Bezpečnost pesticidů na trhu EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1107/2009 – uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh EU

PŘEHLED

EU klade velký důraz na ochranu zdraví lidí i zvířat a životního prostředí. Standardizace pravidel pro prodej přípravků na ochranu rostlin tomu napomáhá a také zajišťuje hladké fungování jednotného trhu a zdokonaluje zemědělskou výrobu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro povolování prodeje, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin v EU. Uznává zásadu předběžné opatrnosti, kterou mohou země EU použít, není-li vědecky potvrzeno, že určitý přípravek na ochranu rostlin nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat ani pro životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na přípravky používané k ochraně nebo konzervování rostlin, ovlivnění jejich růstu nebo zničení a zpomalení nežádoucích rostlin.

Schválení může být uděleno jen v případě, že účinná látka (chemická látka, rostlinný výtažek nebo mikroorganismus, které působí proti škodlivým organismům nebo na rostlinách) nemá žádné škodlivé účinky na zdraví lidí, včetně zranitelných skupin, ani žádný nepřijatelný účinek na životní prostředí.

Přípravky na ochranu rostlin musí být účinné, nesmějí mít žádný bezprostřední ani pozdější škodlivý účinek na lidské zdraví, žádné nepřijatelné účinky na rostliny ani na životní prostředí a nesmějí působit zbytečné utrpení či bolest obratlovcům.

Příslušný vnitrostátní orgán v každé zemi EU může při schvalování pesticidu* připojit kritéria a omezení, jako je minimální stupeň čistoty, typ přípravku a způsob a podmínky aplikace.

Tento orgán uděluje první schválení na období maximálně deseti let. Schválení žádosti o obnovení může být na období maximálně patnácti let.

Žádosti o schválení účinné látky, doplněné o nezbytné vědecké informace, je nutné předložit vnitrostátním orgánům. Ty mají na prozkoumání žádostí maximálně dvanáct měsíců.

Držitelé povolení v jedné zemi EU mohou využít postup vzájemného uznávání a požádat o používání v jiné zemi EU.

KLÍČOVÝ POJEM

* Pesticid: přípravek, který brání škodlivým organizmům či chorobám, ničí je nebo je kontroluje nebo chrání rostliny či rostlinné produkty při výrobě, skladování a přepravě. Pesticid je širší pojem než přípravek na ochranu rostlin, protože zahrnuje využití mimo rostliny či plodiny, například biocidy.

KONTEXT

Další informace:

Internetové stránky Evropské komise věnované pesticidům

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1107/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 283/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o účinných látkách (Úř. věst. L 93, 3.4.2013, s. 1–84). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 284/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin (Úř. věst. L 93, 3.4.2013, s. 85–152). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.11.2015