ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

C 198

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
12. srpna 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2005/C 198/1

Akční plán Rady a Komise, kterým se provádí Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii

1

CS

 


I Informace

Rada

12.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 198/1


Akční plán Rady a Komise, kterým se provádí Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii

(2005/C 198/01)

1.   VŠEOBECNÉ SMĚRY

Rada a Komise chtějí, aby tento akční plán byl referenčním rámcem pro jejich práci v příštích pěti letech, přičemž se rozumí, že plán:

bude doplněn protidrogovým akčním plánem předloženým Radě a Evropské radě ke schválení (8652/1/05 REV 1 + COR 1), akčním plánem pro boj proti terorismu přijatým Evropskou radou na jejím zasedání ve dnech 17. a 18. června 2004 (10586/04) a strategií pro vnější aspekty prostoru svobody, bezpečnosti a práva, která bude předložena Evropské radě v prosinci roku 2005,

si musí zachovat určitý stupeň pružnosti, například proto, aby v co největší míře zohledňoval požadavky vyplývající ze současných událostí,

bude aktualizován na konci roku 2006, aby Evropská rada mohla stanovit legislativní a pracovní priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí,

bude obsahovat seznam legislativních (psány kurzivou) a nelegislativních opatření, která Rada a Komise považují za nezbytná k uskutečnění obecných zásad uvedených v Haagském programu. Přijetím tohoto seznamu není dotčena působnost ani obsah návrhů opatření, které budou dojednány v souladu s ustanoveními Smluv. Pokud není uvedeno jinak, tento plán stanoví datum, do kterého by se Komise nebo členský stát měly ujmout iniciativy,

se bude provádět pouze v souladu s právními základy stanovenými Smlouvami a se zásadami solidarity, subsidiarity a proporcionality,

bude usilovat o zajištění lepší soudržnosti mezi právními nástroji; není v rozporu s právem zákonodárné iniciativy Komise v záležitostech uvedených v hlavě IV Smlouvy o založení Evropského společenství ani s právem zákonodárné iniciativy Komise a členských států v záležitostech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii,

bere náležitý ohled na diskuse, které proběhly v Evropském parlamentu se zřetelem a v návaznosti na předložení sdělení Komise (8922/05), a nejsou jím dotčeny institucionální výsady Evropského parlamentu.do not

1.1   HODNOCENÍ

Zavedení systému pro objektivní a nestranné hodnocení provádění opatření EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva

Sdělení o vytvoření mechanismu pro hodnocení a návrh na vytvoření mechanismu pro hodnocení, jak je uvedeno v článku III-260 Ústavní smlouvy (2006)

1.2   DODRŽOVÁNÍ A AKTIVNÍ PROSAZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV

Rámcový program „Základní práva a spravedlnost“ v rámci nových finančních výhledů (2005)

a)

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví zvláštní program pro občanství a základní práva (2005)

b)

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví zvláštní program pro boj proti násilí (Daphne) a drogovou prevenci a informovanost o drogách (2005)

Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (neformální jednání budou zahájena v roce 2005)

c)

Návrh na rozšíření mandátu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za účelem vytvoření Agentury pro základní práva (návrh v roce 2005)

Podpora a ochrana práv žen a dětí

d)

Program Daphne II: pracovní program pro rok 2006 (2005)

e)

Studie o preventivních opatřeních pro boj proti násilí na ženách (2006)

f)

Sdělení o ochraně práv dítěte (2005)

Ochrana osobních údajů

g)

Sdělení o opatřeních navazujících na pracovní program pro lepší provádění směrnice o ochraně údajů (2005)

h)

Sdělení o technologiích na podporu ochrany soukromí (PET) (2005)

i)

Návrh právních předpisů na ochranu osobních údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (viz bod 3.1 písm. c))

1.3   EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

a)

Návrh prostředků, které by Evropskému soudnímu dvoru umožnily vyřizovat žádosti o rozhodnutí v předběžných otázkách, které se týkají prostoru svobody, bezpečnosti a práva (2006)

1.4   EVROPSKÁ PROTIDROGOVÁ STRATEGIE

Protidrogové akční plány EU na období let 2005 — 2008 (2005) a 2009 — 2012 (2009)

a)

Průběžné hodnocení protidrogového akčního plánu EU na období let 2005 — 2008 (jednou za rok)

b)

Zelená kniha o úloze občanské společnosti při tvorbě politik pro oblast drog (2006)

c)

Zpráva o provádění a uplatňování rámcového rozhodnutí o obchodu s drogami (2007)

d)

Zpráva o pokroku v rámci protidrogového akčního plánu EU na období 2005 — 2008 (2008) a posouzení jeho dopadu

e)

Sdělení o protidrogovém akčním plánu EU na období 2009 — 2012 (2009)

1.5   VNĚJŠÍ VZTAHY

Strategie pro veškeré vnější aspekty politiky Unie v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, založená na opatřeních vypracovaných v rámci Haagského programu (2005)

Sdělení o veškerých vnějších aspektech politiky Unie v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (polovina roku 2005 — příspěvek ke strategii)

2.   POSÍLENÍ SVOBODY

2.1   OBČANSTVÍ UNIE

a)

Zprávy o uplatňování směrnic 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS o právu pobytu pro důchodce, studenty a neaktivní osoby

b)

Směrnice 93/109/ES o právu volit ve volbách do EP i v nových členských státech a případné návrhy na změnu této směrnice (2005 — 2006)

c)

Návrh na usnadnění diplomatické a konzulární ochrany (2006)

d)

Návrh ustanovení a podmínek nezbytných pro Evropskou občanskou iniciativu (2007)

e)

Posouzení možných opatření k posílení a rozšíření práv stanovených v rámci ustanovení Smluv, která se týkají občanství (článek 22 Smlouvy o ES) (2008)

Umožnění občanům EU a jejich rodinným příslušníkům pohybovat se v rámci Evropské unie za podobných podmínek, za jakých se státní příslušníci členských států pohybují nebo mění místo pobytu ve svých zemích

f)

Kontrola převádění, dodržování a správného uplatňování směrnice 2004/38/ES o volném pohybu a pobytu (2006)

g)

Zpráva o uplatňování směrnic 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS o volném pohybu a pobytu a o postavení státních příslušníků nových členských států (2006)

h)

Zpráva o uplatňování směrnice 2004/38/ES o volném pohybu a pobytu, a případné návrhy na změnu této směrnice (2008)

2.2   AZYLOVÁ, MIGRAČNÍ A POHRANIČNÍ POLITIKA

Rámcový program „Solidarita a řízení migračních toků“ v rámci nových finančních výhledů (2005)

Společná analýza všech aspektů migračních jevů (posilování shromažďování, poskytování, výměny a účinného využívání aktuálních informací a údajů)

a)

Výroční zprávy o azylových a migračních statistikách (průběžně)

b)

Přijetí rámcového nařízení EU o shromažďování statistických údajů o migraci a azylu (2005)

c)

Zelená kniha o budoucí evropské migrační síti (2005), případně následovaná návrhem, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování migrace (2006)

d)

Návrh společného informačního systému pro otázky migrace (2005)

2.3   SPOLEČNÝ EVROPSKÝ AZYLOVÝ SYSTÉM

a)

Přijetí směrnice o azylových postupech (2005)

b)

Uzavření takzvaných „paralelních dohod“ s Dánskem v rámci nařízení „Dublin II“ a systému „Eurodac“ (2005)

Vyhodnocení právních nástrojů první fáze

c)

Sledování převádění a provádění nástrojů první fáze (průběžně od roku 2005)

Druhá fáze rozvoje společného evropského azylového systému, stanovení společného azylového postupu a jednotného statusu pro osoby, jimž byl udělen azyl nebo podpůrná ochrana

d)

Návrh na zavedení statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta pro osoby požívající mezinárodní ochrany (2005)

e)

Předložení nástrojů a opatření druhé fáze Radě a Evropskému parlamentu (přijetí do konce roku 2010)

Studie důsledků, vhodnosti a proveditelnosti společného zpracování žádostí o azyl

f)

Studie společného zpracování žádostí o azyl v rámci Unie (2006)

g)

Studie společného zpracování žádostí o azyl mimo území EU, jež má být vypracována na základě intenzivních konzultací s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) (2006)

Spolupráce mezi členskými státy v oblasti společného evropského azylového systému, po zavedení společného azylového postupu

h)

Zřízení struktur se zapojením vnitrostátních azylových orgánů členských států za účelem posílení spolupráce (sdělení — 2005)

i)

Zřízení evropského podpůrného úřadu, který by na základě vyhodnocování odpovídal za všechny formy spolupráce v oblasti společného azylového systému

Zřízení Evropského fondu pro uprchlíky (ERF) na období let 2005 — 2013 s cílem pomoci členským státům při zpracování žádostí o azyl a při přijímání některých kategorií státních příslušníků třetích zemí

j)

Závěrečná zpráva o Evropském fondu pro uprchlíky (2005)

k)

Návrh na změnu rozhodnutí o Evropském fondu pro uprchlíky s cílem pomoci členským státům při přijímání některých kategorií státních příslušníků třetích zemí (2005)

l)

Schválení víceletých vnitrostátních programů Evropského fondu pro uprchlíky (2005, 2008 a 2011)

2.4   LEGÁLNÍ MIGRACE VČETNĚ POSTUPŮ PRO PŘIJÍMÁNÍ

Rozvoj politiky v oblasti legální migrace

a)

Posouzení a sledování převádění a provádění směrnic první fáze týkajících se legální migrace (od roku 2005)

b)

Rozprava o Zelené knize o hospodářské migraci (2005)

c)

Předložení plánu politiky v oblasti legální migrace, včetně postupů o přijímání, a to na základě výsledků veřejné diskuse o Zelené knize o hospodářské migraci (2005)

2.5   INTEGRACE STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH STÁTŮ

Stanovení uceleného evropského rámce pro integraci

a)

Sdělení o evropském rámci pro integraci (2005)

Podpora strukturované výměny zkušeností a informací v oblasti integrace  (1)

b)

Řízení přípravné činnosti INTI (2005 — 2006)

c)

Výroční zprávy o přistěhovalectví a integraci (průběžně od roku 2005)

d)

Příručka o integraci (druhé vydání v roce 2006, průběžně)

e)

Vytvoření webové stránky na Internetu (2006)

2.6   BOJ PROTI NELEGÁLNÍMU PŘISTĚHOVALECTVÍ

a)

Podíl na správě sítí pro spolupráci v oblasti přistěhovalectví v příslušných třetích zemích (od roku 2005)

b)

Výroční zpráva o společné politice v oblasti nelegální migrace (od roku 2005)

c)

Přijetí rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje zabezpečená informační síť přístupná na internetu (ICONET) pro migrační orgány členských států (2005)

d)

Návrh na uzavření a podepsání Úmluvy Rady Evropy o opatření proti obchodování s lidmi (CAHTEH) (2005)

e)

Realizace cílů stanovených v evropské strategii zaměstnanosti a zaměřených na snížení stínové ekonomiky členskými státy

f)

Předložení zprávy Komise zahrnující případně nástroje pro boj proti nelegální práci

Vypracování účinné politiky pro vyhošťování a dobrovolný návrat založené na společných normách a hlubší spolupráci a vzájemné technické pomoci

g)

Návrh návratových postupů (2005)

h)

Zahájení přípravných činností ohledně finanční podpory pro řízení navracení (2005)

i)

Jmenování zvláštního zástupce Komise pro společnou readmisní politiku (2005)

j)

Uzavření readmisních dohod Společenství a správa stávajících dohod (ve vhodnou dobu)

2.7   VNĚJŠÍ ROZMĚR AZYLU A MIGRACE

Spolupráce s třetími zeměmi při řízení migrace a azylu

a)

Sdělení o migraci a rozvoji (2005)

b)

Znění referenčního dokumentu programu AENEAS na období 2004 — 2006 revidované pro rok 2006 (2005) (2)

c)

Dokončení začlenění otázky migrace do státních a regionálních strategických dokumentů pro všechny příslušné třetí země (2005)

d)

Závěry pro zesílení spolupráce členských států při předcházení dalším ztrátám na životech v důsledku pokusů o nelegální vstup do EU, zejména ve Středomoří (2005)

Vypracování regionálních programů EU na ochranu

e)

Akční plán pro regionální programy EU na ochranu, včetně programu EU pro znovuosídlení (2005)

f)

Zahájení pilotních programů na ochranu (2005)

Zesílená spolupráce se zeměmi průjezdu s cílem umožnit těmto zemím lépe řídit migraci a poskytovat uprchlíkům odpovídající ochranu

g)

Zpráva o pokroku a výsledcích v oblasti azylu a migrace v rámci Evropské sousedské politiky (2005)

2.8   ŘÍZENÍ HRANIC, BIOMETRICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A VÍZOVÁ POLITIKA

Zrušení kontrol osob na vnitřních hranicích

a)

Návrh právních nástrojů pro SIS II (2005)

b)

Začátek hodnocení provádění acquis nesouvisejícího se SIS II v nových členských státech (2006)

c)

Hodnocení acquis souvisejícího se SIS II v nových členských státech (po uvedení SIS II do provozu — 2007)

d)

Přijetí rozhodnutí Rady o zrušení kontrol na hranicích s novými členskými státy a mezi nimi, a to po splnění všech požadavků týkajících se uplatnění schengenského acquis a po uvedení Schengenského informačního systému do provozu (SIS II) (2007)

e)

Návrh na doplnění stávajícího schengenského hodnotícího mechanismu kontrolním mechanismem (2007)

Zavedení integrovaného systému vnějších hranic

f)

Návrh týkající se zřízení, pravomocí a financování týmů národních odborníků za účelem poskytnutí členským státům technické a operativní pomoci při kontrole a ostraze vnějších hranic v rámci agentury pro řízení hranic (2007)

g)

„Příručka pro pohraniční stráž“ (po přijetí kodexu Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob)

h)

Hodnotící zpráva o agentuře pro vnější hranice, která obsahuje přezkum úkolů agentury a posouzení, zda by se měla zabývat dalšími stránkami řízení hranic (včetně hodnocení činnosti týmů národních odborníků a proveditelnosti systému evropských pohraničních stráží) (2007)

Částečné uplatnění schengenského acquis

i)

Přijetí rozhodnutí Rady o částečném provádění schengenského acquis Irskem (2006)

j)

Přijetí rozhodnutí Rady o částečném provádění schengenského acquis (SIS) Spojeným královstvím (2005)

Soudržný přístup a řešení biometrických identifikátorů a údajů na úrovni EU

k)

Návrh, kterým se mění Společné konzulární instrukce týkající se norem a postupů pro získávání biometrických údajů, včetně povinnosti poskytnout tyto údaje a výjimek z této povinnosti (2005)

l)

Příprava vypracování minimálních norem pro národní průkazy totožnosti (od roku 2005)

m)

Příprava vypracování minimálních norem pro případné zvláštní průkazy totožnosti v určitých odvětvích (od roku 2005)

n)

Všeobecné využívání biometrických identifikátorů, pokud jde o cestovní dokumenty, víza, povolení k pobytu, cestovní pasy občanů EU a informační systémy (od roku 2006) (3)

o)

Sdělení o posílení součinnosti mezi systémy SIS II, VIS a Eurodac (2006)

2.9   VÍZOVÁ POLITIKA, VČETNĚ VYTVOŘENÍ VÍZOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIS)

a)

Jednání se třetími zeměmi, které jsou na seznamu zemí bez vízové povinnosti, o zajištění bezvízového styku pro občany členských států cestujících do těchto třetích zemí v souvislosti s novým mechanismem vzájemnosti, který bude brzy přijat (průběžně, ve spojení s přezkoumáním vízového seznamu)

b)

Návrhy týkající se nezbytných změn v zájmu dalšího zlepšování vízových politik a zřízení společných středisek pro žádosti o vízum (2005)

c)

Pravidelné přezkoumání vízového seznamu (nařízení (ES) č. 539/2001) (pravidelně)

d)

Návrh postupů usnadňujících udělování víz členům olympijské rodiny — Turín 2006 (2005)

e)

Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 1295/2003 „o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní olympijských nebo paralympijských her 2004 v Aténách“ (2005)

f)

Návrh na změnu Společných konzulárních instrukcí ohledně vízových poplatků (2005)

g)

Návrhy týkající se tranzitu (2005)

h)

Doporučení k projednání směrnic o dohodách o bezvízovém styku mezi ES a třetími zeměmi, které se budou týkat podmínek volného pohybu v rámci Unie na období od tří do šesti měsíců (od roku 2005)

i)

Přijetí návrhu, jímž se zavádí režim malého pohraničního styku (2005)

j)

Zpráva o provozu tranzitního režimu pro Kaliningrad (2005)

k)

Kaliningradský nástroj (4)

l)

Schengenský nástroj pro sedm členských států

m)

Zvláštní doporučení pro směrnice na jednání se třetími zeměmi v souvislosti s readmisní politikou ES o usnadnění udělování víz v jednotlivých případech, pokud je to možné, a na základě vzájemnosti, s cílem vytvoření skutečného partnerství v otázkách řízení migrace (2005 — 2009)

n)

Návrh na přezkoumání Společných konzulárních instrukcí, zejména pokud jde o místní konzulární spolupráci (2006)

o)

Technické provedení systému VIS začínající funkcemi pro zpracování alfanumerických údajů a fotografií (2006) a doplněné funkcemi pro biometrické údaje (2006)

p)

Návrh na vytvoření společných vízových úřadů (2007)

3.   POSILOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

Rámcový program „Bezpečnost a ochrana svobod“ v rámci nových finančních výhledů (2005)

a)

Návrh rozhodnutí, jímž se zavádí zvláštní program „Prevence trestné činnosti a boj proti ní“ (2005)

b)

Návrh rozhodnutí, jímž se zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost k obraně proti terorismu a zvládání jeho následků“ (2005)

3.1   VÝMĚNA INFORMACÍ MEZI DONUCOVACÍMI A SOUDNÍMI ORGÁNY A SNAHA O NALEZENÍ SPRÁVNÉ ROVNOVÁHY MEZI SOUKROMÍM A BEZPEČNOSTÍ

a)

Přijetí právního nástroje pro zadržení údajů zpracovaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb za účelem odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů (2005)

Zásada dostupnosti a ochrana osobních údajů

b)

Návrh na stanovení zásady dostupnosti pro informace důležité pro vymáhání práva (2005)

c)

Návrh na vytvoření odpovídajících záruk a účinných opravných prostředků pro předávání osobních údajů pro účely policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (2005)

d)

Přijetí návrhu rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a poznatků mezi donucovacími orgány členských států EU (2005)

e)

Návrh na zpřístupnění systému VIS donucovacím orgánům (2006)

f)

Vytvoření informačního systému Europolu (2006)

g)

Propojení systému SIS II a informačního systému Europolu (2007)

h)

Provádění zásady dostupnosti v následujících oblastech:

DNA (2005)

otisky prstů (2006)

balistika (2006)

telefonní čísla (2006)

registrace vozidel (2006)

evidence občanů (2006)

i)

Sdělení o posílení součinnosti mezi systémy SIS II, VIS a Eurodac (2006)

j)

Návrh obecné architektury Společenství pro soudní a policejní databáze (2008)

k)

Vymezení politiky pro ucelený přístup k vývoji informačních technologií na podporu shromažďování, uchovávání, zpracování, analýzy a výměny informací (2005)

Výměna údajů o jmenné evidenci cestujících (PNR)

l)

Návrh týkající se společného přístupu EU k využívání údajů o cestujících k zajištění bezpečnosti na hranicích a v letecké dopravě a k jiným účelům vymáhání práva (2005)

m)

Společné přezkoumání dohody o údajích o cestujících v letecké dopravě (PNR) s USA (2005)

n)

Dokončení jednání o dohodách o PNR s Kanadou a Austrálií (2005) a v případě potřeby s dalšími zeměmi

o)

Stanovení mezinárodních zásad pro zajišťování vysokého stupně ochrany soukromí pro přístup k údajům PNR v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

3.2   TERORISMUS

Další rozvoj celkového přístupu k boji proti terorismu

a)

Další provádění akčního plánu EU pro boj proti terorismu

b)

Činnost navazující na pilotní projekt ve prospěch obětí terorismu (2006)

c)

Posilování spolupráce mezi příslušnými orgány pro boj proti terorismu prostřednictvím vytvoření specializovaných styčných míst v členských státech, která budou mít přístup ke všem potřebným informacím a zpravodajským poznatkům vztahujícím se k teroristickým činnostem, na nichž se podílejí osoby, skupiny nebo sdružení (2005)

d)

Posouzení nezbytnosti a proveditelnosti zřízení Evropské sítě pro vynucování práva (LEN) pro boj s terorismem (2005) a případně návrh na její zřízení (2006).

e)

Sdělení o zajištění větší bezpečnosti s ohledem na výbušniny a vybavení pro výrobu bomb (2005)

f)

Sdělení Komise o násilné radikalizaci a strategie Rady pro otázky radikalizace a náboru (2005)

g)

Návrh na zamezení zneužívání charitativních organizací pro financování terorismu (2006)

h)

Sdělení o výsledcích mechanismu hodnocení v oblasti terorismu v 25 členských státech (2006 — 2007)

i)

Stanovení potřeby a působnosti právních nástrojů, které by zajistily, aby všechny členské státy mohly zmrazit majetek určených osob za účelem prevence v souladu se zvláštními doporučeními finančního akčního výboru (2007)

j)

Podíl na probíhajících jednáních o zamezení výroby a šíření chemických, jaderných a biologických zbraní (2007)

k)

Vytvoření spolupráce v rámci ATLASu a jejího právního rámce (2006)

l)

Budování kapacit pro boj s terorismem ve třetích zemích a začlenění příslušných doložek o boji proti terorismu v dohodách mezi, které EU/ES uzavře se třetími zeměmi

m)

Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru s cílem zlepšit předcházení terorismu a boj proti němu

Přezkoumání a úprava právních předpisů EU souběžně s opatřeními, která mají být přijata za účelem boje proti terorismu

n)

Druhá zpráva na základě článku 11 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2005) a vyhodnocení (2006)

3.3   PREVENCE ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A BOJ PROTI NÍ

a)

Sdělení o vypracování strategie potírání organizované trestné činnosti (2005)

Zlepšení znalostí o organizované a závažné trestné činnosti a posílení shromažďování a analýzy informací

b)

Sdělení o akčním plánu — Statistika EU o trestné činnosti (2005)

c)

Pracovní dokument Komise o vynucování práva na základě zpravodajských informací o trestné činnosti (2005)

d)

Doporučení pro standardní metodiku pro zjišťování slabých míst při prevenci trestných činů (2007)

e)

Prezentace Evropské zprávy o trestné činnosti (2007)

f)

Analýza hrozby organizované trestné činnosti vypracovaná Europolem (z roku 2006)

Posílení prevence organizované trestné činnosti

g)

Vyhodnocování právních předpisů s ohledem na prevenci trestných činů a navrhování opatření pro prevenci trestných činů v oblasti výrobků a služeb (2005)

h)

Zpráva o výsledcích studie navazující na usnesení Rady z roku 2001 o příspěvku občanské společnosti k pátrání po nezvěstných nebo sexuálně zneužívaných dětech (2005)

i)

Akční plán o partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem chránit veřejné organizace a soukromé společnosti před organizovanou trestnou činností (2006)

j)

Zlepšení evropské koordinace a spolupráce mezi jednotkami pro boj proti trestné činnosti v oblasti špičkových technologií v členských státech a soukromým sektorem (zpravodajská síť pro kyberkriminalitu), včetně vypracování evropské příručky o kyberkriminalitě (2006)

k)

Sdělení o kyberkriminalitě a politice pro zajištění bezpečnosti na internetu (2006)

Opatření pro boj proti korupci

l)

Posouzení potřeby kodexů chování týkajících se etiky a bezúhonnosti pro úředníky veřejné správy (2007)

m)

Návrh, jímž se zavádí určité povinnosti pro některé kategorie úředníků, pokud jde o oznamování pokusů o uplácení a zveřejňování majetkových poměrů a podnikatelských zájmů (2009)

Posílení nástrojů, jež umožňují zaměřit se na finanční aspekty organizované trestné činnosti

n)

Iniciativy pro podporu využívání finančního vyšetřování jako postupu pro vymáhání práva a pro zavedení společných minimálních norem odborné přípravy (2005-2007):

o)

Společný soubor norem odborné přípravy zaměřených na dovednosti v oblasti finančního vyšetřování (2005)

p)

Doporučení pro memorandum o porozumění týkající se zpětné vazby jednotek finanční zpravodajské služby vůči orgánům oznamujícím podezřelé transakce (2006)

q)

Doporučení nebo návrh na zvýšení transparentnosti právních subjektů za účelem větší odolnosti proti organizované trestné činnosti (2006)

r)

Podpora zřízení jednotek zpravodajských služeb pro majetek získaný trestnou činností v členských státech EU (nepřetržitě)

s)

Posouzení norem pro navracení propadlého majetku jako náhrady nebo odškodnění zjistitelným obětem trestné činnosti nebo charitativním organizacím (2008)

Zlepšení právních předpisů a případná přezkoumání stávajících právních nástrojů

a)

Přijetí rámcového rozhodnutí o účasti na organizované trestné činnosti (2006)

b)

Legislativní balíček o boji proti padělání (2005)

c)

Sdělení o obchodu s lidmi (2005)

d)

Přezkoumání a případný další rozvoj stávajících právních předpisů týkajících se obchodu s lidmi, například za účelem zjednodušení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, koordinace na úrovni celé EU a zapojení Europolu (2006)

e)

Přezkoumání a případný další rozvoj právního rámce týkajícího se prevence a potírání obchodu s lidskými orgány, tkáněmi a buňkami (2006)

f)

Přezkoumání a případně posílení stávajících právních předpisů týkajících se propadnutí majetku získaného trestnou činností (2008)

g)

Srovnávací studie pro vyhodnocení potřeby nástrojů boje proti organizované trestné činnosti ve spojení s daňovými podvody v rámci členských států EU a přistupujících a kandidátských zemí (2005)

h)

Návrh právních předpisů v trestních věcech v oblasti organizované trestné činnosti spojené s daňovými podvody nebo návrh norem a nejlepších postupů za účelem zlepšení spolupráce v oblasti vymáhání práva, a to na základě této studie

i)

Návrh týkající se krádeže identity a návrh opatření ohledně správy identity (2007)

j)

Posouzení iniciativy pro potírání podvodů při zadávání veřejných zakázek (2006)

k)

Studie a výzkum týkající se nutnosti dalšího sbližování právních předpisů, například v oblasti nedovoleného obchodu se zbraněmi, vydírání a vymáhání peněz za ochranu(2008)

Zlepšení sledování a vyhodnocování

l)

Druhá zpráva založená na článku 6 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (2005)

m)

Druhá zpráva založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (2005)

n)

Zpráva o provádění rámcovém rozhodnutí „Korupce v soukromém sektoru“ (2005)

o)

Zpráva o provádění rámcového rozhodnutí ze dne 27. ledna 2003 o trestně-právní ochraně životního prostředí (2005)

p)

Zpráva o provádění rámcového rozhodnutí o propadnutí výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (2007)

q)

Hodnocení provádění celní spolupráce (úmluva Neapol II) členskými státy, včetně stavu ratifikace (2007)

r)

Hodnocení politik členských států v oblasti boje proti korupci (2009)

s)

Hodnocení opatření pro potírání finanční trestné činnosti (2010)

3.4   POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE

a)

Provádění a hodnocení pracovního programu o celní spolupráci, který byl schválen Radou ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 30. března 2004 po usnesení Rady ze dne 2. října 2003 o strategii pro celní spolupráci (2004 — 2006)

b)

Sdělení o boji proti nedovolenému přeshraničnímu obchodu s regulovaným nebo zakázaným zbožím (2007)

c)

Návrh týkající se vývoje Europolu a úlohy Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů při kontrole činnosti Europolu (má vstoupit v platnost nejpozději do 1. ledna 2008)

Zlepšení spolupráce donucovacích orgánů a rozvoj schengenského acquis, pokud jde o operativní přehraniční spolupráci donucovacích orgánů

d)

Sledování sdělení a návrh týkající se zlepšení spolupráce při vymáhání práva, a to zejména na vnitřních hranicích mezi členskými státy (2005)

e)

Sdělení a návrh směrnice o vyšší bezpečnosti a lepším zabezpečení dopravy prostřednictvím vytvoření prostoru policejní a soudní spolupráce v oblasti transevropských dopravních sítí (2005)

f)

Aktualizace příručky SIRENE (2005)

g)

Další jednání o normách týkajících se policie (policejní etika, monitorovací programy) (2008)

h)

Stanovení norem kvality soudních laboratoří (2008)

Systematické výměnné programy mezi donucovacími orgány

i)

Přijetí návrhu o změně rozhodnutí o zřízení EPA (Evropské policejní akademie) jako subjektu Unie (2005)

j)

Hodnocení EPA a případný další rozvoj (2006)

Zlepšení operativní spolupráce

k)

Vypracování společné metodiky a krátkodobých společných celních a policejních operací nebo společných multidisciplinárních týmů (nepřetržitě)

l)

Vypracování minimálních norem pro přeshraniční využití vyšetřovacích postupů (2006)

m)

Příručka osvědčených postupů pro větší využívání zvláštních forem spolupráce pro celní správy, jak je stanoveno v úmluvě Neapol II (2008)

n)

Zlepšení evropské spolupráce mezi subjekty boje proti korupci a posouzení zřízení sítě mezi orgány boje proti korupci (včetně policie, soudních orgánů, státních zastupitelství a celních orgánů) (2007)

o)

Vymezení politiky v oblasti vztahů mezi Europolem a Eurojustem (nejpozději do roku 2008)

p)

Vymezení úlohy bezpečnostního výboru (COSI) (nejpozději do 1. listopadu 2006)

q)

Posouzení a případný další rozvoj celních systémů informační technologie (nepřetržitě)

r)

Provádění závěrů Rady z 19. listopadu 2004 o boji proti organizovanému zločinu v oblasti západního Balkánu

3.5   ŘEŠENÍ KRIZÍ V EVROPSKÉ UNII

a)

Integrovaná opatření EU na řešení krizí (mají být zavedena do 1. července 2006)

b)

Rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje bezpečný všeobecný systém rychlého varování (ARGUS) a krizové středisko Komise pro koordinaci stávajících systémů varování (2005)

c)

Návrh, kterým se zřizuje informační síť pro varování rozhodujících infrastruktur (CIWIN) (2005)

d)

Plán ochrany rozhodujících infrastruktur (2005)

3.6   OBECNÁ PREVENCE TRESTNÉ ČINNOSTI

a)

Posílení a zprofesionalizování prevence trestné činnosti, včetně využití Evropské sítě prevence trestné činnosti (2005)

b)

Vytvoření evropských nástrojů pro sběr, analýzu a porovnávání informací o trestné činnosti a viktimizaci a trendech jejich vývoje v členských státech, s využitím vnitrostátních statistik a dalších zdrojů informací jako dohodnutých ukazatelů.

4.   POSILOVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI

Viz rovněž rámcový program „Základní práva a spravedlnost“ v rámci nových finančních výhledů (2005)

a)

Návrh rozhodnutí o zavedení zvláštního programu soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech (2005)

b)

Návrh rozhodnutí o zavedení zvláštního programu o soudní spolupráci v trestních věcech (2005)

4.1   BUDOVÁNÍ VZÁJEMNÉ DŮVĚRY

a)

Systematické, objektivní a nestranné zhodnocení provádění politik EU v oblasti spravedlnosti s cílem posílit vzájemnou důvěru při plném dodržování nezávislosti soudní moci (sdělení — 2006)

b)

Sdělení Komise o soudním vzdělávání v EU (2005), o rozvoji na základě pilotního projektu výměny úředníků (2005) a o přípravné akci (2006)

c)

Vytvoření účinné evropské sítě odborné přípravy soudních orgánů v občanských i trestních věcech, a to na základě stávajících struktur (2007)

d)

Pracovní semináře EU na podporu spolupráce mezi členy právních profesí za účelem zavedení nejlepších postupů (2006)

4.2   SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Soustavné provádění zásady vzájemného uznávání

a)

Sdělení o vzájemném uznávání rozhodnutí v trestních věcech a posilování vzájemné důvěry mezi členskými státy (2005)

b)

Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních a účinku těchto odsouzení v EU (2005)

c)

Návrh na zohlednění odsouzení v členských státech Evropské unie v nových trestních řízeních (2005)

d)

Návrh na předávání informací o odsouzeních za trestné činy členskému státu státní příslušnosti a o jejich uchování tímto státem (2005)

e)

Sdělení o vytvoření seznamu státních příslušníků třetích zemí odsouzených v členském státě EU a legislativní návrh (2005)

f)

Iniciativa týkající se evropského příkazu k výkonu rozhodnutí a předávání odsouzených osob mezi členskými státy EU (2005)

g)

Návrh na vzájemné uznávání kontrolních nevazebních opatření vyšetřovacího řízení (2005)

h)

Sdělení o zákazu činnosti (2005)

i)

Zprávy o provádění rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2005)

j)

Iniciativa týkající se uznávání a výkonu zákazů v Evropské unii vyplývajících z odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na dětech (2005)

k)

Návrh týkající se odebrání oprávnění k řízení motorových vozidel (2006)

l)

Zpráva o provádění rámcového rozhodnutí ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v EU (2006)

m)

Zpráva o provádění rámcového rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut (2007)

n)

Návrh týkající se uznávání a výkonu alternativních trestů a podmíněných odsouzení (2007)

o)

Návrh doplňující evropský důkazní příkaz (2007)

Sbližování

a)

Zelená kniha o kompetenčních sporech a zásadě ne bis in idem (2005)

b)

Zelená kniha o presumpci neviny (2005)

c)

Druhá zpráva o provádění rámcového rozhodnutí ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2005)

d)

Třetí zpráva o provádění rámcového rozhodnutí ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2006)

e)

Návrh týkající se kompetenčních sporů a zásady ne bis in idem (2006)

f)

Zelená kniha o nakládání s důkazy (2006)

g)

Zelená kniha o kontumačních rozsudcích (2006)

h)

Návrh minimálních norem týkajících se opatřování důkazů s cílem vzájemné přípustnosti (2007)

i)

Návrh týkající se kontumačních rozsudků (2007)

j)

Činnost navazující na Zelenou knihu o sbližování trestů za trestné činy a případný legislativní návrh (2008)

k)

Analýza minimálních norem pro vazební řízení a obvyklých postupů pro pravidelné přezkoumání vazebních důvodů (2007)

Jiné nástroje v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech

a)

Doporučení o minimálních normách pro shromažďování a výměnu elektronických důkazů (2006)

b)

Návrh týkající se úmyslného ničení písemných důkazů (2007)

c)

Návrh týkající se ochrany svědků a osob spolupracujících se soudní mocí (2007)

d)

Iniciativa pro usnadnění stíhání dopravních přestupků (2005)

e)

Hodnocení efektivity soudních orgánů specializovaných na vyšetřování případů se vztahem k organizované trestné činnosti (2009)

f)

Další rozvoj evropské soudní sítě v trestních věcech (nepřetržitě)

Eurojust

g)

Druhá zpráva o provedení rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) (2005)

h)

Návrh týkající se Eurojustu v souladu s článkem III-273 (má vstoupit v platnost nejpozději dne 1. ledna 2008)

Mezinárodní právní řád

i)

Aktivní účast na činnostech Rady Evropy a jiných mezinárodních organizací a fór (G8, OSN, OECD, OBSE, FATF) v trestních věcech (2005 — 2009)

j)

Přezkoumání dohod mezi EU a třetími zeměmi ohledně vydávání osob (2005 — 2009)

k)

Přezkoumání dohod mezi EU a třetími zeměmi ohledně vzájemné právní pomoci (2005 — 2009)

l)

Návrh, aby Rada Evropy jménem ES uzavřela a podepsala Úmluvu o praní špinavých peněz a financování terorismu (2005 — 2006)

m)

Zařazení ustanovení o protiteroristické pomoci do navrhovaných revizí stávajících nástrojů, jimiž je upravena vnější pomoc (2006)

n)

Návrh, aby jménem ES byla uzavřena Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (2006)

o)

Návrh, aby jménem ES byl uzavřen protokol Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich částí, dílů a střeliva, jakož i obchodování s nimi (2007)

4.3   SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Vzájemné uznávání rozhodnutí a odstraňování překážek řádného průběhu řízení

a)

Zelená kniha o dědických věcech (2005)

b)

Zelená kniha o kolizním právu a soudní příslušnosti v rozvodových věcech (Řím III) (2005)

c)

Návrh kolizních norem týkajících se smluvních závazků (Řím I) (2005)

d)

Návrh týkající se bagatelních sporů (2005)

e)

Návrh o vyživovacích povinnostech (2005)

f)

Přijetí návrhu „Řím II“ o kolizním právu týkajícím se mimosmluvních závazků (2006)

g)

Přijetí nařízení, kterým se zavádí evropský platební rozkaz (2006)

h)

Přijetí směrnice o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (2006)

i)

Zelená kniha o kolizním právu ve věcech vlastnických vztahů v manželství, včetně otázky soudní příslušnosti a vzájemného uznávání (2006)

j)

Zelená kniha (Zelené knihy) o účinném výkonu soudních rozhodnutí (2006 — 2007)

k)

Zelená kniha o minimálních normách některých aspektů procesního práva (2008)

l)

Vyhodnocení možnosti dokončit zrušení doložky vykonatelnosti (2006 — 2010) a případné legislativní návrhy

m)

Návrh na změnu nařízení (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních i mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (2005)

Posilování spolupráce

n)

Zpráva o fungování evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech (2005) a případný pozměňovací návrh (2006)

o)

Další rozvoj evropské soudní sítě v občanských věcech a databází judikatury týkající se evropských nástrojů (nepřetržitě)

p)

Neustálá aktualizace a zlepšování evropského soudního atlasu (nepřetržitě)

q)

Podpora EU pro sítě soudních organizací a institucí (nepřetržitě)

r)

Pracovní semináře EU na podporu spolupráce mezi členy právních profesí za účelem určení nejlepších postupů (2006)

s)

Každoroční oslava Evropského dne občanského soudnictví (nepřetržitě)

Sledování provádění přijatých aktů

t)

Zpráva o uplatnění nařízení (ES) č. 1206/2001 o dokazování a případný pozměňovací návrh (2007)

u)

Zpráva o uplatňování nařízení „Brusel I“ (2007) a případný pozměňovací návrh (nejpozději v roce 2009)

v)

Zpráva o uplatnění směrnice 2004/80/ES o odškodnění obětí trestných činů

Zajištění soudržnosti

w)

Závěrečná zpráva o výzkumu zahrnující návrh společného referenčního rámce v oblasti evropského smluvního práva (2007)

x)

Přijetí společného referenčního rámce v oblasti evropského smluvního práva (2009)

Mezinárodní právní řád

a)

Návrh na uzavření nové luganské úmluvy (2006)

b)

Návrh na uzavření takzvaných paralelních dohod s Dánskem ohledně „Bruselu I“ a doručování písemností (2005)

c)

Uzavření jednání o úmluvě o volbě soudu (2005)

d)

Přistoupení Společenství k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém (2006)

e)

Uzavření jednání o úmluvě o vyživovacích povinnostech (2007)

f)

Ratifikace Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské odpovědnosti a opatření k ochraně dětí

g)

Další jednání a uzavření mezinárodních dohod o soudní spolupráci v občanských věcech


(1)  Dále se v rámci evropské strategie zaměstnanosti a v rámci procesu sociálního začlenění podniknou doplňující kroky.

(2)  K posouzení v rámci nových finančních výhledů.

(3)  Při zohlednění vývoje v oblasti ověřování, vydávání osvědčení, digitálních podpisů a elektronických služeb veřejné správy.

(4)  Kaliningradský nástroj bude nahrazen zvláštními ustanoveními v rámci navrhovaného Fondu pro vnější hranice na období let 2007 — 2013 jako součásti rámcového programu „Solidarita a řízení migračních toků“.