Digitální program pro Evropu

Digitální program představený Evropskou komisí tvoří jeden ze sedmi pilířů strategie Evropa 2020, která stanovuje cíle hospodářského růstu v Evropské unii (EU) do roku 2020. Tento digitální program navrhuje lepší využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (IKT) pro podporu inovací, hospodářského růstu a pokroku.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů ze dne 19. května 2010 s názvem „Digitální program pro Evropu“ (KOM(2010) 245 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská komise navrhla digitální program, jehož hlavním cílem je vytvoření jednotného digitálního trhu za účelem řízení Evropy směrem k inteligentnímu, udržitelnému a integrujícímu růstu.

Jaké jsou překážky digitálního programu?

Jaké akce podniknout v rámci digitálního programu?

Vytvořit jednotný digitální trh

Komise se zavazuje, za prvé otevřít legální přístup k obsahu on-line při současném zjednodušení udělování autorských práv, jejich řízení a přeshraničního udělování licencí. Za tímto účelem navrhne rámcovou směrnici o kolektivní správě práv a směrnici o osiřelých dílech. Za druhé přezkoumá směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Pro usnadnění plateb a elektronické fakturace musí Komise dokončit vybudování Jednotného prostoru platby v eurech (SEPA) a revizi směrnice o elektronických podpisech, aby mohla nabídnout bezpečné systémy elektronického ověřování.

Evropský on-line trh trpí nedostatkem důvěry uživatelů co se týče bezpečnosti plateb nebo respektování soukromého života. Komise hodlá přezkoumat regulační rámec EU v oblasti ochrany údajů. Má také v úmyslu zveřejnit on-line kodex, který jasným a přehledným způsobem shrnuje práva občanů v digitálním světě. Tento kodex se bude rovněž vztahovat na smluvní právo a on-line řešení sporů po celé EU. Komise také zváží zavedení on-line značky důvěry EU pro zajištění bezpečnosti uživatele.

Telekomunikační služby musí být sjednoceny. Je také vhodné ujednotit číslování služeb a frekvenčních pásem.

Zvýšit interoperabilitu a standardy

Je nezbytné, aby EU zvýšila interoperabilitu zařízení, aplikací, datových platforem, služeb a sítí. Za tímto účelem je nutné, aby Komise pokračovala v přezkoumání své normalizační politiky. Rovněž musí podpořit vhodná pravidla pro práva duševního vlastnictví.

Posílit důvěru a bezpečnost on-line

Evropa musí posílit svou politiku boje proti kyberkriminalitě , dětské pornografii on-line a narušení soukromého života a osobních údajů. Komise představí opatření pro bezpečnost informačních sítí a pro boj proti kybernetickým útokům.

Současně musí členské státy podniknout opatření pro vytvoření účinné sítě na národní úrovni a provádět simulace rozsáhlých kybernetických útoků. Národní informační platformy by měly být přizpůsobeny evropské platformě pro potírání kyberkriminality, kterou řídí Europol.

Podpořit přístup pro všechny k rychlostnímu a vysokorychlostnímu internetu

Evropa musí disponovat rychlostním a vysokorychlostním internetem přístupným všem, který nebude složitý. V této optice musí EU zavést přístupové sítě nové generace (SNG). Komise má v úmyslu využít evropské fondy (zejména EFFR nebo EZFRV) k financování investic do širokopásmového připojení. Komise také posílí svou politiku v rámci rádiového spektra.

Investovat do výzkumu a inovací

Evropa musí překonat svůj nedostatek investic do výzkumu a rozvoje v oblasti IKT, které jsou v Evropě stále nedostatečné v porovnání s jejími hlavními obchodními partnery. Komise tedy zamýšlí podpořit soukromé investice a zdvojnásobit veřejné výdaje v oblasti rozvoje IKT.

Podpořit kulturu, znalosti a digitální integraci

Ačkoliv je internet každodenní součástí velkého počtu evropských obyvatel, některé kategorie populace jsou stále vyloučeny ze vzdělávání v mediální gramotnosti v digitálním prostředí. Kromě toho EU trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti IKT.

Aby podpořila zaměstnanost v sektoru IKT, Komise navrhuje schopnosti a digitální kulturu jako prioritu v rámci programu Evropského sociálního fondu. Rovněž chce vytvořit nástroje, které by umožnily rozeznat a identifikovat schopnosti techniků a uživatelů IKT. Cílem je zavést evropský rámec speciálně navržený pro odborníky v IKT.

Pro překonání nerovného přístupu evropských občanů k digitálnímu vzdělávání, členské státy musí podpořit e-přístupnost zejména v rámci aplikace směrnice „o audiovizuálních mediálních službách“.

Vytvořit chytré využití technologií ve společnosti

Evropská unie musí prozkoumat potenciál, který nabízí využívání IKT v následujících oblastech:

Jak tyto akce realizovat?

Realizace dříve zmíněných akcí bude vyžadovat konstantní úroveň zapojení EU a členských států (včetně regionálních úrovní). Bude koordinovaná skupinou komisařů, kteří budou muset zapojit členské státy a Evropský parlament.

Pravidelná bilance úspěšnosti realizace digitálního programu bude prováděna každoročně a na jejím základě bude vydáno Výroční sdělení Evropského digitálního programu a obsah Shromáždění digitálního programu.

Kontext

Finanční krize z roku 2008 odhalila některé strukturální slabiny v evropské ekonomice. Strategie „Evropa 2020“ zahájená Evropskou komisí v roce 2010 představuje jednu z odpovědí na tuto krizi. Stanovuje cíle v rámci zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Digitální program pro Evropu je součástí strategie Evropa 2020 a tvoří jednu z jejích sedmi stěžejních iniciativ.

Poslední aktualizace: 25.06.2010