Ochrana letectví před protiprávními činy: Pravidla platná pro celou EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Společné základní normy pro ochranu civilního letectví

Mezi tyto normy patří například:

V listopadu 2015 přijala Evropská komise prováděcí nařízení (EU) č. 2015/1998. Tímto nařízením se stanovila podrobná opatření k provádění těchto bezpečnostních norem. Toto nařízení nařízení rovněž zrušilo předchozí nařízení (nařízení (EU) č. 185/2010), které bylo více než 20krát pozměněno. Od svého přijetí bylo nařízení Rady (EU) č. 2015/1998 několikrát změněno.

Dodatky upravují seznam zemí mimo EU, které jsou uznávány jako země uplatňující normy ekvivalentní normám EU, a zavádějí nová pravidla ohledně:

Povinnosti zemí EU a letišť a provozovatelů

Země EU musejí:

Letiště, letečtí dopravci a subjekty musí:

Inspekce prováděné Komisí

Komise provádí inspekce ve spolupráci s vnitrostátními orgány, a to včetně neohlášených inspekcí letišť, leteckých dopravců a dalších relevantních osob nebo podniků. Vnitrostátní orgán musí případné nedostatky napravit. Vnitrostátní orgány nesou odpovědnost za primární kontrolu kvality a prosazování norem, jsou proto povinny provádět audity a inspekce letišť, leteckých dopravců a dalších relevantních osob nebo podniků.

Uznávání rovnocenných norem ochrany letectví se zeměmi mimo EU

EU může uznat normy ochrany letectví zemí mimo EU jako rovnocenné normám EU, aby mohl vzniknout systém „jednorázové bezpečnostní kontroly“. To znamená například to, že cestující, kteří přiletí na letiště v EU a chtějí přestoupit do dalších destinací, by se již nemuseli podrobit detekční kontrole. To by vyplynulo v rychlejší spojení, nižší náklady a větší pohodlí pro cestující. „Jednorázová bezpečnostní kontrola“ je jedním z cílů legislativy EU v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

Prováděcí zprávy

Každý rok Komise o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 zveřejňuje zprávu. Poslední zpráva pro rok 2017 byla zveřejněna v roce 2019.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 28. dubna 2010.

Následující články platí ode dne 29. dubna 2008:

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Postupné změny nařízení (ES) č. 300/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1–142)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 1–5)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 17)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7–13)

Viz konsolidované znění.

Zpráva

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Výroční zpráva za rok 2017 o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Poslední aktualizace 10.07.2019