Zdravotní péče v jiných zemích EU – práva pacientů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 24. dubna 2011. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 25. října 2013.

KONTEXT

Pravidla o přeshraniční zdravotní péči bylo nutné vyjasnit z toho důvodu, že byla po více než deset let vyvíjena na základě jednotlivých rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Směrnice byla předložena konkrétně za účelem objasnění práv na zdravotní péči, která vycházejí z rozhodnutí Soudního dvora EU na základě článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, a využití těchto práv v praxi. Cílem směrnice je objasnit vztah mezi jejími ustanoveními o přeshraniční zdravotní péči a stávajícím rámcem, který poskytuje nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci sociálního zabezpečení.

Přeshraniční péče: rámec právních předpisů

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Postupné změny směrnice 2011/24/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě (Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 68–70).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Zpráva Komise o uplatňování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (COM(2015) 421 final ze dne 4.9.2015)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 2014/286/EU ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit (Úř. věst. L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/287/EU ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria pro zřizování a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení těchto sítí (Úř. věst. L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/890/EU ze dne 22. prosince 2011, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 48–50)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/329/EU ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a transparentní fungování sítě vnitrostátních orgánů nebo subjektů příslušných pro hodnocení zdravotnických technologií (Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Poslední aktualizace 18.01.2016