Bezpečnost silničního provozu: Hlavní směry politiky týkající se bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise Evropskému parlamentu (KOM(2010) 389 v konečném znění) – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE?

I přes dosažené pokroky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropské unii (EU) během třetího akčního programu pro bezpečnost silničního provozu, který proběhl v letech 2003 až 2010, zdůrazňuje Evropská komise, že ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu je nutné vynaložit další úsilí.

KLÍČOVÉ BODY

Směry evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu (2011–2020) usilují o stanovení obecného rámce a náročných cílů, které by měly být vodítkem pro vnitrostátní nebo místní strategie, v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud jde o obecný rámec, Komise zdůrazňuje potřebu:

Zásady a cíl

Komise stanoví 3 hlavní zásady:

Po akčním programu pro bezpečnost silničního provozu 2003–2010 Komise navrhuje pokračovat v cíli o polovinu snížit celkový počet smrtelných nehod v EU v letech 2010 až 2020. To ukazuje jasný závazek EU v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a takový společný cíl zajistí občanům EU stejnoměrnější úroveň bezpečnosti silničního provozu v rámci EU. Komise vybízí jednotlivé země EU, aby prostřednictvím svých vnitrostátních strategií přispěly k dosažení tohoto společného cíle.

Cíl snížení vážných zranění způsobených při dopravních nehodách byl navržen během veřejných konzultací ohledně těchto politických směrů, které se konaly v období od července do prosince 2009. Jakmile bude stanovena obecná definice „vážných zranění“, musí Komise k těmto směrům evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 přidat společný „cíl omezení počtu zraněných“.

Strategické cíle

Komise identifikovala 7 cílů, pro které budou navržena opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni:

Provádění směrů evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

Otevřená spolupráce mezi zeměmi EU a Komisí usnadňuje provádění politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Souběžně s tím i země EU mají své národní plány pro bezpečnost silničního provozu, které zahrnují konkrétní národní cíle, které jsou specifické pro jejich konkrétní situaci.

Komise se bude věnovat zlepšování stávajících nástrojů ke shromažďování údajů a analýzám, jako je CARE, což je databáze EU o dopravních nehodách, která byla zřízena v souladu s rozhodnutím Rady 93/704/ES, a také Evropské středisko pro sledování bezpečnosti silničního provozu (ERSO), které na internetu zveřejňuje údaje a poznatky o bezpečnosti silničního provozu na evropské úrovni.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Bezpečnost silničního provozu

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (KOM(2010) 389 v konečném znění ze dne 20. července 2010)

Poslední aktualizace 09.05.2016