Jakost a bezpečnost orgánů určených k transplantaci

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2010/53/EU o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí zajistit následující:

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 26. srpna 2010. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 27. srpna 2012.

KONTEXT

V dnešní době mohou operace, při kterých se provádějí transplantace orgánů, doslova znamenat rozdíl mezi životem a smrtí pro stovky tisíc lidí na celém světě. Zlepšují kvalitu života pacientů, často jsou nákladově nejefektivnějším způsobem léčby a někdy jedinou možností, jak léčit člověka při onemocnění jater, plic nebo srdce.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 14–29)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (Úř. věst. L 243, 16.9.2010, s. 68)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí směrnice Komise 2012/25/EU ze dne 9. října 2012, kterou se stanoví informační postupy pro výměnu lidských orgánů určených k transplantaci mezi členskými státy (Úř. věst. L 275, 10.10.2012, s. 27–32)

Pracovní dokument útvarů Komise o střednědobém přezkumu Akčního plánu pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy (SWD(2014) 147 final ze dne 25.4.2014)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (COM(2015)123 final ze dne 10.3.2015)

Poslední aktualizace 12.01.2016