ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 22

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
27. ledna 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 022/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 022/2

Státní podpora – Česká Republika — Státní podpora C 45/04 (ex NN 62/04) — Podpora na restrukturalizaci společnosti Třinecké železárny — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ( 1 )

2

2005/C 022/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

9

2005/C 022/4

Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti některých antidumpingových opatření

10

2005/C 022/5

Sdělení – Oznámení o názvech kvalifikací v odborném lékařství ( 1 )

11

2005/C 022/6

Sdělení – Oznámení o názvech kvalifikací odborných zubních lékařů ( 1 )

17

2005/C 022/7

Sdělení – Oznámení subjektů vydávajících doklad o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči a porodních asistentek ( 1 )

18

 

III   Oznámení

 

Komise

2005/C 022/8

Oznámení o nabídkovém řízení týkajícím se náhrady pro vývoz měkké pšenice do třetích zemí

19

 

Oprava

2005/C 022/9

Oprava seznamu zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 26b části A bodu ii) směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 ve znění směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12. října 1998 (zvláštní režim pro investiční zlato) (Úř. věst. C 285, 23.11.2004)

22

2005/C 022/0

Oprava jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce (Úř. věst. C 10, 14.1.2005)

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Komise

27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/1


Směnné kurzy vůči euro (1)

26. ledna 2005

(2005/C 22/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3005

JPY

japonský jen

134,47

DKK

dánská koruna

7,4427

GBP

britská libra

0,69270

SEK

švédská koruna

9,0725

CHF

švýcarský frank

1,5505

ISK

islandská koruna

81,30

NOK

norská koruna

8,2280

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5831

CZK

česká koruna

30,020

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

245,61

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6961

MTL

maltská lira

0,4313

PLN

polský zlotý

4,0677

ROL

rumunský lei

37 635

SIT

slovinský tolar

239,77

SKK

slovenská koruna

38,535

TRY

turecká lira

1,7353

AUD

australský dolar

1,6879

CAD

kanadský dolar

1,6100

HKD

hongkongský dolar

10,1428

NZD

novozélandský dolar

1,8209

SGD

singapurský dolar

2,1259

KRW

jihokorejský won

1 341,73

ZAR

jihoafrický rand

7,7749


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/2


STÁTNÍ PODPORA – ČESKÁ REPUBLIKA

Státní podpora C 45/04 (ex NN 62/04)

Podpora na restrukturalizaci společnosti Třinecké železárny

Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(2005/C 22/02)

Text s významem pro EHP

Dopisem ze dne 14. prosince 2004 uvedeném v závazném znění na stránkách následujících po tomto shrnutí oznámila Komise České republice své rozhodnutí zahájit ve věci výše uvedené podpory řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

Zúčastněné strany mohou zaslat své připomínky k podpoře, ohledně níž Komise zahajuje řízení, do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a dopisu, který za ním následuje, Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž na adresu:

European Commission

Directorate-General Competition

State aid Greffe

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 12 42

Tyto připomínky budou sděleny České republice. Zúčastněné strany předkládající připomínky mohou písemně, s uvedením důvodů, požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.

SHRNUTÍ

I.   POPIS PODPORY

(1)

Společnost Třinecké železárny, a.s., (dále jen TZ) byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Od roku 1997 je tato společnost zisková. Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

(2)

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Transakce proběhla na konci téhož měsíce.

(3)

Dne 30. dubna 2004 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit. Rozhodl rovněž, že výše zmíněná transakce nepředstavuje státní podporu.

(4)

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu pouze některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

II.   HODNOCENÍ

(5)

Bod 1 protokolu č. 2 smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu (1) (dále jen „protokol č. 2“) stanoví, že „odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem“, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

(6)

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že „státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1“. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

(7)

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 „Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace“.

(8)

Bod 20 stanoví, že „Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu“ v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením „dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu“. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady. (2)

(9)

Na konci dubna 2004 byla Komise informována, že Česká republika poskytla státní podporu společnosti TZ nad rámec podpory povolené podle protokolu č. 2, a podle názoru Komise by se mohlo jednat o protiprávní restrukturalizační státní podporu českému ocelářskému průmyslu. Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (3) .

(10)

V tomto případě má Komise pochybnosti o tom, zda vládní nákup 10,54 % podílu ve společnosti INH od společnosti TZ za cenu 1 250 Kč za akcii, který se uskutečnil v dubnu 2004, odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky. Jelikož cena na burze není příliš spolehlivým ukazatelem vzhledem k malé obchodovatelnosti akcií INH, což Komise uznává, stanovila vláda cenu na základě ocenění vypracovaných dvěma odborníky. Před stanovením definitivní ceny transakce však vláda neprovedla kritickou analýzu těchto dvou ocenění na základě všech dostupných informací. V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen „KCP“) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května. S výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla opravňovat určitý příplatek, nenašla Komise mezi oběma transakcemi žádné rozdíly vysvětlující, proč by se cena ve výši 550 Kč schválená KCP jako objektivní hodnota akcií držených minoritními akcionáři nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu 10,54 % podílu. Zdá se tedy, že tento nákup za cenu 1 250 Kč v sobě nese prvek podpory ve prospěch TZ.

(11)

Komise má rovněž pochybnosti o tom, zda podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty je v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře. Podle názoru Komise není hodnocení podpory na uzavírání kapacit správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny.

(12)

Komise má pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] (4) osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena, a také o výpočtu nákladů na toto propouštění.

(13)

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS týkajících se podpory na vzdělávání zaměstnanců neumožňují Komisi ověřit, zda jsou definice obecného a specifického vzdělávání dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

(14)

Komise má tedy pochybnosti o výše zmíněných opatřeních státní podpory a o jejich cíli a musí prošetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s.

(15)

Podle článku 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 může být požadováno vrácení všech protiprávních podpor od příjemců takových podpor.

TEXT DOPISU

„1.

Komise by ráda informovala Českou republiku, že po prostudování informací o výše zmíněné podpoře předložených Vašimi orgány se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

I.   ŘÍZENÍ

2.

Dne 12. listopadu 2003 byla Komise informována, že česká vláda přijala ‚Usnesení k dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu – návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.‘ (dále jen ‚TZ‘). Toto usnesení naznačilo, že vláda má v úmyslu poskytnout TZ státní podporu ve výši asi 1,9 miliardy Kč (přibližně 60 miliónů EUR) (5).

3.

V daném usnesení také česká vláda vyjádřila souhlas s následujícími transakcemi:

Česká vláda nabude od TZ prostřednictvím České konsolidační agentury (ČKA) majetkovou účast ve společnosti ISPAT Nová Huť, a.s. ve výši 10,54 %, vlastněnou TZ. Cenu těchto akcií stanoví Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČKA převede 10 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), emitovaných společností TZ a v současné době v držení ČKA, na jejich emitenta společnost TZ za celkovou kupní cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR), tj. pouhých 10 % jejich nominální hodnoty.

4.

Usnesení rovněž uvádí, že obě transakce budou platné teprve po obdržení kladného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydaného po konzultaci s Evropskou komisí.

5.

V dopise z 26. listopadu 2003 si Komise vyžádala informace o výše zmíněných transakcích (o objemu podpory, její intenzitě a účelu, hodnocení ÚOHS). Rovněž v listopadu 2003 se Komise (generální ředitel pro hospodářskou soutěž) a české orgány (náměstek ministra průmyslu a obchodu) shodly na tom, že jsou nutné odborné konzultace.

6.

Dne 10. prosince 2003 a 7. ledna 2004 proběhla setkání českého předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu s komisařem pro hospodářskou soutěž. Bylo dohodnuto, že poslední tvrzení výše zmíněného usnesení bude respektováno (viz bod 4).

7.

Dne 20. února 2004 obdržela Komise popis všech projektů, na které hodlá česká vláda udělit společnosti TZ státní podporu. Dne 17. března 2004 proběhly v Bruselu odborné konzultace mezi útvary Komise a zástupci českého ÚOHS, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dané společnosti.

8.

Dne 29. března a 29. dubna 2004 zaslala Komise českým orgánům připomínky, ve kterých uvedla, že na základě poskytnutých informací nelze vyloučit, že plánovaná koupě akcií držených společností TZ ve společnosti ISPAT Nová Huť českou vládou by mohla přesáhnout tržní cenu, čímž by došlo k poskytnutí státní podpory výše zmíněné společnosti, a rovněž uvedla, že státní podpora, z níž by byly financovány různé projekty společnosti TZ, se nezdá být v souladu se současnými pravidly EU pro poskytování státní podpory.

9.

Dne 22. a 30. dubna 2004 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže státní podporu společnosti TZ.

II.   POPIS OPATŘENÍ A DANÉ SPOLEČNOSTI

Opatření přijatá v dubnu 2004

10.

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Dne 22. dubna 2004 rozhodl ÚOHS, že tato transakce nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Transakce se uskutečnila na konci téhož měsíce.

11.

Dne 30. dubna 2004 povolil ÚOHS udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

12.

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

Informace o společnosti

13.

Společnost Třinecké železárny, a.s., byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Majoritním vlastníkem společnosti je Moravia Steel, a.s., které patří 69,04 % akcií. Společnost […] (6) vlastní […] % akcií. Dalších […] % patří společnosti […] a zhruba […] % jednotlivcům.

14.

Společnost TZ je od roku 1997 zisková. Podle informací Komise měla v roce 2002 zisk 309 mil. Kč (přibližně 10 mil. EUR). V období let 1998 – 2001 vytvořila společnost zisk 50 – 477 mil. Kč (přibližně 2 – 15 mil. EUR), viz výroční zpráva TZ za rok 2001. V témže období také společnost neustále investovala – 456 mil. Kč (přibližně 14,5 mil. EUR) v roce 2001 a 240 mil. Kč (7,6 mil. EUR) v roce 2002. Zaměstnává přibližně 6 300 lidí. V roce 2001 dosáhl prodej válcovaných výrobků 2 155 000 tun a v roce 2002 to bylo 2 257 000 tun.

15.

Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

16.

Podle veřejných prohlášení vykazovala společnost TZ v posledních čtyřech letech velký zájem o účast na celkovém řešení situace českého ocelářského průmyslu.

17.

Na jaře 2001 vypracovala konzultantská firma Euro-Strategy studii financovanou z projektu Phare. Cílem této studie bylo pomoci České republice připravit národní plán restrukturalizace ocelářského průmyslu. Ze závěrů studie vyplynulo, že společnost TZ by mohla hrát klíčovou roli v této restrukturalizaci tím, že by převzala neprosperující společnosti Nová Huť (předchozí název INH) a Vítkovice Steel (za nominální cenu 1 Kč) a restrukturalizovala je s pomocí finančních prostředků částečně poskytnutých formou státní podpory. Česká vláda tuto strategii odmítla a vyloučila společnost TZ z národního plánu restrukturalizace vypracovaného v srpnu 2001.

III.   HODNOCENÍ

1.   Právní rámec

18.

Protokol č. 2 Smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu  (7) (dále jen ‚protokol č. 2‘) povoluje poskytnutí státní restrukturalizační podpory českému ocelářskému průmyslu v souvislosti s jeho restrukturalizací v období let 1997 – 2003 do výše maximálně 14,147 mil. Kč (453 mil. EUR). Protokol stanoví, že tato státní podpora může být udělena za několika podmínek, mimo jiné je to dosažení životaschopnosti odvětví a příslib snižovat výrobní kapacity.

19.

Bod 1 protokolu č. 2 stanoví, že ‚odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem‘, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

20.

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že ‚státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1‘. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

21.

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 ‚Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace‘.

22.

Bod 20 stanoví, že ‚Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu‘ v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením ‚dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu‘. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady (8).

23.

Cílem tohoto protokolu je zajistit přechod mezi opatřeními ohledně státní podpory pro restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu podle Evropské dohody a koncem prodlouženého restrukturalizačního období (31. prosinec 2006).

24.

Aby bylo možno tento cíl splnit, vztahuje se protokol na období před i po přistoupení. Přesněji řečeno povoluje určitou formu podpory, která byla nebo má být udělena do konce roku 2003 a zakazuje jakoukoliv další státní podporu na účely restrukturalizace českého ocelářského průmyslu do konce roku 2006, což je konec restrukturalizačního období.

25.

V tomto ohledu se zřetelně liší od jiných ustanovení aktu o přistoupení, jako je např. prozatímní mechanismus stanovený v příloze IV (‚existující podpora‘), který se vztahuje pouze na státní podporu udělenou před přistoupením, pokud je ‚stále platná i po‘ datu přistoupení.

26.

Na protokol č. 2 tedy může být nahlíženo jako na lex specialis, který v oblasti, jíž se dotýká, nahrazuje jakékoliv jiné ustanovení aktu o přistoupení.

27.

V důsledku toho, ačkoliv by se články 87 a 88 Smlouvy o ES obvykle nevztahovaly na podporu udělenou před přistoupením, která není nadále použitelná po přistoupení, ustanovení protokolu rozšiřují kontrolu státní podpory podle Smlouvy o ES na veškerou podporu udělenou za účelem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v letech 1997 – 2006.

28.

Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud Česká republika neplní protokol č. 2. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (9).

2.   Nákup akcií

29.

První transakce, kterou je třeba vyhodnotit, je nákup 10,54 % podílu drženého společností TZ v ocelárnách ISPAT Nová Huť prostřednictvím ČKA. Podle usnesení ze dne 12. listopadu 2003 mělo cenu těchto akcií stanovit Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

30.

Ve svém usnesení č. 357 ze 14. dubna 2004 vyjádřila česká vláda souhlas s tím, že cena za akcii nepřesáhne 1 250 Kč, přičemž vycházela ze dvou ocenění vypracovaných odborníky (jedním z nich byla společnost KPMG), kteří cenu za akcii stanovili na 1 291,37 Kč (podle prvního odborníka) a 1 100 – 1 300 Kč (podle druhého odborníka). Ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že transakci za tuto cenu považuje za transakci bez státní podpory a povolil ji. Transakce proběhla na konci dubna, kdy vláda České republiky koupila od TZ podíl v INH ve výši 10,54 % za cenu 1 250 Kč za akcii.

31.

V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen ‚KCP‘) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Cena, kterou společnost INH plánovala zaplatit minoritním akcionářům, vycházela z odborných ocenění. KCP je v České republice ze zákona odpovědná za to, aby minoritním akcionářům zajistila spravedlivé ocenění akcií. Ze všech veřejných subjektů má k akciovému trhu nejblíže a má s ním i největší zkušenosti. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května.

32.

Obecně by se při stanovování tržní hodnoty akcií měla dát přednost ceně na burze, pokud je k dispozici. V případě INH je ovšem problematické považovat cenu na burze za předobraz průměrného ocenění prováděného tržními subjekty. Měsíční a roční statistiky ukazují, že hodnota obchodů je velmi omezená. Cena na burze tedy není výsledkem interakce velkého počtu významných investorů. Investor v podmínkách tržní ekonomiky by se tudíž obrátil na nezávislého odborníka, který by mu pomohl určit objektivní hodnotu 10,54 % podílu, který má v úmyslu koupit. Takový investor navíc vždy využívá veškeré dostupné informace o dané společnosti. V tomto případě platí zejména druhý bod. Vzhledem k tomu, že společnost INH byla zprivatizována před necelými dvěma lety a pod vedením nového majoritního akcionáře LNM provádí rozsáhlou restrukturalizaci, jsou údaje o minulosti irelevantní a budoucí zisky se hůře odhadují. V důsledku toho je pravděpodobnější, že různí odborníci mohou ocenit akcie společnosti různě podle vlastních názorů na budoucí vývoj. Investor v podmínkách tržní ekonomiky tedy podrobí ocenění předložené odborníky kritické analýze na základě všech dostupných informací.

33.

V rozporu s tímto normálním postupem vláda nevyužila všech dostupných informací předtím, než stanovila kupní cenu podílu drženého společností TZ. Ani vláda ve svém usnesení ze 14. dubna 2004, ani ÚOHS ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 nevzal v úvahu cenu veřejné nabídky učiněné společností INH a schválené KCP dne 12. března 2004. Tato dvě rozhodnutí také nijak nevysvětlují rozdíl mezi cenou, kterou zaplatila vláda, a cenou, kterou zaplatila INH za zpětné odkoupení vlastních akcií. Nevysvětlují, proč nebyla cena, kterou KCP považovala za reprezentativní pro hodnotu akcií držených minoritními akcionáři, uplatněna i na vládní nákup 10,54 % podílu. Jako odpověď na otázky vznesené Komisí české orgány uvedly, že vláda je ve specifické situaci nutící ji k nákupu onoho 10,54 % podílu od TZ. České orgány zdůrazňovaly, že prostřednictvím akcionářského podílu by TZ mohly komplikovat a zpomalovat restrukturalizaci INH, například svoláváním valných hromad, což by mohlo ohrozit dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu jak bylo stanoveno ve Smlouvě o přistoupení. Komise tento argument neakceptuje, neboť nikdy během vyjednávání Smlouvy o přistoupení s českými orgány nebyla projednávána žádná otázka týkající se odkoupení akcionářského podílu TZ v INH. Příslušná vládní usnesení (č. 565 z 29. května 2002 a č. 587 z 5. června 2002) se týkají otázek prodeje státního podílu ve společnosti Nová Huť (předchozí název INH) ve výši 67,25 % společnosi LNM, a označují tento postup jako závěrečné kroky k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti Nová Huť. Příslušný obchodní plán pro INH se nezmiňuje o TZ jinak, než že je uvádí na seznamu akcionářů. Navíc tento argument nevysvětluje, proč by se vláda jako investor měla nacházet ve specifické situaci, která by jí umožňovala očekávat větší finanční výnos než mohou očekávat ostatní minoritní investoři. Druhý argument předložený českými orgány je, že dle ustanovení obchodního zákoníku mají akcionáři vlastnící podíl ve společnosti větší než 10 % určitá práva, zejména možnost svolat valnou hromadu se stanoveným programem a zablokovat možnost převodu jmění na většinového akcionáře. Komise má však pochybnosti, že by investor zamýšlející koupit minoritní podíl přikládal těmto ustanovením výraznou hodnotu, zvláště když má v úmyslu svůj podíl prodat v období tří let, jak plánují české orgány.

34.

Ačkoliv nebyly výslovně zmíněny ve vládním usnesení, v rozhodnutí ÚOHS ani během výměny informací s Komisí, je možné, že existují zřejmé důvody, které vysvětlují rozdíl mezi cenami obou transakcí. Na základě dostupných informací provedla Komise analýzu toho, zda se obě transakce věcně liší. Komise zejména ověřovala skutečnosti podobného charakteru jaké byly předloženy Soudem první instance v rozsudku v souvisejících věcech C-329/93 (10), C-62/95 (11) a C-63/95 (12). Tato analýza však neukázala žádné výrazné rozdíly. Vláda například nemůže očekávat synergie s jinými ocelářskými společnostmi, které kontroluje. I po koupi 10,54 % podílu zůstane minoritním akcionářem. Komise rovněž pohlížela na historické okolnosti. Dohodu o prodeji celého svého podílu ve výši 67,25 % ve společnosti Nová Huť společnosti LNM podepsala vláda v červnu 2002. Prodej byl dokončen 31. ledna 2003. Vyjednávání s LNM umožnilo vládě přístup k obchodnímu plánu. Pokud byly budoucí zisky tak slibné a vláda jako investor chtěla v tomto odvětví investovat, mohla si ponechat celý svůj podíl a neprodávat ho LNM, nebo ho prodat za vyšší cenu, či skoupit veškeré akcie tehdy dostupné na akciovém trhu (cena byla tehdy nižší než 100 Kč), případně vyjednávat s TZ o odkoupení jejich podílu. Ačkoliv zprávy jsou od té doby pozitivní (restrukturalizace INH probíhá dobře, vývoj na světových trzích s ocelí je příznivý), Komise přesto nechápe, proč má vláda jako investor pocit, že se ve srovnání s ostatními minoritními akcionáři nachází ve zvláštní situaci, která ospravedlňuje zaplacení příplatku.

35.

Jediný věcný rozdíl mezi oběma transakcemi, na který poukázala předběžná analýza, je velikost podílu. Podíl ve výši 10,54 % by mohl mít vyšší tržní hodnotu než malý objem akcií držený menšími investory. Kupec takového podílu ve výši 10,54 % ušetří transakční náklady a vyhne se zdlouhavé proceduře, kterou musí INH podstoupit v rámci zpětného odkupu akcií od menších investorů. Cena akcií držených menšími investory by rovněž mohla zahrnovat slevu za nelikviditu, neboť tyto akcie mohou být prodány pouze na akciovém trhu, kde je likvidita nízká. Komise si uvědomuje, že podíl ve výši 10,54 % nelze koupit na akciovém trhu, přinejmenším aniž by to vedlo k výraznému nárůstu ceny a ke zdlouhavé proceduře. Nízkou likviditu akcií držených menšími investory je však třeba srovnat s likviditou 10,54 % podílu, který měla vláda v úmyslu koupit. Již od srpna 2003 je veřejně známo, že tento cenný papír bude vyřazen z obchodování. V březnu 2004 bylo jasné, že toto vyřazení z obchodování proběhne na konci května. Po vyřazení z obchodování se tento 10,54 % podíl stane minoritním podílem v podniku kontrolovaném majoritním akcionářem, který bude vlastnit téměř všechny zbývající akcie. Ocenění takového podílu bude složitější, a tudíž i dražší, vzhledem k tomu, že nebude existovat burzovní cena a přísun informací z dané společnosti na veřejnost bude omezenější. Viditelnost a přitažlivost podílu bude nižší. Je pravděpodobné, že jediným potenciálním kupcem bude LNM. Za těchto okolností bude likvidita, tj. možnost rychle prodat bez nutnosti výrazně snižovat cenu, daného podílu velmi malá. Pokud tedy Komise uzná, že cena akcií držených menšími investory a odkoupených zpět společností INH zahrnuje slevu jako kompenzaci za jejich nelikviditu, představuje daný 10,54 % podíl rovněž nelikvidní investici. Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

36.

Závěrem lze říci, že s výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla odůvodňovat určitý příplatek, neshledala Komise důvody vysvětlující, proč by se cena schválená KCP jako objektivní hodnota nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu. Komise nenašla podstatné důvody ospravedlňující fakt, že by vláda měla zaplatit výrazně více ve srovnání s ostatními menšími investory. Komise má tudíž pochybnosti o tom, že vládní nákup akcií za cenu 1 250Kč za kus odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky v podobné situaci. Zdá se tedy, že tato transakce by mohla obsahovat podporu ve prospěch TZ. Takováto podpora se nezdá být v souladu ani s protokolem č. 2, ani s ustanoveními čl. 87 odst. 2 a 3.

3.   Převod dluhopisů – další státní podpora

37.

Druhou transakcí uvedenou ve vládním usnesení z 12. listopadu 2003 byl převod 10 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), vydaných společností TZ a v současné době držených ČKA, zpět na společnost TZ za celkovou cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů a cenou ve výši 100 mil. Kč (28,5 mil. EUR), kterou měly TZ zaplatit, měl představovat hodnotu státní podpory, která měla být poskytnuta TZ na řadu projektů týkajících se výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

38.

V rozhodnutí z 30. dubna 2004 ohledně výše zmíněných druhů projektů vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise a vyloučil státní podporu pro všechny projekty na léta 1997 – 2003 a také budoucí podporu zaměstnanosti. Schválil státní podporu pouze pro projekty na období let 2004 – 2006 o celkové výši 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) místo původně plánovaných 900 mil. Kč (28,5 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů ve výši 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR) a hodnotou státní podpory schválené ÚOHS ve výši 576,7 mil. Kč (18 mil. EUR), tj. částka 423,3 mil. Kč (13,4 mil. EUR), bude vyplacen společností TZ ve prospěch ČKA.

39.

Komise má silné pochybnosti o tom, zda dvě opatření z této poskytnuté podpory, a to podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty, jsou v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře platných v době, kdy byla podpora poskytnuta (13). Komise má tedy pochybnosti o těchto opatřeních a jejich cílech a musí přešetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s., a nejsou tudíž v rozporu s protokolem č. 2.

Podpora na uzavírání kapacit ve výši 4 152 500 Kč (0,13 mil. EUR)

40.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu v souladu se Sdělením Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství  (14). Toto sdělení říká, že za slučitelnou se společným trhem může být považována podpora pro ocelářské společnosti na pokrytí nákladů na platby dělníkům oceláren, kteří byli propuštěni nebo předčasně odešli do důchodu, za předpokladu, že:

platby skutečně vznikly částečným nebo úplným uzavřením oceláren, se kterým se nepočítalo při schvalování podpory,

platby nepřesáhnou výši obvyklou podle platných předpisů v členských státech,

podpora nepřesáhne 50 % těchto plateb.

41.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 30. dubna 2004 uvádí, že daná podpora je v souladu s výše zmíněným sdělením a týká se opatření ve formě odstavení části pece.

42.

Podle názoru Komise toto hodnocení není správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny. Pec má formu jednoho kusu zařízení a její částečné uzavření není možné. Je možné snížit teplotu pece nebo její výkon, ale to ještě nesnižuje její základní kapacitu a je samozřejmě možné ji znovu zvýšit.

43.

Komise má navíc pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena. Dále má Komise pochybnosti o výpočtu nákladů na toto propouštění.

44.

V rozhodnutí ÚOHS je zdůrazněno, že toto odstavení části pece musí být skutečné a nezvratné, není však uveden žádný termín, dokdy by toto mělo být uskutečněno.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců ve výši 44 088 300 Kč (1,4 mil. EUR)

45.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu na vzdělávání zaměstnanců v souladu s nařízením Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání  (15).

46.

V čl. 2 písm. e) tohoto nařízení se uvádí, že ‚vzdělávání se považuje za obecné, například když je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků‘.

47.

Podobně podle čl. 2 písm. d) tohoto nařízení ‚se specifickým vzděláváním rozumí vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů‘.

48.

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS neumožňují ověřit, zda jsou tyto definice dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

Závěrečné připomínky

49.

Společnost Třinecké železárny, a.s., nespadá pod protokol č. 2 ani pod ‚Aktualizovaný národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu‘ předložený Komisi v prosinci 2002. Žádný z dokumentů, které Komise formálně obdržela, se o TZ v souvislosti s restrukturalizací ani nezmiňuje.

50.

Zároveň však dokumenty předložené Komisi v únoru a březnu 2004 vytvářejí dojem, že daná opatření se týkají spíše restrukturalizační podpory společnosti Třinecké železárny, a.s. Rovněž název usnesení vlády České republiky č. 1126 přijatého 12. listopadu 2003 uvádí, že toto usnesení se týká ‚dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu – návrhu řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.‘

51.

Ačkoliv české orgány se v několika dopisech zmínily o tom, že ‚vládní rozhodnutí se netýká restrukturalizace TZ, ale – částečného – dokončení plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu tak, jak byl schválen Komisí‘, od srpna 2001 nebyla v plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu o TZ ani zmínka.

IV.   ZÁVĚR

52.

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí zahájit formální šetření ve smyslu čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES žádá Komise Českou republiku, aby předložila své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit danou podporu, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Jedná se zejména o tyto informace:

Skutečnosti vysvětlující rozdíl mezi cenou, kterou za 10,54 % podíl TZ v INH zaplatila vláda, a cenou, kterou za zpětný odkup svých akcií zaplatila společnost INH a kterou schválila KCP.

Podrobné informace o objemu a účelu všech veřejných podpor poskytnutých od roku 1997 Českou republikou společnosti Třinecké železárny, a.s.

Kopie všech projektů společnosti TZ týkajících se vzdělávání zaměstnanců na období let 2004 až 2006, které byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Informace ohledně motivačního účinku podpory na vzdělávání.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (obecné a specifické vzdělávání).

Kopie projektů, které mají pokrýt náklady na platby dělníkům společnosti TZ, kteří budou propuštěni nebo předčasně odejdou do důchodu v důsledku částečného ukončení výroby, jež byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení sdělení Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství.

Vysvětlení, jak je možné odstavit pouze část pece.

Potvrzení toho, že všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni (150 osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena.

Způsob výpočtu nákladů na propouštění.

53.

Komise Českou republiku žádá, aby okamžitě zaslala kopii tohoto dopisu příjemci podpory.

54.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být veškerá nezákonná podpora příjemci odebrána.

55.

Komise tímto Českou republiku informuje, že uvědomí zainteresované strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zainteresované strany ze států ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zainteresované strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění daného dopisu či oznámení.“


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(2)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že „odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…“.

(3)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Důvěrné informace.

(5)  V tomto případě byl použit směnný kurs ve výši 1 EUR = 31,582 Kč (kurs k 27. září 2004).

(6)  Podléhající služebnímu tajemství

(7)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(8)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že ‚odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…‘.

(9)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(10)  Spolková republika Německo, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH a Bremer Vulkan Verbund AG/Komise, Sb. rozh. 1996, s. I-5151

(11)  tamtéž.

(12)  tamtéž.

(13)  Ostatní poskytnutá podpora je plně v souladu s Obecnými zásadami Společenství o státních podporách na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) a s Rámcem Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

(14)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 3.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2005/C 22/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 19. ledna 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Gilde Buy-Out Fund II, („Gilde“, Nizozemsko) patřící do skupiny Rabobank („Rabobank“, Nizozemsko) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává kontrolu nad celým podnikem Bekaert Fencing NV („Bekaert“, Belgie) a jeho dceřiných společností na základě nákupu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Gilde: specializovaný investiční fond;

podniku Rabobank: bankovní a úvěrová instituce, finanční služby;

podniku Bekaert: výroba a prodej plotů z ocelových drátů, průmyslová pletiva, kabely a dráty.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamované transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Přístupné na webových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/10


Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti některých antidumpingových opatření

(2005/C 22/04)

1.   Jak stanoví čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 (1) o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, Komise oznamuje, že dnem níže uvedeným v tabulce skončí platnost výše uvedených antidumpingových opatření, pokud nebude v souladu s následujícím postupem zahájen přezkum.

2.   Postup

Výrobci ve Společenství mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat postačující důkazy o tom, že by ukončení platnosti daných opatření pravděpodobně vedlo k přetrvávání dumpingu a újmy či k jejich obnovení.

Rozhodne-li se Komise daná opatření přezkoumat, bude dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům ve Společenství poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci ve Společenství mohou písemnou žádost o přezkum v souladu s výše uvedenými informacemi zaslat Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod na adresu: European Commission, Directorate-General for Trade (Division B-1), J-79 5/16, B-1049 Brussels (2), kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem níže uvedeným v tabulce.

4.   Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995.

Produkt

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum ukončení platnosti

Černé barvotvorné složky

Japonsko

Antidumpingové clo

Nařízení Rady (ES) č. 2263/2000

(Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 1)

14. 10. 2005

Katodové trubice barevných televizorů

Indie

Korejská republika

Antidumpingové clo

Nařízení Rady (ES) č. 2313/2000

(Úř. věst. L 267, 20.10.2000, s. 1)

21. 10. 2005


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1, nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Telex COMEU B 21877; Telefax : (32-2) 295 65 05.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/11


Sdělení – Oznámení o názvech kvalifikací v odborném lékařství

(2005/C 22/05)

(Text s významem pro EHP)

Směrnice Rady 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES a zejména čl. 42a uvedené směrnice stanoví, že členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropské unie, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Italská republika a Belgické království oznámily změny názvů v seznamu názvů oborů odborné přípravy v odborném lékařství v těchto členských státech.

Příloha C směrnice 93/16/EHS ve znění směrnice 2001/19/ES se mění takto:

(1)

v položce stomatologie zní údaj pro Italskou republiku:

„Odontostomatologia (do 31. prosince 1994)“

(2)

v položce neuropsychiatrie zní údaj pro Italskou republiku:

„Neuropsichiatria (do 31. prosince 1999)“

(3)

v položce radiologie zní údaj pro Italskou republiku:

„Radiologia (do 31. prosince 1993)“

(4)

v položce klinická farmakologie zní údaj pro Italskou republiku:

„Farmacologia“

(5)

v položce gastroenterologická chirurgie zní údaj pro Italskou republiku:

„Chirurgia dell'apparato digerente“

(6)

v položce psychiatrie zní údaj pro Belgické království:

„Psychiatrie de l'adulte“/„volwassen psychiatrie“

(7)

v položce dětská a dorostová psychiatrie zní údaj pro Belgické království:

„Psychiatrie infanto-juvénile“/„Kinder en jeugdpsychiatrie“

Příslušné tabulky obsažené v příloze C směrnice 93/16/EHS zní proto takto:

Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Stomatologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (do 31. prosince 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Neuropsychiatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (do 31. prosince 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία - Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw – en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Radiologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (do 31. prosince 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Klinická farmakologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Gastroenterologická chirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Psychiatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Země

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Dětská a dorostová psychiatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder en jeugdpsychiatrie

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/17


Sdělení – Oznámení o názvech kvalifikací odborných zubních lékařů

(2005/C 22/06)

(Text s významem pro EHP)

Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES, a zejména článek 23a uvedené směrnice stanoví, že členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropské unie, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Belgické království oznámilo změnu jednoho názvu v seznamu názvů oborů odborné přípravy odborných zubních lékařů.

Příloha B směrnice 78/686/EHS ve znění směrnice 2001/19/ES se mění takto:

 

v položce 1. ortodoncie zní údaj pro Belgické království:

„Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie / Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, udělovaný: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique“.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/18


Sdělení – Oznámení subjektů vydávajících doklad o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči a porodních asistentek

(2005/C 22/07)

(Text s významem pro EHP)

Směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb a směrnice Rady 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1980 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb naposledy pozměněné směrnicí 2001/19/ES, a zejména článek 18a směrnice 77/452/EHS a 19a směrnice 80/154/EHS stanoví, že členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropské unie, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Polská republika oznámila ohledně subjektů vydávajících doklad o dosažené kvalifikaci změny v seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů (všeobecná péče) a diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek v tomto členském státě.

Příloha směrnice 77/452/EHS ve znění směrnice 2001/19/ES naposledy pozměněná přílohou II Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, se mění takto:

(1)

v položce subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci zní údaj pro Polskou republiku:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze“

(Vyšší vzdělávací instituce uznaná příslušnými orgány).

Příloha směrnice 80/154/EHS ve znění směrnice 2001/19/ES naposledy pozměněná přílohou II Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie se, mění takto:

(2)

v položce subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci zní údaj pro Polskou republiku:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze“

(Vyšší vzdělávací instituce uznaná příslušnými orgány).


III Oznámení

Komise

27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/19


Oznámení o nabídkovém řízení týkajícím se náhrady pro vývoz měkké pšenice do třetích zemí

(2005/C 22/08)

I.   VĚC

1.

Bylo zahájeno nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice spadající pod kód KN 1001 90 99 do třetích zemí.

2.

Celkové množství, pro které lze stanovit maximální vývozní náhrady podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 (1), činí přibližně 2 000 000 tun.

3.

Nabídkové řízení probíhá v souladu s ustanoveními:

nařízení Rady (EHS) č. 1784/2003 (2),

nařízení (ES) č. 1501/95,

nařízení Komise (ES) č. 115/2005 (3).

II.   LHŮTY

1.

Lhůta pro podání nabídek v prvním týdenním nabídkovém řízení začíná dne 28. ledna 2005 a uplyne dne 3. února 2005 v 10 hodin.

2.

Pokud jde o následující týdenní nabídková řízení, uplyne lhůta pro podání nabídek každý čtvrtek v deset hodin.

Lhůta pro podání nabídek v druhém týdenním nabídkovém řízení a v následujících nabídkových řízeních začíná první pracovní den, který následuje po uplynutí předešlé lhůty.

3.

Toto oznámení se zveřejní pouze za účelem zahájit toto nabídkového řízení. Aniž je dotčena jeho změna nebo jeho nahrazení, platí toto oznámení pro všechna týdenní nabídková řízení, která proběhla během doby platnosti tohoto nabídkového řízení.

Nicméně v týdnech, kdy nezasedá Řídící výbor pro obiloviny, nabídkové řízení je pozastaveno.

III.   NABÍDKY

1.

Písemně podané nabídky musejí být doručeny nejpozději ve dny a hodiny uvedené v hlavě II, a to buď na základě potvrzení o přijetí, nebo doporučeným dopisem, nebo telexem, faxem či telegramem, a to na jednu z těchto adres:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

fax: (02) 287 25 24,

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00, Praha1

tel.: (420) 222 87 14 58

fax: (420) 222 87 15 63

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

fax: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-60322

Frankfurt am Main

Adickesallee 40

fax: 15 64-6 24

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

tel.: (372) 7 37 12 00

fax: (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

télex: 221736 ITAG GR;

fax: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

télex: 23427 FEGA E;

fax: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris

Cedex 07

fax: 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

fax: 053 42843

Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

télex: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

fax: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανιςμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

tel.: (357) 22 55 77 77

fax: (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV – 1981 Riga

tel.: (371) 702 42 47

fax: (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos

Uzsienio Prekybos Departamentas

Blindziu g. 17

LT – 08111 Vilnius

tel.: (370) 52 69 17

fax: (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

télex: AGRIM L 2537;

fax: 45 01 78

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

tel.: (36) 12 19 45 20

fax: (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti – Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

tel.: (356) 22952 227/225/115

fax: (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

fax: (31 70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

fax: (00 43 1) 33 15 13 99, (00 43 1) 33 15 12 98

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z

Zagranica

Dzial Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

tel.: (48) 226 61 75 90

fax: (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo – Efidicio da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

fax: (351-21) 881 42 61

tel.: (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: (386) 14 78 92 28

fax: (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel.: (421) 259 26 63 97

fax: (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

fax: (09) 16 05 27 72, (09) 16 05 27 78

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

fax: 36 19 05 46

Cereal Exports – Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

tel.: (0191) 226 52 86

fax: (0191) 226 51 01

Nabídky, které nejsou podány telexem, faxem nebo telegramem, musejí být doručeny na příslušnou adresu ve dvojité zapečetěné obálce. Na vnitřní, rovněž zapečetěné obálce, je uvedeno:

„Nabídka do nabídkového řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do třetích zemí, – [nařízení (ES) č. 115/2005 – důvěrné.“

Dokud příslušný členský stát nesdělí zúčastněné osobě výběr nabídky, jsou podané nabídky závazné.

2.

Nabídka, jakož i důkaz a prohlášení podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1501/95 jsou sepsány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, jehož příslušný subjekt obdržel nabídku.

IV.   NABÍDKOVÁ JISTOTA

Nabídková jistota je složena ve prospěch příslušného subjektu.

V.   VÝBĚR NABÍDKY

Výběr nabídky zakládá:

a)

právo vydat v členském státě, kde byla nabídka podána, vývozní licenci, která uvádí vývozní náhradu uvedenou v nabídce a přidělenou pro příslušné množství;

b)

povinnost požádat v členském státě uvedeném v písmenu a) o vývozní licenci pro toto množství.


(1)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005.


Oprava

27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/22


Oprava seznamu zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 26b části A bodu ii) směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 ve znění směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12. října 1998 (zvláštní režim pro investiční zlato)

( Úřední věstník Evropské unie C 285 ze dne 23. listopadu 2004 )

(2005/C 22/09)

Strana 8, sloupec „Země původu“:

místo:

„ČESKÁ REPUBLIKA“,

má být:

„ČESKOSLOVENSKO“.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/22


Oprava jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce

( Úřední věstník Evropské unie C 10 ze dne 14. ledna 2005 )

(2005/C 22/10)

Strana 2, Portugalsko:

místo:

„pan Nuno Ataíde das Neves

pan José-Manuel Santos“,

má být:

„pan Paulo Morgado de Carvalho

pan Manuel Ferreira Maduro Roxo“.