Zdravotní péče v jiných zemích EU – práva pacientů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Komise v souvislosti se směrnicí 2011/24/EU přijala řadu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. Patří mezi ně:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 24. dubna 2011 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 25. října 2013.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Postupné změny směrnice 2011/24/EU byly začleněny do původního textu. Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19 (Úř. věst. L 227I, 16.7.2020, s. 1–9)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2019/1765 ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2011/890/EU (Úř. věst. L 270, 24.10.2019, s. 83–93)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (COM(2018) 651 final, 21.9.2018)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 2014/286/EU ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit (Úř. věst. L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/287/EU ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria pro zřizování a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení těchto sítí (Úř. věst. L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/329/EU ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a transparentní fungování sítě vnitrostátních orgánů nebo subjektů příslušných pro hodnocení zdravotnických technologií (Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě (Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 68–70)

Poslední aktualizace 14.09.2020