ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 161

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
1. července 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2005/C 161/1

Prohlášení Rady týkající se rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

1

 

Komise

2005/C 161/2

Směnné kurzy vůči euro

2

2005/C 161/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

3

2005/C 161/4

Souhrnné informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) 1595/2004 ze dne 8. září 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh ( 1 )

4

2005/C 161/5

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání ( 1 )

8

2005/C 161/6

Rozhodnutí Itálie o pozastavení závazků veřejné služby uložených na osmnáct tras mezi letišti Sardinie a hlavními vnitrostátními italskými letišti, zveřejněných dne 10. prosince 2004 v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ( 1 )

10

 

Evropská centrální banka

2005/C 161/7

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 21. června 2005 na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o výměně, pomoci a odborném vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Rada

1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/1


Prohlášení Rady týkající se rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

(2005/C 161/01)

Vzhledem k tomu, že dne 26. května 2005 Evropský parlament a Komise podepsaly rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí, doporučuje Coreper Radě, aby zahrnula do svého zápisu a zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie, řadě C, toto prohlášení:

„Rada se seznámila s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí podepsanou dne 26. května 2005 těmito dvěma orgány, která je proti duchu prohlášení (č. 3), jež se vztahuje k článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství a jež je připojeno k závěrečnému aktu Niceské smlouvy.

Rada připomíná svoje prohlášení ze dne 10. července 2000 a vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že řada ustanovení této nové rámcové dohody se snaží dosáhnout určitého posunu institucionální rovnováhy, která vyplývá z platných smluv, a to ještě důraznějším způsobem než rámcová dohoda z roku 2000. Lituje, že nebyla v duchu loajální spolupráce informována dříve o jednáních o této nové rámcové dohodě. Rovněž lituje, že oba dotyčné orgány nepovažovaly za nutné vzít v úvahu obavy, které vyjádřila na úrovni svých příslušných útvarů před podpisem uvedené dohody.

Rada zejména připomíná, že ve smyslu Smlouvy o ES (článek 201) se musí návrh na vyslovení nedůvěry Komisi pro její činnost týkat všech členů Komise jako celku a nikoli jednoho člena Komise jako jednotlivce. Článek 217 zakotvuje zásadu kolektivní povahy činnosti Komise. Rada kromě toho zdůrazňuje, že postup víceletého programování činnosti stanovila Evropská rada na svém zasedání v Seville v červnu roku 2002. A konečně připomíná, že postupy umožňující zapojení Evropského parlamentu do jednání na mezinárodní úrovni se řídí článkem 300 Smlouvy o ES a že praktická pravidla týkající se přítomnosti členů Evropského parlamentu v zastoupeních Společenství nebo členů Evropského parlamentu zastupujících Evropskou unii na mezinárodních konferencích byla přijata v roce 1998.

Rada zdůrazňuje, že v žádném případě nelze proti ní uplatnit závazky přijaté uvedenými orgány. Vyhrazuje si svá práva a zejména právo přijmout veškerá patřičná opatření v případě, že by použitím ustanovení rámcové dohody byly dotčeny pravomoci svěřené orgánům Smlouvami a institucionální rovnováha, již upravují.“


Komise

1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/2


Směnné kurzy vůči euro (1)

30. června 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2092

JPY

japonský jen

133,95

DKK

dánská koruna

7,4515

GBP

britská libra

0,67420

SEK

švédská koruna

9,4259

CHF

švýcarský frank

1,5499

ISK

islandská koruna

78,71

NOK

norská koruna

7,9155

BGN

bulharský lev

1,9559

CYP

kyperská libra

0,5735

CZK

česká koruna

30,030

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

247,24

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6961

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

4,0388

ROL

rumunský lei

36 030

SIT

slovinský tolar

239,47

SKK

slovenská koruna

38,414

TRY

turecká lira

1,6194

AUD

australský dolar

1,5885

CAD

kanadský dolar

1,49

HKD

hongkongský dolar

9,3990

NZD

novozélandský dolar

1,7387

SGD

singapurský dolar

2,0377

KRW

jihokorejský won

1 239,85

ZAR

jihoafrický rand

8,0254

CNY

čínský juan

10,0079

HRK

chorvatská kuna

7,3130

IDR

indonéská rupie

11 804,82

MYR

malajsijský ringgit

4,596

PHP

filipínské peso

67,685

RUB

ruský rubl

34,6370

THB

thajský baht

49,938


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2005/C 161/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 24. června 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza“, Španělsko) patřící do skupiny Sacyr Vallehermoso a Saur S.A. („Saur“, Francie) patřící do skupiny PAI Partners ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává společnou kontrolu nad podnikem Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa“, Španělsko) v současnosti společně kontrolovaným podniky Saur a Endesa Participadas S.A. skrze Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa“, Španělsko). Valoriza získá společnou kontrolu nad Emalsa nákupem akcií v Nueva Nuinsa.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Valoriza: služby správy vodního hospodářství, odpadové hospodářství, vývoj alternativních energií, údržba nemovitostí.

podniku Emalsa: správa vodních služeb jménem měst Las Palmas de Gran Canarias a Santa Brígida, a v Puerto de la Luz y de las Palmas.

podniku Saur: služby vodního hospodářství a odpadové hospodářství.

podniku Nueva Nuinsa: holdingová společnost.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/4


Souhrnné informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) 1595/2004 ze dne 8. září 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh

(2005/C 161/04)

(Text s významem pro EHP)

Podpora č.: XF1/04

Členský stát: Itálie

Region: Friuli Venezia Giulia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Prováděcí nařízení k čl. 6 odst. 20 a 21 regionálního zákona č. 14/2003, kterým se stanoví kritéria a podmínky pro přidělení podpor družstvům působícím v odvětví rybolovu za účelem provedení akčních programů podle čl. 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 41/1982 ve znění pozdějších předpisů.

Právní základ: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) – „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina“ e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) – „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005“.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Roční výše podpory se odhaduje na 385 000 eur.

Maximální míra: Maximální míra podpory se stanoví ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Datum uskutečnění: Režim podpory vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Bollettino Ufficiale della Regione tedy 10 pracovních dnů poté, co je odeslán tento formulář, v souladu s čl. 19 odst. 1 prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1595/2004).

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Až do vyčerpání fondu a v rámci doby platnosti prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1/2004), tj. do 31. prosince 2006.

Cíl podpory: Podpora malým a středním podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury prostřednictvím schvalování „programových dohod“ s profesními sdruženími na období o maximální délce 18 měsíců, které mají za cíl zachovat a rozvíjet udržitelné řízení biologických zdrojů, zhodnocovat produkty rybolovu, chránit pracovní místa a vytvářet místa nová a podporovat sdružení podniků.

Podpora odkazuje na článek 4 nařízení (ES) č. 1595/2004.

Způsobilé výdaje v rámci programových dohod

náklady na zaměstnance sdružení nebo na služby poskytované třetími osobami,

výdaje přímo spjaté s prováděním programů,

pronájem a amortizace vybavení a zařízení,

informační brožury, novinové články, grafické a audiovizuální dokumenty obecného zájmu pro pracovníky z odvětví,

cestovní výlohy přímo spjaté s prováděním programů,

organizační výlohy na konference, sympózia a semináře, které jsou přímo spjaté s prováděním programů,

obecné výdaje přímo spjaté s prováděním programů až do výše 12 % celkových nákladů na plánovanou iniciativu.

Dotčený nebo dotčená hospodářská odvětví: námořní rybolov, akvakultura, zpracování a uvádění na trh.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Podpora č.: XF1/05

Členský stát: Itálie

Region: Friuli Venezia Giulia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: „Doplňkový regionální program pro pomoc v rybářském odvětví, která se stanoví v DocUP 2000 – 2006 pro opatření podpory na investice do akvakultury“

Právní základ: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Roční výše podpory se odhaduje na 650 000 eur; tato částka je čistě orientační.

Maximální míra: Maximální výše podpory, která může být vyplacena, je 40 % způsobilých výdajů.

Datum uskutečnění: Režim podpory vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Bollettino Ufficiale della Regione tedy 10 pracovních dnů poté, co je odeslán tento formulář, v souladu s čl. 19 prvním pododstavcem prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1595/2004).

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Až do vyčerpání fondu a v rámci doby platnosti prováděcího nařízení (nařízení ES č.1595/2004), tj. do 31. prosince 2006.

Cíl podpory: Podpora malým a středním podnikům v odvětví akvakultury prostřednictvím poskytování podpor na investice.

Podpora odkazuje na článek 11 nařízení (ES) č. 1595/2004.

Způsobilé výdaje

výstavba, rozšiřování, modernizace akvakulturních zařízení v mořských, brakických a sladkých vodách, které slouží k chovu ryb, korýšů, měkkýšů a ostatních mořských živočichů;

nákup nebo úprava lodí a strojních zařízení sloužících výhradně k akvakulturní činnosti, úpravy vozidel a vybavení, které jsou nutné pouze v produkčním cyklu nebo k přepravě produktů za podmínek stanovených pro uchování těchto produktů, pokud jsou jejich rozměry přizpůsobeny skutečné produkci.

Dotčený nebo dotčená hospodářská odvětví: Akvakultura

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Podpora č.: XF2/05

Členský stát: Itálie

Region: Friuli Venezia Giulia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: „Doplňkový regionální program pro pomoc v rybářském odvětví, která se stanoví v DocUP 2000 – 2006 pro opatření podpory na investice uskutečňované seskupeními nebo sdruženími producentů“

Právní základ: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Roční výše podpory se odhaduje na 110 000 eur; tato částka je čistě orientační.

Maximální míra: Až do výše 100 % výdajů, představuje-li projekt kolektivní zájem; je-li příjemcem družstvo; stanoví-li projekt veřejný přístup k jeho výsledkům.

Až do výše 40 % doložitelných výdajů, představuje-li projekt zájem jednotlivce; neumožňuje-li projekt, že veřejný přístup k jeho výsledkům; stanoví-li finanční účast družstevních organizací a výzkumných ústavů.

Datum uskutečnění: Režim podpory vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Bollettino Ufficiale della Regione tedy 10 pracovních dnů poté, co je odeslán tento formulář, v souladu s čl. 19 prvním pododstavcem prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1595/2004).

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Až do vyčerpání fondu a v rámci doby platnosti prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1595/2004), tj. do 31. prosince 2006.

Cíl podpory: podpora malým a středním podnikům prostřednictví příspěvků na kolektivní nebo individuální iniciativy uskutečňované seskupeními nebo sdruženími producentů.

Podpora odkazuje na článek 4 nařízení (ES) č. 1595/2004.

Způsobilé jsou výdaje na tyto činnosti:

řízení a kontrola podmínek vstupu do některých rybolovných pásem, řízení kvót a intenzity rybolovu;

podpora používání selektivnějších lovných zařízení a metod;

propagace technických opatření na zachování zdrojů;

společné vybavení na akvakulturu, restrukturalizace nebo upravení akvakulturních zařízení, společná úprava odpadních vod z akvakulturního chovu;

eliminace rizik výskytu chorob, které jsou spojené s chovnými činnostmi nebo parazity vyskytujícími se v povodí a pobřežních ekosystémech;

sběr souborů údajů nebo vytváření environmentálních modelů řízení v odvětví rybolovu a akvakultury za účelem vytvoření integrovaných plánů řízení pro pobřežní oblasti;

přípravy na zřízení elektronického obchodu a využití dalších počítačových technologií za účelem rozšiřování technických a obchodních informací;

koncepce a použití systémů na zlepšení kvality a její kontroly, zpětné sledovatelnosti, hygienických podmínek, statistických nástrojů a dopadu na životní prostředí;

zlepšení povědomí a transparentnosti, pokud jde o produkci a trh.

Dotčený nebo dotčená hospodářská odvětví: Námořní rybolov, akvakultura, uvádění na trh a zpracování.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Podpora č.: XF3/05

Členský stát: Itálie

Region: Friuli Venezia Giulia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: „Doplňkový regionální program pro pomoc v rybářském odvětví, která se stanoví v DocUP 2000 – 2006 pro opatření podpory na investice v oblasti propagace a reklamy produktů rybolovu“

Právní základ: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Roční výše podpory se odhaduje na 45 000 eur; tato částka je čistě orientační.

Maximální míra: Maximální míra podpory se rovná 100 % způsobilých nákladů v případě, že projekt představuje kolektivní zájem, je-li příjemcem družstvo nebo je-li zajištěn veřejný přístup k výsledkům projektu.

Maximální míra podpory se rovná 40 % způsobilých výdajů v případě, že projekt představuje individuální zájem, není-li zajištěn veřejný přístup k výsledkům projektu nebo je zajištěna finanční účast družstevních organizací nebo výzkumných ústavů.

Datum uskutečnění: Režim podpory vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Bollettino Ufficiale della Regione tedy 10 pracovních dnů poté, co je odeslán tento formulář, v souladu s čl. 19 prvním pododstavcem prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1595/2004).

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Až do vyčerpání fondu a v rámci doby platnosti prováděcího nařízení (nařízení ES č. 1595/2004), tj. do 31. prosince 2006.

Cíl podpory: podpora malým a středním podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury prostřednictvím podpor na propagační akce.

Podpora odkazuje na článek 7 nařízení (ES) č. 1595/2004.

Způsobilé výdaje:

osvědčování kvality, značení, systematizace označení produktů a normy pro produkty;

propagační akce včetně akcí podporujících kvalitu;

tržní a spotřebitelské průzkumy a studie;

účast na veletrzích a výstavách.

Dotčený nebo dotčená hospodářská odvětví: Námořní rybolov, akvakultura, uvádění na trh a zpracování.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/8


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

(2005/C 161/05)

(Text s významem pro EHP)

Podpora č.: XT 24/03

Členský stát: Itálie

Region: Autonomní provincie Bolzano

Název režimu podpory: „Průběžné vzdělávání při zaměstnání pro zaměstnance ve smyslu zákona 236/93 a příslušných ministerských výnosů“

Právní základ: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali“ autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30/12/2002.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 784 241 eur

Průměrné roční náklady nelze předvídat, protože podle nabídkového řízení mají být každý měsíc představovány projektové záměry tak dlouho, dokud nebudou vyčerpány všechny prostředky (nejpozději do 31. prosince 2006).

Maximální míra podpory:

Velké podniky

25 % pro specifické vzdělávání

50 % pro obecné vzdělávání

Malé a střední podniky

35 % pro specifické vzdělávání

70 % pro obecné vzdělávání

Výše uvedené sazby podpory se navýší o

 

5 procentních bodů, jestliže opatření uvedená v oznámení jsou určena podnikům v těch oblastech, ve kterých smí být poskytovány regionální podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

 

10 procentních bodů, jestliže vzdělávání bude ve prospěch těch pracovníků, kteří jsou ve smyslu čl. 2 odst. g) nařízení (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 považováni za znevýhodněné.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory: Dokud nebudou vyčerpány disponibilní prostředky.

Cíl podpory: Podpora se týká jak obecného, tak specifického vzdělávání. Nabídkové řízení schválené rozhodnutím samosprávy provincie č. 5166 ze dne 30. prosince 2002 obsahuje přesné pokyny k definování obou druhů vzdělávání podle nařízení (ES) č. 68/2001. U každého podaného návrhu ověří hodnotící výbor shodu s definicemi obecného a specifického vzdělávání a slučitelnost s mírou požadované podpory. V případě neslučitelnosti výbor přiměřeně změní položky návrhu a požadované celkové částky.

Dotčená hospodářská odvětví: Veškerá hospodářská odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 – Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Ředitelkou odboru je paní

Dr. Barbara Repetto Visentini.

Ripartizione 20 – Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Ředitelem odboru je pan Dr. Peter Duregger.

Další informace: Nabídkové řízení pro režim podpory bylo zahájeno zveřejněním v úředním věstníku regionu č. 4 ze dne 28. ledna 2003, dodatku č. 1. Podniky, které jsou příjemci podpory, si mohou vybrat mezi státními podporami ve smyslu nařízení (ES) č. 68/2001 a podporami ve smyslu úpravy de minimis podle nařízení (ES) č. 69/2001.

Podpora č.: XT26/03

Členský stát: Spojené království

Region: Oblast Cornwall and the Isles of Scilly (oblast cíle 1)

Název režimu podpory: Program cíle 1 pro oblast Cornwall and the Isles of Scilly v období 2000 – 2006

Právní základ:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Roční výdaje plánované v rámci režimu: Celkové výdaje ESF

(Opatření 1.7; 3.2; 3.3; 3.5 a 5.4)

20,16 mil. GBP

Roční výdaje

Maximální míra podpory:

 

35 % velkým podnikům na specifické vzdělávání

 

45 % malým a středním podnikům na specifické vzdělávání

 

60 % velkým podnikům na obecné vzdělávání

 

80 % malým a středním podnikům na obecné vzdělávání

(Platí vyšší sazby, protože Cornwall and the Isles of Scilly představují podporovanou oblast podle čl. 87 odst. 3 písm. a).)

Jestliže se podpora poskytuje znevýhodněnému pracovníkovi podle definice čl. 2 písm. g), lze míru podpory navýšit o 10 %.

Žádnému podniku se neposkytne podpora vyšší než 1 000 000 EUR.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Část ESF v programu cíle 1 zahrnuje program rozšířeného vzdělávání a rozvoje za účelem zlepšení schopnosti profesního zařazení nezaměstnaných osob včetně znevýhodněných pracovníků, posílení celoživotního učení zaměstnaných i nezaměstnaných osob, zlepšení kvalifikace a přizpůsobivosti zaměstnaných pracovních sil a snížení míry znevýhodnění žen na trhu práce. Podpora na vzdělávání podle tohoto vynětí platí pro taková opatření v programech, která poskytují podporu zaměstnancům a podnikům.

Obecné vzdělávání

Většina vzdělávání podporovaného prostřednictvím cíle 1 má obecný charakter. Vzdělávání se nevztahuje pouze na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu, protože poskytuje přenositelné kvalifikace, a tak podstatně zlepšuje schopnost profesního zařazení dotčeného zaměstnance. Jestliže vzdělávání vede k získání celostátně platné odborné kvalifikace a klíčové kvalifikace, považuje se vzdělávání za obecné.

Specifické vzdělávání

Jestliže vzdělávání poskytované prostřednictvím cíle 1 je v zásadě použitelné v současném nebo budoucím postavení zaměstnance v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, platí maximální míry podpory pro specifické vzdělávání.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna odvětví.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Ostatní informace: Kontaktní osoba pro cíl 1:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/10


Rozhodnutí Itálie o pozastavení závazků veřejné služby uložených na osmnáct tras mezi letišti Sardinie a hlavními vnitrostátními italskými letišti, zveřejněných dne 10. prosince 2004 v Úředním věstníku Evropské unie C 306  (1)

(2005/C 161/06)

(Text s významem pro EHP)

Na základě rozhodnutí Regionálního správního soudu Lazio (Tribunal administratif régional du Lazio) ze dne 17. března 2005 rozhodla Itálie od tohoto data pozastavit uložení závazků veřejné služby zveřejněných dne 10. prosince 2004 v Úředním věstníku Evropské unie C 306 týkajících se těchto osmnácti leteckých tras:

Alghero/Řím a Řím/Alghero

Alghero/Milán a Milán/Alghero

Alghero/Boloňa a Boloňa/Alghero

Alghero/Turín a Turín/Alghero

Alghero/Pisa a Pisa/Alghero

Cagliari/Řím a Řím/Cagliari

Cagliari/Milán a Milán/Cagliari

Cagliari/Boloňa a Boloňa/Cagliari

Cagliari/Turín a Turín/Cagliari

Cagliari/Pisa a Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona a Verona/Cagliari

Cagliari/Neapol a Neapol/Cagliari

Cagliari/Palermo a Palermo/Cagliari

Olbia/Řím a Řím/Olbia

Olbia/Milán a Milán/Olbia

Olbia/Boloňa a Boloňa/Olbia

Olbia/Turín a Turín/Olbia

Olbia/Verona a Verona/Olbia


(1)  Úř. věst. C 306, 10.12.2004, s. 6.


Evropská centrální banka

1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/11


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. června 2005

na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o výměně, pomoci a odborném vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Dne 10. května 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádosti Rady Evropské unie o stanoviska ke dvěma navrhovaným opatřením: k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (dále jen „návrh“), a k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost rozhodnutí Rady, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (dále jen „paralelní návrh“) (1).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Program Pericles byl vytvořen rozhodnutím Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (2). Pokud jde o návrh a paralelní návrh, ECB by v souladu s názorem, který vyjádřila ve svém stanovisku k návrhu rozhodnutí 2001/923/ES (3), chtěla poznamenat, že velmi vítá a plně podporuje iniciativy, jejichž cílem je ochrana eura proti padělání prostřednictvím programů odborného vzdělávání, výměny a pomoci zaměřených na vybrané cílové skupiny.

4.

ECB bere na vědomí, že hlavním cílem návrhu je prodloužit dobu trvání programu Pericles (který by měl skončit k 31. prosinci 2005) do 31. prosince 2011 při zachování stejného rozpočtu ve výši 1 milion EUR ročně. Návrh též upravuje správní podporu pro přeshraniční vyšetřování, pokud taková podpora není kryta z prostředků jiných evropských institucí a pod podmínkou předchozího posouzení Europolem. Navrhuje se zvýšit příspěvek Společenství na spolufinancování výměny informací a vnějších akcí ze 70 % na 80 % a zavést pružný přístup, pokud jde o omezení počtu projektů, které mohou členské státy k financování v rámci programu Pericles ročně předložit.

5.

Na úvod je třeba poznamenat, že čl. 123 odst. 4 Smlouvy je zřejmě nedostatečným právním základem tohoto návrhu, zejména s ohledem na rozšíření programu na správní podporu pro přeshraniční vyšetřování.

6.

Pokud jde o podstatu návrhu, ECB zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby délka prodloužení programu Pericles byla spjata s načasováním přijetí eura v nových členských státech. Jelikož předpokládaná data přijetí eura ve většině nových členských států připadají na období let 2008 až 2010 (4), přihlíží navrhované prodloužení programu Pericles do 31. prosince 2011 ke zvýšené potřebě odborného vzdělávání, výměny informací a pomoci v budoucnu. Navrhované prodloužení programu Pericles je třeba uvítat též proto, že se pravděpodobně bude krýt s emisí druhé série eurobankovek, která se má uskutečnit ke konci desetiletí, a že tudíž tuto emisi zohlední.

7.

Ve stejném duchu představuje zvýšení příspěvku Společenství na spolufinancování výměny informací a vnějších akcí, jakož i zavedení pružného přístupu, pokud jde o omezení počtu projektů, které mohou členské státy k financování předložit, další dva pozitivní kroky k zajištění pomoci tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

8.

Řádná koordinace programu Pericles se stávajícími programy Společenství nebo EU, jakož i s projekty Europolu a ECB má, jak vyplývá z článku 5 rozhodnutí 2001/923/ES, zásadní význam. Financování správní podpory pro přeshraniční vyšetřování je proto podle návrhu možné jen tehdy, není-li taková podpora kryta z prostředků jiných evropských institucí. Na základě návrhu podléhá financování správní podpory předchozímu posouzení Europolem. Vzhledem k tomu, že financování správní podpory by se mohlo též týkat přeshraničních vyšetřování ohledně padělaných eurobankovek, mohla by Rada rovněž zvážit zapojení ECB do tohoto posuzování. ECB poznamenává, že by bylo užitečné, aby iniciativy, které mají být financovány v rámci programu Pericles, byly předmětem společného posouzení ze strany Komise, ECB a Europolu a aby se pro přijetí příslušného rozhodnutí vyžadoval souhlas těchto tří orgánů v rámci řídící skupiny, která byla již ustavena s cílem vypracovat společnou strategii proti padělání eura.

9.

ECB poznamenává, že návrh upravuje změnu postupů následné kontroly a hodnocení jen v omezené míře. S ohledem na prodloužení programu Pericles o dalších šest let ECB doporučuje, aby byl v čl. 1 odst. 8 a 9 návrhu upraven ambicióznější, otevřenější a transparentnější postup hodnocení. ECB by měla být plně zapojena do hodnocení významu, účinnosti a efektivnosti programu Pericles tak, aby mohla Radě poskytnout kvalifikované stanovisko ohledně případného budoucího prodloužení tohoto programu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. června 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 v konečném znění obsahuje jak návrh (2005/0029(CNS)), tak paralelní návrh (2005/0030 (CNS)).

(2)  Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 50.

(3)  Odstavec 3 stanoviska ECB CON/2001/31 ze dne 9. října 2001 na žádost Rady Evropské unie k návrhu rozhodnutí Rady o akčním programu odborného vzdělávání, výměny a pomoci za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. C 293, 19.10.2001, s. 3).

(4)  Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance – první zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny, KOM(2004) 748 v konečném znění, 10. listopadu 2004; zveřejněno na internetových stránkách http://europa.eu.int.