŘEDCHÁZENÍ

1.   KOORDINACE ČINNOSTÍ EU

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení /ukazatel

1.

Stanovit společné priority za účelem lepšího zaměření činností na úrovni EU. Zlepšit účinnost činností EU.

a)

Členské státy budou sdílet seznamy prioritních zemí původu a tranzitních zemí a nejčastěji používaných tras.

Březen 2006

Členské státy/předsednictví

Členské státy musí předat informace předsednictví a Komisi do konce dubna roku 2006. Informace by měly být zaslány také Europolu především pro účely jeho průběžné práce na posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA).

b)

Pro nabídky, které odpovídají oblastem, na něž je v akčním plánu kladen důraz, bude upřednostňováno financování EU (například Agis nebo jiné příslušné stávající programy financování).

Probíhá

Komise

Komise vyhodnotí současné finanční toky a v co možná největší míře upřednostní nabídky v oblasti obchodu s lidmi podle priorit obsažených v akčním plánu.

c)

Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu jsou prioritními tématy pro budoucí finanční ujednání/programy EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Tato ujednání/programy by měly zahrnovat pružné mechanismy financování, které umožní operativně poskytnout finanční pomoc členským státům a posílit regionální formy policejní spolupráce. V této souvislosti by se mělo uvažovat o finančních projektech pro operativní opatření, která přijme pouze jeden členský stát.

V této souvislosti by se mělo také uvažovat o způsobech, kterými je možno dlouhodobě financovat nevládní poskytování podpory a služeb v oblasti opětovného začleňování do společnosti.

Probíhá

Komise a členské státy

Komise vyhodnotí návrhy týkající se budoucích finančních toků a v rámci jednání/revidování návrhů se členskými státy a Evropským parlamentem upřednostní co nejvíce otázku obchodu s lidmi v souladu s podmínkami uvedenými v akčním plánu.

2.

Zajistit pokračování diskuse o této problematice, včetně otázek týkajících se lidských práv.

a)

Měla by být vedena politická rozprava o politice EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi (…) a mělo by se provést hodnocení souladu této politiky s normami v oblasti lidských práv a potřeby stanovení dalších opatření.

Jednou ročně

Rada a Komise

Rozprava probíhá.

3.

Zajistit společné normy v celé EU.

a)

Rada přijme návrh rozhodnutí, aby byl jménem ES uzavřen Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zejména se ženami a dětmi Protokolu OSN o boji proti obchodování s lidmi.

Do konce roku 2006

Rada

Uzavření protokolů.

b)

Vypracovat návrhy ohledně potřebných mechanismů koordinace a spolupráce na úrovni EU.

Do konce roku 2006

Komise předloží návrhy.

Komise Radě do konce roku 2006 předloží návrhy, které mohou zahrnovat prověření možností pro zavedení hodnotícího mechanismu ve vztahu k politice i praktickým postupům v oblasti boje proti obchodování s lidmi.

c)

Členské státy by měly považovat za svou prioritu podepsání a ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodu s lidmi.

Do konce roku 2007

Komise a členské státy

Přezkum stavu ratifikace/uzavření každým členským státem.


2.   VYMEZENÍ PROBLÉMU

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1.

Zlepšit znalosti týkající se rozsahu a povahy obchodu s lidmi (včetně vazeb na jiné formy trestné činnosti), který ovlivňuje EU, za účelem lepšího zaměření úsilí EU.

a)

Vypracovat společné pokyny pro sběr dat včetně srovnatelných ukazatelů. Přihlížet k rozdílům mezi jednotlivými druhy obchodu s lidmi a kategoriemi obětí. Taková práce by měla brát v úvahu také oběti, se kterými je opětovně obchodováno.

Podzim 2006

Komise (Eurostat) a Europol. Mělo by se také zvážit, zda by svou úlohu v této práci měla následně hrát budoucí Agentura EU pro základní práva a Evropská migrační síť.

Vydání pokynů.

b)

Přezkoumat stávající práce probíhající v rámci celé EU za účelem určení rozsahu tohoto problému, s cílem zaměřit se na všechny podoby obchodu s lidmi.

Podzim 2006

Členské státy/předsednictví/Komise

Zahájit konzultace a případně vydat dotazník v rámci celé EU za účelem zmapování stávajících údajů a odhadů.

c)

Vypracovat společný výzkumný model pro členské státy a jeho používáním zvýšit počet výzkumů v konkrétních oblastech, počínaje obchodem s dětmi.

Podzim 2006

Evropská migrační síť

Dostupnost společného výzkumného modelu migrační sítě.

d)

V závislosti na vnitrostátních ujednáních uspořádat zasedání příslušných zástupců vnitrostátních koordinačních struktur (např. národních zpravodajů, pokud existují), včetně odborníků v oblasti vynucování práva a přistěhovalectví. Brát v úvahu kromě obchodu s lidmi přicházejícího ze zemí mimo EU také rozsah obchodu s lidmi uvnitř EU a s ním spojené problémy.

Konec roku 2006

Předsednictví

Uspořádání zasedání, organizováno buď Komisí nebo předsednictvím.


3.   PŘEDCHÁZENÍ OBCHODU S LIDMI

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1)

Zaměřit se na základní příčiny obchodu s lidmi.

a)

Členské státy a orgány EU podporují iniciativy na potírání obchodu s lidmi, jakož širší opatření, která se zabývají základními příčinami tohoto jevu, jako jsou zejména chudoba, nejistota a vyloučení ze společnosti a nerovnost pohlaví.

Probíhá

Členské státy/Komise

Komise hostí seminář, jehož smyslem je shromáždit informace a sdílet osvědčené postupy v této oblasti. Seminář by mohl vést k vypracování ukazatelů pro tuto oblast.

b)

Rozvojová spolupráce zahrnuje také zvláštní strategie prevence zaměřené podle pohlaví a strategie, jejichž cílem je posílení ekonomického, právního a politického postavení žen i dětí.

Probíhá

Členské státy/Komise

Komise hostí seminář, jehož smyslem je shromáždit informace a sdílet osvědčené postupy v této oblasti. Seminář by mohl vést k vypracování ukazatelů pro tuto oblast.

2.

Předcházet obchodu s lidmi v zemích původu, v tranzitních a cílových zemích prostřednictvím zvyšování povědomí o rizicích, která obchod s lidmi představuje, a prostřednictvím informování o opatřeních prováděných v EU v oblasti předcházení trestné činnosti a v oblasti trestního soudnictví, včetně informování o úspěšných trestních stíháních s cílem odradit obchodníky s lidmi (…).

a)

Vypracovat propagační materiály EU ve spolupráci s nevládními organizacemi. Kampaně

se týkají všech podstatných informací, například způsobů náboru; zaměří se na úspěšná trestní stíhání, která proběhla ve členských státech

jsou určeny stanoveným cílovým skupinám, včetně dětí

jsou založeny na studiích skutečných případů

zvažují potřebné přístupy uvnitř EU i mimo ni

zaměřují se na snížení poptávky.

Kampaně budou hodnoceny z hlediska účinnosti.

Polovina roku 2006

Rada/Komise

Materiály ke kampani budou k dispozici do konce roku 2006. Budou vyhodnoceny do konce roku 2007.

b)

Vytvořit síť kontaktů se sdělovacími prostředky v oblasti obchodu s lidmi, jejímž prostřednictvím budou propagovány úspěchy dosažené uvnitř EU i mimo ni.

Konec roku 2006

Koordinuje předsednictví

Seznam kontaktů bude předán multidisciplinární skupině pro organizovanou trestnou činnost do konce června roku 2006.

3.

Umožnit rychlé odhalení obětí, aby se zabránilo jejich vykořisťování.

a)

Uspořádat seminář nejprve s se zástupci leteckého průmyslu.

Zapojit příslušné donucovací orgány a imigrační styčné důstojníky. Prozkoumat modely regionální/vnitrostátní spolupráce a společné práce, které byly účinné, aby připravily půdu pro další akce pořádané členskými státy na vnitrostátní/regionální úrovni.

Polovina roku 2006

Předsednictví

Seminář probíhá. Doporučení jsou zveřejněna a týkají se zejména úspěchu přístupu a užitečnosti jeho rozšíření i na další odvětví dopravního průmyslu, např. na trajektové společnosti atd.

b)

Dokončit co nejrychleji vývoj společného Vízového informačního systému.

Probíhá

Předsednictví s Komisí a Evropským parlamentem

Předsednictví předloží do konce roku 2006 zprávu o pokroku v jednáních nebo, v případě přijetí nástroje, o stavu jeho provádění.

c)

Uspořádat seminář s imigračními službami, orgány odpovědnými za sociální služby a jinými příslušnými orgány za účelem sdílení osvědčených postupů v oblasti zjišťování ohrožených dětí, zejména pokud jde o nezletilé děti bez doprovodu.

Konec roku 2006

Koordinuje předsednictví

Rozeslání závěrů konference.

d)

Pracovníci konzulárních úřadů a imigrační styční důstojníci členských států v zemích původu zváží otázku obchodu s lidmi v rámci jednání místních (…) pracovních skupin konzulárních pracovníků a imigračních styčných důstojníků za účelem výměny informací a zlepšení rozpoznání žádostí, které by mohly mít souvislost s obchodem s lidmi.

Konec roku 2006

Členské státy

Zvýšení informovanosti úředníků vydávajících víza. Předsednictví do konce roku 2006 předloží zprávu o jednáních v rámci místních (…) pracovních skupin konzulárních pracovníků a imigračních styčných důstojníků a o jejich setkáních a o všech podstatných směrech vývoje, které byly zjištěny.

e)

Po přezkoumání a dohodě ve správní radě agentury FRONTEX bude obchod s lidmi začleněn do práce této agentury, mimo jiné:

(i)

prostřednictvím koordinace a organizace společných operací a pilotních projektů na vnějších hranicích EU.

(ii)

prostřednictvím předkládání analýz rizik členským státům.

(iii)

prostřednictvím vypracování společných strategií pro boj proti obchodu s lidmi, který se uskutečňuje přes přístavy

(iv)

prostřednictvím šíření materiálů pro odbornou přípravu.

(v)

doplňující spoluprací s Europolem.

V rámci své práce FRONTEX bude brát v úvahu zvláštní situaci nejzranitelnějších obětí, zejména dětí a žen.

Konec roku 2006

FRONTEX

Roční pracovní programy agentury Frontex a její výroční zprávy se podrobně věnují práci v oblasti obchodu s lidmi.

f)

Zavést používání biometrických identifikátorů při vydávání a ověřování víz a povolení k pobytu pro EU.

Co nejdříve.

Komise a členské státy

 Zavedení biometrických identifikátorů.


4.   SNIŽENÍ POPTÁVKY

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1.

Rozvíjet odborné znalosti o způsobech snížení poptávky po pracovní síle určené k vykořisťování.

a)

Ustanovit skupinu expertů, která posoudí příslušné problémy související s právními předpisy v oblasti zaměstnanosti a jejich vliv na obchodování s lidmi. Tato skupina by měla posoudit úlohu soukromých pracovních agentur a uvažovat o vypracování vhodných materiálů pro zvýšení informovanosti potenciálních zaměstnavatelů obětí obchodu s lidmi.

Konec roku 2006

Rada s Komisí

Pracovní skupina se sejde do konce roku 2006 a dohodne se na svém mandátu.

2.

Snížit v cílových zemích poptávku po osobách, které jsou předmětem obchodování.

a)

Členské státy podávají zprávy o každém stávajícím osvědčeném postupu, pokud jde o zapojení se Společenství a o policejní strategie Společenství, které byly přijaty za účelem odrazení od obchodu s lidmi, který by mohl proběhnout neformálním způsobem na místní úrovni, například obchod s pomocníky v domácnosti. Tento proces by měl zahrnovat strategie používané pro všechny formy obchodu s lidmi za jakýmkoli účelem (pohlavní vykořisťování i další účely), který se týká určitých skupin obětí, jakou jsou ženy a děti.

Konec roku 2006

Koordinuje předsednictví (jemu jsou zasílány zprávy o osvědčených postupech) za podpory členských států-

Členské státy podají předsednictví zprávu o osvědčených postupech, případně zašlou kopii Europolu, do konce roku 2006.


5.   VYŠETŘOVÁNÍ A TRESTNÍ STÍHÁNÍ

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1.

Zlepšit strategický a taktický obraz zpravodajských služeb o obchodu s lidmi a umožnit přístup založený na informacích zpravodajských služeb.

a)

Členské státy se dohodnou na sdílení informací prostřednictvím komunikačního systému I-24/7 a prostřednictvím služebního systému Interpolu pro předávání zpráv o obchodu s lidmi a pašování; členské státy sdílí příslušné informace a zpravodajské informace s Europolem; Europol posílí své vztahy s Interpolem.

Do června 2006

Členské státy a Europol.

Europol předloží své správní radě zprávu o sdílení informací mezi členskými státy a o stavu širší spolupráce s Interpolem.

b)

Za účelem napomáhání při širším hodnocení v rámci EU a stanovování prioritních opatření využívat posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA).

duben 2006

Členské státy (poté co jim Europol poskytne posouzení hrozeb organizované trestné činnosti)

Europol vyhotoví posouzení hrozeb organizované trestné činnosti. Členské státy toto posouzení používají k plánování operačních priorit.

c)

EU posílí formální vazby na mezinárodní organizace za účelem získání přístupu k údajům, které se týkají tras, zdrojů a metod.

Europol vypracuje ujednání o formálním styku v souladu s pokyny správní rady Europolu.

Rada podpoří opatření na vznik sítě, která umožní vytvořit vazby mezi mezinárodními organizacemi a orgány činnými v trestním řízení.

červen 2006

Europol a členské státy prostřednictvím Rady.

Opatření na vytváření sítě probíhají.

Europol podá zprávu své správní radě o budoucích ujednáních o vnějších stycích.

d)

Členské státy zavádějí zpravodajské informace do příslušného analytického pracovního souboru v Europolu.

červen 2006

Členské státy a Europol.

Europol předloží zprávu o dalším vývoji orgánům Rady.

e)

Europol a FRONTEX rozvíjejí doplňující spolupráci, zejména pokud jde o jejich analytické činnosti týkající se tohoto jevu.

červen 2006

Europol a FRONTEX

Europol a FRONTEX předloží zprávu orgánům Rady.

2.

Zlepšit schopnost členských států vést efektivní vyšetřování v oblasti obchodu s lidmi.

a)

Evropská policejní akademie (EPA) hraje vedoucí úlohu při vypracovávání materiálů, jejichž tvorba byla financována programem AGIS, včetně nových orientačních příruček a jiných materiálů, jako je příručka Interpolu, a při jejich zařazení do hlavních osnov pro vzdělávání vyšších policejních důstojníků – vhodným způsobem odstupňovat. EPA dále pravidelně pořádá školení v oblasti obchodu s lidmi pro zaměstnance orgánů činných v trestním řízení. V rámci těchto školení by měla být problematika obchodu s lidmi posuzována také v souvislosti s pašováním lidí.

Konec roku 2006

EPA

EPA podává pravidelně zprávu o pokroku multidisciplinární skupině. Výroční zpráva EPA předkládaná Radě bude obsahovat konkrétní informace týkající se této práce.

3.

Zlepšit operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti obchodu s lidmi.

a)

Členské státy zváží způsoby, jakými informace o úřednících donucovacích orgánů v členských státech, kteří jsou úzce zapojeni do práce na potírání obchodu s lidmi a kteří mají specializované jazykové znalosti (např. jsou odborníky na orientální nebo africké jazyky), mohou být více šířeny (to znamená, že tam, kde byly ustaveny dvoustranné nebo mnohostranné společné vyšetřovací týmy různými členskými státy, je možno uvažovat o případném zapojení takových úředníků do těchto týmů v míře, kterou jim dovolí jejich pracovní vytížení na vnitrostátní úrovni).

Probíhá

Pracovní skupina policejních ředitelů (PCTF)/Špičkové středisko Europolu

Projednávání otázky na strategických zasedáních Pracovní skupiny policejních ředitelů.

b)

PCTF a Europol každoročně předkládají zprávu o pokroku v boji proti obchodu s lidmi, kterého bylo dosaženo v rámci jejich pracovních programů.

První zpráva do prosince 2006

PCTF/Europol

Doporučení jsou brána v úvahu při sestavování pracovního programu Europolu a revidování strategie COSPOL.

c)

PCTF sleduje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti obchodu s lidmi a případně vydává doporučení na zlepšení této spolupráce.

První zpráva do prosince 2006

PCTF

Pravidelná jednání na strategických zasedáních PCTF a případné vydání doporučení Radě.

d)

Sestavit příručku kontaktů určenou orgánům činným v trestním řízení ve všech státech EU, která jim umožní být v kontaktu i mimo služební hodiny a poskytne jim informace o platných postupech v každém členském státě.

Polovina roku 2006 nebo dříve, pokud je to možné

PCTF

PCTF předloží zprávu a posoudí příručku na svém strategickém zasedání v roce 2006.

4.

Umožnit účinnější spolupráci v rámci vyšetřování a stíhání v oblasti obchodu s lidmi

a)

Členské státy budou co nejvíce využívat Eurojustu a jeho koordinační úlohy a Evropské soudní sítě.

Konec roku 2006

Členské státy/Eurojust

V rámci své výroční zprávy Eurojust předloží Radě zprávu o vyšetřováních v oblasti obchodu s lidmi, na kterých se podílel.

b)

Vytvoření specializované sítě odborníků z praxe s odbornými zkušenostmi ze stíhání případů obchodu s lidmi, včetně případů obchodování s dětmi. Tato síť by náležitě zvážila vypracování školení pro státní zástupce.

Konec roku 2006

Předsednictví/Eurojust/Evropská soudní síť

Rozeslání seznamu kontaktů.

c)

Zvýšit informovanost členů soudních orgánů členských států o jednotlivých otázkách souvisejících s případy obchodu s lidmi, včetně případů, které se týkají obchodu s dětmi.

Polovina roku 2007

Evropská soudní síť společně s Eurojustem a ERA.

Výkonné, účinné a informované řízení spisů k případům. Evropská soudní síť předloží zprávu s doporučeními o způsobech zlepšení řízení spisů k případům.

d)

Jako součást hodnocení rámcového rozhodnutí Rady o obchodu s lidmi přezkoumat stávající právní rámce v členských státech EU zabývající se oblastí obchodu s lidmi, zejména obchodu s dětmi.

Konec roku 2006

Komise a členské státy

Komise dokončí hodnocení rámcového rozhodnutí Rady.

e)

Sestavit soupis právních předpisů, které doplňují platné předpisy, jež staví obchod s lidmi na úroveň trestného činu, například právní předpisy upravující postavení obětí, předpisy kvalifikující činnost zprostředkovatelů, tj. „velitelů gangů“ jako trestný čin, právní předpisy týkající se výnosů z trestné činnosti.

Konec roku 2007

Komise

Dokument je rozeslán.


6.   OCHRANA A POMOC OBĚTEM OBCHODU S LIDMI

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1.

Zajistit, aby personál v první linii byl vybaven správnými nástroji a měl dostatečné odborné znalosti k tomu, aby dokázal identifikovat oběti obchodu s lidmi a poskytnout jim vhodnou ochranu a pomoc s přihlédnutím ke zvláštním potřebám dětí.

a)

Uspořádat seminář se členskými státy a nevládními organizacemi, které poskytují služby obětem, za účelem získání přehledu o postupech, které se osvědčily při identifikaci obětí a zvážit vypracování obecného seznamu kritérií týkajících se osvědčených postupů v této oblasti.

Polovina roku 2006

Komise a předsednictví

Uskutečnění semináře se zveřejnění závěrů.

2.

Vytvářet a posilovat efektivní vztahy mezi členskými státy a organizacemi, které obětem poskytují podporu a služby v oblasti znovu začlenění do společnosti.

a)

Uspořádat konferenci na podporu stávajících vazeb a vybudovat pevnější síť nevládních organizací a mezinárodních organizací, které poskytují podporu a služby v oblasti opětovného začlenění do společnosti.

Polovina roku 2006

Předsednictví za podpory Komise

Uspořádání konference.

b)

Vypracovat obsáhlý seznam služeb na úrovni EU za účelem zmapování dostupných programů pomoci.

Konec roku 2006

Předsednictví za podpory Komise

Zveřejnění seznamu.

c)

EU zváží další rozpracování příručky OBSE (Příručka vnitrostátního mechanismu předávání) a navrhne předsednictví a Komisi doporučení a změny s cílem předložit ucelený soubor změn z pohledu EU pro účely další revize uvedené příručky nebo, v případě potřeby, pro vytvoření samostatného dokumentu EU.

Konec roku 2006 (termín pro zaslání návrhů předsednictví a Komisi)

Komise a předsednictví

Zpráva předsednictví o tom, zda byly předloženy takové návrhy na změny.

d)

Vypracovat vzor protokolu mezi členskými státy a nevládními organizacemi, který bude zahrnovat minimální úroveň podpory, styčné body v klíčových službách a normy pracovních postupů. Vzor protokolu by měl vycházet ze stávajících osvědčených postupů a případně zahrnovat příspěvky nevládních organizací.

Do konce roku 2006

Komise a členské státy

Vypracování protokolu.


7.   NAVRACENÍ A OPĚTOVNÉ ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1.

Sdílet znalosti a zkušenosti týkající se dostupných programů na opětovné začlenění do společnosti v zemích původu a provádět hodnocení rizik před navrácením.

a)

Zmapovat dostupné systémy a postupy a rozsah možností pro koordinaci pomoci poskytované po návratu ve třetích zemích, včetně hodnocení rizik v zemích návratu. Proces by se měl snažit identifikovat a více zpřístupnit dostupné osvědčené postupy v členských státech a mohl by pokračovat, pokud to bude nutné a vhodné, uspořádáním semináře o těchto osvědčených postupech.

Podzim 2006

Členské státy/předsednictví

Členské státy poskytnou předsednictví informace do poloviny roku 2006 a dokument mapující použitelné služby je k dispozici do konce roku 2006.


8.   VNĚJŠÍ VZTAHY

Cíl

Opatření

Časový plán

Odpovědná strana

Nástroj hodnocení/ukazatel

1.

Posílit opatření v oblasti boje proti obchodu s lidmi ve vztazích s třetími zeměmi.

a)

Strategické dokumenty o zemích a regionech a orientační programy pro posílení strategie pro řešení faktorů, které usnadňují obchod s lidmi, zejména obchod s dětmi.

EU naváže dialog se zeměmi původu, mimo jiné prostřednictvím regionálních konzultačních postupů, jako jsou Asijsko-evropský dialog (ASEM) a proces z Bali, a prostřednictvím dalších příslušných mnohostranných procesů pro jiné regiony (například vůči Latinské Americe a Karibiku)

Dohody s třetími zeměmi (např. akční plán EU-Rusko) by měly podporovat spolupráci v rámci EU a opatření v oblasti vynucování práva na mezinárodní a regionální úrovni, jakož i podněcovat rozvíjení schopností pro boj proti obchodování s lidmi.

Probíhá

Komise

Komise do poloviny roku 2006 přezkoumá současný stav strategií a iniciativ pro potírání obchodu s lidmi v rámci vztahů se třetími zeměmi.

b)

Obchod s lidmi by měl být jednou z priorit v rámci budoucí strategie pro vnější vztahy EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Probíhá

Komise a předsednictví

Obchod s lidmi je prioritou strategie.

c)

Klást důraz na činnosti prováděné na mnohostranné úrovni v oblasti potírání obchodu s lidmi, jako je celosvětový fond proti obchodu s lidmi Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu.

 

 

 


Komise

9.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/13


Směnné kurzy vůči euro (1)

8. prosince 2005

(2005/C 311/02)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1764

JPY

japonský jen

141,82

DKK

dánská koruna

7,4491

GBP

britská libra

0,67495

SEK

švédská koruna

9,4217

CHF

švýcarský frank

1,5387

ISK

islandská koruna

76,08

NOK

norská koruna

7,9250

BGN

bulharský lev

1,9561

CYP

kyperská libra

0,5733

CZK

česká koruna

29,098

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

255,65

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6980

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,8593

RON

rumunský lei

3,6480

SIT

slovinský tolar

239,50

SKK

slovenská koruna

38,020

TRY

turecká lira

1,5996

AUD

australský dolar

1,5762

CAD

kanadský dolar

1,3677

HKD

hongkongský dolar

9,1220

NZD

novozélandský dolar

1,6833

SGD

singapurský dolar

1,9833

KRW

jihokorejský won

1 217,10

ZAR

jihoafrický rand

7,4911

CNY

čínský juan

9,5030

HRK

chorvatská kuna

7,3933

IDR

indonéská rupie

11 499,31

MYR

malajsijský ringgit

4,441

PHP

filipínské peso

63,108

RUB

ruský rubl

34,1030

THB

thajský baht

48,548


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


9.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/14


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3959 – Goldman Sachs/Ihr Platz)

(2005/C 311/03)

(Text s významem pro EHP)

Dne 9. listopadu 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3959. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


9.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/15


SDĚLENÍ KOMISE

kterým se stanoví formální uznání, že nařízení Komise (EHS) č. 2677/75 ze dne 6. října 1975, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3254/74, kterým se provádí nařízení (EHS) č. 1055/72 o povinnosti informovat Komisi o dovozech uhlovodíků na ropné produkty podpoložek 27.10 A, B, C I a C II společného celního sazebníku, zastaralo

(2005/C 311/04)

Na základě pokynů o snižování objemu aktivního acquis Společenství a v rámci zjednodušení aktů Komise se nařízení (EHS) č. 2677/75 odstraňuje z aktivního acquis Společenství a již se nevyskytne v seznamu platných právních předpisů Společenství.


9.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/16


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(2005/C 311/05)

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Dánsko

Podpora č.: N 57/04

Název: Snížení pozemkové daně

Cíl: Strop ve výši 4.6 promile na pozemkové daně placené okresům (amtskommune) majiteli produktivních pozemků, tzn. půdy vhodné pro zemědělství, zahradnictví, lesnické školky a sady

Právní základ: Lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

Rozpočet: 96 milionů DKK (přibližně 12,9 milionu EUR) ročně

Míra nebo částka podpory: Stanovený strop přináší průměrné snížení ve výši asi 35 DKK na hektar

Doba trvání: Stále

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Francie

Podpora č.: N 79/2004

Název: Podpory pro zemědělce v oblastech Bourges, Sancerre-Sologne a Vierzon

Cíl: Podpory investic na zlepšení zemědělských podniků

Rozpočet: 51 300 EUR

Míra nebo částka podpory: Maximálně do výše 25 % prací se stropem 32 000 EUR

Doba trvání: 3 roky

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Itálie (Friuli Venezia Giulia)

Podpora č.: N 85/2004

Název: Nabídkové řízení týkající se plánu pro místní rozvoj Akce I.1 „Zavádění informatiky, elektronický obchod, přímý trh a vydávání osvědčení podnikům“

Cíl: Modernizace hospodářských struktur zemědělských podniků v obcích, které spadají do plánu místního rozvoje Alpi Prealpi Giulie regionu prostřednictvím zavádění informatiky do podniků a vydávání osvědčení o jakosti

Právní základ: Bando pubblico riferito al piano di sviluppo locale: azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese „Progetto 2 — Certificazione delle aziende del settore agricolo“

Rozpočet: 360 000 EUR

Výše nebo částka podpory: Investiční podpory jsou omezeny na 40 % způsobilých výdajů, podpory na vydávání osvědčení na 100 000 EUR na příjemce a na období tří let

Doba trvání: 5 let

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Řecko

Podpora č.: N 132/04

Název: Program podpor FROST

Cíl: Vyrování ztát způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami

Právní základ: Πρόγραμμα ενισχύσεων FROST (δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2004) — σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

Rozpočet: 20 000 000 EUR

Míra nebo částka podpory: 70 %

Doba trvání: 4 roky

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Německo (Niedersachsen)

Podpora č.: N 149/2003

Název: Podpora likvidace specifických rizikových materiálů (SRM)

Cíl: Kompenzovat chovatele hospodářských zvířat za likvidaci uhynulých zvířat na úrovni farem

Právní základ:

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 21. April 1998,

Směrnice (ES) 90/667 ze dne 27. listopadu 1990;

Nařízení (ES) 1774/2002 ze dne 3. října 2002;

Nařízení (ES) 999/2001 ze dne 22. května 2001;

Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2000 č. 418 ve znění rozhodnutí Komise č. 2001/2 ze dne 27. prosince 2000 transponované do Tierkörperbeseitigunganstalten-Verordnung ze dne 21. prosince 2001

Rozpočet: EUR 26,5 milionu

Míra nebo částka podpory: 100 %

Doba trvání: Do 31. 12. 2003

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Španělsko (Pais Vasco)

Podpora č.: N 162/A/2004

Název: Program IKERKETA na podporu výzkumu a rozvoje v zemědělství

Cíl: Podpořit výzkum a rozvoj v zemědělském a potravinářském odvětví

Právní základ: Proyecto de Decreto de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Rozpočet: 4 985 000 EUR

Míra nebo částka podpory: Nižší než čistá subvence rovnající se 15 %

Doba trvání: Neurčena

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Španělsko (Pais Vasco)

Podpora č.: N 178/2004

Název: Podpory ke zmírnění účinků sucha v roce 2003 na zemědělství Baskicka

Cíl: Zmírnit ztráty v zemědělství Baskicka způsobené suchem v roce 2003

Právní základ: Proyecto de Decreto del Gobierno Vasco por el que se establecen ayudas para paliar los efectos de la ola de calor y esquía del verano del 2003 en el agro vasco

Rozpočet: 2 250 000 EUR

Míra nebo částka podpory: Nižší než vzniklé ztráty

Doba trvání: Podpora ad hoc

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Itálie (Calabria)

Podpora č.: N 225/04

Název: Zákon 185/92: Podpory v poškozených zemědělských oblastech

Cíl: Poskytnout meteorologické údaje o povětrnostních vlivech, které způsobily škody, na něž se vztahuje poskytnutí náhrady na základě schváleného režimu s identifikačním číslem podpory C 12/B/95

Právní základ: Legge 14 febbraio 1992, n 185 „Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale“

Rozpočet: S odkazem na schválený režim (C 12/b/1995)

Výše nebo částka podpory: S odkazem na schválený režim (C 12/b/1995)

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/