ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.179.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 179

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
14. července 2010


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 388/2010/EU ze dne 7. července 2010 o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 615/2010 ze dne 13. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 616/2010 ze dne 13. července 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/389/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

8

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2010/390/EU

 

*

Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU–Černá Hora č. 1/2010 ze dne 14. června 2010, kterým se přijímá její jednací řád

11

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur master-feeder a postupu pro oznamování (Úř. věst. L 176 ze dne 10.7.2010)

16

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZHODNUTÍ

14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 388/2010/EU

ze dne 7. července 2010

o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vztahy mezi Ukrajinou a Evropskou unií se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství. V roce 2005 schválily Společenství a Ukrajina akční plán evropské politiky sousedství, který stanoví střednědobé priority ve vztazích mezi EU a Ukrajinou. Tento akční plán byl v listopadu 2009 nahrazen programem přidružení EU-Ukrajina. Od roku 2007 vyjednávají Společenství a Ukrajina dohodu o přidružení, která má podle očekávání nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci. Rámec vztahů mezi EU a Ukrajinou je dále posílen nově zavedeným Východním partnerstvím.

(2)

Ukrajinské hospodářství je vzrůstající měrou zasaženo mezinárodní finanční krizí s výrazným snížením výroby, zhoršením fiskální situace a zvýšením potřeb v oblasti vnějšího financování.

(3)

Stabilizace ukrajinského hospodářství a jeho oživení jsou podporovány finanční pomocí Mezinárodního měnového fondu (MMF). Dohoda o pohotovostním úvěru MMF pro Ukrajinu byla schválena v listopadu 2008.

(4)

Po dalším zhoršení fiskální situace Ukrajiny byly do jejího státního rozpočtu nasměrovány velká část druhé tranše v rámci dohody o podpoře MMF a celá částka třetí tranše.

(5)

Ukrajina požádala Unii o makrofinanční pomoc vzhledem k zhoršující se hospodářské situaci a výhledu.

(6)

Vzhledem ke skutečnosti, že je v platební bilanci Ukrajiny na období 2009–2010 stále značný deficit financování, považuje se makrofinanční pomoc za vhodnou odpověď na žádost Ukrajiny o podporu hospodářské stabilizace spolu se stávajícím programem MMF. Tato makrofinanční pomoc podle očekávání přispěje rovněž k snížení potřeb státního rozpočtu v oblasti vnějšího financování.

(7)

Makrofinanční pomoc Unie může přispět k hospodářské stabilizaci pouze tehdy, pokud hlavní politické síly na Ukrajině zajistí politickou stabilitu a dosáhnou širokého konsensu ve věci důsledného provedení nezbytných strukturálních reforem.

(8)

Makrofinanční pomoc Unie by Ukrajině měla být poskytnuta navíc k půjčce poskytnuté na základě rozhodnutí Rady 2002/639/ES ze dne 12. července 2002 o poskytnutí doplňkové makrofinanční pomoci Ukrajině (2).

(9)

Makrofinanční pomoc Unie by neměla pouze doplňovat programy a zdroje z MMF a Světové banky, ale měla by zajistit přidanou hodnotu vyplývající ze zapojení Unie.

(10)

Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i obsahové stránce v souladu s opatřeními, jež byla přijata v rámci jednotlivých oblastí vnější činnosti a dalšími příslušnými politikami Unie.

(11)

Zvláštní cíle makrofinanční pomoci Unie by měly zvyšovat efektivitu, transparentnost a odpovědnost. Komise by měla plnění těchto cílů pravidelně sledovat.

(12)

Podmínky spojené s poskytnutím makrofinanční pomoci Unie by měly odrážet hlavní zásady a cíle politiky Unie vůči Ukrajině.

(13)

S cílem zajistit účinnou ochranu finančních zájmů Unie souvisejících s touto makrofinanční pomocí je nezbytné, aby Ukrajina přijala vhodná opatření v oblasti předcházení a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí souvisejících s touto finanční pomocí. Je rovněž nezbytné ustanovit vhodné kontroly ze strany Komise a vhodné audity ze strany Účetního dvora.

(14)

Uvolněním makrofinanční pomoci Unie nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(15)

Tuto makrofinanční pomoc by měla řídit Komise. Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor o vývoji souvisejícím s pomocí a poskytovat jim příslušné dokumenty, aby tak mohly sledovat provádění tohoto rozhodnutí.

(16)

V souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie mají být pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, předem stanoveny nařízením přijatým řádným legislativním postupem. Dokud nebude toto nové nařízení přijato, platí nadále rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3), s výjimkou regulativního postupu s kontrolou, který se nepoužije,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Unie poskytne Ukrajině makrofinanční pomoc ve formě půjčky s maximální částkou jistiny ve výši 500 milionů EUR a maximální průměrnou splatností 15 let s cílem podpořit stabilizaci ukrajinského hospodářství a snížit potřeby v oblasti platební bilance a rozpočtu určené ve stávajícím programu MMF.

2.   Za tímto účelem je Komise zmocněna vypůjčit potřebné prostředky jménem Unie.

3.   Uvolnění makrofinanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomické reformy stanovenými v programu přidružení EU-Ukrajina. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor o vývoji v oblasti řízení pomoci a poskytuje jim příslušné dokumenty.

4.   Makrofinanční pomoc Unie se poskytne po dobu dvou let a šesti měsíců, počínaje prvním dnem po vstupu memoranda o porozumění uvedeného v čl. 2 odst. 1 v platnost.

Článek 2

1.   Komise je zmocněna vyjednat s ukrajinskými orgány v souladu s poradním postupem podle čl. 6 odst. 2 podmínky v oblasti hospodářské politiky spojené s makrofinanční pomocí Unie, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění, obsahujícím časový rámec pro jejich plnění (dále jen „memorandum o porozumění“). Tyto podmínky jsou v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomické reformy stanovenými v programu přidružení EU-Ukrajina. Tyto zásady a cíle mají posílit efektivitu a transparentnost pomoci a odpovědnost za ni, zejména včetně systémů řízení veřejných financí na Ukrajině. Komise pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto cílů. Podrobné finanční podmínky pomoci jsou stanoveny v dohodě o půjčce, která bude sjednána mezi Komisí a ukrajinskými orgány.

2.   Během provádění makrofinanční pomoci Unie Komise sleduje řádný stav ukrajinských finančních mechanismů, správních postupů, mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto pomoc, a dodržování dohodnutého časového rámce.

3.   Komise pravidelně ověřuje, zda je ukrajinská hospodářská politika v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Hospodářským a finančním výborem.

Článek 3

1.   Komise poskytne Ukrajině makrofinanční pomoc Unie ve dvou splátkách půjčky s výhradou podmínek uvedených v odstavci 2. Výše každé splátky je stanovena v memorandu o porozumění.

2.   Komise rozhodne o uvolnění splátek pod podmínkou uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky dohodnutých v memorandu o porozumění. K vyplacení druhé splátky nedojde před uplynutím tří měsíců od uvolnění první splátky.

3.   Finanční prostředky Unie se vyplatí Ukrajinské národní bance. S výhradou ustanovení sjednaných v memorandu o porozumění, včetně potvrzení o zbývajících rozpočtových potřebách v oblasti financování, mohou být finanční prostředky Unie převedeny ukrajinskému ministerstvu financí jako konečnému příjemci.

Článek 4

1.   Úvěrové operace uvedené v tomto rozhodnutí se uskuteční v eurech se stejným dnem připsání a Unie se nesmí týkat změna splatnosti, riziko směnných kurzů nebo riziko úrokových sazeb ani žádné jiné obchodní riziko.

2.   Komise přijme na žádost Ukrajiny nezbytná opatření s cílem zajistit, aby do podmínek půjčky byla zahrnuta doložka o předčasném splacení a aby byla spojena s odpovídající doložkou v podmínkách úvěrových operací.

3.   Na žádost Ukrajiny a v případě, že okolnosti umožní výhodnější úrokové sazby u půjčky, může Komise refinancovat všechny nebo část svých původních půjček nebo restrukturalizovat odpovídající finanční podmínky. Refinanční nebo restrukturalizační operace se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1 a nesmí vést k prodloužení průměrné splatnosti dotyčné půjčky nebo zvýšení částky nesplacené jistiny ke dni refinancování nebo restrukturalizace.

4.   Veškeré náklady, které Unii vzniknou v souvislosti s úvěrovými operacemi na základě tohoto rozhodnutí, nese Ukrajina.

5.   O vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3 je informován Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor.

Článek 5

Makrofinanční pomoc Unie se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4), a jeho prováděcími pravidly (5). Konkrétní opatření, která musí Ukrajina provést za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s pomocí, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění a dohodě o půjčce, které budou sjednány s ukrajinskými orgány. V zájmu zajištění větší transparentnosti řízení a vyplácení finančních prostředků stanoví memorandum o porozumění a dohoda o půjčce rovněž možnost kontrol, včetně kontrol a inspekcí na místě, ze strany Komise, a to i Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Kromě toho stanoví i možnost provádění auditů, včetně případných auditů na místě, ze strany Účetního dvora.

Článek 6

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 7

Komise každý rok do 31. srpna předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce, včetně vyhodnocení. Zpráva uvádí souvislost mezi podmínkami v oblasti politiky stanovenými v memorandu o porozumění, průběžnými výsledky Ukrajiny v hospodářské a fiskální oblasti a rozhodnutími Komise o uvolnění splátek pomoci.

Do dvou let po uplynutí doby pro poskytnutí půjčky uvedené v čl. 1 odst. 4 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení ex post.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 7. července 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2010.

(2)  Úř. věst. L 209, 6.8.2002, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 615/2010

ze dne 13. července 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

43,1

TR

89,0

ZZ

66,1

0707 00 05

MK

41,0

TR

108,5

ZZ

74,8

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

92,6

TR

111,6

UY

89,5

ZA

83,7

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

88,4

BR

71,3

CA

119,1

CL

88,6

CN

57,3

NZ

113,3

US

114,1

UY

116,3

ZA

95,8

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

91,6

CL

136,3

NZ

141,4

ZA

98,1

ZZ

116,9

0809 10 00

TR

198,0

ZZ

198,0

0809 20 95

TR

280,3

US

509,9

ZZ

395,1

0809 30

AR

130,0

TR

147,1

ZZ

138,6

0809 40 05

IL

131,9

TR

166,1

ZZ

149,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 616/2010

ze dne 13. července 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 604/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 174, 9.7.2010, s. 44.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 14. července 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

48,79

2,83

1701 99 10 (2)

48,79

0,00

1701 99 90 (2)

48,79

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/8


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. července 2010,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

(2010/389/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada uložila nařízením (ES) č. 1212/2005 (2) konečné antidumpingové clo na dovoz některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“) do Unie. Uvedené nařízení bylo naposledy pozměněno nařízením Rady (ES) č. 500/2009 (3).

(2)

Komise rozhodnutím 2006/109/ES (4) přijala společný cenový závazek (dále jen „závazek“) od čínské obchodní komory pro dovoz a vývoz strojních zařízení a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products) (dále jen „CCCME“) společně s dvaceti spolupracujícími čínskými společnostmi a spolupracujícími skupinami společností (dále jen „společnosti“). Uvedené rozhodnutí bylo naposledy pozměněno rozhodnutím Komise 2010/177/EU (5).

(3)

V rámci závazku společnosti mimo jiné slíbily, že dotčený výrobek neprodají prvnímu nezávislému odběrateli v Evropské unii (dále jen „EU“) za nižší než určitou minimální dovozní cenu (dále jen „MDC“) stanovenou v závazku.

(4)

Společnosti rovněž slíbily, že tento závazek nebudou obcházet, např. uzavíráním dohod o vyrovnání se svými odběrateli či uváděním zavádějících údajů ohledně původu dotčeného výrobku nebo identity vývozce.

(5)

Ze závazku pro společnosti rovněž vyplývá povinnost pravidelně Evropské komisi (dále jen „Komise“) poskytovat podrobné informace ve formě čtvrtletních zpráv o veškerém prodeji dotčeného výrobku na vývoz do EU. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že údaje uváděné v těchto zprávách o prodeji jsou ve všech ohledech úplné, vyčerpávající a správné a že transakce jsou zcela v souladu s podmínkami závazku.

(6)

Aby bylo zaručeno dodržování závazku, společnosti se rovněž zavázaly, že umožní inspekce na místě ve svých prostorách za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uváděných ve zmíněných čtvrtletních zprávách a že poskytnou veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné.

(7)

Kromě toho, jak je v závazku dále stanoveno, jej Komise přijímá na základě důvěry a jakákoli činnost, jež by mohla poškodit vztah s Komisí založený na důvěře, by mohla být důvodem k okamžitému odvolání závazku.

(8)

Rozhodnutí 2006/109/ES dále stanoví, že se porušení ze strany kterékoliv společnosti nebo CCCME považuje za porušení závazku ze strany všech signatářů. Kromě toho závazek dále stanoví, že porušení nebo podezření z porušení jakéhokoli ustanovení závazku má za následek odvolání přijatého závazku s platností pro všechny společnosti, a to bez ohledu na stupeň významnosti takového porušení.

(9)

V roce 2010 byla provedena inspekce v prostorách jednoho ze spolusignatářů závazku, společnosti Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory (dále jen „Ma Gang“) v Čínské lidové republice.

(10)

Společnost Ma Gang při této inspekci prohlásila, že není ve spojení s žádným jiným výrobcem dotčeného výrobku ani že podle podmínek závazku neprodává dotčený výrobek od žádného jiného výrobce.

(11)

Poté co proběhla inspekce, obdržely útvary Komise v rámci spolupráce s italskými celními orgány informace, jež jednoznačně dokládají, že od přijetí závazku společnost Ma Gang různými způsoby obchází jeho podmínky.

(12)

Bylo zjištěno, že společnost Ma Gang uzavřela dohodu o vyrovnání nejméně s jedním odběratelem v EU, přičemž oficiální fakturovaná cena byla sjednána na úrovni rovnající se nebo převyšující MDC, zatímco „skutečná“ prodejní cena byla nižší než MDC a rozdíl byl odběrateli v EU vrácen.

(13)

V e-mailové korespondenci z let 2007 a 2008 mezi společností Ma Gang a jedním odběratelem v EU je podrobně popsána dohoda o vyrovnání, včetně výpočtu částky, jež má být vrácena, a způsobu, jakým má být dosaženo toho, že tento postup nebude v účetnictví společnosti Ma Gang zjistitelný. Kromě toho je v jedné poznámce z roku 2008 zmíněna zpětná úhrada odběrateli v souvislosti se dvěma konkrétními fakturami (A714/TPL07002 a A714/TPL070921).

(14)

Bylo rovněž zjištěno, že společnost Ma Gang jako kompenzaci za fakturovanou cenu dotčeného výrobku nabídla, že uměle sníží prodejní cenu výrobku, na nějž se nevztahují antidumpingová opatření.

(15)

Existují důkazy, že společnost Ma Gang během inspekce poskytla informace, jež jsou v několika ohledech zavádějící.

(16)

Zaprvé se ukázalo, že společnost Ma Gang je ve spojení s jiným čínským výrobcem dotčeného výrobku (dále jen „druhá společnost“), neboť v několika e-mailových zprávách byla zmíněna skutečnost, že vlastník společnosti Ma Gang je otcem vlastníka druhé společnosti. Navíc pro druhou společnost pracoval nejméně do konce roku 2008 jeden vysoce postavený vedoucí pracovník společnosti Ma Gang, což dokládá skutečnost, že korespondence mezi odběratelem v EU a společností Ma Gang často probíhala za použití e-mailové adresy a faxového čísla druhé společnosti.

(17)

Zadruhé existuje důkaz, že společnost Ma Gang porušila své povinnosti vyplývající ze závazku tím, že prodávala dotčený výrobek vyrobený druhou společností podle podmínek závazku a uváděla tak zavádějící údaje ohledně identity vývozce. Díky tomuto postupu se nejméně jeden odběratel v EU vyhnul zaplacení zbytkového antidumpingového cla v sazbě 47,8 %, jež se na druhou společnost vztahuje.

(18)

Kromě toho společnost Ma Gang v roce 2006 v e-mailové zprávě nabídla, že dotčený výrobek zašle přes Koreu. K této nabídce byla přiložena smlouva vystavená jednou společností v Koreji.

(19)

Na základě skutečností uvedených ve 12. až 18. bodě odůvodnění byl učiněn závěr, že společnost Ma Gang porušila závazek v několika ohledech.

(20)

Dohodou o vyrovnání uzavřenou nejméně s jedním odběratelem v EU společnost Ma Gang trvale porušovala pravidlo MDC. Tím, že při prodeji dotčeného výrobku vyrobeného druhou společností, na kterou se závazek nevztahuje, vystavovala společnost Ma Gang faktury s odvoláním na závazek, rovněž uváděla zavádějící údaje ohledně identity vývozce. Kromě toho společnost Ma Gang nabídla, že uvede zavádějící údaje ohledně původu dotčeného výrobku. Za další porušení závazku se navíc považuje poskytnutí nesprávných informací ze strany společnosti Ma Gang při inspekci v lednu 2010.

(21)

A nakonec, trvalé a časté porušování závazku narušilo důvěru, jež byla základem pro přijetí závazku.

(22)

Společnost a CCCME byly písemně upozorněny na základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě by přijatý společný závazek měl být odvolán a měla by být uplatněna konečná antidumpingová cla.

(23)

CCCME předložila v rámci stanovených lhůt písemná stanoviska a rovněž požádala o slyšení a byla vyslechnuta.

(24)

Společnost Ma Gang potvrdila, že její vysoce postavený vedoucí pracovník skutečně porušil povinnosti vyplývající ze závazku, jak je popsáno výše, avšak upozornila, že tato osoba jednala bez vědomí společnosti Ma Gang a byla okamžitě propuštěna. Společnost Ma Gang rovněž potvrdila, že je ve spojení s druhou společností (vlastníky jsou otec a syn). Zdůraznila však, že obě společnosti působí nezávisle na sobě. Stejně tak společnost Ma Gang potvrdila, že nabídla zaslat dotčený výrobek přes Koreu. Poukázala však na to, že se tato zásilka nikdy neuskutečnila.

(25)

CCCME nepopřela, že jeden spolusignatář závazek porušil. Namítla však, že odvolání závazku s platností pro všechny spolusignatáře by bylo možné považovat za nepřiměřeně tvrdý trest vůči všem ostatním společnostem, které podmínky závazku od jeho vstupu v platnost v roce 2006 důsledně dodržují, zejména vzhledem k tomu, že v rámci četných inspekcí a intenzivních monitorovacích opatření nebyly zjištěny žádné podstatné problémy s prováděním závazku. CCCME rovněž zdůraznila, že spolu s dotčenými společnostmi neustále usilovala o lepší provádění závazku a že indexovaná MDC představovala účinné antidumpingové opatření.

(26)

Kromě toho CCCME předložila návrh dohody, kterou krátce po zveřejnění zjištění podepsala CCCME a všichni spolusignatáři kromě společnosti Ma Gang. Tato dohoda přenáší na CCCME ještě rozsáhlejší pravomoci v oblasti monitorování, zejména jsou posílena práva CCCME vůči každému jednotlivému spolusignatáři.

(27)

V reakci na tato tvrzení je třeba zdůraznit, že společná odpovědnost, kterou přijali všichni spolusignatáři závazku, byla nezbytnou podmínkou pro přijetí závazku ze strany Komise. Z toho důvodu, a vzhledem k vážnému a opakovanému porušování závazku, je povinností Komise závazek neprodleně odvolat.

(28)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by mělo být přijetí uvedeného závazku odvoláno a rovněž by mělo být zrušeno rozhodnutí 2006/109/ES. V souladu s tím by se mělo na dovoz dotčeného výrobku od daných společností použít konečné antidumpingové clo uložené čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1212/2005,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/109/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 59.

(5)  Úř. věst. L 77, 24.3.2010, s. 55.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/11


ROZHODNUTÍ RADY STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU–ČERNÁ HORA č. 1/2010

ze dne 14. června 2010,

kterým se přijímá její jednací řád

(2010/390/EU)

RADA STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Černá Hora na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na články 119 a 120 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že uvedená dohoda vstoupila v platnost dne 1. května 2010,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předsednictví

Radě stabilizace a přidružení předsedají střídavě po dobu dvanácti měsíců předseda Rady Evropské unie ve složení pro zahraniční záležitosti jménem Evropské unie a jejích členských států a Evropského společenství pro atomovou energii a zástupce vlády Černé Hory. První období začíná dnem prvního zasedání Rady stabilizace a přidružení a končí dne 31. prosince 2010.

Článek 2

Zasedání

Rada stabilizace a přidružení se schází pravidelně jednou ročně na ministerské úrovni. Mimořádná zasedání Rady stabilizace a přidružení se mohou konat po dohodě stran na žádost kterékoli ze stran. Každé zasedání Rady stabilizace a přidružení se koná na místě obvyklém pro zasedání Rady Evropské unie a v den dohodnutý oběma stranami, nedohodnou-li se strany jinak. Zasedání Rady stabilizace a přidružení svolávají společně tajemníci Rady stabilizace a přidružení po dohodě s předsedou.

Článek 3

Zastoupení

Nemohou-li se členové Rady stabilizace a přidružení zúčastnit zasedání, mohou za sebe poslat zástupce. Přeje-li si být člen takto zastoupen, je povinen sdělit předsedovi jméno svého zástupce, a to před konáním zasedání, na kterém má být takto zastoupen. Zástupce člena Rady stabilizace a přidružení vykonává všechna práva člena, jehož zastupuje.

Článek 4

Delegace

Členové Rady stabilizace a přidružení mohou být doprovázeni úředníky. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegace každé ze stran. Budou-li na programu jednání záležitosti týkající se Evropské investiční banky, zúčastní se zasedání Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel zástupce této banky. Za účelem získání informací o konkrétních záležitostech může Rada stabilizace a přidružení přizvat k účasti na zasedání nečleny.

Článek 5

Sekretariát

Funkci tajemníků Rady stabilizace a přidružení vykonávají společně úředník generálního sekretariátu Rady Evropské unie a úředník mise Černé Hory při Evropské unii.

Článek 6

Písemný styk

Korespondence určená Radě stabilizace a přidružení se zasílá předsedovi Rady stabilizace a přidružení na adresu generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Oba tajemníci zajistí zaslání korespondence předsedovi Rady stabilizace a přidružení a podle potřeby její rozeslání ostatním členům Rady stabilizace a přidružení. Rozesílaná korespondence se zasílá generálnímu sekretariátu Komise, stálým zastoupením členských států a misi Černé Hory při Evropské unii.

Sdělení předsedy Rady stabilizace a přidružení jsou zasílána oběma tajemníky adresátům a podle potřeby rozesílána i dalším členům Rady stabilizace a přidružení na adresy uvedené v druhém pododstavci.

Článek 7

Veřejnost

Zasedání Rady stabilizace a přidružení jsou neveřejná, není-li rozhodnuto jinak.

Článek 8

Program jednání

1.   Předseda připraví pro každou schůzi předběžný pořad jednání. Tento program zašlou nejpozději 15 dnů před zahájením zasedání tajemníci Rady stabilizace a přidružení adresátům uvedeným v článku 6. Předběžný program jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději 21 dnů před zahájením zasedání; do předběžného programu jednání však nejsou zahrnuty body, ke kterým tajemníci neobdrží podklady nejpozději v den odeslání programu. Na počátku každého zasedání Rada stabilizace a přidružení schválí program jednání. Jiný bod, než jsou body uvedené v prozatímním programu, může být do programu zařazen, jen pokud s tím obě strany souhlasí.

2.   Předseda po dohodě s oběma stranami může zkrátit lhůty uvedené v odstavci 1 tak, aby se zohlednily okolnosti konkrétního případu.

Článek 9

Zápis z jednání

Oba tajemníci vypracují z každého jednání návrh zápisu. Ke každému bodu programu jednání se v zápisu zpravidla uvádí

dokumenty předložené Radě stabilizace a přidružení,

prohlášení, o jejichž zařazení do zápisu požádal člen Rady stabilizace a přidružení,

přijatá rozhodnutí, učiněná doporučení, schválená prohlášení a přijaté závěry.

Návrh zápisu se předkládá Radě stabilizace a přidružení ke schválení. Schválený zápis podepíše předseda a oba tajemníci. Zápis se uloží do archivu generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který plní roli depozitáře, pokud jde o dokumenty přidružení. Všem adresátům uvedeným v článku 6 bude zaslána ověřená kopie.

Článek 10

Rozhodnutí a doporučení

1.   Rada stabilizace a přidružení přijímá rozhodnutí a činí doporučení po společné dohodě stran. Pokud se na tom strany dohodnou, může Rada stabilizace a přidružení přijímat rozhodnutí nebo činit doporučení v písemném řízení.

2.   Rozhodnutí a doporučení Rady stabilizace a přidružení ve smyslu článku 121 dohody o stabilizaci a přidružení se označují jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“, dále následuje pořadové číslo, datum jejich přijetí a popis jejich předmětu. Rozhodnutí a doporučení Rady stabilizace a přidružení podepisuje předseda a správnost stvrzují oba tajemníci. Rozhodnutí a doporučení se zasílají všem adresátům uvedeným v článku 6 výše. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Rady stabilizace a přidružení ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 11

Jazyky

Úředními jazyky Rady stabilizace a přidružení jsou úřední jazyky obou stran. Není-li stanoveno jinak, vychází Rada stabilizace a přidružení ve svých rozpravách z podkladů vypracovaných v těchto jazycích.

Článek 12

Výdaje

Evropská unie a Černá Hora hradí vlastní výdaje vzniklé v důsledku jejich účasti na zasedáních Rady stabilizace a přidružení, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace. Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních, překlady a kopírováním dokumentů nese Evropská unie, s výjimkou výdajů spojených s tlumočením a překladem z a do úředního jazyka Černé Hory, jež nese Černá Hora. Ostatní výdaje spojené s organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 13

Výbor pro stabilizaci a přidružení

1.   Zřizuje se Výbor pro stabilizaci a přidružení, který je Radě stabilizace a přidružení nápomocen při výkonu jejích povinností. Výbor tvoří zástupci Rady Evropské unie a zástupci Evropské komise na jedné straně a zástupci černohorské vlády na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

2.   Výbor pro stabilizaci a přidružení připravuje zasedání a rozpravy Rady stabilizace a přidružení a případně i provádí rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení; obecně pak zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné fungování dohody o stabilizaci a přidružení. Zabývá se všemi záležitostmi, které mu postoupí Rada stabilizace a přidružení, jakož i jakýmikoliv dalšími otázkami, které mohou vyvstat během každodenního provádění dohody o stabilizaci a přidružení. Předkládá Radě stabilizace a přidružení všechny návrhy rozhodnutí/doporučení ke schválení.

3.   V případech, kdy dohoda o stabilizaci a přidružení stanoví povinnost nebo možnost konzultací, mohou se takové konzultace konat v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení. Po dohodě obou stran mohou konzultace pokračovat i v rámci Rady stabilizace a přidružení.

4.   Jednací řád Výboru pro stabilizaci a přidružení je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

V Lucemburku dne 14. června 2010.

Za Radu stabilizace a přidružení

předseda

D. LÓPEZ GARRIDO


PŘÍLOHA

Jednací řád Výboru pro stabilizaci a přidružení

Článek 1

Předsednictví

Výboru pro stabilizaci a přidružení předsedají střídavě po dobu dvanácti měsíců zástupce Evropské komise jménem Evropské unie a jejích členských států a Evropského společenství pro atomovou energii a zástupce vlády Černé Hory. První období začíná dnem prvního zasedání Rady stabilizace a přidružení a končí dne 31. prosince 2010.

Článek 2

Zasedání

Zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení se konají podle potřeby, se souhlasem obou stran. Každé zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení se koná v čase a místě dohodnutém oběma stranami. Zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení svolává předseda tohoto výboru.

Článek 3

Delegace

Předseda musí být před každým zasedáním informován o zamýšleném složení delegací každé strany.

Článek 4

Sekretariát

Funkci tajemníků Výboru pro stabilizaci a přidružení zastávají společně jeden úředník Evropské komise a jeden úředník vlády Černé Hory. Všechna sdělení předsedy nebo předsedovi Výboru pro stabilizaci a přidružení v rámci tohoto rozhodnutí se zasílají tajemníkům Výboru pro stabilizaci a přidružení a tajemníkům a předsedovi Rady stabilizace a přidružení.

Článek 5

Veřejnost

Zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení jsou neveřejná, není-li rozhodnuto jinak.

Článek 6

Program jednání

1.   Předseda na každé zasedání připraví předběžný program jednání. Tento program zašlou nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání tajemníci Výboru pro stabilizaci a přidružení adresátům uvedeným v článku 4. Předběžný program jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději 21 dnů před zahájením zasedání; do předběžného programu jednání však nejsou zahrnuty body, ke kterým tajemníci neobdrží podklady nejpozději v den odeslání programu. Za účelem získání informací o konkrétních záležitostech může Výbor pro stabilizaci a přidružení přizvat k účasti na zasedání odborníky. Na počátku každého zasedání Výbor pro stabilizaci a přidružení schválí program jednání. Jiný bod, než jsou body uvedené v prozatímním programu, může být zařazen do programu, jen pokud s tím obě strany souhlasí.

2.   Předseda po dohodě s oběma stranami může zkrátit lhůty uvedené v odstavci 1 tak, aby se zohlednily okolnosti konkrétního případu.

Článek 7

Zápis z jednání

Z každého zasedání se pořizuje zápis, který vychází se shrnutí závěrů Výboru pro stabilizaci a přidružení vypracovaného předsedou. Zápis po schválení Výborem pro stabilizaci a přidružení podepisuje předseda a tajemníci a ukládá se u každé ze smluvních stran. Jedno vyhotovení zápisu se zašle adresátům uvedeným v článku 4.

Článek 8

Rozhodnutí a doporučení

V konkrétních případech, kdy Rada stabilizace a přidružení zmocní Výbor pro stabilizaci a přidružení v souladu s článkem 122 dohody o stabilizaci a přidružení přijímat rozhodnutí nebo činit doporučení, označí se tyto akty jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“, dále následuje pořadové číslo, datum jejich přijetí a popis jejich předmětu. Rozhodnutí a doporučení se přijímají po společné dohodě stran. Pokud se na tom strany dohodnou, může Výbor pro stabilizaci a přidružení přijímat rozhodnutí nebo činit doporučení v písemném řízení. Rozhodnutí a doporučení Výboru pro stabilizaci a přidružení podepisuje předseda a správnost stvrzují oba tajemníci a zasílají se adresátům uvedeným v článku 4 tohoto jednacího řádu. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Výboru pro stabilizaci a přidružení ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 9

Výdaje

Evropská unie a Černá Hora hradí vlastní výdaje vzniklé v důsledku jejich účasti na zasedáních Výboru pro stabilizaci a přidružení, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace. Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních, překlady a kopírováním dokumentů nese Evropská unie, s výjimkou výdajů spojených s tlumočením a překladem z a do úředního jazyka Černé Hory, jež nese Černá Hora. Ostatní výdaje spojené s organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 10

Podvýbory a zvláštní skupiny

Výbor pro stabilizaci a přidružení může vytvářet podvýbory nebo zvláštní skupiny, které pracují pod kontrolou Výboru pro stabilizaci a přidružení, jemuž po každém svém zasedání podávají zprávy. Výbor pro stabilizaci a přidružení může rozhodnout o zrušení jakýchkoli stávajících podvýborů nebo skupin, stanovit nebo změnit jejich mandát nebo založit další podvýbory nebo skupiny, jež mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností. Tyto podvýbory a skupiny nemají žádné rozhodovací pravomoci.


Opravy

14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/16


Oprava směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování

( Úřední věstník Evropské unie L 176 ze dne 10. července 2010 )

Obálka a strana 28, číslo směrnice v názvu:

místo:

„Směrnice Komise 2010/42/EU“,

má být:

„Směrnice Komise 2010/44/EU“.