ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.136.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 136

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
11. května 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2012/C 136/01

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k legislativním návrhům o alternativním a online řešení spotřebitelských sporů

1

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 136/02

Směnné kurzy vůči euru

5

2012/C 136/03

Směnné kurzy vůči euru

6

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2012/C 136/04

Sdělení Kontrolního úřadu ESVO o aktuálních úrokových sazbách pro navrácení státní podpory a o referenčních/diskontních sazbách, které platí pro tři státy ESVO od 1. ledna 2012(Zveřejněno v souladu s článkem 10 rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněno v Úř. věst. L 139, 25.5.2006, s. 37, a v dodatku EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

7

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2012/C 136/05

Rozsudek Soudu ze dne 23. ledna 2012 ve věci E-2/11 – STX Norway Offshore AS a další v. Norsko zastoupené tarifní komisí (Volný pohyb služeb – směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků – minimální mzda – maximální pracovní doba – odměňování za pracovní úkoly vyžadující přenocování – náhrada za vzniklé náklady)

8

2012/C 136/06

Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená soudem Héraðsdómur Reykjavíkur dne 16. prosince 2011 ve věci Vín Tríó ehf v. Island (Věc E-19/11)

9

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 136/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

10

2012/C 136/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

2012/C 136/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

12

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2012/C 136/10

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

13

2012/C 136/11

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

16

2012/C 136/12

Informační oznámení – Veřejná konzultace – Zeměpisná označení ze Švýcarska a Lichtenštejnska

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

STANOVISKA

Evropský inspektor ochrany údajů

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/1


Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k legislativním návrhům o alternativním a online řešení spotřebitelských sporů

2012/C 136/01

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 7 a 8 této listiny,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, a zejména na článek 41 uvedeného nařízení (2),

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

I.   ÚVOD

I.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů a cíl stanoviska

1.

Dne 29. listopadu 2011 Komise přijala dva legislativní návrhy o alternativním řešení sporů (dále jen „návrhy“):

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále jen „návrh o alternativním řešení sporů“) (3),

návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů (dále jen „návrh o online řešení sporů“) (4).

2.

Dne 6. prosince 2011 evropský inspektor ochrany údajů obdržel za účelem konzultace návrh o alternativním řešení sporů a návrh o online řešení sporů. Evropský inspektor ochrany údajů byl také před přijetím návrhů konzultován neformálně a vydal neformální připomínky. Evropský inspektor ochrany údajů vítá tuto včasnou konzultaci a skutečnost, že do návrhů byla začleněna většina doporučení obsažených v uvedených připomínkách.

3.

Cílem tohoto stanoviska je analýza zpracování osobních údajů předpokládaného návrhy a vysvětlení toho, jak se návrhy stáví k problematice ochrany údajů. Zaměří se na návrh o online řešení sporů, protože jeho součástí je centralizované zpracování osobních údajů souvisejících se spory prostřednictvím online platformy.

I.2   Cíl návrhů

4.

Systémy alternativního řešení sporů poskytují alternativní prostředky pro řešení sporů, které jsou obvykle méně nákladné a rychlejší než řešení sporu u soudu. Návrh o alternativním řešení sporů se soustředí na zajištění dostupnosti těchto prostředků ve všech členských státech EU, aby mohl být řešen jakýkoli přeshraniční spotřebitelský spor vzniklý v důsledku prodeje zboží nebo poskytování služeb v EU.

5.

Návrh o online řešení sporů vychází z této celounijní dostupnosti alternativních řešení sporů u spotřebitelských sporů. Vytváří online platformu (dále jen „platforma pro online řešení sporů“), kterou spotřebitelé a obchodníci budou moci využívat k předávání stížností na přeshraniční transakce uskutečněné online příslušnému subjektu alternativního řešení sporů.

II.   OBECNÉ POZNÁMKY

6.

Evropský inspektor ochrany údajů podporuje cíl návrhů a vítá skutečnost, že od samého počátku procesu práce na návrhu jsou brány v úvahu zásady ochrany údajů.

7.

Evropský inspektor ochrany údajů rovněž vítá odkazy na použitelnost právních předpisů týkajících se ochrany údajů v návrhu o online řešení sporů (5) a na použitelnost vnitrostátních právních předpisů provádějících směrnici 95/46/ES v souvislosti s návrhem o alternativním řešení sporů (6), jakož i odkazy na konzultaci evropského inspektora ochrany údajů (7).

III.   KONKRÉTNÍ POZNÁMKY

III.1   Úloha správců: potřeba jasného vymezení povinností

8.

Podle návrhu o online řešení sporů budou údaje v souvislosti s každým sporem předloženým prostřednictvím platformy pro online řešení sporů zpracovávat tři typy aktérů:

subjekty alternativního řešení sporů,

asistenti pro online řešení sporů, kteří budou poskytovat podporu při řešení sporů předložených prostřednictvím platformy pro online řešení sporů (8),

Komise.

Čl. 11 odst. 4 uvádí, že každý z těchto aktérů má být považován za správce, pokud jde o činnosti v oblasti zpracovávání údajů v souvislosti s jejich povinnostmi.

9.

Mnozí z těchto správců by však mohli být pokládáni za odpovědné za zpracování týchž osobních údajů (9). Například údaje související s konkrétním sporem zaslaným prostřednictvím platformy pro online řešení sporů může zkoumat několik asistentů pro online řešení sporů a příslušný systém alternativního řešení sporů, který bude spor řešit. Komise může tyto osobní údaje zpracovávat i za účelem provozování a údržby platformy pro online řešení sporů.

10.

V tomto ohledu evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že podle 20. bodu odůvodnění návrhu o online řešení sporů se právní předpisy v oblasti ochrany údajů použijí na všechny tyto aktéry. Legislativní část návrhu o online řešení sporů by však měla upřesňovat alespoň to, na kterého správce by se subjekty údajů měly obracet se svými žádostmi o přístup, opravu, blokování a výmaz a který správce by měl nést odpovědnost v případě konkrétního porušení právních předpisů týkajících se ochrany údajů (např. za porušení bezpečnosti). Subjekty údajů by měly být též náležitě informovány.

III.2   Omezení přístupu a období uchovávání údajů

11.

Podle článku 11 návrhu o online řešení sporů je přístup k osobním údajům zpracovávaným prostřednictvím platformy pro online řešení sporů omezen na:

příslušný subjekt alternativního řešení sporů pro účely řešení sporu,

asistenty pro online řešení sporů na podporu řešení sporu (např. usnadnění komunikace mezi stranami a příslušným subjektem alternativního řešení sporů nebo informování spotřebitelů o jiných prostředcích nápravy, než je platforma pro online řešení sporů),

Komisi, v případě potřeby pro účely provozu a údržby platformy pro online řešení sporů, včetně sledování toho, jak subjekty alternativního řešení sporů a asistenti pro online řešení sporů platformu využívají (10).

12.

Evropský inspektor údajů tato omezení účelu a přístupových práv vítá. Není však jasné, zda k osobním údajům souvisejícím se všemi spory budou mít přístup všichni asistenti pro online řešení sporů (bude jich nejméně 54). Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje vyjasnit, že každý asistent pro online řešení sporů bude mít přístup pouze k údajům, které potřebuje ke splnění svých povinností podle čl. 6 odst. 2.

13.

Pokud jde o období uchovávání údajů, evropský inspektor údajů vítá čl. 11 odst. 3, který uchovávání osobních údajů povoluje pouze po dobu nezbytnou pro řešení sporu a pro uplatnění práv subjektů údajů na přístup k jejich údajům. Vítá též povinnost vymazat údaje automaticky šest měsíců po uzavření sporu.

III.3   Zpracování zvláštních kategorií údajů: možná potřeba předběžné kontroly

14.

S ohledem na účel návrhů je možné, že budou zpracovávány osobní údaje související s podezřením na porušení předpisů. V souvislosti se spory vzniklými v důsledku prodeje zboží nebo poskytování služeb týkajících se zdraví mohou být zpracovávány i údaje o zdraví.

15.

Zpracovávání osobních údajů v rámci platformy pro online řešení sporů může tudíž podléhat předběžné kontrole vnitrostátních orgánů na ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů, jak požaduje článek 27 nařízení (ES) č. 45/2001 a článek 20 směrnice 95/46/ES (11). Evropský inspektor ochrany údajů vyrozuměl, že Komise si je vědoma toho, že před spuštěním platformy pro online řešení sporů je nutné posoudit, zda by zpracování mělo podléhat předběžné kontrole.

III.4   Evropský inspektor ochrany údajů by měl být konzultován ohledně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů souvisejících s formulářem pro podávání stížností

16.

Informace, které mají být uvedeny v elektronickém formuláři pro podávání stížností (dále jen „formulář“), jsou vypsány v příloze návrhu o online řešení sporů. Patří mezi ně osobní údaje stran (jméno, adresa a případně e-mail a internetová adresa) a údaje, které mají pomoci určit, který subjekt alternativního řešení sporů je příslušný k řešení daného sporu (místo bydliště spotřebitele v době objednání zboží či služeb, druh dotčeného zboží nebo dotčených služeb atd.).

17.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá čl. 7 odst. 6, který připomíná, že prostřednictvím formuláře a jeho dodatků lze zpracovávat pouze údaje, které jsou přesné, podstatné a nepřesahující míru. Seznam údajů obsažených v příloze rovněž dodržuje zásadu omezení účelu.

18.

Tento seznam lze však pozměnit pomocí aktů v přenesené pravomoci a podrobnosti formuláře budou upraveny pomocí prováděcích aktů (12). Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje zahrnout odkaz na nutnost konzultovat ho, pokud se tyto akty budou týkat zpracování osobních údajů.

III.5   Bezpečnostní opatření: potřeba posouzení dopadu na soukromí

19.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá ustanovení věnovaná důvěrnosti a bezpečnosti. Mezi bezpečnostní opatření popsaná v článku 12 návrhu o online řešení sporů patří kontroly přístupu k údajům, plán bezpečnosti a řízení problémů v oblasti bezpečnosti.

20.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje doplnit i odkaz na potřebu provádět posouzení dopadu na soukromí (včetně hodnocení rizik) a na skutečnost, že dodržování právních předpisů týkajících se ochrany údajů a bezpečnosti údajů by mělo být periodicky kontrolováno a měly by být o něm podávány pravidelné zprávy.

21.

Kromě toho by evropský inspektor ochrany údajů chtěl připomenout, že vývoj nástrojů IT pro zřízení platformy pro online řešení sporů by měl zahrnovat ochranu soukromí a údajů již od samého počátku návrhu (ochrana soukromí již od návrhu), včetně zavedení nástrojů, které uživatelům umožňují lépe kontrolovat osobní údaje (jako je ověřování a šifrování).

III.6   Informace pro subjekty údajů

22.

Evropský inspektor údajů vítá 21. bod odůvodnění návrhu o online řešení sporů, který uvádí, že subjekty údajů by měly být informovány o zpracování svých osobních údajů a o svých právech prostřednictvím veřejně dostupného souhrnného oznámení o ochraně osobních údajů. Povinnost informovat subjekty údajů by však měla být zahrnuta i do legislativní části návrhu o online řešení sporů.

23.

Subjekty údajů by měly být navíc informovány o tom, který správce odpovídá za dodržování jejich práv. Oznámení o ochraně osobních údajů by mělo být zřetelně viditelné pro každého, kdo formulář vyplňuje.

IV.   ZÁVĚR

24.

Evropský inspektor údajů vítá skutečnost, že do textu byly začleněny zásady ochrany údajů, zejména pak zásada omezení účelu a přístupu, omezení období uchovávání údajů a bezpečnostní opatření. Doporučuje však:

vyjasnit povinnosti správců a v souladu s tím informovat subjekty údajů,

vyjasnit omezení přístupových práv,

doplnit ustanovení o bezpečnosti,

zmínit nutnost konzultovat evropského inspektora ochrany údajů ve věci aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

25.

Evropský inspektor ochrany údajů by rovněž rád připomenul, že zpracování osobních údajů v rámci platformy pro online řešení sporů může podléhat předběžné kontrole evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátních orgánů na ochranu údajů.

V Bruselu dne 12. ledna 2012.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2011) 793 v konečném znění.

(4)  KOM(2011) 794 v konečném znění.

(5)  20. a 21. bod odůvodnění a čl. 11 odst. 4 návrhu o online řešení sporů.

(6)  16. bod odůvodnění návrhu o alternativním řešení sporů.

(7)  Preambule a důvodové zprávy návrhů.

(8)  Každý členský stát bude muset určit jedno kontaktní místo pro online řešení sporů, v němž budou působit alespoň dva asistenti pro online řešení sporů. Komise vytvoří síť kontaktních míst pro online řešení sporů.

(9)  Viz rovněž stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 č. 1/2010 k pojmům „správce“ a „zpracovatel“, přijaté dne 16. února 2010 (WP 169), s. 17–24), k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_cs.pdf

(10)  Viz čl. 11 odst. 2 návrhu o online řešení sporů.

(11)  Článek 27 nařízení (ES) č. 45/2001 požaduje, aby zpracování „údajů o zdraví a o podezření ze spáchání trestného činu, o protiprávním jednání, o odsouzení za trestný čin nebo o bezpečnostních opatřeních“ podléhalo předběžné kontrole evropského inspektora ochrany údajů. Podle čl. 20 odst. 1 směrnice 95/46/ES podléhají zpracování, která by mohla představovat zvláštní rizika z hlediska ochrany údajů, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy týkající se ochrany údajů, předběžné kontrole vnitrostátního orgánu na ochranu údajů.

(12)  23. a 24. bod odůvodnění a čl. 7 odst. 4 a 5 návrhu o online řešení sporů.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

9. května 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,295

JPY

japonský jen

102,99

DKK

dánská koruna

7,435

GBP

britská libra

0,80495

SEK

švédská koruna

8,9097

CHF

švýcarský frank

1,201

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,563

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,243

HUF

maďarský forint

290,7

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6983

PLN

polský zlotý

4,2154

RON

rumunský lei

4,421

TRY

turecká lira

2,3236

AUD

australský dolar

1,2886

CAD

kanadský dolar

1,3007

HKD

hongkongský dolar

10,053

NZD

novozélandský dolar

1,6509

SGD

singapurský dolar

1,6232

KRW

jihokorejský won

1 481,06

ZAR

jihoafrický rand

10,3988

CNY

čínský juan

8,1726

HRK

chorvatská kuna

7,505

IDR

indonéská rupie

11 951,56

MYR

malajsijský ringgit

3,9808

PHP

filipínské peso

55,18

RUB

ruský rubl

39,3

THB

thajský baht

40,287

BRL

brazilský real

2,5337

MXN

mexické peso

17,4978

INR

indická rupie

69,768


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/6


Směnné kurzy vůči euru (1)

10. května 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2961

JPY

japonský jen

103,31

DKK

dánská koruna

7,4335

GBP

britská libra

0,80180

SEK

švédská koruna

8,9448

CHF

švýcarský frank

1,2013

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,5575

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,162

HUF

maďarský forint

288,31

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6982

PLN

polský zlotý

4,2292

RON

rumunský lei

4,4190

TRY

turecká lira

2,3135

AUD

australský dolar

1,2801

CAD

kanadský dolar

1,2945

HKD

hongkongský dolar

10,0615

NZD

novozélandský dolar

1,6434

SGD

singapurský dolar

1,6199

KRW

jihokorejský won

1 480,27

ZAR

jihoafrický rand

10,3800

CNY

čínský juan

8,1840

HRK

chorvatská kuna

7,5055

IDR

indonéská rupie

11 954,38

MYR

malajsijský ringgit

3,9758

PHP

filipínské peso

55,039

RUB

ruský rubl

39,0370

THB

thajský baht

40,335

BRL

brazilský real

2,5456

MXN

mexické peso

17,4001

INR

indická rupie

69,1310


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Kontrolní úřad ESVO

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/7


Sdělení Kontrolního úřadu ESVO o aktuálních úrokových sazbách pro navrácení státní podpory a o referenčních/diskontních sazbách, které platí pro tři státy ESVO od 1. ledna 2012

(Zveřejněno v souladu s článkem 10 rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněno v Úř. věst. L 139, 25.5.2006, s. 37, a v dodatku EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

2012/C 136/04

Základní sazby se vypočítávají v souladu s kapitolou o metodě stanovování referenčních úrokových sazeb a diskontních sazeb v Pokynech Kontrolního úřadu pro státní podporu ve znění rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 788/08/KOL ze dne 17. prosince 2008. Pro stanovení příslušné referenční sazby je třeba připočíst odpovídající marži podle pokynů pro státní podporu. V případě diskontní sazby to znamená, že k základní sazbě musí být připočtena příslušná marže ve výši 100 základních bodů. Sazba pro navrácení podpory se běžně také vypočte tak, že se k základní sazbě přičte 100 základních bodů, jak předpokládá rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 789/08/KOL ze dne 17. prosince 2008, kterým se upravuje rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněné v Úř. věst. L 340, 22.12.2010, s. 1, a v dodatku EHP č. 72/2010, 22.12.2010, s. 1).

 

Island

Lichtenštejnsko

Norsko

1.1.2012–

4,70

0,31

3,57


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr ESVO

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/8


ROZSUDEK SOUDU

ze dne 23. ledna 2012

ve věci E-2/11

STX Norway Offshore AS a další v. Norsko zastoupené tarifní komisí

(Volný pohyb služeb – směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků – minimální mzda – maximální pracovní doba – odměňování za pracovní úkoly vyžadující přenocování – náhrada za vzniklé náklady)

2012/C 136/05

Ve věci E-2/11 STX Norway Offshore AS a další v. Norsko zastoupené tarifní komisí – ohledně žádosti soudu Borgarting lagmannsrett (odvolací soud Borgarting, Norsko) určené Soudnímu dvoru podle článku 34 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvoru, která se týká slučitelnosti pracovních podmínek stanovených kolektivní smlouvou, která byla prohlášena za všeobecně závaznou pro odvětví loďařství, s právem EHP a o výklad článku 36 Dohody o EHP a článku 3 aktu uvedeného v bodě 30 přílohy XVIII Dohody o EHP, tzn. směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k této dohodě, Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Per Christiansen a Páll Hreinsson (soudce-zpravodaj), vynesl dne 23. ledna 2012 rozsudek, jehož výroková část zní:

1)

Výraz „maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku“ uvedený v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) směrnice 96/71/ES se vztahuje na úpravu a podmínky týkající se „maximální běžné pracovní doby“, jako například té, která je popsána v žádosti o poradní stanovisko.

2)

Podle ustanovení čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) směrnice 96/71/ES, které je třeba vykládat s ohledem na článek 36 Dohody o EHP, v zásadě brání státu EHP požadovat, aby podnik usazený v jiném členském státě EHP, který poskytuje služby na území prvního státu, platil svým pracovníkům minimální odměnu stanovenou vnitrostátními předpisy tohoto státu pro pracovní úkoly vyžadující přenocováním mimo domov, kromě případů, kdy tyto předpisy, které stanoví další odměnu, sledují naplnění obecného zájmu a jejich uplatňování není nepřiměřené. Vnitrostátní orgány nebo případně soudy hostitelského státu EHP rozhodují, zda tato pravidla se ve skutečnosti sledují cíl obecného zájmu a zda jsou použité prostředky přiměřené.

3)

Směrnice 96/71/ES neumožňuje státu EHP, aby pracovníkům vyslaným na své území z jiného státu EHP zajišťoval náhrady za cestovné, ubytování a stravu v případech pracovních úkolů vyžadujících přenocování mimo domov, pokud tento postup nemůže být odůvodněn dosažením cíle veřejného pořádku.

4)

Počet zaměstnanců, na které se vztahovala příslušná kolektivní smlouva předtím, než byla prohlášena za všeobecně závaznou, není s ohledem na otázky 1a), 1b) a 1c) rozhodný.


11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/9


Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená soudem Héraðsdómur Reykjavíkur dne 16. prosince 2011 ve věci Vín Tríó ehf v. Island

(Věc E-19/11)

2012/C 136/06

Dopisem ze dne 16. prosince 2011, který podatelna Soudního dvora ESVO obdržela dne 26. prosince 2011, požádal Héraðsdómur Reykjavíkur (okresní soud v Reykjavíku) Soudní dvůr ESVO o poradní stanovisko ve věci Vín Tríó ehf. v. Island, týkající se následujících otázek:

1)

Je v rozporu s článkem 11 nebo čl. 16 odst. 1 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud smluvní strana stanoví v právních předpisech nebo správních aktech, že subjekt mající státní monopol na maloobchodní prodej alkoholu může odmítnout prodávat ve svých maloobchodních prodejnách alkoholické nápoje obsahujících stimulanty, jako např. kofein?

2)

Pokud se Soudní dvůr ESVO domnívá, že opatření, které je popsáno v první otázce, představuje množstevní omezení dovozu nebo opatření s rovnocenným účinkem ve smyslu článku 11 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, žádá se Soudní dvůr ESVO o odpověď na otázku, zda takové opatření může být přesto považováno za odůvodněné odkazem na článek 13 Dohody.

3)

Pokud takové opatření, jako je popsáno v první otázce, je považováno za opatření, které je v rozporu s článkem 11 nebo čl. 16 odst. 1 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, žádá se Soudní dvůr ESVO o odpověď na otázku, zda je názoru (v rozsahu, v němž tyto otázky posuzuje), že podmínky, které žalobce musí splňovat, aby měl nárok na náhradu škody od státu ESVO z důvodu porušení Dohody, jsou splněny.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 136/07

1.

Komise dne 2. května 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Solvay SA („Solvay“, Belgie) a Air Liquide International („Air Liquide“, Francie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad nově vzniklou společností vytvářející společný podnik („JV“, Belgie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Solvay: mateřská společnost skupiny podniků, které působí v mezinárodním měřítku v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, prodeje chemikálií a plastů a jejich uvádění na trh,

podniku Air Liquide: výroba a dodávky technických plynů a poskytování souvisejících služeb různým průmyslovým odvětvím,

podniku JV: financování, výstavba, provoz a obsluha zařízení na výrobu plynného fluoru, jež se nachází v areálu zákazníka či v jeho blízkosti a prostřednictvím plynovodu slouží pro dodávky plynu F2 zákazníkům z fotovoltaického průmyslu a z průmyslu vyrábějícího ploché obrazovky se sídlem převážně v Asii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 136/08

1.

Komise dne 3. května 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Bouygues Bâtiment International SA („BBI“, Francie), tvořící část podniku Bouygues SA group („Bouygues“, Francie), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií výhradní kontrolu nad podnikem Amelia Investments Limited („Amelia“, Spojené království).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Bouygues: stavebnictví, telekomunikace a média,

podniku Amelia: stavebnictví a inženýrské stavby ve Spojeném království, které provádí prostřednictvím svých dceřiných společností Thomas Vale Construction Plc a Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 136/09

1.

Komise dne 30. dubna 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Lecta SA („Lecta“) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií výhradní kontrolu nad podnikem Polyedra SpA a podnikem Polyedra AG (společně „Polyedra“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Lecta: především výroba bezdřevého natíraného papíru, v menší míře výroba speciálního papíru a obchodování s papírem,

podniku Polyedra: obchodování s papírem.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/13


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2012/C 136/10

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„KITKAN VIISAS“

č. ES: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název:

„Kitkan viisas“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Finsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.7

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

„Kitkan viisas“ je název používaný pro síhy bílé (Coregonus albula) lovené v jezerech náhorní oblasti Koillismaa. Produkt „Kitkan viisas“ má tyto vlastnosti:

Tyto ryby jsou menší než v případě jiných běžných druhů síha. Na konci období růstu dosahuje ryba průměrné velikosti 7–9 cm v závislosti na podmínkách růstu, které jsou každý rok jiné. Jelikož se jedná o rybu menší velikosti, rybí kost netvrdne, a zůstává naopak měkká. Důvodem jejích menších rozměrů jsou nedostatek potravy ve vodách, kde se vyvíjí, a krátké období růstu.

Síh „Kitkan viisas“ dosahuje dospělosti ve věku patnácti měsíců, kdy měří zhruba 8 cm a váží 4 až 5 gramů. Má tmavou barvu, na hřbetě téměř černou. Boky jsou lesklé a stříbřité. Barva ploutví je bledá. Spodní čelist je znatelně delší než čelist horní, což síha bílého odlišuje například od síha severního, oukleje obecné nebo jiných druhů obdobné velikosti. Jikry jsou tvořeny malými zrnky, přičemž jeden litr jich obsahuje přibližně 500 000. Jsou kladeny na podzim a v zimě se nevyvíjejí. Na jaře se z nich během několika týdnů stane potěr.

Během zimy se na základě dlouhodobého půstu střeva ryby zcela vyprázdní, a tak ji není třeba čistit.

Produkt „Kitkan viisas“ se prodává čerstvý nebo zmrazený.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

Nepoužije se.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Potravu síha bílého tvoří plankton a larvy hmyzu. Všechna potrava, kterou síh bílý potřebuje, pochází z přírodních sladkých vod vymezené zeměpisné oblasti.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Ryba se musí lovit ve vymezené zeměpisné oblasti. Aby byla zaručena kvalita, musí v téže oblasti docházet rovněž k prvotnímu zpracování. Prvotním zpracováním se rozumí odstranění vnitřností z ryby a její zmrazení:

během čištění se odstraní alespoň vnitřnosti a žábry. Je rovněž možné (nikoli nezbytné) odstranit hlavu a ocas nebo jiné části ryby. Je však třeba dbát na to, aby původní podoba síha zůstala rozpoznatelná;

během zmrazování se musí teplota ryby snížit alespoň na – 18 °C.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd…:

Nepoužije se.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Nepoužije se.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Zeměpisnou oblast tvoří povodí řek Koutajoki a Kemijoki, které se vlévají do Bílého moře. Povodí se nachází v mírném pohoří náležejícím do katastru obcí Kuusamo a Posio s výjimkou jezer oblasti při hranici s Ruskem.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Síh „Kitkan viisas“ žije v povodí řek pahorkatiny Koillismaa. Oblast leží blízko severního polárního kruhu, kde od října do května pokrývá hladinu jezer led. Průměrná výška pahorkatiny v oblasti Koillismaa je 240 metrů nad mořem. Vody v ní jsou průzračné a chudé na živiny. Ukazatel pH je téměř neutrální.

Kolísání výšky a průtoku vody je velmi slabé, a proto jezera během roku nevytvářejí žádný proud. Během zimních měsíců je rovněž poměr kyslíku ve vodě stabilní a na dobré úrovni. Vzhledem k environmentálním podmínkám zůstává síh v povodí, v němž přišel na svět, a nemigruje po proudu níže.

Na rybolov síha „Kitkan viisas“ jsou vzhledem k jeho malé velikosti kladeny zvláštní požadavky. Tradiční forma rybolovu, jež je rovněž nejvíce využívána, je rybolov košelkovými nevody. Během období tření se loví rovněž pomocí sítí, zatímco v létě se používají vězence s obručí. K rybolovu se v případě síha „Kitkan viisas“ nevyužívají vlečné sítě.

5.2   Specifičnost produktu:

Vzhledem k arktickým podmínkám a nedostatečnému množství potravy ve vodách je síh „Kitkan viisas“ znatelně menší než většina ostatních druhů sladkovodních síhů. Jelikož se jedná o rybu menší velikosti, rybí kost netvrdne, a zůstává naopak měkká. Střeva síha se z důvodu dlouhého půstu způsobeného dlouhou zimou zcela vyprázdní, a proto jej lze v zimě konzumovat i s vnitřnostmi.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Produkt „Kitkan viisas“ je znám díky svému charakteristickému vzhledu, který vyplývá z arktických podmínek pahorkatiny oblasti Koillismaa a z nedostatečného množství potravy v povodí výše uvedených řek. Tradiční metody rybolovu v oblasti a používání síha nezbaveného vnitřností během zimy přímo vyplývají z vlastností zeměpisné oblasti. Skutečnost, že síh „Kitkan viisas“ nemigruje po proudu níže, je rovněž důsledkem environmentálních podmínek ve vodách zeměpisné oblasti.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/16


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2012/C 136/11

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti žádosti o změnu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

ŽÁDOST O ZMĚNU PODLE ČLÁNKU 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

č. ES: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká:

Název produktu

Popis produktu

Zeměpisná oblast

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Vnitrostátní požadavky

Jiná (normativní aktualizace)

2.   Druh změny (změn):

Změna jednotného dokumentu nebo přehledu

Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehled

Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006)

Dočasná změna specifikace vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 510/2006)

3.   Změna (změny):

3.1   Metoda produkce:

V čl. 5 odst. 6 a 7 se znění:

„Lahůdková cibule, zbavená špinavé vnější suknice a konečků natě, které přesahují délku 40 cm, je ukládána ve svazcích do přenosek.

Čerstvá konzumní cibule, které se odstraní vnější obalová suknice a případně konečky natě přesahující 60 cm délky, je vázána do svazků o hmotnosti 5–8 kg a ukládána do beden nebo přenosek.“

nahrazuje tímto:

„Lahůdková cibule, zbavená špinavé vnější suknice a konečků natě, které dosahují délky 30 až 60 cm, je ukládána ve svazcích do přenosek.

Čerstvá konzumní cibule, které se odstraní vnější obalová suknice a případně konečky natě dosahující délky 35 až 60 cm, je vázána do svazků o hmotnosti 1,5–6 kg a ukládána do beden nebo přenosek.“

V čl. 9 odst. 2 se znění:

„Pro uvedení ke spotřebě musí být cibule označené CHZO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ baleny následujícím způsobem:

cibulky se vážou do svazků a ukládají do lepenkových, plastových nebo dřevěných beden, a jsou tak připraveny k prodeji,

čerstvá konzumní cibule se váže do svazků o hmotnosti 5–8 kg a ukládá do beden nebo přenosek.“

nahrazuje tímto:

„Pro uvedení ke spotřebě musí být cibule označené CHZO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ baleny následujícím způsobem:

cibulky se vážou do svazků a ukládají do lepenkových, plastových nebo dřevěných beden, a jsou tak připraveny k prodeji,

čerstvá konzumní cibule se váže do svazků o hmotnosti 1,5–6 kg a ukládá do beden nebo přenosek.“

Byla změněna ustanovení týkající se způsobů přípravy produktu k balení, aby bylo možné zvýšit flexibilitu ve výběru rozměrů balení a aby se zohlednily nové požadavky trhu, pokud jde o balení.

V čl. 9 odst. 4 se znění:

„Jestliže se cibule splétá do copů, pak jeden cop tvoří alespoň šest cibulí libovolné velikosti. Počet a váha kusů v každém jednom balení však musí být jednotná.“

nahrazuje tímto:

„Jestliže se cibule splétá do copů, pak jeden cop tvoří alespoň šest cibulí libovolné velikosti.“

V pojetí tradičního copu se počítá s větší volností pro místní oborová sdružení při vlastní realizaci copu, pokud jde o počet a velikost cibulí.

V čl. 9 odst. 7 se znění:

„Cibulky a cibule vázané do svazků a cibule k uskladnění v copu jsou při uvádění ke spotřebě opatřeny nálepkou s logem a značkou, na jejichž základě jsou jednoznačně identifikovatelné.“

nahrazuje tímto:

„Cibulky a cibule k uskladnění v copu jsou při uvádění na trh opatřeny nálepkou nebo jiným materiálem, logem Unie a značkou produktu. Každý svazek čerstvé konzumní cibule uložené v bednách nebo přenoskách je opatřen úplnou etiketou, na níž jsou uvedeny obchodní název společnosti, logo Unie, značka a typ produktu, aby byla zaručena jeho sledovatelnost a aby jej bylo možno jednoznačně identifikovat.“

V případě konzumní cibule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ ve svazcích se každý svazek označí etiketou, na níž jsou uvedeny obchodní název společnosti, logo Unie a značky, označení typu produktu. Tak bude každý jednotlivý svazek označen etiketou se všemi informacemi, jež spotřebitel potřebuje, aby mohl produkt řádně identifikovat.

3.2   Normativní aktualizace:

Byly aktualizovány odkazy na nařízení (EHS) č. 2081/92, jež jsou uvedeny ve specifikaci.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

č. ES: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.6

Čerstvé nebo zpracované ovoce, zelenina a obiloviny

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Chráněné zeměpisné označení „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ se vztahuje na následující autochtonní ekotypy druhu Allium Cepa (cibule kuchyňská), specifické svým tvarem a ranou tvorbou cibulek, která závisí na délce doby slunečního svitu:

ploše kulovitá (raná odrůda),

zvonovitá (středně raná odrůda),

podlouhlá (pozdní odrůda).

Rozlišují se tři typy produktu:

 

Lahůdková cibule:

barva: odstíny bílé, růžové a fialové,

chuť: sladká, jemná,

velikost: viz právní předpisy Společenství.

 

Čerstvá konzumní cibule:

barva: bílo-červená až fialová,

chuť: sladká, jemná,

velikost: viz právní předpisy Společenství.

 

Cibule k uskladnění:

barva: bílo-fialová,

chuť: sladká a křupavá,

velikost: viz právní předpisy Společenství.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Všechny fáze produkce cibule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, od setby po sklizeň, musí probíhat v zeměpisné oblasti produkce.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

Po sklizni se hlízy cibule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ zpracovávají takto:

lahůdková cibule, zbavená špinavé vnější suknice a konečků natě, které dosahují délky 30 až 60 cm, je ukládána ve svazcích do přenosek,

čerstvá konzumní cibule, které se odstraní vnější obalová suknice a případně konečky natě dosahující délky 35 až 60 cm, je vázána do svazků o hmotnosti 1,5–6 kg a ukládána do beden nebo přenosek,

cibule k uskladnění se rozloží v řadách po zemi, přikryje vlastní natí a nechá 8 až 15 dnů vyschnout, aby byla pevná, odolná a získala živé červené zabarvení. Vysušená cibule může být zbavena nati nebo se i s natí vázat do copů, jestliže se cibule splétá do copů, pak jeden cop tvoří alespoň šest cibulí libovolné velikosti. Cibule k uskladnění se balí do sáčků nebo přenosek o různé hmotnosti, avšak nepřesahující 25 kg.

Balení musí probíhat v oblasti produkce při dodržení tradičních metod, jež jsou ve zvycích a místním historickém folklóru zažité, aby byla zaručena sledovatelnost a kontrola a aby byla zachována kvalita produktu.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Na bedýnkách či sáčcích musí být tiskacími písmeny, jež jsou oproti ostatním dvojnásobné velikosti, uveden text „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ I.G.P. (CHZO), dále typ produktu, tj. zda se jedná o lahůdkovou, čerstvou konzumní nebo cibuli k uskladnění, a značka.

Cibulky a cibule k uskladnění v copu jsou při uvádění na trh opatřeny nálepkou nebo jiným materiálem, logem Unie a značkou. Každý svazek čerstvé konzumní cibule uložené v bednách nebo přenoskách je opatřen úplnou etiketou, na níž jsou uvedeny obchodní název společnosti, logo Unie, značka a typ produktu, aby byla zaručena jeho sledovatelnost a aby jej bylo možno jednoznačně identifikovat.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Cibule s chráněným zeměpisným označením „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ se pěstuje na vhodných pozemcích spadajících částečně nebo zcela pod správu následujících obcí v Kalábrii:

a)   v provincii Cosenza: části obcí Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea;

b)   v provincii Catanzaro: části obcí Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

c)   v provincii Vibo Valentia: části obcí Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Cibule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ se pěstuje v písčitých či spíše písčitých, středně těžkých, hlinitojílovitých nebo zamokřených půdách, které vznikaly v zaplavovaných nivách pobřežního pásma nebo podél řek a potoků a které, přestože jsou štěrkovité, neomezují růst a vývin cibulky. Pobřežní půdy jsou vhodné k pěstování lahůdkové cibule, jílovité a hlinitojílovité půdy ve vnitrozemí se hodí k pěstování cibule k uskladnění. Dnes jako v minulosti se červená cibule pěstuje v rodinných zahrádkách i na velkých plochách, je typická pro venkov, je součástí stravy, místních kulinářských specialit a tradičních receptur.

Půdní a klimatické podmínky dotčené oblasti jsou příčinou vysoké kvality tohoto jedinečného produktu, který se stal známým po celém světě.

5.2   Specifičnost produktu:

Cibule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ je známá díky svým kvalitativním a organoleptickým vlastnostem, jako jsou křehkost hlíz, sladkost a výjimečně lehká stravitelnost. Tyto vlastnosti umožňují vychutnat si cibuli „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ v syrovém stavu, a to jistě ve větším množství, než by bylo možné u běžné cibule.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Žádost o uznání CHZO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ nachází své opodstatnění v dobré pověsti doložené historickými a bibliografickými zdroji, kterou tento produkt získal mimo jiné díky mnoha propagačním akcím. Podle mnoha historických a bibliografických pramenů dovezli cibuli do oblasti Středozemí a do Kalábrie nejprve Féničané a poté Řekové. Cibule byla velmi ceněna ve středověku a v období renesance, kdy byla hlavní součástí stravy, důležitým prvkem místního hospodářství a výměnného obchodu a kdy byla prodávána a po moři zasílána do Tuniska, Alžíru a Řecka. Zmínky o běžné červené cibuli se nacházejí ve spisech mnoha cestovatelů, kteří v 18. století navštívili tyrhénské pobřeží Kalábrie v úseku mezi městy Pizzo a Tropea. Cibule byla vždy nedílnou součástí stravy zemědělců a patřila mezi stálé produkty místního hospodářství. Již cestovatel Dr. Albert byl při své návštěvě města Tropea v roce 1905 zaskočen bídou zemědělců, kteří se živili pouze cibulí. Od prvních let 20. století se cibule z lokality Tropea pěstuje nejenom na malých plochách rodinných zahrádek, ale také na rozsáhlých plochách. V roce 1929 umožnilo zbudování akvaduktu v údolí Valle Ruffa zavlažování pěstebních ploch, v důsledku čehož se zvýšila výnosnost a zlepšila kvalita cibule. Za vlády Bourbonů se cibule dostala na trh zemí severní Evropy a stala se vyhledávanou a oblíbenou, jak o tom pojednává dílo V. Pagana Studi sulla Calabria (1901), ve kterém se autor zmiňuje také o podlouhlém tvaru červené kalábrijské cibule. První systematicky utříděné statistické údaje o pěstování cibule v Kalábrii nalezneme v publikaci Enciclopedia Agraria Italiana (REDA, 1936–1939). Jedinečné tržní vlastnosti produktu způsobily, že je cibule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ známá po celé Itálii. Její historická a kulturní hodnota – v dotčené oblasti dosud živá a přítomná v pěstitelských metodách, v kuchyni, v idiomatických výrazech mluveného jazyka a v lidových tradicích – učinila tento produkt předmětem imitací a padělaného označení.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

Tento správní orgán zahájil vnitrostátní řízení o námitce tím, že zveřejnil žádost o změnu CHZO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ v Úředním věstníku Italské republiky č. 185 ze dne 10. srpna 2011.

Úplné znění specifikace produkce je k dispozici na internetové adrese:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nebo

lze přímo vstoupit na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (http://www.politicheagricole.it) a kliknout na „Qualità e sicurezza“ (Jakostní produkty – na obrazovce nahoře vpravo) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/21


INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE

Zeměpisná označení ze Švýcarska a Lichtenštejnska

2012/C 136/12

Dohoda mezi EU a Švýcarskou konfederací o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1), vstoupila v platnost dne 1. prosince 2011 (2). Dohoda mezi EU, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (3), vstoupila v platnost dne 1. prosince 2011 (4).

Přezkum v souladu s článkem 16 přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty nyní probíhá. V této souvislosti se zvažuje ochrana zeměpisných označení níže uvedených švýcarských a lichtenštejnských názvů v Evropské unii.

Komise vyzývá všechny členské státy nebo třetí země či všechny fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem, které mají bydliště nebo jsou usazeny v členském státě či třetí zemi, aby vznesly proti takové ochraně námitku, a to předložením řádně odůvodněného prohlášení.

Komise musí obdržet námitky do dvou měsíců po tomto zveřejnění. Prohlášení o námitce se zasílají na tuto e-mailovou adresu: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Prohlášení o námitce jsou posuzována pouze tehdy, pokud jsou obdržena ve výše stanovené lhůtě a pokud prokazují, že chráněný navrhovaný název:

a)

by se shodoval s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, a v důsledku toho by mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu produktu;

b)

by byla zcela nebo částečně homonymní s názvem již chráněným v Unii podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (5);

c)

by vzhledem k pověsti ochranné známky, její proslulosti a době jejího používání mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity produktu;

d)

by ohrozila existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo ochranné známky, nebo existenci produktů, které byly v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění tohoto oznámení;

e)

nebo pokud jsou uvedeny skutečnosti, které svědčí o tom, že název, o jehož ochraně se uvažuje, je druhový.

Výše uvedená kritéria se posuzují ve vztahu k území Unie, což se v případě práv k duševnímu vlastnictví týká pouze jednoho nebo více území, kde jsou daná práva chráněna. Případná ochrana těchto názvů v Evropské unii podléhá úspěšnému zakončení přezkumu podle výše uvedeného článku 16 a následnému právnímu aktu.

Seznam zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin  (6)

Kategorie produktu

Název

Ochrana

Sýry

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

CHOP

Uzeniny

Glarner Kalberwurst

CHZO


(1)  Úř. věst. L 297, 16.11.2011, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.11.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 297, 16.11.2011, s. 49.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.11.2011, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(6)  Seznam stanovený švýcarskými orgány v rámci probíhajícího přezkumu, zapsaný ve Švýcarsku v souladu se švýcarským nařízením ze dne 28. května 1997 o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).