ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 301

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
22. listopadu 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2279 ze dne 1. srpna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2023 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2280 ze dne 15. listopadu 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salacgrīvas nēģi (CHZO))

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2281 ze dne 15. listopadu 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lumblija (CHZO))

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2282 ze dne 21. listopadu 2022, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2022 do 30. prosince 2022 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu ( 1 )

22

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/2283 ze dne 21. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1351, kterým se Lotyšské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

119

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2284 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2022/2285 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2021/2255 o schválení objemu emise mincí v roce 2022 (ECB/2021/54) (ECB/2022/41)

212

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Ukrajina ve složení pro obchod č. 1/2022 ze dne 25. října 2022 o aktualizaci přílohy XV (Sbližování celních předpisů) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé [2022/2286]

214

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

22.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2279

ze dne 1. srpna 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2023

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Aby byly pokryty potřeby statistik v příslušných dílčích tématech stanovených v příloze I nařízení (EU) 2019/1700, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2023,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2023 jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2023

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné/popis proměnné

01.Technické údaje – 15 povinných technických proměnných, – 2 nepovinné technické proměnné

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok zjišťování

Informace o sběru údajů

INTDATE

Referenční datum – datum prvního dotazování

Informace o sběru údajů

STRATUM_ID

Stratum (vrstva)

Informace o sběru údajů

PSU

Primární jednotka výběrového souboru

Identifikace

HH_ID

ID domácnosti

Identifikace

IND_ID

ID jednotlivce

Identifikace

HH_REF_ID

ID domácnosti, do níž jednotlivec patří

Váhy

HH_WGHT

Váha domácnosti

Váhy

IND_WGHT

Váha jednotlivce

Charakteristiky dotazování

TIME

Doba trvání dotazování

Charakteristiky dotazování

INT_TYPE

Druh dotazování

Místo

COUNTRY

Země bydliště

Místo

GEO_NUTS1

Region bydliště

Místo

GEO_NUTS2

(nepovinně)

Region bydliště (nepovinně)

Místo

GEO_NUTS3

(nepovinně)

Region bydliště

(nepovinně)

Místo

DEG_URBA

Stupeň urbanizace

Místo

GEO_DEV

Zeměpisná poloha

02. Charakteristiky osob a domácností – 7 sbíraných proměnných, – 1 odvozená proměnná, 7 nepovinných proměnných

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

Demografické údaje

YEARBIR

Rok narození

Demografické údaje

PASSBIR

Narozeniny již měl/a

Demografické údaje

AGE

Věk, v celých letech

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZENSHIP

Země hlavního státního občanství

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CNTRYB

Země narození

Složení domácnosti

HH_POP

Velikost domácnosti (počet členů domácnosti)

Složení domácnosti

HH_POP_16_24 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 16 do 24 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_16_24S (nepovinně)

Počet studentů v domácnosti ve věku od 16 do 24 let

(nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_25_64 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 25 do 64 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_65_MAX (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku 65 let nebo starších (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD

Počet dětí mladších 16 let

Složení domácnosti

HH_CHILD_14_15

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 14 do 15 let

(nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD_5_13

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 5 do 13 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD_LE_4

(nepovinně)

Počet dětí ve věku 4 let nebo mladších (nepovinně)

03. Účast na trhu práce – 5 sbíraných proměnných, 3 nepovinné proměnné

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Základní charakteristiky zaměstnání

STAPRO

Postavení v hlavním zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

NACE1D

(nepovinně)

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

(nepovinně)

Základní charakteristiky zaměstnání

ISCO2D

Činnost v hlavním zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_ICT

Odborník v oblasti IKT, nebo jiný pracovník

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_MAN

Manuální pracovník, nebo jiný pracovník

Základní charakteristiky zaměstnání

EMPST_WKT

(nepovinně)

Plný nebo částečný hlavní pracovní úvazek (sebezařazení)

(nepovinně)

Doba trvání smlouvy/dohody

EMPST_CONTR (nepovinně)

Stálost hlavního zaměstnání

(nepovinně)

04. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia – 1 sbíraná proměnná, 1 odvozená proměnná

Dosažený stupeň vzdělání

ISCEDD

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší stupeň úspěšně ukončeného vzdělání)

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED

Souhrnné údaje o dosaženém stupni vzdělání

05. Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů – 1 sbíraná proměnná

Celkový měsíční příjem domácnosti

HH_IQ5

Celkový průměrný běžný čistý měsíční příjem

06. Zapojení do informační společnosti – 125 sbíraných proměnných, – 12 nepovinných proměnných, – 1 odvozená proměnná

Přístup k IKT

IACC

Přístup domácnosti k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení)

Používání IKT a jeho frekvence

IU

Poslední použití internetu, kdekoli, prostřednictvím jakéhokoli zařízení

Používání IKT a jeho frekvence

IFUS

Průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_DKPC

Používání internetu na stolním počítači během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_LPC

Používání internetu na laptopu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_TPC

Používání internetu na tabletu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_MP

Používání internetu na mobilním telefonu nebo chytrém telefonu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_OTH1

Používání internetu na jiných zařízeních (jako jsou např. chytrá TV, chytré reproduktory, herní konzole, čtečka elektronických knih, chytré hodinky) během posledních tří měsíců

Činnosti na internetu

IUEM

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání/přijímání elektronické pošty

Činnosti na internetu

IUPH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování (včetně videohovorů) prostřednictvím internetu

Činnosti na internetu

IUSNET

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků)

Činnosti na internetu

IUCHAT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro výměnu rychlých zpráv (instant messaging)

Činnosti na internetu

IUNW1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu zpravodajských stránek on-line, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line

Činnosti na internetu

IHIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu)

Činnosti na internetu

IUIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zboží nebo službách

Činnosti na internetu

IUPOL2

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyjádření se k občanským či politickým tématům prostřednictvím internetových stránek nebo sociálních médií

Činnosti na internetu

IUVOTE

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na konzultacích on-line nebo na hlasování o občanských či politických tématech (např. územní plánování, podepisování petice)

Činnosti na internetu

IUJOB

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání zaměstnání nebo zaslání žádosti o zaměstnání

Činnosti na internetu

IUSELL

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Činnosti na internetu

IUBK

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro elektronické bankovnictví (včetně mobilního bankovnictví)

Činnosti na internetu

IUOLC

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to formou účasti na kurzu on-line

Činnosti na internetu

IUOLM

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely formou používání jiných výukových materiálů on-line, než jsou úplné kurzy on-line (např. videoinstruktáže, webináře, elektronické učebnice, výukové aplikace nebo platformy)

Činnosti na internetu

IUOCIS1

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to ke komunikaci s vyučujícími nebo studenty s využitím zvukových nebo obrazových on-line nástrojů

Kontakt s veřejnou správou

IGOVIP

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v přístupu respondenta k informacím o jeho osobě uchovávaným těmito orgány nebo službami

Kontakt s veřejnou správou

IGOVIDB

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v přístupu respondenta k informacím z veřejných databází nebo rejstříků (např. informace o dostupnosti knih ve veřejných knihovnách, katastry nemovitostí, obchodní rejstříky)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12IF

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající ve zjišťování informací respondentem (např. informace o službách, dávkách, nárocích, právních předpisech, otevírací době)

Kontakt s veřejnou správou

IGOVIX

Respondent prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců nevyužil přístup k žádným osobním záznamům nebo databázím ani nezískal žádné informace pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12FM

Respondent během posledních 12 měsíců stahoval/tiskl úřední formuláře z internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOVAPR

Respondent si během posledních 12 měsíců sjednal schůzku nebo provedl rezervaci u orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace (např. rezervace knihy ve veřejné knihovně, schůzka se státním zaměstnancem nebo státním poskytovatelem zdravotní péče) pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOVPOST

(nepovinně)

Respondent během posledních 12 měsíců obdržel jakékoli úřední sdělení nebo dokumenty zaslané orgány veřejné moci prostřednictvím účtu respondenta na internetových stránkách nebo v aplikaci (název služby, existuje-li v daném státě) orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb (např. oznámení o pokutách nebo faktury, dopisy; doručování soudních předvolání, soudních písemností, [příklady z daného státu]) pro soukromé účely – s výjimkou e-mailových nebo SMS informačních zpráv nebo oznámení o tom, že dokument je k dispozici (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IGOVTAX1

Respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace podal pro soukromé účely vlastní daňové přiznání

Kontakt s veřejnou správou

IGOVODC

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v podání žádosti respondenta o úřední doklady nebo potvrzení (např. potvrzení o ukončení studia, rodný list, oddací list, doklad o rozvodu manželství, úmrtní list, potvrzení o pobytu, výpis z policejního nebo trestního rejstříku, [příklady z daného státu])

Kontakt s veřejnou správou

IGOVBE

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v podání žádosti respondenta o dávky nebo nároky (např. důchodové dávky, dávky v nezaměstnanosti, přídavky na dítě, zápis na školu nebo univerzitu [příklady z daného státu])

Kontakt s veřejnou správou

IGOVRCC

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v podání jiných žádostí, návrhů nebo stížností respondentem (např. hlášení krádeže policii, podání právní stížnosti, žádost o právní pomoc, zahájení občanskoprávního řízení u soudu, [příklady z daného státu])

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVNN

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nevznesl žádné nároky – respondent nemusel požadovat žádné dokumenty ani vznášet žádné nároky

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVLS

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – nedostatek dovedností či vědomostí (např. respondent nevěděl, jak internetové stránky či aplikaci použít, nebo bylo jejich použití příliš složité)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVSEC

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – obavy o bezpečnost osobních údajů nebo neochota platit on-line (obavy ze zneužití kreditní karty)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVEID

(nepovinně)

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – absence elektronického podpisu či aktivované elektronické identifikace (eID) nebo jiného nástroje k použití eID (nezbytného pro využití služeb) [příklady z daného státu] (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVOP

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – jménem respondenta to učinila jiná osoba (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVOTH

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace orgánů veřejné moci nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – jiný důvod

Kontakt s veřejnou správou

IEID

Použití elektronické identifikace (eID) respondentem [vnitrostátní seznam všech elektronických identifikací specifických pro danou zemi, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky (1)] pro přístup k on-line službám pro soukromé účely během posledních 12 měsíců

Kontakt s veřejnou správou

IEIDOC

Druh služeb, u nichž respondent použil elektronickou identifikaci (eID) [vnitrostátní seznam všech elektronických identifikací specifických pro danou zemi, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky] během posledních dvanácti měsíců – služby poskytované orgány veřejné moci nebo veřejnými službami země bydliště respondenta (např. podání daňového přiznání respondenta, žádost o sociální dávky, žádost o úřední potvrzení, přístup ke zdravotním záznamům respondenta, [vnitrostátní příklady])

Kontakt s veřejnou správou

IEIDEC

Druh služeb, u nichž respondent použil elektronickou identifikaci (eID) [vnitrostátní seznam všech elektronických identifikací specifických pro danou zemi, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky] během posledních dvanácti měsíců – služby poskytované orgány veřejné moci nebo veřejnými službami jiných evropských zemí (např. podání daňového přiznání respondenta, žádost o úřední dokumenty nebo potvrzení, [vnitrostátní příklady]) (existuje-li v daném státě)

Kontakt s veřejnou správou

IEIDBS

Druh služeb, u nichž respondent použil elektronickou identifikaci (eID) [vnitrostátní seznam všech elektronických identifikací specifických pro danou zemi, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky] během posledních dvanácti měsíců – služby poskytované podnikovým sektorem (např. přístup k bankovním službám, přihlášení k dopravním službám, identifikace prostřednictvím elektronické identifikace, např. na digitálním tržišti, [vnitrostátní příklady]) (existuje-li v daném státě)

Kontakt s veřejnou správou

IREIDNA

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – respondent o existenci elektronické identifikace nevěděl

Kontakt s veřejnou správou

IREIDNO

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – respondent elektronickou identifikaci nemá

Kontakt s veřejnou správou

IREIDNN

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – respondent nepotřeboval přístup k žádným on-line službám vyžadujícím elektronickou identifikaci

Kontakt s veřejnou správou

IREIDSEC

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – respondent se domnívá, že jejich používání není bezpečné (obavy o bezpečnost IKT, ochranu osobních údajů)

Kontakt s veřejnou správou

IREIDTEC

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – použitelnost/technické problémy (např. použití je příliš obtížné nebo není uživatelsky vstřícné, chybí vhodná čtečka karet, nekompatibilita softwaru, neakceptováno v případě služeb, k nimž respondent potřeboval přístup)

Kontakt s veřejnou správou

IREIDDEV

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – respondent nemohl elektronickou identifikaci použít k přístupu ke službě prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu

Kontakt s veřejnou správou

IREIDOTH

Důvody, proč nebyly během posledních 12 měsíců použity žádné elektronické identifikace, které jsou úředně uznány orgány veřejné moci nebo veřejnými službami a které mají podle nařízení eIDAS vysokou nebo značnou úroveň záruky – jiné důvody

Elektronické obchodování

IBUY

Poslední nákup nebo objednávka zboží či služeb prostřednictvím internetu k soukromým účelům

Elektronické obchodování

BCLOT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu oblečení (včetně sportovního), bot nebo doplňků (jako jsou tašky, šperky) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu sportovního zboží (kromě sportovního oblečení) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hraček pro děti nebo předmětů pro péči o děti (např. dětských plen, lahví nebo kočárků) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFURN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nábytku, bytových doplňků (např. koberců či záclon) nebo zahradnického sortimentu (např. nástrojů či rostlin) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMUFL

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hudby na nosičích CD, gramodeskách atd. a/nebo filmů či seriálů na nosičích DVD, discích Blu-ray atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBOOKNLG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu tištěných knih, časopisů či novin od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHARD1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu počítačů, tabletů, mobilních telefonů či příslušenství od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BEEQU1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu spotřební elektroniky (např. televizorů, stereopřehrávačů, fotoaparátů, reproduktorových lišt nebo chytrých reproduktorů, virtuálních asistentů) nebo spotřebičů pro domácnost (např. praček) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMED1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu léků či potravinových doplňků, jako jsou vitaminy (kromě obnovení lékařského předpisu on-line), od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFDR

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu donášek z restaurací, řetězců rychlého občerstvení či cateringových služeb od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFDS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu potravin či nápojů z obchodů nebo od poskytovatelů balíčků se surovinami pro domácí přípravu jídla od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCBW

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kosmetických a zkrášlovacích přípravků či výrobků wellness od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCPH

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu čisticích prostředků či výrobků pro osobní hygienu (např. zubních kartáčků, kapesníků, pracích prostředků nebo čistících utěrek) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jízdních kol, mopedů, automobilů nebo jiných vozidel či jejich náhradních dílů od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BOPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jiného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_ANY

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kteréhokoli z uvedeného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_DOM

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od tuzemských prodejců (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_EU

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z jiných zemí EU (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_WRLD

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z ostatních zemí světa (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_UNK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců, jejichž země původu není známa, (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_PP

Zboží zakoupené od soukromých osob prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMUSS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru hudby jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFLMS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru filmů nebo seriálů jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBOOKNLS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru elektronických knih nebo časopisů či novin on-line k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BGAMES

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru her on-line nebo jako stahování pro chytré telefony, tablety, počítače nebo konzoly k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSOFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru počítačového softwaru nebo jiného softwaru jako stahování včetně aktualizací k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHLFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru aplikací zaměřených na zdraví či fitness (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BAPP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru jiných aplikací (např. aplikace v oblasti výuky jazyků, cestování, počasí) (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na sportovní akce k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na kulturní nebo jiné akce (např. vstupenek do kina, na koncerty, veletrhy) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSIMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu předplatného internetového nebo mobilního telefonního připojení k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSUTIL

Používání internetu během posledních tří měsíců ke sjednání nové smlouvy na odběr elektřiny, vody či tepla, odstraňování odpadů nebo podobné služby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHHS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost (např. uklízení, hlídání dětí, opravy, zahradnické práce) (rovněž pokud byly nakoupeny od soukromých osob) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BTPS_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od dopravního podniku, např. k nákupu jízdenek/letenek na místní autobusovou, leteckou či vlakovou dopravu nebo cesty taxislužbou, k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BTPS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BRA_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u podniku, jako je hotel nebo cestovní agentura, k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BRA_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BOTS (nepovinně)

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jakýchkoli jiných služeb (kromě finančních a pojišťovacích služeb) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

(nepovinně)

Elektronické obchodování

BF

Kolikrát během posledních tří měsíců respondent nakoupil zboží či služby přes internet k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Překážky ve využívání a související obtíže

BTFW1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců bylo použití internetových stránek obtížné nebo bylo jejich fungování neuspokojivé (např. internetové stránky byly příliš komplikované, orientace na nich nesnadná, špatně fungovaly z technického hlediska)

Překážky v používání a související obtíže

BDGL1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly obtíže při vyhledávání informací o zárukách nebo jiných zákonných právech

Překážky v používání a související obtíže

BSPD1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců došlo k pozdějšímu dodání, než bylo uvedeno

Překážky v používání a související obtíže

BCPR1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců byly celkové náklady vyšší, než bylo uvedeno (např. neočekávané poplatky za transakci nebo neopodstatněné poplatky za záruku)

Překážky v používání a související obtíže

BWDN1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců došlo k dodání jiného či poškozeného zboží nebo k poskytnutí jiných či neuspokojivých služeb

Překážky v používání a související obtíže

BFRA1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly problémy s podvodným jednáním (např. nebylo dodáno žádné zboží nebo nebyly poskytnuty žádné služby, došlo ke zneužití údajů kreditní karty)

Překážky v používání a související obtíže

BCR1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly potíže při vyřizování stížností a zjednávání nápravy, nebo po podání stížnosti nenásledovala uspokojivá odpověď

Překážky v používání a související obtíže

BDNS1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců zahraniční prodejce neprodával do země respondenta

Překážky v používání a související obtíže

BOTH2

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly jiné problémy

Překážky v používání a související obtíže

BARR2X

Při nákupu on-line prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se nevyskytly žádné problémy

Elektronické obchodování

BFIN_IN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu pojištění, včetně cestovního pojištění, rovněž v rámci balíčku například s letenkou, pro soukromé účely prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_CR1

Používání internetu během posledních tří měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_SH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo prodeji akcií, dluhopisů, podílů ve fondech nebo jiných finančních aktiv pro soukromé účely prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Digitální dovednosti

CXFER1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující kopírování nebo přesunování souborů (např. dokumentů, dat, obrázků či videí) mezi složkami, zařízeními (např. prostřednictvím elektronické pošty, výměny rychlých zpráv (instant messaging), USB či kabelu) nebo v cloudovém úložišti

Digitální dovednosti

CINSAPP1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující stahování nebo instalaci softwaru nebo aplikací

Digitální dovednosti

CCONF1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující změnu nastavení softwaru, aplikace nebo zařízení (např. nastavení jazyka, barev, kontrastu, velikosti písma, přizpůsobení panelů nástrojů/nabídek)

Digitální dovednosti

CWRD1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující používání softwaru pro zpracování textu

Digitální dovednosti

CPRES2

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující vytváření souborů (např. dokumentů, obrázků či videí) sestávajících z více prvků, jako jsou například text, fotografie, tabulka, graf, animace nebo zvuk

Digitální dovednosti

CXLS1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující používání tabulkových procesorů

Digitální dovednosti

CXLSADV1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující používání pokročilých funkcí tabulkových procesorů (funkcí, vzorců, maker a dalších funkcí pro vývojáře) k uspořádání, analýze, strukturování nebo modifikaci dat

Digitální dovednosti

CEPVA1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující editaci fotografií, videosouborů nebo audiosouborů

Digitální dovednosti

CPRG2

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely zahrnující psaní kódu v programovacím jazyce

Digitální dovednosti

UDI

Informace nebo obsah (např. videa, obrázky) konzultované během posledních tří měsíců na internetových zpravodajských stránkách nebo sociálních médiích, které respondent považoval za nepravdivé nebo pochybné

Digitální dovednosti

TIC

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetových zpravodajských stránkách nebo v sociálních médiích

Digitální dovednosti

TICCSFOI

Respondent ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že ověřoval zdroje nebo vyhledával další informace na internetu (např. na dalších zpravodajských stránkách)

Digitální dovednosti

TICIDIS

Respondent ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že sledoval internetovou diskuzi o příslušných informacích nebo se takové diskuze zúčastnil

Digitální dovednosti

TICNIDIS

Respondent ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že o příslušných informacích diskutoval off-line s dalšími osobami nebo použil zdroje mimo internet

Digitální dovednosti

TICXND

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval, protože již věděl, že příslušné informace, obsah nebo zdroj nejsou spolehlivé

Digitální dovednosti

TICXSKL

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval, neboť se mu nedostávalo k tomu potřebných dovedností nebo vědomostí

Digitální dovednosti

TICXOTH

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval z jiných důvodů

Digitální dovednosti

HM

(nepovinně)

Zprávy, se kterými se respondent během posledních tří měsíců seznámil on-line a které považuje za nepřátelské nebo ponižující vůči skupinám osob nebo jednotlivcům ve videích, blozích, vlozích, v sociálních médiích nebo na zpravodajských stránkách (včetně části s komentáři) (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMPS (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to z důvodu politických nebo sociálních názorů (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMSO (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to z důvodu sexuální orientace (identita LGBTIQ osob) (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMSE (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to z důvodu pohlaví (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMRE (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to vzhledem k rasovému nebo etnickému původu (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMRB (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to z důvodu náboženského vyznání nebo přesvědčení (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMD (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to z důvodu zdravotního postižení (nepovinně)

Digitální dovednosti

HMOTH (nepovinně)

Skupiny lidí nebo jednotlivci, které/kteří jsou ve zprávách považovaných za nepřátelské nebo ponižující terčem útoků, nebo jsou proti nim tyto zprávy zaměřeny, a to z důvodu jiných osobních vlastností (nepovinně)

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RPS

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: seznámení se s prohlášením o zásadách ochrany soukromých údajů před poskytnutím osobních údajů

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RRGL

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení nebo zamítnutí přístupu k zeměpisné poloze respondenta

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_LAP

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení přístupu k profilu nebo obsahu na sociálních sítích či sdílených internetových úložištích

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RAAD

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: odmítnutí souhlasu s použitím osobních údajů pro reklamní účely

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_CWSC

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: ověření, že internetové stránky, pro které respondent poskytl osobní údaje, byly zabezpečené (např. internetové stránky https, logo nebo certifikáty bezpečnosti)

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_APD

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: žádost adresovaná správci nebo poskytovateli internetových stránek či internetového vyhledávače o přístup k údajům o respondentovi za účelem jejich aktualizace nebo smazání

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

PCOOK1

Změna nastavení ve vlastním internetovém prohlížeči za účelem zablokování nebo omezení souborů cookies v zařízeních respondenta

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

CCOOK (nepovinně)

Obavy, že se respondentovy on-line aktivity zaznamenávají za účelem nabízení cílené reklamy

(nepovinně)

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

USLCOOK

Používání softwaru, kterým je možnost sledování aktivit jednotlivce na internetu v zařízeních respondenta omezena


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73). Značná a vysoká úroveň záruky je definována v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 910/2014.


22.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2280

ze dne 15. listopadu 2022

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Salacgrīvas nēģi“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Salacgrīvas nēģi“ předložená Lotyšskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Salacgrīvas nēģi“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Salacgrīvas nēģi“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 281, 22.7.2022, s. 9.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2281

ze dne 15. listopadu 2022

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lumblija“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Lumblija“ předložená Chorvatskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Lumblija“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Lumblija“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 286, 27.7.2022, s. 57.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2282

ze dne 21. listopadu 2022,

kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2022 do 30. prosince 2022 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientech volatility.

(2)

Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů z konce posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 6. října 2022 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce září 2022. Uvedené informace byly dne 6. října 2022 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické informace okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.

(4)

Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu použily stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se toto nařízení použije.

(5)

Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, je ze závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr řádně odůvodněno, aby opatření stanovená tímto nařízením byla přijata podle článku 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2022 do 30. prosince 2022 technické informace uvedené v odstavci 2.

2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:

a)

příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;

b)

základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;

c)

pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. září 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility

Doba do splatnosti (v letech)

Euro

Česká koruna

Dánská koruna

Forint

Švédská koruna

Kuna

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Doba do splatnosti (v letech)

Lev

Britská libra

Rumunský leu

Zlotý

Islandská koruna

Norská koruna

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Doba do splatnosti (v letech)

Švýcarský frank

Australský dolar

Baht

Kanadský dolar

Chilské peso

Kolumbijské peso

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Doba do splatnosti (v letech)

Hongkongský dolar

Indická rupie

Mexické peso

Nový tchajwanský dolar

Novozélandský dolar

Rand

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Doba do splatnosti (v letech)

Real

Juan renminbi

Ringgit

Ruský rubl

Singapurský dolar

Jihokorejský won

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %

3,429  %

3,414  %

113

6,598  %

4,248  %

3,879  %

6,178  %

3,430  %

3,414  %

114

6,587  %

4,250  %

3,875  %

6,167  %

3,430  %

3,415  %

115

6,576  %

4,252  %

3,872  %

6,157  %

3,430  %

3,415  %

116

6,565  %

4,255  %

3,868  %

6,146  %

3,430  %

3,415  %

117

6,555  %

4,257  %

3,864  %

6,136  %

3,430  %

3,415  %

118

6,544  %

4,259  %

3,861  %

6,126  %

3,430  %

3,416  %

119

6,534  %

4,261  %

3,857  %

6,116  %

3,431  %

3,416  %

120

6,524  %

4,263  %

3,854  %

6,106  %

3,431  %

3,416  %

121

6,515  %

4,265  %

3,851  %

6,097  %

3,431  %

3,417  %

122

6,505  %

4,267  %

3,847  %

6,087  %

3,431  %

3,417  %

123

6,496  %

4,268  %

3,844  %

6,078  %

3,431  %

3,417  %

124

6,486  %

4,270  %

3,841  %

6,069  %

3,431  %

3,417  %

125

6,477  %

4,272  %

3,838  %

6,060  %

3,431  %

3,418  %

126

6,468  %

4,274  %

3,835  %

6,051  %

3,432  %

3,418  %

127

6,459  %

4,276  %

3,832  %

6,042  %

3,432  %

3,418  %

128

6,451  %

4,277  %

3,829  %

6,034  %

3,432  %

3,418  %

129

6,442  %

4,279  %

3,826  %

6,025  %

3,432  %

3,419  %

130

6,434  %

4,281  %

3,823  %

6,017  %

3,432  %

3,419  %

131

6,425  %

4,283  %

3,820  %

6,009  %

3,432  %

3,419  %

132

6,417  %

4,284  %

3,817  %

6,001  %

3,432  %

3,419  %

133

6,409  %

4,286  %

3,815  %

5,993  %

3,433  %

3,420  %

134

6,401  %

4,287  %

3,812  %

5,985  %

3,433  %

3,420  %

135

6,393  %

4,289  %

3,809  %

5,977  %

3,433  %

3,420  %

136

6,386  %

4,291  %

3,806  %

5,970  %

3,433  %

3,420  %

137

6,378  %

4,292  %

3,804  %

5,962  %

3,433  %

3,420  %

138

6,371  %

4,294  %

3,801  %

5,955  %

3,433  %

3,421  %

139

6,363  %

4,295  %

3,799  %

5,947  %

3,433  %

3,421  %

140

6,356  %

4,297  %

3,796  %

5,940  %

3,433  %

3,421  %

141

6,349  %

4,298  %

3,794  %

5,933  %

3,434  %

3,421  %

142

6,342  %

4,299  %

3,791  %

5,926  %

3,434  %

3,422  %

143

6,335  %

4,301  %

3,789  %

5,919  %

3,434  %

3,422  %

144

6,328  %

4,302  %

3,787  %

5,913  %

3,434  %

3,422  %

145

6,321  %

4,304  %

3,784  %

5,906  %

3,434  %

3,422  %

146

6,314  %

4,305  %

3,782  %

5,899  %

3,434  %

3,422  %

147

6,308  %

4,306  %

3,780  %

5,893  %

3,434  %

3,423  %

148

6,301  %

4,308  %

3,778  %

5,887  %