Ochrana telat určených k porážce

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/119/ES – minimální požadavky pro ochranu telat

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální požadavky pro ochranu ustájených telat určených k lidské spotřebě.

KLÍČOVÉ BODY

Skupinové nebo individuální kotce

Hmotnost zvířete (kg)

Plocha (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Zdraví

Strava

Monitorování zvířat

Telata umístěná v chlévech musí být kontrolována alespoň dvakrát denně a mechanické zařízení alespoň jednou denně. V provozech s umělým větráním musí být pro případ selhání tohoto systému instalován poplašný systém (pravidelně přezkušovaný) a náhradní větrací systém.

Úrovně osvětlení

Telata by měla být držena v podmínkách s přirozeným nebo umělým osvětlením (po dobu, která odpovídá době přirozeného světla, tj. od 9.00 do 17.00).

Inspekce

Dovoz

Pro dovoz zvířat ze třetích zemí je zapotřebí osvědčení, které prokazuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem rovnocenným způsobu používanému u zvířat ze zemí EU.

Zvláštní pravidla

Země EU mohou na svém území použít přísnější pravidla než ta, která stanoví tato směrnice. V takovém případě musí o těchto opatřeních předem informovat Komisi.

Nařízení o úředních kontrolách

Nařízení (EU) 2017/625, nový právní předpis EU týkající se úředních kontrol lidských potravin a krmiv pro zvířata, mění některé méně významné technické podrobnosti směrnice. Tyto změny se použijí ode dne 14. prosince 2019.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 4. února 2009. Směrnice kodifikuje a zrušuje předchozí právní předpisy (směrnice 91/629/EHS), které musely být provedeny do vnitrostátního práva do 1. ledna 1994.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) (Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7–13)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 27.09.2017